«MED ROM FOR ALLE OG BLIKK FOR DEN ENKELTE»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "«MED ROM FOR ALLE OG BLIKK FOR DEN ENKELTE»"

Transkript

1 «MED ROM FOR ALLE OG BLIKK FOR DEN ENKELTE» Godkjent i samarbeidsutvalget

2 Innhold Om Nordkjosbotn barnehage Mål og innhold for hverdagsaktiviteter i barnehagen vår...5 Førskoleklubb... 9 Lov om barnehager og rammeplan...10 Balsfjordbarnehagen En felles visjon Pedagogisk grunnsyn Barns rett til medvirkning.. 11 Helhetlig læringssyn Barnehagens satsingsområde: Språk, natur og miljø Skoggruppemetoden Språkstimulerings verktøy/pedagogiske arbeidsverktøy Begrepsundervisning (BU) Snakkepakken Steg for steg Rammeplanens syv fagområder Foreldresamarbeid Foreldrekafe Overgang fra barnehage til skole Dokumentasjon Samarbeidsutvalg Kommunens vedtekter. 20 Års kalender

3 Om Nordkjosbotn barnehage Nordkjosbotn barnehage er en kommunal barnehage åpnet i Barnehagen ligger godt tilbaketrukket i ytterkant av det lokale boligområde med naturen som en av de nærmeste naboene. Barnehagen har gangavstand til sentrum, barne- og ungdomsskole og videregående skole. Barnegruppe: Høsten 2014 har vi 50 barn i alderen 1-6 år: Født: 2009 Født: 2010 Født: 2011 Født: 2012 Født: 2013 Jenter: 11 Jenter: 3 Jenter: 3 Jenter: 3 Jenter: 2 Gutter: 9 Gutter: 4 Gutter: 8 Gutter: 5 Gutter: 2 Barna er fordelt på to baser, en base for de aller minste barna og en base for de største barna. Basene deles videre inn i ulike grupper. Basene samarbeider på tvers ved ferieavvikling slik som ved jul og påske. Under sommermånedene juni, juli og august er det sommerbarnehage, barnegruppen slås sammen til en stor gruppe. Åpningstid: Personalgruppe Styrer/Enhetsleder: Anita Isaksen Deilet Liten base: Gruppe Bjørnehiet/Gaupehiet Stor base: Ulvehiet/Revehiet Pedagogiske ledere: Assistenter: Pedagogiske ledere: Assistenter: Roger Indreberg Linda-Elise Hay Janne Hansen Grethe Sæther Guri Guttormsen Annika Søreng Ellen Heijmans Ellen Rognli Kjersti Nordhaug Marie Jensen Renhold: (Giedre Razmisleviciene) Joy Rose Odino Ottesen Vaktmester: Ivar Heide Sissel Krokvik Tone Fagernes Randi Frydenlund Elisabeth Slettvold Hilde Andersen 3

4 Dagsrytme Dagsrytme liten base Dagsrytme stor base Barnehagen åpner Barnehagen åpner Frokost Frokost Samling/ aktivitet inne/ utetid Samlinger/aktiviteter inn e/ute Lunsj (varmmat 1 dag i uka) Lunsj (Varmmat 1 dag i uka) Leggetid/ hviletid for de minste Knekkebrød/ Frukt/ Yoghurt Frukt Barnehagen stenger Barnehagen stenger Tidspunktene over er ca. tider. Vi vil til en hver tid forsøke å ta hensyn til hvert enkelt barns behov. Inn i mellom tidene har vi barnestyrt- og/ eller voksenstyrt lek og aktivitet. Barnehagen åpner kl , samtidig som personalets arbeidsdag starter. Dette innebærer at vi tar imot barna samtidig som vi gjør barnehagen klar for en ny dag. Vårt hovedfokus er barna og vi ønsker å møte dem i garderoben, men noen ganger har vi ikke mulighet til å ta imot og da må barna følges inn på avdelingen. Barn som kommer etter må ha spist frokost hjemme. Vi ønsker at barna møter i barnehagen senest kl 09:30, dette for at vi skal ha mulighet til å kunne planlegge turer og aktiviteter. Ved sykdom eller fridag ønsker vi en beskjed fra dere som foreldre/foresatte senest kl Beskjed kan gis ved å ringe eller sende SMS direkte til Liten base: Bjørnehiet: og Gaupehiet: Stor base: Revehiet: og Ulvehiet: Etter lunsj er det leggetid og hviletid for de små. For de som ikke sover legger vi opp til rolige aktiviteter som for eksempel boklesing. Etter hvert går dette over i frilek og eventuelt at vi går ut. Utpå ettermiddagen ca er det mange som er sultne igjen. Da spiser vi brød/ frukt/ yoghurt med havregryn. Barnehagen stenger kl 16.30, samtidig avsluttes også personalets arbeidsdag. Det er viktig at dette respekteres. For sent henting medfører et gebyr i henhold til kommunens vedtekter. Kommunens vedtekter kan lastes ned å leses via: 4

5 Mål og innhold for hverdagsaktiviteter i barnehagen vår En dag i barnehagen er preget av rutiner og gjøremål, vi kaller de hverdagsaktiviteter. Gjennom dagen stilles det krav til barnehagepersonalet, men også til foreldrene/foresatte. Gjennom kartene under ønsker vi å formidle hva som kreves av den enkelte. Mål: Måltidet skal være en koselig stund ved bordet der vi kan prate sammen og vise omsorg. Det er også en fin anledning for språkstimmulering. Arena for selvstendighetstrening. Lære gode matvaner og bordskikk. Jfr.Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen. Krav til personalet: Personalet skal: Sitte ned ved bordet og skape en rolig stemning, der en kan snakke sammen. Oppfordre barna til å smøre mat, rydde og takke for maten. Ha fokus på barns medvirkning, være anerkjennende og være gode rollemodeller for barna. Måltid Hvorfor: Måltidet skal være noe positivt i løpet av dagen. Det skal dekke primære behov, samtidig som det skal være en arena for uformell læring. Hva kreves av det fysiske miljø: Barna bør ha faste plasser. Barna må få ro til å spise. Det må tilrettelegges slik at barna kan være mest mulig selvstendig og når eller får sendt det de trenger under selve måltidet. 5

6 Mål: Selvstendighets trening gjennom aktiv deltagelse i å velge ut klær etter vær og gjennom det å kle på seg selv. Barna skal gis tid og mulighet til mestring ut i fra alder og mestringsnivå. Aktiv arena for språkstimulering og begrepsutvikling gjennom samtale. Personalet skal: Gi ros, støtte og oppmuntre. legge tilrette for barnets selvstendighet etter alder og mestringsnivå. Bruke språket aktivt slik at barnets begrepsutvikling styrkes. Dette gjøres gjennom å aktivt benevne: plagg, kroppsdeler, høyre, venstre, først, sist o.s.v. Personalet skal ta seg tid til å hjelpe alle, og skal oppfordre barna til å ta vare på egne klær På- og avkledning Hvorfor: På- og avkledning er en viktig læringsarena. Barnas evne til selvstendighet øker, og de lærer nye begreper. NB: Det er viktig for barnas trivsel og velvære at de både har nok klær, samt at de har klær som gir god bevegelighet. Hva forventes av foreldre/foresatte: Sørge for at barna nok klær og sko. Klærne må også være i rett størrelse. Husk at barna vokser fort. Dersom personalet ringer for at barnet mangler klær/sko, bes foreldre/foresatte fortest mulig brinnge det som mangler. Vennligst merk alle klær og eiendeler med barnets navn. Mål: Øvelse i det å lytte til hverandre.tørre å ta ordet i grupper. Trene konsentrasjon, kunne sitte i ro, rekke opp hånden og å vente på tur. Være arena for: kunnskaps tilegnelse, språkstimmulering og trening av sosial kompetanse. Krav til personalet: Samlingene skal planlegges på forhånd, slik at den er tilpasset barnets alder/bnivå. Personalet skal være oppmerksom på barnets ønsker og medbestemmelse. Plass til alle. Dele barna inn i grupper ut i fra alder og ferdighetsnivå. Evaluering i etterkant. Samlingsstund Hvorfor: Samlingsstunden kan være en arena hvor barna tilegner seg ny kunnskap, lærer en ny sang, hører et eventyr eller øver på konsentrasjon eller rett og slett har ei artig stund sammen i gruppa. Hva kreves av det fysiske miljø: Det er ønskelig med et godt miljø som fordrer til ro og konsentrasjon, og som gir barna trygghet til å tørre å være aktiv og deltakende. 6

7 Mål: Skape et trygt utemiljø, der barna trives. Lære barn og voksne å trives uansett vær. Tilby varierte aktiviteter som: Fremmer mestring, bevegelsesglede, gir allsidig bevegelseserfaring, gir rike sanseerfaring, skape arena for aktiv læring. Personalet skal: Være gode rollemodeller og vise positiv holdning til det å være ute i all slags vær. Være tilgjengelig for barna, støtte barna i lek med andre barn. Delta i barnas lek. Være der det skjer, slik at de til enhver tid har oversikt over barna. Tenke på sikkerhet. Frilek ute Hvorfor: Variert fysisk aktivitet ute, er av stor betydning for utvikling av motoriske ferdigheter og kroppsbeherskelse. Gjennom sanseintrykk og bevegelse skaffer barn seg erfaringer, ferdigheter og kunnskaper. Hva forventes av foreldre/foresatte: Foreldre/foresatte skal sørge for at barna har det som trengs av klær, sko og utstyr i forhold til vær, årstid og aktivitet. De må også vise positiv holdning til utelek, og oppfordre sine barn til å delta i lek med andre. 7

8 Mål: Nyttig informasjon om barnet skal utveksles mellom personalet og foreldre/foresatte. Barnet skal etter modning og mestring tas med i denne kommunikasjonen. Avskjeden med barnehagen skal være slik at barnet gleder seg til å komme neste dag. Personalet skal: Ikke igangsette spennende aktiviteter kort tid før barna skal hentes. Dette for å unngå at barnet får det vanskelig med å avslutte for å dra. Skal i den grad det er fortelle om barnets dag i barnehagen, både positive og negative opplevelser. Ta avskjed med barn og foreldre på en god måte. Oppdatere protokoll når barnet er dratt.. Henting Hvorfor: Ett godt sammarbeide om barnet(a) etableres gjennom god kommunikasjon. Det er viktig for barnets trivsel at det har ønske om å komme tilbake, derfor må dagen avsluttes på en positiv måte. Av sikkerhetsmessige årsaker er det viktig at personalet til enhver tid vet hvor barna er, og hvem som er i barnehagen. Hva forventes av foreldre/foresatte: Respektere: Barnehagens åpningstid og overholde maksimal oppholdstid. Barnet må hentes i så god tid at dørene kan låses senest Oppfordrer barnet til å rydde etter seg før det går. Forsikre seg om at personalet ser at en henter barnet. Ikke la barnet gå utenfor porten alene. Lukke porten når de kommer inn og når de går. 8

9 Førskoleklubb En dag i uken arrangeres det førskoleklubb for barna som går siste året i barnehage. Målet med klubben er å forberede barna til skolestart. I henhold til Balsfjord kommunes kommunale plan for overgang fra barnehage til skole, skal barnehagen tilrettelegge for at barna utvikler: Selvstendighet, sosial kompetanse, kommunikasjonsferdigheter, godt selvbilde samt at barna utvikler evne til konfliktløsning. Barna skal få trening i å forholde seg til andre, ta imot og følge beskjeder. De må kunne opptre i trafikken, samt kle på og av seg selv. Kommunens plan for begrepsutvikling BU skal også inngå som del av førskoleklubben. Hovedfokus i førskoleklubben blir da temaene nedenfor: Omsorg og danning Vennskap BU Tarkus Omsorg og danning: Vi arbeidet med ulike mål og regler i forhold til sosial kompetanse. Det ble fokusert på å øke barnas selvstendighet i forhold til måltider, påkledning, toalettbesøk, kommunikasjon og konfliktløsning. Personalet arbeidet for å styrke barnas selvbilde ved å se hver enkelt barns behov gjennom å gi støtte, rose og oppmuntre til selvstendighet. Bu: I begrepsundervisningen ble de pedagogiske materialene BU kofferten og Trampoline benyttet. Trampoline er ett pedagogisk materiell utviklet spesielt for førskolebarn. Trampoline gir barna en felles kunnskapsmessig plattform gjennom praktiske oppgaver, lek og aktiviteter om ulike temaer som de vil møte i skolen. Tarkus: For å lære barna om trafikk og om hvordan en skal opptre i trafikken, benyttet vi Tarkus. Tarkus er et pedagogisk program utviklet av Trygg Trafikk, materiellet inneholder hånddukke, plakater, sanger og fortellinger om beltedyret Tarkus og vennene hans. Vennskap: Gjennom felles aktiviteter og lek ble det lagt til rette for at barna skulle bli trygge på hverandre og knytte vennskap. Kommunikasjon og tilhørighet i gruppen ble vektlagt. 9

