Evaluering av Fylkesmannen. Nord-Trøndelag 2016/2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Evaluering av Fylkesmannen. Nord-Trøndelag 2016/2017"

Transkript

1 Evaluering av Fylkesmannen Nord-Trøndelag 2016/2017

2 Innhold Bakgrunn for undersøkelsen s. 1 Om undersøkelsen s. 2 Om rapporten s. 3 Kjennskap til: Fylkesmannens virksomhet s. 4 Fylkesmannens arbeidsoppgaver og ansvarsområder s. 5 Tillit til Fylkesmannen s. 6 Totalinntrykk av Fylkesmannen s. 7 Kommunereform: Har kommunen din gjennomført folkeavstemning? s. 8 Hva ble resultatet? s. 9 Vil du anbefale folkeavstemninger? s. 10

3 Fylkesmannens rolle i kommunereformen: Fylkesmannen var nøytral i prosessen s. 11 Fylkesmannen ledet prosessen på en god måte s. 12 Fylkesmannen informerte godt s. 13 Kommunereform og administrasjonens rolle: Synspunktene til den administrative ledelsen ble lyttet til s. 14 Kommunens politikere mente administrasjonen skulle forholde seg nøytrale s. 15 Hvor godt synes du Fylkesmannen har utført oppgaven som: Sektormyndighet s. 16 Rettssikkerhetsmyndighet s. 17 Samordningsmyndighet s. 18 Hvor godt synes du Fylkesmannen har utført oppgaven som: Regjeringens representant i fylket s. 19 Informasjonsformidler på tvers av kommune, fylkeskommune og stat s. 20 Tabellvedlegg s. 21

4 Bakgrunn for undersøkelsen Året 2016 ble sterkt preget av kommunereformen og de mange folkeavstemningene om sammenslåing av kommunene. Fylkesmannen hadde ansvaret med å lede denne prosessen. Denne undersøkelsen er en evaluering av Fylkesmannens rolle i kommunereformen, samt av andre viktige oppgaver Fylkesmannen har. 1

5 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført over web. Invitasjon til å delta ble sendt ut per epost til ordførere, rådmenn, samfunnsplanleggere, kommunereformansatte og informasjonssjefer i kommunenorge. 882 av disse svarte på undersøkelsen, noe som gir en svarprosent på 61. Datainnsamlingen ble gjennomført i perioden desember 2016-januar

6 Om rapporten Rapporten viser resultater for Nord-Trøndelag, hvor N=51. (Svarprosent på 66.) Resultatene er angitt som frekvenser og standardiserte snitt fra 0 til 100 (hvor 0 angir dårligst mulige resultat og 100 beste mulige resultat), og de vil bli sammenlignet med tilsvarende resultater i resten av Norge. Resultatene er brutt ned på følgende bakgrunnsvariabler: rolle/stilling i kommunen, hvorvidt man er/har vært politiker i kommunen, og hvorvidt man har/har hatt en stilling i kommunens administrasjon. 3

7 Hvor god kjennskap har du til: Fylkesmannens virksomhet? N=51 Svært dårlig kjennskap Svært god kjennskap 6 Nord-Trøndelag 2 % 14 % Frekvenser 27 % 57 % Norge Standardisert gjennomsnitt (0-100) Respondentene har meget god kjennskap til Fylkesmannens virksomhet. Over en fjerdedel sier de har svært god kjennskap, og på en skala fra 0 (svært dårlig kjennskap) til 100 (svært god kjennskap) oppnår Nord-Trøndelag samlet en skåre på 82. Denne skåren er høy, og den er også svakt høyere enn landsgjennomsnittet på 80. Samfunnsplanleggerne i Nord-Trøndelag har en betydelig dårligere kjennskap til Fylkesmannen enn øvrige grupper. Skåren er her på 71, sammenlignet med eksempelvis 87 blant rådmenn i kommunene. Vi ser også en tendens til at nåværende/tidligere administrasjonsansatte har noe dårligere kjennskap (81) enn de som ikke har en administrativ stilling i kommunene (85). Denne forskjellen er dog ikke statistisk signifikant. 4

8 Hvor god kjennskap har du til: Fylkesmannens arbeidsoppgaver og ansvarsområder? Frekvenser N=47 Svært dårlig kjennskap Svært god kjennskap 6 Nord-Trøndelag 15 % 23 % 62 % Norge Standardisert gjennomsnitt (0-100) Respondentene har også meget god kjennskap til Fylkesmannens arbeidsoppgaver og ansvarsområder. 23 prosent hevder de har svært god kjennskap. På en skala fra 0 (svært dårlig kjennskap) til 100 (svært god kjennskap) oppnår Nord- Trøndelag en skåre på 82 også her. Skåren er noe bedre enn i Norge generelt (79). Igjen ser vi at samfunnsplanleggerne oppgir en signifikant dårligere kjennskap enn øvrige grupper (72). Rådmenn oppgir på sin side den beste kjennskapen (88). Tendensen er igjen at administrasjonsansatte har dårligere kjennskap til Fylkesmannen enn kommunepolitikerne

9 Hvor stor tillit har du til Fylkesmannen i ditt fylke? N=50 Svært liten tillit Svært stor tillit 6 Nord-Trøndelag 16 % Frekvenser 34 % Norge Standardisert gjennomsnitt (0-100) Kommuneansatte i Nord-Trøndelag har meget stor tillit til sin Fylkesmann. Halvparten av respondentene oppgir å ha svært stor tillit, og på en skala fra 0 (svært liten tillit) til 100 (svært stor tillit) oppnår Fylkesmannen Nord- Trøndelag en skåre på hele 87. Dette er en særdeles god skåre, som også er betydelig høyere enn snittet for Norge (74). Her er ikke forskjellene mellom de ulike undergruppene signifikante, men vi kan merke oss at samfunnsplanleggerne har den laveste tilliten (78) og ordførere og kommunereformansatte/ informasjonssjefer den største tilliten (91). Videre har politikere noe høyere tillit til Fylkesmannen Nord- Trøndelag enn administrasjonsansatte (skårer på hhv. 91 og 84). 6

10 Hva er ditt totalinntrykk av Fylkesmannen i ditt fylke? N=50 Svært dårlig inntrykk % 22 % Frekvenser Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har et svært godt omdømme. På en skala fra 0 (svært dårlig inntrykk) til 100 (svært godt inntrykk) er skåren lik 80. Skåren er betydelig bedre enn på landsbasis (snitt på 71), og vitner altså om et meget godt totalinntrykk. 5 Svært godt inntrykk 6 Nord-Trøndelag 32 % 42 % Norge Standardisert gjennomsnitt (0-100) Det beste totalinntrykket finner vi blant kommunereformansatte og informasjonssjefer (skåre på 87), mens omdømmet er dårligst blant samfunnsplanleggerne (70). Igjen ser vi også en tendens til at skåren er noe høyere blant kommunepolitikerne enn blant de administrasjonsansatte. Forskjellene er dog ikke signifikante, og omdømmet er godt blant alle undergrupper

