Sterk vekst gir tidenes resultat

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sterk vekst gir tidenes resultat"

Transkript

1 FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS-KAPITAL PÅ OVER MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT MEDARBEIDERE OG ET OMFATTENDE KONTORNETT I DANMARK, NORGE, SVERIGE, FINLAND, ESTLAND, LATVIA, LITAUEN, IRLAND OG NORDIRLAND. I TILLEGG HAR KONSERNET KONTORER BLANT ANNET I LONDON, LUXEM- BOURG OG WARSZAWA. FOKUS BANK HAR HOVEDKONTOR I TRONDHEIM, 55 KONTORER OG TOTALT MEDARBEIDERE. Sterk vekst gir tidenes resultat Tar markedsandeler for 13. kvartal på rad. Kraftig vekst i nye bedriftskunder. Markedsandelen er nå ca 7,5 % på utlån. God vekst i privatkunder med god økonomi. Første norske bank som lanserte boliglån med 15 års fastrente. Underliggende utlånsvekst på 25 prosent og innskuddsvekst på 37 prosent siste 12 måneder. Vekst i inntekter på 18 prosent. Resultatfremgang på 36 prosent. 21 prosent avkastning på egenkapital. Forbedring i kostnads/inntekts relasjonen fra 64.5 prosent til 59,3 prosent. Rapporten omfatter bankaktiviteter Norge. Fra resultatregnskapet Bankaktiviteter Norge kvartal kvartal Indeks Året (Mill kr) / Netto renteinntekter Netto provisjonsinntekter Handelsintekter Øvrige inntekter Sum inntekter Driftskostnader Resultat før tap Tap på utlån Resultat før skatt Utlån (ultimo) Innskudd (ultimo) Risikovektede poster (gj.snitt) Allokert kapital (gj.snitt) Avkastning før tap på allokert kapital, % 21,4 17,2 17,1 Avkastning etter tap på allokert kapital, % 21,5 19,2 17,7 Kostnader/Inntekter, % 59,3 64,5 64,5 1 Resultatrapport

2 - Fokus Bank fortsetter den høye veksten og tar markedsandeler for 13. kvartal på rad. Den viktigste årsaken til denne langvarige veksten er at våre kunder er tilfredse, sier adm. direktør Thomas F. Borgen i Fokus Bank. Totale utlån ved kvartalets slutt var 135,6 milliarder kroner. Underliggende utlånsvekst var 25 prosent siste 12 måneder. Markedsveksten i Norge var i underkant av 16 prosent. Veksten er sterkest blant solide bedriftskunder og privatkunder med god økonomi. I årets tre første kvartaler ble resultatet før tap 900 millioner kroner, mot 664 millioner kroner i samme periode i 2006, en fremgang på 36 prosent. I privatmarkedet har veksten vært sterkest blant kunder med god økonomi og et bredt behov for finansielle tjenester. Tidligere i år lanserte Fokus Bank som den første norske banken boliglån med 15 års rentebinding. Det nye produktet ble meget godt mottatt av markedet og har bidratt til den gode utviklingen i privatmarkedet. Nå lanserer Fokus Bank boliglån med 20 års fast rente. I bedriftsmarkedet er markedsandelen fortsatt høyest blant de største bedriftene. For bedrifter med mer enn en milliard i omsetning er Fokus Bank hovedbank for ca 14 %. Markedsandelen blant solide bedrifter med noe mindre omsetning er i kraftig vekst. Fokus Bank har over lang tid satset målrettet for å opprettholde og ytterligere styrke posisjonen som en foretrukket leverandør av finansielle tjenester til kunder både i privat- og i bedriftsmarkedet som ønsker god rådgivning, innovative løsninger og internasjonal kompetanse. For ytterligere informasjon om banken: Kommunikasjonsdirektør Bjørn Langli Mobilnr.: Fokus Bank 7466 Trondheim Tlf.: Internett: - Et sentralt virkemiddel er satsingen på rekruttering og utvikling av dyktige og serviceinnstilte medarbeidere. Denne satsingen kan vi nå høste fruktene av, sier Borgen. Nylig gjennomførte målinger viser at Fokus Banks kunder er blant de mest fornøyde. Fokus Bank er opptatt av kontinuerlig forbedring av det kunderettede tilbudet. Fra nyttår styrkes arbeidet for å måle kundetilfredshet ytterligere. Et nytt system gjør det mulig med umiddelbar tilbakemelding etter kontakt med banken på nett, telefon eller kundemøte. Fullstendig resultatrapport etter årets tre første kvartaler for Danske Bank finnes på 2 Resultatrapport

3 Kvartalsrapport En rekke nye kunder og økt aktivitet blant bankens etablerte kunder har medført en vekst i utlån på 24,5 milliarder kroner de siste 12 måneder til en samlet utlånsmasse på 135,6 milliarder kroner. Dette tilsvarer en vekst på 22 prosent. Underliggende vekst var 26,7 milliarder kroner eller 25 prosent når salget av seks kontorer i perioden tas hensyn til. Tilsvarende har den underliggende innskuddsveksten vært 37 prosent og banken har nå en innskuddsmasse på 59,8 milliarder kroner. Bankens samlede inntekter har økt med 18 prosent fra samme periode Fremgangen er bred og gjelder samtlige av bankens virksomhetsområder. Økt forretningsomfang med de mange nye kundene som har valgt Fokus Bank de senere år, har resultert i at inntekter knyttet til sparing, rente- og valutamegling og annen rådgivningsbasert aktivitet har økt betydelig. Hittil i 2007 har summen av netto provisjonsinntekter og øvrige inntekter utgjort 34 prosent av de samlede driftsinntektene. Driftsresultatet før tap på utlån ble 900 millioner kroner sammenlignet med 664 millioner kroner i samme periode 2006, en fremgang på 36 prosent. Under tap på utlån ble det inntektsført 2 millioner kroner slik at resultatet etter tap ble 902 millioner kroner, en fremgang på 159 millioner kroner eller 21 prosent fra samme periode i Avkastning før tap og skatt på egenkapital var 21 prosent i perioden. I tilsvarende periode i 2006 var avkastningen 17 prosent. 3 Resultatrapport

4 Virksomheten Fokus Bank er i dag en foretrukket leverandør av finansielle tjenester til privatog bedriftskunder som ønsker god rådgivning, innovative løsninger og internasjonal kompetanse. Banken fortsetter å ta markedsandeler. Dette er et resultat av investeringer over flere år, spesielt i en målrettet rekruttering og utvikling av kompetente medarbeidere. Fokus Bank er til stede i de aller fleste av de større byene i Norge. Gjennom etablering av egne kontorer i henholdsvis Ålesund, Bodø, Kristiansand og Fredrikstad de to siste år og kjøpet av eiendomsmeglerkjedene Krogsveen i 2005 og Nylander i 2006 er banken godt representert over hele landet. Banken arbeider etter en regional organisasjonsmodell med høy lokal kompetanse og beslutningsmyndighet. Kontorene og regionale finanssentre er de sentrale kanalene for betjening av kunder. Videre arbeides det aktivt med å utvikle nettløsningene og telefoni til betjeningskanaler som kan supplere, og for mange kunder erstatte kontoret som den mest hensiktsmessige kanal for å få utført sine banktjenester i. I bedriftsmarkedet har Fokus Bank en markedsandel på over 7 prosent målt som andel av samlet utlånsvolum blant kredittinstitusjoner. Posisjonen blant de største virksomhetene er særlig sterk med en markedsandel på ca. 15 prosent. Bankens erfaring i dette kompetansekrevende markedet skaper nå svært gode resultater i satsingen på solide bedrifter av mindre størrelse. I personmarkedet har banken en markedsandel på i underkant av 5 prosent. Veksten i personmarkedet har vært sterkest blant kunder med god økonomi og med behov for et bredt spekter av banktjenester. Satsingen på kunder med god økonomi har resultert i at bankens markedsandel innenfor dette kundesegmentet er vesentlig høyere. Innenfor spareområdet er bankens strategi å gi produkt- og produsentnøytral rådgivning - det vil si rådgivning basert på den enkelte kundes behov. Banken tilbyr derfor, i tillegg til konsernets egne produkter, også produkter fra andre anerkjente leverandører. 4 Resultatrapport

5 Fokus Bank prioriterer arbeidet med kredittkvalitet og har spesielt god nytte av konserntilhørigheten innenfor dette området. Nytt regelverk for kapitaldekning som gradvis implementeres frem mot 2010, forventes å styrke Fokus Banks relative konkurranseevne. Netto renteinntekter Netto renteinntekter var millioner kroner i perioden 1. januar til 30. september 2007, en økning på 232 millioner kroner eller 19 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Den kraftige veksten i forretningsvolum mer enn oppveier lavere kundemarginer og bortfall av inntekter fra solgte kontorer. Andre driftsinntekter 752 millioner kroner er inntektsført under netto provisjonsinntekter og øvrige inntekter. Dette er en økning på 113 millioner kroner eller 18 prosent fra tilsvarende periode i Eiendomsmegler-virksomheten har bidratt med 29 millioner kroner av økningen. Veksten forøvrig er knyttet til økt aktivitet innenfor de fleste områder. Spesielt utmerker sparing og rente- og valutaområdet seg med høy aktivitet. Videre har virksomheten innenfor betalingstjenester og kredittkortområdet vært økende. Summen av netto provisjonsinntekter og øvrige inntekter utgjorde i perioden 34 prosent av bankens samlede inntekter. Driftskostnader Bankens driftskostnader har økt med 109 millioner kroner, fra millioner kroner i 2006 til millioner kroner i Av kostnadsveksten på 9 prosent kan 5 prosentpoeng henføres til eiendomsmegling. 5 Resultatrapport

6 Tap på utlån Gjennom 2007 er bankens tapsnedskrivninger redusert med 112 millioner kroner til 291 millioner kroner. Tatt hensyn til konstaterte tap og inngang på tidligere perioders konstaterte tap er det inntektsført 2 millioner kroner under tap på utlån og garantier i perioden. I tilsvarende periode i 2006 ble det inntektsført 79 millioner kroner. Det lave tapsnivået må ses i sammenheng med at banken gjennom en årrekke har arbeidet med å utvikle låneporteføljen hvilket har gitt gode resultater i form av både lave faktiske tap og lave forventede fremtidige tap. De gode økonomiske konjunkturene har forsterket denne utviklingen. Balansen Samlede utlån til kunder er per 30. september 2007 på 135,6 milliarder kroner, en vekst på 24,5 milliarder kroner de siste tolv måneder tilsvarende 22 prosent. Innskudd fra kunder utgjør 59,8 milliarder kroner, en vekst på 15,2 milliarder kroner, tilsvarende 34 prosent. Fokus Bank har gjennom de siste 12 måneder solgt seks kontorer med samlet lånemasse på 2,2 milliarder kroner og innskudd på 1,0 milliard kroner. Underliggende vekst har dermed vært på henholdsvis 26,7 milliarder kroner (25 prosent) for utlån og 16,2 milliarder kroner (37 prosent) for innskudd. Gjennomsnittlig risikovektet beregningsgrunnlag har gjennom 2007 vært 101,9 milliarder kroner i henhold til kapitaldekningsregelverket (Basel 1), en vekst på 22,6 milliarder kroner siden tilsvarende periode i Fra og med 1. januar 2007 allokerer Danske Bank konsernet 5,5 prosent av det risikovektede beregningsgrunnlaget som egenkapital til de enkelte forretningsområder. Frem til og med 2006 ble det benyttet 6,5 prosent. Den allokerte egenkapital benyttes som grunnlag for forretningsmessig måling og oppfølging av områdene. Fokus Bank har etter dette hatt 5,6 milliarder kroner i egenkapital til forvaltning så langt i 2007 sammenlignet med 5,1 milliarder kroner i Avkastning før tap på den allokerte egenkapitalen var 21 prosent i perioden sammenlignet med 17 prosent året før. Avkastningen etter tap var 21 prosent, sammenlignet med 19 prosent året før. 6 Resultatrapport

Fokus Bank med rekordvekst

Fokus Bank med rekordvekst Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGSKAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Stø kurs i urolig marked

Stø kurs i urolig marked Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Å R S R A P P O R T 2 0 0 4. Fokus Bank, Årsrapport 2004, side 1/44

Å R S R A P P O R T 2 0 0 4. Fokus Bank, Årsrapport 2004, side 1/44 Å R S R A P P O R T 2 0 0 4 Fokus Bank, Årsrapport, side 1/44 ÅRSRAPPORT - I KORTE TREKK Fokus Bank-konsernet har gjennom året erfart en tiltakende forretningsmessig aktivitet. - Utlånsvekst på 19 prosent

Detaljer

Virksomhetsbeskrivelse

Virksomhetsbeskrivelse Virksomhetsbeskrivelse Generelt om banken SpareBank 1 SMN er den ledende banken i Trøndelag og på Nordvestlandet med en forvaltningskapital på 101 milliarder kroner ved utgangen av 2011. Hovedkontoret

Detaljer

Regnskap per 3. kvartal 2014 (Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt)

Regnskap per 3. kvartal 2014 (Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt) Styrets beretning Regnskap per 3. kvartal 2014 (Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt) Resultat før skatt 1709 millioner kroner (1.282 millioner) Resultat

Detaljer

rådgivning KOMPETANSE samfunnsansvar Årsrapport 2013 BEDRIFTSBANK App for mobil lokalbanken ENGASJEMENT SOLID støttespiller NÆRHET MOBILBANK

rådgivning KOMPETANSE samfunnsansvar Årsrapport 2013 BEDRIFTSBANK App for mobil lokalbanken ENGASJEMENT SOLID støttespiller NÆRHET MOBILBANK moderne Gir merverdi NÆRHET lokalbanken ENGASJEMENT støttespiller KOMPETANSE Årsrapport 2013 Eika-bank trygghet rådgivning Autorisert Finansiell Rådgiver BEDRIFTSBANK App for mobil SOLID samfunnsansvar

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

Finansiell kalender 2000: 1. kvartal 2000: 3. mai, kl. 09.00 2. kvartal 2000: 9. august, kl. 09.00 3. kvartal 2000: 1. november, kl. 09.

Finansiell kalender 2000: 1. kvartal 2000: 3. mai, kl. 09.00 2. kvartal 2000: 9. august, kl. 09.00 3. kvartal 2000: 1. november, kl. 09. Å R S R A P P O R T 1999 Kreditkassen er et av Norges største finanskonsern med en forvaltningskapital på 211 mrd. kroner ved utgangen av 1999. Kreditkassen er totalleverandør av finansielle tjenester.

Detaljer

Styrets beretning for 2003

Styrets beretning for 2003 Styrets beretning for 2003 Det svært lave misligholdet blant utlånskundene forteller også om en svært solid utlånsportefølje. LillestrømBankens regnskap preges også i 2003 av at banken vokser mye og har

Detaljer

Kvartalsrapport Storebrand Konsern. 3. kvartal 2010. 3. kv

Kvartalsrapport Storebrand Konsern. 3. kvartal 2010. 3. kv Kvartalsrapport Storebrand Konsern 3. kvartal 2010 3. kv 2010 Kvartalsrapport 3. kvartal 2010: Storebrand Konsern Innhold resultatutvikling virksomhetområder Storebrand Konsern... 3 Liv og Pensjon Norge...

Detaljer

Registreringsdokument Sparebank 1 SR-Bank

Registreringsdokument Sparebank 1 SR-Bank Registreringsdokument Sparebank 1 SR-Bank Stavanger, 27.01.2011 1 Viktig informasjon Dette Registreringsdokumentet er utarbeidet i forbindelse med gjennomføring av fondsobligasjonsemisjon i SpareBank 1

Detaljer

Tilfredsstillende resultater i et marked med skjerpet konkurranse

Tilfredsstillende resultater i et marked med skjerpet konkurranse Gjensidige Forsikring konsern Delårsrapport første kvartal 2007 Første kvartal 2007 Gjensidige Forsikring Konsern Tilfredsstillende resultater i et marked med skjerpet konkurranse Gjensidige rapporterer

Detaljer

Årsberetning 2014 STYRETS BERETNING 2014

Årsberetning 2014 STYRETS BERETNING 2014 Styrets årsberetning for 2014 Årsberetning 2014 Vedtatt 05.02.15 STYRETS BERETNING 2014 1. INNLEDNING Odal Sparebank oppnådde et resultat på 38 millioner kroner etter tap og skatt i 2014, 0,87 % av gjennomsnittlig

Detaljer

nye rammebetingelser DNB-konsernet årsrapport 2012 a Årsrapport 2012 DNB-KONSERNET

nye rammebetingelser DNB-konsernet årsrapport 2012 a Årsrapport 2012 DNB-KONSERNET nye rammebetingelser årsrapport 2012 a Årsrapport 2012 DNB-KONSERNET VIKTIGE HENDELSER I 2012 1. KVartal 2. KVartal Finanstilsynets nye regler om minst 15 prosent egenkapital for boliglånskunder trådte

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE ÅRSRAPPORT 2013 Banken der du treffer mennesker 2 om LillestrømBanken Lillestrøm Sparebank ble etablert 29. juni 1887. Formålet har hele tiden vært å betjene folk flest

Detaljer

Nøkkeltall 2007 2006 2005 2004 2003

Nøkkeltall 2007 2006 2005 2004 2003 Årsrapport 2007 Nøkkeltall 2007 2006 2005 2004 2003 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 2,11% 1,98 % 2,30 % 2,51 % 2,79 % Driftsinntekter 0,42% 0,58 % 0,70 % 0,49 % 0,82 % Driftskostnader 1,61%

Detaljer

Styret tar sikte på å videreutvikle Kreditkassen som selvstendig bank, samtidig som ulike struk- GODT RESULTAT BEDRET LØNNSOMHET ØKT UTBYTTE

Styret tar sikte på å videreutvikle Kreditkassen som selvstendig bank, samtidig som ulike struk- GODT RESULTAT BEDRET LØNNSOMHET ØKT UTBYTTE GODT RESULTAT BEDRET LØNNSOMHET ØKT UTBYTTE Kreditkassenkonsernets resultat etter tap og skatter i utgjorde 2 477 mill. kroner (1 961 mill. kroner). Resultatet tilsvarer 4,49 kroner (3,55 kroner) pr. aksje,

Detaljer

Årsregnskap 2014. Eika Gruppen

Årsregnskap 2014. Eika Gruppen Årsregnskap 2014 Eika Gruppen Styrets årsberetning - et historisk godt år for Eika Ved din side Eika Alliansen består av Eika Gruppen 1, 75 lokalbanker i Eika Alliansen og Eika Boligkreditt. Eika Alliansen

Detaljer

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2015

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2015 Kvartalsregnskap 1. kvartal 2015 Hovedtall... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Endring i egenkapital... 15 Kontantstrømoppstilling... 16 Noter til regnskapet... 17-27 Note

Detaljer

Årsrapport 2007. Bolig- og Næringsbanken ASA

Årsrapport 2007. Bolig- og Næringsbanken ASA Årsrapport 2007 Bolig- og Næringsbanken ASA innhold Årsberetning...4 Resultatregnskap... 14 Balanse... 15 Endring i egenkapital... 16 Kontantstrømanalyse... 17 Noter 1 Regnskapsprinsipper....18 2 Renteinntekter

Detaljer

Virksomhetsbeskrivelse

Virksomhetsbeskrivelse Virksomhetsbeskrivelse Generelt om banken SpareBank 1 SMN er den ledende banken i Trøndelag og på Nordvestlandet med en forvaltningskapital på 126 milliarder kroner ved utgangen av 2014. Hovedkontoret

Detaljer

Årsrapport 2014. Om banken

Årsrapport 2014. Om banken Om banken 1 av 8 Dette er SpareBank 1 SMN SpareBank 1 SMN er regionens ledende finanskonsern og en av seks eiere i SpareBank 1-alliansen. Hovedkontoret ligger i Trondheim og konsernet har med sine datterselskaper

Detaljer

Regnskap 1. halvår 2007

Regnskap 1. halvår 2007 Regnskap 1. halvår 2007 2 SAMMENDRAG Driftsresultat etter tap og før skatt på kroner 20,76 millioner. Egenkapitalavkastning etter skatt 11 %. Rentenettoen økt med 2,8 mill. sammenlignet med fjoråret. Netto

Detaljer

Side Styrets beretning Hovedtall

Side Styrets beretning Hovedtall Kvartalsregnskap Side Styrets beretning Hovedtall 3 11 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endring i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet 16-26 Resultat fra kvartalsregnskapene Kontaktinformasjon

Detaljer

Årsrapport 2013. 103. regnskapsår

Årsrapport 2013. 103. regnskapsår 103. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2013. 1 Sparebankenes rammebetingelser 2014... 1 Bankens virksomhet i 2013. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid

Detaljer

haugesund sparebank årsrapport 2013

haugesund sparebank årsrapport 2013 Årsrapport 2013 haugesund sparebank årsrapport 2013 Innholdsfortegnelse Rådhuset i Haugesund. VISJON, FORRETNINGSIDÉ OG FORRETNINGSMESSIGE MÅL/STRATEGIER... 4 ADM. BANKSJEF: SOLID ØKONOMISK UTVIKLING...

Detaljer

GRONG INDERØY LIERNE NAMSOS RØRVIK STEINKJER

GRONG INDERØY LIERNE NAMSOS RØRVIK STEINKJER Årsrapport 2013 Trio Media 01/14 LENE AASBØ autorisert finansiell rådgiver Vi har respekt for din tid. Derfor er avstanden kortere enn hos andre banker. Ring direkte til din kontakt hos oss, eller til

Detaljer

Prospekt for obligasjonslån og warrants

Prospekt for obligasjonslån og warrants Prospekt for obligasjonslån og warrants DnB NOR Bank ASA Registreringsdokument Tilrettelegger Oslo, 22. oktober 2007 Utarbeidet av DnB NOR Markets 1 av 45 Viktig informasjon* Registreringsdokumentet har

Detaljer

Om LillestrømBanken. Finansiell kalender

Om LillestrømBanken. Finansiell kalender Årsrapport 2014 Om LillestrømBanken Finansiell kalender 2015 Om LillestrømBanken Lillestrøm Sparebank ble etablert 29. juni 1887. Formålet har vært og er å betjene folk flest i Lillestrøm-området med banktjenester.

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 34

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 34 Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 1 Kvartalsrapport 2 Resultatregnskap 12 Balanse... 13 Endringer i egenkapitalen 14 Eierbrøk. 14 Kontantstrømanalyse... 15 Resultater fra kvartalsregnskapene... 16 Noter 1

Detaljer