Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004"

Transkript

1 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 82,2 mill. mot NOK 68,5 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat (EBIT) på NOK 4,7 mill. mot NOK - 6,7 mill. i samme periode i fjor. Endret forretningsmodell har gitt positive resultater. Prosjektet i Stockholm bekreftet og leveransene starter i Q4 04. Gjennombrudd i Chile, første kontrakt på leveranse av brikker i oktober. Q-Free Systems, Products og Services fusjoneres inn i Q-Free ASA fra NOK Q Q Q Q RES.REGNSKAP Driftsinntekter Driftsres. EBIT Driftsmargin 5,7 % - 9,7 % 4,4 % -167,5% - 39,0 % - 7,4 % - 7,7 % BALANSE Anleggsmidler Omløpsmidler Egenkapital Gjeld Totalkapital Antall ansatte Omsetning Q-Free hadde i Q3 04 en omsetning på NOK 82,2 mill. mot NOK 68,5 mill. for samme kvartal i fjor. Dette er en vekst på 20 % i forhold til tilsvarende kvartal i fjor. Konsernet arbeider videre med de prosjektene som ble startet tidligere i år innen veiprising (Australia) og billettering (Norge og Sverige), og har også sett en økning innen rene produktleveranser til eksisterende markeder. Q-Free har mottatt første bestilling fra IBM vedr. Stockholm på NOK 120 mill. Det er ikke inntektsført fra dette prosjektet i Q3 04. Driftsresultat Driftsresultatet (EBIT) for konsernet ble i Q3 04 på NOK 4,7 mill. mot NOK 6,7 mill. for samme kvartal i fjor. Forbedringen skyldes økt omsetning og bedre marginer fra pågående prosjekter. Selskapet har i tillegg redusert kostnadsnivået som følge av pågående restruktureringer. Finansposter For Q3 04 ble netto finansposter på NOK 2,5 mill., og består av renteinntekter og valutaendringer i kvartalet.

2 Resultat pr. aksje Resultat før skatt ble på NOK 7,2 mill. mot NOK 4,6 mill for samme kvartal i fjor. Resultat etter skatt i kvartalet ble på NOK 5,2 mill. mot NOK 3,9 mill. for samme periode i fjor. Fortjeneste pr. aksje utgjorde NOK 0,10 mot NOK 0,08 i fjor. Pr ble resultat etter skatt på NOK 66,3 mill. mot NOK 10,0 mill. for samme periode i fjor. Dette utgjør NOK 1,31 i fortjeneste pr. aksje pr mot NOK 0,22 for fjoråret. Balanse Anleggsmidler ble redusert med NOK 11,7 mill. i kvartalet som følge av reduserte langsiktige fordringer i forbindelse med avslutning av et prosjekt i Australia. Det ble også mindre endringer av immaterielle eiendeler og varige driftsmidler. Omløpsmidler har i kvartalet økt med NOK 31,1 mill. og dette skyldes hovedsaklig økte kundefordringer med NOK 15,8 mill. og en økning av likviditetsbeholdning med NOK 7,8 mill. Opptjente ikke fakturerte inntekter har også økt med NOK 5,7 mill. Økningen av kundefordringer skyldes forskuddsfakturering til prosjektet i Stockholm. For langsiktig gjeld ble det bare mindre endringer i kvartalet. Kortsiktig gjeld økte med NOK 15,3 mill. i kvartalet. Dette skyldes forskuddsfakturering vedr. prosjektet i Stockholm. Leverandørgjeld, offentlige avgifter og annen kortsiktig gjeld hadde mindre reduksjoner i kvartalet. Kontantstrøm Pr hadde selskapet en likviditetsbeholdning på NOK 83,7 mill. Dette er en forbedring med NOK 7,8 mill. i kvartalet. Med bakgrunn i de seneste inngåtte kontrakter, forventer selskapet også positiv kontantstrøm i Q4 04. Innføring av IFRS Den første IFRS rapporteringen for Q-Free vil være delårsrapporten i 1. kvartal I den rapporten skal også sammenligningstall fra 2004 utarbeides etter IFRS. Selskapet har i løpet av året gjort en foreløpig vurdering av hva dette vil bety for regnskapet. Så langt ser det ut som om omleggingen bare vil få mindre betydning, og at de hovedprinsipper som følges i dag vil gjelde videre. Noen endring vil komme under lønn og personale. Her vil det bli mindre endringer for opsjoner, hvor det vil bli endring av periodiseringer, og for pensjoner hvor diskonteringsrente må endres. Utsiktene fremover Q-Free fortsetter restruktureringsprosessen og har i løpet av Q3 04 gjennomført ytterligere tiltak for å forbedre kostnadsstrukturen i selskapet. Basert på selskapets nye markedsstrategi og forretningsmodell er organisasjonen bedre posisjonert for de muligheter og utfordringer selskapet står ovenfor. I selskapets nye forretningsmodell legges det vekt på strategisk samarbeide med internasjonale aktører, hvor Q-Free fremstår som leverandør av teknologi og delsystemer. Selskapet er pr. i dag organisert ut i fra en konsernmodell med Q-Free ASA som holdingselskap. Som en del av restruktureringsprosessen har styret i Q-Free på styremøte den vedtatt å fusjonere de tre hovedselskapene i Norge, Q-Free Systems AS, Q-Free Products AS og Q-Free Services AS med Q-Free ASA. Fra og med vil derfor konsernet fremstå som et selskap i Norge under Q-Free ASA. Denne omstillingen vil ikke berøre de internasjonale datterselskapene eller Noca AS. 2

