Evaluering av Fylkesmannen. Nord-Trøndelag 2016/2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Evaluering av Fylkesmannen. Nord-Trøndelag 2016/2017"

Transkript

1 Evaluering av Fylkesmannen Nord-Trøndelag 2016/2017

2 Innhold Bakgrunn for undersøkelsen s. 1 Om undersøkelsen s. 2 Om rapporten s. 3 Kjennskap til: Fylkesmannens virksomhet s. 4 Fylkesmannens arbeidsoppgaver og ansvarsområder s. 5 Tillit til Fylkesmannen s. 6 Totalinntrykk av Fylkesmannen s. 7 Kommunereform: Har kommunen din gjennomført folkeavstemning? s. 8 Hva ble resultatet? s. 9 Vil du anbefale folkeavstemninger? s. 10

3 Fylkesmannens rolle i kommunereformen: Fylkesmannen var nøytral i prosessen s. 11 Fylkesmannen ledet prosessen på en god måte s. 12 Fylkesmannen informerte godt s. 13 Kommunereform og administrasjonens rolle: Synspunktene til den administrative ledelsen ble lyttet til s. 14 Kommunens politikere mente administrasjonen skulle forholde seg nøytrale s. 15 Hvor godt synes du Fylkesmannen har utført oppgaven som: Sektormyndighet s. 16 Rettssikkerhetsmyndighet s. 17 Samordningsmyndighet s. 18 Hvor godt synes du Fylkesmannen har utført oppgaven som: Regjeringens representant i fylket s. 19 Informasjonsformidler på tvers av kommune, fylkeskommune og stat s. 20 Tabellvedlegg s. 21

4 Bakgrunn for undersøkelsen Året 2016 ble sterkt preget av kommunereformen og de mange folkeavstemningene om sammenslåing av kommunene. Fylkesmannen hadde ansvaret med å lede denne prosessen. Denne undersøkelsen er en evaluering av Fylkesmannens rolle i kommunereformen, samt av andre viktige oppgaver Fylkesmannen har. 1

5 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført over web. Invitasjon til å delta ble sendt ut per epost til ordførere, rådmenn, samfunnsplanleggere, kommunereformansatte og informasjonssjefer i kommunenorge. 882 av disse svarte på undersøkelsen, noe som gir en svarprosent på 61. Datainnsamlingen ble gjennomført i perioden desember 2016-januar

6 Om rapporten Rapporten viser resultater for Nord-Trøndelag, hvor N=51. (Svarprosent på 66.) Resultatene er angitt som frekvenser og standardiserte snitt fra 0 til 100 (hvor 0 angir dårligst mulige resultat og 100 beste mulige resultat), og de vil bli sammenlignet med tilsvarende resultater i resten av Norge. Resultatene er brutt ned på følgende bakgrunnsvariabler: rolle/stilling i kommunen, hvorvidt man er/har vært politiker i kommunen, og hvorvidt man har/har hatt en stilling i kommunens administrasjon. 3

7 Hvor god kjennskap har du til: Fylkesmannens virksomhet? N=51 Svært dårlig kjennskap Svært god kjennskap 6 Nord-Trøndelag 2 % 14 % Frekvenser 27 % 57 % Norge Standardisert gjennomsnitt (0-100) Respondentene har meget god kjennskap til Fylkesmannens virksomhet. Over en fjerdedel sier de har svært god kjennskap, og på en skala fra 0 (svært dårlig kjennskap) til 100 (svært god kjennskap) oppnår Nord-Trøndelag samlet en skåre på 82. Denne skåren er høy, og den er også svakt høyere enn landsgjennomsnittet på 80. Samfunnsplanleggerne i Nord-Trøndelag har en betydelig dårligere kjennskap til Fylkesmannen enn øvrige grupper. Skåren er her på 71, sammenlignet med eksempelvis 87 blant rådmenn i kommunene. Vi ser også en tendens til at nåværende/tidligere administrasjonsansatte har noe dårligere kjennskap (81) enn de som ikke har en administrativ stilling i kommunene (85). Denne forskjellen er dog ikke statistisk signifikant. 4

8 Hvor god kjennskap har du til: Fylkesmannens arbeidsoppgaver og ansvarsområder? Frekvenser N=47 Svært dårlig kjennskap Svært god kjennskap 6 Nord-Trøndelag 15 % 23 % 62 % Norge Standardisert gjennomsnitt (0-100) Respondentene har også meget god kjennskap til Fylkesmannens arbeidsoppgaver og ansvarsområder. 23 prosent hevder de har svært god kjennskap. På en skala fra 0 (svært dårlig kjennskap) til 100 (svært god kjennskap) oppnår Nord- Trøndelag en skåre på 82 også her. Skåren er noe bedre enn i Norge generelt (79). Igjen ser vi at samfunnsplanleggerne oppgir en signifikant dårligere kjennskap enn øvrige grupper (72). Rådmenn oppgir på sin side den beste kjennskapen (88). Tendensen er igjen at administrasjonsansatte har dårligere kjennskap til Fylkesmannen enn kommunepolitikerne

9 Hvor stor tillit har du til Fylkesmannen i ditt fylke? N=50 Svært liten tillit Svært stor tillit 6 Nord-Trøndelag 16 % Frekvenser 34 % Norge Standardisert gjennomsnitt (0-100) Kommuneansatte i Nord-Trøndelag har meget stor tillit til sin Fylkesmann. Halvparten av respondentene oppgir å ha svært stor tillit, og på en skala fra 0 (svært liten tillit) til 100 (svært stor tillit) oppnår Fylkesmannen Nord- Trøndelag en skåre på hele 87. Dette er en særdeles god skåre, som også er betydelig høyere enn snittet for Norge (74). Her er ikke forskjellene mellom de ulike undergruppene signifikante, men vi kan merke oss at samfunnsplanleggerne har den laveste tilliten (78) og ordførere og kommunereformansatte/ informasjonssjefer den største tilliten (91). Videre har politikere noe høyere tillit til Fylkesmannen Nord- Trøndelag enn administrasjonsansatte (skårer på hhv. 91 og 84). 6

10 Hva er ditt totalinntrykk av Fylkesmannen i ditt fylke? N=50 Svært dårlig inntrykk % 22 % Frekvenser Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har et svært godt omdømme. På en skala fra 0 (svært dårlig inntrykk) til 100 (svært godt inntrykk) er skåren lik 80. Skåren er betydelig bedre enn på landsbasis (snitt på 71), og vitner altså om et meget godt totalinntrykk. 5 Svært godt inntrykk 6 Nord-Trøndelag 32 % 42 % Norge Standardisert gjennomsnitt (0-100) Det beste totalinntrykket finner vi blant kommunereformansatte og informasjonssjefer (skåre på 87), mens omdømmet er dårligst blant samfunnsplanleggerne (70). Igjen ser vi også en tendens til at skåren er noe høyere blant kommunepolitikerne enn blant de administrasjonsansatte. Forskjellene er dog ikke signifikante, og omdømmet er godt blant alle undergrupper

11 Har kommunen din gjennomført folkeavstemning om kommunereformen? N=50 32 % Frekvenser Ja Nesten syv av ti av respondentene i Nord-Trøndelag mener deres kommune har gjennomført folkeavstemning om kommunereformen. Dette er en signifikant høyere andel enn i hele landet, hvor 51 prosent har gjennomført slik folkeavstemning. 68 % Nei Andelen som hevder det er gjennomført folkeavstemning om kommunereform, er omtrent lik i alle undergrupper. 8

12 Hva ble resultatet av folkeavstemningen? N=34 47 % Frekvenser 53 % Forbli egen kommune som i dag Sammenslåing med én eller flere av nabokommunene Av de som mener det er gjennomført folkeavstemning i deres kommune, oppgir litt over halvparten at resultatet var å forbli egen kommune som i dag. 47 prosent sier sammenslåing med én eller flere av nabokommunene ble resultatet. På landsbasis oppgir 72 prosent at resultatet var å forbli egen kommune. Dette er en noe høyere andel enn i Nord-Trøndelag. 9

