Innholdsfortegnelse Forretningsområdene i Oslo Børs VPS Styret i Oslo Børs VPS Holding ASA Styrets årsberetning 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innholdsfortegnelse. 03 - Forretningsområdene i Oslo Børs VPS. 11 - Styret i Oslo Børs VPS Holding ASA. 12 - Styrets årsberetning 2013"

Transkript

1 Årsrapport 2013

2 Innholdsfortegnelse 03 - Forretningsområdene i Oslo Børs VPS 03 - Oslo Børs 06 - Verdipapirsentralen (VPS) 09 - Oslo Clearing 10 - Oslo Market Solutions 51 - Note 13 Anleggsmidler 52 - Note 14 Immaterielle eiendeler - inkl. internt utviklet 54 - Note 15 Goodwill 55 - Note 16 Finansielle instrumenter 60 - Note 17 Kundefordringer/tap på fordringer 60 - Note 18 Aksjekapital og aksjonærinformasjon 11 - Styret i Oslo Børs VPS Holding ASA 63 - Note 19 Utestående derivatposisjon 63 - Note 20 Nærstående parter 12 - Styrets årsberetning Note 21 Betingede forpliktelser 64 - Note 22 Ansvarsforhold 23 - Konsernregnskap 23 - Totalresultatoppstilling 24 - Balanse 26 - Konsolidert oppstilling av endringer i egenkapital 27 - Kontantstrømoppstilling 28 - Noter til konsernregnskapet 28 - Regnskapsprinsipper 34 - Note 1 Virksomhetssammenslutning 35 - Note 2 Segmentinformasjon 37 - Note 3 Investering i felleskontrollert virksomhet, aksjer mv Note 4 Spesifikasjon av resultatposter 39 - Note 5 Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser 45 - Note 6 Ytelser til ledende personer, revisor mv Note 7 Antall årsverk 47 - Note 8 Leieavtaler 48 - Note 9 Skatt 65 - Årsregnskap Oslo Børs VPS Holding ASA 65 - Resultatregnskap 66 - Balanse 68 - Kontantstrømoppstilling 69 - Noter til årsregnskapet 69 - Prinsipper ved utarbeidelse av regnskapet 70 - Note 1 Aksjer i datterselskap 70 - Note 2 Skattekostnad/utsatt skattefordel 71 - Note 3 Mellomværende med foretak i samme konsern 72 - Note 4 Egenkapital 72 - Note 5 Aksjekapital og aksjonærinformasjon 75 - Note 6 Finanskostnader 75 - Note 7 Ytelser til ledende ansatte 75 - Note 8 Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser 75 - Note 9 Revisor 49 - Note 10 Resultat og utbytte pr. aksje, utvannet resultat pr. aksje 49 - Note 11 Estimatusikkerhet 76 - Revisors beretning 50 - Note 12 Spesifikasjon av balanseposter 2

3 Oslo Børs VPS-konsernet Oslo Børs VPS-konsernet tilbyr og utvikler koordinerte og attraktive markedsplasser for notering og handel i verdipapirer, registrering av eierskap og oppgjør for verdipapirer i Norge, markedsdata og internettløsninger. Oslo Børs VPS Holding ASA eier 100 prosent av aksjene i selskapene Oslo Børs ASA, Verdipapirsentralen ASA (VPS), Oslo Clearing ASA og Oslo Market Solutions AS. Oslo Børs eier 94,3% av aksjene i Fish Pool ASA og VPS eier 100% av aksjene i Evolution Software Sweden AB. Forretningsområdene Konsernet tilbyr gjennom sine forretningsområder markedsplasser, clearing-, oppgjørs-, register- og informasjonstjenester for finansielle instrumenter, slik at våre kunder har tilgang til et velfungerende kapitalmarked. Oslo Børs Forretningsområdet Oslo Børs er organisert i det heleide datterselskapet Oslo Børs ASA som har konsesjon til å drive virksomhet som børs. Oslo Børs har som hovedmål å være den sentrale markedsplassen for notering og omsetning av finansielle instrumenter i det norske markedet. Børsens rolle er å legge til rette for at de som ønsker å kjøpe eller selge verdipapirer, kan få gjort dette på en rask, effektiv og sikker måte. er lisensiert fra The Montreal Exchange. For handel i ikkestandardiserte derivater (OTC-derivater) benytter Oslo Børs systemet EDGE, som er utviklet av Baymarkets AB har, i likhet med de siste årene, vært preget av økt konkurranse, spesielt innenfor aksjehandel, samt varierende markedsaktivitet. Det har vært en økning i markedsverdier av noterte og registrerte selskaper. OBX-indeksen på Oslo Børs endte på 503,58 poeng, en oppgang på 22,7 prosent i løpet av Omsetningsvolumet for aksjer og egenkapitalbevis summerte seg til 866 mrd. kroner. Dette er en reduksjon på 13 prosent i forhold til Totalt antall gjennomførte transaksjoner i Børsens handelssystem ble 18,1 mill. for hele året, en nedgang på ca. 16 prosent i forhold til nye selskaper har blitt tatt opp til notering i 2013, opp fra fire i Oslo Børs har i 2013 kjøpt Burgundy AB og Fish Pool ASA. Burgundy AB ble i juni 2013 fusjonert inn i Oslo Børs. Både Burgundy og Fish Pool inngår i segmentet Oslo Børs. Segmentopplysninger for forretningsområdet Oslo Børs de siste tre år er som følger (tall i NOK 1 000): Oslo Børs tilbyr notering og handel i aksjer, egenkapitalbevis, ETP-er, renteprodukter og derivatprodukter. Oslo Børs ledes av Bente A. Landsnes. Ledergruppen består for øvrig av Anders Brodin (annenhåndsmarkedet), Tom Kristoffersen (kunderelasjoner annenhåndsmarkedet), Øyvind Skar (markedsdata), Kjetil Nysæther (IT), Øivind Amundsen (juridisk og førstehåndsmarkedet), Thomas Borchgrevink (markedsovervåking og -administrasjon), Bodil Østby (konsernstrategi og produktutvikling) og Per Eikrem (kommunikasjon/ marked og stab). Oslo Børs hadde 86 ansatte ved utgangen av 2013, en endring fra hhv. 101 og 103 ansatte ved utgangen av 2012 og Driftsinntekter - eksterne Driftsinntekter - interne Avskrivninger Amortisering merverdier Nedskrivninger Øvrige driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Inntekt felleskontrollert virksomhet Finansinntekter Finanskostnader Oslo Børs benytter handelssystemet Millennium Exchange for handel i aksjer og obligasjoner. Millennium Exchange eies og opereres av London Stock Exchange Group. Oslo Børs benytter SOLA for handel i standardiserte derivater. Systemet Investering i felleskontrollert virksomhet Andre eiendeler Gjeld Investeringer i perioden

4 Inntektene økte med 131 mill. kroner fra 2012 til Inntekter i forbindelse med selskaper som er kjøpt i 2013 (Burgundy og Fish Pool) utgjør 156 mill. kroner, hvorav 83 mill. kroner gjelder inntektsføring av negativ goodwill som oppstod i forbindelse med oppkjøp av Burgundy AB i januar Ordinære inntekter innenfor aksjeområdet er økt med 32 mill. kroner, derivatområdet har økt med 15 mill. kroner, mens renteområdet har økt inntektene med syv mill. kroner. Innenfor markedsdata er inntektene redusert med syv mill. kroner. I 2013 ble det foretatt emisjoner med et totalt proveny på 20 mrd. kroner i aksjemarkedet, mot 18 mrd. kroner i Med åtte nynoteringer og 16 strykninger ble antall selskaper notert på Oslo Børs redusert til 186 ved utgangen av På den regulerte markedsplassen Oslo Axess ble antall noterte selskaper redusert til 32 etter fire nynoteringer og seks strykninger. Ved utgangen av 2013 var 13 ETF-er (børshandlede fond) notert ved Oslo Børs, ned fra 15 ved utgangen av av selskapene notert på Oslo Børs og Oslo Axess var hjemmehørende utenfor Norge. Avskrivninger er 30 mill. kroner høyere i 2013 enn i 2012 som følge av av- og nedskrivning på systemer overtatt ifbm kjøp av Burgundy. Andre driftskostnader og lønn er økt med 103 mill. kroner fra 2012 til Endring av pensjonsordninger har medførte en kostnadsreduksjon i 2012 på 23 mill. kroner samtidig som forberedelser til implementering av Millennium Exchange medførte kostnader på 12 mill. kroner i I 2013 medførte kjøp av Burgundy og Fish Pool økning i driftskostnadene på 91 mill. kr. Korrigert for disse engangspostene og endringene er kostnadene tilnærmet uendret fra Aksjer Inntektene fra aksjeområdet utgjorde i 2013 ca. 54 prosent av Oslo Børs totale inntekter. Inntekter - aksjer (tall i NOK 1 000) Faste avgifter utstedere Handels- og tekniske avgifter medlemmer Kontroll,- registrerings- og opptaksavgifter Totale driftsinntekter Nøkkeltall - aksjer Antall noterte aksjer pr OBX pr ,58 410,30 357,60 Markedsverdi noterte selskaper pr (NOK mrd.) Antall børsmedlemmer - aksjer Antall transaksjoner (1 000) Omsatt volum i verdi (NOK mrd.) Den totale omsetningen i aksjer og egenkapitalbevis i 2013 summerer seg til 866 mrd. kroner, en reduksjon på 13 prosent i forhold til Totalt antall gjennomførte transaksjoner ble 18,1 mill. for hele året, en reduksjon på ca. 16 prosent i forhold til Antall børsmedlemmer økte fra 50 til 59 sammenlignet med utgangen av 2012, hvorav 41 medlemmer var hjemmehørende utenfor Norge. Økningen skyldes i stor grad overtakelse av den nordiske MTFen Burgundy og dens medlemsmasse. Antall medlemmer på markedsplassene for obligasjoner og derivater er noe lavere. Faste avgifter til utstedere (kursnoteringsavgiften) påvirkes av antall noterte selskaper og markedsverdien av disse. Faste avgifter til medlemmer påvirkes av antall aktive medlemmer og deres valg av tariff i prislisten. Variable handelsavgifter påvirkes av ordreavgift og verdien på gjennomførte transaksjoner. Fra og med 2013 er det kun variable handelsavgifter. Kontroll-, registrering- og opptaksavgifter påvirkes av antall børsintroduksjoner, antall emisjoner og andre egenkapitaltransaksjoner samt størrelsen på disse. En økning eller nedgang i markedsverdiene av de noterte verdipapirene på ti prosent medfører normalt en økning eller en reduksjon i kursnoteringsavgiftene med tre til fire prosent. Det mest omsatte verdipapiret på aksjeområdet i 2013 utgjorde fem prosent av totalt antall transaksjoner og 12 prosent av total omsetning i verdi. Renter Inntektene fra renteområdet utgjorde i 2013 ca. ti prosent av Børsens totale inntekter. Inntekter - renter (tall i NOK 1 000) Faste avgifter utstedere Faste avgifter medlemmer Handelsavgifter Kontroll-, registrerings- og opptaksavgifter Andre inntekter Totale driftsinntekter

5 Nøkkeltall - renter Antall børsnoterte lån pr Antall noterte lån på ABM pr Markedsverdi noterte lån pr (NOK mrd.) Antall børsmedlemmer - renter Omsetning i verdi eks. repo (NOK mrd.) Repo omsetning i verdi (NOK mrd.) Markedsverdi og omsetningstall inkluderer lån notert på både Oslo Børs og Oslo ABM. Inntektene fra rentemarkedet er primært knyttet til antall noterte lån. Ved årets avslutning var det totalt notert lån på Oslo Børs og Nordic ABM, en økning på 187 lån fra forrige årsskifte. Emittert volum i nye og eksisterende lån i 2013 var på 613 mrd. kroner, hvilket er 87 mrd. kroner lavere enn i Faste avgifter til utstedere av lån (kursnoteringsavgiften) påvirkes av antall noterte lån og den nominelle verdien av disse. Faste avgifter til medlemmer påvirkes av antall aktive medlemmer. Handelsavgifter påvirkes av antall gjennomførte transaksjoner og verdien på disse. En repo er en gjenkjøpsavtale hvor partene avtaler salg og fremtidig tilbakekjøp av det samme volum i et obligasjonslån samtidig. Handelsavgiften ved repo-omsetning er ti prosent av avgiften ved ordinær omsetning. Derivater Inntektene fra derivatområdet utgjorde i 2013 ca. åtte prosent av Børsens totale inntekter. Fra og med medio februar 2013 inkluderer inntektene fra derivatområdet også inntekter fra Fish Pool. Dette utgjør 12,3 mill. kroner i Ca. 99 prosent av inntektene er handelsavgifter. Handelsavgiftene påvirkes av antall omsatte kontrakter og premien på kontraktene. Premien på kontraktene påvirkes i hovedsak av pris på underliggende instrument, tid til forfall samt for opsjoners del volatilitet i pris på underliggende instrument. Aktiviteten i derivatmarkedet, målt i antall kontrakter, økte i Total omsetning i verdi er dog redusert som følge av redusert aktivitet i indeksterminer. Inntekter - derivater (tall i NOK 1 000) Handelsavgifter Andre inntekter Totale driftsinntekter Nøkkeltall - derivater Aksjeopsjoner, antall omsatte kontrakter (1 000) Aksjeopsjoner, omsetning (MNOK) Indeksopsjoner, antall omsatte kontrakter (1 000) Indeksopsjoner, omsetning (MNOK) Aksjeterminer, antall omsatte kontrakter (1 000) Aksjeterminer, omsetning (MNOK) Indeksterminer, antall omsatte kontrakter (1 000) Indeksterminer, omsetning (MNOK) Totalt antall kontrakter (1 000) Total omsetning i verdi - opsjoner (MNOK) Total omsetning i verdi - terminer (MNOK) Snittpremie aksjeopsjoner (NOK) 2,3 2,2 3,4 Snittpremie indeksopsjoner (NOK) 5,0 5,2 5,6 Snittpremie aksjeterminer (NOK) 28,9 43,2 61,0 Snittpremie indeksterminer (NOK) 453,6 391,6 369,8 Antall tonn handlet Fish Pool (helår) Markedsdata Inntektene fra salg av markedsdata utgjorde ca. 28 prosent av Børsens totale inntekter i Salg av finansielle markedsdata måles i hovedsak i antall sluttbrukere med tilgang til markedsdata fra Oslo Børs. Kunder av informasjonsdistributører som Thomson Reuters, Bloomberg etc. kjøper tilgang til kurs- og indeksinformasjon fra ulike markedsplasser, sanntidsinformasjon som er essensiell for handel på Oslo Børs. Antall terminaler med data fra Oslo Børs er gjennom året redusert med ca. syv prosent til

6 Det er tre ulike abonnementstyper på realtidsinformasjon fra Oslo Børs. Profesjonelle brukere med full realtidsinformasjon (58 prosent), private brukere med begrenset realtidsinformasjon (28 prosent) og private brukere med full realtidsinformasjon (13 prosent). De to største distributørene utgjorde i 2013 ca. 51 prosent av inntektene fra finansielle markedsdata. Inntektene for 2013 og 2012 er påvirket av engangsinntekter på hhv. 1,7 mill. kroner og 3 mill. kroner etter revisjon av kunder. Andre inntekter kommer fra salg av en rekke produkter som avistabeller, indeksvekter og SMS-tjenester. De to største enkeltproduktene er fundamentaldata om utstedere og fondsinformasjon. Inntekter - markedsdata (tall i NOK 1 000) Finansielle markedsdata Andre inntekter Totale driftsinntekter Verdipapirsentralen (VPS) Forretningsområdet er organisert i det heleide datterselskapet Verdipapirsentralen ASA, som er et norsk allmennaksjeselskap med konsesjon til å registrere rettigheter til finansielle instrumenter etter verdipapirregisterloven. VPS utvikler og markedsfører produkter og tjenester til banker, verdipapirforetak, forvaltningsselskaper og andre finansinstitusjoner. Disse tilbyr igjen tjenestene videre til utstedere og investorer. VPS tjenester gjør det enklere for utstederne å reise kapital og føre eierregistrene, samt for investorer å sikre at de gis muligheten til å utøve sine rettigheter som eiere av verdipapirene. Registrering i et verdipapirregister som VPS betyr rettsvern og prioritetsprosedyrer som er viktige for tilliten til kapitalmarkeder. VPS bidrar til økt effektivitet i forbindelse med handel i verdipapirer gjennom sin deltakelse i avregnings- og oppgjørsprosessen. VPS ledes av administrerende direktør John-Arne Haugerud. Ledergruppen består for øvrig av Sveinung Dyrdal (produkt og marked), Leif Arnold Thomas (fond), Jorunn Blindheim Øystese (juridisk og compliance), Harald Næss (IT) og Arne Adli (strategi og forretningsanalyse). VPS hadde ved årets utgang 111 ansatte, en endring fra hhv. 114 og 118 ansatte ved utgangen av 2012 og Segmentopplysninger for forretningsområdet VPS de siste tre år er som følger (tall i NOK 1 000): Driftsinntekter - eksterne Driftsinntekter - interne Avskrivninger Amortisering merverdier Nedskrivninger - - Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Inntekt felleskontrollert virksomhet Finansinntekter Finanskostnader Investering i felleskontrollert virksomhet Andre eiendeler Gjeld Investeringer i perioden Inntektene til VPS økte med 25 mill. kroner fra 2012 til Samtlige forretningsområder viser økning i inntekter. Konserninterne og andre inntekter er redusert. Oppkjøp av Evolution 1. juli 2013 har medført økte inntekter på syv mill. kr. Driftskostnadene eks avskrivninger og amortiseringer har økt med 26 mill. kroner fra 2012 til Korrigert for reduksjon i aktivering av interne ressurser (3 mill. kroner), engangsposter i forbindelse med endring av pensjonsordninger (20 mill. kroner) i 2012, kostnader fra Evolution i 2013 (5 mill. kr) og kostnader ifbm. evaluering av utskifting av kjernesystemer i 2013 (6 mill. kroner) er kostnadene redusert med syv mill.kroner sammenlignet med Utsteder Inntektene fra utstederområdet utgjorde 30 prosent av VPS totale inntekter i Utstederområdet tilbyr produkter og tjenester som forenkler og effektiviserer kontoførernes og utstedernes arbeid, samt sikrer at investorer, selskaper og andre brukere gis korrekt informasjon. Tjenestene tilbys gjennom pålitelige og sikre applikasjoner. De fleste av tjenestene er tilgjengelige via internett. 6

7 Utstederområdet tilbyr sine tjenester gjennom ulike produkter: VPS Foretak er en webbasert arbeidsplattform for kontoførere av aksjer og egenkapitalbevis - for registrering og oppfølging av egne selskaper i VPS. VPS Foretak benyttes også av meglerhus for registrering av tegninger ved emisjoner/ videresalg og for registrering av aksepter ved oppkjøp. VPS Foretakstjenester er en internettbasert løsning som lar de VPS-registrerte utstederne gjøre effektiv bruk av informasjon som er registrert om eget verdipapir. Tjenesten er en abonnementsbasert tjeneste for selskaper som er registrert i VPS. VPS Fixed Income er en webbasert arbeidsplattform for kontoførere av rentepapirer. Systemet ble lansert i 2008 og benyttes både av kontofører og VPS i forbindelse med registrering av ulike rentepapirer og gjennomføring av hendelser knyttet til disse. Inntektene for utstederområdet knyttet til aksjeselskaper er påvirket av de registrerte aksjeselskapenes aksjekapital og antall eiere. For rentepapirer er inntektene drevet av kapital og antall eiere. I tillegg påvirkes inntektene knyttet til corporate actions av antall hendelser i verdipapirene som gjennomføres og kompleksiteten i disse. Ved utløpet av året var (1 252) aksjer/egenkapitalbevis og (2 531) obligasjonslån/sertifikatlån registrert i VPS. Inntekter utsteder (tall i NOK 1 000) Totale driftsinntekter Nøkkeltall - utsteder Antall AS/ASA registrert i VPS Antall egenkapitalbevis registret i VPS Antall obligasjonslån registrert i VPS Antall sertifikater registrert i VPS Investor Inntektene fra investorområdet utgjorde i prosent av VPS` totale inntekter. Produktområdet Investor tilbyr rettighetsregistreringer til investorer gjennom produkter og tjenester som gjør det sikkert og effektivt å eie, overdra og administrere egne verdipapirer. Sentralt i tilbudet står VPS- kontoen, som tilbys investorer gjennom et nettverk av kontoførere av verdipapirkonti. En VPS-konto viser alle typer registrerte verdipapirer som er eiet av den enkelte investor, enten det er aksjer, warranter, fond, egenkapitalbevis, obligasjoner eller sertifikater. Investorområdet tilbyr sine tjenester gjennom ulike produkter: VPS Investor services er en webbasert arbeidsplattform for kontoførere av investorkonti for opprettelse og administrasjon av investorer og deres rettigheter. Med 150 avtalehavere og brukere, benyttes systemet av både banker og sparebanker så vel som verdipapirforetak og kapitalforvaltere, og omtales som selve kjernesystemet i VPS. VPS Investortjenester er et webbasert grensesnitt for sluttinvestorer som tilbys via bankenes nettbanker eller kapitalforvalternes hjemmesider. Gjennom VPS Investortjenester får investorer full oversikt over rettigheter i VPS- registrerte verdipapirer på tvers av kontoførere og tilgang til egne konto- og personopplysninger, beholdningsoversikter og transaksjonsoversikter. I tillegg kan investorer blant annet tegne/ innløse fond og delta i corporate actions som emisjoner, generalforsamlinger etc. Investorområdets inntekter påvirkes i det vesentligste av antall VPS-konti og markedsverdien av det som er registrert i VPS ved inngangen av året. Antall VPS-konti ble i 2013 redusert med 12 prosent sammenliknet med 2012, mens markedsverdiene steg med 14 prosent. Inntekter - investor (tall i NOK 1 000) Totale driftsinntekter Nøkkeltall - investor Antall konti Markedsverdi (MNOK) Oppgjør Inntektene fra oppgjørsområdet utgjorde ca. 23 prosent av VPS totale inntekter. Oppgjør leverer avregnings- og oppgjørstjenester for handel med verdipapirer. VPS Oppgjør bidrar til et velfungerende kapitalmarked i Norge, gjennom effektiv og sikker overføring av verdipapirer på den ene side og vederlaget for dette fra kjøper til selger på den annen side. Avregnings- og oppgjørssystemet støtter en gjennomgående prosessering gjennom hele verdikjeden (STP straight through processing). VPS legger stor vekt på utvikling av oppgjørssystemet etter kundenes krav og følger markedsutvikling og trender, både nasjonalt og internasjonalt. I tillegg er det sterkt fokus på å følge anbefalinger og internasjonale standarder for avregning og oppgjør. 7

8 LCH.Clearnet er valgt av Oslo Børs som sentral motpart (CCP) i det norske markedet i tillegg til Oslo Clearing. Oppgjørstjenestene i VPS er basert på anerkjente prinsipper, som levering mot betaling (DvP delivery versus payment) og multilateral netting mellom oppgjørsdeltakerne. Pengeoppgjøret gjennomføres i Norges Bank. Oppgjørsgraden i VPS har gjennom årene steget betydelig fra 80 prosent på slutten av 90-tallet til over 96 prosent i Effektive oppgjørsfunksjoner støttes også av en automatisk låneordning for verdipapirer basert på en utlånspool, ved at handler som ikke gjøres opp på den avtalte oppgjørsdag prøves på nytt inntil den blir annullert eller gjort opp, og at det kjøres to oppgjør i døgnet. Videre skjer beholdningsoverføringer i sanntid og det er mulighet for oppgjør samme dag som handelen finner sted (S = T + 0). VPS vil innføre T+2 oppgjør i oktober Oppgjørsdeltakerne kommuniserer med systemet gjennom et åpent internasjonalt standardisert grensesnitt (ISO15022). VPS startet implementeringen av ISO15022-meldinger allerede i 2002 og bruken av meldinger har hatt en formidabel vekst. VPS hadde ved siste årsskifte 99 oppgjørsdeltakere, hvorav 31 oppgjørsagenter, én CCP og 68 verdipapirforetak. Oppgjørsområdets inntekter påvirkes av antall verdipapirhandler i markedet, men etter innføring av sentral motpart er antall finansielle instrumenter og antall medlemmer på Oslo Børs blitt viktigere for mengden oppgjørstransaksjoner til VPS. Viktig er også antall transaksjoner som gjennomføres mellom verdipapirforetakene og deres sluttkunder. VPS behandlet i ,3 mill. oppgjørsinstruksjoner for handel i verdipapirer. Dette representerer en økning på to prosent fra 2012, da 10,1 mill. transaksjoner ble gjort opp. Inntekter - oppgjør (tall i NOK 1 000) Totale driftsinntekter Nøkkeltall - oppgjør Oppgjørsgrad 96,59 % 96,13 % 96,20 % Antall oppgjorte transaksjoner (1000) Fond Inntektene fra fondsområdet utgjorde ca. 18 prosent av VPS` totale inntekter i Fondsområdet tilbyr fondsforvaltningsselskaper og andre distributører av fondsprodukter et bredt spekter av tjenester som bistår dem med administrasjon av deres fond og eierregisteret for det enkelte fond. VPS-kontosystemet danner grunnlaget for fondstjenestene, og investors beholdninger registreres på en VPS-konto på tilsvarende måte som for andre verdipapirer. Fondsområdet består av to hovedområder med supplerende tilleggstjenester, Fund Services og Distribusjonsløsninger. For begge områdene har VPS ansvaret for drift, vedlikehold og løpende utvikling av systemene, hvilket setter kundene i stand til å fokusere på sin kjernevirksomhet. Forretningsområdet Fond startet i 2011 et større moderniseringsarbeid på fondssystemene. Prosjektet ble ferdigstilt og siste del av løsningene satt i produksjon i Fondstjenestene dekker alle aspekter ved verdikjeden, fra etablering/registrering av fondene til distribusjon og oppfølging av kunder. Fondstjenestene innbefatter også en integrert betalingsfunksjonalitet som muliggjør kjøp og salg av fondsandeler med levering mot betaling for investorene. Registrering av fondsandeler i en verdipapirsentral er ikke obligatorisk. Følgelig tilbyr fondsområdet registreringstjenester til depotmottakere og distributører av både norske og utenlandske fondsforvaltere i konkurranse med andre tjenesteytere og kundenes egne systemer. Ved utgangen av 2013 var 60 prosent av markedsverdien av norske fond registrert i VPS. I tillegg kommer utenlandske fond og nominee-registrerte fond. Markedsverdien av de VPS-registrerte fondene var ved årsskiftet på i alt 452 mrd. kroner, som er en økning på 28 prosent i forhold til året før. Antall fondsbeholdninger registrert i VPS hadde en nedgang på 27 prosent i 2013, og antall fondstransaksjoner var ni prosent lavere i forhold til året før. Inntektene for fondsområdet er i hovedsak knyttet til antall transaksjoner, forvaltningskapitalen og antall beholdninger. 8

9 Inntekter fond (tall i NOK 1 000) Totale driftsinntekter Nøkkeltall - fond: Antall fond registrert i VPS Markedsverdi fond registrert i VPS (NOK mrd.) Antall Investorbeholdninger i fond Antall fondstransaksjoner VPS kjøpte i juli % av aksjene i Evolution Software Sweden AB og dets heleide datterselskap Evolution Financial Services AB (samlet omtalt som Evolution). Kjøpet styrker både VPS og Evolutions posisjoner i det nordiske fondsmarkedet. Evolution leverer Cairo, som er programvare for porteføljestyring og rapportering for alle typer kapitalforvaltere. Evolution leverer tjenester til fonds- og kapitalforvaltere både i Sverige og Finland. VPS har stor tro på fortsatt vekst i markedet for verdipapirfond og kapitalforvaltning fremover, og vil sammen med Evolution tilby et konkurransedyktig og effektivt alternativ som leverandør til fondsforvaltere og -distributører i det nordiske markedet. Selskapene har i dag produkter og tjenester som utfyller hverandre og vil sammen fremstå med et helhetlig tilbud, samtidig som tilstedeværelsen i flere av de nordiske landene styrkes. Både VPS og Evolution har nylig fornyet sine tjenester og står i dag godt rustet for å møte markedets behov. Evolution fikk i slutten av 2013 sin første norske kunde. Oslo Clearing Forretningsområdet er organisert i det heleide datterselskapet Oslo Clearing ASA. Oslo Clearing er et norsk allmennaksjeselskap med konsesjon til å drive virksomhet som oppgjørssentral knyttet til derivater og egenkapitalinstrumenter, samt forpliktelser vedrørende lån av finansielle instrumenter. Oslo Clearing mottok i 2010 utvidet konsesjon til å drive som oppgjørssentral for egenkapitalinstrumenter. Oslo Clearing arbeider for å gi medlemmene økt merverdi gjennom sine løsninger til verdipapirmarkedet. Produkter og tjenester distribueres gjennom banker og verdipapirforetak, men visse typer av institusjonelle kunder kan også søke om direkte medlemskap hos Oslo Clearing. Oslo Clearing ledes av administrerende direktør Christian Sjøberg. Ledergruppen består for øvrig av Kari Geier (IT), Håvard Thorstad (risk management) og Halvard Tretvoll (forretningsutvikling). Oslo Clearing ASA hadde ved årets utgang 17 ansatte (17 i 2012 og 16 i 2011). Segmentopplysninger for forretningsområdet Oslo Clearing de siste tre år er som følger (tall i NOK 1 000): Driftsinntekter - eksterne Driftsinnteker - interne Avskrivninger Amortisering merverdier - - Nedskrivninger - - Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Inntekt felleskontrollert virksomhet - - Finansinntekter Finanskostnader Investering i felleskontrollert virksomhet - - Andre eiendeler Gjeld Investeringer i perioden Oslo Clearing har i 2013 hatt en økning i eksterne inntekter på to mill. kroner. Dette skyldes i hovedsak nye inntekter fra forvaltning av cash collateral mottatt fra medlemmer. Inntekter fra clearing av egenkapitalinstrumenter ble redusert med en mill. kroner, mens inntekter fra clearing av derivater er tilnærmet uendret fra Driftskostnadene ble redusert med 13 mill. kroner fra 2012 til Avskrivninger og aktivering av interne ressurser ble redusert med ni mill. kroner. Øvrige driftskostnader er påvirket av reduserte garantikostnader og redusert bruk av ekstern bistand etter at det i 2012 ble gjennomført et prosjekt som ble kostnadsført. Oslo Clearing har i 2013 utviklet et nytt clearingsystem for derivater. Både interne og eksterne ressurser som er benyttet er aktivert. Antall inngåtte derivatkontrakter på Oslo Børs viser en økning på åtte prosent fra 2012 til 2013, mens den samlede premieomsetningen i samtlige derivatprodukter ble redusert med ca. 17 prosent. Det var en nedgang i antall kontrakter innenfor aksjeforwards, men det var en økning for både aksjeopsjoner, indeksopsjoner og indeksterminer. 9

10 Volumene i låneordningen er på noe lavere nivåer enn i 2012, mens volumet i TM (Tailor Made) clearing har økt sammenlignet med Oslo Clearing gjennomførte i 2012 endringer i sin clearing- og forretningsmodell for å tilpasse seg fremtidlig regulering, samt for å øke konkurransedyktigheten. Endringene bestod i at man tok i bruk en felles margineringsløsning, en felles løsning for sikkerhetsstillelse, en felles clearingmodell samt et felles regelverk for alle våre produkter. I 2013 har selskapet videreført arbeidet med utvikling av system for derivatclearing som vil gi en enhetlig teknologi for alle clearingprodukter. Oslo Clearing innførte i september 2012 enkelte nye inntektselementer som følge av ny regulering, prisdifferensiering og endringer i forretningsmodellen. Tradisjonelle clearinginntekter er redusert i 2013 sammenlignet med Oslo Clearing hadde ved årsskiftet 13 clearingmedlemmer innenfor derivatclearing og 17 medlemmer innenfor clearing av egenkapitalinstrumenter. Oslo Clearing gjennomfører løpende stresstester i tråd med internasjonale anbefalinger. Ansvarlig kapital i Oslo Clearing var 135 mill. kroner per Styret var komfortable med Oslo Clearings kapitalsituasjon ved utgangen av Oslo Børs VPS Holding har inngått avtale om å selge 100 prosent av Oslo Clearing til sveitsiske SIX. Forutsatt oppfyllelse av closing conditions, forventes salget sluttført i 2. kvartal Nøkkeltall Oslo Clearing Antall clearingmedlemmer derivater pr Antall aktive derivatkonti pr Totalt antall clearede TM derivatkontrakter (1000) Totalt antall clearede lånekontrakter (1000) Antall clearede aksjer (Mill) Antallet clearingmedlemmer for aksjer pr Oslo Market Solutions Forretningsområdet er organisert i det heleide datterselskapet Oslo Market Solutions AS. Oslo Market Solutions har ekspertise på innsamling, bearbeiding, distribusjon og presentasjon av finansielle markedsdata. Et sentralt forretningsområde er salg av informasjon knyttet til norske verdipapirer. Et annet sentralt forretningsområde er salg av spesialiserte web- og internettløsninger for handel i verdipapirer og presentasjon av markedsdata i realtid. Forretningsområdet tilbyr både standardprodukter og skreddersydde løsninger til utstedere, meglerforetak, ledende mediehus og andre finansaktører. Oslo Market Solutions AS ledes av administrerende direktør Hugo Sundkjer og hadde ved utgangen av ansatte, mot hhv. 12 og 14 ansatte ved utgangen av 2012 og Segmentopplysninger for forretningsområdet Oslo Market Solutions de siste tre år er som følger (tall i NOK 1 000): Driftsinntekter - eksterne Driftsinntekter - interne Avskrivninger Amortisering merverdier Nedskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Inntekt felleskontrollert virksomhet - - Finansinntekter Finanskostnader Investering i felleskontrollert virksomhet - - Andre eiendeler Gjeld Investeringer i perioden Inntektene i 2013 er på nivå med Det er dog et skifte fra eksterne inntekter til konserninterne inntekter som en følge av gjennomføring av prosjekter for Oslo Børs, VPS og Fish Pool. Sammenlignet med 2011 er det en nedgang som for en stor del skyldes overflytting av et inntektsområde til VPS i Dette medførte også en reduksjon i kostnadene fra 2011 til Inntektene varierer med faktisk gjennomføring av kundeprosjekter og årlige systemlisenser. Andre driftskostnader og lønn er på nivå med Avskrivninger og amortisering av merverdier redusert som følge av at systemer og driftsmidler er fullt ut amortisert/avskrevet. 10

Innholdsfortegnelse. 03 - Forretningsområdene i Oslo Børs VPS. 10 - Styret i Oslo Børs VPS Holding ASA. 12 - Styrets årsberetning 2014

Innholdsfortegnelse. 03 - Forretningsområdene i Oslo Børs VPS. 10 - Styret i Oslo Børs VPS Holding ASA. 12 - Styrets årsberetning 2014 Årsrapport 2014 Innholdsfortegnelse 03 - Forretningsområdene i Oslo Børs VPS 03 - Oslo Børs 06 - Verdipapirsentralen (VPS) 09 - Oslo Market Solutions 51 - Note 13 Anleggsmidler 52 - Note 14 Immaterielle

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 03 - Forretningsområdene i Oslo Børs VPS. 11 - Styret i Oslo Børs VPS Holding ASA. 12 - Styrets årsberetning 2012

Innholdsfortegnelse. 03 - Forretningsområdene i Oslo Børs VPS. 11 - Styret i Oslo Børs VPS Holding ASA. 12 - Styrets årsberetning 2012 Årsrapport 2012 1 Innholdsfortegnelse 03 - Forretningsområdene i Oslo Børs VPS 03 - Oslo Børs 06 - Verdipapirsentralen (VPS) 09 - Oslo Clearing 10 - Oslo Market Solutions 11 - Styret i Oslo Børs VPS Holding

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 03 - Forretningsområdene i Oslo Børs VPS. 11 - Styret i Oslo Børs VPS Holding ASA. 12 - Årsberetning. 25 - Konsernregnskap

Innholdsfortegnelse. 03 - Forretningsområdene i Oslo Børs VPS. 11 - Styret i Oslo Børs VPS Holding ASA. 12 - Årsberetning. 25 - Konsernregnskap Årsrapport 2011 1 Innholdsfortegnelse 03 - Forretningsområdene i Oslo Børs VPS 03 - Oslo Børs 06 - Verdipapirsentralen (VPS) 09 - Oslo Clearing 10 - Oslo Market Solutions 11 - Styret i Oslo Børs VPS Holding

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2014

Delårsrapport 1. kvartal 2014 Delårsrapport 1. kvartal 2014 Hovedpunkter i 1. kvartal: Økt handel i både aksjer og derivater Nordens raskest voksende markedsplass Nordic ABM passert 1.000 lån i april Fortsatt stor interesse for børsnotering

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014

Delårsrapport 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Hovedpunkter i 3. kvartal: Handelsvolum i aksjer viser økning på 19% fra 3. kvartal 2013 Fortsatt stor interesse for børsnotering av både aksjer og obligasjoner Seks nye selskaper

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015 og 1. halvår 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 og 1. halvår 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 og 1. halvår 2015 Hovedpunkter i 2. kvartal: Fortsatt god handels- og oppgjørsaktivitet i 2. kvartal Fortsatt god interesse for børsnotering av både aksjer og obligasjoner

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 03 - Forretningsområdene i Oslo Børs VPS. 11 - Styret i Oslo Børs VPS Holding ASA. 64 - Årsregnskap Oslo Børs VPS Holding ASA

Innholdsfortegnelse. 03 - Forretningsområdene i Oslo Børs VPS. 11 - Styret i Oslo Børs VPS Holding ASA. 64 - Årsregnskap Oslo Børs VPS Holding ASA Årsrapport 2010 1 Innholdsfortegnelse 03 - Forretningsområdene i Oslo Børs VPS 03 - Oslo Børs 06 - Verdipapirsentralen (VPS) 09 - Oslo Clearing 10 - Oslo Market Solutions 11 - Styret i Oslo Børs VPS Holding

Detaljer

Delårsrapport 4. kvartal 2015 og 2. halvår 2015

Delårsrapport 4. kvartal 2015 og 2. halvår 2015 Delårsrapport 4. kvartal 2015 og 2. halvår 2015 Hovedpunkter i 4. kvartal: Syv selskaper tatt opp til handel ved lansering av Merkur Market den 13. januar To nye aksjenoteringer i kvartalet 107 nye obligasjonslån

Detaljer

Delårsrapport 4. kvartal og 2. halvår 2014

Delårsrapport 4. kvartal og 2. halvår 2014 Delårsrapport 4. kvartal og 2. halvår 2014 Hovedpunkter i 4. kvartal: Den sterke underliggende resultatveksten fortsatte i 4. kvartal Handelsvolum i aksjer viser økning på 39% fra 4. kvartal 2013 Fortsatt

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2004

Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2004 Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 24 Hovedpunkter i 3. kvartal: Fortsatt god aktivitet i markedet Driftsinntekter MNOK 62,5 (58,1) Resultat MNOK 16,7 (16,3) Resultat pr. aksje NOK 3,34 (3,25) Aktiviteten

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2013

Delårsrapport 1. kvartal 2013 Delårsrapport 1. kvartal 2013 1 Hovedpunkter i 1. kvartal: Fortsatt høy aktivitet i rentemarkedet Fire nye selskaper godkjent for notering så langt i 2013 Økt sparing og verdivekst i fond gir økte markedsverdier

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2012

Delårsrapport 1. kvartal 2012 Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Hovedpunkter i 1. kvartal: Fortsatt god aktivitet i rentemarkedet Utfordrende første- og annenhåndsmarked for aksjer og derivater Driftsinntekter MNOK 221,8 (243,0) EBITDA

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2014 og 1. halvår 2014

Delårsrapport 2. kvartal 2014 og 1. halvår 2014 Delårsrapport 2. kvartal 2014 og 1. halvår 2014 Hovedpunkter i 2. kvartal: Handel i aksjer viser økning på 13% fra 2. kvartal 2013 Fortsatt stor interesse for børsnotering av både aksjer og obligasjoner

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal og 1. halvår 2013

Delårsrapport 2. kvartal og 1. halvår 2013 Delårsrapport 2. kvartal og 1. halvår 2013 Hovedpunkter i 2. kvartal: Fortsatt høy aktivitet i rentemarkedet Økt aktivitet i annenhåndsmarkedet for aksjer og derivater sammenlignet med forrige kvartal

Detaljer

Delårsrapport. 3. kvartal 2017

Delårsrapport. 3. kvartal 2017 Delårsrapport 3. kvartal 2017 Hovedpunkter i 3. kvartal: Fortsatt høy aktivitet i både første- og annenhåndsmarkedet i kvartalet 4 nye aksjenoteringer på Oslo Børs og 2 nye aksjer registrert på NOTC i

Detaljer

3 Oslo Børs VPS. 7 Virksomhetsbeskrivelse. 44 Årsoppgjøret. 4 Nøkkeltall 6 Konkurranse med handicap

3 Oslo Børs VPS. 7 Virksomhetsbeskrivelse. 44 Årsoppgjøret. 4 Nøkkeltall 6 Konkurranse med handicap Årsrapport 2009 1 3 Oslo Børs VPS 4 Nøkkeltall 6 Konkurranse med handicap 7 Virksomhetsbeskrivelse 8 Slik fungerer verdipapirmarkedet 9 Oslo Børs VPS strategi 14 Forretningsområdene 24 Financial Ratios

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 1. kvartal 2003

Oslo Børs Holding ASA 1. kvartal 2003 Oslo Børs Holding ASA 1. kvartal 23 Hovedpunkter i 1. kvartal: Noe reduserte inntekter fra handel og salg av finansielle markedsdata Fortsatt reduksjon i andre driftskostnader Resultat MNOK 1,3 (13,1)

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2016

Delårsrapport 3. kvartal 2016 Delårsrapport 3. kvartal 2016 Hovedpunkter i 3. kvartal: To nye aksjenoteringer i kvartalet Fortsatt vekst i notering og registrering av obligasjonslån 124 nye lån notert og 390 nye lån registrert i VPS

Detaljer

3 Oslo Børs VPS. 8 Virksomhetsbeskrivelse. 44 Årsoppgjøret. 4 Nøkkeltall 7 Utfordringer i kø!

3 Oslo Børs VPS. 8 Virksomhetsbeskrivelse. 44 Årsoppgjøret. 4 Nøkkeltall 7 Utfordringer i kø! Årsrapport 2008 1 3 Oslo Børs VPS 4 Nøkkeltall 7 Utfordringer i kø! 8 Virksomhetsbeskrivelse 9 Om konkurransesituasjonen 10 Slik fungerer verdipapirmarkedet 11 Oslo Børs VPS strategi 14 Forretningsområdene

Detaljer

Delårsrapport 4. kvartal og 2. halvår 2012

Delårsrapport 4. kvartal og 2. halvår 2012 Delårsrapport 4. kvartal og 2. halvår 2012 1 Hovedpunkter i 4. kvartal: Oslo Børs VPS Holding har inngått avtale om salg av Oslo Clearing Oslo Børs har inngått avtale om og fått godkjennelse for kjøp av

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 2. kvartal 2005

Oslo Børs Holding ASA 2. kvartal 2005 Oslo Børs Holding ASA 2. kvartal 25 Hovedpunkter i 2. kvartal: Energisektoren styrker seg ytterligere 15 nye selskaper notert i løpet av perioden Driftsinntekter MNOK 86,6 (64,8) Driftsresultat MNOK 42,5

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2010

Delårsrapport 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 1 Hovedpunkter i 1. kvartal: Økt markedsaktivitet i forhold til samme periode i fjor Driftsinntekter MNOK 246,1 (231,1) Driftsresultat før amortiseringer og nedskrivninger

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal og 1. halvår 2011

Delårsrapport 2. kvartal og 1. halvår 2011 Delårsrapport 2. kvartal og 1. halvår 2011 1 Hovedpunkter i 2. kvartal: Millennium avtale med London Stock Exchange Oslo Børs VPS arbeider for børsnotering Noe lavere markedsaktivitet og markedsandel Driftsinntekter

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2013

Delårsrapport 3. kvartal 2013 Delårsrapport 3. kvartal 2013 Hovedpunkter i 3. kvartal: Fortsatt høy aktivitet i rentemarkedet To nye selskaper godkjent for notering i 3. kvartal, syv så langt i 2013 Økt interesse for børsnotering Økt

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2017

Delårsrapport 1. kvartal 2017 Delårsrapport 1. kvartal 2017 Hovedpunkter i 1. kvartal: Høy aktivitet i førstehåndsmarkedet i kvartalet Høyere handels- og oppgjørsaktivitet i aksjer enn i foregående kvartaler Driftsinntekter MNOK 252

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2002

Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2002 Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2002 Hovedpunkter i 4. kvartal: Noe høyere handelsaktivitet enn i forrige kvartal 9 nye medlemmer i 2002 Fortsatt noe reduksjon i inntekter fra Finansielle markedsdata

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2004. Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2004. Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i 2. kvartal et resultatet etter skatt

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 Hovedpunkter i 1. kvartal: Fortsatt god handelsaktivitet i 1. kvartal økning i handelsvolum på 16% fra 1. kvartal 2014 Fortsatt god interesse for børsnotering av både aksjer

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2016

Delårsrapport 1. kvartal 2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 Hovedpunkter i 1. kvartal: Vekst i underliggende inntjening til tross for et relativt rolig marked Fortsatt vekst i notering av obligasjonslån 127 nye lån notert i kvartalet

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2005

Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2005 Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 25 Hovedpunkter i 4. kvartal: 19 nye selskaper notert i løpet av perioden Fjerde kvartal på rad med rekordhøy handelsaktivitet Driftsinntekter MNOK 14,5 (7,4) Resultat

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2015

Delårsrapport 3. kvartal 2015 Delårsrapport 3. kvartal 2015 Hovedpunkter i 3. kvartal: Fortsatt økning i handel og oppgjør av aksjer sammenlignet med fjoråret Ingen nye aksjenoteringer i kvartalet, men fortsatt interesse for notering

Detaljer

Delårsrapport 4. kvartal 2008

Delårsrapport 4. kvartal 2008 Delårsrapport 4. kvartal 2008 1 Hovedpunkter i 4. kvartal: Intensjonsavtale om strategisk samarbeid med Londonbørsen Vurderer sentral motpart (CCP) i aksjemarkedet Noe redusert markedsaktivitet Nedskrivning

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2008

Delårsrapport 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1. kvartal 2008 1 Hovedpunkter i 1. kvartal: Fortsatt høy markedsaktivitet innen alle forretningsområder Driftsinntekter MNOK 293,8 (147,2) Driftsresultat MNOK 149,3 (88,2) Resultat MNOK

Detaljer

innhold 4 Oslo Børs VPS 8 Virksomhetsbeskrivelse 46 Årsoppgjøret 5 Nøkkeltall 7 Konsernsjefens kommentar: Endringsvilje til våre kunders beste

innhold 4 Oslo Børs VPS 8 Virksomhetsbeskrivelse 46 Årsoppgjøret 5 Nøkkeltall 7 Konsernsjefens kommentar: Endringsvilje til våre kunders beste ÅRSRAPPORT 2007 1 innhold 4 Oslo Børs VPS 5 Nøkkeltall 7 Konsernsjefens kommentar: Endringsvilje til våre kunders beste 8 Virksomhetsbeskrivelse 9 Slik fungerer verdipapirmarkedet 10 Oslo Børs VPS strategi

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2008

Delårsrapport 3. kvartal 2008 Delårsrapport 3. kvartal 2008 1 Hovedpunkter i 3. kvartal: Fortsatt høy markedsaktivitet Driftsinntekter MNOK 279,8 (proforma 276,4) Driftsresultat MNOK 137,7 (proforma 150,7) Resultat MNOK 105,9 (proforma

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 1. kvartal 2005

Oslo Børs Holding ASA 1. kvartal 2005 Oslo Børs Holding ASA 1. kvartal 25 Hovedpunkter i 1. kvartal: Driftsinntekter MNOK 79, (71,) Driftsresultat MNOK 37, (29,1) Resultat MNOK 34,9 (21,5) Resultat pr. aksje NOK 6,98 (4,3) MNOK 6,2 i gevinst

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2003

Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2003 Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2003 Hovedpunkter i 4. kvartal: Høy markedsaktivitet og reduserte kostnader ga godt resultat Resultat i 4. kv./2003 MNOK 10,9 (7,9)/MNOK 53,3 (43,0) Resultat pr. aksje

Detaljer

Delårsrapport 4. kvartal 2013 og 2. halvår 2013

Delårsrapport 4. kvartal 2013 og 2. halvår 2013 Delårsrapport 4. kvartal 2013 og 2. halvår 2013 Hovedpunkter i 4. kvartal: Fortsatt høy aktivitet i rentemarkedet Økt interesse for børsnotering av aksjer Seks nye selskaper godkjent for notering i 4.

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i første kvartal et resultat etter

Detaljer

Delårsrapport 4. kvartal 2016

Delårsrapport 4. kvartal 2016 Delårsrapport 4. kvartal 2016 Hovedpunkter i 4. kvartal: Seks nye aksjer på Oslo Børs og Merkur Market i kvartalet Fortsatt vekst i notering og registrering av obligasjonslån 189 nye lån notert og 427

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2010

Delårsrapport 3. kvartal 2010 Delårsrapport 3. kvartal 2010 1 Hovedpunkter i 3. kvartal: Signert samarbeidsavtale med Toronto Stock Exchange Vellykket full implementering av Oslo Clearing som sentral motpart for aksjer, ETF er og egenkapitalbevis

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 1. kvartal 2004

Oslo Børs Holding ASA 1. kvartal 2004 Oslo Børs Holding ASA 1. kvartal 24 Hovedpunkter i 1. kvartal: Rekordhøy aktivitet i aksje- og derivatmarkedet Driftsinntekter MNOK 71, (52,9) Resultat MNOK 21,2 (1,3) Resultat pr. aksje NOK 4,25 (2,5)

Detaljer

OPPGJØR AV VERDIPAPIR- HANDLER I VPS

OPPGJØR AV VERDIPAPIR- HANDLER I VPS OPPGJØR AV VERDIPAPIR- HANDLER I VPS VPS OPPGJØR AV VERDIPAPIRHANDLER I VPS GENERELLE FORHOLD Et særtrekk ved infrastrukturen for verdipapirhandler i Norge er at VPS dekker funksjoner som i andre land

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2008

Delårsrapport 2. kvartal 2008 Delårsrapport 2. kvartal 2008 1 Hovedpunkter i 2. kvartal: Fortsatt høy markedsaktivitet innen alle forretningsområder Driftsinntekter MNOK 300,2 (proforma 281,6) Driftsresultat MNOK 167,8 (proforma 153,8)

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2001

Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2001 Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2001 Hovedpunkter i 4. kvartal Resultat før skatt MNOK 11,5 i 4. kvartal hele 2001: MNOK 61 Resultat pr. aksje NOK 1,56 i 4. kvartal - hele 2001: NOK 9,95 Forslag om ordinært

Detaljer

Delårsrapport 4. kvartal 2011 og 2. halvår 2011

Delårsrapport 4. kvartal 2011 og 2. halvår 2011 Delårsrapport 4. kvartal 2011 og 2. halvår 2011 1 Hovedpunkter i 4. kvartal: Redusert noterings- og handelsaktivitet i aksjer sammenlignet med 4. kvartal 2010 Konkurransen om markedsandeler er fortsatt

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2003

Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2003 Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2003 Hovedpunkter i 3. kvartal: Høy markedsaktivitet Lavere driftskostnader enn i 2002 Resultat i 3. kv./pr. 30.09 MNOK 16,3 (10,0)/MNOK 42,4 (35,0) Resultat pr. aksje

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2009

Delårsrapport 3. kvartal 2009 Delårsrapport 3. kvartal 2009 1 Hovedpunkter i 3. kvartal: Markedsaktiviteten noe lavere i forhold til forrige kvartal Driftsinntekter MNOK 221,4 (279,8) Driftsresultat før amortiseringer og nedskrivninger

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2009 og 1. halvår 2009

Delårsrapport 2. kvartal 2009 og 1. halvår 2009 Delårsrapport 2. kvartal 2009 og 1. halvår 2009 1 Hovedpunkter i 2. kvartal: Markedsaktiviteten noe høyere i forhold til forrige kvartal Reduksjon i handelsavgiftene fra 1. mai Driftsinntekter MNOK 236,1

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2012

Delårsrapport 3. kvartal 2012 Delårsrapport 3. kvartal 2012 1 Hovedpunkter i 3. kvartal: Oslo Børs styrker sin posisjon i Norden med kjøp av Burgundy AB Høy aktivitet i rentemarkedet Lav aktivitet i første- og annenhåndsmarked for

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel Rapport for 2006 Component Software Group ASA (tidligere Norsk Vekst Forvaltning ASA) har i børsmelding av 1. februar opplyst at 94,9% av aksjonærene i Component Software ASA aksepterte tilbudet om kjøp

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2002

Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2002 Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2002 Hovedpunkter i 3. kvartal: Fortsatt lav aktivitet i aksje- og derivatmarkedet Nedgang i Finansielle markedsdata Resultat etter skatt i 3. kv. på MNOK 10,0 (17,1) Resultat

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal og 1. halvår 2013

Delårsrapport 2. kvartal og 1. halvår 2013 Delårsrapport 2. kvartal og 1. halvår 2013 Hovedpunkter i 2. kvartal: Fortsatt høy aktivitet i rentemarkedet Økt aktivitet i annenhåndsmarkedet for aksjer og derivater sammenlignet med forrige kvartal

Detaljer

Delårsrapport. 2. kvartal 2017

Delårsrapport. 2. kvartal 2017 Delårsrapport 2. kvartal 2017 Hovedpunkter i 2. kvartal: Fortsatt høy aktivitet i førstehåndsmarkedet i kvartalet 9 nye aksjenoteringer i kvartalet, 29 nye aksjeutstedere registrert i VPS 185 nye renteutstedelser

Detaljer

Innholdsfortegnelse Forretningsområdene i Oslo Børs VPS Styret i Oslo Børs VPS Holding ASA Styrets årsberetning 2016

Innholdsfortegnelse Forretningsområdene i Oslo Børs VPS Styret i Oslo Børs VPS Holding ASA Styrets årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Innholdsfortegnelse 03 - Forretningsområdene i Oslo Børs VPS 03 - Oslo Børs 05 - Verdipapirsentralen (VPS) 08 - Oslo Market Solutions 47 - Note 13 Anleggsmidler 48 - Note 14 Immaterielle

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 4. kvartal 2003

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 4. kvartal 2003 VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 4. kvartal Resultatregnskap Hovedtall NOK - hele tusen 4. kv. 4. kv. 22 1.1-31.12.3 1.1.-31.12.2 Driftsinntekter 52 631 46 665 21 967 187 697 Driftskostnader 46 193

Detaljer

VPS Holding ASA, foreløpig årsresultat 2004 Et godt år for VPS

VPS Holding ASA, foreløpig årsresultat 2004 Et godt år for VPS VPS Holding ASA, foreløpig årsresultat Et godt år for VPS (Samme periode i fjor i parentes) VPS Konsern hadde et forbedret resultatet i i forhold til året før. Resultatet etter skatt ble 63,7 MNOK (16,1).

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 2. kvartal 2002

Oslo Børs Holding ASA 2. kvartal 2002 Oslo Børs Holding ASA 2. kvartal 2002 Hovedpunkter i 2. kvartal: Lav aktivitet i aksje- og derivatmarkedet rentemarkedet i fremgang Vellykket oppstart av Norex felles handelssystem, Saxess. Resultat før

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer

Delårsrapport 4. kvartal 2009 og 2. halvår 2009

Delårsrapport 4. kvartal 2009 og 2. halvår 2009 Delårsrapport 4. kvartal 2009 og 2. halvår 2009 1 Hovedpunkter i 4. kvartal: Markedsaktiviteten noe høyere i forhold til forrige kvartal Prosjektet Neste generasjon fond i VPS er stoppet i januar 2010

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2009

Delårsrapport 1. kvartal 2009 Delårsrapport 1. kvartal 2009 1 Hovedpunkter i 1. kvartal: Redusert markedsaktivitet Avtale om strategisk samarbeid med London Stock Exchange Beslutning om å innføre sentral motpart (CCP) for aksjer Reduksjon

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016 og 1. halvår 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 og 1. halvår 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 og 1. halvår 2016 Hovedpunkter i 2. kvartal: Fire nye aksjenoteringer i kvartalet Fortsatt vekst i notering av obligasjonslån 143 nye lån notert i kvartalet Finanstilsynet

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2011

Delårsrapport 3. kvartal 2011 Delårsrapport 3. kvartal 2011 1 Hovedpunkter i 3. kvartal: Tilfredsstillende utvikling i 3. kvartal Noe økt markedsaktivitet sammenlignet med 3. kvartal 2010 Fortsatt konkurranse om markedsandeler Driftsinntekter

Detaljer

KRT-1008 Kvartalsoppgave for verdipapirforetak. nmlkji. nmlkji

KRT-1008 Kvartalsoppgave for verdipapirforetak. nmlkji. nmlkji 1. Generelle opplysninger Innsendingsfrist: senest 30 dager etter utløpet av kvartalet. I tillegg til kvartalsoppgave skal foretaket en gang i året også sende inn fullstendig årsregnskap, årsberetning

Detaljer

Gjeldende fra 1. desember 2011 part of Oslo Børs ASA. Nordic ABM. Oslo Børs alternative markedsplass for obligasjoner

Gjeldende fra 1. desember 2011 part of Oslo Børs ASA. Nordic ABM. Oslo Børs alternative markedsplass for obligasjoner Gjeldende fra 1. desember 2011 part of Oslo Børs ASA Nordic ABM Oslo Børs alternative markedsplass for obligasjoner Tilgang til stor investorbase Enkel noteringsprosess Rask saksbehandling Nordic ABM

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 1. kvartal 2002

Oslo Børs Holding ASA 1. kvartal 2002 Oslo Børs Holding ASA 1. kvartal 2002 Hovedpunkter i 1. kvartal Resultat før skatt pr 1. kvartal var MNOK 18,2 (11,7) Resultat pr. aksje pr 1. kvartal ble 2,62 (2,22) Innføring av handelssystemet Saxess

Detaljer

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] Bolig- og Næringskreditt

Detaljer

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank 1. kvartal Delårsrapport For Landkreditt Bank 2010 Landkreditt Bank Delårsrapport pr. 31.03.2010 Landkreditt Bank kan i 1. kvartal vise til vesentlig bedre resultater enn i tilsvarende periode i 2009.

Detaljer

Kredittforeningen for Sparebanker

Kredittforeningen for Sparebanker Kredittforeningen for Sparebanker Foreløpig resultat 2011 Resultatregnskapet KfS er i utgangspunktet et non-profit foretak hvor formålet er å skaffe medlemsbankene så gunstige innlån som mulig. Deler av

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2005

Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2005 Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2005 Hovedpunkter i 3. kvartal: Handelsaktivitet, inntekter og resultat høyeste noensinne 6 nye selskaper notert i løpet av perioden Driftsinntekter MNOK 91,2 (62,5) Driftsresultat

Detaljer

Er den nordiske CSD modellen konkurransedyktig og bærekraftig? sett fra det norske markedet

Er den nordiske CSD modellen konkurransedyktig og bærekraftig? sett fra det norske markedet Er den nordiske CSD modellen konkurransedyktig og bærekraftig? sett fra det norske markedet NORDIC POST TRADE OSLO 22. NOVEMBER 2017 SVEINUNG DYRDAL Agenda NORDIC POST TRADE OSLO CSD landskapet Trender

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2011

Rapport for 1. kvartal 2011 Rapport for 1. kvartal 2011 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) hadde i 1. kvartal 2011 et overskudd før skatt på 10,8 MNOK. Grunnlaget for det gode

Detaljer

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon 1. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 1. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

ABM. Alternative Bond Market. Alternative Bond Market

ABM. Alternative Bond Market. Alternative Bond Market ABM Alternative Bond Market Alternative Bond Market ABM - Alternative Bond Market Hva er ABM? Alternative Bond Market (ABM) er en markedsplass for notering og handel i obligasjoner og sertifikater. ABM

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt rapport 1. kvartal 2009 BN Boligkreditt innhold Styrets beretning... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse... 4 Endring i egenkapital... 5 Kontantstrømoppstilling... 5 Noter... 6 [ 2 ] BN boligkreditt AS Innledning

Detaljer

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS ya Holding ASA Konsern Kvartalsrapport 4. kvartal 2011 Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde et resultat før skatt på 4,3 MNOK i 4. kvartal 2011 som

Detaljer

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet Kvartalsrapport 2011 1. kvartal Tilstede i lokalmiljøet 1. kvartalsrapport 2011 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, dersom annet ikke er nevnt. BANKEN I FØRSTE KVARTAL 2011 Banken har i første

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 2. kvartal 2003

Oslo Børs Holding ASA 2. kvartal 2003 Oslo Børs Holding ASA 2. kvartal 23 Hovedpunkter i 2. kvartal: Økt markedsaktivitet Fortsatt reduksjon i driftskostnader Resultat i 2. kv./1. halvår MNOK 15,8 (12,)/MNOK 26,1 (25,1) Resultat pr. aksje

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2012 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2012 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Bank 1. Kvartal 2012 Landkreditt bank Beretning 1. kvartal 2012 Resultatet i Landkreditt Bank pr 31. mars 2012 utgjør 6,0 millioner kroner (14,6 millioner kroner pr 31. mars 2011).

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2010 og 1. halvår 2010

Delårsrapport 2. kvartal 2010 og 1. halvår 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 og 1. halvår 2010 1 Hovedpunkter i 2. kvartal: Vellykkede lanseringer av ny TradElect og sentral motpart Økt markedsaktivitet i forhold til samme periode i fjor Økt noteringsaktivitet

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2003

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2003 VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2003 Resultatregnskap Hovedtall NOK - hele tusen 2. kv. 2003 2. kv. 2002 1.1-30.06.03 1.1.-30.06.02 2002 Driftsinntekter 52 675 49 919 101 807 97 361 187

Detaljer

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 2013 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2013 Resultatregnskapet viser et overskudd etter skatt på 8,3 millioner kroner (4,8 millioner kroner).

Detaljer

1. KVARTALSRAPPORT 2003

1. KVARTALSRAPPORT 2003 1. KVARTALSRAPPORT Kvartalsrapport per 31. mars Konsernet Fokus Bank har et resultat av ordinær drift før skatt på 98,9 millioner kroner. Etter samme periode i 2002 var resultatet 132,6 millioner kroner.

Detaljer

Resultater for DnB NOR-konsernet 1. halvår og 2. kvartal Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans

Resultater for DnB NOR-konsernet 1. halvår og 2. kvartal Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans Resultater for DnB NOR-konsernet 1. halvår og 2. kvartal 2010 Rune Bjerke, konsernsjef Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans 1. halvår og 2. kvartal 2010 Tiltagende kredittvekst

Detaljer

Nordic Financials ASA 3. kvartal 2015

Nordic Financials ASA 3. kvartal 2015 Om selskapet Nordic Financials ASA er et norsk allmennaksjeselskap som ble stiftet som et aksjeselskap ved utfisjonering fra Nordisk Finans Invest AS den 28. september 2011, og omdannet til allmennaksjeselskap

Detaljer

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009 RESULTATREGNSKAP Q4 2009 Q4 2008 2009 2008 NOK 1000 IFRS IFRS IFRS IFRS Fraktinntekter 60 207 53 423 217 197 186 205 Andre driftsinntekter 6 436 998 3 688 2 908 Sum driftsinntekter 66 643 54 421 220 886

Detaljer

Kvartalsrapport - Q2 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS

Kvartalsrapport - Q2 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Kvartalsrapport - Q2 2015 ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Q2 2015 Oppsummert Utlånsvekst på 242 MNOK (87 MNOK Q2 2014) Resultat etter skatt på 35 MNOK (19 MNOK Q2 2014) Egenkapitalavkastning på 33

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2014 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. halvår 2014 Resultatet Brutto renteinntekter pr 30. juni 2014 utgjør 31,3 millioner kroner (29,0 millioner kroner

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2006

Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2006 Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2006 Hovedpunkter i 4. kvartal: Fortsatt høy markedsaktivitet Driftsinntekter MNOK 132,6 (104,5) Driftsresultat MNOK 85,0 (54,9) Resultat MNOK 61,8 (39,6) Resultat pr.

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2006

Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2006 Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2006 Hovedpunkter i 3. kvartal: Fortsatt høy markedsaktivitet Driftsinntekter MNOK 110,4 (91,2) Driftsresultat MNOK 53,6 (52,9) Resultat MNOK 39,7 (38,8) Resultat pr. aksje

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2013 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2013 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer