Delårsrapport 2. kvartal 2015 og 1. halvår 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Delårsrapport 2. kvartal 2015 og 1. halvår 2015"

Transkript

1 Delårsrapport 2. kvartal 2015 og 1. halvår 2015

2 Hovedpunkter i 2. kvartal: Fortsatt god handels- og oppgjørsaktivitet i 2. kvartal Fortsatt god interesse for børsnotering av både aksjer og obligasjoner - syv nye aksjenoteringer i kvartalet God aktivitet og økte inntekter fra utstedertjenester og corporate actions Reduserte kostnader for utstedere ved bruk av elektroniske investormeldinger Oslo Børs vil åpne ny markedsplass Merkur Market Oslo Børs har lansert ny indeks for mellomstore selskaper Oslo Børs Mid Cap Index Driftsinntekter MNOK 234 (222) EBITDA MNOK 124 (120) Resultat pr. aksje NOK 1,91 (1,56) Aktiviteten i kvartalet (samme periode i fjor i parentes) Oslo Børs VPS Holding oppnådde i 2. kvartal 2015 et overskudd på MNOK 82 (MNOK 67). Oslo Clearing ble solgt i mai 2014, og sammenligningstall i resultatoppstillingen er omarbeidet. Omarbeidet Omarbeidet Driftsinntekter Driftskostnader EBITDA Driftsresultat (EBIT) Periodens resultat fra videreført virksomhet Periodens resultat fra ikke videreført virksomhet (etter skatt) Periodens resultat Resultat pr. aksje (NOK) - videreført virksomhet 1,91 1,56 3,54 3,03 5,86 Resultat pr. aksje (NOK) - ikke videreført virksomhet 0,00 1,13 0,00 1,21 1,21 Resultat pr. aksje før amortisering merverdier (NOK) - videreført virksomhet 1,92 1,91 3,57 3,73 7,26 2. kvartal har vært preget av betydelig volatilitet i markedet. Dette har medført høy aktivitet i annenhåndsmarkedet sammenlignet med i fjor. Oslo Børs VPS opplever fortsatt god interesse for notering og registrering av både aksjer, obligasjons- og sertifikatlån. Inntektene fra videreført virksomhet var i kvartalet MNOK 234, eller MNOK 13 høyere enn i samme periode i fjor. Noterings- og registerinntekter har økt med MNOK 9. Inntekter fra markedsdata og fond har begge økt med MNOK 2. Hittil i år har inntektene økt med MNOK 8. Hensyntatt engangsinntekter fra Burgundy i 1. kvartal 2014, har inntektene økt med MNOK 15. Noterings- og registerinntekter har økt med MNOK 4. Inntekter fra markedsdata og fond har økt med henholdsvis MNOK 5 og MNOK 4, mens inntekter fra handel og oppgjør har økt med MNOK 3. Kostnader før aktivering av interne ressurser, avskrivninger og amortisering av merverdier utgjør MNOK 110 i kvartalet, en økning på MNOK 8 fra samme periode i Hittil i år har kostnadene økt med MNOK 13. Økningen i kvartalet skyldes blant annet lønns- og prisstigning, økt aktivitet i enkeltselskaper og engangsposter. Netto finansielle poster i kvartalet er, som følge av lavere likvidbeholdning og lavere rentenivå, redusert med MNOK 2. 2

