Espira Ormadalen. Årsplan ORMADALEN SOLKNATTEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Espira Ormadalen. Årsplan 2015-16 ORMADALEN SOLKNATTEN"

Transkript

1 Espira Ormadalen ORMADALEN SOLKNATTEN Årsplan

2 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Kontaktinfo...4 Ansatte...4 Barns medvirkning...4 Voksenrollen...4 Tema og satsingsområde - Utgangspunkt for pedagogiskopplegg i barnehagen...5 Være sammen...6 Sosial kompetanse...6 Kompetanse for mangfold...7 Felles foreldrekurs...7 Samfunnsengasjement...7 Kosthold/ernæring - måltider i barnehagen...7 Bursdagsfeiring i barnehagen...7 Førskolegruppa/Skolespira...7 Dokumentasjon...8 Samarbeid barnehage/hjem...8 Tur...8 Bringing og henting...8 Sykdom...8 Årshjul 2015/ DEL 2 Generell del Espira...12 Del 1 FAKTA Åpningstid Åpent 12 mnd i året Oppholdstid % Foreldrebetalingen følger de kommunale satsene, betalingsfri i juli Måltider frokost, lunsj, frukt og middag en gang i uken Sentral beliggenhet nær Orstad idrettsanlegg, Orstad skole og 10 min gange fra Øksnevadporten togstasjon Stort lekeområde ute med naturtomt og grillplass Aktivt og forskende friluftsliv Aktivt foreldresamarbeid Førskolegruppe / SkolEspira INNLEDNING Barnehagens årsplan skal gi informasjon om hvordan barnehagene formidler sin omsorg og kunnskap til barna. Årsplanen er en konkretisering av Lov om Barnehager og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Del 1 beskriver barnehagens pedagogiske arbeid, mål, satsingsområder, egenart og gir i tillegg viktig informasjon til foreldre og andre samarbeidspartnere. Del 2 er felles for alle Espirabarnehagene og beskriver Espiras pedagogiske plattform. BARNEHAGEN VÅR Espira Ormadalen barnehage åpnet 25. august Barnehagen vår ligger på Orstad i Klepp kommune. Vi har tilsammen 7 avdelinger med plass til ca. 135 barn i aldersgruppen 0-6 år. Avdelingene har fått navn etter insekter og blomster i dalen; Mauren, Løvetann, Smørblomst, Marihøna, Blåklokke, Sommerfuglen og Biene. Espira Ormadalen er en privat barnehage i Espira Gruppen som driver over 80 barnehager med rundt 7500 barn og over 2200 ansatte. Les mer på 2 3

3 KONTAKTINFO Avdelinger nede; Sommerfuglen: småbarnsavdeling Mauren: småbarnsavdeling Smørblomst: åringer Avdelinger oppe; Biene: småbarnsavdeling Marihøna: småbarnsavdeling Blåklokke: åringer Løvetann: åringer Kontor: / / E-post: Hjemmeside: Adresse: Erleveien 3, 4353 Klepp Stasjon Kontonr.: Organisasjonsnr.: Faktura adresse: Espira Ormadalen AS, Boks 353, 4291 Kopervik. ANSATTE I Espira Ormadalen barnehage har vi 31,1 årsverk. I barnehagen vår jobber barnehagelærere, barnevernspedagoger, sosionom, sykepleiere, spesialpedagog, lærer, fysioterapeut, vernepleier, barne- og ungdomsarbeidere, fagarbeidere og pedagogisk medarbeidere. Styrer i barnehagen er den øverste administrative og pedagogiske leder, og er ansvarlig for barnehagens daglige drift. Barnehagen har en 60% administrasjonsressurs stilling utenom styrer. Hver avdeling har en ansvarlig pedagogisk leder som er utdannet førskolelærer. Ved mangel på førskolelærere søkes det dispensasjon fra utdanningskravet som førskolelærer. For øvrig er personalet satt sammen for å sikre et godt pedagogisk tilbud. På alle avdelingene er det 4 fulle årsverk. På de store avdelingene, for 3,4 og 5 åringene er det 24 barn. På småbarnsavdelingene er det 14 barn. Vi har 1 årsverk på «toppen» som tar sykefravær og fravær når pedagogisk personale tar desentralisert barnehagelærer utdanning. I Espira Ormadalen barnehage har personalet og vikarer levert inn tilfredsstillende politiattest, samt underskrevet på taushetsplikt etter forvaltningslovens 13. Barns medvirkning Barns medvirkning er et sentralt punkt i Rammeplanen. I barnehageloven står det følgende om barns medvirkning; Barn i barnehagen har rett til å gi utrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkt skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. (Barnehagenlovens 3 Barns rett til medvirkning). 3 er forankret i FN` s Barnekonvensjon. Begrepet medvirkning bruker vi i det daglige med ulike nyanser. Synonyme ord til medvirkning er blant annet; bidra,delta, ha en finger med, influere, hjelpe til (jfr. norsk synonym ordbok), uten å ha det fulle ansvar. Barnehagen legger til rette for barnesamtaler, der den voksne er aktivt lyttende til det barnet er opptatt av og lytter til barnets meninger. Barnehagen er opptatt av å sette barnets ønsker ut i praksis i hverdagen. I Espira Ormadalen barnehage legger vi hverdagen til rette, slik at barna får ulike valg i løpet av dagen. Voksenrollen For oss voksne i Espira Ormadalen barnehage er det viktig å vise; OMSORG Omsorg Møte trygghet Sett Orden og forutsigbarhet Respekt Gode grenser Det er viktig for oss at barna blir møtt med omsorg. De blir sett og opplever trygghet og respekt i sitt daglige møte med den voksne i barnehagen. Barna møter trygge og forutsigbare voksne som gir barna gode rammer å vokse i. Tema og Satsingsområde utgangspunkt for pedagogisk opplegg i barnehagen Hovedtema for hele barnehagen vil dette barnehageåret være vår danske nasjonaldikter HC Andersen som og tilhører verdenslitteraturen som eventyrforfatter. Han ble født 2. april i 1805 i Odense og døde i Vi vil gjøre oss kjent med noen av hans eventyr med ulik vektlegging på de ulike aldersgruppene. Eksempler på noen av de 156 eventyrene han har skrevet er, Prinsessen på erten, Fyrtøyet, lille Claus og store Claus, Keiserens nye klær, Den standhaftige Tinnsoldat, Den stygge andungen, Nattergalen, Ole Lukøye, Stoppenålen, Det gamle grantreets siste drøm, Tommelise. De største gruppene har faste reisemål ut av barnehagen, 3 åringene tur til Sandtangen, 4 åringene tur til Jærmuseet og 5 åringene tur til barnemuseet i Stavanger.. Ellers legges alle planer, månedsplaner og ukeplaner for de ulike gruppene ut på Spireportalen. Vi vil og jobbe med barnehagen sitt mandat; Danning gjennom omsorg, lek og læring (Rammeplanen pkt 1.3) Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i Omsorg Møte trygghet Sett Orden og forutsigbarhet Respekt Gode grenser ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. (Barnehageloven 1.formål, 1. ledd) Barnehagen som pedagogisk virksomhet har sin egenart og sine tradisjoner som vi ivaretar. Vi annerkjenner barndommens egenverdi som står sentralt i denne tradisjonen. Den helhetlige og integrerte tilnærmingen som karakteriserer barnehagens virksomhet ivaretas i formålet blant annet gjennom omsorg, lek, læring og danning. Danning er en livslang prosess som blant annet handlet om å utvikle evne til å reflektere over egne handlinger og væremåter. Danning skjer i samspill med omgivelsene og med andre og er en forutsetning for meningsdanning, og demokrati. Vi forankrer danning i verdiene i formålet. (se Rammeplanen pkt 1.3) for oss vil dette konkret være; Hjelpe barna å være seg selv Tett samarbeid med foreldrene Hvem er jeg identitetsdanning Verdiene våre og vårt barnesyn ( se del 2) Trygge rammer Leken har en stor plass i barnehagen. Barn kan uttrykke seg på mange måter i lek. Vi skal bidra til den gode barndommen ved å gi alle barn muligheter for lek. Leken har betydning for barns trivsel og som en grunnleggende livs og læringsform. 4 5

