Kundeundersøkelse 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kundeundersøkelse 2015"

Transkript

1 ? Kundeundersøkelse 0 Etat for bygg og eiendom «Våre eiendommer skal gjøre byen stolt»

2 Innhold Innledning.... Om kundeundersøkelsen.... Gjennomføring.... Svarprosent og feilmargin.... Resultater og fremstilling.... Oppfølging av resultatene... Resultat.... Fordeling av respondentene.... Oppsummering av resultatene Oppsummering Totalt Oppsummering Skole Oppsummering Barnehage Oppsummering Helse Sammendrag av resultatene for hvert tema Alt i alt Informasjon..... Utførelse (Drift og vedlikehold)..... Samarbeid..... Energi og miljø..... Tilstand... Oppsummering.... Informasjon.... Utførelse.... Samarbeid.... Energi og miljø Tilstand Til slutt... 7

3 Innledning Etat for bygg og eiendom (EBE) er opptatt av kontinuerlig forbedring av våre tjenester. I denne forbindelse gjennomfører vi årlige kundeundersøkelser for å vurdere om tjenestene er i henhold til kundenes forventninger og behov. Spørsmålene i denne undersøkelsen er basert på etatens strategier og mål. Undersøkelsen ble gjennomført blant enhetslederene på skoler, barnehager og sykehjem. Disse formålsbyggene utgjør ca 8 % av den totale bygningsmassen som EBE forvalter. Resultatet fra undersøkelsen gir oss et godt grunnlag for det videre forbedringsarbeid innen hele vårt ansvarsområde. Ved å gjennomføre undersøkelsen årlig, vil vi blant annet ha mulighet til å sammenligne resultatene og måle effekten av ulike tiltak. Kundeundersøkelsen og denne rapporten skal være en del av grunnlaget når ledelsen setter seg nye mål for å videreutvikle Etat for bygg og eiendom sine tjenester.. Om kundeundersøkelsen Undersøkelsen består av 9 spørsmål. Spørsmålene er laget med bakgrunn i overordnede dokumenter og mål vi har satt oss i disse. Vi ønsker å måle oss selv innenfor temaene: Informasjon Utførelse (Drift og vedlikehold) Samarbeid Energi og miljø Tilstand For hvert av temaene er der stilt et varierende antall spørsmål. Undersøkelsen besto av Ja/Nei-spørsmål, mens de resterende er basert på en gradering fra -, der er «helt enig/tilfreds» og VI = Vet ikke/ikke relevant. Det var ikke mulig å svare blankt på noen av spørsmålene. Det var i tillegg mulighet for å komme med kommentarer og innspill. Spørsmålene varierer mellom å være en påstand der respondentene skal vurdere grad av enighet og spørsmål der de skal angi grad av tilfredshet.. Gjennomføring Kundeundersøkelsen er gjennomført ved bruk av digitalt spørreskjema i mai 0, med frist.mai. Alle som ikke hadde svart innen fristens utløp, fikk en påminnelse på mail. Undersøkelsen ble sendt ut til 7 enhetsledere ved våre skoler (87), barnehager (7) og sykehjem (). Den er gjennomført anonymt, men respondentene var lagt inn som grupper slik at vi hadde mulighet til å kunne sortere de på formålsbyggene nevnt over, og med hensyn til bydeler og soner; Nord (Bergenhus, Årstad og Åsane), Sør (Arna, Ytrebygda og Fana) og Vest (Fyllingsdalen og Laksevåg).

4 . Svarprosent og feilmargin For at besvarelsene skal kunne representere hele populasjonen, er vi avhengig av en viss svarprosent. Tilfredsstillende svarprosent er avhengig av størrelsen på populasjonen (antall spurte i hver gruppe), og vi har i denne sammenhengen sett på og tatt hensyn til feilmarginen.. Resultater og fremstilling Resultatene vil bli presentert i form av tabeller og søylediagrammer. Resultatene i hvert av de ulike temaene (se kap..) blir presentert for totalen og de ulike formålsbyggene. Det siste spørsmålet om «totalopplevelsen som kunde» er skilt ut som et eget punkt. De ulike formålsbyggene og totalen, går igjen med faste farger i diagrammene, for å gjøre det lettere for leserene. I beregningene for gjennomsnittsverdier, er svarene «Vet ikke» holdt utenfor, men fremgår i egen kolonne ved diagrammene. På grunn av den logiske oppbyggingen av kundeundersøkelsen ut mot respondentene, er ikke spørsmålene i rekkefølge innenfor de ulike temaene.. Oppfølging av resultatene Resultatene fra spørreundersøkelsen vil være et viktig bidrag i arbeidet med å videreutvikle Etat for bygg og eiendom og tjenestene vi leverer til våre kunder. Vi vil ta resultatene med oss når vi skal sette oss nye mål og vurdere ulike tiltak. og sammenligne resultatene fra denne undersøkelsen, med resultatene i de kommende, årlige undersøkelsene.

5 Resultat Av de 7 spurte, fikk vi 7 svar og en svarprosent på 78, % Innenfor Helse, var svarprosenten hele 9, %. Den laveste svarprosenten er innenfor Skole, men dette er også den største populasjonen og vi får ikke den høyeste feilmarginen her.. Fordeling av respondentene Av de 7 som svarte, er fordelingen innenfor sonene som følger: 0 Antall respondenter, Soner NORD SØR VEST NORD SØR VEST Og innenfor de ulike fomålsbyggene: Figur Respondenter inndelt etter sone Antall respondenter, Formålsbygg 0 Skole Barnehage Helse Skole Barnehage Helse Figur Respondenter inndelt etter formålsbygg

6 Fordelingen på hvor lenge de har vært leder ved nåværende resultatenhet er: 00 Hvor lenge har du vær leder ved nåværende resultatenhet? Mindre enn år - år Mer enn år Ikke svart Figur Respondenter inndelt etter ansiennitet Nesten 70 % av de som svarte har jobbet mer enn år som leder ved sin resultatenhet. Det indikerer at de fleste respondentene har god erfaring som kunde hos oss, når de svarer på spørsmålene.

7 . Oppsummering av resultatene Dette delkapittelet inneholder resultatene inndelt etter de temaene nevnt innledningsvis: Informasjon Utførelse (Drift og vedlikehold) Samarbeid Energi og miljø Tilstand Gjennomsnittet for disse fem temaene, sammen med siste spørsmål «Alt i alt, hvor fornøyd er du som kunde hos EBE» er presentert under, med en linje som viser gjennomsnittet totalt for hver av inndelingene. av de 9 spørsmålene er med for å beregne gjennomsnittscore. De resterende består av Ja/Nei-spørsmål og det siste angående hva en bruker BK Bygg til (spørsmål 7, se vedlegg, iv) og er derfor ikke relevant... Oppsummering Totalt Totalt svarte 7 av de 7 (78, %). Resultat Snitt:,7,79,,0,90,0,09 Informasjon Utførelse Samarbeid Energi Tilstand Alt i alt Figur Gjennomsnitt for de temaene, Totalt Gjennomsnitt på alle spørsmål for alle respondenter, ligger på,7. Laveste snittet finner vi for temaet Tilstand, men her er det bare spørsmål, så Informasjon er den som trekker det totale gjennomsnittet mest ned. Dette temaet sammen med Utførelse og Samarbeid, inneholder 9 av de spørsmålene og utgjør det største bidraget. Den beste gjennomsnittsscoren finner vi på Samarbeid. For mer detaljer knyttet til de ulike temaene se kapittel.. 7

8 .. Oppsummering Skole På skolene svarte av de 87 spurte (7, %). Resultat Skole Snitt:,,88,,,,70,08 Informasjon Utførelse Samarbeid Energi Tilstand Alt i alt Figur Gjennomsnitt for de temaene, Skoler Gjennomsnittet her ble noe høyere enn totalen. Dette skyldes at det ligger enten likt eller noe høyere, innenfor alle temaene og variasjonen rundt snittet er liten. Også her er Tilstand det svakeste temaet, og Samarbeid den med høyest gjennomsnitt... Oppsummering Barnehage Resultat Barnehage Snitt:,,8,,9,8,0,0 Informasjon Utførelse Samarbeid Energi Tilstand Alt i alt Figur Gjennomsnitt for de temaene, Barnehager 8

9 .. Oppsummering Helse Resultat Helse Snitt:,0,,0 0,80,77,0 Informasjon Utførelse Samarbeid Energi Tilstand Alt i alt Figur 7 Gjennomsnitt for de temaene, Helse 9

10 . Sammendrag av resultatene for hvert tema.. Alt i alt Alt i alt, hvor fornøyd er du som kunde hos EBE? Snitt:,09,09,08,0,0 Totalt Skole Barnehage Helse Figur 8 Alt i alt, Gjennomsnitt 0,0 %,0 % 0,0 %,0 % 0,0 %,0 % 0,0 %,0 % 0,0 %,0 % 0,0 % Alt i alt, hvor fornøyd er du som kunde hos EBE? VI Totalt Skole Barnehage Helse Figur 9 Alt i alt, Fordeling 0

11 .. Informasjon Gjennomsnitt Informasjon Snitt:,79,79,88,8, Totalt Skole Barnehage Helse Totalt Skole Barnehage Helse Snitt,79. Det er tydelig hva som er ditt ansvar og hva som er EBE sitt ansvar ut ifra samarbeidsavtalen 8. Hvor tilfreds er du med BK Bygg som informasjonskanal? 9. Hvor tilfreds er du med BK Bygg for innmelding av saker/avvik? 8. Jeg er tilfreds med informasjonen jeg mottar vedrørende vårt leieforhold 9. Jeg er tilfreds med innholdet på EBE sine web-sider 0. Jeg er tilfreds med hvordan EBE sine ansatte presenterer seg ved oppdrag. Jeg er tilfreds med hvordan eksterne byggfirma presenterer seg ved oppdrag 9. Jeg får nødvendig informasjon i forbindelse med vedlikeholdstiltak. EBE sin energi- og miljøsatsing kommer tydelig frem i informasjonen vi mottar,7,,,,,,,,,,,,,,7,0,,,8,9,8,,0,,,,8,8,8,,9,8,,9

12 .. Utførelse (Drift og vedlikehold) Gjennomsnitt Utførelse Snitt:,,,,,0 Totalt Skole Barnehage Helse Totalt Skole Barnehage Helse Snitt,. Hvor tilfreds er du med tjenesten EBE leverer iht. samarbeidsavtalen?. Jeg er tilfreds med initiativet vedlikeholdstekniker viser for å løse driftsoppgaver. Jeg er tilfreds med driftsenheten sin responstid på innmeldte driftsoppgaver. Jeg er tilfreds med driftsoppgavene som utføres hos oss. Jeg er tilfreds med initiativet vedlikeholdstekniker viser for å løse brukerrelaterte tjenester. Jeg er tilfreds med vedlikeholdstekniker sin responstid på innmeldte brukerrelaterte tjenester 7. Jeg er tilfreds med de brukerrelaterte tjenestene som utføres hos oss 0. Jeg er fornøyd med fremdriften i gjennomføringsfasen av vedlikeholdstiltak. Jeg er fornøyd med HMS-arbeidet i gjennomføringsfasen av vedlikeholdstiltak. Jeg er fornøyd med utførte vedlikeholdstiltak,,,,7,9,,,,,7,7,7,8,7,8,7,8,,8,8,7,,0,9,,,,,,7

13 .. Samarbeid Gjennomsnitt Samarbeid Snitt:,0,0,,9 0 Totalt Skole Barnehage Helse Totalt Skole Barnehage Helse Snitt,0. I hvilken grad hadde du utbytte av LEIETAKERMØTE?. I hvilken grad er du tilfreds med oppfølgingen av saker/avtaler fra LEIETAKERMØTE?. I hvilken grad hadde du utbytte av BRUKERMØTE?. I hvilken grad er du tilfreds med oppfølgingen av saker/avtaler fra BRUKERMØTER?. Jeg er tilfreds med måten jeg blir ivaretatt på som kunde EBE. Jeg er tilfreds med samarbeidet med byggforvalter. Jeg er tilfreds med byggforvalter sin tilgjengelighet. Jeg er tilfreds med samarbeidet med vedlikeholdstekniker 7. Jeg er tilfreds med vedlikeholdstekniker sin tilgjengelighet 8. Jeg blir involvert i planlegging av vedlikeholdstiltak,8,8,,0,7,,7,7,8,7,8,,,,,,,9,0,,8,,9,0,9,7,9,0,9,9,9,9,8,

14 .. Energi og miljø Gjennomsnitt Energi og miljø Snitt:,90,90,,8,80 Totalt Skole Barnehage Helse Totalt Skole Barnehage Helse Snitt,90. Jeg har et bevisst forhold til vårt energiforbruk. Jeg ønsker mer tilrettelegging for energisparing hos oss,,,9,,,0,8,

15 .. Tilstand Gjennomsnitt Tilstand Snitt:,0,0,70,0,77 Totalt Skole Barnehage Helse Totalt Skole Barnehage Helse Snitt,0 0. Jeg er tilfreds med tilstanden på BYGGET/- ENE tilknyttet vårt leieforhold. Jeg er tilfreds med tilstanden på UTEOMRÅDET tilknyttet vårt leieforhold. Jeg er tilfreds med INNEKLIMAET i våre bygg,,8,,9,7,9,,,,,7,

16 Oppsummering I dette kapittelet oppsummeres noen av funnene fra kundeundersøkelsen. Vi har fått inn store datamengder. Her trekker vi frem de som tydelig skiller seg ut innenfor hvert valgte tema: Samarbeid Informasjon Tilstand Utførelse (drift og vedlikehold) Energi og miljø. Informasjon Dette temaet inneholdt 9 spørsmål, og ga et gjennomsnitt på,79. Utenom Tilstand, er dette det temaet vi er svakest på. I diagrammene i vedlegg (side og ) har Informasjon fargen rød, og vi ser at de fleste spørsmålene havner godt til venstre og under gjennomsnittet. De to spørsmålene om eksterne byggfirma og EBE sine ansatte presenterer seg ved oppdrag, kommer dårlig ut i samtlige inndelinger (spørsmål 0 og ). Spørsmålet om innholdet på våre WEB-sider (spørsmål 9) har en høy andel på svaralternativet Vet ikke (7, %). Her antydes det at denne ikke er så aktivt brukt av våre kunder, og det bør kanskje vurderes om dette er riktig informasjonskanal eller om vi skal bli tydeligere på viktigheten av å bruke denne formidlingskanalen. Spørsmålene vedrørende BK Bygg har også en relativt høy andel vet ikke. På spørsmålet om hvor tilfreds kundene er med BK Bygg som informasjonskanal scorer vi også ganske dårlig blant de som har gitt en karakter. I kommentarene etterlyses opplæring i dette verktøyet.. Utførelse Dette temaet inneholdt 0 spørsmål, og ga et gjennomsnitt på,. Dette gjør Utførelse til det nest «beste» temaet i undersøkelsen. Spørsmålene som skiller seg ut i nedre del her er det som angår fremdriften i vedlikeholdstiltak (spørsmål 0) og HMS-arbeidet i gjennomføringsfasen av vedlikeholdsarbeid (spørsmål ). Bakgrunnen for misnøyen i fremdrift i vedlikeholdstiltak kommer ikke frem. Om det skyldes dårlig informasjon og kommunikasjon, mange tiltak og derfor liten fremdrift i det enkelte (jmf. dårlig innenfor Informasjon og Tilstand) eller om der er andre årsaker, bør gjennomgås. Best ut kommer spørsmål knyttet til vedlikeholdstekniker og utførte driftsoppgaver og brukerrelaterte tjenester.. Samarbeid Dette temaet inneholdt 0 spørsmål og ga et gjennomsnitt på,0. Samarbeid er temaet som scorer høyest totalt sett og har fargen gul i diagrammene side /.

17 Tilfredshet med tilgjengeligheten til, og samarbeidet med, vedlikeholdstekniker (spørsmål og 7) er det som jevnt over kommer best ut, sammen med utbyttet av leietakermøtene. Ser en dette i lys av vedlegg «Leietakermøte», har over 0 % svart at de ikke har hatt dette møtet. Det vil si at de knappe 0 % som har hatt møtet er veldig fornøyd med utbyttet de fikk av det, men at over 0 % ikke har hatt dette.. Energi og miljø Dette temaet inneholdt spørsmål og ga et snitt på,90. Det var et tredje spørsmål (spørsmål om informasjon angående vår energi- og miljøsatsing), men dette ble i resultatgjennomgangen lagt under temaet Informasjon. Kundene mener de har et bevisst forhold til sitt energiforbruk, men på spørsmålet om de ønsker mer tilrettelegging for energisparing svarer nesten 70 % Vet ikke. Statistikker viser at fokus og tilrettelegging på dette området, alene gir vesentlige besparelser.. Tilstand Dette temaet inneholdt spørsmål og ga et gjennomsnitt på,0. Dette er det dårligste temasnittet i undersøkelsen og tilfredsheten med inneklimaet er det som kommer dårligst ut på av inndelinger (spørsmål ). I undersøkelsen er det barnehager som totalt sett kommer dårligst ut i dette temaet.. Til slutt I dette kapittelet er det, som nevnt, kun trukket frem noen hovedpunkter. Vi i Etat for bygg og eiendom ønsker, og har forpliktet oss til, å drive kontinuerlig forbedringsarbeid. Den enkelte bør derfor studere resultatene i forhold til sine arbeidsoppgaver og hvilke områder en ønsker ha fokus på. Se på ulike soner, avdekke best praksis etc. Alle kommentarer og inndeling av spørsmålene etter soner er samlet i en egen rapport, som vil bli brukt internt til forbedringsarbeidet avdelingsvis. Vi hadde noen vanskeligheter med programmet «Surveyor» som ble brukt til undersøkelsen. Dette er under revisjon og tilbakemeldinger er gitt til utvikler. Det bør vurderes om den nye versjonen dekker våre behov ved neste gjennomføring eller om vi skal ta i bruk spørreundersøkelsesmodulen «Respons» i TQM. 7

18 Vedlegg : Praktiske spørsmål i. Samarbeidsavtalen Er du kjent med samarbeidsavtalen mlm EBE og din byrådsavdeling? 00,0 % 90,0 % 80,0 % 70,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % JA NEI Skole Barnehage Helse Totalt Snitt,. Det er tydelig hva som er ditt ansvar og hva som er EBE sitt ansvar ut ifra samarbeidsavtalen. Hvor tilfreds er du med tjenesten EBE leverer iht. samarbeidsavtalen? 0,7,,,,7, Totalt Skole Barnehage Helse 8

19 ii. Leietakermøte Møte mellom enhetsleder og byggforvalter (EBE) angående eiendommens tilstand og planlagt vedlikehold, skal avholdes ett i året. 90,0 % 80,0 % 70,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Har det vært møte mellom deg og byggforvalter angående eiendommens tilstand og planlagt vedlikehold siste mnd.? (Leietakermøte) JA NEI Skole Barnehage Helse Totalt Snitt,7,7. I hvilken grad hadde du utbytte av dette møtet?. I hvilken grad er du tilfreds med oppfølgingen av saker/avtaler fra dette møtet?,8,,00,70,0,8 Totalt Skole Barnehage Helse 9

20 iii. Brukermøte Møte mellom enhetsleder, vedlikeholdstekniker og soneleder i driftsenheten (EBE) angående daglig drift og brukerrettede tjenester. Har det vært møte mellom deg, VT og soneleder ang. daglig drift og brukertjenester siste mnd.? (Brukermøte) 00,0 % 90,0 % 80,0 % 70,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % JA NEI Skole Barnehage Helse Totalt Snitt,7. I hvilken grad hadde du utbytte av disse møtene (Brukermøte)?. I hvilken grad er du tilfreds med oppfølgingen av saker/avtaler fra dette møtet? (Brukermøte) 8,8 9,8,77 Totalt Skole Barnehage Helse Figur 0 Gjennomsnitt for de temaene, Skoler 0

21 iv. BK Bygg: Her dreier første spørsmål (spørsmål 7) seg om hva de bruker BK Bygg til: Hovedtrenden her er tydelig, og ganske lik for alle typer bygg. Det er stort sett vedlikeholdstekniker som melder avvik inn i BK Bygg på vegne av enheten (over 70 % svarer karakteren eller «bedre», og rundt % vet ikke), og få bruker systemet som informasjonskanal (0 % fra karakteren og ned, samt % vet ikke).

22 Vedlegg : Oversikt over spørsmålene I N F O R M A S J O N U T F Ø R E L S E S A M A R B E I D E N E R G I T I L S T A N D. Det er tydelig hva som er ditt ansvar og hva som er EBE sitt ansvar ut ifra samarbeidsavtalen 8. Hvor tilfreds er du med BK Bygg som informasjonskanal? 9. Hvor tilfreds er du med BK Bygg for innmelding av saker/avvik? 8. Jeg er tilfreds med informasjonen jeg mottar vedrørende vårt leieforhold 9. Jeg er tilfreds med innholdet på EBE sine web-sider 0. Jeg er tilfreds med hvordan EBE sine ansatte presenterer seg ved oppdrag. Jeg er tilfreds med hvordan eksterne byggefirma presenterer seg ved oppdrag 9. Jeg får nødvendig informasjon i forbindelse med vedlikeholdstiltak. EBE sin energi- og miljøsatsing kommer tydelig frem i informasjonen vi mottar. Hvor tilfreds er du med tjenesten EBE leverer iht. samarbeidsavtalen?. Jeg er tilfreds med initiativet vedlikeholdstekniker viser for å løse driftsoppgaver. Jeg er tilfreds med driftsenheten sin responstid på innmeldte driftsoppgaver. Jeg er tilfreds med driftsoppgavene som utføres hos oss. Jeg er tilfreds med initiativet vedlikeholdstekniker viser for å løse brukerrelaterte tjenester. Jeg er tilfreds med vedlikeholdstekniker sin responstid på innmeldte brukerrelaterte tjenester 7. Jeg er tilfreds med de brukerrelaterte tjenestene som utføres hos oss 0. Jeg er fornøyd med fremdriften i gjennomføringsfasen av vedlikeholdstiltak. Jeg er fornøyd med HMS-arbeidet i gjennomføringsfasen av vedlikeholdstiltak. Jeg er fornøyd med utførte vedlikeholdstiltak. I hvilken grad hadde du utbytte av LEIETAKERMØTE?. I hvilken grad er du tilfreds med oppfølgingen av saker/avtaler fra LEIETAKERMØTE?. I hvilken grad hadde du utbytte av BRUKERMØTE?. I hvilken grad er du tilfreds med oppfølgingen av saker/avtaler fra BRUKERMØTER?. Jeg er tilfreds med måten jeg blir ivaretatt på som kunde EBE. Jeg er tilfreds med samarbeidet med byggforvalter. Jeg er tilfreds med byggforvalter sin tilgjengelighet. Jeg er tilfreds med samarbeidet med vedlikeholdstekniker 7. Jeg er tilfreds med vedlikeholdstekniker sin tilgjengelighet 8. Jeg blir involvert i planlegging av vedlikeholdstiltak. Jeg har et bevisst forhold til vårt energiforbruk. Jeg ønsker mer tilrettelegging for energisparing hos oss 0. Jeg er tilfreds med tilstanden på BYGGET/-ENE tilknyttet vårt leieforhold. Jeg er tilfreds med tilstanden på UTEOMRÅDET tilknyttet vårt leieforhold. Jeg er tilfreds med INNEKLIMAET i våre bygg. Alt i alt

23 Totalt Snitt:,7 Skole Snitt:,

24 Barnehage Snitt:, Helse Snitt:,0

Brukerundersøkelse for hjemmesykepleien i Bergen kommune

Brukerundersøkelse for hjemmesykepleien i Bergen kommune Brukerundersøkelse for hjemmesykepleien i Bergen Presentert januar 2012 1. Fakta om undersøkelsen Opplegg i 2011: 1000 spørreskjema ble postlagt til brukere av kommunale tjenester i 10 soner, og 78 skjema

Detaljer

BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE VÅREN 2015

BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE VÅREN 2015 BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE VÅREN 2015 OM UNDERSØKELSEN FORMÅL Undersøkelsen gjennomføres for å få økt forståelse av de foresattes perspektiver og erfaringer med barnehagene. Resultatene

Detaljer

Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011. Sarpsborg kommune

Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011. Sarpsborg kommune Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011 Sarpsborg Innhold 1.0 Om undersøkelsene... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Forarbeider, metode og utvalg... 3 1.3 Målgruppe... 3 1.4 Datainnsamling og gjennomføring....

Detaljer

BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I SKOLEN VÅREN 2015 2015/07/01

BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I SKOLEN VÅREN 2015 2015/07/01 BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I SKOLEN VÅREN 2015 OM UNDERSØKELSEN FORMÅL Undersøkelsen gjennomføres for å få økt forståelse av foreldrenes perspektiver og erfaringer med skolene i Bergen kommune.

Detaljer

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen Lunner kommune Medarbeidertilfredshet i kommuneorganisasjonen RESULTATER 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Oppbygging av undersøkelsen... 3 1.3 Gjennomføring, utvalg og

Detaljer

Kundeundersøkelse Aktiv Helse Bedriftshelsetjeneste. Pulsana Indeks BHT 2013 Versjon pr 18.sept

Kundeundersøkelse Aktiv Helse Bedriftshelsetjeneste. Pulsana Indeks BHT 2013 Versjon pr 18.sept Kundeundersøkelse Aktiv Helse Bedriftshelsetjeneste Pulsana Indeks BHT 2013 Versjon pr 18.sept Pulsana Indeks BHT 2013 Gjennomføring: Nettbasert kundeundersøkelse Distribuert via e-post til kunder av deltakende

Detaljer

Spørreundersøkelser rettet mot VGS skoleåret 11/12

Spørreundersøkelser rettet mot VGS skoleåret 11/12 Rapport fra undersøkelser rettet mot lærere og elever på videregående skole skoleåret 11/12 Bakgrunn. Som en del av vårt kvalitetssikrings- og forbedringsarbeid gjennomfører Nordnes Verksteder årlige undersøkelser

Detaljer

Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2014

Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2014 Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2014 Januar 2015 Oslo kommune Helseetaten Velferdsetaten Arbeids- og velferdsetaten NAV Oslo Forord Høsten 2014 ble det gjennomført en undersøkelse for å kartlegge

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013.

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013. Medarbeiderundersøkelsen i. Kommunerapport Resultater på - og sektornivå 15. mars Om Medarbeiderundersøkelsen og Kommunerapport. Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i januar/februar og omfattet alle

Detaljer

RESULTAT AV BRUKERUNDERSØKELSEN FOR FROGN-BARNEHAGENE 2012 ORIENTERINGSNOTAT 44% 37% 73% 61%

RESULTAT AV BRUKERUNDERSØKELSEN FOR FROGN-BARNEHAGENE 2012 ORIENTERINGSNOTAT 44% 37% 73% 61% Notat Til: Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Kommunestyret Fra: Rådmann Harald K.Hermansen Kopi: Dato: 12.03. Sak: 13/545 Arkivnr : A10 RESULTAT AV BRUKERUNDERSØKELSEN FOR FROGN-BARNEHAGENE

Detaljer

Barne- og familietjenesten. Fosterhjemsundersøkelsen 2014

Barne- og familietjenesten. Fosterhjemsundersøkelsen 2014 Barne- og familietjenesten Fosterhjemsundersøkelsen 214 Innhold 1. Innledning... 5 1.1. Om Fosterhjemsundersøkelsen 214...5 1.2. Datagrunnlag, svarprosent og avgrensninger...5 1.3. Hvordan lese og tolke

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Barnehagerapport Antall besvarelser: 57 Svarprosent: 70% BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM RAPPORTEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar til 14. mars

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 55%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 55% Barnehagerapport Antall besvarelser: 29 BRUKERUNDERSØKELSEN 215 Svarprosent: 55% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 1 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

May-Berit Eidsaune, COWI AS

May-Berit Eidsaune, COWI AS Analyse og utvikling av et nytt kollektivtilbud i Bergens vestkorridor Reisevaneundersøkelse ombord på M/S Snarveien May-Berit Eidsaune, COWI AS 1 NYTT KOLLEKTIVTILBUDET I VESTKORRIDOREN Innhold Sammendrag

Detaljer

Innbyggerundersøkelse kommunereformen. Tynset Alvdal Os Tolga Folldal - Rendalen. Audun Thorstensen (TF) og Per Olav Lund (ØF) TF-rapport nr.

Innbyggerundersøkelse kommunereformen. Tynset Alvdal Os Tolga Folldal - Rendalen. Audun Thorstensen (TF) og Per Olav Lund (ØF) TF-rapport nr. Innbyggerundersøkelse kommunereformen Tynset Alvdal Os Tolga Folldal - Rendalen Audun Thorstensen (TF) og Per Olav Lund (ØF) TF-rapport nr. 384 2016 Tittel: Undertittel: TF-rapport nr: 384 Forfatter(e):

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: INTERNBRUKERUNDERSØKELSEN I STAVANGER KOMMUNE 2014

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: INTERNBRUKERUNDERSØKELSEN I STAVANGER KOMMUNE 2014 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO HEM-15/7562-3 46901/15 08.05.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 26.05.2015 INTERNBRUKERUNDERSØKELSEN

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 30.05.2012 kl. 09.15 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2.ETG. RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Samlerapport fra brukerundersøkelse ved hjemmetjenestene i Ålesund kommune

Samlerapport fra brukerundersøkelse ved hjemmetjenestene i Ålesund kommune Samlerapport fra brukerundersøkelse ved hjemmetjenestene i Ålesund kommune Rapport 17. mars 2016 Innhold Innhold... 2 Forord... 3 Hovedfunn... 4 Snittverdier på kvalitetsdimensjonene... 4 Hovedfunn i undersøkelsen...

Detaljer

Brukerundersøkelse helsestasjonstjenesten

Brukerundersøkelse helsestasjonstjenesten RENNESØY KOMMUNE Brukerundersøkelse helsestasjonstjenesten Om undersøkelsen Ett av kommunens virkemidler for brukermedvirkning er brukerundersøkelser. Det er første gang det er gjennomføre en brukerundersøkelse

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering.

SAKSFRAMLEGG. Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Melhus Wik Arkiv: 431 &32 Arkivsaksnr.: 12/363 Sign: Dato: 04.12.15 Utvalg: Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN Forslag til vedtak:

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 56%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 56% Barnehagerapport Antall besvarelser: 5 BRUKERUNDERSØKELSEN 05 Svarprosent: 56% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 0 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41% Skolerapport Antall besvarelser: 194 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46% Skolerapport Antall besvarelser: 23 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Barnehagerapport Antall besvarelser: 3 Svarprosent: 37% BRUKERUNDERSØKELSEN 216 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM RAPPORTEN 1 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar til 14. mars

Detaljer

Analyse av kartleggingsdata for bruk av IKT i Helse og omsorgssektoren i kommunene Jan-Are K. Johnsen Gunn-Hilde Rotvold

Analyse av kartleggingsdata for bruk av IKT i Helse og omsorgssektoren i kommunene Jan-Are K. Johnsen Gunn-Hilde Rotvold Analyse av kartleggingsdata for bruk av IKT i Helse og omsorgssektoren i kommunene Jan-Are K. Johnsen Gunn-Hilde Rotvold Forord Dette dokumentet beskriver resultater fra en kartlegging av bruk av IKT

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 15%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 15% Skolerapport Antall besvarelser: 19 BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Svarprosent: 1% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40% Skolerapport Antall besvarelser: 151 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38% Skolerapport Antall besvarelser: 151 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 56%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 56% Barnehagerapport Antall besvarelser: 5 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 56% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

Brukertilfredshet blant beboere ved sykehjem i Ringerike Kommune. Rapport Ringerike Kommune 2015:

Brukertilfredshet blant beboere ved sykehjem i Ringerike Kommune. Rapport Ringerike Kommune 2015: VI BRYR OSS Rapport Ringerike Kommune 2015: Brukertilfredshet blant beboere ved sykehjem i Ringerike Kommune Denne rapporten beskriver resultatet fra en spørreundersøkelse gjort blant beboere ved kommunens

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26% Skolerapport Antall besvarelser: 122 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 71%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 71% Barnehagerapport Antall besvarelser: 20 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 1% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 2.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 34%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 34% Skolerapport Antall besvarelser: 13 BRUKERUNDERSØKELSEN 01 Svarprosent: 34% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai til 17. juni

Detaljer

Kundetilfredshet skadeforsikring Norge 2013

Kundetilfredshet skadeforsikring Norge 2013 Kundetilfredshet skadeforsikring Norge 2013 Hovedresultater fra EPSI sin kundetilfredshetsstudie av skadeforsikring i Norge presenteres under. Analysen av forsikringsbransjen i Norge baserer seg på 2500

Detaljer

Rapport. Tilfredshetsundersøkelse desember 2009

Rapport. Tilfredshetsundersøkelse desember 2009 Rapport Tilfredshetsundersøkelse desember 2009 Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 07.01.10 Dokument etablert HN 0.1.0 14.01.10 Utkast til rapport ferdigstilt HN 0.9.0 05.02.10 Dokument

Detaljer

Studentundersøkelsen 2014

Studentundersøkelsen 2014 Studiesenteret.no Formål med undersøkelsen Denne undersøkelsen har som formål å evaluere studenters mening om Studiesenteret.no. Metode og utvalg Spørreskjemaet er sendt ut til 6 ved Studiesenteret.no

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26% Barnehagerapport Antall besvarelser: 3 BRUKERUNDERSØKELSEN 5 Svarprosent: 6% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai til

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67% Barnehagerapport Antall besvarelser: BRUKERUNDERSØKELSEN 05 Svarprosent: 67% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 0 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for helse og omsorg Intern korrespondanse Saksnr.: 201300045-50 Saksbehandler: JPST Emnekode: ESARK-4530 Til: Fra: Bystyrets kontor Byråd for helse og omsorg Dato: 8. november

Detaljer

Brukerundersøkelser barnevern 2011. 1.0 Om undersøkelsene... 3. 1.1 Innledning... 3. 1.3 Målgruppe... 3. 1.4 Utvalg... 3. 2.0 Rapportering...

Brukerundersøkelser barnevern 2011. 1.0 Om undersøkelsene... 3. 1.1 Innledning... 3. 1.3 Målgruppe... 3. 1.4 Utvalg... 3. 2.0 Rapportering... BRUKERUNDERSØKELSE BARNEVERN 2011 1 Brukerundersøkelser barnevern 2011 Innhold 1.0 Om undersøkelsene... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Forarbeider, metode og utvalg... 3 1.3 Målgruppe... 3 1.4 Utvalg... 3 2.0

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67% Barnehagerapport Antall besvarelser: 189 BRUKERUNDERSØKELSEN 215 Svarprosent: 67% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 1 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Barnehagerapport Bjerknesparken barnehage Antall besvarelser: 4 Svarprosent: 9% BRUKERUNDERSØKELSEN 016 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune Bjerknesparken barnehage OM RAPPORTEN 01 Undersøkelsen er

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Barnehagerapport Antall besvarelser: 96 Svarprosent: 9% BRUKERUNDERSØKELSEN 26 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune Brukerundersøkelsen 26 OM RAPPORTEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Barnehagerapport Antall besvarelser: 42 Svarprosent: 69% BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Foto: Anne-Christin Boge, kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Barnehagerapport Antall besvarelser: 46 Svarprosent: 46% BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Foto: Anne-Christin Boge, kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai

Detaljer

Dato: 13.01.2015 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2015/26 Lene Låge Sivertsen /Hilde Graff 323.0

Dato: 13.01.2015 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2015/26 Lene Låge Sivertsen /Hilde Graff 323.0 Saksframlegg Dato: 13.01.2015 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2015/26 Lene Låge Sivertsen /Hilde Graff 323.0 Saksgang Utvalg Møtedato Barne- og ungdomsrådet 26.01.2015 Barne- og ungekomiteen 27.01.2015

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 33%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 33% Barnehagerapport Antall besvarelser: 11 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 33% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

Institusjonstjenesten består av beboere på sykehjem og i korttids/ rehabiliteringsavdelingen

Institusjonstjenesten består av beboere på sykehjem og i korttids/ rehabiliteringsavdelingen Hva saken gjelder Rådmannen legger i denne saken fram resultatene fra en kartlegging av pårørendes tilfredshet med institusjonstjenesten i Rennesøy kommune. Det gis en kort oppsummering av undersøkelsesopplegg,

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Totalrapport Antall besvarelser: 8 398 Svarprosent: 55% BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Foto: Anne-Christin Boge, OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

Overordnet rutine for systematisk HMS forvaltning i kommunale bygg

Overordnet rutine for systematisk HMS forvaltning i kommunale bygg Overordnet rutine for systematisk HMS forvaltning Kapnr.01 Formål Sikre at alle kommunale bygg (forvaltet av Etat for eiendom) er bygget, utstyrt, driftet og vedlikeholdt i tråd med gjeldende lover og

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 65%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 65% Barnehagerapport Antall besvarelser: 17 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 5% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 56%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 56% Barnehagerapport Antall besvarelser: 20 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 56% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 42%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 42% Skolerapport Antall besvarelser: 144 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 42% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 42%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 42% Barnehagerapport Antall besvarelser: 31 BRUKERUNDERSØKELSEN 215 Svarprosent: 42% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 1 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 83%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 83% Barnehagerapport Antall besvarelser: 15 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: % Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 2.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38% Skolerapport Antall besvarelser: 56 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 45%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 45% Skolerapport Antall besvarelser: 114 BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Svarprosent: 4% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 2. mai til 1. juni

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 47%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 47% Skolerapport Antall besvarelser: BRUKERUNDERSØKELSEN 15 Svarprosent: 47% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 1 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai til 17. juni 15,

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 31%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 31% Skolerapport Antall besvarelser: 8 BRUKERUNDERSØKELSEN 01 Svarprosent: 1% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai til 17. juni 01,

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Barnehagerapport Antall besvarelser: 89 Svarprosent: 8% BRUKERUNDERSØKELSEN 215 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 1 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

Befolkningsundersøkelse Bergen Kommune

Befolkningsundersøkelse Bergen Kommune Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 714 Trondheim Org.nr. 979 956 61 MVA R A P P O R T Mottaker Befolkningsundersøkelse Bergen Kommune Dato: 27.8.21 Deres ref: Tale N. Berntsen Vår ref: Robert Ekle Arve

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2016 Rapport for. Frambu

Medarbeiderundersøkelsen 2016 Rapport for. Frambu FORSIDE 1/13 Medarbeiderundersøkelsen 2016 Rapport for Frambu Denne rapporten representerer en mulighet til å arbeide for å styrke godt leder og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø krever oppmerksomhet,

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 85%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 85% Barnehagerapport Antall besvarelser: BRUKERUNDERSØKELSEN 06 Svarprosent: % Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM RAPPORTEN 0 Undersøkelsen er gjennomført i perioden. februar til. mars 06, og er gjennomført

Detaljer

Først skal vi se på deltakelsen i frivilligheten: hvor mange deltar og hvor ofte.

Først skal vi se på deltakelsen i frivilligheten: hvor mange deltar og hvor ofte. 1 Frivillighet Norge har utført to undersøkelser for å få vite mere om den frivillige innsatsen, motivasjonen for å gjøre frivillig innsats og hvilke forventninger organisasjonene selv og publikum har

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46% Barnehagerapport Antall besvarelser: 33 BRUKERUNDERSØKELSEN 05 Svarprosent: 46% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 0 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai

Detaljer

Holdning til innvandrere i Bergen

Holdning til innvandrere i Bergen Holdning til innvandrere i Bergen Bergen omnibus 15. 18. april 2013 Oppdragsgiver: Bergen kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 15. - 18. april 2013 Datainnsamlingsmetode: Antall

Detaljer

HiOAs kandidatundersøkelse 2014 sammendrag

HiOAs kandidatundersøkelse 2014 sammendrag HiOAs kandidatundersøkelse 2014 sammendrag HiOA utdanner kandidater som raskt kommer ut i jobber som svarer godt til det de er utdannet for. Blant HiOA-kandidatene innen utdanningene allmennlærer, barnevern,

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 21%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 21% Skolerapport Antall besvarelser: 6 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 21% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2013

Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2013 Brukerundersøkelse ved NAV-kontor i Oslo 2013 Januar 2014 Oslo kommune Helseetaten Arbeids- og velferdsetaten NAV Oslo Forord Høsten 2013 ble det gjennomført en undersøkelse for å kartlegge brukernes opplevelse

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Akershus universitetssykehus HF

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Akershus universitetssykehus HF FORSIDE 1/13 Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Akershus universitetssykehus HF Denne rapporten representerer en mulighet til å arbeide for å styrke godt leder og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø

Detaljer

STUDIEBAROMETERET 2015

STUDIEBAROMETERET 2015 Antall besvarelser: 26 199 STUDIEBAROMETERET 2015 Svarprosent: 43% OM UNDERSØKELSEN 01 Studiebarometeret Studiebarometeret er et prosjekt som består av en spørreundersøkelse og en nettside, studiebarometeret.no,

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 3.12.2007-6.1.2008 Sendt til 2 503 personer (2 456 i 2006) Mottatt

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 68%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 68% Barnehagerapport Antall besvarelser: BRUKERUNDERSØKELSEN 5 Svarprosent: 68% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai til

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 59%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 59% Barnehagerapport Antall besvarelser: BRUKERUNDERSØKELSEN 016 Svarprosent: 5% Foto: Anne-Christin Boge, kommune OM RAPPORTEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden. februar til 14. mars 016, og er gjennomført

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 55%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 55% Barnehagerapport Antall besvarelser: 32 BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Svarprosent: % Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67% Barnehagerapport Antall besvarelser: 8 BRUKERUNDERSØKELSEN 05 Svarprosent: 67% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 0 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 59%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 59% Barnehagerapport Antall besvarelser: 48 BRUKERUNDERSØKELSEN 5 Svarprosent: 59% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune Brukerundersøkelsen 5 OM UNDERSØKELSEN Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Bydel/Eierrapport Antall besvarelser: 3 Svarprosent: 5 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 48%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 48% Barnehagerapport Antall besvarelser: 36 BRUKERUNDERSØKELSEN 15 Svarprosent: 48% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune Brukerundersøkelsen 15 OM UNDERSØKELSEN 1 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

Rehabiliteringsvirksomheten, Psykisk helse og Helsetjenesten - Brukerundersøkelser 2011

Rehabiliteringsvirksomheten, Psykisk helse og Helsetjenesten - Brukerundersøkelser 2011 Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2011/738 Saksbehandler: Unni Thingberg Rehabiliteringsvirksomheten, Psykisk helse og Helsetjenesten - Brukerundersøkelser 2011 Bakgrunn Kommunestyret vedtok ved behandling

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 28.04.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 68%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 68% Barnehagerapport Antall besvarelser: 13 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 68% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 50%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 50% Barnehagerapport Antall besvarelser: 7 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 5 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67% Barnehagerapport Antall besvarelser: 48 BRUKERUNDERSØKELSEN 215 Svarprosent: 67% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 1 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

Bruk av sykkel, adferd i trafikken og regelkunnskap. Etterundersøkelse

Bruk av sykkel, adferd i trafikken og regelkunnskap. Etterundersøkelse Bruk av sykkel, adferd i trafikken og regelkunnskap Etterundersøkelse Landsomfattende undersøkelse blant syklister og bilister 23. oktober - 7. november Oppdragsgiver: Statens vegvesen Vegdirektoratet

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 30%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 30% Skolerapport Antall besvarelser: BRUKERUNDERSØKELSEN 5 Svarprosent: 3 Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai til 7. juni 5, og er

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Barnehagerapport Antall besvarelser: 78 Svarprosent: 68% BRUKERUNDERSØKELSEN 5 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune Brukerundersøkelsen 5 OM UNDERSØKELSEN Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for. Helse Sør Øst

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for. Helse Sør Øst FORSIDE 1/13 Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Helse Sør Øst Denne rapporten representerer en mulighet til å arbeide for å styrke godt leder og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø krever oppmerksomhet,

Detaljer

Brukerundersøkelse hjemmebaserte tjenester

Brukerundersøkelse hjemmebaserte tjenester Brukerundersøkelse hjemmebaserte tjenester Om undersøkelsen Ett av kommunens virkemidler for brukermedvirkning er brukerundersøkelser. Det er første gang det er gjennomføre en egen brukerundersøkelse for

Detaljer

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Medlemsundersøkelse 15. - 21. september 2010 Oppdragsgiver: Utedanningsforbundet

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Barnehagerapport Antall besvarelser: 23 Svarprosent: 53% BRUKERUNDERSØKELSEN 205 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 0 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

Kvalitetsforbedring gjennom brukerundersøkelser. Tromsø, 18.3.2013 Jens-Einar Johansen, seniorrådgiver

Kvalitetsforbedring gjennom brukerundersøkelser. Tromsø, 18.3.2013 Jens-Einar Johansen, seniorrådgiver Kvalitetsforbedring gjennom brukerundersøkelser Tromsø, 8.3.203 Jens-Einar Johansen, seniorrådgiver Hvorfor skal kommunen gjennomføre brukerundersøkelser? For å få svar på hva brukerne synes om tjenesten.

Detaljer

Enøk-tiltak i Åsane og Fyllingsdalen bydel. Søknad om bevilgning, begrenset tilbudskonkurranse samt valg av tilbydere.

Enøk-tiltak i Åsane og Fyllingsdalen bydel. Søknad om bevilgning, begrenset tilbudskonkurranse samt valg av tilbydere. Dato: 25. september 2004 /04 Fullmaktssak Enøk-tiltak i Åsane og Fyllingsdalen bydel. Søknad om bevilgning, begrenset tilbudskonkurranse samt valg av tilbydere. AHU BBE-1652-200402412-4 Hva saken gjelder:

Detaljer

Vann- og avløpstjenesten. Time Kommune 2011

Vann- og avløpstjenesten. Time Kommune 2011 Vann- og avløpstjenesten Time Kommune 2011 Om undersøkelsen Bakgrunn/hensikt Barometer Markedsanalyse AS har gjennomført en undersøkelse blant innbyggerne i Time Kommune. Hensikten er å få tilbakemeldinger

Detaljer

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Oppdragsgiver: Nord-Trøndelag Fylkeskommune avdeling for videregående opplæring Hovedtema: Lærlingeundersøkelsen 2012 1 Innhold FORORD... 5 OM RAPPORTEN... 6 SKALAGJENNOMSNITT...

Detaljer

Brukerundersøkelse institusjonstjenester

Brukerundersøkelse institusjonstjenester 1 Brukerundersøkelse institusjonstjenester Hva saken gjelder Rådmannen legger i denne saken fram resultatene fra en kartlegging av beboere og brukernes tilfredshet med institusjonstjenesten i Rennesøy

Detaljer

Kundeundersøkelse for NTNU Økonomi og Eiendom

Kundeundersøkelse for NTNU Økonomi og Eiendom Kundeundersøkelse for NTNU Økonomi og Eiendom Desember 2010 Innhold Innledning... 3 Gjennomføring og svarprosent... 3 Feilmarginer... 3 Om rapporten... 4 Hovedfunn... 5 Universitetsområdene... 7 Driftsavdelingen...

Detaljer

AL7 Innbygger- og brukerundersøkelser. Kongsbergbarnehagene. Brukerundersøkelse 2014. Side 1

AL7 Innbygger- og brukerundersøkelser. Kongsbergbarnehagene. Brukerundersøkelse 2014. Side 1 AL7 Innbygger- og brukerundersøkelser. Kongsbergbarnehagene Brukerundersøkelse 2014 Side 1 08.05.2014 Brukerundersøkelse i Kongsbergbarnehagene 2014 Brukerundersøkelser er ett viktig element som inngår

Detaljer

EPSI studie av kundetilfredsheten Offentlige tjenester i Norge, 2012

EPSI studie av kundetilfredsheten Offentlige tjenester i Norge, 2012 EPSI studie av kundetilfredsheten Offentlige tjenester i Norge, 2012 Årets studie av offentlige tjenester baserer seg på omtrent 20 intervjuer per telefon med nordmenn. Norstat Norge AS har stått for feltarbeidet

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/2656-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/2656-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2656-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Administrasjonens innstilling: 1. Hovedutvalg

Detaljer