Årsplan 2012/2013 Nordkjosbotn barnehage 2012/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplan 2012/2013 Nordkjosbotn barnehage 2012/2013"

Transkript

1 Årsplan 2012/2013 Nordkjosbotn barnehage 2012/2013

2 Innhold Om barnehagen:... 3 Barnehagens visjon... 4 Barnehagens satsingsområde: Språk, natur og miljø... 5 Skoggruppemetoden... 6 Språkstimulerings verkøy... 7 Begrepsundervisning (BU)... 7 Snakkepakken... 7 Steg for steg... 7 Lov om barnehager og rammeplan:... 7 Barns rett til medvirkning... 8 Rammeplanens syv fagområder:... 9 Mål og innhold for hverdagsaktiviteter i barnehagen vår Samarbeidspartnere: Overgang mellom barnehage og skole Årshjul ulike avdelinger BJØRNEHIET Revehiet Ulvehiet Gaupehiet Aktivitetsplan Nordkjosbotn barnehage året: 2012/

3 Om barnehagen: Nordkjosbotn barnehage er en kommunal barnehage som åpnet i Barnehagen ligger godt tilbaketrukket i ytterkant av det lokale boligområde med naturen som en av de nærmeste naboene. Barnehagen har gangavstand til sentrum, Barne- og ungdomsskole og videregående skole. Barnegruppe: Høsten 2012 har vi 51 barn i alderen 1-6 år: Født: 2007 Født: 2008 Født: 2009 Født: 2010 Født: 2011 Jenter: 3 Jenter: 5 Jenter: 7 Jenter: 6 Jenter: 3 Gutter: 5 Gutter: 4 Gutter: 8 Gutter: 5 Gutter: 5 Barna er fordelt på fordelt på fire ulike avdelinger. Grunnbemanninga på avdelingene består av 1 pedagogisk leder og 2 assistenter. I tillegg kommer ekstra ressurser der det er behov. Alle avdelingene er beregnet for 18 plasser. Barnehagen tilbyr fleksible plasser fra 40 % til 100 %. Barnehagens avdelinger samarbeider på tvers ved behov, slik som ferieavvikling, jul og påske. Alle avdelinger har i utgangspunktet 18 plasser. Personalgruppe Styrer/Enhetsleder: Anita Isaksen Deilet Assisterende styrer: Kristin Markussen Avdeling: Bjørnehiet Avdeling: Revehiet Avdeling: Ulvehiet Avdeling: Gaupehiet 18 plasser 18 plasser 18 plasser 18 plasser Pedagogisk leder: Roger Indreberg Kristin Markussen Assistenter: Janne Hansen Grethe Sæther Renhold: Giedre Razmisleviciene Pedagogisk leder: Linda-Elise Hay Assistenter: Guri Guttormsen Kristina Linde Randi Frydenlund Pedagogisk leder: Kjersti Nordhaug Kristin Markussen Assistenter: Sissel Krokvik Eirik Kibsgaard Pedagogisk Ellen Rognli Assistenter: Nina Havnnes Tone Fagernes Annika Søreng leder: Åpningstid: Vi har for tiden utvidet åpningstid: Vi vil fortsette med det så lenge det er behov og at det lar seg gjennomføre blant personalet. Blir det endring vil det bli gitt beskjed. 3

4 Barnehagens visjon «God bagasje på livets vei» 4

5 Barnehagens satsingsområde: Språk, natur og miljø Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, peker på at tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold. Dette har Balsfjord kommune tatt på alvor. Kommunen har utarbeidet en egen begrepsutviklings plan som barnehagen følger. I tillegg til å satse på språk ønsker i vi i Nordkjosbotn barnehage å arbeide med natur og miljø. Bakgrunn for dette er ikke minst begrunnet i barnehagens beliggenhet, med nærhet til skog og mark. Barnehagens eget ute område er stort og noe kupert. Språk: Mål: Barnehagen skal skape et språkstimulerende miljø hvor de voksne er språklige forbilder ved lytting, respons, bruk av kroppsspråk, talespråk og tekst. Metode: prate med barna og støtte dem i det daglige bruke begrepsundervisning både systematisk og i det daglige bruke riktige benevnelser på tingene rundt oss støtte barn som har ulike former for språkvansker rim, regler, bøker og sanger fremme tillit mellom barn og mellom barn og voksne slik at barn føler glede og trygghet ved å kommunisere Arbeidsverktøy: Snakkepakken, steg for steg, mitt valg 5

6 Natur og miljø: I vår barnehage ønsker vi et positivt fokus på naturen, det å være ute og å ta vare på miljøet rundt oss. Skape positive opplevelser med naturen, skiftninger i været og få en positiv holdning til fysisk aktivitet. Naturen gir rom for utfordringer for alle barn, fysisk og kognitivt. Vi har et variert område utenfor gjerdet (skog, elv ). Her får barna brukt grovmotorikken (ved klatring, gåing, løping etc.) og finmotorikken (plukke bær, lete etter småkryp, plukke never etc). Barnehagen har en egen Lavvo som er satt opp på dugnad, denne ligger rett utenfor gjerdet. Denne brukes både av alle avdelinger. Mål: Skape en positiv holdning til naturen og miljøet rundt oss. Kunne være ute i all slags vær. Oppleve gleden av å kunne mestre og være i fysisk aktivitet på ulike områder både på barnehagens ute område og i nærmiljøet. Metode: Være ute Gå på tur, både lange og korte Kle seg etter været Gi positive opplevelser som gir glede og lyst til å være ute Voksne skal være gode rollemodeller og vise en positiv holdning til det å være ute Være der barna er og være deres støttespillere Skoggruppemetoden Vi i Nordkjosbotn barnehage har god erfaring med å bruke Skoggruppemetoden. Metoden er utviklet for å støtte barnets selvfølelse gjennom mestringsopplevelser. Målet er å utvikle barnas sterke sider, barnets initiativ i forhold til lek og aktiviteter vektlegges. SPRÅK SKAL BYGGES BARN OG VOKSNE ER SPRÅKSNEKKERE SNAKKEPAKKEN ER VERKTØYKASSA 6

7 Språkstimulerings verkøy Begrepsundervisning (BU) Personalet skal legge til rette for at barna blir trygge på å bruke de grunnleggende begrepene i språket vårt. Vi skal være bevisst på hvordan vi snakker. Vi skal bruke begrepene rett og snakke med fullstendige setninger. Vi snakker om farger og former. Mål: Barna skal: - Utvikle gode ferdigheter for læring - Få kjennskap til begreper - Klare å bruke de grunnleggende begrepene Snakkepakken Snakkepakken er et pedagogisk verktøy der innholdet kan brukes til å skape motivasjon og lystbetont bruk av språket. Målet er at barna skal forstå og etter hvert klare å bruke språket aktivt i ulike situasjoner, rundt opplevelser, tanker og følelser uavhengig av morsmål og utviklingsnivå. Den praktiske bruken av Snakkepakken er basert på områder som er meget nærværende i småbarns hverdag, hjemme, og i barnehagen. Temaer den omhandler er mat, kropp, klær, hus, dyr, farger og eventyr. Steg for steg Er utviklet med tanke på trening av sosial kompetanse. Gjennom Steg for steg snaker man sammen om ulike følelser; glad, lei seg, redd, sint og overrasket. Det er også fokus på hvordan en skal være sammen med andre. Lov om barnehager og rammeplan: Med hjemmel i loven har kunnskapsdepartementet slått fast at barnehagen skal følge både Barnehageloven og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Disse sier noe om barnehagens formål og oppgaver og gir retningslinjer for barnehagens verdigrunnlag. Virksomheten i barnehagen skal bygges på det verdigrunnlag- og innhold fastsatt både av barnehageloven og på de internasjonale konvensjoner som Norge har sluttet seg til. Av disse kommer det fram at barnehagen skal videreføre et helhetlig læringssyn der omsorg og lek, læring og danning skal være grunnlag for barns allsidige utvikling. Formålsparagrafen stiller høye krav til barnehagepersonalet som skal praktisere verdiene i det daglige samspillet med barna og i samarbeid med foreldrene. Personalgruppa i Nordkjosbotn barnehage har sett nærmere på hva begrepene omsorg, lek, læring og danning innebærer for oss. Barnehageloven og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, kan leses via: Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratets

8 Omsorg Vi ønsker: - Å skape et tillitsforhold mellom barn, foreldre og ansatte. Gjennom å tilrettelegge for god kommunikasjon mellom barnehagen og foreldre/ foresatte - At barna skal opparbeide seg et positivt selvbilde og at alle skal føle trygghet. - At barna skal lære å vise omsorg for hverandre. - At personalet skal være tilgjengelig og tilstede. - At barnas primærbehov skal dekkes på en god måte ( mat, søvn og hygiene ). Lek Vi ønsker: - Å skape et miljø som er tilrettelagt for lek, en lek som kan foregå på barnas premisser. Leken er en god arena barna kan bearbeide sine opplevelser. Derfor ønsker vi at personalet skal støtte, inspirere og oppmuntre barna i deres lek. For å få dette til må en være fleksibel. - Å gi barna rike og meningsfylte fellesopplevelser som gir næring til leken. - Å bruke uteområde aktivt slik at barna gis mulighet til utelek. Vi skal gi barna impulser og inspirasjon til leken gjennom gjennom opplevelser i nærmiljøet. Omsorg, lek, læring og danning. Læring. Ivareta barns naturlige trang til undring og nysgjerrighet. Skape tid og rom for uformelle barnestyrte aktiviteter. Planlegge formelle voksenstyrte aktiviteter. Begrepstrening Danning. Utvikle evner til å reflektere over egne handliner og væremåter. Skjer hele livet i samspill med omgivelsene og med andre mennesker. Skal forankres i barnehagens verdier. Barns rett til medvirkning Barnehagelovens 3 Barns rett til medvirkning, slår fast at alle barn i barnehagen har rett til å gi utrykk for sitt syn på den daglige virksomheten. Det understrekes at barna jevning må få mulighet til å ha en aktiv deltagelse både i det å planlegge og vurdere virksomheten. Det pekes også på at barnas synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. Dette innebærer at barna må få anledning til å få være med på å forme sin egen barnehagehverdag. Barna må få oppleve at deres meninger tas på alvor og at de har innflytelse på innholdet i barnehagen. De voksne i barnehagen må legge til rette slik at barna får lov til å være med på å bestemme og gi uttrykk for egne meninger, opplevelser og følelser. Det er de voksnes oppgaver å oppfordre og oppmuntre barna til å ta en aktiv del i felleskapet, gjennom å anerkjenne og veilede barna til å ta rette valg og avgjørelser til fordel for felleskapet i barnehagen. 8

9 Rammeplanens syv fagområder: Barnehagens innhold skal være allsidig og variert. For å lette planleggingen av det pedagogiske innholdet har Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver delt barnehagens innhold i syv ulike fagområder. Alle fagområdene er sentrale for barnets opplevelse, utforskning og læring. Fagområdene barnet møter i barnehagene bygger i stor grad på fagene barnet får møte når det starter på skolen. Kunnskapsdepartementet ønsker at barna i barnehagene skal få gode opplevelser, erfaringer og læring innen de ulike fagområdene. På denne måten håper de på at barnet skal bli motivert og få et positivt forhold til det å lære. Fagområdene opptrer sjelden isolert, i det daglige vil flere av områdene være representert samtidig. Både gjennom temaopplegg og i forbindelse med hverdagsaktiviteter og turer i nærmiljøet. Rammeplanen peker på at «når barna får rike, felles opplevelser og del i kunnskaper på mange områder, er også en forutsetning for at det skal bli god lek og ett godt samspill mellom barna» (Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, 2011). Bjørnen sover : Å være sammen om kulturelle opplevelser og å gjøre eller skape noe felles, bidrar til samhørighet. Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver,

10 For å vise hvordan vi i Nordkjosbotn barnehage arbeider med fagområdene i det daglige, har vi utarbeidet modellene under: 1-2 ÅRINGER: Snakke med barna, bruke bøker/pekebøker. Bruke benevnelser, sang, rim og regler, samling, uformell BU i hverdagen. Arbeide med: Snakkepakken 2-3 ÅRINGER: Snakke med barna, bruke bøker/pekebøker. Bruke benevnelser, sang, rim, regler og eventyr, samling, uformell BU i hverdagen, pusslespill/lotto Arbeide med: Snakkepakken KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST 3-4 ÅRINGER: Snakke med barna, uformell BU i hverdagen, bøker, rim, regler, sang, pusslespill/lotto, samling, eventyr. Arbeide med: Snakkepakken 5-6 ÅRINGER: Snakke med barna, formell /uformell bruk av BU, musikk, rim og regler, eventyr, drama, kjennskap til bokstaver og tall. samtale. Arbeide med: Snakkepakken 1-2 ÅRINGER: Fysisk aktivitet både ute og inne Styrke grov og fin motorikk, føle mestring. Turer, vannlek, Tema "Kroppen vår", kosthold, gode matvaner og god hygiene KROPP, BEVEGELSE OG HELSE 2-3 ÅRINGER: Fysisk aktivitet både ute og inne Styrke grov og fin motorikk, føle mestring Turer, gode matvaner og hygiene menneskekroppen, kunne roe ned - føle at kroppen trenger hvile. Tema "Kroppen vår". 3-4 ÅRINGER: Fysisk aktivitet både ute og inne Styrke grov og fin motorikk, føle mestring/ha nok utfordringer. Menneskekroppen. Turer, gode matvaner og god hygiene. Hvilke klær til hvilket vær. 5-6 ÅRINGER: Fysisk aktivitet både ute og inne Styrke grov og fin motorikk, føle mestring/ha nok utfordringer. Turer, gode matvaner og hygiene. Menneskekroppen. Klær i forhold til vær. 10

11 1-2 ÅRINGER: Maling/tegning/utstilling Rim og regler Eventyr Plastelina og Trolldeig Arbeide med drama 2-3 ÅRINGER: Maling/tegning/utstilling Rim og regler Eventyr, plastelina og trolldeig. Klipp og lim, naturmaterialer. Arbeide med drama KUNST, KULTUR OG KREATIVITET 3-4 ÅRINGER: Maling/tegning/utstilling Rim og regler Eventyr, teater og rollespill plastelina og trolldeig. Klipp og lim, naturmaterialer. Lego, snømenn/figurer 5-6 ÅRINGER: Maling/tegning/utstilling Rim og regler Eventyr, teater og rollespill plastelina og trolldeig. Klipp og lim, naturmaterialer. Lego, snømenn/figurer 1-2 ÅRINGER: Delta i feiringen av jul og påske, Kjennskap til kristen tro og tradissjon, stimulere til filosofering Bøker/fortellinger Arbeide med: Steg for steg 2-3 ÅRINGER: Bli kjent med tradisjoner/feiring av jul og påske og kristen tro og tradisjoner. Stimulere til filosofering. Bruke bøker/fortellinger og snakke om innholdet Arbeide med: Steg for steg NATUR, MILJØ OG TEKNINKK 3-4 ÅRINGER: Bli kjent med kristen tro og tradisjoner/ feiring av jul og påske. Stimulere til filosofering i hverdagslige situasjoner. Undring, tenking og samtaler Arbeide med: Steg for steg 5-6 ÅRINGER: Feiring av jul og påske. Få kjennskap til tradisjoner knyttet til kristne høytider. Filosofering i hverdagen. Bruke bøker/ fortellinger, rollespill og rollelek. Undring, tenking og samtaler Fokus på Språkbruk, bruke steg for steg. 11

12 1-2 ÅRINGER: Delta i feiringen av jul og påske, bli kjent med kristen tro og tradissjon, stimulere til filosofering Bøker/fortellinger Arbeide med: Steg for steg 2-3 ÅRINGER: Bli kjent med tradisjoner/feiring av jul og påske og kristen tro og tradisjoner. Stimulere til filosofering. Bruke bøker/fortellinger og snakke om innholdet Arbeide med: Steg for steg ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI 3-4 ÅRINGER: Bli kjent med kristen tro og tradisjoner/ feiring av jul og påske. Stimulere til filosofering i hverdagslige situasjoner. Undring, tenking og samtaler Arbeide med: Steg for steg 5-6 ÅRINGER: Feiring av jul og påske. Få kjennskap til tradisjoner knyttet til kristne høytider. Filosofering i hverdagen. Bruke bøker/ fortellinger, rollespill og rollelek. Undring, tenking og samtaler Fokus på Språkbruk, bruke steg for steg. 1-2 ÅRINGER: Arbeide med: Steg for steg Turer i nærmiljøet, tur til lavvo. Markere nasjonale/lokale merkedager. Delta på foreldrekafè med innsamling til barnehjem i Kenya 2-3 ÅRINGER: Arbeide med: Steg for steg Turer i nærmiljøet, tur til lavvo. Markere nasjonale/lokale merkedager. Delta på foreldrekafé med innsamling til barnehjem i Kenya NÆRMILJØ OG SAMFUNN 3-4 ÅRINGER: Arbeide med: Steg for steg Turer i nærmiljøet, tur til lavvo. Markere nasjonale/lokale merkedager. Besøke bedrifter i nærmiljøet. Delta på foreldrekafé med innsamling til barnehjem i Kenya 5-6 ÅRINGER: Arbeide med: Steg for steg Turer i nærmiljøet, tur til lavvo Bedriftsbesøk, Politi/Brannvesen/skole. Markere nasjonale/lokale merkedager. Bli kjent med andre kulturer. Kjennskap til ulike typer medier. Delta på foreldrekafe med innsamling til barnehjem i Kenya 12

13 1-2 ÅRINGER: Arbeide med: Snakkepakken/BU Tallforståelse: Peketelling, eventyr, bordteater m/telling, tallvegg, dekke bord Putteboks ANTALL, ROM OG FORM 2-3 ÅRINGER: Arbeide med: Snakkepakken/Bu Tallforståelse: Peketelling, eventyr/bordteater m/telling, tallvegg, dekke bord. Kjennskap til; mønster, former, klosser Sortere lego Plastelina 3-4 ÅRINGER: Arbeide med: Snakkepakken/BU Tallforståelse: Eventyr/ bordteater m/ telling Kjennskap til; mønster, former, klosser Lego, plastelina 5-6 ÅRINGER: Arbeide med: Snakkepakken/Bu Former, farger, proposjoner, kort/ lang, tall og symboler, høyre/ venstre, dato, måned, år Terningsspill Sortere og sammenligne Mål og innhold for hverdagsaktiviteter i barnehagen vår En dag i barnehagen er preget av rutiner og gjøremål. Vi kaller de hverdagsaktiviteter. Gjennom dagen stilles det krav til barnehagepersonalet, men også til foreldrene/foresatte. Gjennom disse kartene ønsker vi å formidle hva som kreves av den enkelte. Måltidet i barnehagen: Vi ønsker at måltidene i barnehagen skal være en god og hyggelig opplevelse. Vi serverer frokost og lunsj. Vi har fokus på sunt kosthold og prøver å følge retningslinjer for mat og måltider i barnehagen. Maten i barnehagen består i hovedsak av hjemme bakte brød og pålegg, vi prøver å ha varmmat en dag i uken. Samlingsstund: Samlingsstunden er en del av kulturen i barnehagen, og er en viktig pedagogisk arena. Her øver vi konsentrasjon, å kunne snakke foran andre, vente på tur, lærer oss nye sanger, rim og regler, som er en viktig bidragsyter til språk og språkstimulering. Vi leser eventyr, har teater/bordteater og forteller om store og små hendelser i barnas liv. Den skaper fellesskap mellom barna I barnehagen prøver vi å være mye ute. Både fordi vi alle har godt av frisk luft, men også fordi uterommet gir flotte muligheter til lek og aktivitet. På og avkledning tar en del tid, men er en viktig arena for læring. Det er flott om man trener påkledning også. 13

14 Frilek ute I barnehagen ønsker vi å være mye ute. Vi ønsker å bruke barnehagens uteområde, men også områder litt lengre unna. Vi har flotte turmuligheter i nærmiljøet, vi har lavvo og skolen er ikke langt unna. Frileken ute foregår stort sett på barnehagens uteområde, som gir utfordringer både for liten og stor. For at barna skal ha det mest mulig optimalt er det en del ting som er viktig å tenke på. Frilek inne I perioder kan frilek inneforegå en stor del av dagen i barnehagen. Frilek betyr at barna selv velger lek utafra indre motivasjon og lyst. Det kan være rollelek, konstruksjonslek eller andre typer aktiviteter barnet velger selv. Henting Henting kan være en stressende del av barnehagelivet for både foreldre og barn. Barnet er kanskje ikke klar til å dra hjem, samtidig som alle begynner å bli sliten etter en lang dag. Noen kan bli usikker på hvordan skal dette håndteres. Vær ikke redd for å be personalet om hjelp. Mål: Vi ønsker at både barn og foreldre skal føle seg velkommen i barnehagen, slik at de får en trygg og god start på dagen. Vi tar i mot dere i garderoben så langt det lar seg gjøre. Krav til personalet: Personalet skal vise interesse for både barn og foreldre. Det skal gis nødvendig informasjon om dagen. Nødvendig informasjon fra foreldrene angående barnet skrives ned. Ankomst til barnehagen Hvorfor: Godt samarbeid mellom personalet og foreldre skaper trygghet for barnet. Dersom personalet skulle være alene på avdelingen, kan det noen ganger være at vi ikke har anledning til å ta i mot i garderoben. I disse tilfellene må foredrene følge barnet helt inn i avdelingen. Hva forventes av foreldre/foresatte: Foreldrene følger barnet inn i barnehagen/på avdelingen slik at de er sikkre på at personalet har sett at barnet er kommet. Hjelper barnet av med klærne, gi nødvendig informasjon til personalet. Vær åpen for at andre enn det faste personalet kan ta imot barnet. Hvis barnet kommer etter frokost må det ha spist hjemme. 14

15 Mål: Dekke behov for mat og drikke.måltidet skal være en koselig stund ved bordet der vi kan prate sammen og vise omsorg. Det er også en fin anledning for språkstimmulering. Arena for selvstendighetstrening. Lære gode matvaner og bordskikk. Jfr.Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen. Krav til personalet: Personalet skal: Sitte ned ved bordet og skape en rolig stemning, der en kan snakke sammen. Oppfordre barna til selv å smøre mat, rydde og takke for maten. Oppfordre barna til å bruke navn på hverandre. Ha fokus på barns medvirkning og være anerkjennende og gode rollemodeller for barna. Måltid Hvorfor: Måltidet skal være noe positivt i løpet av dagen. Det skal dekke primære behov, samtidig som det skal være en arena for uformell læring. Hva kreves av det fysiske miljø: Barna bør ha faste plasser. Barna må få ro til å spise. Det må tilrettelegges slik at barna kan være mest mulig selvstendig og når eller får sendt de de trenger under selve måltidet. Mål: Barnet skal få øve seg på det å tørre å prate i grupper og få øve seg på det å lytte til hverandre. Det trenes på konsentrasjon, sitte i ro, rekke opp hånden og å vente på tur. Det skal også være en arena for å tilegene seg ulik kunnskap. Det skal være en arena for språkstimmulering og trening av sosial kompetanse. Krav til personalet: Samlingene skal planlegges på forhånd, slik at den er tilpasset barnets alder/bnivå. Personalet skal være oppmerksom på barnets ønsker og medbestemmelse. Ha plass til alle, bruke stoler/puter/benker. Dele barna inn i grupper ut i fra alder og ferdighetsnivå. Evaluering i etterkant. Samlingsstund Hvorfor: Måltidet skal være noe positivt i løpet av dagen. Det skal dekke primære behov, samtidig som det skal være en arena for uformell læring. Hva kreves av det fysiske miljø: Barna bør ha faste plasser. Barna må få ro til å spise. Det må tilrettelegges slik at barna kan være mest mulig selvstendig og når eller får sendt de de trenger under selve måltidet. 15

16 Mål: Nyttig informasjon om barnet skal utveksles mellom personalet og foreldre/foresatte. Barnet skal etter modning og mestring tas med i denne kommunikasjonen. Avskjeden med barnehagen skal være slik at barnet gleder seg til å komme neste dag. Personalet skal: Ikke igangsette spennende aktiviteter kort tid før barna skal hentes. Dette for å unngå at barnet får det vanskelig med å avslutte for å dra. Personalet skal fortelle om barnets dag i barnehagen, både positive og negative opplevelser. Vi skal være oppmerksomme på at barnet drar, si hadet og krysse i navneprotokollen at barnet har dratt. Henting Hvorfor: Det er viktig for barnets trivsel at det har ønske om å komme tilbake, og derfor må dagen avsluttes på en positiv måte. Av sikkerhetsmessige årsaker er det viktig at personalet til enhver tid vet hvor barna er, og hvem som er i barnehagen. Hva forventes av foreldre/foresatte: At de henter barnet før det har gått 9 timer, og oppfordrer barnet til å rydde noe som det har lekt med. Foreldre/foresatte må forsikre seg om at personalet vet at barnet drar ved å si ifra dersom de ikke har hatt dialog med noen fra personalet. De skal ikke la barnet gå utenfor porten alene, og de må lukke porten når de kommer inn og når de går. Barnet må hentes i så god tid at de rekker å gå senest Mål: Barna skal trene på selvstendighet ved at de de er med å finne ut hva som trengs av klær, og ved å øve på å kle på seg selv. Barna skal gis tid og mulighet til mestring ut i fra barnets alder og mestringsnivå. Det skal også være fokus på språkstimulering og begrepsutvikling i form av samtale. På- og avkledning Personalet skal: Gi ros, støtte og oppmuntring. De skal etter barnets alder og mestringsnivå hjelpe dem med å finne frem klær, legge de frem i den rekkefølgen de skal tas på og hjelpe når det trengs. Personalet skal bruke begrepene, benevne plagg, høyre, venstre, kroppsdeler, først, sist o.s.v. Personalet skal ta seg tid til å hjelpe alle, og de skal oppfordre barna til å ta vare på klærne, og få de på rett plass når de kler av seg. Hvorfor: På- og avkledning er en viktig læringsarena. Barnas evne til selvstendighet øker, og de lærer nye begreper. Det er også viktig for barnas trivsel og velvære at de har nok og riktige klær som passer for å oppnå best mulig bevegelighet. Hva forventes av foreldre/foresatte: Foreldrene skal sørge for at barna har nok klær og sko i riktig størrelse i barnehagen. De må også fortest mulig komme til barnehagen med klær dersom personalet ringer fordi barnet mangler noe. De skal merke alle barnets klær og eiendeler med barnets navn. 16

17 Mål: Barna skal føle mestring, de skal bli trygge på utelek og de skal trives med å være ute uansett vær. Barna skal tilbys varierte aktiviteter som fremmer bevegelsesglede og gir allsidig bevegelseserfaring, sanseerfaring og mulighet for læring. Frilek ute Personalet skal: Være gode rollemodeller og vise positiv holdning til det å være ute i all slags vær de ulike årstidene. Personalet skal hele tiden være tilgjengelig for barna, støtte dem slik at de er i lek med andre barn, og delta i barnas lek etter deres premisser. Personalet skal spre seg på uteområdet slik at de til enhver tid har oversikt over alle barna, og de skal være bevisste i forhold til sikkerhet. Hvorfor: Variert fysisk aktivitet ute er av stor betydning for utvikling av motoriske ferdigheter og kroppsbeherskelse. Gjennom sanseintrykk og bevegelse skaffer barn seg erfaringer, ferdigheter og kunnskaper. Hva forventes av foreldre/foresatte: Foreldre/foresatte skal sørge for at barna har det som trengs av klær, sko og utstyr i forhold til vær, årstid og aktivitet. De må også vise positiv holdning til utelek, og oppfordre sine barn til å delta i lek med andre. Samarbeidspartnere: Barnehagens viktigste samarbeidspartnere er dere foreldre, både gjennom den daglige kontakten, foreldresamtaler, foreldremøter og ellers muntlig og skriftlig kommunikasjon. Barnehagen samarbeider med PPT, helsesøster, Nordkjosbotn barne og ungdomsskole, Nordkjosbotn videregående skole og Universitetet i Tromsø. Det samarbeides om overgangen mellom barnehage og skole. I den forbindelse er det utarbeidet en forpliktende plan for dette arbeidet. Overgang mellom barnehage og skole Balsfjord kommune har utarbeidet en egen plan for: OVERGANG BARNEHAGE SKOLE. Målet med denne planen er å skape et felles oppvekstgrunnlag for barn og unge i kommunen. Planen skal skape en felles plattform for å sikre god overgang fra barnehage til skole. Den skal også sikre en optimal tilrettelegging for barn med særskilte behov. Planen i sin helhet kan leses via Balsfjord kommunes egne nettsider. Årshjul ulike avdelinger 17

