Bransjeregnskapet for Yrkesskadeforsikringer pr. 31. desember 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bransjeregnskapet for Yrkesskadeforsikringer pr. 31. desember 2013"

Transkript

1 FINANSTILSYNET Avdeling for bank- og forsikringstilsyn 17. oktober 2014 Bransjeregnskapet for Yrkesskadeforsikringer pr. 31. desember 2013 Innholdsfortegnelse 0. Innledning side 3 1. Bransjeregnskapet pr. 31. desember 2013 side Bruttoregnskapet pr. 31. desember 2013 side Brutto avviklingsresultat i 2013 side Utviklingen av de forsikringstekniske bruttoavsetninger i løpet av 2013 side Forsikringstekniske bruttoresultater og brutto avviklingsresultater mv. for regnskapsårene side Forsikringstekniske bruttoresultater side Brutto avviklingsresultater side Brutto erstatningsavsetning side Estimert NAV-refusjon pr. regnskapsår side Opptjente bruttopremier, anslåtte brutto erstatningskostnader og skadeprosenter side Opptjente bruttopremier Samlet og pr. forsikret side Anslåtte brutto erstatningskostnader Samlet og pr. forsikret side Anslåtte brutto skadeprosenter side 40 Oversikt over tabell- og figurvedleggene side 44 A. Utviklingstrekk Brutto erstatningskostnader for Yrkesskadeforsikringer side 48 B. Utviklingstrekk Brutto erstatningskostnader for Yrkesulykkesforsikringer side 66 C. Utviklingstrekk Brutto erstatningskostnader for Yrkessykdomsforsikringer side 80 D. Forsikringsrelaterte brutto driftskostnader side 94 E. Beregningsteknisk brutto investeringsavkastning mv. side 97 F. Inflasjonskorreksjon av opptjente bruttopremier og brutto erstatningskostnader side 100

2 2 Oversikt over grunnlagsdata G. Forsikringstekniske bruttoresultater for regnskapsårene side 111 H. Forsikringstekniske bruttoavsetninger ved utløpet av regnskapsårene side 123 I. Grunnlagsdata for hovedbransjen Yrkesskadeforsikringer side 129 J. Grunnlagsdata for delbransjen Yrkesulykkesforsikringer side 141 K. Grunnlagsdata for delbransjen Yrkessykdomsforsikringer side 153

3 3 0. Innledning Bransjeregnskapet som presenteres i den foreliggende rapporten er i all hovedsak basert på regnskapsdata og risikostatistikk fra følgende forsikringsselskap: Gjensidige Forsikring ASA If Skadeforsikring NUF Tryg Forsikring NUF SpareBank1 Skadeforsikring AS KLP Skadeforsikring AS Oslo Forsikring AS (grunnlagsdata for skadeårgangene ) Protector Forsikring ASA (grunnlagsdata for skadeårgangene ) DNB Livsforsikring ASA (grunnlagsdata for skadeårgangene ) Storebrand Livsforsikring AS (grunnlagsdata for skadeårgangene ) Unison Forsikring ASA (grunnlagsdata for skadeårgangene ) Den tidligere porteføljen til Sjøtrygdgruppen Gjensidig Skadeforsikringsselskap (grunnlagsdata for skadeårgangene ) Den tidligere porteføljen til DNB Livsforsikring ASA (grunnlagsdata for skadeårgangene ) Når det gjelder grunnlagsdataene for den tidligere porteføljen til DNB Livsforsikring ASA har disse med virkning fra og med regnskapsår 2005 blitt håndtert av Gjensidige Forsikring ASA. Videre har Gjensidige Forsikring ASA med virkning fra regnskapsår 2009 håndtert den tidligere porteføljen til Sjøtrygdgruppen Gjensidig Skadeforsikringsselskap. Hvis det tas høyde for bruttopremiene som tegnes av alle forsikringsselskap som er aktive i det norske markedet for yrkesskadeforsikringer, utgjør markedsandelene til selskapene som omfattes av bransjeregnskapet pr. 31. desember for 2013 til sammen 81,3 prosent, jf. premiedataene som innrapporteres til Yrkesskadeforsikringsforeningen. Rapporten er utarbeidet i regi av Finanstilsynet, men Det tekniske beregningsutvalg for avsetningsmetoder mv. i skadeforsikring 1 (Beregningsutvalget) er i denne forbindelse blitt benyttet som en forsikringsteknisk ekspertgruppe. Beregningsutvalget har dessuten hatt et ansvar for den praktiske gjennomføringen av arbeidet med rapporten. De forannevnte forsikringsselskap har alle nedlagt et betydelig arbeid med å fremskaffe og tilrettelegge et omfattende datagrunnlag. I bransjeregnskapet som presenteres i rapporten, er det benyttet enkelte forenklende forutsetninger. En viktig forutsetning er at det ses bort fra all yrkesskadeforsikring relatert til skadeårgang 1990 og tidligere skadeårganger. I denne sammenheng skal det påpekes at det er flere grunner til å velge 1991 som basisår for bransjeregnskapet: Da lov om yrkesskadeforsikring ble innført i 1990, var det allerede en rekke bedrifter som hadde opprettet yrkesskadeforsikringer for sine ansatte. For de fleste av disse 1 Det tekniske beregningsutvalg for avsetningsmetoder mv. i skadeforsikring ble oppnevnt av Finanstilsynet (Kredittilsynet) i oktober 1993 og har som mandat bl.a. å utrede ulike spørsmål relatert til regelverket for forsikringstekniske avsetninger.

4 4 bedriftene ble de gjeldende kontrakter fornyet med premie beregnet etter ny tariff først ved hovedforfall (i 1990). Forsikringsdekningene kunne frem til dette hovedforfallet være spredt på en lang rekke bransjer (ansvarsforsikringer, bedriftsforsikringer, trygghetsforsikringer mv.). Det vil derfor i ettertid være vanskelig å skille ut hva som var lovpålagt yrkesskade forut for fornyelsen av forsikringsavtalene (i 1990). Standarderstatningene ble først innført i I 1990 hadde skadelidte krav på den høyeste erstatning av det som fulgte av yrkesskadeforsikringsloven og erstatning beregnet etter vanlige regler for personskadeerstatning. Refusjonen til Arbeids- og velferdsetaten (tidligere Rikstrygdeverket) ble først innført i 1991 med de konsekvenser den fikk for premie- og erstatningsnivået. Videre skal det påpekes at fordelingen av premier, betalte erstatninger, forsikringstekniske avsetninger mv. mellom delbransjene Yrkesulykkesforsikringer og Yrkessykdomsforsikringer ikke er ført lenger tilbake enn til regnskapsår/skadeårgang Bakgrunnen for dette er at den fordelingen av bl.a. premier og erstatningsavsetninger mellom de to delbransjene som i 1999/2000 ble gjort i ettertid, uansett ikke kunne bli helt eksakt og i enda mindre grad hvis man hadde gått lenger tilbake i tid enn Fra og med rapporten vedrørende bransjeregnskapet pr. utløpet av 2003 har det kun blitt fokusert på det forsikringstekniske bruttoregnskapet, mens det i tidligere rapporter ble redegjort for både det forsikringstekniske bruttoregnskapet og det forsikringstekniske egenregningsregnskapet. Bakgrunnen for denne nedprioriteringen av det forsikringstekniske egenregningsregnskapet er bl.a. at det over tid har vist seg vanskelig å holde fast ved at det ikke skal foretas endringer i disse regnskapene for tidligere regnskapsår. Dette skyldes bl.a. at det i enkelte selskaper har blitt tegnet retrospektive reassuranseavtaler eller på annen måte blitt foretatt endringer som innebærer at de forsikringstekniske egenregningsregnskaper som er presentert i tidligere rapporter ikke lenger er helt dekkende. I kapittel 1 presenteres hovedstørrelser fra bransjeregnskapet for Denne presentasjonen omfatter oversikter over forsikringsteknisk bruttoresultat og brutto avviklingsresultat i 2013 samt utviklingen av de forsikringstekniske bruttoavsetninger i løpet av Oversikten over de forsikringstekniske bruttoavsetninger omfatter imidlertid bare brutto premieavsetning og brutto erstatningsavsetning. Kapittel 2 inneholder mer summariske oversikter der de forsikringstekniske bruttostørrelsene for regnskapsårene vurderes samlet. Disse oversiktene omfatter også oversikter over bl.a. de påløpne brutto skadeprosenter for regnskapsårene I kapittel 3 gis oversikter over utviklingen av opptjente bruttopremier og anslåtte brutto erstatningskostnader (både samlet og pr. forsikret) samt oversikter over utviklingen av anslåtte brutto skadeprosenter. Oversiktene omfatter hele perioden I vedleggene A K gis det mer detaljert informasjon om enkelte sentrale utviklingstrekk i perioden Vedleggene omfatter både tabeller og figurer og dekker bl.a. følgende forhold:

