Født 2006 Født 2007 Født 2008 Født 2009 Født jenter 4 jenter 5 jenter 7 jenter 2 jenter 8 gutter 6 gutter 4 gutter 10 gutter 2 gutter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Født 2006 Født 2007 Født 2008 Født 2009 Født 2010 7 jenter 4 jenter 5 jenter 7 jenter 2 jenter 8 gutter 6 gutter 4 gutter 10 gutter 2 gutter"

Transkript

1 Velkommen til Nordkjosbotn barnehage Nordkjosbotn barnehage er en kommunal barnehage med 4 avdelinger. Den ligger plassert i boligfeltet ved videregående skole og har nær vei til skog og mark. Barnehagen ble åpnet i Det er 56 barn i alderen 1-6 år. Født 2006 Født 2007 Født 2008 Født 2009 Født jenter 4 jenter 5 jenter 7 jenter 2 jenter 8 gutter 6 gutter 4 gutter 10 gutter 2 gutter Hver avdeling ledes av en pedagogisk leder og to assistenter. Det er til sammen 14 ansatte i grunnbemanninga inkludert renholder. I tillegg kommer ekstra ressurser ved behov. Barnehagens avdeling samarbeider på tvers ved behov, slik som ferieavvikling, jul og påske og ellers ved behov. Ansatte for barnehageåret 2011/2012 Styrer/Enhetsleder: Anita Isaksen Deilet Renhold: Avdeling Bjørnehiet ( 1-2 år) Pedagogisk leder: Marie Pedersen Assistent: Nina Havnnes Assistent: Grethe Sæther Assistent: Anne Line Brynlund Avdeling Gaupehiet ( 2 3 år ) Pedagogisk leder: Kjersti Nordhaug Assistent: Kristina Linde Assistent: Guri Guttormsen (permisjon frem til jan.2012) Assistent: Lotte Emaus (vikar ) Avdeling Revehiet (2 4 år ) Pedagogisk leder: Lisbeth Karlsen Assistent: Sissel Krokvik Assistent: Annika Søreng Assistent: Randi Frydenlund Assistent: Anne Line Brynlund

2 Avdeling Ulvehiet ( 4 6 år) Pedagogisk leder: Ellen Rognli Assistent: Tone Fagernes Assistent: Janne Hansen Assistent: Eva Handstedt Støttepedagog: Roger Indreberg Støttepedagog: Barnehagen tilbyr fleksible plasser, som er fra 40 % til 100 %. Barnehagens åpningstid er fra Vi har i en periode hatt åpent fra Vi vil fortsette med det så lenge det er behov og det lar seg gjennomføre blant personalet. Blir det endring vil det bli gitt beskjed i god tid. Barnehagen er stengt i uke (evt.uke 28) og avvikler sommerferie Barnehagens viktigste samarbeidspartnere er dere foreldre, både gjennom den daglige kontakten, foreldresamtaler, foreldremøter og ellers muntlig og skriftlig kommunikasjon. Barnehagen samarbeider med PPT, helsesøster, Nordkjosbotn barne og ungdomsskole, Nordkjosbotn videregående skole og Universitetet i Tromsø. Det samarbeides om overgangen mellom barnehage og skole. I den forbindelse er det utarbeidet en forpliktende plan for dette arbeidet. Foreldresamarbeid Vi ønsker å ha et godt og nært samarbeid med alle foreldre/foresatte. Vi vil at dere skal være trygge på at deres barn blir ivaretatt og sett, og at dere skal føle at dere som foreldre/foresatte blir hørt og tatt på alvor når det gjelder deres barns hverdag. For å få til dette er vi avhengig av at dere gir oss tilbakemeldinger på det dere anser som viktig for deres barn, og ikke minst på den jobben vi gjør. Vi ønsker så langt det er mulig å ha kontakt med dere i bringe/hente situasjonene hver dag. Vi skal ha to foreldremøter, ett på høsten og ett på våren. For å sikre samarbeidet med barnas hjem har barnehagen et foreldreråd og et samarbeidsutvalg Jfr. Barnehageloven 4. Alle foreldre/foresatte innkalles til en foreldresamtale i løpet av barnehageåret. Ved behov for flere så avtales dette for hvert enkelt barn.