18 Velkommen til barnehageåret på avdeling Bjørnehiet I dette barnehageåret er vi 9 barn på avdelingen i alder 1-2 år. Bemanningen er to førskolelærere som deler stillingen som pedagogisk leder og to assistenter. Dagsrytmen på Bjørnehiet: Barnehagen åpner Frokost Planlagte aktiviteter/utetid/frilek Stell og hvile Frukt/ yoghurt/ brød Barnehagen stenger Barnehagen åpner kl , samtidig starter personalet sin arbeidsdag. Vi tar imot barna samtidig så vi gjør barnehagen klar for en ny dag. Vi har hovedfokus på barna og møter dem i garderoben. Noen ganger har vi ikke mulighet å ta imot og da må barna følges inn på avdelingen. Barn som kommer etter må ha spist. Vi har som mål å gå ut hver dag. Utetida starter etter frokost og stell, eventuelt etter sangsamlinger/ språkstimulering/ andre aktiviteter. Noen gangr går vi på tur og da må alle barna være i barnehagen senest kl Gi beskjed på SMS eller ring: Gjelder også sykdom eller fri. Vi starter lunsj kl og etter måltid er det leggetid. Etter hviling så bruker vi tida til boklesing og kos frem til nytt måltid. Da spiser vi frukt/ yoghurt med havregryn/ brød. Etter måltid går vi noen ganger ut eller frilek inne på avdelinga. Kl stenger barnehagen. Da skal alle barna være hentet og det er viktig at dette respekteres. Hver torsdag har vi en timers avdelingsmøte og Ulvehiet passer våre barn. 18

19 Aktivitetsplan for avdeling Bjørnehiet De 4 årstider gjennom kropp, bevegelse og språk. I år har vi valgt å ha de 4 årstider som tema på kropp, bevegelse, språk. Det vi kommer til å gjøre er å fokusere på noen få kjennetegner hver årstid, f.eks treet som forandrer seg fra høst til sommer. Været som forandrer seg for hver årstid og formingsaktiviteter ut ifra årstid. Vi vil også sette fokus på kroppen og bevegelse som tema gjennom de 4 årstider. Barnegruppa i 1-2 årsalderen er i mye bevegelse og kommuniserer gjennom kroppslig kontakt. De føler på hverandre, ruller, løper, hopper rundt og bruker enkle lyder i språket. De bruker også gjentakelser som mamma og pappa. Ved hjelp av naturen så vil barna oppleve hvordan det er å være i bevegelse ute, for eksempel snø. Kropp, bevegelse og helse Barn er kroppslig aktive og de uttrykker seg mye gjennom kroppen. Gjennom kroppslig aktivitet lærer barn verden og seg selv å kjenne. Variert fysisk aktivitet både inne og ute er av stor betydning for utvikling av motoriske ferdigheter og kroppsbeherskelse. Aktiv bruk av natur og nærmiljø gir mange muligheter, Rammeplanen s. 41. Skoggruppemetoden Skoggruppa er metode som utvikler barnas sterke sider med vekt på barnets initiativ i forhold til lek og aktiviteter. Metoden er utviklet for å støtte barnets selvfølelse gjennom mestringsopplevelser. Aina Nordal & Sidsel Skappel Misund. Avdelinga har ei fast skoggruppe som går på tur hver onsdag. Gruppa heter småtroll og består av 3 barn. 19

20 På Bjørnehiet jobber vi aktivt både med Barnehageloven og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, vi arbeider for at barns skal få mulighet til å: Utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. ( Barnehageloven 1 Formål, 2 ledd ) Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap. ( Barnehageloven 2 Barnehagens innhold, 4 ledd) Arbeidet med fagområdene må tilpasses barnas alder, interesser, barnegruppens sammensetning og øvrige forutsetninger. Alle skal få like muligheter til å møte utfordringer som svarer til deres utviklingsnivå, jf kapittel 5. Rammeplanen. Mål for arbeidet med barna Gjennom arbeid med kropp, bevegelse og helse skal barnehagen bidra til at barna: Får en positiv selvoppfatning gjennom kroppslig mestring Får gode erfaringer med friluftsliv og uteliv til ulike årstider. Rammeplanen s. 41. Mål: Sørge for god planlegging og fleksibel tilrettelegging og utnyttelse av det fysiske miljøet, og vurdere hvordan nærmiljøet kan supplere barnehagens arealer til ulike årstider. Forstå og gi oppmuntrende bekreftelse på barns sansemotoriske og kroppslige lek og inspirere alle barn til å søke utfordringer og prøve ut sine kroppslige muligheter. ( Rammeplanen for innhold og oppgave s. 42) 20

21 NOVEMBER Tema: MØRKETID DESEMBER Tema: ADVENT OG JUL JANUAR Tema: TILVENNING FEBRUAR Tema: SOL OG KROPPEN MARS Tema : SNØ OG VINTER OKTOBER Tema: FRUKT OG GRØNNSAKER BJØRNEHIET 2012/2013 APRIL Tema: SNØ OG VINTER SEPTEMBER Tema: HØST MAI Tema: VÅR OG DYR AUGUST Tema: TILVENNING JULI Tema: SOMMER OG FERIETID JUNI Tema: VANN 21

22 Velkommen til barnehagea ret pa avdeling Revehiet Dagsrytmen på Revehiet: Barnehagen åpner Frokost Samling/ aktivitet inne/ utetid Lunsj (varmmat 1 dag i uka) Leggetid/ hviletid Brød/ Frukt/ Yoghurt Barnehagen stenger Tidspunktene over er ca. tider og vi vil ta hensyn til barnas behov og ønsker. Inn i mellom disse tidene har vi barnestyrt- og voksenstyrt lek og aktivitet. Barnehagen åpner kl , samtidig som personalets arbeidsdag starter. Dette innebærer at vi tar imot barna samtidig som vi gjør barnehagen klar for en ny dag. Frokosten serveres ca og det kan da være vanskelig å komme ut i garderoben for å ta imot barnet. Da er det ønskelig at barnet blir fulgt inn på avdelinga av sine foreldre/ foresatte. Barn som kommer etter må ha spist. Vi har som mål å gå ut hver dag. Den første utetida starter etter frokost, eventuelt etter samlinger og planlagte aktiviteter inne. Noen dager går vi på tur, hvilke dager dette er, står på månedsplanen. Vi er da avhengig av at alle barna er kommet til kl Om barnet ikke kommer eller kommer senere er det viktig at vi får beskjed. Det er mulig å ringe eller sende SMS direkte til Revehiet: Etter lunsj er det leggetid for de som skal sove og hviletid for resten. Vi legger opp til hvile og rolige aktiviteter som for eksempel lesing. Etter hvert går dette over i frilek og eventuelt at vi går ut. Utpå ettermiddagen ca er det mange som er sultne igjen. Da spiser vi brød/ frukt/ yoghurt etter barnas behov og ønske. Kl stenger barnehagen. Dette innebærer at barna skal være hentet og personalet avslutter arbeidsdagen, dette håper vi respekteres. For sent henting medfører et gebyr. Avdelingene har et avdelingsmøte per uke, og barna tas da hånd om av de andre avdelingene. 22

23 Kroppen som et sansende organ, barnet som et sansende menneske. På Revehiet har vi i år valgt å ha kroppen og sansesystemet som gjennomgående tema i arbeidet med språk og naturen omkring oss. Barnegruppa består av barn i 2-3 årsalderen. Dette er ei aldersgruppe som er mye i bevegelse og som opplever og erfarer verden med hele kroppen og alle sansene samtidig. Barnas måte å kommunisere på er gjerne svært kroppslig samtidig som språket er i full anmarsj. De springer, hopper, ler i kor, trommer i bordplata, ruller seg i sølevann og tar og føler på det meste. «Småbarna uttrykker meningsfulle handlinger gjennom kropp og bevegelse. Ved å være i aktivitet finner de meningen i både sin egen eksistens og med verden rundt seg. For å oppnå dette må barna stimuleres til å søke opplevelser og aktiviteter. Når kroppen er i bevegelse, danner og lagrer den erfaringer. Dette gir grunnlag for at barna opplever seg selv som et eget individ, og som en integrert del i et samspill med andre.» (hentet fra «Småbarns kroppslige verden» av Berg og Kippe, Sebu forlag 2006) Barna møter verden med hele sanseapparatet samtidig, de smaker, lukter, ser, kjenner og beveger seg. Sanseopplevelsene gir igjen næring til hjernen som ut fra fysiske og sansemessige aktiviteter utvikles videre. 23

24 Mål: Personalet skal med utgangspunkt i barnas nysgjerrighet, interesser og forutsetninger, stimulere barna til å oppleve med alle sanser, iaktta og undre seg over fenomener og endringer i naturen Personalet skal forstå og gi oppmuntrende bekreftelse på barns sansemotoriske og kroppslige lekog inspirere alle barn til å søke fysiske utfordringer og prøve ut sine kroppslige muligheter (fra Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, Kunnskapsdepartementet 2011) 24

25 Mai Lyder i naturen om våren 17. mai April Sanse naturen om våren Juni/ Juli Sanse sommer Avslutning Mars Påske Kroppen i bevegelse August/ September Tilvenning Familien REVEHIET 2012/2013 Kroppen og sansene Februar Sol Sanse vinter Oktober Sanse naturen om høsten Januar Tilvenning Føle vinter November Smaksans Mørketid Desember Advent og Juleevangeliet 25

26 Velkommen til barnehageåret på avdeling Ulvehiet Dagsrytmen på Ulvehiet: Barnehagen åpner, frilek Frokost Samling/ aktivitet inne/ utetid Lunsj (varmmat 1 dag i uka) Frilek/hviletid inne Frukt/grønnsaker (noen ganger yoghurt) Tilrettelegging av frilek/aktivitet inne/ute Barnehagen stenger Vi minner om at tidspunktene over er ca. tider. Barnehagen åpner kl , samtidig som personalets arbeidsdag starter. Dette innebærer at vi tar imot barna samtidig som vi gjør barnehagen klar for en ny dag. Frokosten serveres ca og det kan da være vanskelig å komme ut i garderoben for å ta imot barnet. Da er det ønskelig at barnet blir fulgt inn på avdelinga av sine foreldre/ foresatte. Barn som kommer etter må ha spist hjemme. Vi har som mål å gå ut hver dag. Den første utetida starter etter frokost, eventuelt etter samlinger og planlagte aktiviteter inne. Noen dager går vi på tur, hvilke dager dette er, står på månedsplanen. Vi er da avhengig av at alle barna er kommet til kl Om barnet ikke kommer eller kommer senere er det viktig at vi får beskjed. Det er mulig å ringe eller sende SMS direkte til Ulvehiet: Etter lunsj er det noen barn som skal sove/hvile. Vi legger ofte opp tiden slik at barna får en rolig stund etter lunsj, barna får mulighet til å slappe av på sofaen med en god bok, eller leke/holde på med andre aktiviteter slik som: Togbane/bilbane, perling, maling, tegning, dukker med mer. Når klokken nærmer seg 14.15/14.30 spiser vi brød/frukt og noen ganger også yoghurt. Barnehagen stenger Kl Dette innebærer at barna skal være hentet og personalet skal gå hjem. Vi ber om forståelse og respekt for at dørene lukkes kl For sent henting medfører fast gebyr. Avdelingene har et avdelingsmøte per uke, og barna tas da hånd om av personale fra de andre avdelingene. 26

27 TEMA PÅ ULVEHIET barnehageåret 2012/2013 KROPPEN Gjennom fokus på nettopp kroppen, ønsker vi at barna skal få lære mer om kroppen, sansene og kommunikasjon. Småbarnsalderen er en særdeles viktig periode i barnas liv, barna er aktive og får stadig nye sanseinntrykk. Disse erfaringene tar de med seg videre i livet. Dette utdypes gjennom Rammeplanene for barnehagens innhold og oppgaver. I løpet av småbarnsalderen tilegner barna seg grunnleggende motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse, fysiske egenskaper, vaner og innsikt i hvordan de kan ivareta helse og livskvalitet. Barn er kroppslig aktive og de uttrykker seg mye gjennom kroppen. Gjennom kroppslig aktivitet lærer barn verden og seg selv å kjenne. Ved sanseinntrykk og bevegelse skaffer barn seg erfaringer, ferdigheter og kunnskaper på mange områder. Barns kontakt med andre barn starter ofte med kroppslige signaler og aktiviteter. Dette har betydning for utvikling av sosial kompetanse Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, Personalets rolle - En aktiv med forsker. Som personale i barnehage ønsker vi å være en aktiv med forsker i barnas stadige kunnskaps søken. Det er ikke bare barna som lærer, personalet lærer også personalet mye nytt. Det gjelder å være tilstede, og å tørre å oppleve verden sammen med barna. Personalet må tilrettelegge det slik at barna får rike muligheter til å bruke kroppen og sansene for å oppleve verden og tingene rundt seg. Temaet "Kroppen vår" er noe nært og konkret. Ved å snakke om, synge om og gjennom å bruke kroppen på nye og forskjellige måter, fremmes utviklingen av barnets bevissthet om seg selv. Temaet gir også mange aktivitetsmuligheter, der både voksne og barn sammen kan utforske for eksempel sansene (syn, hørsel, lukt, smak og følelse). 27

28 Hvorfor ett overordnet tema? Bakgrunnen for at vi beveger oss bort fra det periodevise temaarbeidet, er blant annet begrunnet i vårt ønske om å ivareta barnas medvirkning på best mulig måte. Ved å ha et overordnet tema, som kroppen, der vi fra måned til måned planlegger og evaluerer. Ønsker vi å ta utgangspunkt i nettopp hva som fanger barnas interesse. Noen ganger kan det være at vi som voksne tenker helt annerledes enn barna angående ett tema. Språk og kropp hører naturlig sammen. Det å lære seg språk ligger naturlig sammenflettet med kropp, sanseintrykk og kommunikasjon. Dette utdypes i rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver. Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold. Kommunikasjon foregår i et vekselspill mellom å motta og tolke et budskap, og å selv være avsender av et budskap. Både den nonverbale og den verbale kommunikasjonen er viktig for å utvikle et godt muntlig språk (Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, 2011). Som rollemodeller må vi voksen tenke over hvordan vi snakker med, om og til barna. Noen ganger kan vi si en ting med stemmen samtidig som kroppen sier noe helt annet. Barna avslører lett om det ikke er sammenheng. Vi ønsker at barna får flest mulig erfaringer om og med kroppen sin, på denne måten får de samtidig gode sanseinntrykk som igjen gir barna begrepserfaring. Mål: Personalet skal med utgangspunkt i barnas nysgjerrighet, interesser og forutsetninger, stimulere barna til å oppleve med alle sanser, iaktta og undre seg over fenomener og endringer i naturen Personalet skal forstå og gi oppmuntrende bekreftelse på barns sansemotoriske og kroppslige lekog inspirere alle barn til å søke fysiske utfordringer og prøve ut sine kroppslige muligheter (fra Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, Kunnskapsdepartementet 2011) 28

29 Gaupehiet til barnehageåret I år er det 17 barn på avdelingen. Det er ni barn i aldersgruppen 4-5 år, og åtte barn i alderen 5-6 år. Dagsrytmen på vår avdeling: Barnehagen åpner, frilek Samlingsstund Frokost Vi kler på, og går ut (noen dager har vi mitt valg eller BU samling eller andre aktiviteter før vi går ut) Lunsj (varmmat 1 dag i uka) Lunsj (Varm lunsj 1 dag i uka) Frukt og/eller youghurt Vi legger til rette for lek/aktiviteter inne eller ute Barnehagen stenger Personalets arbeidsdag starter kl når barnehagen åpner. Dette innebærer at vi tar imot barna samtidig som vi gjør barnehagen klar for en ny dag, og dersom vi ikke har mulighet til å komme i garderoben for å ta imot barna må de følges inn på avdelingen av foreldre/foresatte. Barn som kommer etter må ha spist frokost hjemme. Noen dager vil vi gå på tur på formiddagen. For å kunne gå lengre turer må vi ha god tid, og derfor må vi kunne gå kl Vi må derfor få beskjed tidligst mulig, og senest kl hvis det er noen barn som må komme senere eller om de er syk/tar fri. Beskjed kan gis ved å ringe eller sende sms til Gaupehiet på telefon 918 En time i uka har vi avdelingsmøte, og da har personalet fra Revehiet ansvar for barna på vår avdeling. 29

30 Førskoleklubb Hver Tirsdag skal vi ha førskoleklubb fra kl til kl Målet med å ha denne klubben er å forberede barna til skolestart i henhold til Balsfjord kommunes kommunale plan for overgangen barnehage - skole. I denne planen står det at barnehagen skal til rette legge for at barna utvikler: sosial kompetanse selvstendighet evne til konfliktløsning kommunikasjon et godt selvbilde Barna skal få trening i å forholde seg til andre, ta imot og følge beskjeder. De må kunne opptre i trafikken, samt kle på og av seg selv. Vi skal i tillegg følge kommunens planer for BU. I førskoleklubben som barna i år har valgt å kalle Blåbær klubben vil vi derfor rette fokus på disse fire områdene: OMSORG OG DANNING VENNSKAP BU/SNAKK E PAKKEN TARKUS 30

31 Vi legger vekt på å gi barna utviklingsmuligheter etter det enkelte barns mestringsnivå, og vil så langt det lar seg gjør gi ulike utfordringer i forhold til dette. Planlegging Vi skal jobbe med ulike tema hver måned, og mange av temaene og aktivitetene vi vil gjennomføre er hentet fra snakkepakken. Til temaene har vi satt oss mål i forhold til rammeplanens krav og disse synliggjør vi på hver månedsplan. Hver måned setter vi også fokus på et fagområde selv om vi jobber innenfor flere av de sju fagområdene daglig. 31

32 NOVEMBER Tema: MØRKETID DESEMBER Tema: ADVENT OG JUL JANUAR Tema: FARGER OG SAMISK KULTUR FEBRUAR Tema: MAT OG SOLA MARS Tema : PÅSKE OKTOBER Tema: KROPP OG KLÆR GAUPEHIET 2012/2013 APRIL Tema: VÅR SEPTEMBER Tema: HØST MAI Tema: DYR AUGUST Tema: TILVENNING JULI Tema: SOMMER OG FERIETID JUNI Tema: VANN 32

33 Kalender Nordkjosbotn barnehage 2013 Måned Februar Dato Hendelse/Aktivitet Samefolkets dag Vi markerer samefolkets dag Planleggingsdag Barnehagen er stengt Soldag Vi markerer at solen er tilbake i Nordkjosbotn Mars April Mai Juni Foreldre kafè Barnehagedagen Informasjon kommer Påskebrunsj Foreldre er velkommen Barnehagen stenger kl 12 (dagen før skjærtorsdag) Skjærtorsdag Barnehagen er stengt Langfredag Barnehagen er stengt 2 påskedag Barnehagen er stengt Foreldremøte Uke Dato kommer Brannverns uke Fokus på brannversnstiltak Planleggingsdag Barnehagen er stengt Offentlig høytidsdag Barnehagen er stengt Kristihimmelfartsdag Barnehagen er stengt Nasjonaldags markering i barnehagen Nasjonaldag - Barnehagen er stengt 2 Pinsedag Sjørøver/karnevals fest Uke Dato kommer Planleggingsdag Dato kommer Juli/August Ferie Barnehagen er ferielukket i uke: 29,30,31 Barna skal ha minst 4 ukers fri fra barnehagen i løpet av barnehageåret, hvorav minst 3 uker sammenhengende i sommerferien. Hvis melding om tidspunkt for barnas sommerferie ikke er gitt barnehagen innen 15. april, fastsetter styrer ferien for det enkelte barn. Barnehagen har behovsundersøkelse i forbindelse med romjula og påskeuka. Barnehagen holdes åpent dersom minimum 6 barn fra barnehagen har behov for det. Det kan være aktuelt å slå sammen drift av barnehager. Onsdag før Skjærtorsdag er det åpent til kl

Født 2006 Født 2007 Født 2008 Født 2009 Født 2010 7 jenter 4 jenter 5 jenter 7 jenter 2 jenter 8 gutter 6 gutter 4 gutter 10 gutter 2 gutter

Født 2006 Født 2007 Født 2008 Født 2009 Født 2010 7 jenter 4 jenter 5 jenter 7 jenter 2 jenter 8 gutter 6 gutter 4 gutter 10 gutter 2 gutter Velkommen til Nordkjosbotn barnehage Nordkjosbotn barnehage er en kommunal barnehage med 4 avdelinger. Den ligger plassert i boligfeltet ved videregående skole og har nær vei til skog og mark. Barnehagen

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2010 2011 1 Innhold 1. Hva er åpen barnehage?... 3 2. Barnehagens åpningstider, lokaliteter og beliggenhet... 3 3. Målsetting for Knøttetreff åpen barnehage... 3 4. Omsorg og oppdragelse...

Detaljer

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage!

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Velkommen til et nytt barnehageår her i Kongla familiebarnehage. De ansatte i barnehagen er Christin Wasmuth som er assistent i 100 % stilling. Alejandra

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013 Periodeplan for avdeling Lek August til desember 2013 Velkommen til et nytt barnehageår! Dette barnehageåret vil vi være 11 barn på avdelingen. 6 gutter og 5 jenter. Personalet på Lek er: Pedagogisk leder

Detaljer

AKTIVITETSPLAN FOR ULVEHIET (Tidligere Gaupehiet)

AKTIVITETSPLAN FOR ULVEHIET (Tidligere Gaupehiet) AKTIVITETSPLAN FOR ULVEHIET (Tidligere Gaupehiet) «Et godt sted å være, lek og lære» BARNEHAGEÅRET 2011/2012 VELKOMMEN TIL ET NYTT BARNEHAGEÅR PÅ GAUPEHIET Aktivitetsplan til Gaupehiet forteller litt om

Detaljer

«MED ROM FOR ALLE OG BLIKK FOR DEN ENKELTE»

«MED ROM FOR ALLE OG BLIKK FOR DEN ENKELTE» «MED ROM FOR ALLE OG BLIKK FOR DEN ENKELTE» Godkjent i samarbeidsutvalget 10.09.2014 Innhold Om Nordkjosbotn barnehage...........3 Mål og innhold for hverdagsaktiviteter i barnehagen vår...5 Førskoleklubb...

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Personalet på Lek er: Pedagogisk leder (100%): Monika Skjønhaug Granholt Assistent (80%): Anita Johansen (Fri fredag) Assistent (80%): For Mariann Søberg(Sykmeldt)

Detaljer

GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL:

GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL: GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL: 1 2 år Utvikle sin begrepsforståelse ved bruk av det verbale og kroppslige språket. Bli kjent med rytme og sanger

Detaljer

Årsplan for Nordkjosbotn barnehage Barnehageåret 2013/2014

Årsplan for Nordkjosbotn barnehage Barnehageåret 2013/2014 Årsplan for Nordkjosbotn barnehage Barnehageåret 2013/2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30.09.13 Nordkjosbotn barnehage 2013/14 Innhold Lov om barnehager og rammeplan:... 3 Balsfjordbarnehagen En felles

Detaljer

2011-2012. Er det 20 barn i år. Det er fem barn i aldersgruppen 4-5 år, og femten barn i

2011-2012. Er det 20 barn i år. Det er fem barn i aldersgruppen 4-5 år, og femten barn i 2011-2012 til barnehageåret På avdeling Ulvehiet Er det 20 barn i år. Det er fem barn i aldersgruppen 4-5 år, og femten barn i alderen 5-6 år. Dagsrytmen på vår avdeling: 07.00. Barnehagen åpner Frilek

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE. E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ

ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE. E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ 1 INNHOLDSFORTEGNELSE PRESENTASJON AV BARNEHAGEN side 3 1.0 Personalet side

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014?

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Fagområde Mål for barna Hvordan? Bravo Kommunikasjon, språk og tekst Barna skal lytte, observere og gi respons i gjensidig

Detaljer

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha det bra. Her skal barna

Detaljer

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi planlagt slik: Tumleplassen 0-2 - få en positiv selvoppfatning

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

Årsplan for Trollebo 2016/2017

Årsplan for Trollebo 2016/2017 Årsplan for Trollebo 2016/2017 Hei alle sammen Denne høsten så blir vi 9 barn og 3 voksne på Trollebo og det gleder vi oss til. Når man er færre barn på avdelingen så får vi mer tid til det enkelte barn

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Praktisk informasjon:

Praktisk informasjon: Årshjul for Folen Dette årshjulet er ment som et arbeidsredskap for de ansatte på avdelingen, samt som informasjon for foreldre og foresatte om vår virksomhet. Målet vårt med dette er å lette planleggingsarbeid

Detaljer

07.00 BARNEHAGEN ÅPNER De voksne tar imot barna i garderoben RYDDETID Vi rydder avdelinga/uteområdet

07.00 BARNEHAGEN ÅPNER De voksne tar imot barna i garderoben RYDDETID Vi rydder avdelinga/uteområdet SOLSTRÅLE Småbarnsavdeling Ukerytme og dagsrytme på Solstråle: Vi er ute hver dag. Vi prøver ikke å la klokken styre oss for mye. Klokkeslettene og dagsrytmen er derfor ca. tider. Det kan også bli endringer

Detaljer

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten Klatremus familiebarnehage avd. Knerten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 dmellbye@online.no Telefon: 22 14 26 25 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/klatremus-familiebarnehage-avd-knerten/

Detaljer

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN.

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET I SYKEHUSBARNEHAGEN. FORMÅL: Barnehagelovens formålsparagraf er slik: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse

Detaljer

PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE Kommunikasjon, språk og tekst 0-3 år Barna skal forstå hverdagsord Barna skal forstå enkle instrukser Barna skal kunne henvende seg verbalt på eget initiativ Barna skal

Detaljer

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden.

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden. Innholdsfortegnelse 1. Åpen Barnehage Berger 2. Årstider 3. Lek og læring 4. De syv fagområdene 4.1 Kommunikasjon, språk og tekst 4.2 Kropp, bevegelse og helse 4.3 Kunst, kultur og kreativitet 4.4 Natur,

Detaljer

Hestehoven barnehage Blomsterbakken 78 2611 LILLEHAMMER Tlf: 61 25 85 70 E-post: hestehovenbarnehage@gmail.com

Hestehoven barnehage Blomsterbakken 78 2611 LILLEHAMMER Tlf: 61 25 85 70 E-post: hestehovenbarnehage@gmail.com er en foreldreeid barnehage som holder til i Vårsetergrenda. Både barnehagens eget uteområde og nærmiljø er variert, og gir rike muligheter til fysiske utfoldelser i lek og læring hele året. Barnehagen

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 En trygg start ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og er en privat barnehage drevet av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN

JEG KAN!  Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN MÅL: sette enkeltbarnet i fokus! Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

Få erfaring med å skape en tekst regler. Ikt finne informasjon, ta ut Vi benevner alt vi gjør,

Få erfaring med å skape en tekst regler. Ikt finne informasjon, ta ut Vi benevner alt vi gjør, KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST lytter, observerer og gir respons i gjensidig samhandling med barn og voksne videreutvikler sin begrepsforståelse og bruker et variert ordforråd bruker sitt språk for å uttrykke

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan Årsplan 2007 / 2008 INNLEDNING Velkommen til nytt barnehageår! I år er oppstarten av barnehageåret spesiell da vi har fått en liten og stor avdeling. Dette vil medføre til innkjøring både for voksne og

Detaljer

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage)

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage) Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger vi sosial og språklig kompetanse. Dette

Detaljer

TILVENNING -Trygghet. Fellessamling Matgrupper. Prosjekt HØST. Lavvoleir Turglede

TILVENNING -Trygghet. Fellessamling Matgrupper. Prosjekt HØST. Lavvoleir Turglede TILVENNING -Trygghet Fellessamling Matgrupper Lavvoleir Turglede Prosjekt HØST Våre viktige verdier: toleranse, trygghet, tilstedeværelse, nysgjerrighet og anerkjennelse Først vil vi takke for oppmøte

Detaljer

HVA SIER RAMMEPLANEN OM FAGOMRÅDET KROPP, BEVEGELSE OG HELSE GJENNOM ARBEID MED KROPP, BEVEGELSE OG HELSE SKAL BARNEHAGEN BIDRA TIL AT BARN

HVA SIER RAMMEPLANEN OM FAGOMRÅDET KROPP, BEVEGELSE OG HELSE GJENNOM ARBEID MED KROPP, BEVEGELSE OG HELSE SKAL BARNEHAGEN BIDRA TIL AT BARN PERIODEPLAN STOKKATUNET BARNEHAGE KROPP, BEVEGELSE OG HELSE HØST 2016 HVA SIER RAMMEPLANEN OM FAGOMRÅDET KROPP, BEVEGELSE OG HELSE «I løpet av småbarnsalderen tilegner barna seg grunnleggende motoriske

Detaljer

PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme.

PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme. PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme. Vi ønsker at barna i løpet av barnehageårene skal få ulike opplevelser

Detaljer

Plan for Sønnavind

Plan for Sønnavind Plan for Sønnavind 2017-2018 På Sønnavind er det 9 barn født i 2016, 2 jenter og 7 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: Tuba 100% assistent, Maria 40% assistent, Anne 40% konstituert pedagogisk leder og 60%

Detaljer

Kropp, bevegelse og helse

Kropp, bevegelse og helse Kropp, bevegelse og helse Gjennom kroppslig mestring ønsker vi å gi barnet en positiv selvoppfatning. mulighet til å skaffe seg gode erfaringer med varierte, allsidige og utfordrende bevegelser. styrke

Detaljer

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan for høsten 2014 Velkommen til et nytt barnehageår på Indianerbyen. Denne periodeplanen gjelder fra september og frem til jul. Vi

Detaljer

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Visjon: «Lek, vennskap og naturglede med inspirerende voksne til stede» Innledning Velkommen til et nytt barnehageår. I denne planen finner

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 Da er det nye barnehageåret kommet godt i gang og vi har hatt mange spennende aktiviteter på avdeling Lek. Mye av tiden i august har vi brukt på å snakke

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Der lek og læring går hånd i hånd

Der lek og læring går hånd i hånd Der lek og læring går hånd i hånd GLEDE OMSORG - KUNNSKAP Halvårsplan for Maurtua Høsten 2017 Innhold 1. Innledning s.3 2. Maurtua høsten 2017 s.4 Personalet og barnegruppa Uka på Maurtua s.5 3. Temaer

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni 1 Del 2 ÅRSHJUL BRATTÅS BARNEHAGE AS 2012/ 2013 OG 2013/ 2014 2012/ 2013: Etikk, religion og filosofi Oktober, november og desember Januar, februar og mars Kropp, bevegelse og helse Natur, miljø og teknikk

Detaljer

- Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Ekornbarna Våren 2015

- Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Ekornbarna Våren 2015 - Der lek og læring går hånd i hånd Halvårsplan for Ekornbarna Våren 2015 Innhold 1. Innledning.. s.3 2. Ekornbarna våren 2015 s.4 2.1 Jeg og Oss....s.4 2.2 Våre temaer og mål for perioden...s.5-7 3. Praktiske

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

Plan for Vestavind høsten/vår

Plan for Vestavind høsten/vår Plan for Vestavind høsten/vår 2017-18 På vestavind er det 10 barn 5 født i 2015 og 5 født i 2016, 2 jenter og 8 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: David 100% assistent, Hilde 100% assistent og Henriette

Detaljer

ÅRSPLAN KASPER 2015 2016

ÅRSPLAN KASPER 2015 2016 ÅRSPLAN KASPER 2015 2016 Velkommen til et nytt barnehageår! I år er vi 16 barn på Kasper, 6 jenter, og 10 gutter i alderen 2-4 år. Noen av barna er kjente på Kasper fra før, mens andre har byttet avdeling

Detaljer

Årsplan. Kilden barnehage

Årsplan. Kilden barnehage Årsplan Kilden barnehage 2014-2015 Kropp, bevegelse og helse 2 Innhold Velkommen til nytt barnehageår i Kilden 3 Innledning 3 Barnehagens visjon 3 Barnehagens pedagogiske plattform 3 Satsningsområde 2014/15

Detaljer

HVA SIER RAMMEPLANEN OM FAGOMRÅDET KROPP, BEVEGELSE OG HELSE GJENNOM ARBEID MED KROPP, BEVEGELSE OG HELSE SKAL BARNEHAGEN BIDRA TIL AT BARN

HVA SIER RAMMEPLANEN OM FAGOMRÅDET KROPP, BEVEGELSE OG HELSE GJENNOM ARBEID MED KROPP, BEVEGELSE OG HELSE SKAL BARNEHAGEN BIDRA TIL AT BARN PERIODEPLAN STOKKATUNET BARNEHAGE KROPP, BEVEGELSE OG HELSE VÅR 2017 HVA SIER RAMMEPLANEN OM FAGOMRÅDET KROPP, BEVEGELSE OG HELSE «I løpet av småbarnsalderen tilegner barna seg grunnleggende motoriske

Detaljer

Kvalitetsstigen 0-6 år

Kvalitetsstigen 0-6 år Kvalitetsstigen 0-6 år Utviklingsplan for de kommunale barnehagene i Storfjord kommune 2012-2015 1 Forord Planen er en pedagogisk og faglig kvalitetsutviklingsplan for barnehagesektoren i perioden 2012-2015.

Detaljer

Progresjonsplan fagområder

Progresjonsplan fagområder Progresjonsplan fagområder Natur, miljø og teknikk. Målsetning i barnehagen Vi ønsker at alle barn skal oppleve glede av å være ute Vi ønsker å vise barna ulike sider ved i naturen Vi ønsker å lære barna

Detaljer

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Med for alle Innhold Vår visjon... 3 Barnehagens pedagogiske grunnsyn... 4 Barns medvirkning:... 4 Fagområdene... 5 Satsningsområdet:... 6 Språklig utvikling:...

Detaljer

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 I årsplanen presenterer vi det pedagogiske innholdet i barnehagen, som skal være et arbeidsredskap for de ansatte. Den gir også foreldre en mulighet til å

Detaljer

KASPER HALVÅRSPLAN HØST/VINTER 2010

KASPER HALVÅRSPLAN HØST/VINTER 2010 KASPER HALVÅRSPLAN HØST/VINTER 2010 Presentasjon av Kasper: Avdelingen består av 13 barn og 3 voksne. Barna på Kasper, 9 jenter og 4 gutter; Ei jente født i 05 6 jenter født i 06 3 gutter og 2 jenter født

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Høst 2012

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Høst 2012 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu Høst 2012 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015 Halvårsplana

Detaljer

VESTRE JAKOBSELV BARNEHAGE ÅRSPLAN 2012. Et lite samfunn som arena for lek, samhold og læring i nære og trygge omgivelser

VESTRE JAKOBSELV BARNEHAGE ÅRSPLAN 2012. Et lite samfunn som arena for lek, samhold og læring i nære og trygge omgivelser VESTRE JAKOBSELV BARNEHAGE ÅRSPLAN 2012 Et lite samfunn som arena for lek, samhold og læring i nære og trygge omgivelser VESTRE JAKOBSELV BARNEHAGE Vestre Jakobselv barnehage ble åpnet 1. november 1991.

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Vår 2013

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Vår 2013 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Vår 2013 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2013 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2013-2016 Halvårsplana

Detaljer

TYRISTRAND BARNEHAGE Kindsåsveien 26 3533 Tyristrand Tlf. 32 14 23 90

TYRISTRAND BARNEHAGE Kindsåsveien 26 3533 Tyristrand Tlf. 32 14 23 90 TYRISTRAND BARNEHAGE Kindsåsveien 26 3533 Tyristrand Tlf. 32 14 23 90 Skauen Mob: 994 69 480 Solstua Mob: 994 68 566 Steinrøysa Mob: 958 99 241 Skogstrolla Mob: 913 35 211 995 66 798 ÅPNINGSTID: 07.15-16.45

Detaljer

Personalet har kurs i Steg for Steg -Kveldstid

Personalet har kurs i Steg for Steg -Kveldstid Nærmiljø og samfunn I Grandehagen bhg vil vi at barna skal møte omverden med trygghet og nyskjerrighet. Vi vil utforske vårt nærmiljø og bruke de inntrykk og erfaringer vi gjør oss i blant annet naturen

Detaljer

Progresjonsplan for fagområdene - september 2014.

Progresjonsplan for fagområdene - september 2014. Progresjonsplan for fagområdene - september 2014. Rammeplanen for barnehagen stiller krav til at hvert fagområde skal ha en progresjonsplan for de ulike alderstrinnene i barnehagen. Hvordan fagområdene

Detaljer

Furuhuset Smart barnehage

Furuhuset Smart barnehage Oslo kommune Bydel Alna Furuhuset Smart barnehage Furuhuset Smart barnehage sisselirene.wang@bal.oslo.kommune.no Telefon: 48125499 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/alna-apen-barnehage-avdeling-lindeberg/

Detaljer

Årsplan Trygghet og glede hver dag!

Årsplan Trygghet og glede hver dag! Årsplan 2007-2008 Trygghet og glede hver dag! MANGELBERGET BARNEHAGE 2007 M FORORD ed utgangspunkt i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver fra Kunnskapsdepartementet, har Mangelberget barnehage

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 Litt om hva en årsplan er: En årsplan skal være et grunnlagsdokument for den enkelte ansatte og for personalgruppa som et team. Den er et utgangspunkt

Detaljer

Året rundt. Gjennomgangstema for året er vennskap, mobbing og anerkjennende kommunikasjon. 1. august 18.november: Nye vennskap

Året rundt. Gjennomgangstema for året er vennskap, mobbing og anerkjennende kommunikasjon. 1. august 18.november: Nye vennskap Året rundt Gjennomgangstema for året er vennskap, mobbing og anerkjennende kommunikasjon 1. august 18.november: Nye vennskap 21.november- 23.desember: Juleforberedelser 2. januar- 17. mars: Lofotfisket

Detaljer

ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015

ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 INNLEDNING Årsplanen forteller noe om våre intensjoner, mål og ønsker, og bygges på overordnede mål og retningslinjer fra stat og kommune, samt Årvollskogen barnehages

Detaljer

HANDLINGSPLAN MARIHØNA

HANDLINGSPLAN MARIHØNA HANDLINGSPLAN MARIHØNA 2012-2013 Marihøna 2012 2013 1 VELKOMMEN TIL BARNEHAGEÅRET 2012 2013 Med denne handlingsplanen ønsker vi å formidle de tanker og planer som ligger til grunn for den barnehagehverdag

Detaljer

KJÆRE FORELDRE VELKOMMEN TIL AVDELING KRÅKEFOT MUSØRE

KJÆRE FORELDRE VELKOMMEN TIL AVDELING KRÅKEFOT MUSØRE AVDELING KRÅKEFOT Her på Kråkefot har vi barnehagens eldste barn. Barnehageåret 2015/16 består avdelingen av 10 barn født i 2010, 5 barn født i 2011 og 3 barn født I 2012. Personalet på avdelingen består

Detaljer

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE Oslo kommune Bydel Nordstrand LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE liv.johansen@bns.oslo.kommune.no Telefon: 22283578 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold

Detaljer

Soneplan for Rød sone

Soneplan for Rød sone Soneplan for Rød sone Barnets tid-ditt og mitt ansvar 2012/2013 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

ÅRSPLAN 2016/2017. Klinga familiebarnehage

ÅRSPLAN 2016/2017. Klinga familiebarnehage ÅRSPLAN 2016/2017 Klinga familiebarnehage Innledning Velkommen til et nytt barnehageår! Nå gleder vi oss til nye spennende eventyr sammen med barna. Dette blir et avsluttende år for Klinga familiebarnehage

Detaljer

Årsplan for Trollebo 2015/2016

Årsplan for Trollebo 2015/2016 Årsplan for Trollebo 2015/2016 August: Det første møte Fokus: tilvenning og relasjoner Mål: Barna skal bli trygge og vant med sin nye hverdag For mange av dere er denne høsten en spennende tid da dere

Detaljer

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 ozlemalg@hotmail.com Telefon: 98876817 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/okernveien-familiebarnehage-veksthusflotten/

Detaljer

Vi utvikler oss i samspill med andre.

Vi utvikler oss i samspill med andre. Barnehagens innhold Skal bygge på et helhetlig læringssyn hvor omsorg, lek, læring og danning er sentrale deler. Vår pedagogiske plattform bygger på Barnehageloven og Rammeplan for barnehager. Vi legger

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/16 FOR TROLLSKOGEN BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015/16 FOR TROLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015/16 FOR TROLLSKOGEN BARNEHAGE TROLLSKOGEN BARNEHAGE, KANTARELLEN 23, 1405 LANGHUS TLF.: 64 91 18 20-26 1 Innledning Velkommen til et nytt barnehageår! Som vanlig gir årsplanen oversikt over

Detaljer

Halvårsplan. Elvland barnehage. høsten 2011. Holtålen Kommune

Halvårsplan. Elvland barnehage. høsten 2011. Holtålen Kommune 1 av 7 Holtålen Kommune Elvland barnehage Halvårsplan høsten 2011 Halvårsplanen bygger på: Lov og forskrifter for barnehagen Rammeplan for barnehagens innhold Barnehagens virksomhetsplan 2 av 7 Barnehagens

Detaljer

PROGRESJONSPLAN. med fokus på idrett og uteaktiviteter

PROGRESJONSPLAN. med fokus på idrett og uteaktiviteter PROGRESJONSPLAN med fokus på idrett og uteaktiviteter Forord Kropp, bevegelse og helse Nærmiljø og samfunn Natur, miljø og teknikk Etikk, religion og filosofi Kunst, kultur og kreativitet Kommunikasjon,

Detaljer

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage Årsplan 2011-2012 Ervik barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning Lek

Detaljer

Årsplan for skolefritidsordningen

Årsplan for skolefritidsordningen Berlevåg skole Årsplan for skolefritidsordningen SFO skal være et sted hvor barnet opplever å bli ivaretatt, og hvor det finner helhet og sammenheng i hverdagen. Virksomheten legger til rette for lek,

Detaljer

Situasjon: Åpningstid og morgenstund Tidsrom: 7.15 9.30

Situasjon: Åpningstid og morgenstund Tidsrom: 7.15 9.30 Situasjon: Åpningstid og morgenstund Tidsrom: 7.15 9.30 Hovedmål: Alle skal føle trygghet når de kommer i barnehagen. Velkommen! Forankring i Rammeplanen: Kap 4: Sosialt samspill, lek og hverdagsaktiviteter

Detaljer

Velkommen til barnehageåret 2011 2012 på avdeling Revehiet

Velkommen til barnehageåret 2011 2012 på avdeling Revehiet Godt sted å være Godt sted å lære Lek og moro Revehiet Velkommen til barnehageåret 2011 2012 på avdeling Revehiet 07.00 Barnehagen åpner Dagsrytmen på Revehiet: 08.45 Frokost 10-12 Utetid / inneaktiviteter

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Høst 2012

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Høst 2012 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Høst 2012 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015 Halvårsplana

Detaljer

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Barnehage året 2013 2014 er vi 12 barn på avdeling Glede. Personalet på avdelingen vil være fordelt slik: Personalet på Glede: Pedagogisk leder: Anette

Detaljer

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Visjon Felles visjon for alle BKF Barnehager er Verdier i fokus. Vi vil legge til rette for at barna får mulighet til å utvikle de beste sidene ved seg selv rett og

Detaljer

Periodeplan For Solstrålen

Periodeplan For Solstrålen Periodeplan For Solstrålen September- november 2012 Innledning Vi ønsker både gamle og nye barn og foreldre/foresatte velkommen til et nytt barnehageår her på Solstrålen. Lea Neema, Christian og Kristian

Detaljer

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling Bamsebo høst 2017

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling Bamsebo høst 2017 Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling Bamsebo høst 2017 Visjon: «Lek, vennskap og naturglede med inspirerende voksne tilstede» Innledning Velkommen til et nytt barnehageår. I denne planen finner

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR ASKELADDEN

HALVÅRSPLAN FOR ASKELADDEN HALVÅRSPLAN FOR ASKELADDEN HØSTEN 2012 VÅR VISJON: Barnas hus skal være en god barnehage, preget av trygghet, trivsel, danning og læring for barn og voksne. Dere må se denne planen i sammenheng med Velkomstskrivet

Detaljer

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013 VENNSKAP OG LEK Barnehagen skal bidra til trivsel i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap (Barnehageloven 1, 3.ledd) PERIODE:VÅR 2013 JANUAR, FEBRUAR, MARS, APRIL,

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AUGUST 2016

PERIODEPLAN FOR AUGUST 2016 PERIODEPLAN FOR AUGUST 2016 Velkommen til et nytt barnehageår! Velkommen til et nytt barnehageår i nye lokaler! Ekstra velkommen til nye barn og foreldre! Etter en god sommerferie, er vi nå klare og ser

Detaljer

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER BAMSEBU BARNEHAGE SA Læring har lenge vært et viktig tema i barnehagen. Barna skal gjennom årene de går her bli godt forberedt til å møte skolen og den mer formelle undervisningen

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer