Delårsrapport 1. kvartal 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Delårsrapport 1. kvartal 2010"

Transkript

1 Delårsrapport 1. kvartal

2 Hovedpunkter i 1. kvartal: Økt markedsaktivitet i forhold til samme periode i fjor Driftsinntekter MNOK 246,1 (231,1) Driftsresultat før amortiseringer og nedskrivninger MNOK 108,9 (79,7) Driftsresultat MNOK 88,3 (53,1) Resultat etter skatt MNOK 67,2 (42,2) Resultat pr. aksje før amortiseringer og nedskrivninger NOK 1,91 (1,43) Resultat pr. aksje NOK 1,56 (0,98) Aktiviteten i 1. kvartal (samme periode i fjor i parentes) Hovedtall for konsernet Oslo Børs VPS Holding oppnådde i 1. kvartal 2010 et overskudd på MNOK 67 (MNOK 42). Resultatforbedringen skyldes høyere inntekter og reduksjon av kostnader. 1. kvartal 1. kvartal Driftsinntekter merverdier og nedskrivninger av merverdier og nedskrivninger Driftskostnader etter amortisering av merverdier og nedskrivninger Driftsresultat Periodens resultat Resultat pr. aksje (NOK) 1,56 0,98-21,17 Resultat pr. aksje (NOK) før amortiseringer og nedskrivninger 1,91 1,43 7,20 Sammenlignet med 1. kvartal 2009 er inntektene økt med MNOK 15 eller 6,5%. Det er vekst innenfor de fleste inntektsområder. Inntekter fra handel i aksjer samt finansielle markedsdata viser nedgang. Kostnader før amortiseringer av merverdier og nedskrivninger er, sammenlignet med samme periode i 2009, redusert med MNOK 14 eller 9 %. Reduksjonen skyldes økt aktivering av interne ressurser samt mindre bruk av eksterne ressurser. Avviklingen av Neste generasjon fond i VPS har medført eksterne kostnader i 1. kvartal på MNOK 6,5. Amortiserte merverdier for 1. kvartal 2010 er MNOK 6 lavere enn for samme periode i fjor. Dette skyldes at deler av merverdiene var ferdig avskrevet i Netto finansielle poster utgjør i 1. kvartal 2010 MNOK 5, en nedgang på MNOK 4 sammenlignet med samme periode i fjor som følge av lavere rentenivå og noe lavere likvidbeholdning. 2

3 Utbytte for 2009 Styret i Oslo Børs VPS Holding har foreslått overfor generalforsamlingen at det utdeles et utbytte på NOK 8,- pr. aksje for regnskapsåret Den foreslåtte utdelingen tar hensyn til myndighetskrav til ansvarlig kapital i de konsesjonsbelagte virksomhetene i konsernet, hva styret mener er en forsvarlig buffer i forhold til myndighetskravene samt den antatte likvidbeholdningen gjennom året. Prisreduksjoner på handelsavgiften for aksjer Oslo Børs arbeider kontinuerlig for å opprettholde konkurranseevnen og stimulere til økt handel og likviditet på børsens markedsplasser. I den forbindelse justeres avgiftene på handel i aksjer notert på Oslo Børs og Oslo Axess ytterligere fra april Dette er tredje gang Oslo Børs reduserer handelsavgiftene for aksjehandel siden september I tillegg gjøres det endringer i prismodellen, som innebærer endrede rabatter og større fleksibilitet for våre kunder. Basert på handelsaktiviteten i 2009 ville endringen i prismodellen og handelsavgifter medført en inntektsreduksjon på ca. 10 millioner kroner for Oslo Børs VPS i Notering av Oslo Børs VPS Holding ASA Styret i Oslo Børs VPS har mottatt forslag om å børsnotere konsernet fra enkelte aksjonærer. Styret har derfor gitt styreleder i mandat i å høre flere av de større aksjonærene. Flertallet av aksjonærene var opptatt av at konsernet i den nærmeste perioden prioriterte sine ressurser på å møte og tilpasse seg konkurransesituasjonen, effektivisere konsernet mv. Basert på høringen er styrets konklusjon at det hovedsakelig er en positiv innstilling til på lengre sikt å vurdere en børsnotering, og styret vil derfor realitetsbehandle saken i løpet av måneder Oslo Børs har mottatt søksmål fra DNO Oslo Børs har mottatt et søksmål fra DNO International over børsklagenemndens vedtak av 17. september 2009 der DNO ble ilagt overtredelsesgebyr som følge av brudd på opplysningsplikten. Påstanden i søksmålet er at vedtaket skal oppheves som følge av ugyldighet og krav om erstatning for advokatutgifter på NOK Inkludert tilbakeføring av overtredelsesgebyret på NOK utgjør søksmålet totalt i underkant av NOK 1,4 millioner. Vellykket implementering av TradElect Oslo Børs tok i bruk handelssystemet TradElect for aksjer og rentepapirer og Infolect for markedsdata den 12. april. Det nye handelssystemet vil gjøre handel på Oslo Børs enda mer effektiv og bidra til å styrke det norske verdipapirmarkedet, synliggjøre noterte selskaper og øke børsens konkurransekraft. Avvikling av fondsprosjekt Verdipapirsentralen ASA har siden våren 2008 hatt under utvikling et nytt fondssystem, med formål å fornye tjenestene rettet mot forvaltningsselskapene for verdipapirfond og deres distributører. Styret i VPS besluttet i januar 2010 å heve avtalen med Capgemini som leverandør av systemet, samt å stanse prosjektet. VPS har iverksatt alternative tiltak for å sikre at kundene fortsatt velger VPS som leverandør. VPS vil derfor fortsette utviklingen av systemer og tjenester rettet mot forvaltningsselskapene. Den videre satsingen skjer i samarbeid med kundene og har som målsetting at forvaltningsselskapene også i fremtiden skal erfare at VPS tilbyr pålitelige og effektive løsninger til konkurransedyktige priser. Utsikter Konsernets inntekter varierer i takt med aktivitetsnivået. Vedtatte prisreduksjoner med virkning fra 2009 og 2010, påvirker inntektene i Oslo Børs VPS har til hensikt å ha en prisstruktur som er konkurransedyktig og som fremmer aktiv bruk av konsernets tjenester. Det antas at konkurransen vil øke i tiden fremover. Oslo Børs VPS vil også i 2010 vurdere endringer i enkelte av sine avgifter / priser og effektivisering av sine tjenester som vil komme kundene til gode. Driftskostnader før amortiseringer av merverdier og nedskrivninger i 2010 forventes å bli på i overkant av MNOK 500, hvorav avskrivninger forventes å utgjøre i størrelsesorden MNOK 70. Aktivering av interne ressurser utgjør MNOK 20, mens amortiseringer av merverdier forventes å utgjøre MNOK 80. Det er planlagt med investeringer i 2010 på i underkant av MNOK 100. Konsernets hovedutfordring i de kommende årene er det nye konkurransebildet for den norske verdikjeden som forventes å gi reduserte markedsandeler i handel og oppgjør av verdipapirer notert på Oslo Børs. Sentral motpart for aksjer er planlagt implementert i mai Innføring av sentral motpart vil ha en betydelig negativ effekt på inntektene fra oppgjørsvirksomheten i VPS. På lengre sikt vil blant annet den europeiske sentralbankens initiativ til et europeisk oppgjørssystem, T2S, kunne påvirke oppgjørsområdet i VPS. 3

4 Oslo Børs 1. kvartal 1. kvartal Oslo Børs Driftsinntekter merverdier og nedskrivninger merverdier og nedskrivninger Amortisering merverdier Nedskrivninger Driftsresultat Markedsaktiviteten, målt i omsetningsverdi av aksjer, har i 1. kvartal 2010 vært høyere enn i samme periode i fjor. OBX-indeksen var ved periodens slutt på 342,61 en økning på 1% hittil i I løpet av kvartalet er fire selskaper notert på markedsplassene Oslo Børs og Oslo Axess, mens fem selskaper er strøket fra notering. Totalt er 236 selskaper notert ved kvartalets slutt, hvorav 29 på Oslo Axess. Totalt antall obligasjons- og sertifikatlån notert på Oslo Børs og Oslo ABM (Alternative Bond Market) var ved utgangen av kvartalet 1.078, en økning på 45 i forhold til samme periode i 2009 og en økning på 19 i forhold til forrige kvartal. Kursnoteringsavgifter fra utstedere har sammenlignet med samme periode i fjor økt med 21% eller MNOK 3. Prospekt og opptaksavgifter har økt med 100% eller MNOK 3. Det ble i 1. kvartal omsatt aksjer og egenkapitalbevis for NOK 471 mrd. (329), en økning på 43% fra samme kvartal i Sammenlignet med forrige kvartal er det en økning på ca. 7%. I følge statistikk fra Thomson Reuters utgjorde Oslo Børs markedsandel av handel i OBX-papirer, målt i verdi, i mars % mot 84% i mars Ved utgangen av kvartalet var det 54 (58) aktive medlemmer, hvorav 21(23) lokale medlemmer og 33 (35) fjernmedlemmer. Dette er en reduksjon på tre medlem fra forrige kvartal. Den samlede aktiviteten i derivatmarkedet i 1. kvartal var, målt i antall omsatte kontrakter, 7% høyere enn i samme periode i 2009 og 13% høyere enn i forrige kvartal. Faste og variabel handelsinntekter er sammenlignet med samme periode i 2009 redusert med 8% eller MNOK 4. Inntektene fra derivatområdet har økt med MNOK 3 mens inntektene fra aksjeområdet er redusert med MNOK 8. Estimert antall sluttbrukere med markedsdata fra Oslo Børs er ved utgangen av kvartalet ca. 2 % lavere enn ved utgangen av forrige kvartal og ca 7% lavere enn ved utgangen av samme periode i Antall private sluttbrukere har økt, mens antall profesjonelle brukere er redusert. Inntektene er redusert med 4% eller MNOK 2. Samlede inntekter i Oslo Børs i 1. kvartal 2010 var MNOK 114 (112), en økning på MNOK 2 eller 2% fra samme kvartal Det er i hovedsak kursnoteringsavgifter og økt aktivitet i rente- og derivatmarkedet som trekker inntektene opp i forhold til samme periode i Inntekter fra handel i aksjer er redusert med MNOK 8 sammenlignet med samme periode i Totale driftskostnader i 1. kvartal 2010 er MNOK 7 lavere enn samme periode i Dette skyldes i hovedsak økt aktivering av interne ressurser i forbindelse med pågående prosjekter og mindre bruk av eksterne ressurser. Oslo Børs iverksatte i 2009 omstillingstiltak for å redusere de løpende driftskostnadene. Den effektive bemanningen i Oslo Børs vil ved utgangen av 2. kvartal 2010 være redusert med i størrelsesorden 20% sammenlignet med inngangen til Aksjer - omsetning i verdi Q208 Q308 Q408 Q109 Q209 Q309 Q409 Q110 Verdi (Nok mrd) Finansielle markedsdata - antall sluttbrukere Q208 Q308 Q408 Q109 Q209 Q309 Q409 Q

