DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011"

Transkript

1 DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011

2 2 Delårsrapport Landkreditt Bank AS 1. halvår 2011

3 LANDKREDITT BANK REGNSKAP PR. 30. JUNI 2011 Landkreditt Bank kan i årets første seks måneder vise til et resultat på 27,8 millioner kroner. Resultatet er noe lavere enn i tilsvarende periode i 2010, men bedre enn forventet. Generelt Resultatet i 1. halvår 2011 er positivt påvirket av inntektsføring av en pensjonsordning og negativt påvirket av tap på ett utlånsengasjement. Resultatet etter seks måneder i 2010 var positivt påvirket av verdiendring på innlån vurdert til virkelig verdi. Økningen i driftskostnader, hensyntatt inntektsføring av pensjoner, er marginalt lavere enn forventet. Utlånsvolumet er redusert med ca 3,3 prosent i forhold til 31. desember Reduksjonen skyldes overføring av boliglån til Landkreditt Boligkreditt samt sesongmessige svingninger, spesielt knyttet til lån og kreditter til landbruket. Eksklusive disse effektene er den underliggende veksten hittil i 2011 ca 1,7 prosent og marginalt lavere enn i tilsvarende periode i Også innskuddsveksten er positivt påvirket av de sesongmessige svingingene på lån og kreditter til landbruket. I et mer langsiktig perspektiv finansieres utlånsveksten i Landkreditt Bank av innskudd. I tillegg til egen vekst finansierer Landkreditt Bank veksten i Landkreditt Finans. Obligasjonsinnlån som kommer til forfall refinansieres enten i Landkreditt Boligkreditt eller i Landkreditt Bank. Resultat etter skatt utgjør 27,8 millioner kroner (34,5 millioner kroner pr 30. juni 2010). Regnskapet er utarbeidet etter IFRS. Regnskapet er ikke revidert. Kapitaldekningen, basert på Basel II, er pr. 30. juni 2011, eksklusive periodens resultat, beregnet til 12,17 prosent (11,47 prosent). Innskudd fra kunder finansierer 77 prosent (69 prosent) av utlånsporteføljen. Innskuddsdekningen blir positivt påvirket av overføring av boliglån til Landkreditt Boligkreditt. Hensyntatt dette har innskuddsdekningen økt med ca 1 prosent i forhold til 30. juni Resultatregnskap NETTO RENTE- OG KREDITTPROVISJONSINNTEKTER Brutto renteinntekter pr 30. juni 2011 utgjør 317,0 millioner kroner (282,1 millioner kroner pr 30. juni 2010) fordelt på 18,8 millioner kroner (9,1 millioner kroner) fra innskudd i og utlån til kredittinstitusjoner, 279,4 millioner kroner (260,9 millioner kroner) fra utlån til kunder og 18,8 millioner kroner (12,2 millioner kroner) fra investeringer i rentebærende verdipapirer. Brutto rentekostnader utgjør 215,9 millioner kroner (180,3 millioner kroner), hvorav 146,1 millioner kroner (120,4 millioner kroner) på innskudd fra kunder og kredittinstitusjoner samt 69,2 millioner kroner (59,4 millioner kroner) knyttet til verdipapirgjeld. Netto renteinntekter pr 30. juni 2011 utgjør 101,0 millioner kroner (101,7 millioner kr). NETTO INNTEKT PÅ INVESTERINGER VURDERT TIL VIRKELIG VERDI Landkreditt Bank har ca millioner kroner investert i obligasjoner utstedt av banker og boligkredittselskaper, samt rentefond som vurderes til virkelig verdi. Andelen obligasjoner med fortrinnsrett er økende. I tillegg er enkelte obligasjonsinnlån med tilhørende rentebytteavtaler også vurdert til virkelig verdi. De fleste investeringer er i verdipapirer med flytende rente. Små endringer i risikopåslagene innebærer forholdsvis lave resultatsvingninger fra disse områdene. ANDRE DRIFTSINNTEKTER Andre driftsinntekter består i hovedsak av godtgjørelse for administrasjon av andre selskaper i konsernet. Netto gebyrinntekter viser en forbedring på ca 9 prosent i forhold til tilsvarende periode i LØNN OG GENERELLE ADMINISTRASJONSKOSTNADER Driftskostnadene, 66,7 millioner kroner (66,1 millioner kroner), består i hovedsak av personalkostnader 27,6 millioner kroner (29,9 millioner kroner), administrasjonskostnader 27,9 millioner kroner (26,2 millioner kroner), avskrivninger 4,5 millioner kroner (2,9 millioner kroner) samt andre driftskostnader 6,7 millioner kroner (7,2 millioner kroner). Inntektsføringen av avviklet pensjonsordning i 1. kvartal 2011 utgjør 6,6 millioner kroner. TAPS- OG MISLIGHOLDSUTVIKLING Utlånsporteføljen vurderes som meget god. Det er netto kostnadsført 6,0 millioner kroner (-0,2 millioner kroner) i tap på utlån. Tap på utlån er negativt påvirket av utviklingen i ett engasjement. I kredittvurderingen av den enkelte lånesak ligger en grundig vurdering av betjeningsevne, sikkerhet og låntakers økonomi. Brutto misligholdte engasjementer over 90 dager utgjør 326 millioner kroner (409 millioner kroner). Misligholdsutviklingen har i 3

4 tidligere perioder vært negativ. Det er iverksatt tiltak for å reversere denne utviklingen. Dette har gitt utslag i redusert mislighold. Det forventes trenden er brutt og at misligholdet vil fortsette å falle. RESULTAT ETTER SKATT Resultatet pr. 30. juni 2011 utgjør 27,8 millioner kroner etter skatt (34,5 millioner kroner). Resultatet er bedre enn forventet. Balanse Forvaltningskapitalen utgjør pr. 30. juni millioner kroner. På aktivasiden fordeler beløpet seg hovedsakelig på millioner kroner i innskudd i og utlån til kredittinstitusjoner, millioner kroner i netto utlån til kunder og millioner kroner i investeringer rentebærende verdipapirer. På passivasiden utgjør egenkapitalen millioner kroner, innskudd fra kredittinstitusjoner og kunder millioner kroner, lån i Norges Bank 200 millioner kroner samt obligasjonsinnlån millioner kroner. Siden oppstarten av Landkreditt Boligkreditt er det netto overført millioner kroner i boliglån som hovedsakelig er finansiert gjennom opptak av obligasjonslån med fortrinnsrett. UTLÅNSPORTEFØLJEN Utlånsporteføljen består hovedsakelig av utlån med pant i boligeiendom (22 prosent) og næringslån, i det vesentlige lån til landbruket, (78 prosent). Landbruksporteføljen inkluderer reelt sett en vesentlig andel boligpant. INVESTERINGER I DATTERSELSKAPER Landkreditt Finans AS (56 prosent) kan i 1. halvår 2011 vise til et resultat på 2,8 millioner kroner (1,7 millioner kroner). Resultatet hittil i 2011 er noe bedre enn forventet. Selskapets formål er objektsfinansiering med leasing som hovedprodukt. Selskapet har pr 30. juni 2011 en forvaltningskapital på 527 millioner kroner (375 millioner kroner). Kapitaldekningen er beregnet til 18,63 prosent. Landkreditt Boligkreditt AS (100 prosent) har i 1. halvår 2011 et resultat på 1, 7 millioner kroner. Resultatet er noe lavere enn forventet som følge av stigende priser på markedsfinansiering og sterk konkurranse om kundene. Samlet balanse utgjør millioner kroner, hvorav millioner kroner er utlån til personmarkedskunder. Kapitaldekningen er beregnet til 18,80 prosent. FINANSURO, USIKKERHET KNYTTET TIL FREMTIDIG ØKONOMISK UTVIKLING OG FREMTIDSUTSIKTER Uroen i finansmarkedene og svakere økonomisk utvikling i Norge og internasjonalt har så langt bidratt til lavere volumvekst og sterkere press på rentemarginene. Det forventes fortsatt press på rentemarginene som følge av sterk konkurranse om kundene og økte kostnader knyttet til markedsfinansiering. Etter iverksettelse av tiltak viser misligholdet en fallende tendens. Denne utviklingen ventes å vedvare. Det forventes videre at tapene også i fremtiden vil ligge på meget lave nivåer. Banken styrer i 2011 mot moderat vekst basert på en positiv resultatutvikling. Det vil også i 2. halvår 2011 bli overført boliglån til Landkreditt Boligkreditt. Oslo, 30. juni august Delårsrapport Landkreditt Bank AS 1. halvår 2011

5 NØKKELTALL (Hele tusen kroner) Forvaltningskapital Resultat Egenkapital % Kapitaldekning 12,17 11,47 12,42 Utlånsvekst -3,27 2,57 1,20 Innskuddsvekst 4,16 4,30 6,17 Innskuddsdekning 76,89 69,22 71,41 Tapsprosent 0,05 0,00 0,13 Misligholdsprosent 2,40 2,98 2,84 RESULTATREGNSKAP (Hele tusen kroner) 2. KVARTAL 2. KVARTAL 1. HALVÅR 1. HALVÅR Renteinntekter ol inntekter Rentekostnader ol kostnader Netto renteinntekter Gebyrer og provisjonsinntekter Gebyrer og provisjonskostnader Netto inntekt (-tap) på invest. vurdert til virkelig verdi Andre driftsinntekter Sum andre driftsinntekter Lønn og andre personalkostnader Administrasjonskostnader Avskrivninger Andre driftskostnader Tap på utlån Resultat før skatt Skattekostnad Periodens resultat

6 BALANSE (Hele tusen kroner) 30. JUNI 30. JUNI 31. DESEMBER EIENDELER Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Netto utlån til og fordringer på kunder Sertifikater og obligasjoner vurdert til virkelig verdi Aksjer og andeler Utsatt skattefordel Andre immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Forskuddsbetalinger og opptjente ikke mottatte inntekter Sum eiendeler JUNI 30. JUNI 31. DESEMBER GJELD OG EGENKAPITAL F-lån Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid Innskudd fra og gjeld til kunder uten avtalt løpetid Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer til virkelig verdi Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer til amortisert kost Utsatt skatt Annen gjeld Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter Pensjonsforpliktelser Sum gjeld Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Sum egenkapital Sum gjeld og egenkapital Kommentar: Det er i 2011 inntektsført 6,6 millioner kroner for avsetning til pensjon knyttet til gammel AFP-ordning. Landkreditt Bank har i 2011 overført 649,1 millioner kroner i boliglån til Landkreditt Boligkreditt AS. 6 Delårsrapport Landkreditt Bank AS 1. halvår 2011

7 KONTANTSTRØMOPPSTILLING (Hele tusen kroner) 1. HALVÅR 1. HALVÅR Resultat før skatt Avskrivninger Betalte skatter Netto utbetalinger av nedbetalingslån Netto innbetaling/ utbetaling ved omsetning av rentebærende papirer Netto innbetalinger/utbetalinger av innskudd fra kunder Netto innbetalinger/utbetalinger ved omsetning av aksjer Netto innbetalinger/utbetalinger av annen gjeld Endring tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Salg av varige driftsmidler Kjøp av varige driftsmidler Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Opptak nye lån kredittinstitusjoner Nedbetaling lån i kredittinstitusjoner Opptak av obligasjons- og sertifikatgjeld Nedbetaling av obligasjons- og sertifikatgjeld Endring innskutt egenkapital Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring likvider Likviditetsbeholdning Likviditetsbeholdning / Likviditetsbeholdningen består av innskudd i Norges Bank og kredittinstitusjoner REGNSKAPSPRINSIPPER Regnskapet for Landkreditt Bank AS pr. 30. juni 2011 er avlagt i henhold til IAS 34. Regnskapsprinsippene er ikke endret siden årsskiftet. Regnskapet er ikke revidert. Alle beløp er i kroner dersom ikke annet er oppgitt. Regnskapet presenteres i norske kroner, som er selskapets funksjonelle valuta. 7

8 ENDRING I EGENKAPITAL ANNEN AKSJEKAPITAL EGENKAPITAL SUM Egenkapital Kapitalutvidelse Periodens resultat Egenkapital Egenkapital Kapitalutvidelse Periodens resultat Egenkapital KAPITALDEKNING NETTO ANSVARLIG KAPITAL Utstedt kapital som inngår i kjernekapitalen Annen egenkapital Urealiserte verdiendringer -70 Immaterielle eiendeler Kjernekapital KAPITALKRAV STANDARDMETODEN BALANSEPOSTER UTENOM BALANSEN Institusjoner Foretak Massemarkedsengasjementer Engasjementer med pantsikkerhet i eiendom Forfalte engasjementer Andeler i verdipapirfond Øvrige engasjementer Kapitalkrav Sum kapitalkrav KAPITALKRAV OPERASJONELL RISIKO Basismetoden FRADRAG I KAPITALBEHOVET Urealiserte gevinster/tap 144 Overskudd av ansvarlig kapital Kapitaldekning (%) 12, Kapitaldekning (%) 12,42 8 Delårsrapport Landkreditt Bank AS 1. halvår 2011

9 MISLIGHOLDTE UTLÅN Brutto misligholdte utlån eldre enn 90 dager Individuelle nedskrivninger Nedskrivninger på grupper av utlån Netto misligholdte utlån eldre enn 90 dager Netto mislighold i % av brutto utlån 2,40 2,98 2,84 TAP PÅ UTLÅN Periodens endring i individuelle nedskrivninger Periodens endring i nedskrivning på grupper av utlån Konstaterte tap i perioden med tidligere individuelle nedskrivninger Konstaterte tap uten tidligere individuelle nedskrivninger Inngang på tidligere konstaterte nedskrivninger Tap på utlån INDIVIDUELLE NEDSKRIVNINGER PÅ UTLÅN Individuelle nedskrivninger på utlån Konstaterte tap i perioden med tidligere individuelle nedskrivninger Økning i individuelle nedskrivninger i perioden Nye individuelle nedskrivninger i perioden Tilbakeføring av individuelle nedskrivninger i perioden Individuelle nedskrivninger på utlån NEDSKRIVNING PÅ GRUPPER AV UTLÅN Gruppenedskrivning Periodens endring i nedskrivninger Gruppenedskrivning GJELD STIFTET VED UTSTEDELSE AV VERDIPAPIRER NOMINELLE VERDIER Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Utstedelse av nye verdipapirinnlån Innfrielser Netto tilbakekjøp Sum gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer

10

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank 31.. Kvartal 2011 Landkreditt Bank Kvartalsrapport pr 30. september 2011 Landkreditt Bank kan pr 30. september 2011 vise til et resultat på 41,3 millioner kroner. Resultatet

Detaljer

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank 1. kvartal Delårsrapport For Landkreditt Bank 2010 Landkreditt Bank Delårsrapport pr. 31.03.2010 Landkreditt Bank kan i 1. kvartal vise til vesentlig bedre resultater enn i tilsvarende periode i 2009.

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2014 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. halvår 2014 Resultatet Brutto renteinntekter pr 30. juni 2014 utgjør 31,3 millioner kroner (29,0 millioner kroner

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2015 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2015 utgjør 15,7 millioner kroner (14,9 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Finans. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Finans. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Finans 1. Halvår 2014 Landkreditt finans Beretning 1. halvår 2014 GENERELT Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007, og fikk godkjenning som kredittforetak fra Finanstilsynet

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 1. Halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 1. Halvår 2015 LANDKREDITT FINANS Beretning 1. halvår 2015 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007, og fikk godkjenning som kredittforetak fra Finanstilsynet i

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 1. Kvartal 2015 LANDKREDITT FINANS Beretning 1. kvartal 2015 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007, og fikk godkjenning som kredittforetak fra Finanstilsynet

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 30.09.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 3. kvartal utgjør 36,0 mill. kr eller 1,22 % av gjennomsnittlig

Detaljer

gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa

gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2010 Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa Hovedtrekk fjerde kvartal 2010 Økt innskuddsdekning Økt kundevekst Bankens virksomhet

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 8,4 mill. kr eller 0,89 % av gjennomsnittlig

Detaljer

gjensidige.com DelÅrsrapport andre kvartal og første halvår Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa

gjensidige.com DelÅrsrapport andre kvartal og første halvår Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa gjensidige.com DelÅrsrapport andre kvartal og første halvår 2010 Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa Hovedtrekk andre kvartal og første halvår 2010 Positivt resultat i andre kvartal og første halvår

Detaljer

gjensidige.com delårsrapport andre kvartal og første halvår Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa

gjensidige.com delårsrapport andre kvartal og første halvår Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa gjensidige.com delårsrapport andre kvartal og første halvår 2011 Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa Hovedtrekk ANDRE KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR 2011 Ny daglig leder i Gjensidige Bank Strukturell

Detaljer

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 God start på året Resultat før skatt: 10,8 millioner kroner (6,7 millioner kroner) Egenkapitalavkastning før skatt: 10,1 % (6,6 %) og etter skatt: 7,6 % (5,1 %) Rentenetto

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Andebu Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Andebu Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP isolert Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25 179 24 744 73 918 71 307

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Lavere driftsresultat enn samme periode i fjor Lavere rentenetto enn samme periode

Detaljer

Halvårsrapport. 2. kvartal 2011

Halvårsrapport. 2. kvartal 2011 Halvårsrapport 2. kvartal 2011 HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 2. kv. 11 1. kv. 11 4. kv. 10 3. kv. 10 2. kv. 10 1. kv. 10 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Detaljer

gjensidige.com DelÅrsrapport andre kvartal og første halvår Gjensidige bank ASa

gjensidige.com DelÅrsrapport andre kvartal og første halvår Gjensidige bank ASa gjensidige.com DelÅrsrapport andre kvartal og første halvår 2009 Gjensidige bank ASa Delårsrapport andre kvartal og første halvår 2009 VIRKSOMHETEN Gjensidige Bank ble lansert i og har hovedkontor i Førde.

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 31.3.2012 Markedsforhold Markedssituasjonen er fortsatt preget av lave renter og en presset konkurransesituasjon. Markedet

Detaljer

gjensidige.com delårsrapport andre kvartal og første halvår gjensidige bank boligkreditt as

gjensidige.com delårsrapport andre kvartal og første halvår gjensidige bank boligkreditt as gjensidige.com delårsrapport andre kvartal og første halvår 2011 gjensidige bank boligkreditt as DELÅRSRAPPORT ANDRE KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR 2011 VIRKSOMHETEN Gjensidige Bank Boligkreditt AS ble stiftet

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Regnskap 3. kvartal 2012

Regnskap 3. kvartal 2012 Regnskap 3. kvartal 2012 Kort presentasjon av Eiendomskreditt Eiendomskreditt ble etablert den 29.10.1997 og fikk konsesjon som kredittforetak 17.4.1998. Eiendomskreditts formål er å yte mellomlange og

Detaljer

Dela rsregnskap 2. kvartal 2015

Dela rsregnskap 2. kvartal 2015 Dela rsregnskap 2. kvartal 2015 HOVEDTALL MELHUS SPAREBANK Beløp i tusen kroner og i % av midlere forvaltning Resultat 30.06.2015 30.06.2014 2014 Renteinntekter 122.213 3,67 % 136.031 4,32 % 271.989 4,19

Detaljer

Delårsrapport 31.12.2009

Delårsrapport 31.12.2009 Delårsrapport 31.12.2009 DELÅRSRAPPORT.09 Nes Prestegjelds Sparebanks kvartalsregnskap er utarbeidet i samsvar med internasjonale regnskapsstandarder (IFRS), herunder IAS 34 om delårsrapportering. Banken

Detaljer

LANDKREDITT BOLIGKREDITT AS. Årsrapport 2011

LANDKREDITT BOLIGKREDITT AS. Årsrapport 2011 LANDKREDITT BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2011 Styrets beretning og regnskap 2011 inklusive kontantstrømoppstilling og noter Godkjent i styremøte 14. februar 2012 Årsberetning for 2011 Generelt Landkreditt

Detaljer

DelÅrsrapport 1. kvartal

DelÅrsrapport 1. kvartal gjensidige.com DelÅrsrapport 1. kvartal 2010 Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa DELÅRSRAPPORT FØRSTE KVARTAL 2010 VIRKSOMHETEN Gjensidige Bank ble lansert i 2007 og har hovedkontor i Førde. I

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer