1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank"

Transkript

1 1. kvartal Delårsrapport For Landkreditt Bank 2010

2

3 Landkreditt Bank Delårsrapport pr Landkreditt Bank kan i 1. kvartal vise til vesentlig bedre resultater enn i tilsvarende periode i Resultatforbedringen kommer hovedsakelig fra verdipapirområdet. Generelt Landkreditt Bank kan i 1. kvartal vise til vesentlig bedre resultater enn i tilsvarende periode i Resultatforbedringen kommer hovedsakelig fra verdi papirområdet. Resultatet i 2009 var sterkt negativt påvirket av utviklingen i verdipapirmarkedene. Resultat av den underliggende driften i Landkreditt Bank er så langt i 2010 på nivå med I tillegg til verdipapirer er resul tatet i 1. kvartal 2010 positivt påvirket av høyere netto gebyrinntekter og lave tap på utlån. Resultatutviklingen er negativt påvirket av lavere netto renteinntekter og høyere driftskostnader. Kostnadsutviklingen er dog bedre enn forventet. Utlånsvolumet er tilnærmet uendret i forhold til Korrigert for sesongmessige svingninger, spesielt knyttet til lån og kreditter til landbruket, er den underliggende veksten noe høyere i 1. kvartal 2010 enn tilsvarende periode i Innskuddsveksten er i 1. kvartal 2010 marginalt høyere enn i tilsvarende periode i I forhold til 31. mars 2009 er den gjennomsnittlige løpetiden på bankens obligasjonsinnlån økt med ca. 9 måneder. Resultat etter skatt utgjør 17,2 millioner kroner (10,0 millioner kroner pr. 31. mars 2009). Resultatet er noe bedre enn forventet. Regnskapet er utarbeidet etter IFRS. Regnskapet er ikke revidert. Kapitaldekningen, basert på Basel II, er pr. 31. mars 2010 eksklusive periodens resultat beregnet til 11,84 % (12,62 %). Innskudd fra kunder finansierer 71 % (72 %) av utlånsporteføljen. Pr. 31. desember 2009 utgjorde innskuddsdekningen 68 %. Resultatregnskap Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Brutto renteinntekter pr. 31. mars 2010 utgjør 138,3 millioner kroner (197,6 millioner kroner pr. 31. mars 2009) fordelt på 4,2 millioner kroner (7,6 millioner kroner) fra innskudd i kredittinstitusjoner, 127,3 millioner kroner (180,5 millioner kroner) fra utlån til kunder og 6,8 millioner kroner (9,5 millioner kroner) fra investeringer i verdipapirer. Brutto rentekostnader utgjør 86,6 millioner kroner (144,0 millioner kroner) hvorav 55,3 millioner kroner (92,7 millioner kroner) på innskudd fra kunder og 28,3 millioner kroner (49,2 millioner kroner) knyttet til verdipapirgjeld. Netto renteinntekter pr. 31. mars 2010 utgjør 51,7 millioner kroner (53,6 millioner kroner). Netto inntekt på investeringer vurdert til virkelig verdi som følge av fallende risikopremier på investeringer i sertifikat- og obligasjoner inntektsførte banken i 1. kvartal 2009 kursgevinster på ca. 2,5 millioner kroner. Tilsvarende bidro dette til at banken måtte tilbakeføre tidligere perioders inntektsføring av kursfall på obligasjonsinnlån. Dette belastet regnskapet i 1. kvartal 2009 med 11,5 millioner kroner. I 2010 har risikopremiene økt, noe som gir en netto regnskapsmessig inntektsføring på til sammen 1,6 millioner kroner, hvorav effekten på obligasjonsinnlånene utgjør 2,4 millioner kroner. Andre driftsinntekter Andre driftsinntekter består i hovedsak av godtgjørelse for administrasjon av andre selskaper i konsernet. Netto gebyrinntekter viser en forbedring på ca. 90 % i forhold til tilsvarende periode i Det er særlig inntekter knyttet til salg av fondsprodukter som viser en god utvikling. Lønn og generelle administrasjonskostnader: Driftskostnadene, 34,1 millioner kroner (31,5 millioner kroner), består i hovedsak av personalkostnader 16,7 millioner kroner, generelle administrasjonskostnader 12,4 millioner kroner, avskrivninger 1,4 millioner kroner samt andre driftskostnader 3,5 millioner kroner. Kostnadsøkningen er marginalt lavere enn forventet. Tapsutvikling: Utlånsporteføljen vurderes som meget god. Det er netto inntektsført 0,5 millioner kroner ( 2,0 millioner kroner) i tap på utlån. I kredittvurderingen av den enkelte lånesak ligger en grundig vurdering av sikkerhet, låntakers økonomi og betjeningsevne. Brutto misligholdte engasjementer over 90 dager utgjør 279 millioner kroner (227 millioner kroner). Resultat etter skatt: Resultatet pr. 31. mars 2010 utgjør 17,2 millioner kroner etter skatt (10,0 millioner kroner). Resultatet er bedre enn forventet. 3

4 Balanse Totalkapitalen utgjør pr. 31. mars millioner kroner. På aktivasiden fordeler beløpet seg hovedsakelig på 766 millioner kroner plassert som innskudd i og utlån til kredittinstitusjoner, millioner kroner i netto utlån til kunder og investeringer rentebærende verdipapirer 747 millioner kroner. På passivasiden utgjør egenkapitalen millioner kroner, innskudd fra kredittinstitusjoner og kunder millioner kroner, lån i Norges Bank 200 millioner kroner samt obligasjonsinnlån millioner kroner. Banken har i 1. kvartal 2010 tatt opp ett nytt obligasjonsinnlån på 250 millioner kroner med løpetid frem til februar 2015 samt utvidet et lån med forfall i november 2014 med 100 millioner kroner. Utlånsporteføljen: Utlånsporteføljen består hovedsakelig av utlån med pant i boligeiendom (29 %) og næringslån, i det vesentlige lån til landbruket (71 %). Landbruksporteføljen inkluderer reelt sett en vesentlig andel boligpant. Investeringer i datterselskaper Landkreditt Bank har investert 61,6 millioner kroner for en eierandel på 56 % i datterselskapet Landkreditt Finans AS. Selskapets formål er objektsfinansiering med leasing som hovedprodukt. Selskapet fikk konsesjon i 2. kvartal Selskapet hadde pr. 31. mars 2010 en forvaltningskapital på ca. 341 millioner kroner og et resultat etter skatt på 0,4 millioner kroner. Resultatet er som forventet. Finansuro, økonomiske nedgangstider og fremtidsutsikter Uroen i finansmarkedene og svakere økonomisk utvikling i Norge og internasjonalt har så langt hatt liten reell betydning for utviklingen i Landkreditt Bank. Gjennom høyt fokus på innskuddsvekst i 2007 og 2008 hadde banken likviditet til å finansiere utlånsvekst, samt finansiere de fleste obligasjonslån med forfall i perioden. Lavere innskuddsvekst har medført behov for opptak av obligasjonslån i 2009 og Det er ved låneopptakene lagt sterk vekt på å ha en god forfallsstruktur. Resultatene fra bankens underliggende drift er styrket hovedsakelig som følge av økte marginer i løpet av Regnskapsregler, blant annet knyttet til verdiutvikling på innlån, har medført store resultatmessige svingninger som har liten betydning for bankens drift og resultater da banken i hovedsak har til hensikt å innfri lånene på de ordinære forfallstidspunktene. Tap på utlån til kunder er lavere enn i 2009 og det forventes at tapene fortsatt vil være på meget lave nivåer. Det har vært en økning i misligholdte engasjementer, men det forventes ikke å gi store utslag med hensyn til tap. Styret forventer en fortsatt god resultatutvikling. Banken styrer mot en moderat vekst basert en positiv resultatutvikling. Oslo, 31. mars april Delårsrapport for Landkreditt Bank 1. kvartal 2010

5 NØKKELTALL Pr. 31. MARS (Hele kroner) Forvaltningskapital Resultat Egenkapital % Kapitaldekning 11,84 12,62 Utlånsvekst -0,22-1,85 Innskuddsvekst 3,83 3,23 Innskuddsdekning 70,84 72,17 Tapsprosent 0,00 0,02 Misligholdsprosent 2,05 1,74 Fortjeneste pr. aksje 190,95 110,88 resultatregnskap 1. kvartal 1. kvartal Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Netto renteinntekter Gebyrer og provisjonsinntekter Gebyrer og provisjonskostnader Netto inntekt (-tap) på investeringer vurdert til virkelig verdi Andre driftsinntekter Sum andre driftsinntekter Lønn og andre personalkostnader Generelle administrasjonskostnader Avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Tap på utlån Driftsresultat Skattekostnad Periodens resultat

6 BALANSE 31. mars 31. mars 31. desember EIENDELER Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid Netto utlån til og fordringer på kunder Sertifikater og obligasjoner vurdert til virkelig verdi Aksjer og andeler Utsatt skatt Andre immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Forskuddsbetalinger og opptjente ikke mottatte inntekter Sum eiendeler mars 31. mars 31. desember GJELD OG EGENKAPITAL F-lån Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid Innskudd fra og gjeld til kunder uten avtalt løpetid Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer til virkelig verdi Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer til amortisert kost Utsatt skatt Annen gjeld Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter Pensjonsforpliktelser Sum gjeld Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Sum egenkapital Sum gjeld og egenkapital Delårsrapport for Landkreditt Bank 1. kvartal 2010

7 KONTANTSTRØMOPPSTILLING (Hele tusen kroner) Resultat før skatt Ordinære avskrivninger Betalte skatter Netto utbetalinger av nedbetalingslån Netto innbetaling/ utbetaling ved omsetning av rentebærende papirer Netto innbetalinger/utbetalinger av innskudd fra kunder Netto innbetalinger/utbetalinger ved omsetning av aksjer Netto innbetalinger/utbetalinger av annen gjeld Endring tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Salg av varige driftsmidler 0 0 Kjøp av varige driftsmidler Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Opptak nye lån kredittinstitusjoner Nedbetaling lån i kredittinstitusjoner Opptak av obligasjons- og sertifikatgjeld Nedbetaling av obligasjons- og sertifikatgjeld Endring innskutt egenkapital 0 0 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring likvider i året Likviditetsbeholdning 01. januar Likviditetsbeholdning 31. mars Likviditetsbeholdningen består av innskudd i Norges Bank og kredittinstitusjoner. 7

8 ENDRING I EGENKAPITAL annen aksjekapital egenkapital Sum Egenkapital 01. januar Periodens resultat Egenkapital 31. mars Egenkapital 01. januar Periodens resultat Egenkapital 31. mars KAPITALDEKNING Netto ansvarlig kapital: 31. mars 2010 Utstedt kapital som inngår i kjernekapitalen Annen egenkapital Urealiserte verdiendringer Immaterielle eiendeler Kjernekapital Kapitalkrav standardmetoden: Balanseposter Utenom balansen Institusjoner Foretak Massemarkedsengasjementer Engasjementer med pantsikkerhet i eiendom Forfalte engasjementer Andeler i verdipapirfond Øvrige engasjementer Kapitalkrav Sum kapitalkrav Kapitalkrav operasjonell risiko: Basismetoden Fradrag i kapitalbehovet Urealiserte gevinster/tap 362 Overskudd av ansvarlig kapital Kapitaldekning (%) 11,84 Kapitaldekning (%) 31. mars ,62 REGNSKAPSPRINSIPPER Regnskapet for Landkreditt Bank AS pr. 31. mars 2010 er avlagt i henhold til IAS 34. Regnskapsprinsippene er ikke endret siden årsskiftet. 8 Delårsrapport for Landkreditt Bank 1. kvartal 2010

9 TAP PÅ UTLÅN OG GARANTIER Mislighold utlån 31. mars mars 2009 Brutto misligholdte utlån eldre enn 90 dager Individuelle nedskrivninger Netto misligholdte utlån eldre enn 90 dager Netto mislighold i % av brutto utlån 2,05 1,74 Tap på utlån 31. mars mars 2009 Periodens endring i individuelle nedskrivninger Periodens endring i nedskrivning på grupper av utlån 0 0 Konstaterte tap i perioden med tidligere individuelle nedskrivninger Konstaterte tap uten tidligere individuelle nedskrivninger Inngang på tidligere konstaterte nedskrivninger 96 0 Periodens amortisering Tap på utlån Individuelle nedskrivninger på utlån 31. Mars Mars 2009 Individuelle nedskrivninger på utlån 1. januar Konstaterte tap i perioden med tidligere individuelle nedskrivninger Økning i individuelle nedskrivninger i perioden 0 0 Nye individuelle nedskrivninger i perioden Tilbakeføring av individuelle nedskrivninger i perioden Periodens amortisering Individuelle nedskrivninger på utlån 31. mars GJELD STIFTET VED UTSTEDELSE AV VERDIPAPIRER Nominelle verdier 31. mars mars 2009 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 1. januar Utstedelse av nye verdipapirinnlån Innfrielser Netto tilbakekjøp Sum gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 31. mars

10

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank 31.. Kvartal 2011 Landkreditt Bank Kvartalsrapport pr 30. september 2011 Landkreditt Bank kan pr 30. september 2011 vise til et resultat på 41,3 millioner kroner. Resultatet

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2014 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. halvår 2014 Resultatet Brutto renteinntekter pr 30. juni 2014 utgjør 31,3 millioner kroner (29,0 millioner kroner

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2015 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2015 utgjør 15,7 millioner kroner (14,9 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Finans. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Finans. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Finans 1. Halvår 2014 Landkreditt finans Beretning 1. halvår 2014 GENERELT Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007, og fikk godkjenning som kredittforetak fra Finanstilsynet

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 1. Kvartal 2015 LANDKREDITT FINANS Beretning 1. kvartal 2015 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007, og fikk godkjenning som kredittforetak fra Finanstilsynet

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Lavere driftsresultat enn samme periode i fjor Lavere rentenetto enn samme periode

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 30.09.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 3. kvartal utgjør 36,0 mill. kr eller 1,22 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 God start på året Resultat før skatt: 10,8 millioner kroner (6,7 millioner kroner) Egenkapitalavkastning før skatt: 10,1 % (6,6 %) og etter skatt: 7,6 % (5,1 %) Rentenetto

Detaljer

gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa

gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2010 Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa Hovedtrekk fjerde kvartal 2010 Økt innskuddsdekning Økt kundevekst Bankens virksomhet

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Delårsrapport 31.12.2009

Delårsrapport 31.12.2009 Delårsrapport 31.12.2009 DELÅRSRAPPORT.09 Nes Prestegjelds Sparebanks kvartalsregnskap er utarbeidet i samsvar med internasjonale regnskapsstandarder (IFRS), herunder IAS 34 om delårsrapportering. Banken

Detaljer

Halvårsrapport. 2. kvartal 2011

Halvårsrapport. 2. kvartal 2011 Halvårsrapport 2. kvartal 2011 HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 2. kv. 11 1. kv. 11 4. kv. 10 3. kv. 10 2. kv. 10 1. kv. 10 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Detaljer

Regnskap 3. kvartal 2012

Regnskap 3. kvartal 2012 Regnskap 3. kvartal 2012 Kort presentasjon av Eiendomskreditt Eiendomskreditt ble etablert den 29.10.1997 og fikk konsesjon som kredittforetak 17.4.1998. Eiendomskreditts formål er å yte mellomlange og

Detaljer

gjensidige.com delårsrapport andre kvartal og første halvår gjensidige bank boligkreditt as

gjensidige.com delårsrapport andre kvartal og første halvår gjensidige bank boligkreditt as gjensidige.com delårsrapport andre kvartal og første halvår 2011 gjensidige bank boligkreditt as DELÅRSRAPPORT ANDRE KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR 2011 VIRKSOMHETEN Gjensidige Bank Boligkreditt AS ble stiftet

Detaljer

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank hadde ved

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 31.3.2012 Markedsforhold Markedssituasjonen er fortsatt preget av lave renter og en presset konkurransesituasjon. Markedet

Detaljer

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2013 1. KVARTAL

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2013 1. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT Kvartalsrapport 2013 1. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Fana Sparebank Boligkreditt AS er et heleiet datterselskap av Fana Sparebank.

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2012

Delårsrapport 3. kvartal 2012 Delårsrapport 3. kvartal 2012 HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 3. kv. 12 2. kv. 12 1. kv. 12 4. kv. 11 3. kv. 11 2. kv. 11 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Detaljer

Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatutvikling

Detaljer

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2003. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2003. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Tredje kvartal 2003 Bankia Bank ASA Utvikling i Bankia går som planlagt Resultat etter skatt på 3,3 mill. kroner for tredje kvartal 2003 mot 4,0 mill. kroner for tredje kvartal 2002 5 000

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal Kvartalsrapport 2013 3. kvartal DRIFTSRESULTAT 3. kvartal 2013 Bankens driftsresultat etter skatt i tredje kvartal 2013 ble 4,2 millioner kroner, som er en økning på 1,6 millioner kroner sammenlignet med

Detaljer

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet Kvartalsrapport 2011 1. kvartal Tilstede i lokalmiljøet 1. kvartalsrapport 2011 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, dersom annet ikke er nevnt. BANKEN I FØRSTE KVARTAL 2011 Banken har i første

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 Delårsrapport pr. 31.03.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 6,4 mill. mot 6,3 mill. på same tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK)

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 1. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 1. kvartal Kvartalsrapport 2013 1. kvartal DRIFTSRESULTAT Bankens driftsresultat etter skatt i første kvartal ble 4,07 millioner kroner, som er en økning på 1,32 millioner kroner sammenlignet med samme periode i

Detaljer

gjensidige.com DelÅrsrapport andre kvartal og første halvår Gjensidige bank ASa

gjensidige.com DelÅrsrapport andre kvartal og første halvår Gjensidige bank ASa gjensidige.com DelÅrsrapport andre kvartal og første halvår 2009 Gjensidige bank ASa Delårsrapport andre kvartal og første halvår 2009 VIRKSOMHETEN Gjensidige Bank ble lansert i og har hovedkontor i Førde.

Detaljer

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002 Bankia Bank ASA Resultat før tap og skatt på 1,0 mill kroner mot -0,1 mill kroner forrige kvartal Fortsatt høy vekst med i underkant av 10 000 nye kortkunder i kvartalet.

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer