Nøkkeltall for norsk forsikring. Livsforsikring, pensjon og skadeforsikring 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nøkkeltall for norsk forsikring. Livsforsikring, pensjon og skadeforsikring 2014"

Transkript

1 Nøkkeltall for norsk forsikring Livsforsikring, pensjon og skadeforsikring 2014

2 Fakta om Finans Norge Finans Norge ble etablert i 2010 av Sparebankforeningen og Finansnæringens Hovedorganisasjon. Finans Norge er en medlemsorganisasjon for både forsikringsselskaper og banker. Fra 2013 ble også Finansnæringens Arbeidsgiverforening en del av Finans Norge. Finans Norge skal på vegne av sine medlemmer arbeide for at: medlemmene får arbeidsvilkår og utviklingsmuligheter som gir grunnlag for lønnsom og solid drift og som setter dem i stand til å betjene sine kunder på best mulig måte alle finansforetak som konkurrerer i samme marked får like rammevilkår finansnæringens norskbaserte virksomhet har vilkår som er likeverdige med konkurrentenes og er tilpasset utviklingen innenfor EØS-området finansnæringen utvikler en sunn utvikling så vel nasjonalt som internasjonalt det holdes et høyt faglig og etisk nivå innenfor finansnæringen, og det gis en bred forståelse for finansnæringens betydning i samfunnet Innhold 1. Fakta om norsk forsikringsnæring side 4 2. Norsk forsikring hjemme og ute side 6 3. Mer om livsforsikring og pensjon side 8 4. Mer om skadeforsikring side Markedsstruktur side Kunderelasjoner side Nye utfordringer for norsk forsikring side Kontaktpersoner i Finans Norge side 18 Redaksjon: Jan Fredrik Nordby, Kari Mørk og Stein Haakonsen, Finans Norge 3

3 1. fakta om norsk forsikring 1. Fakta om norsk forsikring Norsk forsikringsnæring Norsk forsikringsnæring er en viktig del av landets økonomiske ryggrad. Forsikringsnæringen har en forvaltningskapital på mrd kroner. Finansierings- og forsikringsvirksomhet sto i 2012 for nesten fire prosent av BNP, tilsvarende millioner kroner. Norsk forsikringsnæring har en markedsandel på en halv prosent av hele OECDmarkedet innenfor både liv-og pensjonsforsikring og skadeforsikring. Forsikringsnæringen sikrer bedrifters og enkeltpersoners liv, helse og verdier og gir raske og effektive forsikringsoppgjør. Forsikringsnæringen er også en solid og framtidsrettet arbeidsgiver for kompetente og produktive yrkesgrupper. Omverdenen stadig viktigere I Norge er markedsandelen for utenlandske selskaper på rundt ni prosent 2) innenfor liv- og pensjonsforsikring. Innenfor skadeforsikring er den på hele 43 prosent 2). Hovedårsaken er et betydelig innslag av pan-nordiske skadeforsikringsselskaper i det norske markedet (eks. If og Tryg). Livsforsikring og pensjon Livsforsikringer og pensjonsforsikringer er langsiktige avtaler. En livsforsikring gir normalt en engangsutbetaling ved uførhet eller dødsfall, mens en pensjonsforsikring sikrer utbetalinger over flere år ved uførhet, dødsfall eller oppnådd alder. Avtalene kan være kollektive gjennom arbeidsgiver eller være tegnet på individuelt nivå. Det er obligatorisk for arbeidsgiver å tegne en tjenestepensjon for sine ansatte. Skadeforsikring Skadeforsikring er vanligvis avgrenset til ettårige forsikringsavtaler som normalt fornyes automatisk hvert år. Avtalen løper til den blir sagt opp av en av partene. Skadeforsikring kan dekke både ting og personer gjennom engangserstatninger. Om tallene De fleste tallene er hentet fra Finans Norges forsikringsstatistikker. Noen tall er også hentet fra Statistisk Sentralbyrå, årlige publikasjoner fra OECD Insurance Statistics og Insurance Europe Statistics. De to sistnevnte har tall kun fram til utløpet av I det følgende henvises til de fire kildene slik: Kilde: 1) betyr Finans Norge Kilde: 2) betyr OECD Insurance Statistics Kilde: 3) betyr Insurance Europe Statistics Kilde: 4) betyr Statistisk Sentralbyrå Se også de to spesialheftene for statistikk og nøkkeltall med fyldigere tallmateriale, for livsforsikring og pensjon og for skadeforsikring. Flere av selskapene har virksomhet i flere nordiske land. Finans Norges nøkkeltall og statistikk er begrenset til virksomheten i Norge. 4 5

4 2. norsk forsikring hjemme og ute 2. Norsk forsikring hjemme og ute 103 selskaper i drift 3) I alt opererte 103 forsikringsselskaper i det norske markedet i 2012, hvorav 19 var liv- og pensjonsselskaper og 84 var skadeselskaper. Noen av skadeselskapene er svært små og synes ikke i markedsstatistikken. 131 premiemilliarder 3) Det norske forsikringsmarkedet utgjorde 131,4 milliarder kroner i bruttopremie i 2012, hvorav 82 milliarder tilhørte livsforsikring og pensjon og 49 milliarder tilhørte skadeforsikring investeringsmilliarder 3) Investeringsporteføljen til norsk forsikring var i 2012 på totalt på totalt milliarder kroner forsikringsansatte 3) Norsk forsikringsnæring har for tiden i alt medarbeidere. På effektivitetstoppen 2) Norsk forsikring produserer størst verdi per årsverk, sammenliknet med OECD og EU, målt ved generert brutto premie. Norsk forsikring ligger også lavest når det gjelder kostnadsprosent. Tallene viser at norsk forsikring opererer nesten fire ganger så effektivt som OECDgjennomsnittet og mer enn dobbelt så effektivt som EUgjennomsnittet. Effektivisering av driften og bruk av moderne teknologi er blant hoveddriverne. På de neste plassene følger Danmark tett etter, deretter Spania og Sverige. 3dje størst i Norden på utbetalinger 2) Norsk forsikring er nummer tre blant de fem landene i Norden når det gjelder andelen av utbetalinger av erstatninger og ytelser, med henholdsvis 19 prosent i liv og 22 prosent i skade. Norge ligger også på tredjeplass når det gjelder andelen av forvaltningskapital i nordisk forsikring, med henholdsvis 16 prosent og 20 prosent. Sverige og Danmark ligger over Norge, mens Finland og Island ligger under. 3dje størst i OECD på premievekst 2) Norsk livsforsikring og pensjon ligger med sine 7,3 prosent premievekst på tredjeplass i OECD, bare slått av Tyrkia og Israel. Premieveksten i norsk skadeforsikring er på 6,8 prosent, også på tredjeplass i OECD, bare slått av Chile og Mexico. 6 7

5 3. livsforsikring og pensjon 3. Livsforsikring og pensjon Figur 1 Forvaltningskapital i livsforsikring og pensjon, fordeling i Norden 2) Island 0 % Sverige 39 % Danmark 39 % Figur 3 Premier og ytelser i livsforsikring og pensjon i Norge 1) (Beløp i mill. kroner) Individuell kapital Individuell pensjon Gruppeliv Privat kollektiv pensjon Kommunal kollektiv pensjon Norge 16 % Finland 6 % Kommentarer: Individuell kapitalforsikring tegnes gjerne mot risiko for død og uførhet. Individuell pensjon, gruppeliv og kollektiv pensjon i privat og kommunal sektor er typiske pensjonsprodukter. Som vist går mesteparten av det samlede premievolumet til tjenestepensjonsordninger i privat og kommunal sektor. Figur 2 Brutto erstatninger i livsforsikring og pensjon, fordeling i Norden 2) Island 0 % Sverige 24 % Danmark 43% Norge 19 % Finland 14 % 8 9

6 3. livsforsikring og pensjon 957 milliarder i forpliktelser 1) De samlede økonomiske forpliktelser knyttet til livsforsikring og pensjon ligger på rundt 957 milliarder kroner. 81 % økning i innskudd 1) Innskuddspensjonsordningene øker mest. I 2013 var 81 prosent av de sikrede i privat tjenestepensjon medlem av en innskuddsordning. 72 % med tjenestepensjon 1) De samlede økonomiske forpliktelser knyttet til livsforsikring og pensjon ligger på rundt 957 milliarder kroner.rundt 1,4 millioner arbeidstakere er dekket av tjenestepensjonsordning i privat sektor hos Finans Norges medlemmer. I tillegg kommer medlemsselskaper i Finans Norge som tilbyr kommunale ordninger for personer. Det innebærer at 72 prosent av landets yrkesaktive befolkning har tjenestepensjon i en av Finans Norges medlemsselskaper. 4. skadeforsikring Figur 1 Forvaltningskapital i skadeforsikring, fordeling i Norden 2) Sverige 48 % Island 1 % Danmark 20 % Figur 2 Brutto erstatninger i skadeforsikring, fordeling i Norden 2) Sverige 39 % Island 1 % Norge 20 % Finland 11 % Danmark 27 % Finland 14 % Norge 19 % 10 11

