Delårsrapport 4. kvartal 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Delårsrapport 4. kvartal 2008"

Transkript

1 Delårsrapport 4. kvartal

2 Hovedpunkter i 4. kvartal: Intensjonsavtale om strategisk samarbeid med Londonbørsen Vurderer sentral motpart (CCP) i aksjemarkedet Noe redusert markedsaktivitet Nedskrivning av goodwill og systemer med MNOK 376 Endring av avskrivningstider medfører økte avskrivninger Forslag om utbytte på NOK 5 pr. aksje Driftsinntekter MNOK 273,4 (proforma 321,8) Driftsresultat før av- og nedskrivninger MNOK 119,5 (proforma MNOK 189,1) Driftsresultat MNOK -296,2 (proforma 169,1) Resultat MNOK -306,8 (proforma 128,2) Resultat pr. aksje NOK -7,13 (faktisk 2,97/proforma 2,98) Aktiviteten i 4. kvartal (samme periode i fjor i parentes) Hovedtall for konsernet Oslo Børs VPS Holding rapporterer i 4. kvartal 2008 et underskudd på MNOK 306,8 (proforma MNOK 128,2). Resultatet for hele 2008 ble MNOK 44,9 (proforma 460,2). 4. kvartal 4. kvartal 31. des. 31. des. Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat Periodens resultat Resultat pr. aksje (NOK) -7,13 2,97 1,05 11,40 Proforma 4. kvartal 31. des Driftsinntekter Driftskostnader Avskrivninger merverdier Driftsresultat Periodens resultat Resultat pr. aksje (NOK) 2,98 10,70 Sammenlignet med proformatall for 4. kvartal 2007 er inntektene redusert med MNOK 48 eller 15 %. Sammenlignet med proformatall for hele 2007 er inntektene redusert med ca MNOK 16 eller 1 %. I 4. kvartal er det i stor grad handel og oppgjør av aksjer, clearing av derivater samt prospekt- og opptaksavgifter som er redusert sammenlignet med samme periode i fjor. For året sett under ett er det i hovedsak prospekt- og opptaksavgifter samt clearing av derivater som er redusert. Sammenlignet med proformatall for 2007, har kostnader før avskrivninger i 4. kvartal og hele 2008 økt med henholdsvis MNOK 21 og MNOK 32. Konsernet har i 4. kvartal foretatt endringer i praksis for aktivering av utviklingsprosjekter. Endringen har en effekt i både kvartal og helår på MNOK 12. Aktivering av interne ressurser i systemutviklingsprosjekter er MNOK 6 lavere enn i 2007 (proforma). Som en konsekvens av usikkerhet rundt fremtidige markedsforhold er det foretatt nedskrivning av goodwill og systemer på til sammen MNOK 376. Det videre foretatt endringer i avskrivningsplaner på merverdier som oppstod ved fusjonen mellom Oslo Børs Holding og VPS Holding i november Samlede avskrivninger i 4. kvartal og 2008 er økt med henholdsvis MNOK 20 og MNOK 32 sammenlignet med samme perioder i fjor. Netto finansielle poster har i 4. kvartal og i 2008 økt med henholdsvis MNOK 5 og MNOK 20, hovedsakelig som følge av økt likvidbeholdning og økte renter. 2

3 Multilaterale handelsfasiliteter (MTFer) starter handel i aksjer notert på Oslo Børs Den pan-europeiske handelsplattformen BATS Europe startet i desember handel i aksjer notert på Oslo Børs. Tidligere har blant annet Chi-X, Turquoise og Nasdaq OMX Europe gjort det samme. I følge Thomson Reuters ble ca 0,9% av handelen i OBX-papirer i desember 2008, målt i verdi, gjennomført på disse markedsplassene. Oslo Børs inngår intensjonsavtale om strategisk samarbeid med Londonbørsen Oslo Børs har inngått en intensjonsavtale om å starte kontraktsforhandlinger med London Stock Exchange om leveranse av nytt handelssystem. Om forhandlingene når frem vil Oslo Børs og London Stock Exchange også inngå et børsfaglig samarbeid og et strategisk samarbeid om forretningsutvikling. TradElect er et nytt og svært moderne handelssystem, som allerede har vist seg som en stabil og effektiv plattform for aksjehandel. Systemet er fleksibelt i forhold til eventuelle nye krav om utvidet funksjonalitet, samt økt kapasitet og hastighet (latency). Oslo Børs vil benytte LSE som samarbeidspartner på systemer for både aksjer, renter, derivater og distribusjon av markedsdata. Både Oslo Børs og LSE er blant børsene som benytter det internasjonalt anerkjente overvåkingssystemet SMARTS i kvalitetssikringen av markedet. Et styrket samarbeid om overvåking ved bruk av samme overvåkingsverktøy vil ligge som en del av avtalen mellom Oslo Børs og LSE. Oslo Børs tar sikte på å bytte ut eksisterende handelsplattformer i 2009/2010. Et viktig moment i beslutningen om å starte forhandlinger med LSE som mulig systemleverandør og børssamarbeidspartner har vært mulighetene som ligger i det forretningsmessige samarbeidet. Vi anser at Oslo Børs og LSE kan utfylle hverandre positivt i fremtidig forretningsutvikling. Det har de siste årene vært en kraftig vekst i investorinteresser for norske selskaper fra det internasjonale markedet, hvorav spesielt det britiske markedet. LSE har i dette markedet et betydelig medlemsnettverk, bestående av ca 240 meglerhus med stor geografisk spredning, hvilket vi mener kan bidra til å øke interessen for norske selskaper og det norske markedet. Et bytte av handelssystem til TradElect vil innebære en prosjektkostnad på ca 60 millioner kroner for Oslo Børs. Med dagens handelsvolum og handelsinntekter for Oslo Børs, vil det årlige vederlaget for bruken av TradElect ligge omtrent samme nivå som vederlaget for å benytte dagens handelssystemer. Styret i Oslo Børs VPS skal ta den endelige beslutningen når resultatet av kontraktsforhandlingene foreligger. Sentral motpart (CCP) i aksjemarkedet Det har de siste årene vært innført motpartsclearing (CCP) for oppgjør av aksjehandel i de fleste europeiske markeder. Senest har de andre nordiske børsene besluttet å innføre dette i løpet av Oslo Børs VPS har i løpet av høsten, i nær dialog med mange av sine medlemmer, vurdert om en tilsvarende løsning også skal etableres for det norske markedet, blant annet av risikomessige årsaker. Dette har resultert i at styret for Oslo Børs har besluttet at en CCP-modell skal innføres for aksjehandelen på Oslo Børs og Oslo Axess. Beslutningen omfatter aksjer, grunnfondsbevis og børshandlede fond (ETFer). Styret i konsernet Oslo Børs VPS er positive til at man etablerer et system for motpartsclearing av aksjer i konsernet. Konsernet mener at det best ivaretar ulike aktørers felles interesser å etablere en egen CCP. Denne vil være åpen for anmodninger om interoperabilitet fra andre CCP-er. En eventuell etablering i konsernet vil skje gjennom selskapet Oslo Clearing. Selve oppgjøret av handelen vil fortsatt gå i VPS som i dag. Endelig beslutning forventes å bli tatt i løpet av Q1 2009, og vil være avhengig av blant annet konsesjonskrav. Oslo Børs vil avvente krav til løsning og tidsplan for innføring av motpartsclearing til denne konsernbeslutningen foreligger. Strategi Konsernets hovedutfordring i de kommende årene er det nye konkurransebildet for den norske verdikjeden som må forventes å ville resultere i reduserte markedsandeler i handel av verdipapirer notert på Oslo Børs. Tillit til markedsplassen og kvaliteten i hele verdipapirkjeden er fortsatt en viktig del av strategien. Hovedstrategien for konsernet er utarbeidet med tanke på å opprettholde og øke inntektene på kjernevirksomheten. Samtidig har konsernet som mål å skape nye inntekter gjennom å bygge produkter og tjenester rundt kjernevirksomheten. 3

4 Strategi, forts. De neste tre årene vil konsernet prioritere følgende mål: Vi skal ha en attraktiv finansiell infrastruktur Vi skal utvikle og tilby verdiøkende tjenester som markedet etterspør Lokale selskaper, investorer og verdipapirforetak skal foretrekke oss Vi skal utvikle den internasjonale interessen for konsernet Ledende markedsplass innen utvalgte sektorer Internasjonal satsing på utvalgte verdiøkende tjenester Bredt og robust distribusjonsnettverk Vi skal være en attraktiv arbeidsplass Vi skal ha fornøyde eiere Viktige aktiviteter det kommende året vil være: Implementere nytt handelssystem Implementere sentral motpart for handel i egenkapitalinstrumenter Effektivisering av drift og utvikling Ytterligere satsing på sterke sektorer Videreutvikle derivatområdet Øke inntektene fra verdiøkende tjenester Prospektkontrollen foreslås flyttet til Kredittilsynet Kredittilsynet har i en utredning vurdert hvilke tilsyns- og kontrolloppgaver som i dag er tillagt Oslo Børs, og som Kredittilsynet etter nytt EU-regelverk må eller bør overta. Utredningen ble oversendt Finansdepartementet 28. november 2008, og er nå ute på høring. Utredningen omhandler både tilsynsoppgaver knyttet til utsteders forpliktelser og tilsynet med atferden i verdipapirmarkedet. I utredningen foreslås prospektkontrollen overført til Kredittilsynet innen utgangen av 2010, i tråd med aktuelle direktivbestemmelser. I tillegg foreslås sanksjonering av bestemmelsene om løpende informasjonsplikt overført fra Oslo Børs til Kredittilsynet. Utredningen inneholder forslag til nødvendige forskriftsendringer i tilknytning til overtakelse av prospektkontrollen. Mot lederskifte i VPS Jan Hellstrøm har meddelt styret i VPS at han i forbindelse med oppnåelse av pensjonsalder neste år, ønsker å fratre som adm. direktør. Styret vil derfor starte prosessen med ansettelse av ny adm. direktør for VPS, og vil arbeide videre med å få dette på plass så snart som mulig. Hellstrøm har hatt stillingen siden Hellstrøm vil etter at han har gått av som leder av VPS påta seg oppgaver for Oslo Børs VPS-konsernet eller enkeltselskapene i konsernet. Link Up Markets I samarbeid med verdipapirsentralene i Tyskland, Hellas, Kypros, Spania, Østerrike, Sveits og Danmark, deltar VPS i et nettverk som skal medføre at norske investorer kan ha sine utenlandske verdipapirer på sin VPS-konto, samtidig som VPS kan forestå oppgjørstjenester i forbindelse med kjøp/salg av verdipapirer utenfor Norge. De første verdipapirsentralene planlegger å ta Link Up Markets i bruk i første kvartal I arbeidet med å bidra til å forbedre effektiviteten og redusere kostnadene knyttet til avregning og oppgjør ved grensekryssende verdipapirhandel i Europa, utvikler VPS tjenester tilpasset Link up Markets systemet. VPS forventer å være klare til å benytte Link Up Markets fra 4. kvartal Seadrill Behandlingen av Seadrills anke på Tingrettens dom i Seadrills søksmål ovenfor Oslo Børs startet i Borgarting Lagmannsrett den 27. januar. Utsikter for 2009 Konsernets inntekter varierer i takt med aktivitetsnivået. Vedtatte prisreduksjoner som hadde virkning fra september 2008, påvirker inntektene også i Oslo Børs VPS har til hensikt å ha en avgifts- og prisstruktur som er konkurransedyktig og som fremmer aktiv bruk av konsernets tjenester. Det antas at konkurransen vil øke i tiden fremover. Oslo Børs VPS vil også i 2009 vurdere endringer i enkelte av sine avgifter / priser som vil komme kundene til gode. Driftskostnader i 2009 forventes pt. å bli på i underkant av MNOK 650, hvorav avskrivninger forventes å utgjøre i størrelsesorden MNOK 160. Det er planlagt med investeringer i 2009 på i størrelsesorden MNOK

5 Oslo Børs 4. kvartal 4. kvartal 31. des. 31. des. Oslo Børs Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat Oslo Børs Informasjon inngår fra og med 3. kvartal i segmentrapporteringen for Oslo Børs som følge av beslutningen om å fusjonere Oslo Børs Informasjon inn i Oslo Børs. Tallene for alle perioder er endret i forhold til dette. Aktiviteten har i 4. kvartal vært noe lavere enn tidligere i år. Hovedindeksen (OSEBX) var ved periodens slutt på 225,48, en nedgang på 29% i kvartalet, og en nedgang på 54% i løpet av året. I løpet av kvartalet er to nye selskaper notert på markedsplassene Oslo Børs og Oslo Axess, mens syv selskap er strøket fra notering. For året sett under ett er 15 nye selskaper notert mens 25 er strøket. Totalt er 259 selskaper notert ved kvartalets slutt, hvorav 35 på Oslo Axess. Det ble i 4. kvartal omsatt aksjer og grunnfondsbevis for NOK 416 mrd (835), en nedgang på 50 % fra samme kvartal i Sammenlignet med forrige kvartal er det en nedgang på ca. 30 %. Antall transaksjoner i aksjemarkedet var ( ), en økning på ca 35 % fra 4. kvartal 2007, og en økning på ca 10 % fra forrige kvartal. For året sett under ett er omsatt verdi redusert med ca 23 % sammenlignet med Antall transaksjoner har dog økt med 40 %. Gjennomsnittlig inntekt pr. transaksjon i aksjemarkedet var i 4. kvartal NOK 13,1, ned fra NOK 20,6 i samme periode i 2007 og 16,4 i forrige kvartal. Ved utgangen av kvartalet var det 57 aktive medlemmer, hvorav 22 lokale medlemmer og 35 fjernmedlemmer. Totalt antall obligasjons- og sertifikatlån notert på Oslo Børs og Oslo ABM (Alternative Bond Market) var ved utgangen av perioden 1.041, en økning på 85 i forhold til samme periode i 2007 og 32 i forhold til forrige kvartal. Den samlede aktiviteten i derivatmarkedet i 4. kvartal var, målt i antall omsatte kontrakter, noe lavere (-3%) enn i samme periode i fjor. For året sett under ett er det en økning på 14%. Estimert antall sluttbrukere med markedsdata fra Oslo Børs er ved utgangen av kvartalet ca. 3 % høyere enn ved utgangen av forrige kvartal, og 8 % høyere enn ved utgangen av samme periode i fjor. Salg av distribusjonsløsninger for nyhetsmeldinger for noterte selskaper fra og med 2008 har påvirket inntektene positivt. Samlede inntekter i Oslo Børs i 4. kvartal var MNOK 137 (166), en reduksjon på MNOK 29 eller 18%. Det er spesielt inntektene fra aksjeområdet, herunder fra handel og prospekter og opptak, som er redusert. For året sett under ett er inntektene redusert med MNOK 15, hvor inntektene fra aksjehandel og markedsdata er økt mens inntekter fra prospekt og opptak er redusert. Totale driftskostnader i 4. kvartal 2008 var MNOK 7 høyere enn samme periode i 2007, og for året sett under ett MNOK 6 høyere enn i Tap på fordringer utgjør ca MNOK 5 av økningen. Finansielle markedsdata - antall sluttbrukere Q107 Q207 Q307 Q407 Q108 Q208 Q308 Q