5 5 Utviklingen av anslagene på brutto erstatningskostnader for de enkelte skadeårganger, herunder hvordan dette anslaget er fordelt mellom betalte bruttoerstatninger, brutto RBNS-avsetninger og brutto IBNR-avsetninger. Det gis separate oversikter for hovedbransjen Yrkesskadeforsikringer og de to delbransjene Yrkesulykkesforsikringer og Yrkessykdomsforsikringer. Utviklingen av de beregnede forsikringsrelaterte brutto driftskostnader. Utviklingen av beregningsteknisk brutto investeringsavkastning. En fullstendig oversikt over grunnlagsdataene for rapporten om bransjeregnskapet (for alle deltakende selskaper sett under ett). I oversiktene over anslåtte brutto erstatningskostnader og beregnede forsikringsrelaterte brutto driftskostnader som gis i ovennevnte vedlegg, er det ikke tatt høyde for den endrede håndteringen av (avsetning for) indirekte skadebehandlingskostnader. Dette aspektet blir imidlertid kommentert i rapporten, jf. avsnittene 1.1 og 1.3 samt nedenstående kommentar. Innledningsvis skal også følgende presiseres: I tallmaterialet som presenteres i denne rapporten, er det med et par unntak ikke tatt høyde for endringene i regelverket for forsikringstekniske avsetninger i skadeforsikring hva angår avsetning for indirekte skadebehandlingskostnader og konsekvensene av denne regelverksendringen. 2 Dette innebærer at opplysninger om betalte bruttoerstatninger og brutto erstatningsavsetninger (og dermed også brutto erstatningskostnader) som presenteres i rapporten, i all hovedsak vil være eksklusive hhv. indirekte skadebehandlingskostnader og avsetning for indirekte skadebehandlingskostnader. I avsnittene 1.1 og 1.3 blir det imidlertid illustrert hvilken effekt den forannevnte regelverksendringen har på hhv. det tekniske bruttoregnskapet for 2013 og brutto erstatningsavsetning ved utløpet av 2012 og 2013, jf. også tabellene for i vedleggene G og H. Det presiseres at den anvendte metodikken for fastsettelse av samlede forsikringsrelaterte brutto driftskostnader er den samme som i tidligere rapporter. Det har blitt avdekket at selskapene som leverer grunnlagsdata til bransjeregnskapet, har hatt en noe ulik praksis når det gjelder håndteringen av erstatningskostnader og driftskostnader samt erstatningsavsetninger relatert til Yrkesskadeforsikringsforeningen (YFF). For å rette opp dette forholdet har disse størrelsene blitt skilt ut og vil heretter bli rapportert på egne linjer i det tekniske bruttoregnskapet og oversiktene over samlede forsikringstekniske bruttoavsetninger. Beløpene er imidlertid relativt beskjedne sammenliknet med de samlede brutto erstatningskostnader og brutto erstatningsavsetninger. Erstatningskostnadene og driftskostnadene relatert til YFF blir derfor rapportert under ett. Endringen gjelder alle årganger ( ) og vil påvirke tabellene som presenteres i kapitlene 1 og 2 samt vedleggene G og H. Endringen vil imidlertid ikke påvirke presentasjonen av risikostatistikken i kapittel 3 samt vedleggene A til C og I til K. 2 Kravet til avsetning for indirekte skadebehandlingskostnader er for hovedbransjen Yrkesskadeforsikringer satt til 4 prosent av denne bransjens brutto erstatningsavsetning (eksklusiv avsetning for indirekte skadebehandlingskostnader).

6 6 1. Bransjeregnskapet pr. 31. desember Bruttoregnskapet pr. 31. desember 2013 I tabell 1.1 gis en oversikt over det forsikringstekniske bruttoresultatet for regnskapsåret 2013 sett under ett for alle skadeforsikringsselskapene som bidrar med grunnlagsdata til bransjeregnskapet. Tabell 1.1. Forsikringsteknisk bruttoresultat for regnskapsåret Mill. kr. Yrkesskade- Yrkesulykkes- Yrkessykdomsforsikringer forsikringer forsikringer Opptjente bruttopremier 2 372, ,6 567,8 Beregningsteknisk brutto investeringsavkastning 1) 288,0 207,1 80,9 Renteinntekter på NAV-andelen av betalte bruttoerstatninger 6,7 5,6 1,1 Påløpne bruttoerstatninger 1 671, ,0 307,7 Herav: Anslåtte bruttoerstatninger, ekskl. YFF 2 001, ,6 452,4 Brutto avviklingsresultat, ekskl. YFF 404,3 239,0 165,3 Indirekte skadebehandlingskostnader 63,9 52,4 11,5 Påløpne bruttoerstatninger for YFF ,0 9,2 Forsikringsrelaterte brutto driftskostnader 3) 270,9 203,5 67,4 Forsikringsteknisk bruttoresultat 724,5 449,9 274,6 1) Dette er en beregningsteknisk størrelse, jf. kommentaren på side 7. 2) Posten utgjør 4 prosent av påløpne bruttoerstatninger eksklusiv indirekte skadebehandlingskostnader. 3) Eksklusiv indirekte skadebehandlingskostnader. Det forsikringstekniske bruttoregnskapet for hovedbransjen Yrkesskadeforsikringer viser et overskudd i 2013 på 724,5 mill. kr (svarende til 30,5 prosent av opptjent bruttopremie). Dette overskuddet er noe lavere enn i 2012 (773,8 mill. kr) og markert lavere enn i 2011 (987,7 mill. kr). I delbransjen Yrkesulykkesforsikringer er det forsikringstekniske overskuddet på bruttobasis 449,9 mill. kr (24,9 prosent av delbransjens opptjente bruttopremie), mens overskuddet i delbransjen Yrkessykdomsforsikringer utgjør 274,6 mill. kr (48,4 prosent av delbransjens opptjente bruttopremie). For både hovedbransjen Yrkesskadeforsikringer og de to delbransjene har en relativt høy beregningsteknisk brutto investeringsavkastning bidratt til de positive forsikringstekniske bruttoresultatene i Videre har det i 2013 vært positive avviklingsresultater for både

7 7 delbransjen Yrkesulykkesforsikringer og delbransjen Yrkessykdomsforsikringer, og følgelig også for hovedbransjen Yrkesskadeforsikringer sett under ett. I hovedbransjen Yrkesskadeforsikringer er de opptjente bruttopremiene 153,7 mill. kr eller 6,1 prosent lavere i 2013 enn i (Det er de samme selskapene som bidrar med grunnlagsdata i 2013 som i 2012.) De anslåtte brutto erstatningskostnader (ekskl. YFF) i 2013 er 179,1 mill. kr eller 8,2 prosent lavere enn i 2012 for hovedbransjen sett under ett. 3 I delbransjen Yrkesulykkesforsikringer er de anslåtte bruttoerstatningskostnader 165,8 mill. kr (9,7 prosent) lavere, mens nedjusteringen i delbransjen Yrkessykdomsforsikringer beløper seg til 13,3 mill. kr (2,9 prosent). Av de samlede forsikringsrelaterte brutto driftskostnader, eksklusiv indirekte skadebehandlingskostnader, på 270,9 mill. kr er 75,1 prosent allokert til delbransjen Yrkesulykkesforsikringer, mens de resterende 24,9 prosent er allokert til delbransjen Yrkessykdomsforsikringer. De samlede brutto driftskostnader, eksklusiv indirekte skadebehandlingskostnader, utgjør 11,4 prosent av de samlede bruttopremier. Hvis brutto driftskostnader alternativt beregnes med utgangspunkt i de opptjente bruttopremier eksklusive det à priori forventede NAVbidraget (dvs. i prosent av 10/22-deler av de opptjente bruttopremier oppgitt i tabell 1.1), gir dette en kostnadsprosent på 25,1 (prosent) for hovedbransjen Yrkesskadeforsikringer sett under ett. Det presiseres at summen av postene indirekte skadebehandlingskostnader og forsikringsrelaterte brutto driftskostnader (eksklusiv indirekte skadebehandlingskostnader) i tabell 1.1 er lik de samlede forsikringsrelaterte brutto driftskostnader som rapporteres i tabell D.2 i vedlegg D. (Beløpene som rapporteres i vedlegg D, er beregnet som produktet av forsikringsrelaterte driftskostnader pr. forsikret (jf. tabell D.1) og antall forsikrede (jf. tabell 3.1.A).) Ved stipuleringen av beregningsteknisk brutto investeringsavkastning er summen av brutto premieavsetning og brutto erstatningsavsetning, inkl. erstatningsavsetningen for YFF og avsetningen for indirekte skadebehandlingskostnader, benyttet som beregningsgrunnlag. 4 Den forsikringstekniske rente som er anvendt på dette beregningsgrunnlaget, er den samme som den rente som benyttes ved beregningen av allokert investeringsavkastning, jf. oversikten i vedlegg E. Av samlet beregningsteknisk brutto investeringsavkastning på 288,0 mill. kr er 71,9 prosent tilordnet delbransjen Yrkesulykkesforsikringer, mens de resterende 28,1 prosent er tilordnet delbransjen Yrkessykdomsforsikringer. I denne sammenheng skal det påpekes at størrelsen beregningsteknisk brutto investeringsavkastning strengt tatt bare har mening i de tilfeller der skadeforsikringsselskapene ikke avgir noe av den tegnede bruttoforretning til sine gjenforsikrere. I de tilfeller der selskapene avgir deler av den tegnede forretning, noe som er tilfelle for de aktuelle selskap, vil ikke selskapene forvalte gjenforsikringsandelen av hhv. brutto premieavsetning og brutto erstatningsavsetning. Størrelsen beregningsteknisk brutto investeringsavkastning er imidlertid innarbeidet i det forsikringstekniske bruttoregnskapet slik at malen for dette regnskapet så langt det er mulig skal gjenspeile malen for det tekniske regnskapet for skadeforsikringsselskaper, jf. 4-4 i forskrift 16. desember 1998 nr om årsregnskap m.m. for forsikringsselskaper. 3 De påløpne brutto erstatningskostnader, eksklusiv indirekte skadebehandlingskostnader, har i samme periode blitt redusert med 68,0 mill. kr eller 3,9 prosent. 4 Beregningsgrunnlaget settes lik gjennomsnittet av disse størrelsene slik disse er fastsatt ved hhv. utgangen av regnskapsåret og utgangen av foregående regnskapsår.