3 Oslo Børs vil åpne ny markedsplass, Oslo Børs vil med den nye markedsplassen Merkur Market tilby notering og elektronisk handel Merkur Market av aksjer og egenkapitalbevis for både små og store selskaper som et supplement til de regulerte markedsplassene på Oslo Børs. Den nye markedsplassen vil åpne i januar Merkur Market vil være et alternativ som kan passe for mange norske og internasjonale selskaper. Markedsplassen vil også være åpen for selskaper som ikke er allmennaksjeselskap (ASA), og den vil passe for selskaper som ønsker synliggjøring, likviditet og mulighet for elektronisk omsetning av sin aksje. Børsen er en viktig kilde til kapital for næringslivet, og vil nå utvide med en ny markedsplass for å kunne ha et bredere tilbud i tråd med den utviklingen som muliggjøres innenfor EU-regulering. Det legges opp til en effektiv søknadsprosess for selskaper som ønsker å ta bli tatt opp til handel på Merkur Market. Opptakskravene vil bli mindre omfattende enn for Oslo Børs og Oslo Axess, men skal samtidig sikre at investorer får tilstrekkelig informasjon. Oslo Børs har lansert Mid Cap Index Oslo Børs Mid Cap Index (OSEMX), som ble lansert 1. juni, dekker et viktig segment og er den første indeksen som inneholder både egenkapitalbevis og aksjer. Selskaper med en markedsverdi på mellom én og 15 milliarder kroner er kandidater for indeksen. Indeksen er investerbar, noe som innebærer at aksjene og egenkapitalbevisene som inngår i indeksen skal være enkle å kjøpe og selge i markedet. Dette er avgjørende for verdipapirfond og andre som ønsker å bruke indeksen som referanseindeks. Det er derfor et krav om at verdipapirene som inngår i indeksen skal være likvide verdipapirer som har blitt handlet minst ni av ti dager de siste seks måneder før utvalget i indeksen bestemmes. VPS 30 år med fokus på effektivisering, kvalitet og sikkerhet 14. juni 1985 ble lov om verdipapirsentral vedtatt og Verdipapirsentralen (VPS) i Norge var et faktum. Hovedformålet med det nye VPS-systemet var å forenkle hele den byråkratiske prosessen rundt kjøp og salg av verdipapirer og innføre et papirløst system. Dette ønsket resulterte i at Norge og VPS, som den første i verden, innførte obligatorisk overgang til helelektronisk verdipapirsentral. I de første årene, gründerperioden, ble det fokusert på etablering og systemoppbygging og det ble lagt stor vekt på registrering av utstedere. Men etter hvert som det kom flere og flere kunder til, ble det nødvendig å orientere seg mer mot marked og kunderelasjoner. Pålitelighet kom i førersetet og man ble opptatt av at økt volum også skulle komme brukerne til gode gjennom reduserte priser. Rundt årtusenskiftet økte konkurransen og verdipapirmarkedene ble mer internasjonale. VPS posisjonerte seg derfor ved å utvikle sluttbrukerløsninger som VPS Investortjenester og lignende tjenester. Ytterligere fokus på sikkerhet reduserte risikoen for markedet og selskapet. Nå, 30 år etter at VPS ble etablert, gjør den europeiske lovgivningen og forventet konkurranse det helt nødvendig å fornye store deler av VPS sin virksomhet. Man er allerede godt i gang med å gjøre de tilpasningene som er nødvendig for å møte de neste årenes utfordringer på en offensiv måte. For å forberede VPS på framtiden, ble det høsten 2014 besluttet og igangsatt et fornyelsesprogram som vil omfatte IT-systemer, organisasjon, kompetanse, markedspraksis og ny konsesjon. I 30 år har VPS tjent det norske samfunnet på en god måte. En verdipapirsentrals viktigste oppgaver har vært, og vil fortsatt være, å gjøre det sikkert og effektivt å utstede, eie og handle verdipapirer, samt å bidra til finansiell stabilitet. Utsikter 2015 Driftskostnader før aktivering av interne ressurser, avskrivninger og amortiseringer forventes i 2015 å beløpe seg til i størrelsesorden MNOK 450 til MNOK 460. Tilsvarende kostnader utgjorde i 2014 MNOK 440. Økningen skyldes engangskostnader i forbindelse med fornyelsesprogrammet i VPS, oppgraderinger av handelssystemer og ordinær lønns- og prisstigning. Konsernets inntekter varierer i takt med aktivitetsnivået i verdipapirmarkedet. Oslo Børs VPS har til hensikt å ha et produkttilbud og en prisstruktur som er konkurransedyktig og som fremmer bruk av konsernets tjenester. Det forventes fortsatt sterk konkurranse innen børsvirksomheten, men også en tiltagende konkurranse innen post-trade virksomheten i konsernet. Oslo Børs VPS vil også fremover vurdere endringer i enkelte av sine avgifter / priser og effektivisering av sine tjenester, som vil komme kundene til gode. 3

