Kundenes holdning til mindre og mellomstore energibedrifter, medlemmer av KS Bedrift og FSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kundenes holdning til mindre og mellomstore energibedrifter, medlemmer av KS Bedrift og FSN"

Transkript

1 1 Kundenes holdning til mindre og mellomstore energibedrifter, medlemmer av KS Bedrift og FSN TNS Gallup mai 008 TNS Gallup Energi

2 Fakta om undersøkelsen Resultatene i denne rapporten er basert på intervju med 70 strømkunder på husholdningssiden. Utvalget er trukket representativt fra de postnummer hvor KS Bedriftog FSN-medlemmene har sitt nettområde. Av 96 medlemsbedrifter med nettkonsesjon er 8 energibedrifter representert i undersøkelsen gjennom sine kunder. Telefonintervju, cati Representativt utvalg av strømkunder i KS Bedrift/FSNmedlemmenes nettområde 70 personer har besvart undersøkelsen Estimert feilmargin +/-,6 prosentpoeng Ansvarlig i TNS Gallup: Eva Fosby Livgard Målgruppen for undersøkelsen er den person i husstanden som har med strømregningen å gjøre. Dette gir et representativt utvalg av strømkunder i de områder hvor KS Bedrift-/FSN-medlemmene har sitt nettområde Datainnsamlingen er gjennomført på telefon i perioden. 1. april 008. Feilmarginene i undersøkelsen er påom lag +/-,6 prosentpoeng i de spørsmålene der hele utvalget er med. Ansvarlig for undersøkelsen, analyse og rapportering er TNS Gallup ved Eva Fosby Livgard.

3 Konklusjon Gjennomgående godt fornøyde kunder! Medlemsbedriftene har jevnt over mer fornøyde kunder enn landsgjennomsnittet på nær sagt alt det spørres om, og nivåforskjellen er særlig stor i forhold til ikke-medlemmer. Det som først og fremst skiller mellom medlemmer og ikkemedlemmer er forhold knyttet til lokale/regionale anliggende, det lokale everket som arbeidsplass og langsiktig tenkning i det strategiske arbeidet. I prioritert rekkefølge er det kvalitet i alle ledd, kundeorientering, kompetanse, bidrag i lokalsamfunnet og sikre leveranser som bestemmer inntrykket kundene har av energibedriften sin totalt sett. De lokale kundene deler resten av markedets syn på bransjen og misnøye med forhold knyttet til pris. Det lokale engasjementet betyr mer Det er stort sett de samme områdene som fremstår som viktige drivere for totalinntrykket for medlemmer som for ikkemedlemmer. Resultatene viser likevel at bedriftens fremtoning i media og lokale engasjement betyr mer for kunder hos medlemsbedriftene. Det er liten tvil om at den lokale energibedriften fremstår som en god arbeidsplass, men mange avstår fra å besvare spørsmålene som gjelder arbeidsforhold. Andelen ubesvart er særlig stor blant de yngste aldersgruppene. Dette er noe betenkelig med tanke på de utfordringer bransjen står overfor med hensyn til fremtidig rekruttering. At bransjen fremstår som en god og attraktiv arbeidsplass er viktig for å sikre videre bemanning og utvikling i energisektoren. Resultatene kan tyde på at bransjen vil være tjent med en enda sterkere eksponering av det lokale everket som arbeidsplass. TNS Gallup,1. mai 008

4 Suksessfaktorer for å skape fornøyde kunder og et godt omdømme Bidrag til lokalsamfunnet Kompetanse Kundekontakt Kjernevirksomheten Levering av strøm Forutsetningen for kundeforholdet er levering av strøm. Dette er energibedriftens kjernevirksomhet. Kundene tar for gitt at husstanden får stabile leveranser, at de får den informasjonen de har behov for hvis det oppstår brudd (planlagt og ikke planlagt), og at skaden utbedres innen rimelig tid. Videre må energibedriften ta imot og betjene kunder som henvender seg på en positiv og profesjonell måte. Kundene må føle at bedriften tar ansvar og ivaretar deres interesser på en god måte. Dette forutsetter at energibedriften har kompetente medarbeidere. De må ha evne til å sette seg inn i kundenes problemer og ha tilstrekkelig kunnskap til å løse saken. Sist, men ikke minst må energibedriften vise at den er opptatt av lokale/regionale forhold, at den ønsker å bidra til å bygge infrastruktur (for eksempel bredbånd og vedlikehold av linjenett), samt å sikre og ivareta lokalsamfunnets interesser.

5 Oppsummering

6 Oppsummering 6 Inntrykk og tilfredshet Tilliten til norsk kraftbransje er lav, og det gjelder på tvers av kundegrupper. Kunder hos medlemsbedriftene gir bransjen likevel en litt høyere skår enn kunder på landsbasis, men forskjellen er helt marginal. Mens kunder hos medlemsbedriftene gir kraftbransjen 0 av 100 mulige poeng er skåren 7 på landsbasis og det samme blant kunder som ikke er medlemmer hos KS Bedrift. Det var etter vinteren med de høye strømprisene (00/0) at norsk kraftbransje fikk en alvorlig knekk med hensyn publikums inntrykk av og tillit til bransjen. I løpet av kort tid falt omdømmeskåren med 16 poeng, og det har tatt bransjen mer enn seks år å komme tilbake på samme nivå som før denne vinteren. I mellomtiden har bransjen vært igjennom flere pristopper og fått mye negativ omtale i media. Fra. kvartal 006 og frem til i dag har det vært en jevn økning i tillitsskåren fra 0 til 7 poeng på landsbasis. Dette tyder på at det arbeidet som har vært gjort, lokalt og på bransjenivå, med hensyn til kundebetjening og informasjon gir gradvis effekt. Når vi ber kundene vurdere egen energibedrifts samlede omdømme eller anseelse er tilbakemeldingen positiv. Det samme gjelder når vi spør om hvor fornøyde de er med energibedriften totalt sett. Dette tyder på at strømkundene har et klart skille mellom hva som gjelder bransjen og hva som gjelder deres egen energibedrift. Dette er positivt! Den viktigste suksessfaktoren for tilfredshet er (ikke overraskende) høy kvalitet på det arbeidet som utføres. Dersom kundene opplever at energibedriften holder hva den lover, fremstår på en positiv og imøtekommende måte, og viser vilje og evne til å løse problemer, er det stor sannsynlighet for at kundene er fornøyde. Vurdering av egen energibedrift I denne sekvensen har vi bedt strømkundene vurdere energibedriften sin ut i fra fire forhold; emosjonelle verdier, visjon & ledelse, arbeidsmiljø og sosiale & miljømessige hensyn. Kundene gir energibedriften sin i snitt gjennomgående gode tilbakemeldinger på alt vi spør om. Arbeidsmiljø er likevel det området hvor kundene har det beste inntrykket av bedriften sin, men her er det også mange som avstår fra å svare fordi de mener at de ikke kjenner godt nok til de interne forholdene. De som svarer gir imidlertid energibedriften sin gode skussmål både som arbeidsplass og at bedriften fremstår med kompetente medarbeidere. Dette er positivt sett i forhold til de utfordringer bransjen står overfor med hensyn til fremtidig rekruttering. At bransjen fremstår som en god og attraktiv arbeidsplass er viktig for å sikre videre bemanning og utvikling i energisektoren.

7 7 Emosjonelle forhold Når det gjelder spørsmål om de emosjonelle forholdene nyter energibedriftene en relativt stor respekt blant kundene, og mange mener energibedriftene fremstår på en sympatisk måte overfor publikum. Historisk sett har det lokale everket alltid fremstått som en attraktiv arbeidsplass. De ansatte ble møtt med respekt og beundring omtrent på samme måte som de som var ansatt ved Jernbanen eller Televerket. Årsaken kan være at dette var bedrifter som representerte framskritt og velstand for lokalsamfunnet. Mye tyder på at disse holdningene fortsatt henger igjen blant de eldste kundegruppene. Jo eldre strømkundene er, desto bedre tilbakemelding gir de bedriften sin på disse områdene. Visjon og ledelse Hvordan kundene oppfatter energibedriftens arbeid innen visjon og ledelse er viktig for inntrykket totalt sett, men ikke avgjørende. Dette kan tolkes som at kundene tar for gitt at virksomheten er under god ledelse og at man evner å se og utnytte lokale og regionale muligheter. En og annen kunde gir klare oppfordringer til ledelsen i egen energibedrift til mer langsiktig tenkning i det strategiske arbeidet. Flere etterlyser mer satsning og høyere tempo på utbygging av bredbånd. Sammenlignet med landsgjennomsnittet generelt og ikke-medlemmer spesielt oppnår medlemsbedriftene vesentlig bedre tilbakemelding fra kundene sine på disse områdene. Med lokalt eierskap og fokus på nærmiljøet må vi anta at den langsiktige tenkningen kommer tydeligere frem overfor kunder hos medlemsbedriftene enn hva den gjør hos de såkalte Internett-selskapene (Telinet, Vitel m.fl) og andre riksdekkende kraftomsettere (NorgesEnergi, Fjordkaft m. fl.). Vi må anta at disse selskapene heller ikke har som mål å oppnå høye skårer på de områdene som gjelder lokalt engasjement. Sosiale og miljømessige hensyn Det er noe uklart hvordan vi skal tolke svarene på spørsmålene som omhandler energibedriftens arbeid innfor dette området. Kundene er uten tvil godt fornøyde med energibedriftenes rolle i den lokale samfunnsøkonomien, det positive bidraget som gis til lokalsamfunnet og energibedriftenes støtte til lokal kultur og idrett. Når vi vurderer disse områdene i forhold til kundenes totalinntrykk av energibedriften er de ikke utslagsgivende. Man kunne kanskje tro at energibedriftens lokale engasjement er bestemmende for hvor fornøyd man er med bedriften totalt sett. Det har vi imidlertid ikke grunnlag for å hevde. Det er kvaliteten på arbeidet som er mest avgjørende. Når vi finner at de sosiale hensyn ikke har så sterk innflytelse på den totale tilfredshet kan det være at de funn vi har gjort i andre undersøkelser også gjelder her. Ofte viser det seg at det er ulik oppfatning om i hvilken grad det lokale everket skal bidra med støtte til gode formål. For de som mottar denne støtten blir dette vurdert som positivt, men for dem som ikke har barn i skolekorps eller lokalt idrettslag er preferansen ofte en lavere strømpris.

8 8 Leveringssikkerhet Kundene er meget godt fornøyde med forhold knyttet til energibedriftenes kjernevirksomhet. Enten vi spør om leveringssikkerhet, varsel om brudd og reaksjonsevne ved skade, får energibedriftene meget gode tilbakemeldinger fra kundene sine. Selv om informasjonsrutinene i forbindelse med planlagte brudd synes å fungere meget tilfredsstillende er det likevel mange som ønsker at energibedriftene tar i bruk flere varslingskanaler enn bare lokalavisen. E-post og tekstmeldinger (sms) forslås som supplerende informasjonskanaler. For energibedriftenes bør dette være en kostnadseffektiv måte å informere på. Da har man også mulighet til å treffe kun de som er berørt av bruddet. Til tross for oppløftende og gode resultater er det likevel verdt å merke seg at over halvparten av kundene har hatt brudd det siste året. Over 60% oppgir at de ikke fikk den informasjonen de trengte i forbindelse med utfallet. Resultatene tyder på at rutinene fungerer bra ved planlagte brudd, men at informasjonen kan være mangelfull når ting skjer uforutsett. Selv om levering av strøm er energibedriftenes kjerneprodukt, betyr forhold knyttet til nettopp dette likevel lite for hvordan kundene ser på energibedriften sin totalt sett. Forklaringen er trolig at kundene tar for gitt at strømmen blir levert, og at de får varsel dersom noe annet inntreffer. Så lenge alt fungerer tilfredsstillende tenker kundene lite over disse forholdene og de betyr minimalt for totalinntrykket av energibedriften. Den dagen strømmen skulle utebli over lang tid vil leveringssikkerhet og informasjonsrutiner knyttet til dette få en helt annen betydning for kundenes syn på energibedriften totalt sett. Pris Pristilfredshet er generelt svært vanskelig å måle fordi kundene benytter enhver anledning til å klage på prisen med det formål å få prisnivået ned. Man kan derfor ikke vente å få de samme høye skårene på spørsmål om pris som på øvrige områder. Pristilfredshet er dermed mest interessant å måle over tid. På dette området er kunder hos medlemsbedriftene som andre kunder. De klager over nettleien, de synes kraftprisen er høy hos egen energibedrift og i forhold til andre kraftselskap. Mange kan ikke besvare spørsmålet om hvordan de vurderer kraftprisen hos egen energibedrift i forhold til andre selskap. Dette kan tolkes som at kundene har slått seg til ro hos energibedriften sin og er lite opptatt av å orientere seg om andre tilbud i markedet. Tall fra TNS Gallup Energibarometer viser at det er ikke mer enn % av landets husstander som har skiftet kraftselskap det siste året. Når prisforskjellene er marginale er det ytterst få som tar bryet med å skifte leverandør. Dette er trolig årsak til at 80% av de vi har intervjuet i denne undersøkelsen holder seg til den lokale energibedriften ved kjøp av kraft.

9 9 Kundekontakt Hvordan kundene opplever å bli tatt i mot og betjent på når de kontakter energibedriften sin er noe av det som er mest bestemmende for hvilket inntrykk de danner seg av bedriften totalt sett. Forskning viser at vi forteller gjennomsnittlig 11 andre personer om våre negative opplevelser, mens de positive bare bringes videre til tre. Dette viser hvor viktig det er at kundene får en positiv opplevelse når de kontakter energibedriften og hvor avgjørende dette kan være for bedriftens omdømme. Kunder hos medlemsbedriftene er generelt sett godt fornøyde enten det gjelder informasjon, kundeservice, løsningsevne eller evne til å gi klare svar. På disse punktene er det imidlertid lite som skiller energibedriftene fra øvrige kraftselskap.

10 10 Hovedresultater

11 Rangering av dyktighet 11 Skår Leveringssikkerhet Varsel ved strømbrudd Reaksjonsevne ved skade God arbeidsplass Viktig del av den lok samf øk Dyktige medarbeidere Kvalitet på arbeid Kundeservice Løsningsevne Man respekterer Bidrar postitivt i lok samf Informasjon Klare svar Holder det de lover Ser og utnytter reg mulig Tenker og handler langsiktig Fremstår troverdig i media Gir et sympatisk inntrykk Total tilfredshet Samlet omdømme eget selsk Gir støtte til gode formål Kraftpris vs. andre Totalintrykk av bransjen Kraftpris Nettleie Svært fornøyde kunder Fornøyde kunder Nokså fornøyde kunder Tendens til misnøye Klar misnøye

12 De enkelte områdenes forklaringskraft for totalinntrykket av egen energibedrift Korrelasjon 0,0 1,0 0 0, 0, 0,6 0,8 1 1 Samlet omdømme eget selsk Gir et sympatisk inntrykk Man respekterer Kvalitet på arbeid Holder det de lover Løsningsevne Fremstår troverdig i media Kundeservice Klare svar Dyktige medarbeidere Kraftpris vs. andre Tenker og handler langsiktig Informasjon Totalintrykk av bransjen Bidrar postitivt i lok samf Nettleie Kraftpris Ser og utnytter reg mulig Reaksjonsevne ved skade God arbeidsplass Viktig del av den lok samf øk Leveringssikkerhet Varsel ved strømbrudd Gir støtte til gode formål 0, 0,9 0,8 0,6 0,6 0,7 0,8 0,1 0,0 0,9 0,81 0,8 0,68 0,9 0,9 0, 0,8 0,7 0,618 0,616 0,678 0,67 0,66 0,7 Svært viktig Meget viktig Viktig Nokså viktig (tas for gitt) Mindre viktig Svært viktig: De tre øverste områdene måler stort sett det samme; totalinntrykk av egen energibedrift. Oppmerksomheten bør derfor rettes mot kvalitet som viser seg å være mest bestemmende for hvilket inntrykk kundene danner seg av energibedriften sin totalt sett. Meget viktig: Områder kundene deretter vekt på er knyttet til kundehåndtering. Pålitelighet, løsningsevne og god kundeservice fremstår derfor som viktig i kundeforholdet. Hvordan energibedriften opptrer i media er også viktig for hvilket inntrykk kundene danner seg av energibedriften sin. Viktig: Deretter følger en stor gruppe med ulike forhold som kundene også legger vekt på, men ikke i samme grad. Kompetanse, pris og delaktighet i lokale forhold Nokså viktig (tas for gitt): Områder knyttet til kjernevirksomheten er forutsetninger for kundeforholdet. Så lenge alt fungerer som det skal betyr de lite for kundene de forventer at strømmen blir levert, at de blir varslet om det ikke skjer, og at den lokale energibedriften er en god arbeidsgiver som tar vare på sine medarbeidere. Mindre viktig: Hvorvidt energibedriften støtter lokal kultur og idrett økonomisk er ikke avgjørende for kundens inntrykk av energibedriften. For noen er det positivt, for andre ikke.

13 Avvik i forholdet til landsgjennomsnittet 1 Nettleie Kraftpris Totalinntrykk av bransjen Kraftpris vs. andre Gir støtte til gode formål Total tilfredshet egen energibedrift Gir et sympatisk inntrykk Fremstår troverdig i media Tenker og handler langsiktig Evner å se og utnytte muligheter i region Holder det de lover Klare svar Informasjon Bidrar positivt i lokalsamfunnet En bedrift man respekterer Løsningsevne Kundeservice Fremstår med dyktige medarbeidere Viktig del av den lokal samfunnsøkonomi Fremstår som en god arbeidsplass Reaksjonsevne ved skade Varsel om strømbrudd Leveringssikkerhet KS Bedrift/FSN-medlemmene under landsgjennomsnittet n= KS Bedrift/FSN-medlemmene over landsgjennomsnittet Over landsgjennomsnittet Bidrag til lokalsamfunnet og lokal samfunnsøkonomi Dyktige medarbeidere Langsiktighet Under landsgjennomsnittet: Kraftpris Kundeservice Kun de største avvikene er nevnt. Avvik på inntil poeng kan skyldes tilfeldigheter og bør ikke tillegges særlig vekt. Avvik i skår

14 Avvik i forholdet til ikke-medlemmer 1 Totalintrykk av bransjen KS Bedrift/FSN-medlemmene over ikke-medlemmer Gir støtte til gode formål Over ikke-medlemmer Total tilfredshet Gir et sympatisk inntrykk Bidrag til lokalsamfunnet og lokal samfunnsøkonomi God arbeidsplass Fremstår troverdig i media Langsiktighet Tenker og handler langsiktig 9 Kun de største avvikene er nevnt Evner å se og utnytte muligheter i region 8 Holder det de lover 1 Bidrar postitivt i lokalsamfunnet 1 Man respekterer 7 Fremstår med dyktige medarbeidere 8 Viktig del av den lokal samfunnsøkonomi 11 Fremstår som en god arbeidsplass n=70 10 Avvik i skår

15 Tiltaksmatrise 1 Opprettholde Høy Forsterke Basert på svarene på foregående spørsmål konstrueres en tiltaksmatrise. Vi ser først på hvor viktig de enkelte områdene er for hvilket inntrykk strømkundene danner seg av egen energibedrift, samt hvordan de vurderer energibedriften sin på hvert av dem. Ved å kombinere denne informasjonen får vi frem en viktighet/dyktighetsmatrise, også kalt tiltaksmatrise. 1 Langs den horisontale aksen (x-aksen) plotter vi hvor viktig de ulike forholdene er for totalinntrykket av energibedriften, og langs den vertikale aksen (y-aksen) plottes hvordan kundene oppfatter energibedriften på hvert av dem (dyktighet). Lav Viktighet Dyktighet Høy I tillegg til de to aksene, er figuren delt i fire ruter. Nederst til høyre finner vi de egenskapene som anses som viktige, men som energibedriften skårer relativt lavt på. Dette er områder som man bør prioritere å sette i verk tiltak i forhold til. Øverst til høyre finner vi egenskaper av høy viktighet, og som energibedriften gjør det godt på. Disse egenskapene bør man søke å forsterke. Overvåke Lav Prioritere Egenskapene vi finner i ruten øverst til venstre, er områder energibedriften bør forsøke å opprettholde. Dette er forhold som man gjør det godt på, men som anses som mindre viktig så lenge alt fungerer greit. Disse forholdene ligger som en forutsetning for kundeforholdet. Nederst til venstre finner vi egenskaper som anses som lite viktig, og som energibedriften gjør det mindre bra på. Disse egenskapene bør overvåkes for å se om de over tid blir viktigere for strømkundene.

16 Tiltaksmatrise 1. Samlet omdømme egen energibedrift. Gir et sympatisk inntrykk. En bedrift man respekterer. Kvalitet på arbeid. Holder det de lover 6. Løsningsevne 7. Fremstår troverdig i media 8. Kundeservice 9. Klare svar 10. Dyktige medarbeidere 11. Kraftpris vs andre 1. Tenker og handler langsiktig 1. Informasjon 1. Totalinntrykk av bransjen 1. Bidrar positivt i lokalsamfunn 16. Nettleie 17. Kraftpris 18. Ser og utnytter reg mulig 19. Reaksjonsevne ved skade 0. God arbeidsplass 1. Viktig del av lok. samfunnsøk.. Leveringssikkerhet. Varsel ved strømbrudd. Gir støtte til gode formål Opprettholde Dette er områder kundene tar som en selvfølge. Så lenge alt fungerer som det skal betyr det lite for totalinntrykket av energibedriften. Informasjon, bidrag til lokalsamfunnet, forhold knyttet til leveringssikkerhet og arbeidsforhold ligger i dette området Overvåke I dette rommet finner vi områder som kundene ikke er videre fornøyde med, men som i dag heller ikke betyr særlig mye for hvilket inntrykk kundene danner seg av energibedriften totalt sett. Disse kan imidlertid utvikle seg til å bli viktige og bør derfor overvåkes. Tiltak er ikke nødvendig slik situasjonen er i dag. Dette gjelder forhold knyttet til pris (kundene har akseptert at nettleien kan de ikke gjøre noe med, og kraftprisen er som den er), bidrag til gode formål og utnytte lokale muligheter Forsterke I tillegg til områdene man bør prioritere (se under), er det også viktig å ha fokus på kvalitet, løsningsevne, kundeservice, evne til å gi klare svar og kompetansenivå hos medarbeiderne. Dette er områder kundene synes energibedriftene gjør det bra på i dag, og de betyr mye for hvilket inntrykk de danner seg av energibedriften sin totalt sett. Prioritere Det som er mest bestemmende for hvilket inntrykk kundene danner seg av egen energibedrift og som de mener bedriften kan bli bedre på er å holde løfter, fremstå troverdig i media, konkurransedyktighet på kraftpris, og langsiktighet. Dette er områder man bør jobbe målbevisst med. I dette området finner vi også energibedriftens omdømme og sympatisk inntrykk. Dette er områder det er vanskelig å sette inn direkte tiltak på fordi de kommer som konsekvens av annet godt arbeid.

17 17 Inntrykk og tilfredshet

18 Totalinntrykk av kraftbransjen 18 Hvis du som forbruker vurderer alle de positive og negative sidene ved kraftbransjen, hvilket totalinntrykk har du av bransjen? Vi tenker da ikke kun på ditt lokale kraftselskap, men på bransjen generelt. (n=70) Prosent. Ubesvart/vet ikke Svært godt inntrykk Svært dårlig inntrykk Prosent Det er ikke mer enn 17% av kundene hos medlemsbedriftene som har et godt eller svært godt inntrykk av kraftbransjen totalt sett. Det er like mange (18%) som sier det motsatte. Dette gir en tillitskår til bransjen på 0 poeng som er litt høyere enn det vi finner på landsbasis (7 poeng) og blant ikke-medlemmer (7 poeng). Tilliten til norsk kraftbransje har hele tiden vært lav, og vesentlig lavere enn alle andre bransjer TNS Gallup har målt. Etter vinteren med de høye strømprisene (00/0) falt omdømmeskåren fra 7 til 0 poeng. Først nå (mars 008) er skåren tilbake på samme nivå som før denne mye omtalte vinteren. Dette viser hvor sårbart omdømmet er, og hvor lang tid det tar å komme tilbake. De siste årene har vi vært vitne til andre lignende tilfeller, men da for enkeltselskap. Tine, Vinmonopolet og Gilde er slike eksempler. I løpet av kort tid gikk Gilde fra å være landets best likte selskap til det stikk motsatte. Konsernsjef Axel Krogvig sier det slik: Gildekonsernet gikk inn i 006 ganske fornøyd med seg selv, og skulle feire 7 års jubileum som en av landets fremste merkevarer - bygd opp over flere tiår. I stedet fikk vi medieklipp som vi gjerne hadde vært foruten. Ti barn ble alvorlig syke. Ett barn døde. Skår Gjennomsnittskår brutt på kundegrupper Både Tine, Vinmonopolet og Gilde har imidlertid greid å komme raskt tilbake igjen. Felles for disse bedriftene er at de hadde en høy profil blant folk flest. Når ledelsen greier å gjennomføre tiltak som blir oppfattet som positive og troverdige er omdømmet snart intakt igjen. Gilde klarte for eksempel å øke markedsandelen av kjøttdeig fra 6,7 prosent til 1,8 prosent samme år som ecoli-skandalen. Kraftbransjen har nok ikke hatt det samme gode utgangspunktet som Gilde, men det siste året har omdømmeskåren økt med 17 poeng (fra 0 poeng i. kvartal 006 til 7 poeng i 1. kvartal 008) på landsbasis. Dette tyder på at det arbeidet som har vært gjort lokalt og på bransjenivå mht kundebetjening og informasjon gir gradvis effekt. 0 KS B/FSN (n=70) Landsgjennomsnitt (n=1000) Ikke KS B/FSN (n=778)

19 Vurdering av egen energibedrifts anseelse 19 Hvordan vil du vurdere NNs samlede omdømme eller anseelse? (n=70) Prosent. Ubesvart/vet ikke Svært godt 1 9 7% av kundene hos medlemsbedriftene vurderer deres egen energibedrifts omdømme eller anseelse som godt eller svært godt, kun 7% sier det motsatte. Resultatene tyder på at strømkundene skiller mellom bransjen og egen energibedrift. Omdømmeskåren til egen energibedrift ligger i snitt på 66 poeng som regnes som en rimelig god skår, og betydelig bedre enn hvordan den samme respondentgruppen vurderer kraftbransjen (0 poeng). Vurderingen er den samme uavhengig av kjønn, alder og strømforbruk. Samtlige grupper gir bedriften sin 6 poeng eller mer. Svært dårlig 16 Prosent Skår 66 poeng Omdømme defineres gjerne som summen av forventninger omgivelsene har til et selskaps produkter, service og aktiviteter i forhold til forretningsmessige, sosiale og finansielle prestasjoner (kilde: Wikipedia). Omdømme oppstår dermed i skjæringspunktet mellom forventninger og opplevelser som skapes av det aktuelle selskaps eller organisasjons løfte og levering. Det er altså ikke bare hva som leveres (opplevelsen) som avgjør omdømmet, men kanskje snarere hva som leveres i forhold til hva som ble lovet (forventningene). Det er på dette punktet bransjen og mange av kraftselskapene har sine største utfordringer. Omdømme er et populært og stadig mer brukt ord innen medier og kommunikasjon. Omdømme defineres i denne sammenheng gjerne som "summen av forventninger omgivelsene har til et selskaps produkter, service og aktiviteter i forhold til forretningsmessige, sosiale og finansielle prestasjoner. Omdømme oppstår altså i skjæringspunktet mellom forventninger og opplevelser, som skapes av det aktuelle selskapets eller organisasjonens løfte og levering. Det er altså ikke bare hva som leveres (opplevelsen) som avgjør omdømmet, men kanskje snarere hva som leveres i forhold til hva som ble lovet (forventningene). Forventningsstyring er følgelig sentralt i omdømmearbeid. Omdømme kan også forstås som produktet av en viss enighet om holdninger, evalueringer av egenskaper og verdier som knyttes til et tema, en organisasjon, et selskap eller en sektor (Bromley 199, gjengitt i Robstad & Ihlen 00:16). Omdømme brukes også om merkevarer, da som eksempelvis «brand image», og tilsvarende om en organisasjon eller bedrift, da eksempelvis som «corporate image». Å ivareta en organisasjons omdømme gjennom strategisk kommunikasjon, er en av de fremste oppgavene til fagområdet informasjon og samfunnskontakt.

20 Vurdering av kvaliteten på egen energibedrifts arbeid 0 Hvordan vil du vurdere kvaliteten på det arbeidet NN gjør? (n=70) Prosent. Kundene har stor tillit til arbeidet egen energibedrift utfører. 9% anser kvaliteten som god eller svært god. Kun 6% mener det motsatte. Skåren blir på 71 poeng som er klart uttrykk for at kundene er fornøyde. Ubesvart/vet ikke Svært god 8 1 Kunder som har hatt strømbrudd den siste tiden (siste 1 måneder) er litt mindre fornøyde med kvaliteten enn andre kunder. Det samme gjelder de som ikke fikk den informasjonen de trengte i forbindelse med utfallet. Det er imidlertid interessant å registrere at kunder som har hatt brudd og som fikk den informasjonen de hadde behov for er mer fornøyde (7 poeng) enn gjennomsnittet (71 poeng). Dette viser hvor viktig god informasjon er. Svært dårlig Prosent Hele utvalget 71 poeng Skår 71 poeng Kunder som har hatt brudd og som fikk den informasjonen de hadde behov for er mer fornøyde med selskapets arbeid enn gjennomsnittet. Dette viser hvor viktig god informasjon er! Hatt strømbrudd 69 poeng Fikk nødvendig info 7 poeng Ikke strømbrudd 7 poeng Fikk ikke nødvendig info 67 poeng

21 Tilfredshet med egen energibedrift 1 Hvor fornøyd eller misfornøyd er du totalt sett med NN? (n=70) Prosent. Ubesvart/vet ikke Svært fornøyd Svært misfornøyd Skår Gjennomsnittskår brutt på kundegrupper 67 6 Prosent 6 Over halvparten (1%) av kundene hos medlemsbedriftene er fornøyde eller svært fornøyde med egen energibedrift. 8% uttrykker misnøye. Dette gir en tilfredshetsskår på 67 poeng som er høyere enn på landsbasis (6 poeng) og blant ikke-medlemmer (6 poeng). Tallene for de to siste gruppene er basert på Energibarometeret for 1. kvartal 008. Dette bekrefter tidligere funn der vi har sett at medlemsbedrifter er mer fornøyde med selskapet sitt enn andre kunder, samtidig som det ikke er store forskjeller i synet på kraftbransjen som helhet. En skår på 67 poeng regnes som rimelig bra, men det er først fra 70 poeng og oppover at man kan si at kundene generelt sett er virkelig godt fornøyde. Det er ingen klare forskjeller i svarmønsteret på tvers av kundegrupper. Det er derfor ikke grunnlag for å hevde at tilfredsheten er styrt av kjønn, alder eller strømforbruk. Det vi imidlertid ser er at kunder som har opplevd brudd er litt mindre fornøyde. Den viktigste suksessfaktoren for tilfredshet er kvaliteten på arbeidet som utføres. Dersom kundene opplever at selskapet holder hva det lover, fremstår på en positiv og imøtekommende måte overfor kundene, og viser vilje og evne til å løse kundenes problemer, er det stor sannsynlighet for at kundene er fornøyde. 0 0 KS B/FSN (n=70) Landsgjennomsnitt (n=1000) Ikke KS B/FSN (n=778)

22 Vurdering av energibedriften Emosjonell attraktivitet Visjon og ledelse Arbeidsmiljø Sosiale og miljømessige hensyn

23 Sympatisk inntrykk NN er en bedrift som gir et sympatisk inntrykk (n=70) Prosent. Ubesvart/vet ikke Svært godt Omlag halvparten av kundene (9%) mener påstanden om at deres egen energibedrift gir et sympatisk inntrykk passer godt eller svært godt. 7% mener det motsatte. Snittskåren blir på 67 poeng som er uttrykk for at energibedriftene fremstår jevnt over på en rimelig sympatisk måte. På dette spørsmålet er det klare forskjeller mellom kjønn. Kvinner oppfatter egen energibedrift som mer sympatisk (70 poeng) enn menn (6 poeng). Det er også forskjell i svarmønster basert på alder. Jo eldre strømkundene er, desto mer sympatisk synes de energibedriften fremstår. Skåren øker fra 7 poeng blant de under 0 år til 69 poeng blant de over 60 år. Dette er noe vi ser går igjen i flere undersøkelser. Kvinner og eldre er gjerne mer positivt innstilt. Svært dårlig Prosent Sammenlignet med snittet på landsbasis og blant ikke-medlemmer kan det synes som om medlemsbedriftene fremstår som mer sympatisk. Mellom medlemmer og ikke-medlemmer er det fem poeng som skiller. 80 Gjennomsnittskår brutt på kundegrupper 100 Jo eldre strømkundene er, desto mer sympatisk synes de egen energibedrift fremstår Skår Prosent Utsnitt av skalaen KS B/FSN (n=70) Landsgjennomsnitt (n=1000) Ikke KS B/FSN (n=778) 0 Under 0 år 0- år -9 år 60 år +

Nå går alt så meget bedre! eva.fosby.livgard@tns-gallup.no

Nå går alt så meget bedre! eva.fosby.livgard@tns-gallup.no Nå går alt så meget bedre! eva.fosby.livgard@tns-gallup.no Det har tatt bransjen 6 år å komme tilbake på samme nivå som før vinteren med de høye strømprisene Kilde: TNS Gallup Energibarometer 1934 2000

Detaljer

Kommunikasjon til sluttbrukerne.

Kommunikasjon til sluttbrukerne. Kommunikasjon til sluttbrukerne eva.fosby.livgard@tns-gallup.no Hvordan ser sluttkundene på nettselskapet sitt? Hva kan nettselskapene gjøre for å få kundenes aksept for å øke investeringene i nettet?

Detaljer

Hva er hemmeligheten bak fornøyde kunder og et godt omdømme? Energi Norge 21. september 2011 eva.fosby.livgard@tns-gallup.no

Hva er hemmeligheten bak fornøyde kunder og et godt omdømme? Energi Norge 21. september 2011 eva.fosby.livgard@tns-gallup.no Hva er hemmeligheten bak fornøyde kunder og et godt omdømme? Energi Norge 21. september 2011 eva.fosby.livgard@tns-gallup.no Hva er kundetilfredshet? "En følelse av glede eller skuffelse over hvordan man

Detaljer

TNS Gallups Energibarometer som temperaturmåler på kraftbransjens omdømme

TNS Gallups Energibarometer som temperaturmåler på kraftbransjens omdømme TNS Gallups Energibarometer som temperaturmåler på kraftbransjens omdømme Norges Energidager 14. oktober 2011 eva.fosby.livgard@tns-gallup.no Energibarometeret: Hva måler vi og hvordan? Hva har Energibarometeret

Detaljer

Kraftmarkedet endres, men er kundene blitt mer fornøyde? eva.fosby.livgard@tns-gallup.no

Kraftmarkedet endres, men er kundene blitt mer fornøyde? eva.fosby.livgard@tns-gallup.no Kraftmarkedet endres, men er kundene blitt mer fornøyde? eva.fosby.livgard@tns-gallup.no TNS Gallups Energibarometer nr. 37 En analyse av nordmenns holdninger og atferd i et konkurranseutsatt kraftmarked

Detaljer

Utdrag av rapporten. TNS Gallups Energibarometer nr. 50 Oktober 2010. Foto: Statnett

Utdrag av rapporten. TNS Gallups Energibarometer nr. 50 Oktober 2010. Foto: Statnett Utdrag av rapporten TNS Gallups Energibarometer nr. 50 Oktober 2010 Foto: Statnett Rapporten er kun for internt bruk, og skal ikke videresendes uten tillatelse fra TNS Gallup Om Energibarometeret TNS Gallups

Detaljer

KTI: Haugaland Kraft 2013

KTI: Haugaland Kraft 2013 Norfakta Markedsanalyse presenterer i denne rapporten resultatene fra årets markedsundersøkelse vedrørende omdømme og kundetilfredshet, gjennomført på oppdrag fra Markedskraft. Bakgrunnen for undersøkelsen

Detaljer

KTI: Eidefoss 2010. M.h.t. kartlegging av de ulike selskapers omdømme så er blant annet følgende områder dekket av undersøkelsen:

KTI: Eidefoss 2010. M.h.t. kartlegging av de ulike selskapers omdømme så er blant annet følgende områder dekket av undersøkelsen: Norfakta Markedsanalyse presenterer i denne rapporten resultatene fra årets markedsundersøkelse vedrørende omdømme og kundetilfredshet, gjennomført på oppdrag fra Markedskraft/ Eidefoss. Bakgrunnen for

Detaljer

Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF. Våren 2015

Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF. Våren 2015 Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF Våren 2015 Om undersøkelsen Undersøkelsen består av et kvotert utvalg på tilsammen 4900 personer i befolkningen over 18 år bosatt i Helse Sør-Øst sine sykehusområder.

Detaljer

Kraftbransjen sett utenfra

Kraftbransjen sett utenfra Kraftbransjen sett utenfra Markedskonferansen 22. 23. september 2009 eva.fosby.livgard@tns-gallup.no Hva er situasjonen i dag? Hvorfor er det slik? Hva er viktig for bransjen å fokusere på? Kraftbransjen

Detaljer

Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF. Høsten 2015

Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF. Høsten 2015 Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF Høsten 2015 Om undersøkelsen Undersøkelsen består av et kvotert utvalg på tilsammen 4900 personer i befolkningen over 18 år bosatt i Helse Sør-Øst sine sykehusområder.

Detaljer

Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune. Oktober 2012

Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune. Oktober 2012 Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune Oktober 2012 Agenda Formål og bakgrunn for undersøkelsen Oppsummering av viktigste funn Hovedtemaer i rapporten Hva er viktigst for de ulike interessegruppene?

Detaljer

Først skal vi se på deltakelsen i frivilligheten: hvor mange deltar og hvor ofte.

Først skal vi se på deltakelsen i frivilligheten: hvor mange deltar og hvor ofte. 1 Frivillighet Norge har utført to undersøkelser for å få vite mere om den frivillige innsatsen, motivasjonen for å gjøre frivillig innsats og hvilke forventninger organisasjonene selv og publikum har

Detaljer

Temperaturen i det norske kraftmarkedet

Temperaturen i det norske kraftmarkedet Temperaturen i det norske kraftmarkedet Energi Norge Markedskonferansen 2012 eva.fosby.livgard@tns-gallup.no Temperaturen i kraftmarkedet Kraftbransjens omdømme Hva vi kan skimte i horisonten Hva skaper

Detaljer

TNS Gallups Helsepolitiske barometer 2016. Sperrefrist til 26. april 2016. #Helsepolitikk

TNS Gallups Helsepolitiske barometer 2016. Sperrefrist til 26. april 2016. #Helsepolitikk #Helsepolitikk TNS Gallups Helsepolitiske barometer 2016 Sperrefrist til 26. april 2016 Innhold Paginering ikke satt, venter forord. 1 Innledning 3 2 Forord 13 3 Helsepolitikk 18 4 Kreftarbeid 45 5 Psykisk

Detaljer

Velkommen til pressekonferanse: PUBLIKUMSUNDERSØKELSEN 2009

Velkommen til pressekonferanse: PUBLIKUMSUNDERSØKELSEN 2009 Velkommen til pressekonferanse: PUBLIKUMSUNDERSØKELSEN 2009 22. januar 2009 Metode og gjennomføring Helgeland politidistrikt Undersøkelsen er gjennomført av TNS Gallup på oppdrag fra Politidirektoratet

Detaljer

for HelseSør Øst RHF

for HelseSør Øst RHF Omdømmeundersøkelse for HelseSør Øst RHF Våren 2014 Om undersøkelsen Undersøkelsen består av et kvotert utvalg på tilsammen 4900 personer i befolkningen over 18 år bosatt i Helse Sør Øst sine sykehusområder.

Detaljer

Kundetilfredshet skadeforsikring Norge 2013

Kundetilfredshet skadeforsikring Norge 2013 Kundetilfredshet skadeforsikring Norge 2013 Hovedresultater fra EPSI sin kundetilfredshetsstudie av skadeforsikring i Norge presenteres under. Analysen av forsikringsbransjen i Norge baserer seg på 2500

Detaljer

AMS: Tidspunkt for ferdigstillelse nærmer seg, men hva mener forbrukerne?

AMS: Tidspunkt for ferdigstillelse nærmer seg, men hva mener forbrukerne? AMS: Tidspunkt for ferdigstillelse nærmer seg, men hva mener forbrukerne? eva.fosby.livgard@tns-gallup.no AMS: Hvis bransjen lykkes vil dette kunne skape et voldsomt løft i kraftbransjens omdømme Utsnitt

Detaljer

ØSTFOLDpulsen 2012 Oktober 2012

ØSTFOLDpulsen 2012 Oktober 2012 2012 Oktober 2012 INNHOLD Omdømmetrender og LD: bygge verdi Undersøkelser viser at det mange ledere er mest redd for, er tap av omdømme. Årsaken er enkel: Omdømme handler om tillit, og de fleste former

Detaljer

Innbyggerundersøkelse i Hole kommune - kommunereformen

Innbyggerundersøkelse i Hole kommune - kommunereformen Innhold 1 Hovedfunn 4 2 Metode 6 3 Utvalg 10 4 Resultater 12 2 1 Hovedfunn Hovedfunn Fremtidig kommunestruktur 34 % av innbyggerne foretrekker kommunesammenslåing. De fleste av disse ønsker sammenslåing

Detaljer

Kundetilfredshet 2016

Kundetilfredshet 2016 Kundetilfredshet 2016 Eiendom Norge 21.04.2016 Dag Andersen OPPDRAGSGIVER METODE Eiendom Norge Popup på www.finn.no/eiendom Christian Vammervold Dreyer FORMÅL Kundetilfredshets blant selgere av bolig 2016

Detaljer

God kollega. Undersøkelse gjennomført for Manpower Reidar Dischler

God kollega. Undersøkelse gjennomført for Manpower Reidar Dischler God kollega Undersøkelse gjennomført for Manpower 17.03.2016 Reidar Dischler Prosjektinformasjon OPPDRAGSGIVER METODE Manpower Sven Fossum Datainnsamling gjennomført i webpanel FORMÅL Undersøke synet på

Detaljer

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT 1 OPPSUMMERING - 9.995 av 14.089 medarbeidere valgte å delta i undersøkelsen og gir en svarprosent på 71%. Høyeste svarprosent ved Salten pd og Søndre

Detaljer

Intech AS. Bredbåndstelefoni 2007 TNS Gallup Mars 2007 Caspar Aa Wildhagen

Intech AS. Bredbåndstelefoni 2007 TNS Gallup Mars 2007 Caspar Aa Wildhagen Intech AS Bredbåndstelefoni TNS Gallup Mars Caspar Aa Wildhagen Fakta om undersøkelsen Denne undersøkelsen er gjennomført på oppdrag fra Intech AS på vegne av Post- og teletilsynet. Undersøkelsen er rettet

Detaljer

Kundetilfredshet. Eiendom Norge April 2015

Kundetilfredshet. Eiendom Norge April 2015 Kundetilfredshet Eiendom Norge April 2015 Prosjektbeskrivelse MÅLGRUPPE METODE INTERVJUTID Samtlige vi har intervjuet har solgt, eller forsøkt solgt, et objekt i løpet av det siste året og er over 18 år

Detaljer

Innbyggerundersøkelse i Hole kommune - kommunereformen

Innbyggerundersøkelse i Hole kommune - kommunereformen Innhold 1 Hovedfunn 4 2 Metode 6 3 Utvalg 10 4 Resultater 12 2 1 Hovedfunn Hovedfunn Fremtidig kommunestruktur 34 % av innbyggerne foretrekker kommunesammenslåing. De fleste av disse ønsker sammenslåing

Detaljer

Evaluering av Fylkesmannen. Nord-Trøndelag 2016/2017

Evaluering av Fylkesmannen. Nord-Trøndelag 2016/2017 Evaluering av Fylkesmannen Nord-Trøndelag 2016/2017 Innhold Bakgrunn for undersøkelsen s. 1 Om undersøkelsen s. 2 Om rapporten s. 3 Kjennskap til: Fylkesmannens virksomhet s. 4 Fylkesmannens arbeidsoppgaver

Detaljer

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012 Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012 Utvalg og metode Bakgrunn og formål På oppdrag fra Forbrukerrådet og Nasjonalt kunnskapssenter

Detaljer

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Oppdragsgiver: Hovedtema: KTI Hytterenovasjon 2011 Trondheim 23. september 2011 Innhold FORORD... 4 OPPSUMMERING... 5 OM RAPPORTEN... 7 1. KUNDETILFREDSHET EN FORKLARING...

Detaljer

Nordmenns byttevaner finansielle tjenester

Nordmenns byttevaner finansielle tjenester Nordmenns byttevaner finansielle tjenester Byttefrekvenser og bruk av offentlige digitale sammenligningstjenester Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av TNS Gallup februar 2015 Utvalg

Detaljer

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2013

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2013 Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2013 Utvalg og metode Bakgrunn og formål På oppdrag fra Forbrukerrådet og Nasjonalt kunnskapssenter

Detaljer

Fondsundersøkelsen 2013

Fondsundersøkelsen 2013 Fondsundersøkelsen 2013 Befolkningsundersøkelse gjennomført for Verdipapirfondenes forening (VFF) Oslo, mai 2013 Innhold Hovedfunn: Fondsundersøkelsen 2013 s. 3 Handlinger og holdninger s. 4-15 Forventninger

Detaljer

Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet Kunnskapsdepartementet Tilfredshet med barnehagetilbudet Spørreundersøkelse blant foreldre med barn i barnehage TNS Gallup desember 2008 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor Innhold Fakta om undersøkelsen..

Detaljer

Befolkningsundersøkelse 2013

Befolkningsundersøkelse 2013 Befolkningsundersøkelse 2013 Gjennomført for Skatteetaten Juni 2013 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført som en landsrepresentativ telefonundersøkelse med kvinner og menn 15 år og eldre. Personer

Detaljer

TNS Gallups Syndikerte omdømmemåling

TNS Gallups Syndikerte omdømmemåling TNS Gallups Syndikerte omdømmemåling Rapport 2013 «NRK sitt omdømme i Norges befolkning er stabilt sterkt» Bakgrunn og formål med undersøkelsen TNS Gallups årlige syndikerte omdømmeundersøkelse gjennomføres

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 3.12.2008-8.1.2009 Sendt til 2 707 personer (2 703 i 2007) Mottatt

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 1.12.2006-5.1.2007 Sendt til 2 456 personer (2 379 i 2005) Mottatt

Detaljer

DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT

DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT Befolkningsundersøkelse holdninger til og erfaringer med skriftlig informasjon fra offentlige myndigheter TNS Gallup januar 009 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig

Detaljer

Bedriftsundersøkelse 2013

Bedriftsundersøkelse 2013 Bedriftsundersøkelse 2013 Gjennomført for Skatteetaten Juni 2013 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført som en telefonundersøkelse med et tilfeldig utvalg av norske bedrifter (inkludert bedrifter

Detaljer

Evaluering av Fylkesmannen. Sør-Trøndelag 2016/2017

Evaluering av Fylkesmannen. Sør-Trøndelag 2016/2017 Evaluering av Fylkesmannen Sør-Trøndelag 2016/2017 Innhold Bakgrunn for undersøkelsen s. 1 Om undersøkelsen s. 2 Om rapporten s. 3 Kjennskap til: Fylkesmannens virksomhet s. 4 Fylkesmannens arbeidsoppgaver

Detaljer

Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk

Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk Januar 2013 Gjennomført av Sentio Research Norge AS 1 Innhold Innledning... 3 Gjennomføringsmetode... 3 Om rapporten... 3 Hvem reiser med bussen?... 5 Vurdering

Detaljer

HedmarksIndikatoren. 2. kvartal (Q2) 2008. - et samarbeid mellom TNS Gallup og Sparebanken Hedmark -

HedmarksIndikatoren. 2. kvartal (Q2) 2008. - et samarbeid mellom TNS Gallup og Sparebanken Hedmark - HedmarksIndikatoren 2. kvartal (Q2) 2008 - et samarbeid mellom TNS Gallup og Sparebanken Hedmark - Om HedmarksIndikatoren HedmarksIndikatoren er basert på Norsk TrendIndikator. HedmarksIndikatoren måler

Detaljer

Språkrådet. Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring

Språkrådet. Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring Språkrådet Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring TNS Gallup desember 200 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor Innhold Fakta om undersøkelsen

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 3.12.2007-6.1.2008 Sendt til 2 503 personer (2 456 i 2006) Mottatt

Detaljer

BRUKTBILUNDERSØKELSEN 2011

BRUKTBILUNDERSØKELSEN 2011 BRUKTBILUNDERSØKELSEN 11 Stemningsrapport fra bruktbilkjøperen Av Anders G. Hovde, TNS- Gallup Metode og Utvalg 725 Web intervju mot Gallups Internett panel. Galluppanelet består av 66 personer som utgjør

Detaljer

Solvaner i den norske befolkningen. Utført på oppdrag fra

Solvaner i den norske befolkningen. Utført på oppdrag fra Solvaner i den norske befolkningen Utført på oppdrag fra Mai 2014 Innhold Innledning... 3 Materiale og metode... 3 Hovedfunn... 4 Solvaner i Norge... 7 Solvaner på sydenferie... 13 Bruk av solarium...

Detaljer

Undersøkelse om inkasso og betaling. Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av TNS Gallup, januar 2016

Undersøkelse om inkasso og betaling. Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av TNS Gallup, januar 2016 Undersøkelse om inkasso og betaling Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av TNS Gallup, januar 2016 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Formålet med undersøkelsen er å kartlegge forbrukernes

Detaljer

TNS Gallups Syndikerte omdømmemåling. Omdømme 2015

TNS Gallups Syndikerte omdømmemåling. Omdømme 2015 TNS Gallups Syndikerte omdømmemåling Omdømme 2015 Bakgrunn og formål med undersøkelsen TNS Gallups årlige syndikerte omdømmeundersøkelse gjennomføres blant et utvalg av Norges største og mest kjente virksomheter.

Detaljer

Kundesenterindeks - Demoselskap - sølv

Kundesenterindeks - Demoselskap - sølv Kundesenterindeks - - sølv TNS 4.. erlend.espedal@tns-gallup.no Contents Om undersøkelsen 5 Henvendelsesmønster 9 Tilfredshet 6 4 Ønsket kontaktmåte 7 TNS 4.. erlend.espedal@tns-gallup.no Growth summary

Detaljer

Omdømmeundersøkelse - Gjenvinningsindustrien. Undersøkelse blant befolkning, lokalpolitikere og lokale og regionale myndigheter

Omdømmeundersøkelse - Gjenvinningsindustrien. Undersøkelse blant befolkning, lokalpolitikere og lokale og regionale myndigheter Omdømmeundersøkelse - Gjenvinningsindustrien Undersøkelse blant befolkning, lokalpolitikere og lokale og regionale myndigheter 15. februar 3. mars 2017 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring:

Detaljer

Rapport fra en undersøkelse gjennomført for. Drammens næringslivsforening

Rapport fra en undersøkelse gjennomført for. Drammens næringslivsforening Rapport fra en undersøkelse gjennomført for Drammens næringslivsforening April 2011 Innhold 1. Den regionale omdømmeindeksen... 2 2. Konklusjon... 3 3. Oversikt omdømme... 4 4. Hva påvirker virksomhetens

Detaljer

Brukerundersøkelse om medievaktordningen. Januar 2011

Brukerundersøkelse om medievaktordningen. Januar 2011 Brukerundersøkelse om medievaktordningen Januar 2011 Om undersøkelsen Undersøkelsen er en evaluering av medievaktordningen ILKO. Medievaktordningen er en døgnkontinuerlig telefonvakttjeneste som har vært

Detaljer

Trygghet og innflytelse. i Fredrikstad kommune

Trygghet og innflytelse. i Fredrikstad kommune i Fredrikstad kommune Spørreundersøkelse blant kommunens innbyggere gjennomført på telefon 02.06-16.06. 2014 på oppdrag for Fredrikstad kommune 1 Om undersøkelsen 3 2 Hovedfunn 8 Contents 3 Oppsummering

Detaljer

Sperrefrist til 28. mars 2017 TNS Helsepolitisk barometer 2017

Sperrefrist til 28. mars 2017 TNS Helsepolitisk barometer 2017 Sperrefrist til 28. mars 2017 TNS Helsepolitisk barometer 2017 Eva Fosby Livgard Februar 2017 16101611 2 1 Innledning Om undersøkelsen TNS Helsepolitiske barometer er en uavhengig, syndikert undersøkelse.

Detaljer

Legetjenester og helsepolitikk. Landsomfattende omnibus 4. 6. mai 2015

Legetjenester og helsepolitikk. Landsomfattende omnibus 4. 6. mai 2015 Legetjenester og helsepolitikk Landsomfattende omnibus 4. 6. 2015 FORMÅL Måle holdning til legetjenester og helsepolitikk DATO FOR GJENNOMFØRING 4. 6. 2015 DATAINNSAMLINGSMETODE ANTALL INTERVJUER UTVALG

Detaljer

Skolelederes ytringsfrihet

Skolelederes ytringsfrihet Skolelederes ytringsfrihet Undersøkelse blant skoledere i grunnskole og 2. - 10. september 2008 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING Prosjektinformasjon Kartlegge skolelederes

Detaljer

Hvilken holdning har strømkundene til automatisk måleravlesning? eva.fosby.livgard@tns-gallup.no

Hvilken holdning har strømkundene til automatisk måleravlesning? eva.fosby.livgard@tns-gallup.no Hvilken holdning har strømkundene til automatisk måleravlesning? eva.fosby.livgard@tns-gallup.no Automatisk måleravlesning AMR 2VK Toveiskommunikasjon Automatic Meter Reading AMS Avanserte måleravlesningssystemer

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2017 RAUMA KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2017 RAUMA KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2017 RAUMA KOMMUNE Hovedmål Rauma oppnår gode resultater i borgerundersøkelsen. Borgerskåren på 71 er god, og viser at innbyggerne er godt fornøyd med Rauma som en plass å bo å leve

Detaljer

Bærum sykehus omdømme i etterkant av den såkalte Ventelistesaken - 2010. Utarbeidet av: Oddvar Solli

Bærum sykehus omdømme i etterkant av den såkalte Ventelistesaken - 2010. Utarbeidet av: Oddvar Solli Bærum sykehus omdømme i etterkant av den såkalte Ventelistesaken - 2010 Utarbeidet av: Oddvar Solli Agenda Bakgrunn Resultater - Kjennskap til Bærum sykehus - Vurderinger av Bærum sykehus Oppsummering

Detaljer

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Førundersøkelse Oslo, 17. oktober 2012 Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Side 2 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Gjennomføring

Detaljer

Hva vet vi om norsk havbruksnærings omdømme?

Hva vet vi om norsk havbruksnærings omdømme? Hva vet vi om norsk havbruksnærings omdømme? Amund Bråthen Senior Analytiker, Eksportutvalget for Fisk Foredrag på SATS PÅ TORSK, Bodø 11. februar 2010 Stort økning i mediefokus på tema oppdrett av torsk

Detaljer

Karmøy kommunes omdømme

Karmøy kommunes omdømme Karmøy kommunes omdømme Hovedfunn i omdømmeundersøkelsen 3. september 2007 Undersøkelsen er utført av Apeland Informasjon i samarbeid med Reputation Institute. Undersøkelsen er gjennomført med telefonintervju

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2017 KOMMENTERT HOVEDRAPPORT

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2017 KOMMENTERT HOVEDRAPPORT MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2017 KOMMENTERT HOVEDRAPPORT RAPPORTENS INNHOLD OG STRUKTUR 01 02 03 POLITIETATEN TOTALT Svarprosent totalt og på tvers av distrikt/særorgan. Suksesskriterier: Jobbtilfredshet,

Detaljer

Befolkningsundersøkelse 2014

Befolkningsundersøkelse 2014 Befolkningsundersøkelse 2014 Gjennomføring fra Skatteetaten Gjennomført av Opinion AS Juni 2014 Prosjektbeskrivelse Undersøkelsen er gjennomført som en landsrepresentativ telefonundersøkelse med kvinner

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Rælingen kommune Opinion AS August 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rælingen kommune Kontaktperson Wenche F. Rustad, wenche.freitag.rustad@ralingen.kommune.no,

Detaljer

Arbeidsgiveres erfaringer med døve ansatte

Arbeidsgiveres erfaringer med døve ansatte Arbeidsgiveres erfaringer med døve ansatte Sluttrapport En undersøkelse av arbeidsgiveres erfaringer med døve ansatte sammenlignet med de døve arbeidstakernes oppfatninger, som grunnlag for tiltak for

Detaljer

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi 30. mars 2017 Laget av Maskinen i samarbeid med NFFA Innhold Side O m d ø m m e s t r a t e g i Innledning 2 Visjon 3 Misjon 3 Verdier 3 Personlighet

Detaljer

Kundetilfredsheten blant bankene i Norge

Kundetilfredsheten blant bankene i Norge Kundetilfredsheten blant bankene i Norge Hovedresultater fra EPSI sin studie av bankene i Norge presenteres under. Analysen av den norske bankbransjen baserer seg på over 30 dybdeintervjuer per telefon

Detaljer

2015 Utvalg Antall svar Svar-prosent. Patent % Varemerke % Design % Total %

2015 Utvalg Antall svar Svar-prosent. Patent % Varemerke % Design % Total % Patentstyrets kundeundersøkelser Patentstyret gjennomfører årlig kundeundersøkelser blant de som har levert patentsøknad, varemerke- eller design-registrering. Denne rapporten tar for seg resultatene fra

Detaljer

EPSI studie av kundetilfredsheten Offentlige tjenester i Norge, 2012

EPSI studie av kundetilfredsheten Offentlige tjenester i Norge, 2012 EPSI studie av kundetilfredsheten Offentlige tjenester i Norge, 2012 Årets studie av offentlige tjenester baserer seg på omtrent 20 intervjuer per telefon med nordmenn. Norstat Norge AS har stått for feltarbeidet

Detaljer

Solvaner i den norske befolkningen

Solvaner i den norske befolkningen Solvaner i den norske befolkningen Utført på oppdrag fra Kreftforeningen April 2012 Innhold Innledning... 3 Materiale og metode... 3 Oppsummering av folks solvaner... 4 Solvaner i Norge... 7 Solvaner på

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2017 AUKRA KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2017 AUKRA KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2017 AUKRA KOMMUNE METODE Undersøkelsen er gjennomført over telefon og består av et utvalg på 300 personer over 18 år fra Aukra. Intervjuene ble gjennomført i november 2017. Utvalget

Detaljer

Handlinger og holdninger

Handlinger og holdninger Handlinger og holdninger Hovedfunn handlinger og holdninger 31 % har penger plassert i aksjefond (små endringer siden 2013) Signifikant flere menn enn kvinner har penger plassert i aksjefond Ingen signifikant

Detaljer

Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren

Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren April 2007 Om undersøkelsen Bakgrunn Biblioteket ønsker å kartlegge hvorfor enkelte ikke bruker biblioteket. I forkant ble det gjennomført fokusgrupper

Detaljer

Dokumentasjonsrapport for. innbyggerhøring i Audnedal kommune i forbindelse med kommunereformen. Gjennomført mai-juni Politikk og samfunn

Dokumentasjonsrapport for. innbyggerhøring i Audnedal kommune i forbindelse med kommunereformen. Gjennomført mai-juni Politikk og samfunn innbyggerhøring i Audnedal kommune i forbindelse med kommunereformen. Gjennomført mai-juni 2015. Bakgrunn og formål I forbindelse med kommunereformen, har Audnedal kommunestyre vedtatt å gå inn for at

Detaljer

TNS Gallups Syndikerte omdømmemåling. Omdømmeindekser 2014

TNS Gallups Syndikerte omdømmemåling. Omdømmeindekser 2014 TNS Gallups Syndikerte omdømmemåling Omdømmeindekser 201 Bakgrunn og formål med undersøkelsen TNS Gallups årlige syndikerte omdømmeundersøkelse gjennomføres blant et utvalg av Norges største og mest kjente

Detaljer

Hvordan påvirker fornybarsatsing og el-sertifikater opinionen?

Hvordan påvirker fornybarsatsing og el-sertifikater opinionen? Hvordan påvirker fornybarsatsing og el-sertifikater opinionen? Energi Norge 5. mars 2012 eva.fosby.livgard@tns-gallup.no Stortingsmelding nr. 29 (1998 99) Norsk-svensk elsertifikatsystem innført fra 1.

Detaljer

KTI: Markedskraft 2009

KTI: Markedskraft 2009 orfakta arkedsanalyse presenterer i denne rapporten resultatene fra årets markedsundersøkelse vedrørende omdømme og kundetilfredshet, gjennomført på oppdrag fra arkedskraft. akgrunnen for undersøkelsen

Detaljer

Den norske kirke. Omdømmeundersøkelse. Februar 2013

Den norske kirke. Omdømmeundersøkelse. Februar 2013 Den norske kirke Omdømmeundersøkelse Februar 2013 Om undersøkelsen Metode: Undersøkelsen er gjennomført hos YouGov i uke 6 /2013 mot respondenter deres internettpanel (CAWI) Utvalg: N=495, landsrepresentativt

Detaljer

Denne rapporten utgjør et sammendrag av EPSI Rating sin bankstudie i Norge for 2015. Ta kontakt med EPSI for mer informasjon eller resultater.

Denne rapporten utgjør et sammendrag av EPSI Rating sin bankstudie i Norge for 2015. Ta kontakt med EPSI for mer informasjon eller resultater. Årets kundetilfredshetsmåling av bankbransjen viser at privatkundene i Norge har blitt vesentlig mer tilfreds i løpet av det siste året, og flertallet av bankene kan vise til en fremgang i kundetilfredsheten.

Detaljer

Innbyggerundersøkelse i kommunene Granvin, Ulvik og Eidfjord. Presentasjon Ulvik 1. desember 2015

Innbyggerundersøkelse i kommunene Granvin, Ulvik og Eidfjord. Presentasjon Ulvik 1. desember 2015 Innbyggerundersøkelse i kommunene Granvin, Ulvik og Eidfjord Presentasjon Ulvik 1. desember 201 1 Disposisjon Om gjennomføring av undersøkelsen Funn fra innbyggerundersøkelsen Vurderinger av tilhørighet

Detaljer

Marnardal kommune 2016: Innbyggerundersøkelse om Nye Lindesnes

Marnardal kommune 2016: Innbyggerundersøkelse om Nye Lindesnes Marnardal kommune 216: Innbyggerundersøkelse om Nye Lindesnes Mai 216 Eva Kvelland Ordkraft Bakgrunn og metode Undersøkelsen er gjennomført av Ordkraft AS og Respons Analyse på oppdrag fra Marnardal kommune.

Detaljer

«Hvordan samle byens styrker i felles løft og omdømme?» Innspill fra Line Vikrem-Rosmæl til Møljelag 10.12.13

«Hvordan samle byens styrker i felles løft og omdømme?» Innspill fra Line Vikrem-Rosmæl til Møljelag 10.12.13 «Hvordan samle byens styrker i felles løft og omdømme?» Innspill fra Line Vikrem-Rosmæl til Møljelag 10.12.13 Forretningsidé Visit Trondheim Visit Trondheim er destinasjonsselskapet for organisasjoner,

Detaljer

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Oppdragsgiver: Hovedtema: KTI Renovasjonstjenester 2010 Fredrikstad kommune Trondheim 14. juni 2010 Innhold FORORD... 3 HOVEDKONKLUSJONER OG OPPSUMMERING... 5 OM

Detaljer

Oppsummering av resultater

Oppsummering av resultater Stavanger kommunes innbyggerundersøkelse 2009 Oppsummering av resultater Presentasjon på Stavanger kommunes framtidsseminar, 01.04.09, Roar Hind, avdelingsleder Politikk & samfunn, TNS Gallup 1 Om undersøkelsen

Detaljer

Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011. Sarpsborg kommune

Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011. Sarpsborg kommune Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011 Sarpsborg Innhold 1.0 Om undersøkelsene... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Forarbeider, metode og utvalg... 3 1.3 Målgruppe... 3 1.4 Datainnsamling og gjennomføring....

Detaljer

OMDØMMEUNDERSØKELSE GJENNOMFØRT

OMDØMMEUNDERSØKELSE GJENNOMFØRT OMDØMMEUNDERSØKELSE GJENNOMFØRT AV OM UNDERSØKELSEN BAKGRUNN Kontrollutvalgssekretariatet for Midt-Norge IKS (KonSek) er et interkommunalt selskap som ivaretar sekretariatsfunksjonen til kontrollutvalgene

Detaljer

Brukerundersøkelse for konkurransetilsynet.no 2011

Brukerundersøkelse for konkurransetilsynet.no 2011 Brukerundersøkelse for konkurransetilsynet.no 2011 Rapport fra brukerundersøkelse på konkurransetilsynet.no 2011 1. Bakgrunn Informasjonsstaben ønsker å vite mer om hvordan befolkningen bruker og vurderer

Detaljer

Omdømmekartlegging. Byggevareindustriens forening

Omdømmekartlegging. Byggevareindustriens forening Byggevareindustriens forening Omdømmekartlegging Omdømme defineres som summen av forventninger omgivelsene har til et produkter, tjenester og aktiviteter i forhold til forretningsmessige, sosiale og finansielle

Detaljer

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Medlemsundersøkelse 15. - 21. september 2010 Oppdragsgiver: Utedanningsforbundet

Detaljer

Leverandørskifteundersøkelsen 2. kvartal 2006

Leverandørskifteundersøkelsen 2. kvartal 2006 Leverandørskifteundersøkelsen 2. kvartal 2006 Sammendrag Omlag 66 000 husholdningskunder skiftet leverandør i løpet av 2. kvartal 2006. Dette er en nedgang fra 1. kvartal 2006, da omlag 78 200 husholdningskunder

Detaljer

Kantar TNS sin årlige syndikerte omdømmemåling ,

Kantar TNS sin årlige syndikerte omdømmemåling , Kantar TNS sin årlige syndikerte omdømmemåling 2017 17100469, Jonny.nordoy@tns-gallup.no Oppsummering av de store linjene - 2017 Vinmonopolet har det suverent sterkeste omdømme i målingen og topper listen

Detaljer

Undersøkelse om bruk og vedlikehold av sittemøbler. Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av Opinion Perduco mars 2013

Undersøkelse om bruk og vedlikehold av sittemøbler. Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av Opinion Perduco mars 2013 Undersøkelse om bruk og vedlikehold av sittemøbler Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av Opinion Perduco mars 2013 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Forbrukerrådet mottar et betydelig

Detaljer

Språkrådet. TNS Gallup desember 2010 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor

Språkrådet. TNS Gallup desember 2010 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor Språkrådet Undersøkelse i 2010 blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring en oppfølging av en større undersøkelse i 2008 TNS Gallup desember 2010 Avdeling politikk & samfunn/

Detaljer

Språkrådet. Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge

Språkrådet. Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge Språkrådet Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge TNS Gallup desember 00 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor Innhold Fakta om undersøkelsen Utvalg

Detaljer

Veien mot lavutslippsamfunnet

Veien mot lavutslippsamfunnet Veien mot lavutslippsamfunnet Kjennskap og holdning til Norges klimamålsetting 24. januar 2018 18100272 tka Innhold 1 Oppsummering av funn 3 2 Kjennskap og holdning til klimamålet 5 3 Oppfatninger om hva

Detaljer

DIFI. Direktoratet for forvaltning og IKT. Befolkningsundersøkelse holdninger og erfaringer med skriftlig informasjon fra offentlige myndigheter

DIFI. Direktoratet for forvaltning og IKT. Befolkningsundersøkelse holdninger og erfaringer med skriftlig informasjon fra offentlige myndigheter DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT Befolkningsundersøkelse holdninger og erfaringer med skriftlig informasjon fra offentlige myndigheter TNS Kantar TNS Juni 2017 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig

Detaljer

NAV har for 23 året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke.

NAV har for 23 året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. Bedriftsundersøkelsen 21 NAV i Vestfold 1. Bakgrunn NAV har for 23 året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. Formålet er bl.a. å kartlegge næringslivets

Detaljer

Innbyggerundersøkelse ifm. kommunereformen. Hurdal kommune. Innbyggerundersøkelse ifb. med kommunereformen Hurdal kommune. TNS 6.1.

Innbyggerundersøkelse ifm. kommunereformen. Hurdal kommune. Innbyggerundersøkelse ifb. med kommunereformen Hurdal kommune. TNS 6.1. Innbyggerundersøkelse ifm. kommunereformen Hurdal kommune Innhold 1 Metode 3 2 Utvalg 7 3 Holdninger til kommunesammenslåing 9 4 Spørreskjema 14 2 1 Metode Metode Metode TNS Gallup har gjennomført en spørreundersøkelse

Detaljer