Innholdsfortegnelse Forretningsområdene i Oslo Børs VPS Styret i Oslo Børs VPS Holding ASA Styrets årsberetning 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innholdsfortegnelse. 03 - Forretningsområdene i Oslo Børs VPS. 10 - Styret i Oslo Børs VPS Holding ASA. 12 - Styrets årsberetning 2014"

Transkript

1 Årsrapport 2014

2 Innholdsfortegnelse 03 - Forretningsområdene i Oslo Børs VPS 03 - Oslo Børs 06 - Verdipapirsentralen (VPS) 09 - Oslo Market Solutions 51 - Note 13 Anleggsmidler 52 - Note 14 Immaterielle eiendeler - inkl. internt utviklet 54 - Note 15 Goodwill 55 - Note 16 Finansielle instrumenter 58 - Note 17 Kundefordringer/tap på fordringer 10 - Styret i Oslo Børs VPS Holding ASA 59 - Note 18 Aksjekapital og aksjonærinformasjon 61 - Note 19 Utestående derivatposisjon 12 - Styrets årsberetning Note 20 Nærstående parter 62 - Note 21 Betingede forpliktelser 23 - Konsernregnskap 62 - Note 22 Ansvarsforhold 23 - Totalresultatoppstilling 24 - Balanse 26 - Konsolidert oppstilling av endringer i egenkapital 27 - Kontantstrømoppstilling 28 - Noter til konsernregnskapet 28 - Regnskapsprinsipper 34 - Note 1 Virksomhetssammenslutning 36 - Note 2 Segmentinformasjon 38 - Note 3 Investering i felleskontrollert virksomhet, aksjer mv Note 4 Spesifikasjon av resultatposter 39 - Note 5 Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser 45 - Note 6 Ytelser til ledende personer, revisor mv Note 7 Antall årsverk 47 - Note 8 Leieavtaler 48 - Note 9 Skatt 49 - Note 10 Resultat og utbytte pr. aksje, utvannet resultat pr. aksje 63 - Årsregnskap Oslo Børs VPS Holding ASA 63 - Resultatregnskap 64 - Balanse 66 - Kontantstrømoppstilling 67 - Noter til årsregnskapet 67 - Prinsipper ved utarbeidelse av regnskapet 68 - Note 1 Aksjer i datterselskap 68 - Note 2 Skattekostnad/utsatt skattefordel 69 - Note 3 Mellomværende med foretak i samme konsern 70 - Note 4 Egenkapital 70 - Note 5 Aksjekapital og aksjonærinformasjon 73 - Note 6 Finanskostnader 73 - Note 7 Ytelser til ledende ansatte 73 - Note 8 Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser 73 - Note 9 Revisor 49 - Note 11 Estimatusikkerhet 50 - Note 12 Spesifikasjon av balanseposter 74 - Revisors beretning Foto forside: Kjetil Lier Svendsen 2

3 Oslo Børs VPS-konsernet Oslo Børs VPS-konsernet tilbyr og utvikler koordinerte og attraktive markedsplasser for notering og handel i verdipapirer, registrering av eierskap og oppgjør for verdipapirer i Norge, markedsdata og internettløsninger. Oslo Børs VPS Holding ASA eier 100 prosent av aksjene i selskapene Oslo Børs ASA, Verdipapirsentralen ASA (VPS) og Oslo Market Solutions AS. Oslo Børs eier 94,3% av aksjene i Fish Pool ASA og VPS eier 100% av aksjene i Evolution Software Sweden AB. Forretningsområdene Konsernet tilbyr gjennom sine forretningsområder markedsplasser samt oppgjørs-, register- og informasjonstjenester for finansielle instrumenter, slik at våre kunder har tilgang til et velfungerende kapitalmarked. Oslo Børs Forretningsområdet Oslo Børs er organisert i det heleide datterselskapet Oslo Børs ASA, som har konsesjon til å drive virksomhet som børs. Oslo Børs har som hovedmål å være den sentrale markedsplassen for notering og omsetning av finansielle instrumenter i det norske markedet. Børsens rolle er å legge til rette for at de som ønsker å kjøpe eller selge verdipapirer, kan få gjort dette på en rask, effektiv og sikker måte. Oslo Børs tilbyr notering og handel i aksjer, egenkapitalbevis, ETP-er, renteprodukter og derivatprodukter. Oslo Børs ledes av Bente A. Landsnes. Ledergruppen består for øvrig av Anders Brodin (annenhåndsmarkedet), Tom Kristoffersen (kunderelasjoner annenhåndsmarkedet), Øyvind Skar (markedsdata), Kjetil Nysæther (IT), Øivind Amundsen (juridisk og førstehåndsmarkedet), Thomas Borchgrevink (markedsovervåking og -administrasjon) og Per Eikrem (kommunikasjon/marked og stab). Oslo Børs benytter handelssystemet Millennium Exchange for handel i aksjer og obligasjoner. Millennium Exchange eies og opereres av London Stock Exchange Group. Oslo Børs benytter SOLA for handel i standardiserte derivater. Systemet er lisensiert fra The Montreal Exchange. For handel i ikkestandardiserte derivater (OTC-derivater) benytter Oslo Børs systemet EDGE, som er utviklet av Baymarkets AB var preget av høy markedsaktivitet. Dette gjaldt både første- og annenhåndsmarkedet. 19 nye selskaper ble tatt opp til notering i Dette medførte også et høyere emisjonsvolum i aksjemarkedet enn hva som har vært tilfelle de siste årene. Antall noterte lån viste også en god økning. OBX-indeksen på Oslo Børs endte på 523,68 poeng, en oppgang på 4,0 prosent i løpet av Omsetningsvolumet for aksjer og egenkapitalbevis summerte seg til mrd. kroner. Dette er en økning på 32 prosent i forhold til Totalt antall gjennomførte transaksjoner i Børsens handelssystem ble 23,8 mill. for hele året, en økning på ca. 28 prosent i forhold til I 2014 ble det foretatt emisjoner med et totalt proveny på 28 mrd. kroner i aksjemarkedet, mot 20 mrd. kroner i Med 12 nynoteringer og 13 strykninger ble antall selskaper notert på Oslo Børs redusert til 185 ved utgangen av På den regulerte markedsplassen Oslo Axess økte antall noterte selskaper til 35 etter syv nynoteringer og fire strykninger. Ved utgangen av 2014 var fire ETF-er (børshandlede fond) notert ved Oslo Børs, ned fra 13 ved utgangen av av selskapene notert på Oslo Børs og Oslo Axess var hjemmehørende utenfor Norge. Oslo Børs kjøpte i 2013 Burgundy AB og Fish Pool ASA. Burgundy AB ble i juni 2013 fusjonert inn i Oslo Børs. Både Burgundy og Fish Pool inngår i segmentet Oslo Børs. Oslo Børs hadde 85 ansatte ved utgangen av 2014, en endring fra hhv. 86 og 101 ansatte ved utgangen av 2013 og

4 Segmentopplysninger for forretningsområdet Oslo Børs de siste tre år er som følger (tall i NOK 1 000): Driftsinntekter - eksterne Driftsinntekter - interne Avskrivninger Amortisering merverdier - - Nedskrivninger - - Øvrige driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Inntekt felleskontrollert virksomhet Finansinntekter Finanskostnader Investering i felleskontrollert virksomhet Andre eiendeler Gjeld Investeringer i perioden Inntektene ble redusert med 72 mill. kroner fra 2013 til Korrigert for negativ goodwill og andre engangsinntekter i forbindelse med Burgundy i 2013 (hhv 83 mill.kroner og 53 mill. kroner), økte inntektene med 64 mill. kroner. Ordinære inntekter innenfor aksjeområdet økte med 46 mill. kroner, derivatområdet økte med 5 mill. kroner, mens renteområdet økte inntektene med 4 mill. kroner. For markedsdata økte inntektene med 7 mill. kroner. Avskrivninger var 37 mill. kroner høyere i 2014 enn i 2013 som følge av av- og nedskrivning i 2013 på systemer overtatt ifbm. kjøp av Burgundy samt at enkelte driftsmidler var fullt ut avskrevet i 2013 eller i løpet av Andre driftskostnader og lønn ble redusert med 73 mill. kroner fra 2013 til Korrigert for engangsposter i forbindelse med Burgundy i 2013 (81 mill. kroner) og andre engangsposter (netto økning fra 2013 til 2014 på 4 mill kroner), kostnadene økte med 4 mill. kroner. Aksjer Inntektene fra aksjeområdet utgjorde i 2014 ca. 52 prosent av Oslo Børs totale inntekter. Inntekter - aksjer (tall i NOK 1 000) Faste avgifter utstedere Handels- og tekniske avgifter medlemmer Kontroll,- registrerings- og opptaksavgifter Totale driftsinntekter Nøkkeltall - aksjer Antall noterte aksjer pr OBX pr ,68 503,58 410,30 Markedsverdi noterte selskaper pr (NOK mrd.) Antall børsmedlemmer - aksjer Antall transaksjoner (1 000) Omsatt volum i verdi (NOK mrd.) OBX-indeksen på Oslo Børs endte på 523,68 poeng, en oppgang på 4,0 prosent i løpet av Omsetningsvolumet for aksjer og egenkapitalbevis summerte seg til mrd. kroner. Dette er en økning på 32 prosent i forhold til Totalt antall gjennomførte transaksjoner i Børsens handelssystem ble 23,8 mill. for hele året, en økning på ca. 28 prosent i forhold til I 2014 ble det foretatt emisjoner med et totalt proveny på 28 mrd. kroner i aksjemarkedet, mot 20 mrd. kroner i Med 12 nynoteringer og 13 strykninger ble antall selskaper notert på Oslo Børs redusert til 185 ved utgangen av På den regulerte markedsplassen Oslo Axess økte antall noterte selskaper til 35 etter syv nynoteringer og fire strykninger. Ved utgangen av 2014 var fire ETF-er (børshandlede fond) notert ved Oslo Børs, ned fra 13 ved utgangen av av selskapene notert på Oslo Børs og Oslo Axess var hjemmehørende utenfor Norge. I løpet av 2014 har Oslo Børs fått tre nye medlemmer. Ved utgangen av 2014 var det totale antallet medlemmer 57, hvor 18 var lokale og 39 var hjemmehørende utenfor Norge. Faste avgifter til utstedere (kursnoteringsavgiften) påvirkes av antall noterte selskaper og markedsverdien av disse. Faste avgifter til medlemmer påvirkes av antall aktive medlemmer og deres valg av tariff i prislisten. Variable handelsavgifter påvirkes av ordreavgift og verdien på gjennomførte transaksjoner. Fra og med 2013 er det kun variable handelsavgifter. Kontroll-, registrering- og opptaksavgifter påvirkes av antall børsintroduksjoner, antall emisjoner og andre egenkapitaltransaksjoner samt størrelsen på disse. 4

5 Renter Inntektene fra renteområdet utgjorde i 2014 ca. ti prosent av Børsens totale inntekter. kontraktene. Premien på kontraktene påvirkes i hovedsak av pris på underliggende instrument, tid til forfall samt for opsjoners del volatilitet i pris på underliggende instrument. Inntekter - renter (tall i NOK 1 000) Faste avgifter utstedere Faste avgifter medlemmer Handelsavgifter Kontroll-, registrerings- og opptaksavgifter Andre inntekter Totale driftsinntekter Nøkkeltall - renter Antall børsnoterte lån pr Antall noterte lån på ABM pr Markedsverdi noterte lån pr (NOK mrd.) Antall børsmedlemmer - renter Omsetning i verdi eks. repo (NOK mrd.) Repo omsetning i verdi (NOK mrd.) Markedsverdi og omsetningstall inkluderer lån notert på både Oslo Børs og Nordic ABM. Inntektene fra rentemarkedet er primært knyttet til antall noterte lån. Ved årets avslutning var det totalt notert lån på Oslo Børs og Nordic ABM, en økning på 125 lån fra forrige årsskifte. Emittert volum i nye og eksisterende lån i 2014 var på 489 mrd. kroner, som er 124 mrd. kroner lavere enn i Faste avgifter til utstedere av lån (kursnoteringsavgiften) påvirkes av antall noterte lån og den nominelle verdien av disse. Faste avgifter til medlemmer påvirkes av antall aktive medlemmer. Handelsavgifter påvirkes av antall gjennomførte transaksjoner og verdien på disse. En repo er en gjenkjøpsavtale hvor partene avtaler salg og fremtidig tilbakekjøp av det samme volum i et obligasjonslån samtidig. Handelsavgiften ved repo-omsetning er ti prosent av avgiften ved ordinær omsetning. Aktiviteten i derivatmarkedet, målt i antall kontrakter, økte i Inntekter - derivater (tall i NOK 1 000) Handelsavgifter Andre inntekter Totale driftsinntekter Nøkkeltall - derivater Aksjeopsjoner, antall omsatte kontrakter (1 000) Aksjeopsjoner, omsetning (MNOK) Indeksopsjoner, antall omsatte kontrakter (1 000) Indeksopsjoner, omsetning (MNOK) Aksjeterminer, antall omsatte kontrakter (1 000) Aksjeterminer, omsetning (MNOK) Indeksterminer, antall omsatte kontrakter (1 000) Indeksterminer, omsetning (MNOK) Totalt antall kontrakter (1 000) Total omsetning i verdi - opsjoner (MNOK) Total omsetning i verdi - terminer (MNOK) Snittpremie aksjeopsjoner (NOK) 2,7 2,3 2,2 Snittpremie indeksopsjoner (NOK) 6,9 5,0 5,2 Snittpremie aksjeterminer (NOK) 39,2 28,9 43,2 Snittpremie indeksterminer (NOK) 528,0 453,6 391,6 Antall tonn handlet Fish Pool (helår) Derivater Inntektene fra derivatområdet utgjorde i 2014 ca. ni prosent av Børsens totale inntekter. Fra og med medio februar 2013 inkluderer inntektene fra derivatområdet også inntekter fra Fish Pool. Dette utgjorde 12,3 mill. kroner i 2013 og 12,9 mill. kroner i Ca. 99 prosent av inntektene er handelsavgifter. Handelsavgiftene påvirkes av antall omsatte kontrakter og premien på Markedsdata Inntektene fra salg av markedsdata utgjorde ca. 29 prosent av Børsens totale inntekter i Salg av finansielle markedsdata måles i hovedsak i antall sluttbrukere med tilgang til markedsdata fra Oslo Børs. Kunder av informasjonsdistributører som Thomson Reuters, Bloomberg etc. kjøper tilgang til kurs- og indeksinformasjon fra ulike markedsplasser, sanntidsinformasjon som er essensiell for 5

6 handel på Oslo Børs. Antall sluttbrukere med abonnement på data fra Oslo Børs har gjennom året økt med ca. tre prosent til ca sluttbrukere. Det har vært økning i antall profesjonelle brukere. Det er tre ulike abonnementstyper på realtidsinformasjon fra Oslo Børs. Profesjonelle brukere med full realtidsinformasjon (63 prosent), private brukere med begrenset realtidsinformasjon (25 prosent) og private brukere med full realtidsinformasjon (12 prosent). De to største distributørene utgjorde i 2014 ca. 50 prosent av inntektene fra finansielle markedsdata. Inntektene for 2013 var påvirket av engangsinntekter på 1,7 mill. kroner etter revisjon av kunder. VPS hadde ved årets utgang 113 ansatte, en endring fra hhv. 111 og 114 ansatte ved utgangen av 2013 og Segmentopplysninger for forretningsområdet VPS de siste tre år er som følger (tall i NOK 1 000): Driftsinntekter - eksterne Driftsinntekter - interne Avskrivninger Amortisering merverdier Nedskrivninger - Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Andre inntekter kommer fra salg av en rekke produkter som avistabeller, indeksvekter og SMS-tjenester. De to største enkeltproduktene er fundamentaldata om utstedere og fondsinformasjon. Inntekter - markedsdata (tall i NOK 1 000) Finansielle markedsdata Andre inntekter Totale driftsinntekter Verdipapirsentralen (VPS) Forretningsområdet er organisert i det heleide datterselskapet Verdipapirsentralen ASA, som er et norsk allmennaksjeselskap med konsesjon til å registrere rettigheter til finansielle instrumenter etter verdipapirregisterloven. VPS utvikler og markedsfører produkter og tjenester til banker, verdipapirforetak, forvaltningsselskaper og andre finansinstitusjoner. Disse tilbyr igjen tjenestene videre til utstedere og investorer. VPS tjenester gjør det enklere for utstederne å reise kapital og føre eierregistrene, samt for investorer å sikre at de gis muligheten til å utøve sine rettigheter som eiere av verdipapirene. Registrering i et verdipapirregister som VPS betyr rettsvern og prioritetsprosedyrer som er viktige for tilliten til kapitalmarkeder. VPS bidrar til økt effektivitet i forbindelse med handel i verdipapirer gjennom sin deltakelse i avregnings- og oppgjørsprosessen. VPS ledes av administrerende direktør John-Arne Haugerud. Ledergruppen består for øvrig av Sveinung Dyrdal (produkt og marked), Leif Arnold Thomas (fond), Jorunn Blindheim Øystese (juridisk og compliance), Ole Solberg (operations) og Harald Næss (IT). Inntekt felleskontrollert virksomhet Finansinntekter Finanskostnader Investering i felleskontrollert virksomhet Andre eiendeler Gjeld Investeringer i perioden Inntektene til VPS økte med 24 mill. kroner fra 2013 til Samtlige forretningsområder viste økning i inntekter. Konserninterne og andre inntekter ble redusert. Oppkjøpet av Evolution 1. juli 2013 medførte inntekter på syv mill. kroner i 2013 og 18 mill. kroner i Driftskostnadene eks avskrivninger og amortiseringer økte med 5 mill. kroner fra 2013 til Korrigert for reduksjon i aktivering av interne ressurser (2 mill. kroner), økte kostnader fra Evolution i 2014 (6 mill. kr) og merkostnader ifbm. evaluering av utskifting av kjernesystemer i 2013 (4 mill. kroner), økte kostnadene med 1 mill. kroner sammenlignet med Utsteder Inntektene fra utstederområdet utgjorde 30 prosent av VPS totale inntekter i Utstederområdet tilbyr produkter og tjenester som forenkler og effektiviserer kontoførernes og utstedernes arbeid, samt sikrer at investorer, selskaper og andre brukere gis korrekt informasjon. Tjenestene tilbys gjennom pålitelige og sikre applikasjoner. De fleste av tjenestene er tilgjengelige via internett. 6

7 Utstederområdet tilbyr sine tjenester gjennom ulike produkter: VPS Foretak er en webbasert arbeidsplattform for kontoførere av aksjer og egenkapitalbevis - for registrering og oppfølging av egne selskaper i VPS. VPS Foretak benyttes også av meglerhus for registrering av tegninger ved emisjoner/ videresalg og for registrering av aksepter ved oppkjøp. VPS Foretakstjenester er en webbasert løsning som lar de VPS-registrerte utstederne gjøre effektiv bruk av informasjon som er registrert om eget verdipapir. Tjenesten er en abonnementsbasert tjeneste for selskaper som er registrert i VPS. VPS Fixed Income er en webbasert arbeidsplattform for kontoførere av rentepapirer. Systemet ble lansert i 2008 og benyttes både av kontofører og VPS i forbindelse med registrering av ulike rentepapirer og gjennomføring av hendelser knyttet til disse. Inntektene for utstederområdet knyttet til aksjeselskaper er påvirket av de registrerte aksjeselskapenes aksjekapital og antall eiere. For rentepapirer er inntektene drevet av kapital og antall eiere. I tillegg påvirkes inntektene av antall corporate actions-hendelser i verdipapirene og kompleksiteten i disse. Ved utløpet av året var (1 158) aksjer/egenkapitalbevis og (2 682) obligasjonslån/sertifikatlån registrert i VPS. Inntekter utsteder (tall i NOK 1 000) Totale driftsinntekter Nøkkeltall - utsteder Antall AS/ASA registrert i VPS Antall egenkapitalbevis registrert i VPS Antall obligasjonslån registrert i VPS Antall sertifikater registrert i VPS Investor Inntektene fra investorområdet utgjorde i 2014 ca 26 prosent av VPS` totale inntekter. Produktområdet Investor tilbyr rettighetsregistreringer til investorer gjennom produkter og tjenester som gjør det sikkert og effektivt å eie, overdra og administrere egne verdipapirer. Sentralt i tilbudet står VPS- kontoen, som tilbys investorer gjennom et nettverk av kontoførere av verdipapirkonti. En VPS-konto viser alle typer registrerte verdipapirer som er eiet av den enkelte investor, enten det er aksjer, warranter, fond, egenkapitalbevis, obligasjoner eller sertifikater. Investorområdet tilbyr sine tjenester gjennom ulike produkter: VPS Investor services er en webbasert arbeidsplattform for kontoførere av investorkonti for opprettelse og administrasjon av investorer og deres rettigheter. Med 150 avtalehavere og brukere, benyttes systemet av både banker og sparebanker så vel som verdipapirforetak og kapitalforvaltere, og omtales som selve kjernesystemet i VPS. VPS Investortjenester er et webbasert grensesnitt for sluttinvestorer som tilbys via bankenes nettbanker eller kapitalforvalternes hjemmesider. Gjennom VPS Investortjenester får investorer full oversikt over rettigheter i VPS- registrerte verdipapirer på tvers av kontoførere og tilgang til egne konto- og personopplysninger, beholdningsoversikter og transaksjonsoversikter. I tillegg kan investorer blant annet tegne/ innløse fond og delta i corporate actions som emisjoner, generalforsamlinger etc. Investorområdets inntekter påvirkes i det vesentligste av antall VPS-konti og markedsverdien av det som er registrert i VPS ved inngangen av året. Antall VPS-konti ble i 2014 redusert med ca. 2 prosent sammenliknet med 2013, mens markedsverdiene var nær uforandret. Inntekter - investor (tall i NOK 1 000) Totale driftsinntekter Nøkkeltall - investor Antall inntektsgivende konti (1 000) Markedsverdi (MNOK) Oppgjør Inntektene fra oppgjørsområdet utgjorde ca. 24 prosent av VPS totale inntekter. Oppgjør leverer avregnings- og oppgjørstjenester for handel med verdipapirer. VPS Oppgjør bidrar til et velfungerende kapitalmarked i Norge, gjennom effektiv og sikker overføring av verdipapirer på den ene side og vederlaget for dette fra kjøper til selger på den annen side. Avregnings- og oppgjørssystemet støtter en gjennomgående prosessering gjennom hele verdikjeden (STP straight through processing). VPS legger stor vekt på utvikling av oppgjørssystemet etter kundenes krav og følger markedsutvikling og 7

8 trender, både nasjonalt og internasjonalt. I tillegg er det sterkt fokus på å følge anbefalinger og internasjonale standarder for avregning og oppgjør. LCH.Clearnet er valgt av Oslo Børs som sentral motpart (CCP) i det norske markedet i tillegg til Oslo Clearing. Oppgjørstjenestene i VPS er basert på anerkjente prinsipper, som levering mot betaling (DvP delivery versus payment) og multilateral netting mellom oppgjørsdeltakerne. Pengeoppgjøret gjennomføres i Norges Bank. Oppgjørsgraden i VPS har gjennom årene steget betydelig, fra 80 prosent på slutten av 90-tallet til over 96 prosent i Effektive oppgjørsfunksjoner støttes også av en automatisk låneordning for verdipapirer basert på en utlånspool, ved at handler som ikke gjøres opp på den avtalte oppgjørsdag prøves på nytt inntil den blir annullert eller gjort opp, og at det kjøres to oppgjør i døgnet. Videre skjer beholdningsoverføringer i sanntid og det er mulighet for oppgjør samme dag som handelen finner sted (S = T + 0). VPS innførte T+2 oppgjør i oktober Oppgjørsdeltakerne kommuniserer med systemet gjennom et åpent internasjonalt standardisert grensesnitt (ISO 15022). VPS startet implementeringen av ISO meldinger allerede i 2002, og bruken av meldinger har hatt en formidabel vekst. VPS hadde ved utgangen av deltakere i verdipapiroppgjøret. Av disse er 37 direktedeltakere, mens 33 er representert ved oppgjørsagent. 30 av direktedeltakerne er norske verdipapirforetak. Oppgjørsområdets inntekter påvirkes av antall verdipapirhandler i markedet, men etter innføring av sentral motpart er antall finansielle instrumenter og antall medlemmer på Oslo Børs blitt viktigere for mengden oppgjørstransaksjoner til VPS. Viktig er også antall transaksjoner som gjennomføres mellom verdipapirforetakene og deres sluttkunder. VPS behandlet i mill. oppgjørsinstruksjoner for handel i verdipapirer. Dette representerer en økning på 17 prosent fra 2013, da 10,3 mill. transaksjoner ble gjort opp. Inntekter - oppgjør (tall i NOK 1 000) Totale driftsinntekter Nøkkeltall - oppgjør Oppgjørsgrad 96,15 % 96,59 % 96,13 % Antall oppgjorte transaksjoner (1 000) Fond Inntektene fra fondsområdet utgjorde ca. 18 prosent av VPS` totale inntekter i Fondsområdet tilbyr fondsforvaltningsselskaper og andre distributører av fondsprodukter et bredt spekter av tjenester som bistår dem med administrasjon av deres fond og eierregisteret for det enkelte fond. VPS-kontosystemet danner grunnlaget for fondstjenestene, og investors beholdninger registreres på en VPS-konto på tilsvarende måte som for andre verdipapirer. Fondsområdet består av to hovedområder med supplerende tilleggstjenester: Fund Services og Distribusjonsløsninger. For begge områdene har VPS ansvaret for drift, vedlikehold og løpende utvikling av systemene, hvilket setter kundene i stand til å fokusere på sin kjernevirksomhet. Forretningsområdet Fond startet i 2011 et større moderniseringsarbeid på fondssystemene. Prosjektet ble ferdigstilt og siste del av løsningene satt i produksjon i Fondstjenestene dekker alle aspekter ved verdikjeden, fra etablering/registrering av fondene til distribusjon og oppfølging av kunder. Fondstjenestene innbefatter også en integrert betalingsfunksjonalitet som muliggjør kjøp og salg av fondsandeler med levering mot betaling for investorene. Registrering av fondsandeler i en verdipapirsentral er ikke obligatorisk. Følgelig tilbyr fondsområdet registreringstjenester til depotmottakere og distributører av både norske og utenlandske fondsforvaltere i konkurranse med andre tjenesteytere og kundenes egne systemer. Ved utgangen av 2014 var i underkant av 60 prosent av markedsverdien av norske fond registrert i VPS. I tillegg kommer utenlandske fond og nominee-registrerte fond. 8

9 Markedsverdien av de VPS-registrerte fondene var ved årsskiftet på i alt 508 mrd. kroner, som er en økning på 12 prosent i forhold til året før. Antall fondsbeholdninger registrert i VPS hadde en nedgang på tre prosent i 2014, og antall fondstransaksjoner var 21 prosent lavere i forhold til året før. Inntektene for fondsområdet er i hovedsak knyttet til antall transaksjoner, forvaltningskapitalen og antall beholdninger. Inntekter fond (tall i NOK 1 000) Totale driftsinntekter Nøkkeltall - fond: Antall fond registrert i VPS Markedsverdi fond registrert i VPS (NOK mrd.) Antall Investorbeholdninger i fond (1 000) Antall fondstransaksjoner (1 000) VPS kjøpte i juli % av aksjene i Evolution Software Sweden AB og dets heleide datterselskap Evolution Financial Services AB (samlet omtalt som Evolution). Kjøpet styrker både VPS og Evolutions posisjoner i det nordiske fondsmarkedet. Evolution leverer Cairo, som er programvare for porteføljestyring og rapportering for alle typer kapitalforvaltere. Evolution leverer tjenester til fonds- og kapitalforvaltere både i Norge, Sverige og Finland. VPS har stor tro på fortsatt vekst i markedet for verdipapirfond og kapitalforvaltning fremover, og vil sammen med Evolution tilby et konkurransedyktig og effektivt alternativ som leverandør til fondsforvaltere og -distributører i det nordiske markedet. Selskapene har i dag produkter og tjenester som utfyller hverandre, og vil sammen fremstå med et helhetlig tilbud, samtidig som tilstedeværelsen i flere av de nordiske landene styrkes. Både VPS og Evolution har nylig fornyet sine tjenester, og står i dag godt rustet for å møte markedets behov. Evolution fikk i slutten av 2013 sin første norske kunde. Evolution bidro med inntekter på 7 mill. kroner og 18 mill. kroner i henholdsvis 2013 og Oslo Market Solutions Forretningsområdet er organisert i det heleide datterselskapet Oslo Market Solutions AS. Oslo Market Solutions har ekspertise på innsamling, bearbeiding, distribusjon og presentasjon av finansielle markedsdata. Et sentralt forretningsområde er salg av informasjon knyttet til norske verdipapirer. Et annet sentralt forretningsområde er salg av spesialiserte web- og internettløsninger for handel i verdipapirer og presentasjon av markedsdata i realtid. Forretningsområdet tilbyr både standardprodukter og skreddersydde løsninger til utstedere, meglerforetak, ledende mediehus og andre finansaktører. Oslo Market Solutions AS ledes av administrerende direktør Tine Charlotte Holm og hadde ved utgangen av ansatte, mot 12 ansatte ved utgangen av både 2013 og Segmentopplysninger for forretningsområdet Oslo Market Solutions de siste tre år er som følger (tall i NOK 1 000): Driftsinntekter - eksterne Driftsinntekter - interne Avskrivninger Amortisering merverdier Nedskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Inntekt felleskontrollert virksomhet - Finansinntekter Finanskostnader Investering i felleskontrollert virksomhet - Andre eiendeler Gjeld Investeringer i perioden Inntektene i 2014 er på nivå med 2013 og Det var dog et skifte fra eksterne inntekter til konserninterne inntekter som en følge av gjennomføring av prosjekter for Oslo Børs, VPS og Fish Pool. Inntektene varierer med faktisk gjennomføring av kundeprosjekter og årlige systemlisenser. Andre driftskostnader og lønn var på nivå med 2013 og Avskrivninger og amortisering av merverdier ble redusert som følge av at systemer og driftsmidler er fullt ut amortisert/ avskrevet. 9

10 Styret i Oslo Børs VPS Holding ASA Benedicte Schilbred Fasmer (født 1965), styreleder Benedicte Schilbred Fasmer har vært medlem av styret i Oslo Børs VPS Holding siden 2007 og var medlem av styret i Oslo Børs Holding ASA fra 2005 til Schilbred Fasmer er divisjonsdirektør i DNB og er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Hun har tidligere arbeidet som direktør for Forretningsutvikling og Kapitalmarked i Argentum, direktør for Kapitalmarkedsdivisjonen i Sparebanken Vest, direktør for Finans og Investor Relations og senere Corporate Communication og HR i Rieber & Søn, i Paal Wilson Management AS, vært direksjonssekretær og senere banksjef i Citibank International plc og arbeidet i corporateavdelingen til Pareto Securities i Bergen. Hun har tidligere hatt styreverv i Norwegian Air Shuttle ASA, Vesta Forsikring og Fana Sparebank, sittet i kontrollkomiteen i Storebrand Bank, samt vært medlem av bedriftsforsamlingen og valgkomiteen i StatoilHydro ASA, representantskapet i Eksportfinans ASA og valgkomiteen i Lerøy Seafood ASA. Widar Salbuvik (født 1958) Widar Salbuvik har vært medlem av styret i Oslo Børs VPS Holding siden Han er administrerende direktør i Wisa Holding AS, og er utdannet siviløkonom ved Norges Handelshøyskole. Salbuvik har lang erfaring fra en rekke styreverv i private, offentlige og børsnoterte selskaper. Han grunnla og ledet fra meglerhuset Pareto etter å ha vært ansatt som vitenskapelig assistent ( ) ved NHH og som megler hos Fearnley Finans AS fra Han er styreleder i Herøya Næringspark AS, Argentum Centre of Private Equity ved NHH, SveaReal AS/ AB, Capus HR Gruppen AS med flere. Han er medlem i bedriftsforsamlingen i Telenor ASA og representantskapet i DNB, samt styremedlem i Kings Bay AS. Han har tidligere vært styreleder i Argentum, Pareto, Fesil, Sævik Supply med flere. Harald Espedal (født 1972), nestleder Harald Espedal har vært medlem av styret i Oslo Børs VPS Holding siden Espedal er styreleder i Espedal AS, er utdannet siviløkonom og har høyere revisorstudium fra Norges Handelshøyskole. Han har tidligere arbeidet som administrerende direktør i Skagen AS som forvalter Skagen Fondene, leder av Andersen (Ernst & Young) i Stavanger, investeringsdirektør i Vesta og europeisk porteføljeforvalter i Skandia (som da eide Vesta). Før det var han finans- og analysesjef i SpareBank1 SR-Bank. Espedal er styreleder i Lyse Energi og i Sandnes Sparebank. Han har også vært styreleder i Verdipapirfondenes forening. Wenche Agerup (født 1964) Wenche Agerup har vært medlem av styret i Oslo Børs VPS Holding siden Hun er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo og har en MBA-grad fra Babson College i Boston i USA. Agerup var tidligere ansvarlig for Hydros konsernstaber og medlem av Hydros konsernledelse, med ansvar for Juridisk kontor, Samfunnsansvar (CSR), Personal og organisasjonsutvikling (HR), Helse, miljø og sikkerhet (HMS). Hun har også arbeidet som fabrikksjef i Hydro Årdal og ansvarlig for Fusjoner og oppkjøp (M&A). Agerup har også ledet selskapets bauksittprosjekt i Australia. Fortsetter på side

11 Styret i Oslo Børs VPS Holding ASA Ottar Ertzeid (født 1965) Ottar Ertzeid har vært medlem av styret i Oslo Børs VPS Holding siden Han var styremedlem i Oslo Børs og Oslo Børs Holding i perioden 2002 til 2007, og var medlem av Oslo Børs VPS Holding ASAs valgkomité i Ertzeid er konserndirektør i DNB Markets og er utdannet siviløkonom ved BI. Ertzeid har tidligere vært leder og nestleder for DNB Markets og hatt ulike stillinger innenfor valuta- og kapitalmarkedsområdet i DNB. Han har også vært økonomi- og finansdirektør i DNB Boligkreditt og finanssjef i Realkreditt. Christian F. Falkenberg Kjøde (født 1972), ansatterepresentant Oslo Børs Christian F. Falkenberg Kjøde ble valgt som ansatterepresentant til børsstyret i Kjøde arbeider som leder for undersøkelser og analyser på markedsovervåking. Han har vært ansatt på Børsen siden 1999 i ulike stillinger på markedsovervåking. Han er utdannet Siviløkonom fra Handelshøyskolen BI. Han var vararepresentant til styret i Oslo Børs fra 2007 til Sissel Bakker (født 1963), ansatterepresentant VPS Sissel Bakker ble valgt som ansatterepresentant til styret i VPS i Hun er faglig ansvarlig for prosjektledelse i VPS og har vært ansatt i VPS siden Sissel er PMPsertifisert og har utdanning i prosjektledelse fra BI. Hun har lang erfaring som prosjektleder og rådgiver i forbindelse med implementering av IT-systemer i ulike bransjer. Ansattes vararepresentanter Hedvig V. Vold (født 1976), ansatterepresentant Oslo Børs Hedvig V. Vold ble valgt som ansatterepresentant til børsstyret i Hun jobber som senior kursnoteringsleder på markedsovervåking. Hedvig har vært ansatt på Børsen siden 2001, og har i løpet av denne tiden også arbeidet for noteringsavdelingen. Hun er utdannet revisor og siviløkonom fra Handelshøyskolen BI. Morten Nordby (født 1959), ansatterepresentant VPS, vara Morten Nordby er produktutvikler i VPS Avregning og Oppgjør. Han har vært ansatt i VPS siden 1985, og har vært ansvarlig for utviklingen av VPS oppgjørsmiljø og ISO grensesnitt. Nordby var ansatterepresentant i styret i VPS Holding fra 2005 til

12 Styrets årsberetning 2014 Konsernet Oslo Børs VPS har lagt bak seg et år med høy markedsaktivitet i både første- og annenhåndsmarkedet. Oslo Børs VPS Holding ASA oppnådde i 2014 et overskudd på 304 mill. kroner, mot et overskudd på 214 mill. kroner i Opplysninger som skal gis etter regnskapslovens 3-3b og 3-3c er gitt i styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse og i selskapets redegjørelse om samfunnsansvar som er å finne på selskapets hjemmesider Redegjørelsen for samfunnsansvar omfatter hele konsernet. Strategi Konsernet Oslo Børs VPS omfatter Oslo Børs VPS Holding ASA, Oslo Børs ASA, Verdipapirsentralen ASA og Oslo Market Solutions AS. Oslo Børs ASA eier 94% av aksjene i Fish Pool ASA. Verdipapirsentralen ASA eier 100% av aksjene i Evolution Software Sweden AB. Oslo Børs VPS Holding ASA er lokalisert i Tollbugata 2, Oslo. Med mindre annet fremgår dekker kommentarene konsernet Oslo Børs VPS. Gjennom markedsplassene i Oslo Børs og Fish Pool, verdipapirregisteret og oppgjørsvirksomheten i Verdipapirsentralen ASA samt tjenestetilbudet fra Oslo Market Solutions og Evolution tilbyr konsernet attraktive markedsplasser, oppgjørs-, register- og informasjonstjenester for finansielle instrumenter, slik at våre kunder har tilgang til et velfungerende kapitalmarked. Hovedstrategien for konsernet i kommende strategiperiode er utarbeidet med tanke på å møte den voksende konkurransen i kjernevirksomheten, og øke inntektene fra verdiøkende tjenester. Det legges vekt på at konsernet fortsatt skal ha en moderne og konkurransedyktig infrastruktur. Samtidig er det et mål å skape nye inntekter gjennom å tiltrekke nye kunder og bygge verdiøkende produkter og tjenester rundt kjernevirksomheten. Oslo Børs VPS-konsernet har, med den vedtatte strategi, stor grad av handlefrihet. Styret ser derfor positivt på muligheten som ligger i å videreutvikle virksomheten. Konsernets hovedutfordring i de kommende årene er konkurransebildet i Europa og den påvirkning det har på den norske verdikjeden, både når det gjelder notering, handel, og oppgjør. De neste tre årene vil konsernet prioritere følgende mål: 1. Vi skal tilby en lønnsom og attraktiv finansiell infrastruktur 2. Vi skal utvikle og tilby lønnsomme verdiøkende tjenester som markedet etterspør 3. Lokale selskaper, investorer og verdipapirforetak skal foretrekke oss 4. Vi skal utvikle den internasjonale interessen for konsernet Ledende markedsplass innen utvalgte sektorer Internasjonal satsing på utvalgte verdiøkende tjenester Bredt og robust distribusjonsnettverk 5. Vi skal være en attraktiv arbeidsplass 6. Vi skal ha fornøyde eiere Konsernet skal i den kommende treårs-perioden spesielt prioritere følgende aktiviteter: 1. Høyt fokus på kunderelasjonene til de viktigste kundene 2. Videreutvikle regelverk, prisstrukturer, teknologi, nettverk og produkter 3. Kontinuerlig effektivisering av virksomhetene 4. Fokusere på mersalg av kjerneprodukter samt eksisterende tilleggstjenester. Konsernet vil i forsiktig grad utvikle nye tjenester og da hovedsakelig i samarbeid med andre leverandører. Konsernet vil i tillegg ha som mål å ytterligere styrke sine sterke sektorer energi, shipping og sjømat, samt utnytte potensialet som forventes å være i derivatmarkedet. Konsernet vil i den kommende perioden også prioritere tilpasning til nye EU-reguleringer samt søke å utnytte de muligheter disse kan gi. Dette gjelder både MIFID II og ny regulering for verdipapirregistre (CSDR). VPS vil i 2016 søke om autorisasjon etter CSDR. Konsernet skal sikre at priser og tjenester er konkurransedyktige i forhold til de viktigste konkurrentene. Utviklingstrekk i markedet 2014 var preget av høy markedsaktivitet. Dette gjaldt både første- og annenhåndsmarkedet. 19 nye selskaper ble tatt opp til notering i 2014, hvorav ca 1/3 var utenlandske selskaper innen Oslo Bør s sterke sekstorer. Dette medførte også et høyere emisjonsvolum i aksjemarkedet enn hva som har vært tilfelle de siste årene. Antall noterte lån viste også en god økning. Oslo Børs anses av de aller fleste norske selskaper som det naturlige noteringsstedet. Videre har Oslo Børs en sterk posisjon internasjonalt innen sektorene energi/offshore, sjømat og shipping for notering av både obligasjoner og aksjer. En hovedutfordring for virksomheter som Oslo Børs VPS er å beholde likviditeten i verdipapirene som er notert på markedsplassene. Fremveksten av konkurrerende markedsplasser samt private likviditetspooler i de internasjonale bankene har medført en betydelig konkurranse. 12

13 Etter at MiFID trådte i kraft i november 2007 har en rekke nye aktører etablert markedsplasser og handelsfasiliteter for handel i europeiske verdipapirer, både MTF-er (multilaterale handelsfasiliteter) og dark pools. Sistnevnte er både regulerte og uregulerte markedsplasser, hvor det ikke er noen gjennomlysning av ordreboken. Hensikten er å gi et tilbud til investorer som ønsker å omsette større blokker uten å påvirke markedet i den aktuelle aksjen. Enkelte børser tilbyr også såkalt «unsponsored listing», hvor det tilbys handel i selskaper notert på konkurrerende børser. Det er i tillegg økende aktivitet i meglernettverk («broker crossing networks») som er uregulerte og lite transparente. Konkurransen har med andre ord tilspisset seg, og dette gjenspeiles i prisnivåer og priskampanjer fra både nye og eksisterende markedsplasser. Videre er tilretteleggelse for høyfrekvenshandel gjennom tilstedeværelse av systemer der hvor kundene er, samt lav forsinkelse i systemer (latency) fortsatt viktige temaer for børser og MTF-er. Det er sterk konkurranse mellom verdipapirforetak og stadig flere etablerer infrastruktur med ordreroutere som er koblet opp til en rekke markedsplasser. Mindre verdipapirforetak uten egne routere gis tilbud om oppkobling til denne type infrastruktur via mellommenn. Dette bidrar ytterligere til at de tradisjonelle børsene opplever økt konkurranse og økt prispress på handel. Verdipapirforetakene ønsker alternative markedsplasser for å sikre konkurranse. Kostnader til clearing og oppgjør har også betydning for verdipapirforetakenes valg av markedsplasser for handel. Salget av aksjene i Oslo Clearing til sveitsiske SIX ble endelig gjennomført i mai Avtalen er en del av Oslo Børs VPS-konsernets kontinuerlige arbeid med å sikre et konkurransedyktig internasjonalt verdipapirmarked i Norge. For Oslo Børs kunder betyr det en videreføring av et moderne og effektivt clearingtilbud i en større og internasjonal enhet, samtidig som interoperabilitet med LCH.Clearnet for clearing av aksjer fastholdes. Konsernet vil i tiden fremover påvirkes av endringer i rammebetingelser. EU har de siste årene intensivert arbeidet med regulering av infrastrukturen for finansielle instrumenter. De ulike initiativene påvirker Oslo Børs VPS Holding ASA i varierende grad. EU-kommisjonen arbeider, som ledd i arbeidet med å skape et transparent og stabilt finansielt system, med å revidere verdipapirmarkedsdirektivet fra 2007 (MiFID). Bakgrunnen for revisjonen er erfaringer som er gjort i forbindelse med finanskrisen, den raske utviklingen innen handelsteknologi og dermed også handelsmønstre, samt endringer i den finansielle infrastrukturen. Dette gjelder også den store andelen av handelen som går utenom regulerte markeder og handelsfasiliteter og som dermed kan redusere investorbeskyttelsen og markedskvaliteten. MiFID II (Level 1) ble vedtatt av EU våren 2014 og arbeidet med å utarbeide tekniske standarder pågår i regi av ESMA. I MiFID II-teksten som foreligger har man gått bort fra tidligere forslag om ny handelsfasilitet (OTF, Organised Trading Facility) for aksjer. Dermed går det i retning av å begrense fragmenteringen og redusere OTC-volumene for aksjer. OTF introduseres for øvrige instrumenttyper og det innføres krav om at handel i visse clearede standardiserte OTC-derivater skal foregå over markedsplasser underlagt tilsyn. Teksten inneholder nye krav til såkalt high frequency trading og da spesielt markedsplassenes regelverk og kontroll med slik handel. MiFID II innebærer økt gjennomlysning for aksjer og OTC-handel gjennom en innstramming i kravene til dagens unntaksbestemmelser, konsolidering av markedsinformasjon samt regler for å øke investorbeskyttelse. For obligasjoner innebærer MIFID II innføring av regler for gjennomlysning både pre-trade og post-trade, hvilket ikke er regulert i nåværende versjon av MiFID. Det er imidlertid foreslått en rekke unntaksbestemmelser som medfører at det fortsatt ikke vil være like stor grad av harmonisering mellom markedsplassene som for aksjer. EU-kommisjonens forslag til endringer i verdipapirmarkedsdirektivet (MiFID II) ble først lansert 20. oktober MiFID II planlegges implementert 3. januar EU har i 2014 vedtatt regulering av verdipapirregistervirksomhet (CSD - Central Securities Depository) og regler for oppgjør av transaksjoner med finansielle instrumenter. Hensikten med reguleringen er å effektivisere og konkurranseutsette grensekryssende aktiviteter, men også sikre opprettholdelse av finansiell stabilitet. Reguleringen vil blant annet tydeliggjøre hvilken virksomhet et verdipapirregister kan drive, samtidig som den vil søke å øke konkurransen innen post trade-virksomhet i Europa. Eksisterende CSDer vil måtte søke om ny autorisasjon under CSDR. Det forventes at søknad må leveres i 2. kvartal Basert på den informasjon som er tilgjengelig anses ikke at VPS må gjøre vesentlige endringer i sin virksomhet. Sammen med annet regelverksarbeid knyttet til verdipapirmarkedet og øvrig regulering rettet mot kundene til verdipapirregisteret bidrar reguleringen til økt fokus på rollefordelingen mellom verdipapirregistre / operatører av oppgjørssystemer for verdipapirer og deres kunder. 13

14 En CSDs kapital skal stå i forhold til den risiko som er knyttet til CSDens virksomhet, og til enhver tid være tilstrekkelig til å sikre at virksomheten kan drives videre, herunder i en avviklingsperiode på seks måneder. VPS hadde pr en ansvarlig kapital (beregnet ut fra norske regler) tilsvarende 14,2 måneders driftskostnader (målt i forhold til driftskostnader i 2014). Reguleringen stiller videre nye krav til at en CSD skal fastsette en plan for hvordan den kan reise ytterligere kapital dersom kapitalen skulle falle under de kapitalkrav som forordningen stiller. Også innføring av Target2Securities (T2S) i 2015/2016 vil kunne resultere i ny konkurranse innenfor post trade-virksomhet. Det forventes at oppgjørstjenester vil bli standardisert og at det etableres en europeisk prisstruktur og nivå, slik at tjenestetilbydernes marginer reduseres over tid. Effektene av T2S vil avhenge av hvor mange land og CSD-er utenfor eurosonen som faktisk tilknytter seg. Dette er for øyeblikket usikkert. VPS har besluttet å knytte seg til T2S på et senere tidspunkt, og vil i mellomtiden posisjonere seg slik at selskapet ved innføringen av T2S kan tilby et konkurransedyktig og attraktivt produkt. Selskapet vil ikke signere en avtale om tilknytning før etter nødvendig avklaring med markedsaktørene. Oppgjør på T2S-plattformen vil ikke kunne tilbys på papirer notert på Oslo Børs i norske kroner før Norges Bank gjør kronen tilgjengelig i T2S. Beslutning om og når dette eventuelt vil skje er ikke tatt. VPS har i noe tid arbeidet med modernisering av sin IT-plattform, og inngikk i 2014 avtale med programvareselskapet Percival CSD Partners AS (Percival) om utskifting av kjernesystemer for register- og oppgjørsvirksomheten. Percival er et selskap som har spesialisert seg på å levere programvare til verdipapirsentraler. Som del av moderniseringen av IT-plattformen vil VPS utvikle nye sluttbrukerløsninger for investorer og utstedere, samt implementere nye markedsstandarder for selskapshendelser og oppgjør. Investeringen i ny infrastruktur gjøres for å sikre fremtidig konkurransekraft for VPS, samt for å imøtekomme nye EU-reguleringer. Den nye løsningen vil gjøre det mulig for VPS å understøtte Oslo Børs VPS og markedets sterk sektor-strategi ved blant annet å kunne tilby utvidet valutafunksjonalitet som det forventes at internasjonale kunder vil etterspørre i større grad, samtidig som VPS øker egen konkurransekraft. Det fornyede kjernesystemet vil være tilpasset tilknytning til T2S, den europeiske sentralbankens initiativ for samordning og effektivisering av verdipapiroppgjøret i Europa. Prosjektet startet opp i 4. kvartal 2014 og er forventet å vare til 2. kvartal Prosjektet har en ramme på vederlag til eksterne leverandører på ca. 120 mill. kroner. Av dette vil i underkant av 20 mill. kroner kostnadsføres direkte, mens resten vil balanseføres. Gjennom prosjektet forventer VPS å oppnå en årlig kostnadsbesparelse på i størrelsesorden 20 mill. kroner (helår fra og med 2018). Markedsaktiviteten i 2014 OBX-indeksen på Oslo Børs endte på 523,68 poeng, en oppgang på 4,0 prosent i løpet av Omsetningsvolumet for aksjer og egenkapitalbevis summerte seg til mrd. kroner. Dette er en økning på 32 prosent i forhold til Totalt antall gjennomførte transaksjoner i Børsens handelssystem ble 23,8 mill. for hele året, en økning på ca. 28 prosent i forhold til Oslo Børs har tradisjonelt gjennomført åpnings- og sluttauksjoner for alle aksjer og egenkapitalbevis notert på Oslo Børs og Oslo Axess. Fra 16. juni 2014 innførte Oslo Børs også en auksjon klokken 13:30 for aksjene notert på Oslo Axess og for aksjene i Oslo Børs-segmentet OB Standard. Oslo Børs vil tidlig i 2. kvartal 2015 lansere en egen Dark Pool, North Sea. North Sea vil gi Børsens medlemmer muligheten til å utføre større ordre til midt-kurs i et velregulert børsmiljø. VPS behandlet i ,0 mill. oppgjørsinstruksjoner for handel i verdipapirer. Dette representerer en økning på 17 prosent fra 2013, da 10,3 mill. transaksjoner ble gjort opp. I tillegg ble det behandlet 3,7 mill. transaksjoner ved kjøp og salg av fondsandeler, en nedgang på 21 prosent fra Fra mandag 6. oktober 2014 innførte det norske markedet, i likhet med de øvrige europeiske markeder, en oppgjørssyklus på T+2. Dette medførte at tiden fra en handel inngås og til den blir oppgjort og verdipapirene er tilgjengelig på konto er kortet ned med en dag. Det norske markedet har taklet overgangen meget bra. Oppgjørsgraden er fortsatt stabil på over 96%. I 2014 ble det foretatt emisjoner med et totalt proveny på 28 mrd. kroner i aksjemarkedet, mot 20 mrd. kroner i Med 12 nynoteringer og 13 strykninger ble antall selskaper notert på Oslo Børs redusert til 185 ved utgangen av På den regulerte markedsplassen Oslo Axess økte antall noterte selskaper til 35 etter syv nynoteringer og fire strykninger. Ved utgangen av 2014 var fire ETF-er (børshandlede fond) notert ved Oslo Børs, ned fra 13 ved utgangen av av selskapene notert på Oslo Børs og Oslo Axess var hjemmehørende utenfor Norge. Som den første børsen i verden lanserte Oslo Børs i februar 2015 en egen liste for grønne obligasjoner. Pengene som hentes gjennom grønne obligasjoner skal gå til miljøriktige 14

15 formål, og det kreves en uavhengig vurdering av prosjektet for at obligasjonen skal bli notert på den grønne listen. Ved utgangen av året var det registrert 2,0 millioner beholdninger i finansielle instrumenter i VPS, fordelt på 1,2 millioner VPS-konti. Antall VPS-registrerte fond økte i 2014 med 136 til verdipapirfond. I alt var det ved årets utløp registrert aksjeselskaper og 34 egenkapitalbevis i VPS, en netto reduksjon på 27 i forhold til året før. Antall registrerte obligasjons- og sertifikatlån var ved årets slutt 2 740, en økning på 58 sammenliknet med utgangen av Fra 19. september 2014 har VPS som hovedregel sendt investormeldinger elektronisk. Investorer som ønsker å motta meldinger per brevpost må aktivt velge dette. Endringen medfører forenklinger og besparelser for de som har verdipapirer registrert i VPS. VPS lanserte i 2014 også et nytt produkt som et ledd i den langsiktige satsingen mot økt eierskap i aksjer for den private investoren. Gjennom systemløsningen «Aksjesparing» kan verdipapirforetak tilknyttet VPS tilby sine kunder å opprette spareavtaler i en eller flere aksjer. Løsningen er utviklet i nært samarbeid med noen av våre største kunder, og tilbakemeldinger fra markedet har så langt vært positive. I løpet av 2014 har Oslo Børs fått tre nye medlemmer. Ved utgangen av 2014 var det totale antallet medlemmer 57, hvorav 18 var lokale og 39 hjemmehørende utenfor Norge. VPS hadde ved utgangen av deltakere i verdipapiroppgjøret. Av disse var 37 direktedeltakere, mens 33 var representert ved oppgjørsagent. 30 av direktedeltakerne er norske verdipapirforetak. Salg av finansielle markedsdata måles i hovedsak i antall sluttbrukere med tilgang til markedsdata fra Oslo Børs. Kunder av informasjonsdistributører som Thomson Reuters, Bloomberg etc. kjøper tilgang til kurs- og indeksinformasjon fra ulike markedsplasser. Antall sluttbrukere med abonnement på data fra Oslo Børs har gjennom året økt med ca. tre prosent til ca sluttbrukere. Det har vært økning i antall profesjonelle brukere. Inntektene fra rentemarkedet er primært knyttet til antall noterte lån. Ved årets slutt var det noterte lån, fordelt med lån notert på Nordic ABM (Alternative Bond Market) og 637 lån notert på Oslo Børs, en økning på 125 lån fra forrige årsskifte. Emittert volum i nye og eksisterende lån i 2014 var på 489 mrd. kroner, som er 124 mrd. kroner lavere enn i Antallet inngåtte derivatkontrakter på Oslo Børs økte med en prosent sammenlignet med 2013, mens den samlede premieomsetningen i samtlige derivatprodukter økte med ca. 14 prosent. Det var en nedgang i antall forwards- og futureskontrakter, mens det var en økning for opsjoner i Premieomsetningen økte for alle kontraktstyper. På Fish Pool ble kontraktsomsetningen redusert med tre prosent til tonn for året sett under ett. Oslo Market Solutions er en av Nordens ledende leverandører av internettbaserte løsninger til verdipapirmarkedet. Selskapet er også en betydelig leverandør av informasjon om norske verdipapirer. Selskapets omsetning økte med ca. en prosent i løpet av året. Inntekter fra eksterne kunder ble redusert, mens konserninterne inntekter økte. Økonomi Årsregnskap for morselskapet Oslo Børs VPS Holding ASA avlegges etter norsk god regnskapsskikk. Konsernregnskapet for Oslo Børs VPS avlegges etter IFRS, som vedtatt av EU. Oslo Clearing er presentert som ikke videreført virksomhet, og driftsinntekter, driftskostnader og finansielle poster fra Oslo Clearing inngår derfor ikke på linjene for disse i resultatoppstillingen, men er samlet på en egen linje for årsresultat for ikke videreført virksomhet. Sammenligningstall i resultatoppstillingen er omarbeidet. Dersom det ses bort fra inntektsføring av negativ goodwill på 83 mill. kroner i 2013, er inntektene i 2014 økt med 33 mill. kroner sammenlignet med Korrigert for effekt av endringer i konsernsammensetningen (10 mill. kroner) samt spesielle inntekter fra Burgundy i 2013 (53 mill. kroner), har inntektene økt med 76 mill. kroner. Inntekter fra handel og oppgjør har økt med 30 mill. kroner, mens inntekter fra registrering og notering av verdipapirer har økt med 36 mill. kroner. 15

Innholdsfortegnelse. 03 - Forretningsområdene i Oslo Børs VPS. 11 - Styret i Oslo Børs VPS Holding ASA. 12 - Styrets årsberetning 2013

Innholdsfortegnelse. 03 - Forretningsområdene i Oslo Børs VPS. 11 - Styret i Oslo Børs VPS Holding ASA. 12 - Styrets årsberetning 2013 Årsrapport 2013 Innholdsfortegnelse 03 - Forretningsområdene i Oslo Børs VPS 03 - Oslo Børs 06 - Verdipapirsentralen (VPS) 09 - Oslo Clearing 10 - Oslo Market Solutions 51 - Note 13 Anleggsmidler 52 -

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 03 - Forretningsområdene i Oslo Børs VPS. 11 - Styret i Oslo Børs VPS Holding ASA. 12 - Årsberetning. 25 - Konsernregnskap

Innholdsfortegnelse. 03 - Forretningsområdene i Oslo Børs VPS. 11 - Styret i Oslo Børs VPS Holding ASA. 12 - Årsberetning. 25 - Konsernregnskap Årsrapport 2011 1 Innholdsfortegnelse 03 - Forretningsområdene i Oslo Børs VPS 03 - Oslo Børs 06 - Verdipapirsentralen (VPS) 09 - Oslo Clearing 10 - Oslo Market Solutions 11 - Styret i Oslo Børs VPS Holding

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014

Delårsrapport 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Hovedpunkter i 3. kvartal: Handelsvolum i aksjer viser økning på 19% fra 3. kvartal 2013 Fortsatt stor interesse for børsnotering av både aksjer og obligasjoner Seks nye selskaper

Detaljer

Delårsrapport 4. kvartal og 2. halvår 2012

Delårsrapport 4. kvartal og 2. halvår 2012 Delårsrapport 4. kvartal og 2. halvår 2012 1 Hovedpunkter i 4. kvartal: Oslo Børs VPS Holding har inngått avtale om salg av Oslo Clearing Oslo Børs har inngått avtale om og fått godkjennelse for kjøp av

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015 og 1. halvår 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 og 1. halvår 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 og 1. halvår 2015 Hovedpunkter i 2. kvartal: Fortsatt god handels- og oppgjørsaktivitet i 2. kvartal Fortsatt god interesse for børsnotering av både aksjer og obligasjoner

Detaljer

Delårsrapport 4. kvartal 2008

Delårsrapport 4. kvartal 2008 Delårsrapport 4. kvartal 2008 1 Hovedpunkter i 4. kvartal: Intensjonsavtale om strategisk samarbeid med Londonbørsen Vurderer sentral motpart (CCP) i aksjemarkedet Noe redusert markedsaktivitet Nedskrivning

Detaljer

Delårsrapport 4. kvartal 2011 og 2. halvår 2011

Delårsrapport 4. kvartal 2011 og 2. halvår 2011 Delårsrapport 4. kvartal 2011 og 2. halvår 2011 1 Hovedpunkter i 4. kvartal: Redusert noterings- og handelsaktivitet i aksjer sammenlignet med 4. kvartal 2010 Konkurransen om markedsandeler er fortsatt

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2008

Delårsrapport 2. kvartal 2008 Delårsrapport 2. kvartal 2008 1 Hovedpunkter i 2. kvartal: Fortsatt høy markedsaktivitet innen alle forretningsområder Driftsinntekter MNOK 300,2 (proforma 281,6) Driftsresultat MNOK 167,8 (proforma 153,8)

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2010

Delårsrapport 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 1 Hovedpunkter i 1. kvartal: Økt markedsaktivitet i forhold til samme periode i fjor Driftsinntekter MNOK 246,1 (231,1) Driftsresultat før amortiseringer og nedskrivninger

Detaljer

FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA Verdipapirsentralen Holding ASA

FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA Verdipapirsentralen Holding ASA FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA og Verdipapirsentralen Holding ASA Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Oslo Børs Holding ASA - årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2013

Delårsrapport 1. kvartal 2013 Delårsrapport 1. kvartal 2013 1 Hovedpunkter i 1. kvartal: Fortsatt høy aktivitet i rentemarkedet Fire nye selskaper godkjent for notering så langt i 2013 Økt sparing og verdivekst i fond gir økte markedsverdier

Detaljer

Høydepunkter 2001. Det spesielle og noe vanskelige børsåret 2001 er inngående beskrevet i Facts & Figures 2002, som du sammen

Høydepunkter 2001. Det spesielle og noe vanskelige børsåret 2001 er inngående beskrevet i Facts & Figures 2002, som du sammen Årsrapport 2001 Innhold 3 Høydepunkter 2001 4 Hva skaper effektive markeder?, av Sven Arild Andersen 6 Nøkkeltall 7 Analytikerinformasjon 8 Kursutvikling 8 Inntekter 10 Styrets beretning 16 Resultatregnskap

Detaljer

NOS HOLDING ASA ÅRSBERETNING/ANNUAL REPORT

NOS HOLDING ASA ÅRSBERETNING/ANNUAL REPORT NOS HOLDING ASA ÅRSBERETNING/ANNUAL REPORT 1 9 9 9 INNHOLD Menneskene i sentrum 3 Strategi 4 NOS tiltrodd tredjepart i flere nye markeder 4 Holdingmodell forretningsmessig frihet 4 Integrering av internasjonale

Detaljer

INFORMASJONSMEMORANDUM. Oslo Børs Holding ASA. Verdipapirsentralen Holding ASA. Oslo Børs VPS Holding ASA

INFORMASJONSMEMORANDUM. Oslo Børs Holding ASA. Verdipapirsentralen Holding ASA. Oslo Børs VPS Holding ASA I forbindelse med den foreslåtte fusjonen mellom Oslo Børs Holding ASA og Verdipapirsentralen Holding ASA for å danne: Oslo Børs VPS Holding ASA Bytteforhold: Dersom den ekstraordinære generalforsamlingen

Detaljer

Året 2000. -Oslo Børs inntreden i NOREX-alliansen er et viktig skritt i retning av å virkeliggjøre vår nordiske strategi

Året 2000. -Oslo Børs inntreden i NOREX-alliansen er et viktig skritt i retning av å virkeliggjøre vår nordiske strategi Årsrapport 2000 Innhold 3 Året 2000 4 Ny innsikt og nye muligheter, av børsdirektør S. A. Andersen 6 Styrets beretning 10 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrømanalyse 13 Noter 21 Revisors beretning

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2008

Delårsrapport 3. kvartal 2008 Delårsrapport 3. kvartal 2008 1 Hovedpunkter i 3. kvartal: Fortsatt høy markedsaktivitet Driftsinntekter MNOK 279,8 (proforma 276,4) Driftsresultat MNOK 137,7 (proforma 150,7) Resultat MNOK 105,9 (proforma

Detaljer

Norges Fondsmeglerforbund

Norges Fondsmeglerforbund Norges Fondsmeglerforbund The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1915 ÅRSBERETNING FOR perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000 fremlagt på generalforsamling 22. mars

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2012

Delårsrapport 1. kvartal 2012 Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Hovedpunkter i 1. kvartal: Fortsatt god aktivitet i rentemarkedet Utfordrende første- og annenhåndsmarked for aksjer og derivater Driftsinntekter MNOK 221,8 (243,0) EBITDA

Detaljer

Verdipapiroppgjøret i Norge

Verdipapiroppgjøret i Norge Verdipapiroppgjøret i Norge Hva betyr utviklingen i Europa for det norske systemet? Vigdis Husevåg, seniorrådgiver i Bankavdelingen, og Kristin Bjerkeland, rådgiver i Avdeling for finansiell infrastruktur

Detaljer

Bouvet Årsrapport 2012

Bouvet Årsrapport 2012 Bouvet Årsrapport 2012 Foto: Tove Lise Mossestad Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2012 var det 881 ansatte

Detaljer

Det norske verdipapirmarkedets konkurransesituasjon

Det norske verdipapirmarkedets konkurransesituasjon Det norske verdipapirmarkedets konkurransesituasjon Sindre Weme 1 Markedet for finansielle tjenester har i økende grad blitt internasjonalisert gjennom deregulering, teknologisk utvikling, institusjonalisering

Detaljer

Eierstyring og selskapsledelse Acta Holding ASA har én aksjeklasse, der hver aksje gir rett til én stemme ved selskapets generalforsamling.

Eierstyring og selskapsledelse Acta Holding ASA har én aksjeklasse, der hver aksje gir rett til én stemme ved selskapets generalforsamling. årsberetning ACTAKONSERNET OG ACTA HOLDING ASA - ÅRSBERETNING. Actakonsernet Actakonsernet består av morselskapet Acta Holding ASA og de heleide datterselskapene Acta Asset Management AS, Acta Finans AB,

Detaljer

Aksjer for alle. En innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet

Aksjer for alle. En innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet Aksjer for alle En innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet FORORD «Aksjer for alle» er laget for å forklare hvordan børsen og aksjemarkedet fungerer og hvordan man kan komme i gang med å spare

Detaljer

VERDIPAPIRMARKEDET I PERIODEN...

VERDIPAPIRMARKEDET I PERIODEN... ÅRSBERETNING 2007 Innhold 1 INNLEDNING... 4 1.1 Formannen har ordet... 4 1.2 Forbundets tillitsvalgte og ansatte... 6 1.3 Medlemmer... 7 2 VERDIPAPIRMARKEDET I PERIODEN... 7 2.1 Rentemarkedet... 7 2.2

Detaljer

Norges Banks oppgjørssystem, sikkerhet for bankenes lån og kontohold for staten

Norges Banks oppgjørssystem, sikkerhet for bankenes lån og kontohold for staten Norges Banks oppgjørssystem, sikkerhet for bankenes lån og kontohold for staten Årsrapport 2012 Innhold 1 Introduksjon... 3 2 Oppgjørstjenester for bankene... 5 2.1 Innledning... 5 2.2 Sentrale aktører

Detaljer

OSLO BØRS Aksjer for alle. En innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet

OSLO BØRS Aksjer for alle. En innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet OSLO BØRS Aksjer for alle En innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet FORORD «Aksjer for alle» er laget for å forklare hvordan børsen og aksjemarkedet fungerer og hvordan man kan komme i gang

Detaljer

Nøkkeltall Om Bouvet Finansiell rapport SVERRE HURUMS KOMMENTAR»

Nøkkeltall Om Bouvet Finansiell rapport SVERRE HURUMS KOMMENTAR» ÅRSRAPPORT KONSULENTER PÅ LAG MED KUNDEN» SVERRE HURUMS KOMMENTAR» STYRETS BERETNING» Den viktigste årsaken til Bouvets framgang er kunnskapen og entusiasmen blant de ansatte. - Det er fantastisk å jobbe

Detaljer

Ementor ASA Årsrapport 2007

Ementor ASA Årsrapport 2007 Ementor ASA Årsrapport 2007 Styrets beretning Styrets beretning Konsernet tilbyr hovedsakelig hardware- og softwareprodukter og relaterte konsulenttjenester innenfor IT-infrastruktur. Gjennom et tilbud

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 SOSIALE ENTREPRENØRER VI SKAL SKAPE VARIGE VERDIER OG SETTE TYDELIGE SPOR

ÅRSRAPPORT 2014 SOSIALE ENTREPRENØRER VI SKAL SKAPE VARIGE VERDIER OG SETTE TYDELIGE SPOR ÅRSRAPPORT 2014 SOSIALE ENTREPRENØRER VI SKAL SKAPE VARIGE VERDIER OG SETTE TYDELIGE SPOR STYRETS ÅRSBERETNING 2014 ble et år med varierende resultater for Ferds forretningsområder. Tre områder oppnådde

Detaljer

Fantastiske kolleger. Konsernsjefen har ordet:

Fantastiske kolleger. Konsernsjefen har ordet: Årsrapport 2013 Innhold Konsernsjefen har ordet 4 Årsberetning 6 Styrets og ledelsens erklæring 11 Regnskap med noter - Konsern 12 Regnskap med noter - Morselskap 39 Aksjonærinformasjon 52 Eierstyring

Detaljer