4 Oslo Børs Omarbeidet Omarbeidet Oslo Børs Driftsinntekter Lønnskostnader og andre driftskostnader EBITDA Aktivering av interne ressurser Av- og nedskrivninger Amortisering merverdier Driftsresultat (EBIT) Oslo Clearing ble solgt i mai 2014, og sammenligningstall i resultatoppstillingen er omarbeidet. Inntektene for Oslo Børs i 2. kvartal var MNOK 8 eller 7% høyere enn i samme periode i Inntekter fra handel i aksjer, renter og derivater notert på Oslo Børs og Oslo Axess, samt fra salg av markedsdata har begge økt med MNOK 2, mens inntekter fra førstehåndsmarkedet har økt med MNOK 5. Inntekter fra handel på Fish Pool er redusert med MNOK 1. Hittil i år har inntektene, korrigert for engangsinntekter fra Burgundy i 1. kvartal 2014, økt med MNOK 7. OBX-indeksen stod ved periodens slutt i 568,41 poeng, en oppgang på 1,3% i kvartalet. I løpet av 2. kvartal er syv nye aksjer notert på markedsplassene Oslo Børs og Oslo Axess. Fem selskaper er strøket fra notering. Totalt er 218 selskaper notert ved kvartalets slutt. Totalt antall obligasjons- og sertifikatlån notert på Oslo Børs og Nordic ABM (Alternative Bond Market) var ved utgangen av kvartalet 1.715, en økning på 36 i forhold til samme periode i Kursnoteringsinntekter fra utstedere utgjør i 2. kvartal MNOK 26, opp MNOK 2 eller 8% sammenlignet med samme periode i Dokument- og opptaksinntekter utgjør i 2. kvartal MNOK 17, opp MNOK 3. Hittil i år har kursnoteringsavgifter økt med MNOK 3, mens dokument- og opptaksinntekter er redusert med MNOK 3. Det ble i 2. kvartal omsatt aksjer, ETF-er og egenkapitalbevis for NOK 283 (242) mrd., en økning på 17% fra samme kvartal i Oslo Børs markedsandel i OBX var, etter egne beregninger, på i overkant av 60% i 2. kvartal 2015, noe høyere enn i samme periode i Ved utgangen av kvartalet hadde Oslo Børs 50 medlemmer, hvorav 18 lokale medlemmer og 32 fjernmedlemmer. Den samlede aktiviteten i derivatmarkedet på Oslo Børs i 2. kvartal var, målt i antall omsatte kontrakter, ca 19% lavere enn i samme periode i Omsetningen i verdi er redusert med ca 5% sammenlignet med Fish Pool har i 2. kvartal hatt en kontraktsomsetning på ca tonn, en nedgang på 47% sammenlignet med samme periode i Totale handelsinntekter for Oslo Børs utgjør i kvartalet MNOK 32, opp fra MNOK 31 i samme periode i Hittil i år er totale handelsinntekter, korrigert for engangsinntekter fra Burgundy i 2014, økt med MNOK 3. Estimert antall sluttbrukere med markedsdata fra Oslo Børs er ved utgangen av kvartalet ca 4% høyere enn ved utgangen av samme periode i Antall profesjonelle brukere har økt med ca 6%, mens antall private brukere er redusert. Inntektene i 2. kvartal har økt med MNOK 1 eller 4% til MNOK 33 sammenlignet med 2. kvartal Hittil i år har inntektene økt med MNOK 5. Lønnskostnader og andre driftskostnader i 2. kvartal er på nivå med samme periode i Hittil i år har kostnadene økt med MNOK 2. Økningen skyldes dels lønns- og prisstigning, og dels kostnader i forbindelse oppgraderinger av handelssystemet Millennium Exchange, herunder implementering av dark poolen North Sea. Aksjer - omsetning i verdi Finansielle markedsdata - antall sluttbrukere Q213 Q313 Q413 Q114 Q214 Q314 Q414 Q115 Q Q213 Q313 Q413 Q114 Q214 Q314 Q414 Q115 Q215 4

5 VPS Omarbeidet Omarbeidet VPS Driftsinntekter Lønnskostnader og andre driftskostnader EBITDA Aktivering av interne ressurser Av- og nedskrivninger Amortisering merverdier Driftsresultat (EBIT) Oslo Clearing ble solgt i mai 2014, og sammenligningstall i resultatoppstillingen er omarbeidet. Samlede inntekter i VPS var i 2. kvartal 2015 MNOK 119 (114), en økning på MNOK 5 eller 4% sammenlignet med samme periode i Hittil i år har inntektene økt med MNOK 8. Registrerte verdipapirer innenfor utstederområdet viser en reduksjon i antall registrerte aksjeselskaper og obligasjonslån sammenlignet med samme periode i fjor. Ved utgangen av kvartalet var (1.104) aksjeselskaper og (2.378) obligasjonslån registrert i VPS. Inntektene i 2. kvartal 2015 er MNOK 2 høyere enn i samme periode i Hittil i år har inntektene økt med MNOK 2. Markedsverdien av registrerte fond var ved utgangen av kvartalet på NOK 536 mrd (NOK 499 mrd), en økning på 7% sammenlignet med samme tidspunkt i Det ble gjennomført 0,9 millioner fondstransaksjoner i kvartalet, opp 5% fra samme periode i Inntektene i 2. kvartal er MNOK 2 høyere enn i samme periode i Evolution inngår i rapporteringsenheten VPS Fond. Evolution hadde i 2. kvartal 2015 inntekter på MNOK 6, opp MNOK 1,5 fra samme periode i Hittil i år har inntektene økt med MNOK 4, hvorav MNOK 3,5 kan tilskrives Evolution. Antall oppgjørstransaksjoner i 1. kvartal har økt med 5% sammenlignet med samme periode i Inntektene fra oppgjørsområdet i 2. kvartal er MNOK 1 eller 3% lavere enn i samme periode i Hittil i år har inntektene økt med MNOK 1. Innen investorområdet var markedsverdiene ved utgangen av perioden 1% lavere enn på samme tidspunkt i Det var ved utgangen av kvartalet registrert 1,29 millioner konti totalt, hvorav 1,09 millioner er inntektsgivende for investorområdet (de øvrige påvirker inntektene for fondsområdet). Antall inntektsgivende konti er ved utgangen av kvartalet opp 3% sammenlignet med utgangen av 2. kvartal Inntektene fra investorområdet er i 2. kvartal er opp MNOK 2 eller 7% sammenlignet med samme periode i Hittil i år har inntektene økt med MNOK 2. Lønnskostnader og andre driftskostnader er i 2. kvartal opp MNOK 7 fra samme periode i Hittil i år har kostnadene økt med MNOK 10. Økningen skyldes blant annet lønns- og prisstigning, engangsposter og økt aktivitet i Evolution. Amortisering av merverdier er redusert som følge av at merverdier som oppstod ved fusjonen mellom Oslo Børs Holding og VPS Holding er fullt ut amortisert Antall handelstransaksjoner behandlet i VPS (1000) Q213 Q313 Q413 Q114 Q214 Q314 Q414 Q115 Q Antall VPS-konti og verdi av beholdninger i VPS Q213 Q313 Q413 Q114 Q214 Q314 Q414 Q115 Q215 Inntektsgivende konti (1000) Beholdning (NOK mrd) 5

6 Oslo Market Solutions Omarbeidet Omarbeidet Oslo Market Solutions Driftsinntekter Lønnskostnader og andre driftskostnader EBITDA Aktivering av interne ressurser Av- og nedskrivninger Amortisering merverdier Driftsresultat (EBIT) Oslo Clearing ble solgt i mai 2014, og sammenligningstall i resultatoppstillingen er omarbeidet. Inntektene i 2. kvartal er MNOK 0,7 høyere enn i samme periode i Inntekter fra eksterne kunder har økt, mens inntekter fra andre konsernselskap er på nivå med samme periode i Oslo Market Solutions inntekter varierer med faktisk gjennomføring av kundeprosjekter og løpende forvaltning. Se for ytterligere operasjonelle hovedtall. Alle tall oppgis i NOK 1000, og gjelder konsernet Oslo Børs VPS med mindre annet oppgis. Konsernet består av morselskapet Oslo Børs VPS Holding ASA og datterselskapene Oslo Børs ASA, Verdipapirsentralen ASA (VPS) og Oslo Market Solutions AS. Tallene er ikke reviderte. 6

7 Resultat Delårsrapporten er utarbeidet i samsvar med IAS 34. De samme regnskapsprinsipper og beregningsmetoder er fulgt i delårsregnskapet som i siste årsregnskap. Resultat pr. aksje er beregnet med utgangspunkt i Periodens resultat. Oslo Clearing er presentert som ikke videreført virksomhet. Sammenligningstallene er omarbeidet. Alle inntekter og kostnader som vedrører Oslo Clearing er samlet på linjen «Periodens resultat fra ikke videreført virksomhet (etter skatt)». Se oppstilling på side 9 for hvordan disse tallene fremkommer. Alle andre resultatlinjer i oppstillingen nedenfor gjelder da kun videreført virksomhet. Omarbeidet Omarbeidet Driftsinntekter Driftskostnader Aktivering av interne ressurser Lønns- og andre personalkostnader Andre driftskostnader Av- og nedskrivninger Amortisering merverdier Driftskostnader før aktivering av interne ressurser avskrivninger og amortiseringer Sum driftskostnader EBITDA Driftsresultat (EBIT) Finansielle poster Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad Periodens resultat fra videreført virksomhet Periodens resultat fra ikke videreført virksomhet (etter skatt) Periodens resultat Aktuarielt gevinst/tap i ytelsesbaserte pensjonsordninger Skatteeffekt Totalresultat Minoritetens andel av resultatet Majoritetens andel av resultatet Resultat pr. aksje (NOK) - videreført virksomhet 1,91 1,56 3,54 3,03 5,86 Utvannet resultat pr. aksje (NOK) - videreført virksomhet 1,91 1,56 3,54 3,03 5,86 Resultat pr. aksje (NOK) - ikke videreført virksomhet 0,00 1,13 0,00 1,21 1,21 Utvannet resultat pr. aksje (NOK) - ikke videreført virksomhet 0,00 1,13 0,00 1,21 1,21 Resultat pr. aksje før amortisering merverdier (NOK) - videreført virksomhet 1,92 1,91 3,57 3,73 7,26 EBITDA= Driftsinntekter fratrukket lønns- og personalkostnader og andre driftskostnader 7

8 Segmentinformasjon Konsernet Oslo Børs VPS Holding har tre rapporterbare segmenter; Oslo Børs, VPS og Oslo Market Solutions. Disse er sammenfallende med datterselskaper med samme navn. Segmentinformasjonen er utarbeidet i henhold til IFRS 8. Oslo Clearing, som gikk ut av konsernet 2. mai 2014, presenteres som ikke videreført virksomhet og utgjør ikke lenger et segment. Sammenligningstallene er omarbeidet. Omarbeidet Omarbeidet Oslo Børs Driftsinntekter Lønnskostnader og andre driftskostnader EBITDA Aktivering av interne ressurser Av- og nedskrivninger Amortisering merverdier Driftsresultat (EBIT) VPS Driftsinntekter Lønnskostnader og andre driftskostnader EBITDA Aktivering av interne ressurser Av- og nedskrivninger Amortisering merverdier Driftsresultat (EBIT) Oslo Market Solutions Driftsinntekter Lønnskostnader og andre driftskostnader EBITDA Aktivering av interne ressurser Av- og nedskrivninger Amortisering merverdier Driftsresultat (EBIT) Øvrig og elimineringer Driftsinntekter Lønnskostnader og andre driftskostnader EBITDA Aktivering av interne ressurser Av- og nedskrivninger Amortisering merverdier Driftsresultat (EBIT) Totale driftsinntekter Totale lønnskostnader og andre driftskostnader Totalt EBITDA Total aktivering av interne ressurser Totale av- og nedskrivninger Totale amortisering merverdier Totalt driftsresultat EBIT

9 Tilleggsinformasjon i forbindelse med presentasjon av Oslo Clearing som ikke videreført virksomhet Resultat fra ikke videreført virksomhet 1. kvartal 2. kvartal Driftsinntekter - eksterne Driftsinntekter - interne Lønnskostnad Avskrivninger Avskrivning intern fortjeneste driftsmidler - Andre driftskostnader - eksterne Andre driftskostnader - interne Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter Finanskostnader Skatt Gevinst ved salg av aksjer Årsresultat Resultat pr aksje 0,08 1,13 1,21 Utvannet resultat pr aksje tilsvarer resultat pr aksje. 9

10 Balanse Kortsiktige fordringer utgjør ca. MNOK 112 ved utgangen av kvartalet. Av dette utgjør kundefordringer MNOK 77 og andre kortsiktige fordringer, herunder forskuddsbetalte kostnader og opptjente ikke fakturerte inntekter, MNOK 35. Likvidbeholdningen er på MNOK 615 ved utgangen av perioden. Kortsiktig gjeld utgjorde ca. MNOK 313, hvorav forskuddsbetalinger fra kunder utgjør MNOK 102 og betalbar skatt utgjør MNOK 111. Balansepostene markedsverdi av utestående derivatposisjoner, statskasseveksler og obligasjoner samt cash collateral fra medlemmer er spesielt påvirket av at Oslo Clearing ASA gikk ut av konsernet i 2. kvartal Balansen er ikke omarbeidet. Anleggsmidler 30. jun. 30. jun It-systemer Kunderelasjoner Konsesjoner Goodwill Utsatt skatte eiendel Varige driftsmidler Andre finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Eiendeler Egenkapital Innskutt egenkapital Annen egenkapital Minoritetsinteresser Sum egenkapital Gjeld Pensjonsforpliktelser Utsatt skatteforpliktelse Kortsiktig gjeld Egenkapital og gjeld

11 Kontantstrøm Kontantstrømmen er satt opp i henhold til IAS 7. Oslo Clearing ASA gikk ut av konsernet i 2. kvartal Dette påvirket den totale likvidbeholdningen for konsernet samt linjene for investeringer i statskasseveksler og obligasjoner samt mottatt cash collateral. Oslo Børs VPS Holding hadde i 2. kvartal en reduksjon i kontantbeholdningen på MNOK 323. Det er i perioden betalt ut utbytte på MNOK 351. Kontantbeholdningen ved kvartalets slutt var på MNOK 615. Kontantstrømmer fra: - operasjonelle aktiviteter investeringsaktiviteter investeringer i systemer og driftsmidler salg og kjøp av datterselskaper investeringer i statskasseveksler og obligasjoner mottatt cash collateral finansinntekter finansieringsaktiviteter Kontantbeholdning ved periodens begynnelse Endring i kontantbeholdning Kontantbeholdning ved periodens slutt Kontantstrøm pr. aksje (NOK) -7,51-27,16-3,87-17,37-18,37 Egenkapital Egenkapitalen utgjorde ved utgangen av kvartalet MNOK 977 og egenkapitalandelen var på 67%. Egenkapital ved periodens begynnelse Periodens resultat Utbytte Tilbakekjøp av egne aksjer Aktuarielt gevinst/tap i ytelsesbaserte Endring minoriteter og øvrige endringer Egenkapital ved periodens slutt Egenkapitalandel 67 % 75 % 67 % 75 % 73 % 11

12 Aksjonærinformasjon Kursutvikling Oslo Børs VPS Holding ASA: Grafen viser kursutviklingen for Oslo Børs VPS Holding ASA for de siste fem årene. Totalt antall utstedte aksjer i selskapet er Det er i kvartalet omsatt ca. 2,9 millioner aksjer fra NOK 90 til NOK 99. Aksjen gikk eks rett til utbytte i perioden. Siste registrerte omsetning i kvartalet var til NOK 91. Oslo Børs VPS Holding ASA 20 største aksjonærer pr. 10. august

13 Nøkkeltall Finansielle Resultat pr. aksje (NOK) - videreført virksomhet 1,91 1,56 3,54 3,03 5,86 Resultat pr. aksje (NOK) - ikke videreført virksomhet 0,00 1,13 0,00 1,21 1,21 Resultat pr. aksje før amortisering merverdier (NOK) - videreført virksomhet 1,92 1,91 3,57 3,73 7,26 Kontantstrøm pr. aksje (NOK) -7,51-27,16-3,87-17,37-18,37 Egenkapitalrentabilitet 29,6 % 32,4 % 26,5 % 14,7 % 23,3 % Totalkapitalrentabilitet 28,4 % 20,0 % 25,2 % 8,3 % 14,5 % Netto driftsmargin 47,6 % 38,6 % 44,1 % 37,6 % 36,2 % Operasjonelle OBX ved utgangen av perioden 568,41 566,95 568,41 566,95 523,68 Endring i perioden 1,3 % 10,4 % 8,5 % 12,6 % 4,0 % Antall transaksjoner - aksjer (1000) Omsetningsverdi aksjer (NOK mrd) Markedsverdi noterte selskaper (NOK mrd) Antall noterte selskaper Netto tilgang/avgang i perioden Antall handelstransaksjoner behandlet i VPS (1000) Antall inntektsgivende VPS-konti i VPS (1000) Omsatte kontrakter derivater (1000) Omsetning derivater (NOK mill) Finansielle markedsdata - antall sluttbrukere Vi bekrefter at det sammendratte halvårsregnskapet for perioden 1. januar til 30. juni 2015, etter vår beste overbevisning, er utarbeidet i samsvar med IAS 34 Delårsrapportering og at opplysningene i halvårsberetningen gir et rettvisende bilde av foretakets og konsernets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat som helhet og gir en rettvisende oversikt over opplysningene nevnt i vphl. 5-6 fjerde ledd. Styret i Oslo Børs VPS Holding ASA Oslo, 11. august 2015 Benedicte Schilbred Fasmer Styrets leder Harald Espedal Styrets nestleder Ottar Ertzeid Styremedlem Wenche Agerup Styremedlem Widar Salbuvik Styremedlem Christian Fredrik Falkenberg Kjøde Styremedlem Sissel Bakker Styremedlem Bente A. Landsnes Konsernsjef 13

14 OSLO BØRS VPS ASA Postboks 460 Sentrum 0105 Oslo Telefon:

Delårsrapport 3. kvartal 2008

Delårsrapport 3. kvartal 2008 Delårsrapport 3. kvartal 2008 1 Hovedpunkter i 3. kvartal: Fortsatt høy markedsaktivitet Driftsinntekter MNOK 279,8 (proforma 276,4) Driftsresultat MNOK 137,7 (proforma 150,7) Resultat MNOK 105,9 (proforma

Detaljer

gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa

gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2010 Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa Hovedtrekk fjerde kvartal 2010 Økt innskuddsdekning Økt kundevekst Bankens virksomhet

Detaljer

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen 2009 1. KVARTAL Vår langsiktige målsetning skal fortsatt være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. lars Nilsen KONSERNSJEF BWG HOMES VERDIKJEDE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 BWG Homes

Detaljer

16. mai 2013 KVARTALSRAPPORT Q113

16. mai 2013 KVARTALSRAPPORT Q113 16. mai 2013 KVARTALSRAPPORT Q113 Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved kvartalets slutt var det 893 ansatte i Bouvet fordelt

Detaljer

Side Styrets beretning Hovedtall

Side Styrets beretning Hovedtall Kvartalsregnskap Side Styrets beretning Hovedtall 3 11 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endring i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet 16-26 Resultat fra kvartalsregnskapene Kontaktinformasjon

Detaljer

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS 14 Årsrapport 2014 Nordisk Areal Invest AS INNHOLD Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap Nordisk Areal Invest AS Konsern 9 Balanse pr 31. desember 10 Endring i konsernets egenkapital 11 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Delå rsregnskåp 1. kvårtål 2015

Delå rsregnskåp 1. kvårtål 2015 Delå rsregnskåp 1. kvårtål 2015 HOVEDTALL MELHUS SPAREBANK Beløp i tusen kroner og i % av midlere forvaltning Resultat 31.03.15 31.03.14 2014 Renteinntekter 62.548 3,87 % 66.502 4,35 % 271.989 4,19 % Rentekostnader

Detaljer

Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009

Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009 Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009 Selskapets virksomhet er å operere og investere i eiendeler, aksjer og verdipapirer i ulike bransjer og industrivirksomheter Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse

Detaljer

Q3 2011. Ålesund / Oslo, 9. november 2011

Q3 2011. Ålesund / Oslo, 9. november 2011 Q3 2011 Ålesund / Oslo, 9. november 2011 Høydepunkter 3. kvartal 2011 God beskjeftigelsesgrad på 92 prosent Solide driftsinntekter på NOK 70,1 mill., opp 20,8 prosent fra samme periode i 2010 Sterk vekst

Detaljer

Rapport for fjerde kvartal 2011 Foreløpig og urevidert. Terra BoligKreditt AS

Rapport for fjerde kvartal 2011 Foreløpig og urevidert. Terra BoligKreditt AS Rapport for fjerde kvartal 2011 Foreløpig og urevidert Terra BoligKreditt AS Hovedtall Rapport for fjerde kvartal I fjerde kvartal hadde selskapet et driftsresultat før skatt på 5,9 millioner kroner. For

Detaljer

Innhold. Enkelt og greit

Innhold. Enkelt og greit Årsrapport 211 Innhold Enkelt og greit 3 Visjon, mål, kjerneverdier, markedsposisjon og markedstilbud Visjon og forretningsidé 4 Nøkkeltall Banksjefen har ordet 8 Bankens ledelse 1 Bankens styre 12 Årsberetning

Detaljer

Ementor ASA Årsrapport 2007

Ementor ASA Årsrapport 2007 Ementor ASA Årsrapport 2007 Styrets beretning Styrets beretning Konsernet tilbyr hovedsakelig hardware- og softwareprodukter og relaterte konsulenttjenester innenfor IT-infrastruktur. Gjennom et tilbud

Detaljer

Halvårsrapport 2009. Folketrygdfondet forvalter. Statens pensjonsfond Norge Statens obligasjonsfond

Halvårsrapport 2009. Folketrygdfondet forvalter. Statens pensjonsfond Norge Statens obligasjonsfond Halvårsrapport 2009 Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge Statens obligasjonsfond STERK FREMGANG I FINANSMARKEDENE I FØRSTE HALVÅR 2009 Resultat 11,2 mrd. kroner, 12,8 prosent avkastning

Detaljer

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern Årsregnskap Curato Holding AS Konsern 2014 Curato Holding AS - Konsern Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Tall i NOK 1000 Note 01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2013 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 5 455 199

Detaljer

Årsrapport 2007. PSI Group ASA

Årsrapport 2007. PSI Group ASA PSI Group ASA Om PSI Innhold Side Finansielle hovedtall 3 Årsberetning for 2007 4 Resultat PSI konsern 7 Balanse PSI konsern 8 EK-oppstilling 9 Kontantstrømoppstilling 10 Noter 11 Resultat PSI Group ASA

Detaljer

Resultatregnskap 1. januar - 31. desember

Resultatregnskap 1. januar - 31. desember Resultatregnskap 1. januar - 31. desember Note 2010 2009 driftsinntekter 2, 29 1103 469 562 014 Varekostnader 2 543 059 266 971 Lønnskostnader 5, 23 372 106 203 031 Andre driftskostnader 4, 23 121 403

Detaljer

Resultat 1. kvartal 2006. Aksjonærrapport

Resultat 1. kvartal 2006. Aksjonærrapport Resultat 1. kvartal 2006 Aksjonærrapport Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69 www. hafslund.no E-post: firmapost@hafslund.no Vi gjør hverdagen

Detaljer

Årsrapport DOF ASA 2014

Årsrapport DOF ASA 2014 Årsrapport DOF ASA 2014 Årsrapport DOF ASA 2014 DOF ASA Årsrapport 2014 Nøkkeltall DOF konsernet Beløp i MNOK Management rapportering Offentlig rapportering Fra utvidet resultat 2014 2013 2014 2013 4

Detaljer

Banksjefens kommentar 3. Styrets Beretning 2013 4. Resultat og Balanse 15. Egenkapitaloppstilling 17. Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19

Banksjefens kommentar 3. Styrets Beretning 2013 4. Resultat og Balanse 15. Egenkapitaloppstilling 17. Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19 Årsberetning 2013 1 Innhold Banksjefens kommentar 3 Styrets Beretning 2013 4 Resultat og Balanse 15 Egenkapitaloppstilling 17 Kontantstrømoppstilling 18 NOTER 19 Eierstyring og selskapsledelse 2013 (Corporate

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS 1 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift av eiendommer. Selskapet er

Detaljer

gjensidige.com DelÅrsrapport første kvartal Gjensidige Forsikring konsern

gjensidige.com DelÅrsrapport første kvartal Gjensidige Forsikring konsern gjensidige.com 2011 DelÅrsrapport første kvartal Gjensidige Forsikring konsern HOVEDTREKK KONSERN første kvartal 2011 I den følgende teksten angir tall i parentes beløpet eller prosenten for tilsvarende

Detaljer

Spotpris referert Oslo

Spotpris referert Oslo Eidsiva Energi konsern Første kvartal 2014 Generelt Eidsiva konsernet er et vertikalintegrert energikonsern med hovedaktivitet i Hedmark og Oppland fylker. I tillegg til produksjon, distribusjon og salg

Detaljer

Your ambition. Our passion. Årsrapport

Your ambition. Our passion. Årsrapport Your ambition. Our passion. Årsrapport 2013 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2013 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 52 Noter til

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1 / 2015

DELÅRSRAPPORT 1 / 2015 DELÅRSRAPPORT 1 / 2015 1 FØRSTE KVARTAL 2015 Pareto Bank fikk i første kvartal 2015 et resultat etter skatt på kr 37,4 mill. (kr 42,8 mill. i første kvartal 2014), hvilket tilsvarte en egenkapitalavkastning

Detaljer

NØKKELTALL. For definisjoner av nøkkeltall, se side 78.

NØKKELTALL. For definisjoner av nøkkeltall, se side 78. REMA 1000 ÅRSRAPPORT 2014 NØKKELTALL Beløp i NOK mill. OMSETNING/UTSALGSSTEDER 2014 2013 Totalomsetning inkl. franchisetakeromsetning* 58 041 53 421 Butikkomsetning inkl. franchisetakeromsetning* 49 656

Detaljer

Tilfredsstillende resultater i et marked med skjerpet konkurranse

Tilfredsstillende resultater i et marked med skjerpet konkurranse Gjensidige Forsikring konsern Delårsrapport første kvartal 2007 Første kvartal 2007 Gjensidige Forsikring Konsern Tilfredsstillende resultater i et marked med skjerpet konkurranse Gjensidige rapporterer

Detaljer

årsrapport 2014 KLP Banken AS

årsrapport 2014 KLP Banken AS årsrapport 2014 Forsidefoto: Ingrid Eriksen Åpen KLP inviterte i 2014 til en intern fotokonkurranse der ansatte skulle visualisere en av KLPs verdier: åpen, tydelig, ansvarlig og engasjert, eller «For

Detaljer

Hovedtall 2. Årsberetning 3

Hovedtall 2. Årsberetning 3 Hovedtall 2 Årsberetning 3 Konsernregnskap 8 Resultat 9 Balanse 10 Egenkapitaloppstilling 12 Kontantstrømoppstilling 13 Regnskapsprinsipper 14 Noter 22 Regnskap Vardar AS 51 Resultat 51 Balanse 52 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2005 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 178 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 2,8 % 4,0 % 8,7 % 9,6

Detaljer

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN MEDIEMANGFOLD UNDER PRESS Mediemangfoldet i det norske mediemarkedet er under press. I Berner Gruppen er vi bekymret for eierskapskonsentrasjonen i bransjen.

Detaljer