5 VPS 1. kvartal 1. kvartal VPS Driftsinntekter merverdier og nedskrivninger merverdier og nedskrivninger Amortisering merverdier Nedskrivninger Driftsresultat Markedsaktiviteten innenfor oppgjørsområdet var, målt i antall transaksjoner, betydelig høyere enn i samme periode i fjor og siste kvartal Antall oppgjorte handelstransaksjoner var i perioden 12,7 millioner (9,9 millioner). Inntektene er opp 7,9 % eller MNOK 4 i forhold til samme periode i fjor for oppgjørsområdet. Antall enheter innenfor utstederområdet viser en netto tilbakegang fra samme periode i fjor. Ved utgangen av kvartalet var (1.434) aksjeselskaper, 29 (29) egenkapitalbevis og (2.108) obligasjonslån registrert i VPS. Inntektene for utstederområdet er 10% eller MNOK 2 høyere i 1. kvartal 2010 enn for samme periode i 2009 som følge av økning i antall emisjoner, oppkjøp og utbytte. Markedsverdien av registrerte fond økte med 68,3 % sammenlignet med utgangen av 1. kvartal i Antall fondstransaksjoner ble i 1. kvartal 1,5 millioner som er 8,8% høyere enn for samme periode i Antall investorbeholdninger i fond har økt med 6 % til 1,4 millioner. Inntektene fra Fond har økt med 13 % eller MNOK 2 sammenlignet med 1. kvartal i Hovedårsaken er først og fremst økning i markedsverdi og antall transaksjoner. På investorområdet har markedsverdiene hatt en økning på 41 % ved utgangen av 1. kvartal 2010 sammenliknet med samme periode i fjor. Det var ved utgangen av kvartalet registrert 1,66 millioner konti totalt, 1 % flere enn på samme tid i Antall brukere på internett er opp ca. 7 % i 1. kvartal 2010 i forhold til samme periode i Inntektene endte 15% eller MNOK 3 høyere enn for samme periode i fjor. Samlede inntekter i VPS i 1. kvartal 2010 var MNOK 126 (112), en økning på MNOK 14 eller 13% fra samme periode i Driftskostnader før amortiseringer og nedskrivninger er redusert med MNOK 6 eller 8% sammenlignet med samme periode i Dette skyldes i stor grad lavere avskrivninger samt noe mindre bruk av eksterne ressurser. Andre driftskostnader i 1. kvartal 2010 inkluderer MNOK 6,5 i kostnader relatert til fondsprosjektet. Oslo Børs VPS konsernet iverksatte i 2009 omstillingstiltak for å redusere de løpende driftskostnadene. Det vil iverksettes ytterligere tiltak i VPS vil iverksette tiltakene i løpet av 2. halvår. I løpet av 2009 er noen merverdier ferdig nedskrevet. Dette medførte at amortisering av merverdier var MNOK 6 lavere i 1. kvartal 2010 enn for samme periode i Antall VPS-konti og antall verdipapireiere i VPS Antall handelstransaksjoner behandlet i VPS (1000) Q208 Q308 Q408 Q109 Q209 Q309 Q109 Q110 Transaksjoner (1000) Q208 Q308 Q408 Q109 Q209 Q309 Q409 Q110 VPS-konti (1000) Eiere (1000)

6 Oslo Clearing 1. kvartal 1. kvartal Oslo Clearing Driftsinntekter merverdier og nedskrivninger merverdier og nedskrivninger Amortisering merverdier Nedskrivninger Driftsresultat Inntektene i 1. kvartal 2010 er MNOK 1 høyere enn for samme periode i Økningen skyldes høyere aktivitet i derivatmarkedet samt at flere av produktene har avgifter som påvirkes av endringer i markedsverdi på underliggende verdipapirer. merverdier og nedskrivninger har, sammenlignet med 1. kvartal 2009, økt med MNOK 2. Dette har sammenheng med arbeidet med implementering av sentral motpart for aksjer samt andre pågående prosjekter som berører Oslo Clearing. Planlagt oppstart av sentral motpart for egenkapitalinstrumenter er i mai Antallet aktive derivatkonti har holdt seg stabil fra konti ved utgangen av 4. kvartal 2009 til ved utgangen av 1. kvartal Derivater - antall standardiserte kontrakter og omsetning i verdi Q208 Q308 Q408 Q109 Q209 Q309 Q409 Q110 Kontrakter (1000) Omsetning (MNOK)

7 Oslo Market Solutions 1. kvartal 1. kvartal Oslo Market Solutions Driftsinntekter merverdier og nedskrivninger merverdier og nedskrivninger Amortisering merverdier Nedskrivninger Driftsresultat Inntektene i 1. kvartal 2010 er MNOK 1,3 eller 25 % høyere enn i samme periode i Oslo Market Solutions inntekter varierer med faktisk gjennomføring av kundeprosjekter og årlige systemlisenser. Deler av inntektene for 1. kvartal er knyttet til konsernintern leveranse i forbindelse med utvikling av ny handelsterminal for rentemarkedet. Driftskostnader før amortisering og nedskrivning av merverdier er litt over tilsvarende periode i Amortiserte merverdier er på samme nivå i 1. kvartal i 2010 som for Se for ytterligere operasjonelle hovedtall. Alle tall oppgis i NOK 1000, og gjelder konsernet Oslo Børs VPS med mindre annet oppgis. Konsernet består av morselskapet Oslo Børs VPS Holding ASA og datterselskapene Oslo Børs ASA, Verdipapirsentralen ASA (VPS), Oslo Clearing ASA og Oslo Market Solutions AS. Tallene er ikke reviderte. 7

8 Resultat Fra og med 1. januar 2005 er den finansielle rapporteringen i henhold til gjeldende International Financial Reporting Standard (IFRS). Det vises i denne forbindelse til note 17 (side 63) i årsrapporten for 2005 hvor detaljene for overgangen til IFRS fremkommer. Delårsrapporten er utarbeidet i samsvar med IAS 34. De samme regnskapsprinsipper og beregningsmetoder er fulgt i delårsregnskapet som i siste årsregnskap. Resultat pr. aksje er beregnet med utgangspunkt i Periodens resultat. 1. kvartal 1. kvartal Driftsinntekter Driftskostnader Aktivering av interne ressurser Lønns- og andre personalkostnader Andre driftskostnader Ordinære avskrivninger Driftskostnader før amortiseringer av merverdier og nedskrivninger Driftsresultat før amortiseringer av merverdier og nedskrivninger Amortisering merverdier Nedskrivninger Sum driftskostnader Driftsresultat Finansielle poster Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad Periodens resultat Aktuarielt gevinst/tap i ytelsesbaserte pensjonsordninger Skatteeffekt Totalresultat Resultat pr. aksje (NOK) 1,56 0,98-21,17 Utvannet resultat pr. aksje (NOK) 1,56 0,98-21,17 Resultat pr. aksje (NOK) før amortiseringer og nedskrivninger 1,91 1,43 7,20 8

9 Segmentinformasjon Konsernet Oslo Børs VPS Holding har fire rapporterbare segmenter; Oslo Børs, VPS, Oslo Clearing og Oslo Market Solutions. Disse er sammenfallende med datterselskaper med samme navn. Segmentinformasjonen er utarbeidet i henhold til IFRS kvartal 1. kvartal Oslo Børs Driftsinntekter merverdier og nedskrivninger merverdier og nedskrivninger Amortisering merverdier Nedskrivninger Driftsresultat VPS Driftsinntekter merverdier og nedskrivninger merverdier og nedskrivninger Amortisering merverdier Nedskrivninger Driftsresultat Oslo Clearing Driftsinntekter merverdier og nedskrivninger merverdier og nedskrivninger Amortisering merverdier Nedskrivninger Driftsresultat Oslo Market Solutions Driftsinntekter merverdier og nedskrivninger merverdier og nedskrivninger Amortisering merverdier Nedskrivninger Driftsresultat Øvrig og elimineringer Driftsinntekter merverdier og nedskrivninger merverdier og nedskrivninger Amortisering merverdier Nedskrivninger Driftsresultat Totale driftsinntekter Totale driftskostnader før amortisering og nedskrivning merverdier Totalt driftsresultat før amortisering og nedskrivning merverdier Totale amortisering merverdier Totale nedskrivning merverdier Totalt driftsresultat EBIT

