Handlingsplan for kreftbehandling SSHF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlingsplan for kreftbehandling SSHF"

Transkript

1 Handlingsplan fr kreftbehandling SSHF Delplan fr diagnsegruppe 7 c Urlgisk kreft: urinblærekreft Sist ppdatert:

2 Handlingsplan fr kreftbehandling SSHF Side 2 av 29 Sørlandet sykehus HF INNHOLD 1. Bakgrunn Frekmst Organisering av dagens behandlingstilbud ved SSHF Beskrivelse av kvalitet (verlevelse, kmplikasjner, palliasjn g pasienttilfredshet) Beskrivelse av ventetider/flaskehalser Beskrivelse av effektivitet Tiltak g tidsplan fr å ppnå ønsket kvalitet Kmpetanse Ressurstilgang Samhandling Organisering Metder fr mnitrering av resultater g kmplikasjner Behandlingslinje med fkus på henvisning, utredning, behandling g ppfølging... 12

3 Handlingsplan fr kreftbehandling SSHF Side 3 av Bakgrunn 1.1 Frekmst Tall fra kreftregisteret viser at: I 2010 var det 1286 nye tilfeller av kreft i blære/ureter/urethra. Menn utgjrde 923 av tilfellene g kvinner 363. Frekmsten er 3 ganger høyere hs menn enn hs kvinner. Hs menn er dette den 4. hyppigste (7 %) kreftfrmen, mens den hs kvinner ikke er blant tpp 10. I periden var incidensen 21,8 per fr menn g 6,6 per fr kvinner. Fr menn har incidensen vært rimelig stabil siden 1986, mens kvinner har hatt en økning fr hver 5-års peride. Gj. snitt årlig antall nye krefttilfeller i blære/ureter/urethra Nrge Aust-Agder Vest-Agder Agder Mann Kvinne Ttalt Kilde Kreftregisteret Kreftregisteret pplyser at 73 % av nydiagnstiserte krefttilfeller i blære g ureter er lkal eller lkreginal. Bellmunt el al (Sem Oncl ct 2012) refererer muskelinvasivitet hs % av nyppdagete urthelialcancere. Ytterlige 20 % av primært verfladiske (ikke muskelinvasive) cancere vil etter hvert bli muskelinvasive % av pasienter med muskelinvasiv kreft vil utvikle metastaser. Årlig mrtalitet i Nrge er 29 % (371 av 1286 i 2010). I 2010 var mrtalitetsraten per fr menn 4,5 g fr kvinner 1,7. Fr menn er dette den 5. hyppigste kreftdødsårsaken g hs kvinner 12. hyppigste.

4 Handlingsplan fr kreftbehandling SSHF Side 4 av Organisering av dagens behandlingstilbud ved SSHF SSA/ SSK: Blærekref utredes, behandles g følges pp etter nasjnale- g internasjnale retningslinjer (EAU Guidelines). Høyrisikpasienter tas pp på ukentlige tverrfaglige videmøter (trsdager) med urlger g nklger fra SSA/SSK/SFK. Radikal cystectmi er samlet til SSK, g kirurg ved SSA deltar sm regel. Palliativ urinavledning (ureterenterstmi ad mdum Bricker) utføres både ved SSA g SSK. TURB utføres ved begge lkalisasjner, men kun SSK har blålysdiagnstikk fr høyrisikpasienter. SSA: Basert på retningslinjene nevnt ver er det ved SSA utarbeidet egne prsedyrer i EkWeb, inklusive ppfølging etter risikgruppe (vedlegg 5) g bruk av BCG blæreinstillering (vedlegg 6). Siden januar 2012 er frløp g kreftkrdinatr etablert fr pasienter med mistanke m blærekreft (vedlegg 1). Sekretær (sykepleier) ved kirurgisk innskriving g ved pliklinisk timebestilling fungerer sm kreftkrdinatrer, g vårt inntrykk er at dette fungerer gdt g ivaretar intensjnen med kreftkrdinatrrdningen. Pasienter aktuelle fr radikal cystectmi/stråling +/- kjemterapi diskuteres i ukentlige strkirurgimøter mandager, g aktuelle pasienter meldes til det tverrfaglige urnklgiske videmøtet trsdager. Blålys-diagnstikk (PDD = Pht Dynamisk Diagnstikk) av blærekreft mangler ved SSA. Trlig er SSA eneste sykehus i landet sm behandler blærekreft uten mulighet fr PDD. Det gjøres TURB ved SSA årlig. Biplar TUR mangler ved SSA. Biplar TUR gir en verlegen presisjn (radikal fjerning av tumr) g trygghet (risik fr perfrasjn) sammenliknet med mnplar TUR. MR-blære/bekken utføres før TURB ved mistanke m lkalavansert- g/ eller muskelinvasiv tumr. Bildene demnstreres på ukentlige ur-radilgiske møter (tirsdager kl ). Det er laget egne pasientfrløp i EkWeb fr urlgisk seksjn SSA, særlig mtp. på gd utnyttelse av pasienthtellet (vedlegg 8). Langt de fleste pasientene klargjøres pliklinisk på pasienthtellet 1 uke før inngrepet g møter så fastende til Sammedagsperasjn (SDO). TURB av små slitære tumres utføres dagkirurgisk, øvrige utføres på innlagte pasienter. SSK: Pasienter med mistanke m blærelreft cystskperes ved urlgisk pliklinikk eller settes direkte pp til TUR-B dersm billeddiagnstikk er verbevisende i frhld til blæretumr. I økende utstrekning brukes Blålys-diagnstikk (PDD) ved TUR-B. Jfr

5 Handlingsplan fr kreftbehandling SSHF Side 5 av 29 egen prsedyre. Frdelene med PDD er beskrevet i Nasjnal Retningslinjer fr Blærekreft 2012 s 23. Dersm det påvises en tumr i urinblæren ved cystskpi blir pasienten priritert til TUR B innen 2-4 uker. Det gjøres rundt 95 TURB ved SSK årlig. Ved muskelinfilterende sykdm eller ved hyppig residiv g carcinma in situ får pasienten tilbud m cystektmi. Dette blir gjrt innen 3uker. Ved mistanke m blærekreft blir det sm ftest bedt m raskt svar fra patlgisk avd g svar freligger da fte innen 1 uke. Mulighet fr rask patlgi svar er spesielt viktig i utredning av blærecancer. Cystektmiene gjøres ved SSK med peratør fra SSA g SSK. Det ble utført 16 cystektmier i hvrav 4 pasienter med neblære, resten Bricker avledning. Se pkt 2 fr samarbeid inne Skagerak Blærekreftgruppe. 1.3 Beskrivelse av kvalitet (verlevelse, kmplikasjner, palliasjn g pasienttilfredshet) Ttalt 7 verlegehjemler i urlgi (4 ved SSK g 3 ved SSA), alle er besatt. Seksjnert vaktrdning (egen urlgisk vakt) ved SSK. Generell kirurgisk vakt ved SSA. OVERLEVELSE: Nasjnal 5 års relativ verlevelse i periden er fr menn 74,5 % g fr kvinner 67,3%. KOMPLIKASJONER SSA: Et eget kmplikasjnsskjema i urlgi (vedlegg 2) ble laget i DIPS i januar Skjema har siden vært brukt ved SSA fr registrering av kmplikasjner etter urlgiske inngrep, men mfatter freløpig kun kmplikasjner under pphldet, g ikke 30-dagers kmplikasjner. Clavien system/scre (internasjnal anerkjent gradering av kmplikasjnenes alvrlighetsgrad) inkluderes i disse dager. Skjema fylles ut g gdkjennes elektrnisk i DIPS av epikriseskrivende lege. Sykehuspartner er bedt m å utvikle en egen rapprt i DIPS fr frhåndsvisning av de urlgiske kmplikasjnstallene (ttaltall g etter prsedyregrupper). Rapprtene planlegges generert kvartalsvis. Fr 2012 freligger kun ttaltall g ikke tall etter prsedyre-

6 Handlingsplan fr kreftbehandling SSHF Side 6 av 29 /rgangruppe. 6,8 prsent av pererte urlgiske pasienter hadde kmplikasjner i SSK: 16 cystektmier utført i : Ingen 30 dagers mtalitet. Ingen repr pga blødning 1 pasient med sårruptur. 1 pasient med verfladisk infeksjn. Alle er radikalt perert g en pasient fikk påvist metastase til lymfeknute. PALLIASJON SSA: Palliativ ppfølging av urlgiske kreftpasienter ved SSA skjer både ved urlgisk pliklinikk, nklgisk pliklinikk (ambulerende nklger fra SFK), lindrende sengepst UC g Lindrende team. I løpet av 2012 ble lindrende enhet kirurgi på 3C inkludert i en nypprettet Lindrende sengepst UC under medisinsk avdeling g bemannet med egen lege i hverdagene. Utver rdinær arbeidstid er det vakthavende lege medisinsk avdeling sm er ansvarlig fr innleggelser. Det er laget egne kriterier i Ekweb fr hvem sm kan innlegges lindrende. Urlgen pplever at det er blitt vanskeligere fr pasienter å få plass på lindrende enn hva det var tidligere. På den annen side er tilbudet til disse pasientene trlig blitt bedre med pprettelsen av lindrende sengepst. Kmpliserte palliative pasienter diskuteres i ukentlige tverrfaglige videmøter med urlger g nklger ved SSA/SSK/SFK (trsdager). Det er planer m å skille ut denne pasientgruppen til et eget ukentlig palliativt møte. SSK: Det er et svært gdt samarbeid mellm Urlgisk seksjn g SFK. Det gjelder diskusjn m videre palliativ behandling på aktuelle pasienter innlagt på kir, avd g mulighet fr tilsyn fra urlg ved lindrende avd. Tilsyn ved lindrende avd fra urlgisk seksjn gjøres frtløpende enten ved lindrende avd. eller ved urlgisk pl dersm det er behv fr spesielt utstyr. Vurdering av pasienter innlagt urlgisk seksjn sm er aktuelle fr lindrende avd eller har behv fr kntakt med lindrende team får tilsyn samme dag eller ved avtale neste dag. PASIENTTILFREDSHET SSA/ SSK: Ved SSA/ SSK registreres ikke pasienttilfredshet selektivt fr urlgiske kreftpasienter. Det frligger derfr ikke tall fr denne gruppen. Felles spørreskjema sm er utarbeidet

7 Handlingsplan fr kreftbehandling SSHF Side 7 av 29 fr kreftpasienter av hvedgruppen Handlingsplan fr kreftbehandling freslås brukt ifht urlgiske kreft pasienter, se under punkt 3. PrLiv-skjemaet freslås brukt på et begrenset antall av kreftpasientene sm et validert supplement til spørreskjema nevnt ver, se under punkt Beskrivelse av ventetider/flaskehalser SSA: SSK frløp ivaretas fr blærekreft ihht anbefalte frløpstider. Urlgisk pliklinikk SSA har et krnisk kapasitetsprblem fr kntrller/ ppfølging av kreftpasienter. Ekstradager g vikarhjelp benyttes fr å løse dette. Pasienter med makrhematuri eller påvist blæretumr med adekvat rtg. diagnstikk får ppstart utredning eller direkte behandling med TUR-B innen 3-4 uker. Vi har et par ledige timer i pliklinikken pr uke der pasienter sm trenger rask time kan settes pp. Ved TUR-B blir det ved mistanke m muskelinnvekst bedt m svar fra patlgen innen en uke fr ikke å frsinke tiden til eventuell cystektmi. Flaskehalser SSA/ SSK: Patlgisvar tar i en del tilfeller uakseptabel lang tid. Behvet fr MR-undersøkelser verskrider til dels kapasiteten ved SSK. Ny maskin ved SSA vil kunne avhjelpe dette frutsatt at kmpetansen sikres. Behv fr flere urlger Gd kmmunikasjn med primærhelsetjenesten/ rask spesialistvurdering av ev. kmrbiditet fr å sikre raske frløp. Henvisende lege ppgir ftest aktuelle røntgenbeskrivelser, men sørger sjelden fr at bilder tatt på privat røntgensenter eller ved annet sykehus verføres SSHF. Bldprøver tatt ved private labratrier finnes kun sm scannede dkumenter i DIPS g er derfr lite tilgjengelige, særlig når prøvesvarene skal sammenliknes med tidligere verdier g følges ver tid. Stadig flere almenleger bruker Fürst fremfr SSHF, g begrunner dette med: Daglig hentetjeneste/-bud sm SSHF All frsendelse gratis Alle prøverør/emballasje gratis Web-basert rekvirering, synlig i jurnal hvilke prøver sm er rekvirert før svarene freligger (ved SSHF er det papirrekv. sm gjør at man ikke kan etterkntrllere hvilke prøver man tk etter at skjemaet er sendt) Etterrekvirering på web inntil 1 uke etter prøvetaking fr serumanalyser

8 Handlingsplan fr kreftbehandling SSHF Side 8 av 29 Rask svarrespns (samme kveld eller dagen etter fr de aller fleste analyser) On-line kmmunikasjn med lab.lege fr faglige råd, meget raskt svar On-line «blå-bk»; kmmentarer g tlkninger til hver enkelt-analyse tilgjengelig i pas. sitt lab.ark Gratis hentetjeneste fr risikavfall (lite gebyr ved SSHF) 1.5 Beskrivelse av effektivitet SSA: Siden innføring i januar 2012 av frløp fr pasienter med mistenkt blærekreft har alle pasienter blitt vurdert, utredet g behandlet med intensjn m å ppfylle frløpskriteriene. Selv m det er pprettet en prsjektkde kalt sm legges inn i DIPS mtp. at kreftkrdinatr kan ta ut tertialvise rapprter (vedlegg 1), har dette dessverre ikke vært mulig, men rådgiver Marit Nyhus har sendt bestilling m denne funksjnen til HSØ. Vårt inntrykk er at fr nyppdaget blæretumr eller residiv av kjent blærekreft er frløpstidene ppfylt. Hs pasienter sm i frløpet ender pp med radikal cystektmi er det første prsedyre (TURB) sm har vært utført innen 20 dager fra henvisningen ble mttatt, mens selve cystectmien er blitt utført ved SSK så raskt sm mulig deretter. SSK: Pasienter med makrhematuri eller påvist tumr i urinblæren pririteres fr cystscpi g TUR-B. 2. Tiltak g tidsplan fr å ppnå ønsket kvalitet Kirurgisk klinikk mrganiseres høsten 2012 med tverrgående kirurgisk avdeling g seksjner. Aktuelle tiltak: Det ukentlige ur-nklgiske videmøtet betegnes heretter det Multidisiplinære team-møtet (MDT-møtet). Eksisterende MDT-møte utvides. Prstatakreft (hvedtyngden) eller high-risk blærekreft egnet fr kurativ behandling diskuteres først i møtet. Deretter MR-demnstrasjn (hvedsakelig prstata). Møtene hldes ukentlig (trsdag ) ved SSK med videverføring til SSA. Alle spesialiteter skal være fysisk tilsted (nklg, urlg, radilg, patlg, evt. kreftkrdinatr). Urlg fra SSA møter ved SSK. Urlg fra SSA møter ved SSK. Det er uenighet i gruppen m SSA-legene kan delta i møtet via videknferanse eller kun bservere i undervisningsøyemed. Uenigheten må avklares senere, helst internt i en mfrent løsning, evt. løftes pp på ledernivå. Innmelding kan skje sm intern melding eller gjennm egen pliklinisk timebk. Innmeldingene må være sprbare i etterkant. Frpliktende innmelding

9 Handlingsplan fr kreftbehandling SSHF Side 9 av 29 skal være hvedregelen, men det åpnes fr at gså ikke-innmeldte kasuistikker kan diskuteres på møtet. Etter diskusjn er det innmelders ppgave å dkumentere MDT-vurderingen i DIPS g følge pp videre frløp. Det anbefales at det utarbeides en prsedyre fr MDT. Tidsplan: feb/mars Palliativt ur-nklgisk møte etableres nsdager på SFK med videknferanse til SSA. Urlger g nklger deltar. Frpliktende innmelding, men kan praktiseres mindre strengt enn fr MDT-møtet Tidsplan feb/mars Blærekreftbehandling videreføres med TURB ved begge lkalisasjner g cystectmi ved SSK. Fra 2013 vil utførelsen av radikal cystectmi bli rganisert sm en satellittfunksjn i samarbeid med urlgisk seksjn ved Sykehuset i Vestfld (SiV) sm har cystectmi funksjn fr Buskerud g Vestfld. Alle pasienter aktuelle fr cystectmi vil bli diskutert i MDT-møtet g med urlg ved SiV. Felles retningslinjer fr behandling g ppfølging er under innføring g felles mnitrering av resultater g kvalitet er allerede etablert gjennm kvalitetsregister-plattfrmen i Skagerak Blærekreftgruppe(SBG). Samarbeidet inkluderer dedikerte kirurger ved begge avdelinger sm deltar i felles kirurgisk team, sm vil perere sammen regelmessig ved gjensidig hspitering (hspitere ved SiV 2 ganger årlig, samt få supervisjn ved besøk av dedikert kirurg fra SiV 1 gang årlig). Tidsplan Innkjøp av blålys-diagnstikk (PDD) ved SSA. Tidsplan: mars/ april Innkjøp av biplar TUR ved SSA. Tidsplan mars/april Kreftkrdinatr videreføres separat fr SSK g SSA, men krdinatrene samarbeider m de tertialvise rapprtene (tall fr frløpstider/ ventetider) fr kreftpasienter. Betegnelsen kreftkrdinatr freslås endret til kreftsekretær. Tidsplan: feb/mars Det er et ønske m å etablere urlgisk vakt/ berdeskap ved SSA. I denne handlingsplan er ikke dette spørsmålet diskutert. SSHF trenger en 8. urlgstilling. Felles MR-prtkll fr SSA g SSK må sikre kvalitet av undersøkelsen uavhengig av hvilken maskin sm brukes. Frskningssykepleier/ assistent fr registrering av Prlif-skjemaet må ansettes, men en beskjeden stillingsbrøk anses tilstrekkelig. Patlgimal fr histlgibeskrivelse etableres. Det utarbeides EkWeb-dkument fr hvem sm skal vurderes fr neadjuvant kjemterapi før radikal cystektmi.

10 Handlingsplan fr kreftbehandling SSHF Side 10 av 29 (behandlingen skal spesielt tilbys yngre pasienter < år i gd allmentilstand ECOG 0-1 med str riski fr utvikle metastatisk sykdm. Det tilstrebes 4 kurer med evaluering av respns etter 2 3. kur. GFR >= 60 ml/min, ingen leversykdm, ingen nevrpati eller nedsatt hørsel. GC velges synes likeverdig i en retrspktiv studie av Dash g medarbeidere, Cancer 2008) 2.1 Kmpetanse Seksjnert urlgvakt/ beredskap etableres i en eller annen frm ved SSA. Tidsplan mars MDT-møter. 2.2 Ressurstilgang Patlg MR/ MR-radilg Blålys/PDD ved SSA Biplar TUR-utstyr ved SSA SSHF trenger en 8. urlgstilling. Frskningssykepleier/ assistent fr registrering av Prlif-skjemaet. 2.3 Samhandling Det utarbeides skriftlig veileder fr almenpraktikere ift henvisning ved mistanke m blærekreft (se under punkt 4). Hematuri-veilederen utarbeidet av Nrsk Urlgisk Frening (NUF) benyttes g legges på under Behandlingslinjer g linkes til slik at den blir lett tilgjengelig fr almenlegene. 2.4 Organisering Kreftkrdinatr ved SSA g SSK. 3. Metder fr mnitrering av resultater g kmplikasjner RESULTATER Lvpålagt innmelding til Kreftregisterets incidensregister.

11 Handlingsplan fr kreftbehandling SSHF Side 11 av 29 Etablere egne prspektive rganspesifikke registre etter mdell fra Skagerak Blærekreft Gruppe (SBG) (vedlegg 7). Registrene ppdateres kvartalsvis av de respektive verlegene ved SSA g SSK. Registreringsarbeidet underlettes av størst mulig bruk av autmatiserte rapprter i DIPS, hvilket frutsetter stringent g ensartet bruk av diagnse- g prsedyrekder, standardiserte histlgiremisser (vedlegg 3 g 4). Det er ønskelig at patlgi-data (ptnm g pgrad) kdes i SNOMED (kdene vil kunne tas ut sm fil av SNOMED g deretter flettes med Nivå -1 data fra DIPS/PAS). Tertialvis rapprtering av anbefalte frløpstider fr kreftpasienter. Det er pprettet en prsjektkde kalt sm legges inn i DIPS mtp. at kreftkrdinatr kan ta ut tertialvise rapprter (vedlegg 1). Dessverre har det ikke vært mulig freløpig, men Marit Nyhus har sendt bestilling m denne funksjnen til HSØ. Styringsgruppa fr Handlingsplan kreft må følge pp dette. KOMPLIKASJONER Kmplikasjnsskjema fr urlgi i DIPS tas i bruk gså ved SSK. 30-dagers kmplikasjner avgrenses til kmplikasjner sm fører til sykehuskntakt. Fastlege bør derfr ikke ha denne registreringen sm ppgave. 30-dagers kmplikasjner kan registreres retrspektivt kvartalsvis etter mdell fra gastrkir. SSK. Alternativt kan 30-dagers kmplikasjner registreres prspektivt ved at kmplikasjnsskjema sendes ut på nytt 30 dager etter utskrivelse til legen sm skrev epikrisen g fylte ut det periperative kmplikasjnsskjema. Sykehuspartner er bedt m å utvikle en egen rapprt i DIPS fr frhåndsvisning av de urlgiske kmplikasjnstallene (ttaltall g etter prsedyre-/ rgangrupper) etter mdell fra Ortpeden SSA. Administrasjnsknsulent Kathrine Lyngstad ved SSHF g senirrådgiver Kirsten Jakbsen ved Sykehuspartner er nøkkelpersner i dette arbeidet. Rapprtene planlegges generert kvartalsvis. PASIENTTILFREDSHET Felles spørreskjema sm er utarbeidet fr kreftpasienter av hvedgruppen Handlingsplan fr kreftbehandling skal brukes ifht urlgiske kreft pasienter. Skjemaet skiller mellm de tre ulike hvedgruppene; nyre, prstata g blære kreft. Selv m skjemaet er utarbeidet lkalt g ikke validert, freslås skjemaet benyttet sm punktregistrering 1 dag x 2 per år på kirurgisk pliklinikk g 5 dager (manfred) x 2 per år på urlgisk sengepst. Pasienter sm kmmer til pliklinisk time de utvalgte dagene får utlevert spørreskjema av sekretær ved ankmst g leverer det før avreise fra pliklinikken tilbake til sekretær.

12 Handlingsplan fr kreftbehandling SSHF Side 12 av 29 Samme dater leveres skjemaet ut på sengepstene til kreftpasienter sm er innlagt. Pstsekretær g sykepleier på pst samarbeider m dette. Spørreskjemaet freslås endret til at Krefttype fylles ut av sykepleier/sekretær, da mange pasienter er frvirret ifht dette f.eks ved metastaser. Link til spørreskjema Pasienttilfredshet: _kreftpasienter_cp8cl06996er.pdf Ved SSHF ønsker vi i tilegg til vernevnte registrering å ta i bruk pasientselvrapptering skjema EPIC 26. Siden spesialleger fte undervuderer pasientens symptmbilde (Steinsvik et al. J Url 2010) er dette et viktig redskap i dkumentasjn g kvalitetssikring. Bare et validert skjema vil gi sikker kunnskap m pasienttilfredshet/ql. EPIC 26 er validert g er versatt til nrsk (PrLiv-skjema). Skjemaet er svært mfattende g krever derfr ressurser (frskningssykepleier/sekr) i registreringen, men en liten stillingsbrøk anses tilstrekkelig. PrLiv-skjemaet freslås derfr brukt på et begrenset antall av kreftpasientene sm et validert supplement til spørreskjema nevnt ver. I tillegg frslås PrLiv brukt på alle pasienter sm gjennmgår rbtassistert radikal prstatektmi ved SSA. 4. Behandlingslinje med fkus på henvisning, utredning, behandling g ppfølging frløp følges fr utredning g behandling. Basert på eksisterende prsedyrer ved SSA g SSK utvikles felles EkWeb-dkumenter fr utredning, behandling g ppfølging av urthelialcancer, med særlig fkus på høyrisik- g muskelinvasiv gruppen. Ma. skal det være likegyldig fr pasientfrløpet m pasienten henvises SSA eller SSK. Relevante EkWeb-dkumenter (henvisningsrutiner, pasientinfrmasjn etc.) gjøres tilgjengelig fr fastlegene sm link til Henvisning EkWeb baserte veileder fr almenpraktikere ift rutiner fr henvisning av pasienter med mistenkt blærekreft legges på under Behandlingslinjer g linkes til Henvisningen skal innehlde følgende pplysninger: Generell helsetilstand/sykehistrie

13 Handlingsplan fr kreftbehandling SSHF Side 13 av 29 Andre sykdmmer (spes viktig pplysninger m nyresykdm,diabetes,hypertensjn samt vesentlig kmrbiditet) Klinisk us. Urin stix. Evt infeksjn må behandles på frhånd. Faste medikamenter- Svært viktig med fullstendig gjennmgått kntrllert liste- ikke kun kpi av elektrnisk jurnal. Manglende pplysninger m bldfrtynnende kan medføre betydelige frsinkelser i behandlingen. Lab.result.: Hb, Kreat, Urea, Na, K, Cl, Kalsium, Alp. Radilgiske undersøkelser.hvr tatt? Kpi av beskrivelse. Dersm bilder er tatt ved røntgensenter/sykehus utenfr SSHF må henvisende lege verføre bildene til SSHF. Urlg supplerer evt med andre rtg.us. Hvilken infrmasjn er gitt pasienten? Utredning Pasientene utredes både ved SSA g SSK. Ventelistene skal ikke være felles, men kreftsekretær skal utnytte evt. ledig kapasitet fr å sikre at frløp ppfylles. MR-blære/bekken tas før første TURB ved mistanke m muskelinvasivitet/ high risk cancer. Blålysdiagnstikk utføres når indisert (må fremkmme i EkWeb-dkument). Utstyr til PDD-diagnstikk ved SSA må anskaffes (jmf. punkt 2). Behandling Aktuelle behandlinger g behandlingssteder: Intensjn Mdalitet Behandling Sted Kurrativ Operasjn TURB SSA g SSK Operasjn Cystektmi + rttp neblære SSK Operasjn Cystektmi + Bricker urstmi SSK Operasjn Cystektmi + kntinent urstmi OUS (evt. SiV?) Stråling Ekstern stråleterapi SFK Medikament Neadjuvant kjemterapi (prep.) SSA g SFK Palliativ Operasjn Bricker urstmi SSA g SSK Stråling Ekstern stråleterapi redusert dse SFK Medikament Kjemterapi SSA g SFK Oppfølging Kntrll av blærekreft inkluderer alltid cystskpi g lar seg derfr ikke verføre fastlege.

14 Handlingsplan fr kreftbehandling SSHF Side 14 av 29 VEDLEGG 1. Prsedyre SSA fr frløp/ kreftkrdinatr: Pasientfrløp fra henvisning til behandling igangsettes gjeldende fr cancer vesica g cancer renis 2. Kmplikasjnsskjema urlgi 3. Histlgiremisse TURB 4. Histlgiremisse Cystectmi 5. Prsedyre SSA: Kntrllprgram fr verfladisk blærekreft 6. Prsedyre SSA: BCG blæreinstillering 7. Prtkll fra Skagerak blærekreftgruppe (SBG), nivå-2 variabler fr blærekreft 8. Pasientfrløp urlgisk seksjn SSA 1.

15 Handlingsplan fr kreftbehandling SSHF Side 15 av 29 Pasientfrløp fra henvisning til behandling igangsettes gjeldende fr cancer vesica g cancer renis Side 1 av 2

16 Pasientfrløp fra henvisning til behandling igangsettes gjeldende fr cancer vesica g cancer renis Dkument ID: Gdkjent dat: Gyldig til: Handlingsplan II.KIK.KSA.2-35 fr kreftbehandling SSHF Side 16 av Kirurgisk klinikk\kirurgiske senger SSA\Pasienter g brukere Side 1 av 1 Revisjn: Hensikt g mfang Sikre at alle nyhenviste kreftpasienter har et frløp sm er innenfr myndighetenes anbefalte kreftgaranti Handling Fra henvisende lege til ferdig vurdert av spesialist ikke mer enn 5 virkedager. Merkantilt persnale i pliklinikken registrerer i DIPS at henvisningen er mttatt. Sendes via pstbks urlgisk ansvarlig lege fr vurdering Kreftkrdinatr sjekker daglig vis venteliste i DIPS Vurderende lege markerer pasienten med Kreftkrdinatr gir pliklinisk time innen 10 virkedager fra mttatt henvisning. Alle urlgene har reserverte ledige timer til disse pasientene Pasienten får beskjed m time pr. telefn(krte frister) Avtalen dkumenteres i administrativt merknadsfelt i DIPS Evt. supplerende undersøkelser, fr eksempel CT må på rekvisisjnen merkes med HASTER innen angitt dat Fra pliklinikk til kreftkrdinatr ved kirurgisk innskrivningskntr Lege i pliklinikk påfører på "søknad m innleggelse" eller bruker "gul lapp" i DIPS. Melding til krdinatr kan gså gis pr. telefn hvis det er mest hensiktsmessig Uavhengig av type melding skal søknaden med nødvendige pplysninger til krdinatr dkumenteres i jurnalntat g skrives samme dag Operasjnsmelding (p.t. papir) fylles ut på pliklinikken g følger skjema søknad m innleggelse til kreftkrdinatr Når elektrnisk perasjnsmelding innføres skal denne fylles ut på pliklinikken. Se egen retningslinje

17 Handlingsplan fr kreftbehandling SSHF Side 17 av 29 Krdinatr registrerer henvisningen i Dips (F7).Merknadsfeltet brukes til viktige beskjeder sm er nødvendige fr å unngå utsettelser g strykninger Kreftkrdinatr finner perasjnsdag innen 20 virkedager fra henvisning mttatt g legger dette inn i Optimizer. Operatør freslås Dat fr frundersøkelse settes (PPU) hvis ikke pasienten skal legges inn dagen før perasjnen. Pasienten tilskrives g kntaktes i tillegg telefnisk Pasienter sm bruker antikagulantia Innskrivningskntret rienterer pasienten i hht til gjeldende retningslinje Kreftkrdinatr sørger fr at ev. medisinsk tilsyn eller annen nødvendig frbehandling sm er initiert via jurnalntat blir utført / igangsatt. Rapprtering Det pprettes en prsjektkde kalt sm legges inn i DIPS Kreftkrdinatr har ansvar fr å lage del-rapprter hver 3 mnd. Andel hvr utredning starter innen 10 virkedager etter henvisning er mttatt Andel hvr behandling starter innen 20 virkedager etter henvisning er mttatt Antall viderehenvist til annet sykehus, evt. hvilket sykehus Kryssreferanser II.KIK.FEL.2.FEL-5 II.KIK.KIR.KAA.2.F-6 Antikagulasjnsbehandling g kirurgi Preperativ pliklinisk frundersøkelse SSA

18 Handlingsplan fr kreftbehandling SSHF Side 18 av

19 Handlingsplan fr kreftbehandling SSHF Side 19 av 29

20 Handlingsplan fr kreftbehandling SSHF Side 20 av 29 4

21 Handlingsplan fr kreftbehandling SSHF Side 21 av 29 5 Kntrllprgram fr verfladisk blærekreft (TaT1 = nn-muskel invasiv) Alle pasienter skal klassifiseres ihht. TNM/grad g inndeles i lav/middels/høy risikgruppe etter skjema nedenfr (evt. Særlig bs! ved høygradig urthelialcarcinm/t1/cis. Faktr Residiv Prgresjn Antall tumres Slitær Tumr diameter < 3 cm cm 3 3 Tidligere residiv Primær residiv/år 2 2 > 1 residiv/år 4 2 Kategri Ta 0 0 T1 1 4 Samtidig CIS Nei 0 0 Ja 1 6 Grad (1973 WHO) G1 0 0 G2 1 0 G3 2 5 Ttal scre CIS = carcinma in situ Residiv Residivrisik scre 0 Lav risik 1-9 Intermediær risik Høy risik Prgresjns Prgresjnsrisik scre 0 Lav risik 2-6 Intermediær risik 7-23 Høy risik Nyppdaget blæretumr: kntrll etter 2-3 uker fr histlgisvar Kjent blærekreft: cystskpi etter 3 måneder, deretter individuell ppfølging etter skjema Re-TURB etter 2-6 uker ved inkmplett reseksjn, høy risikgruppe, eller manglende muskulatur i preparatet. BCG blæreinstillering i 1 år ved høy risik MR-bekken utføres før TUR-B ved større tumres Risik kategri 1. år 2. år 3. år 4. år 5. år > 5 år Lav Cyst mnd årlig årlig årlig Avslutte 0 Intermediær* Cyst + urincyt CT-urgrafi årlig årlig årlig 0 24 mnd 0 24 mnd 0 24 mnd Høy Cyst + urincyt mnd mnd mnd 6+6 mnd 6+6 mnd årlig CT-urgrafi 0 årlig årlig årlig årlig årlig * Ved intermediær risik er skjema kun veiledende. Oppfølging må indiviualiseres. Oversatt fra EAU Guidelines Revidert av Aage Andersen

22 Handlingsplan fr kreftbehandling SSHF Side 22 av 29 6 Ca. vesicae urinaria BCG intravesical beh. Indikasjn: Cancer vesicae urin. Stad.: TIS(carcinma in situ) Ta, G2 g G3 residiverende T1 G2 g G3 Oppstart av beh.: tumr. 14 dager etter gjennmgått transuretral reseksjn av Varighet av beh.: En instillasjn ukentlig i 6 uker. Deretter instillering ukentlig x3 hver 3. mnd i 1 år. Cystscpi kntrll 3 måneder etter TUR-B. BCG - stamme: OncTICE»Organn Teknika». Frmål med behandling: prgresjn av sykdm. Redusere recidiv frekvens g frhåpentlig Kntraindikasjner: Cystitt. Immunsuprimerte pasienter. Aktiv tuberkulse. Bivirkninger: Generell uvelhet. Cystitt(frsvinner ftest etter nen døgn). Feber.

23 Handlingsplan fr kreftbehandling SSHF Side 23 av 29 tuberkulstatika etter fastsatt Ved alvrligere bivirkninger skal det gies regime.

24 Handlingsplan fr kreftbehandling SSHF Side 24 av 29 7 Nivå-2 variable i Skagerak blærekreftgruppe Kdes av urlg Tumr: (1) Primær, (2) Re-reseksjn, (3) Recurrence, X (ikke angitt/ aktuelt) Kdes av patlg pt 0(Ikke malignitet), a, 1, 2, 3a, 3b, 4a, 4b, c(is-primær), X (ikke angitt/ aktuelt) pn 0(ingen LK+), 1 (N+), X (ikke angitt/ aktuelt) pm 0(ingen LK+), 1 (N+), X (ikke angitt/ aktuelt) pg -1978/ (ikke cancer), P(NULMP), L1, L2, H2, H3, X (ikke angitt/ aktuelt) Kdes av urlg pd(iff) 0. ingen differensiering, 1. plateepitel-differensierng, 2. annen TCdifferensiering, 3. Adencarcinm, 4. Platepitelcancer, 5. Småcellet cancer, 6. Annen malignitet, X (ikke angitt/ aktuelt) Cn(cm)Cis Nei, Ja, X (ikke angitt/ aktuelt) Antall (antall tumres) Største Ø (største diameter største tumr i cm) Mrf(lgi) (0) Flat, (1) Stilket,(2). Bredbaset,(3) Ulcer, X (ikke angitt/ annen cancer) Radikalt Nei, Ja, X (ikke angitt/ aktuelt) Biman.palp Ingen (palp tumr), Palpabel, Fixert, X (ikke angitt/ annen cancer) PDD Nei, Ja, X (ikke angitt/ aktuelt) Instill Nei, Ja, X (ikke angitt/ aktuelt) Ved cystectmi pret 0(Ikke malignitet), a, 1, 2, 3a, 3b, 4a, 4b, c(is-primær), X (ikke angitt/ aktuelt) pren 0(ingen LK+), 1 (N+), X (ikke angitt/ aktuelt) Neadj (ant kurer) ant LK (antall LK fjernet) Avledning 0 (Bricker), 1 (Orttp blære), 2 (Annet), X (Ukjent) Adj.cyt (ant kurer)

25 Handlingsplan fr kreftbehandling SSHF Side 25 av 29 8

26 Handlingsplan fr kreftbehandling SSHF Side 26 av 29

27 Handlingsplan fr kreftbehandling SSHF Side 27 av 29 Ftnte Fra: Svein Mjåland Sendt: 2. april :00 Til: Aage Valdemar Andersen; Hans Thrvild Thmassen Kpi: Else Kristin Reitan Emne: Handlingsplan fr kreftbehandling Hei. Beklager sen tilbakemelding på tilsendt rapprt fra delutvalg 7. Dere har gjrt en fltt jbb! Tillater meg like fullt nen små ppklarende spørsmål/kmmentarer. Og, rent frmelt: har Aage vertatt sm leder av delutvalget eller er denne funksjnen frtsatt ivaretatt av Hans Thrvild? Nei, Hans er frtsatt frmelt leder, men i praksis deler vi på ansvaret g har en flat struktur mellm Hans, Aage g Ole. Mvh Svein Urinblærekreft: (blære/ureter/uretra) Relativt høyere insidensrate i AA enn i VA. Årsak? - Faktisk høyere insidensrate kan være èn frklaring. Røyking er den viktigste miljøfaktren fr utvikling av blærekreft. Aust-Agders beflkning er ssiøknmisk blant landets laveste, g andel røykere frventes derfr å være tilsvarende høy. - Blålysdiagnstikk øker muligheten fr å påvise blærekreft, særlig CIS sm kan være vanskelig å påvise i hvitt lys. SSK har i flere år hatt utstyr til blålysdiagnstikk, mens SSA ikke har fått midler til innkjøp til trss fr at utstyret har fått høyeste priritet på investeringsønskene fra urlgen ved SSA de siste årene. - Pasientflyt ver fylkesgrensene vil kunne skape falske insidensfrskjeller når pasienter behandles i nabfylket mens statisikken regnes ut fra fylkets flketall. TUR-B: pr. år ved SSA, 95 pr. år ved SSK. Hvrdan frklarer man frskjellen i utrednings/behandlingspraksis? Vil indikasjnen fr TUR-B bli drøftet i felles MDT? Det er neppe indikasjn fr å diskutere indikasjn fr TURB på MDT-møtet, men høyrisik blærekreft bør diskuteres slik vi har skissert i delplanen fr blærekreft. - Ulik insidens påvirker antall TURB, se ver fr mulige årsaksfrklaringer til ulik insidens. - Bruk av rereseksjn (re-turb). Nasjnale g internasjnale retningslinjer gir rimelig klare kriterier fr bruk av rereseksjn etter TURB

28 Handlingsplan fr kreftbehandling SSHF Side 28 av 29 fr høyrisik blærekreft. Det kan likevel være ne ulik praksis ved SSA g SSK sm frklare ne av frskjellene i antall TURB. - Blålysdiagnstikk reduserer risiken fr residiv av blærekreft, særlig fr CIS sm kan være vanskelig å påvise i hvitt lys. SSK har i flere år hatt utstyr til blålysdiagnstikk, mens SSA ikke har fått midler til innkjøp til trss fr at utstyret har fått høyeste priritet på investeringsønskene fra urlgen ved SSA de siste årene. Residivraten vil påvirke antall TURB. - Kald bipsi versus TURB av små tumres. Små blæretumres kan fjernes ved kald bipsi (gir bedre preparat til histlgi enn TURB sm lett destuerer det sparsmmelige vevet). Fr å sikre radikalitet kan man evt. supplere med TURB av bipsitmten. Ulik parksis ved behandling av små blæretumres kan gi ulik frekvens av TURB mellm SSA g SSK. - Tilfeldige variasjner ver tid. I 2012 ble det utført 97 TURB ved SSK mt 86 TURB ved SSA. Ser man samme frskjell i bruken av BCG-instilleringer? Ved SSA er 30 pasienter behandlet med BCG i Tall fr SSK er freløpig ikke fremskaffet. Spørsmålet kan derfr ikke besvares freløpig. Er det frskjellig bruk av palliativ strålebehandling av urinblæren? Palliativ strålebehandling av blære (SFK) fraksjnering AA VA Tønsberg x1 1 8x x x13 1 3,5x10 1 2x33 1 summe x x x10 1 3,5x summe cystectmier i Dvs. 8 perasjner pr. år? Stemmer. HSØ har nå besluttet å sentralisere inngrepet (SiV g OUS).

29 Handlingsplan fr kreftbehandling SSHF Side 29 av 29

Internrevisjon. Dokumentflyt i pasientarbeidet Henvisningsrutiner. Sykehuset i Vestfold HF

Internrevisjon. Dokumentflyt i pasientarbeidet Henvisningsrutiner. Sykehuset i Vestfold HF Internrevisjn Dkumentflyt i pasientarbeidet Henvisningsrutiner Sykehuset i Vestfld HF Innhldsfrtegnelse 1. Innledning frmål g prblemstillinger...3 2. Beskrivelse av virksmheten...4 Særlig m de reviderte

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellm Sørlandets sykehus HF g Lund kmmune Delavtale nr. 10 Samarbeid m frebygging Gdkjent av Lund kmmunestyre 27.9.2012 0 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF g Lund

Detaljer

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014 Retningslinjer fr søknad m g tildeling av klinisk krttidsstipend 2014 Søknadsfrist mandag 2. juni 2014 kl. 13.00 Innhld Om stipendet. 1 Definisjner... 2 Søknadens vedlegg.. 2 Innsending av elektrnisk søknadsskjema...

Detaljer

Ny time - kontakt etter utskriving (0414)

Ny time - kontakt etter utskriving (0414) Ny time - kntakt etter utskriving (0414) Kategri: Infrmasjnsteknlgi Gyldig fra: 06.07.2017 Organisatrisk plassering: HVRHF - Helse Bergen HF Versjn: Prsedyre Dk. eier: Øygunn Kallevik Dk. ansvarlig: Øygunn

Detaljer

Implementering av handlingsplanen ved SSHF

Implementering av handlingsplanen ved SSHF Implementering av handlingsplanen ved SSHF Kreftbehandling var ett av fem satsingsområder for Sørlandet sykehus i strategiplanperioden 2012 2014, og videreføres om strategisk satsingsområde også i gjeldende

Detaljer

Handlingsplan for kreftbehandling SSHF

Handlingsplan for kreftbehandling SSHF Handlingsplan for kreftbehandling SSHF Delplan for diagnosegruppe 6 Lymfomer og leukemier (lymfekreft) Sist oppdatert 01.11.12 Sørlandet sykehus HF Handlingsplan for kreftbehandling SSHF Side 2 av 8 INNHOLD

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

Til bruker som har fylt 16 år: Spørsmål om deltakelse i Barnefedmeregisteret i Vestfold

Til bruker som har fylt 16 år: Spørsmål om deltakelse i Barnefedmeregisteret i Vestfold Senter fr sykelig vervekt i Helse Sør-Øst Seksjn fr barn g unge (SSO-SBU) www.siv.n/ss Til bruker sm har fylt 16 år: Spørsmål m deltakelse i Barnefedmeregisteret i Vestfld Bakgrunn g hensikt Du er henvist

Detaljer

Styre Møtedato Sak nr Sakstype Sakstittel Oppfølging av foretaksprotokollen Status Forslag til vedtak

Styre Møtedato Sak nr Sakstype Sakstittel Oppfølging av foretaksprotokollen Status Forslag til vedtak Arkivsak Dat 09.09.17 Saksbehandler rg.dir/fagdirektør Saksframlegg Styre Møtedat 15.09.17 Sørlandet sykehus HF Sak nr 066-2017 Sakstype Orienteringssak Sakstittel Oppfølging av fretaksprtkllen 03.05.2017

Detaljer

Samarbeidsprosjektet Riktigere prioriteringer i spesialisthelsetjenesten

Samarbeidsprosjektet Riktigere prioriteringer i spesialisthelsetjenesten Samarbeidsprsjektet Riktigere pririteringer i spesialisthelsetjenesten Mttak, vurdering g registrering av henvisninger til planlagt helsehjelp i spesialisthelsetjenesten 1 Målgrupper Spesialister sm vurderer

Detaljer

Biologisk (anti-tnf) behandling ved Crohns sykdom og ulcerøs kolitt. En informasjonsbrosjyre for pasienter og pårørende

Biologisk (anti-tnf) behandling ved Crohns sykdom og ulcerøs kolitt. En informasjonsbrosjyre for pasienter og pårørende Bilgisk (anti-tnf) behandling ved Crhns sykdm g ulcerøs klitt En infrmasjnsbrsjyre fr pasienter g pårørende Innhld Bilgisk behandling... 1 Hvem bør få bilgisk behandling?... 2 Hvr lenge virker behandlingen?...

Detaljer

Kvalitet på innhald i elektroniske meldingar

Kvalitet på innhald i elektroniske meldingar Kvalitet på innhald i elektrniske meldingar Meldingsutveksling mellm kmmune g helseføretak Skei 08.11.14 - Oddmund Nytun g Anita Slvang Prsjekt i regi av Mål : Heve kvaliteten på innhaldet i meldingane.

Detaljer

Handlingsplan for kreftbehandling SSHF

Handlingsplan for kreftbehandling SSHF Handlingsplan fr kreftbehandling SSHF Delplan fr diagnsegruppe 9 Barnekreft Sist ppdatert 22.05.13 Handlingsplan fr kreftbehandling SSHF Side 2 av 19 Sørlandet sykehus HF INNHOLD 1. Bakgrunn... 3 1.1 Frekmst...

Detaljer

Retningslinjer ved innleggelse på øyeblikkelig hjelp døgnopphold Stavanger øyeblikkelig hjelp

Retningslinjer ved innleggelse på øyeblikkelig hjelp døgnopphold Stavanger øyeblikkelig hjelp Saksgang Retningslinjer ved innleggelse på øyeblikkelig hjelp døgnpphld Stavanger øyeblikkelig hjelp Øyeblikkelig hjelp døgnpphld- ØHD er bydekkende. Stkka sykehjem har ni plasser fr øyeblikkelig hjelp

Detaljer

D2-K Krav til kvalitetssystem

D2-K Krav til kvalitetssystem Filnavn: D2-K-Krav_til_kvalitetssystem-20100614 Henvisning: Kap. C3, pkt 8.1 g 8.2 Dat: 2010-06-14 Innhld Kvalitetssystem (kap. C3, pkt. 8.1) Ressurs- g rganisasjnsplan (kap. C3, pkt. 8.2) Side 1 av 5

Detaljer

Side : 1 Av : 6. Revisjon : Kr.sund og Molde kommune har deltatt. Dato: 27.10.15. Godkjent av: Avd.sjef Grete Teigland, avd.sjef Janita Skogeng

Side : 1 Av : 6. Revisjon : Kr.sund og Molde kommune har deltatt. Dato: 27.10.15. Godkjent av: Avd.sjef Grete Teigland, avd.sjef Janita Skogeng Revisjn : Kr.sund g Mlde kmmune har deltatt Fra bekymring til handling! Samhandling rundt risikutsatte barn g freldre sm kan ha behv fr ekstra ppfølging gjennm svangerskap, fødsel g barseltid Kvinneklinikken

Detaljer

Handlingsplan for kreftbehandling SSHF

Handlingsplan for kreftbehandling SSHF Handlingsplan for kreftbehandling SSHF Delplan for diagnosegruppe 7 b Urologisk kreft: Nyrekreft Sist oppdatert 18.04.13 Sørlandet sykehus HF Febr 2013 Handlingsplan for kreftbehandling SSHF Side 2 av

Detaljer

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte Frebygging g håndtering av vld g trusler mt ansatte - retningslinjer i Gausdal kmmune Innhld: A. Generelt, - m begrepet vld g trusler - m arbeidsmiljølven. B. Kartlegging av risik fr vld g trusler - vurdere

Detaljer

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform

Samfunnsviternes kommunikasjonsplattform Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm 1 Samfunnsviternes kmmunikasjnsplattfrm Innledning Alle rganisasjner, uansett størrelse, har behv fr gd kmmunikasjn fr å løse sine ppgaver. Det å ønske å benytte kmmunikasjn

Detaljer

Prosedyre for fullmakter mellom HAMU og AMU. Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7

Prosedyre for fullmakter mellom HAMU og AMU. Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7 Ansvarlig: Svein Sivertsen Verifisert: Gdkjent: Side: 1 av 7 1. Hensikt Prsedyre fr HAMU g AMU dkumenterer fullmakter gitt mellm HAMU g AMU. Den beskriver videre hvrdan utvalgene skal arbeide fr å drive

Detaljer

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS 2013 Kntrllør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS Rapprt fra eierskapskntrll

Detaljer

Flytoget AS TILSYNSRAPPORT NR. 2014-04

Flytoget AS TILSYNSRAPPORT NR. 2014-04 Flytget AS TILSYNSRAPPORT NR. 2014-04 Beredskap, ppfølging av avvik g pplæring av mbrdpersnell g førere, bruk av erfaringsdata g risikanalysedata i pplæring/kjøring. 1 Bakgrunn g mål... 3 2 Knklusjn...

Detaljer

Statens lånekasse for utdanning. Brukerhåndbok Arbeidsflate for lærestedene

Statens lånekasse for utdanning. Brukerhåndbok Arbeidsflate for lærestedene Statens lånekasse fr utdanning Brukerhåndbk Arbeidsflate fr lærestedene Oppdatert ktber 2010 Innhldsfrtegnelse 1 Tilgang til arbeidsflaten... 3 2 Innlgging... 3 2.1 Første gang du lgger inn... 3 2.2 Vanlig

Detaljer

- Under Detaljer kan du finne eller redigere diverse informasjoner. Blant annet:

- Under Detaljer kan du finne eller redigere diverse informasjoner. Blant annet: Høgsklen i Innlandet Hedmark 16. mai 2017 Veileder til sensurering av eksamen i Inspera Eksamenssystemet Inspera finner du fra Interne sider eller på nettadressen: hihm.inspera.n/admin Interne sensrer

Detaljer

Diagnostisk pakkeforløp - pakkeforløp for pasienter med uspesifikke symptomer på alvorlig sykdom som kan være kreft

Diagnostisk pakkeforløp - pakkeforløp for pasienter med uspesifikke symptomer på alvorlig sykdom som kan være kreft Diagnostisk pakkeforløp - pakkeforløp for pasienter med uspesifikke symptomer på alvorlig sykdom som kan være kreft Plan for implementering ved SSHF Vedtatt i styringsgruppen 15.06.15 15.06.2015 Sørlandet

Detaljer

- Under Detaljer kan du finne eller redigere diverse informasjoner. Blant annet:

- Under Detaljer kan du finne eller redigere diverse informasjoner. Blant annet: Høgsklen i Innlandet Hedmark Mars 2017 Veileder til sensurering av eksamen i Inspera Eksamenssystemet Inspera finner du fra Interne sider eller på nettadressen: hihm.inspera.n/admin Interne sensrer med

Detaljer

Sikkerhets- og samhandlingsarkitektur ved intern samhandling

Sikkerhets- og samhandlingsarkitektur ved intern samhandling Utgitt med støtte av: Nrm fr infrmasjnssikkerhet www.nrmen.n Sikkerhets- g samhandlingsarkitektur ved intern samhandling Støttedkument Faktaark nr 20b Versjn: 3.0 Dat: 14.10.2015 Frmål Virksmheten skal

Detaljer

Høringssvar Mulighetsstudie fra Klinikk for Lunge- og arbeidsmedisin, Medisinsk avd. Orkdal

Høringssvar Mulighetsstudie fra Klinikk for Lunge- og arbeidsmedisin, Medisinsk avd. Orkdal Til Samhandlingsdirektør St. Olavs Hspital Trndheim 10. februar 2015 Høringssvar Mulighetsstudie fra Klinikk fr Lunge- g arbeidsmedisin, Medisinsk avd. Orkdal Vi er verrasket ver at St. Olavs Hspital har

Detaljer

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket

Evaluering av tiltak i skjermet virksomhet. AB-tiltaket Evaluering av tiltak i skjermet virksmhet AB-tiltaket Geir Møller 5. nv. 2009 telemarksfrsking.n 1 TEMA Varigheten på AB-tiltaket Hva skjer før g etter AB Utstrømming fra trygdesystemet Overgang til jbb

Detaljer

Pakkeforløp for kreft og Handlingsplan for kreftbehandling orientering til styret

Pakkeforløp for kreft og Handlingsplan for kreftbehandling orientering til styret Pakkeforløp for kreft og Handlingsplan for kreftbehandling orientering til styret Svein Mjåland Avdelingsleder Senter for kreftbehandling og prosjektleder for handlingsplan for kreft Styremøte 21. 05.15

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag Rammeavtale utviklingstjenester Saksnr.: NT-0080-14 Spørsmål g svar til Knkurransegrunnlag # 2, utsendt 06.06.2014 1. Intrduksjn 1.1 Frmål Frmålet med dette dkumentet er å gi svar på innkmne spørsmål til

Detaljer

Utkast Notat Brukers hverdagssituasjoner og tiltak for trygghet, mestring og sosial deltakelse sett i lys av kommunal tjenesteinnovasjon

Utkast Notat Brukers hverdagssituasjoner og tiltak for trygghet, mestring og sosial deltakelse sett i lys av kommunal tjenesteinnovasjon Utkast Ntat Brukers hverdagssituasjner g tiltak fr trygghet, mestring g ssial deltakelse sett i lys av kmmunal tjenesteinnvasjn Metdentat utarbeidet av Ulf Harry Evensen med bistand fra Thmas Andersen,

Detaljer

Overdoseteam Arendal kommune. Delprosjekt, Arendal kommunes overdosestrategi

Overdoseteam Arendal kommune. Delprosjekt, Arendal kommunes overdosestrategi Overdseteam Arendal kmmune Delprsjekt, Arendal kmmunes verdsestrategi Innhld Bakgrunn... 2 Mål... 2 Definisjner... 2 Definisjn ikke-fatal verdse:... 2 Definisjn fatal verdse:... 2 1 Overdseteamet... 2

Detaljer

Innføring i NOKUTs godkjenningsordninger. Tina Rønning Lund, NOKUT

Innføring i NOKUTs godkjenningsordninger. Tina Rønning Lund, NOKUT Innføring i NOKUTs gdkjenningsrdninger Tina Rønning Lund, NOKUT NOKUT sm nasjnalt kmpetansesenter fr utenlandsk utdanning 1. Gdkjennings- g vurderingstjenester - Gdkjenningsrdninger etter søknad fra enkeltpersner

Detaljer

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1 19.2.08 1/08 Referater, rienteringer g Kntrllutvalget tar referatene g rienteringen til etterretning. diskusjner. 2/08 Samtale med rdføreren. Samtalen utsettes til neste møte. 3/08 Samtale med rådmannen.

Detaljer

Ny arbeidstaker-organisasjon

Ny arbeidstaker-organisasjon Ny arbeidstaker-rganisasjn Sm tidligere nevnt har det blitt ført samtaler m en mulig ny arbeidstakerrganisasjn fr ansatte innen diakni, prestetjeneste g kirkelig undervisning. De tre freningene har nå

Detaljer

Veiledning Risikoanalyse for Digital postkasse til innbyggere. Versjon 1.0

Veiledning Risikoanalyse for Digital postkasse til innbyggere. Versjon 1.0 Veiledning Risikanalyse fr Digital pstkasse til innbyggere Versjn 1.0 Innhld 1 Innledning... 4 1.1 Om veiledningen... 4 1.2 Annet veiledningsmateriell på mrådet... 4 1.3 Sammendrag av hva sm må gjøres...

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Bamble kmmune v/ rådmannen ENDELIG TILSYNSRAPPORT Frvaltningskmpetanse avgjørelser m særskilt tilrettelegging Bamble kmmune Mai 2017 1 Innhldsfrtegnelse Sammendrag...3 1. Innledning...4 2. Om tilsynet

Detaljer

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008 Oppfølging av funksjnskntrakter Regelverk g rutiner fr kntraktppfølging, avviksbehandling g sanksjner finnes i hvedsak i følgende dkumenter: Kntrakten, bl.a. kap. D2 pkt 38 Sanksjner Instruks fr håndtering

Detaljer

Retningslinjen er veiledende for alle kliniske legemiddelutprøvinger som gjennomføres ved Oslo universitetssykehus HF.

Retningslinjen er veiledende for alle kliniske legemiddelutprøvinger som gjennomføres ved Oslo universitetssykehus HF. Versjn nr. 1.1 1 HENSIKT Hensikten med SOP-en (Standard Operating Prcedure/retningslinje) er å beskrive den verrdnede rlle, ansvar g ppgavefrdeling i kliniske legemiddelutprøvinger. Retningslinjen skal

Detaljer

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid Østfld 23.06.14 Rapprt fra kmpetansenettverket Opplæring av ungdm med krt btid -et kmpetanseprsjekt rettet mt ungdmsskler, videregående skler g vksenpplæring 1. Bakgrunn g rganisering Prsjektfrberedelsene

Detaljer

Svar på spørreundersøkelse om nettilknytning og anleggsbidrag

Svar på spørreundersøkelse om nettilknytning og anleggsbidrag Svar på spørreundersøkelse m nettilknytning g anleggsbidrag Osl Jørn Bugge EC Grup AS Tlf: 907 28 011 E-pst: jrn.bugge@ecgrup.n http://www.ecgrup.n 20.04.2017 Jørgen Bjørndalen EC Grup AS Tlf: 986 09 000

Detaljer

PROSJEKTET SPoR VESTFOLD SAMHANDLING RUS OG PSYKIATRI

PROSJEKTET SPoR VESTFOLD SAMHANDLING RUS OG PSYKIATRI STATUSRAPPORT JUNI 2012 PROSJEKTET SPR VESTFOLD SAMHANDLING RUS OG PSYKIATRI Ved prsjektleder Vidar Bjørn Prsjektet løper ver fire år 2010-2013. I tillegg til ne egen finansiering, er prsjektet gjrt mulig

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

Frokostseminar Fornebuporten 27. september Metodevurdering. Øyvind Melien, sekretariatet for Nye metoder

Frokostseminar Fornebuporten 27. september Metodevurdering. Øyvind Melien, sekretariatet for Nye metoder Frkstseminar Frnebuprten Metdevurdering Øyvind Melien, sekretariatet fr Nye metder 1 Nye metder Nye metder - bakgrunn Varierende eller manglende praksis fr vurdering av metder ved innføring eller utfasing

Detaljer

- Under Detaljer kan du finne eller redigere diverse informasjoner. Blant annet:

- Under Detaljer kan du finne eller redigere diverse informasjoner. Blant annet: Høgsklen i Innlandet Hedmark Februar 2017 Veileder til sensurering av eksamen i Inspera Eksamenssystemet Inspera finner du fra Interne sider eller på nettadressen: hihm.inspera.n/admin Interne sensrer

Detaljer

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling:

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling: Saksprtkll i Råd fr mennesker med nedsatt funksjnsevne - 06.03.2017 Behandling: Svein Harald Halvrsen, KrF, fremmet frslag til vedtak: Rettighetsutvalget leverte sin utredning NOU 2016:17 På lik linje

Detaljer

Studieplan 2014-2015. Videreutdanning i tverrfaglig akutt slagbehandling og rehabilitering av hjerneslagrammede

Studieplan 2014-2015. Videreutdanning i tverrfaglig akutt slagbehandling og rehabilitering av hjerneslagrammede HBV Fakultet fr helsevitenskap Gjelder fr studieåret Side 1/7 Studieplan Kull 2014 høst slagbehandling g rehabilitering av 15 studiepeng HBV Fakultet fr helsevitenskap Høgsklen i Buskerud g Vestfld Campus

Detaljer

REFERAT STYREMØTE #01/14

REFERAT STYREMØTE #01/14 Nrsk Frening fr Medisinsk Fysikk Pstbks 70, 1332 Østerås URL: www.nfmf.rg E-pst: pst@nfmf.rg Org.nr. 981 402 154 Stiftet 1976 Til NFMF-medlemmene Osl, 23.01.14 REFERAT STYREMØTE #01/14 Tid/ Sted: Tilstede:

Detaljer

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale Nasjnal sikkerhetsmyndighet Håndbk i autrisasjn g autrisasjnssamtale Utgitt av Nasjnal sikkerhetsmyndighet Autrisasjn av persner sm skal ha tilgang til sikkerhetsgradert infrmasjn er et av de viktigste

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Helseovervåkning for arbeidstakere som er eksponerte for respirabelt krystallinsk silika (RKS).

Helseovervåkning for arbeidstakere som er eksponerte for respirabelt krystallinsk silika (RKS). Helsevervåkning fr arbeidstakere sm er ekspnerte fr respirabelt krystallinsk silika (RKS). Hensikt g mfang med veiledningen Flere enn 2 milliner arbeidere i mange frskjellige yrkeskategrier rundt mkring

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. Salgstjenester for butikkaktiviteter. Åpen anbudskonkurranse

KRAVSPESIFIKASJON. Salgstjenester for butikkaktiviteter. Åpen anbudskonkurranse Vedlegg 1 til Knkurransegrunnlaget KRAVSPESIFIKASJON Salgstjenester fr butikkaktiviteter HANDL-050-13 Åpen anbudsknkurranse Anskaffelse ver EØS-terskelverdi Vedlegg 1 Kravspesifikasjn HANDL-050-2013 Salgstjenester

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Beregnet til Halden kmmune Dkument type Ntat Dat Juni 01 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Rambøll

Detaljer

Praksisgjennomgang. Rapport. Stiftelsen Hvasser

Praksisgjennomgang. Rapport. Stiftelsen Hvasser Praksisgjennmgang Rapprt Stiftelsen Hvasser Pega Human as Trettestykket 51 1388 Brgen Organisasjnsnr. 986 228 179 MVA Telefn 66 78 50 11 Mbiltelefn 962 21 270 e-pst pst@pegahuman.n www.pegahuman.n 2 Rapprtansvarlig:

Detaljer

Friskolenes Kontaktforum(FK)

Friskolenes Kontaktforum(FK) Frisklenes Kntaktfrum(FK) Sekretariat i 2010: Nrsk Mntessrifrbund: nina@mntessrinrge.n Referat fra møte med Utdanningsdirektratet 22. januar 2010. Tilstede fra privatsklerganisasjnene: Rune Kilander -

Detaljer

Implementering av pakkeforløp ved Sørlandet sykehus HF Strukturer og forankring i ledelsen

Implementering av pakkeforløp ved Sørlandet sykehus HF Strukturer og forankring i ledelsen Implementering av pakkeforløp ved Sørlandet sykehus HF Strukturer og forankring i ledelsen Svein Mjåland Avdelingsleder Senter for kreftbehandling og prosjektleder for Handlingsplan for kreftbehandling

Detaljer

Kravspesifikasjon Leie av lokaler for ikt backup-løsning

Kravspesifikasjon Leie av lokaler for ikt backup-løsning Vedlegg 1 Kravspesifikasjn Leie av lkaler fr ikt backup-løsning 1 Innhld 1 INNLEDNING... 3 1.1 Frmål med anskaffelsen... 3 1.2 Oppbygging av kravspesifikasjnen... 3 1.3 Instruksjner fr utleierens besvarelse...

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Studieplan. Vår 2013. Videreutdanning i tverrfaglig akutt slagbehandling og rehabilitering av hjerneslagrammede

Studieplan. Vår 2013. Videreutdanning i tverrfaglig akutt slagbehandling og rehabilitering av hjerneslagrammede HiBu Fakultet fr helsevitenskap slagbehandling g Gjelder fr studieåret Side 1/7 Studieplan Vår 2013 slagbehandling g av hjerneslagrammede 15 studiepeng HiBu Fakultet fr helsevitenskap Høgsklen i Buskerud

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

UTKAST PROSJEKTMANDAT ELEKTRONISK PASIENTJOURNAL I PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN

UTKAST PROSJEKTMANDAT ELEKTRONISK PASIENTJOURNAL I PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN UTKAST PROSJEKTMANDAT ELEKTRONISK PASIENTJOURNAL I PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN STATUS, UTFORDRINGER OG BEHOV Saksnummer i 360: Versjnsnummer: 0.1 pr 21.02.2014 Første utkast 0.2 pr 27.02.2014 Revidert etter

Detaljer

27. september HelsIT 2016 Stig A. Slørdahl

27. september HelsIT 2016 Stig A. Slørdahl 27. september 2016 HelsIT 2016 Stig A. Slørdahl DET STORE HAMSKIFTET I HELSETJENESTEN DIGITAL DISRUPTION Se det stre bildet 2016: Mer enn 25 prsent ver 67 år 21 24 prsent 18 20 prsent 15 17 prsent 8 14

Detaljer

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006

STATUSRAPPORT Familieprosjekt i 2006 STATUSRAPPORT Familieprsjekt i 2006 Tittel på tiltak/prsjekt: Familieprsjektet 2006 ved Helgelandssykehuset M i Rana. Prsjektleder: Tve Lill Røreng Falstad Frist: 1. mars 2007. Rapprten sendes per pst

Detaljer

Beredskapsplan ved kriser

Beredskapsplan ved kriser Beredskapsplan ved kriser Revidert: 17.12.2015 Mennesker, miljø, materiell g mdømme Innhld 1. OPERATIV DEL 1 1.1 Intern varsling g mbilisering...1 1.1.1 Gjennmføre intern varsling... 1 1.1.2 Fast møtested

Detaljer

Felles adresseregister for eksterne rekvirenter

Felles adresseregister for eksterne rekvirenter Felles adresseregister fr eksterne rekvirenter Opplæring i reginal elektrnisk pasientjurnal fr ansatte ved Sykehuset i Vestfld Én pasientjurnal i Helse Sør-Øst - tryggere, enklere, raskere Felles adresseregister

Detaljer

Én journal for hele helsetjenesten

Én journal for hele helsetjenesten Én jurnal fr hele helsetjenesten Utstilling g presentasjn ved HMR 19.-20. april 2017 Ellen Annette Hegstad, Delprsjektleder Helseplattfrmen 2 Om Helseplattfrmen «Helseplattfrmen» er prgrammet sm skal anskaffe

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Malvik kmmune Utkast til kntrllutvalget 13.2.17. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge Trndheim Helseklynge Frskning g utdanning innen samhandling g innvasjn Trndheim 14. nvember 2011 Til Helse- g msrgsdepartementet Kmmunetjenesteavdelingen Pstbks 8011 Dep 0030 Osl. (pstmttak@hd.dep.n) Høring

Detaljer

Belbinrapport Samspill i par

Belbinrapport Samspill i par Belbinrapprt Samspill i par Oppsummerende beskrivelse Teamrlle Bidrag Tillatte svakheter Ideskaper Kreativ, fantasirik, utradisjnell. Løser vanskelige utfrdringer. Overser detaljer. Kan være fr pptatt

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 1 Skjerming og tilgangsgrupper Versjon/dato for revisjon: 25.09.2014

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 1 Skjerming og tilgangsgrupper Versjon/dato for revisjon: 25.09.2014 BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 1 Skjerming g tilgangsgrupper Versjn/dat fr revisjn: 25.09.2014 P360-klient: Outlk g web Utarbeidet av: Mnica Narum Dat: 25.09.2014 Ansvarlig: Arkivet/Dkumentsenteret Frmålet

Detaljer

Forløpskoordinatorens rolle i Pakkeforløp for kreft. Fagseminar Sundvolden 29.10.15

Forløpskoordinatorens rolle i Pakkeforløp for kreft. Fagseminar Sundvolden 29.10.15 Forløpskoordinatorens rolle i Pakkeforløp for kreft Fagseminar Sundvolden 29.10.15 1 2 PAKKEFORLØP FOR KREFT Utarbeidet av Helsedirektoratet Politisk oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet, som skal

Detaljer

DESENTRALISERING AV SPESIALISTHELSETJENESTEN - OPPFØLGING

DESENTRALISERING AV SPESIALISTHELSETJENESTEN - OPPFØLGING Styresaknr. 42/05 REF: 2005/000199 DESENTRALISERING AV SPESIALISTHELSETJENESTEN - OPPFØLGING Saksbehandler: Jørn Stemland Dkumenter i saken: Trykt vedlegg : Oppsummering av Helse Nrd sin behandling av

Detaljer

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010

Forslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Frslag til rutiner PLANLEGGING, TILRETTELEGGING OG OPPFØLGING VED IKKE BESTÅTTE PRØVER I AFR 11.05.2010 Innhld Innhld... 1 1. INNLEDNING... 2 Bakgrunn... 2 2 KUNNSKAPSPRØVEN... 3 2.1 Første kunnskapsprøve...

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET Innledning KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET FAKULTETSADMINISTRASJONEN Kmpetanseutviklingsplanen er en rammeplan fr arbeid med individuell g kllektiv kmpetanseutvikling

Detaljer

Nye regler for barnetillegget i uføretrygden

Nye regler for barnetillegget i uføretrygden 33308 Returadresse, NAV VINDAFJORD POSTBOKS 3 5589 SANDEID Hansen Rune Leander Vikebygd 5568 VIKEBYGD Dat: 12. ktber 2015 M Nye regler fr barnetillegget i uføretrygden Fødselsnummer: 06125537993 Saksreferanse:

Detaljer

Bruk av alternativ behandling i Norge

Bruk av alternativ behandling i Norge Bruk av alternativ behandling i Nrge Undersøkelsen er utført fr Nasjnalt infrmasjnssenter fr alternativ behandling (NIFAB) av Synvate MMI, sm har gjennmført telefnintervju, g Nasjnalt frskningssenter innen

Detaljer

Konkurransegrunnlag Bedriftshelsetjeneste for Riksrevisjonen

Konkurransegrunnlag Bedriftshelsetjeneste for Riksrevisjonen Knkurransegrunnlag Bedriftshelsetjeneste fr Riksrevisjnen Side 1 av 13 Innhldsfrtegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE AV

Detaljer

Vedlegg A. Kravspesifikasjon

Vedlegg A. Kravspesifikasjon Vedlegg A Kravspesifikasjn Innhld 1 Innledning... 2 1.1 Frmål med anskaffelsen... 2 1.2 Oppdragets mfang (billett- g kvalitetskntrll)... 2 2 Gjennmføring... 3 2.1 Innledning... 3 2.2 Oppdragsgivers ansvar...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Inga Marie Lund SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kmmunestyret Dk. ffentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte ffentlig Ja Nei. Hjemmel: Kmm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedat 20.10.10 Sak nr: 64/2010 Sakstype: Beslutningssak Budsjett 2011 status g videre framdrift. Trykte vedlegg: Ingen Bakgrunn fr saken Framdriften i budsjettarbeidet er gjennmført

Detaljer

Pensum for Kvalitetsrevisorer og Revisjonsledere Kvalitet

Pensum for Kvalitetsrevisorer og Revisjonsledere Kvalitet Pensum fr Kvalitetsrevisr, 01-07-2014 Side 1 Pensum fr Kvalitetsrevisrer g Revisjnsledere Kvalitet Quality Auditr (QA), Quality Lead Auditr (QLA) ette dkumentet gjengir krav til kandidatens kmpetanse i

Detaljer

Møte i Arbeidsutvalget for OSS Møte nr

Møte i Arbeidsutvalget for OSS Møte nr Møte i Arbeidsutvalget fr OSS Møte nr. 4-201 Faste medlemmer Listerreginen Elisabeth Urstad Lindesnes-reginen Unn-Christin Melby Setesdalen Elisabeth Kjølsrud Knutepunkt Sørlandet: Janne B. Brunbrg Kmmunegruppen

Detaljer

DNLF OG LMIs RÅD FOR LEGEMIDDELINFORMASJON Grev Wedels plass 9 Postboks 734 Sentrum 0105 Oslo Telefon 23 16 15 00 Telefaks 23 16 15 01

DNLF OG LMIs RÅD FOR LEGEMIDDELINFORMASJON Grev Wedels plass 9 Postboks 734 Sentrum 0105 Oslo Telefon 23 16 15 00 Telefaks 23 16 15 01 Rådsavgjørelse 14.04.08: Klage på reklame fr Acmplia, sanfi-aventis (R0508) Saken ble innklaget av Statens legemiddelverk. Gebyr kr 75.000,-. Navn på firma sm klager: Statens legemiddelverk Navn på firma

Detaljer

Hovedkontormodellen. - sertifiseringsløsning for større organisasjoner

Hovedkontormodellen. - sertifiseringsløsning for større organisasjoner Hvedkntrmdellen - sertifiseringsløsning fr større rganisasjner Hvedkntrmdellen er en sertifiseringsløsning fr rganisasjner sm har flere underliggende enheter g sm ønsker en rasjnell løsning fr miljøledelse.

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE

PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 1.1. Målsetning/hensikt 1.2. Ajurhld 1.3. Definisjner 2. ORGANISERING AV OG MANDAT

Detaljer

Endelig TILSYNSRAPPORT

Endelig TILSYNSRAPPORT Tinn kmmune v/ rådmannenen Endelig TILSYNSRAPPORT Frvaltningskmpetanse avgjørelser m særskilt tilrettelegging Tinn kmmune 27. april 2016 1 Innhldsfrtegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet

Detaljer

Kreftbehandling ved SSHF implementering av nasjonale pakkeforløp

Kreftbehandling ved SSHF implementering av nasjonale pakkeforløp Kreftbehandling ved SSHF implementering av nasjonale pakkeforløp Agderkonferansen 15.01.15 Svein Mjåland Avdelingsleder/overlege Senter for kreftbehandling SSHF Hva er et pakkeforløp? Et pakkeforløp er

Detaljer

RUTINE 1 INFORMASJONSSIKKERHET I APOTEK

RUTINE 1 INFORMASJONSSIKKERHET I APOTEK RUTINE 1 INFORMASJONSSIKKERHET I APOTEK Utlevering av legemidler g/eller helse- g persnpplysninger fra aptek 1. Bakgrunn Ved utlevering av legemidler g/eller helse- g persnpplysninger må helsepersnell

Detaljer

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern Persnvernsreglene Persnvern er viktig fr ss i Genwrth Financial. Vi verdsetter den tillitt du har til ss, g ønsker med dette å hjelpe deg til å frstå hvrdan vi samler inn, beskytter g bruker persnlige

Detaljer

KVALITETSMÅL FOR FORLØP INNENFOR ARBEIDSRETTET REHABILITERING I SPESIALISTHELSETJENESTEN

KVALITETSMÅL FOR FORLØP INNENFOR ARBEIDSRETTET REHABILITERING I SPESIALISTHELSETJENESTEN KVALITETSMÅL FOR FORLØP INNENFOR ARBEIDSRETTET REHABILITERING I SPESIALISTHELSETJENESTEN Utarbeidet av Fagrådet fr AiR - Nasjnalt kmpetansesenter fr arbeidsretta rehabilitering April 2011 Innhld 1. Innledning...

Detaljer

STYREMØTE 30. juni 2010 Side 1 av 5. Plan og budsjett SØ 2010

STYREMØTE 30. juni 2010 Side 1 av 5. Plan og budsjett SØ 2010 STYREMØTE 30. juni 2010 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: Plan g budsjett SØ 2010 Sammendrag: Sykehuset Østfld HF (SØ) må i 2011 freta kstnadskutt på til sammen 19 mill. krner fr å følge

Detaljer

Kopi : Rut Naversen, Bente Bredholt, Bjørn Roar Lien, Trond Kvaal Vedlegg :

Kopi : Rut Naversen, Bente Bredholt, Bjørn Roar Lien, Trond Kvaal Vedlegg : KmUT Midt-Nrge Versjn 1.0 Dat 20.03.2015 Side 1 av 5 Møtetittel : KmUT-nettverk Sted :Lync Møteleder : Grimnes Olsen Referent : Går til : N-T: Tanja Skjevik, Martin Stenseth,,Åse Mette Haldrsen, Grethe

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64

Hovedbudskap. Adresse Idrettens hus Ullevål stadion 0840 Oslo. Særforbundskoordinator Terje Jørgensen terje.jorgensen@nif.idrett.no + 47 90 61 05 64 Hvedbudskap Hvedbudskap Særfrbundene har alle rettigheter fr sine idretter i Nrge, g det verrdnede ansvar fr utøvelse g utvikling av all aktivitet både tpp g bredde. Derfr bør særfrbundene ha flertall

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Vår saksbehandler: Rnny Alver Gursli Direkte tlf: 23302781 E-pst: rnny.alver.gursli@utdanningsdirektratet.n Vår dat: 24.03.2011 Deres dat: Vår referanse: 2010/3560 Deres referanse: Tyrifjrd videregående

Detaljer

Pasientkoordinator/pasientflyt 3- års prosjektstilling i Midtre Namdal

Pasientkoordinator/pasientflyt 3- års prosjektstilling i Midtre Namdal Pasientkrdinatr/pasientflyt 3- års prsjektstilling i Midtre Namdal Eva Fiskum, prsjektleder samhandlingsrefrmen MNS Mål med utprøvingen Overrdnet mål: Pasienter i MNS, Flatanger g Osen pplever helhetlige,

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Saksbehandler: Edvard Andreassen, tlf. 75 51 29 26 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200400496-3 012 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 13-2005/4

Detaljer

Miljørapport fra Norsk Skogsertifisering

Miljørapport fra Norsk Skogsertifisering Miljørapprt fra Nrsk Skgsertifisering Fr virksmheten fram til g med 2013 Osl, april 2014 Nrsk Skgsertifisering 1 Omfang g virksmhet. Nrsk Skgsertifisering ble pprinnelig sertifisert av Det Nrske Veritas

Detaljer