7 4. skadeforsikring 4. skadeforsikring Figur 3 Premier og erstatninger i skadeforsikring i Norge 1) 35,7 (Beløp i mill. kroner) Personbil og varebil Øvrige kjøretøy Boligeiendom/innbo* Næringseiendom* Kommentarer: Tabellen viser fordelingen av premier og erstatninger for bransjene personbil, øvrige kjøretøy, boligeiendom, næringseiendom, ansvar, reise, person og naturskader. Definerte naturskader dekkes via Norsk Naturskadepool se egen faktaboks. Naturskadepremien i figuren over er kun et estimat, siden kunden betaler premie til sitt eget forsikringsselskap sammen med premien på bolig- og næringseiendom. Reise Ansvar Yrkesskade/trygghet Ulykke/barn/helse Naturskader *) Bolig- og næringseiendom er ekskl. naturskader. Naturskadeordningen kommer i tillegg. Fakta om Norsk Naturskadepool: Naturskadeforsikring er en lovpålagt forsikringsordning for alle forsikringsselskaper som tegner brannforsikring i Norge. Naturskadeforsikringen dekker skader som skyldes storm, flom, skred, stormflo, jordskjelv eller vulkanutbrudd. Alle bygninger og alt løsøre som brannforsikres er automatisk forsikret mot naturskade. Det er forsikringsselskapene som krever inn naturskadepremien fra kunden og som utbetaler naturskadeerstatning etter skade. Norsk Naturskadepool er en utligningspool og utligner erstatningene mellom forsikringsselskapene i etterkant av at kunden har fått utbetalt sin erstatning. Utligningen mellom selskapene skjer ut fra selskapenes markedsandel i brannforsikring. 34 millioner daglig 1) Forsikringsselskapene utbetalte i 2013 hver dag, året rundt, 34 millioner kroner for bilskader. Rundt 12 prosent 1) av reiseforsikringskundene blir i løpet av året rammet av tap eller skade på reise. milliarder totalt 1) Skadeforsikringsselskapene erstattet i 2013 verdier for 35,7 milliarder kroner ved i alt 1,8 millioner store og små skader. 31 millioner daglig 1) Forsikringsselskapene utbetalte i 2013, hver dag, året rundt, 31 millioner kroner for skader på skader på bolig og næringseiendom

8 5. markedsstruktur 5. Markedsstruktur Figur 1. Markedsfordeling i livsforsikring og pensjon i ) Figur 2. Markedsfordeling i skadeforsikring i ) ,6 % 24,2 % 19,1 % 9,0% KLP DNB Livsforsikring Storebrand Livsforsikring Nordea Liv 4,5 % Oslo Pensjonsforsikring 4,4 % 2,0 % 1,8 % 1,7 % 0,7 % 0,7 % 0,4 % SpareBank 1 Gjensidige Pensjon Danica Pensjonsforsikring Gjensidige Forsikring Tryg Forsikring Frende Livsforsikring If Skadeforsikring NUF KLP Bedriftspensjon AS Eika Forsikring AS Landbruksforsikring AS Handelsbanken Liv SHB Liv ACE European Group Telenor Forsikring NEMI Forsikring Frende Skadeforsikring Silver Pensjonsforsikring AS Altraplan Luxembourg Kommentar: 23 forsikringsselskaper har markedsandeler innenfor livsforsikring og pensjon ,2 % 23,9 % Gjensidige If Skadeforsikring 14,3 % 10,4 % Tryg SpareBank 1 Forsikring 4,5 % 4,1 % 3,2 % 2,5 % 2,4 % 2,2 % 1,5 % 1,3 % 1,0 % 0,8 % DNB Forsikring Eika Forsikring Codan Storebrand Protector Forsikring Frende Skadeforsikring KLP Skadeforsikring Jernbanepersonalets forsikring NEMI AIG Europe 0,6 % 0,5 % Landbruksforsikring KNIF Trygghet Forsikring 0,3 % W R Berkley Nordea Oslo Forsikring Gouda Reiseforsikring OBOS Skadeforsikring Danica Inter Hannover ACE European Group Møretrygd Euro Insurance LTD Telenor Forsikring Troll Forsikring Skogbrand Kommentar: Hele 29 forsikringsselskaper har markedsandeler i skadeforsikring