6 VPS 4. kvartal 4. kvartal 31. des. 31. des. VPS Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat Proforma 4. kvartal 31. des VPS Driftsinntekter Driftskostnader Avskrivninger merverdier Driftsresultat Verdipapirsentralen ASA (VPS) ble konsolidert fra 27. november Faktiske regnskapstall for 2007 inkluderer derved kun resultatet for perioden til Proformatall for 4. kvartal 2007 og hele 2007 er basert på avlagte regnskaper for VPS, justert for avskrivninger på merverdier. Markedsaktiviteten var fortsatt relativt høy i 4. kvartal. Antall oppgjorte handelstransaksjoner var 13,0 millioner, som er en oppgang på 40% i forhold til samme kvartal i fjor. Økningen er den samme året sett under ett. Volumøkningen er motvirket av lavere priser på sentrale tjenester fra 1. januar og 1. september Økt oppgjørsgrad, som følge av høyere effektivitet i oppgjøret, bidrar også til reduserte inntekter i form av lavere inntekter fra avvikende oppgjør. Aktiviteten innenfor utstederområdet var betydelig lavere i 4. kvartal enn samme periode i fjor. Det er særlig oppdrag innenfor emisjoner og videresalg som har hatt en stor reduksjon. Aktiviteten tok seg noe opp mot slutten av kvartalet. I forbindelse med det urolige markedet, har det vært en vesentlig økning av oppdrag innenfor oppkjøp, innløsninger, fusjoner. Det var (1.443) aksjeselskaper, 28 (29) grunnfondsbevis og (2.062) obligasjonslån registrert i VPS ved utgangen av kvartalet. Markedsverdien av VPS registrerte fond ble redusert med 33 % sammenlignet med utgangen av 4. kvartal i fjor. Antall fondstransaksjoner ble i 4. kvartal 1,4 mill., som er en nedgang på 10,2 % i forhold til samme kvartal i Antall investorbeholdninger i fond har økt med 2,6 % til 1,3 mill. sammenlignet med utgangen av 4. kvartal i fjor. Innen investorområdet har markedsverdiene hatt en nedgang på 1% i 4. kvartal sammenliknet med Antall konti falt i 4. kvartal med 1,7 %. Det er nå registrert 1,6 millioner konti totalt. Dette er 3,6 % flere enn på samme tid i fjor. Antall unike brukere på Investortjenester fortsetter å øke, men veksten er svakere enn tidligere. Antall brukere var ved utgangen av kvartalet drøyt , som er det høyeste antallet registrert. Dersom man sammenligner inntektene i 4. kvartal og 2008 med proforma driftsinntekter for samme perioder i 2007, er inntektene henholdsvis redusert med MNOK 13 og økt med MNOK 9. I 4. kvartal er det en reduksjon innen alle områder. For året sett under ett er det en økning innen oppgjørsområdet på MNOK 13 mens fondsområdet viser en reduksjon på MNOK 7. Det er foretatt nedskrivning av goodwill med MNOK 250. Nedskrivningen skyldes usikkerhet rundt fremtidige markedsforhold. Det er ved vurderingen benyttet et avkastningskrav på 11,2 % (mot 10,2% i 2007), samt forutsatt at inntektene på kort sikt vil være på nivå med hva som har vært tilfelle den siste tiden. Driftskostnader før nedskrivninger har sammenlignet med proforma driftskostnader for 4. kvartal og for 2008 økt med henholdsvis MNOK 47 og MNOK 68. Endring av praksis for aktivering av systemutvikling har en effekt på MNOK 12 mens endringer av avskrivningsplaner har en effekt for 4. kvartal og 2008 på henholdsvis MNOK 20 og MNOK 33. Antall VPS-konti og antall verdipapireiere i VPS Antall handelstransaksjoner behandlet i VPS (1000) Q107 Q207 Q307 Q407 Q108 Q208 Q308 Q408 Serie Q107 Q207 Q307 Q407 Q108 Q208 Q308 Q408 VPS-konti (1000) Eiere (1000)

7 Oslo Clearing 4. kvartal 4. kvartal 31. des. 31. des. Oslo Clearing Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat Proforma 4. kvartal 31. des Oslo Clearing Driftsinntekter Driftskostnader Avskrivninger merverdier 0 0 Driftsresultat Oslo Clearing ble konsolidert fra 27. november Faktiske regnskapstall for 2007 inkluderer derved kun resultatet for perioden til Proformatall for 4. kvartal 2007 og hele 2007 er basert på avlagte regnskaper for Oslo Clearing. Inntektene i 4. kvartal og i 2008 er lavere enn proforma driftsinntekter for samme perioder i 2007, henholdsvis MNOK 7 og MNOK 13. Reklassifisering mellom inntekter og kostnader har en effekt på MNOK 2 for hele året. Inntektsreduksjonen er i stor grad knyttet til lavere aktivitet samt at flere av produktene har avgifter som påvirkes av endringer i markedsverdien på aksjene. Driftskostnadene er, sammenlignet med proforma driftskostnader for 4. kvartal 2007 og hele året økt med henholdsvis MNOK 87 og MNOK 88. Det er foretatt nedskrivning av goodwill og systemer knyttet til Oslo Clearing med MNOK 87. Nedskrivningen skyldes usikkerhet rundt fremtidige markedsforhold. Det er ved vurderingen benyttet et avkastningskrav på 11,2 % (mot 10,2% i 2007), samt forutsatt at inntektene på kort sikt vil være på nivå med hva som har vært tilfelle den siste tiden. I løpet av kvartalet har Oslo Clearing fått 1 nytt clearingmedlem, og har nå totalt 25 clearingmedlemmer. Antallet aktive derivatkonti er redusert med ca. 9 % fra forrige kvartal, til Antall omsatte standardiserte derivatkontrakter Q107 Q207 Q307 Q407 Q108 Q208 Q308 Q408 Kontrakter (1000)

8 Oslo Market Solutions 4. kvartal 4. kvartal 31. des. 31. des. Oslo Market Solutions Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat Proforma 4. kvartal 31. des Oslo Market Solutions Driftsinntekter Driftskostnader Avskrivninger merverdier Driftsresultat Oslo Market Solutions ble konsolidert fra og med 27. november Faktiske regnskapstall for 2007 inkluderer derved kun resultatet for Oslo Market Solutions for perioden til Proformatall for 4. kvartal 2007og hele 2007 er basert på avlagte regnskaper for selskapene, justert for avskrivninger på merverdier. Dersom man sammenligner inntektene i 4. kvartal og i 2008 med proforma driftsinntekter for tilsvarende perioder i 2007, har inntektene henholdsvis redusert med MNOK 3 og økt med MNOK 2. Oslo Market Solutions inntekter varierer med faktisk gjennomføring av kundeprosjekter og årlige systemlisenser. Driftskostnadene har sammenlignet med proforma driftskostnader for 4. kvartal og for 2008 økt med MNOK 38 og MNOK 44. Det er foretatt nedskrivning av goodwill og systemer knyttet til Oslo Market Solutions med MNOK 39. Nedskrivningen skyldes usikkerhet rundt fremtidige markedsforhold. Det er ved vurderingen benyttet et avkastningskrav på 11,2 % (mot 10,2% i 2007), samt forutsatt at inntektene på kort sikt vil være på nivå med hva som har vært tilfelle den siste tiden. Det er videre foretatt endring av avskrivningsplaner med en effekt i 4. kvartal og 2008 på MNOK 1,5. Se for ytterligere operasjonelle hovedtall. Alle tall oppgis i NOK 1000, og gjelder konsernet Oslo Børs VPS med mindre annet oppgis. Konsernet består av morselskapet Oslo Børs VPS Holding ASA og datterselskapene Oslo Børs ASA, Verdipapirsentralen ASA (VPS), Oslo Clearing ASA, Oslo Børs Informasjon AS (OBI) og Oslo Market Solutions AS. Tallene er ikke reviderte. Presentasjonen av hovedtall og forretningsområdene ovenfor inneholder proformatall for 4. kvartal 2007 samt for hele Proformatallene har til hensikt å vise konsernets samlede resultater og de viktigste effektene i regnskapet som om fusjonen mellom Oslo Børs Holding og VPS Holding hadde funnet sted ved starten av regnskapsperioden. Proformatallene er basert på resultatregnskapene for den enkelte enhet for de aktuelle periodene. Det er foretatt avskrivninger på merverdier som er identifisert i merverdianalysen som er foretatt i forbindelse med den gjennomførte fusjonen. 8

9 Resultat Fra og med 1. januar 2005 er den finansielle rapporteringen i henhold til gjeldende International Financial Reporting Standard (IFRS). Det vises i denne forbindelse til note 17 (side 63) i årsrapporten for 2005 hvor detaljene for overgangen til IFRS fremkommer. Delårsrapporten er utarbeidet i samsvar med IAS 34. De samme regnskapsprinsipper og beregningsmetoder er fulgt i delårsregnskapet som i siste årsregnskap. Datterselskapene VPS, Oslo Clearing og Oslo Market Solutions er konsolidert fra og med 27. november Resultat pr. aksje er beregnet med gjennomsnittlig antall aksjer i perioden. Aksjer utstedt i forbindelse med fusjonen er inkludert med 35 av 365 dager i Aksjesplitt foretatt i mai 2007 er hensyntatt i antall aksjer i kvartal 4. kvartal 31.des 31.des Driftsinntekter Driftskostnader Lønns- og andre personalkostnader Andre driftskostnader Driftskostnader før avskrivninger Av- og nedskrivninger Sum driftskostnader Driftsresultat Finansielle poster Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad Periodens resultat Resultat pr. aksje (NOK) -7,13 2,97 1,05 11,40 Utvannet resultat pr. aksje (NOK) -7,13 2,97 1,05 11,40 9

10 Segmentinformasjon Konsernet Oslo Børs VPS Holding har fire rapporterbare segmenter; Oslo Børs, VPS, Oslo Clearing og Oslo Market Solutions. Disse er sammenfallende med datterselskaper med samme navn. Fra 3. kvartal 2008 inngår Oslo Børs Informasjon AS i segmentet Oslo Børs. I 4. kvartal ble Oslo Børs Informasjon AS fusjonert inn i Oslo Børs ASA. 4. kvartal 4. kvartal 31. des. 31. des. Oslo Børs Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat VPS Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat Oslo Clearing Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat Oslo Market Solutions Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat Øvrig og elimineringer Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat Totale driftsinntekter Totale driftskostnader Totalt driftsresultat

11 Balanse Fusjonen mellom Oslo Børs Holding og VPS Holding, som trådte i kraft ved utgangen av november 2007, er regnskapsført som transaksjon. Det vises til egen redegjørelse for virksomhetssammenslutningen i delårsrapport for 4. kvartal Kortsiktige fordringer utgjør ca. MNOK 92 ved utgangen av året. Av dette utgjør kundefordringer MNOK 66 og andre kortsiktige fordringer, herunder forskuddsbetalte kostnader og opptjente ikke fakturerte inntekter, MNOK 26. Markedsverdi av utestående derivatposisjoner utgjør MNOK 725. Oslo Clearing er i sin virksomhet formell motpart i derivattransaksjoner handlet på Oslo Børs og derivat- eller verdipapirlåntransaksjoner som er innmeldt for clearing. Motpartsrisikoen måles med modeller som er utarbeidet i henhold til internasjonal praksis. Motpartseksponeringen dekkes gjennom sikkerhetsstillelse fra hver enkelt kunde. I henhold til IFRS IAS 39/32, må clearingvirksomheten balanseføre forpliktelsene som selskapet har som sentral motpart i derivatkontraktene. Beregnet markedsverdi av posisjonene er balanseført som kortsiktig gjeld med motpost under kortsiktige fordringer. Fordringer og forpliktelser som kan henføres til utestående derivatposisjoner er nettet i den utstrekning det er adgang til motregning. Likvidbeholdningen er på MNOK 965 ved utgangen av MNOK 7 er i tillegg klassifisert som finansielt anleggsmiddel. Kortsiktig gjeld utgjorde ca MNOK 338 hvorav betalbar skatt utgjør MNOK des. 31. des Anleggsmidler It-systemer Kunderelasjoner Konsesjoner Goodwill Utsatt skattefordel Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Markedsverdi utestående derivatposisjoner Fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Eiendeler Egenkapital Innskutt egenkapital Annen egenkapital Sum egenkapital Gjeld Pensjonsforpliktelser Gjeld kredittinstitusjoner Utsatt skatteforpliktelse Markedsverdi utestående derivatposisjoner Kortsiktig gjeld Egenkapital og gjeld

12 Kontantstrøm Oslo Børs VPS Holding hadde i 4. kvartal en økning i kontantbeholdningen på MNOK 128. Kontantbeholdningen ved kvartalets slutt var på MNOK 965. I tillegg kommer likvider på MNOK 7 som er klassifisert som finansielt anleggsmiddel. Kontantstrøm pr. aksje er beregnet med gjennomsnittlig antall aksjer i perioden. Aksjer utstedt i forbindelse med fusjonen er inkludert med 35 av 365 dager i Aksjesplitt foretatt i mai 2007 er hensyntatt i antall aksjer i kvartal 4. kvartal 31. des. 31.des Kontantstrømmer fra: - operasjonelle aktiviteter investeringsaktiviteter finansieringsaktiviteter Kontantbeholdning ved periodens begynnelse Endring i kontantbeholdning Kontantbeholdning ved periodens slutt Kontantstrøm pr. aksje (NOK) 2,97 15,59 3,52 21,94 Egenkapital Egenkapitalen utgjorde ved utgangen av året MNOK og egenkapitalandelen var på ca. 67 %. 4. kvartal 4. kvartal 31. des. 31.des Egenkapital ved periodens begynnelse Periodens resultat Utbytte Netto egenkapitaleffekt ifbm fusjon Verdiøkning finansielle instrumenter Tilbakekjøp av egne aksjer Aktuarmessige gevinster/tap i perioden Egenkapital ved periodens slutt Egenkapitalandel 67 % 52 % 67 % 52 % 12

13 Kurs ( = 19) Aksjonærinformasjon Kursutvikling Oslo Børs VPS Holding ASA: Grafen viser kursutviklingen for Oslo Børs VPS Holding ASA for perioden mai 2001 til og med. 15. Januar 2009, uten justering for utbetalt utbytte og kapitalnedsettelse. Kursutviklingen er sammenlignet med OSEBX prisindeks som heller ikke er justert for utbytter. Aksjen ble med virkning fra og med den 9. mai 2007 splittet 1:5. Fusjonen med VPS Holding trådte i kraft 27. november Det ble i den forbindelse utstedt nye aksjer. Totalt antall utstedte aksjer er etter dette Tekst og graf nedenfor er i forhold til nytt pålydende og nytt antall aksjer. Det er i kvartalet omsatt i størrelsesorden aksjer til kurser fra NOK 75 til NOK 100. Siste registrerte omsetning i kvartalet er til NOK 75. Siste registrerte omsetning i de tre foregående kvartalene var henholdsvis NOK 105, NOK 127 og NOK 137. Siden mai 2001 er det utdelt utbytte eller foretatt kapitalnedsettelse med utbetaling til aksjonærene med til sammen NOK 31,4 pr. aksje, herunder utbytte for 2007 på NOK 7 pr. aksje i juni Styret har til hensikt å foreslå et utbytte på NOK 5 pr. aksje for Oslo Børs Holding VS OSEBX Prisindeks Pris Oslo Børs Holding før splitt OSEBXPR (norm.) Oslo Børs VPS Holding ASA 20 største aksjonærer pr. 21. januar 2009: 13

14 Nøkkeltall 4. kvartal 4. kvartal 31. des. 31. des. Finansielle Resultat pr. aksje (NOK) -7,13 2,97 1,05 11,40 Utvannet resultat pr. aksje (NOK) -7,13 2,97 1,05 11,40 Kontantstrøm pr. aksje (NOK) 2,97 15,59 3,52 21,94 Egenkapitalrentabilitet 1) -39,8 % 31,4 % 1,4 % 44,3 % Totalkapitalrentabilitet 1) -21,6 % 32,7 % 3,7 % 41,7 % Netto driftsmargin -108,3 % 54,6 % 13,8 % 58,6 % Operasjonelle OSEBX ved utgangen av perioden 225,48 490,83 225,48 490,83 Endring i perioden -29,2 % -1,1 % -54,1 % 11,5 % Antall transaksjoner - aksjer (1000) Omsetningsverdi aksjer (NOK mrd) Markedsverdi noterte selskaper (NOK mrd) Antall noterte selskaper Netto tilgang/avgang i perioden Antall handelstransaksjoner behandlet i VPS (1000) 2) Antall VPS-konti i VPS (1000) 2) Omsatte kontrakter derivater (1000) Omsetning derivater (NOK mill) Finansielle markedsdata - antall sluttbrukere ): Se omtale av fusjon og derivatposisjoner i balansen på side 14 2): proformatall for Styret i Oslo Børs VPS Holding ASA Oslo, 27. januar

15 Oslo Børs VPS Holding ASA Pb 460 Sentrum 0105 Oslo 15

Delårsrapport 3. kvartal 2008

Delårsrapport 3. kvartal 2008 Delårsrapport 3. kvartal 2008 1 Hovedpunkter i 3. kvartal: Fortsatt høy markedsaktivitet Driftsinntekter MNOK 279,8 (proforma 276,4) Driftsresultat MNOK 137,7 (proforma 150,7) Resultat MNOK 105,9 (proforma

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2013

Delårsrapport 1. kvartal 2013 Delårsrapport 1. kvartal 2013 1 Hovedpunkter i 1. kvartal: Fortsatt høy aktivitet i rentemarkedet Fire nye selskaper godkjent for notering så langt i 2013 Økt sparing og verdivekst i fond gir økte markedsverdier

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015 og 1. halvår 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 og 1. halvår 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 og 1. halvår 2015 Hovedpunkter i 2. kvartal: Fortsatt god handels- og oppgjørsaktivitet i 2. kvartal Fortsatt god interesse for børsnotering av både aksjer og obligasjoner

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 03 - Forretningsområdene i Oslo Børs VPS. 11 - Styret i Oslo Børs VPS Holding ASA. 12 - Årsberetning. 25 - Konsernregnskap

Innholdsfortegnelse. 03 - Forretningsområdene i Oslo Børs VPS. 11 - Styret i Oslo Børs VPS Holding ASA. 12 - Årsberetning. 25 - Konsernregnskap Årsrapport 2011 1 Innholdsfortegnelse 03 - Forretningsområdene i Oslo Børs VPS 03 - Oslo Børs 06 - Verdipapirsentralen (VPS) 09 - Oslo Clearing 10 - Oslo Market Solutions 11 - Styret i Oslo Børs VPS Holding