10 Lov om barnehager og rammeplan Nordkjosbotn barnehage drives i tråd med Barnehageloven og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, fastsatt av kunnskapsdepartementet. Disse sier noe om barnehagens formål og oppgaver og gir retningslinjer for barnehagens verdigrunnlag. Virksomheten i barnehagen skal bygges på det verdigrunnlag- og innhold fastsatt både av barnehageloven og på de internasjonale konvensjoner som Norge har sluttet seg til. Av disse kommer det fram at barnehagen skal videreføre et helhetlig læringssyn der omsorg og lek, læring og danning skal være grunnlag for barns allsidige utvikling. Formålsparagrafen stiller høye krav til barnehagepersonalet som skal praktisere verdiene i det daglige samspillet med barna og i samarbeid med foreldrene. Barnehageloven og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, kan leses via: Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratets nettsider: Balsfjordbarnehagen En felles visjon Barnehagen har ett tett samarbeid med øvrige barnehager i kommunen, vi kaller det Balsfjordbarnehagen. Våren 2013 ble det utarbeidet er felles visjon for våre barnehager. Balsfjordbarnehagen - Med rom for alle og blikk for den enkelte Våre verdier Hver enkelt er unik, mangfold gjør oss rik Målsetninger Utvikling for alle Alle møtes med anerkjennelse og respekt Å skape glede og mestring gjennom lek Kompetente og tilstedeværende voksne 10

11 Pedagogisk grunnsyn Med pedagogisk grunnsyn mener vi det felles synet personalet har på barns læring og utvikling. Vi har i felleskap kommet fram til et pedagogisk grunnsyn som passer oss i Nordkjosbotn barnehage. I Nordkjosbotn barnehage vil vi være omsorgsfulle voksne som bryr oss om det enkelte barn. Vi vil at barna skal oppleve at alle har samme verdi og er likeverdige mennesker. Dette viser vi ved å ta barna på alvor; ved å være tilstede og lytte til de, forsøke å forstå de og være engasjert i det enkelte barnet. Vi vil skaper gode fellesskap der barna blir sett og bekreftet. Det enkelte barn skal oppleve gleden av å tilhøre små og store fellesskap. Vi skal ha en anerkjennende væremåte i lek og samspill. Respekt for det enkelte barn skal stå sentralt. Vi er opptatt av de voksnes perspektiv på barn og på deres medvirkningsmulighet i planlegging, gjennomføring og evaluering av vårt arbeid. Barnehagen er en stor del av barnas barndom, derfor er vi opptatt av at barna skal føle trygghet. Barna må få tid til å finne roen og utvikle personligheten sin, ha tid til å leke og utvikle vennskap med andre barn. Vi i barnehagen er opptatt av at barnet skal bli et trygt og selvstendig individ med gode sosiale ferdigheter. Barns rett til medvirkning Barnehagelovens 3 Barns rett til medvirkning, slår fast at alle barn i barnehagen har rett til å gi utrykk for sitt syn på den daglige virksomheten. «Hvert barn har rett til å erfare at deres stemme blir tatt på alvor og har virkning i fellesskapet» (Temahefte om barns medvirkning s 8, KD 2006). I Nordkjosbotn barnehage jobber personalet med barns medvirkning gjennom å gi barna «støtte i å uttrykke seg, bli synlig og ha en virkning i sosial sammenheng» (KD 2006). Mål: Personalet skal gi barn et rom både i fysisk og psykisk forstand for å uttrykke seg, virke og handle sammen med andre (Temahefte om barns medvirkning s 8, KD 2006). Personalet skal bevisstgjøre barna på at deres valg har betydning for seg selv og andre, og de skal inkludere barna i planleggingen og evalueringen av hverdagen. Samtidig skal de legge vekt på enkeltbarnas og barnegruppas ønsker og behov. 11

12 Personalet skal hjelpe barn i å uttrykke tanker og hensikter, og ivareta barnas rett til å uttrykke seg ut fra egne subjektive premisser. De har også ansvaret for at beslutninger som tas ut fra barnas ønsker og synspunkt er forsvarlig med tanke på konsekvenser og utfall, og for at barna har rett til å ikke måtte ta et valg. Personalet skal være endringsorientert i planlagte aktiviteter. Eksempelvis når vi går på tur fokuserer vi på barnas opplevelser underveis, ikke på det planlagte målet for turen. Personalet skal ta seg tid til å dvele ved det som skjer underveis og det som opptar barna. Metode: For å ivareta barns medvirkning skal personalet ha en respektfull holdning i møte med barna. De skal legge merke til og være støttende i samspill med barnas ulike uttrykksformer både det kroppslige-, nonverbale- og verbale språk. Samtidig må barna møtes med interesse og respekt uavhengig av deres funksjons- og språklige nivå. Personalet skal bevisstgjøre barna på deres rett til medvirkning. De skal også legge til rette for at de utvikler god sosial kompetanse slik at de fungerer godt i deres miljø og i fellesskap med andre barn. Dette arbeidet skal det settes fokus på gjennom samtaler med barna, og ved å bruke de pedagogiske oppleggene Steg for steg og Det er mitt valg. 12

13 Helhetlig læringssyn Barnehagens formålsparagraf fremhever at barnehagen skal videreføre et helhetlig læringssyn der omsorg, lek, læring og danning skal være grunnlag for barns allsidige utvikling. Det stilles høye krav til barnehagepersonalet som skal praktisere verdiene i det daglige samspillet med barna og i samarbeid med foreldrene. Vi i Nordkjosbotn barnehage har sett nærmere på hva begrepene omsorg, lek, læring og danning innebærer for oss. Omsorg Vi ønsker å/at : - Skape et tillitsforhold mellom barn, foreldre og ansatte. Gjennom å tilrettelegge for god kommunikasjon. - Barna opparbeider et positivt selvbilde, og føler trygghet. -Barna skal lære å vise omsorg for hverandre. - Personalet skal være tilgjengelig og tilstede. - Barnas primærbehov skal dekkes på en god måte. Lek Vi ønsker å: - Skape et miljø som er tilrettelagt for lek som kan foregå på barnas premisser. Leken er en god arena der barna kan bearbeide sine opplevelser. Derfor ønsker vi at personalet skal støtte, inspirere og oppmuntre barna i deres lek. For å få dette til må en være fleksibel. - Gi barna rike og meningsfylte fellesopplevelser som gir næring til leken. - Bruke uteområde aktivt slik at barna gis mulighet til utelek. Vi skal gi barna impulser og inspirasjon til leken gjennom opplevelser i nærmiljøet. Omsorg, lek, læring og danning. Læring. Ivareta barns naturlige trang til undring og nysgjerrighet. Skape tid og rom for uformelle barnestyrte aktiviteter. Planlegge formelle voksenstyrte aktiviteter. Begrepstrening Danning. Utvikle evner til å reflektere over egne handliner og væremåter i samspill med omgivelsene og med andre mennesker. 13

14 Barnehagens satsingsområde: Språk, natur og miljø Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, peker på at tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold. Dette har Balsfjord kommune tatt på alvor. Kommunen har utarbeidet en egen begrepsutviklings plan BU som barnehagen følger. I tillegg til å satse på språk ønsker vi i Nordkjosbotn barnehage å arbeide med natur og miljø. Bakgrunn for dette er ikke minst begrunnet i barnehagens beliggenhet, med nærhet til skog og mark. Barnehagens eget ute område er stort og noe kupert. I vår barnehage ønsker vi et positivt fokus på naturen og verdien av å være ute i skiftende vær. Vi vil vektlegge betydningen av å ta vare på miljøet rundt oss. Uteområdet og nærmiljøet vårt gir rike muligheter til å utvikle gode holdninger til fysisk aktivitet, gjennom lek og opplevelse. Her er rom for utfordringer og utvikling på mange plan, både fysisk og kognitivt. Barnehagens nærområde med skog, enger og elv gir rom for rik utfoldelse og aktivitet. Noe som gir barna utfordring både med tanke på grov- og finmotorikk, gjennom aktiviteter som, klatring i trær, løping, bærplukking med mer. Barnehagen har en egen Lavvo som er satt opp på dugnad, denne ligger rett utenfor gjerdet, og brukes av alle avdelinger. Mål for arbeidet med språk: Barnehagen skal skape et språkstimulerende miljø hvor de voksne er språklige forbilder ved lytting, respons, bruk av kroppsspråk, talespråk og tekst. Metode: Bevissthet rundt hvordan en bruker nonverbalt og verbalt språk med barna, og støtte dem i det daglige Aktiv bruk av begrepsundervisning både i det daglige og i organisert form Bevist bruk av benevnelser på tingene rundt oss Støtte barn som har ulike former for språkvansker Aktiv bruk av rim, regler, bøker og sang Fremme tillit mellom barn og mellom barn og voksne slik at barn føler glede, mestring og trygghet ved å kommunisere Arbeide i mindre skoggrupper Arbeidsverktøy: Snakkepakken, steg for steg, mitt valg, skoggruppemetoden,digitale verktøy 14

15 Mål for arbeidet med natur og miljø: Skape en positiv holdning til naturen og miljøet rundt oss. Kunne være ute i all slags vær. Oppleve gleden av å kunne mestre og være i fysisk aktivitet på ulike områder både på barnehagens ute område og i nærmiljøet. Metode: Riktig klær til riktig vær Prioritere turer Skape positive opplevelse som gir glede og lyst til å være ute Voksne skal være gode rollemodeller og vise en positiv holdning til det å være ute Være der barna er og være deres støttespillere Dele inn i mindre skogsgrupper Skoggruppemetoden Nordkjosbotn barnehage har gjennom flere år benyttet seg av Skoggruppemetoden. En metode som er utviklet for å støtte barnas selvfølelse gjennom mestringsopplevelser. Målet er å utvikle barnas sterke sider. Gjennom sanseopplevelser tar barnet en aktiv del i egen læring. Barnets initiativ i forhold til lek og aktiviteter vektlegges. Skoggruppemetoden er utviklet av Aina Nordahl, Elisabeth Jepsen og Sidsel Skappel Misund. 15

16 Språkstimulerings verktøy/pedagogiske arbeidsverktøy Begrepsundervisning (BU) Hovedmål for planen er: Å være et verktøy for systematisk arbeid med BU med siktemål om å bidra til utvikling av språklige læreforutsetninger hos kommunens barn. Å bidra til; å forebygge lærevansker som skyldes språklig svikt, økt mestring av grunnleggende ferdigheter hos barn, økt samarbeid mellom barnehage og skole, og styrke kontinuiteten i arbeidet med. språkutvikling i overgangen barnehage/skole, forebygge og redusere ulikheter i forhold til språkutvikling, læringsutbytte og sosial utvikling hos barn i Balsfjord kommune Snakkepakken Snakkepakken er et pedagogisk verktøy der innholdet kan brukes til å skape motivasjon og lystbetont bruk av språket. Målet er at barna skal forstå og etter hvert klare å bruke språket aktivt i ulike situasjoner. Barna skal lære å uttrykke seg om opplevelse, tanker og følelser uavhengig av morsmål og utviklingsnivå. Den praktiske bruken av Snakkepakken er basert på områder som er meget nærværende i småbarns hverdag, hjemme, og i barnehagen. Steg for steg Er et pedagogisk arbeidsverktøy som er utviklet med tanke på trening av sosial kompetanse. Gjennom Steg for steg snakker man om ulike følelser; glad, lei seg, redd, sint og overrasket. Det er også fokus på hvordan en skal være sammen med andre. Lille Basen bruker steg for steg. Mitt valg Innholdet er et pedagogisk opplegg for utvikling av sosial og emosjonell kompetanse. Målet: Hjelpe barn til å utvikle en positiv sosial og emosjonell kompetanse. Gi barnehagepersonalet et konkret metodisk verktøy for å arbeide med omsorgs- og læringsmiljø i et forebyggende perspektiv. Legge til rette for samarbeid mellom hjem, barnehage og lokalmiljø. Storebasen bruker mitt valg. Språkkista Er et pedagogisk verktøy for å styrke utviklingen av morsmål og/eller utviklingen av det norske språket. Kista består av ti ulike tema, som barn møter på en naturlig måte. Hvert tema består igjen av bilder, plakater og spill, altså det vi kaller konkreter. Konkretene fungerer som hjelp i innlæringen av språket, og gjør det lettere for barna å knytte begrep og forståelse til de ulike ordene de lærer. Språkkista blir brukt til minoritetsspråkelige barn, men også barn som har behov for ekstra støtte. 16

17 Rammeplanens syv fagområder Barnehagens innhold skal være allsidig og variert. For å lette planleggingen av det pedagogiske innholdet har Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver delt barnehagens innhold i syv ulike fagområder: 1:Kommunikasjon, språk og tekst. 2:Kropp, bevegelse og helse. 3:Kunst, kultur og kreativitet. 4:Natur, miljø og teknikk. 5:Etikk, religion og filosofi. 6:Nærmiljø og samfunn. 7:Antall, rom og form. Alle fagområdene er sentrale for barnets opplevelse, utforskning og læring. Fagområdene barnet møter i barnehagene bygger i stor grad på fagene barnet får møte når det starter på skolen. Kunnskapsdepartementet ønsker at barna i barnehagene skal få gode opplevelser, erfaringer og læring innen de ulike fagområdene. På denne måten håper de på at barnet skal bli motivert og få et positivt forhold til det å lære. Fagområdene blir tilpasset hvert enket barn. Fagområdene opptrer sjelden isolert, i det daglige vil flere av områdene være representert samtidig, både gjennom temaopplegg og i forbindelse med hverdagsaktiviteter og turer i nærmiljøet. På denne måten arbeider vi i Nordkjosbotn barnehage med fagområdene i det daglige: Dette er en skjematisk visning av rammeplanens 7 fagområder: Fagområdene: Kommunikasjon, språk og tekst Kropp, bevegelse og helse Kunst, kultur og kreativitet Natur, miljø og teknikk Hva legger vi i Nordkjosbotn barnehage vekt på: Personalet skal samtale med barna i formelle og uformelle situasjoner i hverdagen. Personalet er bevisst sitt språk og bruker begreper og benevnelser i daglig samhandling med barna. Aktiv bruk av bøker og skriftspråk i det fysiske rom. Legge til rette for relevante aktiviteter. Personalet skal legge til rette for positiv mestringsfølelse gjennom bruk av kroppen i fysisk aktivitet både ute og inne. Legge til rette for gode matvaner, kosthold og god hygiene. Skape forståelse for at alle er forskjellig. Personalet skal lege til rette for at barna får nye sanseinntrykk slik at de kan utvikle sin formgivende og lekende kreativitet. Dette gjøres i presentasjon av nye sanger, eventyr, ulike materialer og teknikker, varierte naturopplevelser, og ved bruk av digitale verktøy. Vi tar utgangspunkt i hvert enkelt barns interesser og forutsetninger, og gjennomfører spontane og planlagte aktiviteter, der barna kan iaktta og undre seg over fenomener i naturen og teknologien. 17

18 Etikk, religion og filosofi Nærmiljø og samfunn Antall, rom og form Deltar i feiring av jul og påske. Få kjennskap til kristen tro og tradisjon gjennom bøker, fortelling og sang. Stimulere til filosofering og undring gjennom samtaler i ulike samlinger, fortellerstund/lesing og i hverdagssituasjoner. Skape forståelse for kulturforskjeller. Vi gjør oss kjent i og med nærmiljøet. Fokus på menneskeverd og likhet. Barns medvirkningdemokratiske prinsipper. Skape forståelse for ulike tradisjoner og levesett. Gi begge kjønn like muligheter. Bruke språket aktivt i hverdagen, og har fokus på mengder og størrelser. Leke med telling, tall, antall og former, sortering og plassering. Bruk av bøker og ulik pedagogisk verktøy. 18

19 Samarbeidspartnere Barnehagens viktigste samarbeidspartnere er dere foreldre, både gjennom den daglige kontakten, foreldresamtaler, foreldremøter og ellers muntlig og skriftlig kommunikasjon. Barnehagen samarbeider med PPT, helsesøster, barnevern, Nordkjosbotn barne og ungdomsskole, Nordkjosbotn videregående skole og Universitetet i Tromsø. Foreldresamarbeid Vi ønsker å ha et godt og nært samarbeid med alle foreldre/foresatte. Vi vil at dere skal være trygge på at deres barn blir ivaretatt og sett, og at dere skal føle at dere blir hørt og tatt på alvor når det gjelder deres barns hverdag. For å få til dette er vi avhengig av at dere gir oss tilbakemeldinger på det dere anser som viktig for deres barn, og ikke minst på den jobben vi gjør. Vi ønsker så langt det er mulig å ha kontakt med dere i bringe/hente situasjonene hver dag. Det arrangeres to foreldremøter i løpet av barnehageåret, ett på høsten og ett på våren. For å sikre samarbeidet med barnas hjem har barnehagen et samarbeidsutvalg JFR. Barnehagelovens 4. Alle foreldre/foresatte innkalles til en foreldresamtale i løpet av barnehageåret. Ved behov for flere avtales dette for hvert enkelt barn. Foreldrekafe Vi har foreldre kafè hver annen måned. Der selges kaker, kaffe og pølser. Kakene bakes av foreldrene på rundgang. Pengene som samles inn går til et barnehjem i Kenya. Les mer om barnehjemmet og hva de bruker pengene til via: Overgang fra barnehage til skole Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver påpeker at barnehagen og skolen i samarbeid skal legge godt til rette for barnas overgang fra barnehage til førsteklasse. Balsfjord kommune har utarbeidet en egen plan for dette samarbeidet. Les planen i sin helhet via kommunens nettsider: Dokumentasjon I begynnelsen av hver måned vil vi sende månedsplan til dere på mail. Denne vil vise hva vi planlegger av aktiviteter i løpet av måneden. I etterkant av måneden har vi en evaluering og vurdering av arbeidet på avdelingen. Ut fra denne setter vi opp en kort oppsummering av det vi har gjort, men også det som vi av ulike årsaker ikke får gjennomført. Denne oppsummeringen vil vi også sende ut til foreldre/foresatte. 19

20 Samarbeidsutvalg Barnehageloven sier at hver barnehage skal ha et samarbeidsutvalg. Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og Samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene. Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges i samarbeidsutvalget. Barnehageloven 4. Samarbeidsutvalget møtes på høsten hvert år for å godkjenne barnehagens årsplan. Samarbeidsutvalget skal også brukes dersom foreldrene har en sak de ønsker å ta opp med barnehagen. Barnehagens lokaler kan benyttes til slike møter. Kommunens vedtekter Barna skal ha minst 4 ukers fri fra barnehagen i løpet av barnehageåret, hvorav minst 3 uker sammenhengende i sommerferien. Hvis meldign om tidspunkt for barnas sommerferie ikke er gitt barnehagen innen 15.april, fastsetter styrer ferien for det enkelte barn. Barnehagen har behovsundersøkelse i forbindelse med romjula og påsken. Barnehagen holdes åpen dersom minimum 6 barn fra barnehagen har behov for det. Det kan være aktuelt å slå sammen drift av barnehager. Onsdag før Skjærtorsdag er det åpent til kl

21 Årskalender Nordkjosbotn barnehage 2014/15 Måned Hendelse Dato August Planleggingsdag Fredag Dugnad Tirsdag September Foreldre kafè Tirsdag Oktober November Desember Januar Foreldremøte Fotografering Foreldre kafè Mørketidsfest Brannvern Nissefest Lucia/foreldrekaffe Kirkebesøk Planleggingsdag Foreldrekaffe Torsdag Torsdag Torsdag Torsdag Uke 46 Onsdag Fredag Kirkekontor fastsetter dato Fredag Onsdag Februar Mars April Mai Samefolkets dag Planleggingsdag Soldagen Barnehagedagen Foreldre kafè Påskefrokost Brannvern Foreldremøte Planleggingsdag Markere nasjonaldag i barnehagen Planleggingsdag Sjørøver/karneval/foreldrekafe Torsdag Mandag Torsdag Tirsdag Tirsdag Torsdag Uke 16 Uke 16 Torsdag Onsdag Fredag Tirsdag Juni Hele barnehagen drar på felles tur Dato ikke fastsatt 21

Født 2006 Født 2007 Født 2008 Født 2009 Født 2010 7 jenter 4 jenter 5 jenter 7 jenter 2 jenter 8 gutter 6 gutter 4 gutter 10 gutter 2 gutter

Født 2006 Født 2007 Født 2008 Født 2009 Født 2010 7 jenter 4 jenter 5 jenter 7 jenter 2 jenter 8 gutter 6 gutter 4 gutter 10 gutter 2 gutter Velkommen til Nordkjosbotn barnehage Nordkjosbotn barnehage er en kommunal barnehage med 4 avdelinger. Den ligger plassert i boligfeltet ved videregående skole og har nær vei til skog og mark. Barnehagen

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013 Periodeplan for avdeling Lek August til desember 2013 Velkommen til et nytt barnehageår! Dette barnehageåret vil vi være 11 barn på avdelingen. 6 gutter og 5 jenter. Personalet på Lek er: Pedagogisk leder

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2010 2011 1 Innhold 1. Hva er åpen barnehage?... 3 2. Barnehagens åpningstider, lokaliteter og beliggenhet... 3 3. Målsetting for Knøttetreff åpen barnehage... 3 4. Omsorg og oppdragelse...

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Årsplan. Kilden barnehage

Årsplan. Kilden barnehage Årsplan Kilden barnehage 2014-2015 Kropp, bevegelse og helse 2 Innhold Velkommen til nytt barnehageår i Kilden 3 Innledning 3 Barnehagens visjon 3 Barnehagens pedagogiske plattform 3 Satsningsområde 2014/15

Detaljer

Årsplan 2012/2013 Nordkjosbotn barnehage 2012/2013

Årsplan 2012/2013 Nordkjosbotn barnehage 2012/2013 Årsplan 2012/2013 Nordkjosbotn barnehage 2012/2013 Innhold Om barnehagen:... 3 Barnehagens visjon... 4 Barnehagens satsingsområde: Språk, natur og miljø... 5 Skoggruppemetoden... 6 Språkstimulerings verkøy...

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE Ura barnehage Øvermarka 67 8802 Sandnessjøen Telefon: Kontoret (Anita) 750 75 940/950 57 496 Kvitveisen 750 75 942/482 45 991 Blåklokka 750 75 943/482 45 991 Hestehoven/Rødkløveren

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE. E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ

ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE. E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ 1 INNHOLDSFORTEGNELSE PRESENTASJON AV BARNEHAGEN side 3 1.0 Personalet side

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Personalet på Lek er: Pedagogisk leder (100%): Monika Skjønhaug Granholt Assistent (80%): Anita Johansen (Fri fredag) Assistent (80%): For Mariann Søberg(Sykmeldt)

Detaljer

Furumohaugen Familie Barnehage.

Furumohaugen Familie Barnehage. Furumohaugen Familie Barnehage. "Vi vil sette spor, og skape gode barndomsminner" 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne

Detaljer

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar».

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar». Halvårsplan Barna er inne i deres siste halve barnehage år. Vi går nå en spennende vår i møte. Halvårsplanen vil gjelde fra 1. Februar til barna begynner på skolen. Vi er 18 barn, 3 voksne og 2 ekstraressurser

Detaljer

Velkommen til. Kringletoppen barnehage

Velkommen til. Kringletoppen barnehage Velkommen til Kringletoppen barnehage Årsplan for barnehageåret 2014-15 Kringletoppen barnehage er en 2 avdelings barnehage som åpnet høsten 1988. Veslefrikk avdeling, fra 1-3 år Tyrihans avdeling, fra

Detaljer

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Visjon Felles visjon for alle BKF Barnehager er Verdier i fokus. Vi vil legge til rette for at barna får mulighet til å utvikle de beste sidene ved seg selv rett og

Detaljer

Soneplan for Rød sone

Soneplan for Rød sone Soneplan for Rød sone Barnets tid-ditt og mitt ansvar 2012/2013 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage.

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Furumohaugen familiebarnehage ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til

Detaljer

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten Klatremus familiebarnehage avd. Knerten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 dmellbye@online.no Telefon: 22 14 26 25 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/klatremus-familiebarnehage-avd-knerten/

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

2011-2012. Er det 20 barn i år. Det er fem barn i aldersgruppen 4-5 år, og femten barn i

2011-2012. Er det 20 barn i år. Det er fem barn i aldersgruppen 4-5 år, og femten barn i 2011-2012 til barnehageåret På avdeling Ulvehiet Er det 20 barn i år. Det er fem barn i aldersgruppen 4-5 år, og femten barn i alderen 5-6 år. Dagsrytmen på vår avdeling: 07.00. Barnehagen åpner Frilek

Detaljer

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage!

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Velkommen til et nytt barnehageår her i Kongla familiebarnehage. De ansatte i barnehagen er Christin Wasmuth som er assistent i 100 % stilling. Alejandra

Detaljer

! I Rosterud blir barna sett og hørt!

! I Rosterud blir barna sett og hørt! Årsplan rosterud 2015/2016 I Rosterud blir barna sett og hørt Velkommen til et nytt barnehage år. Barna i Rosterud blir sett og hørt, det er vår visjon for barnehagen. For å klare dette må personalet være

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

Hestehoven barnehage Blomsterbakken 78 2611 LILLEHAMMER Tlf: 61 25 85 70 E-post: hestehovenbarnehage@gmail.com

Hestehoven barnehage Blomsterbakken 78 2611 LILLEHAMMER Tlf: 61 25 85 70 E-post: hestehovenbarnehage@gmail.com er en foreldreeid barnehage som holder til i Vårsetergrenda. Både barnehagens eget uteområde og nærmiljø er variert, og gir rike muligheter til fysiske utfoldelser i lek og læring hele året. Barnehagen

Detaljer

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1 1 Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til skog, vann, butikk og tog.

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Barnehage året 2013 2014 er vi 12 barn på avdeling Glede. Personalet på avdelingen vil være fordelt slik: Personalet på Glede: Pedagogisk leder: Anette

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 Da er det nye barnehageåret kommet godt i gang og vi har hatt mange spennende aktiviteter på avdeling Lek. Mye av tiden i august har vi brukt på å snakke

Detaljer

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage)

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage) Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger vi sosial og språklig kompetanse. Dette

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE

ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE Kontaktinformasjon Solveien familiebarnehage Adresse: Solveien 3 1415 Oppegård Tlf.nr til barnehagen: 91 24 60 50 E-post til barnehagen: Solveien3@hotmail.com

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015

ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 INNLEDNING Årsplanen forteller noe om våre intensjoner, mål og ønsker, og bygges på overordnede mål og retningslinjer fra stat og kommune, samt Årvollskogen barnehages

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 En trygg start ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og er en privat barnehage drevet av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Årsplan 2013. Grønberg barnehage. Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring.

Årsplan 2013. Grønberg barnehage. Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring. www.malvik.kommune.no Årsplan 2013 Grønberg barnehage Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Innholdsfortegnelse: 1. Informasjon om barnehagen

Detaljer

Personalet har kurs i Steg for Steg -Kveldstid

Personalet har kurs i Steg for Steg -Kveldstid Nærmiljø og samfunn I Grandehagen bhg vil vi at barna skal møte omverden med trygghet og nyskjerrighet. Vi vil utforske vårt nærmiljø og bruke de inntrykk og erfaringer vi gjør oss i blant annet naturen

Detaljer

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN.

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET I SYKEHUSBARNEHAGEN. FORMÅL: Barnehagelovens formålsparagraf er slik: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse

Detaljer

Årsplan 2014-2015. for. Avd. Du og jeg og vi to

Årsplan 2014-2015. for. Avd. Du og jeg og vi to Årsplan 2014-2015 for Avd. Du og jeg og vi to Velkommen til Amigos Barnehage! Informasjon om barnehagen Amigos barnehagen har 3 eiere og 11 avdelinger i forskjellige bydeler i Oslo, og startet sin virksomhet

Detaljer

JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN

JEG KAN!  Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN MÅL: sette enkeltbarnet i fokus! Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle

Detaljer

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015-2016 VÅR VISJON: BARNA I SENTRUM INNLEDNING Med utgangspunkt i barnehagens visjon «Barna i sentrum» har vi laget årsplan for barnehageåret 2015 / 2016. Den bygger på Rammeplan

Detaljer

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE Oslo kommune Bydel Nordstrand LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE liv.johansen@bns.oslo.kommune.no Telefon: 22283578 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015

HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015 HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015 Handlingsplanen for Månetoppen for barnehageåret 2014/2015, er et arbeidsverktøy for oss ansatte på avdelingen i forhold til mål og planer for Månetoppen. I Handlingsplanen

Detaljer

KASPER HALVÅRSPLAN HØST/VINTER 2010

KASPER HALVÅRSPLAN HØST/VINTER 2010 KASPER HALVÅRSPLAN HØST/VINTER 2010 Presentasjon av Kasper: Avdelingen består av 13 barn og 3 voksne. Barna på Kasper, 9 jenter og 4 gutter; Ei jente født i 05 6 jenter født i 06 3 gutter og 2 jenter født

Detaljer

Vi utvikler oss i samspill med andre.

Vi utvikler oss i samspill med andre. Barnehagens innhold Skal bygge på et helhetlig læringssyn hvor omsorg, lek, læring og danning er sentrale deler. Vår pedagogiske plattform bygger på Barnehageloven og Rammeplan for barnehager. Vi legger

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

Vi er sentralt beliggende nær Sande sentrum, og har om lag 30 dyktige og faglig bevisste medarbeidere.

Vi er sentralt beliggende nær Sande sentrum, og har om lag 30 dyktige og faglig bevisste medarbeidere. Denne årsplanen bygger på formålsparagrafen for barnehager (barnehageloven 1), og er en del av planverket i Haga barnehage. Planen er godkjent som årsplan sammen med pedagogisk plan for personalet av SU

Detaljer

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha det bra. Her skal barna

Detaljer

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Med for alle Innhold Vår visjon... 3 Barnehagens pedagogiske grunnsyn... 4 Barns medvirkning:... 4 Fagområdene... 5 Satsningsområdet:... 6 Språklig utvikling:...

Detaljer

Pedagogisk plan 2013-2015

Pedagogisk plan 2013-2015 Pedagogisk plan 2013-2015 Bakkeli barnehage ~ Natur og sosial kompetanse Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Side 2 Litt om oss Side 3 Vårt verdigrunnlag Side 4 Barns medvirkning Side 5 Rammeplanens

Detaljer

GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE

GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014 gjokungen@outlook.com Tlf. 468 40 544/ 917 76 994 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 4 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene...

Detaljer

Mellombølgen barnehage

Mellombølgen barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Mellombølgen barnehage Mellombølgen barnehage asemerethe.bakkemyr@bns.oslo.kommune.no Telefon: 95833953 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

Detaljer

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013 VENNSKAP OG LEK Barnehagen skal bidra til trivsel i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap (Barnehageloven 1, 3.ledd) PERIODE:VÅR 2013 JANUAR, FEBRUAR, MARS, APRIL,

Detaljer

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 I årsplanen presenterer vi det pedagogiske innholdet i barnehagen, som skal være et arbeidsredskap for de ansatte. Den gir også foreldre en mulighet til å

Detaljer

Furuhuset Smart barnehage

Furuhuset Smart barnehage Oslo kommune Bydel Alna Furuhuset Smart barnehage Furuhuset Smart barnehage sisselirene.wang@bal.oslo.kommune.no Telefon: 48125499 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/alna-apen-barnehage-avdeling-lindeberg/

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014

PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014 PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014 Barnets tid ditt og mitt ansvar Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og

Detaljer

Steinspranget barnehage

Steinspranget barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Steinspranget barnehage Steinspranget barnehage steinspranget.barnehage@bns.oslo.kommune.no Telefon: 23494020 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/steinspranget-barnehage/

Detaljer

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE 1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Halvårsplan 2012 Dette er en halvårsplan for Grønberg barnehage, som

Detaljer

Borgejordet barnehage

Borgejordet barnehage Årsplan Borgejordet barnehage Respekt Omsorg - Samarbeid Borgejordet 74 3269 LARVIK Mail: torunn.hamre@larvik.kommune.no Tlf: 98253214 INNHOLD: Forside Innhold Om barnehagen Lover og planverk Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2009/2010 FOR HØYSPENTEN ART BARNEHAGE. E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ

ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2009/2010 FOR HØYSPENTEN ART BARNEHAGE. E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2009/2010 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PRESENTASJON AV BARNEHAGEN side 3 1.1 Personalet

Detaljer

Periodeplan. Avdeling: Konglius Telefon.nr.: 64974287. Vinterbro barnehage September November 2010. Periodeplan september - november 2010 1

Periodeplan. Avdeling: Konglius Telefon.nr.: 64974287. Vinterbro barnehage September November 2010. Periodeplan september - november 2010 1 Periodeplan Vinterbro barnehage September November 2010 Avdeling: Konglius Telefon.nr.: 64974287 Periodeplan september - november 2010 1 Innledning Sommerferien er over og et nytt barnehageår er godt i

Detaljer

Halvårsplan Høsten 2010

Halvårsplan Høsten 2010 Jesper Halvårsplan Høsten 2010 Velkommen til ett nytt halvår På Jesper har vi i år 18 barn. De voksne i år er: Anette Anfinrud Pedagogisk leder 100 % Tone Tørre Barne- og ungdomsarbeider 100 % Hege Løvdal

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/16 FOR TROLLSKOGEN BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015/16 FOR TROLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015/16 FOR TROLLSKOGEN BARNEHAGE TROLLSKOGEN BARNEHAGE, KANTARELLEN 23, 1405 LANGHUS TLF.: 64 91 18 20-26 1 Innledning Velkommen til et nytt barnehageår! Som vanlig gir årsplanen oversikt over

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehagers pedagogiske plattform Kidsa Ospelis pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

ÅRSPLAN FOR GRAVDAL BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR GRAVDAL BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR GRAVDAL BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR GRAVDAL BARNEHAGE 2009/2010 Side 1 av 5 Barnehagens årsplan er en forlengelse av virksomhetsplanen i kommunen, som er gjeldende for alle barnehagene. Barnehagenes

Detaljer

SONEPLAN ENGLEBARNA. for VISJON BARNETS TID DITT OG MITT ANSVAR

SONEPLAN ENGLEBARNA. for VISJON BARNETS TID DITT OG MITT ANSVAR SONEPLAN for ENGLEBARNA VISJON BARNETS TID DITT OG MITT ANSVAR 2013 2014 VELKOMMEN TIL ENGLEBARNA Telefon nr. : mobil ENGLEBARNA 90 52 28 53 - Tur mobil 99 21 87 02 SONEPLAN Denne soneplanenen bygger på

Detaljer

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune Avtaleerklæring Barnehage foreldre Sørreisa kommune Kommunens visjon, verdier og hovedmål ble vedtatt av Kommunestyret 26. oktober 2006 Barnehagene Vi er kjent for å være: Serviceinnstilt Kvalitetsbevisst

Detaljer

ÅRSPLAN FOR UTSIKTEN BARNEHAGE SA 2015/16

ÅRSPLAN FOR UTSIKTEN BARNEHAGE SA 2015/16 ÅRSPLAN FOR UTSIKTEN BARNEHAGE SA 2015/16 www.utsikten.tromso.barnehage.no Innholdsfortegnelse Innledning side 2 Presentasjon av barnehagen side 3 Lovverk og planer side 3 Personalsamarbeid side 3 Anerkjennende

Detaljer

oppleve mestring på disse områdene, vil gi barna gode vilkår for å bygge vennskap med andre barn. HVERDAGEN VÅR

oppleve mestring på disse områdene, vil gi barna gode vilkår for å bygge vennskap med andre barn. HVERDAGEN VÅR SOSIAL kompetanse barnehagens satsingsområde For at barna skal utvikle sosial kompetanse, må vi som voksne være nære, varme og engasjerte! 3-åringen har en sterk vilje, men trenger støtte til konfliktløsning.

Detaljer

Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Marihøna Høsten 2015

Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Marihøna Høsten 2015 Der lek og læring går hånd i hånd Halvårsplan for Marihøna Høsten 2015 1 Innhold 1. Innledning side 3 2. Marihøna høsten 2015 Personalet side 4 Barnegruppa side 4 Våre temaer og mål for perioden side 5

Detaljer

Periodeplan For Solstrålen

Periodeplan For Solstrålen Periodeplan For Solstrålen September- november 2012 Innledning Vi ønsker både gamle og nye barn og foreldre/foresatte velkommen til et nytt barnehageår her på Solstrålen. Lea Neema, Christian og Kristian

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

Innholdsfortegnelse felles del

Innholdsfortegnelse felles del Innholdsfortegnelse felles del Om barnehage...2 Pedagogisk årsplan...2 Pedagogisk grunnsyn...2 Syn på barn...2 Læringssyn...2 Verdigrunnlag...3 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver....3 Barns

Detaljer

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Barnehagens 4 grunnpilarer: Læring gjennom hverdagsaktivitet og lek Voksenrollen Barnsmedvirkning Foreldresamarbeid Disse grunnpilarene gjennomsyrer alt vi gjør i barnehagen,

Detaljer

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden.

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden. Innholdsfortegnelse 1. Åpen Barnehage Berger 2. Årstider 3. Lek og læring 4. De syv fagområdene 4.1 Kommunikasjon, språk og tekst 4.2 Kropp, bevegelse og helse 4.3 Kunst, kultur og kreativitet 4.4 Natur,

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi planlagt slik: Tumleplassen 0-2 - få en positiv selvoppfatning

Detaljer

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN ÅRSPLANEN 2015/16 Årsplanen er et forpliktende dokument som barnehagen skal styre etter. Den er en del av vår kvalitetssikring i tråd med lover og forskrifter. På den måten sikrer vi et målrettet arbeid

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk

Pedagogisk tilbakeblikk Pedagogisk tilbakeblikk Skjoldet august 2013 Hei alle sammen og hjertelig velkommen til et nytt barnehageår her på Skjoldet. I år er vi 19 barn til sammen, 15 gutter og 4 jenter. Vi er de samme voksne

Detaljer

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009 Årsplan AUGUST 2008 AUGUST 2009 Storhaugen barnehage Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 BARNEHAGELOVEN Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016. «Får jeg holde deg i handa, holde fast en liten stund. Slippe taket i alt annet og bare å holde uten grunn.»

ÅRSPLAN 2015/2016. «Får jeg holde deg i handa, holde fast en liten stund. Slippe taket i alt annet og bare å holde uten grunn.» Lensmannsgarden barnehage ÅRSPLAN 2015/2016 «Får jeg holde deg i handa, holde fast en liten stund. Slippe taket i alt annet og bare å holde uten grunn.» Lensmannsgarden barnehage Åpningstid: kl. 06:45

Detaljer

ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle»

ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle» ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle» 1 Innholdsfortegnelse: Side 2 Innholdsfortegnelse Side 3 Innledning Side 4 Veien videre 2015 Side 5 Vår pedagogiske profil

Detaljer

Velkommen til Kilden barnehage

Velkommen til Kilden barnehage Velkommen til Kilden barnehage Innhold Kilden barnehage - innledning... 3 Avdelingene i Kilden...4 Barnehagens pedagogiske grunnsyn...5 Kristent menneskesyn og verdigrunnlag... 6 Sosial kompetanse... 6

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innholdsfortegnelse side 2 Innledning - praktiske opplysninger side 3 Barnehagens personale - Barnegruppa side 4 Leken Barnehagens satsningsområde side 5 Haltdalen barnehage side

Detaljer

Barnegruppen: Ved skoleårets start består barnegruppen av 24 barn; 15 jenter og 9 gutter.

Barnegruppen: Ved skoleårets start består barnegruppen av 24 barn; 15 jenter og 9 gutter. 1 Innhold: 1.0 Personalet og barnegruppen på SFO... 3 Barnegruppen:... 3 Personalet:... 3 2.0 SFO: Formål 2 i vedtektene.... 3 3.0 Pedagogisk grunnsyn og visjon for Tenor SFO:... 4 4.0 Satsningsområder

Detaljer

PRAKTISKE OPPLYSNINGER SELEGREND BARNEHAGE

PRAKTISKE OPPLYSNINGER SELEGREND BARNEHAGE PRAKTISKE OPPLYSNINGER SELEGREND BARNEHAGE INNHOLDSFORTEGNELSE Informasjon om Selegrend barnehage og personalet Ulike organer Planer og arbeidsredskaper for personalet Primærkontakt/primærgruppen Når barnet

Detaljer

ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011

ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011 ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011 Godkjent i samarbeidsutvalget 14.09.10. Vårt pedagogiske grunnsyn: Vi legger vekt på å ta utgangspunkt i hvert enkelt barn sitt ståsted, og skape en hverdag

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan Venåsløkka barnehage 2012-2013 Forord Vi fortsetter arbeidet med den nye årsplanmalen som har sitt utspring i «Kvalitetutviklingsplanen». Vår årsplan har samme inndeling som den. Hvert kapittel

Detaljer