DELÅRSRAPPORT Landkreditt og Landkreditt konsern 1. KVARTAL 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DELÅRSRAPPORT Landkreditt og Landkreditt konsern 1. KVARTAL 2011"

Transkript

1 DELÅRSRAPPORT Landkreditt og Landkreditt konsern 1. KVARTAL 2011

2 2 Delårsrapport Landkreditt 1. kvartal 2011

3 LANDKREDITT Kvartalsrapport pr 31. mars 2011 Resultatet av driften i konsernet pr 1. kvartal 2011 utgjør 15 millioner kroner, sammenlignet med 21 millioner kroner pr 1. kvartal Resultatet i 2011 er noe bedre enn forventet. Konsernselskapene LANDKREDITT BANK kan i årets første tre måneder vise til et resultat på 14,6 millioner kroner. Resultatet er noe lavere enn i tilsvarende periode i 2010, men bedre enn forventet. Resultatet er positivt påvirket av inntektsføring av en pensjonsordning, negativt påvirket av tap på ett utlånsengasjement og press på rentemarginene. Økningen i driftskostnader, hensyntatt inntektsføring av pensjoner, er lavere enn forventet. Utlånsvolumet er redusert med ca. 2,3 prosent i forhold til 31. desember Reduksjonen skyldes overføring av boliglån til Landkreditt Boligkreditt samt sesongmessige svingninger, spesielt knyttet til lån og kreditter til landbruket. Eksklusive disse effektene er den underliggende veksten hittil i 2011 på nivå med tilsvarende periode i 2010, og som forventet. Også innskuddsveksten er positivt påvirket av de sesongmessige svingingene på lån og kreditter til landbruket. I et mer langsiktig perspektiv finansieres utlånsveksten i Landkreditt Bank av innskudd. I tillegg til egen vekst finansierer Landkreditt Bank veksten i Landkreditt Finans. Obligasjonsinnlån som kommer til forfall refinansieres enten i Landkreditt Boligkreditt eller i Landkreditt Bank. Resultat etter skatt utgjør 14,6 millioner kroner (17,2 millioner kroner pr 31. mars 2010). Kapitaldekningen, basert på Basel II, er pr. 31. mars 2011, eksklusive periodens resultat, beregnet til 12,44 prosent (11,84 prosent). Innskudd fra kunder finansierer 75 prosent (71 prosent) av utlånsporteføljen. Innskuddsdekningen blir positivt påvirket av overføring av boliglån til Landkreditt Boligkreditt. Hensyntatt dette har innskuddsdekningen økt med ca. 1 prosent i forhold til 31. mars LANDKREDITT BOLIGKREDITT følger i hovedsak planlagt utvikling. Resultatet, 0,7 millioner kroner, er dog noe lavere enn forventet som følge av press på rentemarginen. Overføring av lån fra Landkreditt Bank til Landkreditt Boligkreditt går som planlagt og det er pr 31. mars 2011 netto overført 651 millioner kroner. LANDKREDITT FINANS er i god utvikling. Regnskapet per 31. mars 2011 viser et overskudd på 1,2 millioner kroner (0,4 millioner kroner), og er som forventet. Forvaltningskapitalen utgjør 472 millioner kroner (341 millioner kroner). Kapitaldekningen er beregnet til 20,68 prosent. I LANDKREDITT FORVALTNING kan alle fondene vise til meget gode resultater. Resultatet pr 31. mars 2011 i forvaltningsselskapet utgjør -0,4 millioner kroner (0,2 millioner kroner). Resultatet er som forventet. I LANDKREDITT SA utgjør resultatet -2 millioner kroner (2 millioner kroner). Resultatet er negativt påvirket av kursutviklingen på investeringer i aksjefond. Den øvrige driften utvikler seg som forventet. Regnskapsrapporteringen både for morselskap og konsern er avlagt etter IFRS. Regnskapene er ikke reviderte. Kapitaldekningen, basert på Basel II, er i morselskapet 87,79 prosent (86,86 prosent). Tilsvarende for konsernet utgjør 13,87 prosent (13,73 prosent). Resultatregnskapet Netto renteinntekter konsern utgjør 56 millioner kroner (56 millioner kroner). Rentemarginene er under press spesielt som følge av høyere innlånskostnader i Landkreditt Bank. Økt volum og opplåning i Landkreditt Boligkreditt bidrar til at dette presset reduseres noe. Det er fortsatt høyt fokus på innskudd som den primære finansieringskilde. Netto andre driftsinntekter pr 31. mars 2011 utgjør 12 millioner kroner (14 millioner kroner) og er positivt påvirket av økning i gebyrinntekter. Driftsinntektene er negativt påvirket av lavere kursavkastning på investeringer i verdipapirer, spesielt aksjefond. Driftskostnadene, eksklusive tap på utlån, utgjør 41 millioner kroner (43 millioner kroner). Det er i 1. kvartal 2011 inntektsført ca. 6 millioner kroner i forbindelse med avvikling av en pensjonsordning i Landkreditt Bank. Den samlede kostnadsveksten er lavere enn forventet Tap på utlån pr 1. kvartal 2011 (5 millioner kroner) kan tilskrives ett engasjement. Ut over dette ene engasjementet er det netto inntektsført et mindre beløp. 3

4 BALANSEN Netto utlån utgjør millioner kroner, en økning på 0,2 prosent i forhold til siste årsskifte og 5,2 prosent i forhold til 31. mars Beholdningen av verdipapirer utgjør 1162 millioner kroner (980 millioner kroner). Både i 2010 og i første kvartal 2011 er beholdningen av rentebærende verdipapirer økt noe. Porteføljen av rentebærende verdipapirer består hovedsakelig av obligasjoner utstedt av andre banker, andre boligkredittforetak samt rentefond og har kort durasjon. Konsernets forvaltningskapital utgjør millioner kroner en økning med ca. 8,4 prosent i forhold til 31. mars UTLÅNSPORTEFØLJEN Utlånsporteføljen i Landkreditt Bank består hovedsakelig av utlån med pant i boligeiendom (24 prosent) og næringslån, i det vesentlige pantelån til landbruket (76 prosent). Landbruksporteføljen inkluderer reelt sett en vesentlig andel boligpant. Utlånsporteføljene i henholdsvis Landkreditt Finans og Landkreditt Boligkreditt utgjør 453 millioner kroner og 651 millioner kroner. Netto misligholdte engasjementer i konsernet ut over 90 dager utgjør 286 millioner kroner pr 31. mars 2011 (261 millioner kroner). Det er iverksatt tiltak for å reversere denne utviklingen. Dette har gitt utslag i redusert korttidsmislighold og det forventes også at trenden på mislighold over 90 dager snus i løpet av 2. kvartal Det er styrets vurdering at utlånsporteføljene er godt sikret og risikoen for tap er lav. FREMTIDSUTSIKTER Uroen i finansmarkedene, svakere økonomisk utvikling i Norge og internasjonalt har så langt bidratt til lavere volumvekst og sterkere press på rentemarginene. Det forventes fortsatt press på rentemarginene som følge av sterk konkurranse om kundene og økte kostnader knyttet til markedsfinansiering. Misligholdet viser en økende tendens men iverksatte tiltak ventes å snu denne trenden i løpet av 2. kvartal Det forventes at tapene også i fremtiden vil ligge på meget lave nivåer. Regnskapsregler, blant annet knyttet til verdiutvikling på innlån, har medført store resultatmessige svingninger de senere årene, men har hatt liten betydning for konsernets underliggende drift. Den samlede virksomheten skal ha moderat fremtidig vekst basert en positiv resultatutvikling og opprettholdelse av soliditeten. Oslo, 31. mars mai Delårsrapport Landkreditt 1. kvartal 2011

5 NØKKELTALL PR 31. MARS KONSERN Forvaltningskapital (mill. kr.) Utlånsvekst (prosent) 0,18 0,00 Resultat pr 1. kvartal (mill. kr.) Egenkapital (mill. kr.) Kapitaldekning (prosent) 13,87 13,73 LANDKREDITT Forvaltningskapital (mill. kr.) Resultat pr 1. kvartal (mill. kr.) -2 2 Egenkapital (mill. kr.) Kapitaldekning (prosent) 87,79 86,86 LANDKREDITT BANK Forvaltningskapital (mill. kr.) Resultat pr 1. kvartal (mill. kr.) Egenkapital (mill. kr.) Kapitaldekning (prosent) 12,44 11,84 Utlånsvekst (prosent) -2,29-0,22 Innskuddsvekst (prosent) 3,27 3,83 Innskuddsdekning (prosent) 75,47 70,84 Tapsprosent (prosent) 0,04 0,00 Misligholdsprosent (prosent) 2,25 2,05 LANDKREDITT FINANS Forvaltningskapital (mill. kr.) Resultat pr 1. kvartal (mill. kr.) 1 0 Egenkapital (mill. kr.) Kapitaldekning (prosent) 20,68 27,31 Utlånsvekst (prosent) 6,29 10,97 Tapsprosent (prosent) 0,00 0,00 Misligholdsprosent (prosent) 0,00 0,00 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Forvaltningskapital (mill. kr.) 677 n.a Resultat pr 1. kvartal (mill. kr.) 1 n.a Egenkapital (mill. kr.) 76 n.a Kapitaldekning (prosent) 31,86 n.a Utlånsvekst (prosent) n.a. n.a Tapsprosent (prosent) 0,00 n.a Misligholdsprosent (prosent) 0,00 n.a LANDKREDITT FORVALTNING Forvaltet volum (mill. kr.) Resultat pr 1. kvartal (mill. kr.) 0,0 0,0 Egenkapital (mill. kr.)

6 RESULTATREGNSKAP LANDKREDITT KONSERN (Hele tusen kroner) 1. KVARTAL 1. KVARTAL Renteinntekter ol inntekter Rentekostnader ol kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning Gebyrer og provisjonsinntekter Gebyrer og provisjonskostnader Netto inntekt på rentebærende verdipapirer vurdert til virkelig verdi Netto inntekt på aksjer og andeler vurdert til virkelig verdi Netto inntekt på innlån og finansielle derivater vurdert til virkelig verdi Andre driftsinntekter Sum andre driftsinntekter Lønn og andre personalkostnader Administrasjonskostnader Avskrivninger Andre driftskostnader Tap på utlån Sum driftskostnader Driftsresultat før skatt Andel resultat tilknyttede selskaper Skattekostnad Resultat Andre inntekter og kostnader Totalt resultat FORDELING AV RESULTATET Majoritetseiere Minoritetseiere Sum FORDELING AV TOTALRESULTATET Majoritetseiere Minoritetseiere Sum Delårsrapport Landkreditt 1. kvartal 2011

7 BALANSE LANDKREDITT KONSERN (Hele tusen kroner) 31. MARS 31. MARS 31. DESEMBER EIENDELER Kontanter, fordringer på sentralbanker og lignende Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Netto utlån til og fordringer på kunder Sertifikater og obligasjoner Finansielle derivater Aksjer og andeler til virkelig verdi Andre aksjer og andeler Eierinteresser i tilknyttede selskaper Utsatt skattefordel Andre immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Forskuddsbetalinger og opptjente inntekter Sum eiendeler MARS 31. MARS 31. DESEMBER GJELD OG EGENKAPITAL Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer til virkelig verdi Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer til amortisert kost Finansielle derivater Betalbar skatt Annen gjeld Utsatt skatt Påløpte kostnader og forskuddsbetalte inntekter Avsetning for forpliktelser Sum gjeld og forpliktelser Minoritetsinteresser Reservefond Opptjent egenkapital Sum egenkapital Sum gjeld og egenkapital

8 RESULTATREGNSKAP LANDKREDITT (Hele tusen kroner) 1. KVARTAL 1. KVARTAL Annen driftsinntekt Lønn, honorarer, etc Sosiale kostnader Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT Utbytter Konsernbidrag Renteinntekter Inntekt fra investering i obligasjoner Inntekt fra investering i aksjefond Rentekostnader obligasjonsgjeld Annen finanskostnad RESULTAT AV FINANSPOSTER RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD Skattekostnad PERIODENS RESULTAT Delårsrapport Landkreditt 1. kvartal 2011

9 BALANSE LANDKREDITT (Hele tusen kroner) 31. MARS 31. MARS 31. DESEMBER EIENDELER Utsatt skattefordel Fast eiendom Aksjer i Landkreditt Bank AS Aksjer i Landkreditt Forvaltning AS Aksjer i AS Landkredittgården Aksjer i Landkreditt Invest AS Sum investeringer i datterselskaper Aksjer i Landbruksforsikring AS Sum investeringer i tilknyttede selskaper Andeler i Produsentregisteret Andeler i Nortura Hærland Eiendom KS Sum andre aksjer og andeler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Andeler i aksjefond Andeler i Landkreditt Høyrente Ansvarlig lån Sertifikater og obligasjoner Sum rentebærende verdipapirer Andre fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Reservefond Annen egenkapital Sum egenkapital Obligasjonsgjeld Sum langsiktig gjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD

10 KONTANTSTRØMOPPSTILLING (Hele tusen kroner) LANDKREDITT KONSERN Driftsresultat før skatt Andel resultat tilknyttede selskaper Urealisert verdiendring finansielle instrumenter ført til virkelig verdi Avskrivninger Endring nedbetalingslån Endring innbetaling/ utbetaling ved omsetning av rentebærende papirer Endring finansielle derivater Endring innbetalinger/utbetalinger av innskudd fra kunder Endring innbetalinger/utbetalinger av annen gjeld Endring tidsavgrensningsposter Betalte skatter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kjøp av langsiktig investering i aksjer og andre andeler Salg av langsiktig investering i aksjer og andre andeler Mottatt utbytte fra tilknyttede selskaper Kapitaltilførsel datter- og tilknyttede selskaper Salg av varige driftsmidler Kjøp av varige driftsmidler Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Opptak av gjeld bokført til virkelig verdi Nedbetaling av gjeld bokført til virkelig verdi Opptak av gjeld vurdert til amortisert kost Nedbetaling av gjeld vurdert til amortisert kost Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring likvider Likviditetsbeholdning Likviditetsbeholdning Delårsrapport Landkreditt 1. kvartal 2011

11 KONSERN - ENDRING I EGENKAPITAL (Hele tusen kroner) ANNEN MINORITETS RESERVEFOND EGENKAPITAL INTERESSER SUM Egenkapital Korrigering andel minoriteter Sum inntekter, kostnader og verdiendringer Egenkapital Egenkapital Korrigering andel minoriteter Sum inntekter, kostnader og verdiendringer Egenkapital LANDKREDITT - ENDRING I EGENKAPITAL (Hele tusen kroner) ANNEN RESERVEFOND EGENKAPITAL SUM Egenkapital Sum inntekter, kostnader og verdiendringer Egenkapital Egenkapital Sum inntekter, kostnader og verdiendringer Egenkapital

12 KAPITALDEKNING Følgende selskaper er fullt konsolidert i kapitaldekningsberegningen: Landkreditt, Landkreditt Bank AS, Landkreditt Forvaltning AS, Landkreditt Boligkreditt AS, Landkreditt Finans AS, AS Landkredittgården, Landkreditt Invest AS, Landbruksforsikring AS LANDKREDITT LANDKREDITT LANDKREDITT NETTO ANSVARLIG KAPITAL KONSERN LANDKREDITT BANK BOLIGKREDITT FINANS Innbetalt aksjekapital Overkursfond Annen egenkapital Minoritetsinteresser Urealiserte verdiendringer Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Kjernekapital TILLEGGSKAPITAL Innbetalt evigvarende ansvarlig lånekapital FRADRAG I KJERNE- OG TILLEGGSKAPITALEN Bokført verdi ansvarlig kapital Netto ansvarlig kapital KAPITALKRAV STANDARDMETODEN Institusjoner Foretak Massemarkedsengasjementer Engasjementer med pantsikkerhet i eiendom Forfalte engasjementer Andeler i verdipapirfond Øvrige engasjementer Kapitalkrav KAPITALKRAV FOR POSISJONS-, VALUTA- OG VARERISIKO Valuta KAPITALKRAV OPERASJONELL RISIKO Basismetoden FRADRAG I KAPITALBEHOVET Ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner Urealiserte gevinster/tap Fradrag i kapitalkravet Overskudd av ansvarlig kapital Kapitaldekning (prosent) ,87 87,79 12,44 31,86 20,68 Kapitaldekning (prosent) ,73 86,86 11,84 n.a. 27,46 12 Delårsrapport Landkreditt 1. kvartal 2011

13 REGNSKAPSPRINSIPPER Regnskapene for morselskap og konsern pr. 31. mars 2011 er avlagt i henhold til IAS 34. Regnskapsprinsippene er ikke endret siden årsskiftet. Landkreditt ble stiftet i 1915 som en kredittforening. Fra 1. januar 2008 er foreningen omdannet til morselskap i finanskonsern etter holdingmodellen og benevnt som samvirkeforetak av låntakere. Samvirkeforetaket er morselskap i finanskonsernet Landkreditt, som omfatter Landkreditt Bank AS, Landkreditt Forvaltning AS, Landkreditt Finans AS, Landkreditt Boligkreditt AS, AS Landkredittgården og Landkreditt Invest AS. Landkreditts formål er å eie eller delta i andre foretak som driver bankvirksomhet, forsikringsvirksomhet og virksomhet forbundet med dette. Landkreditts overordnede mål er ved forvaltning av egen formue og gjennom datterselskap og/eller deltagelse i andre foretak å bidra til bedret økonomi for medlemmene ved å tilby gode finansielle tjenester. Alle som har lån i Landkreditt Bank, sikret med pant i landbrukseiendom eller driftskreditt, er medlemmer i Landkreditt. Regnskapene er ikke reviderte. Alle beløp er i kroner dersom ikke annet er oppgitt. Regnskapet presenteres i norske kroner, som er selskapets funksjonelle valuta. SEGMENTINFORMASJON Konsernets virksomhet er inndelt i primærsegmentene bankdrift til næringsliv og personmarked. Den aktivitet som ikke lar seg allokere til bankdrift mot næringsliv eller personmarked, eller boliglån i Landkreditt Boligkreditt, er definert som øvrig virksomhet. Store svingninger i verdipapirmarkedene har påvirket resultatet i konsernet i de senere årene i unormalt stor grad. Finans er derfor skilt ut som eget segment. I et mer langsiktig perspektiv forventes at bankdriften fra primærsegmentene næringsliv og personmarked vil ha størst betydning for de regnskapsmessige resultater. Bankdriften er organisert som en internettbank med dertilhørende elektroniske distribusjonskanaler. Konsernet driver sin virksomhet kun i Norge, og med hele landet som sitt primærområde. Videre segmentering på geografisk lokalisering anses dermed ikke relevant. Oppfølgingen av segmentene i ledelsesrapporteringen er basert på driftsresultat før skatt NÆRINGS- PERSON- FINANS- ØVRIG RESULTATREGNSKAP LIV MARKED VIRKSOMHET VIRKSOMHET KONSERN Netto renteinntekter 1) Netto gebyr- og provisjonsinntekter Netto avkastning på finansielle instrumenter Andre driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat før tap pr segment Tap på utlån og garantier Driftsresultat før skatt Andel resultat tilknyttede selskaper Periodens resultat før skatt BALANSE Totale utlån Nedskrivninger på utlån og garantier Finansielle instrumenter Andre eiendeler Sum eiendeler pr segment Lån og innskudd Finansielle instrumenter Annen gjeld Sum gjeld pr segment Egenkapital Sum gjeld og egenkapital pr segment ) Fundingkostnadene er fordelt i fohold til gapet mellom gjennomsnitlig utlån og innskudd. 13

14 NÆRINGS- PERSON- FINANS- ØVRIG RESULTATREGNSKAP LIV MARKED VIRKSOMHET VIRKSOMHET KONSERN Netto renteinntekter 1) Netto gebyr- og provisjonsinntekter Netto avkastning på finansielle instrumenter Andre driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat før tap pr segment Tap på utlån og garantier Resultat før skatt pr segment Andel resultat tilknyttede selskaper Periodens resultat før skatt BALANSE Totale utlån Nedskrivninger på utlån og garantier Finansielle instrumenter Andre eiendeler Sum eiendeler pr segment Lån og innskudd Finansielle instrumenter Annen gjeld Sum gjeld pr segment Egenkapital Sum gjeld og egenkapital pr segment ) Fundingkostnadene er fordelt i fohold til gapet mellom gjennomsnitlig utlån og innskudd. 14 Delårsrapport Landkreditt 1. kvartal 2011

15 TAP PÅ UTLÅN OG GARANTIER (Hele tusen kroner) KONSERN MISLIGHOLDTE UTLÅN Brutto misligholdte utlån eldre enn 90 dager Individuelle nedskrivninger Nedskrivning på grupper av utlån Netto misligholdte utlån eldre enn 90 dager Netto mislighold i prosent av brutto utlån 2,07 1,99 KONSERN TAP PÅ UTLÅN Periodens endring i individuelle nedskrivninger Periodens endring i nedskrivning på grupper av utlån 0 0 Konstaterte tap i perioden med tidligere individuelle nedskrivninger Konstaterte tap uten tidligere individuelle nedskrivninger Inngang på tidligere konstaterte nedskrivninger Tap på utlån KONSERN INDIVIDUELLE NEDSKRIVNINGER PÅ UTLÅN Individuelle nedskrivninger på utlån Konstaterte tap i perioden med tidligere individuelle nedskrivninger Økning i individuelle nedskrivninger i perioden Nye individuelle nedskrivninger i perioden Tilbakeføring av individuelle nedskrivninger i perioden Individuelle nedskrivninger på utlån KONSERN NEDSKRIVNING PÅ GRUPPER AV UTLÅN Gruppenedskrivning /- Periodens endring i nedskrivninger 0 0 =Gruppenedskrivning GJELD VED UTSTEDELSE AV VERDIPAPIRER - KONSERN NOMINELLE VERDIER Netto gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Utstedelse av nye verdipapirinnlån Innfrielser Tilbakekjøp 0 0 Sum gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer

16

DELÅRSRAPPORT. 3.. Kvartal. Landkreditt og Landkreditt konsern

DELÅRSRAPPORT. 3.. Kvartal. Landkreditt og Landkreditt konsern DELÅRSRAPPORT 3.. Kvartal 2011 Landkreditt og Landkreditt konsern Landkreditt Kvartalsrapport pr 30. september 2011 Resultatet av driften i konsernet pr 3. kvartal 2011 utgjør 32 millioner kroner, sammenlignet

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 2 Delårsrapport Landkreditt Bank AS 1. halvår 2011 LANDKREDITT BANK REGNSKAP PR. 30. JUNI 2011 Landkreditt Bank kan i årets første seks måneder vise til

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt. 3. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt. 3. Kvartal Delårsrapport Landkreditt 3. Kvartal 2012 Landkreditt Beretning 30. september 2012 Resultatet av driften i konsernet hittil i 2012 utgjør 60 millioner kroner, sammenlignet med 34 millioner kroner i tilsvarende

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank 31.. Kvartal 2011 Landkreditt Bank Kvartalsrapport pr 30. september 2011 Landkreditt Bank kan pr 30. september 2011 vise til et resultat på 41,3 millioner kroner. Resultatet

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt og Landkreditt konsern 1. HALVÅR 2011

DELÅRSRAPPORT Landkreditt og Landkreditt konsern 1. HALVÅR 2011 DELÅRSRAPPORT Landkreditt og Landkreditt konsern 1. HALVÅR 2011 LANDKREDITT Kvartalsrapport pr 30. juni 2011 Resultatet av driften i konsernet pr 1. halvår 2011 utgjør 27 millioner kroner, sammenlignet

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Bank 1. Kvartal 2012 Landkreditt bank Beretning 1. kvartal 2012 Resultatet i Landkreditt Bank pr 31. mars 2012 utgjør 6,0 millioner kroner (14,6 millioner kroner pr 31. mars 2011).

Detaljer

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank 1. kvartal Delårsrapport For Landkreditt Bank 2010 Landkreditt Bank Delårsrapport pr. 31.03.2010 Landkreditt Bank kan i 1. kvartal vise til vesentlig bedre resultater enn i tilsvarende periode i 2009.

Detaljer

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009 Landkreditt Bank Delårsrapport 3. kvartal 2009 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2009 Generelt Resultatet av den underliggende driften i Landkreditt Bank AS viser en god utvikling sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Bank 1. Kvartal 2012 2013 Landkreditt bank Beretning 1. kvartal 2013 Resultatet i Landkreditt Bank konsern pr 31. mars 2013 utgjør 12,6 millioner kroner (0,1 millioner kroner

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2014 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. halvår 2014 Resultatet Brutto renteinntekter pr 30. juni 2014 utgjør 31,3 millioner kroner (29,0 millioner kroner

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Bank Kvartal Delårsrapport Landkreditt Bank 3. 1. Kvartal 2012 2013 Landkreditt bank Beretning 3. kvartal 2013 Resultatet i Landkreditt Bank konsern pr 30. september 2013 utgjør 62,7 millioner kroner (49,7 millioner

Detaljer

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 2013 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2013 Resultatregnskapet viser et overskudd etter skatt på 8,3 millioner kroner (4,8 millioner kroner).

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2012 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2012 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank. 1. Kvartal halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank. 1. Kvartal halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank 1. Kvartal halvår 2012 LANDKREDITT BANK Beretning 1. halvår 2012 Resultatet i Landkreditt Bank konsern pr 30. juni 2012 utgjør 33,2 millioner kroner (32,3 millioner kroner

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2013 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2013 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2015 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2015 utgjør 15,7 millioner kroner (14,9 millioner kroner pr 1.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2015 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2015 utgjør 29,5 millioner kroner (31,3 millioner kroner pr 1.

Detaljer

1. Halvår. Delårsrapport Landkreditt

1. Halvår. Delårsrapport Landkreditt 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt 2013 Landkreditt Beretning 1. halvår 2013 Resultatet av driften i konsernet hittil i 2013 utgjør 35,1 millioner kroner, sammenlignet med 20,2 millioner kroner i tilsvarende

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal Halvår

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal Halvår Delårsrapport Landkreditt Bank 1. Kvartal Halvår 2012 2013 Landkreditt bank Beretning 1. halvår 2013 Resultatet i Landkreditt Bank konsern pr 30. juni 2013 utgjør 33,9 millioner kroner (24,2 millioner

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt og Landkreditt konsern 1. halvår 2007

Delårsrapport Landkreditt og Landkreditt konsern 1. halvår 2007 Delårsrapport Landkreditt og Landkreditt konsern 1. halvår 27 Delårsrapport pr 3. juni 27 Generelt Regnskapsrapporteringen både for morselskap og konsern er i 27 lagt opp etter IFRS, med sammenlignbare

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt. 1. kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt. 1. kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt 1. kvartal 2017 LANDKREDITT Beretning 1. kvartal 2017 Resultatet av driften i konsernet hittil i 2017 utgjør 45,1 millioner kroner, sammenlignet med 29,5 millioner kroner i samme

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 3. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 3. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 3. Kvartal 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 3. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 30. september 2015 utgjør 43,4 millioner kroner (48,9 millioner kroner

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank. 3. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank. 3. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank 3. 1. Kvartal 2012 2015 LANDKREDITT BANK Beretning 3. kvartal 2015 Resultatet av driften i konsernet etter ni måneder i 2015 utgjør 95,4 millioner kroner. Etter tilsvarende

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank 3. kvartal 2007

Delårsrapport Landkreditt Bank 3. kvartal 2007 Delårsrapport Landkreditt Bank 3. kvartal 2007 Delårsrapport pr 30. september 2007 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2007 Generelt: Resultatregnskapet i Landkreditt Bank pr 3. kvartal 2007 viser betydelig resultatforbedring

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt 1. Kvartal 2015 LANDKREDITT Beretning 1. halvår 2015 Resultatet av driften i konsernet hittil i 2015 utgjør 72,1 millioner kroner, sammenlignet med 73,7 millioner kroner i samme

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt. 3. kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt. 3. kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt 3. kvartal 2017 LANDKREDITT Beretning 3. kvartal 2017 Resultatet i konsernet hittil i 2017 utgjør 149,7 millioner kroner, sammenlignet med 130,7 millioner kroner i samme periode

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. kvartal 2017 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2017 Brutto renteinntekter pr. 31. mars 2017 utgjør 15,5 millioner kroner (12,5 millioner kroner pr.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank 1.. Kvartal Halvår 2012 2015 LANDKREDITT BANK Beretning 1. halvår 2015 Resultatet i Landkreditt Bank konsern pr 30. juni 2015 utgjør 70,6 millioner kroner (70,6 millioner

Detaljer

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 2017 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 2. kvartal 2017 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2017 utgjør 31,7 millioner kroner (26,5 millioner kroner pr 1.

Detaljer

3. Kvartal. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt

3. Kvartal. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 3. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 2017 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 3. kvartal 2017 Brutto renteinntekter pr 30. september 2017 utgjør 50,3 millioner kroner (41,7 millioner kroner

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. halvår 2016 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. Halvår 2016 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2016 utgjør 26,5 millioner kroner (29,5 millioner kroner pr 1.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 3. kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 3. kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 3. kvartal 2016 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 3. kvartal 2016 Brutto renteinntekter pr 30. september 2016 utgjør 41,7 millioner kroner (43,5 millioner kroner

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1.. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1.. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Bank 1.. Kvartal 2012 2015 Landkreditt bank Beretning 1. kvartal 2015 Resultatet i Landkreditt Bank konsern pr 31. mars 2015 utgjør 30,4 millioner kroner (35,0 millioner kroner

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank 31.. Kvartal kvartal 2012 2017 LANDKREDITT BANK Beretning 3. kvartal 2017 Resultatet i konsernet etter ni måneder i 2017 utgjør 139,8 millioner kroner. Etter tilsvarende

Detaljer

3. Kvartal. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans

3. Kvartal. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 3. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 2013 LANDKREDITT FINANS Beretning 3. kvartal 2013 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007. Selskapets formål er objektsfinansiering leasing og salgspantfinansiering

Detaljer

1. Kvartal. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans

1. Kvartal. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 2014 LANDKREDITT FINANS Beretning 1. kvartal 2014 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007, og fikk godkjenning som kredittforetak fra Finanstilsynet

Detaljer

1. Kvartal. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans

1. Kvartal. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 2013 LANDKREDITT FINANS Beretning 1. kvartal 2013 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007. Selskapets formål er objektsfinansiering leasing og salgspantfinansiering

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank 1.. Kvartal kvartal 2012 2017 LANDKREDITT BANK Beretning 1. kvartal 2017 Resultatet av driften i konsernet etter tre måneder i 2017 utgjør 43,9 millioner kroner. Etter tilsvarende

Detaljer

TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS. Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS. Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Totens Sparebank Boligkreditt AS 1. Kvartalsrapport 2012 Innledning Selskapet har overtatt lån fra Totens Sparebank tilsvarende 122 MNOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Balanse Beløp i tusen kr 30.09.2011 30.09.2010 31.12.2010 Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 323.795

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Finans. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Finans. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Finans 1. Halvår 2014 Landkreditt finans Beretning 1. halvår 2014 GENERELT Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007, og fikk godkjenning som kredittforetak fra Finanstilsynet

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

1. Halvår. Delårsrapport Landkreditt Finans

1. Halvår. Delårsrapport Landkreditt Finans 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Finans 2013 Landkreditt finans Beretning 1. halvår 2013 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007. Selskapets formål er objektsfinansiering - leasing og salgspantfinansiering

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 31.3.2012 Markedsforhold Markedssituasjonen er fortsatt preget av lave renter og en presset konkurransesituasjon. Markedet

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal

Delårsrapport 1. kvartal Delårsrapport 1. kvartal 2013 Totens Sparebank Boligkreditt AS 1. Kvartalsrapport 2013 Innledning Utlån til kunder er blitt redusert med 40 MNOK hittil i år, og totale utlån til kunder er per 31.3 på 1.584

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt. 2. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt. 2. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt 2. Kvartal 2017 LANDKREDITT Beretning 2. kvartal 2017 Resultatet av driften i konsernet hittil i 2017 utgjør 99,0 millioner kroner, sammenlignet med 83,5 millioner kroner i samme

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 47,6 millioner (46,7) Rentenetto: 63,2 millioner (56,3) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

1. kvartalsrapport 2008

1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 1. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et underskudd på 6,6

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 30.09.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 3. kvartal utgjør 36,0 mill. kr eller 1,22 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 28,342 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014

Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014 Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport pr. 30.9.2014 Markedsforhold Markedet er generelt preget av den internasjonale markedssituasjonen med usikkerhet og urolige markeder, i tillegg

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 46,7 millioner (57,6) Rentenetto: 56,3 millioner (59,0) tilsvarende 1,44 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Strømmen Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Strømmen Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP Morbank 3. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2014 2013 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2012 Totens Sparebank Boligkreditt AS 3. Kvartalsrapport 2012 Innledning Selskapet har overtatt lån fra Totens Sparebank tilsvarende 52 MNOK hittil i år, og totale utlån til kunder

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 68,3 millioner (73,8) Rentenetto: 87,0 millioner (88,1) tilsvarende 1,47 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2016 Kommentarene er basert på morbankens regnskap. Datterselskapets eneste aktivitet er oppføring av et bygg på Stjørdal som skal tas i bruk av banken i 4. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 31.03.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 19,9 millioner (14,6) Rentenetto: 30,9 millioner (27,4) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank 1. kvartal 2007

Delårsrapport Landkreditt Bank 1. kvartal 2007 Delårsrapport Landkreditt Bank 1. kvartal 2007 Delårsrapport pr 31. mars 2007 Generelt Landkreditt Bank kan pr 1. kvartal 2007 vise til god resultatforbedring i forhold til samme periode i 2006. Fremgangen

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 3. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 3. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 3. Kvartal 2014 LANDKREDITT FINANS Beretning 3. kvartal 2014 GENERELT Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007, og fikk godkjenning som kredittforetak fra Finanstilsynet

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

BBF BBF Resultatregnskap pr Konsern Konsern

BBF BBF Resultatregnskap pr Konsern Konsern BBF BBF Resultatregnskap pr 31.12.2015 Konsern Konsern 2014 2015 (alle tall i hele tusen) Note 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 63 69 Renter o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.09.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 3. kvartal viser en økning på 0,4 millioner (3,4 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013 Tall i tusen kroner Note Renteinntekter og lignende inntekter 26.123 25.349 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 13.193 13.466 55.795 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.930 11.884 49.269

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 30.06.2015 Konsern Konsern Konsern 2014 1-2. kv 2014 1-2. kv 2015 (alle tall i hele tusen) Note 1-2. kv 2015 1-2. kv 2014 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 63 15

Detaljer

Kvartalsrapport.

Kvartalsrapport. 31.03.2013 Kvartalsrapport www.modum.sparebank1.no REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.3.2013 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2013 - Driftsresultat før tap, 17,2 mill. kr (13,3 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2012

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2012 Kvartalsrapport (Beløp i tusen kr) Renteinntekter og lignende inntekter 63 803 59 753 199 498 158 700 225 502 Rentekostnader og lignende kostnader 48 548 49 615 155 737 135 723 193 902 Netto rente- og

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank Side 1 Kvartalsrapport pr. 30.9.2013 Markedsforhold Markedet er generelt preget av den internasjonale markedssituasjonen med usikkerhet og

Detaljer

Kvartalsrapport 4 kvartal/ Foreløpig årsrapport

Kvartalsrapport 4 kvartal/ Foreløpig årsrapport Kvartalsrapport 4 kvartal/ Foreløpig årsrapport 31.12.2012 Totens Sparebank Boligkreditt AS 4. Kvartalsrapport 2012 Innledning Selskapet har overtatt lån fra Totens Sparebank tilsvarende 16 MNOK hittil

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2013 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 1,7 mill (22,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. 1,1 mill av økningen skyldes at renteavkastningen

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank. 1.. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank. 1.. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank 1.. Kvartal 2012 2016 LANDKREDITT BANK Beretning 1. kvartal 2016 Resultatet av driften i konsernet etter tre måneder i 2016 utgjør 26,5 millioner kroner. Etter tilsvarende

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 3. kvartal 78,5

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal Kvartalsrapport 2013 3. kvartal DRIFTSRESULTAT 3. kvartal 2013 Bankens driftsresultat etter skatt i tredje kvartal 2013 ble 4,2 millioner kroner, som er en økning på 1,6 millioner kroner sammenlignet med

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank 3. kvartal 2006

Delårsrapport Landkreditt Bank 3. kvartal 2006 Delårsrapport Landkreditt Bank 3. kvartal 2006 Delårsrapport pr 30. september 2006 Generelt Landkreditt Bank kan pr 3. kvartal 2006 vise til god resultatforbedring i forhold til samme periode i 2005. Fremgangen

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010 KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010 RESULTATREGNSKAP PR. 31.03.2010 1.kvartal Hele 2010 2009 2009 kr.1000 % av GFK kr.1000 % av GFK kr.1000 % av GFK Renteinntekter og lignende inntekter 30.478 4,04 41.334 5,54

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 7,049 mill. mot NOK

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2012

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2012 KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2012 RESULTATREGNSKAP PR. 31.03.2012 2012 2011 2011 kr.1000 GFK kr.1000 GFK kr.1000 GFK Renteinntekter og lignende inntekter 32.170 4,64 30.432 4,22 123.905 4,45 Rentekostnader

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.06.2012 Totens Sparebank Boligkreditt AS 2. Kvartalsrapport 2012 Innledning Selskapet har overtatt lån fra Totens Sparebank tilsvarende 80 MNOK hittil i år, og totale utlån til kunder

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT PR

REGNSKAPSRAPPORT PR 30.j uni2014 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2014 Hovedpunkter resultat 2. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 63,3 mill. kr (48,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 6 370 mill. kr (5 861 mill. kr) - Brutto

Detaljer

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Resultat Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Renteinntekter og lignende inntekter 26.668 25.910 52.791 51.259 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 14.002 13.912

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25.018 26.123 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 12.408 13.193 56.372 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.610 12.930 49.803

Detaljer