Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt"

Transkript

1 Andre kvartal 20 Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Reforhandling av avtale med distributør i USA pågår Utvikling innen avbilding går som planlagt Forbedret kvalitet på prober til lavere produksjonskostnad

2 Andre kvartal 20 Regnskapet pr. 30. juni 20 er utarbeidet etter den nye regnskapsstandarden IFRS (International Financial Reporting Standard). Tilsvarende er sammenligningstall for 20 omarbeidet i henhold til IFRS. For ytterligere informasjon vedrørende effekter ved overgangen vises det til egen børsmelding sendt fra selskapet mandag 2. mai. Finansiell utvikling: (tall for 20 i parentes) Omsetningen i andre kvartal ble 20,2 MNOK (17,4 MNOK). Konsernet økte omsetningen i alle markeder foruten i Asia. I USA økte omsetningen med 1,5 MNOK, i Europa økte omsetningen med 2,5 MNOK og resten av verden økte omsetningen med 0,4 MNOK. I Japan var omsetningen 1,6 MNOK lavere enn fjoråret. Salget til Japan var i 20 høyt som følge av introduksjonen av VeriQ og utfasing av Butterfly. Klarering av VeriQ for salg i Kina og Taiwan er fortsatt under behandling og er forventet å være på plass i løpet av tredje kvartal. Total vekst i andre kvartal var på 15,8 %. Salget av egne produkter ble 15,3 MNOK (12,9 mnok) i perioden. 3dje part produkter ble i samme tidsrom 4,9 MNOK (4,5 MNOK). For første halvår var veksten på 6,4 %. Salget av egne produkter var 29,7 MNOK (27,7 MNOK) og salget av 3dje part produkter var 9,4 MNOK (9,1 MNOK). FoU kostnadene var i andre kvartal 0,8 MNOK (0,7 MNOK). Resultatet før FoU og avskrivninger ble MNOK 4,3 (MNOK 2,4). Dette tilsvarer en margin på 21,3 % (14,9 %). FoU kostnadene for første halvår var 1,8 MNOK (1,5 MNOK). For første halvår økte resultat før FoU og avskrivninger med 13,3 % til 8,5 MNOK (7,5 MNOK). Marginen for samme periode ble 21,7 % (20,4 %). Driftsresultatet for andre kvartal var 3,5 MNOK (1,8 MNOK). Dette tilsvarer en margin på 17,3 % (10,5 %). For første halvår ble driftsresultatet 6,6 MNOK (6,0 MNOK) som er en margin på 16,9 % (16,4 %). Konsernet hadde et urealisert tap på valuta i andre kvartal på 0,6 MNOK knyttet til valutaterminer (gevinst 0,4 MNOK). Resultat før skatt i andre kvartal ble 2,6 MNOK (2,2 MNOK). For først halvår var tilsvarende 5,2 MNOK (5,4 MNOK). Resultat pr. aksje ble 0,18 NOK/aksje (0,23 NOK/aksje) for første halvår. Volumveid antall aksjer var ved utgangen av andre kvartal ( ). I andre kvartal ble utbytte på 0,28 øre pr aksje, totalt 5,4 MNOK, utbetalt. Utbetalingen var i henhold til generalforsamlingens den 28. april 20. Egenkapitalen ved utgangen av andre kvartal var 54,7 MNOK (57,4 MNOK). Dette tilsvarer en egenkapitalandel på 73,6 %. Egenkapitalen ble i andre kvartal belastet med en minoritetsandel på MNOK 5,2 knyttet til konsolideringen av Meditron. I andre kvartal ble et utbytte på totalt 5,4 MNOK utbetalt, som reduserte egenkapitalen tilsvarende. Operasjonell status: I første kvartal signerte Medi-Stim en avtale med Aurotech Electronics AS om utvikling av avbildning. Avtalen betraktes som en viktig milepæl, da VeriQ med avbilding vil øke markedspotensialet for selskapets produkter betydelig. Prosjektet har progresjon etter planen. Det har forøvrig vært fokusert på klargjøring av den nye programvaren til VeriQ og utvikling av prober. Programvaren til VeriQ versjon 2.0 lanseres i september i år. Ny Doppler probe har vært ute til testing og det blir foretatt mindre justeringer basert på tilbake meldinger. Det er estimert at den nye Doppler proben er klart til salg i Det har i lengre tid vært arbeidet med å lage en autoklaverbar probe. En autoklave steriliserer kirurgisk utstyr ved hjelp av damp med høyt trykk og høy temperatur. Denne steriliseringen er sikker og enkel i bruk. En autoklaverbar probe vil forenkle bruken av utstyret og åpne opp for nye markeder. Produktet forentes å være klart for salg i første kvartal I løpet av andre kvartal har selskapet forhandlet med konsernets amerikanske distributør Medtronic. Bakgrunnen for at Medi-Stim ønsket reforhandlinger, var at Medtronic ikke har klart det kontraktsmessige målet for antall prosedyrer for 20. Det forventes en snarlig avklaring av forhandlingene. I USA var det ved utgangen av juni utplassert 83 VeriQ systemer. Dette inkluderer distributøren Medtronic sine 45 demonstrasjonssystemer. Andelen av prosedyrer på smart kort øker i takt med VeriQ utplasseringer. I løpet av kvartalet ble det solgt 1400 prosedyrer på smart kort av totalt 4300 prosedyrer. For første kvartal var tilsvarende tall 300 prosedyrer av totalt Smart kortet har en betraktelig høyere margin enn disketter. Det lave prosedyresalget i andre kvartal skyldes at Medtronic minimerte sine lagre før sin års avslutning for regnskapene som var 30. april. Konsekvensen var at Medi-Stim ikke solgte prosedyrer til Medtronic i april. Salget tok seg opp i mai og juni med over 2000 prosedyrer pr. måned. Det har i første halvår vært en positiv trend i etterspørselen etter VeriQ i USA. Selskapet antar at kombinasjonen av et godt produkt og reimbursement (amerikansk refusjonsordning) er årsaken til den positive utviklingen. Enkelte sykehus i USA har kjøpt utstyr framfor å leie. Dette har bidratt til økt salg i andre kvartal sammenlignet med andre kvartal i fjor. Den høye markedsaktiviteten i første kvartal har gitt avkastning i form av 15,8 % vekst i salget i andre kvartal. Markedsaktivitetene har fortsatt på samme nivå i andre kvartal. Det fokuseres på oppfølging av distributører samt representasjon på internasjonale og nasjonale kongresser. I april deltok Medi-Stim på den årlige internasjonale kongressen AATS.

3 Produksjonen ble ytterligere effektivisert i andre kvartal og det ble satt produksjonsrekord. Prosjektet for reduserte komponentkostnader har gitt resultater og senket produksjonskostnadene. Samtidig er kvaliteten på produktene forbedret. Stetoskopvirksomheten var under restrukturering i første halvår. Driften av selskapet er effektivisert ved å samordne felles funksjoner. Selskapet er godt i gang med nye markedsaktiviteter. Styret i Medi-Stim har til hensikt å foreslå en fusjon mellom Medi-Stim og Meditron. Det er forventet at Meditron vil kalle inn til ekstraordinær generalforsamling i løpet av tredje kvartal hvor saken vil bli behandlet. I andre kvartal kjøpte Medi-Stim egne aksjer på kurser mellom 9,00 og 9,01. Beholdningen av egne aksjer ved utgangen av andre kvartal var aksjer. Børskursen var pr 30. juni kr. 9,40 pr. aksje, og det var omsatt 0,6 mill aksjer i andre kvartal. Det var ingen vesentlige endringer blant de fem største aksjonærene pr utgangen av juni. Akkumulert salg pr. kvartal 1 = NOK 1000 Akkumulert resultat før skatt pr. kvartal 1 = NOK Oslo, 28. juli 20, Styret i Medi-Stim ASA

4 Sammenlikningstall for 20 er omarbeidet i henhold til IFRS Resultatregnskap 2. kvartal 2. kvartal * 1. halvår 1 halvår * 20* Salgsinntekter Varekostnader Lønnskostnader Avskrivninger Annen driftskostnad Totale driftskostnader Driftsresultat Driftsresultat % 17,26 % 10,47 % 16,86 % 16,37 % 17,27 % Finans inntekter Finans kostnader Netto finans (874) 421 (1.385) (642) (2.026) Resultat før skatt Skattekostnad Resultat etter skatt Utbytte Nøkkeltall 2. kvartal 2. kvartal * 1. halvår 1 halvår * 20* Egenkapitalandel 73,58 % 82,57 % 73,58 % 82,57 % 83,20 % Inntjening pr aksje kr 0,10 kr 0,09 kr 0,18 kr 0,23 kr 0,47 Utvannet inntjening pr aksje kr 0,10 kr 0,09 kr 0,18 kr 0,23 kr 0,47 Antall aksjer tidsveiet i Antall aksjer utvannet i Fordeling av driftsres. pr segment 2. kvartal 2. kvartal * 1. halvår 1 halvår * 20* Driftsres fra Medi-Stim produkter Driftsmargin Medi-Stim produkter 18, % 10,96 % 17,58 % 17,21 % 19,69 % Driftsres fra 3 part produkter Driftsmargin 3 parts prod. 14,84 % 9, % 14,58 % 13,79 % 10,00 % Totalt driftsresultat Driftsmargin 17,26 % 10,47 % 16,86 % 16,36 % 17,27 % * Sammenlikningstall for 20 viser ikke overtatt virksomhet i 20. Dette er vist i egen oppstilling.

5 Sammenlikningstall for 20 er omarbeidet i henhold til IFRS Balanse * * Eiendeler Immatrielle eiendeler Varige driftsmidler Sum anleggsmiddler Varelager Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Betalingsmidler Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Aksjekapital Overkursfond Annen egenkapital Sum egenkapital Langsiktig gjeld Pensjonsforpliktelser Annen langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld Netto rentebærende gjeld (20.902) (27.577) (26.954) Endring egenkapital * * Inngående balanse egenkapital Resultat i perioden Emisjoner Utbytte (5.427) - - Minoritetsandel (5.2) - - Omregningsdifferanser (220) Egenkapital ved utgang Kontantstrøm analyse * * Periodens overskudd Annen kontantstrøm fra drift (1.276) (2.923) (5.596) Likviditet fra virksomheten Kontantstrøm fra investeringer (3.197) - (2.192) Kontantstrøm fra finansiering (5.427) Endring av kontanter i perioden (4.685) Kontanter ved inngangen av perioden Kontanter ved utgangen av perioden * Sammenlikningstall for 20 viser ikke overtatt virksomhet i 20. Dette er vist i egen oppstilling.

6 Sammenlikningstall for 20 er omarbeidet i henhold til IFRS Geografisk fordeling av salg 2. kvartal 2. kvartal * 1. halvår 1. halvår * 20 * USA Asia Europa Resten av verden Totalt salg Geografisk fordeling av salg i antall 2. kvartal 2. kvartal * 1. halvår 1. halvår * 20 * USA Prosedyrer Prober Systemer Stetoskoper Asia Systemer Prober Stetoskoper Europa Systemer Prober Stetoskoper Resten av verden Systemer Prober Stetoskoper Totalt antall systemer utenfor USA Totalt antall prober utenfor USA Totalt antall stetoskoper Fordeling av salg pr segment 2. kvartal 2. kvartal * 1. halvår 1. halvår * 20 * USA Prosedyre salg Prober USA Systemer Stetoskop salg Utenfor USA System salg Probesalg resten av verden Stetoskop salg Annet Sum salg av Medi-Stim prod Salg av 3 part produkter Totalt salg * Sammenlikningstall for 20 viser ikke overtatt virksomhet i 20. Dette er vist i egen oppstilling. Meditron ASA 20 resultat pr kvartal av overtatt virksomhet 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 20 Salg Driftskostnader Driftsresultat (1.421) (1.716) (1.763) (34.0) (38.9) Netto finans Resultat før skatt (1.721) (2.116) (2.190) (34.444) (40.471) Inkludert i tallmaterialet er Meditron Stethoscopes AS og Meditron ASA Meditron SoundDesign AS og Vibromed AS er ikke tatt med da driften av disse ikke er overtatt av Medi-Stim ASA.

TREDJE KVARTAL 2007. Vekst i salget med 14,5 % til MNOK 28,5. Økt fortjeneste per aksje med 19,8 % til NOK 0,17 pr. aksje.

TREDJE KVARTAL 2007. Vekst i salget med 14,5 % til MNOK 28,5. Økt fortjeneste per aksje med 19,8 % til NOK 0,17 pr. aksje. TREDJE KVARTAL 2007 Vekst i salget med 14,5 % til MNOK 28,5. Økt fortjeneste per aksje med 19,8 % til NOK 0,17 pr. aksje. Vekst i salget i USA til MNOK 7,6. Bedret overlevelse ved bruk av Medi- Stims utstyr

Detaljer

2. kvartal 2006. Kjøpt distribusjonsselskapet Kir-Op AS. 100 % vekst i resultat før skatt for kvartalet til MNOK 5,2.

2. kvartal 2006. Kjøpt distribusjonsselskapet Kir-Op AS. 100 % vekst i resultat før skatt for kvartalet til MNOK 5,2. 2. kvartal 2006 Kjøpt distribusjonsselskapet Kir-Op AS. 100 % vekst i resultat før skatt for kvartalet til MNOK 5,2. Vekst i resultat pr aksje i første halvår med 166 % til NOK 0,48 pr. aksje. Deltakelse

Detaljer

Delårsrapport. 4. kvartal 2007

Delårsrapport. 4. kvartal 2007 Delårsrapport 4. kvartal 2007 Nordic Semiconductor ASA foreløpig 4. kvartal og helår 2007 Driftsinntekter på 49.2 MNOK, en reduksjon på 33% i forhold til 4. kvartal 2006 Lavere salgsvolum i industrisegmentet

Detaljer

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2000

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2000 EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2000 Oppsummering EDB Business Partners tall for 2. kvartal viser solid omsetnings- og resultatvekst for samtlige forretningsområder, og marginbildet har

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2005. Rekordhøy aktivitet og gode resultater også i andre kvartal

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2005. Rekordhøy aktivitet og gode resultater også i andre kvartal VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2005 Rekordhøy aktivitet og gode resultater også i andre kvartal (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i 2. kvartal et resultat etter

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2009

Delårsrapport. 1. kvartal 2009 Delårsrapport 1. kvartal 2009 Nordic Semiconductor ASA 1. kvartal 2009 Driftsinntekter i første kvartal ble 71,5 MNOK, en økning på 12% sammenlignet med 1. kvartal 2008. EBITDA ble 8,3 MNOK i første kvartal,

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2008

Delårsrapport 3. kvartal 2008 Delårsrapport 3. kvartal 2008 1 Hovedpunkter i 3. kvartal: Fortsatt høy markedsaktivitet Driftsinntekter MNOK 279,8 (proforma 276,4) Driftsresultat MNOK 137,7 (proforma 150,7) Resultat MNOK 105,9 (proforma

Detaljer

VPS Holding ASA, foreløpig årsresultat 2004 Et godt år for VPS

VPS Holding ASA, foreløpig årsresultat 2004 Et godt år for VPS VPS Holding ASA, foreløpig årsresultat Et godt år for VPS (Samme periode i fjor i parentes) VPS Konsern hadde et forbedret resultatet i i forhold til året før. Resultatet etter skatt ble 63,7 MNOK (16,1).

Detaljer

- et miljøteknologiselskap. Resultatrapport. .3. kvartal 2007. 4. kvartal 2007 foreløpige tall 2007

- et miljøteknologiselskap. Resultatrapport. .3. kvartal 2007. 4. kvartal 2007 foreløpige tall 2007 - et miljøteknologiselskap Resultatrapport.3. kvartal 2007 4. kvartal 2007 foreløpige tall 2007 1 ØKTE INNTEKTER OG REDUSERTE KOSTNADER 2 VIKTIGE HENDELSER 3 FINANSIELLE TALL 4 KONVERTIBELT LÅN 5 FOKUS

Detaljer

Årsrapport 2014. Master the flow Use intraoperative ultrasound imaging and flow measurement during surgery and protect the patient.

Årsrapport 2014. Master the flow Use intraoperative ultrasound imaging and flow measurement during surgery and protect the patient. Årsrapport 2014 Master the flow Use intraoperative ultrasound imaging and flow measurement during surgery and protect the patient. 2 MEDISTIM ASA KONSERN 3 4 INNHOLDSFORTEGNELSE Forord... 6 MEDISTIM KONSERN

Detaljer

Hovedtrekk 1. kvartal 2015

Hovedtrekk 1. kvartal 2015 1 2 Hovedtrekk 1. kvartal 2015 EBIT før biomassejusteringer ble 70 MNOK i 1. kvartal 2015 (143 MNOK i 2014). Produksjonen har vært god gjennom kvartalet, og volumguidingen for 2015 opprettholdes med 72

Detaljer

byggma asa rapport for 1. kvartal 2010

byggma asa rapport for 1. kvartal 2010 byggma asa rapport for 1. kvartal Rapport for 1. kvartal KONSERN Hovedtall Salgsinntekter 433,1 424,2 EBITDA 16,7 9,2 Netto finans -11,9-4,2 Resultat før skatt -10,4-9,9 Konsernet oppnådde et resultat

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal 2009 1. mars 2010

Kvartalsrapport 4. kvartal 2009 1. mars 2010 Kvartalsrapport 4. kvartal 2009 1. mars 2010 Viktige hendelser og status Alle tall i kroner (4. kvartal 2008 i parentes) Avtalen om sammenslåing med Best Media som ble behandlet på ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen 2009 1. KVARTAL Vår langsiktige målsetning skal fortsatt være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. lars Nilsen KONSERNSJEF BWG HOMES VERDIKJEDE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 BWG Homes

Detaljer

Q3 2011. Ålesund / Oslo, 9. november 2011

Q3 2011. Ålesund / Oslo, 9. november 2011 Q3 2011 Ålesund / Oslo, 9. november 2011 Høydepunkter 3. kvartal 2011 God beskjeftigelsesgrad på 92 prosent Solide driftsinntekter på NOK 70,1 mill., opp 20,8 prosent fra samme periode i 2010 Sterk vekst

Detaljer

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Regnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) og IAS 34 Interim Financial Reporting. For 2007 hadde NorgesGruppen

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 04-2014

KVARTALSRAPPORT 04-2014 KVARTALSRAPPORT 04-2014 KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 1 HOVEDPUNKTER PR. 4. KVARTAL 2014 Agder Energi hadde i 2014 driftsinntekter på 8 267 mill. kr mot 9 391 mill. kr i 2013. Den viktigste årsaken til

Detaljer

Økt ordrereserve, gode utsikter

Økt ordrereserve, gode utsikter Aker ASA Delårsrapport 4. kvartal med årsregnskap 2004 Økt ordrereserve, gode utsikter Oslo, 25. februar 2005: Aker-konsernets omsetning i 2004 var 52 mrd kroner og driftsoverskuddet før renter, skatt,

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015 og 1. halvår 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 og 1. halvår 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 og 1. halvår 2015 Hovedpunkter i 2. kvartal: Fortsatt god handels- og oppgjørsaktivitet i 2. kvartal Fortsatt god interesse for børsnotering av både aksjer og obligasjoner

Detaljer

Årsregnskap 2005. 4tech ASA RESULTATREGNSKAP Konsern. 2005 2004 Note 2005 2004

Årsregnskap 2005. 4tech ASA RESULTATREGNSKAP Konsern. 2005 2004 Note 2005 2004 Årsregnskap 2005 4tech ASA med datterselskap 4tech ASA RESULTATREGNSKAP Konsern 2005 2004 Note 2005 2004 Driftsinntekter 15 164 782 19 507 587 Salgsinntekter av varer og tjenester 10 16 548 082 19 011

Detaljer

3. kvartal 2010. 43% Sverige 57% Norge

3. kvartal 2010. 43% Sverige 57% Norge 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 3. kvartal 2010 Vi fortsetter å gjøre det vi er best til å selge og bygge kvalitetsboliger til fornuftig pris. Vår langsiktige målsetning er uendret. Gjennom lønnsom vekst

Detaljer

Hexagon-konsernet vil legge frem endelig resultat den 21. februar 2003.

Hexagon-konsernet vil legge frem endelig resultat den 21. februar 2003. HEX -FORELØPIG RESULTAT 2002 - FORTSATT VEKST Konsernet fikk i 4.kvartal en omsetning på 77,2 (73,4) MNOK og et driftsresultat før goodwillavskrivinger på 8,2 (11,6) MNOK. Total omsetning for 2002 ble

Detaljer

Resultat 1. kvartal 2006. Aksjonærrapport

Resultat 1. kvartal 2006. Aksjonærrapport Resultat 1. kvartal 2006 Aksjonærrapport Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69 www. hafslund.no E-post: firmapost@hafslund.no Vi gjør hverdagen

Detaljer

Innhold. Utarbeidelse og design: Printers, Stavanger Bilder: Scana, Printers, Tom Haga

Innhold. Utarbeidelse og design: Printers, Stavanger Bilder: Scana, Printers, Tom Haga Årsrapport 2001 Innhold Viktige hendelser 1 Finansielle nøkkeltall 2 Konsernsjefen har ordet 3 Årsberetning 4 Resultatregnskap. Konsern 8 Balanse. Konsern 9 Kontantstrømoppstilling. Konsern 10 Regnskapsprinsipper

Detaljer

Konsernets resultat pr 1. halvår 2013 er et overskudd før skatt på NOK 99 mill. (samme periode 2012: NOK 161 mill.)

Konsernets resultat pr 1. halvår 2013 er et overskudd før skatt på NOK 99 mill. (samme periode 2012: NOK 161 mill.) Kistefos halvårsberetning 1. halvår 2013 Konsernets resultat pr 1. halvår 2013 er et overskudd før skatt på NOK 99 mill. (samme periode 2012: NOK 161 mill.) Konsernets likviditet var god og besto av bankinnskudd

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no ÅRSRAPPORT 2007 www.globalrig.no Brev til aksjonærene: Pålitelige rigger Stor etterspørsel etter energi og høy politisk spenning har ført til en kontinuerlig vekst i energiprisene. Ifølge USAs offisielle

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap Halvårsrapport Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 3 Halvårsberetning 5 Erklæring 9 Resultatregnskap 10 Balanse 11 Utvidet konsolidert resultat 13 Kontantstrømoppstilling 14 Endringer i konsernets egenkapital

Detaljer

Innhold. Selskapets formål. Historikk. Noter til års- og konsernregnskapet

Innhold. Selskapets formål. Historikk. Noter til års- og konsernregnskapet årsrapport 2009 Selskapets formål Innhold Arendals Fossekompani ASA er et allment aksjeselskap, og har til formål gjennom egen produksjon, deltagelse i utbygging, kjøp eller leie, å nyttiggjøre eller omsette

Detaljer

Ordreinngang. Operativ omsetning. Operativ EBITDA-margin. Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner 8,3 3. K VA R TA L 2 0 14.

Ordreinngang. Operativ omsetning. Operativ EBITDA-margin. Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner 8,3 3. K VA R TA L 2 0 14. 3. K VA R TA L 2 0 14 Ordreinngang NOK millioner 958 Operativ omsetning NOK millioner 920 Operativ EBITDA-margin Prosent 8,3 Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner Kärnhem 66 Block Watne

Detaljer