DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank Kvartal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal"

Transkript

1 DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank 31.. Kvartal 2011

2 Landkreditt Bank Kvartalsrapport pr 30. september 2011 Landkreditt Bank kan pr 30. september 2011 vise til et resultat på 41,3 millioner kroner. Resultatet er lavere enn i tilsvarende periode i 2010, men marginalt bedre enn forventet. Generelt Resultatet hittil i 2011 er positivt påvirket av inntektsføring av en pensjonsordning og verdiendring på innlån vurdert til virkelig verdi. Sistnevnte er et uttrykk for tiltagende uro i rentemarkedene. Resultatet i 2011 er negativt påvirket av tap på ett utlånsengasjement i 1. kvartal. Økningen i driftskostnader, hensyn tatt inntektsføring av pensjoner, er som forventet. Utlånsvolumet er redusert med ca 4,6 % i forhold til 31. desember Reduksjonen skyldes overføring av boliglån til Landkreditt Boligkreditt. Det er hittil i år netto overført 950 millioner kroner i boliglån til Landkreditt Boligkreditt. Inklusive disse utlånene utgjør den underliggende veksten i banken hittil i 2011 ca 2,7 %, marginalt lavere enn i tilsvarende periode i Innskuddsveksten, 6,1 %, har også tilsvarende veksttakt som i I tillegg til egen vekst finansierer Landkreditt Bank veksten i Landkreditt Finans. Obligasjonsinnlån som kommer til forfall i Landkreditt Bank refinansieres enten i Landkreditt Boligkreditt eller i Landkreditt Bank. Resultat etter skatt utgjør 41,3 millioner kroner (45,2 millioner kroner pr 30. september 2010). Regnskapet er utarbeidet etter IFRS. Regnskapet er ikke revidert. Kapitaldekningen, basert på Basel II, er per 30. september 2011, eksklusive periodens resultat, beregnet til 12,25 % (11,89 %). Innskudd fra kunder finansierer 79 % (69 %) av utlånsporteføljen. Innskuddsdekningen blir positivt påvirket av overføring av boliglån til Landkreditt Boligkreditt. Hensyntatt dette har innskuddsdekningen økt med ca 2,3 % i forhold til 30. september Resultatregnskap Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Brutto renteinntekter pr 30. september 2011 utgjør 487,2 millioner kroner (441,2 millioner kroner pr 30. september 2010) fordelt på 33,3 millioner kroner (17,2 millioner kroner) fra innskudd i og utlån til kredittinstitusjoner, 426,7 millioner kroner (403,5 millioner kroner) fra utlån til kunder og 27,3 millioner kroner (20,5 millioner kroner) fra investeringer i rentebærende verdipapirer. Brutto rentekostnader utgjør 335,5 millioner kroner (288,0 millioner kroner), hvorav 230,9 millioner kroner (188,6 millioner kroner) på innskudd fra kunder og kredittinstitusjoner samt 103,7 millioner kroner (98,7 millioner kroner) knyttet til verdipapirgjeld. Netto renteinntekter pr 30. september 2011 utgjør 151,7 millioner kroner (153,3 millioner kr). Inklusive Landkreditt Boligkreditt viser netto renteinntekter en marginal økning. Netto inntekt på investeringer vurdert til virkelig verdi Landkreditt Bank har ca millioner kroner investert i obligasjoner utstedt av banker og boligkredittselskaper, samt rentefond som vurderes til virkelig verdi. Andelen obligasjoner med fortrinns rett er økende. I tillegg er enkelte obligasjonsinnlån med tilhørende rentebytteavtaler også vurdert til virkelig verdi. De fleste investeringer er i verdipapirer med flytende rente. Det har i 3. kvartal vært store endringer i risikopåslagene. Regnskapet viser derfor kurstap på investeringer i rentebærende verdipapirer. Tilsvarende viser resultatregnskapet inntektsføring på verdipapirinnlån vurdert til virkelig verdi. Andre driftsinntekter Andre driftsinntekter består i hovedsak av godtgjørelse for administrasjon av andre selskaper i konsernet. Netto gebyrinntekter viser en forbedring på ca 9 % i forhold til tilsvarende periode i Lønn og generelle administrasjonskostnader Driftskostnadene, 106,9 millioner kroner (101,5 millioner kroner), består i hovedsak av personalkostnader 46,6 millioner kroner (47,5 millioner kroner), administrasjonskostnader 43,9 millioner 2 Delårsrapport Landkreditt Bank AS 3. kvartal 2011

3 kroner (38,8 millioner kroner), avskrivninger 7,0 millioner kroner (4,8 millioner kroner) samt andre driftskostnader 9,4 millioner kroner (10,4 millioner kroner). Inntektsføringen av avviklet pensjons ordning i 1. kvartal 2011 utgjorde 6,6 millioner kroner. Taps- og misligholdsutvikling Utlånsporteføljen vurderes som meget god. Det er netto kostnads ført 5,0 millioner kroner (1,5 millioner kroner) i tap på utlån. Tap på utlån er negativt påvirket av utviklingen i ett engasje ment. I kredittvurderingen av den enkelte lånesak ligger en grundig vurdering av betjeningsevne, sikkerhet og låntakers økonomi. Brutto misligholdte engasjementer over 90 dager utgjør 233,6 millioner kroner (366,5 millioner kroner). Misligholdsutviklingen har i tidligere perioder vært negativ. Det er iverksatt tiltak for å reversere denne utviklingen. Dette har gitt utslag i en vesentlig reduksjon i misligholdte engasjementer. Det forventes trenden er brutt og at misligholdet vil fortsette å falle. Resultat etter skatt Resultatet per 30. september 2011 utgjør 41,3 millioner kroner etter skatt (45,2 millioner kroner). Resultatet er marginalt bedre enn forventet. Balanse Forvaltningskapitalen utgjør pr. 30. september milli oner kroner. På aktivasiden fordeler beløpet seg hoved sakelig på millioner kroner i innskudd i og utlån til kredittinstitusjoner, millioner kroner i netto utlån til kunder og millioner kroner i investeringer i rentebærende verdipapirer. På passivasiden utgjør egenkapitalen millioner kroner, innskudd fra kredittinstitusjoner og kunder millioner kroner, lån i Norges Bank 200 millioner kroner samt obligasjonsinnlån millioner kroner. Siden oppstarten av Landkreditt Boligkreditt er det netto overført millioner kroner i bolig lån, som i det alt vesentlige er finansiert gjennom opptak av obligasjonslån med fortrinnsrett. Utlånsporteføljen Utlånsporteføljen består hovedsakelig av utlån med pant i boligeiendom (20 %) og næringslån, i det vesentlige lån til landbruket (80 %). Landbruksporteføljen inkluderer reelt sett en vesentlig andel boligpant. Investeringer i datterselskaper Landkreditt Finans AS (56 %) kan pr 30. september 2011 vise til et resultat på 4,3 millioner kroner (2,5 millioner kroner). Resultatet hittil i 2011 er noe bedre enn forventet da det ikke foreligger tap på noen utlånsengasjementer. Selskapets formål er objektsfinansiering med leasing som hovedprodukt. Selskapet har pr 30. september 2011 en forvaltningskapital på 545 millioner kroner (415 millioner kroner). Kapitaldekningen er beregnet til 17,95 %. Landkreditt Boligkreditt AS (100 %) har pr 30. september 2011 et resultat på 3,0 millioner kroner. Resultatet er noe lavere enn forventet som følge av stigende priser på markedsfinansiering og sterk konkurranse om kundene. Samlet balanse utgjør millioner kroner, hvorav millioner kroner er utlån til personmarkedskunder. Kapitaldekningen er beregnet til 14,53 %. Finansuro, usikkerhet knyttet til fremtidig økonomisk utvikling og fremtidsutsikter Uroen i finansmarkedene og svakere økonomisk utvikling i Norge og internasjonalt har så langt bidratt til lavere volumvekst og sterkere press på rentemarginene. Det forventes fortsatt press på rentemarginene som følge av sterk konkurranse om kundene og økte kostnader knyttet til markedsfinansiering. Etter iverksettelse av tiltak viser misligholdet en fallende tendens. Denne utviklingen ventes å vedvare. Det forventes videre at tapene også i fremtiden vil ligge på meget lave nivåer. Banken styrer mot moderat vekst basert på en positiv resultatutvikling. Det vil også i de nærmeste kvartaler bli overført boliglån til Landkreditt Boligkreditt. Oslo, 30. september oktober

4 NØKKELTALL Forvaltningskapital Resultat Egenkapital (I prosent) Kapitaldekning 12,25 11,89 12,42 Utlånsvekst 4,59 2,78 1,20 Innskuddsvekst 6,08 4,89 6,17 Innskuddsdekning 79,40 69,47 71,41 Tapsprosent 0,04 0,01 0,13 Misligholdsprosent 1,89 3,27 2,84 RESULTATREGNSKAP 3. kvartal 3. kvartal (I hele tusen kroner) Renteinntekter ol inntekter Rentekostnader ol kostnader Netto renteinntekter Gebyrer og provisjonsinntekter Gebyrer og provisjonskostnader Netto inntekt (-tap) på investeringer vurdert til virkelig verdi Andre driftsinntekter Sum andre driftsinntekter Lønn og andre personalkostnader Administrasjonskostnader Avskrivninger Andre driftskostnader Tap på utlån Resultat før skatt Skattekostnad Periodens resultat Delårsrapport Landkreditt Bank AS 3. kvartal 2011

5 BALANSE (I hele tusen kroner) 30. sept. 30. sept. 31. desember EIENDELER Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Netto utlån til og fordringer på kunder Sertifikater og obligasjoner vurdert til virkelig verdi Aksjer og andeler Utsatt skattefordel Andre immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Forskuddsbetalinger og opptjente ikke mottatte inntekter Sum eiendeler sept. 30. sept. 31. desember GJELD OG EGENKAPITAL F-lån Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid Innskudd fra og gjeld til kunder uten avtalt løpetid Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer til virkelig verdi Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer til amortisert kost Utsatt skatt Annen gjeld Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter Pensjonsforpliktelser Sum gjeld Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Sum egenkapital Sum gjeld og egenkapital Kommentarer: Det er i 2011 inntektsført 6,6 millioner kroner for avsetning til pensjon knyttet til gammel AFP-ordning. Landkreditt Bank har i 2011 netto overført 950 millioner kroner i boliglån til Landkreditt Boligkreditt AS. 5

6 KONTANTSTRØMOPPSTILLING (I hele tusen kroner) Resultat før skatt Avskrivninger Betalte skatter Netto utbetalinger av nedbetalingslån Netto innbetaling/ utbetaling ved omsetning av rentebærende papirer Netto innbetalinger/utbetalinger av innskudd fra kunder Netto innbetalinger/utbetalinger ved omsetning av aksjer Netto innbetalinger/utbetalinger av annen gjeld Endring tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Salg av varige driftsmidler Kjøp av varige driftsmidler Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Opptak nye lån kredittinstitusjoner Nedbetaling lån i kredittinstitusjoner Opptak av obligasjons- og sertifikatgjeld Nedbetaling av obligasjons- og sertifikatgjeld Endring innskutt egenkapital Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring likvider Likviditetsbeholdning Likviditetsbeholdning / Likviditetsbeholdningen består av innskudd i Norges Bank og kredittinstitusjoner REGNSKAPSPRINSIPPER Regnskapet for Landkreditt Bank AS pr. 30. september 2011 er avlagt i henhold til IAS 34. Regnskapsprinsippene er ikke endret siden årsskiftet. Regnskapet er ikke revidert. Alle beløp er i kroner dersom ikke annet er oppgitt. Regnskapet presenteres i norske kroner, som er selskapets funksjonelle valuta. 6 Delårsrapport Landkreditt Bank AS 3. kvartal 2011

7 ENDRING I EGENKAPITAL aksjekapital Opptjent (I hele tusen kroner) egenkapital egenkapital sum Egenkapital Kapitalutvidelse Periodens resultat Egenkapital Egenkapital Periodens resultat Egenkapital KAPITALDEKNING (I hele tusen kroner) Netto ansvarlig kapital: Utstedt kapital som inngår i kjernekapitalen Annen egenkapital Urealiserte verdiendringer Immaterielle eiendeler Kjernekapital Kapitalkrav standardmetoden: balanseposter utenom balansen Institusjoner Foretak Massemarkedsengasjementer Engasjementer med pantsikkerhet i eiendom Forfalte engasjementer Andeler i verdipapirfond Øvrige engasjementer Kapitalkrav Sum kapitalkrav Kapitalkrav operasjonell risiko: Basismetoden Fradrag i kapitalbehovet Urealiserte gevinster/tap 57 Overskudd av ansvarlig kapital Kapitaldekning (%) 12, Kapitaldekning (%) 11,89 7

8 MISLIGHOLDTE UTLÅN Brutto misligholdte utlån eldre enn 90 dager Individuelle nedskrivninger Nedskrivninger på grupper av utlån Netto misligholdte utlån eldre enn 90 dager Netto mislighold i % av brutto utlån 1,89 3,27 2,84 TAP PÅ UTLÅN Periodens endring i individuelle nedskrivninger Periodens endring i nedskrivning på grupper av utlån Konstaterte tap i perioden med tidligere individuelle nedskrivninger Konstaterte tap uten tidligere individuelle nedskrivninger Inngang på tidligere konstaterte nedskrivninger Tap på utlån INDIVIDUELLE NEDSKRIVNINGER PÅ UTLÅN Individuelle nedskrivninger på utlån Konstaterte tap i perioden med tidligere individuelle nedskrivninger Økning i individuelle nedskrivninger i perioden Nye individuelle nedskrivninger i perioden Tilbakeføring av individuelle nedskrivninger i perioden Individuelle nedskrivninger på utlån NEDSKRIVNING PÅ GRUPPER AV UTLÅN Gruppenedskrivning Periodens endring i nedskrivninger Gruppenedskrivning GJELD STIFTET VED UTSTEDELSE AV VERDIPAPIRER (I hele tusen kroner) Nominelle verdier Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Utstedelse av nye verdipapirinnlån Innfrielser Netto tilbakekjøp Sum gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Delårsrapport Landkreditt Bank AS 3. kvartal 2011

9

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2015 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2015 utgjør 15,7 millioner kroner (14,9 millioner kroner pr 1.

Detaljer

gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa

gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2010 Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa Hovedtrekk fjerde kvartal 2010 Økt innskuddsdekning Økt kundevekst Bankens virksomhet

Detaljer

Halvårsrapport. 2. kvartal 2011

Halvårsrapport. 2. kvartal 2011 Halvårsrapport 2. kvartal 2011 HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 2. kv. 11 1. kv. 11 4. kv. 10 3. kv. 10 2. kv. 10 1. kv. 10 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Detaljer

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 God start på året Resultat før skatt: 10,8 millioner kroner (6,7 millioner kroner) Egenkapitalavkastning før skatt: 10,1 % (6,6 %) og etter skatt: 7,6 % (5,1 %) Rentenetto

Detaljer

Delårsrapport 31.12.2009

Delårsrapport 31.12.2009 Delårsrapport 31.12.2009 DELÅRSRAPPORT.09 Nes Prestegjelds Sparebanks kvartalsregnskap er utarbeidet i samsvar med internasjonale regnskapsstandarder (IFRS), herunder IAS 34 om delårsrapportering. Banken

Detaljer

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002 Bankia Bank ASA Resultat før tap og skatt på 1,0 mill kroner mot -0,1 mill kroner forrige kvartal Fortsatt høy vekst med i underkant av 10 000 nye kortkunder i kvartalet.

Detaljer

RappoRt. 3. kvartal. BNkreditt as

RappoRt. 3. kvartal. BNkreditt as RappoRt 3. kvartal 2009 BNkreditt as innhold Styrets beretning... 3 Nøkeltall... 6 Resultatregnskap... 7 Balanse... 8 Endring i egenkapital... 9 Kontantstrømoppstilling...10 Noter... 11 Uttalelse vedrørende

Detaljer

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] Bolig- og Næringskreditt

Detaljer

Kvartalsrapport 2015 1. K VA R TA L

Kvartalsrapport 2015 1. K VA R TA L FA N A S PA R EB A N K B O L I G K R ED I T T Kvartalsrapport 2015 1. K VA R TA L FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Fana Sparebank Boligkreditt AS er et heleiet datterselskap

Detaljer

Delå rsregnskåp 1. kvårtål 2015

Delå rsregnskåp 1. kvårtål 2015 Delå rsregnskåp 1. kvårtål 2015 HOVEDTALL MELHUS SPAREBANK Beløp i tusen kroner og i % av midlere forvaltning Resultat 31.03.15 31.03.14 2014 Renteinntekter 62.548 3,87 % 66.502 4,35 % 271.989 4,19 % Rentekostnader

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008. Som forventet noe svakere resultat

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008. Som forventet noe svakere resultat Delårsrapport 3. kvartal 2008 1 Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 Som forventet noe svakere resultat Netto renteinntekter: kr.67,8 mill (kr.55,3 mill). Netto provisjons- og andre inntekter: kr. 13,2 mill

Detaljer

Kvartalsrapport Andre kvartal 2004

Kvartalsrapport Andre kvartal 2004 Kvartalsrapport Andre kvartal Bankia Bank ASA SAMMENDRAG ANDRE KVARTAL Resultat før tap og skatt for årets andre kvartal ble 14,1 mill. kroner mot 5,5 mill. kroner for andre kvartal. Resultat etter skatt

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2009

Kvartalsrapport 1. kvartal 2009 Delårsrapport 1. kvartal 2009 Kvartalsrapport 1. kvartal 2009 Stabil volumutvikling -Resultat etter skatt: kr. 1,6 mill kr ( kr 4,9 mill). -Netto renteinntekter: kr. 12,0 mill (kr.19,5 mill). -Netto provisjons-

Detaljer

Delårsrapport 1. halvår 2013

Delårsrapport 1. halvår 2013 Delårsrapport 1. halvår 2013 Nesset Sparebank Fotballskole 2013 Innholdsfortegnelse 1 Halvårsberetning... 3 1.1 Regnskapsprinsipper... 3 1.2 Resultatregnskapet... 3 1.3 Balansen... 3 1.4 Risikovurdering...

Detaljer

Side 1. Helgeland Boligkreditt AS, Regnskap 4. kvartal 2014.

Side 1. Helgeland Boligkreditt AS, Regnskap 4. kvartal 2014. Helgeland Boligkreditt AS, Regnskap 4. kvartal 2014. Virksomhet Helgeland Boligkreditt AS ble etablert i november 2008 og er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

KVARTALSREGNSKAP 2. KVARTAL 2008

KVARTALSREGNSKAP 2. KVARTAL 2008 KVARTALSREGNSKAP 2. KVARTAL Bank2 ASA har utarbeidet sitt regnskap for 2. kvartal i overensstemmelse med krav i gjeldende lover og bestemmelser, forskrifter for forretningsbanker, og i henhold til god

Detaljer

2011:01 kvartalsrapport

2011:01 kvartalsrapport 2011:01 kvartalsrapport Nøkkeltall (morbank) (Hele tusen) 31.03.2011 31.03.2010 2010 Sum forvaltningskapital 2.211.272 2.285.001 2.260.619 Brutto utlån 1.907.235 1.873.395 1.914.255 Brutto utlån i % av

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

Høland og Setskog Sparebank

Høland og Setskog Sparebank Delårsrapport 4. kvartal 2013 Høland og Setskog Sparebank Høland og Setskog Sparebank Delårsrapport 4. kvartal 2013 Generelt Regnskapet er utarbeidet etter IFRS (International Finance Reporting Standard).

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1 / 2015

DELÅRSRAPPORT 1 / 2015 DELÅRSRAPPORT 1 / 2015 1 FØRSTE KVARTAL 2015 Pareto Bank fikk i første kvartal 2015 et resultat etter skatt på kr 37,4 mill. (kr 42,8 mill. i første kvartal 2014), hvilket tilsvarte en egenkapitalavkastning

Detaljer

RørosBanken Røros Sparebank. Kvartalsrapport III 2013

RørosBanken Røros Sparebank. Kvartalsrapport III 2013 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport III 2013 Norsk og internasjonal økonomi Usikkerheten omkring utvidelse av gjeldstaket for USA har igjen lagt en demper på den gryende optimismen i landet. Det

Detaljer

Rapport for fjerde kvartal 2011 Foreløpig og urevidert. Terra BoligKreditt AS

Rapport for fjerde kvartal 2011 Foreløpig og urevidert. Terra BoligKreditt AS Rapport for fjerde kvartal 2011 Foreløpig og urevidert Terra BoligKreditt AS Hovedtall Rapport for fjerde kvartal I fjerde kvartal hadde selskapet et driftsresultat før skatt på 5,9 millioner kroner. For

Detaljer

Renteinntekter 74.826 3,94 % 80.820 4,49 % 324.699 4,26 % Rentekostnader 41.777 2,20 % 47.678 2,65 % 193.310 2,54 %

Renteinntekter 74.826 3,94 % 80.820 4,49 % 324.699 4,26 % Rentekostnader 41.777 2,20 % 47.678 2,65 % 193.310 2,54 % Delårsrapport 1. kvartal 2015 Hovedtall Morbank Renteinntekter 74.826 3,94 % 80.820 4,49 % 324.699 4,26 % Rentekostnader 41.777 2,20 % 47.678 2,65 % 193.310 2,54 % Rentenetto 33.049 1,74 % 33.142 1,84

Detaljer

Halvårsrapport 2008. Postboks 53, 4358 Kleppe. Telefon 51 78 96 00. Faks 51 78 96 01. www.klepp-sparebank.no.

Halvårsrapport 2008. Postboks 53, 4358 Kleppe. Telefon 51 78 96 00. Faks 51 78 96 01. www.klepp-sparebank.no. Halvårsrapport 2008 Postboks 53, 4358 Kleppe. Telefon 51 78 96 00. Faks 51 78 96 01. www.klepp-sparebank.no. Halvårsberetning 2008 Bra resultat Netto renteinntekter: kr.42,6 mill (kr.35,5 mill). Netto

Detaljer

Delårsrapport 4. kvartal 2009

Delårsrapport 4. kvartal 2009 Delårsrapport 4. kvartal 2009 Postadresse: 63 85 44 40 Bankgiro: 1271.89.02485 Avdelingskontorer: Postboks 33 Fax: 63 85 44 41 Organisasjonsnr: NO937885644 Bjørkelangen Årnes Jessheim 1930 Aurskog Web:

Detaljer

Regnskap 1. halvår 2013

Regnskap 1. halvår 2013 Regnskap 1. halvår 2013 Hovedpunkter 1 halvår 2013 Resultat før skatt kr 19,7 mill mot kr 13,8 mill i første halvår Netto renteinntekter kr 27,7 mill mot kr 18,9 mill i første halvår Netto renteinntekter

Detaljer

REGNSKAP 1. HALVÅR 2013

REGNSKAP 1. HALVÅR 2013 REGNSKAP 1. HALVÅR 2013 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport II 2013 Norsk og internasjonal økonomi Flere økonomiske nøkkeltall i USA synes å peke mot en stabil, men forsiktig bedring av økonomien.

Detaljer

Eika Boligkreditt AS. Rapport for andre kvartal og første halvår 2013. Urevidert

Eika Boligkreditt AS. Rapport for andre kvartal og første halvår 2013. Urevidert Eika Boligkreditt AS Rapport for andre kvartal og første halvår 2013 Urevidert Hovedtall ANDRE KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR 2013 I andre kvartal hadde selskapet et resultat før skattekostnad på 29,7 millioner

Detaljer

3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 3. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 14.10.

3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 3. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 14.10. Oslo, 14.10.2014 3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet den 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok endelig tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer