Espira Ormadalen. Årsplan ORMADALEN SOLKNATTEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Espira Ormadalen. Årsplan 2015-16 ORMADALEN SOLKNATTEN"

Transkript

1 Espira Ormadalen ORMADALEN SOLKNATTEN Årsplan

2 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Kontaktinfo...4 Ansatte...4 Barns medvirkning...4 Voksenrollen...4 Tema og satsingsområde - Utgangspunkt for pedagogiskopplegg i barnehagen...5 Være sammen...6 Sosial kompetanse...6 Kompetanse for mangfold...7 Felles foreldrekurs...7 Samfunnsengasjement...7 Kosthold/ernæring - måltider i barnehagen...7 Bursdagsfeiring i barnehagen...7 Førskolegruppa/Skolespira...7 Dokumentasjon...8 Samarbeid barnehage/hjem...8 Tur...8 Bringing og henting...8 Sykdom...8 Årshjul 2015/ DEL 2 Generell del Espira...12 Del 1 FAKTA Åpningstid Åpent 12 mnd i året Oppholdstid % Foreldrebetalingen følger de kommunale satsene, betalingsfri i juli Måltider frokost, lunsj, frukt og middag en gang i uken Sentral beliggenhet nær Orstad idrettsanlegg, Orstad skole og 10 min gange fra Øksnevadporten togstasjon Stort lekeområde ute med naturtomt og grillplass Aktivt og forskende friluftsliv Aktivt foreldresamarbeid Førskolegruppe / SkolEspira INNLEDNING Barnehagens årsplan skal gi informasjon om hvordan barnehagene formidler sin omsorg og kunnskap til barna. Årsplanen er en konkretisering av Lov om Barnehager og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Del 1 beskriver barnehagens pedagogiske arbeid, mål, satsingsområder, egenart og gir i tillegg viktig informasjon til foreldre og andre samarbeidspartnere. Del 2 er felles for alle Espirabarnehagene og beskriver Espiras pedagogiske plattform. BARNEHAGEN VÅR Espira Ormadalen barnehage åpnet 25. august Barnehagen vår ligger på Orstad i Klepp kommune. Vi har tilsammen 7 avdelinger med plass til ca. 135 barn i aldersgruppen 0-6 år. Avdelingene har fått navn etter insekter og blomster i dalen; Mauren, Løvetann, Smørblomst, Marihøna, Blåklokke, Sommerfuglen og Biene. Espira Ormadalen er en privat barnehage i Espira Gruppen som driver over 80 barnehager med rundt 7500 barn og over 2200 ansatte. Les mer på 2 3

3 KONTAKTINFO Avdelinger nede; Sommerfuglen: småbarnsavdeling Mauren: småbarnsavdeling Smørblomst: åringer Avdelinger oppe; Biene: småbarnsavdeling Marihøna: småbarnsavdeling Blåklokke: åringer Løvetann: åringer Kontor: / / E-post: Hjemmeside: Adresse: Erleveien 3, 4353 Klepp Stasjon Kontonr.: Organisasjonsnr.: Faktura adresse: Espira Ormadalen AS, Boks 353, 4291 Kopervik. ANSATTE I Espira Ormadalen barnehage har vi 31,1 årsverk. I barnehagen vår jobber barnehagelærere, barnevernspedagoger, sosionom, sykepleiere, spesialpedagog, lærer, fysioterapeut, vernepleier, barne- og ungdomsarbeidere, fagarbeidere og pedagogisk medarbeidere. Styrer i barnehagen er den øverste administrative og pedagogiske leder, og er ansvarlig for barnehagens daglige drift. Barnehagen har en 60% administrasjonsressurs stilling utenom styrer. Hver avdeling har en ansvarlig pedagogisk leder som er utdannet førskolelærer. Ved mangel på førskolelærere søkes det dispensasjon fra utdanningskravet som førskolelærer. For øvrig er personalet satt sammen for å sikre et godt pedagogisk tilbud. På alle avdelingene er det 4 fulle årsverk. På de store avdelingene, for 3,4 og 5 åringene er det 24 barn. På småbarnsavdelingene er det 14 barn. Vi har 1 årsverk på «toppen» som tar sykefravær og fravær når pedagogisk personale tar desentralisert barnehagelærer utdanning. I Espira Ormadalen barnehage har personalet og vikarer levert inn tilfredsstillende politiattest, samt underskrevet på taushetsplikt etter forvaltningslovens 13. Barns medvirkning Barns medvirkning er et sentralt punkt i Rammeplanen. I barnehageloven står det følgende om barns medvirkning; Barn i barnehagen har rett til å gi utrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkt skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. (Barnehagenlovens 3 Barns rett til medvirkning). 3 er forankret i FN` s Barnekonvensjon. Begrepet medvirkning bruker vi i det daglige med ulike nyanser. Synonyme ord til medvirkning er blant annet; bidra,delta, ha en finger med, influere, hjelpe til (jfr. norsk synonym ordbok), uten å ha det fulle ansvar. Barnehagen legger til rette for barnesamtaler, der den voksne er aktivt lyttende til det barnet er opptatt av og lytter til barnets meninger. Barnehagen er opptatt av å sette barnets ønsker ut i praksis i hverdagen. I Espira Ormadalen barnehage legger vi hverdagen til rette, slik at barna får ulike valg i løpet av dagen. Voksenrollen For oss voksne i Espira Ormadalen barnehage er det viktig å vise; OMSORG Omsorg Møte trygghet Sett Orden og forutsigbarhet Respekt Gode grenser Det er viktig for oss at barna blir møtt med omsorg. De blir sett og opplever trygghet og respekt i sitt daglige møte med den voksne i barnehagen. Barna møter trygge og forutsigbare voksne som gir barna gode rammer å vokse i. Tema og Satsingsområde utgangspunkt for pedagogisk opplegg i barnehagen Hovedtema for hele barnehagen vil dette barnehageåret være vår danske nasjonaldikter HC Andersen som og tilhører verdenslitteraturen som eventyrforfatter. Han ble født 2. april i 1805 i Odense og døde i Vi vil gjøre oss kjent med noen av hans eventyr med ulik vektlegging på de ulike aldersgruppene. Eksempler på noen av de 156 eventyrene han har skrevet er, Prinsessen på erten, Fyrtøyet, lille Claus og store Claus, Keiserens nye klær, Den standhaftige Tinnsoldat, Den stygge andungen, Nattergalen, Ole Lukøye, Stoppenålen, Det gamle grantreets siste drøm, Tommelise. De største gruppene har faste reisemål ut av barnehagen, 3 åringene tur til Sandtangen, 4 åringene tur til Jærmuseet og 5 åringene tur til barnemuseet i Stavanger.. Ellers legges alle planer, månedsplaner og ukeplaner for de ulike gruppene ut på Spireportalen. Vi vil og jobbe med barnehagen sitt mandat; Danning gjennom omsorg, lek og læring (Rammeplanen pkt 1.3) Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i Omsorg Møte trygghet Sett Orden og forutsigbarhet Respekt Gode grenser ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. (Barnehageloven 1.formål, 1. ledd) Barnehagen som pedagogisk virksomhet har sin egenart og sine tradisjoner som vi ivaretar. Vi annerkjenner barndommens egenverdi som står sentralt i denne tradisjonen. Den helhetlige og integrerte tilnærmingen som karakteriserer barnehagens virksomhet ivaretas i formålet blant annet gjennom omsorg, lek, læring og danning. Danning er en livslang prosess som blant annet handlet om å utvikle evne til å reflektere over egne handlinger og væremåter. Danning skjer i samspill med omgivelsene og med andre og er en forutsetning for meningsdanning, og demokrati. Vi forankrer danning i verdiene i formålet. (se Rammeplanen pkt 1.3) for oss vil dette konkret være; Hjelpe barna å være seg selv Tett samarbeid med foreldrene Hvem er jeg identitetsdanning Verdiene våre og vårt barnesyn ( se del 2) Trygge rammer Leken har en stor plass i barnehagen. Barn kan uttrykke seg på mange måter i lek. Vi skal bidra til den gode barndommen ved å gi alle barn muligheter for lek. Leken har betydning for barns trivsel og som en grunnleggende livs og læringsform. 4 5