10 Balanse Fusjonen mellom Oslo Børs Holding og VPS Holding, som trådte i kraft ved utgangen av november 2007, er regnskapsført som transaksjon med Oslo Børs Holding ASA som overtagende selskap. Det vises til egen redegjørelse for virksomhetssammenslutningen i delårsrapport for 4. kvartal Kortsiktige fordringer utgjør ca. MNOK 123 ved utgangen av kvartalet. Av dette utgjør kundefordringer MNOK 89 og andre kortsiktige fordringer, herunder forskuddsbetalte kostnader og opptjente ikke fakturerte inntekter, MNOK 34. Markedsverdi av utestående derivatposisjoner utgjør MNOK 680. Oslo Clearing er i sin virksomhet formell motpart i derivattransaksjoner handlet på Oslo Børs og derivat- eller verdipapirlåntransaksjoner som er innmeldt for clearing. Motpartsrisikoen måles med modeller som er utarbeidet i henhold til internasjonal praksis. Motpartseksponeringen dekkes gjennom sikkerhetsstillelse fra hver enkelt kunde. I henhold til IFRS IAS 39/32, må clearingvirksomheten balanseføre forpliktelsene som selskapet har som sentral motpart i derivatkontraktene. Beregnet markedsverdi av posisjonene er balanseført som kortsiktig gjeld med motpost under kortsiktige fordringer. Fordringer og forpliktelser som kan henføres til utestående derivatposisjoner er nettet i den utstrekning det er adgang til motregning. Likvidbeholdningen er på MNOK 998 ved utgangen av perioden. MNOK 25 er i tillegg klassifisert som finansielt anleggsmiddel. Kortsiktig gjeld utgjorde ca MNOK 304, hvorav betalbar skatt utgjør MNOK 76 og forskuddsbetalinger fra kunder utgjør MNOK mar. 31. mar. Anleggsmidler It-systemer Kunderelasjoner Konsesjoner Goodwill Utsatt skattefordel Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Markedsverdi utestående derivatposisjoner Fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Eiendeler Egenkapital Innskutt egenkapital Annen egenkapital Sum egenkapital Gjeld Pensjonsforpliktelser Utsatt skatteforpliktelse Markedsverdi utestående derivatposisjoner Kortsiktig gjeld Egenkapital og gjeld

11 Kontantstrøm Kontantstrømmen er satt opp i henhold til IAS 7. Konsernets finansinntekter er inkludert i investeringsaktiviteter og finansutgifter i finansieringsaktiviteter. Oslo Børs VPS Holding hadde i 1. kvartal en økning i kontantbeholdningen på MNOK 93. Kontantbeholdningen ved kvartalets slutt var på MNOK 998. I tillegg kommer likvider på MNOK 25 som er klassifisert som finansielt anleggsmiddel. 1. kvartal 1. kvartal Kontantstrømmer fra: - operasjonelle aktiviteter investeringsaktiviteter finansieringsaktiviteter Kontantbeholdning ved periodens begynnelse Endring i kontantbeholdning Kontantbeholdning ved periodens slutt Kontantstrøm pr. aksje (NOK) 2,15 1,34-1,38 Egenkapital Egenkapitalen utgjorde ved utgangen av kvartalet MNOK og egenkapitalandelen var på ca. 58 %. 1. kvartal 1. kvartal Egenkapital ved periodens begynnelse Periodens resultat Utbytte Tilbakekjøp av egne aksjer Aktuarielt gevinst/tap i ytelsesbaserte pensjonsordninger Egenkapital ved periodens slutt Egenkapitalandel 58 % 66 % 54 % 11

12 Kurs ( = 19) Aksjonærinformasjon Kursutvikling Oslo Børs VPS Holding ASA: Grafen viser kursutviklingen for Oslo Børs VPS Holding ASA for perioden mai 2001 til og med 15. april 2010, uten justering for utbetalt utbytte og kapitalnedsettelse. Kursutviklingen er sammenlignet med OSEBX prisindeks som heller ikke er justert for utbytter. Aksjen ble med virkning fra og med den 9. mai 2007 splittet 1:5. Fusjonen med VPS Holding trådte i kraft 27. november Det ble i den forbindelse utstedt nye aksjer. Totalt antall utstedte aksjer er etter dette Tekst og graf nedenfor er i forhold til nytt pålydende og nytt antall aksjer. Det er i kvartalet omsatt i størrelsesorden 1 millioner aksjer til kurser fra NOK 60 til 68. Siste registrerte omsetning i kvartalet er til NOK 68. Siste registrerte omsetning i de tre foregående kvartalene var henholdsvis NOK 60, NOK 55 og NOK 58. Siden mai 2001 er det utdelt utbytte eller foretatt kapitalnedsettelse med utbetaling til aksjonærene med til sammen NOK 36,4 pr. aksje, herunder utbytte for 2008 på NOK 5 pr. aksje som ble utbetalt i juni Det er foreslått et utbytte på NOK 8,00 for Oslo Børs VPS Holding VS OSEBX Prisindeks Pris Oslo Børs VPS Holding etter splitt OSEBXPR (norm.) Oslo Børs VPS Holding ASA 20 største aksjonærer pr. 16. april 2010 Navn Nasjonalitet Beholdning Beholdning antall aksjer i prosent 1. VITAL FORSIKRING ASA NOR ,15 % 2. KLP FORSIKRING NOR ,00 % 3. PARETO AS NOR ,52 % 4. ORKLA ASA NOR ,16 % 5. NORSK HYDROS PENSJON NOR ,32 % 6. NBI HF ICELAND (NOM) ISL ,54 % 7. ARENDALS FOSSEKOMPANI NOR ,64 % 8. GOLDMAN SACHS INT (NOM) GBR ,51 % 9. STATE STREET BANK (NOM) USA ,40 % 10. STOREBRAND ASA NOR ,29 % 11. MSF MUTUAL USA ,12 % 12. JPMORGAN CHASE BANK (NOM) GBR ,99 % 13. MUST INVEST AS NOR ,65 % 14. SUNDT AS NOR ,53 % 15. JPMORGAN CHASE BANK (NOM) LUX ,45 % 16. SPAREBANK VEST NOR ,28 % 17. ELTEK HOLDING A/S NOR ,16 % 18. FOKUS BANK NOR ,13 % 19. MORGAN STANLEY (NOM) GBR ,91 % 20. MSF MUTUAL EUROPE USA ,79 % Antall aksjer hos de 20 største ,54 % Totalt antall aksjer ,00 % 12

13 Nøkkeltall 1. kvartal 1. kvartal Finansielle Resultat pr. aksje (NOK) 1,56 0,98-21,17 Utvannet resultat pr. aksje (NOK) 1,56 0,98-21,17 Kontantstrøm pr. aksje (NOK) 2,15 1,34-1,38 Egenkapitalrentabilitet 15,6 % 6,0 % -38,6 % Totalkapitalrentabilitet 11,9 % 5,8 % -22,1 % Netto driftsmargin 35,9 % 23,0 % -93,3 % Operasjonelle OBX ved utgangen av perioden 342,61 203,72 339,32 Endring i perioden 1,0 % 2,3 % 70,4 % Antall transaksjoner - aksjer (1000) Omsetningsverdi aksjer (NOK mrd) Markedsverdi noterte selskaper (NOK mrd) Antall noterte selskaper Netto tilgang/avgang i perioden Antall handelstransaksjoner behandlet i VPS (1000) Antall VPS-konti i VPS (1000) Omsatte kontrakter derivater (1000) Omsetning derivater (NOK mill) Finansielle markedsdata - antall sluttbrukere Styret i Oslo Børs VPS Holding ASA Oslo, 28. april 2010 Leiv Askvig Styrets leder Svein Støle Styremedlem Ottar Ertzeid Styremedlem Benedicte Schilbred Fasmer Styremedlem Giséle Marchand Styremedlem Benedikte Bettina Bjørn Styremedlem Harald Espedal Styremedlem Bente A. Landsnes Konsernsjef 13

14 Oslo Børs VPS Holding ASA Pb 460 Sentrum 0105 Oslo 14

Delårsrapport 1. kvartal 2012

Delårsrapport 1. kvartal 2012 Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Hovedpunkter i 1. kvartal: Fortsatt god aktivitet i rentemarkedet Utfordrende første- og annenhåndsmarked for aksjer og derivater Driftsinntekter MNOK 221,8 (243,0) EBITDA

Detaljer

Delårsrapport 4. kvartal 2011 og 2. halvår 2011

Delårsrapport 4. kvartal 2011 og 2. halvår 2011 Delårsrapport 4. kvartal 2011 og 2. halvår 2011 1 Hovedpunkter i 4. kvartal: Redusert noterings- og handelsaktivitet i aksjer sammenlignet med 4. kvartal 2010 Konkurransen om markedsandeler er fortsatt

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2008

Delårsrapport 2. kvartal 2008 Delårsrapport 2. kvartal 2008 1 Hovedpunkter i 2. kvartal: Fortsatt høy markedsaktivitet innen alle forretningsområder Driftsinntekter MNOK 300,2 (proforma 281,6) Driftsresultat MNOK 167,8 (proforma 153,8)

