Kundetilfredshet skadeforsikring Norge 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kundetilfredshet skadeforsikring Norge 2013"

Transkript

1 Kundetilfredshet skadeforsikring Norge 2013 Hovedresultater fra EPSI sin kundetilfredshetsstudie av skadeforsikring i Norge presenteres under. Analysen av forsikringsbransjen i Norge baserer seg på 2500 dybdeintervjuer per telefon med privatpersoner og bedriftskunder i Norge. Intervjuene er blitt gjennomført i perioden 2. september til 27. oktober. Norstat Norge AS har stått for feltarbeidet på oppdrag fra EPSI Norge. Personmarkedstudien viser at: - Skadeforsikringsbransjen har et godt omdømme og nyter høy tillit hos kundene. - Kundene har høye forventninger til sine forsikringsselskap, men opplever samtidig både produktet og servicen som meget bra. - Forsikringsselskapene er bedre på å tydeliggjøre hva man får for pengene sammenlignet med både banker og telekomselskap. - Andelen kunder som har klaget er meget lav. - Summen av dette gir en kundetilfredshet og kundelojalitet som er på sitt høyeste nivå i målingens historie. - Et tydelig forbedringsområde for bransjen er å bli bedre på å opprettholde en dialog med kundene, og herunder forsikre seg om at kundene er rett forsikret. - Det er i år Sparebank 1 Forsikring som skårer best i denne studien, tett fulgt av både Frende og Gjensidige. - Jevnt over så er kunder som har hatt en skadesak mer tilfredse enn kunder som ikke har hatt det. - Håndteringen av forsikringssaker oppleves fortsatt som meget god, selv om studien viser en viss tilbakegang. Frendes kunder er mest fornøyd med skadesakshåndteringen av de målte selskapene. - 3 av 4 kunder er sikre på at de er kunde hos samme forsikringsselskap om ett år - 83% av de spurte har tegnet reiseforsikring Bedriftsmarkedstudien viser at: - Norske bedrifter er også mer tilfreds med sine forsikringsleverandører enn hva de er med sine banker og telekomleverandører. - Det er KLP som kan vise til best kundetilfredshet, og scorer jevnt over høyere enn sine konkurrenter på alle målte parametrene. - Håndteringen av forsikringssaker oppleves som god, men ligger noe lavere enn tidligere. - Jevnt over så er kundetilfredsheten hos bedrifter som har hatt en skadesak i løpet av det siste året noe høyere enn de bedrifter som ikke har hatt det. 1

2 HOVEDRESULTAT «En indeksverdi over peker på en sterk relasjon mellom forsikringsselskapet og kunden» Kundetilfredshet og kundelojalitet er to viktige nøkkelindikatorer for bedrifter og organisasjoner. Resultatene i studien presenteres på en skala fra 0 til 100. Dette er en indeksverdi (ikke en prosentverdi). Jo høyere verdi desto bedre anser kundene at leverandøren oppfyller deres krav og forventninger. Ut over disse to nøkkeltallene så studeres også fem andre områder/aspekter i EPSImodellen (image, forventninger, produktkvalitet, servicekvalitet samt verdi for pengene) for å forklare hva som gjør kundene tilfredse og lojale. Målinger under Målinger fra Målinger over = lavt (selskapet har vanskeligheter med å motivere kundene til å bli) = gjennomsnittlig = høyt (peker på en sterk relasjon mellom leverandør og kunde) PERSONMARKED Årets måling viser at nordmenns tilfredshet med skadeforsikring har økt og er på sitt høyeste nivå i målingens historie. Samlet sett så er nordmenn vesentlig mer tilfreds med forsikringsselskapene enn med banker og telekomselskap. 85 EPSI-Norge - Privatmarkedsstudier Forsikring Mobil Bank Digital-TV Bredbånd 55 Omdømme Forventninger Produktkvalitet Servicekvalitet Verdi for pengene Kundetilfredshet Lojalitet I tabellen under vises kundetilfredsheten for bransjen de siste 8 årene. Årets studie viser relativt små forskjeller mellom de målte aktørene, og det er slik at alle leverandørene kan vise til sin beste skår i denne målingen. Sparebank 1 Forsikring er selskapet som med en indeksverdi på presterer best. Frende og Gjensidige ligger like bak med en skår på 73,5. 2

3 Tabell 1, Kundetilfredshet Skadeforsikring PM Feilmargin 2013 DNB Skadeforsikring 66,2 66,2 66,3 67,8 68,4 2,3 Frende 72,6 73,3 73,5 2,0 Gjensidige 67,5 69,4 69,1 71,2 68,4 72,1 69,1 73,5 1,9 If 68,2 66,6 67,8 68,8,6 68,5 68,9 71,5 2,2 Sparebank 1 Forsikring 72,5,0 71,1 69,7 69,7 72,7 71,3,0 2,6 Tryg 67,3 69,5 68,8,9 68,2 72,0 71,5 73,3 2,4 Andre 73,1 72,7 72,3 69,1,7 73,3 74,6 74,7 3,1 Bransjesnitt 68,6 68,9 69,1 69,9 67,8 71,0,5 73,1 * Andre inkluderer forsikringsselskap som Enter, Jernbanepersonalets Bank og Forsikring, Codan, KLP, Eika, og Storebrand. Indeksverdien for denne gruppen utgjør et gjennomsnitt av alle intervjuene som er gjennomført på disse selskapene. Figuren under viser kundeprofilen for de målte selskapene. Den vertikale aksen viser indeksverdien fra 0 og 100, mens den horisontale aksen viser de målte aspektene: Omdømme/image, Forventninger, Produktkvalitet, Servicekvalitet, Verdi for pengene, Kundetilfredshet og til slutt Lojalitet. 90 EPSI-Norge - Forsikring PM Kundeprofil 85 Omdømme Forventninger Produktkvalitet Servicekvalitet Verdi for pengene Kundetilfredshet Lojalitet DNB Skadeforsikring Frende Gjensidige If Sparebank 1 Forsikring Tryg Andre Bransjesnitt Høy kundelojalitet Målingen avdekker at over halvparten av kundene har vært kunde hos sitt nåværende forsikringsselskap i mer enn 10 år. Videre så sier 3 av 4 kunder at de er sikre på at de er kunder hos sitt forsikringsselskap om ett år. Skadesak Jevnt over så viser studien at kunder som har hatt en skadesak er mer tilfredse enn kunder som ikke har hatt det. Kunder som har hatt en skadesak opplever å bli godt ivaretatt av kompetente medarbeidere hos sine forsikringsselskap. I tillegg til dette uttrykker de fleste god tilfredshet med utfallet av skadesaken. Blant de målte aktørene så er det i år Frende sine kunder som uttrykker høyest tilfredshet med skadesakshåndteringen, men forskjellene mellom leverandørene er ikke signifikante. 3

