VPS Holding ASA, foreløpig årsresultat 2004 Et godt år for VPS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VPS Holding ASA, foreløpig årsresultat 2004 Et godt år for VPS"

Transkript

1 VPS Holding ASA, foreløpig årsresultat Et godt år for VPS (Samme periode i fjor i parentes) VPS Konsern hadde et forbedret resultatet i i forhold til året før. Resultatet etter skatt ble 63,7 MNOK (16,1). Inntektene økte til 270,5 MNOK (202). Inntektsøkningen skyldes først og fremst et høyt antall transaksjoner på grunn av høy markedsaktivitet, men også endrede priser og salg av nye tjenester. Samtidig ble driftskostnadene holdt omtrent uendret på 182 MNOK i i forhold til 181,6 i. Resultat for 4. kvartal isolert ble 24,1 MNOK før skattekostnad (6,9). Inntektene ble 71,4 MNOK (52,6). Driftskostnadene i 4. kvartal var 47,7 MNOK (46,1). Resultat pr. aksje etter skatt ble NOK 12,74 (3,20). Styret vil foreslå et utbytte på kr. 8,10 pr. aksje. VPS Holding ASA kjøpte i 4. kvartal 100% av aksjene i Manamind AS, en leverandør av informasjon og internett-baserte løsninger for verdipapirmarkedet. Oppkjøpet er et ledd i VPS strategi om å øke sitt tjenestetilbud og vil forsterke VPS posisjon som en viktig leverandør av tjenester til verdipapirmarkedet. Tall for 4.kv. for Manamind AS er tatt med i nedenstående oppstilling. Resultatregnskap Hovedtall NOK - hele tusen Driftsinntekter Drift skostnader Ordinære avskrivninger EBITDA Driftsresultat (EBIT) Finansposter netto Resultat før skatt Skattekostnad Resultat etter skatt Finansielle nøkkeltall EBITDA margin 34,8 % 22,1 % 41,4 % 26,5 % EBIT margin 33,1 % 12,2 % 32,7 % 10,1 % Resultat pr. aksje etter skatt 3,21 0,86 12,74 3,20 Kontantstrøm fra dri ften pr. aksje 23,94 12,13 Egenkapitalandel 67,6% 76,3 % Egenkapitalrentabilitet 33,0% 9,1% Likviditetsgrad 2,05 1,77 EBITDA = Driftsresultat + avskrivninger EBITDA margin = EBITDA / driftsinntekter EBIT margin (driftsmargin) = EBIT / driftsinntekter Resultat pr. aksje = Resultat etter skatt / antall aksjer Kontantstrøm fra driften pr. aksje = Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter / antall aksjer Egenkapitalandel = Egenkapital / Total kapital Egenkapitalrentabilitet = Resultat etter skatt / gjennomsnittlig egenkapital (beregnet p.a.) Likviditetsgrad = Likvider + debitorer + andre likvide fordringer / kortsiktig gjeld Inntekter 1.kv. 2. Kv. 3. Kv. 4. Kv. 49,1 52,7 47,5 52,6 74,8 65,5 58,9 71,4 Tall i millioner NOK Resultat etter skatt kv. 2. Kv. 3. Kv. 4. Kv. 0,9 7,4 3,4 4,3 19,1 16,6 12,0 16,1 Side 1 av 7

2 Inntekter og kostnader Inntektene i 4. kvartal ble 71,4 MNOK. Det var 18,7 MNOK høyere (36%) enn tilsvarende periode i. Inntektsveksten er et resultat av høyere markedsvolumer, prisendringer samt merinntekter fra nye tjenester. Driftskostnadene ble i 4. kvartal 47,7 MNOK, som er 1,5 MNOK høyere enn i fjor. Akkumulert var kostnadene tilnærmet stabile på 182 MNOK (181,6). Personalkost nadene var i 4. kvartal 6 MNOK høyere enn tilsvarende periode i fjor. Akkumulert økte personalkostnadene med 12,1 MNOK. En del av endringen skyldes at VPS i fikk dekket kostnader til omdanningsprosessen ved videresalg av aksjene. Manamind AS driftskostnader er konsolidert i konsernregnskapet med tall fra 4. kvartal. Premie til kollektiv pensjonsforsikring har økt som resultat av redusert grunnlagsrente. Det er også gjort avsetning til et resultatorientert insentivprogram for ansatte. Antall ansatte er stabilt og ytelser for øvrig er som i sammenlignbare bedrifter. Produksjonskostnader, andre driftskostnader og avskrivninger har samlet hatt en betydelig reduksjon i i forhold til. Akkumulert var reduksjonen tilnærmet 10 MNOK og skyldes i hovedsak lavere produksjonskostnader og reduserte avskrivninger på anleggsmidler og immaterielle eiendeler. Balansetall Tillagt årets resultat etter skattekostnad hadde VPS en egenkapital på 209,5 MNOK pr (176,3). Egenkapitalen og balansen er justert for styrets forslag om utdeling av kr. 8,10 pr. aksje. Lån 15 MNOK ble tatt opp av VPS Holding ASA i tilknytning til kjøp av Manamind AS. Lånet vil bli nedbetalt i sin helhet i 1. halvår Av likvide midler var 100 MNOK ved årsskiftet plassert i rentebærende papirer, fordelt på obligasjons- og pengemarkedsfond med lav risiko. Kontantstrøm Netto kontantstrøm fra driften var 119,7 MNOK, hvorav 46,4 MNOK er benyttet til investeringsaktiviteter, inkludert finansielle investeringer på 1,8 MNOK til kjøp av aksjer i FinansNett Norge AS og 15 MNOK til kjøp av Manamind AS. Likviditetsbeholdningen økte i løpet av fra 77,6 MNOK til 149,9 MNOK. Utstederprodukter I 4. kvartal ble 52 nye aksjeselskaper registrert i VPS, mens 54 gikk ut pga. fusjoner, oppkjøp eller avvikling. Totalt var det ved utgangen av kvartalet registrert selskaper. Ved utgangen av 4. kvartal var det registrert obligasjonslån, en økning på 2,3% i forhold til 3. kvartal og en økning på 12,2% i forhold til 4. kvartal. Inntekter fra utstederprodukter i 4. kvartal var på 17,8 MNOK som er 1 MNOK (5,6 %) høyere enn i 4. kvartal. Samlet Antall aksjeselskaper registrert i VPS endte inntektene fra utstederprodukter på 74,9 MNOK for, som er en økning på ca. 4,2% i forhold til. Side 2 av 7

3 Fondsprodukter Verdien av VPS-registrerte fond fortsatte økningen og var opp 10,7% til 101,5 mrd. NOK i løpet av 4. kvartal. Dette tilsvarer en økning på 41% i forhold til samme tid i fjor. Det er foretatt netto tegninger for ca. 1,8 mrd. NOK i 4. kvartal. Antall VPS-registrerte verdipapirfond er svakt ned og var på 588 ved utgangen av kvartalet. Antall investorbeholdninger i fond har vært stabilt i 4. kvartal og ligger nå på , som er ca 1% høyere enn ved utgangen av Kapitalutviklingen i VPS-registrerte fond Kv. Antall fondstransaksjoner løftet seg til ny kvartalsmessig toppnotering og økte med 15% i forhold til 3.kvartal. 4. kvartal endte dermed 32% høyere enn 4. kvartal i. Totalt økte antall fondstransaksjoner med 34% i forhold til forrige år. Antall tegninger innenfor innskuddsbaserte tjenestepensjoner (IBP) økte med 90% i, men volumene er fortsatt små. Inntekter fra fondsprodukter i 4. kvartal var på 7,8 MNOK som er 1,5 MNOK (23%) høyere enn i 3. kvartal. Samlet endte inntektene fra fondsprodukter på 27,1 MNOK for, som er en økning på ca. 27% i forhold til Antall transaksjoner i verdipapirfond Investorprodukter Antall investorbeholdninger i VPS Fra 4. kvartal til 4. kvartal økte antall investorbeholdninger i VPS med (3,6%). Antall beholdninger i aksjer er , en økning på 4,9% i forhold til utgangen av 4. kvartal i fjor. Fra 4. kvartal til 4. kvartal har antall beholdninger i grunnfondsbevis økt med (23,0%) og er nå på totalt beholdninger. Obligasjonsbeholdninger har hatt en reduksjon på fra 3. til 4. kvartal, mest grunnet en stor innfrielse i et statslån, men har økt med totalt eiere fra utgangen av til utgangen av (3,4%). Totalt antall obligasjonsbeholdninger er nå Antall VPS konti har variert noe i løpet av året men fra utgangen av til utgangen av er det en økning på totalt konti (0,3%) til totalt Totalt er det eiere av verdipapirer ved utgangen av 4. kvartal Dette er færre (-0,8%) enn ved utgangen av 4. kvartal Bruken av investortjenestene over Internett er stadig økende og det er nå investorer som har tilgang til tjenesten. Inntekter fra investorprodukter i 4. kvartal var på 13,5 MNOK som er 5,3 MNOK (63,7 %) høyere enn i 4. kvartal. Samlet endte inntektene fra investorprodukter på 55,9 MNOK for, som er en økning på ca. 74,6% i forhold til. Antall VPS-konti og antall verdipapireiere i VPS Antall VPS-konti Antall eiere Oppgjørsprodukter Aktiviteten i markedet er påvirker i stor grad inntektene fra oppgjørsproduktene. Størstedelen av inntektene kommer fra de handelstransaksjoner som gjøres opp og andre tjenester som henger sammen med dette. Samlet sett har aktiviteten i vært meget høy, særlig gjaldt dette 1. og 4. kvartal. Antall oppgjorte handelstransaksjoner i 4. kvartal var en betydelig høyere enn i forrige kvartal (141%). I 4. kvartal Antall handelstransaksjoner behandlet i VPS Side 3 av 7

4 behandlet VPS 3 mill. handelstransaksjoner, dette er 136% i forhold til samme kvartal i. Inntekter fra oppgjørsprodukter i 4. kvartal var på 29,5 MNOK som er 7,5 MNOK (34,2%) høyere enn i 4. kvartal foregående år. Samlet endte inntektene fra oppgjørsprodukter på 109,4 MNOK for, som er en økning på ca. 43% i forhold til. Manamind AS Selskapet leverer programvare, tjenester og løsninger for finansbransjen, ved bruk av internettteknologi. Selskapet utvikler og selger Manamind Collect - en programvare for innhenting, foredling og distribusjon av markedsdata i realtid, samt sluttbrukerløsninger basert på denne programvaren. Selskapet har en god posisjon i finansbransjen i Norge, med et bredt kundegrunnlag og en betydelig andel faste inntekter. Fjoråret var preget av en vellykket produktutvikling og satsning på salg av løsninger til hjemmemarkedet. Verdien av løpende kontrakter har økt i løpet av året og det er et godt tilfang av nye prospekter. Integrasjonen med VPS gir et større fundament for å drive frem nye løsninger på informasjonsområdet. Omsetningen i 4.kvartal var 2,7 mill. kr. Fremtidsutsikter Styret har forventninger til videre vekst for VPS gjennom økt aktivitet innenfor kjerneområdene og på tilknyttede områder. All erfaring tilsier imidlertid at aktiviteten i aksjemarkedet går i bølger. Det er derfor usikkerhet knyttet til aktiviteten i 2005 hva angår transaksjonsvolumer. Kostnadene forventes å øke noe knyttet til realisering av det inntektspotensiale som ligger i økt aktivitet og salg av produkter og tjenester. 20 største aksjonærer pr Navn Antall % DnB NOR Bank ASA* ,58 Arendals Fossekompani ,98 Morgan Stanley (NOM) ,83 Nordea Bank Norge ASA ,16 Norsk Hydros Pensjonskasse ,50 Oslo Børs ASA ,54 Skandinaviska Enskilda Banken ,82 KLP Forsikring ,69 Sundt AS ,58 Odin Norge ,97 Pareto AS ,49 Sparebanken Vest ,83 Erik Must AS ,82 Telenor Pensjonskasse ,24 Statoil Pensjonskasse ,01 Havfonn AS ,00 Bergesen d.y.'s familielegat ,80 Snefonn AS ,60 Skips AS Tudor ,72 Nordenfjeldske Bykreditt Stiftelse ,60 I alt ,83 * Finansdepartementet har gitt tillatelse til at DnB NOR ASA kan eie 16,58% av aksjene i VPS Holding ASA i tre år. Departementet har satt som vilkår at DnB NOR ASA, på generalforsamling i VPS Holding ASA, ikke kan stemme for mer enn 10% av stemmene i selskapet eller for mer enn 20% av de stemmene som er representert på generalforsamlingen. Side 4 av 7

5 VPS Holding ASA Konsern RESULTATREGNSKAP DRIFTSINNTEKTER 4. kvartal 4. kvartal Produksjonsinntekter Andre inntekter Driftsinntekter DRIFTSKOSTNADER Aktivering av systemutvikling ( ) ( ) ( ) Lønn og andre avgiftspliktige kostnader Avskrivninger Sikkerhet- og produksjonskostnader Andre adm. og driftskostnader Driftskostnader Driftsresultat FINANSKOSTNADER OG INNTEKTER Inntekt på investering i felleskontrollert virksomhet Renteinntekter Andre finansposter Finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad Resultat Side 5 av 7

6 VPS Holding ASA Konsern BALANSEREGNSKAP PR Pr Pr ANLEGGSMIDLER Systemutvikling Goodwill Utsatt skattefordel Immaterielle eiendeler Biler/inventar Datautstyr/programvare Byggtekniske installasjoner Varige driftsmidler Investering i tilknyttede selskaper Pensjonsmidler Lån til ansatte Finansielle anleggsmidler Anleggsmidler OMLØPSMIDLER Kundefordringer Andre fordringer Fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Omløpsmidler Eiendeler EGENKAPITAL Aksjekapital Overkursfond Innskutt kapital Annen egenkapital Annen egenkapital Egenkapital GJELD Gjeld til kredittinstitusjoner Sum langsiktig gjeld Leverandører Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Skyldig utbytte Annen kortsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld Egenkapital og gjeld Side 6 av 7

7 VPS Holding ASA Konsern KONTANTSTRØMANALYSE Likvider tilført/brukt på virksomheten ( ) ( ) Resultat før skatt Tap ved salg driftsmidler Periodens betalte skatt 0 (2 184) Ordinære avskrivninger Endring kundefordringer ( ) ( ) Endring leverandørgjeld ( ) Endring lån til ansatte ( ) Endring annen kortsiktig gjeld ( ) Endring andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Innbetalt varige driftsmidler Utbetalt varige driftsmidler ( ) ( ) Utbetalt vedr. systemutvikling ( ) ( ) Utbetalt ved kjøp av aksjer i datterselskap ( ) Utbetalt ved kjøp av aksjer i tilknyttet selskap ( ) 0 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter ( ) ( ) Endring langsiktig gjeld Utbetaling av utbytte ( ) 0 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter ( ) 0 Netto endring i kontanter Likviditetsbeholdning ved periodens begynnelse Likviditetsbeholdning ved periodens slutt Herav bundne midler Styret i VPS Holding ASA, 16. februar 2005 Side 7 av 7

Delårsrapport 3. kvartal 2008

Delårsrapport 3. kvartal 2008 Delårsrapport 3. kvartal 2008 1 Hovedpunkter i 3. kvartal: Fortsatt høy markedsaktivitet Driftsinntekter MNOK 279,8 (proforma 276,4) Driftsresultat MNOK 137,7 (proforma 150,7) Resultat MNOK 105,9 (proforma

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015 og 1. halvår 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 og 1. halvår 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 og 1. halvår 2015 Hovedpunkter i 2. kvartal: Fortsatt god handels- og oppgjørsaktivitet i 2. kvartal Fortsatt god interesse for børsnotering av både aksjer og obligasjoner

Detaljer

Resultat før skatt NOK 368 millioner Resultat pr. aksje NOK 2,5 (IFRS)

Resultat før skatt NOK 368 millioner Resultat pr. aksje NOK 2,5 (IFRS) Rapport for VEIDEKKE ASA 1 Rapport HOVEDTREKK 4. KVARTAL Omsetning NOK 6,6 milliarder Resultat NOK 368 millioner Ordrereserve NOK 17,1 milliarder Netto rentebærende posisjon NOK 274 millioner Resultat

Detaljer

gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa

gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2010 Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa Hovedtrekk fjerde kvartal 2010 Økt innskuddsdekning Økt kundevekst Bankens virksomhet

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

16. mai 2013 KVARTALSRAPPORT Q113

16. mai 2013 KVARTALSRAPPORT Q113 16. mai 2013 KVARTALSRAPPORT Q113 Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved kvartalets slutt var det 893 ansatte i Bouvet fordelt

Detaljer

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Driftsresultatet økte med 886 mill. kroner til 4.209 mill. kroner i forhold til samme periode i fjor Konsernresultatet er styrket med 109 mill.

Detaljer

Økt ordrereserve, gode utsikter

Økt ordrereserve, gode utsikter Aker ASA Delårsrapport 4. kvartal med årsregnskap 2004 Økt ordrereserve, gode utsikter Oslo, 25. februar 2005: Aker-konsernets omsetning i 2004 var 52 mrd kroner og driftsoverskuddet før renter, skatt,

Detaljer

Kvartalsrapport Storebrand Konsern. 3. kvartal 2010. 3. kv

Kvartalsrapport Storebrand Konsern. 3. kvartal 2010. 3. kv Kvartalsrapport Storebrand Konsern 3. kvartal 2010 3. kv 2010 Kvartalsrapport 3. kvartal 2010: Storebrand Konsern Innhold resultatutvikling virksomhetområder Storebrand Konsern... 3 Liv og Pensjon Norge...

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

Salg av aksjer i Fellesdata AS og overgang til felles IT-plattform

Salg av aksjer i Fellesdata AS og overgang til felles IT-plattform SpareBank1 SR-Bank med godt salg og god drift SpareBank 1 SR-Bank konsernet fikk etter første kvartal et resultat før skatt på 122 mill. kroner. Bankens ordinære drift viser fremgang med hensyn til vekst

Detaljer

Delå rsregnskåp 1. kvårtål 2015

Delå rsregnskåp 1. kvårtål 2015 Delå rsregnskåp 1. kvårtål 2015 HOVEDTALL MELHUS SPAREBANK Beløp i tusen kroner og i % av midlere forvaltning Resultat 31.03.15 31.03.14 2014 Renteinntekter 62.548 3,87 % 66.502 4,35 % 271.989 4,19 % Rentekostnader

Detaljer

Resultat 1. kvartal 2006. Aksjonærrapport

Resultat 1. kvartal 2006. Aksjonærrapport Resultat 1. kvartal 2006 Aksjonærrapport Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69 www. hafslund.no E-post: firmapost@hafslund.no Vi gjør hverdagen

Detaljer

SveaReal AS Årsrapport 2009

SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsberetning 2009 Virtksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom det heleide datterselskapet SveaReal AB eier en

Detaljer

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS Årsrapport 2014 1 NØ Årsrapport 2014 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og ŠKODA. Selskapet er representert

Detaljer

Konsernets resultat pr 1. halvår 2013 er et overskudd før skatt på NOK 99 mill. (samme periode 2012: NOK 161 mill.)

Konsernets resultat pr 1. halvår 2013 er et overskudd før skatt på NOK 99 mill. (samme periode 2012: NOK 161 mill.) Kistefos halvårsberetning 1. halvår 2013 Konsernets resultat pr 1. halvår 2013 er et overskudd før skatt på NOK 99 mill. (samme periode 2012: NOK 161 mill.) Konsernets likviditet var god og besto av bankinnskudd

Detaljer

Rapport for fjerde kvartal 2012 Urevidert. Terra BoligKreditt AS

Rapport for fjerde kvartal 2012 Urevidert. Terra BoligKreditt AS Rapport for fjerde kvartal 2012 Urevidert Terra BoligKreditt AS Hovedtall Rapport for fjerde kvartal I fjerde kvartal hadde selskapet et resultat før skatt på 27,2 millioner kroner. For samme periode i

Detaljer

Halvårsrapport 2008. Postboks 53, 4358 Kleppe. Telefon 51 78 96 00. Faks 51 78 96 01. www.klepp-sparebank.no.