4 Læring foregår i det daglige samspillet med andre og med miljøet og er nært sammenvevd med omsorg, lek og danning. Vi legger til rette for helhet og sammenheng i omsorgs- og læringstilbudet. Vi vil jobbe med fagområdene som står beskrevet i Rammeplanen kap 3. Gjennom bruk av «fagkortene», som vi har på alle avdelingeene, (du kan lese mer om dette pedagogiske materiellet på får vi god planlegging, bevisstgjøring og god refleksjon i personalgruppa. Disse kortene har fokus på alle de 7 fagområdene i rammeplanen. Vi vil og ha som tema Kjønnsroller, som er Klepp kommune sitt satsingsområde dette barnehageåret. Vårt hovedsatsingsområde er; Skaperglede, Identitet, Bevegelse (se under del 2) Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek og fremme læring og danning som grunnalg for allsidig utvikling. (Rammeplanen pkt.1.3.) Være Sammen Vi jobber med kompetanseutviklingsprorammet «Være Sammen».Det er et pedagogisk opplegg som har som mål å heve kompetansen til alle ansatte i barnehagen, slik at kvaliteten i det daglige arbeidet med barna styrkes. Kjerneinnholdet er autoritative voksne (varme og grensesettende voksne), relasjonsbygging, kommunikasjon, tidlig innsats, håndtering av utfordrende adferd, implementering og organisasjonsutvikling. Dette arbeidet ender opp med at vi blir en «Løvebarnehage» som følger «Løveloven» der både barn og voksne forplikter oss på at vi skal være gode med hverandre og være venner. Det teoretiske innholdet er utarbeidet av førsteamanuensis Pål Roland og professor Ingunn Størksen, som begge jobber ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning,uis. Eyvind Skeie er redaktør for hele opplegget. Det er og utviklet et eget «foreldreveiledningopplegg» som vil bli jobbet mer med i tiden som kommer. Sosial kompetanse Barnehagen jobber aktivt med å styrke det enkelte barns sosiale kompetanse og barnets evne og muligheter til godt samspill med andre. I dette arbeidet har barnehaen utviklet en handlingsplan mot mobing og en venneplan. (Den ligger på barnehagen sin hjemmeside.) Viktige stikkord her er: Legge til rette for vennskap Lære å kjenne egne følelser og kjenne igjen følelser hos andre Legge til rette for å utvikle evnen til empati og aktiv lytting Kompetanse for mangfold Espira Ormadalen barnehage har blitt med i prosjektet «Kompetanse for mangfold» sett i gang av Fylkesmannen i regi av Utdanningsdirektoratet. Espira Ormadalen er den barnehagen i Klepp kommune med flest minoritetsspråklige barn. Det er to ped.ledere i Espira Ormadalen barnehage som tar videreutdanning i interkulturell forståelse. Hele personalgruppa vil få kompetanseheving ut fra opplevd behov i barnehagen som; Teori rundt språkutvikling til barn som vokser opp med 2 eller flere språk. Sosialisering, hva er spesielt med primærsosialiseringen for barn som er nye i Norge eller har foreldre med annen kulturell barndom. Vi får mer konkret kulturkunnskap i forhold til de kulturene som er representert. Økt kompetanse for hele personalet vil øke forståelsen hos hele personalgruppen til beste for det enkelte barn og deres familie. Felles foreldrekurs Det blir satt opp felles foreldrekurs for alle barnehager og skoler i Klepp kommune på Klepp Rådhus. Datoer vil bli lagt ut på Spireportalen. Samfunnsengasjement Espira støtter SOS-Barnebyer og skal bygge og drifte en barnehage i Zimbabve, Barnehagen i Bindura. Det er 90 barn som skal gå i barnehagen. Alle disse er foreldreløse barn som bor hos besteforeldre og andre slektninger. Dette er noen av de mest fattige barna i hele Zimbabwe. I barnehagen vil de være sikret et varmt måltid hver dag. Barna som skal gå i «vår» barnehage får muligheten til å få et fullverdig liv som kan hjelpe de ut av fattigdommen. De får en barndom som ikke bare handler om å hente vann og bære ved. Som solsikkebarnehage har vi og valgt å ha et fadderbarn. Solsikken er SOS-Barnebyers symbol på barn som hjelper andre barn. Solsikken trenger omsorg og pleie for å vokse, noe som også barn trenger. Barnehagen er også engasjert i hjelpearbeid i Ukraina sammen med lokale personer som har tilknytning til barnehagen og har et frivillig engasjement gjennom året på barnehjemmet og i sigøynerlandsbyen. Barna får gi egne gaver til jul og foreldre får mulighet til å gi klær som sendes med hjelpesendinger til barna på barnehjemmet. Kosthold/ernæring måltider i barnehagen Aktive barn som vokser trenger sunn og næringsrik mat. I Espira Ormadalen barnehage får barna ett sunt og variert kosthold. Vi arbeider pedagogisk med barns holdning til ernæring og kosthold. I barnehagen serverer vi tre måltider pr. dag; frokost, formiddagsmat og et ettermiddagsmåltid. Vi har middag en gang i uka. Barnehagen er med i kampanjen «5-om-dagen-barnehage» igangsatt av Opplysningskontoret for frukt og grønt. Du kan lese mer om dette på Felles frokost på kjøkken oppe og nede kl Lunsj kl. ca. kl Ettermiddagsmåltid ca kl Bursdagsfeiring i barnehagen Med mange barn blir det i løpet av ett år mange bursdager som skal feires i barnehagen. Vi ønsker å ha barnet som midtpunkt når fødselsdagen skal markeres og har derfor valgt vekk kaker og andre søtsaker. I stedet lages det for eksempel fruktspyd, fruktsalat, smoothies eller grønnsaker med dip. Barnet får være med å velge hva som skal serveres i anledning fødselsdagen. Vi henger ut flagg, lager krone og synger bursdagsang. I samling får barnet komme med ønsker om aktivtet, alt etter alder og modning. Førskolegruppe/SkolEspira Barnehageåret 2015/16 er det 24 barn i førskolegruppa som er på avdeling Smørblomst. Vi har et målrettet arbeid i samsvar med det øvrige pedagogiske arbeidet i barnehagen, og legger opp til planlagt «stasjonsjobbing» innenfor gitte tema. Vi har en SkolEspira standard som har som mål at barna skal få de beste forutsetningene for livslang læring og oppleve sammenheng i overgangen mellom barnehage og skole. 6 7

5 Vi bruker og «Gode samanhengar og overganger» utarbeidet av Klepp kommune. (http://ormadalen.espira.no/files/2014/04/ Sammanhengarogovergangar-juli2012.pdf) Førskolebarna våre får hver sin SkolEspira sekk med nyttig utstyr som penal med blyanter og farger, arbeidsbok og SkolEspira T-skjorte. Vi har god kontakt med barnehager i området, og skoler som vi leverer barn til. Dokumentasjon Dokumentasjon er viktig for arbeidet i barnehagen og for barnehagens utvikling. Ved å dokumentere synliggjøres også barna sin lek og læring. Dokumentasjon gir dere foreldre informasjon om hva barna opplever, lærer og gjør i barnehagen. I Espira Ormadalen bruker vi ulike verktøy til dokumentasjon som: Spireportalen, her legges informasjon om det enkelte barn ut på barnet sine sider / I barnet si gullgryte Årsplan Ukeplan / månedsplan som legges ut I Spireportalen Barnehagens hjemmesider White Board-tavla, hvor det blir skrevet noe om aktiviteter dag for dag. Muntlig, den informasjon som formidles i bringeog hentesituasjonene, er svært viktig dokumentasjon til dere om hvordan dagen til barnet har vært. Her overleveres også viktig informasjon begge veier. Samarbeid barnehage/hjem Foreldre/ foresatte er barnehagens nærmeste og viktigste samarbeidspartnere, ref. 1 i Barnehageloven. Barnehagen har et foreldreråd som skal være med å fremme fellesinteresse for foreldrene, ref. 4 i Barnehageloven Vi ønsker et best mulig samarbeid med dere om deres barn. Ta kontakt om dere ønsker å drøfte saker/ting med oss, vi har taushetsplikt! Barnehagen har også et Samarbeidsutvalg (SU) som består av to representanter fra foresatte, t o f r a a n s a t t e o g s t y r e r, s o m r e p r e s e n t e r e r e i e r. SU er et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Mer informasjon finnes på vår hjemmeside og i Spireportalen. Foreldremøter I Espira Ormadalen barnehage blir det avholdt foreldremøter to ganger i året, i september og april (se årshjul). Barn i fokus-samtaler Det blir avholdt foreldresamtaler to ganger i året. I Espira Ormadalen barnehage ønsker vi et best mulig samarbeid mellom barnehage og hjem og det er fullt mulig å be om samtaler når det måtte ønskes. Det blir også holdt oppstartsamtaler når barna begynner i barnehagen. Tur Alle gruppene har faste turdager og bruker nærområdet vårt aktivt. Bringing og henting Vi har felles frokost fra kl med de avdelingene som er sammen oppe (4 stk.) og med de avdelingene som er sammen nede (3 stk.) Dere som foreldre går inn på «din» avdeling, sjekker inn i Spireportalen, kler av barnet, tar på tøfler og vasker hendene på barnet før barnet leveres på kjøkken til frokost der tidligvaktene på alle småbarnsavdelingene tar imot dere. Levere dere etter kl er alle barna tilbake på «sine» avdelinger og du blir møtt av ansatte på avdelingen. Ved henting er det også viktig at de ansatte er klar over at dere går. Skal andre enn foresatte hente barnet, skal barnehagen bli informert om det. Gi beskjed til barnehagen innen kl om barnet har fri / ikke kommer i barnehagen. Sykdom Gi beskjed til avdelingen innen kl dersom barnet er sykt. Gi beskjed til avdelingen ved smittsomme sykdommer av hensyn til eventuelle barn som er ekstra utsatt for smitte. Syke barn har det best hjemme i rolige omgivelser. Vi gir medisiner gitt av lege, for eksempel antibiotika. Da må det fylles ut medisineringsskjema sammen med foresatte. 8 9

6 Årshjul 2015/16 TEMA: HC Andersen og utvalg av hans 156 eventyr og Klepp kommune sitt fokusområde: Kjønnsroller SATSINGSOMRÅDE: Skaperglede, identitet og bevegelse FOKUS MÅNEDER PEDAGOGISK ARBEID OG TRADISJONER Fagkortene InPed Steg for steg 7 fagområdene i rammeplanen FERIER OG HELLIGDAGER PERSONALARBEID Barnehagen er stengt: Tors. 24. des. Fre. 25. des. Tors. 31. des. Planleggingsdager tors. 1. okt./fre. 2. okt./ fre. 13. nov. Barnehagen er stengt Barnehagen er stengt: Fre. 1. jan. Vi har stengt: Tors. 24. mars Fre. 25. mars Man. 28. mars Planleggingsdag tirs. 29. mars. Barnehagen er stengt Barnehagen er stengt: Tors. 5. mai Kr. himmelfartsdag, man. 16. mai 2. pinsedag, tirs. 17. mai Planleggingsdag fre. 6. mai. Barnehagen er stengt. FORELDREARR./ MØTER OG SAMARBEID 10 11

7 Del 2 VELKOMMEN TIL ESPIRA Espira vil gi barna en fantastisk start på livet! Barnehagen skal i nært samarbeid med hjemmet gi barna en trygg hverdag preget av mestring, lek, læring og glede. For å oppnå dette, kreves det høy kompetanse, god planlegging og kontinuerlig dokumentasjon og vurdering av arbeidet i barnehagen. Espira har utviklet et eget, helhetlig, pedagogisk konsept, LekEspira, som ivaretar dette, bl.a. gjennom gode verktøy, rutiner, standarder og kompetansehevingstiltak i tråd med Lov om barnehager og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. For å sikre at vi er på riktig vei har Espira omfattende brukerundersøkelser og gode rutiner for planlegging, dokumentasjon og vurdering av arbeidet. Espira består pr av 78 barnehager i Akershus, Aust-Agder, Buskerud, Hedmark, Hordaland, Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag, Oppland, Oslo, Rogaland, Vest- Agder, Vestfold og Østfold. VISJON OG VERDIER Vår visjon; Sol ute, Sol inne Våre verdier; Kompetent Fleksibel Ordentlig Personlig VÅR FILOSOFI OG VÅRT BARNESYN Barn er fylt av fantastiske evner og egenskaper. De søker hele tiden å skape mening i samhandling med omverdenen. Barna i våre barnehager skal oppleve oss som deltakere i meningsskapingen i et trygt, omsorgsfullt og inspirerende miljø. Vår filosofi og vårt barnesyn er styrende for vår praksis og skal ligge til grunn for alle valg vi foretar oss i vårt arbeid med barna. SKAPERGLEDE, IDENTITET, BEVEGELSE Espirabarnehagene skal arbeide tverrfaglig med barns skaperglede, identitet og bevegelse. Ved å oppmuntre barns naturlige nysgjerrighet og indre motivasjon til utforsking og kreativitet, skal barns evne til å se muligheter fremfor begrensninger ivaretas. Barns skaperglede skal verdsettes og synliggjøres i barnehagehverdagen. Gode danningsprosesser skal bidra til å utvikle barns selvstendighet, trygghet og egen identitet. Gjennom lek og sosialt samspill med andre lærer barn seg selv å kjenne. Barnehagen skal styrke barns selvfølelse gjennom mestringsopplevelser og anerkjennelse. I lek og allsidig aktivitet er barn i stadig bevegelse. Slik opplever de mestring og erfarer glede ved å nå nye høyder både kroppslig og mentalt. Barnehagetiden er begynnelsen på en livslang læringsprosess som skal gi barn lyst til å prøve og lyst til å skape. PEDAGOGISKE VERKTØY Espira mener nøkkelen til kvalitet i barnehagen er ansatte med kompetanse og verktøy til å jobbe godt med å omsette Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver til god praksis. Espira har utviklet en egen samling pedagogiske verktøy til barnehagene våre. De pedagogiske verktøyene består bl.a. av: Kunnskapsområder og fagkort De sju fagområdene fra Rammeplanen illustreres i Espira ved hjelp av sju «spirer». Vi kaller de sju spirene for kunnskapsområder. Espira arbeider aktivt med kompetanseheving innenfor kunnskapsområdene. Espira har også fått utviklet egne fagkort til alle kunnskapsområdene. Fagkortene er et viktig verktøy i arbeidet med omsetting av rammeplanens føringer til god praksis i den enkelte barnehage. Veiledningshefter Espira har alderstilpassede satsinger for de eldste barna, Skolespirene, og for de yngste barna, Småspirene. Vi har bl.a utviklet egne veiledningshefter for arbeidet med de yngste barna og for arbeidet med de eldste barna. Veiledningsheftene bygger på rammeplanen, samt nyere forskningsbasert kunnskap, og er bl.a. ment å inspirere til aktiv refleksjon rundt eget arbeid for den enkelte ansatte. Skolespirene Gjennom meningsfulle aktiviteter skal Skolespirene få et fantastisk siste år i barnehagen. De skal få de beste forutsetningene for livslang læring og oppleve sammenheng i overgangen mellom barnehage og skole. Arbeidet med SkolEspira skal være kunnskaps- og forskningsbasert. I Skolespira jobber vi prosjektbasert med hele rammeplanen, inkludert de sju kunnskapsområdene. Småspirene Espira skal drive barnehager med høy kvalitet. Da er det viktig at vi gir barn og foreldre et barnehagetilbud som er godt tilpasset alle aldersgrupper. Med Espiras filosofi og barnesyn som solid grunnmur skal våre ansatte gi de yngste barna i barnehagen en hverdag som er fylt av trygghet og omsorg, men også lek, læring og utforskning. Småbarnstiden er en viktig epoke i menneskets liv. Dette tar vi i Espira på alvor. I løpet av de tre første leveårene tilegner barn seg kunnskaper og ferdigheter i et tempo som overgår det meste som skjer senere i livet. Våre ansatte skal gjennom kunnskap om barns utvikling og refleksjon over egen praksis, sørge for å gi de yngste barna et pedagogisk tilbud som stimulerer det enkelte barns utvikling på best mulig måte. For å øke bevisstheten og sensitiviteten når det gjelder arbeidet med de yngste barna i barnehagen har vi valgt å gi denne satsingen navnet Småspirene. Standarder Espira har utviklet enkelte standarder for å sikre best mulig praksis på utvalgte områder i alle våre barnehager. Standardene omhandler rutinesituasjoner som ankomst/avskjed, samt for mer spesielle situasjoner som å ta i mot nye barn/ bytte avdeling. I tillegg er det laget en egen standard for rammene rundt arbeidet med de eldste barna, Skolespirene. Spireportalen Gjennom det digitale verktøyet Spireportalen har Espira en digital plattform for planlegging og dokumentasjon av den pedagogiske virksomheten, samt for allsidig kommunikasjon med foreldre. Foreldre kan bl.a. få tilgang til bilder og «gullkorn» fra eget barns barnehageliv i Spireportalen. Spireportalen er tilgjengelig på ulike enheter, bl.a. med egen mobil-app. Vi har svært høyt fokus på personvern i denne forbindelse

8 SPIRENE/KUNNSKAPSOMRÅDENE Barnehagens innhold skal være allsidig og variert, og utformes slik at hvert enkelt barn får opplevelser og erfaringer som støtte for sin utvikling av kunnskaper, ferdigheter og holdninger. For å sikre et variert og allsidig pedagogisk tilbud inneholder Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver sju fagområder som er sentrale for opplevelse, utforsking og læring i barnehagen. Fagområdene er i stor grad de samme som barn senere møter som fag i skolen. I Espira blir fagområdene illustrert ved hjelp av sju spirer/ kunnskapsområder: Språklabben, Tumleplassen, Skattekista, Samfunnspira, Miljøspira, Filosofus og Tallbingen. Språklabben Språk er nøkkelen til kommunikasjon og forståelse mellom mennesker og er langt mer enn bare tale. Vi kan også kommunisere ved hjelp av f.eks. tegnspråk og skriftspråk. Det er også mulig å kommunisere uten å bruke ord. Spedbarnsforskning viser at babyer foretrekker mors stemme fra første stund og at de ikke bare oppfatter ord som lyder, men at de også er i stand til å forstå hva de betyr. Dette forteller oss hvor viktig språket er for kommunikasjonen mellom mennesker og at språk også handler om følelser. Gjennom Språklabben får barna anledning til å bli kjent med språk og tekst som kommunikasjonsform. Med leken som plattform får de utforske mange måter å nærme seg dette temaet på. Gjennom planlagte og ikke planlagte situasjoner blir barna kjent med mulighetene som ligger i å bruke og beherske språket i forskjellige former. Språket er en viktig del av barns identitet. Hvordan du uttrykker deg handler om hvem du er og om hvordan du ønsker å bli oppfattet. Barna får her erfaringer med betydningen og viktigheten av å kunne kommunisere med omgivelsene på en god måte. Tumleplassen Barn er skapt til å bevege seg, til å gå, løpe og hoppe. De lærer mens de beveger seg, og utvikling av motoriske ferdigheter er helt grunnleggende for å kunne utføre dagligdagse handlinger. Tumleplassen skal være en mestringsarena for begge kjønn. Her lærer de å mestre nye utfordringer og opplever at de lykkes dersom de prøver, anstrenger og øver seg. Det er viktig at barna får anledning til å bruke kroppen aktivt, slik at de lærer å beherske og kontrollere den. Det er disse erfaringene som skal gjøre dem i stand til å takle forskjellige situasjoner på en god måte senere i livet. Bl.a. vet vi at det kreves god kroppsbeherskelse for å kunne klare å sitte rolig, noe som kan komme godt med når barna begynner på skolen. Like viktig er det at barna så tidlig som mulig blir bevisste på verdien av å ta vare på egen helse og får oppleve gleden og betydningen av å kunne mestre de forskjellige elementene de kommer i kontakt med. Tumleplassen handler også om å legge til rette for å skape sunne matvaner. Skattekista Mennesker har et medfødt behov for å uttrykke seg og har et stort register når det gjelder måter å uttrykke seg på. Det handler om å kunne bearbeide inntrykk og bruke disse til å skape sine egne avtrykk på den verden en ser rundt seg. Gjennom Skattekista skal barna oppleve at de blir stimulert til å gjøre akkurat det. Det handler om frihet og om å få lov å uttrykke seg på forskjellige måter, i forskjellige formater, og ikke minst om å få tilbakemeldinger fra omgivelsene. Barn lar seg ikke begrense av tradisjonell tenkning. De griper mulighetene som byr seg og handler ut i fra disse. Gjennom Skattekista får barna anledning til å prøve seg på uttrykk som er tilpasset deres forutsetninger og utviklingsnivå. Gjennom drama, musikk og forming skal barna få mulighet til å utforske og utfordre sine kreative evner. Skattekista skal være en arena der barns kreativitet har gode vilkår og forutsetninger for å blomstre. Samfunnspira Gjennom Samfunnspira skal vi bidra til at barna blir trygge på seg selv som enkeltindivider og som deltakere i større grupper. De skal oppleve at deres syn blir hørt og respektert og at deres bidrag teller. Barn er viktige samfunnsborgere og deres meninger og synspunkter fortjener å bli hørt. Gjennom Samfunnspira skal barna få en begynnende forståelse for det som har med menneskeverd og likestilling å gjøre. De skal oppleve at synspunktene deres er like mye verdt, uansett om du er gutt eller jente. Ved å få oppleve og erfare små og store ting som skjer i nærmiljøet får barna utvikle positive holdninger til det å påvirke sine omgivelser. Vi ønsker også at barna skal bli kjent med omsorg i et større perspektiv. Derfor samarbeider Espira med SOS-barnebyer for å gi barn i andre land en bedre barndom og en tryggere oppvekst. Miljøspira Miljøspira skal lære barna å bli glade i naturen. Tidlige erfaringer med turer i skog og mark kan ha stor betydning for barnas videre utvikling og deres holdninger til det å ta vare på naturen. Ved å ta i bruk naturen som en del av det daglige tilbudet i barnehagen, gir vi barna opplevelser og inntrykk som bidrar til at de blir glade i å ferdes ute i all slags vær. Det å oppleve værforandringene direkte på kroppen og få anledning til å undre seg over små og store fenomener der hvor de er, gir barna erfaringer og inntrykk som varer lenge. Gjennom Miljøspira vil barna få delta i aktiviteter som gir dem mulighet til å prøve seg ut med forskjellige typer redskaper og verktøy. Barna får også anledning til å utvikle interesse og forståelse for viktigheten av å ta vare på miljøet. Ved å få innsikt i matproduksjon og ved å delta i barnehagens daglige rutiner rundt f.eks. kildesortering, får barna verdifull kunnskap om avfallshåndtering og gjenbruk. Filosofus De fleste barn er nysgjerrige av natur. De undrer seg og spør om ting som vi voksne ikke alltid vet svaret på. Gjennom Filosofus får barna utforske potensialet som ligger i å ikke vite. Evnen til å undre seg er medfødt, men evnen må utvikles og holdes ved like. Filosofi med barn handler om å undre seg sammen og om å gi tid og rom til barnas tanker. Målet er ikke nødvendigvis å finne svar på alle spørsmål, men kan like gjerne være å finne nye spørsmål. Gjennom Filosofus blir barna også kjent med historier og fortellinger som omhandler toleranse og respekt for likeverd mellom mennesker. Barna utvikler forståelse for at mennesker kan ha forskjellig bakgrunn og tro. Tallbingen Små barn elsker å utforske omgivelsene. De begynner tidlig å vise interesse for å benytte forskjellige gjenstander i leken. Gjennom erfaringene de gjør seg utvikler de forståelse for hvordan ting henger sammen og fungerer. Mange barn viser tidlig interesse for å sette ting i system, i rekkefølge og i mønster. Disse aktivitetene danner grunnlaget for barnas matematiske forståelse. Det å ha forståelse for rom og form er avgjørende for hvordan barna forholder seg til omgivelsene. Gjennom Tallbingen får barna anledning til å leke med tall og undersøke verden fra et matematisk og forskende perspektiv. PROGRESJON Espiras barnehager jobber systematisk med å legge til rette for at barna opplever og erfarer progresjon innenfor de ulike kunnskapsområdene. Barnehagene planlegger, dokumenterer og vurderer dette arbeidet på ulike måter. ESPIRA AKADEMIET For å sikre god kompetanseutvikling hos våre ansatte har Espira etablert sitt eget opplæringstilbud for alle ansatte Espira Akademiet. Kursene i Espira Akademiet er svært varierte. Det tilbys kurs innenfor hovedkategoriene: Pedagogisk kompetanseutvikling Lederutvikling 14 15

9 ESPIRA ORMADALEN Erleveien 3, 4353 Klepp Stasjon Telefon: Epost:

Espira Ormadalen. Årsplan 2014-15 ORMADALEN SOLKNATTEN

Espira Ormadalen. Årsplan 2014-15 ORMADALEN SOLKNATTEN Espira Ormadalen ORMADALEN SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Kontaktinfo...4 Ansatte...4 Barns medvirkning...4 Voksenrollen...5 Tema og satsingsområde - Utgangspunkt

Detaljer

Espira Ormadalen Årsplan 2013/14

Espira Ormadalen Årsplan 2013/14 Espira Ormadalen Årsplan 2013/14 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Kontaktinfo...4 Ansatte...4 Barns medvirkning...4 Voksenrollen...4 Tema og satsingsområde - Utgangspunkt for pedagogiskopplegg

Detaljer

Espira Åbol Årsplan 2015-16

Espira Åbol Årsplan 2015-16 Espira Åbol SOLKNATTEN ÅBOL Årsplan 2015-16 Del 1 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Dagsrytmen...4 Barnehagens innhold...4 Samspill i arbeidet vårt...5 Kalender 2015/16...6 DEL 2 Generell del

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune GJØVIK KOMMUNE Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune Stortinget synliggjør storsamfunnets forventninger til barnehager i Norge gjennom den vedtatte formålsparagrafen som gjelder for

Detaljer

ÅRSPLAN 2016/17. Espira Ormadalen ORMADALEN SOLKNATTEN

ÅRSPLAN 2016/17. Espira Ormadalen ORMADALEN SOLKNATTEN ORMADALEN SOLKNATTEN ÅRSPLAN 2016/17 Espira Ormadalen INNLEDNING Barnehagens årsplan skal gi informasjon om hvordan barnehagen som pedagogisk virksomhet arbeider med omsorg, danning, lek og læring for

Detaljer

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene ÅRSPLAN 2017-2019 - barnehagen for de gode opplevelsene INNHOLD Barnehagens formål og innhold 2 Barnehagene i Lunner 3 Presentasjon av barnehagen 4 Barnehagens visjon og verdier 5 Satsingsområder/fokusområder

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

Espira Skåredalen Årsplan 2013-14

Espira Skåredalen Årsplan 2013-14 S K Å R E D A L E N Espira Skåredalen Årsplan 2013-14 INNHOLD DEL 1 Del 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Organisering av barnehagen...4 Overgang barnehage - skole...5 Barnesyn og barns medvirkning...5 Utvikling

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune Avtaleerklæring Barnehage foreldre Sørreisa kommune Kommunens visjon, verdier og hovedmål ble vedtatt av Kommunestyret 26. oktober 2006 Barnehagene Vi er kjent for å være: Serviceinnstilt Kvalitetsbevisst

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018

ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018 ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018 VÅR VISJON ER : VI LEKER OSS KLOKE! Lov om barnehager; 1 formål: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer

Ellingsrud private barnehage Årsplan

Ellingsrud private barnehage Årsplan Ellingsrud private barnehage Årsplan 2016-2017 Årsplanen gir informasjon om de overordnede målene barnehagen skal jobbe for, og de tiltak barnehagen skal iverksette for å oppnå disse. Barnehagen er en

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE Oslo kommune Bydelsnavn Barnehagens navn LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 POST@lofthusbarnehage.no 951 94 267 Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen...

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

Espira Torshovdalen. Årsplan 2014-15 TORSHOVDALEN SOLKNATTEN

Espira Torshovdalen. Årsplan 2014-15 TORSHOVDALEN SOLKNATTEN Espira Torshovdalen TORSHOVDALEN SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Kontaktinformasjon...4 Personalet...4 Satsningsområde...4 Fullkostbarnehage...4 Bursdagsfeiringer...4

Detaljer

O P S A H L. Espira Opsahl Årsplan 2013/14

O P S A H L. Espira Opsahl Årsplan 2013/14 O P S A H L Espira Opsahl Årsplan 2013/14 INNHOLD Del 1 DEL 1 Fakta...3 Personalet...4 Avdelingene...4 Satsningsområder...4 Foreldresamarbeid...5 Skolespira...5 Lek...6 Årshjul...7 DEL 2 Generell del Espira...8

Detaljer

Nedre Auren gårdsbarnehage Årsplan

Nedre Auren gårdsbarnehage Årsplan Nedre Auren gårdsbarnehage Årsplan 2017-2018 Gode barndomsminner i trygge omgivelser Trygghet Fellesskap Ansvarlighet Nedre Auren gårdsbarnehages konsept Vi i barnehagen er levende opptatt av konseptet

Detaljer

Årsplan 2016 august - desember

Årsplan 2016 august - desember Granåsen barnehager Granåsen, Brannhaugen, Kolsås Årsplan 2016 august - desember Foto: Carl-Erik Eriksson Velkommen til et nytt barnehageår Årsplanen er laget med utgangspunkt i Barnehageloven, Rammeplanen

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

Espira Åbol Årsplan 2014-15

Espira Åbol Årsplan 2014-15 Espira Åbol SOLKNATTEN ÅBOL Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Del 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Omsorg, lek og læring...4 Relasjoner...4 Mangfold...4 Danning...4 Barns medvirkning...4 Prosjektarbeid som metode...4

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

ÅRSPLAN 2016/17. Espira Åbol

ÅRSPLAN 2016/17. Espira Åbol SOLKNATTEN ÅBOL ÅRSPLAN 2016/17 Espira Åbol INNLEDNING Barnehagens årsplan skal gi informasjon om hvordan barnehagen som pedagogisk virksomhet arbeider med omsorg, danning, lek og læring for å fremme barnas

Detaljer

Espira Nordmo. Årsplan 2015-16 NORDMO SOLKNATTEN

Espira Nordmo. Årsplan 2015-16 NORDMO SOLKNATTEN Espira Nordmo SOLKNATTEN NORDMO Årsplan 2015-16 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Del 1 Barnehagen vår...3 Velkommen til Espira Nordmo...4 Plan- og evalueringsarbeid...4 Lek, læring, omsorg og danning...4 Lek gir

Detaljer

Espira Tau SOLKNATTEN TAU. Årsplan 2015-16

Espira Tau SOLKNATTEN TAU. Årsplan 2015-16 Espira Tau SOLKNATTEN TAU Årsplan 2015-16 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Kontaktinfo...4 Del 1 Barnehagens styringsdokument...4 Foreldresamarbeid...4 Visjon...5 Vurdering av forrige barnehageår...5

Detaljer

Velkommen til foreldremøte

Velkommen til foreldremøte Velkommen til foreldremøte 20.09.16 Barnehagens overordnede målsettinger Barnehagen arbeider etter Lov om barnehager og Rammeplan. Nytt formål for barnehager trådte i kraft 1. august 2010. På denne bakgrunn

Detaljer

Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE

Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE Forord Bakgrunn for planen. I 2013 ble «Strategiplan for mer og bedre læring 2013-2017»utarbeidet og iverksatt ved skolene i Nannestad. Høsten 2014 ble

Detaljer

Espira Spirea Årsplan 2015-16

Espira Spirea Årsplan 2015-16 Espira Spirea SOLKNATTEN SPIREA Årsplan 2015-16 1 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Organisering og avdelinger...4 Verdigrunnlag...4 Omsorg, danning, lek og læring...4 LekEspira i praksis...5

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene Ahus barnehagene Besøksadresse: Nordbyhagaveien 33, 1474 Nordbyhagen Postadresse: Akershus universitetssykehus HF, 1478 LØRENSKOG Telefon: 02900 Telefaks: 67 96 88 61 Menneskelig nær faglig sterk VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE VELKOMMEN TIL OSS - vi har god lek som inkludere alle Hareungan: 47484905 Epost: hareungan@gmail.com Hybelkaninan: 47484906 Epost: hybelkaninan@gmail.com Kontoret:

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

Espira Skjeraberget. Årsplan SKJERABERGET SOLKNATTEN

Espira Skjeraberget. Årsplan SKJERABERGET SOLKNATTEN Espira Skjeraberget SKJERABERGET SOLKNATTEN Årsplan 2015-16 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Kontaktinfo...4 Ansatte...4 Vår filosofi - barnesyn...4 Satsingsområder...4 Sosial kompetanse...4

Detaljer

Espira Furuholmen. Årsplan 2015-16 FURUHOLMEN SOLKNATTEN

Espira Furuholmen. Årsplan 2015-16 FURUHOLMEN SOLKNATTEN Espira Furuholmen FURUHOLMEN SOLKNATTEN Årsplan 2015-16 INNHOLD DEL 1 Del 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Organisering...4 Personalsamarbeid...4 Samarbeid mellom hjem og barnehage...4 Samarbeid med andre

Detaljer

Årsplan 2016/17 Espira Nykirke

Årsplan 2016/17 Espira Nykirke Årsplan 2016/17 Espira Nykirke SOLKNATTEN NYKIRKE INNLEDNING Barnehagens årsplan skal gi informasjon om hvordan barnehagen som pedagogisk virksomhet arbeider med omsorg, danning, lek og læring for å fremme

Detaljer

SOLKNATTEN GRØNNESTØLEN. Espira Grønnestølen. Årsplan

SOLKNATTEN GRØNNESTØLEN. Espira Grønnestølen. Årsplan Espira Grønnestølen GRØNNESTØLEN SOLKNATTEN Årsplan 2015-16 INNHOLD DEL 1 Fakta...4 Generelt om barnehagen...4 Kontaktinformasjon...6 Personalet...6 Planleggingsdager...6 Foreldresamarbeid...6 Evaluering

Detaljer

SKJERABERGET SOLKNATTEN ÅRSPLAN 2016/17. Espira Skjeraberget

SKJERABERGET SOLKNATTEN ÅRSPLAN 2016/17. Espira Skjeraberget SKJERABERGET SOLKNATTEN ÅRSPLAN 2016/17 Espira Skjeraberget INNLEDNING Barnehagens årsplan skal gi informasjon om hvordan barnehagen som pedagogisk virksomhet arbeider med omsorg, danning, lek og læring

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR ESPIRA EVJE AVD. SKOGHOLTET HØSTEN 2013

HALVÅRSPLAN FOR ESPIRA EVJE AVD. SKOGHOLTET HØSTEN 2013 HALVÅRSPLAN FOR ESPIRA EVJE AVD. SKOGHOLTET HØSTEN 2013 1. Introduksjon av huset Skogholtet består av 4 avdelinger: 2 småbarnsavdelinger ( Nøtteliten og Voggestua) med 10 barn på hver avdeling i alderen

Detaljer

OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT

OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT Årsplan 2015-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE: VELKOMMEN TIL HOVLANDBANEN BARNEHAGE... SIDE 3 ANSATTE... SIDE 4 LOVER OG PLANER... SIDE 5 VISJON OG VERDIER... SIDE 7 DANNING...

Detaljer

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Detaljer

! I Rosterud blir barna sett og hørt!

! I Rosterud blir barna sett og hørt! Årsplan rosterud 2015/2016 I Rosterud blir barna sett og hørt Velkommen til et nytt barnehage år. Barna i Rosterud blir sett og hørt, det er vår visjon for barnehagen. For å klare dette må personalet være

Detaljer

Avdeling Malangseidet 2015-16

Avdeling Malangseidet 2015-16 Årsplan for Malangen barnehage Avdeling Malangseidet 2015-16 Litt om barnehagen Presentasjon av personalet Barnegruppa Dagsrytme Satsingsområde Prosjekt arbeid Års oversikt Hvis barnehagen er ubemannet

Detaljer

VELKOMMEN TIL TOPPEN BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL TOPPEN BARNEHAGE VELKOMMEN TIL TOPPEN BARNEHAGE VELKOMMEN TIL TOPPEN BARNEHAGE Om barnehagen Toppen barnehage åpnet 30.juli 1990. Barnehagen har fire avdelinger med plass til 65 barn i alderen 0 6 år. Barna fordeler seg

Detaljer

GARTNERLØKKA SOLKNATTEN ÅRSPLAN 2016/17. Espira Gartnerløkka

GARTNERLØKKA SOLKNATTEN ÅRSPLAN 2016/17. Espira Gartnerløkka ÅRSPLAN 2016/17 Espira Gartnerløkka GARTNERLØKKA SOLKNATTEN INNLEDNING Espira Gartnerløkka åpnet august 2016. Vi er en nyåpnet barnehage med nye barn, foreldre og personal. Vi vil bruke den første tiden

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

Espira Opsahl Årsplan 2014-15

Espira Opsahl Årsplan 2014-15 Espira Opsahl SOLKNATTEN OPSAHL Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Om barnehagen...4 Personalet...6 Satsningsområder...6 Fagområdene - LekEspira...7 Årshjul...8 Foreldresamarbeid...9 Skolespira...9 Spireportalen...9

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Soneplan for Rød sone

Soneplan for Rød sone Soneplan for Rød sone Barnets tid-ditt og mitt ansvar 2012/2013 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

Espira Bråsteintunet Årsplan 2015-16

Espira Bråsteintunet Årsplan 2015-16 BRÅSTEINTUNET SOLKNATTEN Espira Bråsteintunet Årsplan 2015-16 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Barnehagens organisering...4 Samarbeid med andre instanser...4 Barnegrupper...4 Foreldresamarbeid

Detaljer

Espira Evje Årsplan 2015-16

Espira Evje Årsplan 2015-16 Espira Evje SOLKNATTEN EVJE Årsplan 2015-16 INNHOLD DEL 1 Presentasjon av barnehagen...3 Fakta...3 Organisasjonskart...4 Vårt pedagogiske arbeid...5 Dokumentasjonsarbeid...5 Vurderingsarbeid...5 Kompetanseutvikling

Detaljer

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Visjon Felles visjon for alle BKF Barnehager er Verdier i fokus. Vi vil legge til rette for at barna får mulighet til å utvikle de beste sidene ved seg selv rett og

Detaljer

VEDTEKTER FOR SLETTHEIA FAMILIEBARNEHAGE

VEDTEKTER FOR SLETTHEIA FAMILIEBARNEHAGE VEDTEKTER FOR SLETTHEIA FAMILIEBARNEHAGE Pr 01.01.14 1. ADRESSE / EIERFORHOLD Familiebarnehagens adresse er Løvsangerveien 15b., 4626 Kr. sand. Tlf: 380 12886 / 97 67 16 97 Barnehagen eies og drives av

Detaljer

RAMBJØRA SOLKNATTEN ÅRSPLAN 2016/17. Espira Rambjøra

RAMBJØRA SOLKNATTEN ÅRSPLAN 2016/17. Espira Rambjøra RAMBJØRA SOLKNATTEN ÅRSPLAN 2016/17 Espira Rambjøra INNLEDNING Barnehagens årsplan skal gi informasjon om hvordan barnehagen som pedagogisk virksomhet arbeider med omsorg, danning, lek og læring for å

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR BRÅTEN BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN FOR BRÅTEN BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN FOR BRÅTEN BARNEHAGE 2017-2020 Gjelder fra november 2017 til november 2020 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 3 Barnehagens samfunnsmandat... 3 Bråten barnehages verdiplattform og visjon...

Detaljer

Espira Rambjøra. Årsplan 2015-16 RAMBJØRA SOLKNATTEN

Espira Rambjøra. Årsplan 2015-16 RAMBJØRA SOLKNATTEN Espira Rambjøra RAMBJØRA SOLKNATTEN Årsplan 2015-16 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Velkommen til Espira Rambjøra...3 Planleggingsdager...4 Kontaktinfo...4 Faste tradisjoner...4 Barnehagens pedagogiske innhold...4

Detaljer

Velkommen til. Kringletoppen barnehage

Velkommen til. Kringletoppen barnehage Velkommen til Kringletoppen barnehage Årsplan for barnehageåret 2014-15 Kringletoppen barnehage er en 2 avdelings barnehage som åpnet høsten 1988. Veslefrikk avdeling, fra 1-3 år Tyrihans avdeling, fra

Detaljer

ÅRSPLAN RØSTAD STUDENTBARNEHAGE

ÅRSPLAN RØSTAD STUDENTBARNEHAGE ÅRSPLAN 2016-2017 RØSTAD STUDENTBARNEHAGE ET GODT STED Å VÆRE - ET GODT STED Å LÆRE. Røstad barnehage er en privat barnehage som ligger idyllisk til på universitetsrådet på Røstad. Eier er Nord studentsamskipnad.

Detaljer

Espira Vagletjørn. Årsplan VAGLETJØRN SOLKNATTEN

Espira Vagletjørn. Årsplan VAGLETJØRN SOLKNATTEN Espira Vagletjørn VAGLETJØRN SOLKNATTEN Årsplan 2015-16 INNHOLD DEL 1 Barnehagen vår...3 Personalsamarbeid...4 Samarbeid 0-6 år...4 Del 1 Samarbeid hjem - barnehage...4 Barns medvirkning...5 Sosial kompetanse...5

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2010 2011 1 Innhold 1. Hva er åpen barnehage?... 3 2. Barnehagens åpningstider, lokaliteter og beliggenhet... 3 3. Målsetting for Knøttetreff åpen barnehage... 3 4. Omsorg og oppdragelse...

Detaljer

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR PLAN FOR FØRSTE HALVÅR - 2017 VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE DU FINNER OSS I SKOLEGATA 7 2821 GJØVIK VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE Vi er en 6-avdelings barnehage med plass til 147 enheter Barnehagens

Detaljer

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR GENERATOREN

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR GENERATOREN Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Kværnerdalen barnehage PEDAGOGISK PLATTFORM FOR GENERATOREN Barn lærer ved å delta og observere, og de lærer mer enn det som er vår intensjon. De lærer kultur, måter å snakke

Detaljer

KASPER HALVÅRSPLAN HØST/VINTER 2010

KASPER HALVÅRSPLAN HØST/VINTER 2010 KASPER HALVÅRSPLAN HØST/VINTER 2010 Presentasjon av Kasper: Avdelingen består av 13 barn og 3 voksne. Barna på Kasper, 9 jenter og 4 gutter; Ei jente født i 05 6 jenter født i 06 3 gutter og 2 jenter født

Detaljer

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014?

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Fagområde Mål for barna Hvordan? Bravo Kommunikasjon, språk og tekst Barna skal lytte, observere og gi respons i gjensidig

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

Espira Åbol Årsplan 2013/14 Å B O L

Espira Åbol Årsplan 2013/14 Å B O L Espira Åbol Årsplan 2013/14 Å B O L INNHOLD DEL 1 Del 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Lek og læring, omsorg og danning, barns medvirkning...4 Relasjoner...4 Felles tema...4 Mangfold...5 Skolespira...5 Planlegging,

Detaljer

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Visjon: «Lek, vennskap og naturglede med inspirerende voksne til stede» Innledning Velkommen til et nytt barnehageår. I denne planen finner

Detaljer

ØYMARK BARNEHAGE ÅRSPLAN Tro, håp og kjærlighet - - Kortversjon- Årsplan kortversjon

ØYMARK BARNEHAGE ÅRSPLAN Tro, håp og kjærlighet - - Kortversjon- Årsplan kortversjon ØYMARK BARNEHAGE - Tro, håp og kjærlighet - ÅRSPLAN 2018 - Kortversjon- 1-8 1. Planens innhold og vurderinger Denne planen er kortversjon av dokumentet «Årsplan og virksomhetsplan». Både virksomhetsplanen

Detaljer

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Med for alle Innhold Vår visjon... 3 Barnehagens pedagogiske grunnsyn... 4 Barns medvirkning:... 4 Fagområdene... 5 Satsningsområdet:... 6 Språklig utvikling:...

Detaljer

Espira Hovsmarka. Årsplan 2014-15 HOVSMARKA SOLKNATTEN

Espira Hovsmarka. Årsplan 2014-15 HOVSMARKA SOLKNATTEN Espira Hovsmarka HOVSMARKA SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Presentasjon av barnehagen...3 Barnehagens verdigrunnlag...4 Organisasjonskart...4 Del 1 Nasjonale føringer...4 Lokale føringer...4

Detaljer

Espira Vagletjørn. Årsplan 2014-15 VAGLETJØRN SOLKNATTEN

Espira Vagletjørn. Årsplan 2014-15 VAGLETJØRN SOLKNATTEN Espira Vagletjørn VAGLETJØRN SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Barnehagen vår...3 Avdelingene...4 Samarbeid hjem - barnehage...4 Barns medvirkning...5 Sosial kompetanse...5 Danning gjennom omsorg,

Detaljer

ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle»

ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle» ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle» 1 Innholdsfortegnelse: Side 2 Innholdsfortegnelse Side 3 Innledning Side 4 Veien videre 2015 Side 5 Vår pedagogiske profil

Detaljer

Espira Løvestad Årsplan 2013/14

Espira Løvestad Årsplan 2013/14 Espira Løvestad Årsplan 2013/14 L Ø V E S T A D INNHOLD Del 1 DEL 1 Plandager 2013/14...4 HMS-målsetting 2013...4 Danning gjennom lek og læring...5 Barns rett til medvirkning...5 SkolEspira...5 Miljøarbeid...6

Detaljer

Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016

Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016 Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016 PERSONALET PÅ STEINRØYSA Nathalie Karoline Silje Katrine August - Vi blir kjent- Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget av gode

Detaljer

ÅRSPLAN. Et godt sted å være - et godt sted å lære

ÅRSPLAN. Et godt sted å være - et godt sted å lære 1 ÅRSPLAN RØSTAD BARNEHAGE 2015-2016 Et godt sted å være - et godt sted å lære 2 Røstad barnehage er en privat barnehage som ligger idyllisk til på Høgskoleområdet på Røstad. Eier er Studentsamskipnaden

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag 27.08.13 Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og

Detaljer

Espira Marienfryd. Årsplan 2015-16 MARIENFRYD SOLKNATTEN

Espira Marienfryd. Årsplan 2015-16 MARIENFRYD SOLKNATTEN Espira Marienfryd MARIENFRYD SOLKNATTEN Årsplan 2015-16 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Årsplan...4 Kontaktinfo...4 Personalet...4 Nyttig å vite...4 Barnehagens verdigrunnlag...5 Danning, omsorg,

Detaljer

Pedagogisk plattform. Tolpinrud Barnehage

Pedagogisk plattform. Tolpinrud Barnehage Pedagogisk plattform Tolpinrud Barnehage Pedagogisk plattform for Tolpinrud barnehage Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning

Detaljer

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan for høsten 2014 Velkommen til et nytt barnehageår på Indianerbyen. Denne periodeplanen gjelder fra september og frem til jul. Vi

Detaljer

Enkel filosofi bak kvalitetsplanen: «Jo dyktigere vi gjør våre ansatte, jo dyktigere gjør vi vårebarn og unge i barnehage og skole».

Enkel filosofi bak kvalitetsplanen: «Jo dyktigere vi gjør våre ansatte, jo dyktigere gjør vi vårebarn og unge i barnehage og skole». Vi vil gjøre hver dag verdifull! Felles fokus Trygghet, omsorg og varme Glede og humor Barna skal hver dag føle og oppleve... Mestring og læring Lek og vennskap Sett og hørt BARNEHAGENS PLATTFORM: Lilleløkka

Detaljer

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG BARNEHAGENS SAMMFUNNSMANDAT Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen Kvalitet i barnehagen Forord Kvalitet i barnehagen er navnet på et utviklingsprogram som er utviklet og gjennomført i barnehagene i Bydel Østensjø i perioden høsten 2008 til høsten 2010. Kvalitet i barnehagen

Detaljer

Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage

Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage Årsplan for avdeling Marihøna 0-3 år BARNEHAGEÅRET 2012-2013 Planen gjelder fra oktober 2012 til oktober 2013. Godkjent av SU. Årsplanen skal vise hva vi skal jobbe

Detaljer

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015-2016 VÅR VISJON: BARNA I SENTRUM INNLEDNING Med utgangspunkt i barnehagens visjon «Barna i sentrum» har vi laget årsplan for barnehageåret 2015 / 2016. Den bygger på Rammeplan

Detaljer

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi planlagt slik: Tumleplassen 0-2 - få en positiv selvoppfatning

Detaljer

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Hvert barn er unikt! FORELDREUTGAVE K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Rammeplan for barnehager

Detaljer

Espira Torsbergskogen Årsplan

Espira Torsbergskogen Årsplan TORSBERGSKOGEN SOLKNATTEN Espira Torsbergskogen Årsplan 2015-16 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Del 1 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Barnehagens plan og vurderingsarbeid...4 Lek...4 Språkutvikling i barnehagen...5

Detaljer

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE 1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Halvårsplan 2012 Dette er en halvårsplan for Grønberg barnehage, som

Detaljer

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN.

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET I SYKEHUSBARNEHAGEN. FORMÅL: Barnehagelovens formålsparagraf er slik: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse

Detaljer

Espira Skjeraberget Årsplan 2013/14

Espira Skjeraberget Årsplan 2013/14 Espira Skjeraberget Årsplan 2013/14 INNHOLD Del 1 DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Satsingsområder...4 Barns medvirkning og vurdering...5 Overgang barnehage/skole...5 Om foreldresamarbeid...6 Planleggingsdager...6

Detaljer

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN ÅRSPLANEN 2015/16 Årsplanen er et forpliktende dokument som barnehagen skal styre etter. Den er en del av vår kvalitetssikring i tråd med lover og forskrifter. På den måten sikrer vi et målrettet arbeid

Detaljer

Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage En engasjert hverdag.

Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage En engasjert hverdag. Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage 2015-2016 En engasjert hverdag Innhold Innledning: Om barnehagen Kanvas pedagogiske plattform Planlegging, dokumentasjon og vurdering Kanvas læringsmål vårt arbeid

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen.

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen. Det er viktig for oss å ha en avdeling som er et godt og trygt sted å være for barn og dere foreldre. Barna skal bli møtt av positive voksne som viser omsorg og som ser hvert enkelt barn Vi ønsker at barna

Detaljer