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2008

Delårsrapport 3. kvartal 2008 Delårsrapport 3. kvartal 2008 1 Hovedpunkter i 3. kvartal: Fortsatt høy markedsaktivitet Driftsinntekter MNOK 279,8 (proforma 276,4) Driftsresultat MNOK 137,7 (proforma 150,7) Resultat MNOK 105,9 (proforma

Detaljer

Delårsrapport 4. kvartal og 2. halvår 2012

Delårsrapport 4. kvartal og 2. halvår 2012 Delårsrapport 4. kvartal og 2. halvår 2012 1 Hovedpunkter i 4. kvartal: Oslo Børs VPS Holding har inngått avtale om salg av Oslo Clearing Oslo Børs har inngått avtale om og fått godkjennelse for kjøp av

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2013

Delårsrapport 1. kvartal 2013 Delårsrapport 1. kvartal 2013 1 Hovedpunkter i 1. kvartal: Fortsatt høy aktivitet i rentemarkedet Fire nye selskaper godkjent for notering så langt i 2013 Økt sparing og verdivekst i fond gir økte markedsverdier

Detaljer

Delårsrapport 4. kvartal 2008

Delårsrapport 4. kvartal 2008 Delårsrapport 4. kvartal 2008 1 Hovedpunkter i 4. kvartal: Intensjonsavtale om strategisk samarbeid med Londonbørsen Vurderer sentral motpart (CCP) i aksjemarkedet Noe redusert markedsaktivitet Nedskrivning

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014

Delårsrapport 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Hovedpunkter i 3. kvartal: Handelsvolum i aksjer viser økning på 19% fra 3. kvartal 2013 Fortsatt stor interesse for børsnotering av både aksjer og obligasjoner Seks nye selskaper

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015 og 1. halvår 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 og 1. halvår 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 og 1. halvår 2015 Hovedpunkter i 2. kvartal: Fortsatt god handels- og oppgjørsaktivitet i 2. kvartal Fortsatt god interesse for børsnotering av både aksjer og obligasjoner

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 1. kvartal 2005

Oslo Børs Holding ASA 1. kvartal 2005 Oslo Børs Holding ASA 1. kvartal 25 Hovedpunkter i 1. kvartal: Driftsinntekter MNOK 79, (71,) Driftsresultat MNOK 37, (29,1) Resultat MNOK 34,9 (21,5) Resultat pr. aksje NOK 6,98 (4,3) MNOK 6,2 i gevinst

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 03 - Forretningsområdene i Oslo Børs VPS. 11 - Styret i Oslo Børs VPS Holding ASA. 12 - Årsberetning. 25 - Konsernregnskap

Innholdsfortegnelse. 03 - Forretningsområdene i Oslo Børs VPS. 11 - Styret i Oslo Børs VPS Holding ASA. 12 - Årsberetning. 25 - Konsernregnskap Årsrapport 2011 1 Innholdsfortegnelse 03 - Forretningsområdene i Oslo Børs VPS 03 - Oslo Børs 06 - Verdipapirsentralen (VPS) 09 - Oslo Clearing 10 - Oslo Market Solutions 11 - Styret i Oslo Børs VPS Holding

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2001

Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2001 Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2001 Hovedpunkter i 4. kvartal Resultat før skatt MNOK 11,5 i 4. kvartal hele 2001: MNOK 61 Resultat pr. aksje NOK 1,56 i 4. kvartal - hele 2001: NOK 9,95 Forslag om ordinært

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 03 - Forretningsområdene i Oslo Børs VPS. 11 - Styret i Oslo Børs VPS Holding ASA. 12 - Styrets årsberetning 2013

Innholdsfortegnelse. 03 - Forretningsområdene i Oslo Børs VPS. 11 - Styret i Oslo Børs VPS Holding ASA. 12 - Styrets årsberetning 2013 Årsrapport 2013 Innholdsfortegnelse 03 - Forretningsområdene i Oslo Børs VPS 03 - Oslo Børs 06 - Verdipapirsentralen (VPS) 09 - Oslo Clearing 10 - Oslo Market Solutions 51 - Note 13 Anleggsmidler 52 -

Detaljer

FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA Verdipapirsentralen Holding ASA

FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA Verdipapirsentralen Holding ASA FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA og Verdipapirsentralen Holding ASA Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Oslo Børs Holding ASA - årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning

Detaljer

VPS Holding ASA Konsern Kvartalsrapport for 3. kvartal 2006. Høy aktivitet og gode resultater også i tredje kvartal

VPS Holding ASA Konsern Kvartalsrapport for 3. kvartal 2006. Høy aktivitet og gode resultater også i tredje kvartal Kvartalsrapport for 3. kvartal 2006 Høy aktivitet og gode resultater også i tredje kvartal Høye markedsvolumer har gitt gode resultater Resultatet av driften etter skatt ble 91,5 MNOK (23,6), herav 58,0

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2004. Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2004. Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i 2. kvartal et resultatet etter skatt

Detaljer

VPS Holding ASA, foreløpig årsresultat 2004 Et godt år for VPS

VPS Holding ASA, foreløpig årsresultat 2004 Et godt år for VPS VPS Holding ASA, foreløpig årsresultat Et godt år for VPS (Samme periode i fjor i parentes) VPS Konsern hadde et forbedret resultatet i i forhold til året før. Resultatet etter skatt ble 63,7 MNOK (16,1).

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2005. Rekordhøy aktivitet og gode resultater også i andre kvartal

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2005. Rekordhøy aktivitet og gode resultater også i andre kvartal VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2005 Rekordhøy aktivitet og gode resultater også i andre kvartal (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i 2. kvartal et resultat etter

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i første kvartal et resultat etter

Detaljer

Høydepunkter 2001. Det spesielle og noe vanskelige børsåret 2001 er inngående beskrevet i Facts & Figures 2002, som du sammen

Høydepunkter 2001. Det spesielle og noe vanskelige børsåret 2001 er inngående beskrevet i Facts & Figures 2002, som du sammen Årsrapport 2001 Innhold 3 Høydepunkter 2001 4 Hva skaper effektive markeder?, av Sven Arild Andersen 6 Nøkkeltall 7 Analytikerinformasjon 8 Kursutvikling 8 Inntekter 10 Styrets beretning 16 Resultatregnskap

Detaljer

DelÅrsrapport 1. kvartal

DelÅrsrapport 1. kvartal gjensidige.com DelÅrsrapport 1. kvartal 2010 Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa DELÅRSRAPPORT FØRSTE KVARTAL 2010 VIRKSOMHETEN Gjensidige Bank ble lansert i 2007 og har hovedkontor i Førde. I

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2005. Delårsrapport 4. kvartal

Foreløpig årsregnskap 2005. Delårsrapport 4. kvartal Foreløpig årsregnskap 2005 Delårsrapport 4. kvartal Konsernet - hovedtall IFRS IFRS NRS NRS Mill. kroner 2005 2004 2004 2003 Resultat Resultat etter skattekostnad 267 219 217 180 Resultat før skattekostnad

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Det første kvartalet for Jæren Sparebank er tilbakelagt Klepp Sparebank og Time Sparebank fusjonerte med virkning fra 2. januar 2015. Klepp Sparebank er juridisk overtagende

Detaljer

gjensidige.com DelÅrsrapport andre kvartal og første halvår Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa

gjensidige.com DelÅrsrapport andre kvartal og første halvår Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa gjensidige.com DelÅrsrapport andre kvartal og første halvår 2010 Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa Hovedtrekk andre kvartal og første halvår 2010 Positivt resultat i andre kvartal og første halvår

Detaljer

gjensidige.com DelÅrsrapport første kvartal Gjensidige Forsikring konsern

gjensidige.com DelÅrsrapport første kvartal Gjensidige Forsikring konsern gjensidige.com 2011 DelÅrsrapport første kvartal Gjensidige Forsikring konsern HOVEDTREKK KONSERN første kvartal 2011 I den følgende teksten angir tall i parentes beløpet eller prosenten for tilsvarende

Detaljer

Q4 2013. Delårsrapport Januar-Desember 2013

Q4 2013. Delårsrapport Januar-Desember 2013 Q4 213 Delårsrapport Januar-Desember 213 Jeg er fornøyd med å se at både driftsinntektene og EBITDA har økt i forhold til samme kvartal i fjor, tatt i betraktning de fortsatt vanskelige markedsforholdene.

Detaljer

Høydepunkter Q1/2012

Høydepunkter Q1/2012 2 /14 Høydepunkter Q1/2012 Omsetning MNOK 119,2 (100,5) i Q1, en økning på 19 %. EBITDA MNOK 9,4 (7,3) i Q1, en økning på 29 %. EBITDA margin 7,9 % i Q1, opp fra 7,3 %. EBIT MNOK 5,0 (3,5) i Q1, en økning

Detaljer

Årsrapport. Gresvig ASA

Årsrapport. Gresvig ASA Årsrapport 2000 Gresvig ASA «Gresvig ASA skal være den ledende aktøren innen sports- og fritidsutstyr, med de mest attraktive kjedekonseptene og den mest effektive vareflyten.» Innhold Intervju med administrerende

Detaljer

gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa

gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2010 Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa Hovedtrekk fjerde kvartal 2010 Økt innskuddsdekning Økt kundevekst Bankens virksomhet

Detaljer

3. kvartal 2010. 43% Sverige 57% Norge

3. kvartal 2010. 43% Sverige 57% Norge 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 3. kvartal 2010 Vi fortsetter å gjøre det vi er best til å selge og bygge kvalitetsboliger til fornuftig pris. Vår langsiktige målsetning er uendret. Gjennom lønnsom vekst

Detaljer