Espira Ormadalen. Årsplan ORMADALEN SOLKNATTEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Espira Ormadalen. Årsplan 2015-16 ORMADALEN SOLKNATTEN"

Transkript

1 Espira Ormadalen ORMADALEN SOLKNATTEN Årsplan

2 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Kontaktinfo...4 Ansatte...4 Barns medvirkning...4 Voksenrollen...4 Tema og satsingsområde - Utgangspunkt for pedagogiskopplegg i barnehagen...5 Være sammen...6 Sosial kompetanse...6 Kompetanse for mangfold...7 Felles foreldrekurs...7 Samfunnsengasjement...7 Kosthold/ernæring - måltider i barnehagen...7 Bursdagsfeiring i barnehagen...7 Førskolegruppa/Skolespira...7 Dokumentasjon...8 Samarbeid barnehage/hjem...8 Tur...8 Bringing og henting...8 Sykdom...8 Årshjul 2015/ DEL 2 Generell del Espira...12 Del 1 FAKTA Åpningstid Åpent 12 mnd i året Oppholdstid % Foreldrebetalingen følger de kommunale satsene, betalingsfri i juli Måltider frokost, lunsj, frukt og middag en gang i uken Sentral beliggenhet nær Orstad idrettsanlegg, Orstad skole og 10 min gange fra Øksnevadporten togstasjon Stort lekeområde ute med naturtomt og grillplass Aktivt og forskende friluftsliv Aktivt foreldresamarbeid Førskolegruppe / SkolEspira INNLEDNING Barnehagens årsplan skal gi informasjon om hvordan barnehagene formidler sin omsorg og kunnskap til barna. Årsplanen er en konkretisering av Lov om Barnehager og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Del 1 beskriver barnehagens pedagogiske arbeid, mål, satsingsområder, egenart og gir i tillegg viktig informasjon til foreldre og andre samarbeidspartnere. Del 2 er felles for alle Espirabarnehagene og beskriver Espiras pedagogiske plattform. BARNEHAGEN VÅR Espira Ormadalen barnehage åpnet 25. august Barnehagen vår ligger på Orstad i Klepp kommune. Vi har tilsammen 7 avdelinger med plass til ca. 135 barn i aldersgruppen 0-6 år. Avdelingene har fått navn etter insekter og blomster i dalen; Mauren, Løvetann, Smørblomst, Marihøna, Blåklokke, Sommerfuglen og Biene. Espira Ormadalen er en privat barnehage i Espira Gruppen som driver over 80 barnehager med rundt 7500 barn og over 2200 ansatte. Les mer på 2 3