Detaljer

FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA Verdipapirsentralen Holding ASA

FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA Verdipapirsentralen Holding ASA FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA og Verdipapirsentralen Holding ASA Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Oslo Børs Holding ASA - årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning

Detaljer

Høydepunkter 2001. Det spesielle og noe vanskelige børsåret 2001 er inngående beskrevet i Facts & Figures 2002, som du sammen

Høydepunkter 2001. Det spesielle og noe vanskelige børsåret 2001 er inngående beskrevet i Facts & Figures 2002, som du sammen Årsrapport 2001 Innhold 3 Høydepunkter 2001 4 Hva skaper effektive markeder?, av Sven Arild Andersen 6 Nøkkeltall 7 Analytikerinformasjon 8 Kursutvikling 8 Inntekter 10 Styrets beretning 16 Resultatregnskap

Detaljer

VPS Holding ASA Konsern Kvartalsrapport for 3. kvartal 2006. Høy aktivitet og gode resultater også i tredje kvartal

VPS Holding ASA Konsern Kvartalsrapport for 3. kvartal 2006. Høy aktivitet og gode resultater også i tredje kvartal Kvartalsrapport for 3. kvartal 2006 Høy aktivitet og gode resultater også i tredje kvartal Høye markedsvolumer har gitt gode resultater Resultatet av driften etter skatt ble 91,5 MNOK (23,6), herav 58,0

Detaljer

NOS HOLDING ASA ÅRSBERETNING/ANNUAL REPORT

NOS HOLDING ASA ÅRSBERETNING/ANNUAL REPORT NOS HOLDING ASA ÅRSBERETNING/ANNUAL REPORT 1 9 9 9 INNHOLD Menneskene i sentrum 3 Strategi 4 NOS tiltrodd tredjepart i flere nye markeder 4 Holdingmodell forretningsmessig frihet 4 Integrering av internasjonale

Detaljer

VPS Holding ASA, foreløpig årsresultat 2004 Et godt år for VPS

VPS Holding ASA, foreløpig årsresultat 2004 Et godt år for VPS VPS Holding ASA, foreløpig årsresultat Et godt år for VPS (Samme periode i fjor i parentes) VPS Konsern hadde et forbedret resultatet i i forhold til året før. Resultatet etter skatt ble 63,7 MNOK (16,1).

Detaljer

Bouvet Årsrapport 2012

Bouvet Årsrapport 2012 Bouvet Årsrapport 2012 Foto: Tove Lise Mossestad Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2012 var det 881 ansatte

Detaljer

Ementor ASA Årsrapport 2007

Ementor ASA Årsrapport 2007 Ementor ASA Årsrapport 2007 Styrets beretning Styrets beretning Konsernet tilbyr hovedsakelig hardware- og softwareprodukter og relaterte konsulenttjenester innenfor IT-infrastruktur. Gjennom et tilbud

Detaljer

Høydepunkter Q1/2012

Høydepunkter Q1/2012 2 /14 Høydepunkter Q1/2012 Omsetning MNOK 119,2 (100,5) i Q1, en økning på 19 %. EBITDA MNOK 9,4 (7,3) i Q1, en økning på 29 %. EBITDA margin 7,9 % i Q1, opp fra 7,3 %. EBIT MNOK 5,0 (3,5) i Q1, en økning

Detaljer

Viktige hendelser 2005

Viktige hendelser 2005 D O F A S A Å R S R A P P O R T 2 0 0 5 INNHOLD side Viktige hendelser 2005 Dette er DOF ASA 03 2005 - kursen videre 04 Hovedtall 05 Styrets beretning 06 Resultatregnskap 09 Balanse 10 Egenkapitalbevegelse

Detaljer

Nok et år med lønnsom vekst

Nok et år med lønnsom vekst 14 ÅRSRAPPORT Innhold Konsernsjefen har ordet 4 Årsberetning 6 Styrets og ledelsens erklæring 11 Regnskap med noter - Konsern 12 Regnskap med noter - Morselskap 41 Aksjonærinformasjon 56 Eierstyring og

Detaljer

Styret tar sikte på å videreutvikle Kreditkassen som selvstendig bank, samtidig som ulike struk- GODT RESULTAT BEDRET LØNNSOMHET ØKT UTBYTTE

Styret tar sikte på å videreutvikle Kreditkassen som selvstendig bank, samtidig som ulike struk- GODT RESULTAT BEDRET LØNNSOMHET ØKT UTBYTTE GODT RESULTAT BEDRET LØNNSOMHET ØKT UTBYTTE Kreditkassenkonsernets resultat etter tap og skatter i utgjorde 2 477 mill. kroner (1 961 mill. kroner). Resultatet tilsvarer 4,49 kroner (3,55 kroner) pr. aksje,

Detaljer

Finansiell rapport. Årsrapport 2011 Finansiell rapport. Aksjer og aksjonærer. Regnskap konsern. Regnskap Rieber & Søn ASA.

Finansiell rapport. Årsrapport 2011 Finansiell rapport. Aksjer og aksjonærer. Regnskap konsern. Regnskap Rieber & Søn ASA. ÅRSRAPPORT Årsrapport 2011 Finansiell rapport Finansiell rapport Aksjer og aksjonærer Regnskap konsern 12.5 1000 10 8,5 10,1 800 7.5 6,0 7,1 6,2 600 Rieber & Søn skal gjennom god forretningsdrift sikre

Detaljer

Finansiell kalender 2000: 1. kvartal 2000: 3. mai, kl. 09.00 2. kvartal 2000: 9. august, kl. 09.00 3. kvartal 2000: 1. november, kl. 09.

Finansiell kalender 2000: 1. kvartal 2000: 3. mai, kl. 09.00 2. kvartal 2000: 9. august, kl. 09.00 3. kvartal 2000: 1. november, kl. 09. Å R S R A P P O R T 1999 Kreditkassen er et av Norges største finanskonsern med en forvaltningskapital på 211 mrd. kroner ved utgangen av 1999. Kreditkassen er totalleverandør av finansielle tjenester.

Detaljer

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 Styrets beretning Strata Marine & Offshore er et konsern som opererer innenfor tre hovedområder. Det første er presisjonsmaskinering / mekanisk produksjon, sveis, montasje

Detaljer

Året 1998. Finansielle hovedtall for BNbank-konsernet 1998 1997 1996 1995 1994

Året 1998. Finansielle hovedtall for BNbank-konsernet 1998 1997 1996 1995 1994 Året 1998 Egenkapitalrentabilitet på 9,2 prosent. Årsoverskuddet ble på 134 millioner kroner, en forbedring på 24 millioner kroner i forhold til foregående år. Rendyrking av kjernevirksomheten styrket

Detaljer

Repant Årsregnskap 2008

Repant Årsregnskap 2008 Årsregnskap 2008 ÅRSREGNSKAP 2008 SIDE 2-3 Repant Årsregnskap 2008 Repant ASA Tel: +47 32 20 91 00 Web: www.repant.com Postboks 720, Strømsø Fax: +47 32 20 91 01 Mail: mail@repant.com 3003 Drammen Org.nr.

Detaljer

Innholdsfortegnelse. s.1 Administrerende banksjefs kommentar. STYRETS ÅRSBERETNING s. 3 Innledning s. 6 Redegjørelse for årsregnskapet

Innholdsfortegnelse. s.1 Administrerende banksjefs kommentar. STYRETS ÅRSBERETNING s. 3 Innledning s. 6 Redegjørelse for årsregnskapet Årsrapport 2008 Innholdsfortegnelse s.1 Administrerende banksjefs kommentar STYRETS ÅRSBERETNING s. 3 Innledning s. 6 Redegjørelse for årsregnskapet REGNSKAP s. 18 Resultatregnskap s. 19 Balanse s. 20

Detaljer

OM HÅG. Børsnotert Våren 1992 ble HÅG notert på Oslo Børs SMB-liste. Etter en periode med lav omsetningsaktivitet i 1992

OM HÅG. Børsnotert Våren 1992 ble HÅG notert på Oslo Børs SMB-liste. Etter en periode med lav omsetningsaktivitet i 1992 OM HÅG HÅGs filosofi «Annerledes og bedre» HÅG skal oppnå økt lønnsomhet og vekst ved å løse det aktivt arbeidende menneskets behov for sitteløsninger på en annerledes og bedre måte. HÅG skal være en internasjonal,

Detaljer

REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008. Heading for the future...

REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008. Heading for the future... REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008 Heading for the future... INNHOLD 4 5 11 14 15 16 18 40 41 43 44 NØKKELTALL EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE STYRETS ÅRSBERETNING KONSERN RESULTATREGNSKAP KONSERN BALANSE

Detaljer

Rapport for fjerde kvartal 2012 Urevidert. Terra BoligKreditt AS

Rapport for fjerde kvartal 2012 Urevidert. Terra BoligKreditt AS Rapport for fjerde kvartal 2012 Urevidert Terra BoligKreditt AS Hovedtall Rapport for fjerde kvartal I fjerde kvartal hadde selskapet et resultat før skatt på 27,2 millioner kroner. For samme periode i

Detaljer

Prospekt. PSI Group ASA. Captura ASA. forslag om fisjon av. med børsnotering av det utfisjonerte selskapet. Tilrettelagt av

Prospekt. PSI Group ASA. Captura ASA. forslag om fisjon av. med børsnotering av det utfisjonerte selskapet. Tilrettelagt av Prospekt forslag om fisjon av PSI Group ASA med børsnotering av det utfisjonerte selskapet Captura ASA Tilrettelagt av 18. november 2005 Innholdsfortegnelse 1. SAMMENDRAG... 7 1.1 FISJONSFORSLAGET...7

Detaljer

Innhold. Selskapets formål. Historikk. Noter til års- og konsernregnskapet

Innhold. Selskapets formål. Historikk. Noter til års- og konsernregnskapet årsrapport 2009 Selskapets formål Innhold Arendals Fossekompani ASA er et allment aksjeselskap, og har til formål gjennom egen produksjon, deltagelse i utbygging, kjøp eller leie, å nyttiggjøre eller omsette

Detaljer

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS Årsrapport 2014 1 NØ Årsrapport 2014 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og ŠKODA. Selskapet er representert

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal 2009 1. mars 2010

Kvartalsrapport 4. kvartal 2009 1. mars 2010 Kvartalsrapport 4. kvartal 2009 1. mars 2010 Viktige hendelser og status Alle tall i kroner (4. kvartal 2008 i parentes) Avtalen om sammenslåing med Best Media som ble behandlet på ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

Resultatregnskap 1. januar - 31. desember

Resultatregnskap 1. januar - 31. desember Resultatregnskap 1. januar - 31. desember Note 2010 2009 driftsinntekter 2, 29 1103 469 562 014 Varekostnader 2 543 059 266 971 Lønnskostnader 5, 23 372 106 203 031 Andre driftskostnader 4, 23 121 403

Detaljer

Innhold. Generalforsamling Ordinær generalforsamling holdes torsdag 25. april 2002 på Rica Hotel Bodø.

Innhold. Generalforsamling Ordinær generalforsamling holdes torsdag 25. april 2002 på Rica Hotel Bodø. Årsrapport 2001 Innhold Nordlandsbanken i korte trekk.............. 1 Nordlandsbanken i år 2001................ 2 Hovedtall............................ 3 Årsberetning 2001...................... 4 Resultatregnskap.......................

Detaljer