4 Læring foregår i det daglige samspillet med andre og med miljøet og er nært sammenvevd med omsorg, lek og danning. Vi legger til rette for helhet og sammenheng i omsorgs- og læringstilbudet. Vi vil jobbe med fagområdene som står beskrevet i Rammeplanen kap 3. Gjennom bruk av «fagkortene», som vi har på alle avdelingeene, (du kan lese mer om dette pedagogiske materiellet på får vi god planlegging, bevisstgjøring og god refleksjon i personalgruppa. Disse kortene har fokus på alle de 7 fagområdene i rammeplanen. Vi vil og ha som tema Kjønnsroller, som er Klepp kommune sitt satsingsområde dette barnehageåret. Vårt hovedsatsingsområde er; Skaperglede, Identitet, Bevegelse (se under del 2) Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek og fremme læring og danning som grunnalg for allsidig utvikling. (Rammeplanen pkt.1.3.) Være Sammen Vi jobber med kompetanseutviklingsprorammet «Være Sammen».Det er et pedagogisk opplegg som har som mål å heve kompetansen til alle ansatte i barnehagen, slik at kvaliteten i det daglige arbeidet med barna styrkes. Kjerneinnholdet er autoritative voksne (varme og grensesettende voksne), relasjonsbygging, kommunikasjon, tidlig innsats, håndtering av utfordrende adferd, implementering og organisasjonsutvikling. Dette arbeidet ender opp med at vi blir en «Løvebarnehage» som følger «Løveloven» der både barn og voksne forplikter oss på at vi skal være gode med hverandre og være venner. Det teoretiske innholdet er utarbeidet av førsteamanuensis Pål Roland og professor Ingunn Størksen, som begge jobber ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning,uis. Eyvind Skeie er redaktør for hele opplegget. Det er og utviklet et eget «foreldreveiledningopplegg» som vil bli jobbet mer med i tiden som kommer. Sosial kompetanse Barnehagen jobber aktivt med å styrke det enkelte barns sosiale kompetanse og barnets evne og muligheter til godt samspill med andre. I dette arbeidet har barnehaen utviklet en handlingsplan mot mobing og en venneplan. (Den ligger på barnehagen sin hjemmeside.) Viktige stikkord her er: Legge til rette for vennskap Lære å kjenne egne følelser og kjenne igjen følelser hos andre Legge til rette for å utvikle evnen til empati og aktiv lytting Kompetanse for mangfold Espira Ormadalen barnehage har blitt med i prosjektet «Kompetanse for mangfold» sett i gang av Fylkesmannen i regi av Utdanningsdirektoratet. Espira Ormadalen er den barnehagen i Klepp kommune med flest minoritetsspråklige barn. Det er to ped.ledere i Espira Ormadalen barnehage som tar videreutdanning i interkulturell forståelse. Hele personalgruppa vil få kompetanseheving ut fra opplevd behov i barnehagen som; Teori rundt språkutvikling til barn som vokser opp med 2 eller flere språk. Sosialisering, hva er spesielt med primærsosialiseringen for barn som er nye i Norge eller har foreldre med annen kulturell barndom. Vi får mer konkret kulturkunnskap i forhold til de kulturene som er representert. Økt kompetanse for hele personalet vil øke forståelsen hos hele personalgruppen til beste for det enkelte barn og deres familie. Felles foreldrekurs Det blir satt opp felles foreldrekurs for alle barnehager og skoler i Klepp kommune på Klepp Rådhus. Datoer vil bli lagt ut på Spireportalen. Samfunnsengasjement Espira støtter SOS-Barnebyer og skal bygge og drifte en barnehage i Zimbabve, Barnehagen i Bindura. Det er 90 barn som skal gå i barnehagen. Alle disse er foreldreløse barn som bor hos besteforeldre og andre slektninger. Dette er noen av de mest fattige barna i hele Zimbabwe. I barnehagen vil de være sikret et varmt måltid hver dag. Barna som skal gå i «vår» barnehage får muligheten til å få et fullverdig liv som kan hjelpe de ut av fattigdommen. De får en barndom som ikke bare handler om å hente vann og bære ved. Som solsikkebarnehage har vi og valgt å ha et fadderbarn. Solsikken er SOS-Barnebyers symbol på barn som hjelper andre barn. Solsikken trenger omsorg og pleie for å vokse, noe som også barn trenger. Barnehagen er også engasjert i hjelpearbeid i Ukraina sammen med lokale personer som har tilknytning til barnehagen og har et frivillig engasjement gjennom året på barnehjemmet og i sigøynerlandsbyen. Barna får gi egne gaver til jul og foreldre får mulighet til å gi klær som sendes med hjelpesendinger til barna på barnehjemmet. Kosthold/ernæring måltider i barnehagen Aktive barn som vokser trenger sunn og næringsrik mat. I Espira Ormadalen barnehage får barna ett sunt og variert kosthold. Vi arbeider pedagogisk med barns holdning til ernæring og kosthold. I barnehagen serverer vi tre måltider pr. dag; frokost, formiddagsmat og et ettermiddagsmåltid. Vi har middag en gang i uka. Barnehagen er med i kampanjen «5-om-dagen-barnehage» igangsatt av Opplysningskontoret for frukt og grønt. Du kan lese mer om dette på Felles frokost på kjøkken oppe og nede kl Lunsj kl. ca. kl Ettermiddagsmåltid ca kl Bursdagsfeiring i barnehagen Med mange barn blir det i løpet av ett år mange bursdager som skal feires i barnehagen. Vi ønsker å ha barnet som midtpunkt når fødselsdagen skal markeres og har derfor valgt vekk kaker og andre søtsaker. I stedet lages det for eksempel fruktspyd, fruktsalat, smoothies eller grønnsaker med dip. Barnet får være med å velge hva som skal serveres i anledning fødselsdagen. Vi henger ut flagg, lager krone og synger bursdagsang. I samling får barnet komme med ønsker om aktivtet, alt etter alder og modning. Førskolegruppe/SkolEspira Barnehageåret 2015/16 er det 24 barn i førskolegruppa som er på avdeling Smørblomst. Vi har et målrettet arbeid i samsvar med det øvrige pedagogiske arbeidet i barnehagen, og legger opp til planlagt «stasjonsjobbing» innenfor gitte tema. Vi har en SkolEspira standard som har som mål at barna skal få de beste forutsetningene for livslang læring og oppleve sammenheng i overgangen mellom barnehage og skole. 6 7

5 Vi bruker og «Gode samanhengar og overganger» utarbeidet av Klepp kommune. (http://ormadalen.espira.no/files/2014/04/ Sammanhengarogovergangar-juli2012.pdf) Førskolebarna våre får hver sin SkolEspira sekk med nyttig utstyr som penal med blyanter og farger, arbeidsbok og SkolEspira T-skjorte. Vi har god kontakt med barnehager i området, og skoler som vi leverer barn til. Dokumentasjon Dokumentasjon er viktig for arbeidet i barnehagen og for barnehagens utvikling. Ved å dokumentere synliggjøres også barna sin lek og læring. Dokumentasjon gir dere foreldre informasjon om hva barna opplever, lærer og gjør i barnehagen. I Espira Ormadalen bruker vi ulike verktøy til dokumentasjon som: Spireportalen, her legges informasjon om det enkelte barn ut på barnet sine sider / I barnet si gullgryte Årsplan Ukeplan / månedsplan som legges ut I Spireportalen Barnehagens hjemmesider White Board-tavla, hvor det blir skrevet noe om aktiviteter dag for dag. Muntlig, den informasjon som formidles i bringeog hentesituasjonene, er svært viktig dokumentasjon til dere om hvordan dagen til barnet har vært. Her overleveres også viktig informasjon begge veier. Samarbeid barnehage/hjem Foreldre/ foresatte er barnehagens nærmeste og viktigste samarbeidspartnere, ref. 1 i Barnehageloven. Barnehagen har et foreldreråd som skal være med å fremme fellesinteresse for foreldrene, ref. 4 i Barnehageloven Vi ønsker et best mulig samarbeid med dere om deres barn. Ta kontakt om dere ønsker å drøfte saker/ting med oss, vi har taushetsplikt! Barnehagen har også et Samarbeidsutvalg (SU) som består av to representanter fra foresatte, t o f r a a n s a t t e o g s t y r e r, s o m r e p r e s e n t e r e r e i e r. SU er et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Mer informasjon finnes på vår hjemmeside og i Spireportalen. Foreldremøter I Espira Ormadalen barnehage blir det avholdt foreldremøter to ganger i året, i september og april (se årshjul). Barn i fokus-samtaler Det blir avholdt foreldresamtaler to ganger i året. I Espira Ormadalen barnehage ønsker vi et best mulig samarbeid mellom barnehage og hjem og det er fullt mulig å be om samtaler når det måtte ønskes. Det blir også holdt oppstartsamtaler når barna begynner i barnehagen. Tur Alle gruppene har faste turdager og bruker nærområdet vårt aktivt. Bringing og henting Vi har felles frokost fra kl med de avdelingene som er sammen oppe (4 stk.) og med de avdelingene som er sammen nede (3 stk.) Dere som foreldre går inn på «din» avdeling, sjekker inn i Spireportalen, kler av barnet, tar på tøfler og vasker hendene på barnet før barnet leveres på kjøkken til frokost der tidligvaktene på alle småbarnsavdelingene tar imot dere. Levere dere etter kl er alle barna tilbake på «sine» avdelinger og du blir møtt av ansatte på avdelingen. Ved henting er det også viktig at de ansatte er klar over at dere går. Skal andre enn foresatte hente barnet, skal barnehagen bli informert om det. Gi beskjed til barnehagen innen kl om barnet har fri / ikke kommer i barnehagen. Sykdom Gi beskjed til avdelingen innen kl dersom barnet er sykt. Gi beskjed til avdelingen ved smittsomme sykdommer av hensyn til eventuelle barn som er ekstra utsatt for smitte. Syke barn har det best hjemme i rolige omgivelser. Vi gir medisiner gitt av lege, for eksempel antibiotika. Da må det fylles ut medisineringsskjema sammen med foresatte. 8 9

6 Årshjul 2015/16 TEMA: HC Andersen og utvalg av hans 156 eventyr og Klepp kommune sitt fokusområde: Kjønnsroller SATSINGSOMRÅDE: Skaperglede, identitet og bevegelse FOKUS MÅNEDER PEDAGOGISK ARBEID OG TRADISJONER Fagkortene InPed Steg for steg 7 fagområdene i rammeplanen FERIER OG HELLIGDAGER PERSONALARBEID Barnehagen er stengt: Tors. 24. des. Fre. 25. des. Tors. 31. des. Planleggingsdager tors. 1. okt./fre. 2. okt./ fre. 13. nov. Barnehagen er stengt Barnehagen er stengt: Fre. 1. jan. Vi har stengt: Tors. 24. mars Fre. 25. mars Man. 28. mars Planleggingsdag tirs. 29. mars. Barnehagen er stengt Barnehagen er stengt: Tors. 5. mai Kr. himmelfartsdag, man. 16. mai 2. pinsedag, tirs. 17. mai Planleggingsdag fre. 6. mai. Barnehagen er stengt. FORELDREARR./ MØTER OG SAMARBEID 10 11

7 Del 2 VELKOMMEN TIL ESPIRA Espira vil gi barna en fantastisk start på livet! Barnehagen skal i nært samarbeid med hjemmet gi barna en trygg hverdag preget av mestring, lek, læring og glede. For å oppnå dette, kreves det høy kompetanse, god planlegging og kontinuerlig dokumentasjon og vurdering av arbeidet i barnehagen. Espira har utviklet et eget, helhetlig, pedagogisk konsept, LekEspira, som ivaretar dette, bl.a. gjennom gode verktøy, rutiner, standarder og kompetansehevingstiltak i tråd med Lov om barnehager og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. For å sikre at vi er på riktig vei har Espira omfattende brukerundersøkelser og gode rutiner for planlegging, dokumentasjon og vurdering av arbeidet. Espira består pr av 78 barnehager i Akershus, Aust-Agder, Buskerud, Hedmark, Hordaland, Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag, Oppland, Oslo, Rogaland, Vest- Agder, Vestfold og Østfold. VISJON OG VERDIER Vår visjon; Sol ute, Sol inne Våre verdier; Kompetent Fleksibel Ordentlig Personlig VÅR FILOSOFI OG VÅRT BARNESYN Barn er fylt av fantastiske evner og egenskaper. De søker hele tiden å skape mening i samhandling med omverdenen. Barna i våre barnehager skal oppleve oss som deltakere i meningsskapingen i et trygt, omsorgsfullt og inspirerende miljø. Vår filosofi og vårt barnesyn er styrende for vår praksis og skal ligge til grunn for alle valg vi foretar oss i vårt arbeid med barna. SKAPERGLEDE, IDENTITET, BEVEGELSE Espirabarnehagene skal arbeide tverrfaglig med barns skaperglede, identitet og bevegelse. Ved å oppmuntre barns naturlige nysgjerrighet og indre motivasjon til utforsking og kreativitet, skal barns evne til å se muligheter fremfor begrensninger ivaretas. Barns skaperglede skal verdsettes og synliggjøres i barnehagehverdagen. Gode danningsprosesser skal bidra til å utvikle barns selvstendighet, trygghet og egen identitet. Gjennom lek og sosialt samspill med andre lærer barn seg selv å kjenne. Barnehagen skal styrke barns selvfølelse gjennom mestringsopplevelser og anerkjennelse. I lek og allsidig aktivitet er barn i stadig bevegelse. Slik opplever de mestring og erfarer glede ved å nå nye høyder både kroppslig og mentalt. Barnehagetiden er begynnelsen på en livslang læringsprosess som skal gi barn lyst til å prøve og lyst til å skape. PEDAGOGISKE VERKTØY Espira mener nøkkelen til kvalitet i barnehagen er ansatte med kompetanse og verktøy til å jobbe godt med å omsette Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver til god praksis. Espira har utviklet en egen samling pedagogiske verktøy til barnehagene våre. De pedagogiske verktøyene består bl.a. av: Kunnskapsområder og fagkort De sju fagområdene fra Rammeplanen illustreres i Espira ved hjelp av sju «spirer». Vi kaller de sju spirene for kunnskapsområder. Espira arbeider aktivt med kompetanseheving innenfor kunnskapsområdene. Espira har også fått utviklet egne fagkort til alle kunnskapsområdene. Fagkortene er et viktig verktøy i arbeidet med omsetting av rammeplanens føringer til god praksis i den enkelte barnehage. Veiledningshefter Espira har alderstilpassede satsinger for de eldste barna, Skolespirene, og for de yngste barna, Småspirene. Vi har bl.a utviklet egne veiledningshefter for arbeidet med de yngste barna og for arbeidet med de eldste barna. Veiledningsheftene bygger på rammeplanen, samt nyere forskningsbasert kunnskap, og er bl.a. ment å inspirere til aktiv refleksjon rundt eget arbeid for den enkelte ansatte. Skolespirene Gjennom meningsfulle aktiviteter skal Skolespirene få et fantastisk siste år i barnehagen. De skal få de beste forutsetningene for livslang læring og oppleve sammenheng i overgangen mellom barnehage og skole. Arbeidet med SkolEspira skal være kunnskaps- og forskningsbasert. I Skolespira jobber vi prosjektbasert med hele rammeplanen, inkludert de sju kunnskapsområdene. Småspirene Espira skal drive barnehager med høy kvalitet. Da er det viktig at vi gir barn og foreldre et barnehagetilbud som er godt tilpasset alle aldersgrupper. Med Espiras filosofi og barnesyn som solid grunnmur skal våre ansatte gi de yngste barna i barnehagen en hverdag som er fylt av trygghet og omsorg, men også lek, læring og utforskning. Småbarnstiden er en viktig epoke i menneskets liv. Dette tar vi i Espira på alvor. I løpet av de tre første leveårene tilegner barn seg kunnskaper og ferdigheter i et tempo som overgår det meste som skjer senere i livet. Våre ansatte skal gjennom kunnskap om barns utvikling og refleksjon over egen praksis, sørge for å gi de yngste barna et pedagogisk tilbud som stimulerer det enkelte barns utvikling på best mulig måte. For å øke bevisstheten og sensitiviteten når det gjelder arbeidet med de yngste barna i barnehagen har vi valgt å gi denne satsingen navnet Småspirene. Standarder Espira har utviklet enkelte standarder for å sikre best mulig praksis på utvalgte områder i alle våre barnehager. Standardene omhandler rutinesituasjoner som ankomst/avskjed, samt for mer spesielle situasjoner som å ta i mot nye barn/ bytte avdeling. I tillegg er det laget en egen standard for rammene rundt arbeidet med de eldste barna, Skolespirene. Spireportalen Gjennom det digitale verktøyet Spireportalen har Espira en digital plattform for planlegging og dokumentasjon av den pedagogiske virksomheten, samt for allsidig kommunikasjon med foreldre. Foreldre kan bl.a. få tilgang til bilder og «gullkorn» fra eget barns barnehageliv i Spireportalen. Spireportalen er tilgjengelig på ulike enheter, bl.a. med egen mobil-app. Vi har svært høyt fokus på personvern i denne forbindelse

8 SPIRENE/KUNNSKAPSOMRÅDENE Barnehagens innhold skal være allsidig og variert, og utformes slik at hvert enkelt barn får opplevelser og erfaringer som støtte for sin utvikling av kunnskaper, ferdigheter og holdninger. For å sikre et variert og allsidig pedagogisk tilbud inneholder Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver sju fagområder som er sentrale for opplevelse, utforsking og læring i barnehagen. Fagområdene er i stor grad de samme som barn senere møter som fag i skolen. I Espira blir fagområdene illustrert ved hjelp av sju spirer/ kunnskapsområder: Språklabben, Tumleplassen, Skattekista, Samfunnspira, Miljøspira, Filosofus og Tallbingen. Språklabben Språk er nøkkelen til kommunikasjon og forståelse mellom mennesker og er langt mer enn bare tale. Vi kan også kommunisere ved hjelp av f.eks. tegnspråk og skriftspråk. Det er også mulig å kommunisere uten å bruke ord. Spedbarnsforskning viser at babyer foretrekker mors stemme fra første stund og at de ikke bare oppfatter ord som lyder, men at de også er i stand til å forstå hva de betyr. Dette forteller oss hvor viktig språket er for kommunikasjonen mellom mennesker og at språk også handler om følelser. Gjennom Språklabben får barna anledning til å bli kjent med språk og tekst som kommunikasjonsform. Med leken som plattform får de utforske mange måter å nærme seg dette temaet på. Gjennom planlagte og ikke planlagte situasjoner blir barna kjent med mulighetene som ligger i å bruke og beherske språket i forskjellige former. Språket er en viktig del av barns identitet. Hvordan du uttrykker deg handler om hvem du er og om hvordan du ønsker å bli oppfattet. Barna får her erfaringer med betydningen og viktigheten av å kunne kommunisere med omgivelsene på en god måte. Tumleplassen Barn er skapt til å bevege seg, til å gå, løpe og hoppe. De lærer mens de beveger seg, og utvikling av motoriske ferdigheter er helt grunnleggende for å kunne utføre dagligdagse handlinger. Tumleplassen skal være en mestringsarena for begge kjønn. Her lærer de å mestre nye utfordringer og opplever at de lykkes dersom de prøver, anstrenger og øver seg. Det er viktig at barna får anledning til å bruke kroppen aktivt, slik at de lærer å beherske og kontrollere den. Det er disse erfaringene som skal gjøre dem i stand til å takle forskjellige situasjoner på en god måte senere i livet. Bl.a. vet vi at det kreves god kroppsbeherskelse for å kunne klare å sitte rolig, noe som kan komme godt med når barna begynner på skolen. Like viktig er det at barna så tidlig som mulig blir bevisste på verdien av å ta vare på egen helse og får oppleve gleden og betydningen av å kunne mestre de forskjellige elementene de kommer i kontakt med. Tumleplassen handler også om å legge til rette for å skape sunne matvaner. Skattekista Mennesker har et medfødt behov for å uttrykke seg og har et stort register når det gjelder måter å uttrykke seg på. Det handler om å kunne bearbeide inntrykk og bruke disse til å skape sine egne avtrykk på den verden en ser rundt seg. Gjennom Skattekista skal barna oppleve at de blir stimulert til å gjøre akkurat det. Det handler om frihet og om å få lov å uttrykke seg på forskjellige måter, i forskjellige formater, og ikke minst om å få tilbakemeldinger fra omgivelsene. Barn lar seg ikke begrense av tradisjonell tenkning. De griper mulighetene som byr seg og handler ut i fra disse. Gjennom Skattekista får barna anledning til å prøve seg på uttrykk som er tilpasset deres forutsetninger og utviklingsnivå. Gjennom drama, musikk og forming skal barna få mulighet til å utforske og utfordre sine kreative evner. Skattekista skal være en arena der barns kreativitet har gode vilkår og forutsetninger for å blomstre. Samfunnspira Gjennom Samfunnspira skal vi bidra til at barna blir trygge på seg selv som enkeltindivider og som deltakere i større grupper. De skal oppleve at deres syn blir hørt og respektert og at deres bidrag teller. Barn er viktige samfunnsborgere og deres meninger og synspunkter fortjener å bli hørt. Gjennom Samfunnspira skal barna få en begynnende forståelse for det som har med menneskeverd og likestilling å gjøre. De skal oppleve at synspunktene deres er like mye verdt, uansett om du er gutt eller jente. Ved å få oppleve og erfare små og store ting som skjer i nærmiljøet får barna utvikle positive holdninger til det å påvirke sine omgivelser. Vi ønsker også at barna skal bli kjent med omsorg i et større perspektiv. Derfor samarbeider Espira med SOS-barnebyer for å gi barn i andre land en bedre barndom og en tryggere oppvekst. Miljøspira Miljøspira skal lære barna å bli glade i naturen. Tidlige erfaringer med turer i skog og mark kan ha stor betydning for barnas videre utvikling og deres holdninger til det å ta vare på naturen. Ved å ta i bruk naturen som en del av det daglige tilbudet i barnehagen, gir vi barna opplevelser og inntrykk som bidrar til at de blir glade i å ferdes ute i all slags vær. Det å oppleve værforandringene direkte på kroppen og få anledning til å undre seg over små og store fenomener der hvor de er, gir barna erfaringer og inntrykk som varer lenge. Gjennom Miljøspira vil barna få delta i aktiviteter som gir dem mulighet til å prøve seg ut med forskjellige typer redskaper og verktøy. Barna får også anledning til å utvikle interesse og forståelse for viktigheten av å ta vare på miljøet. Ved å få innsikt i matproduksjon og ved å delta i barnehagens daglige rutiner rundt f.eks. kildesortering, får barna verdifull kunnskap om avfallshåndtering og gjenbruk. Filosofus De fleste barn er nysgjerrige av natur. De undrer seg og spør om ting som vi voksne ikke alltid vet svaret på. Gjennom Filosofus får barna utforske potensialet som ligger i å ikke vite. Evnen til å undre seg er medfødt, men evnen må utvikles og holdes ved like. Filosofi med barn handler om å undre seg sammen og om å gi tid og rom til barnas tanker. Målet er ikke nødvendigvis å finne svar på alle spørsmål, men kan like gjerne være å finne nye spørsmål. Gjennom Filosofus blir barna også kjent med historier og fortellinger som omhandler toleranse og respekt for likeverd mellom mennesker. Barna utvikler forståelse for at mennesker kan ha forskjellig bakgrunn og tro. Tallbingen Små barn elsker å utforske omgivelsene. De begynner tidlig å vise interesse for å benytte forskjellige gjenstander i leken. Gjennom erfaringene de gjør seg utvikler de forståelse for hvordan ting henger sammen og fungerer. Mange barn viser tidlig interesse for å sette ting i system, i rekkefølge og i mønster. Disse aktivitetene danner grunnlaget for barnas matematiske forståelse. Det å ha forståelse for rom og form er avgjørende for hvordan barna forholder seg til omgivelsene. Gjennom Tallbingen får barna anledning til å leke med tall og undersøke verden fra et matematisk og forskende perspektiv. PROGRESJON Espiras barnehager jobber systematisk med å legge til rette for at barna opplever og erfarer progresjon innenfor de ulike kunnskapsområdene. Barnehagene planlegger, dokumenterer og vurderer dette arbeidet på ulike måter. ESPIRA AKADEMIET For å sikre god kompetanseutvikling hos våre ansatte har Espira etablert sitt eget opplæringstilbud for alle ansatte Espira Akademiet. Kursene i Espira Akademiet er svært varierte. Det tilbys kurs innenfor hovedkategoriene: Pedagogisk kompetanseutvikling Lederutvikling 14 15

9 ESPIRA ORMADALEN Erleveien 3, 4353 Klepp Stasjon Telefon: Epost:

Espira Ormadalen. Årsplan 2014-15 ORMADALEN SOLKNATTEN

Espira Ormadalen. Årsplan 2014-15 ORMADALEN SOLKNATTEN Espira Ormadalen ORMADALEN SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Kontaktinfo...4 Ansatte...4 Barns medvirkning...4 Voksenrollen...5 Tema og satsingsområde - Utgangspunkt

Detaljer

Espira Ormadalen Årsplan 2013/14

Espira Ormadalen Årsplan 2013/14 Espira Ormadalen Årsplan 2013/14 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Kontaktinfo...4 Ansatte...4 Barns medvirkning...4 Voksenrollen...4 Tema og satsingsområde - Utgangspunkt for pedagogiskopplegg

Detaljer

Espira Åbol Årsplan 2015-16

Espira Åbol Årsplan 2015-16 Espira Åbol SOLKNATTEN ÅBOL Årsplan 2015-16 Del 1 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Dagsrytmen...4 Barnehagens innhold...4 Samspill i arbeidet vårt...5 Kalender 2015/16...6 DEL 2 Generell del

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune GJØVIK KOMMUNE Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune Stortinget synliggjør storsamfunnets forventninger til barnehager i Norge gjennom den vedtatte formålsparagrafen som gjelder for

Detaljer

Espira Skåredalen Årsplan 2013-14

Espira Skåredalen Årsplan 2013-14 S K Å R E D A L E N Espira Skåredalen Årsplan 2013-14 INNHOLD DEL 1 Del 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Organisering av barnehagen...4 Overgang barnehage - skole...5 Barnesyn og barns medvirkning...5 Utvikling

Detaljer

Espira Torshovdalen. Årsplan 2014-15 TORSHOVDALEN SOLKNATTEN

Espira Torshovdalen. Årsplan 2014-15 TORSHOVDALEN SOLKNATTEN Espira Torshovdalen TORSHOVDALEN SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Kontaktinformasjon...4 Personalet...4 Satsningsområde...4 Fullkostbarnehage...4 Bursdagsfeiringer...4

Detaljer

O P S A H L. Espira Opsahl Årsplan 2013/14

O P S A H L. Espira Opsahl Årsplan 2013/14 O P S A H L Espira Opsahl Årsplan 2013/14 INNHOLD Del 1 DEL 1 Fakta...3 Personalet...4 Avdelingene...4 Satsningsområder...4 Foreldresamarbeid...5 Skolespira...5 Lek...6 Årshjul...7 DEL 2 Generell del Espira...8

Detaljer

Espira Åbol Årsplan 2014-15

Espira Åbol Årsplan 2014-15 Espira Åbol SOLKNATTEN ÅBOL Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Del 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Omsorg, lek og læring...4 Relasjoner...4 Mangfold...4 Danning...4 Barns medvirkning...4 Prosjektarbeid som metode...4

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

Espira Nordmo. Årsplan 2015-16 NORDMO SOLKNATTEN

Espira Nordmo. Årsplan 2015-16 NORDMO SOLKNATTEN Espira Nordmo SOLKNATTEN NORDMO Årsplan 2015-16 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Del 1 Barnehagen vår...3 Velkommen til Espira Nordmo...4 Plan- og evalueringsarbeid...4 Lek, læring, omsorg og danning...4 Lek gir

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

Espira Spirea Årsplan 2015-16

Espira Spirea Årsplan 2015-16 Espira Spirea SOLKNATTEN SPIREA Årsplan 2015-16 1 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Organisering og avdelinger...4 Verdigrunnlag...4 Omsorg, danning, lek og læring...4 LekEspira i praksis...5

Detaljer

OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT

OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT Årsplan 2015-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE: VELKOMMEN TIL HOVLANDBANEN BARNEHAGE... SIDE 3 ANSATTE... SIDE 4 LOVER OG PLANER... SIDE 5 VISJON OG VERDIER... SIDE 7 DANNING...

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

Espira Tau SOLKNATTEN TAU. Årsplan 2015-16

Espira Tau SOLKNATTEN TAU. Årsplan 2015-16 Espira Tau SOLKNATTEN TAU Årsplan 2015-16 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Kontaktinfo...4 Del 1 Barnehagens styringsdokument...4 Foreldresamarbeid...4 Visjon...5 Vurdering av forrige barnehageår...5

Detaljer

Espira Opsahl Årsplan 2014-15

Espira Opsahl Årsplan 2014-15 Espira Opsahl SOLKNATTEN OPSAHL Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Om barnehagen...4 Personalet...6 Satsningsområder...6 Fagområdene - LekEspira...7 Årshjul...8 Foreldresamarbeid...9 Skolespira...9 Spireportalen...9

Detaljer

Espira Furuholmen. Årsplan 2015-16 FURUHOLMEN SOLKNATTEN

Espira Furuholmen. Årsplan 2015-16 FURUHOLMEN SOLKNATTEN Espira Furuholmen FURUHOLMEN SOLKNATTEN Årsplan 2015-16 INNHOLD DEL 1 Del 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Organisering...4 Personalsamarbeid...4 Samarbeid mellom hjem og barnehage...4 Samarbeid med andre

Detaljer

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune Avtaleerklæring Barnehage foreldre Sørreisa kommune Kommunens visjon, verdier og hovedmål ble vedtatt av Kommunestyret 26. oktober 2006 Barnehagene Vi er kjent for å være: Serviceinnstilt Kvalitetsbevisst

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene Ahus barnehagene Besøksadresse: Nordbyhagaveien 33, 1474 Nordbyhagen Postadresse: Akershus universitetssykehus HF, 1478 LØRENSKOG Telefon: 02900 Telefaks: 67 96 88 61 Menneskelig nær faglig sterk VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Espira Rambjøra. Årsplan 2015-16 RAMBJØRA SOLKNATTEN

Espira Rambjøra. Årsplan 2015-16 RAMBJØRA SOLKNATTEN Espira Rambjøra RAMBJØRA SOLKNATTEN Årsplan 2015-16 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Velkommen til Espira Rambjøra...3 Planleggingsdager...4 Kontaktinfo...4 Faste tradisjoner...4 Barnehagens pedagogiske innhold...4

Detaljer

Soneplan for Rød sone

Soneplan for Rød sone Soneplan for Rød sone Barnets tid-ditt og mitt ansvar 2012/2013 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE Oslo kommune Bydelsnavn Barnehagens navn LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 POST@lofthusbarnehage.no 951 94 267 Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen...

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

Avdeling Malangseidet 2015-16

Avdeling Malangseidet 2015-16 Årsplan for Malangen barnehage Avdeling Malangseidet 2015-16 Litt om barnehagen Presentasjon av personalet Barnegruppa Dagsrytme Satsingsområde Prosjekt arbeid Års oversikt Hvis barnehagen er ubemannet

Detaljer

Espira Bråsteintunet Årsplan 2015-16

Espira Bråsteintunet Årsplan 2015-16 BRÅSTEINTUNET SOLKNATTEN Espira Bråsteintunet Årsplan 2015-16 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Barnehagens organisering...4 Samarbeid med andre instanser...4 Barnegrupper...4 Foreldresamarbeid

Detaljer

Espira Marienfryd. Årsplan 2015-16 MARIENFRYD SOLKNATTEN

Espira Marienfryd. Årsplan 2015-16 MARIENFRYD SOLKNATTEN Espira Marienfryd MARIENFRYD SOLKNATTEN Årsplan 2015-16 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Årsplan...4 Kontaktinfo...4 Personalet...4 Nyttig å vite...4 Barnehagens verdigrunnlag...5 Danning, omsorg,

Detaljer

Espira Hovsmarka. Årsplan 2014-15 HOVSMARKA SOLKNATTEN

Espira Hovsmarka. Årsplan 2014-15 HOVSMARKA SOLKNATTEN Espira Hovsmarka HOVSMARKA SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Presentasjon av barnehagen...3 Barnehagens verdigrunnlag...4 Organisasjonskart...4 Del 1 Nasjonale føringer...4 Lokale føringer...4

Detaljer

Espira Årølia SOLKNATTEN ÅRØLIA. Årsplan 2015-16

Espira Årølia SOLKNATTEN ÅRØLIA. Årsplan 2015-16 Espira Årølia SOLKNATTEN ÅRØLIA Årsplan 2015-16 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Kontakt...4 Personalet...4 Den fleksible barnehagen...4 Barns medvirkning som pedagogisk metode...4 Lek...5 Vennskapsprosjekt...5

Detaljer

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Detaljer

Espira Evje Årsplan 2015-16

Espira Evje Årsplan 2015-16 Espira Evje SOLKNATTEN EVJE Årsplan 2015-16 INNHOLD DEL 1 Presentasjon av barnehagen...3 Fakta...3 Organisasjonskart...4 Vårt pedagogiske arbeid...5 Dokumentasjonsarbeid...5 Vurderingsarbeid...5 Kompetanseutvikling

Detaljer

Espira Løvestad. Årsplan 2015-16 LØVESTAD SOLKNATTEN

Espira Løvestad. Årsplan 2015-16 LØVESTAD SOLKNATTEN Espira Løvestad SOLKNATTEN LØVESTAD Årsplan 2015-16 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Kontaktinformasjon...3 Plandager 2015/16...4 Verdigrunnlag...4 HMS-målsetting 2015...4 Danning gjennom lek

Detaljer

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN ÅRSPLANEN 2015/16 Årsplanen er et forpliktende dokument som barnehagen skal styre etter. Den er en del av vår kvalitetssikring i tråd med lover og forskrifter. På den måten sikrer vi et målrettet arbeid

Detaljer

PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014

PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014 PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014 Barnets tid ditt og mitt ansvar Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og

Detaljer

Espira Løvestad Årsplan 2013/14

Espira Løvestad Årsplan 2013/14 Espira Løvestad Årsplan 2013/14 L Ø V E S T A D INNHOLD Del 1 DEL 1 Plandager 2013/14...4 HMS-målsetting 2013...4 Danning gjennom lek og læring...5 Barns rett til medvirkning...5 SkolEspira...5 Miljøarbeid...6

Detaljer

Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE

Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE Forord Bakgrunn for planen. I 2013 ble «Strategiplan for mer og bedre læring 2013-2017»utarbeidet og iverksatt ved skolene i Nannestad. Høsten 2014 ble

Detaljer

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi planlagt slik: Tumleplassen 0-2 - få en positiv selvoppfatning

Detaljer

Espira Evje Årsplan 2014-15

Espira Evje Årsplan 2014-15 Espira Evje SOLKNATTEN EVJE Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Om oss...3 Presentasjon av barnehagen...4 Vårt pedagogiske arbeid...5 Dokumentasjonsarbeid...5 Vurderingsarbeid...5 Kompetanseutvikling

Detaljer

VEDTEKTER FOR SLETTHEIA FAMILIEBARNEHAGE

VEDTEKTER FOR SLETTHEIA FAMILIEBARNEHAGE VEDTEKTER FOR SLETTHEIA FAMILIEBARNEHAGE Pr 01.01.14 1. ADRESSE / EIERFORHOLD Familiebarnehagens adresse er Løvsangerveien 15b., 4626 Kr. sand. Tlf: 380 12886 / 97 67 16 97 Barnehagen eies og drives av

Detaljer

Espira Grønnestølen Årsplan 2013/14

Espira Grønnestølen Årsplan 2013/14 Espira Grønnestølen Årsplan 2013/14 G R Ø N N E S T Ø L E N INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Kontaktinformasjon...4 Del 1 Personalet...4 Planleggingsdager...4 Foreldresamarbeid...4 Espira Vigilo

Detaljer

Espira Vagletjørn. Årsplan 2014-15 VAGLETJØRN SOLKNATTEN

Espira Vagletjørn. Årsplan 2014-15 VAGLETJØRN SOLKNATTEN Espira Vagletjørn VAGLETJØRN SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Barnehagen vår...3 Avdelingene...4 Samarbeid hjem - barnehage...4 Barns medvirkning...5 Sosial kompetanse...5 Danning gjennom omsorg,

Detaljer

R A M B J Ø R A. Espira Rambjøra Årsplan 2013-14

R A M B J Ø R A. Espira Rambjøra Årsplan 2013-14 R A M B J Ø R A Espira Rambjøra Årsplan 2013-14 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Velkommen til Espira Rambjøra...3 Del 1 Kontaktinfo...4 Faste tradisjoner...4 Kosthold og bevegelse...4 Verdiene våre...4 Barnehagens

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

ÅRSPLAN 2013-2014. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/sitbarn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38

ÅRSPLAN 2013-2014. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/sitbarn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/sitbarn ÅRSPLAN 2013-2014 Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt barnehage, Prestekrageveien 14 Moholt barnehage har ni avdelinger fordelt på to hus sentralt

Detaljer

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR GENERATOREN

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR GENERATOREN Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Kværnerdalen barnehage PEDAGOGISK PLATTFORM FOR GENERATOREN Barn lærer ved å delta og observere, og de lærer mer enn det som er vår intensjon. De lærer kultur, måter å snakke

Detaljer

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG BARNEHAGENS SAMMFUNNSMANDAT Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Furumohaugen Familie Barnehage.

Furumohaugen Familie Barnehage. Furumohaugen Familie Barnehage. "Vi vil sette spor, og skape gode barndomsminner" 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne

Detaljer

Espira Kløverenga. Årsplan 2015-16 KLØVERENGA SOLKNATTEN

Espira Kløverenga. Årsplan 2015-16 KLØVERENGA SOLKNATTEN Espira Kløverenga KLØVERENGA SOLKNATTEN Årsplan 2015-16 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Personalet...4 Del 1 Organisering...4 Barnehagens verdigrunnlag...4 Danning gjennom omsorg, lek og læring...5 Personalutvikling...6

Detaljer

Velkommen til. Kringletoppen barnehage

Velkommen til. Kringletoppen barnehage Velkommen til Kringletoppen barnehage Årsplan for barnehageåret 2014-15 Kringletoppen barnehage er en 2 avdelings barnehage som åpnet høsten 1988. Veslefrikk avdeling, fra 1-3 år Tyrihans avdeling, fra

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR ESPIRA EVJE AVD. SKOGHOLTET HØSTEN 2013

HALVÅRSPLAN FOR ESPIRA EVJE AVD. SKOGHOLTET HØSTEN 2013 HALVÅRSPLAN FOR ESPIRA EVJE AVD. SKOGHOLTET HØSTEN 2013 1. Introduksjon av huset Skogholtet består av 4 avdelinger: 2 småbarnsavdelinger ( Nøtteliten og Voggestua) med 10 barn på hver avdeling i alderen

Detaljer

Espira Vannverksdammen Årsplan 2015-16

Espira Vannverksdammen Årsplan 2015-16 VANNVERKSDAMMEN SOLKNATTEN Espira Vannverksdammen Årsplan 2015-16 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Organisasjonskart...4 Satsingsområder...5 Grupper på tvers...5 Skolespira...5 Fokusområder LekEspira...6

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Med for alle Innhold Vår visjon... 3 Barnehagens pedagogiske grunnsyn... 4 Barns medvirkning:... 4 Fagområdene... 5 Satsningsområdet:... 6 Språklig utvikling:...

Detaljer

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN.

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET I SYKEHUSBARNEHAGEN. FORMÅL: Barnehagelovens formålsparagraf er slik: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse

Detaljer

Espira Kløverenga. Årsplan 2014-15 KLØVERENGA SOLKNATTEN

Espira Kløverenga. Årsplan 2014-15 KLØVERENGA SOLKNATTEN Espira Kløverenga KLØVERENGA SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD Del 1 DEL 1 Fakta...3 Personalet...4 Organisering...4 Personalutvikling...4 Plan og evalueringsarbeid...4 Foreldresamarbeid...4 Brukerundersøkelse...6

Detaljer

Espira Årølia Årsplan 2013-14

Espira Årølia Årsplan 2013-14 Espira Årølia Årsplan 2013-14 Å R Ø L I A INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Organisering...4 Årets tema er nærmiljø...4 Mål og plan...5 Språkutvikling og språklig mangfold...5 Skolespira...6

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

Innholdsfortegnelse felles del

Innholdsfortegnelse felles del Innholdsfortegnelse felles del Om barnehage...2 Pedagogisk årsplan...2 Pedagogisk grunnsyn...2 Syn på barn...2 Læringssyn...2 Verdigrunnlag...3 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver....3 Barns

Detaljer

Espira Årølia SOLKNATTEN ÅRØLIA. Årsplan 2014-15

Espira Årølia SOLKNATTEN ÅRØLIA. Årsplan 2014-15 Espira Årølia SOLKNATTEN ÅRØLIA Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Kontakt...4 Personalet...4 Organisering...4 Nærmiljø...4 Mål og plan...5 Språkutvikling og språklig mangfold...5

Detaljer

SOLKNATTEN GRØNNESTØLEN. Espira Grønnestølen. Årsplan 2014-15

SOLKNATTEN GRØNNESTØLEN. Espira Grønnestølen. Årsplan 2014-15 Espira Grønnestølen GRØNNESTØLEN SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Kontaktinformasjon...4 Personalet...4 Planleggingsdager...4 Foreldresamarbeid...4 Spireportalen (Vigilo)...5

Detaljer

Espira Trygstad. Årsplan 2015-16 TRYGSTAD SOLKNATTEN

Espira Trygstad. Årsplan 2015-16 TRYGSTAD SOLKNATTEN Espira Trygstad SOLKNATTEN TRYGSTAD Årsplan 2015-16 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Årsplan 2015/16...4 Dagsrytme...4 Barnehagens verdigrunnlag (Rammeplan kap. 1.3)...4 Likestilling...4

Detaljer

ÅRSPLAN 2015-2016 VISJON. «Dysterlia barnehage skal være et godt sted for alle» Formål og innhold ( Barnehageloven kap. 1,.1)

ÅRSPLAN 2015-2016 VISJON. «Dysterlia barnehage skal være et godt sted for alle» Formål og innhold ( Barnehageloven kap. 1,.1) INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 7 Side 8 Visjon Formål og innhold Mål Kulturbegrepet Samfunnsmandat og danning Satsningsområder Kort historikk om barnehagen Barns rett til medvirkning

Detaljer

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten Klatremus familiebarnehage avd. Knerten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 dmellbye@online.no Telefon: 22 14 26 25 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/klatremus-familiebarnehage-avd-knerten/

Detaljer

Espira Ulvenvatnet Årsplan 2013/14

Espira Ulvenvatnet Årsplan 2013/14 Espira Ulvenvatnet Årsplan 2013/14 U L V E N V A T N E T INNHOLD Del 1 DEL 1 Fakta...3 Om barnehagen...3 Kontaktinfo...4 Fokusområder 2013/14...4 Fagkortene...6 Relasjon...6 Foreldresamarbeid...6 Miljøfyrtårn...6

Detaljer

Espira Trygstad Årsplan 2013-14

Espira Trygstad Årsplan 2013-14 Espira Trygstad Årsplan 2013-14 T R Y G S T A D INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Årsplan 2013/14...4 Dagsrytme...4 Lek og læring...4 Barns rett til medvirkning i barnehagen...4

Detaljer

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Visjon Felles visjon for alle BKF Barnehager er Verdier i fokus. Vi vil legge til rette for at barna får mulighet til å utvikle de beste sidene ved seg selv rett og

Detaljer

Espira Solknatten Årsplan 2013-14

Espira Solknatten Årsplan 2013-14 S O L K N A T T E N Espira Solknatten Årsplan 2013-14 INNHOLD DEL 1 Barnehagen vår...3 Kontaktinfo...4 Avdelinger 2013-14...4 Foreldresamarbeid...4 Tema 2013-14...5 Festival 2013...5 Lek, læring, omsorg

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1 1 Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til skog, vann, butikk og tog.

Detaljer

Espira Steinsviken. Årsplan 2015-16 STEINSVIKEN SOLKNATTEN

Espira Steinsviken. Årsplan 2015-16 STEINSVIKEN SOLKNATTEN Espira Steinsviken STEINSVIKEN SOLKNATTEN Årsplan 2015-16 INNHOLD DEL 1 Om oss...3 Kontaktinformasjon...4 Rammebetingelser...4 Barneantall...4 Planleggingsdager...4 Barnehagens pedagogiske innhold...4

Detaljer

FAKTA BARNEHAGEN VÅR KONTAKTINFORMASJON. Epost: styrer@holmenveien.espira.no eller post@holmenveien.espira.no

FAKTA BARNEHAGEN VÅR KONTAKTINFORMASJON. Epost: styrer@holmenveien.espira.no eller post@holmenveien.espira.no FAKTA Åpningstid 07.00 17.00. Åpent 12 måneder i året. Holmenveien barnehage Espira ligger i Vestre Aker bydel i Oslo. Barnehagen er en hybridmodell som betyr at den er eid av Oslo kommune og driftes av

Detaljer

ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle»

ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle» ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle» 1 Innholdsfortegnelse: Side 2 Innholdsfortegnelse Side 3 Innledning Side 4 Veien videre 2015 Side 5 Vår pedagogiske profil

Detaljer

Espira Skåredalen. Årsplan 2015-16 SKÅREDALEN SOLKNATTEN

Espira Skåredalen. Årsplan 2015-16 SKÅREDALEN SOLKNATTEN Espira Skåredalen SKÅREDALEN SOLKNATTEN Årsplan 2015-16 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Kontaktinfo...4 Årsplan...4 Barnegrupper...5 Barnesyn og barns medvirkning...5 Barnehagens fysiske miljø

Detaljer

Espira Høytorp Fort Årsplan 2013-14

Espira Høytorp Fort Årsplan 2013-14 Espira Høytorp Fort Årsplan 2013-14 H Ø Y T O R P F O R T INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Del 1 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Overordnet mål...4 Voksenrollen...4 Danning...4 Sosial kompetanse...5 Læring...5

Detaljer

Espira Skolegata. Årsplan 2015-16 SKOLEGATA SOLKNATTEN

Espira Skolegata. Årsplan 2015-16 SKOLEGATA SOLKNATTEN Espira Skolegata SKOLEGATA SOLKNATTEN Årsplan 2015-16 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Velkommen til Espira Skolegata barnehage...3 Personalet...4 Avdelinger...4 Kontaktinformasjon...4 Planleggingsdager 2015/16...4

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Olsvikfjellet 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Olsvikfjellet 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Olsvikfjellet 2015-2016 «Den lille larven aldri mett» 1 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn

Detaljer

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Barnehageåret 2012-2013 Velkommen til Gamlegrendåsen barnehage 2012-2013. Dette barnehageåret fokuserer vi på omsorg, leik, læring og danning i perioder gjennom året. Vi

Detaljer

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage.

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Furumohaugen familiebarnehage ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til

Detaljer

VEDTEKTER FOR. FANTEBAKKEN FAMILIEBARNEHAGE Kanutten og Knærten

VEDTEKTER FOR. FANTEBAKKEN FAMILIEBARNEHAGE Kanutten og Knærten VEDTEKTER FOR FANTEBAKKEN FAMILIEBARNEHAGE Kanutten og Knærten 1. EIERFORHOLD Fantebakken familiebarnehage, er en privateid barnehage med 2 avdelinger: Knærten og Kanutten godkjent for 10 plasser hver,

Detaljer

Espira Kuventræ. Årsplan 2015-16 KUVENTRÆ SOLKNATTEN

Espira Kuventræ. Årsplan 2015-16 KUVENTRÆ SOLKNATTEN Espira Kuventræ SOLKNATTEN KUVENTRÆ Årsplan 2015-16 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Åpningstider...4 Planleggingsdager...4 Kontaktinformasjon...4 Oppstart i barnehagen...4 Barns medvirkning...4

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

Pedagogisk plattform for Studentbarnehagene i Tromsø

Pedagogisk plattform for Studentbarnehagene i Tromsø Pedagogisk plattform for Studentbarnehagene i Tromsø Innhold 3 5 6 8 9 10 11 12 Overordna mål og verdier Grunnleggende verdier og holdninger for arbeidet i Studentbarnehagene i Tromsø Danning et helhetlig

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

! I Rosterud blir barna sett og hørt!

! I Rosterud blir barna sett og hørt! Årsplan rosterud 2015/2016 I Rosterud blir barna sett og hørt Velkommen til et nytt barnehage år. Barna i Rosterud blir sett og hørt, det er vår visjon for barnehagen. For å klare dette må personalet være

Detaljer

Espira Ulsetskogen. Årsplan 2015-16 ULSETSKOGEN SOLKNATTEN

Espira Ulsetskogen. Årsplan 2015-16 ULSETSKOGEN SOLKNATTEN Espira Ulsetskogen ULSETSKOGEN SOLKNATTEN Årsplan 2015-16 INNHOLD DEL 1 Hva er en årsplan...2 Opplysninger om barnehagen...3 Barnehagens pedagogiske innhold...4 Om danning...4 Om barns meningsskaping...4

Detaljer

E V J E. Espira Evje Årsplan 2013/14

E V J E. Espira Evje Årsplan 2013/14 E V J E Espira Evje Årsplan 2013/14 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Om barnehagen...3 Personalet og barnehagens organisering...4 Planarbeidet i Espira Evje...4 Danning...4 Vår praksis...6 Barn under 3 år...7 Barn

Detaljer

FELLES VIRKSOMHETSPLAN FOR BARNEHAGENE I SALTDAL KOMMUNE

FELLES VIRKSOMHETSPLAN FOR BARNEHAGENE I SALTDAL KOMMUNE Saltdal kommune Enhet - Saltdal barnehager FELLES VIRKSOMHETSPLAN FOR BARNEHAGENE I SALTDAL KOMMUNE Engan gårdsbarnehage Saltnes barnehage Knekthågen barnehage Trollskogen barnehage Rognan barnehage Høyjarfall

Detaljer

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER. gjeldende fra 1. august 2010

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER. gjeldende fra 1. august 2010 VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER gjeldende fra 1. august 2010 2 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I VENNESLA Vedtektene gjøres gjeldende fra 1. august 2010 1 FORVALTNING OG DRIFT AV BARNEHAGENE De kommunale

Detaljer

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014?

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Fagområde Mål for barna Hvordan? Bravo Kommunikasjon, språk og tekst Barna skal lytte, observere og gi respons i gjensidig

Detaljer

Espira Blakstad. Årsplan 2015-16 BLAKSTAD SOLKNATTEN

Espira Blakstad. Årsplan 2015-16 BLAKSTAD SOLKNATTEN Espira Blakstad SOLKNATTEN BLAKSTAD Årsplan 2015-16 INNHOLD DEL 1 Fakta...,,,,,,,,,,,,...3 Barnehagen vår...,,,,,,,,,,,...3 Barnehagens verdigrunnlag...,,,,,,,,,,,,...4 Organisasjonskart...4 Nasjonale

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Velkommen til Kilden barnehage

Velkommen til Kilden barnehage Velkommen til Kilden barnehage Innhold Kilden barnehage - innledning... 3 Avdelingene i Kilden...4 Barnehagens pedagogiske grunnsyn...5 Kristent menneskesyn og verdigrunnlag... 6 Sosial kompetanse... 6

Detaljer