TEMA. Regnskap og nøkkeltall Strategi og vedtektsendring Resultat- og videreutvikling for virksomhetsområdene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TEMA. Regnskap og nøkkeltall Strategi og vedtektsendring Resultat- og videreutvikling for virksomhetsområdene"

Transkript

1 ÅRSREGNSKAP 2000

2 HOVEDPUNKTER 2000 Økt egenkapitalrentabilitet over risikofri rente Årsoverskudd på 188 millioner kroner, en forbedring på 22 millioner kroner fra 1999 Sterk innskuddsvekst Bedret vekst i utlån - sterk vekst i andre halvår Kravet til pantesikkerhet innenfor 80 prosent ble tatt ut av morbankens vedtekter Tilpasning av produkt- og tjenestetilbudet gir bedret forretningsmessig posisjon og grunnlag for videre lønnsom vekst Endringer i ledelsen

3 TEMA Regnskap og nøkkeltall Strategi og vedtektsendring Resultat- og videreutvikling for virksomhetsområdene

4 FINANSIELLE HOVEDTALL Årsoverskudd (mill. kr) Fortjeneste per aksje (kr) 17,03 19,31 Utbytte (kr) 10,50 6,50 Egenkapitalrentabilitet (prosent) 10,7 11,6 Meravkastning * (prosent) 6,4 6,8 Utlånsvekst (prosent) 4 7 Innskuddsvekst (prosent) Kostnadsfaktor (prosent) 0,34 0,34 Kapitaldekning (prosent) 8,8 8,4 Kjernekapitaldekning (prosent) 7,3 7,1 * Egenkapitalrentabilitet over risikofri kortrente etter skatt

5 UTBYTTEPOLITIKK Aksjonærene bør gis et årlig utbytte som skal stå i et rimelig forhold til konsernets driftsresultat og økonomiske stilling Høyt utdelingsforhold senere år på grunn av svake utsikter for lønnsom utlånsvekst Sterk vekst i utlån i andre halvår 2000 reduserer isolert sett utlånskapasiteten Gode muligheter for lønnsom utlånsvekst i 2001 bedret forretningsmessig posisjon rentekurvens helning Den økonomiske stillingen tilsier at utdelingsforholdet reduseres noe i forhold til de siste årene

6 AKSJEUTBYTTE Kroner Prosent ,50 10,50 6,50 10, , Utbytte Utdelingsforhold

7 MERAVKASTNING Prosent ,4 6,8 5,0 5,1 4, Egenkapitalrentabilitet over risikofri kortrente etter skatt

8 STABILITET I INNTJENING Driftsresultat etter tap på utlån (% av GFK) BNbank Forretningsbanker

9 STABILITET I INNTJENING Kjerneinntjeningen er kjennetegnet av høy stabilitet lange utlånskontrakter med til dels faste marginer stabilitet i innskuddsmassen lave og stabile kostnader lav rente- og valutarisiko Lave tap på utlån Egenkapitalen benyttes til å finansiere aktiva med kort renteløpetid Nye produkter har i stor grad samme egenskaper Lønnsom volumvekst gir grunnlag for forbedret meravkastning

10 FORTJENESTE PER AKSJE Kroner ,3 17,0 13,0 13,8 7,8 11,3 7,2 0,2 5,9 6,1 3,8 0,3 0,8 1,3 1,4 11,3 9,5 5,8 6,7 6, Kjerneinntjening Tap på utlån Kalk. rente EK

11 RESULTATREGNSKAP Tall i millioner kroner Endring Netto renteinntekter Gevinst/tap valuta og verdipapirer Andre driftsinntekter Andre driftskostnader Driftsresultat før tap på utlån Tap på utlån Driftsresultat etter tap på utlån Beregnet skattekostnad Resultat for perioden

12 RENTENETTO Millioner kroner

13 ENDRING I RENTENETTO FRA 1999 TIL 2000 Tall i millioner kroner Endring Bedret tilpasning mellom innlån og utlån 25 Kjernevirksomhet 15 Redusert sikringsfondsavgift 7 Egenkapitalens rentebidrag 4 Økning rentenetto 51

14 KOSTNADSFAKTOR Prosent 0,39 0,38 0,37 0,36 0,35 0,34 0,33 0,32 0,38 0,37 0,36 0,34 0, Sum andre driftskostnader eksklusiv andre kostnader i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital

15 ENDRING I DRIFTSKOSTNADER FRA 1999 TIL 2000 Tall i millioner kroner Endring Markedsføring 2 IT 1 Meravsetning på pensjonsavtale 7 Økning driftskostnader 10

16 RENTEUTVIKLING Prosent 8,0 7,5 3 mnd NIBOR 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 5 års renteswap

17 MISLIGHOLD OVER TRE MÅ NEDER Millioner kroner måneder glidende gjennomsnitt

18 TAP PÅ UTLÅ N Tall i millioner kroner Tap på nye problemengasjementer Tap på gamle problemengasjementer Brutto tap Inngang og reduksjon på tidligere tapsføringer Netto bokførte tap

19 BALANSE Tall i milliarder kroner Fordringer på kredittinstitusjoner 0,5 0,3 Netto utlån 25,3 27,1 Kortsiktige plasseringer i verdipapirer 1,4 1,3 Andre eiendeler 0,3 0,3 Sum eiendeler 27,5 29,0 Gjeld til kredittinstitusjoner 1,0 1,0 Innskudd fra kunder 7,2 8,8 Verdipapirgjeld 16,9 16,7 Annen gjeld 0,6 0,5 Ansvarlig lån 0,3 0,3 Egenkapital 1,5 1,7 Sum gjeld og egenkapital 27,5 29,0

20 UTLÅ NSPORTEFØ LJE Milliarder kroner ,8 21,8 8,7 8,8 24,2 9,5 25,3 8,8 27,1 8, ,1 13,0 14,7 16,5 18, Bedriftsmarked Personmarked

21 INNSKUDD PÅ BN-KONTO Milliarder kroner 10 8, ,6 5,4 6,0 7,

22 KAPITALDEKNING KONSERN Tall i millioner kroner Kjernekapital Tilleggskapital Ansvarlig kapital Beregningsgrunnlag Kjernekapitaldekning (prosent) 7,3 7,1 Kapitaldekning (prosent) 8,8 8,4

23 KAPITALDEKNING KONSERN Prosent ,6 9,6 1,5 1,5 9,2 1,5 8,8 1,5 8,4 1, ,1 8,1 7,7 7,3 7, Kjernekapital Tilleggskapital

24 AKSJONÆROVERSIKT Tall per 31. desember 2000 Antall aksjer Prosent Sparebanken Øst ,0 SpareBank 1 Gruppen ,0 Folketrygdfondet ,5 DnB Invest Holding AS ,2 Tine Pensjonskasse ,0 Nordenfjelske Bykredittforening ,1 Aksjefondet K-Avkastning ,7 Goldman Sachs ,4 Wenaas Holding AS ,2 Verdipapirfondet Skagen Vekst ,6 Andre ,3 Sum ,0 Utenlandsandel: 7 prosent

25 KONSERNETS UTVIKLING BNbank har utviklet sin virksomhet gradvis fra etableringen i 1961: boliglån (1986), innskudd (1992), konsern (1998) Konsernet har to virksomhetsområder som frem til 2000 hadde en særlig enkel produktsammensetning Personmarked med boliglån, innskudd og betalingsformidling Bedriftsmarked med pantelån Endringene har alltid bygget på selskapets forretningsidé og driftsform

26 STRATEGI OG VEDTEKTSENDRING I april 2000 ble kravet til pantesikkerhet innenfor 80 prosent tatt ut av morbankens vedtekter Morbanken har nå normale forretningsbankvedtekter mens kredittforetaket viderefører kravet til pantesikkerhet Endringen ble foretatt for å kunne utvikle konsernet til en mer komplett leverandør av finansielle tjenester innenfor definerte markedssegmenter Forretningsstrategi og markedsambisjon ligger fast få og standardiserte produkter, kostnadseffektivitet lav risikoprofil utvalgte markedssegmenter alternativ til universalbanker

27 RESULTAT PERSONMARKEDET Totalmarginen mellom innskuddsrenten og flytende boliglånsrente er større ved årets slutt enn ved inngangen til 2000 Innskudd prioritert ved prissetting sett i forhold til konkurransebildet Sterk innskuddsvekst økt bidrag til inntjening godt grunnlag for utlånsvekst Stabilt utlånsvolum Salg og finansiering av garanterte spareprodukter GarantiSpar aksjeindeksobligasjoner

28 RESULTAT BEDRIFTSMARKEDET Økt utlånsvolum 9 prosent vekst i andre halvår Utvidet pantelånskjeden ved innføring av nye produkter byggelån, rammekreditter og garantier Oppstart av Bolig- og Næringsmegler AS (BNmegler) i januar 2001 tilrettelegger av større prosjekter posisjon for å skaffe ny forretning til konsernet

29 EIENDOMSMARKEDET: MER KOMPLETT TILBYDER Prosjektering Byggelån Pantelån Topplån Ansvarlig lån Egenkapital Garantier, rammekreditter, betalingsformidling, nettbank, innskudd, spareprodukter

30 MÅ LSETNING MED ENDRINGENE Bedret inntjening og vekstpotensiale gjennom utvidelse av produktog tjenestetilbudet direkte gjennom salg av nye produkter og tjenester indirekte gjennom økt salg av de tradisjonelle produktene fordi endringene gjør at konsernet oftere kommer i posisjon til å gi tilbud også på disse flere vurderer BNbank som en mer aktuell samarbeidspartner effektiv utnyttelse av egne ressurser og kompetanse Posisjonere BNbank som en mer komplett tilbyder av finansielle tjenester for aktører i konsernets markedssegmenter

31 OPPSUMMERING Økt egenkapitalrentabilitet over risikofri rente for sjette år på rad Innskudds- og utlånsvekst Tilpasning av produkt- og tjenestetilbudet har lagt grunnlag for økt lønnsomhet og bidratt til styrking av BNbanks posisjon i de markeder konsernet opererer BNbanks forretningsidé og markedsambisjon ligger fast

RappoRt. 3. kvartal. BNkreditt as

RappoRt. 3. kvartal. BNkreditt as RappoRt 3. kvartal 2009 BNkreditt as innhold Styrets beretning... 3 Nøkeltall... 6 Resultatregnskap... 7 Balanse... 8 Endring i egenkapital... 9 Kontantstrømoppstilling...10 Noter... 11 Uttalelse vedrørende

Detaljer

P R E S S E M E L D I N G

P R E S S E M E L D I N G P R E S S E M E L D I N G SpareBank 1 SR-Bank regionens ledende bank i 25 år Konsernresultat på 308 mill kr før skatt Resultat preget av utviklingen i aksjemarkedene Negativt bidrag fra SpareBank 1 Gruppen

Detaljer

Styret tar sikte på å videreutvikle Kreditkassen som selvstendig bank, samtidig som ulike struk- GODT RESULTAT BEDRET LØNNSOMHET ØKT UTBYTTE

Styret tar sikte på å videreutvikle Kreditkassen som selvstendig bank, samtidig som ulike struk- GODT RESULTAT BEDRET LØNNSOMHET ØKT UTBYTTE GODT RESULTAT BEDRET LØNNSOMHET ØKT UTBYTTE Kreditkassenkonsernets resultat etter tap og skatter i utgjorde 2 477 mill. kroner (1 961 mill. kroner). Resultatet tilsvarer 4,49 kroner (3,55 kroner) pr. aksje,

Detaljer

Regnskap 1. halvår 2013

Regnskap 1. halvår 2013 Regnskap 1. halvår 2013 Hovedpunkter 1 halvår 2013 Resultat før skatt kr 19,7 mill mot kr 13,8 mill i første halvår Netto renteinntekter kr 27,7 mill mot kr 18,9 mill i første halvår Netto renteinntekter

Detaljer

REGNSKAP 1. HALVÅR 2013

REGNSKAP 1. HALVÅR 2013 REGNSKAP 1. HALVÅR 2013 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport II 2013 Norsk og internasjonal økonomi Flere økonomiske nøkkeltall i USA synes å peke mot en stabil, men forsiktig bedring av økonomien.

Detaljer

gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa

gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2010 Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa Hovedtrekk fjerde kvartal 2010 Økt innskuddsdekning Økt kundevekst Bankens virksomhet

Detaljer

Side Styrets beretning Hovedtall

Side Styrets beretning Hovedtall Kvartalsregnskap Side Styrets beretning Hovedtall 3 11 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endring i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet 16-26 Resultat fra kvartalsregnskapene Kontaktinformasjon

Detaljer

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 God start på året Resultat før skatt: 10,8 millioner kroner (6,7 millioner kroner) Egenkapitalavkastning før skatt: 10,1 % (6,6 %) og etter skatt: 7,6 % (5,1 %) Rentenetto

Detaljer

Innhold Kort om Eiendomskreditt Finansielle hovedtall Årsberetning Regnskaps- og notehenvisning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling

Innhold Kort om Eiendomskreditt Finansielle hovedtall Årsberetning Regnskaps- og notehenvisning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Årsrapport 2012 Innhold Kort om Eiendomskreditt 3 Finansielle hovedtall 5 Årsberetning 6 Regnskaps- og notehenvisning 19 Resultatregnskap 20 Balanse 21 Kontantstrømoppstilling 23 Noter til regnskapet 24

Detaljer

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] Bolig- og Næringskreditt

Detaljer

Delå rsregnskåp 1. kvårtål 2015

Delå rsregnskåp 1. kvårtål 2015 Delå rsregnskåp 1. kvårtål 2015 HOVEDTALL MELHUS SPAREBANK Beløp i tusen kroner og i % av midlere forvaltning Resultat 31.03.15 31.03.14 2014 Renteinntekter 62.548 3,87 % 66.502 4,35 % 271.989 4,19 % Rentekostnader

Detaljer

Delårsrapport 31.12.2009

Delårsrapport 31.12.2009 Delårsrapport 31.12.2009 DELÅRSRAPPORT.09 Nes Prestegjelds Sparebanks kvartalsregnskap er utarbeidet i samsvar med internasjonale regnskapsstandarder (IFRS), herunder IAS 34 om delårsrapportering. Banken

Detaljer

Renteinntekter 74.826 3,94 % 80.820 4,49 % 324.699 4,26 % Rentekostnader 41.777 2,20 % 47.678 2,65 % 193.310 2,54 %

Renteinntekter 74.826 3,94 % 80.820 4,49 % 324.699 4,26 % Rentekostnader 41.777 2,20 % 47.678 2,65 % 193.310 2,54 % Delårsrapport 1. kvartal 2015 Hovedtall Morbank Renteinntekter 74.826 3,94 % 80.820 4,49 % 324.699 4,26 % Rentekostnader 41.777 2,20 % 47.678 2,65 % 193.310 2,54 % Rentenetto 33.049 1,74 % 33.142 1,84

Detaljer

Kragerø Sparebank. Offentliggjøring av. finansiell informasjon. Basel II - Pilar 3

Kragerø Sparebank. Offentliggjøring av. finansiell informasjon. Basel II - Pilar 3 Kragerø Sparebank Offentliggjøring av finansiell informasjon 2011 Basel II - Pilar 3 Innholdsfortegnelse 1 Organisasjonsstruktur og strategisk utvikling... 3 2 Basel ii nye kapitaldekningsregler... 4 3

Detaljer

Side 1. Helgeland Boligkreditt AS, Regnskap 4. kvartal 2014.

Side 1. Helgeland Boligkreditt AS, Regnskap 4. kvartal 2014. Helgeland Boligkreditt AS, Regnskap 4. kvartal 2014. Virksomhet Helgeland Boligkreditt AS ble etablert i november 2008 og er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 34

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 34 Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 1 Kvartalsrapport 2 Resultatregnskap 12 Balanse... 13 Endringer i egenkapitalen 14 Eierbrøk. 14 Kontantstrømanalyse... 15 Resultater fra kvartalsregnskapene... 16 Noter 1

Detaljer

Halvårsrapport. 2. kvartal 2011

Halvårsrapport. 2. kvartal 2011 Halvårsrapport 2. kvartal 2011 HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 2. kv. 11 1. kv. 11 4. kv. 10 3. kv. 10 2. kv. 10 1. kv. 10 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Detaljer

Et fremgangsrikt og godt år!

Et fremgangsrikt og godt år! ÅRSRAPPORT 2013 INNHOLD Et fremgangsrikt og godt år! 3 Kort om Eiendomskreditt 4 Finansielle hovedtall 6 Årsberetning 7 Regnskaps- og notehenvisning 18 Resultatregnskap 19 Balanse 20 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Kvartalsrapport. Regnskap 1. kvartal 2015. www.snn.no

Kvartalsrapport. Regnskap 1. kvartal 2015. www.snn.no Kvartalsrapport Regnskap 1. kvartal 2015 www.snn.no Rapport 1. kvartal 2015 konsern (Tall i parentes er for samme periode 2014) Hovedtrekk: Resultat før skatt: 356 mill kroner (473 mill kroner etter innteksføring

Detaljer

Innhold. Nøkkeltall. Side 1 KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2015 SPAREBANKEN ØST BOLIGKREDITT AS

Innhold. Nøkkeltall. Side 1 KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2015 SPAREBANKEN ØST BOLIGKREDITT AS 7. dr i f t s år Kvar t al s r appor t2015 2. k var t al 2015 Side 1 Innhold Kommentarer side 2-4 Resultatregnskap side 5 Balanse. side 6 Kontantstrømanalyse. side 7 Endringer i egenkapitalen. side 7

Detaljer

Nøkkeltall 2007 2006 2005 2004 2003

Nøkkeltall 2007 2006 2005 2004 2003 Årsrapport 2007 Nøkkeltall 2007 2006 2005 2004 2003 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 2,11% 1,98 % 2,30 % 2,51 % 2,79 % Driftsinntekter 0,42% 0,58 % 0,70 % 0,49 % 0,82 % Driftskostnader 1,61%

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008. Som forventet noe svakere resultat

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008. Som forventet noe svakere resultat Delårsrapport 3. kvartal 2008 1 Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 Som forventet noe svakere resultat Netto renteinntekter: kr.67,8 mill (kr.55,3 mill). Netto provisjons- og andre inntekter: kr. 13,2 mill

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2015

Regnskap 1. kvartal 2015 Regnskap 8. mai 2015 Finn Haugan, konsernsjef Kjell Fordal, finansdirektør Det går bra i Midt-Norge, moderat eksponering mot konsekvensen av lavere sokkelaktivitet Nord-Trøndelag Relativt lav vekst Sør-Trøndelag

Detaljer

Årsberetning 2014 STYRETS BERETNING 2014

Årsberetning 2014 STYRETS BERETNING 2014 Styrets årsberetning for 2014 Årsberetning 2014 Vedtatt 05.02.15 STYRETS BERETNING 2014 1. INNLEDNING Odal Sparebank oppnådde et resultat på 38 millioner kroner etter tap og skatt i 2014, 0,87 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

Høland og Setskog Sparebank

Høland og Setskog Sparebank Delårsrapport 4. kvartal 2013 Høland og Setskog Sparebank Høland og Setskog Sparebank Delårsrapport 4. kvartal 2013 Generelt Regnskapet er utarbeidet etter IFRS (International Finance Reporting Standard).

Detaljer

BN Bank ASA ÅRSRAPPORT 2013

BN Bank ASA ÅRSRAPPORT 2013 BN Bank ASA ÅRSRAPPORT 2013 Administrerende direktør Årets høydepunkter Innhold BN Bank - en enkel, effektiv og forutsigbar spesialist... 3 Oppsummering 2013... 4 Nøkkeltall... 5 Historikk... 6 Styret...

Detaljer

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling Årsberetning 2014 Årsberetning 2014 Rammebetingelser Hegra Sparebank driver sin virksomhet fra 2 kontorer i Stjørdal kommune. Kontorlokalene befinner seg i Søndre gate i Stjørdal sentrum og i eget forretningsbygg

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2007. 171. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2007. 171. forretningsår Årsberetning og regnskap 2007 171. forretningsår Flekkefjord Sparebank - Årsberetning og regnskap 2007 2 FLEKKEFJORD SPAREBANK STYRETS BERETNING FOR 2007 171. DRIFTSÅR SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER I

Detaljer

Finansiell kalender 2000: 1. kvartal 2000: 3. mai, kl. 09.00 2. kvartal 2000: 9. august, kl. 09.00 3. kvartal 2000: 1. november, kl. 09.

Finansiell kalender 2000: 1. kvartal 2000: 3. mai, kl. 09.00 2. kvartal 2000: 9. august, kl. 09.00 3. kvartal 2000: 1. november, kl. 09. Å R S R A P P O R T 1999 Kreditkassen er et av Norges største finanskonsern med en forvaltningskapital på 211 mrd. kroner ved utgangen av 1999. Kreditkassen er totalleverandør av finansielle tjenester.

Detaljer