11 Har kommunen din gjennomført folkeavstemning om kommunereformen? N=50 32 % Frekvenser Ja Nesten syv av ti av respondentene i Nord-Trøndelag mener deres kommune har gjennomført folkeavstemning om kommunereformen. Dette er en signifikant høyere andel enn i hele landet, hvor 51 prosent har gjennomført slik folkeavstemning. 68 % Nei Andelen som hevder det er gjennomført folkeavstemning om kommunereform, er omtrent lik i alle undergrupper. 8

12 Hva ble resultatet av folkeavstemningen? N=34 47 % Frekvenser 53 % Forbli egen kommune som i dag Sammenslåing med én eller flere av nabokommunene Av de som mener det er gjennomført folkeavstemning i deres kommune, oppgir litt over halvparten at resultatet var å forbli egen kommune som i dag. 47 prosent sier sammenslåing med én eller flere av nabokommunene ble resultatet. På landsbasis oppgir 72 prosent at resultatet var å forbli egen kommune. Dette er en noe høyere andel enn i Nord-Trøndelag. 9

13 Vil du anbefale å bruke folkeavstemninger neste gang kommunegrensene er oppe til debatt? N=50 16 % Frekvenser 42 prosent mener folkeavstemninger bør benyttes også neste gang kommunegrensene er oppe til debatt, mens en like stor andel ikke anbefaler folkeavstemnig. 16 prosent er usikre. 42 % 42 % Ja Nei Vet ikke I Norge er andelen som vil anbefale folkeavstemning, noe lavere (29 prosent). Andelen som vil anbefale dette, er i Nord-Trøndelag noe høyere blant politikere i kommunene (56 prosent), mens den er særlig lav blant samfunnsplanleggere og kommunereformansatte/ informasjonssjefer (33 prosent). 10

14 Vedrørende kommunereformen, i hvilken grad er du enig i at: Fylkesmannen i mitt fylke var nøytral i prosessen N = 50 Frekvenser Helt uenig % 4 % % 28 % Helt enig 6 38 % Vet ikke 2 % Respondentene er i stor grad enig i at Fylkesmannen i Nord-Trøndelag var nøytral i kommunereformprosessen. Skåren på 79 er signifikant høyere enn landsgjennomsnittet, som er på 44. Sammenlignet med andre fylkesmenn ble altså Fylkesmannen Nord-Trøndelag oppfattet som meget nøytral. Standardisert gjennomsnitt (0-100) Nord-Trøndelag 79 Norge 44 Her er forskjellene mellom undegruppene svært små, men vi ser at kommunepolitikerne er aller mest enig, med en skåre på

15 Vedrørende kommunereformen, i hvilken grad er du enig i at: Fylkesmannen i mitt fylke ledet prosessen på en god måte Frekvenser N=50 Helt uenig % 4 % 4 22 % 5 Helt enig 6 34 % 32 % Vet ikke 4 % Standardisert gjennomsnitt (0-100) Nord-Trøndelag 78 Norge 61 Det er også stor enighet om at Fylkesmannen i Nord-Trøndelag ledet prosessen på en god måte. På en skala fra 0 (helt uenig) til 100 (helt enig) oppnår Fylkesmannen en skåre på 78. Denne skåren er betydelig bedre enn i Norge generelt (61). Samfunnsplanleggerne i kommunene er minst enig i at Fylkesmannen i Nord- Trøndelag ledet prosessen på en god måte (64), mens ordførere og andre politikere er mest enige (skårer på 85-86). Forskjellene mellom undergruppene er dog ikke signifikante

16 Vedrørende kommunereformen, i hvilken grad er du enig i at: Fylkesmannen i mitt fylke informerte godt N=50 Frekvenser Helt uenig % 2 % 12 % Det er også svært stor enighet om at Fylkesmannen i Nord-Trøndelag informerte godt om kommunereformen. Skåren er på hele 82 av 100 mulige, signifikant høyere enn landssnittet på Helt enig 6 42 % Standardisert gjennomsnitt (0-100) Nord-Trøndelag 82 Norge 71 De som er/har vært politiker i kommunen, er betydelig mer enig i dette enn de som ikke er politikere (skåre på 91 vs 77). Vi finner også forskjeller når vi ser på rolle i kommunen, dog er ikke disse signifikante: Samfunnsplanleggerne er minst enig i at Fylkesmannen informerte godt (68), mens ordførerne er aller mest enig (91)

17 Vedrørende kommunereformen, i hvilken grad føler du at: Synspunktene til den administrative ledelsen i kommunen ble lyttet til av kommunens politikere? N=32 I svært liten grad 1 Frekvenser Spørsmål stilt til nåværende/tidligere ansatte i administrajonen i kommunen. 2 6 % 3 28 % 4 13 % 5 38 % I svært stor grad 6 16 % Standardisert gjennomsnitt (0-100) Nord-Trøndelag 66 Norge De som er/har vært ansatt i kommunens administrasjon, er nokså enig i at deres synspunkter om kommunereformen ble lyttet til av politikerne i kommunen. Nord- Trøndelag oppnår her en skåre på 66, hvilket er noe bedre enn snittet ellers i kommunenorge (59). Likevel er skåren kun middels god. Rådmenn er mer enig i at synsunktene deres ble lyttet til, enn det samfunnsplanleggere er. Dog er ikke forskjellen signifikant. 14

18 Vedrørende kommunereformen, i hvilken grad føler du at: Kommunens politikere mente administrasjonen skulle forholde seg nøytrale i kommunereformen? N=32 I svært liten grad 1 9 % Frekvenser Spørsmål stilt til nåværende/tidligere ansatte i administrajonen i kommunen % I svært stor grad 6 Vet ikke 13 % 16 % 16 % 13 % 9 % Standardisert gjennomsnitt (0-100) Nord-Trøndelag Norge De som er/har vært ansatt i kommunens administrasjon, er verken spesielt enig eller uenig i påstanden "kommunens politikere mente administrasjonen skulle forholde seg nøytrale i kommunereformen". Skåren er på 49, noe lavere enn snittet for hele landet (52). Det er samfunnsplanleggerne som i størst grad rapporterer om "press" fra politikerne om nøytralitet. Også her er imidlertid skåren nokså lav (55), og konklusjonen er at ingen av gruppene opplevde dette i noen særlig utstrakt grad. 15

19 Hvor godt synes du Fylkesmannen i ditt fylke har utført oppgaven som sektormyndighet? Frekvenser N=50 Svært dårlig Svært godt 6 Vet ikke 2 % 2 % 18 % 32 % 46 % Oppgaven som sektormyndighet, mener respondentene at Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har utført meget godt. Skåren er, på en skala fra 0 til 100, lik 76. Resultatet er betydelig bedre enn på landsbasis, hvor snittet er Standardisert gjennomsnitt (0-100) Nord-Trøndelag 76 Forskjellene mellom undergruppene er små, men vi ser en tendens til at ordførere og andre politikere synes denne oppgaven er utført bedre enn det andre grupper synes. Norge

20 Hvor godt synes du Fylkesmannen i ditt fylke har utført oppgaven som rettssikkerhetsmyndighet? Frekvenser N=50 Svært dårlig Svært godt 6 2 % 6 % 2 22 % 46 % Oppgaven som rettssikkerhetsmyndighet, mener respondentene at Fylkesmannen i Nord- Trøndelag har utført meget godt. Skåren er, på en skala fra 0 til 100, lik 77. Resultatet er dessuten signifikant bedre enn på landsbasis, hvor snittet er 70. Vet ikke 4 % Standardisert gjennomsnitt (0-100) Nord-Trøndelag 77 Norge 70 Det er ingen betydelige forskjeller mellom undergruppene, men vi kan merke oss at skåren nok en gang er aller best blant ordførere og andre politikere (84), mens vi finner det svakeste snittet blant samfunnsplanleggerne i kommunene (67)

21 Hvor godt synes du Fylkesmannen i ditt fylke har utført oppgaven som samordningsmyndighet? Frekvenser N=49 Svært dårlig % 37 % Respondentene er også fornøyd med utførelsen av oppgaven som samordningsmyndighet. Her oppnår Fylkesmannen i Nord-Trøndelag en skåre på 71. Også dette resultatet er betydelig bedre enn landsgjennomsnittet (63). Svært godt 6 12 % Vet ikke 4 % Standardisert gjennomsnitt (0-100) Nord-Trøndelag 71 Norge 63 Til tross for ingen signifikante forskjeller mellom undergruppene, finner vi igjen den høyeste skåren blant ordførere og politikere i kommunene (74). Rådmenn og ansatte i administrasjonen gir derimot noe svakere vurderinger av Fylkesmannens utførelse av oppgaven som samordningsmyndighet (skårer på hhv. 67 og 68)

22 Fylkesmannen er regjeringens representant i fylket og arbeider på vegne av fylket og tar initiativer som er til fylkets beste. Hvor godt synes du Fylkesmannen i ditt fylke har utført denne oppgaven? Frekvenser N=50 Svært dårlig % 14 % Respondentene mener oppgaven som regjeringens representant i fylket er utført svært godt. Skåren på 82 er meget god og dessuten signifikant bedre enn landssnittet, på % Svært godt 6 3 Vet ikke 2 % Standardisert gjennomsnitt (0-100) Nord-Trøndelag 82 Norge 67 For nesten samtlige undergrupper er snittskåren høyere enn 80 på dette spørsmålet. Unntaket er samfunnsplanleggerne, som gir en skåre på 78. Også dette er imidlertid en god skåre, og vi har altså en generelt stor tilfredshet med Fylkesmannens arbeid på vegne av Nord-Trøndelag fylke

23 Fylkesmannen formidler relevant informasjon til kommunale, fylkeskommunale og statlige organer og holder sentrale myndigheter orientert om viktige spørsmål i fylket. Hvor godt synes du Fylkesmannen i ditt fylke har utført denne oppgaven? N = 50 Frekvenser Svært dårlig % 2 % 4 % 5 58 % Svært godt 6 3 Vet ikke 4 % Standardisert gjennomsnitt (0-100) Nord-Trøndelag 83 Norge 72 Respondentene er også svært godt fornøyd med hvordan Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har formidlet relevant informasjon til kommunale, fylkeskommunale og statlige organer og holdt sentrale myndigheter orientert om viktige spørsmål i fylket. Skåren på 83 er dessuten betydelig bedre enn for kommunenorge samlet (72). Samtlige undergrupper gir en god vurdering her. Den beste vurderingen finner vi imidlertid blant rådmenn (88), den svakeste blant samfunnsplanleggere (76)

24 TABELLVEDLEGG 21

25 Spørsmål : Hvor god kjennskap har du til: Fylkesmannens virksomhet? Standardiserte gjennomsnitt: 0=Svært dårlig kjennskap og 100=Svært god kjennskap. 'Vet ikke' er tatt ut. Antall Snitt SignifikSignifikIngen signifikant forskjell Rolle Kommunereform/infosjef (n=9) 87 86,67 Ordfører (n=17) 85 84,71 Rådmann (n=12) 87 86,67 Samfunnsplanlegger (n=13) 71 70,77 Politiker Ja (n=18) 83 83,33 Nei (n=31) 82 81,94 Administrasjon Ja (n=32) 81 81,25 Nei (n=17) 85 84,71 Nord-Trøndelag total (n=51) 82 81,96 Signifikant høyere Signifikant lavere Ingen signifikant forskjell

26 Spørsmål : Hvor god kjennskap har du til: Fylkesmannens arbeidsoppgaver og ansvarsområder? Standardiserte gjennomsnitt: 0=Svært dårlig kjennskap og 100=Svært god kjennskap. 'Vet ikke' er tatt ut. Antall Snitt SignifikSignifikIngen signifikant forskjell Rolle Kommunereform/infosjef (n=9) 82 82,22 Ordfører (n=15) 85 85,33 Rådmann (n=10) Samfunnsplanlegger (n=13) 72 72,31 Politiker Ja (n=16) 84 83,75 Nei (n=29) 81 81,38 Administrasjon Ja (n=30) 81 80,67 Nei (n=15) 85 85,33 Nord-Trøndelag total (n=47) 82 81,7 Signifikant høyere Signifikant lavere Ingen signifikant forskjell

27 Spørsmål : Hvor stor tillit har du til Fylkesmannen i ditt fylke? Standardiserte gjennomsnitt: 0=Svært liten tillit og 100=Svært stor tillit. 'Vet ikke' er tatt ut. Signifikant høyere Antall Snitt SignifikSignifikIngen signifikant forskjell Rolle Kommunereform/infosjef (n=9) 91 91,11 Ordfører (n=17) 91 90,59 Rådmann (n=12) 87 86,67 Samfunnsplanlegger (n=12) 78 78,33 Politiker Ja (n=18) 91 91,11 Nei (n=31) 84 83,87 Administrasjon Ja (n=32) 84 84,38 Nei (n=17) 91 90,59 Nord-Trøndelag total (n=50) 87 86,8 Signifikant lavere Ingen signifikant forskjell

28 Spørsmål : Hva er ditt totalinntrykk av Fylkesmannen i ditt fylke? Standardiserte gjennomsnitt: 0=Svært dårlig inntrykk og 100=Svært godt inntrykk. 'Vet ikke' er tatt ut. Antall Snitt SignifikSignifikIngen signifikant forskjell Rolle Kommunereform/infosjef (n=9) 87 86,67 Ordfører (n=17) 82 82,35 Rådmann (n=12) 83 83,33 Samfunnsplanlegger (n=12) Politiker Ja (n=18) 83 83,33 Nei (n=31) 79 78,71 Administrasjon Ja (n=32) 79 79,38 Nei (n=17) 82 82,35 Nord-Trøndelag total (n=50) 80 80,4 Signifikant høyere Signifikant lavere Ingen signifikant forskjell

29 Spørsmål : Har kommunen din gjennomført folkeavstemning om kommunereformen? Brutt ned på bakgrunnsvariabler Ja Nei Valid N #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Rolle Kommunereform/infosjef 67% 33% (n=9) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Ordfører 71% 29% (n=17) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Rådmann 67% 33% (n=12) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Samfunnsplanlegger 67% 33% (n=12) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Politiker Ja 72% 28% (n=18) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Nei 68% 32% (n=31) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Administrasjon Ja 69% 31% (n=32) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Nei 71% 29% (n=17) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Nord-Trøndelag total 68% 32% (n=50) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Signifikant høyere Signifikant lavere 26