3 Q-Free ble i juli 2004, som partner til IBM, valgt som leverandør av teknologi og delsystemer til veiprisingsprosjektet i Stockholm. Denne tildelingen ble påklaget i rettssystemet av selskapets konkurrenter. I september 2004, ble prosjektet formelt igangsatt og Q-Free mottok den første bestillingen fra IBM på NOK 120 mill. Saken er anket videre til en høyere rettsinstans, men fremdriften i prosjektet fortsetter etter plan. Q-Free forventer ytterligere bestillinger fra IBM, men størrelsen er i hovedsak avhengig av hvor mange brikker som skal distribueres. I oktober 2004 inngikk Q-Free en ny kundekontrakt for brikkeleveranse i Chile. Kontrakten var en rammeavtale for leveranse av inntil brikker, og første leveranse utgjorde en verdi på NOK 25 mill. Q-Free har tidligere levert utstyr til bomstasjoner (MLFF) i Chile med Raytheon som partner. De to nevnte kontraktene fra Stockholm og Chile viser at den nye markedsstrategien og forretningsmodellen fungerer. Selskapet har identifisert flere større veiprisingsprosjekter som vil komme i løpet av de nærmeste årene (Australia, UK, Øst Europa). Q-Free vil i tillegg fokusere på produktsalg i markeder hvor selskapets konkurrenter har vært dominerende. Den nye markedsstrategien og forretningsmodellen forventes på sikt å bidra til en bedret driftsmargin og redusert risiko i tilbuds- og gjennomføringsfasen. Gjennom økte produktleveranser vil selskapet kunne øke omsetningen betydelig og utnytte selskapets stordriftsfordeler. Innen billetteringsmarkedet fokuserer selskapet på det Skandinaviske markedet. Frem til sommeren 2005 skal det leveres 3 prosjekter i Norge og 2 prosjekter i Sverige. På sikt vil utviklingen for billettering følge samme strategi som for virksomheten innen veiprising. Q-Free har gjennomført store deler av den planlagte restruktureringen og det forventes ikke ytterligere restruktureringskostnader. Selskapet forventer at den positive utviklingen fortsetter inn i Q4 04. Likviditetssituasjonen for selskapet er tilfredsstillende. I Q3 04 har likviditetsbeholdningen økt med NOK 7,8 mill. Det forventes fortsatt en positiv kontantstrøm i Q4 04. Ordrereserve for konsernet ble som følger pr : Kontrakt 394 Ordrereserven pr var på NOK 331 mill. Q-Free Konsern bruker de samme regnskapsprinsipper ved utarbeidelse av delårsregnskapet som ved utarbeidelsen av årsregnskapet. Konsernet utarbeider delårsrapporten i overensstemmelse NRS 11, Delårsrapportering. 3

4 Trondheim, 26. oktober 2004 Styret i Q-Free ASA Kontaktpersoner: Geir Ove Kjesbu, konsernsjef mobil Bjørn Erik Nilsen, finansdirektør mobil Q-Free ASA PO-Box 3974 Leangen Thoning Owesens g. 35 C N-7443 Trondheim Norway Telephone: Telefax: Du finner alt om Q-Free på vår web 4

5 Konsernets resultatregnskap NOK Q Q Q Q Q Driftsinntekter Varekostnader Lønn og annen pers.kost Andre driftskostnader Sum driftskostnader før avskrivninger Driftsresultat f. avskrivninger - EBITDA Ordinære avskrivninger Driftsresultat f. goodwillavskr. - EBITA Avskrivninger goodwill Driftsresultat - EBIT Finansinntekter Finanskostnader Netto finansposter Resultat f. Skatt Skatter Resultat etter skatt Minoritetsinteresser Q-Free ASA Kontantstrømanalyse NOK Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Netto kontantstrøm fra investeringer Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring likviditet i perioden Likviditetsbeholdning IB Likviditetsbeholdning UB NOK Q Q Q Q Q Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Netto kontantstrøm fra investeringer Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring likviditet i perioden Likviditetsbeholdning IB Likviditetsbeholdning UB

6 Konsernets balanse, eiendeler NOK Goodwill Utsatt skattefordel FoU Sum immaterielle eiendeler Bygninger Maskiner, inventar og utstyr Sum varige driftsmidler Investeringer i tilknyttet selskap Investeringer i aksjer Andre langsiktige fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Lager av ferdigvarer Sum lagerbeholdning Kundefordringer Opptjente ikke fakturerte inntekter Andre fordringer Sum fordringer Kortsiktige finansielle instrumenter Sum investeringer Bankinnskudd, kontanter Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

7 Konsernets balanse, EK & Gjeld NOK Aksjekapital Innskutt egenkapital Sum innskutt egenkapital Annen egenkapital Sum opptjenet egenkapital Minoritetsinteresser Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Sum forpliktelser Lån fra finansinstitusjoner/ andre Annen langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt MVA, skattetrekk, avg, etc Forskuddsbetaling fra kunder Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EK OG GJELD Q-Free ASA Egenkapitalavsteming NOK Aksjekapital Overkursfond Annen EK Sum Egenkapital Periodens resultat, majoritet Emisjon Omregningsdifferanse Egenkapital NOK Aksjekapital Overkursfond Annen EK Sum Egenkapital Periodens resultat, majoritet Omregningsdifferanse Egenkapital

8 Nøkkeltall Driftsresultat pr. aksje -1,70-0,32-1,85-2,06-0,47 Driftsmargin -39,01 % -7,36 % -65,61 % -167,46 % -7,66 % Fortjeneste pr. aksje, før skatt -1,77-0,29-1,97-2,16-0,52 Fortjeneste pr. aksje, etter skatt -1,31-0,22-1,46-1,60-0,35 Fortjeneste pr. aksje, utvannet -1,31-0,22-1,46-1,59-0,35 Kontantstrøm pr. aksje -0,19-0,01-0,40 0,02-0,19 Egenkapital pr. aksje inkl. min. 4,42 5,85 4,45 4,11 5,71 Egenkapital inkl. min. i % av totalkapital 66,2 % 79,9 % 68,8 % 62,8 % 76,9 % Likviditetsgrad 2,4 5,4 2,5 2,0 4,0 Netto rentebærende gjeld Gjennomsnittlig antall aksjer Utvannet antall aksjer Q Q Q Q Q Driftsresultat pr. aksje 0,09-0,15 0,07-2,07-0,15 Driftsmargin 5,66 % -9,75 % 4,37 % -167,46 % -8,42 % Fortjeneste pr. aksje, før skatt 0,14-0,10 0,05-2,16-0,23 Fortjeneste pr. aksje, etter skatt 0,10-0,08 0,03-1,60-0,13 Fortjeneste pr. aksje, utvannet 0,10-0,08 0,03-1,59-0,13 Kontantstrøm pr. aksje 0,20-0,07-0,42 0,02-0,18 Gjennomsnittlig antall aksjer Utvannet antall aksjer Defenisjoner, nøkkeltall: Driftsresultat pr. aksje: Driftsresultat dividert på gjennomsnittlig antall aksjer Dritfsmargin: Driftsresultat (EBIT) dividert på omsetning Fortjeneste pr. aksje, før skatt: Resultat før skatt dividert på gjennomsnittlig antall aksjer Fortjeneste pr. aksje, etter skatt: Resultat etter skatt dividert på gjennomsnittlig antall aksjer Kontantstrøm pr. aksje: Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter dividert på gjennomsnittlig antall aksjer Egenkapital pr. aksje: Total egenkapital dividert på antall aksjer Likviditetsgrad: Omløpsmidler dividert på kortsiktig gjeld 8

Konsernsjefen kommenterer

Konsernsjefen kommenterer Konsernsjefen kommenterer 2 Vi er tilfreds med å presentere en sterk avslutning på 2011, - kvartalet bekrefter at selskapet er «back on track» etter et utfordrende 2010. Vi har oppnådd god lønnsomhet i

Detaljer

Bouvet kvartalsrapport. 27. februar 2013

Bouvet kvartalsrapport. 27. februar 2013 Q4 Bouvet kvartalsrapport 27. februar 2013 2012 Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved kvartalets slutt var det 881 ansatte

Detaljer

Konsernets resultat pr 1. halvår 2013 er et overskudd før skatt på NOK 99 mill. (samme periode 2012: NOK 161 mill.)

Konsernets resultat pr 1. halvår 2013 er et overskudd før skatt på NOK 99 mill. (samme periode 2012: NOK 161 mill.) Kistefos halvårsberetning 1. halvår 2013 Konsernets resultat pr 1. halvår 2013 er et overskudd før skatt på NOK 99 mill. (samme periode 2012: NOK 161 mill.) Konsernets likviditet var god og besto av bankinnskudd

Detaljer

16. mai 2013 KVARTALSRAPPORT Q113

16. mai 2013 KVARTALSRAPPORT Q113 16. mai 2013 KVARTALSRAPPORT Q113 Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved kvartalets slutt var det 893 ansatte i Bouvet fordelt

Detaljer

Q1 2010. 10. mai 2010

Q1 2010. 10. mai 2010 client COMPUTING EUROPE asa KvartaLSRAPPORT Q1 21 1. mai 21 1 Hovedpunkter og hendelser i Q1 Netto driftsinntekter Q1 29 ble 16,8 MNOK mot 17,4 MNOK i samme periode i 29. (-3,1%). Svakere driftsresultat

Detaljer

VPS Holding ASA, foreløpig årsresultat 2004 Et godt år for VPS

VPS Holding ASA, foreløpig årsresultat 2004 Et godt år for VPS VPS Holding ASA, foreløpig årsresultat Et godt år for VPS (Samme periode i fjor i parentes) VPS Konsern hadde et forbedret resultatet i i forhold til året før. Resultatet etter skatt ble 63,7 MNOK (16,1).

Detaljer

28. august 2013 KVARTALSRAPPORT Q213

28. august 2013 KVARTALSRAPPORT Q213 28. august 2013 KVARTALSRAPPORT Q213 Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved kvartalets slutt var det 894 ansatte i Bouvet fordelt

Detaljer

byggma asa rapport for 1. kvartal 2010

byggma asa rapport for 1. kvartal 2010 byggma asa rapport for 1. kvartal Rapport for 1. kvartal KONSERN Hovedtall Salgsinntekter 433,1 424,2 EBITDA 16,7 9,2 Netto finans -11,9-4,2 Resultat før skatt -10,4-9,9 Konsernet oppnådde et resultat

Detaljer

Ordreinngang. Operativ omsetning. Operativ EBITDA-margin. Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner 8,3 3. K VA R TA L 2 0 14.

Ordreinngang. Operativ omsetning. Operativ EBITDA-margin. Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner 8,3 3. K VA R TA L 2 0 14. 3. K VA R TA L 2 0 14 Ordreinngang NOK millioner 958 Operativ omsetning NOK millioner 920 Operativ EBITDA-margin Prosent 8,3 Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner Kärnhem 66 Block Watne

Detaljer

24. februar 2015 KVARTALSRAPPORT Q414

24. februar 2015 KVARTALSRAPPORT Q414 24. februar 2015 KVARTALSRAPPORT Q414 Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved kvartalets slutt var det 1008 ansatte i Bouvet

Detaljer

Hexagon-konsernet vil legge frem endelig resultat den 21. februar 2003.

Hexagon-konsernet vil legge frem endelig resultat den 21. februar 2003. HEX -FORELØPIG RESULTAT 2002 - FORTSATT VEKST Konsernet fikk i 4.kvartal en omsetning på 77,2 (73,4) MNOK og et driftsresultat før goodwillavskrivinger på 8,2 (11,6) MNOK. Total omsetning for 2002 ble

Detaljer

3. kvartal 2010. 43% Sverige 57% Norge

3. kvartal 2010. 43% Sverige 57% Norge 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 3. kvartal 2010 Vi fortsetter å gjøre det vi er best til å selge og bygge kvalitetsboliger til fornuftig pris. Vår langsiktige målsetning er uendret. Gjennom lønnsom vekst

Detaljer

- et miljøteknologiselskap. Resultatrapport. .3. kvartal 2007. 4. kvartal 2007 foreløpige tall 2007

- et miljøteknologiselskap. Resultatrapport. .3. kvartal 2007. 4. kvartal 2007 foreløpige tall 2007 - et miljøteknologiselskap Resultatrapport.3. kvartal 2007 4. kvartal 2007 foreløpige tall 2007 1 ØKTE INNTEKTER OG REDUSERTE KOSTNADER 2 VIKTIGE HENDELSER 3 FINANSIELLE TALL 4 KONVERTIBELT LÅN 5 FOKUS

Detaljer

Delårsrapport. 4. kvartal 2007

Delårsrapport. 4. kvartal 2007 Delårsrapport 4. kvartal 2007 Nordic Semiconductor ASA foreløpig 4. kvartal og helår 2007 Driftsinntekter på 49.2 MNOK, en reduksjon på 33% i forhold til 4. kvartal 2006 Lavere salgsvolum i industrisegmentet

Detaljer

Økt ordrereserve, gode utsikter

Økt ordrereserve, gode utsikter Aker ASA Delårsrapport 4. kvartal med årsregnskap 2004 Økt ordrereserve, gode utsikter Oslo, 25. februar 2005: Aker-konsernets omsetning i 2004 var 52 mrd kroner og driftsoverskuddet før renter, skatt,

Detaljer

4. kvartal 2003. Kvartalsrapport. 4. kvartal 2003

4. kvartal 2003. Kvartalsrapport. 4. kvartal 2003 4. kvartal 2003 Kvartalsrapport 4. kvartal 2003 Styrets beretning Hovedpunkter Omsetning i 4. kvartal på MNOK 98,0 EBITDA i 4. kvartal på MNOK 4,4 Positivt resultat før skatt i 4. kvartal på MNOK 14,5

Detaljer

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2000

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2000 EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2000 Oppsummering EDB Business Partners tall for 2. kvartal viser solid omsetnings- og resultatvekst for samtlige forretningsområder, og marginbildet har

Detaljer

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen 2009 1. KVARTAL Vår langsiktige målsetning skal fortsatt være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. lars Nilsen KONSERNSJEF BWG HOMES VERDIKJEDE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 BWG Homes

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 04-2014

KVARTALSRAPPORT 04-2014 KVARTALSRAPPORT 04-2014 KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 1 HOVEDPUNKTER PR. 4. KVARTAL 2014 Agder Energi hadde i 2014 driftsinntekter på 8 267 mill. kr mot 9 391 mill. kr i 2013. Den viktigste årsaken til

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal 2009 1. mars 2010

Kvartalsrapport 4. kvartal 2009 1. mars 2010 Kvartalsrapport 4. kvartal 2009 1. mars 2010 Viktige hendelser og status Alle tall i kroner (4. kvartal 2008 i parentes) Avtalen om sammenslåing med Best Media som ble behandlet på ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.12.2014

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.12.2014 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap pr. 31.12.2014 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 4 Fremtidsutsikter... 5 Resultat og Balanse... 6 Kontantstrømanalyse... 8 Endringer i konsernets

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2005. Rekordhøy aktivitet og gode resultater også i andre kvartal

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2005. Rekordhøy aktivitet og gode resultater også i andre kvartal VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2005 Rekordhøy aktivitet og gode resultater også i andre kvartal (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i 2. kvartal et resultat etter

Detaljer

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS Årsrapport 2014 1 NØ Årsrapport 2014 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og ŠKODA. Selskapet er representert

Detaljer

// BLOCK WATNE GRUPPEN 1. KVARTAL 2006 //

// BLOCK WATNE GRUPPEN 1. KVARTAL 2006 // // BLOCK WATNE GRUPPEN 1. KVARTAL 2006 // Block Watne Gruppen ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 Sterke nøkkeltall Solid ordreinngang og ordrereserve Vellykket børsintroduksjon Forbedrede finansielle betingelser

Detaljer

Daglig leder har ordet 3. Resultatregnskap 7. Balanse 8. Kontantstrømoppstilling 10. Regnskapsprinsipper 11. Noter til regnskapet 12

Daglig leder har ordet 3. Resultatregnskap 7. Balanse 8. Kontantstrømoppstilling 10. Regnskapsprinsipper 11. Noter til regnskapet 12 årsrapport 2008 Innhold Daglig leder har ordet 3 Styrets beretning 2008 4 Nøkkeltall siste 5 år 6 Resultatregnskap 7 Balanse 8 Kontantstrømoppstilling 10 Regnskapsprinsipper 11 Noter til regnskapet 12

Detaljer

Guard Systems AS Årsrapport 2014

Guard Systems AS Årsrapport 2014 Guard Systems AS Årsrapport 2014 Guard Systems AS ÅRSRAPPORT 2014 Innhold Årsberetning s. 3-5 Resultatregnskap s. 6 Balanse s. 7-8 Noter s. 9-14 Kontantstrømoppstilling s. 15 Revisjonsberetning s. 16-19

Detaljer

Off i ce Systems ASA. Å r s ra p p o rt 1 9 9 9. Off i ce Systems ASA. Off i ce line Mac & carry AS. Off i ce Pa rtner AS

Off i ce Systems ASA. Å r s ra p p o rt 1 9 9 9. Off i ce Systems ASA. Off i ce line Mac & carry AS. Off i ce Pa rtner AS Å r s ra p p o rt 1 9 9 9 Off i ce Systems ASA Off i ce line Mac & carry AS Off i ce Pa rtner AS I n n h o l d Oppsummering 4 Styrets beretning 5 Office Partner AS 9 Office line Mac & carry AS 10 Arken

Detaljer

gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa

gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2010 Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa Hovedtrekk fjerde kvartal 2010 Økt innskuddsdekning Økt kundevekst Bankens virksomhet

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2009

Delårsrapport. 1. kvartal 2009 Delårsrapport 1. kvartal 2009 Nordic Semiconductor ASA 1. kvartal 2009 Driftsinntekter i første kvartal ble 71,5 MNOK, en økning på 12% sammenlignet med 1. kvartal 2008. EBITDA ble 8,3 MNOK i første kvartal,

Detaljer

Regnskap etter 1. kvartal 2015. 26. mai 2015

Regnskap etter 1. kvartal 2015. 26. mai 2015 Regnskap etter 1. kvartal 2015 26. mai 2015 Scana Industrier ASA 1. kvartal 2015: Operasjonell drift leverer positiv EBITDA; Omsetning 313 mill kr i første kvartal 2015, mot 320 i 1. kvartal 2014 EBITDA

Detaljer