4 BEDRIFTMARKED Norske bedrifters tilfredshet med sine forsikringsleverandører har ikke hatt samme utvikling som privatmarkedet, og kundetilfredsheten har ikke endret seg vesentlig de siste par årene. Som i 2011 og i 2012 så er det KLP som blant de målte aktørene kan vise til den høyeste kundetilfredsheten. Blant de andre aktørene så viser målingen at If i år tangerer sitt beste resultat på denne målingen, mens Tryg fortsatt skårer lavest. Tabell 2, Kundetilfredshet Skadeforsikring BM Feilmargin 2013 Gjensidige,6 67,8 66,0 66,8 66,4 69,8 69,4 68,9 1,6 If,5 69,0 64,6,9,6 68,5 67,7 69,0 2,0 KLP 72,4 72,5 71,4 2,1 Sparebank 1 Forsikring,6 67,1 66,0 67,2 68,3 67,7 2,1 Tryg 64,8 66,8,2 66,2 68,9 66,2,5 3,0 Andre 66,1,5,3 67,9 68,3,3,5 68,7 2,2 Bransjesnitt,5 68,5,2 66,6 67,1 68,7 69,2 68,6 * Andre forsikringsselskap inkluderer bl.a. KNIF, NEMI, Eika, Codan, Frende, Protector, Storebrand med flere. Indeksverdien for denne gruppen utgjør et gjennomsnitt av alle intervjuene som er gjennomført på disse selskapene. I figuren under er kundeprofilen vist. Den vertikale aksen viser indeksverdien og kan ta en verdi mellom 0 og 100, mens den horisontale aksen viser de målte aspektene. 90 EPSI-Norge - Forsikring BM Kundeprofil 85 Omdømme Forventninger Produktkvalitet Servicekvalitet Verdi for pengene Kundetilfredshet Lojalitet Gjensidige If KLP Sparebank 1 Forsikring Tryg Andre Bransjesnitt Skadesak Bedriftskundenes tilfredshet med håndteringen av skadesaker ligger omtrent på nivå med tidligere. Det er KLP sine kunder som uttrykker høyest tilfredshet med skadesakshåndteringen blant de målte aktørene, dog så er forskjellene mellom leverandørene relativt små. 4

5 SKADEFORSIKRING I NORGE SAMMENLIGNET MED NORDEN EPSI gjør tilsvarende målinger i flere andre land. Figurene under viser resultatene fra kundeundersøkelsen i de andre nordiske landene. Figuren under viser at det er danskene som er mest tilfredse med sine forsikringsselskap. Skadeforsikring PM Trenden i kundetilfredshet i Norden Danmark Finland Norge Sverige Skadeforsikring BM Trenden i kundetilfredshet i Norden Danmark Finland Norge Sverige OM STUDIEN Feltarbeidet ble gjennomført i perioden 2. september til 27. oktober av Norstat Norge AS. Totalt er det gjennomført 1300 personintervjuer og nesten 1200 bedriftsintervjuer per telefon. Personer i alderen år som er bosatt i Norge, samt bedrifter i Norge med én ansatt eller mer er blitt intervjuet. Populasjonen er trukket fra databasen til Bisnode. Spørreskjemaet inneholder over 40 spørsmål. Spørsmålene besvares på en skala fra 1-10 der 1 betyr "ikke fornøyd / ikke enig" og 10 betyr "svært fornøyd / helt enig". Et intervju tok i snitt ca 13 minutter. Feilmarginene i tabellene forteller om signifikansnivåene. På bransjenivå så er endringer på mer enn 1 enhet signifikant. At en differanse er statistisk signifikant innebærer at man med en viss grad av sikkerhet (konfidens) kan si at forskjellen mellom to enheter er for stor til å være et resultat av tilfeldigheten. EPSI bruker 95 % signifikansnivå som standard. Forklaringsgraden er i snitt 66 prosent i PM studien og 67 prosent i BM studien. Forklaringsgraden angir hvor mye av den totale variasjonen i kundetilfredshet som kan forklares av modellen (i dette tilfellet image/omdømme, forventninger, opplevd kvalitet og opplevd verdi for pengene). 5

6 EPSI SETTER KUNDEN I SENTRUM Rating byrået EPSI samler inn, analyserer og sprer informasjon om kunders forventninger, opplevd kvalitet og verdivurdering av varer og tjenester. EPSI Rating er en nonprofit organisasjon som har til hensikt å være en støtte i utviklingen av norsk konkurransekraft. EPSI gjennomfører kundetilfredshetsmålinger i flere Europeiske land, og det er Handelshøyskolen i Stockholm som er faglig garantist på verktøy/metode og et koordinerende ledd mellom EPSI-aktørene. Se for mer informasjon. For ytterligere informasjon, ta kontakt med: Fredrik Høst, Daglig Leder EPSI Norway E-post: eller telefon

Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2008

Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2008 Norsk Gallup Institutt AS Storgata 33a Postboks 9016 Grønland 0133 OSLO Norway t +47 23 29 16 00 f +47 23 29 16 01 e info@tns-gallup.no w www.tns-gallup.no Org nr NO 890 660 002 MVA Kundetilfredshetsundersøkelse

Detaljer

HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013

HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013 OPPSUMMERING AV RESULTATENE HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013 i Norge gjennomførte i juni 2013 en nettbasert undersøkelse blant sine medlemmer. 377 næringsmedlemmer i HANEN-mottok undersøkelsen

Detaljer

KRISINO 2008 Rapport. Gjennomført av. Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco. i samarbeid med/støtte fra:

KRISINO 2008 Rapport. Gjennomført av. Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco. i samarbeid med/støtte fra: KRISINO 2008 Rapport Gjennomført av Næringslivets sikkerhetsråd og Perduco i samarbeid med/støtte fra: Embetsmannsutvalget mot økonomisk kriminalitet (EMØK), Næringslivets Hovedorganisasjon, Deloitte,

Detaljer

Effekten av regional arbeidsmarkedsmobilitet for sysselsettingsvekst i økonomien totalt og for kunnskapsbasert

Effekten av regional arbeidsmarkedsmobilitet for sysselsettingsvekst i økonomien totalt og for kunnskapsbasert Effekten av regional arbeidsmarkedsmobilitet Økonomiske analyser 5/2005 Effekten av regional arbeidsmarkedsmobilitet for sysselsettingsvekst i økonomien totalt og for kunnskapsbasert tjenesteyting * Lasse

Detaljer

Bransjeregnskapet for Yrkesskadeforsikringer pr. 31. desember 2009

Bransjeregnskapet for Yrkesskadeforsikringer pr. 31. desember 2009 FINANSTILSYNET Avdeling for finans- og forsikringstilsyn 8. november 21 Bransjeregnskapet for Yrkesskadeforsikringer pr. 31. desember Innholdsfortegnelse. Innledning side 3 1. Bransjeregnskapet pr. 31.

Detaljer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer 2015 DNB Forskning levert av Menon Business Economics ved Leo Grünfeld, Jens Fredrik Skogstrøm og Marcus Gjems Theie i samarbeid med professor Hans

Detaljer

Oxford Research: Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no

Oxford Research: Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no Meninger fra klasserommet Analyse av Elevundersøkelsen 2010 Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK Oxford Research

Detaljer

Ungdoms bruk av rusmidler Hovedresultater fra de årlige ungdomsundersøkelsene 1968-2007

Ungdoms bruk av rusmidler Hovedresultater fra de årlige ungdomsundersøkelsene 1968-2007 Astrid Skretting SIRUS Ungdoms bruk av rusmidler Hovedresultater fra de årlige ungdomsundersøkelsene 98-7 De årlige spørreskjemaundersøkelsene i aldersgruppa - år viser at mens alkoholforbruket blant ungdom

Detaljer

Havfisketurisme en lønnsom vekstnisje

Havfisketurisme en lønnsom vekstnisje Rapport Havfisketurisme en lønnsom vekstnisje MENON-PUBLIKASJON NR. 35/2013 Oktober 2013 Av Anniken Enger, Endre Kildal Iversen og Lisbeth Iversen Innhold 1. Sammendrag... 2 2. Innledning... 4 2.1. Problemstilling

Detaljer

Klarer selvstendig næringsdrivende å opprettholde sin virksomhet over tid?

Klarer selvstendig næringsdrivende å opprettholde sin virksomhet over tid? Økonomiske analyser2/10 Klarer selvstendig næringsdrivende å opprettholde sin virksomhet over tid? Klarer selvstendig næringsdrivende å opprettholde sin virksomhet over tid? Lasse Sigbjørn Stambøl Mange

Detaljer

Kjennskap og kunnskap om lavenergi og passivhus

Kjennskap og kunnskap om lavenergi og passivhus Kjennskap og kunnskap om lavenergi og passivhus Undersøkelse blant arkitekter og rådgivende ingeniører 18. 31. oktober 2012 Oppdragsgiver: Lavenergiprogrammet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring:

Detaljer

Hvor stor andel av kulturnæringen i Møre og Romsdal drives med offentlig støtte?

Hvor stor andel av kulturnæringen i Møre og Romsdal drives med offentlig støtte? RAPPORT Hvor stor andel av kulturnæringen i Møre og Romsdal drives med? MENON-PUBLIKASJON NR. 37/2012 Oktober 2012 Av Anne Espelien Innhold 1. Innledning... 2 2. Flest sysselsatte i kulturnæringen som

Detaljer

Moderne familier - tradisjonelle valg

Moderne familier - tradisjonelle valg // Rapport // Nr 2 // 2009 Moderne familier - tradisjonelle valg - en studie av mors og fars uttak av foreldrepermisjon Moderne familier tradisjonelle valg 1 NAV-rapport 2/2009 Moderne familier tradisjonelle

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Holdninger til registrering av private domenenavn under.no

Holdninger til registrering av private domenenavn under.no Norsk Gallup Institutt AS Storgata 33a Postboks 9016 Grønland 0133 OSLO Norway t +47 23 29 16 00 f +47 23 29 16 01 e info@tns-gallup.no w www.tns-gallup.no Org nr NO 890 660 002 MVA Holdninger til registrering

Detaljer

HAR KVANTITATIVE ANALYSER NOEN VERDI I UTVELGELSEN AV AKSJEFOND?

HAR KVANTITATIVE ANALYSER NOEN VERDI I UTVELGELSEN AV AKSJEFOND? MAGMA 0315 FAGARTIKLER 41 HAR KVANTITATIVE ANALYSER NOEN VERDI I UTVELGELSEN AV AKSJEFOND? O STEIN SVALESTAD er master i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Bergen og senior investeringskonsulent i Gabler

Detaljer

Notat 11/2013. Videregående opplæring for voksne en vei ut av arbeidsledigheten?

Notat 11/2013. Videregående opplæring for voksne en vei ut av arbeidsledigheten? Notat 11/2013 Videregående opplæring for voksne en vei ut av arbeidsledigheten? Videregående opplæring for voksne en vei ut av arbeidledigheten? Magnus Fodstad Larsen, Karl Bekkevold og Sigrid Holm Vox

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Melhus kommune 1 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/3606 VURDERING AV GRUNNSKOLEN I MELHUS 2012 Saksbehandler: Egil Johannes Hauge Arkiv: A20 Saksnr.: Utvalg Møtedato Behandling i Komite for liv og lære

Detaljer

Fysisk aktivitet blant voksne og eldre KORTVERSJON

Fysisk aktivitet blant voksne og eldre KORTVERSJON Fysisk aktivitet blant voksne og eldre KORTVERSJON Resultater fra en kartlegging i 2008 og 2009 1 Innhold Bare 1 av 5 Bare 1 av 5 3 Om undersøkelsen 5 Ulikheter i befolkningen 6 Variasjoner i aktivitetene

Detaljer

Rusmiddelbruk blant unge voksne, 21-30 år Resultater fra spørreskjemaundersøkelser 1998, 2002 og 2006

Rusmiddelbruk blant unge voksne, 21-30 år Resultater fra spørreskjemaundersøkelser 1998, 2002 og 2006 Rusmiddelbruk blant unge voksne, 21-30 år Resultater fra spørreskjemaundersøkelser 1998, 2002 og 2006 Marte K. Ødegård Lund Astrid Skretting Karl Erik Lund SIRUS rapport nr. 8/2007 Statens institutt for

Detaljer

Evaluering av MOT i ungdomsskolen

Evaluering av MOT i ungdomsskolen R Evaluering av MOT i ungdomsskolen Rapport 2010-05 Proba-rapport nr. 2010-05, Prosjekt nr. 916 ISSN: 1891-8093 HB, LEB, 9. september 2010 Offentlig Rapport 2010-05 Evaluering av MOT i ungdomsskolen Utarbeidet

Detaljer

Notat 3/2011. Behovet for å styrke den digitale kompetansen i den norske befolkningen

Notat 3/2011. Behovet for å styrke den digitale kompetansen i den norske befolkningen Notat 3/2011 Behovet for å styrke den digitale kompetansen i den norske befolkningen Behovet for å styrke den digitale kompetansen i den norske befolkningen Karl Bekkevold ISBN 978-82-7724-163-0 Vox 2011

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

BRUK AV RUSMIDLER BLANT NORSKE 15-16 ÅRINGER

BRUK AV RUSMIDLER BLANT NORSKE 15-16 ÅRINGER BRUK AV RUSMIDLER BLANT NORSKE 15-16 ÅRINGER Resultater fra den norske delen av de europeiske skoleundersøkelsene ESPAD 1995, 1999 og 2003 Astrid Skretting Elin K. Bye SIRUS rapport nr. 5/2003 Statens

Detaljer

Elevundersøkelsen. Harald Furre, Inger-Johanne Danielsen, Rune Stiberg-Jamt. Oxford Research. Einar M. Skaalvik

Elevundersøkelsen. Harald Furre, Inger-Johanne Danielsen, Rune Stiberg-Jamt. Oxford Research. Einar M. Skaalvik Analyse av den nasjonale undersøkelsen Elevundersøkelsen 2006 Harald Furre, Inger-Johanne Danielsen, Rune Stiberg-Jamt Oxford Research Einar M. Skaalvik Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet Oxford

Detaljer

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Medlemsundersøkelse 15. - 21. september 2010 Oppdragsgiver: Utedanningsforbundet

Detaljer

Medieinvesteringens effekt

Medieinvesteringens effekt Medieinvesteringens effekt Er det en klar positiv sammenheng mellom bedrifters medieinvesteringer og deres inntrykk i befolkningen? Ragnhild S. T. Kræmer Masteroppgave i Ledelse og Organisasjonsvitenskap

Detaljer

1 HVA I ALL VERDEN HAR

1 HVA I ALL VERDEN HAR 1 HVA I ALL VERDEN HAR SKJEDD I REALFAGENE? I dette første kapitlet vil vi gå rett på sak og gi noen data om elevprestasjoner fra TIMSS-undersøkelsen i 2003. Vi vil vise hvordan norske elever presterer

Detaljer

Omfanget av vold og overgrep mot kvinner med fysiske funksjonsnedsettelser

Omfanget av vold og overgrep mot kvinner med fysiske funksjonsnedsettelser ØF - notat nr.08/2005 Omfanget av vold og overgrep mot kvinner med fysiske funksjonsnedsettelser En sammenlignende spørreundersøkelse om vold og overgrep mot kvinner med og uten fysiske funksjonsnedsettelser

Detaljer

FRAMGANG, MEN LANGT FRAM NORSKE ELEVERS PRESTASJONER I MATEMATIKK OG NATURFAG I TIMSS 2011

FRAMGANG, MEN LANGT FRAM NORSKE ELEVERS PRESTASJONER I MATEMATIKK OG NATURFAG I TIMSS 2011 Liv Sissel Grønmo Torgeir Onstad trude nilsen arne hole helmer aslaksen inger christin borge FRAMGANG, MEN LANGT FRAM NORSKE ELEVERS PRESTASJONER I MATEMATIKK OG NATURFAG I TIMSS 2011 Framgang, men langt

Detaljer