30 Spørsmål : Hva ble resultatet av folkeavstemningen? Brutt ned på bakgrunnsvariabler Forbli egen kommune som i dag Sammenslåing med én eller flere av nabokommunene Valid N #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Rolle Kommunereform/infosjef 50% 50% (n=6) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Ordfører 58% 42% (n=12) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Rådmann 50% 50% (n=8) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Samfunnsplanlegger 50% 50% (n=8) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Politiker Ja 62% 38% (n=13) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Nei 48% 52% (n=21) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Administrasjon Ja 50% 50% (n=22) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Nei 58% 42% (n=12) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Nord-Trøndelag total 53% 47% (n=34) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Signifikant høyere Signifikant lavere 27

31 Spørsmål : Vil du anbefale å bruke folkeavstemninger neste gang kommunegrensene er oppe til debatt? Brutt ned på bakgrunnsvariabler Ja Nei Vet ikke Valid N #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Rolle Kommunereform/infosjef 33% 56% 11% (n=9) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Ordfører 53% 41% 6% (n=17) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Rådmann 42% 42% 17% (n=12) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Samfunnsplanlegger 33% 33% 33% (n=12) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Politiker Ja 56% 39% 6% (n=18) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Nei 35% 42% 23% (n=31) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Administrasjon Ja 38% 41% 22% (n=32) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Nei 53% 41% 6% (n=17) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Nord-Trøndelag total 42% 42% 16% (n=50) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Signifikant høyere Signifikant lavere 28

32 Spørsmål : Vedrørende kommunereformen, i hvilken grad er du enig i at: Fylkesmannen i mitt fylke var nøytral i prosessen Standardiserte gjennomsnitt: 0=Helt uenig og 100=Helt enig. 'Vet ikke' er tatt ut. Antall Snitt SignifikSignifikIngen signifikant forskjell Rolle Kommunereform/infosjef (n=9) Ordfører (n=17) 79 78,82 Rådmann (n=12) 78 78,33 Samfunnsplanlegger (n=11) 78 78,18 Politiker Ja (n=18) Nei (n=30) 77 77,33 Administrasjon Ja (n=31) 78 78,06 Nei (n=17) 79 78,82 Nord-Trøndelag total (n=49) 79 78,78 Signifikant høyere Signifikant lavere Ingen signifikant forskjell

33 Spørsmål : Vedrørende kommunereformen, i hvilken grad er du enig i at: Fylkesmannen i mitt fylke ledet prosessen på en god måte Standardiserte gjennomsnitt: 0=Helt uenig og 100=Helt enig. 'Vet ikke' er tatt ut. Antall Snitt SignifikSignifikIngen signifikant forskjell Rolle Kommunereform/infosjef (n=8) 83 82,5 Ordfører (n=17) 85 84,71 Rådmann (n=12) 78 78,33 Samfunnsplanlegger (n=11) 64 63,64 Politiker Ja (n=18) 86 85,56 Nei (n=29) 73 73,1 Administrasjon Ja (n=30) Nei (n=17) 85 84,71 Nord-Trøndelag total (n=48) 78 77,92 Signifikant høyere Signifikant lavere Ingen signifikant forskjell

34 Spørsmål : Vedrørende kommunereformen, i hvilken grad er du enig i at: Fylkesmannen i mitt fylke informerte godt Standardiserte gjennomsnitt: 0=Helt uenig og 100=Helt enig. 'Vet ikke' er tatt ut. Antall Snitt SignifikSignifikIngen signifikant forskjell Rolle Kommunereform/infosjef (n=9) Ordfører (n=17) 91 90,59 Rådmann (n=12) 87 86,67 Samfunnsplanlegger (n=12) 68 68,33 Politiker Ja (n=18) 91 91,11 Nei (n=31) 77 77,42 Administrasjon Ja (n=32) 78 78,13 Nei (n=17) 91 90,59 Nord-Trøndelag total (n=50) 82 82,4 Signifikant høyere Signifikant lavere Ingen signifikant forskjell

35 Spørsmål : Vedrørende kommunereformen, i hvilken grad føler du at: Synspunktene til den administrative ledelsen i kommunen ble lyttet til av kommunens politikere? Standardiserte gjennomsnitt: 0=I svært liten grad og 100=I svært stor grad. 'Vet ikke' er tatt ut. Signifikant høyere Signifikant lavere Ingen signifikant forskjell Antall Snitt SignifikSignifikIngen signifikant forskjell Rolle Kommunereform/infosjef (n=8) 68 67,5 Ordfører (n<5) - Rådmann (n=12) 72 71,67 Samfunnsplanlegger (n=12) 58 58,33 Nord-Trøndelag total (n=32) 66 65,

36 Spørsmål : Vedrørende kommunereformen, i hvilken grad føler du at: Kommunens politikere mente administrasjonen skulle forholde seg nøytrale i kommunereformen? Standardiserte gjennomsnitt: 0=I svært liten grad og 100=I svært stor grad. 'Vet ikke' er tatt ut. Antall Snitt SignifikSignifikIngen signifikant forskjell Rolle Kommunereform/infosjef (n=7) 49 48,57 Ordfører (n<5) - Rådmann (n=10) Samfunnsplanlegger (n=12) Nord-Trøndelag total (n=29) 49 48,97 Signifikant høyere Signifikant lavere Ingen signifikant forskjell

37 Spørsmål : Hvor godt synes du Fylkesmannen i ditt fylke har utført oppgaven som sektormyndighet? Standardiserte gjennomsnitt: 0=Svært dårlig og 100=Svært godt. 'Vet ikke' er tatt ut. Antall Snitt SignifikSignifikIngen signifikant forskjell Rolle Kommunereform/infosjef (n=9) 76 75,56 Ordfører (n=16) 81 81,25 Rådmann (n=12) 72 71,67 Samfunnsplanlegger (n=12) Politiker Ja (n=17) 81 81,18 Nei (n=31) 74 73,55 Administrasjon Ja (n=32) 74 73,75 Nei (n=16) 81 81,25 Nord-Trøndelag total (n=49) 76 76,33 Signifikant høyere Signifikant lavere Ingen signifikant forskjell

38 Spørsmål : Hvor godt synes du Fylkesmannen i ditt fylke har utført oppgaven som rettssikkerhetsmyndighet? Standardiserte gjennomsnitt: 0=Svært dårlig og 100=Svært godt. 'Vet ikke' er tatt ut. Antall Snitt SignifikSignifikIngen signifikant forskjell Rolle Kommunereform/infosjef (n=8) 78 77,5 Ordfører (n=17) 84 83,53 Rådmann (n=12) Samfunnsplanlegger (n=11) 67 67,27 Politiker Ja (n=18) 84 84,44 Nei (n=29) 72 71,72 Administrasjon Ja (n=30) 73 72,67 Nei (n=17) 84 83,53 Nord-Trøndelag total (n=48) 77 76,67 Signifikant høyere Signifikant lavere Ingen signifikant forskjell

39 Spørsmål : Hvor godt synes du Fylkesmannen i ditt fylke har utført oppgaven som samordningsmyndighet? Standardiserte gjennomsnitt: 0=Svært dårlig og 100=Svært godt. 'Vet ikke' er tatt ut. Antall Snitt SignifikSignifikIngen signifikant forskjell Rolle Kommunereform/infosjef (n=9) 69 68,89 Ordfører (n=17) 74 74,12 Rådmann (n=11) 67 67,27 Samfunnsplanlegger (n=10) Politiker Ja (n=18) 74 74,44 Nei (n=28) 68 67,86 Administrasjon Ja (n=29) 68 68,28 Nei (n=17) 74 74,12 Nord-Trøndelag total (n=47) 71 70,64 Signifikant høyere Signifikant lavere Ingen signifikant forskjell

40 Spørsmål : Fylkesmannen er regjeringens representant i fylket og arbeider på vegne av fylket og tar initiativer som er til fylkets beste. Hvor godt synes du Fylkesmannen i ditt fylke har utført denne oppgaven? Standardiserte gjennomsnitt: 0=Svært dårlig og 100=Svært godt. 'Vet ikke' er tatt ut. Antall Snitt SignifikSignifikIngen signifikant forskjell Rolle Kommunereform/infosjef (n=9) 84 84,44 Ordfører (n=17) 84 83,53 Rådmann (n=12) 83 83,33 Samfunnsplanlegger (n=11) 78 78,18 Politiker Ja (n=18) 83 83,33 Nei (n=30) 81 81,33 Administrasjon Ja (n=31) 81 81,29 Nei (n=17) 84 83,53 Nord-Trøndelag total (n=49) 82 82,45 Signifikant høyere Signifikant lavere Ingen signifikant forskjell

41 Spørsmål : Fylkesmannen formidler relevant informasjon til kommunale, fylkeskommunale og statlige organer og holder sentrale myndigheter orientert om viktige spørsmål i fylket. Hvor godt synes du Fylkesmannen i ditt fylke har utført denne oppgaven? Standardiserte gjennomsnitt: 0=Svært dårlig og 100=Svært godt. 'Vet ikke' er tatt ut. Antall Snitt SignifikSignifikIngen signifikant forskjell Rolle Kommunereform/infosjef (n=9) Ordfører (n=16) 86 86,25 Rådmann (n=12) 88 88,33 Samfunnsplanlegger (n=11) 76 76,36 Politiker Ja (n=17) 86 85,88 Nei (n=30) Administrasjon Ja (n=31) 82 81,94 Nei (n=16) 86 86,25 Nord-Trøndelag total (n=48) 83 83,33 Signifikant høyere Signifikant lavere Ingen signifikant forskjell

Evaluering av Fylkesmannen. Sør-Trøndelag 2016/2017

Evaluering av Fylkesmannen. Sør-Trøndelag 2016/2017 Evaluering av Fylkesmannen Sør-Trøndelag 2016/2017 Innhold Bakgrunn for undersøkelsen s. 1 Om undersøkelsen s. 2 Om rapporten s. 3 Kjennskap til: Fylkesmannens virksomhet s. 4 Fylkesmannens arbeidsoppgaver

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2017 AUKRA KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2017 AUKRA KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2017 AUKRA KOMMUNE METODE Undersøkelsen er gjennomført over telefon og består av et utvalg på 300 personer over 18 år fra Aukra. Intervjuene ble gjennomført i november 2017. Utvalget

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2017 RAUMA KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2017 RAUMA KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2017 RAUMA KOMMUNE Hovedmål Rauma oppnår gode resultater i borgerundersøkelsen. Borgerskåren på 71 er god, og viser at innbyggerne er godt fornøyd med Rauma som en plass å bo å leve

Detaljer

Omdømmeundersøkelsen Trondheim Havn

Omdømmeundersøkelsen Trondheim Havn Omdømmeundersøkelsen 2017 Trondheim Havn Informasjon om undersøkelsen Tema for undersøkelsen er Trondheims Havns omdømme, og tilsvarende undersøkelse er gjennomført ved flere tidligere anledninger. Undersøkelsen

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2016 FARSUND KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2016 FARSUND KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2016 FARSUND KOMMUNE Oppsummering av resultatene Hovedmål Farsund kommune oppnår gode resultater i borgerundersøkelsen. Borgerskåren på 85 er svært god og viser at innbyggerne er meget

Detaljer

Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF. Våren 2015

Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF. Våren 2015 Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF Våren 2015 Om undersøkelsen Undersøkelsen består av et kvotert utvalg på tilsammen 4900 personer i befolkningen over 18 år bosatt i Helse Sør-Øst sine sykehusområder.

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2016 VERDAL KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2016 VERDAL KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2016 VERDAL KOMMUNE Oppsummering av resultatene Hovedmål Verdal oppnår gode resultater i borgerundersøkelsen. Borgerskåren på 78 er svært god og viser at innbyggerne er meget fornøyde

Detaljer

SØNDRE LAND KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

SØNDRE LAND KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for SØNDRE LAND KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

NORD-AURDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

NORD-AURDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for NORD-AURDAL KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE

ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE Undersøkelse om kommunereformen Resultater for ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2016 LEVANGER KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2016 LEVANGER KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2016 LEVANGER KOMMUNE Oppsummering av resultatene Hovedmål Levanger oppnår gode resultater i borgerundersøkelsen 2016. Borgerskåren på 82 er høy og viser at innbyggerne er svært godt

Detaljer

SØR-AURDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

SØR-AURDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for SØR-AURDAL KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

NORDRE LAND KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for NORDRE LAND KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

LUNNER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

LUNNER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for LUNNER KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

LOM KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

LOM KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for LOM KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering).

Detaljer

LILLEHAMMER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

LILLEHAMMER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for LILLEHAMMER KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Omdømmeundersøkelse - Gjenvinningsindustrien. Undersøkelse blant befolkning, lokalpolitikere og lokale og regionale myndigheter

Omdømmeundersøkelse - Gjenvinningsindustrien. Undersøkelse blant befolkning, lokalpolitikere og lokale og regionale myndigheter Omdømmeundersøkelse - Gjenvinningsindustrien Undersøkelse blant befolkning, lokalpolitikere og lokale og regionale myndigheter 15. februar 3. mars 2017 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring:

Detaljer

SEL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

SEL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for SEL KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering).

Detaljer

FROSTA KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE

FROSTA KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT FROSTA KOMMUNE OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning

Detaljer

Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF. Høsten 2015

Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF. Høsten 2015 Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF Høsten 2015 Om undersøkelsen Undersøkelsen består av et kvotert utvalg på tilsammen 4900 personer i befolkningen over 18 år bosatt i Helse Sør-Øst sine sykehusområder.

Detaljer

DOVRE KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

DOVRE KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for DOVRE KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE

LEVANGER KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT LEVANGER KOMMUNE OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

GJØVIK KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for GJØVIK KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

BORGERUNDERSØKELSEN 2011 NORDHORDLAND REGIONRAPPORT

BORGERUNDERSØKELSEN 2011 NORDHORDLAND REGIONRAPPORT BORGERUNDERSØKELSEN 2011 NORDHORDLAND REGIONRAPPORT OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning har innbyggerne om kommunen som en plass

Detaljer

GRAN KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

GRAN KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for GRAN KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering).