Halvårsrapport 2008. Postboks 53, 4358 Kleppe. Telefon 51 78 96 00. Faks 51 78 96 01. www.klepp-sparebank.no. Halvårsrapport 2008 Postboks 53, 4358 Kleppe. Telefon 51 78 96 00. Faks 51 78 96 01. www.klepp-sparebank.no. Halvårsberetning 2008 Bra resultat Netto renteinntekter: kr.42,6 mill (kr.35,5 mill). Netto

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008. Som forventet noe svakere resultat

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008. Som forventet noe svakere resultat Delårsrapport 3. kvartal 2008 1 Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 Som forventet noe svakere resultat Netto renteinntekter: kr.67,8 mill (kr.55,3 mill). Netto provisjons- og andre inntekter: kr. 13,2 mill

Detaljer

P R E S S E M E L D I N G

P R E S S E M E L D I N G P R E S S E M E L D I N G SpareBank 1 SR-Bank regionens ledende bank i 25 år Konsernresultat på 308 mill kr før skatt Resultat preget av utviklingen i aksjemarkedene Negativt bidrag fra SpareBank 1 Gruppen

Detaljer

Q3 2011. Ålesund / Oslo, 9. november 2011

Q3 2011. Ålesund / Oslo, 9. november 2011 Q3 2011 Ålesund / Oslo, 9. november 2011 Høydepunkter 3. kvartal 2011 God beskjeftigelsesgrad på 92 prosent Solide driftsinntekter på NOK 70,1 mill., opp 20,8 prosent fra samme periode i 2010 Sterk vekst

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap Halvårsrapport Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 3 Halvårsberetning 5 Erklæring 9 Resultatregnskap 10 Balanse 11 Utvidet konsolidert resultat 13 Kontantstrømoppstilling 14 Endringer i konsernets egenkapital

Detaljer

VIRKSOMHETEN Fondsfinans driver sin virksomhet med utgangspunkt i Oslo og tilbyr følgende tjenester:

VIRKSOMHETEN Fondsfinans driver sin virksomhet med utgangspunkt i Oslo og tilbyr følgende tjenester: 1 Årsrapport 2012 2 Innhold Fondsfinans... 4 Årsberetning for 2012... 5 Resultatregnskap... 8 Balanse pr. 31.12... 9 Kontantstrømoppstilling... 11 Noter til regnskapet... 12 Revisjonsberetning... 18 3

Detaljer

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsrapport for 2014 Viken Fiber AS Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsberetning 2014 Viken Fiber AS Adresse: Postboks 3628, 3007 DRAMMEN Org.nr:

Detaljer

KVARTALSREGNSKAP 2. KVARTAL 2008

KVARTALSREGNSKAP 2. KVARTAL 2008 KVARTALSREGNSKAP 2. KVARTAL Bank2 ASA har utarbeidet sitt regnskap for 2. kvartal i overensstemmelse med krav i gjeldende lover og bestemmelser, forskrifter for forretningsbanker, og i henhold til god

Detaljer

Tertialrapport januar april 2010

Tertialrapport januar april 2010 Tertialrapport januar april 2010 Hovedtrekk: Vesentlig forberet resultat - vekst i henhold til strategiplan redusert gjeld Nortura oppnådde et resultat før skatt for første tertial som er nesten 200 millioner

Detaljer

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] Bolig- og Næringskreditt

Detaljer

Guard Systems AS Årsrapport 2014

Guard Systems AS Årsrapport 2014 Guard Systems AS Årsrapport 2014 Guard Systems AS ÅRSRAPPORT 2014 Innhold Årsberetning s. 3-5 Resultatregnskap s. 6 Balanse s. 7-8 Noter s. 9-14 Kontantstrømoppstilling s. 15 Revisjonsberetning s. 16-19

Detaljer

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen 2009 1. KVARTAL Vår langsiktige målsetning skal fortsatt være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. lars Nilsen KONSERNSJEF BWG HOMES VERDIKJEDE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 BWG Homes

Detaljer

Rapport SpareBank 1 Gruppen. 1. halvår og 2. kvartal 2010

Rapport SpareBank 1 Gruppen. 1. halvår og 2. kvartal 2010 1 Rapport SpareBank 1 Gruppen 1. halvår og 2. kvartal 2010 2 SpareBank 1 Gruppen 1. halvår og 2. kvartal 2010 Innhold 03 Resultatutvikling 12 Resultatregnskap 13 Balanse 15 Kontantstrømoppstilling 19 Noter

Detaljer