13 Vil du anbefale å bruke folkeavstemninger neste gang kommunegrensene er oppe til debatt? N=50 16 % Frekvenser 42 prosent mener folkeavstemninger bør benyttes også neste gang kommunegrensene er oppe til debatt, mens en like stor andel ikke anbefaler folkeavstemnig. 16 prosent er usikre. 42 % 42 % Ja Nei Vet ikke I Norge er andelen som vil anbefale folkeavstemning, noe lavere (29 prosent). Andelen som vil anbefale dette, er i Nord-Trøndelag noe høyere blant politikere i kommunene (56 prosent), mens den er særlig lav blant samfunnsplanleggere og kommunereformansatte/ informasjonssjefer (33 prosent). 10

14 Vedrørende kommunereformen, i hvilken grad er du enig i at: Fylkesmannen i mitt fylke var nøytral i prosessen N = 50 Frekvenser Helt uenig % 4 % % 28 % Helt enig 6 38 % Vet ikke 2 % Respondentene er i stor grad enig i at Fylkesmannen i Nord-Trøndelag var nøytral i kommunereformprosessen. Skåren på 79 er signifikant høyere enn landsgjennomsnittet, som er på 44. Sammenlignet med andre fylkesmenn ble altså Fylkesmannen Nord-Trøndelag oppfattet som meget nøytral. Standardisert gjennomsnitt (0-100) Nord-Trøndelag 79 Norge 44 Her er forskjellene mellom undegruppene svært små, men vi ser at kommunepolitikerne er aller mest enig, med en skåre på

15 Vedrørende kommunereformen, i hvilken grad er du enig i at: Fylkesmannen i mitt fylke ledet prosessen på en god måte Frekvenser N=50 Helt uenig % 4 % 4 22 % 5 Helt enig 6 34 % 32 % Vet ikke 4 % Standardisert gjennomsnitt (0-100) Nord-Trøndelag 78 Norge 61 Det er også stor enighet om at Fylkesmannen i Nord-Trøndelag ledet prosessen på en god måte. På en skala fra 0 (helt uenig) til 100 (helt enig) oppnår Fylkesmannen en skåre på 78. Denne skåren er betydelig bedre enn i Norge generelt (61). Samfunnsplanleggerne i kommunene er minst enig i at Fylkesmannen i Nord- Trøndelag ledet prosessen på en god måte (64), mens ordførere og andre politikere er mest enige (skårer på 85-86). Forskjellene mellom undergruppene er dog ikke signifikante

16 Vedrørende kommunereformen, i hvilken grad er du enig i at: Fylkesmannen i mitt fylke informerte godt N=50 Frekvenser Helt uenig % 2 % 12 % Det er også svært stor enighet om at Fylkesmannen i Nord-Trøndelag informerte godt om kommunereformen. Skåren er på hele 82 av 100 mulige, signifikant høyere enn landssnittet på Helt enig 6 42 % Standardisert gjennomsnitt (0-100) Nord-Trøndelag 82 Norge 71 De som er/har vært politiker i kommunen, er betydelig mer enig i dette enn de som ikke er politikere (skåre på 91 vs 77). Vi finner også forskjeller når vi ser på rolle i kommunen, dog er ikke disse signifikante: Samfunnsplanleggerne er minst enig i at Fylkesmannen informerte godt (68), mens ordførerne er aller mest enig (91)

17 Vedrørende kommunereformen, i hvilken grad føler du at: Synspunktene til den administrative ledelsen i kommunen ble lyttet til av kommunens politikere? N=32 I svært liten grad 1 Frekvenser Spørsmål stilt til nåværende/tidligere ansatte i administrajonen i kommunen. 2 6 % 3 28 % 4 13 % 5 38 % I svært stor grad 6 16 % Standardisert gjennomsnitt (0-100) Nord-Trøndelag 66 Norge De som er/har vært ansatt i kommunens administrasjon, er nokså enig i at deres synspunkter om kommunereformen ble lyttet til av politikerne i kommunen. Nord- Trøndelag oppnår her en skåre på 66, hvilket er noe bedre enn snittet ellers i kommunenorge (59). Likevel er skåren kun middels god. Rådmenn er mer enig i at synsunktene deres ble lyttet til, enn det samfunnsplanleggere er. Dog er ikke forskjellen signifikant. 14

18 Vedrørende kommunereformen, i hvilken grad føler du at: Kommunens politikere mente administrasjonen skulle forholde seg nøytrale i kommunereformen? N=32 I svært liten grad 1 9 % Frekvenser Spørsmål stilt til nåværende/tidligere ansatte i administrajonen i kommunen % I svært stor grad 6 Vet ikke 13 % 16 % 16 % 13 % 9 % Standardisert gjennomsnitt (0-100) Nord-Trøndelag Norge De som er/har vært ansatt i kommunens administrasjon, er verken spesielt enig eller uenig i påstanden "kommunens politikere mente administrasjonen skulle forholde seg nøytrale i kommunereformen". Skåren er på 49, noe lavere enn snittet for hele landet (52). Det er samfunnsplanleggerne som i størst grad rapporterer om "press" fra politikerne om nøytralitet. Også her er imidlertid skåren nokså lav (55), og konklusjonen er at ingen av gruppene opplevde dette i noen særlig utstrakt grad. 15

19 Hvor godt synes du Fylkesmannen i ditt fylke har utført oppgaven som sektormyndighet? Frekvenser N=50 Svært dårlig Svært godt 6 Vet ikke 2 % 2 % 18 % 32 % 46 % Oppgaven som sektormyndighet, mener respondentene at Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har utført meget godt. Skåren er, på en skala fra 0 til 100, lik 76. Resultatet er betydelig bedre enn på landsbasis, hvor snittet er Standardisert gjennomsnitt (0-100) Nord-Trøndelag 76 Forskjellene mellom undergruppene er små, men vi ser en tendens til at ordførere og andre politikere synes denne oppgaven er utført bedre enn det andre grupper synes. Norge

20 Hvor godt synes du Fylkesmannen i ditt fylke har utført oppgaven som rettssikkerhetsmyndighet? Frekvenser N=50 Svært dårlig Svært godt 6 2 % 6 % 2 22 % 46 % Oppgaven som rettssikkerhetsmyndighet, mener respondentene at Fylkesmannen i Nord- Trøndelag har utført meget godt. Skåren er, på en skala fra 0 til 100, lik 77. Resultatet er dessuten signifikant bedre enn på landsbasis, hvor snittet er 70. Vet ikke 4 % Standardisert gjennomsnitt (0-100) Nord-Trøndelag 77 Norge 70 Det er ingen betydelige forskjeller mellom undergruppene, men vi kan merke oss at skåren nok en gang er aller best blant ordførere og andre politikere (84), mens vi finner det svakeste snittet blant samfunnsplanleggerne i kommunene (67)

21 Hvor godt synes du Fylkesmannen i ditt fylke har utført oppgaven som samordningsmyndighet? Frekvenser N=49 Svært dårlig % 37 % Respondentene er også fornøyd med utførelsen av oppgaven som samordningsmyndighet. Her oppnår Fylkesmannen i Nord-Trøndelag en skåre på 71. Også dette resultatet er betydelig bedre enn landsgjennomsnittet (63). Svært godt 6 12 % Vet ikke 4 % Standardisert gjennomsnitt (0-100) Nord-Trøndelag 71 Norge 63 Til tross for ingen signifikante forskjeller mellom undergruppene, finner vi igjen den høyeste skåren blant ordførere og politikere i kommunene (74). Rådmenn og ansatte i administrasjonen gir derimot noe svakere vurderinger av Fylkesmannens utførelse av oppgaven som samordningsmyndighet (skårer på hhv. 67 og 68)

22 Fylkesmannen er regjeringens representant i fylket og arbeider på vegne av fylket og tar initiativer som er til fylkets beste. Hvor godt synes du Fylkesmannen i ditt fylke har utført denne oppgaven? Frekvenser N=50 Svært dårlig % 14 % Respondentene mener oppgaven som regjeringens representant i fylket er utført svært godt. Skåren på 82 er meget god og dessuten signifikant bedre enn landssnittet, på % Svært godt 6 3 Vet ikke 2 % Standardisert gjennomsnitt (0-100) Nord-Trøndelag 82 Norge 67 For nesten samtlige undergrupper er snittskåren høyere enn 80 på dette spørsmålet. Unntaket er samfunnsplanleggerne, som gir en skåre på 78. Også dette er imidlertid en god skåre, og vi har altså en generelt stor tilfredshet med Fylkesmannens arbeid på vegne av Nord-Trøndelag fylke

23 Fylkesmannen formidler relevant informasjon til kommunale, fylkeskommunale og statlige organer og holder sentrale myndigheter orientert om viktige spørsmål i fylket. Hvor godt synes du Fylkesmannen i ditt fylke har utført denne oppgaven? N = 50 Frekvenser Svært dårlig % 2 % 4 % 5 58 % Svært godt 6 3 Vet ikke 4 % Standardisert gjennomsnitt (0-100) Nord-Trøndelag 83 Norge 72 Respondentene er også svært godt fornøyd med hvordan Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har formidlet relevant informasjon til kommunale, fylkeskommunale og statlige organer og holdt sentrale myndigheter orientert om viktige spørsmål i fylket. Skåren på 83 er dessuten betydelig bedre enn for kommunenorge samlet (72). Samtlige undergrupper gir en god vurdering her. Den beste vurderingen finner vi imidlertid blant rådmenn (88), den svakeste blant samfunnsplanleggere (76)

24 TABELLVEDLEGG 21

25 Spørsmål : Hvor god kjennskap har du til: Fylkesmannens virksomhet? Standardiserte gjennomsnitt: 0=Svært dårlig kjennskap og 100=Svært god kjennskap. 'Vet ikke' er tatt ut. Antall Snitt SignifikSignifikIngen signifikant forskjell Rolle Kommunereform/infosjef (n=9) 87 86,67 Ordfører (n=17) 85 84,71 Rådmann (n=12) 87 86,67 Samfunnsplanlegger (n=13) 71 70,77 Politiker Ja (n=18) 83 83,33 Nei (n=31) 82 81,94 Administrasjon Ja (n=32) 81 81,25 Nei (n=17) 85 84,71 Nord-Trøndelag total (n=51) 82 81,96 Signifikant høyere Signifikant lavere Ingen signifikant forskjell

26 Spørsmål : Hvor god kjennskap har du til: Fylkesmannens arbeidsoppgaver og ansvarsområder? Standardiserte gjennomsnitt: 0=Svært dårlig kjennskap og 100=Svært god kjennskap. 'Vet ikke' er tatt ut. Antall Snitt SignifikSignifikIngen signifikant forskjell Rolle Kommunereform/infosjef (n=9) 82 82,22 Ordfører (n=15) 85 85,33 Rådmann (n=10) Samfunnsplanlegger (n=13) 72 72,31 Politiker Ja (n=16) 84 83,75 Nei (n=29) 81 81,38 Administrasjon Ja (n=30) 81 80,67 Nei (n=15) 85 85,33 Nord-Trøndelag total (n=47) 82 81,7 Signifikant høyere Signifikant lavere Ingen signifikant forskjell

27 Spørsmål : Hvor stor tillit har du til Fylkesmannen i ditt fylke? Standardiserte gjennomsnitt: 0=Svært liten tillit og 100=Svært stor tillit. 'Vet ikke' er tatt ut. Signifikant høyere Antall Snitt SignifikSignifikIngen signifikant forskjell Rolle Kommunereform/infosjef (n=9) 91 91,11 Ordfører (n=17) 91 90,59 Rådmann (n=12) 87 86,67 Samfunnsplanlegger (n=12) 78 78,33 Politiker Ja (n=18) 91 91,11 Nei (n=31) 84 83,87 Administrasjon Ja (n=32) 84 84,38 Nei (n=17) 91 90,59 Nord-Trøndelag total (n=50) 87 86,8 Signifikant lavere Ingen signifikant forskjell

28 Spørsmål : Hva er ditt totalinntrykk av Fylkesmannen i ditt fylke? Standardiserte gjennomsnitt: 0=Svært dårlig inntrykk og 100=Svært godt inntrykk. 'Vet ikke' er tatt ut. Antall Snitt SignifikSignifikIngen signifikant forskjell Rolle Kommunereform/infosjef (n=9) 87 86,67 Ordfører (n=17) 82 82,35 Rådmann (n=12) 83 83,33 Samfunnsplanlegger (n=12) Politiker Ja (n=18) 83 83,33 Nei (n=31) 79 78,71 Administrasjon Ja (n=32) 79 79,38 Nei (n=17) 82 82,35 Nord-Trøndelag total (n=50) 80 80,4 Signifikant høyere Signifikant lavere Ingen signifikant forskjell

29 Spørsmål : Har kommunen din gjennomført folkeavstemning om kommunereformen? Brutt ned på bakgrunnsvariabler Ja Nei Valid N #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Rolle Kommunereform/infosjef 67% 33% (n=9) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Ordfører 71% 29% (n=17) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Rådmann 67% 33% (n=12) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Samfunnsplanlegger 67% 33% (n=12) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Politiker Ja 72% 28% (n=18) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Nei 68% 32% (n=31) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Administrasjon Ja 69% 31% (n=32) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Nei 71% 29% (n=17) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Nord-Trøndelag total 68% 32% (n=50) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Signifikant høyere Signifikant lavere 26

30 Spørsmål : Hva ble resultatet av folkeavstemningen? Brutt ned på bakgrunnsvariabler Forbli egen kommune som i dag Sammenslåing med én eller flere av nabokommunene Valid N #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Rolle Kommunereform/infosjef 50% 50% (n=6) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Ordfører 58% 42% (n=12) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Rådmann 50% 50% (n=8) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Samfunnsplanlegger 50% 50% (n=8) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Politiker Ja 62% 38% (n=13) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Nei 48% 52% (n=21) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Administrasjon Ja 50% 50% (n=22) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Nei 58% 42% (n=12) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Nord-Trøndelag total 53% 47% (n=34) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Signifikant høyere Signifikant lavere 27

31 Spørsmål : Vil du anbefale å bruke folkeavstemninger neste gang kommunegrensene er oppe til debatt? Brutt ned på bakgrunnsvariabler Ja Nei Vet ikke Valid N #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Rolle Kommunereform/infosjef 33% 56% 11% (n=9) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Ordfører 53% 41% 6% (n=17) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Rådmann 42% 42% 17% (n=12) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Samfunnsplanlegger 33% 33% 33% (n=12) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Politiker Ja 56% 39% 6% (n=18) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Nei 35% 42% 23% (n=31) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Administrasjon Ja 38% 41% 22% (n=32) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Nei 53% 41% 6% (n=17) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Nord-Trøndelag total 42% 42% 16% (n=50) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Signifikant høyere Signifikant lavere 28

32 Spørsmål : Vedrørende kommunereformen, i hvilken grad er du enig i at: Fylkesmannen i mitt fylke var nøytral i prosessen Standardiserte gjennomsnitt: 0=Helt uenig og 100=Helt enig. 'Vet ikke' er tatt ut. Antall Snitt SignifikSignifikIngen signifikant forskjell Rolle Kommunereform/infosjef (n=9) Ordfører (n=17) 79 78,82 Rådmann (n=12) 78 78,33 Samfunnsplanlegger (n=11) 78 78,18 Politiker Ja (n=18) Nei (n=30) 77 77,33 Administrasjon Ja (n=31) 78 78,06 Nei (n=17) 79 78,82 Nord-Trøndelag total (n=49) 79 78,78 Signifikant høyere Signifikant lavere Ingen signifikant forskjell

33 Spørsmål : Vedrørende kommunereformen, i hvilken grad er du enig i at: Fylkesmannen i mitt fylke ledet prosessen på en god måte Standardiserte gjennomsnitt: 0=Helt uenig og 100=Helt enig. 'Vet ikke' er tatt ut. Antall Snitt SignifikSignifikIngen signifikant forskjell Rolle Kommunereform/infosjef (n=8) 83 82,5 Ordfører (n=17) 85 84,71 Rådmann (n=12) 78 78,33 Samfunnsplanlegger (n=11) 64 63,64 Politiker Ja (n=18) 86 85,56 Nei (n=29) 73 73,1 Administrasjon Ja (n=30) Nei (n=17) 85 84,71 Nord-Trøndelag total (n=48) 78 77,92 Signifikant høyere Signifikant lavere Ingen signifikant forskjell

34 Spørsmål : Vedrørende kommunereformen, i hvilken grad er du enig i at: Fylkesmannen i mitt fylke informerte godt Standardiserte gjennomsnitt: 0=Helt uenig og 100=Helt enig. 'Vet ikke' er tatt ut. Antall Snitt SignifikSignifikIngen signifikant forskjell Rolle Kommunereform/infosjef (n=9) Ordfører (n=17) 91 90,59 Rådmann (n=12) 87 86,67 Samfunnsplanlegger (n=12) 68 68,33 Politiker Ja (n=18) 91 91,11 Nei (n=31) 77 77,42 Administrasjon Ja (n=32) 78 78,13 Nei (n=17) 91 90,59 Nord-Trøndelag total (n=50) 82 82,4 Signifikant høyere Signifikant lavere Ingen signifikant forskjell

35 Spørsmål : Vedrørende kommunereformen, i hvilken grad føler du at: Synspunktene til den administrative ledelsen i kommunen ble lyttet til av kommunens politikere? Standardiserte gjennomsnitt: 0=I svært liten grad og 100=I svært stor grad. 'Vet ikke' er tatt ut. Signifikant høyere Signifikant lavere Ingen signifikant forskjell Antall Snitt SignifikSignifikIngen signifikant forskjell Rolle Kommunereform/infosjef (n=8) 68 67,5 Ordfører (n<5) - Rådmann (n=12) 72 71,67 Samfunnsplanlegger (n=12) 58 58,33 Nord-Trøndelag total (n=32) 66 65,

36 Spørsmål : Vedrørende kommunereformen, i hvilken grad føler du at: Kommunens politikere mente administrasjonen skulle forholde seg nøytrale i kommunereformen? Standardiserte gjennomsnitt: 0=I svært liten grad og 100=I svært stor grad. 'Vet ikke' er tatt ut. Antall Snitt SignifikSignifikIngen signifikant forskjell Rolle Kommunereform/infosjef (n=7) 49 48,57 Ordfører (n<5) - Rådmann (n=10) Samfunnsplanlegger (n=12) Nord-Trøndelag total (n=29) 49 48,97 Signifikant høyere Signifikant lavere Ingen signifikant forskjell

37 Spørsmål : Hvor godt synes du Fylkesmannen i ditt fylke har utført oppgaven som sektormyndighet? Standardiserte gjennomsnitt: 0=Svært dårlig og 100=Svært godt. 'Vet ikke' er tatt ut. Antall Snitt SignifikSignifikIngen signifikant forskjell Rolle Kommunereform/infosjef (n=9) 76 75,56 Ordfører (n=16) 81 81,25 Rådmann (n=12) 72 71,67 Samfunnsplanlegger (n=12) Politiker Ja (n=17) 81 81,18 Nei (n=31) 74 73,55 Administrasjon Ja (n=32) 74 73,75 Nei (n=16) 81 81,25 Nord-Trøndelag total (n=49) 76 76,33 Signifikant høyere Signifikant lavere Ingen signifikant forskjell

38 Spørsmål : Hvor godt synes du Fylkesmannen i ditt fylke har utført oppgaven som rettssikkerhetsmyndighet? Standardiserte gjennomsnitt: 0=Svært dårlig og 100=Svært godt. 'Vet ikke' er tatt ut. Antall Snitt SignifikSignifikIngen signifikant forskjell Rolle Kommunereform/infosjef (n=8) 78 77,5 Ordfører (n=17) 84 83,53 Rådmann (n=12) Samfunnsplanlegger (n=11) 67 67,27 Politiker Ja (n=18) 84 84,44 Nei (n=29) 72 71,72 Administrasjon Ja (n=30) 73 72,67 Nei (n=17) 84 83,53 Nord-Trøndelag total (n=48) 77 76,67 Signifikant høyere Signifikant lavere Ingen signifikant forskjell

39 Spørsmål : Hvor godt synes du Fylkesmannen i ditt fylke har utført oppgaven som samordningsmyndighet? Standardiserte gjennomsnitt: 0=Svært dårlig og 100=Svært godt. 'Vet ikke' er tatt ut. Antall Snitt SignifikSignifikIngen signifikant forskjell Rolle Kommunereform/infosjef (n=9) 69 68,89 Ordfører (n=17) 74 74,12 Rådmann (n=11) 67 67,27 Samfunnsplanlegger (n=10) Politiker Ja (n=18) 74 74,44 Nei (n=28) 68 67,86 Administrasjon Ja (n=29) 68 68,28 Nei (n=17) 74 74,12 Nord-Trøndelag total (n=47) 71 70,64 Signifikant høyere Signifikant lavere Ingen signifikant forskjell

40 Spørsmål : Fylkesmannen er regjeringens representant i fylket og arbeider på vegne av fylket og tar initiativer som er til fylkets beste. Hvor godt synes du Fylkesmannen i ditt fylke har utført denne oppgaven? Standardiserte gjennomsnitt: 0=Svært dårlig og 100=Svært godt. 'Vet ikke' er tatt ut. Antall Snitt SignifikSignifikIngen signifikant forskjell Rolle Kommunereform/infosjef (n=9) 84 84,44 Ordfører (n=17) 84 83,53 Rådmann (n=12) 83 83,33 Samfunnsplanlegger (n=11) 78 78,18 Politiker Ja (n=18) 83 83,33 Nei (n=30) 81 81,33 Administrasjon Ja (n=31) 81 81,29 Nei (n=17) 84 83,53 Nord-Trøndelag total (n=49) 82 82,45 Signifikant høyere Signifikant lavere Ingen signifikant forskjell

41 Spørsmål : Fylkesmannen formidler relevant informasjon til kommunale, fylkeskommunale og statlige organer og holder sentrale myndigheter orientert om viktige spørsmål i fylket. Hvor godt synes du Fylkesmannen i ditt fylke har utført denne oppgaven? Standardiserte gjennomsnitt: 0=Svært dårlig og 100=Svært godt. 'Vet ikke' er tatt ut. Antall Snitt SignifikSignifikIngen signifikant forskjell Rolle Kommunereform/infosjef (n=9) Ordfører (n=16) 86 86,25 Rådmann (n=12) 88 88,33 Samfunnsplanlegger (n=11) 76 76,36 Politiker Ja (n=17) 86 85,88 Nei (n=30) Administrasjon Ja (n=31) 82 81,94 Nei (n=16) 86 86,25 Nord-Trøndelag total (n=48) 83 83,33 Signifikant høyere Signifikant lavere Ingen signifikant forskjell

FROSTA KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE

FROSTA KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT FROSTA KOMMUNE OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE

LEVANGER KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT LEVANGER KOMMUNE OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning

Detaljer

BORGERUNDERSØKELSEN 2011 NORDHORDLAND REGIONRAPPORT

BORGERUNDERSØKELSEN 2011 NORDHORDLAND REGIONRAPPORT BORGERUNDERSØKELSEN 2011 NORDHORDLAND REGIONRAPPORT OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning har innbyggerne om kommunen som en plass

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2015 MELAND KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2015 MELAND KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2015 MELAND KOMMUNE Oppsummering av resultatene Hovedmål Meland oppnår gode resultater i borgerundersøkelsen. Borgerskåren på 73 er god og viser at innbyggerne er meget fornøyd med

Detaljer

HEMNE KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 ORKDALSREGIONEN KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE

HEMNE KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 ORKDALSREGIONEN KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 ORKDALSREGIONEN KOMMUNERAPPORT HEMNE KOMMUNE OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning har innbyggerne om kommunen

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2014 Verdal kommune

Borgerundersøkelsen 2014 Verdal kommune Borgerundersøkelsen 2014 Verdal kommune Hva måler Borgerundersøkelsen? - Hvilken oppfatning har innbyggerne om kommunen eller regionen som en plass å leve og bo i? - Hvordan ser innbyggerne på kommunens

Detaljer

Samlemål I: Tjenestetilfredshet. Samlemål II: Omdømme

Samlemål I: Tjenestetilfredshet. Samlemål II: Omdømme OM SENTIOS BORGERMODELL Figur 1: Skjematisk oversikt over Sentios arbeidsmodell for Borgerundersøkelsen 1. Tjenesteindeks Affektiv tilknytning 2. Bostedsindeks 3. Trygghetsindeks 4. Demokratiindeks Samlemål

Detaljer

Skolelederes ytringsfrihet

Skolelederes ytringsfrihet Skolelederes ytringsfrihet Undersøkelse blant skoledere i grunnskole og 2. - 10. september 2008 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING Prosjektinformasjon Kartlegge skolelederes

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2012 SANDNES KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2012 SANDNES KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2012 SANDNES KOMMUNE Oppsummering av resultatene kommune gjør det bra i Borgerundersøkelsen, og skårer omtrent likt med snittet for Storbyene når det gjelder de tre hovedmålene Borgerskåre,

Detaljer

Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk

Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk Januar 2013 Gjennomført av Sentio Research Norge AS 1 Innhold Innledning... 3 Gjennomføringsmetode... 3 Om rapporten... 3 Hvem reiser med bussen?... 5 Vurdering

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2014 Levanger kommune

Borgerundersøkelsen 2014 Levanger kommune Borgerundersøkelsen 2014 Levanger kommune Presentasjon for kommunestyret 19.11.14 Hva måler Borgerundersøkelsen? - Hvilken oppfatning har innbyggerne om kommunen eller regionen som en plass å leve og bo

Detaljer

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Oppdragsgiver: Nord-Trøndelag Fylkeskommune avdeling for videregående opplæring Hovedtema: Lærlingeundersøkelsen 2012 1 Innhold FORORD... 5 OM RAPPORTEN... 6 SKALAGJENNOMSNITT...

Detaljer

Norsk landbrukssamvirke. - Matvareindustriens forventninger til fremtiden

Norsk landbrukssamvirke. - Matvareindustriens forventninger til fremtiden Norsk landbrukssamvirke - Matvareindustriens forventninger til fremtiden Sammendrag Fremtidsindikatoren er en samlet faktor for fremtidsoptimisme ved indikatorene; sysselsetting, omsetning og lønnsomhet.

Detaljer

BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I SKOLEN VÅREN 2015 2015/07/01

BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I SKOLEN VÅREN 2015 2015/07/01 BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I SKOLEN VÅREN 2015 OM UNDERSØKELSEN FORMÅL Undersøkelsen gjennomføres for å få økt forståelse av foreldrenes perspektiver og erfaringer med skolene i Bergen kommune.

Detaljer

Fylkesmannen 2010 En undersøkelse av kommunenes erfaring med og oppfatning av Fylkesmannen. Rapport 2010:11 ISSN 1890-6583

Fylkesmannen 2010 En undersøkelse av kommunenes erfaring med og oppfatning av Fylkesmannen. Rapport 2010:11 ISSN 1890-6583 Fylkesmannen En undersøkelse av kommunenes erfaring med og oppfatning av Fylkesmannen Rapport :11 ISSN 189-6583 Innhold Hovedfunn og vurderinger... 3 1 Innledning... 6 1.1 Formålet med undersøkelsen...

Detaljer

Presentasjon av Borgerundersøkelsen 2010

Presentasjon av Borgerundersøkelsen 2010 Presentasjon av Borgerundersøkelsen 2010 Et samarbeidsprosjekt mellom Høyskolen i Bodø og Sentio Research August 2010 Borgerundersøkelsen - Hvilken oppfatning har innbyggerne om kommunen eller regionen

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2014

Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2014 Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2014 Innhold Innledning...3 Metode, utvalg og gjennomføring...3 Feilmarginer...3 Signifikanstesting...4 Om rapporten...5 Hovedfunn...6 Registrarene...8 Bakgrunnsvariabler...8

Detaljer

Resultatrapport Fylkesmannen i Østfold - Fylkesmannen 2010

Resultatrapport Fylkesmannen i Østfold - Fylkesmannen 2010 Resultatrapport Fylkesmannen i Østfold - Fylkesmannen 2010 En undersøkelse av kommunenes erfaring med og oppfatning av Fylkesmannen Resultater i prosent og antall svar Under presenteres resultatene for

Detaljer

Analyse av Tromsø kommunes omdømme Hovedfunn

Analyse av Tromsø kommunes omdømme Hovedfunn Analyse av Tromsø kommunes omdømme Hovedfunn Bakgrunnsinformasjon om undersøkelsen Datainnsamlingsmetode: Denne undersøkelsen er gjennomført av Apeland Informasjon og Reputation Institute på oppdrag fra

Detaljer

Bruk av vikarer i barnehagen

Bruk av vikarer i barnehagen Bruk av vikarer i barnehagen Medlemsundersøkelse blant førskolelærere 11. 28. juni 2013 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 11. 28. juni 2013 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 1.12.2006-5.1.2007 Sendt til 2 456 personer (2 379 i 2005) Mottatt

Detaljer

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT 1 OPPSUMMERING - 9.995 av 14.089 medarbeidere valgte å delta i undersøkelsen og gir en svarprosent på 71%. Høyeste svarprosent ved Salten pd og Søndre

Detaljer

Ungdom og svart arbeid. Tirsdag 8. februar 2011

Ungdom og svart arbeid. Tirsdag 8. februar 2011 Ungdom og svart arbeid Tirsdag 8. februar 2011 Bakgrunn Undersøkelse om holdninger til og erfaringer med svart arbeid blant personer i alderen 15 til 30 år Totalt 2500 respondenter i aktuelle målgruppe

Detaljer

Innhold. Liste over figurer

Innhold. Liste over figurer Brukerundersøkelse 008 Gjennomført oktober/november 008 Gjennomført av: Innhold Innledning... Datainnsamling... Presentasjon av resultater... Feilmarginer... Sammendrag... 5 Beskrivelse av utvalget...

Detaljer

Varierende grad av tillit

Varierende grad av tillit Varierende grad av tillit Tillit til virksomheters behandling av personopplysninger Delrapport 2 fra personvernundersøkelsen 2013/2014 Februar 2014 Innhold Innledning og hovedkonklusjoner... 3 Om undersøkelsen...

Detaljer

Laget for. Språkrådet

Laget for. Språkrådet Språkarbeid i staten 2012 Laget for Språkrådet Laget av Kristin Rogge Pran 21. august 2012 as Chr. Krohgs g. 1, 0133 Oslo 22 95 47 00 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Holdninger og kjennskap

Detaljer

Våler. - Kommunesammenslåing

Våler. - Kommunesammenslåing Våler - Kommunesammenslåing Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført på telefon. Det er intervjuet 2200 personer i Glåmdalsregionen: 300 personer fra Sør-Odal 300 personer fra Nord-Odal 300 personer

Detaljer

Rehabiliteringsvirksomheten, Psykisk helse og Helsetjenesten - Brukerundersøkelser 2011

Rehabiliteringsvirksomheten, Psykisk helse og Helsetjenesten - Brukerundersøkelser 2011 Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2011/738 Saksbehandler: Unni Thingberg Rehabiliteringsvirksomheten, Psykisk helse og Helsetjenesten - Brukerundersøkelser 2011 Bakgrunn Kommunestyret vedtok ved behandling

Detaljer

Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011. Sarpsborg kommune

Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011. Sarpsborg kommune Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011 Sarpsborg Innhold 1.0 Om undersøkelsene... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Forarbeider, metode og utvalg... 3 1.3 Målgruppe... 3 1.4 Datainnsamling og gjennomføring....

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 3.12.2008-8.1.2009 Sendt til 2 707 personer (2 703 i 2007) Mottatt

Detaljer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Utdanningsforbundet har ønsket å gi medlemmene anledning til å gi uttrykk for synspunkter på OECDs PISA-undersøkelser spesielt og internasjonale

Detaljer

Sør-Odal. - Kommunesammenslåing

Sør-Odal. - Kommunesammenslåing Sør-Odal - Kommunesammenslåing Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført på telefon. Det er intervjuet 2200 personer i Glåmdalsregionen: 300 personer fra Sør-Odal 300 personer fra Nord-Odal 300 personer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 30.05.2012 kl. 09.15 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2.ETG. RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

[vår 2015] STORFJORD KOMMUNE INNBYGGERUNDERSØKELSE 2014. Storfjord kommune

[vår 2015] STORFJORD KOMMUNE INNBYGGERUNDERSØKELSE 2014. Storfjord kommune [vår 215] STORFJORD KOMMUNE INNBYGGERUNDERSØKELSE 214 Storfjord kommune Innhold Innledning...2 Sammendrag...2 Gjennomføring...3 Besvarelsene...3 Kommunal tjenesteproduksjon:...3 Tabell 1 a oversikt over

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 3.12.2007-6.1.2008 Sendt til 2 503 personer (2 456 i 2006) Mottatt

Detaljer

Brukerundersøkelse om medievaktordningen. Januar 2011

Brukerundersøkelse om medievaktordningen. Januar 2011 Brukerundersøkelse om medievaktordningen Januar 2011 Om undersøkelsen Undersøkelsen er en evaluering av medievaktordningen ILKO. Medievaktordningen er en døgnkontinuerlig telefonvakttjeneste som har vært

Detaljer

OMDØMMEKARTLEGGING 2012 RESULTATRAPPORT

OMDØMMEKARTLEGGING 2012 RESULTATRAPPORT OMDØMMEKARTLEGGING 2012 RESULTATRAPPORT UNDERSØKELSEN ER UTARBEIDET I SAMARBEID MED TRONDHEIM HAVN OG FAVEO PROSJEKTLEDELSE VED PROSJEKTLEDER KRISTIN STORLI Oppsummering Kommuner som inngår i Trondhjemsfjorden

Detaljer

RAPPORT. Innbyggerundersøkelse om ny kommunestruktur på Sunnmøre

RAPPORT. Innbyggerundersøkelse om ny kommunestruktur på Sunnmøre RAPPORT Innbyggerundersøkelse om ny kommunestruktur på Sunnmøre September 2014 Innhold Innledning... 3 Metode, utvalg og gjennomføring... 3 Beskrivelse av utvalget... 4 Feilmarginer... 5 Signifikanstesting...

Detaljer

Bruk og oppfatninger av domenenavn. En omdømmeundersøkelse gjennomført for Norid

Bruk og oppfatninger av domenenavn. En omdømmeundersøkelse gjennomført for Norid Bruk og oppfatninger av domenenavn En omdømmeundersøkelse gjennomført for Norid 1 Innhold Innledning... 3 Metode, utvalg og gjennomføring... 3 Beskrivelse av utvalget... 4 Feilmarginer... 5 Signifikanstesting...

Detaljer

Norges Offisersforbund Trygghet Landsrepresentativ undersøkelse mars 2014. Prosjektleder & analytiker: Nevjard Guttormsen

Norges Offisersforbund Trygghet Landsrepresentativ undersøkelse mars 2014. Prosjektleder & analytiker: Nevjard Guttormsen Norges Offisersforbund Trygghet Landsrepresentativ undersøkelse mars 2014 Prosjektleder & analytiker: Nevjard Guttormsen Kort om undersøkelsen Bakgrunn: Formålet med undersøkelsen er å avklare hvor trygg/utrygg

Detaljer

Hvordan er det å bo og leve i Molde kommune? Innbyggerundersøkelse våren 2009. Gjennomført av

Hvordan er det å bo og leve i Molde kommune? Innbyggerundersøkelse våren 2009. Gjennomført av Hvordan er det å bo og leve i Molde kommune? Innbyggerundersøkelse våren 2009 Gjennomført av 1 Innhold INNLEDNING... 3 DATAINNSAMLING... 3 SKALABRUK OG PRESENTASJON AV RESULTATER... 3 FEILMARGINER... 4

Detaljer

Møteplass Medborgere/ Best på service. Innbyggernes holdninger til miljø, klima og trygghet/ Vurdering av kommunale tjenester 2009

Møteplass Medborgere/ Best på service. Innbyggernes holdninger til miljø, klima og trygghet/ Vurdering av kommunale tjenester 2009 Møteplass Medborgere/ Best på service Innbyggernes holdninger til miljø, klima og trygghet/ Vurdering av kommunale tjenester 2009 Om undersøkelsen Møteplass Medborgere/ Best på service Bakgrunn og formål

Detaljer

Vår dato: Vårreferanse : 2011/118

Vår dato: Vårreferanse : 2011/118 Vår saksbehandler: Frode Nyhamn Direkte tlf: 23 30 13 07 E-post: fny@udir.no Vår dato: Vårreferanse : 2011/118 SRY-møte8-2011 Dato: 29.11.2011 Sted: Utdanningsdirektoratet, konferanseavdelingen, møterom

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunestruktur på Sunnmøre Hovedrapport

Innbyggerundersøkelse om kommunestruktur på Sunnmøre Hovedrapport 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunestruktur på Sunnmøre Hovedrapport Sentio Research Norge AS November 2015 Innhold Innledning... 2 Metode, utvalg og gjennomføring... 2 Beskrivelse av utvalget... 3 Feilmarginer...

Detaljer

HVA MENER UNGDOMMER I SELBU OM KOMMUNEREFORMEN?

HVA MENER UNGDOMMER I SELBU OM KOMMUNEREFORMEN? HVA MENER UNGDOMMER I SELBU OM KOMMUNEREFORMEN? INNHOLD Hva har vi gjort? Spørreundersøkelse Åpne spørsmål Intervju UVIS analyse Rapport SPØRREUNDERSØKELSEN Gutter er marginalt dominerende Ungdomsskoletrinn

Detaljer

KTI: Haugaland Kraft 2013

KTI: Haugaland Kraft 2013 Norfakta Markedsanalyse presenterer i denne rapporten resultatene fra årets markedsundersøkelse vedrørende omdømme og kundetilfredshet, gjennomført på oppdrag fra Markedskraft. Bakgrunnen for undersøkelsen

Detaljer

Brukerundersøkelsen 2009. Inkludert aktivitetsskolen (tidl. SFO)

Brukerundersøkelsen 2009. Inkludert aktivitetsskolen (tidl. SFO) Brukerundersøkelsen 2009 Inkludert aktivitetsskolen (tidl. SFO) Innholdsfortegnelse 1. Om undersøkelsen s. 4 2. IKT s. 14 3. Tilpasset opplæring s. 21 4. Mobbing/ vold /rasisme s. 31 samfunn 5. Kunst-

Detaljer

UIB - BRITA BRUKERUNDERSØKELSE

UIB - BRITA BRUKERUNDERSØKELSE UIB - BRITA BRUKERUNDERSØKELSE Hovedrapport 2012 KORT OM UNDERSØKELSEN Metode: Web-undersøkelse: E-mail via lenke Utvalg: Ansatte ved UiB Antall intervju: n=684 Svarprosent: 34 % Datainnsamlingsperiode:

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2009 - analysene

Innbyggerundersøkelsen 2009 - analysene Innbyggerundersøkelsen 2009 - analysene En presentasjon av analysene for Grimstad kommune Torunn S. Olsen Rapport 3 1 Innhold Sammendrag... 3 1 Innledning... 5 2 Hva innbyggerne i Grimstad kommune er mest

Detaljer

BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE VÅREN 2015

BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE VÅREN 2015 BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE VÅREN 2015 OM UNDERSØKELSEN FORMÅL Undersøkelsen gjennomføres for å få økt forståelse av de foresattes perspektiver og erfaringer med barnehagene. Resultatene

Detaljer

ØSTFOLDpulsen 2012 Oktober 2012

ØSTFOLDpulsen 2012 Oktober 2012 2012 Oktober 2012 INNHOLD Omdømmetrender og LD: bygge verdi Undersøkelser viser at det mange ledere er mest redd for, er tap av omdømme. Årsaken er enkel: Omdømme handler om tillit, og de fleste former

Detaljer

Herøy R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref:

Herøy R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 704 Trondheim Org.nr. 979 956 06 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 28.04.205 Deres ref: Herøy Vår ref: Gunn Kari Skavhaug Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2012 Innbyggernes syn på kommunen som tjenesteleverandør, kommunen som bosted og hvordan lokaldemokratiet fungerer.

Innbyggerundersøkelsen 2012 Innbyggernes syn på kommunen som tjenesteleverandør, kommunen som bosted og hvordan lokaldemokratiet fungerer. 1 Innledning Innbyggerundersøkelsen 2012 Innbyggernes syn på kommunen som tjenesteleverandør, kommunen som bosted og hvordan lokaldemokratiet fungerer. Sentral stab Rapport I 15.06.2012 2 Innledning INNLEDNING

Detaljer

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - KOMMUNEREFORMPROSESSEN. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Oppstartsmøte KST - Kommunereformen

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - KOMMUNEREFORMPROSESSEN. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Oppstartsmøte KST - Kommunereformen Vestby kommune - Sentraladministrasjonen Utvalgssak Saksbehandler: Sjur Authen Arkiv: 034// Arkivsaksnr.: 14/1871-5 Behandling Utvalgssaksnr. Møtedato Formannskapet F -41/14 27.10.2014 Kommunestyret K

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Sammendrag for Røyken kommune Arne Moe TFoU-arb.notat 2015:4 TFoU-arb.notat 2015:4 i Dagens og fremtidens kommune FORORD Trøndelag Forskning og Utvikling

Detaljer

Beregnet til. Oslo kommune. Dokument type. Rapport. Dato. Januar 2016

Beregnet til. Oslo kommune. Dokument type. Rapport. Dato. Januar 2016 Beregnet til Oslo kommune Dokument type Rapport Dato Januar 016 BRUKERUNDERSØKELSE I HJEMMETJENESTEN 015 Innholdsfortegnelse 0 SAMMENDRAG 1 1. OM UNDERSØKELSEN 1.1 Bakgrunn 1. Metode og målgruppe. RESULTATER

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Sammendrag for Bærum kommune Arne Moe TFoU-arb.notat 2015:8 TFoU-arb.notat 2015:8 i Dagens og fremtidens kommune FORORD Trøndelag Forskning og Utvikling

Detaljer

Tilhørighet og veivalg for Eide kommune

Tilhørighet og veivalg for Eide kommune Tilhørighet og veivalg for Eide kommune Innbyggerundersøkelse i Eide kommune 13. 19. mai 2015 Oppdragsgiver: NIVI/ Eide kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 13. 19. mai 2015 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Undersøkelse om taxi-opplevelser gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Utvalg og metode Bakgrunn og formål Kartlegge opplevelser knyttet til å benytte taxi. Målgruppe Landsrepresentativt utvalg (internettbefolkning)

Detaljer

PISA får for stor plass

PISA får for stor plass PISA får for stor plass Av Ragnhild Midtbø og Trine Stavik Mange lærere mener at skolemyndigheter og politikere legger for stor vekt på PISA-resultatene, og at skolen i stadig større grad preges av tester

Detaljer

www.pwc.no Eiendomsskatt på næringsbygg Kommuneundersøkelse

www.pwc.no Eiendomsskatt på næringsbygg Kommuneundersøkelse www.pwc.no Eiendomsskatt på næringsbygg Kommuneundersøkelse Eiendomsskatt før statsbudsjettet 2011 I 2009 benyttet 299 kommuner eiendomsskatt (70 %). Av disse hadde 112 kommuner eiendomsskatt i hele kommunen,

Detaljer

Legetjenester og helsepolitikk. Landsomfattende omnibus 4. 6. mai 2015

Legetjenester og helsepolitikk. Landsomfattende omnibus 4. 6. mai 2015 Legetjenester og helsepolitikk Landsomfattende omnibus 4. 6. 2015 FORMÅL Måle holdning til legetjenester og helsepolitikk DATO FOR GJENNOMFØRING 4. 6. 2015 DATAINNSAMLINGSMETODE ANTALL INTERVJUER UTVALG

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tidsplan for dagen: Tema: Kommunereformen Prosess, organisering og framdriftsplan for arbeidet i Lunner og Gran

MØTEINNKALLING. Tidsplan for dagen: Tema: Kommunereformen Prosess, organisering og framdriftsplan for arbeidet i Lunner og Gran Til medlemmer av Kommunestyret MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Hadeland videregående skole, Auditoriet Torsdag 30.10.2014 kl. 18:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for

Detaljer

Bærum sykehus omdømme i etterkant av den såkalte Ventelistesaken - 2010. Utarbeidet av: Oddvar Solli

Bærum sykehus omdømme i etterkant av den såkalte Ventelistesaken - 2010. Utarbeidet av: Oddvar Solli Bærum sykehus omdømme i etterkant av den såkalte Ventelistesaken - 2010 Utarbeidet av: Oddvar Solli Agenda Bakgrunn Resultater - Kjennskap til Bærum sykehus - Vurderinger av Bærum sykehus Oppsummering

Detaljer

Befolkningsundersøkelse. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat juni 2015

Befolkningsundersøkelse. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat juni 2015 Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat juni 2015 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Spørsmålene er stilt i anledning det forestående kommunevalget høsten 2015, og formålet er

Detaljer

DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT

DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT Befolkningsundersøkelse holdninger til og erfaringer med skriftlig informasjon fra offentlige myndigheter TNS Gallup januar 009 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013.

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013. Medarbeiderundersøkelsen i. Kommunerapport Resultater på - og sektornivå 15. mars Om Medarbeiderundersøkelsen og Kommunerapport. Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i januar/februar og omfattet alle

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Totalrapport Antall besvarelser: 8 398 Svarprosent: 55% BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Foto: Anne-Christin Boge, OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Frekvenstabeller Leka orsk senter for bygdeforskning Mars 2015 1 Tabelliste Tabell 1: Utdanningsnivå. Prosent... 3 Tabell 2: Antall år bodd i kommunen. Prosent... 3 Tabell 3: Hovedaktivitet.

Detaljer

INNBYGGERUNDERSØKELSE STRAND, HJELMELAND OG FORSAND. Svartavatnet

INNBYGGERUNDERSØKELSE STRAND, HJELMELAND OG FORSAND. Svartavatnet INNBYGGERUNDERSØKELSE STRAND, HJELMELAND OG FORSAND Svartavatnet OM DATAINNSAMLING OG FREMSTILLING Resultatene som presenteres er basert på til sammen 804 telefonintervjuer, gjennomført av Ipsos MMI i

Detaljer

Evaluering av MOT i videregående skoler i Nord-Trøndelag

Evaluering av MOT i videregående skoler i Nord-Trøndelag [EVALUERING AV MOT I VIDEREGÅENDE SKOLER I NORD- Elevenes undersøkelse Evaluering av MOT i videregående skoler i Nord-Trøndelag Bakgrunnsdata med tabeller, grafer oppsummeringer fra spørreundersøkelser

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Sammendrag for Hurum kommune Arne Moe TFoU-arb.notat 2015:6 TFoU-arb.notat 2015:6 i Dagens og fremtidens kommune FORORD Trøndelag Forskning og Utvikling

Detaljer

Bruk og oppfatninger av domenenavn. Kjennskap, kunnskap og holdninger til bruk av domenenavn

Bruk og oppfatninger av domenenavn. Kjennskap, kunnskap og holdninger til bruk av domenenavn Bruk og oppfatninger av domenenavn Kjennskap, kunnskap og holdninger til bruk av domenenavn Innhold Innledning... 3 Metode, utvalg og gjennomføring... 3 Beskrivelse av utvalget... 4 Feilmarginer... 5 Signifikanstesting...

Detaljer

Evaluering av. Trygge lokalsamfunn i Vestfold. Oslo 24.april 2015 Anne Slåtten, Vestfold fylkeskommune

Evaluering av. Trygge lokalsamfunn i Vestfold. Oslo 24.april 2015 Anne Slåtten, Vestfold fylkeskommune Evaluering av Trygge lokalsamfunn i Vestfold Oslo 24.april 2015 Anne Slåtten, Vestfold fylkeskommune Vestfold fylke 238 000 innbyggere 14 kommuner 8 byer Landets minste fylke i areal TL-kommuner som deltok

Detaljer

25.04.2012 09:05 QuestBack eksport - Brukerundersøkelse om brukermedvirkning

25.04.2012 09:05 QuestBack eksport - Brukerundersøkelse om brukermedvirkning Brukerundersøkelse om brukermedvirkning Publisert fra 29.06.2011 til 29.06.2011 14 respondenter (1 unike) 1. Alder (brukerens alder) 1 Under 18 år 0,0 % 0 2 18-30 år 0,0 % 0 3 31-50 år 21,4 % 3 4 51-65

Detaljer

Kommunelederundersøkelsen 2011 - Hva mener kommunale ledere om bosetting og integrering av flyktninger?

Kommunelederundersøkelsen 2011 - Hva mener kommunale ledere om bosetting og integrering av flyktninger? lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Saksnr: 12-00332 Dato: 10.02.2012 IMDi-notat Kommunelederundersøkelsen 2011 - Hva mener kommunale ledere om bosetting og integrering av flyktninger? For fjerde gang

Detaljer

Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet Kunnskapsdepartementet Tilfredshet med barnehagetilbudet Spørreundersøkelse blant foreldre med barn i barnehage TNS Gallup desember 2008 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor Innhold Fakta om undersøkelsen..

Detaljer

Holdning til innvandrere i Bergen

Holdning til innvandrere i Bergen Holdning til innvandrere i Bergen Bergen omnibus 15. 18. april 2013 Oppdragsgiver: Bergen kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 15. - 18. april 2013 Datainnsamlingsmetode: Antall

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 56%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 56% Barnehagerapport Antall besvarelser: 5 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 56% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 71%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 71% Barnehagerapport Antall besvarelser: 20 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 1% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 2.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41% Skolerapport Antall besvarelser: 194 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46% Skolerapport Antall besvarelser: 23 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

Brukerundersøkelse. Det flerspråklige bibliotek -en oppsummering. Gjennomført oktober november 2015 av Sentio Research Norge

Brukerundersøkelse. Det flerspråklige bibliotek -en oppsummering. Gjennomført oktober november 2015 av Sentio Research Norge Brukerundersøkelse Det flerspråklige bibliotek -en oppsummering Gjennomført oktober november 2015 av Sentio Research Norge 1. Om undersøkelsen Bakgrunnen for undersøkelsen Sommeren 2015 lanserte kulturminister

Detaljer

Innhold... 2. Sammendrag... 3 1.1 Fosterhjemsoppfølging... 5. Vedlegg... 18

Innhold... 2. Sammendrag... 3 1.1 Fosterhjemsoppfølging... 5. Vedlegg... 18 Spørreundersøkelse Innhold... 2 Sammendrag... 3 1.1 Fosterhjemsoppfølging... 5 1.1.1 Innledning... 5 1.1.2 Oppfølging fra barnevernet... 5 1.1.3 Tilsynsførerordningen... 10 Vedlegg... 18 Oppfølging fosterhjem

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 15%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 15% Skolerapport Antall besvarelser: 19 BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Svarprosent: 1% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67% Barnehagerapport Antall besvarelser: BRUKERUNDERSØKELSEN 05 Svarprosent: 67% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 0 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 55%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 55% Barnehagerapport Antall besvarelser: 29 BRUKERUNDERSØKELSEN 215 Svarprosent: 55% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 1 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26% Barnehagerapport Antall besvarelser: 3 BRUKERUNDERSØKELSEN 5 Svarprosent: 6% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai til

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67% Barnehagerapport Antall besvarelser: 189 BRUKERUNDERSØKELSEN 215 Svarprosent: 67% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 1 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen Lunner kommune Medarbeidertilfredshet i kommuneorganisasjonen RESULTATER 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Oppbygging av undersøkelsen... 3 1.3 Gjennomføring, utvalg og

Detaljer

KTI: Eidefoss 2010. M.h.t. kartlegging av de ulike selskapers omdømme så er blant annet følgende områder dekket av undersøkelsen:

KTI: Eidefoss 2010. M.h.t. kartlegging av de ulike selskapers omdømme så er blant annet følgende områder dekket av undersøkelsen: Norfakta Markedsanalyse presenterer i denne rapporten resultatene fra årets markedsundersøkelse vedrørende omdømme og kundetilfredshet, gjennomført på oppdrag fra Markedskraft/ Eidefoss. Bakgrunnen for

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40% Skolerapport Antall besvarelser: 151 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26% Skolerapport Antall besvarelser: 122 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38% Skolerapport Antall besvarelser: 151 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 34%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 34% Skolerapport Antall besvarelser: 13 BRUKERUNDERSØKELSEN 01 Svarprosent: 34% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai til 17. juni

Detaljer

Innbyggerundersøkelse kommunereformen. Tynset Alvdal Os Tolga Folldal - Rendalen. Audun Thorstensen (TF) og Per Olav Lund (ØF) TF-rapport nr.

Innbyggerundersøkelse kommunereformen. Tynset Alvdal Os Tolga Folldal - Rendalen. Audun Thorstensen (TF) og Per Olav Lund (ØF) TF-rapport nr. Innbyggerundersøkelse kommunereformen Tynset Alvdal Os Tolga Folldal - Rendalen Audun Thorstensen (TF) og Per Olav Lund (ØF) TF-rapport nr. 384 2016 Tittel: Undertittel: TF-rapport nr: 384 Forfatter(e):

Detaljer

Lokaldemokrati og kommunestørrelse. Forsker Anja Hjelseth, Revetal 26.01.15

Lokaldemokrati og kommunestørrelse. Forsker Anja Hjelseth, Revetal 26.01.15 Lokaldemokrati og kommunestørrelse Forsker Anja Hjelseth, Revetal 26.01.15 1 Innhold Fordeler og ulemper ved lokaldemokratiet i små og store kommuner Erfaringer fra tidligere kommunesammenslåinger Norge

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Barnehagerapport Antall besvarelser: 42 Svarprosent: 69% BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Foto: Anne-Christin Boge, kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai

Detaljer