Detaljer

ETNEDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

ETNEDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for ETNEDAL KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

VESTRE TOTEN KOMMUNE

VESTRE TOTEN KOMMUNE Undersøkelse om kommunereformen Resultater for VESTRE TOTEN KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2015 MELAND KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2015 MELAND KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2015 MELAND KOMMUNE Oppsummering av resultatene Hovedmål Meland oppnår gode resultater i borgerundersøkelsen. Borgerskåren på 73 er god og viser at innbyggerne er meget fornøyd med

Detaljer

NORD-FRON KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

NORD-FRON KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for NORD-FRON KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

JEVNAKER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

JEVNAKER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for JEVNAKER KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

VANG KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

VANG KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for VANG KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering).

Detaljer

ØSTRE TOTEN KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

ØSTRE TOTEN KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for ØSTRE TOTEN KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

ØYER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

ØYER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for ØYER KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering).

Detaljer

RINGEBU KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

RINGEBU KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for RINGEBU KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

SKJÅK KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

SKJÅK KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for SKJÅK KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

HEMNE KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 ORKDALSREGIONEN KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE

HEMNE KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 ORKDALSREGIONEN KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 ORKDALSREGIONEN KOMMUNERAPPORT HEMNE KOMMUNE OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning har innbyggerne om kommunen

Detaljer

VESTRE SLIDRE KOMMUNE

VESTRE SLIDRE KOMMUNE Undersøkelse om kommunereformen Resultater for VESTRE SLIDRE KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

GAUSDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

GAUSDAL KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for GAUSDAL KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

SØR-FRON KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

SØR-FRON KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for SØR-FRON KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

HALSA KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2011 REGION INDRE NORDMØRE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE

HALSA KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2011 REGION INDRE NORDMØRE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE BORGERUNDERSØKELSEN 2011 REGION INDRE NORDMØRE KOMMUNERAPPORT HALSA KOMMUNE OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning har innbyggerne om

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2014 Verdal kommune

Borgerundersøkelsen 2014 Verdal kommune Borgerundersøkelsen 2014 Verdal kommune Hva måler Borgerundersøkelsen? - Hvilken oppfatning har innbyggerne om kommunen eller regionen som en plass å leve og bo i? - Hvordan ser innbyggerne på kommunens

Detaljer

BORGERUNDERSØKELSEN 2011 REGION INDRE NORDMØRE KOMMUNERAPPORT

BORGERUNDERSØKELSEN 2011 REGION INDRE NORDMØRE KOMMUNERAPPORT BORGERUNDERSØKELSEN 2011 REGION INDRE NORDMØRE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning har innbyggerne om kommunen som

Detaljer

Samlemål I: Tjenestetilfredshet. Samlemål II: Omdømme

Samlemål I: Tjenestetilfredshet. Samlemål II: Omdømme OM SENTIOS BORGERMODELL Figur 1: Skjematisk oversikt over Sentios arbeidsmodell for Borgerundersøkelsen 1. Tjenesteindeks Affektiv tilknytning 2. Bostedsindeks 3. Trygghetsindeks 4. Demokratiindeks Samlemål

Detaljer

Omdømmeundersøkelse 2013

Omdømmeundersøkelse 2013 Omdømmeundersøkelse 2013 Spørreundersøkelse gjennomført for Kommunerevisjonen, Oslo kommune Juni-juli 2013 Presentasjon v/ Henrik Høidahl Oslo, 16.10.13 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kontaktperson

Detaljer

Jevnaker kommune R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref:

Jevnaker kommune R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 19.05.2016 Deres ref: Jevnaker kommune Vår ref: Marie Rande Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Norsk landbrukssamvirke. - Matvareindustriens forventninger til fremtiden

Norsk landbrukssamvirke. - Matvareindustriens forventninger til fremtiden Norsk landbrukssamvirke - Matvareindustriens forventninger til fremtiden Sammendrag Fremtidsindikatoren er en samlet faktor for fremtidsoptimisme ved indikatorene; sysselsetting, omsetning og lønnsomhet.

Detaljer

VÅGÅ KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

VÅGÅ KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for VÅGÅ KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger (prosentuering).

Detaljer

Sogn og Fjordane R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref:

Sogn og Fjordane R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 02.05.2017 Deres ref: Sogn og Fjordane Vår ref: Marie Rande Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

for HelseSør Øst RHF

for HelseSør Øst RHF Omdømmeundersøkelse for HelseSør Øst RHF Våren 2014 Om undersøkelsen Undersøkelsen består av et kvotert utvalg på tilsammen 4900 personer i befolkningen over 18 år bosatt i Helse Sør Øst sine sykehusområder.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE BERGEN KOMMUNE

BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE BERGEN KOMMUNE Anne-Christin Boge, Bergen kommune BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE BERGEN KOMMUNE HOVEDRAPPORT - 017 INNHOLD 1 Sammendrag Om undersøkelsen 3 Presentasjonsstruktur Del 1 Samlede resultater 4 Presentasjonsstruktur

Detaljer

Velferdsoppgaver Ordføreres og rådmenns syn på kommunenes forutsetninger for å løse sine velferdsoppgaver

Velferdsoppgaver Ordføreres og rådmenns syn på kommunenes forutsetninger for å løse sine velferdsoppgaver November 2010 RAPPORT Velferdsoppgaver Ordføreres og rådmenns syn på kommunenes forutsetninger for å løse sine velferdsoppgaver På oppdrag for KS Innhold Forord... 2 Sammendrag... 3 Om kommuneundersøkelsen...

Detaljer

Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk

Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk Januar 2013 Gjennomført av Sentio Research Norge AS 1 Innhold Innledning... 3 Gjennomføringsmetode... 3 Om rapporten... 3 Hvem reiser med bussen?... 5 Vurdering

Detaljer

Statsbudsjettet 2011 Ordførere og rådmenns syn på forslaget til statsbudsjettet 2011

Statsbudsjettet 2011 Ordførere og rådmenns syn på forslaget til statsbudsjettet 2011 Oktober 2010 RAPPORT Statset 2011 Ordførere og rådmenns syn på forslaget til statset 2011 På oppdrag for KS Ordførere og rådmenns syn på forslaget til statset 2011 Innhold Forord... 2 Sammendrag... 3 Om

Detaljer

Rapport brukerundersøkelse for Fylkesmannen i Finnmark 2016

Rapport brukerundersøkelse for Fylkesmannen i Finnmark 2016 Rapport brukerundersøkelse for Fylkesmannen i Finnmark 2016 Om undersøkelsen Kommunal- og moderniseringsdepartementet har gitt fylkesmennene oppdrag om å gjennomføre brukerundersøkelser. Mellom 28. november

Detaljer

Ringerike kommune R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker.

Ringerike kommune R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 20.05.2016 Deres ref: Ringerike kommune Vår ref: Marie Rande Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2012 SANDNES KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2012 SANDNES KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2012 SANDNES KOMMUNE Oppsummering av resultatene kommune gjør det bra i Borgerundersøkelsen, og skårer omtrent likt med snittet for Storbyene når det gjelder de tre hovedmålene Borgerskåre,

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2014 VERDAL KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2014 VERDAL KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2014 VERDAL KOMMUNE Oppsummering av resultatene Hovedmål Verdal oppnår gode resultater i borgerundersøkelsen. Borgerskåren på 79 er svært god og viser at innbyggerne er meget fornøyd

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2014 LEVANGER KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2014 LEVANGER KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2014 LEVANGER KOMMUNE Oppsummering av resultatene Hovedmål Levanger oppnår gode resultater i borgerundersøkelsen. Borgerskåren på 77 er svært god og viser at innbyggerne er meget fornøyd

Detaljer

Fagforbundet R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker

Fagforbundet R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Fagforbundet Dato: 24.06.2014 Deres ref: Vår ref: Gunn Kari Skavhaug Arve Østgaard INNLEDNING Det er

Detaljer

BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I SKOLEN VÅREN 2015 2015/07/01

BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I SKOLEN VÅREN 2015 2015/07/01 BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I SKOLEN VÅREN 2015 OM UNDERSØKELSEN FORMÅL Undersøkelsen gjennomføres for å få økt forståelse av foreldrenes perspektiver og erfaringer med skolene i Bergen kommune.

Detaljer

Skolelederes ytringsfrihet

Skolelederes ytringsfrihet Skolelederes ytringsfrihet Undersøkelse blant skoledere i grunnskole og 2. - 10. september 2008 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING Prosjektinformasjon Kartlegge skolelederes

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2014 Levanger kommune

Borgerundersøkelsen 2014 Levanger kommune Borgerundersøkelsen 2014 Levanger kommune Presentasjon for kommunestyret 19.11.14 Hva måler Borgerundersøkelsen? - Hvilken oppfatning har innbyggerne om kommunen eller regionen som en plass å leve og bo

Detaljer

Brukerundersøkelser helse og omsorg 2017

Brukerundersøkelser helse og omsorg 2017 Brukerundersøkelser helse og omsorg 2017 Antall respondenter og svarprosent pr. undersøkelse 2017: Brukerundersøkelse Respondenter Svar Svarprosent Ergo- og fysioterapitjenesten - brukere 68 15 22 Helsestasjon

Detaljer

Fylkesmannen 2010 En undersøkelse av kommunenes erfaring med og oppfatning av Fylkesmannen. Rapport 2010:11 ISSN 1890-6583

Fylkesmannen 2010 En undersøkelse av kommunenes erfaring med og oppfatning av Fylkesmannen. Rapport 2010:11 ISSN 1890-6583 Fylkesmannen En undersøkelse av kommunenes erfaring med og oppfatning av Fylkesmannen Rapport :11 ISSN 189-6583 Innhold Hovedfunn og vurderinger... 3 1 Innledning... 6 1.1 Formålet med undersøkelsen...

Detaljer

NHO R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref:

NHO R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 27.01.2015 Deres ref: NHO Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er

Detaljer

Karmøy kommunes omdømme

Karmøy kommunes omdømme Karmøy kommunes omdømme Hovedfunn i omdømmeundersøkelsen 3. september 2007 Undersøkelsen er utført av Apeland Informasjon i samarbeid med Reputation Institute. Undersøkelsen er gjennomført med telefonintervju

Detaljer

Q1 Jeg er: 1 / 10. Spørreundersøkelse for ordførere og rådmenn Besvart: 19 Hoppet over: 0 100,00% 19. Ordfører 0,00% 0.

Q1 Jeg er: 1 / 10. Spørreundersøkelse for ordførere og rådmenn Besvart: 19 Hoppet over: 0 100,00% 19. Ordfører 0,00% 0. Spørreundersøkelse for ordførere og rådmenn 7 Q Jeg er: Besvart: 9 Hoppet over: Ordfører Rådmann % % % % % 5% 6% 7% 8% 9% % Ordfører Rådmann 9 TOTALT 9 / Spørreundersøkelse for ordførere og rådmenn 7 Q

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 1.12.2006-5.1.2007 Sendt til 2 456 personer (2 379 i 2005) Mottatt

Detaljer

Kommuneundersøkelse høst 2010 for Distriktssenteret - Kompetansesenter for distriktsutvikling

Kommuneundersøkelse høst 2010 for Distriktssenteret - Kompetansesenter for distriktsutvikling Kommuneundersøkelse høst 2010 for Distriktssenteret - Kompetansesenter for distriktsutvikling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på telefon (CATI) Populasjon

Detaljer

Presentasjon av Borgerundersøkelsen 2010

Presentasjon av Borgerundersøkelsen 2010 Presentasjon av Borgerundersøkelsen 2010 Et samarbeidsprosjekt mellom Høyskolen i Bodø og Sentio Research August 2010 Borgerundersøkelsen - Hvilken oppfatning har innbyggerne om kommunen eller regionen

Detaljer

Analyse av Tromsø kommunes omdømme Hovedfunn

Analyse av Tromsø kommunes omdømme Hovedfunn Analyse av Tromsø kommunes omdømme Hovedfunn Bakgrunnsinformasjon om undersøkelsen Datainnsamlingsmetode: Denne undersøkelsen er gjennomført av Apeland Informasjon og Reputation Institute på oppdrag fra

Detaljer

Resultatrapport Fylkesmannen i Østfold - Fylkesmannen 2010

Resultatrapport Fylkesmannen i Østfold - Fylkesmannen 2010 Resultatrapport Fylkesmannen i Østfold - Fylkesmannen 2010 En undersøkelse av kommunenes erfaring med og oppfatning av Fylkesmannen Resultater i prosent og antall svar Under presenteres resultatene for

Detaljer

Holdninger til helseforsikring. Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet Desember 2016

Holdninger til helseforsikring. Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet Desember 2016 Holdninger til helseforsikring Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet Desember 2016 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Formålet med undersøkelsen er å kartlegge holdninger til

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2014

Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2014 Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2014 Innhold Innledning...3 Metode, utvalg og gjennomføring...3 Feilmarginer...3 Signifikanstesting...4 Om rapporten...5 Hovedfunn...6 Registrarene...8 Bakgrunnsvariabler...8

Detaljer

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT 1 OPPSUMMERING - 9.995 av 14.089 medarbeidere valgte å delta i undersøkelsen og gir en svarprosent på 71%. Høyeste svarprosent ved Salten pd og Søndre

Detaljer

Kartlegging blant eksternvurderere av nasjonale prøver. Rapport fra MMI v/håkon Kavli og Wenche Berntsen August 2005

Kartlegging blant eksternvurderere av nasjonale prøver. Rapport fra MMI v/håkon Kavli og Wenche Berntsen August 2005 Kartlegging blant eksternvurderere av nasjonale prøver Rapport fra MMI v/håkon Kavli og Wenche Berntsen August 25 Forord På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet har MMI Univero gjennomført denne undersøkelsen

Detaljer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Utdanningsforbundet har ønsket å gi medlemmene anledning til å gi uttrykk for synspunkter på OECDs PISA-undersøkelser spesielt og internasjonale

Detaljer

Varierende grad av tillit

Varierende grad av tillit Varierende grad av tillit Tillit til virksomheters behandling av personopplysninger Delrapport 2 fra personvernundersøkelsen 2013/2014 Februar 2014 Innhold Innledning og hovedkonklusjoner... 3 Om undersøkelsen...

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 3.12.2008-8.1.2009 Sendt til 2 707 personer (2 703 i 2007) Mottatt

Detaljer

Lærervikarer. Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet

Lærervikarer. Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole juni Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Lærervikarer Medlemsundersøkelse blant lærere i grunnskolen og videregående skole 3. 19. juni 2013 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 3. 19. juni 2013

Detaljer

Undersøkelse gjennomført for

Undersøkelse gjennomført for Undersøkelse gjennomført for FolkevalgtBarometeret Juni 2011 Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på Kommune-Norge. NorgesBarometeret har siden 2005 gjennomført

Detaljer

Innhold. Liste over figurer

Innhold. Liste over figurer Brukerundersøkelse 008 Gjennomført oktober/november 008 Gjennomført av: Innhold Innledning... Datainnsamling... Presentasjon av resultater... Feilmarginer... Sammendrag... 5 Beskrivelse av utvalget...

Detaljer

I Foreldreundersøkelsen får foreldre og foresatte si sin mening om barnehagetilbudet, barnas trivsel og samarbeidet mellom hjem og barnehage.

I Foreldreundersøkelsen får foreldre og foresatte si sin mening om barnehagetilbudet, barnas trivsel og samarbeidet mellom hjem og barnehage. Resultater fra foreldreundersøkelsen i barnehage 2016 Foreldreundersøkelsen for barnehage ble gjennomført for første gang høsten 2016. 86 000 foreldre har svart på undersøkelsen, noe som gir en svarprosent

Detaljer

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Oppdragsgiver: Nord-Trøndelag Fylkeskommune avdeling for videregående opplæring Hovedtema: Lærlingeundersøkelsen 2012 1 Innhold FORORD... 5 OM RAPPORTEN... 6 SKALAGJENNOMSNITT...

Detaljer

Innbyggermedvirkning i kommunereformen. Erfaringer med bruk av folkeavstemninger og innbyggerundersøkelser

Innbyggermedvirkning i kommunereformen. Erfaringer med bruk av folkeavstemninger og innbyggerundersøkelser Innbyggermedvirkning i kommunereformen Erfaringer med bruk av folkeavstemninger og innbyggerundersøkelser Formål Fremskaffe erfaringer med de to mest brukte måtene å høre innbyggere på i forbindelse med

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 3.12.2007-6.1.2008 Sendt til 2 503 personer (2 456 i 2006) Mottatt

Detaljer

OMDØMMEUNDERSØKELSE GJENNOMFØRT

OMDØMMEUNDERSØKELSE GJENNOMFØRT OMDØMMEUNDERSØKELSE GJENNOMFØRT AV OM UNDERSØKELSEN BAKGRUNN Kontrollutvalgssekretariatet for Midt-Norge IKS (KonSek) er et interkommunalt selskap som ivaretar sekretariatsfunksjonen til kontrollutvalgene

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst /11 RESULTATER FRA BRUKERUNDERSØKELSE I SFO VÅREN 2011

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst /11 RESULTATER FRA BRUKERUNDERSØKELSE I SFO VÅREN 2011 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201001108 : E: 030 A20 &34 : Harald Nedrelid Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 05.09.2011 70/11 RESULTATER

Detaljer

Laget for. Språkrådet

Laget for. Språkrådet Språkarbeid i staten 2012 Laget for Språkrådet Laget av Kristin Rogge Pran 21. august 2012 as Chr. Krohgs g. 1, 0133 Oslo 22 95 47 00 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Holdninger og kjennskap

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 30.05.2012 kl. 09.15 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2.ETG. RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Rehabiliteringsvirksomheten, Psykisk helse og Helsetjenesten - Brukerundersøkelser 2011

Rehabiliteringsvirksomheten, Psykisk helse og Helsetjenesten - Brukerundersøkelser 2011 Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2011/738 Saksbehandler: Unni Thingberg Rehabiliteringsvirksomheten, Psykisk helse og Helsetjenesten - Brukerundersøkelser 2011 Bakgrunn Kommunestyret vedtok ved behandling

Detaljer

Folkevalgtbarometeret. Undersøkelse blant norske kommunestyrerepresentanter

Folkevalgtbarometeret. Undersøkelse blant norske kommunestyrerepresentanter Folkevalgtbarometeret Undersøkelse blant norske kommunestyrerepresentanter på oppdrag fra Påstandene Min kommune er god på tilrettelegging av forskningsaktiviteter i kommunen Kommunen bør prioritere forskning

Detaljer

Undersøkelse blant produsentlagsledere og AUmedlemmer

Undersøkelse blant produsentlagsledere og AUmedlemmer Undersøkelse blant produsentlagsledere og AUmedlemmer i TINE Undersøkelsen er gjennomført ved bruk av Questback i perioden 25. oktober til 4. november 2016 Invitasjon til å svare ble sendt ut til samtlige

Detaljer

UIB - BRITA BRUKERUNDERSØKELSE

UIB - BRITA BRUKERUNDERSØKELSE UIB - BRITA BRUKERUNDERSØKELSE Hovedrapport 2012 KORT OM UNDERSØKELSEN Metode: Web-undersøkelse: E-mail via lenke Utvalg: Ansatte ved UiB Antall intervju: n=684 Svarprosent: 34 % Datainnsamlingsperiode:

Detaljer

Oppsummering av Kommunelederundersøkelsen Hva mener kommunale ledere om bosetting og integrering av flyktninger?

Oppsummering av Kommunelederundersøkelsen Hva mener kommunale ledere om bosetting og integrering av flyktninger? lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Notat Oppsummering av Kommunelederundersøkelsen 2010 - Hva mener kommunale ledere om bosetting og integrering av flyktninger? For å nå målsettingene om rask bosetting

Detaljer

Utdanningspolitiske saker

Utdanningspolitiske saker Utdanningspolitiske saker Web-undersøkelse blant foreldre 6. 14. desember 2016 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 6. 14. desember 2016 Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer: 849 Kartlegge

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2009

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2009 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2009 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 14.12.2009-20.1.2010 Sendt til 2 720 personer (2 707 i 2008) Mottatt

Detaljer

Rapport. Klimatilpasning Klimatilpasning i kommuner, fylkeskommuner og blant fylkesmenn

Rapport. Klimatilpasning Klimatilpasning i kommuner, fylkeskommuner og blant fylkesmenn Rapport Klimatilpasning 2007 Klimatilpasning i kommuner, fylkeskommuner og blant fylkesmenn Klimatilpasning 2007 Klimatilpasning i kommuner, fylkeskommuner og blant fylkesmenn Innhold Forord........................................................................................

Detaljer

BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE VÅREN 2015

BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE VÅREN 2015 BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE VÅREN 2015 OM UNDERSØKELSEN FORMÅL Undersøkelsen gjennomføres for å få økt forståelse av de foresattes perspektiver og erfaringer med barnehagene. Resultatene

Detaljer

Bruk av vikarer i barnehagen

Bruk av vikarer i barnehagen Bruk av vikarer i barnehagen Medlemsundersøkelse blant førskolelærere 11. 28. juni 2013 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 11. 28. juni 2013 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer