ÅRSPLAN FOR LØVSET BARNEHAGE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSPLAN 2006 2007 FOR LØVSET BARNEHAGE"

Transkript

1 ÅRSPLAN FOR LØVSET BARNEHAGE Årsplanen er vårt arbeidsredskap i det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Den forteller hva vi vektlegger i barnehagehverdagen, våre verdier og holdninger i arbeidet med barna og våre arbeidsmetoder. Den skal vise at vi er en levende organisasjon i utvikling. INNHOLD: 1. DEN GODE BARNDOM 2. VENNSKAP 3. FORELDRESAMARBEID 4. PERSONALUTVIKLING 5. SAMARBEIDSPARTNERE SØRSIA: 0-3 ÅRS BASEN NORDSIA: 3-5 ÅRS BASEN

2 1. DEN GODE BARNDOM Nestekjærlighet og solidaritet er grunnsteiner i vår kultur. For å fremme det må de voksne i barnehagen og familien fremme toleranse og respekt. Det er av stor betydning at barna får oppleve varme og kjærlighet. Av dette har vi tro på at det vil gro mange gode minner! Personalet i dialog med foreldrene har derfor spisset fokuset på: Omsorg som kjennetegnes ved - jeg ser deg - fysisk kontakt - lytte - jeg ser ditt behov nå - hei + bruk navn Humor og glede som kjennetegnes ved - smile og være glad - ta vanskelige dager med godt humør - god tone - synge - le sammen med barnet - tørre og tulle og tøyse Tid som kjennetegnes ved - tid til å lese/snakke - hva vil barnet/stopp opp - ta det med ro - vente - sitte ned på gulvet

3 2. VENNSKAP Tidligere erfaringer med jevnaldrende har stor betydning for barns samspillsferdigheter og gjør barnehagen til en viktig arena for sosial utvikling, læring og etablering av vennskap. Barnehagens hverdag bør være preget av gode følelsesmessige opplevelser. Glede, humor og estetiske opplevelser må være kjennetegn ved barns tilværelse i barnehagen. I omsorg, lek og læring vil barns sosiale kompetanse både bli uttrykt og bekreftet ved at de viser evne til å leve seg inn i andres situasjon og vise medfølelse. Sosial kompetanse er vesentlig for å motvirke utvikling av problematferd som diskriminering og mobbing. 2.1 Inkluderende fellesskap med plass til hvert enkelt menneske Et særtrekk ved norsk barnehagetradisjon er at vi ser omsorg og oppdragelse, lek, hverdagsaktiviteter og læring i sammenheng. Barnehagens dagligliv skal preges av samvær som innebærer at personalet lytter, støtter og utfordrer barna. Barnehageloven sier at oppdragelsen skal skje i samsvar med kristne grunnverdier. Rammeplanen klargjør at det med kristne grunnverdier forstås medmenneskelighet eller nestekjærlighet, tilgivelse, menneskeverd, likeverd, ansvar for fellesskapet, ærlighet og rettferdighet. 2.2 Hva barnehagen vektlegger - trygghet glede - respekt- tilhørighet - empati MUSIKK, FRILUFTSLIV OG MILJØ står sentralt i formidlingen på Løvset barnehage. Den nye rammeplanen som vi skal gjøre til vårt arbeidsredskap gjennom kursing og erfaringer stiller krav om synliggjøring av sju fagområder som er: - Kommunikasjon, språk og tekst - Kropp, bevegelse og helse - Kunst, kultur og kreativitet - Natur, miljø og teknikk - Etikk, religion og filosofi - Nærmiljø og samfunn - Antall, rom og form Dette vil komme fram gjennom videre planlegging og evaluering, månedsplaner og ulik dokumentasjon som bilder, forestillinger og i beste fall hverdagen i barnehagen! 3. FORELDRESAMARBEID Den viktigste samarbeidspartneren vår er foreldrene. Vi har et felles ansvar og ønske om at barna og voksne skal ha en trygg, artig og stimulerende hverdag. Da er dialogen om barnet viktig, og forståelsen for at samspillet med andre barn og voksne i barnehagen er sentralt. Evaluering/vurdering skjer gjennom den daglige kontakten, men også gjennom foreldremøter, foreldresamtaler.

4 4. PERSONALUTVIKLING Personalets egenvurdering skjer gjennom personalmøter, basemøter og lederteammøter. Melhus kommune har kompetansekrav til barnehagene. Vi vil derfor fortsette kursing i grunnleggene kjennskap om TRAS Tidlig registrering av språkutvikling. Styreren på Løvset representerer Melhus kommune i utviklingsgruppa for vår region, d. v. s. Møre og Romsdal, Nord- og Sør Trøndelag, i forbindelse med likestilling. Departementet har forpliktet fylkene på en handlingsplan med tittel: Den gode barnehagen er en likestilt barnehage. Det er viktig at det jobber menn i barnehagen, og det er viktig at både kvinner og menn som jobber i barnehagen er bevist hvordan vi påvirker/styrer/hindrer gutter og jenter til å utvide sine handlingsmønster og arenaer. I barnehagen kan vi gi jenter og gutter mulighet for bredere sosiale rollemønster! RAMMEPLANEN FOR BARNEHAGER var ny Det er derfor satt i verk et opplæringsprogram for alle barnehagene i Melhus. Dette skal gå over to år. Denne vinteren skal temaene være: Barns medvirkning, Likestilling og fagområdet Antall, rom og form. 5. SAMARBEIDSPARTNERE Kommunen har ansvar for at de ulike tjenestene for barnefamiliene er godt koordinert. For at barn og foreldre skal få et mest mulig helhetlig tilbud til beste for barnas oppvekst og utvikling, kreves det at vi samarbeider med andre tjenester og institusjoner i barnehagen. Vi har derfor etter behov et samarbeid med grunnskolen, barneverntjenesten, helsestasjonen, den pedagogisk psykologiske tjenesten og utdanningsinstitusjoner.

5 Sørsia Sørsia har 14 plasser for barn i alderen 0-3 år som er nybegynnere i livet. Barna opplever verdenen gjennom bruk av sansene og lærdommen skapes gjennom egen aktivitet. 0-3 åringen opplever verden konkret og helhetlig og de er avhengige av å se, høre, smake og lukte for å begripe derfor er det viktig at vi som voksne lar barna få prøve selv. Barns væremåte i denne alderen kjennetegnes ved; avhengighet, føler glede med hele seg, åpenhet, bevegelsestrang, omsorgsvilje, hjelpsomhet og gleden i øyeblikket. En kan si at så lenge øynene er åpne går motoren. Barna i denne alderen har stor bevegelsestrang og vi har lagt vekt på å gi god gulvplass til kryping, krabbing og springing. Barnehagens uteområde er utformet for å gi barna motoriske utfordringer. Vi ønsker å jobbe ut i fra planer som ikke er for detaljerte, men som gir rom for enkeltbarnet og det som skjer i øyeblikket. Vi ønsker å ta vare på gledesfylte opplevelser og skape et rom for samspill mellom barn- barn og barn- voksen. Det er fint å ha perioder på dagen hvor ingenting er planlagt, men hvor alt kan skje. En strukturert dagsrytme er med på å gi barna forutsigbarhet i hverdagen. Vi har satt opp viktige elementer i dagsrytmen og utdypet den pedagogiske tenkinga rundt dem.

6 Mottak - Barn og foreldre skal føle seg velkomne i barnehagen - Rom for gjensidig utveksling av informasjon. Denne informasjonen kan være et godt utgangspunkt for samtale med barna. Den gode samtalen tar utgangspunkt i noe kjent og kjært for barnet. - Viktig at barna får en myk start på dagen, gjerne skjermet fra resten av basen - Den voksne er initiativtaker til samtalen, og er et forbilde i forhold til det å kommunisere med andre mennesker. Dette er en viktig del i barns språkutvikling. Måltid - Sosial situasjon med et felles møtepunkt. - Utvikling av sosial kompetanse og vi lærer å: Sende til hverandre Være høflig og si takk, kan du sende meg, kan jeg få - Selvstendighetstrening. Barna bestemmer selv hva de vil ha på brødskiva. De benevner pålegg og drikke. De får prøve å smøre på selv og får finmotorisk trening. - Vi ønsker å skape en positiv og god stemning rundt måltidet. Vi har fokus på å gjøre det koselig og at vi snakker sammen i en rolig tone. Gruppedeling - Hovedmålet er å se enkeltbarnet. - Gruppene er delt inn etter utviklingsnivå og det gjør det lettere å planlegge aktiviteter som er tilpasset hvert enkelt barn. - Den voksne får ulike roller i gruppa, som observatør, deltaker, initiativtaker, samtalepartner, leder og modell. - Gir en trygg ramme som gjør at barna tør å prøve ut litt mer. - Barna lærer av hverandre

7 Lek - 1- åringens lek: Utforske lekene, ta på, lukte på, smake på og teste ut lekenes funksjoner. Enelek Er kort tid på hver lekearena Generell stor utforskningstrang - 2- åringens lek: Begynnende interesse for lek med andre barn. Enkel rollelek rundt hverdagssituasjoner. Større interesse for finmotoriske leker. Større konsentrasjonsevne og de er lenger på hver lekearena. Språket spiller en stadig større rolle. - Lek er barnehagens arena for læring. - Lek er en lystbetont aktivitet som er indre motivert. - Barn tar med seg opplevelser og gjøremål inn i leken, som for eksempel forberedelse til lunsj, stellesituasjon, eventyr og så videre Stellesituasjon - Fin anledning til å se enkeltbarnet - Gir rom for den gode samtale. - En situasjon med mye nærhet og omsorg med blikkontakt og fysisk kontakt.

8 Tema: VENNSKAP Måned Tema Innhold Bakgrunn for valg September Å bli kjent Bruk av sanger Å skape trygghet Lager og spiller i barnegruppa lotto- spill Å bli kjent Familiehus Turer i nærmiljøet Bruk av karthvor bor barna Oktober Fuglene våre Lage fuglemat og fuglebrett Høre på fuglelyder. CD og turer i skogen. Se på bilder av fugler. November Kroppsspråk Lager puter med ansiktsuttrykk Ser i bøker Sanger/ musikk Gruppedeling Bruk av hånddukker Desember Juleforberedelser Luciafeiring Nissefest Formidling av julebudskapet Juleevangeliet Rolig adventstid Å ta vare på naturen Utvikle empati overfor dyr, natur og hverandre Bli bevisst på eget og andres kroppsspråk Empati Sosial kompetanse Rammeplan Kapittel 3.7 Antall, rom og form: Erfarer plassering og orientering og på den måten utvikler sine evner til lokalisering. Legge til rette for at barna i lek og hverdagsaktiviteter får erfaringer med ulike typer mål og stimulere barna til å fundere rundt avstand og tid. Kapittel 3.5 Etikk, religion og filosofi: Utvikler toleranse og interesse for hverandre og respekt for hverandres bakgrunn, uansett kulturell og religiøs eller livssynsmessig tilhørighet. Møte barnas tro, spørsmål og undring med alvor og respekt Kapittel 3.1 Kommunikasjon, språk og tekst: Bli kjent med bøker, sanger, bilder. Være seg bevisst sin forbildefunksjon for hvordan en lytter, gir konstruktiv respons og bruker kroppspråk, talespråk og tekst

9 NORDSIA: 3 5 ÅRSBASEN INNLEDNING Da er et nytt og spennende barnehageår i gang og vi håper alle har funnet seg til rette på Østog Vestsia. Ved hjelp av denne årsplanen ønsker vi å gi dere foreldre et større innblikk i hvordan hverdagen på Øst- og Vestsia arter seg. Vi har tatt hensyn til foreldrenes ønsker, og overordnede planer barnehagen må følge. Årsplanen vil bli brukt som et redskap i vårt pedagogiske arbeid, samt gi dere foreldre informasjon om det som skal skje i barnehagen dette barnehageåret. I arbeidet med barna er vi fleksible og derfor oppmerksomme på barnas signaler. Barns medbestemmelse er noe vi tar på alvor. Planer kan derfor forandres. Vi ser fram til et fortsatt godt samarbeid med dere og håper det blir nok et givende år for store og små på løvset barnehage. Pedagogisk arbeid Barnehagen har satt seg et felles tema, vennskap, som vi skal arbeide med. Under dette har vi på Øst og Vestsiden valg å se nærmere på: Trygghet Glede Empati Respekt Tilhøringhet Med utgangspunkt i barnas alder og utvikling har gruppene valgt å formidle barnehagens tema gjennom: Tekstskaping Språkstimulerende leker og spill Rollelek TRAS

10 Organisering Øst- og vest siden er delt inn som en base. Dvs. at barna selv kan velge hvor de vil leke og hvem de leke med. Barna vil få mange flere å spille på lag med, de får sosial trening i både store og mindre grupper. Samtidig får vi utnyttet personalressursen i langt større grad. Dette er bl.a. årsakene til at vi har valgt å organisere oss som en stor base. Vi har til sammen 40 plasser, fordelt på 2 garderober i alderen 3-5 år. For å sikre god oppfølging gjennom lek, sosial- og språklig kompetanse (Rammeplan for bgh kap.2) har vi valgt å dele barna inn i 3 aldersbestemte grupper. I gruppene vil de voksne legge forholdene godt til rette for det enkelte barn og dets behov. Personalet vil tilrettelegge aktiviteter etter barnas nysgjerrighet og barnehagens tema. Den frie leken vil også bli tatt godt vare på i gruppene. Det er faste voksne som er knyttet til hver gruppe, på denne måten vil vi oppnå stabilitet, trygghet og kontinuitet i gruppen. Noe vi legger stor vekt på. Barna vil være i gruppene 3 dager i uken: tirsdag onsdag torsdag Hver gruppe skal være på minst en tur i uken (se fordeling av turdager) Gruppene er delt inn slik: EKORN GRUPPEN Født 2003 REVE GRUPPEN Født 2002 GAUPE GRUPPEN Født 2001 Micahel Katrine Liva Tobias Hanne Storm Sandra Christina Malin Signy Petter Nora Christian Vilde Ø.K. Mathias Helene Thea Fredrik Sofie Sander H. Daniel Kim Andre Anniken Sara Helen Magnus Marcus Vilde F. Christoffer Michelle Sander N. Siri Jo Randin Thomas Benjamin Synne Mikkel Emilia Vanja TURDAG: Onsdag TURDAG: Torsdag TURDAG: Tirsdag

11 Kor Hver fredag kl har vi kor i barnehagen. Da tar vi fatt på nye og gamle sanger, sangleker og andre øvelser. Vi har valgt å ha kor gruppevis, dvs. at ekorn-., rev- og gaupegruppa rullerer på å delta i korsamlingen. Det vil komme fram på månedsplanen hvilken gruppe som har kor den aktuelle fredagen. Førskoleklubb I år har vi 12 barn som til neste høst skal begynne på skolen. Dette utgjør hele Gaupegruppen. Vi ønsker å gjøre litt ekstra stas rundt disse barna, derfor har vi laget en egen klubb. Pga delte plasser og ulike dager hvor barna er på barnehagen har vi valgt å legge førskoleklubben på torsdagene, som en del av gruppeaktiviteten. Vi kommer til å gjøre litt andre aktiviteter, dra på utflukter osv. Det vil komme frem på månedsplanen om det er noe spesielt som vil skje på førskoleklubben. Bursdagsfeiring Det å feire bursdag er noe alle barn og voksne ser fram mot. Det er dagen alt kun dreier seg om bursdagsbarnet. Slik er det i banehagen også. Vi ønsker å markere bursdagene på hver enkelt unge i barnehagen. De vil få en bursdagskrone som de selv har vært med på å lage, ha på seg bursdagskappen under samlingene og se hva som befinner seg i den hemmelige svarte boksen. Fra denne boksen får bursdagsbarnet velge seg en ting. Bursdagsbarnet er også den som styrer skuta under samlingen, velger sanger, fortellinger osv. Barnehagen er opptatt av kosthold og ernæring, derfor ønsker vi ikke at dere foreldre tar med kake til barna når det skal feires i barnehagen.

12 Turer Vi har faste turdager i barnehagen. Men vil også ved siden av den faste turdagen benytte nærområdet aktivt. Enten det er i form av skog, mark eller boligområder. Barna har behov for å se hva som befinner seg på andre siden av gjerdet. Utforske, skape nysgjerrighet, bruke sansene osv. Derfor ønsker vi at barna til en hver tid har en tursekk i barnehagen. Barna vil ha en sekk på ryggen enten den er tom eller full. Innholdet i tursekken varierer fra årstid til årstid (se eget skriv om innhold i sekk) Oppe i skogen har vi faste leirplasser vi drar til, samtidig som vi stadig vekk utforsker nye områder. Skogen er den største lekeplassen vi har på Løvset, derfor akter vi å bruke den så ofte vi kan. Måltid På løvset barnehage ønsker vi å gi barna sunne og gode matvaner. Barn er i aktivitet gjennom hele dagen. De utforsker omgivelsene, suger til seg læring og søker nye utfordringer. På bakgrunn av dette er måltidet viktig. Kroppen trenger næring for å fungere, og den har behov for et godt og sunt kosthold for å fungere optimalt. Derfor har vi valgt å ikke servere søtt pålegg som for eksempel syltetøy, honning, nugatti osv. Vi ønsker å gi barna et innholdsrikt og næringsrikt kosthold. Vi serverer lunsj til barna hver dag, på fredagene har vi varmlunsj. Utpå dagen har vi også et mellommåltid hvor barna får servert frukt og muligheten til å spise medbrakt matpakke. Foreldre smører selv frokost til sine barn, frokost i barnehagen er til Månedsplan Hver måned vil det komme ut en månedsplan i hyllene. På denne månedsplanen vil innholdet for Øst- og Vestsiden presenteres, ulike aktiviteter, turer og bursdager. Vi oppfordrer også til å se på baksiden av månedsplanen. Der vil det står noe informasjon og en månedsslutt. I garderobene vil det også henge en månedsplan, skulle det bli noen forandringer så vil det komme fram på denne.

13 MÅNED AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER JANUAR AKTIVITETER Oppstart med gamle og nye barn. Vi blir kjent, synger, leker og lærer oss rutinene på barnehagen. Vi arbdeider med: Trygghet Foreldremøte (21.09) Oppstart grupper Oppstart førskoleklubb Vi arbeider med: Glede Planleggingsdag (09.10) Høstferie (uke 41) Oppstart foreldresamtaler Vi arbeider med: Glede Foreldresamtaler Foreldrekaffe Planleggingsdag (24.11) Jul i barnehagen Lucia-feiring (13.12) Juleevangeliet - julekrybbe Nissefest Vi arbeider med: Empati Ski og snøaktiviteter FEBRUAR Vi arbeider med: Empati Ski og snøaktiviteter Karnevall / fargedag MARS APRIL MAI JUNI / JULI Vi arbeider med: Respekt Foreldresamtaler Planleggingsdag (05.03) Ski / akedag Vi arbeider med: Respekt Påske i barnehagen Besteforeldrekaffe Foreldresamtaler Vi arbeider med: Tilhørighet 17. mai Den norske / andre kulturer Ferieavvikling

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

«MED ROM FOR ALLE OG BLIKK FOR DEN ENKELTE»

«MED ROM FOR ALLE OG BLIKK FOR DEN ENKELTE» «MED ROM FOR ALLE OG BLIKK FOR DEN ENKELTE» Godkjent i samarbeidsutvalget 10.09.2014 Innhold Om Nordkjosbotn barnehage...........3 Mål og innhold for hverdagsaktiviteter i barnehagen vår...5 Førskoleklubb...

Detaljer

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!!

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! www.nannestad.kommune.no/midtbygdabarnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Grunnlag for det pedagogiske arbeidet

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 SKARSTUBBEN FAMILIEBARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015 SKARSTUBBEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN 2015 SKARSTUBBEN FAMILIEBARNEHAGE PRESENTASJON AV BARNEHGEN Skarstubben Familiebarnehage er en selvstendig familiebarnehage, som arbeider tett med Askeladden familiebarnehage. Familiebarnehagene

Detaljer

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk, begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund www.alesund.kommune.no/sub/norvebh/ Tlf: 70162495 1 Forord Her på Nørve barnehage er

Detaljer

Årsplan for Åpen barnehage i Kastellveien 1, tilknyttet Kirkens Bymisjon Arendal

Årsplan for Åpen barnehage i Kastellveien 1, tilknyttet Kirkens Bymisjon Arendal Årsplan for Åpen barnehage i, tilknyttet Kirkens Bymisjon Arendal 2015 Åpen barnehage Åpen barnehage er et utradisjonelt barnehagetilbud for barn i alderen 0-6 år. Det som først og fremst skiller en åpen

Detaljer

ÅRSPLAN BIRKELAND BARNEHAGE 2011-2012

ÅRSPLAN BIRKELAND BARNEHAGE 2011-2012 ÅRSPLAN BIRKELAND BARNEHAGE 2011-2012 1. INNLEDNING Alt vi gjør i barnehagen er med på å forme og prege barna. I tillegg forbereder vi barnas møte med fremtiden. Derfor er barnehagens innhold viktig. Gjennom

Detaljer

Granvollen Familiebarnehage

Granvollen Familiebarnehage Granvollen Familiebarnehage ÅRSPLAN 2014-2015 Granvollen Familiebarnehage Gamle Drammens vei 61 B 1369 Stabekk Telefon: 67 12 10 19 INNLEDNING Granvollen Familiebarnehage drives etter Lov om barnehager

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

Å RSPLAN 2012/2013 K V E N N E H A U G E N. «Omsorg, lek og læring» BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder. Kontakt: 91 78 35 30

Å RSPLAN 2012/2013 K V E N N E H A U G E N. «Omsorg, lek og læring» BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder. Kontakt: 91 78 35 30 K V E N N E H A U G E N F A M I L I E B A R N E H A G E «Omsorg, lek og læring» Å RSPLAN 2012/2013 BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder Kontakt: 91 78 35 30 Kvennehaugen, 4760 BIRKELAND telefon:

Detaljer

ÅRSPLAN 2013-2014 GRANÅSEN. - Barn og voksne hånd i hånd

ÅRSPLAN 2013-2014 GRANÅSEN. - Barn og voksne hånd i hånd ÅRSPLAN 2013-2014 GRANÅSEN - Barn og voksne hånd i hånd Granåsen 20 1362 Hosle Tlf. 67 14 44 15, styrer: 40 14 62 05 Blåbær: 40146204, Jordbær; 40146211, Tyttebær; 40146215 Barnehagens hjemmeside: www.barnehagenvaar.no

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side nr. 2. Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3

Innholdsfortegnelse. Side nr. 2. Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3 Fagerheim barnehage Årsplan 2012 2013 Innholdsfortegnelse Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3 Vurdering av årsplan for 2011-2012 Vurdering av

Detaljer

Ekeberg barnehage. Sammen om en god start, for en rik framtid Årsplan 2013/2015. www.ekebergbarnehage.no

Ekeberg barnehage. Sammen om en god start, for en rik framtid Årsplan 2013/2015. www.ekebergbarnehage.no Ekeberg barnehage 2013/2015 Sammen om en god start, for en rik framtid Årsplan www.ekebergbarnehage.no Velkommen til Ekeberg barnehage Ekeberg barnehage startet opp i oktober 1995. Den gang i leide lokaler.

Detaljer

VÅR VISJON: ETT GODT BARNEHAGELIV MED MYE LÆRING OG MESTRING

VÅR VISJON: ETT GODT BARNEHAGELIV MED MYE LÆRING OG MESTRING F 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning side 2 Formål for barnehagen «3 De sju fagområdene «3 Progresjonsplan «3 7 Barns medvirkning «8 Førskolen «9 Overgang barnehage skole «9 En flerkulturell barnehage «10

Detaljer

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE 2014 2015 Innhold PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 4 RÅDHUSMARKA BARNEHAGE SITT SATSINGSOMRÅDE... 4 SAMARBEID MED VITENFABRIKKEN... 4 SOSIAL KOMPETANSE... 4 BARNEHAGENS LEDELSE...

Detaljer

ÅRSPLAN AUG 2010 AUG 2011

ÅRSPLAN AUG 2010 AUG 2011 ÅRSPLAN AUG 2010 AUG 2011 Barneøyne som skinner Latter som ringer En barndom blir som minner Før er ikke nå Men la oss gjøre så godt vi kan Også for de små Som er fremtidas kvinne og mann Leik og opplevelser

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

Årsplan for Linken barnehage

Årsplan for Linken barnehage Årsplan for Linken barnehage Forord Velkommen til Linken barnehage. Denne årsplanen er skrevet med utgangspunkt i Lov om barnehager, Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, Standard for kvalitet

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.06.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK START PÅ BARNEHAGELIVET...

Detaljer

Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE. Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk

Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE. Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk KONTAKTINFORMASJON Melløsparken barnehage SA Dyreveien 16b 1532 Moss Tlf: 69206530 post@mellosparkenbarnehage.no

Detaljer

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Tårnsvalen barnehage AS Måltrosten barnehage Tårnsvalen ble startet som en familiebarnehage med 8 barn og 2 ansatte

Detaljer

Praktiske opplysninger: Åpningstider Barnehagen har åpent fra kl.7.30 16.30. Vi ber dere å holde dere til disse tidene.

Praktiske opplysninger: Åpningstider Barnehagen har åpent fra kl.7.30 16.30. Vi ber dere å holde dere til disse tidene. Årsplan 2013/2014 1 Presentasjon av de ansatte: Laila Vevik Bierud er eier og daglig leder. Hun har kontordager i Drømmevika mandag, onsdag og fredag, samt at hun er på avdeling tirsdag og torsdag. Siv

Detaljer

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Årsplan August 2010- august 2011 for Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund Tlf: 70 16 24 95 1 Forord Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehageår her på

Detaljer

Frelsesarmeens barnehager, Solgården

Frelsesarmeens barnehager, Solgården Årsplan 2013 og 2014 Frelsesarmeens barnehager, Solgården Forord Da er vi kommet til 2013! Nytt år med nye muligheter. Vi ser frem til to år med læringsrike aktiviteter og gode opplevelser. Vi er en del

Detaljer

Årsplan BLÅBÆRSKOGEN 2015-2016 2014/2015

Årsplan BLÅBÆRSKOGEN 2015-2016 2014/2015 Årsplan BLÅBÆRSKOGEN 2015-2016 2014/2015 VELKOMMEN TIL ET NYTT BARNEHAGEÅR. I årsplanen til Blåbærskogen vil vi fortelle litt om hvordan vi tenker oss hverdagen hos oss. Barnehageloven: Barnehagen skal

Detaljer

Årsplan 2014 / 2015 Svanviken barnehage 1910 2015 105 ÅR

Årsplan 2014 / 2015 Svanviken barnehage 1910 2015 105 ÅR Årsplan 2014 / 2015 Svanviken barnehage 1910 2015 105 ÅR Visjon: Barnet i fokus. Verdier: Barnet skal møtes med respekt, aksept, tillit og tiltro. Ved alle handlinger som angår barn som foretas av myndigheter

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

INNLEDNING. I Storeng Familiebarnehage jobber:

INNLEDNING. I Storeng Familiebarnehage jobber: INNLEDNING Årsplanen for Storeng Familiebarnehage er utarbeidet i tråd med Lov om Barnehager og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Årsplanen vår viser hva vi er opptatt av i familiebarnehagen

Detaljer

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Innhold Barnehagens plandokument Vår visjon s. 3 Vurdering av barnehageåret 2012/13 s. 4 Barnehagens organisasjon s. 6 Prosjektarbeid 2012/13 s. 7 Barnehagens

Detaljer