Utdrag av rapporten. TNS Gallups Energibarometer nr. 50 Oktober Foto: Statnett

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utdrag av rapporten. TNS Gallups Energibarometer nr. 50 Oktober 2010. Foto: Statnett"

Transkript

1 Utdrag av rapporten TNS Gallups Energibarometer nr. 50 Oktober 2010 Foto: Statnett Rapporten er kun for internt bruk, og skal ikke videresendes uten tillatelse fra TNS Gallup

2 Om Energibarometeret TNS Gallups Energibarometer er en nasjonal undersøkelse som gjennomføres hvert kvartal mot et landsrepresentativt utvalg på omlag 1000 strømkunder. Undersøkelsen henvender seg til den personen i husstanden som er ansvarlig for og/eller mottar strømregningen. Metode: Telefonintervju CATI. Feltperiode: Foto: Statnett Energibarometeret ble første gang gjennomført i desember Siden den gang har vi foretatt kvartalsvise undersøkelser til sammen 50 målinger. Formålet med undersøkelsen er å kartlegge norske strømkunders atferd, holdninger og interesser i forhold til kraftspørsmål. Rapporten omfatter også analyser av de viktigste utviklingstendensene siden utgangen av september Antall respondenter: 1000 personer har besvart undersøkelsen. Feilmarginene er på +/- 3,1 prosentpoeng i de spørsmålene der hele utvalget er med. Ansvarlig i TNS Gallup: Avsvarlig for gjennomføring av undersøkelsen, analyse og rapportering er Eva Fosby Livgard. E-post: 2

3 Oppsummering Ja til master 62 prosent av nordmenn mener naturvernhensyn må vike for å begrense klimaendringene. Dette er en økning på hele 23 prosentpoeng i forhold til tidligere i år. Sommerens hete debatt om kraftlinjer i Hardanger har overraskende ført til økt oppslutning om master. Også på de stedene som blir berørt av planlagte utbygginger, er folk enige i at klimahensyn må gå foran naturvern. I Hordaland øker andelen som mener dette fra 45 prosent til 59 prosent, mens i Sogn og Fjordane som vil bli påvirket av den neste store linjen som er planlagt mellom Ørskog og Fardal mener hele 2 av 3 at klimahensyn må få forrang. 55 prosent av strømkundene støtter linjeutbygging i Hardanger, og bare hver fjerde spurte erklærer seg som motstander av de omstridte mastene. Selv i Hordaland er annenhver strømkunde positiv til kraftlinjen Sima-Samnanger. 3 av 4 sier de støtter nettutbygging hvis det fører til økt bruk av fornybar energi. Dette er også en kraftig økning siden før sommeren. 3

4 Hardanger-saken sett fra husholdningskundene Liten støtte for Hardanger-aktivistene Til tross for stor fokus i media i sommer på bygging av kraftlinjen mellom Sima og Samnanger øker oppslutningen blant strømkundene om videre nettutbygging. Nesten tre av fire strømkunder (73%) aksepterer bygging av nye kraftlinjer dersom det gir økt bruk av fornybar energi. Oppslutningen øker med hele 10 prosentpoeng fra juni 2009, og viser også en klar økning gjennom sommermånedene. Samtidig er det en kraftig økning i andelen som mener lokal natur må vike hvis nødvendig for å begrense klimaendringene, fra 39% i juni til 62% i september. På spørsmål om kraftlinjen Sima-Samnanger bør bygges gir 55% av strømkundene sin tilslutning ved å si seg enig eller nokså enig i tiltaket. Det er ikke mer enn 25% som er uenig. Resultatene viser at Hardanger-aktivistene har forbausende liten støtte i befolkningen sett i forhold til den oppmerksomhet saken har hatt i media. Situasjonen minner om det som skjedde under utbyggingen av Altavassdraget. En valgmåling fra 1981 viste at 77% av befolkningen støttet Altautbyggingen. Kun 17% var imot. Oppmerksomheten omkring Sima-Samnanger har trolig ikke hatt nevneverdig betydning for kraftbransjens omdømme. Kanskje snarere tvert i mot. Bransjens omdømme styrker seg med fire poeng og ligger nå på 49 poeng. Fortsatt har majoriteten av befolkningen et negativt inntrykk av næringen, men det skal lite til for å snu dette til det positive. Sammenlignet med andre bransjer ligger kraftbransjen på samme omdømmeskår som landets bredbåndsleverandører. Kanskje ikke uventet siden dette er to konvergerende bransjer. Banknæringen (58 poeng) og forsikringsbransjen (53 poeng) ligger høyere, mens mobiltelefoniselskapene ligger lavere (46 poeng) enn kraftbransjen. Kraftbransjen er den eneste av bransjene som viser tilbakegang i forhold til Høye kraftpriser, høyt kraftforbruk for de fleste husholdninger og dermed høyere nettleie, samt store svingninger i kraftprisen er trolig medvirkende årsaker til utviklingen vi ser for kraftnæringen. Sett over tid er det interessant å registrere at mobiltelefoniselskapenes omdømme har hatt et kraftig fall fra 2006 til tross for at prisen telefonikundene betaler blir stadig lavere. Dette viser at det er helt forskjellige faktorer som påvirker omdømmet i ulike bransjer. I kraftnæringen er det prisen som avgjør, trolig ikke prisnivået i seg selv, men prisvariasjonen. Kundene ønsker forutsigbarhet. TNS Gallup 8. oktober

5 Nettvirksomheten Gjest Appendix Bransjens omdømme Nettvirksom heten Omsetningsvirk somheten 5

6 Holdninger til nettutvikling 6

7 Holdning til utbygging av kraftlinjer Du aksepterer bygging av nye kraftlinjer dersom det gir økt bruk av fornybar energi. (n=1000) Andelen som sier seg helt eller delvis enig. Nesten tre av fire strømkunder (73%) sier seg helt eller delvis enige bygging av nye kraftlinjer dersom det gir økt bruk av fornybar energi. Ubesvart/vet ikke Helt uenig Delvis uenig Både enig og uenig Delvis enig Helt enig Resultatene er overraskende sett i forhold til den oppmerksomhet linjen mellom Sima og Samnanger har hatt i media den siste tiden. Sett over tid blir befolkningen stadig mer positiv til linjeutbygging. Spørsmålet har tidligere vært stilt på TNS Gallups Klimabarometer og viste før sommer en oppslutning på 70% på landsbasis. Brutt på fylke er resultatene enda mer oppsiktsvekkende. Mens andelen helt eller delvis enige ligger stabilt på 70% i Hordaland, øker den fra 76% til 84% i Sogn og Fjordane etter sommeren. Den siste målingen ble tatt opp de to første ukene i september. 100 % Utvikling over tid Andel som sier seg helt eller delvis enig Andelen som sier seg nokså eller helt enig 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % 67 % 70 % 73 % 63 % Vår 2009 Høst 2009 Vår 2010 Høst Hordaland Sogn & Fjordane Vår 2010 Høst 2010

8 Hensyn til lokal natur Du mener hensyn til lokal natur må vike hvis nødvendig for å begrense klimaendringene. (n=1000). Mer enn seks av 10 strømkunder (62%) mener hensynet til lokal natur må vike hvis nødvendig for å begrense klimaendringene. Ubesvart/vet ikke Helt uenig 3 12 For et halvt år siden lå andelen på 39% og har økte med hele 23%-poeng. Sjelden har vi sett at folks holdninger har endret seg så markant i løpet av så kort tid. Delvis uenig Både enig og uenig Delvis enig Helt enig 100 % Utvikling over tid Andel som sier seg helt eller delvis enig Det er viktig å være oppmerksom på at spørsmålet ble sist gang stilt i TNS Gallups Klimabarometer. Målgruppen er der befolkningen, mens her har vi intervjuet strømkunder. Det er også viktig å være klar over at Energibarometeret gjennomføres ved hjelp av telefonintervju, mens Klimabarometeret gjøres med kombinasjon postal og web. Når dette er sagt synes vi allikevel at holdningsendringen er overraskende stor, og må også vurderes i forhold til den oppmerksomhet Sima-Samnanger har hatt i media i sommer. Andelen som sier seg nokså eller helt enig 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % 39 % 62 % Vår 2010 Høst Hordaland Sogn & Fjordane Vår 2010 Høst 2010

9 Betalingsvillighet for kabler i bakken Du er villig til å betale 1000 kroner mer i nettleie per år for at nye kraftlinjer legges i bakken. (n=1000). Ubesvart/vet ikke Helt uenig Delvis uenig Både enig og uenig Delvis enig Helt enig 100 % Utvikling over tid Andel som sier seg helt eller delvis enig Betalingsvilligheten for å legge kabler i bakken ligger stabilt. Det er ikke mer enn om lag halvparten av strømkundene (49%) som er villige til å betale 1000 kroner ekstra i nettleie for at nye kraftlinjer legges i bakken. Betalingsvilligheten ligger helt stabilt i forhold til for et halvt år tilbake. Resultatene tyder på at sommerens debatt om linjeutbyggingen i Hardanger har hatt liten innvrikning på folks villighet til å betale for å få kabler lagt i bakken. Interessen for å betale er noe høyere blant kvinner (54%) enn blant menn (46%), og blant de i aldersgruppen år (55%). De aller eldste er de som er minst villige til å betale (45%). Kontrollert for fylke er det noen flere som er villlige til å betale ekstra i Hordaland (53%) og i Sogn og Fjordane (61%). Andelen som sier seg nokså eller helt enig 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % 50 % 49 % Vår 2010 Høst Hordaland Sogn & Fjordane Vår 2010 Høst 2010

10 Rapporten er kun for internt bruk, og skal ikke videresendes uten tillatelse fra TNS Gallup Holdning til Sima-Samnanger Kraftlinjen fra Sima til Samnanger bør bygges fordi Vestlandet trenger denne kraften. (n=1000). Over halvparten av strømkundene støtter utbyggingen av kraftlinjen Sima-Samnanger. Ubesvart/vet ikke Helt uenig Nokså uenig Både enig og uenig Nokså enig Helt enig Andelen som sier seg nokså eller helt enig % av strømkundene er nokså eller helt enig i at kraftlinjen bør bygges. Kun en firedel (25%) er nokså eller helt uenig. Jo eldre strømkundene er, desto sterkere er støtten til Sima- Samnanger. Mens halvparten (51%) av de under 45 år er enige, øker andelen til 60% blant de over 60 år. Støtten er også sterkere blant menn (60%) enn blant kvinner (49%). Brutt på fylke finner vi at støtten til Sima-Samnanger er særlig stor i Sogn og Fjordane der mer en seks av 10 strømkunder (61%) gir sin tilslutning. I Hordaland er andelen på 50%. Selv om Sogn og Fjordane ikke er direkte berørt av linjen som skal bygges i Sima- Samnanger kan holdningen til denne si noe om hvilke meninger som kan komme til uttrykk når arbeidet med Fardal-Ørskog skal i gang. Kilde: Nettutviklingsplan for sentralnettet, Statnett Høst Hordaland Sogn & Fjordane 10

11 Appendix Gjest Appendix Bransjens omdømme Nettvirksom heten Omsetningsvirk somheten 11

12 Om utvalget Rapporten er kun for internt bruk, og skal ikke videresendes uten tillatelse fra TNS Gallup Ikke kraftkommune 89 Kraftkommune 11 Land 48 By 52 Tr.l/N-N 13 Sør/Vestland 33 Rest Østland Oslo/Akershus år år år 21 < 30 år 1 Kvinner 38 Menn 62 > kwh kwh < kwh

BoligMeteret august 2014

BoligMeteret august 2014 BoligMeteret august 2014 Det månedlige BoligMeteret for august 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 27.08.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

TNS Gallups Energibarometer som temperaturmåler på kraftbransjens omdømme

TNS Gallups Energibarometer som temperaturmåler på kraftbransjens omdømme TNS Gallups Energibarometer som temperaturmåler på kraftbransjens omdømme Norges Energidager 14. oktober 2011 eva.fosby.livgard@tns-gallup.no Energibarometeret: Hva måler vi og hvordan? Hva har Energibarometeret

Detaljer

BoligMeteret august 2011

BoligMeteret august 2011 BoligMeteret august 2011 Det månedlige BoligMeteret for AUGUST 2011 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo,22.08.2011 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013

HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013 OPPSUMMERING AV RESULTATENE HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013 i Norge gjennomførte i juni 2013 en nettbasert undersøkelse blant sine medlemmer. 377 næringsmedlemmer i HANEN-mottok undersøkelsen

Detaljer

Privates kjøp av svart arbeid

Privates kjøp av svart arbeid Privates kjøp av svart arbeid En befolkningsundersøkelse gjennomført for Skattedirektoratet i samarbeid med Samarbeidsforum mot svart økonomi Sperrefrist 8. november 2006 Gunhild Rui 02. november 2006

Detaljer

Husholdingskunders tilpasning i kraftmarkedet. Emilie Nærum Everett

Husholdingskunders tilpasning i kraftmarkedet. Emilie Nærum Everett Husholdingskunders tilpasning i kraftmarkedet Emilie Nærum Everett 80 2013 R A P P O R T Husholdningskunders tilpasning i kraftmarkedet Norges vassdrags- og energidirektorat 2013 Rapport nr 80-2013 Husholdningskunders

Detaljer

TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE. 25.-30. november 2008

TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE. 25.-30. november 2008 TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE 25.-. november 8 Rapport utarbeidet for Næringslivets hovedorganisasjon av Erik Dalen 15. desember 8 Postadresse: Boks 9143 Grønland, 133 Oslo Kontoradresse:

Detaljer

Mer faktisk enn avtalt samvær

Mer faktisk enn avtalt samvær Samværsforeldres samvær med sine barn: Mer faktisk enn avtalt samvær Foreldre som ikke bor sammen, har gjerne avtale om hvor ofte barna skal få treffe faren. De fleste samværsfedrene er sammen med barna

Detaljer

Holdninger til registrering av private domenenavn under.no

Holdninger til registrering av private domenenavn under.no Norsk Gallup Institutt AS Storgata 33a Postboks 9016 Grønland 0133 OSLO Norway t +47 23 29 16 00 f +47 23 29 16 01 e info@tns-gallup.no w www.tns-gallup.no Org nr NO 890 660 002 MVA Holdninger til registrering

Detaljer

KRISINO 2011. Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge. Gjennomført av Næringslivets Sikkerhetsråd i samarbeid med

KRISINO 2011. Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge. Gjennomført av Næringslivets Sikkerhetsråd i samarbeid med Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge Gjennomført av Næringslivets Sikkerhetsråd i samarbeid med i samarbeid/med støtte fra Justisdepartementet v/embetsmannsutvalget mot økonomisk kriminalitet

Detaljer

Boligmeteret oktober 2013

Boligmeteret oktober 2013 Boligmeteret oktober 2013 Det månedlige Boligmeteret for OKTOBER 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 29.10.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir?

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? 30 Analysenytt 01I2015 Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? Selv om andelen som leverer selvangivelsen på papir har gått ned de siste årene, var det i 2013 fortsatt nesten 300 000

Detaljer

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Undersøkelse om svart arbeid og den økonomiske situasjonen i Hellas og Italia. November 2011

Undersøkelse om svart arbeid og den økonomiske situasjonen i Hellas og Italia. November 2011 Undersøkelse om svart arbeid og den økonomiske situasjonen i Hellas og Italia November 2011 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført som en webundersøkelse i Norstat sitt befolkningspanel. Undersøkelsen

Detaljer

Boligmeteret oktober 2014

Boligmeteret oktober 2014 Boligmeteret oktober 2014 Det månedlige Boligmeteret for oktober 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 28.10.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Boligmeteret juni 2014

Boligmeteret juni 2014 Boligmeteret juni 2014 Det månedlige Boligmeteret for JUNI 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.06.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Monika S. Luktvasslimo NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2003 Tittel Forfatter NTF-notat : 2003:1 Prosjektnummer : 1533 : HVA HENDTE SIDEN?

Detaljer

Husholdningenes forventninger til strømregningen

Husholdningenes forventninger til strømregningen Prosjektnotat nr. 2-2003 Elling Borgeraas & Christian Poppe Husholdningenes forventninger til strømregningen SIFO 2005 Prosjektnotat nr. 2-2003 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien 24

Detaljer

Ordkraft 2009 Omdømmeanalyse av Politiets Fellesforbund

Ordkraft 2009 Omdømmeanalyse av Politiets Fellesforbund 1 OMDØMMEANALYSE AV POLITIETS FELLESFORBUND DEL 1: OM UNDERSØKELSEN 3 DEL 2: ANALYSEN 6 KJENNSKAP TIL POLITIETS FELLESFORBUND (PF) 6 UMIDDELBAR ASSOSIASJON TIL NAVNET POLITIETS FELLESFORBUND 8 TOTALOMDØMMET

Detaljer

Bruk og oppfatninger av domenenavn. Kjennskap, kunnskap og holdninger til bruk av domenenavn

Bruk og oppfatninger av domenenavn. Kjennskap, kunnskap og holdninger til bruk av domenenavn Bruk og oppfatninger av domenenavn Kjennskap, kunnskap og holdninger til bruk av domenenavn Innhold Innledning... 3 Metode, utvalg og gjennomføring... 3 Beskrivelse av utvalget... 4 Feilmarginer... 5 Signifikanstesting...

Detaljer

Vil ha bedre nettside

Vil ha bedre nettside N R 2. N O V E M B E R 2 0 1 0 2 8. å r g a n g Intelligent belysning Side 14 Vil ha bedre nettside 13 Nettkostnadene Sjekk pumpa Nettkostnadene må ikke bli for høye må ikke bli i for kulda høye Side Side

Detaljer

Oppdragsrapport nr. 10-2002

Oppdragsrapport nr. 10-2002 Oppdragsrapport nr. 10-2002 Tittel Dyrevelferd i Norge 2002 Forfatter Lisbet Berg Antall sider 62 Prosjektnummer 11-2002-02 Dato 14.01.2003 Faglig ansvarlig sign. Oppdragsgiver Dyrehelsetilsynet Sammendrag

Detaljer

Evaluering av ny pris- og sonestruktur (NYPS) i Oslo og Akershus

Evaluering av ny pris- og sonestruktur (NYPS) i Oslo og Akershus Ruterrapport 2013:5 Rapport utarbeidet av Urbanet Analyse AS på vegne av NSB AS og Ruter AS Versjon 1.1 16.8.2013 Evaluering av ny pris- og sonestruktur (NYPS) i Oslo og Akershus reduksjon Ruters forord

Detaljer

Bruk og oppfatninger av domenenavn. En omdømmeundersøkelse gjennomført for Norid

Bruk og oppfatninger av domenenavn. En omdømmeundersøkelse gjennomført for Norid Bruk og oppfatninger av domenenavn En omdømmeundersøkelse gjennomført for Norid 1 Innhold Innledning... 3 Metode, utvalg og gjennomføring... 3 Beskrivelse av utvalget... 4 Feilmarginer... 5 Signifikanstesting...

Detaljer

Den økonomiske situasjonen for norske husholdninger Resultater fra SIFO-survey 2014

Den økonomiske situasjonen for norske husholdninger Resultater fra SIFO-survey 2014 Prosjektnotat nr. 12-2014 Torvald Tangeland Den økonomiske situasjonen for norske husholdninger Resultater fra SIFO-survey 2014 Finansiering av forbruk og betalingsproblemer SIFO 2014 Prosjektnotat nr.

Detaljer

Kunnskap, atferd og holdninger til sammenhengen mellom livsstil og helse blant Nordlands befolkning

Kunnskap, atferd og holdninger til sammenhengen mellom livsstil og helse blant Nordlands befolkning Sara Blåka Kunnskap, atferd og holdninger til sammenhengen mellom livsstil og helse blant Nordlands befolkning Status i forkant av en informasjonskampanje NOTAT 2013:103 Tittel: Forfatter: Kunnskap, atferd

Detaljer

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn Spørreundersøkelse blant studenter i alderen -2 år Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet TNS.2.24 Innhold Dokumentasjon av undersøkelsen 3 2 Oppsummering av hovedfunn 3 4 Vedlegg: Bakgrunn 22 Vedlegg:

Detaljer

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Medlemsundersøkelse 15. - 21. september 2010 Oppdragsgiver: Utedanningsforbundet

Detaljer

Notater. Eyvind Frilseth og Per Øivind Andreassen. Brukerundersøkelsen 2004. Brukernes tilfredshet med SSBs produkter og tjenester

Notater. Eyvind Frilseth og Per Øivind Andreassen. Brukerundersøkelsen 2004. Brukernes tilfredshet med SSBs produkter og tjenester 2005/48 Notater 2005 Eyvind Frilseth og Per Øivind Andreassen Notater Brukerundersøkelsen 2004 Brukernes tilfredshet med SSBs produkter og tjenester Formidlingsavdelingen Innhold Figurer og tabeller...

Detaljer

Elisabeth Rønning. Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og økonomi før innføring av kontantstøtte Hovedresultater og dokumentasjon

Elisabeth Rønning. Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og økonomi før innføring av kontantstøtte Hovedresultater og dokumentasjon Elisabeth Rønning Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og økonomi før innføring av kontantstøtte Hovedresultater og dokumentasjon 1 Forord Statistisk sentralbyrå legger her fram hovedresultatene

Detaljer