3 KONTAKTINFO Avdelinger nede; Sommerfuglen: småbarnsavdeling Mauren: småbarnsavdeling Smørblomst: åringer Avdelinger oppe; Biene: småbarnsavdeling Marihøna: småbarnsavdeling Blåklokke: åringer Løvetann: åringer Kontor: / / E-post: Hjemmeside: Adresse: Erleveien 3, 4353 Klepp Stasjon Kontonr.: Organisasjonsnr.: Faktura adresse: Espira Ormadalen AS, Boks 353, 4291 Kopervik. ANSATTE I Espira Ormadalen barnehage har vi 31,1 årsverk. I barnehagen vår jobber barnehagelærere, barnevernspedagoger, sosionom, sykepleiere, spesialpedagog, lærer, fysioterapeut, vernepleier, barne- og ungdomsarbeidere, fagarbeidere og pedagogisk medarbeidere. Styrer i barnehagen er den øverste administrative og pedagogiske leder, og er ansvarlig for barnehagens daglige drift. Barnehagen har en 60% administrasjonsressurs stilling utenom styrer. Hver avdeling har en ansvarlig pedagogisk leder som er utdannet førskolelærer. Ved mangel på førskolelærere søkes det dispensasjon fra utdanningskravet som førskolelærer. For øvrig er personalet satt sammen for å sikre et godt pedagogisk tilbud. På alle avdelingene er det 4 fulle årsverk. På de store avdelingene, for 3,4 og 5 åringene er det 24 barn. På småbarnsavdelingene er det 14 barn. Vi har 1 årsverk på «toppen» som tar sykefravær og fravær når pedagogisk personale tar desentralisert barnehagelærer utdanning. I Espira Ormadalen barnehage har personalet og vikarer levert inn tilfredsstillende politiattest, samt underskrevet på taushetsplikt etter forvaltningslovens 13. Barns medvirkning Barns medvirkning er et sentralt punkt i Rammeplanen. I barnehageloven står det følgende om barns medvirkning; Barn i barnehagen har rett til å gi utrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkt skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. (Barnehagenlovens 3 Barns rett til medvirkning). 3 er forankret i FN` s Barnekonvensjon. Begrepet medvirkning bruker vi i det daglige med ulike nyanser. Synonyme ord til medvirkning er blant annet; bidra,delta, ha en finger med, influere, hjelpe til (jfr. norsk synonym ordbok), uten å ha det fulle ansvar. Barnehagen legger til rette for barnesamtaler, der den voksne er aktivt lyttende til det barnet er opptatt av og lytter til barnets meninger. Barnehagen er opptatt av å sette barnets ønsker ut i praksis i hverdagen. I Espira Ormadalen barnehage legger vi hverdagen til rette, slik at barna får ulike valg i løpet av dagen. Voksenrollen For oss voksne i Espira Ormadalen barnehage er det viktig å vise; OMSORG Omsorg Møte trygghet Sett Orden og forutsigbarhet Respekt Gode grenser Det er viktig for oss at barna blir møtt med omsorg. De blir sett og opplever trygghet og respekt i sitt daglige møte med den voksne i barnehagen. Barna møter trygge og forutsigbare voksne som gir barna gode rammer å vokse i. Tema og Satsingsområde utgangspunkt for pedagogisk opplegg i barnehagen Hovedtema for hele barnehagen vil dette barnehageåret være vår danske nasjonaldikter HC Andersen som og tilhører verdenslitteraturen som eventyrforfatter. Han ble født 2. april i 1805 i Odense og døde i Vi vil gjøre oss kjent med noen av hans eventyr med ulik vektlegging på de ulike aldersgruppene. Eksempler på noen av de 156 eventyrene han har skrevet er, Prinsessen på erten, Fyrtøyet, lille Claus og store Claus, Keiserens nye klær, Den standhaftige Tinnsoldat, Den stygge andungen, Nattergalen, Ole Lukøye, Stoppenålen, Det gamle grantreets siste drøm, Tommelise. De største gruppene har faste reisemål ut av barnehagen, 3 åringene tur til Sandtangen, 4 åringene tur til Jærmuseet og 5 åringene tur til barnemuseet i Stavanger.. Ellers legges alle planer, månedsplaner og ukeplaner for de ulike gruppene ut på Spireportalen. Vi vil og jobbe med barnehagen sitt mandat; Danning gjennom omsorg, lek og læring (Rammeplanen pkt 1.3) Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i Omsorg Møte trygghet Sett Orden og forutsigbarhet Respekt Gode grenser ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. (Barnehageloven 1.formål, 1. ledd) Barnehagen som pedagogisk virksomhet har sin egenart og sine tradisjoner som vi ivaretar. Vi annerkjenner barndommens egenverdi som står sentralt i denne tradisjonen. Den helhetlige og integrerte tilnærmingen som karakteriserer barnehagens virksomhet ivaretas i formålet blant annet gjennom omsorg, lek, læring og danning. Danning er en livslang prosess som blant annet handlet om å utvikle evne til å reflektere over egne handlinger og væremåter. Danning skjer i samspill med omgivelsene og med andre og er en forutsetning for meningsdanning, og demokrati. Vi forankrer danning i verdiene i formålet. (se Rammeplanen pkt 1.3) for oss vil dette konkret være; Hjelpe barna å være seg selv Tett samarbeid med foreldrene Hvem er jeg identitetsdanning Verdiene våre og vårt barnesyn ( se del 2) Trygge rammer Leken har en stor plass i barnehagen. Barn kan uttrykke seg på mange måter i lek. Vi skal bidra til den gode barndommen ved å gi alle barn muligheter for lek. Leken har betydning for barns trivsel og som en grunnleggende livs og læringsform. 4 5

4 Læring foregår i det daglige samspillet med andre og med miljøet og er nært sammenvevd med omsorg, lek og danning. Vi legger til rette for helhet og sammenheng i omsorgs- og læringstilbudet. Vi vil jobbe med fagområdene som står beskrevet i Rammeplanen kap 3. Gjennom bruk av «fagkortene», som vi har på alle avdelingeene, (du kan lese mer om dette pedagogiske materiellet på får vi god planlegging, bevisstgjøring og god refleksjon i personalgruppa. Disse kortene har fokus på alle de 7 fagområdene i rammeplanen. Vi vil og ha som tema Kjønnsroller, som er Klepp kommune sitt satsingsområde dette barnehageåret. Vårt hovedsatsingsområde er; Skaperglede, Identitet, Bevegelse (se under del 2) Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek og fremme læring og danning som grunnalg for allsidig utvikling. (Rammeplanen pkt.1.3.) Være Sammen Vi jobber med kompetanseutviklingsprorammet «Være Sammen».Det er et pedagogisk opplegg som har som mål å heve kompetansen til alle ansatte i barnehagen, slik at kvaliteten i det daglige arbeidet med barna styrkes. Kjerneinnholdet er autoritative voksne (varme og grensesettende voksne), relasjonsbygging, kommunikasjon, tidlig innsats, håndtering av utfordrende adferd, implementering og organisasjonsutvikling. Dette arbeidet ender opp med at vi blir en «Løvebarnehage» som følger «Løveloven» der både barn og voksne forplikter oss på at vi skal være gode med hverandre og være venner. Det teoretiske innholdet er utarbeidet av førsteamanuensis Pål Roland og professor Ingunn Størksen, som begge jobber ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning,uis. Eyvind Skeie er redaktør for hele opplegget. Det er og utviklet et eget «foreldreveiledningopplegg» som vil bli jobbet mer med i tiden som kommer. Sosial kompetanse Barnehagen jobber aktivt med å styrke det enkelte barns sosiale kompetanse og barnets evne og muligheter til godt samspill med andre. I dette arbeidet har barnehaen utviklet en handlingsplan mot mobing og en venneplan. (Den ligger på barnehagen sin hjemmeside.) Viktige stikkord her er: Legge til rette for vennskap Lære å kjenne egne følelser og kjenne igjen følelser hos andre Legge til rette for å utvikle evnen til empati og aktiv lytting Kompetanse for mangfold Espira Ormadalen barnehage har blitt med i prosjektet «Kompetanse for mangfold» sett i gang av Fylkesmannen i regi av Utdanningsdirektoratet. Espira Ormadalen er den barnehagen i Klepp kommune med flest minoritetsspråklige barn. Det er to ped.ledere i Espira Ormadalen barnehage som tar videreutdanning i interkulturell forståelse. Hele personalgruppa vil få kompetanseheving ut fra opplevd behov i barnehagen som; Teori rundt språkutvikling til barn som vokser opp med 2 eller flere språk. Sosialisering, hva er spesielt med primærsosialiseringen for barn som er nye i Norge eller har foreldre med annen kulturell barndom. Vi får mer konkret kulturkunnskap i forhold til de kulturene som er representert. Økt kompetanse for hele personalet vil øke forståelsen hos hele personalgruppen til beste for det enkelte barn og deres familie. Felles foreldrekurs Det blir satt opp felles foreldrekurs for alle barnehager og skoler i Klepp kommune på Klepp Rådhus. Datoer vil bli lagt ut på Spireportalen. Samfunnsengasjement Espira støtter SOS-Barnebyer og skal bygge og drifte en barnehage i Zimbabve, Barnehagen i Bindura. Det er 90 barn som skal gå i barnehagen. Alle disse er foreldreløse barn som bor hos besteforeldre og andre slektninger. Dette er noen av de mest fattige barna i hele Zimbabwe. I barnehagen vil de være sikret et varmt måltid hver dag. Barna som skal gå i «vår» barnehage får muligheten til å få et fullverdig liv som kan hjelpe de ut av fattigdommen. De får en barndom som ikke bare handler om å hente vann og bære ved. Som solsikkebarnehage har vi og valgt å ha et fadderbarn. Solsikken er SOS-Barnebyers symbol på barn som hjelper andre barn. Solsikken trenger omsorg og pleie for å vokse, noe som også barn trenger. Barnehagen er også engasjert i hjelpearbeid i Ukraina sammen med lokale personer som har tilknytning til barnehagen og har et frivillig engasjement gjennom året på barnehjemmet og i sigøynerlandsbyen. Barna får gi egne gaver til jul og foreldre får mulighet til å gi klær som sendes med hjelpesendinger til barna på barnehjemmet. Kosthold/ernæring måltider i barnehagen Aktive barn som vokser trenger sunn og næringsrik mat. I Espira Ormadalen barnehage får barna ett sunt og variert kosthold. Vi arbeider pedagogisk med barns holdning til ernæring og kosthold. I barnehagen serverer vi tre måltider pr. dag; frokost, formiddagsmat og et ettermiddagsmåltid. Vi har middag en gang i uka. Barnehagen er med i kampanjen «5-om-dagen-barnehage» igangsatt av Opplysningskontoret for frukt og grønt. Du kan lese mer om dette på Felles frokost på kjøkken oppe og nede kl Lunsj kl. ca. kl Ettermiddagsmåltid ca kl Bursdagsfeiring i barnehagen Med mange barn blir det i løpet av ett år mange bursdager som skal feires i barnehagen. Vi ønsker å ha barnet som midtpunkt når fødselsdagen skal markeres og har derfor valgt vekk kaker og andre søtsaker. I stedet lages det for eksempel fruktspyd, fruktsalat, smoothies eller grønnsaker med dip. Barnet får være med å velge hva som skal serveres i anledning fødselsdagen. Vi henger ut flagg, lager krone og synger bursdagsang. I samling får barnet komme med ønsker om aktivtet, alt etter alder og modning. Førskolegruppe/SkolEspira Barnehageåret 2015/16 er det 24 barn i førskolegruppa som er på avdeling Smørblomst. Vi har et målrettet arbeid i samsvar med det øvrige pedagogiske arbeidet i barnehagen, og legger opp til planlagt «stasjonsjobbing» innenfor gitte tema. Vi har en SkolEspira standard som har som mål at barna skal få de beste forutsetningene for livslang læring og oppleve sammenheng i overgangen mellom barnehage og skole. 6 7

5 Vi bruker og «Gode samanhengar og overganger» utarbeidet av Klepp kommune. (http://ormadalen.espira.no/files/2014/04/ Sammanhengarogovergangar-juli2012.pdf) Førskolebarna våre får hver sin SkolEspira sekk med nyttig utstyr som penal med blyanter og farger, arbeidsbok og SkolEspira T-skjorte. Vi har god kontakt med barnehager i området, og skoler som vi leverer barn til. Dokumentasjon Dokumentasjon er viktig for arbeidet i barnehagen og for barnehagens utvikling. Ved å dokumentere synliggjøres også barna sin lek og læring. Dokumentasjon gir dere foreldre informasjon om hva barna opplever, lærer og gjør i barnehagen. I Espira Ormadalen bruker vi ulike verktøy til dokumentasjon som: Spireportalen, her legges informasjon om det enkelte barn ut på barnet sine sider / I barnet si gullgryte Årsplan Ukeplan / månedsplan som legges ut I Spireportalen Barnehagens hjemmesider White Board-tavla, hvor det blir skrevet noe om aktiviteter dag for dag. Muntlig, den informasjon som formidles i bringeog hentesituasjonene, er svært viktig dokumentasjon til dere om hvordan dagen til barnet har vært. Her overleveres også viktig informasjon begge veier. Samarbeid barnehage/hjem Foreldre/ foresatte er barnehagens nærmeste og viktigste samarbeidspartnere, ref. 1 i Barnehageloven. Barnehagen har et foreldreråd som skal være med å fremme fellesinteresse for foreldrene, ref. 4 i Barnehageloven Vi ønsker et best mulig samarbeid med dere om deres barn. Ta kontakt om dere ønsker å drøfte saker/ting med oss, vi har taushetsplikt! Barnehagen har også et Samarbeidsutvalg (SU) som består av to representanter fra foresatte, t o f r a a n s a t t e o g s t y r e r, s o m r e p r e s e n t e r e r e i e r. SU er et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Mer informasjon finnes på vår hjemmeside og i Spireportalen. Foreldremøter I Espira Ormadalen barnehage blir det avholdt foreldremøter to ganger i året, i september og april (se årshjul). Barn i fokus-samtaler Det blir avholdt foreldresamtaler to ganger i året. I Espira Ormadalen barnehage ønsker vi et best mulig samarbeid mellom barnehage og hjem og det er fullt mulig å be om samtaler når det måtte ønskes. Det blir også holdt oppstartsamtaler når barna begynner i barnehagen. Tur Alle gruppene har faste turdager og bruker nærområdet vårt aktivt. Bringing og henting Vi har felles frokost fra kl med de avdelingene som er sammen oppe (4 stk.) og med de avdelingene som er sammen nede (3 stk.) Dere som foreldre går inn på «din» avdeling, sjekker inn i Spireportalen, kler av barnet, tar på tøfler og vasker hendene på barnet før barnet leveres på kjøkken til frokost der tidligvaktene på alle småbarnsavdelingene tar imot dere. Levere dere etter kl er alle barna tilbake på «sine» avdelinger og du blir møtt av ansatte på avdelingen. Ved henting er det også viktig at de ansatte er klar over at dere går. Skal andre enn foresatte hente barnet, skal barnehagen bli informert om det. Gi beskjed til barnehagen innen kl om barnet har fri / ikke kommer i barnehagen. Sykdom Gi beskjed til avdelingen innen kl dersom barnet er sykt. Gi beskjed til avdelingen ved smittsomme sykdommer av hensyn til eventuelle barn som er ekstra utsatt for smitte. Syke barn har det best hjemme i rolige omgivelser. Vi gir medisiner gitt av lege, for eksempel antibiotika. Da må det fylles ut medisineringsskjema sammen med foresatte. 8 9

6 Årshjul 2015/16 TEMA: HC Andersen og utvalg av hans 156 eventyr og Klepp kommune sitt fokusområde: Kjønnsroller SATSINGSOMRÅDE: Skaperglede, identitet og bevegelse FOKUS MÅNEDER PEDAGOGISK ARBEID OG TRADISJONER Fagkortene InPed Steg for steg 7 fagområdene i rammeplanen FERIER OG HELLIGDAGER PERSONALARBEID Barnehagen er stengt: Tors. 24. des. Fre. 25. des. Tors. 31. des. Planleggingsdager tors. 1. okt./fre. 2. okt./ fre. 13. nov. Barnehagen er stengt Barnehagen er stengt: Fre. 1. jan. Vi har stengt: Tors. 24. mars Fre. 25. mars Man. 28. mars Planleggingsdag tirs. 29. mars. Barnehagen er stengt Barnehagen er stengt: Tors. 5. mai Kr. himmelfartsdag, man. 16. mai 2. pinsedag, tirs. 17. mai Planleggingsdag fre. 6. mai. Barnehagen er stengt. FORELDREARR./ MØTER OG SAMARBEID 10 11

7 Del 2 VELKOMMEN TIL ESPIRA Espira vil gi barna en fantastisk start på livet! Barnehagen skal i nært samarbeid med hjemmet gi barna en trygg hverdag preget av mestring, lek, læring og glede. For å oppnå dette, kreves det høy kompetanse, god planlegging og kontinuerlig dokumentasjon og vurdering av arbeidet i barnehagen. Espira har utviklet et eget, helhetlig, pedagogisk konsept, LekEspira, som ivaretar dette, bl.a. gjennom gode verktøy, rutiner, standarder og kompetansehevingstiltak i tråd med Lov om barnehager og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. For å sikre at vi er på riktig vei har Espira omfattende brukerundersøkelser og gode rutiner for planlegging, dokumentasjon og vurdering av arbeidet. Espira består pr av 78 barnehager i Akershus, Aust-Agder, Buskerud, Hedmark, Hordaland, Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag, Oppland, Oslo, Rogaland, Vest- Agder, Vestfold og Østfold. VISJON OG VERDIER Vår visjon; Sol ute, Sol inne Våre verdier; Kompetent Fleksibel Ordentlig Personlig VÅR FILOSOFI OG VÅRT BARNESYN Barn er fylt av fantastiske evner og egenskaper. De søker hele tiden å skape mening i samhandling med omverdenen. Barna i våre barnehager skal oppleve oss som deltakere i meningsskapingen i et trygt, omsorgsfullt og inspirerende miljø. Vår filosofi og vårt barnesyn er styrende for vår praksis og skal ligge til grunn for alle valg vi foretar oss i vårt arbeid med barna. SKAPERGLEDE, IDENTITET, BEVEGELSE Espirabarnehagene skal arbeide tverrfaglig med barns skaperglede, identitet og bevegelse. Ved å oppmuntre barns naturlige nysgjerrighet og indre motivasjon til utforsking og kreativitet, skal barns evne til å se muligheter fremfor begrensninger ivaretas. Barns skaperglede skal verdsettes og synliggjøres i barnehagehverdagen. Gode danningsprosesser skal bidra til å utvikle barns selvstendighet, trygghet og egen identitet. Gjennom lek og sosialt samspill med andre lærer barn seg selv å kjenne. Barnehagen skal styrke barns selvfølelse gjennom mestringsopplevelser og anerkjennelse. I lek og allsidig aktivitet er barn i stadig bevegelse. Slik opplever de mestring og erfarer glede ved å nå nye høyder både kroppslig og mentalt. Barnehagetiden er begynnelsen på en livslang læringsprosess som skal gi barn lyst til å prøve og lyst til å skape. PEDAGOGISKE VERKTØY Espira mener nøkkelen til kvalitet i barnehagen er ansatte med kompetanse og verktøy til å jobbe godt med å omsette Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver til god praksis. Espira har utviklet en egen samling pedagogiske verktøy til barnehagene våre. De pedagogiske verktøyene består bl.a. av: Kunnskapsområder og fagkort De sju fagområdene fra Rammeplanen illustreres i Espira ved hjelp av sju «spirer». Vi kaller de sju spirene for kunnskapsområder. Espira arbeider aktivt med kompetanseheving innenfor kunnskapsområdene. Espira har også fått utviklet egne fagkort til alle kunnskapsområdene. Fagkortene er et viktig verktøy i arbeidet med omsetting av rammeplanens føringer til god praksis i den enkelte barnehage. Veiledningshefter Espira har alderstilpassede satsinger for de eldste barna, Skolespirene, og for de yngste barna, Småspirene. Vi har bl.a utviklet egne veiledningshefter for arbeidet med de yngste barna og for arbeidet med de eldste barna. Veiledningsheftene bygger på rammeplanen, samt nyere forskningsbasert kunnskap, og er bl.a. ment å inspirere til aktiv refleksjon rundt eget arbeid for den enkelte ansatte. Skolespirene Gjennom meningsfulle aktiviteter skal Skolespirene få et fantastisk siste år i barnehagen. De skal få de beste forutsetningene for livslang læring og oppleve sammenheng i overgangen mellom barnehage og skole. Arbeidet med SkolEspira skal være kunnskaps- og forskningsbasert. I Skolespira jobber vi prosjektbasert med hele rammeplanen, inkludert de sju kunnskapsområdene. Småspirene Espira skal drive barnehager med høy kvalitet. Da er det viktig at vi gir barn og foreldre et barnehagetilbud som er godt tilpasset alle aldersgrupper. Med Espiras filosofi og barnesyn som solid grunnmur skal våre ansatte gi de yngste barna i barnehagen en hverdag som er fylt av trygghet og omsorg, men også lek, læring og utforskning. Småbarnstiden er en viktig epoke i menneskets liv. Dette tar vi i Espira på alvor. I løpet av de tre første leveårene tilegner barn seg kunnskaper og ferdigheter i et tempo som overgår det meste som skjer senere i livet. Våre ansatte skal gjennom kunnskap om barns utvikling og refleksjon over egen praksis, sørge for å gi de yngste barna et pedagogisk tilbud som stimulerer det enkelte barns utvikling på best mulig måte. For å øke bevisstheten og sensitiviteten når det gjelder arbeidet med de yngste barna i barnehagen har vi valgt å gi denne satsingen navnet Småspirene. Standarder Espira har utviklet enkelte standarder for å sikre best mulig praksis på utvalgte områder i alle våre barnehager. Standardene omhandler rutinesituasjoner som ankomst/avskjed, samt for mer spesielle situasjoner som å ta i mot nye barn/ bytte avdeling. I tillegg er det laget en egen standard for rammene rundt arbeidet med de eldste barna, Skolespirene. Spireportalen Gjennom det digitale verktøyet Spireportalen har Espira en digital plattform for planlegging og dokumentasjon av den pedagogiske virksomheten, samt for allsidig kommunikasjon med foreldre. Foreldre kan bl.a. få tilgang til bilder og «gullkorn» fra eget barns barnehageliv i Spireportalen. Spireportalen er tilgjengelig på ulike enheter, bl.a. med egen mobil-app. Vi har svært høyt fokus på personvern i denne forbindelse

8 SPIRENE/KUNNSKAPSOMRÅDENE Barnehagens innhold skal være allsidig og variert, og utformes slik at hvert enkelt barn får opplevelser og erfaringer som støtte for sin utvikling av kunnskaper, ferdigheter og holdninger. For å sikre et variert og allsidig pedagogisk tilbud inneholder Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver sju fagområder som er sentrale for opplevelse, utforsking og læring i barnehagen. Fagområdene er i stor grad de samme som barn senere møter som fag i skolen. I Espira blir fagområdene illustrert ved hjelp av sju spirer/ kunnskapsområder: Språklabben, Tumleplassen, Skattekista, Samfunnspira, Miljøspira, Filosofus og Tallbingen. Språklabben Språk er nøkkelen til kommunikasjon og forståelse mellom mennesker og er langt mer enn bare tale. Vi kan også kommunisere ved hjelp av f.eks. tegnspråk og skriftspråk. Det er også mulig å kommunisere uten å bruke ord. Spedbarnsforskning viser at babyer foretrekker mors stemme fra første stund og at de ikke bare oppfatter ord som lyder, men at de også er i stand til å forstå hva de betyr. Dette forteller oss hvor viktig språket er for kommunikasjonen mellom mennesker og at språk også handler om følelser. Gjennom Språklabben får barna anledning til å bli kjent med språk og tekst som kommunikasjonsform. Med leken som plattform får de utforske mange måter å nærme seg dette temaet på. Gjennom planlagte og ikke planlagte situasjoner blir barna kjent med mulighetene som ligger i å bruke og beherske språket i forskjellige former. Språket er en viktig del av barns identitet. Hvordan du uttrykker deg handler om hvem du er og om hvordan du ønsker å bli oppfattet. Barna får her erfaringer med betydningen og viktigheten av å kunne kommunisere med omgivelsene på en god måte. Tumleplassen Barn er skapt til å bevege seg, til å gå, løpe og hoppe. De lærer mens de beveger seg, og utvikling av motoriske ferdigheter er helt grunnleggende for å kunne utføre dagligdagse handlinger. Tumleplassen skal være en mestringsarena for begge kjønn. Her lærer de å mestre nye utfordringer og opplever at de lykkes dersom de prøver, anstrenger og øver seg. Det er viktig at barna får anledning til å bruke kroppen aktivt, slik at de lærer å beherske og kontrollere den. Det er disse erfaringene som skal gjøre dem i stand til å takle forskjellige situasjoner på en god måte senere i livet. Bl.a. vet vi at det kreves god kroppsbeherskelse for å kunne klare å sitte rolig, noe som kan komme godt med når barna begynner på skolen. Like viktig er det at barna så tidlig som mulig blir bevisste på verdien av å ta vare på egen helse og får oppleve gleden og betydningen av å kunne mestre de forskjellige elementene de kommer i kontakt med. Tumleplassen handler også om å legge til rette for å skape sunne matvaner. Skattekista Mennesker har et medfødt behov for å uttrykke seg og har et stort register når det gjelder måter å uttrykke seg på. Det handler om å kunne bearbeide inntrykk og bruke disse til å skape sine egne avtrykk på den verden en ser rundt seg. Gjennom Skattekista skal barna oppleve at de blir stimulert til å gjøre akkurat det. Det handler om frihet og om å få lov å uttrykke seg på forskjellige måter, i forskjellige formater, og ikke minst om å få tilbakemeldinger fra omgivelsene. Barn lar seg ikke begrense av tradisjonell tenkning. De griper mulighetene som byr seg og handler ut i fra disse. Gjennom Skattekista får barna anledning til å prøve seg på uttrykk som er tilpasset deres forutsetninger og utviklingsnivå. Gjennom drama, musikk og forming skal barna få mulighet til å utforske og utfordre sine kreative evner. Skattekista skal være en arena der barns kreativitet har gode vilkår og forutsetninger for å blomstre. Samfunnspira Gjennom Samfunnspira skal vi bidra til at barna blir trygge på seg selv som enkeltindivider og som deltakere i større grupper. De skal oppleve at deres syn blir hørt og respektert og at deres bidrag teller. Barn er viktige samfunnsborgere og deres meninger og synspunkter fortjener å bli hørt. Gjennom Samfunnspira skal barna få en begynnende forståelse for det som har med menneskeverd og likestilling å gjøre. De skal oppleve at synspunktene deres er like mye verdt, uansett om du er gutt eller jente. Ved å få oppleve og erfare små og store ting som skjer i nærmiljøet får barna utvikle positive holdninger til det å påvirke sine omgivelser. Vi ønsker også at barna skal bli kjent med omsorg i et større perspektiv. Derfor samarbeider Espira med SOS-barnebyer for å gi barn i andre land en bedre barndom og en tryggere oppvekst. Miljøspira Miljøspira skal lære barna å bli glade i naturen. Tidlige erfaringer med turer i skog og mark kan ha stor betydning for barnas videre utvikling og deres holdninger til det å ta vare på naturen. Ved å ta i bruk naturen som en del av det daglige tilbudet i barnehagen, gir vi barna opplevelser og inntrykk som bidrar til at de blir glade i å ferdes ute i all slags vær. Det å oppleve værforandringene direkte på kroppen og få anledning til å undre seg over små og store fenomener der hvor de er, gir barna erfaringer og inntrykk som varer lenge. Gjennom Miljøspira vil barna få delta i aktiviteter som gir dem mulighet til å prøve seg ut med forskjellige typer redskaper og verktøy. Barna får også anledning til å utvikle interesse og forståelse for viktigheten av å ta vare på miljøet. Ved å få innsikt i matproduksjon og ved å delta i barnehagens daglige rutiner rundt f.eks. kildesortering, får barna verdifull kunnskap om avfallshåndtering og gjenbruk. Filosofus De fleste barn er nysgjerrige av natur. De undrer seg og spør om ting som vi voksne ikke alltid vet svaret på. Gjennom Filosofus får barna utforske potensialet som ligger i å ikke vite. Evnen til å undre seg er medfødt, men evnen må utvikles og holdes ved like. Filosofi med barn handler om å undre seg sammen og om å gi tid og rom til barnas tanker. Målet er ikke nødvendigvis å finne svar på alle spørsmål, men kan like gjerne være å finne nye spørsmål. Gjennom Filosofus blir barna også kjent med historier og fortellinger som omhandler toleranse og respekt for likeverd mellom mennesker. Barna utvikler forståelse for at mennesker kan ha forskjellig bakgrunn og tro. Tallbingen Små barn elsker å utforske omgivelsene. De begynner tidlig å vise interesse for å benytte forskjellige gjenstander i leken. Gjennom erfaringene de gjør seg utvikler de forståelse for hvordan ting henger sammen og fungerer. Mange barn viser tidlig interesse for å sette ting i system, i rekkefølge og i mønster. Disse aktivitetene danner grunnlaget for barnas matematiske forståelse. Det å ha forståelse for rom og form er avgjørende for hvordan barna forholder seg til omgivelsene. Gjennom Tallbingen får barna anledning til å leke med tall og undersøke verden fra et matematisk og forskende perspektiv. PROGRESJON Espiras barnehager jobber systematisk med å legge til rette for at barna opplever og erfarer progresjon innenfor de ulike kunnskapsområdene. Barnehagene planlegger, dokumenterer og vurderer dette arbeidet på ulike måter. ESPIRA AKADEMIET For å sikre god kompetanseutvikling hos våre ansatte har Espira etablert sitt eget opplæringstilbud for alle ansatte Espira Akademiet. Kursene i Espira Akademiet er svært varierte. Det tilbys kurs innenfor hovedkategoriene: Pedagogisk kompetanseutvikling Lederutvikling 14 15

9 ESPIRA ORMADALEN Erleveien 3, 4353 Klepp Stasjon Telefon: Epost:

Espira Torshovdalen. Årsplan 2015-16 TORSHOVDALEN SOLKNATTEN

Espira Torshovdalen. Årsplan 2015-16 TORSHOVDALEN SOLKNATTEN Espira Torshovdalen TORSHOVDALEN SOLKNATTEN Årsplan 2015-16 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Kontaktinformasjon...4 Barnehagens verdigrunnlag...4 Mål for barnehageåret...4 Barnehagens organisering

Detaljer

Espira Hovsmarka. Årsplan 2014-15 HOVSMARKA SOLKNATTEN

Espira Hovsmarka. Årsplan 2014-15 HOVSMARKA SOLKNATTEN Espira Hovsmarka HOVSMARKA SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Presentasjon av barnehagen...3 Barnehagens verdigrunnlag...4 Organisasjonskart...4 Del 1 Nasjonale føringer...4 Lokale føringer...4

Detaljer

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN Espira Rambjøra RAMBJØRA SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...4 Velkommen til Espira Rambjøra...4 Planleggingsdager...6 Kontaktinfo...6 Faste tradisjoner...6 Kosthold og bevegelse...6 Verdiene

Detaljer

Espira Gjemble. Årsplan 2014-15 GJEMBLE SOLKNATTEN

Espira Gjemble. Årsplan 2014-15 GJEMBLE SOLKNATTEN Espira Gjemble SOLKNATTEN GJEMBLE Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Del 1 Vårt barnesyn...4 Omsorg, lek, læring...4 Naturen som læringsarena...4 Miljøspirer...5 Metoder i pedagogisk opplegg...5 Reveklubb

Detaljer

Espira Årølia Årsplan 2013-14

Espira Årølia Årsplan 2013-14 Espira Årølia Årsplan 2013-14 Å R Ø L I A INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Organisering...4 Årets tema er nærmiljø...4 Mål og plan...5 Språkutvikling og språklig mangfold...5 Skolespira...6

Detaljer

Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15

Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15 HØYTORP SOLKNATTEN FORT Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Barnehagens samfunnsmandat...4 Vår pedagogiske plattform...4 Barnesyn...4 Overordnede

Detaljer

Espira stongafjellet Årsplan 2013-14

Espira stongafjellet Årsplan 2013-14 Espira stongafjellet Årsplan 2013-14 S T O N G A F J E L L E T INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Avdelingene...4 Friluftsliv og miljø...4 Biler...5 Språkstimulering og pedagogisk

Detaljer

Espira Gåserud Årsplan 2013/14

Espira Gåserud Årsplan 2013/14 Espira Gåserud Årsplan 2013/14 G Å S E R U D INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Personalet...4 Evaluering 2013...4 Espira Vigilo Pro...4 Renholdssoner...4 Espira Gåseruds pedagogiske plattform...5 Standarder...5

Detaljer

Espira Krystallveien. Årsplan 2014-15 KRYSTALLVEIEN SOLKNATTEN

Espira Krystallveien. Årsplan 2014-15 KRYSTALLVEIEN SOLKNATTEN Espira Krystallveien KRYSTALLVEIEN SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Praktisk informasjon...4 Årsplan...5 Lov om barnehager...5 Vedtekter...5 Rammeplanen...5

Detaljer

Espira Helldalsåsen Årsplan 2013-14

Espira Helldalsåsen Årsplan 2013-14 Espira Helldalsåsen Årsplan 2013-14 H E L L D A L S Å S E N INNHOLD DEL 1 Del 1 Kontaktinfo...3 Om oss...3 Barnehagen vår...4 Personalutvikling...5 Foreldresamarbeid...5 Hovedsatsingsområder...6 Pedagogiske

Detaljer

Espira Dvergsnes. Årsplan 2014-15 DVERGSNES SOLKNATTEN

Espira Dvergsnes. Årsplan 2014-15 DVERGSNES SOLKNATTEN Espira Dvergsnes DVERGSNES SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Barnehagen vår...3 Formålsparagraf...5 Foreldresamarbeid...5 Barnehagens samarbeidspartnere...6 Danning...7 Sosial kompetanse...7 Omsorg

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 HOS OSS SKAL ALLE FÅ VÆRE DEN BESTE UTGAVEN AV SEG SELV ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: I STATLIGE FØRINGER 1.1 Lov om barnehagen...s. 3 Formål Barns rett til medvirkning Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Detaljer

Kvennaneset barnehage

Kvennaneset barnehage ålesund kommune Årsplan august 2014 august 2015 Kvennaneset barnehage Kjøpmannsgata 6005 Ålesund Tlf: 70 16 28 50 Velkommen til Kvennaneset barnehage Kvennaneset barnehage er en kommunal barnehage, og

Detaljer

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Tårnsvalen barnehage AS Måltrosten barnehage Tårnsvalen ble startet som en familiebarnehage med 8 barn og 2 ansatte

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE 2014 2015 Innhold PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 4 RÅDHUSMARKA BARNEHAGE SITT SATSINGSOMRÅDE... 4 SAMARBEID MED VITENFABRIKKEN... 4 SOSIAL KOMPETANSE... 4 BARNEHAGENS LEDELSE...

Detaljer

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL 1 INNHOLD INNLEDNING s. 3 AKTUELLE LOVER s. 3 OM BARNEHAGEN s. 4 LITT OM RAMMEPLANEN s. 4 BARNEHAGENS OVERORDNEDE MÅL s. 5 FORELDRESAMARBEID s. 6 BARNEHAGEHVERDAGEN s. 7 KOMMUNIKASJON

Detaljer

Langtidsplan 2012-2014. Seljedalen barnehage

Langtidsplan 2012-2014. Seljedalen barnehage Langtidsplan 2012-2014 Seljedalen barnehage INNHOLD Side Forord 3 Barnehagens samfunnsmandat 4 Felles retning for kommunale barnehager 4 Visjon og mål Vårt kommunikasjonsløfte 4 Våre verdier 5 Vår kompetanseforståelse

Detaljer

ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL

ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL Barnet Barnet er inga gåte Barnet er enkelt Som ei grankongle Gje det varme Og det opnar Alle sine frø av Arne Ruset TEORIDEL ÅRSPLAN 2014/2015 Innhold 1 1. Innledning s. 3 2.

Detaljer

Årsplan 2014-2015. For. Ellingsøy barnehage

Årsplan 2014-2015. For. Ellingsøy barnehage Årsplan 2014-2015 For Ellingsøy barnehage Adresse: Grønebelgvegen1 Hoffland, 6057 Ellingsøy Telefon: Kontor: 70 16 51 70 Fellesrom: 70 16 51 71 Personalet/Trådløs: 70 16 51 72 1 Ellingsøy barnehage Pedagogisk

Detaljer

GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15

GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15 GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15 1 1. TROLLHAUGEN BARNEHAGE Trollhaugen barnehage er en 4 avdelings heldagsbarnehage. Barnehagen har til ca. 54 hele plasser for barn i alderen 0 5 år.

Detaljer

FAKTA BARNEHAGEN VÅR KONTAKTINFORMASJON. Epost: styrer@holmenveien.espira.no eller post@holmenveien.espira.no

FAKTA BARNEHAGEN VÅR KONTAKTINFORMASJON. Epost: styrer@holmenveien.espira.no eller post@holmenveien.espira.no FAKTA Åpningstid 07.00 17.00. Åpent 12 måneder i året. Holmenveien barnehage Espira ligger i Vestre Aker bydel i Oslo. Barnehagen er en hybridmodell som betyr at den er eid av Oslo kommune og driftes av

Detaljer

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Årsplan Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Visjon 3. Verdier 4. Barnehagens profil og satsingsområder 4.1 Barnehagens prosjekt 5. Strategidokument for skole og barnehage

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE Informasjonsskriv Årsplan del 3 Rolighetsmoen barnehage Skinnerudveien 8, 3360 Geithus Tlf kontor: 32 78 10 80 Mail: rolighetsmoen@modum.kommune.no Innholdsfortegnelse

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE Årsplan Symra Barnehage 2015/2016 Side 1. ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE E-post: symra.bhg@eidsberg.kommune.no Symra: Kirkåsveien 1B Telefon: 69892288 Avdeling Eventyrtoppen: Høytorp Fort, Bygning 27

Detaljer

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder FORORD Barnehagens rammeplan pålegger alle barnehager å utarbeide en årsplan. Denne planen skal være et arbeidsredskap for personalet for for å styre virksomheten i en uttalt retning. Den skal gi foreldre/foresatte

Detaljer