Delårsrapport 1. kvartal 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Delårsrapport 1. kvartal 2013"

Transkript

1 Delårsrapport 1. kvartal

2 Hovedpunkter i 1. kvartal: Fortsatt høy aktivitet i rentemarkedet Fire nye selskaper godkjent for notering så langt i 2013 Økt sparing og verdivekst i fond gir økte markedsverdier av registrerte fond Lav aktivitet i annenhåndsmarkedet for aksjer og derivater Nordisk satsing i rentemarkedet Lansering av handlebar oljeserviceindeks Oslo Børs har gjennomført overtakelsen av Burgundy AB og Fish Pool ASA Engangsinntekter og - kostnader ifbm overtakelse av Burgundy begge på MNOK 84. Positiv effekt på MNOK 25 på EBITDA. Ingen effekt på EBIT. Driftsinntekter MNOK 294,3 (221,8) EBITDA MNOK 104,5 (102,1) Resultat pr. aksje før amortisering av merverdier NOK 1,14 (1,54) Resultat pr. aksje NOK 0,81 (1,15) Aktiviteten i 1. kvartal (samme periode i fjor i parentes) Hovedtall for konsernet Oslo Børs VPS Holding oppnådde i 1. kvartal 2013 et overskudd på MNOK 35 (MNOK 50). 1. kvartal 1. kvartal Driftsinntekter Driftskostnader EBITDA Driftsresultat (EBIT) Periodens resultat Resultat pr. aksje (NOK) 0,81 1,15 4,51 Resultat pr. aksje før amortisering av merverdier (NOK) 1,14 1,54 6,17 Aksje- og derivatmarkedet har vært preget av et lavere aktivitetsnivå enn i tidligere perioder og i samme periode i Oslo Børs VPS erfarer fortsatt et tilspisset konkurransebilde og press på markedsandel knyttet til handel i egenkapitalinstrumenter. På lik linje med resten av Europa er kvartalet preget av reduserte volumer i aksje- og derivatmarkedet. Noteringsmarkedet for aksjer har hittil i 2013 vist en forbedring sammenlignet med Obligasjons- og sertifikatmarkedet viser fortsatt en positiv utvikling. Inntektene i 1. kvartal 2013 inkluderer inntektsføring av MNOK 84 i negativ goodwill som oppstod i forbindelse med oppkjøp av Burgundy AB i januar Korrigert for dette, er inntektene i 1. kvartal 2013 MNOK 11 lavere enn inntektene i samme periode i Det er spesielt inntekter fra handel, clearing og oppgjør av aksjer og derivater notert på Oslo Børs som er redusert (MNOK 23). Inntekter fra Burgundy AB og Fish Pool ASA utgjør MNOK 11 i kvartalet. Kostnader før aktivering av interne ressurser, avskrivninger og amortiseringer av merverdier er i kvartalet MNOK 70 høyere enn i samme periode i Korrigert for engangsposter i forbindelse med bemanningsreduksjoner i Oslo Børs (MNOK 6) samt avsetninger for omorganiseringer i forbindelse med Burgundy (MNOK 59), er kostnadene MNOK 5 høyere enn i samme periode i Burgundy og Fish Pool har kostnader (etter engangsposter) på MNOK 10 i kvartalet. Samlet sett er det dermed en reduksjon i kostnader på MNOK 5 sammenlignet med 1. kvartal Konsernet har fortsatt kontinuerlig fokus på driftskostnader. 2

3 Amortisering av merverdier er redusert med MNOK 2 sammenlignet med samme periode i Merverdier på enkelte systemer ble fullt amortisert ved utgangen av Netto finansielle poster for 1. kvartal er MNOK 1 lavere enn i samme periode i Dette som følge av lavere innskuddsrenter. Gjennomført oppkjøp av Burgundy og Fish Pool Oslo Børs overtok i januar % av aksjene i Burgundy AB. Styrene i Oslo Børs ASA og Burgundy AB vedtok i januar 2013 å fremme forslag om fusjon av selskapene med Oslo Børs ASA som overtagende selskap. En fusjon er gjenstand for godkjenning av myndighetene i Norge og Sverige. I februar 2013 overtok Oslo Børs 90,2% av aksjene i Fish Pool ASA. Ytterligere 4% av aksjene ble overtatt i mars Ved oppkjøpet av Fish Pool ASA er MNOK 11 og MNOK 3 av kjøpesummen på totalt MNOK 26, allokert til henholdsvis goodwill og konsesjoner. Det vises til tidligere pressemeldinger og delårsrapporter for mer informasjon om bakgrunnen for oppkjøpene. Interoperabilitet Oslo Børs inngikk i 2010 en intensjonsavtale med LCH.Clearnet om interoperabilitet på clearing av aksjer. Oslo Børs og LCH.Clearnet har allerede interoperabilitet på derivatsiden og ønsker nå å utvide dette samarbeidet til å gjelde aksjesiden. Oslo Børs har inngått avtale med LCH.Clearnet om interoperabilitet. Det forventes at nødvendige avtaler mellom Oslo Clearing og VPS og LCH.Clearnet vil være inngått innen utløpet av 2. kvartal Oslo Børs vil introdusere interoperabilitet så snart nødvendige konsesjoner hos regulatoriske myndigheter foreligger. Et eventuelt behov for flere clearinghus vil bli evaluert etter at lenken mellom LCH.Clearnet og Oslo Børs er etablert. Oslo Børs oljeserviceindeks blir handlebar Oslo Børs er en av verdens største børser innen oljeservice og i 2010 lanserte børsen Europas første oljeserviceindeks, OBOSX. 18. mars introduserte Oslo Børs muligheten til å handle terminkontrakter, futures, på oljeserviceindeksen for investorer som ønsker en bred eksponering mot oljeservicesektoren. Oljeserviceindeksen består per i dag av selskapene: Aker Solutions, EMGS, Fred. Olsen Energy, PGS, Prosafe, Seadrill, Songa Offshore, Subsea 7 og TGS. Nordisk satsing i rentemarkedet Som et ledd i Oslo Børs nordiske satsing, endret rentemarkedet Oslo ABM navn til Nordic ABM 3. april. Nordic ABM retter seg mot obligasjonsutstedere i hele Norden. I forbindelse med at Burgundy-markedene blir en del av Oslo Børs tilbud i juni, vil det bli opprettet et nytt rentemarked der obligasjonsutstedere kan notere lån i svenske kroner rettet mot svenske investorer. Utsikter 2013 Konsernets inntekter varierer i takt med aktivitetsnivået i verdipapirmarkedet. Oslo Børs VPS har til hensikt å ha et produkttilbud og en prisstruktur som er konkurransedyktig og som fremmer bruk av konsernets tjenester. Det forventes fortsatt sterk konkurranse innen børsvirksomheten, men også en tiltagende konkurranse innen posttrade virksomhetene i konsernet. Oslo Børs VPS vil også fremover vurdere endringer i enkelte av sine avgifter / priser og effektivisering av sine tjenester som vil komme kundene til gode. Forut for konsolidering av Burgundy AB og Fish Pool ASA, forventes driftskostnader før aktivering av interne ressurser, avskrivninger og amortiseringer i 2013 å beløpe seg til i størrelsesorden MNOK 470 til MNOK 480. Tilsvarende kostnader utgjorde i 2012 MNOK 469 (etter korreksjon for engangsposter). Det forventes ordinære driftsinntekter og driftskostnader fra Burgundy og Fish Pool på henholdsvis i underkant av MNOK 70 og i underkant av MNOK 50 i Burgundy forventes å ha en positiv effekt på EBITDA for konsernet i For 2014 forventes effekten å være nøytral. 3

4 Oslo Børs 1. kvartal 1. kvartal Oslo Børs Driftsinntekter Lønnskostnader og andre driftskostnader EBITDA Aktivering av interne ressurser Av- og nedskrivninger Amortisering merverdier Driftsresultat (EBIT) Inntektene i 1. kvartal 2013 inkluderer inntektsføring av MNOK 84 i negativ goodwill som oppstod i forbindelse med oppkjøp av Burgundy AB i januar Korrigert for dette er inntektene i Oslo Børs i 1. kvartal 2013 MNOK 98 (105), en reduksjon på MNOK 7 eller 7% fra samme kvartal i Det er spesielt inntekter fra handel i aksjer og derivater notert på Oslo Børs og Oslo Axess som er redusert (MNOK 19). Inntekter fra Burgundy og Fish Pool utgjør MNOK 11 i kvartalet. Inntekter fra salg av markedsdata er i kvartalet redusert med MNOK 3. OBX-indeksen stod ved periodens slutt i 434,21 poeng, en oppgang på 5,8% i kvartalet. I løpet av 1. kvartal er to nye selskaper notert på markedsplassene Oslo Børs og Oslo Axess. Tre selskaper er strøket fra notering. Totalt er 227 selskaper notert ved kvartalets slutt, hvorav 35 på Oslo Axess. Totalt antall obligasjons- og sertifikatlån notert på Oslo Børs og Oslo ABM (Alternative Bond Market) var ved utgangen av kvartalet 1.437, en økning på 228 i forhold til samme periode i Kursnoteringsinntekter fra utstedere er i 1. kvartal økt med 6% eller MNOK 1 sammenlignet med samme periode i fjor. Dokument- og opptaksinntekter er i 1. kvartal 2013 økt med 49% eller MNOK 2. Det ble i 1. kvartal omsatt aksjer, ETFer og egenkapitalbevis for NOK 210 (332) mrd., en reduksjon på 37% fra samme kvartal i I følge statistikk fra Thomson Reuters utgjorde Oslo Børs markedsandel av handel i OBX-papirer, målt i verdi, 44% i mars 2013 (54% i mars 2012). Markedsandel i ordinær ordrebokhandel er, ifølge samme statistikk, redusert fra 67% i mars 2012 til 56% i mars I tillegg har en større andel av den totale omsetningen funnet sted utenfor ordinære ordrebøker (OTC). Ved utgangen av kvartalet var det 50 medlemmer, hvorav 19 lokale medlemmer og 31 fjernmedlemmer. Burgundy AB har i 1. kvartal hatt en omsetning på i størrelsesorden EUR 5 mrd. Burgundy hadde i mars 2013 en markedsandel i ordrebokhandel i OMX Stockholm Index, OMX Helsinki og OMX Copenhagen Index på henholdsvis 2,86%, 1,36% og 1,37%. Fish Pool har i 1. kvartal hatt en kontraktsomsetning på i alt tonn. Dette er en økning på 74% ifht samme periode i Den samlede aktiviteten i derivatmarkedet på Oslo Børs i 1. kvartal var, målt i antall omsatte kontrakter, ca 3% lavere enn i samme periode i Faste og variable handelsinntekter er, sammenlignet med samme periode i 2012, redusert med ca 17% eller MNOK 7. Inntekter fra Burgundy og Fish Pool inngår i handelsinntekter. Estimert antall sluttbrukere med markedsdata fra Oslo Børs er ved utgangen av kvartalet ca 30% lavere enn på samme tidspunkt i Antall profesjonelle brukere er redusert med 10%, mens private brukere er redusert med 48%. Inntektene for 1. kvartal 2013 er redusert med 8% eller MNOK 2,5 sammenlignet med tilsvarende periode i Lønnskostnader og andre driftskostnader i 1. kvartal 2013 er MNOK 72 høyere enn i samme periode i Engangsposter i forbindelse med bemanningsreduksjoner utgjør MNOK 6. I forbindelse med oppkjøp av Burgundy er det foretatt nedskrivninger og avsetninger for omorganiseringer med henholdsvis MNOK 25 og MNOK 59. Burgundy og Fish Pool har kostnader (etter engangsposter) på MNOK 10 i kvartalet. Aksjer - omsetning i verdi Finansielle markedsdata - antall sluttbrukere Q211 Q311 Q411 Q112 Q212 Q312 Q412 Q113 Verdi (Nok mrd) Q211 Q311 Q411 Q112 Q212 Q312 Q412 Q

5 VPS 1. kvartal 1. kvartal VPS Driftsinntekter Lønnskostnader og andre driftskostnader EBITDA Aktivering av interne ressurser Av- og nedskrivninger Amortisering merverdier Driftsresultat (EBIT) Samlede inntekter i VPS var i 1. kvartal 2013 MNOK 101 (105), en reduksjon på MNOK 4 eller 4% sammenlignet med samme periode i Antall registrerte verdipapirer innenfor utstederområdet viser en økning i antall registrerte obligasjonslån, men en reduksjon i antall registrerte aksjeselskaper sammenlignet med samme periode i fjor. Ved utgangen av kvartalet var (1.267) aksjeselskaper registrert og (1.970) obligasjonslån registrert i VPS. I 1. kvartal 2013 er inntektene fra utstederområdet redusert med MNOK 2 eller 8%. Antall selskapshendelser (corporate actions) er redusert sammenlignet med Markedsverdien av registrerte fond var ved utgangen av kvartalet på NOK 386 mrd (NOK 411 mrd), en reduksjon på 6% sammenlignet med samme tidspunkt i Det ble gjennomført 1,2 millioner fondstransaksjoner i kvartalet, ned 15% fra samme periode i Sammenlignet med 4. kvartal 2012, har markedsverdien av registrerte fond og antall transaksjoner økt med henholdsvis 6% og 2%. Økt sparing og verdivekst i fond gir økte markedsverdier av registrerte fond. Etter inntektsreduserende engangsposter på MNOK 1, er inntektene i 1. kvartal MNOK 1 lavere enn i samme periode i fjor. Tidligere rapportert bortfall av kunder i 2012 medfører lavere volumer i Effekten av kundebortfallet er, som tidligere kommunisert, MNOK 8 pr år. Antall oppgjørstransaksjoner i 1. kvartal 2013 er redusert med 13% sammenlignet med samme periode i Inntektene fra oppgjørsområdet i 1. kvartal er redusert med MNOK 3 eller 10% sammenlignet med samme periode i Innen investorområdet var markedsverdiene ved utgangen av perioden 5% høyere enn på samme tidspunkt i fjor. Det var ved utgangen av kvartalet registrert 1,5 millioner konti totalt, en reduksjon på 7% sammenlignet med utgangen av 1. kvartal Inntektene fra investorområdet har, sammenlignet med samme periode i fjor, økt med MNOK 3 eller 12%. Lønnskostnader og andre driftskostnader i 1. kvartal 2013 er MNOK 2 lavere enn i samme periode i Amortisering av merverdier er redusert med MNOK 2 sammenlignet med 1. kvartal Dette som følge av at merverdier på enkeltsystemer var fullt amortisert ved utgangen av Antall handelstransaksjoner behandlet i VPS (1000) Antall VPS-konti og antall verdipapireiere i VPS Q211 Q311 Q411 Q112 Q212 Q312 Q412 Q113 Transaksjoner (1000) Q211 Q311 Q411 Q112 Q212 Q312 Q412 Q113 VPS-konti (1000) Eiere (1000)

6 Oslo Clearing 1. kvartal 1. kvartal Oslo Clearing Driftsinntekter Lønnskostnader og andre driftskostnader EBITDA Aktivering av interne ressurser Av- og nedskrivninger Amortisering merverdier Driftsresultat (EBIT) Inntektene i 1. kvartal 2013 er MNOK 1 lavere enn for samme periode i Inntekter fra clearing av aksjer utgjorde MNOK 9, ned MNOK 2 sammenlignet med samme periode i Inntekter fra sentral motpart for derivater utgjorde MNOK 2, ned fra MNOK 3 i 1. kvartal Dette som et resultat av lavere aktivitet. Inntekter fra forvaltning av cash collateral fra medlemmer utgjorde i 1. kvartal MNOK 2. Lønnskostnader og andre driftskostnader er, sammenlignet med 1. kvartal 2012, redusert med MNOK 1. Oslo Børs VPS Holding har inngått avtale om å selge 100 prosent av Oslo Clearing til sveitsiske SIX. Salget er betinget av myndighetsgodkjenning og enkelte andre forhold, og forventes sluttført i 2. kvartal Aksjer - omsatt verdi og antall transaksjoner Derivater - antall standardiserte kontrakter og omsetning i verdi Q211 Q311 Q411 Q112 Q212 Q312 Q412 Q i (Nok mrd) s (1000) Q211 Q311 Q411 Q112 Q212 Q312 Q412 Q113 - Kontrakter (1000) Omsetning (MNOK)

7 Oslo Market Solutions 1. kvartal 1. kvartal Oslo Market Solutions Driftsinntekter Lønnskostnader og andre driftskostnader EBITDA Aktivering av interne ressurser Av- og nedskrivninger Amortisering merverdier Driftsresultat (EBIT) Inntektene i 1. kvartal 2013 er MNOK 1 lavere enn i samme periode i Oslo Market Solutions inntekter varierer med faktisk gjennomføring av kundeprosjekter og årlige systemlisenser. Lønnskostnader og andre driftskostnader er på nivå med samme periode i Se for ytterligere operasjonelle hovedtall. Alle tall oppgis i NOK 1000, og gjelder konsernet Oslo Børs VPS med mindre annet oppgis. Konsernet består av morselskapet Oslo Børs VPS Holding ASA og datterselskapene Oslo Børs ASA, Verdipapirsentralen ASA (VPS), Oslo Clearing ASA og Oslo Market Solutions AS. Tallene er ikke reviderte. 7

8 Resultat Delårsrapporten er utarbeidet i samsvar med IAS 34. De samme regnskapsprinsipper og beregningsmetoder er fulgt i delårsregnskapet som i siste årsregnskap. Resultat pr. aksje er beregnet med utgangspunkt i Periodens resultat. 1. kvartal 1. kvartal Driftsinntekter Driftskostnader Aktivering av interne ressurser Lønns- og andre personalkostnader Andre driftskostnader Av- og nedskrivninger Amortisering merverdier Driftskostnader før aktivering av interne ressurser avskrivninger og amortiseringer Sum driftskostnader EBITDA Driftsresultat (EBIT) Finansielle poster Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad Periodens resultat Aktuarielt gevinst/tap i ytelsesbaserte pensjonsordninger Skatteeffekt Totalresultat Minoritetens andel av resultatet Majoritetens andel av resultatet Resultat pr. aksje (NOK) 0,81 1,15 4,51 Utvannet resultat pr. aksje (NOK) 0,81 1,15 4,51 Resultat pr. aksje før amortisering merverdier (NOK) 1,14 1,54 6,17 EBITDA= Driftsinntekter fratrukket lønns- og personalkostnader og andre driftskostnader 8

9 Segmentinformasjon Konsernet Oslo Børs VPS Holding har fire rapporterbare segmenter; Oslo Børs, VPS, Oslo Clearing og Oslo Market Solutions. Disse er sammenfallende med datterselskaper med samme navn. Segmentinformasjonen er utarbeidet i henhold til IFRS kvartal 1. kvartal Oslo Børs Driftsinntekter Lønnskostnader og andre driftskostnader EBITDA Aktivering av interne ressurser Av- og nedskrivninger Amortisering merverdier Driftsresultat (EBIT) VPS Driftsinntekter Lønnskostnader og andre driftskostnader EBITDA Aktivering av interne ressurser Av- og nedskrivninger Amortisering merverdier Driftsresultat (EBIT) Oslo Clearing Driftsinntekter Lønnskostnader og andre driftskostnader EBITDA Aktivering av interne ressurser Av- og nedskrivninger Amortisering merverdier Driftsresultat (EBIT) Oslo Market Solutions Driftsinntekter Lønnskostnader og andre driftskostnader EBITDA Aktivering av interne ressurser Av- og nedskrivninger Amortisering merverdier Driftsresultat (EBIT) Øvrig og elimineringer Driftsinntekter Lønnskostnader og andre driftskostnader EBITDA Aktivering av interne ressurser Av- og nedskrivninger Amortisering merverdier Driftsresultat (EBIT) Totale driftsinntekter Totale lønnskostnader og andre driftskostnader Totalt EBITDA Total aktivering av interne ressurser Totale av- og nedskrivninger Totale amortisering merverdier Totalt driftsresultat EBIT

10 Balanse Kortsiktige fordringer utgjør ca. MNOK 113 ved utgangen av kvartalet. Av dette utgjør kundefordringer MNOK 73 og andre kortsiktige fordringer, herunder forskuddsbetalte kostnader og opptjente ikke fakturerte inntekter, utgjør MNOK 40. Markedsverdi av utestående derivatposisjoner utgjør MNOK 307. Oslo Clearing er i sin virksomhet formell motpart i derivattransaksjoner handlet på Oslo Børs og derivat- eller verdipapirlåntransaksjoner som er innmeldt for clearing. Motpartsrisikoen måles med modeller som er utarbeidet i henhold til internasjonal praksis. Motpartseksponeringen dekkes gjennom sikkerhetsstillelse fra hver enkelt kunde. I henhold til IFRS IAS 39/32, må clearingvirksomheten balanseføre forpliktelsene som selskapet har som sentral motpart i derivatkontraktene. Beregnet markedsverdi av posisjonene er balanseført som kortsiktig gjeld med motpost under kortsiktige fordringer. Fordringer og forpliktelser som kan henføres til utestående derivatposisjoner er nettet i den utstrekning det er adgang til motregning. Oslo Clearing er videre formell motpart i handler av aksjer, egenkapitalbevis og ETF er på Oslo Børs. Den forpliktelse eller fordring som Oslo Clearing påtar seg som motpart i de tilfellene instrumenter ikke overføres motparten på oppgjørsdato, fremkommer i balansen med likviditetseffekt og motpost kortsiktig forpliktelse eller fordring. Medlemmene må stille sikkerhet til Oslo Clearing for å delta i oppgjøret. Medlemmene kan, etter at Oslo Clearing endret sin clearingmodell i september 2012, stille finansielle instrumenter eller likvide midler som sikkerhet. Likvide midler blir overført til Oslo Clearing. Ved utgangen av 4. kvartal 2012 utgjorde dette MNOK 809. Oslo Clearing forvalter disse midlene iht fastsatt investeringspolicy. I balansen fremkommer midlene under bankinnskudd og finansielle anleggsmidler på eiendelssiden samt Cash collateral fra medlemmer på gjeldssiden. Likvidbeholdningen er på MNOK ved utgangen av perioden. I tillegg kommer likvider på MNOK 32 som er klassifisert som finansielt anleggsmiddel. Kortsiktig gjeld utgjorde ca. MNOK 345, hvorav betalbar skatt utgjør MNOK 47 og forskuddsbetalinger fra kunder utgjør MNOK 128. Anleggsmidler 31. mar. 31. mar. It-systemer Kunderelasjoner Konsesjoner Goodwill Utsatt skattefordel Varige driftsmidler Statskasseveksler og obligasjoner Andre finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Markedsverdi utestående derivatposisjoner Fordringer Statskasseveksler og obligasjoner Bankinnskudd, kontanter o.l Eiendeler Egenkapital Innskutt egenkapital Annen egenkapital Minoritetsinteresser 887 Sum egenkapital Gjeld Pensjonsforpliktelser Utsatt skatteforpliktelse Cash collateral fra medlemmer Markedsverdi utestående derivatposisjoner Kortsiktig gjeld Egenkapital og gjeld

11 Kontantstrøm Kontantstrømmen er satt opp i henhold til IAS 7. Konsernet hadde ved utgangen av 1. kvartal statskasseveksler og obligasjoner samt bankinnskudd for til sammen MNOK Mottatt cash collateral fra medlemmer var på samme tidspunkt MNOK 809. Mottak av sikkerheter fra medlemmer av Oslo Clearing er fra og med 2012 klassifisert som investeringsaktiviteter. Konsernets finansinntekter er inkludert i investeringsaktiviteter og finansutgifter i finansieringsaktiviteter. Oslo Børs VPS Holding hadde i 1. kvartal en økning i kontantbeholdningen på MNOK 248. Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter er påvirket av en reduksjon i beholding av statskasseveksler og obligasjoner med MNOK 96, mens cash collateral fra medlemmer er redusert med MNOK 5. Sammenlignet med utgangen av 2012, holder Oslo Clearing pr 31. mars 2013 med andre ord en større del av mottatt cash collateral fra medlemmer som likvide midler. Videre påvirkes kontantstrømmen av overtakelse av Burgundy og Fish Pool. Burgundy og Fish Pool hadde ved overtakelsene likvidbeholdninger på henholdsvis MNOK 52 og MNOK 9. Kontantbeholdningen ved kvartalets slutt var på MNOK I tillegg kommer likvider på MNOK 32 som er klassifisert som finansielt anleggsmiddel. 1. kvartal 1. kvartal Kontantstrømmer fra: - operasjonelle aktiviteter investeringsaktiviteter investeringer i systemer og driftsmidler kjøp av datterselskaper investeringer i statskasseveksler og obligasjoner mottatt cash collateral finansinntekter finansieringsaktiviteter Kontantbeholdning ved periodens begynnelse Endring i kontantbeholdning Kontantbeholdning ved periodens slutt Kontantstrøm pr. aksje (NOK) 5,77 2,73 9,55 Statskasseveksler, obligasjoner og bankinnskudd mv Cash collateral fra medlemmer Netto etter cash collateral fra medlemmer Egenkapital Egenkapitalen utgjorde ved utgangen av kvartalet MNOK og egenkapitalandelen var på 47% mar. 31. mar. Egenkapital ved periodens begynnelse Periodens resultat Utbytte Tilbakekjøp av egne aksjer -295 Aktuarielt gevinst/tap i ytelsesbaserte pensjonsordninger Endring minoriteter 887 Omregningsdifferanse Egenkapital ved periodens slutt Egenkapitalandel 47 % 57 % 52 %

12 Aksjonærinformasjon Kursutvikling Oslo Børs VPS Holding ASA: Grafen viser kursutviklingen for Oslo Børs VPS Holding ASA for de siste tre årene. Totalt antall utstedte aksjer i selskapet er Det er i kvartalet omsatt ca. 3,4 millioner aksjer fra NOK 43 til NOK 53. Siste registrerte omsetning i kvartalet var til NOK 52. Oslo Børs VPS Holding ASA 20 største aksjonærer pr. 22. april

13 Nøkkeltall 31. mar. 31. mar. Finansielle Resultat pr. aksje (NOK) 0,81 1,15 4,51 Utvannet resultat pr. aksje (NOK) 0,81 1,15 4,51 Kontantstrøm pr. aksje (NOK) 5,77 2,73 9,55 Egenkapitalrentabilitet 9,5 % 13,0 % 13,3 % Totalkapitalrentabilitet 6,9 % 10,2 % 9,7 % Netto driftsmargin 14,8 % 28,5 % 29,7 % Operasjonelle OBX ved utgangen av perioden 434,21 394,39 410,3 Endring i perioden 5,8 % 10,3 % 14,7 % Antall transaksjoner - aksjer (1000) Omsetningsverdi aksjer (NOK mrd) Markedsverdi noterte selskaper (NOK mrd) Antall noterte selskaper Netto tilgang/avgang i perioden Antall handelstransaksjoner behandlet i VPS (1000) Antall VPS-konti i VPS (1000) Omsatte kontrakter derivater (1000) Omsetning derivater (NOK mill) Finansielle markedsdata - antall sluttbrukere Resultat pr. aksje: Kontantstrøm pr. aksje: Egenkapitalrentabilitet Totalkapitalrentabilitet Netto driftsmargin Periodens resultat/gjennomsnittlig antall aksjer Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter/gjennomsnittlig antall aksjer Periodens resultat (annualisert)/gjennomsnitt av bokført egenkapital gjennom året målt på månedlig basis Resultat før skatt (annualisert)/gjennomsnitt av sum eiendeler gjennom året målt på månedlig basis Driftsresultat/driftsinntekter Styret i Oslo Børs VPS Holding ASA Oslo, 24. april

14 Oslo Børs VPS Holding ASA Pb 460 Sentrum 0105 Oslo 14