9 6. kunderelasjoner 7. Nye utfordringer for norsk forsikring 15 millioner skadeforsikringer 1) 15 millioner avtaler om private skadeforsikringer var løpende i Dette tilsvarer 7 forsikringer for hver av landets rundt 2,2 millioner husstander. 1,9 millioner livsforsikringer 1) 1,9 millioner avtaler om private livsforsikringer var løpende i Det tilsvarer rundt 0,63 forsikringer per person i befolkningen mellom 20 og 65 år. 1,4 millioner private tjenestepensjoner 1,4) 1,4 millioner arbeidstakere har tjenestepensjonsordning i privat sektor ved utløpet av Av disse har drøyt 1,1 millioner innskuddsordninger. Det innebærer at omtrent 37 prosent av befolkningen mellom 20 og 65 år har innskuddsordning. 476 tusen kommunale tjenestepensjoner 1) personer var kunder i kommunale tjenestepensjonsordninger i 2013 Det innebærer at omtrent 16 prosent av befolkningen mellom 20 og 65 år har en kommunal tjenestepensjon. Felles Det kommende EU-regelverket Solvens II vil gi alle forsikringsselskapene en rekke nye utfordringer framover. Nye soliditetskrav betyr særlig mye for livsforsikring og pensjon. Det vil også stilles nye krav til risikostyring, internkontroll og rapportering. Forsikringsnæringen vil framover oppleve økt risiko og nye trusler knyttet til forsikringssvindel og annen økonomisk kriminalitet. Livsforsikring og pensjon: Ytelsesbaserte ordninger er for tiden under press på grunn av lave renter, innføring av nye regnskapsregler og nye kapitalkrav og ved at stadig flere arbeidsgivere går over til å tilby innskuddspensjon for sine medarbeidere. Økende levealder medfører lengre utbetalingstid for pensjonsmottakere. Det betyr økte krav til kapital for forsikringsselskapene. Skadeforsikring: Konkurransen øker kraftig og mange mindre selskaper tar markedsandeler. Utenlandske selskaper har allerede nesten 50 prosent markedsandel i Norge. Pågående klimaendringer og en sterk økning i vannskadene ventes å gi betydelige erstatningsøkninger. Nye forsikringsrisikoer oppstår i form av mulige framtidige helseskader som følge av nyinnført teknologi og infrastruktur, eksempelvis økt eksponering av nanomaterialer og stråling

10 8. Kontaktpersoner i Finans Norge Fagdirektør Jan Fredrik Nordby Telefon: E-post: Sjefsaktuar Kari Mørk Telefon E-post: Se også de to spesialbrosjyrene på websidene til Finans Norge, under statistikksidene for hhv. Livsforsikring og pensjon og skadeforsikring. Statistikk og nøkkeltall for Statistikk livsforsikring og nøkkeltall og pensjon 2014 (data pr ) for skadeforsikring 2014 Statistikk og nøkkeltall for skadeforsikring

11

Innskuddspensjonsordning og hybridordning i egen pensjonskasse

Innskuddspensjonsordning og hybridordning i egen pensjonskasse Innskuddspensjonsordning og hybridordning i egen pensjonskasse Utgitt av Pensjonskasseforeningen 2014 design og ombrekning: Morten Hernæs, 07 Media 07.no foto. Colourbox Trykk: 07 Media 07.no Innskuddspensjonsordning

Detaljer

Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1

Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1 Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1 Prosjektnr. 2011004 Rapport 2011 1 Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning?

Detaljer

Bransjeregnskapet for Yrkesskadeforsikringer pr. 31. desember 2009

Bransjeregnskapet for Yrkesskadeforsikringer pr. 31. desember 2009 FINANSTILSYNET Avdeling for finans- og forsikringstilsyn 8. november 21 Bransjeregnskapet for Yrkesskadeforsikringer pr. 31. desember Innholdsfortegnelse. Innledning side 3 1. Bransjeregnskapet pr. 31.

Detaljer

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 12/13 ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon 1. Del av pensjonssystemet i privat sektor 2. Opptjening av

Detaljer

Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger

Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger Rapport 2014 2 06.03.2014 Innhold Sammendrag og konklusjoner... 2 1 Innledning og bakgrunn... 4 1.1

Detaljer

FÅ BYTTER JOBB ETTER FYLTE 50 ÅR

FÅ BYTTER JOBB ETTER FYLTE 50 ÅR FÅ BYTTER JOBB ETTER FYLTE 50 ÅR Av Ole Christian Lien Sammendrag Bare 5 6 prosent av arbeidstakerne over 50 år bytter jobb i løpet av et år. Til tross for at folk over 50 jobber stadig lenger, har denne

Detaljer

Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING. Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring.

Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING. Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring. Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring. Din første jobb? Side 01 Innledning 3 02 Kort om skatt og folketrygd 4

Detaljer

KOSTNADSEFFEKTIVITET OG MARKEDSDYNAMIKK I DET SKANDINAVISKE TJENESTEPENSJONSMARKEDET

KOSTNADSEFFEKTIVITET OG MARKEDSDYNAMIKK I DET SKANDINAVISKE TJENESTEPENSJONSMARKEDET KOSTNADSEFFEKTIVITET OG MARKEDSDYNAMIKK I DET SKANDINAVISKE TJENESTEPENSJONSMARKEDET November 2014 PA Regional Office: PA Consulting Group Lysaker Torg 25 Postboks 50 N-1324 Lysaker Tel: +47 67 58 67 58

Detaljer

Den norske finansnæringen

Den norske finansnæringen Den norske finansnæringen - en vekstnæring Marius Nordkvelde, Robert Alexandru og Torger Reve 1 S i d e Innholdsfortegnelse 1. Innledning: finansnæringens rolle... 4 2. Finansnæringen i Norge... 6 3. Næringsdefinisjon...

Detaljer

Høringsuttalelse: NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi

Høringsuttalelse: NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Dato: 10. mars 2015 Vår ref.: Deres ref.: 14/5757 SL HSH/KR Høringsuttalelse: NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi Finans Norge viser

Detaljer

Resultatrapport for finansinstitusjoner

Resultatrapport for finansinstitusjoner Resultatrapport for finansinstitusjoner 1. halvår 2014 Dato: 21.08.2014 SEKSJON/AVDELING: BAFO/ANRAP Hovedinntrykk Innhold INNHOLD 3 1 HOVEDINNTRYKK 4 2 MAKROØKONOMISK BAKGRUNN 6 NORSK ØKONOMI 6 3 NORSKE

Detaljer

99% SMB. Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv. MENON Business Economics www.menon.no

99% SMB. Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv. MENON Business Economics www.menon.no 99% SMB Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv MENON Business Economics www.menon.no 99% SMB Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv MENON-publikasjon nr. 13/2009 August 2009 Av Gjermund Grimsby

Detaljer

Du gjør avtaler. Vi garanterer.

Du gjør avtaler. Vi garanterer. 1 Du gjør avtaler. Vi garanterer. Vi er Nordic Guarantee. Når du inngår avtaler, krever kunder eller leverandører ofte en eller annen form for garanti. Hvilken type garanti avhenger av hva slags tjeneste

Detaljer

Finansiell stabilitet 1 12. mai

Finansiell stabilitet 1 12. mai Finansiell stabilitet 1 1 mai Norges Banks rapportserie nr. -1 Finansiell stabilitet 1/1 NORGES BANK FINANSIELL STABILITET 1/1 3 Norges Bank Oslo 1 Adresse: Bankplassen Post: Postboks 1179 Sentrum, 17

Detaljer

Meld. St. 2 (2014 2015)

Meld. St. 2 (2014 2015) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 4 Privat sektor: Internett: www.fagbokforlaget.no/offpub

Detaljer

Det må bli enklere å bidra

Det må bli enklere å bidra Det må bli enklere å bidra Forslag til utvidelse av skattefradragsordningen for gaver til frivillige organisasjoner Frivillighet Norge 20.06.2012 FRIVILLIGHET NORGE DET MÅ BLI ENKLERE Å BIDRA Frivilligheten

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

Fordeler for deg som er medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 2013 Fordeler for deg som er medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) ble stiftet 01.11.23 og tilsluttet LO fra samme år. Antall medlemmer

Detaljer

Ikke blant Europas største, men dyrt kan det bli

Ikke blant Europas største, men dyrt kan det bli Den norske eldrebølgen: Ikke blant Europas største, men dyrt kan det bli Alle land i Europa, i vest som i øst, kommer til å få en betydelig økning i antallet gamle, og i den andelen de gamle utgjør av

Detaljer

følge utviklingen i det europeiske finansmarkedet

følge utviklingen i det europeiske finansmarkedet Leder har ordet Året 28 markerte slutten på en av de sterkeste konjunkturoppgangene verden har sett på mange år. For medlemsselskapene ble det et godt år som helhet, men det ble også året hvor selskapene

Detaljer

Pensjonist- Paus. Magasinet. Ole Paus om alderdommen, troen, og det å bli kjendis på nytt i voksen alder.

Pensjonist- Paus. Magasinet. Ole Paus om alderdommen, troen, og det å bli kjendis på nytt i voksen alder. Magasinet Medlemsutgave September 2013 Pensjonist- GOD PENSJON: Les dette før du skifter jobb. Side 20 TIDLIGPENSJON OG ARBEID: Slik er reglene. Side 18 Paus Ole Paus om alderdommen, troen, og det å bli

Detaljer

Gratis gjennomgang av forsikringene. Her finner du alt om forsikring. Ta kontakt. Godt å vite. Godt å vite

Gratis gjennomgang av forsikringene. Her finner du alt om forsikring. Ta kontakt. Godt å vite. Godt å vite Forsikringer 2013 1 Gratis gjennomgang av forsikringene Visste du at du kan få en gratis gjennomgang av dine forsikringer på Forskerforbundets forsikringskontor? Det kan gi deg: Bedre oversikt Større trygghet

Detaljer

Arbeidsmarkedet fram mot 2030 noen perspektiver

Arbeidsmarkedet fram mot 2030 noen perspektiver // Arbeidsmarkedete fram mot 2030 noen perspektiver Arbeidsmarkedet fram mot 2030 noen perspektiver AV: JORUNN FURUBERG, ANNE-CATHRINE GRAMBO OG TORBJØRN ÅRETHUN SAMMENDRAG Mange forhold ved samfunnsutviklingen

Detaljer

Gjelds- og driftskredittundersøkelse på bakgrunn av driftsgranskingsmaterialet for 2008

Gjelds- og driftskredittundersøkelse på bakgrunn av driftsgranskingsmaterialet for 2008 Foto: Ane Lyng NOTAT 2009 20 Gjelds- og driftskredittundersøkelse på bakgrunn av driftsgranskingsmaterialet for 2008 Torbjørn Haukås Ivar Hovland Anastasia Olsen Serie Redaktør Tittel Forfattere Prosjekt

Detaljer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer 2015 DNB Forskning levert av Menon Business Economics ved Leo Grünfeld, Jens Fredrik Skogstrøm og Marcus Gjems Theie i samarbeid med professor Hans

Detaljer

Overgang fra gammelt til nytt

Overgang fra gammelt til nytt Effekter på årlig pensjon og premier av overgang fra ytelsesordning til ny tjenestepensjonsordning Rapport 213 3 12.4.213-2 Innhold Sammendrag og konklusjoner... 2 1. Innledning og oppdragsbeskrivelse...

Detaljer

// Arbeid og velferd // 1 // 2013 Pensjonsreformen flere eldre i arbeid. Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien. Sammendrag

// Arbeid og velferd // 1 // 2013 Pensjonsreformen flere eldre i arbeid. Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien. Sammendrag Pensjonsreformen flere eldre i arbeid Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien Sammendrag Fleksibel uttaksalder for alderspensjon ble innført i 2011. Så langt har nesten 45 prosent av de som har hatt

Detaljer

Helseregnskapet et internasjonalt system

Helseregnskapet et internasjonalt system Økonomiske analyser 2/2012 Kjersti Helene Hernæs og Ann Lisbet Brathaug Totale helseutgifter i Norge beløp seg til nærmere 250 milliarder kroner i 2011. Det tilsvarer 50 000 kroner per innbygger. De fleste

Detaljer

Bankregulering og konkurranse

Bankregulering og konkurranse Bankregulering og konkurranse - En teoretisk analyse av Gry Høyheim Masteroppgave Masteroppgaven er levert for å fullføre graden Master i samfunnsøkonomi Universitetet i Bergen, Institutt for økonomi September

Detaljer

Tendenser i kriminaliteten utfordringer i Norge i 2007-2009

Tendenser i kriminaliteten utfordringer i Norge i 2007-2009 Rapport Tendenser i kriminaliteten utfordringer i Norge i 2007-2009 Politidirektoratet Januar 2007 Design: Degrafo ISBN 978-82-92524-19-0 POD publikasjon 2007/01 Seksjon for analyse og forebygging Tendenser

Detaljer

PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder.

PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. 2014 Du er litt tryggere med PF Forsikring. PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. 1 Innhold: Seks gode forsikringer for ni kroner dagen side

Detaljer