3 Vi har foreldrekafe hver annen måned. Der selges det kaker, kaffe og pølser. Kakene bakes av foreldrene på rundgang. Pengene som samles inn går til et barnehjem i Kenya. Dokumentasjon I begynnelsen av hver måned vil vi sende månedsplanen til dere på mail. Denne vil vise hva vi planlegger av aktiviteter hver dag, i tillegg til de faste rutinene. I etterkant av måneden har vi en evaluering og vurdering av arbeidet på avdelingen. Ut fra denne setter vi opp en kort oppsummering av det vi har gjort, men også det som vi av ulike årsaker ikke får gjennomført. Denne oppsummeringen vil vi også sende ut til foreldrene/foresatte. Bildene som vi tar legges inn på data/ henges opp i garderoben. Dette gjør vi et par ganger i uka. Lov om barnehager og rammeplan: Nordkjosbotn barnehage følger barnehageloven og Rammeplanen for barnehager. Denne sier noe om barnehagens formål og oppgaver. Med hjemmel i loven har kunnskaps departement slått fast at barnehagene skal følge Rammeplan for barnehager. Disse sier noe om barnehagens innhold og oppgaver. Formålet slår fast at barnehagen skal videreføre et helhetlig læringssyn der omsorg og lek, læring og danning skal være grunnlag for barns allsidige utvikling. Formålsparagrafen stiller høye krav til barnehagepersonalet som skal praktisere verdiene i det daglige samspillet med barna og i samarbeid med foreldrene. Omsorg: - Å opparbeide et tillitsforhold mellom barn, foreldre og ansatte - Barna skal opparbeide seg et positivt selvbilde - Alle skal føle trygghet - Vi skal lære barna å vise omsorg for hverandre. - Personalet skal være tilgjengelig og tilstede (evne og vilje til samspill, lydhørhet, nærhet og innlevelse) - Barnas primærbehov skal dekkes på en god måte ( mat, søvn og hygiene ) - Vi skal legge til rette for god kommunikasjon med foreldre/ foresatte - Foreldre skal følge barna helt inn i barnehagen/garderoben og hjelpe barnet å kle av ytterklær - Foreldre/foresatte må sørge for at barnet har nok, og relevante klær/sko i forhold til årstiden og vær, tilgjengelig i barnehagen

4 Lek: - Skape et miljø som er tilrettelagt for lek slik at leken kan foregå på barnas premisser - Være fleksibel i forhold til rutiner slik at vi unngår å bryte opp barnas lek - Gi barna rike og meningsfylte fellesopplevelser som gir næring til leken - Bruke uteområde aktivt slik at barna gis mulighet til utelek - Vi skal gi barna impulser og inspirasjon til leken gjennom gjennom opplevelser i nærmiljøet - Vektlegge lek slik at barna kan bearbeide sine opplevelser - Personalet skal støtte, inspirere og oppmuntre barna i deres lek. Læring - Ivareta barns naturlige trang til undring og nyssgjerrighet - Skape tid og rom for uformelle barnestyrte aktiviteter - Planlegge formelle voksenstyrte aktiviteter - Begrepstrening - Danning: - utvikle evner til å reflektere over egne handliner og væremåter - skjer i samspill med omgivelsene og med andre - skal forankres i barnehagens verdier Likestilling I følge Rammeplanen skal likestilling mellom kjønnene gjenspeiles i barnehagens pedagogikk. Barnehagen skal oppdra barn til å møte og skape et likestilt samfunn. Barnehagen skal bygge sin virksomhet på prinsippet om likestilling mellom kjønn. Gutter og jenter skal ha like muligheter til å bli sett og hørt og oppmuntres til å delta i fellesskap i alle aktiviteter i barnehagen.

5 Barnehagens satsingsområde Språk og Natur og miljø Bakgrunn for årets satsing: Nordkjosbotn barnehage ligger godt tilbaketrukket i boligfeltet på Nordkjosbotn. Det er nær vei til skogen og elva, og barnehagens uteområde er stort og litt kupert. Barna er fordelt på fire avdelinger og er i alderen 1 6 år. Grunnbemanninga på avdelingene er 1 pedagogisk leder og 2 assistenter. I tillegg kommer ekstra ressurser der det er behov. Avdelingene er beregnet for 18 plasser, og det er garderobe og grovgarderober. Grovgarderobene er små og gir ekstra utfordringer i forhold til klær og praktisk gjennomføring i forhold til påkledning. Barnehagen og Balsfjord kommune har over flere år hatt fokus på språk og språkstimulering. Dette videreføres for dette barnehageåret, i tillegg til natur og miljø. Det videreføres på grunn av gode erfaringer og god utnyttelse av det flotte uteområdet både i og utenfor barnehagen. Innenfor dette er det også fokus på miljøvern. Språk: Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold. Kommunikasjon foregår i et vekselspill mellom å motta og tolke et budskap og selv være avsender av et budskap. Det er viktig at barna får variert og rike erfaringer for å forstå begreper. Samtaler rundt opplevelser, tanker og følelser er nødvendig for å forstå begreper. Tekst er også en viktig del av språkutviklingen, både skriftlig, muntlig, dikt, rim, regler og sanger SPRÅK SKAL BYGGES BARN OG VOKSNE ER SPRÅKSNEKKERE SNAKKEPAKKEN ER VERKTØYKASSA Mål: Barnehagen skal skape et språkstimulerende miljø hvor de voksne er språklige forbilder ved lytting, respons, bruk av kroppsspråk, talespråk og tekst.

6 Metode: - prate med barna og støtte dem i det daglige - bruke begrepsundervisning både systematisk og i det daglige - bruke riktige benevnelser på tingene rundt oss - støtte barn som har ulike former for språkvansker - rim, regler, bøker og sanger - fremme tillit mellom barn og mellom barn og voksne slik at barn føler glede og trygghet ved å kommunisere - Bruke Snakkepakken - Bruke steg for steg Natur og miljø: I vår barnehage ønsker vi et positivt fokus på naturen, være ute og ta vare på miljøet rundt oss. Vi ønsker å ta vare på miljøet og skape positive opplevelser med naturen vi har rundt oss, skiftninger i været og få en positiv holdning til fysisk aktivitet. Naturen gir rom for utfordringer for alle barn, fysisk og kognitivt. Vi har et område utenfor gjerdet (skog, elv ). Her får barna brukt grovmotorikken (ved klatring, gåing, løping etc.) og finmotorikken (plukke bær, lete etter småkryp, plukke never etc). I tillegg er det på dugnad satt opp en kjempe flott Lavvo rett utenfor gjerdet. Denne brukes både til store og små samt førskoleklubben.

7 Mål: Skape en positiv holdning til naturen og miljøet rundt oss. Kunne være ute i all slags vær. Oppleve gleden av å kunne mestre og være i fysisk aktivitet på ulike områder både på barnehagens ute område og i nærmiljøet. Metode: - Være ute - Gå på tur, både lange og korte - Kle seg etter været - Gi positive opplevelser som gir glede og lyst til å være ute - Voksne skal være gode rollemodeller og vise en positiv holdning til det å være ute - Være der barna er og være deres støttespillere Barns medvirkning Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. Dette innebærer at barna skal være med å planlegge hverdagen sin i barnehagen. De skal oppleve tilknytning og fellesskap, og kjenne hvordan det er å være med å ha innflytelse på barnehagehverdagen. De skal få bestemme og gi uttrykk for egne meninger, opplevelser og følelser. De voksnes oppgaver blir å oppfordre og oppmuntre de til dette, samt gi anerkjennelse og veilede de til rette valg og avgjørelser.

8 Hverdagsaktiviteter i Barnehagen En dag i barnehagen er preget av rutiner og gjøremål. Vi kaller de hverdagsaktiviteter. Gjennom dagen stilles det krav til barnehagepersonalet, men også til foreldrene. Gjennom disse kartene ønsker vi å formidle hva som kreves av den enkelte.

9 Måltidet i barnehagen: Vi ønsker at måltidene i barnehagen skal være en god og hyggelig opplevelse. Vi serverer frokost og lunsj. Vi har fokus på sunt kosthold og prøver å følge retningslinjer for mat og måltider i barnehagen. Frokosten serveres fra , litt forskjellig fra avdeling til avdeling. Lunsjen serveres fra kl på 0 3 års avdelingen, og noe senere på de andre. Lunsjen består i hovedsak av hjemme bakte brød og pålegg, men vi prøver å ha varmmat en dag i uken.

10 Samlingsstund i barnehagen: Samlingsstunden er en del av kulturen i barnehagen, og er en viktig pedagogisk arena. Her øver vi konsentrasjon, å kunne snakke foran andre, vente på tur, lærer oss nye sanger, rim og regler, som er en viktig bidragsyter til språk og språkstimulering. Vi leser eventyr, har teater/bordteater og forteller om store og små hendelser i barnas liv. Den skaper fellesskap mellom barna

11 På - og avkledning I barnehagen prøver vi å være mye ute. Både fordi vi alle har godt av frisk luft, men også fordi uterommet gir flotte muligheter til lek og aktivitet. På og avkledning tar en del tid, men er en viktig arena for læring. Det er flott om man trener påkledning også.

12 Frilek ute I barnehagen ønsker vi å være mye ute. Vi ønsker å bruke barnehagens uteområde, men også områder litt lengre unna. Vi har flotte turmuligheter i nærmiljøet, vi har lavvo og skolen er ikke langt unna. Frileken ute foregår stort sett på barnehagens uteområde, som gir utfordringer både for liten og stor. For at barna skal ha det mest mulig optimalt er det en del ting som er viktig å tenke på.

13 Frilek inne I perioder kan frilek inneforegå en stor del av dagen i barnehagen. Frilek betyr at barna selv velger lek utafra indre motivasjon og lyst. Det kan være rollelek, konstruksjonslek eller andre typer aktiviteter barnet velger selv.

14 Henting Henting kan være en stressende del av barnehagelivet for både foreldre og barn. Barnet er kanskje ikke klar til å dra hjem, samtidig som alle begynner å bli sliten etter en lang dag. Noen kan bli usikker på hvordan skal dette håndteres. Vær ikke redd for å be personalet om hjelp.

15 Rammeplanens fagområder Rammeplanen har delt inn fag i 7 ulike områder; Antall rom og form, Nærmiljø og samfunn, Etikk, religion og filosofi, Nærmiljø, og teknikk, Kunst, kultur og kreativitet, Kropp, bevegelse og helse, Kommunikasjon, språk og tekst. For å vise hvilke aktiviteter de ulike aldersgruppene i forhold til de ulike fagområdene, har vi laget

16

17

18

19

«MED ROM FOR ALLE OG BLIKK FOR DEN ENKELTE»

«MED ROM FOR ALLE OG BLIKK FOR DEN ENKELTE» «MED ROM FOR ALLE OG BLIKK FOR DEN ENKELTE» Godkjent i samarbeidsutvalget 10.09.2014 Innhold Om Nordkjosbotn barnehage...........3 Mål og innhold for hverdagsaktiviteter i barnehagen vår...5 Førskoleklubb...

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side nr. 2. Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3

Innholdsfortegnelse. Side nr. 2. Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3 Fagerheim barnehage Årsplan 2012 2013 Innholdsfortegnelse Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3 Vurdering av årsplan for 2011-2012 Vurdering av

Detaljer

INNLEDNING. I Storeng Familiebarnehage jobber:

INNLEDNING. I Storeng Familiebarnehage jobber: INNLEDNING Årsplanen for Storeng Familiebarnehage er utarbeidet i tråd med Lov om Barnehager og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Årsplanen vår viser hva vi er opptatt av i familiebarnehagen

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går.

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går. ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014 2015 Regler som gjelder for alle på Knøttetreff: Si Hei til hverandre og hilse på nye som kommer. Skrive deg inn når du kommer. Vi oppfordrer til bruk av innesko/tøfler. Alle

Detaljer

Maristua barnehages årsplan 2011/2012

Maristua barnehages årsplan 2011/2012 Maristua barnehages årsplan 2011/2012 1 Velkommen til oss i Maristua barnehage Maristua barnehage er en liten barnehage med 2 avdelinger med plass til 18 barn; Revehiet og Marihøna. Vi har et flott uteområde

Detaljer

Granvollen Familiebarnehage

Granvollen Familiebarnehage Granvollen Familiebarnehage ÅRSPLAN 2014-2015 Granvollen Familiebarnehage Gamle Drammens vei 61 B 1369 Stabekk Telefon: 67 12 10 19 INNLEDNING Granvollen Familiebarnehage drives etter Lov om barnehager

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.06.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK START PÅ BARNEHAGELIVET...

Detaljer

ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL

ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL Barnet Barnet er inga gåte Barnet er enkelt Som ei grankongle Gje det varme Og det opnar Alle sine frø av Arne Ruset TEORIDEL ÅRSPLAN 2014/2015 Innhold 1 1. Innledning s. 3 2.

Detaljer

GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15

GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15 GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15 1 1. TROLLHAUGEN BARNEHAGE Trollhaugen barnehage er en 4 avdelings heldagsbarnehage. Barnehagen har til ca. 54 hele plasser for barn i alderen 0 5 år.

Detaljer

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE 2014 2015 Innhold PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 4 RÅDHUSMARKA BARNEHAGE SITT SATSINGSOMRÅDE... 4 SAMARBEID MED VITENFABRIKKEN... 4 SOSIAL KOMPETANSE... 4 BARNEHAGENS LEDELSE...

Detaljer

Årsplan 2014-2015. For. Ellingsøy barnehage

Årsplan 2014-2015. For. Ellingsøy barnehage Årsplan 2014-2015 For Ellingsøy barnehage Adresse: Grønebelgvegen1 Hoffland, 6057 Ellingsøy Telefon: Kontor: 70 16 51 70 Fellesrom: 70 16 51 71 Personalet/Trådløs: 70 16 51 72 1 Ellingsøy barnehage Pedagogisk

Detaljer

ÅRSPLAN 2013/2014 PRESTFOSS BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2013/2014 PRESTFOSS BARNEHAGE ÅRSPLAN 2013/2014 PRESTFOSS BARNEHAGE En engasjert, omsorgsfull, kunnskapsrik og raus barnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 1.1. Forord s.3 1.2. Prestfoss barnehage s.3 2. HOVEDDEL 2.1 Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN FOR UTØY BARNEHAGE 2014-2017

ÅRSPLAN FOR UTØY BARNEHAGE 2014-2017 ÅRSPLAN FOR UTØY BARNEHAGE 2014-2017 1 INNHOLDSFORTENGNELSE DEL 1 Informasjon om barnehagen.3 Innledning..4 Pedagogisk grunnsyn..5 Personalsamarbeid 6 Samarbeid med barnas hjem.7 Ulike samarbeidspartnere

Detaljer

ÅRSPLAN BIRKELAND BARNEHAGE 2011-2012

ÅRSPLAN BIRKELAND BARNEHAGE 2011-2012 ÅRSPLAN BIRKELAND BARNEHAGE 2011-2012 1. INNLEDNING Alt vi gjør i barnehagen er med på å forme og prege barna. I tillegg forbereder vi barnas møte med fremtiden. Derfor er barnehagens innhold viktig. Gjennom

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN 2011 / 2014

PEDAGOGISK PLAN 2011 / 2014 PEDAGOGISK PLAN 2011 / 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE: Kap. 1. Kap. 2. Kap. 3. Kap. 4. Kap. 5. Kap. 6 Kap. 7. Kap. 8. Kap. 9. Kap. 10. Kap. 11. Kap. 12. Kap. 13. Kap.14.1. Kap.14.2. Kap.14.3. Kap.14.4. Litt

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET www.sio.no Untitled-2 1 28.02.2014 12:07:11 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen Særpreg Hva vi er gode på Studentspesifikke tilbud

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 SKARSTUBBEN FAMILIEBARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015 SKARSTUBBEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN 2015 SKARSTUBBEN FAMILIEBARNEHAGE PRESENTASJON AV BARNEHGEN Skarstubben Familiebarnehage er en selvstendig familiebarnehage, som arbeider tett med Askeladden familiebarnehage. Familiebarnehagene

Detaljer

Langtidsplan 2012-2014. Seljedalen barnehage

Langtidsplan 2012-2014. Seljedalen barnehage Langtidsplan 2012-2014 Seljedalen barnehage INNHOLD Side Forord 3 Barnehagens samfunnsmandat 4 Felles retning for kommunale barnehager 4 Visjon og mål Vårt kommunikasjonsløfte 4 Våre verdier 5 Vår kompetanseforståelse

Detaljer

ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE 2013 2014 1 INNHOLD: Forord v/daglig leder s. 1 Åpningstider s. 2 Personalet s. 3 Eierstyret, samarbeidsutvalget s. 4 Presentasjon av avdelingene s. 5-6 Dagsrytmen/Rutiner

Detaljer

Barndommens land. Tidens melketann. Verden er ny for ditt øye. folk er to-tre meter høye. så de må bøye seg. ned til deg

Barndommens land. Tidens melketann. Verden er ny for ditt øye. folk er to-tre meter høye. så de må bøye seg. ned til deg Barndommens land Tidens melketann Verden er ny for ditt øye folk er to-tre meter høye så de må bøye seg ned til deg - Utdrag fra et dikt av Benny Andersen 1 Velkommen til et nytt barnehage år! Grefsen

Detaljer

Barnehageåret 2014/2015 en videreføring av årsplanen

Barnehageåret 2014/2015 en videreføring av årsplanen Vi som jobber på Bukkene Bruse er: Kine Hermansen Pedagogisk leder (100%) Unni Grønvold- Pedagogisk leder (100%) Lene Skallebakke Fagarbeider (100%) Agnete Strøm Fagarbeider (100%) Gunn Johansen Assistent

Detaljer

Årsplan for Åpen barnehage i Kastellveien 1, tilknyttet Kirkens Bymisjon Arendal

Årsplan for Åpen barnehage i Kastellveien 1, tilknyttet Kirkens Bymisjon Arendal Årsplan for Åpen barnehage i, tilknyttet Kirkens Bymisjon Arendal 2015 Åpen barnehage Åpen barnehage er et utradisjonelt barnehagetilbud for barn i alderen 0-6 år. Det som først og fremst skiller en åpen

Detaljer

Avdelingsplan 2013 - en videreføring av årsplanen

Avdelingsplan 2013 - en videreføring av årsplanen Vi som jobber på Veslefrikk er: Therese Ruud Marcussen, Pedagogisk leder(100%) Agnete Strøm, Fagarbeider (100%) Tone Haglund, Fagarbeider (90%) Sahel Zandian Vikar Gunn Johansen assistent (10%) Velkommen

Detaljer

Årsplan - Oterhaugen barnehage august 2012 juli 2014

Årsplan - Oterhaugen barnehage august 2012 juli 2014 Årsplan - august 2012 juli 2014 Hovedmål: Vi skal gi et kvalitativt godt tilbud til fornøyde barn og foreldre. Vi skal ha et læringsvillig personale som er positive til utvikling og endring Visjon: Gjennom

Detaljer

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Årsplan August 2010- august 2011 for Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund Tlf: 70 16 24 95 1 Forord Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehageår her på

Detaljer

Årsplan for Jøa Barnehage

Årsplan for Jøa Barnehage 2014/2015 Årsplan for Jøa Barnehage Godkjent av samarbeidsutvalget 28.10.2014 Forord Barnehagens virksomhet styres av Barnehageloven. Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver er forskriften til loven.

Detaljer