8 8 Ifølge gjeldende praksis skal skadeforsikringsselskapene overføre den andelen som NAVrefusjonen utgjør av betalte bruttoerstatninger i løpet av et regnskapsår til Arbeids- og velferdsetaten (tidligere Rikstrygdeverket) innen 1. mars i det etterfølgende regnskapsår. Siden det må betales renter på dette beløpet for perioden 1. januar 1. mars (i det etterfølgende regnskapsår), vil selskapene i gjennomsnitt ha renteinntekter av den forvaltede NAVrefusjonen i et halvt år, noe det er tatt høyde for i bransjeregnskapet. I beregningen av disse renteinntektene benyttes den samme forsikringstekniske rente som ved beregningen av allokert investeringsavkastning, jf. vedlegg E. Av tabell 1.1 fremgår det at renteinntektene på NAV-andelen av de betalte bruttoerstatninger utgjør 6,7 mill. kr for regnskapsår Av dette beløpet er 84 prosent relatert til betalte bruttoerstatninger for yrkesulykker, mens de resterende 16 prosent gjelder betalte bruttoerstatninger for yrkessykdommer. De anslåtte brutto erstatningskostnader for hovedbransjen Yrkesskadeforsikringer er i 2013 lavere enn de opptjente bruttopremier. Tilsvarende gjelder for delbransjene Yrkesulykkesforsikringer og Yrkessykdomsforsikringer. For hovedbransjen Yrkesskadeforsikringer sett under ett er anslått brutto skadeprosent 87,5 for regnskapsåret På grunn av det positive avviklingsresultatet på bruttobasis er den påløpne brutto skadeprosenten 17,0 prosentpoeng lavere enn dette. Anslått brutto skadeprosent i delbransjene Yrkesulykkesforsikringer og Yrkessykdomsforsikringer er hhv. 88,8 og 83,3. I delbransjene Yrkesulykkesforsikringer og Yrkessykdomsforsikringer medfører de markerte avviklingsgevinstene at påløpt brutto skadeprosent er hhv. 13,2 og 29,1 prosentpoeng lavere enn anslått brutto skadeprosent. Det vises også til oversikten i tabell 1.2. Tabell 1.2. Brutto skadeprosenter for regnskapsår Prosent. Yrkesskade- Yrkesulykkes- Yrkessykdomsforsikringer forsikringer forsikringer Anslått brutto skadeprosent 1) 87,5 88,8 83,3 Påløpt brutto skadeprosent 70,5 75,6 54,2 1) Beregnet med basis i anslåtte brutto erstatningskostnader, inklusiv indirekte skadebehandlingskostnader og bruttoerstatningskostander relatert til YFF. 1.2 Brutto avviklingsresultat i 2013 Av tabell 1.1 fremgår det at den samlede avviklingsgevinsten på bruttobasis for regnskapsår 2013 utgjør 404,3 mill. kr for skadeårgangene sett under ett. I tabell 1.3 nedenfor er det vist hvorledes avviklingstapet er fordelt på disse skadeårgangene både for hovedbransjen Yrkesskadeforsikringer og de to delbransjene: I hovedbransjen Yrkesskadeforsikringer er det registrert avviklingsgevinster for skadeårgangene 1995, 1998 og 1999 samt alle årgangene fra 2001 til De største avviklingsgevinstene er relatert til årgangene 2006 (81 mill. kr), 2005 (78 ½ mill. kr) og 2009 (72 mill. kr) samt 2003 og 2007 (ca. 52 mill. kr for hver av årgangene). De største avviklingstapene gjelder årgangene 2012 (43 mill. kr) og 1991 (14 ½ mill. kr). For de øvrige årganger der det er registrert avviklingstap i 2013, utgjør tapet mellom 4 og 6 ½ mill. kr.

9 9 I delbransjen Yrkesulykkesforsikringer er det registrert avviklingsgevinster for skadeårgangene 1992, 1994, alle årgangene fra 1996 til 2009 samt De største avviklingsgevinstene gjelder årgangene 2006 (64 mill. kr), 2007 (46 mill. kr), 2009 (45 ½ mill. kr), 2005 (40 mill. kr) og 2004 (38 mill. kr). De største avviklingstapene gjelder årgangene 2012 (55 mill. kr) og 2010 (19 mill. kr). For ingen av de øvrige årganger der det er registrert avviklingstap i 2013, utgjør tapet mer enn 3 ½ mill. kr. I delbransjen Yrkessykdomsforsikringer er det registrert avviklingsgevinster for skadeårgangene 1995, 1998, 1999, 2001 og 2003 samt alle årgangene fra 2005 til De største avviklingsgevinstene gjelder årgangene 2010 (48 ½ mill. kr), 2005 (38 mill. kr), 2003 (30 mill. kr), 2009 (26 ½ mill. kr) og 2008 (22 mill. kr). De største avviklingstapene gjelder årgangene 2000 (13 mill. kr) og 1991 (11 mill. kr). For årgangene 1992, 1994, 1996 og 1997 er avviklingstapet i størrelsesorden 7 til 8 ½ mill. kr. Avviklingsresultatet for regnskapsår 2013 er også illustrert i figur 1.1. Tabell 1.3. Brutto avviklingsresultat i 2013 fordelt på skadeårgangene Mill. kr. Skadeårgang Yrkesskadeforsikring Yrkesulykke Yrkessykdom ,4 3,4 11, ,1 3,7 7, ,9 3,1 0, ,4 2,8 7, ,5 1,5 2, ,5 0,7 7, ,2 3,4 8, ,3 2,3 3, ,0 0,3 1, ,5 7,6 13, ,6 4,1 8, ,5 14,6 2, ,9 21,9 30, ,6 37,7 6, ,5 40,3 38, ,8 64,0 16, ,7 45,8 5, ,9 5,7 22, ,0 45,5 26, ,4 19,1 48, ,3 20,8 13, ,7 54,9 12,2 I alt 404,3 239,0 165,3

10 10 Figur 1.1. Brutto avviklingsresultat i 2013 fordelt på delbransjene Yrkesulykkesforsikringer og Yrkessykdomsforsikringer. Skadeårgangene Mill. kr. 1.3 Utviklingen av de forsikringstekniske bruttoavsetninger i løpet av 2013 Utviklingen i de forsikringstekniske bruttoavsetninger relatert til hovedbransjen Yrkesskadeforsikringer fra utløpet av 2012 til utløpet av 2013 er vist i tabell 1.4.A. Tabell 1.4.A. Forsikringstekniske bruttoavsetninger pr. 31. desember i 2012 og Hovedbransjen Yrkesskadeforsikringer. Mill. kr. Pr Pr Brutto premieavsetning 633,3 659,3 Brutto erstatningsavsetning, eksklusiv avsetning for YFF og indirekte skadebehandlingskostnader , ,8 Brutto erstatningsavsetning for YFF 74,2 74,5 Avsetning for indirekte skadebehandlingskostnader 654,3 657,7 Forsikringstekniske bruttoavsetninger , ,4 Av tabell 1.4.A fremgår det bl.a. at de samlede forsikringstekniske bruttoavsetninger økte med 115,7 mill. kr (0,7 prosent) fra utløpet av 2012 til utløpet av Videre fremgår det at selskapenes samlede brutto erstatningsavsetninger, eksklusiv avsetning for YFF og indirekte skadebehandlingskostnader, i løpet av 2013 økte med 85,8 mill. kr (0,5 prosent). Tilsvarende oversikter over utviklingen av de forsikringstekniske avsetninger i løpet av 2013 for delbransjene Yrkesulykkesforsikringer og Yrkessykdomsforsikringer er gitt ved tabellene 1.4.B og 1.4.C nedenfor.

11 11 Tabell 1.4.B. Forsikringstekniske avsetninger pr. 31. desember i 2012 og Delbransjen Yrkesulykkesforsikringer. Mill. kr. Pr Pr Brutto premieavsetning 478,3 497,7 Brutto erstatningsavsetning, eksklusiv avsetning for YFF og indirekte skadebehandlingskostnader , ,9 Brutto erstatningsavsetning for YFF 7,4 7,5 Avsetning for indirekte skadebehandlingskostnader 472,0 473,4 Forsikringstekniske bruttoavsetninger , ,5 De samlede forsikringstekniske bruttoavsetninger relatert til delbransjen Yrkesulykkesforsikringer økte med 57,8 mill. kr (0,5 prosent) i løpet av I samme periode var økningen i brutto erstatningsavsetning, eksklusiv avsetningen for YFF og indirekte skadebehandlingskostnader, 36,9 mill. kr (0,3 prosent) i denne delbransjen. Tabell 1.4.C. Forsikringstekniske avsetninger pr. 31. desember i 2012 og Delbransjen Yrkessykdomsforsikringer. Mill. kr. Pr Pr Brutto premieavsetning 155,0 161,6 Brutto erstatningsavsetning, eksklusiv avsetning for YFF og indirekte skadebehandlingskostnader 4 557, ,9 Brutto erstatningsavsetning for YFF 66,7 67,1 Avsetning for indirekte skadebehandlingskostnader 182,3 184,3 Forsikringstekniske bruttoavsetninger 4 962, ,8 I delbransjen Yrkessykdomsforsikringer økte de samlede forsikringstekniske bruttoavsetninger med 57,8 mill. kr (1,2 prosent) i løpet av I samme periode var økningen i brutto erstatningsavsetning, eksklusiv avsetningen for YFF og indirekte skadebehandlingskostnader, 49,0 mill. kr (1,1 prosent) i denne delbransjen. En samlet oversikt over de forsikringstekniske bruttoresultater for regnskapsårene er gitt i vedlegg G. Utfyllende oversikter over utviklingen gjennom perioden i de forsikringstekniske bruttoavsetninger relatert til hovedbransjen Yrkesskadeforsikringer med tilhørende delbransjer er gitt i vedlegg H.

12 12 Boks 1. Definisjoner mv. av størrelsene anslåtte og påløpne brutto erstatningskostnader. Anslåtte brutto erstatningskostnader og påløpne brutto erstatningskostnader Begrepene anslåtte brutto erstatningskostnader (anslått brutto skadeprosent) og påløpne brutto erstatningskostnader (påløpt brutto skadeprosent) anvendes gjentatte ganger i den foreliggende rapporten om bransjeregnskapet for Yrkesskadeforsikringer. Nedenfor blir det gitt noen definisjoner av og kommentarer til disse begrepene. Anslåtte brutto erstatningskostnader Med anslåtte brutto erstatningskostnader for et gitt skadeår (og på et gitt betraktningstidspunkt) menes summen av betalte bruttoerstatninger for skader inntruffet i løpet av skadeåret og de brutto erstatningsavsetninger som er foretatt for å dekke skader som er inntruffet i løpet av skadeåret men som på betraktningstidspunktet ennå ikke er oppgjort av forsikringsselskapet. De sistnevnte skader inndeles vanligvis i to grupper: skader som er meldt til forsikringsselskapet, men der behandlingen av skadesaken ennå ikke er avsluttet i forsikringsselskapet (de såkalte RBNS-skader), skader som er inntruffet men ennå ikke meldt til forsikringsselskapet (de såkalte IBNRskader). Anslaget på brutto erstatningskostnader for et gitt skadeår blir oppdatert etterhvert som forsikringsselskapet får mer informasjon om den aktuelle skadeårgangen. Ved utarbeidingen av slike anslag benytter selskapet som regel informasjon fra flere kilder, herunder bl.a. erfaringene fra tidligere skadeårganger, kunnskap om forhold som vil påvirke utviklingen av gjennomsnittlig (brutto) erstatningsbeløp eller erstatningsbeløpene relatert til spesielle typer av skader som faller inn under den aktuelle skadeforsikringsbransje mv. Med anslått brutto skadeprosent for et gitt skadeår (og på et gitt betraktningstidspunkt) menes skadeårets anslåtte brutto erstatningskostnader regnet i prosent av opptjent bruttopremie for den samme årgangen. Anslått brutto skadeprosent vil bli oppdatert i takt med oppdateringen av de anslåtte brutto erstatningskostnader. Påløpne brutto erstatningskostnader Med påløpne brutto erstatningskostnader for et gitt regnskapsår menes summen av følgende størrelser: de bruttoerstatninger som er betalt i løpet av regnskapsåret uavhengig av hvilket skadeår disse bruttoerstatningene er relatert til, brutto erstatningsavsetningene for alle skader som er inntruffet innen utløpet av regnskapsåret (uavhengig av i hvilket skadeår skaden har inntruffet) men som ved utløpet av regnskapsåret ennå ikke er oppgjort av forsikringsselskapet, fratrukket brutto erstatningsavsetningene for alle skader som var inntruffet ved utløpet av foregående regnskapsår (uavhengig av i hvilket skadeår skaden hadde inntruffet) men som på det tidspunktet ikke var oppgjort av forsikringsselskapet.

13 13 Boks 1 (forts.). De påløpne brutto erstatningskostnader for et gitt regnskapsår vil bli fastsatt en gang for alle og vil i motsetning til de anslåtte brutto erstatningskostnader ikke være gjenstand for (årlige) oppdateringer. Med påløpt brutto skadeprosent for et gitt regnskapsår menes regnskapsårets påløpte brutto erstatningskostnader regnet i prosent av opptjent bruttopremie for regnskapsåret. Også den påløpte brutto skadeprosent (for gitt regnskapsår) vil være fastsatt en gang for alle. Sammenhengen mellom anslåtte og påløpne brutto erstatningskostnader En finere inndeling av de komponenter som til sammen utgjør de påløpne brutto erstatningskostnader er følgende: (1) de bruttoerstatninger som er betalt i løpet av regnskapsåret for skader inntruffet i løpet av regnskapsåret, (2) de bruttoerstatninger som er betalt i løpet av regnskapsåret for skader inntruffet før det aktuelle regnskapsåret, (3) brutto erstatningsavsetninger for skader som er inntruffet i løpet av regnskapsåret og som ved utløpet av regnskapsåret ennå ikke er oppgjort av forsikringsselskapet, (4) brutto erstatningsavsetninger for skader som er inntruffet før det aktuelle regnskapsåret og som ved utløpet av regnskapsåret ennå ikke er oppgjort av forsikringsselskapet, (5) brutto erstatningsavsetninger for alle skader som var inntruffet ved utløpet av foregående regnskapsår (uavhengig av i hvilket skadeår skaden hadde inntruffet) men som på det tidspunktet ikke var oppgjort av forsikringsselskapet. Av dette følger: De påløpne brutto erstatningskostnader for det aktuelle regnskapsår er lik summen av postene (1) (4) fratrukket post (5). De anslåtte brutto erstatningskostnader slik dette anslaget utarbeides ved utløpet av det aktuelle regnskapsåret er lik summen av postene (1) og (3). Brutto avviklingsresultat for det aktuelle regnskapsår defineres som post (5) fratrukket summen av postene (2) og (4). For det aktuelle regnskapsår gir dette videre følgende definisjonssammenheng: Påløpne brutto erstatningskostnader er lik anslåtte brutto erstatningskostnader fratrukket brutto avviklingsresultat. Hvis avviklingsresultatet er positivt, vil de påløpne brutto erstatningskostnader være mindre enn de anslåtte brutto erstatningskostnader (slik dette anslaget fremkommer ved utløpet av det aktuelle regnskapsåret). Hvis avviklingsresultatet er negativt, vil de påløpne brutto erstatningskostnader være større enn de anslåtte brutto erstatningskostnader (slik dette anslaget fremkommer ved utløpet av det aktuelle regnskapsåret).

14 14 2. Forsikringstekniske bruttoresultater og brutto avviklingsresultater mv. for regnskapsårene Forsikringstekniske bruttoresultater I tabell 1.1 foran er det vist til at forsikringsselskapene som bidrar med grunnlagsdata til bransjeregnskapet, har et positivt forsikringsteknisk bruttoresultat på til sammen 724,5 mill. kr i 2013, noe som er lavere enn i 2012 (773,8 mill. kr) og 2011 (987,7 mill. kr) men høyere enn i 2010 (397,2 mill. kr) og 2009 (461,4 mill. kr). Etter de svake forsikringstekniske bruttoresultater i hele perioden har bruttoresultatene blitt kraftig forbedret i løpet av årene En samlet oversikt over de forsikringstekniske bruttoresultater i hvert av årene er gitt i tabell 2.1. Tabell 2.1. Forsikringsteknisk bruttoresultat Mill. kr. Regnskapsår Yrkesskadeforsikring Yrkesulykke Yrkessykdom , , , ,7 86,4 131, ,8 140,0 179, ,2 115,6 270, ,5 432,8 0, ,4 790,7 138, ,9 919,3 101, ,8 287,6 1, ,2 17,3 4, ,6 187,7 167, ,4 73,7 500, ,2 153,4 215, ,9 155,4 36, ,8 178,9 3, ,8 251,0 50, ,5 316,1 392, ,4 105,7 355, ,2 189,3 208, ,7 659,4 328, ,8 252,6 521, ,5 449,9 274,6 Sum ,7 128, ,4 Sum ,9

15 15 Av tabellen fremgår det at selskapene for regnskapsårene sett under ett har erfart et samlet bruttoresultat på 1 286,9 mill. kr. Dette betyr at de negative resultatene for regnskapsårene samt årene har blitt dekket inn av de positive forsikringstekniske bruttoresultatene for de åtte siste regnskapsårene. For de sistnevnte regnskapsårene er det samlede forsikringstekniske bruttoresultatet drøyt 4,4 mrd. kr. Tabellen viser også hvorledes det forsikringstekniske bruttoresultatet for hovedbransjen Yrkesskadeforsikringer er fordelt mellom de to delbransjene Yrkesulykkesforsikringer og Yrkessykdomsforsikringer. Denne fordelingen omfatter imidlertid ikke regnskapsårene Delbransjen Yrkesulykkesforsikringer har i denne perioden et samlet negativt bruttoresultat på 128,8 mill. kr i hovedsak som følge av til dels store negative bruttoresultater i regnskapsårene samt Delbransjen Yrkessykdomsforsikringer har et samlet positivt bruttoresultat for regnskapsårene sett under ett på 1 442,4 mill. kr, bl.a. som følge av de store forsikringstekniske overskudd på bruttobasis de seks siste regnskapsår. Når det gjelder det samlede tekniske bruttoresultatet for hovedbransjen Yrkesskadeforsikringer og delbransjen Yrkesulykkesforsikringer, skal det påpekes at de opptjente bruttopremier i perioder ikke har vært tilstrekkelige til å dekke de påløpne brutto erstatningskostnader. Dette gjelder spesielt for regnskapsårene og , der kombinasjonen av følgende forhold bidro til at de negative utslagene ble særlig store: Et markert fall i brutto premieinntekter sammenliknet med nivået i regnskapsårene 1994 og (Dette forholdet er ikke relevant for regnskapsårene ) En sterk økning i de påløpne brutto erstatningskostnader bl.a. som følge av store negative avviklingsresultater. Som en konsekvens av de ovennevnte forhold økte påløpt brutto skadeprosent for hovedbransjen Yrkesskadeforsikringer fra et nivå på ca for regnskapsårene via ca. 160 i regnskapsår 1997 til rundt 230 for regnskapsårene 1998 og 1999, jf. tabell 2.2.A. Fra 1999 til 2002 falt imidlertid påløpt brutto skadeprosent fra ca. 230 til ca Dette skyldtes for det første en markert økning i de opptjente bruttopremier i løpet av de tre årene og for det andre betydelig lavere avviklingstap i regnskapsårene 2000 og 2001 (og i noe mindre grad i 2002) enn i regnskapsårene 1998 og I regnskapsårene 2003 og 2004 var imidlertid påløpt brutto skadeprosent høyere enn i 2002 i hovedsak som følge av de store avviklingstapene i disse to årene, mens påløpt brutto skadeprosent i perioden lå noe under nivået fra I årene lå påløpt brutto skadeprosent mellom 86 ½ og 88, dvs. ca. 20 prosentpoeng lavere enn i Fra 2010 til 2011 falt påløpt brutto skadeprosent med drøyt 21 prosentpoeng først og fremst som følge av betydelige avviklingsgevinster i Som følge av store avviklingsgevinster også i 2012 og 2013 har påløpt brutto skadeprosent kun vist en beskjeden økning fra 2011 (66,2 prosent) til 2013 (70,5 prosent).

16 16 Tabell 2.2.A. Opptjente bruttopremier og påløpne brutto erstatningskostnader. Mill. kr. Påløpne brutto skadeprosenter. Hovedbransjen Yrkesskadeforsikringer. Regnskapsår Opptjente bruttopremier Påløpne brutto erstatningskostnader Påløpne brutto skadeprosenter ,3 804,7 96,2 pst , ,1 103,1 pst , ,1 97,7 pst ,2 901,7 85,2 pst ,0 780,4 76,8 pst ,3 805,7 89,9 pst , ,6 159,5 pst , ,7 226,6 pst , ,0 230,3 pst , ,9 150,7 pst , ,7 122,1 pst , ,5 115,1 pst , ,1 136,5 pst , ,1 122,0 pst , ,0 113,2 pst , ,4 102,5 pst , ,4 108,4 pst , ,5 87,8 pst , ,6 86,5 pst , ,6 87,4 pst ) 2 560, ,7 66,2 pst ) 2 526, ,7 68,9 pst ) 2 372, ,7 70,5 pst Sum , ,9 104,3 pst 1) Påløpne brutto erstatningskostnader er inklusiv indirekte skadebehandlingskostnader. I tabellene 2.2.B og 2.2.C gis tilsvarende sammenlikninger av opptjente bruttopremier og påløpne brutto erstatningskostnader for delbransjene Yrkesulykkesforsikringer og Yrkessykdomsforsikringer. Disse oversiktene omfatter imidlertid ikke regnskapsårene Utviklingen av påløpt brutto skadeprosent i delbransjen Yrkesulykkesforsikringer har klare likhetstrekk med utviklingen som selskapene har erfart hva angår hovedbransjen Yrkesskadeforsikringer. Imidlertid startet den negative utviklingen noe tidligere i delbransjen. I regnskapsårene 1994 og 1995 lå påløpt brutto skadeprosent for Yrkesulykkesforsikringer på hhv. 95 og 89, for deretter å øke kraftig til i regnskapsårene 1998 og Fra 1999 til 2004/2005 ble påløpt skadeprosent kraftig redusert fra drøyt 250 til ca I løpet av årene 5 Regnskapsåret 2002 utgjør et unntak, idet den påløpne skadeprosenten for dette året faller til drøyt 101.

17 17 fra 2005 til 2010 falt påløpt brutto skadeprosent igjen med til sammen 20 prosentpoeng. Videre falt påløpt brutto skadeprosent med ytterligere 22 prosentpoeng fra 2010 til 2011 som følge av de betydelige avviklingsgevinstene som selskapene kunne ta ut for Siden avviklingsgevinstene i 2012 og 2013 er vesentlig mindre enn i 2011 har påløpt brutto skadeprosent de to siste årene vært noe høyere (hhv. 86 ½ og 75 ½) enn i Tabell 2.2.B. Opptjente bruttopremier og påløpne brutto erstatningskostnader. Mill. kr. Påløpne brutto skadeprosenter. Delbransjen Yrkesulykkesforsikringer. Regnskapsår Opptjente bruttopremier Påløpne brutto erstatningskostnader Påløpne brutto skadeprosenter ,4 667,0 94,7 pst ,2 638,1 88,8 pst ,4 805,8 126,0 pst , ,1 182,6 pst , ,6 239,9 pst , ,6 251,0 pst , ,1 158,6 pst , ,0 122,2 pst , ,2 101,3 pst , ,1 111,0 pst , ,3 112,7 pst , ,6 112,6 pst , ,4 98,3 pst , ,3 100,8 pst , ,5 96,5 pst , ,8 97,4 pst , ,9 92,0 pst ) 1 948, ,0 70,0 pst ) 1 921, ,1 86,4 pst ) 1 804, ,0 75,6 pst Sum , ,5 108,0 pst 1) Påløpne brutto erstatningskostnader er inklusiv indirekte skadebehandlingskostnader. I delbransjen Yrkessykdomsforsikringer har påløpt brutto skadeprosent hatt en ganske annerledes utvikling. Bl.a. som følge av store positive avviklingsresultater for denne delbransjen i regnskapsårene 1995 og 1996 var påløpt brutto skadeprosent særlig lav i disse to regnskapsårene. For regnskapsåret 1996 var det positive avviklingsresultatet av samme størrelsesorden som anslått brutto erstatningskostnad, slik at påløpt brutto skadeprosent ble 0. I løpet av 1997 og 1998 økte imidlertid påløpt brutto skadeprosent kraftig til hhv. 102 ½ og 184, for deretter å falle markert i løpet av de tre neste regnskapsårene til 122 i Fra 2001 til 2003 økte imidlertid påløpt brutto skadeprosent igjen kraftig til over 220 som følge av meget store avviklingstap. Siden avviklingstapene i 2004 og særlig i 2005 og 2006 var vesentlig lavere enn i 2003, falt påløpt skadeprosent til hhv. 115,4 i 2005 og 116,0 i Betydelige avvik-

18 18 lingstap i 2007 medførte en ny økning i påløpt skadeprosent til 132,4, mens de store avviklingsgevinstene for årene har gitt som resultat en påløpt skadeprosent som for hvert av disse årene ligger langt under 100. I 2012 var påløpt brutto skadeprosent kun 13,3, mens den i 2013 er 54,2. Tabell 2.2.C. Opptjente bruttopremier og påløpne brutto erstatningskostnader. Mill. kr. Påløpne brutto skadeprosenter. Delbransjen Yrkessykdomsforsikringer. Regnskapsår Opptjente bruttopremier Påløpne brutto erstatningskostnader Påløpne brutto skadeprosenter ,8 234,7 66,3 pst ,7 142,4 47,8 pst ,9 0,0 0,0 pst ,0 236,5 102,4 pst ,1 363,1 184,2 pst ,5 354,4 164,5 pst ,9 325,7 124,8 pst ,0 393,6 121,9 pst ,4 643,3 161,5 pst , ,0 222,4 pst ,8 741,7 153,0 pst ,5 615,4 115,4 pst ,7 637,9 116,0 pst ,1 792,1 132,4 pst ,0 379,0 59,9 pst ,7 334,8 52,0 pst ,8 449,7 72,8 pst ) 612,6 332,7 54,3 pst ) 605,0 80,6 13,3 pst ) 567,8 307,7 54,2 pst Sum , ,3 94,8 pst 1) Påløpne brutto erstatningskostnader er inklusiv indirekte skadebehandlingskostnader. I figurene 2.1.A og 2.1.B nedenfor illustreres forskjellene mellom Yrkesulykkesforsikringer og Yrkessykdomsforsikringer hva angår utviklingen av påløpt brutto skadeprosent i perioden Videre vises utviklingen av påløpt brutto skadeprosent i hele perioden for hovedbransjen Yrkesskadeforsikringer sett under ett.

19 19 Figur 2.1.A. Påløpne brutto skadeprosenter for hovedbransjen Yrkesskadeforsikringer og delbransjene Yrkesulykkesforsikringer og Yrkessykdomsforsikringer. Regnskapsårene Figur 2.1.B. Påløpne brutto skadeprosenter for hovedbransjen Yrkesskadeforsikringer og delbransjene Yrkesulykkesforsikringer og Yrkessykdomsforsikringer. Regnskapsårene

20 Brutto avviklingsresultater I tabell 2.3.A illustreres utviklingen i hovedbransjen Yrkesskadeforsikringer hva angår brutto avviklingsresultat. I tabellen er det for hvert av regnskapsårene foretatt en sammenlikning av de anslåtte brutto erstatningskostnader for skader inntruffet i løpet av regnskapsåret slik disse kostnader opprinnelig ble fastsatt ved utløpet av de respektive regnskapsår og regnskapsårets påløpne brutto erstatningskostnader. Både anslåtte brutto erstatningskostnader og påløpne brutto erstatningskostnader omfatter erstatningskostnader relatert til YFF og indirekte skadebehandlingskostnader (kun for regnskapsårene ). Tabell 2.3.A. Brutto avviklingsresultat for regnskapsårene Hovedbransjen Yrkesskadeforsikringer. Mill. kr. Regnskapsår Anslåtte brutto Påløpne brutto Brutto Akk. brutto erstatnings- erstatnings- avviklings- avviklingskostnader 1) kostnader 1) resultat resultat ,7 804,7 0,0 0, , ,1 70,8 70, , ,1 12,1 58, ,0 901,7 137,3 78, ,1 780,4 178,7 257, ,6 805,7 91,9 349, , ,6 209,0 140, , ,7 508,1 367, , ,0 584,3 952, , ,9 160, , , ,7 145, , , ,5 305, , , ,1 796, , , ,1 573, , , ,0 436, , , ,4 207, , , ,4 407, , , ,5 179, , , ,6 184, , , ,6 81, , ) 2 282, ,7 587, , ) 2 256, ,7 516, , ) 2 076, ,7 404, ,2 1) Ved utløpet av de respektive regnskapsår og inklusiv erstatningskostnader relatert til YFF. 2) Anslåtte og påløpne brutto erstatningskostnader er inklusiv indirekte skadebehandlingskostnader.

21 21 Av tabellen fremgår det bl.a. at forsikringsselskapene hadde store positive brutto avviklingsresultater i regnskapsårene på til sammen nesten 410 mill. kr etter et samlet avviklingstap i 1992 og 1993 på snaut 60 mill. kr. Etter 1996 snudde imidlertid denne trenden, og i løpet av regnskapsårene ble brutto avviklingsresultat stadig mer negativt. I de to regnskapsårene 2000 og 2001 var avviklingstapene vesentlig lavere enn i årene 1998 og 1999 før trenden igjen snudde, noe som førte til store avviklingstap i 2002 og særlig i I løpet av regnskapsårene ble det årlige brutto avviklingstapet gradvis redusert før det igjen ble nesten fordoblet fra 2006 til Ved utløpet av 2007 var akkumulert brutto avviklingstap kommet opp i nesten 4 mrd. kr. Etter at selskapene har måttet tåle betydelige avviklingstap 11 år på rad, har de i hvert av årene oppnådd positive avviklingsresultater. Spesielt er brutto avviklingsgevinsten i hvert av de tre siste årene betydelige. Ved utløpet av 2013 er det akkumulerte avviklingstapet nesten halvert sammenliknet med "toppåret" 2007 og beløper seg til mill. kr. Det er likevel slik at brutto avviklingsgevinst de seks siste år har vært mindre enn 5 prosent av brutto erstatningsavsetning ved inngangen til året. Tilsvarende utgjorde brutto avviklingstap i årene 2005 til 2007 under 5 prosent av brutto erstatningsavsetning ved inngangen til året. For enkelte av regnskapsårene før 2005 har de prosentvise avviklingstap og avviklingsgevinster vært større enn dette (men da beregnet av en vesentlig lavere nominell brutto erstatningsavsetning). Det vises for øvrig til figur 2.2 (side 24) og kommentarene til denne. En mer detaljert oversikt over brutto avviklingsresultat for de enkelte regnskapsår, herunder hvordan dette fremkommer (dvs. er fordelt på de enkelte skadeårganger), er gitt i vedlegg I. I tabellene 2.3.B og 2.3.C illustreres på tilsvarende måte utviklingen av brutto avviklingsresultater for delbransjene Yrkesulykkesforsikringer og Yrkessykdomsforsikringer. I begge tabeller er det for hvert av regnskapsårene foretatt en sammenlikning av de anslåtte brutto erstatningskostnader for skader inntruffet i løpet av regnskapsåret slik disse kostnader opprinnelig ble fastsatt ved utløpet av de respektive regnskapsår og regnskapsårets påløpne brutto erstatningskostnader. Av tabell 2.3.B fremgår det bl.a. at forsikringsselskapene i regnskapsårene 1994 og 1995 hadde positive brutto avviklingsresultater i delbransjen Yrkesulykkesforsikringer på til sammen drøyt 110 mill. kr. Fra og med 1996 snudde denne trenden, og i løpet av regnskapsårene ble brutto avviklingsresultat stadig mer negativt. I 2000 var imidlertid avviklingstapet vesentlig lavere enn i 1999 og 1998 og også lavere enn i En ytterligere reduksjon av avviklingstapene fant sted i 2001 og 2002, men avviklingstapene økte deretter markert i løpet av perioden til hhv. ca. 285 mill. kr i 2003 og ca. 385 mill. kr i 2004 og I perioden var de årlige avviklingstapene betydelig lavere enn i perioden (og ble etterhvert også gradvis redusert), men det samlede avviklingstapet for disse fem regnskapsårene beløper seg likevel til ca. 585 mill. kr. Etter 15 år på rad med avviklingstap har selskapene i årene oppnådd positive brutto avviklingsgevinster på hhv. 386 ½, 121 og 239 mill. kr. Det akkumulerte avviklingstapet for regnskapsårene sett under ett er likevel mill. kr.

22 22 Tabell 2.3.B. Brutto avviklingsresultat for regnskapsårene Delbransjen Yrkesulykkesforsikringer. Mill. kr. Regnskapsår Anslåtte brutto Påløpne brutto Brutto Akk. brutto erstatnings- erstatnings- avviklings- avviklingskostnader 1) kostnader 1) resultat resultat ,3 667,0 57,3 57, ,5 638,1 54,4 111, ,2 805,8 127,6 15, , ,1 256,5 272, , ,6 474,1 746, , ,6 562, , , ,1 167, , , ,0 75, , , ,2 34, , , ,1 284, , , ,3 385, , , ,6 386, , , ,4 150, , , ,3 224, , , ,5 104, , , ,8 66, , , ,9 39, , ) 1 749, ,0 386, , ) 1 780, ,1 121, , ) 1 603, ,0 239, ,8 1) Ved utløpet av de respektive regnskapsår og inklusiv erstatningskostnader relatert til YFF. 2) Anslåtte og påløpne brutto erstatningskostnader er inklusiv indirekte skadebehandlingskostnader. Det fremgår av tabell 2.3.C at selskapene i delbransjen Yrkessykdomsforsikringer hadde avviklingsgevinster på til sammen over 470 mill. kr i løpet av regnskapsårene (Disse avviklingsgevinstene gjelder først og fremst regnskapsårene 1995 og 1996.) I perioden hadde imidlertid selskapene avviklingstap hvert år dog med unntak av regnskapsår I løpet av regnskapsårene økte det årlige avviklingstapet kraftig for deretter å bli like kraftig redusert fra 2003 til 2005/2006. I 2007 økte avviklingstapet igjen markert slik at akkumulert brutto avviklingstap ved utløpet av 2007 utgjorde i overkant av 900 mill. kr. I hvert av regnskapsårene har selskapene erfart betydelige avviklingsgevinster på bruttobasis. Som en følge av dette har det akkumulerte avviklingstapet blitt gradvis redusert og i løpet av 2012 endret til en avviklingsgevinst. Ved utløpet av 2013 utgjør den akkumulerte avviklingsgevinsten 510 mill. kr.

23 23 Tabell 2.3.C. Brutto avviklingsresultat for regnskapsårene Delbransjen Yrkessykdomsforsikringer. Mill. kr. Regnskapsår Anslåtte brutto Påløpne brutto Brutto Akk. brutto erstatnings- erstatnings- avviklings- avviklingskostnader 1) kostnader 1) resultat resultat ,8 234,7 80,1 80, ,7 142,4 124,3 204, ,4 0,0 219,4 423, ,0 236,5 47,5 471, ,1 363,1 34,0 437, ,7 354,4 21,7 415, ,3 325,7 7,6 423, ,9 393,6 70,7 352, ,7 643,3 270,6 81, , ,0 512,7 430, ,2 741,7 187,5 618, ,5 615,4 49,9 668, ,1 637,9 56,8 725, ,8 792,1 183,3 908, ,1 379,0 284,1 624, ,4 334,8 251,6 372, ,2 449,7 120,5 252, ) 533,3 332,7 200,6 51, ) 476,5 80,6 395,9 344, ) 473,0 307,7 165,3 509,7 1) Ved utløpet av de respektive regnskapsår og inklusiv erstatningskostnader relatert til YFF. 2) Anslåtte og påløpne brutto erstatningskostnader er inklusiv indirekte skadebehandlingskostnader. Mer detaljerte oversikter over brutto avviklingsresultat for de enkelte regnskapsår, herunder hvordan dette fremkommer, er gitt i vedleggene J (delbransjen Yrkesulykkesforsikringer) og K (delbransjen Yrkessykdomsforsikringer). Til slutt blir det i figur 2.2 illustrert hvor stort brutto avviklingsresultat i det enkelte regnskapsår er i forhold til brutto erstatningsavsetning ved inngangen til regnskapsåret. Figuren omfatter både hovedbransjen og de to delbransjene.

24 24 Figur 2.2. Brutto avviklingsresultat i prosent av brutto erstatningsavsetning ved inngangen til regnskapsåret. Regnskapsårene Av figuren fremgår bl.a. følgende: For Yrkesskadeforsikringer sett under ett varierer de årlige avviklingsresultatene fra et avviklingstap i størrelsesorden ½ prosent av brutto erstatningsavsetning ved inngangen til året (1998 og 1999) til en avviklingsgevinst i størrelsesorden 5 5 ½ prosent av brutto erstatningsavsetning (1994 og 1995). Tendensen synes å være at variasjonen i dette forholdstallet avtar over tid, noe som må antas å ha sammenheng med den markerte økningen i brutto erstatningsavsetning, jf. avsnitt 2.3 nedenfor. Som et eksempel kan det vises til at de betydelige avviklingsgevinstene for regnskapsårene 2011 og 2012 (hhv. 587 og 517 mill. kr) utgjør hhv. 3,7 og 3,1 prosent av brutto erstatningsavsetning ved inngangen til de respektive regnskapsår. I delbransjen Yrkesulykkesforsikringer varierer de årlige avviklingsresultatene fra et avviklingstap i størrelsesorden ¼ prosent av brutto erstatningsavsetning ved inngangen til året (1998 og 1999) til en avviklingsgevinst på 3 ½ prosent (2011). I delbransjen Yrkessykdomsforsikringer varierer de årlige avviklingsresultater fra et avviklingstap i størrelsesorden 25 prosent av brutto erstatningsavsetning ved inngangen til regnskapsåret (2003) til en avviklingsgevinst på 21 ¼ prosent av brutto erstatningsavsetning (1996). Variasjonen i avviklingsresultatene er med andre ord betydelig større for delbransjen Yrkessykdomsforsikringer enn for delbransjen Yrkesulykkesforsikringer. Denne forskjellen må ses i sammenheng med at brutto erstatningsavsetning relatert til Yrkessykdomsforsikringer er vesentlig lavere enn brutto erstatningsavsetning relatert til Yrkesulykkesforsikringer, jf. tabell 2.4 nedenfor.

25 Brutto erstatningsavsetning Utviklingen av brutto erstatningsavsetning for hovedbransjen Yrkesskadeforsikringer fra utløpet av regnskapsår 1991 til utløpet av regnskapsår 2013 er illustrert i tabell 2.4. Av tabellen fremgår det at hovedbransjens brutto erstatningsavsetning har økt fra drøyt 760 mill. kr til ca. 17,2 mrd. kr i løpet av denne perioden. Tabellen viser også utviklingen av brutto erstatningsavsetning for delbransjene Yrkesulykkesforsikringer og Yrkessykdomsforsikringer i løpet av perioden Tabell 2.4. Brutto erstatningsavsetning, inklusiv avsetning relatert til YFF, ved utløpet av regnskapsårene Mill. kr. Regnskapsår Yrkesskadeforsikring Yrkesulykke Yrkessykdom , , , , ,8 952, , , , , ,7 968, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ) , , , ) , , , ) , , ,2 1) Inklusiv avsetning for indirekte skadebehandlingskostnader. I forbindelse med tabell 2.4 er det for øvrig verdt å merke seg at andelen av samlet brutto erstatningsavsetning som er allokert til delbransjen Yrkessykdomsforsikringer faller fra 29,5 prosent i 1994 til 23,7 prosent i 2000, for deretter å øke markert til 32,1 prosent ved utløpet av I løpet av de siste 5-6 årene har andelen igjen falt og utgjør 28,3 prosent ved utløpet av 2013.

26 26 Utviklingen av samlet brutto erstatningsavsetning i løpet av perioden er videre illustrert i figurene 2.3.A og 2.3.B, der det fra og med regnskapsår 1994 også vises hvordan denne avsetningskomponenten er fordelt på de to delbransjene. I figur 2.3.B vises dessuten avsetningen for indirekte skadebehandlingskostnader (ULAE) ved utløpet av regnskapsårene Figur 2.3.A. Brutto erstatningsavsetning ved utløpet av regnskapsårene For regnskapsårene fordelt på delbransjene Yrkesulykkesforsikringer og Yrkessykdomsforsikringer. Mill. kr. Figur 2.3.B. Brutto erstatningsavsetning ved utløpet av regnskapsårene Fordelt på delbransjene Yrkesulykkesforsikringer og Yrkessykdomsforsikringer. Mill. kr.

27 27 I figurene 2.4.A og 2.4.B illustreres hvorledes brutto erstatningsavsetning regnet i prosent av opptjent bruttopremie har utviklet seg i løpet av perioden Figur 2.4.A. Brutto erstatningsavsetning i prosent av opptjent bruttopremie. Regnskapsårene Figur 2.4.B. Brutto erstatningsavsetning i prosent av opptjent bruttopremie. Regnskapsårene Når det gjelder figurene 2.4.A og 2.4.B er det verdt å merke seg at frem til og med regnskapsår 1998 er økningen i forholdet mellom brutto erstatningsavsetning og opptjent bruttopremie også påvirket av at den opptjente bruttopremien avtar fra 1993 til 1997/1998. I årene er veksten i opptjent bruttopremie vesentlig høyere enn veksten i brutto erstat-

28 28 ningsavsetning, slik at forholdstallet avtar. I løpet av de siste elleve regnskapsår ( ) har det igjen vært en økning fra år til år i brutto erstatningsavsetning regnet i prosent av opptjent bruttopremie både for hovedbransjen Yrkesskadeforsikringer og delbransjen Yrkesulykkesforsikringer. For delbransjen Yrkessykdomsforsikringer har imidlertid økningen i dette forholdstallet ikke vært like jevn. Under forutsetning av at den opptjente bruttopremien for perioden på en rimelig måte gjenspeiler risikoen og dette forholdet vedvarer må det forventes at brutto erstatningsavsetning for hovedbransjen Yrkesskadeforsikringer i tiden fremover vil komme til å utgjøre drøyt 7 ganger hovedbransjens opptjente bruttopremie. 2.4 Estimert NAV-refusjon pr. regnskapsår Avslutningsvis blir det i tabell 2.5 illustrert hvorledes de betalte bruttoerstatninger pr. regnskapsår har utviklet seg i løpet av perioden Tabellen inneholder også en oversikt over hvor stor andel den estimerte refusjonen til Arbeids- og velferdsetaten (NAV-refusjonen) utgjør av de betalte bruttoerstatninger eksklusive betalte bruttoerstatninger relatert til YFF. (Den estimerte NAV-refusjonen er satt til 12/22-deler av de betalte bruttoerstatninger.) Tabell 2.5. Betalte bruttoerstatninger, eksklusiv utbetalinger relatert til YFF, og estimert NAV-refusjon pr. regnskapsår. Hovedbransjen Yrkesskadeforsikringer. Mill. kr. Regnskapsår Betalte brutto erstatninger Estimert refusjon til NAV ,7 17, ,7 31, ,3 87, ,9 159, ,1 248, ,4 279, ,0 379, ,3 521, ,8 613, ,1 655, ,8 663, ,2 729, ,9 797, ,4 810, ,7 725, ,4 824, ,0 798, ,6 844, ,1 878, ,5 789, ,7 694, ,7 712, ,8 824,6

29 Av tabellen fremgår det bl.a. at forsikringsselskapene som omfattes av bransjeregnskapet i regnskapsåret 2013 har utbetalt 1 511,8 mill. kr i bruttoerstatninger for yrkesskader inntruffet i årene Av dette beløpet utgjør den estimerte NAV-refusjonen 824,6 mill. kr. 29

30 30 3. Opptjente bruttopremier, anslåtte brutto erstatningskostnader og skadeprosenter I dette kapitlet gis noen hovedoversikter over utviklingen av opptjente bruttopremier, anslåtte brutto erstatningskostnader og anslåtte brutto skadeprosenter for skadeårgangene Oversiktene omfatter både samlede bruttopremier og brutto erstatningskostnader og brutto premier og brutto erstatningskostnader pr. forsikret. Mer detaljerte oversikter over utviklingstrekk hva angår brutto erstatningskostnader både for hovedbransjen Yrkesskadeforsikringer og de to delbransjene finnes i vedleggene A, B og C. 3.1 Opptjente bruttopremier Samlet og pr. forsikret I tabell 3.1.A blir det vist hvorledes de samlede opptjente bruttopremier har utviklet seg i perioden for selskapene som leverer grunnlagsdata til bransjeregnskapet. Tabellen gir dessuten informasjon om antall forsikrede samt opptjent bruttopremie pr. forsikret i den samme perioden. Tilsvarende oversikter for delbransjene Yrkesulykkesforsikringer og Yrkessykdomsforsikringer fremgår av tabellene 3.1.B og 3.1.C. De sistnevnte tabeller dekker imidlertid kun årene Tabell 3.1.A. Opptjente bruttopremier Hovedbransjen Yrkesskadeforsikringer. Regnskapsår Opptjent brutto- Antall Bruttopremie (Skadeårgang) premie (mill. kr) forsikrede pr. forsikret (kr) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

31 31 Av tabell 3.1.A fremgår det bl.a. at bruttopremien pr. forsikret falt kraftig fra 1993 til 1997/ 1998 etter å ha økt fra 818 kr i 1991 til 877 kr i I 1997 og 1998 utgjorde bruttopremien pr. forsikret ca. ⅔ av bruttopremien pr. forsikret i 1992 og Fra 1998 til 2007 ble bruttopremien pr. forsikret tredoblet og den var i 2007 nesten dobbelt så høy som i Fra 2007 til 2013 har imidlertid bruttopremien pr. forsikret igjen falt med nesten 16 prosent fra 1744 kr (2007) til 1467 kr (2013). En tilsvarende utvikling kan registreres når det gjelder bruttopremien pr. forsikret i delbransjene Yrkesulykkesforsikringer og Yrkessykdomsforsikringer, jf. tabellene 3.1.B og 3.1.C. Bruttopremien pr. forsikret for Yrkesulykkesforsikringer var imidlertid på sitt laveste i Tabell 3.1.B. Opptjente bruttopremier Delbransjen Yrkesulykkesforsikringer. Regnskapsår Opptjent brutto- Bruttopremie (Skadeårgang) premie (mill. kr) pr. forsikret (kr) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,6 1116

32 32 Tabell 3.1.C. Opptjente bruttopremier Delbransjen Yrkessykdomsforsikringer. Regnskapsår Opptjent brutto- Bruttopremie (Skadeårgang) premie (mill. kr) pr. forsikret (kr) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,8 351 Når det gjelder den relative fordelingen av den samlede opptjente bruttopremien mellom delbransjene Yrkesulykkesforsikringer og Yrkessykdomsforsikringer, så har denne endret seg noe i løpet av perioden , jf. tabell 3.2. Av tabell 3.2 fremgår det at andelen av de samlede opptjente bruttopremier som er allokert til delbransjen Yrkesulykkesforsikringer, økte fra i underkant av 67 prosent i 1994 til 77 prosent for årgangene Fra 2004 til 2007 ble denne andelen nedjustert med ca. 1 prosentpoeng og har i perioden ligget rundt 76 prosent. I denne forbindelse bør det også påpekes at i første halvdel av 1990-tallet ble premien fastsatt for yrkesskadeforsikringsproduktet som helhet og ikke separat for de to delbransjene. Premiefordelingen for denne perioden er basert på hvorledes selskapene på det aktuelle tidspunkt mente erstatningskostnadene ville fordele seg mellom de to delbransjene. Senere har økningen i andelen yrkesulykker medført en tilsvarende glidning i premiefordelingen, men likevel slik at premiefordelingen for alle selskapene sett under ett har vært relativt stabil siden 1998/ 1999.

33 33 Tabell 3.2. Relativ fordeling av opptjente bruttopremier Prosent. Regnskapsår Andeler av samlet opptjent bruttopremie (Skadeårgang) Yrkesulykke Yrkessykdom ,6 33, ,7 29, ,3 28, ,2 28, ,0 24, ,2 23, ,5 23, ,3 23, ,1 22, ,1 22, ,9 23, ,3 23, ,4 23, ,0 24, ,1 23, ,9 24, ,1 23, ,1 23, ,0 24, ,1 23,9 3.2 Anslåtte brutto erstatningskostnader Samlet og pr. forsikret I tabell 3.3.A blir det vist hvorledes selskapenes anslåtte brutto erstatningskostnader har utviklet seg i perioden Tabellen gir informasjon både om de samlede anslåtte brutto erstatningskostnader og om anslåtte brutto erstatningskostnader pr. forsikret. Tilsvarende oversikter for delbransjene Yrkesulykkesforsikringer og Yrkessykdomsforsikringer er gitt i tabellene 3.3.B og 3.3.C. De sistnevnte tabeller dekker imidlertid kun skadeårgangene Det skal presiseres at for alle skadeårganger er dataene over brutto erstatningskostnader som presenteres i tabellene 3.3.A C og 3.4, basert på anslag pr. 31. desember Videre er bruttoerstatningsbeløpene eksklusiv indirekte skadebehandlingskostnader. Av tabell 3.3.A fremgår det at mens anslaget på brutto erstatningskostnad pr. forsikret for Yrkesskadeforsikringer sett under ett faller noe fra 1991 (959 kr) til 1992 (931 kr) og 1993 (935 kr), øker dette anslaget gradvis i løpet av perioden fra 1993 til 2008 og utgjør 1492 kr for skadeårgang I noen kortere perioder ( , og ) holder imidlertid brutto erstatningskostnad pr. forsikret seg på et relativt stabilt nivå eller er svakt avtakende. Fra 2008 til 2013 faller dette anslaget igjen med 17 prosent fra 1492 kr (2008) til 1238 kr (2013). Det vises også til figurene 3.1.A og 3.1.B der utviklingen av brutto erstat-

34 34 ningskostnader pr. forsikret i perioden blir sammenliknet med utviklingen av opptjent bruttopremie pr. forsikret i samme periode. Tabell 3.3.A. Anslåtte brutto erstatningskostnader Hovedbransjen Yrkesskadeforsikringer. Skadeårgang Anslått bruttoerstatning (mill. kr) Anslått bruttoerstatn. pr. forsikret (kr) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,9 1238

35 35 Figur 3.1.A. Opptjent bruttopremie og anslått bruttoerstatning pr. forsikret. Hovedbransjen Yrkesskadeforsikringer Beløp i kr. Figur 3.1.B. Opptjent bruttopremie og anslått bruttoerstatning pr. forsikret. Hovedbransjen Yrkesskadeforsikringer Beløp i kr.

36 36 I delbransjen Yrkesulykkesforsikringer øker anslått brutto erstatningskostnad pr. forsikret fra 789 kr for skadeårgang 1994 til 1218 kr for skadeårgang 2008, jf. tabell 3.3.B og figurene 3.2.A og 3.2.B. Også for delbransjen Yrkesulykkesforsikringer er det i perioden kortere intervaller der brutto erstatningskostnad pr. forsikret er tilnærmet konstant eller svakt avtakende. Fra og med 2008 faller imidlertid anslått brutto erstatningskostnad pr. forsikret med 21 ½ prosent til 956 kr ved utløpet av Tabell 3.3.B. Anslåtte brutto erstatningskostnader Delbransjen Yrkesulykkesforsikringer. Skadeårgang Anslått bruttoerstatning (mill. kr) Anslått bruttoerstatn. pr. forsikret (kr) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,8 956

37 37 Figur 3.2.A. Opptjent bruttopremie og anslått bruttoerstatning pr. forsikret. Delbransjen Yrkesulykkesforsikringer Beløp i kr. Figur 3.2.B. Opptjent bruttopremie og anslått bruttoerstatning pr. forsikret. Delbransjen Yrkesulykkesforsikringer Beløp i kr.

38 38 I delbransjen Yrkessykdomsforsikringer registreres en økning i anslått brutto erstatningskostnad pr. forsikret fra 240 kr for skadeårgang 1994 til 328 kr for skadeårgang Fra skadeårgang 2000 til skadeårgangene 2003/2004 blir brutto erstatningskostnad pr. forsikret redusert med 18 prosent til 272 kr, for deretter igjen å øke med 18 prosent til 321 kr for skadeårgang I 2008 reduseres brutto erstatningskostnad pr. forsikret igjen til 274 kr og har siden blitt liggende i intervallet kr. Tabell 3.3.C. Anslåtte brutto erstatningskostnader Delbransjen Yrkessykdomsforsikringer. Skadeårgang Anslått bruttoerstatning (mill. kr) Anslått bruttoerstatn. pr. forsikret (kr) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,2 282

39 39 Figur 3.3.A. Opptjent bruttopremie og anslått bruttoerstatning pr. forsikret. Delbransjen Yrkessykdomsforsikringer Beløp i kr. Figur 3.3.B. Opptjent bruttopremie og anslått bruttoerstatning pr. forsikret. Delbransjen Yrkessykdomsforsikringer Beløp i kr.

40 40 En oversikt over den relative fordelingen av de samlede anslåtte brutto erstatningskostnader mellom delbransjene Yrkesulykkesforsikringer og Yrkessykdomsforsikringer for skadeårgangene er gitt i tabell 3.4. Av tabellen fremgår det at i perioden varierer andelen av de samlede anslåtte brutto erstatningskostnader som er allokert til delbransjen Yrkesulykkesforsikringer, fra 73,6 prosent (for 2000-årgangen) til 81,6 prosent for (2008-årgangen). Tabell 3.4. Relativ fordeling av anslåtte brutto erstatningskostnader Prosent. Skadeårgang Andeler av samlet anslått brutto erstatning Yrkesulykke Yrkessykdom ,6 23, ,8 24, ,6 21, ,7 24, ,6 21, ,7 24, ,8 26, ,4 23, ,7 24, ,7 22, ,8 21, ,5 23, ,4 21, ,0 22, ,6 18, ,9 20, ,9 19, ,2 19, ,6 20, ,2 22,8 3.3 Anslåtte brutto skadeprosenter I tabell 3.5 gis en oversikt over anslåtte brutto skadeprosenter for skadeårgangene , slik disse er fastsatt ved utløpet av Oversikten omfatter både hovedbransjen Yrkesskadeforsikringer og de to delbransjene. Dataene for delbransjene dekker imidlertid kun skadeårgangene Det vises også til illustrasjonen gitt ved figurene 3.4.A og 3.4.B. Av tabell 3.5 og figurene 3.4.A og 3.4.B fremgår det at anslått brutto skadeprosent for hovedbransjen Yrkesskadeforsikringer øker kraftig fra 1993 til 1998, etter en viss nedjustering fra skadeårgang 1991 (117,2 prosent) til skadeårgang 1993 (106,6 prosent). For skadeårgang

41 er anslaget på brutto skadeprosent 221,7. I løpet av skadeårgangene blir imidlertid anslaget på brutto skadeprosent redusert til 79,4 prosent, dvs. til kun 36 prosent av nivået fra Denne utviklingen har først og fremst sammenheng med de markerte økninger i bruttopremiene i løpet av den første delen av denne perioden. For skadeårgangene ligger anslått brutto skadeprosent i området 83 ½ 90, men med en nedadgående trend de siste 3 4 årene. En tilsvarende utvikling har funnet sted i delbransjene Yrkesulykkesforsikringer og Yrkessykdomsforsikringer: I delbransjen Yrkesulykkesforsikringer øker anslått brutto skadeprosent fra 137,8 for skadeårgang 1994 til 229,3 for skadeårgang I løpet av perioden blir anslaget på brutto skadeprosent kraftig nedjustert til 79,7. I perioden ligger anslått brutto skadeprosent i området 86 93, men med en nedadgående trend de siste 3 4 år. Tabell 3.5. Anslåtte brutto skadeprosenter pr. 31. desember Skadeårgang Yrkesskadeforsikring Yrkesulykke Yrkessykdom , , , ,8 137,8 83, ,5 146,4 112, ,2 193,1 130, ,0 222,2 176, ,7 229,3 197, ,0 192,7 198, ,4 141,2 163, ,4 117,5 117, ,2 96,4 104, ,5 88,2 85, ,8 88,9 79, ,4 79,7 78, ,6 85,8 76, ,9 86,1 76, ,7 96,3 68, ,3 91,9 73, ,8 93,4 70, ,8 91,5 71, ,0 92,1 75, ,4 85,7 80,3

42 42 Figur 3.4.A. Anslåtte brutto skadeprosenter for skadeårgangene Estimert pr. 31. desember Figur 3.4.B. Anslåtte brutto skadeprosenter for skadeårgangene Estimert pr. 31. desember I delbransjen Yrkessykdomsforsikringer øker anslått brutto skadeprosent fra 82,8 for skadeårgang 1994 til ca. 198 for skadeårgangene 1998 og Deretter reduseres skadeprosenten kraftig til 68,9 for skadeårgang i De fem siste år har anslått brutto skadeprosent variert mellom 70 og 80, men med en oppadgående trend de siste 3 år.

43 43 Avslutningsvis skal det bemerkes at det er til dels betydelige avvik mellom de årgangsspesifikke anslåtte brutto skadeprosenter som er oppgitt i tabell 3.5 og de årlige påløpne brutto skadeprosenter som er oppgitt i tabellene 2.2.A C. Dette forholdet henger sammen med de årlige avviklingstap eller avviklingsgevinster som selskapene erfarer. Videre er det registrert til dels betydelige justeringer av de anslåtte brutto skadeprosenter fra utløpet av de respektive skadeårganger frem til utløpet av En nærmere dokumentasjon av disse utviklingstrekkene er gitt i vedleggene A, B og C. Oversiktene over opptjente bruttopremier og anslåtte brutto erstatningskostnader mv. som er presentert i avsnittene foran er basert på nominelle størrelser (dvs. størrelser målt i løpende priser). Dette innebærer at det må vises varsomhet ved sammenlikninger over tid av både premier og erstatningskostnader siden det også må tas høyde for effekter av den underliggende inflasjonen. I vedlegg F gis det noen illustrasjoner på utviklingen av inflasjonskorrigerte bruttopremier og brutto erstatningskostnader og en sammenlikning/vurdering av forskjellene mellom de nominelle og de inflasjonskorrigerte premie- og erstatningsstørrelser.

44 44 Oversikt over tabell- og figurvedleggene Vedlegg A. Utviklingstrekk Brutto erstatningskostnader for Yrkesskadeforsikringer Tabell A.1. Utviklingen av anslagene på brutto erstatningskostnader. Mill. kr. Tabell A.2. Utviklingen av anslagene på brutto skadeprosenter. Tabell A.3. Anslåtte brutto erstatningskostnader pr. 31. desember Mill. kr. Tabell A.4. Anslåtte brutto erstatningskostnader pr. 31. desember Prosent. Figur A.1. Anslåtte brutto erstatningskostnader pr. 31. desember Mill. kr. Figur A.2. Anslåtte brutto erstatningskostnader pr. 31. desember Prosent. Figur A.3. Avviklingskurver for brutto erstatningskostnader. Årgangene Figur A.4. Avviklingskurver for brutto erstatningskostnader. Årgangene Figur A.5. Avviklingskurver for brutto erstatningskostnader. Årgangene Figur A.6. Avviklingskurver for brutto erstatningskostnader. Årgangene Figur A.7. Avviklingskurver for brutto erstatningskostnader. Årgangene Figur A.8. Sammensetningen av anslåtte brutto erstatningskostnader. Figur A.9. Skadeårgang Sammensetningen av anslåtte brutto erstatningskostnader. Skadeårgang Figur A.10. Sammensetningen av anslåtte brutto erstatningskostnader. Skadeårgang [ ] Figur A.27. Sammensetningen av anslåtte brutto erstatningskostnader. Skadeårgang Vedlegg B. Utviklingstrekk Brutto erstatningskostnader for Yrkesulykkesforsikringer Tabell B.1. Utviklingen av anslagene på brutto erstatningskostnader. Mill. kr. Tabell B.2. Utviklingen av anslagene på brutto skadeprosenter. Tabell B.3. Anslåtte brutto erstatningskostnader pr. 31. desember Mill. kr. Tabell B.4. Anslåtte brutto erstatningskostnader pr. 31. desember Prosent. Figur B.1. Anslåtte brutto erstatningskostnader pr. 31. desember Mill. kr. Figur B.2. Anslåtte brutto erstatningskostnader pr. 31. desember Prosent. Figur B.3. Sammensetningen av anslåtte brutto erstatningskostnader. Skadeårgang Figur B.4. Sammensetningen av anslåtte brutto erstatningskostnader. Figur B.5. Skadeårgang Sammensetningen av anslåtte brutto erstatningskostnader. Skadeårgang [ ] Figur B.19. Sammensetningen av anslåtte brutto erstatningskostnader. Skadeårgang Vedlegg C. Utviklingstrekk Brutto erstatningskostnader for Yrkessykdomsforsikringer Tabell C.1. Utviklingen av anslagene på brutto erstatningskostnader. Mill. kr. Tabell C.2. Utviklingen av anslagene på brutto skadeprosenter. Tabell C.3. Anslåtte brutto erstatningskostnader pr. 31. desember Mill. kr. Tabell C.4. Anslåtte brutto erstatningskostnader pr. 31. desember Prosent. Figur C.1. Anslåtte brutto erstatningskostnader pr. 31. desember Mill. kr. Figur C.2. Anslåtte brutto erstatningskostnader pr. 31. desember Prosent.

45 45 Figur C.3. Sammensetningen av anslåtte brutto erstatningskostnader. Skadeårgang Figur C.4. Sammensetningen av anslåtte brutto erstatningskostnader. Skadeårgang Figur C.5. Sammensetningen av anslåtte brutto erstatningskostnader. Skadeårgang [ ] Figur C.19. Sammensetningen av anslåtte brutto erstatningskostnader. Skadeårgang Vedlegg D. Forsikringsrelaterte brutto driftskostnader Tabell D.1. Beregnede forsikringsrelaterte driftskostnader for regnskapsårene Pr. forsikret. Tabell D.2. Samlede forsikringsrelaterte brutto driftskostnader. Mill. kr. Hovedbransjen Yrkesskadeforsikringer ( ). Delbransjene Yrkesulykkes- og Yrkessykdomsforsikringer ( ). Figur D.1. Forsikringsrelaterte brutto driftskostnader i prosent av opptjente bruttopremier og anslåtte brutto driftskostnader Vedlegg E. Beregningsteknisk brutto investeringsavkastning mv. Tabell E.1. Forsikringsteknisk rente Tabell E.2. Beregningsteknisk brutto investeringsavkastning Mill. kr. Tabell E.3. Renteinntekter på NAV-andelen av betalte bruttoerstatninger Mill. kr. Vedlegg F. Inflasjonskorreksjon av opptjente bruttopremier og brutto erstatningskostnader Tabell F.1. Inflasjonskorreksjonsindekser basert på grunnbeløpet i folketrygden (G) og konsumprisindeksen. Tabell F.2. Bruttopremier pr. forsikret (kr). Nominelle og inflasjonskorrigerte beløp. Hovedbransjen Yrkesskadeforsikringer. Figur F.1. Bruttopremier pr. forsikret (kr). Nominelle og inflasjonskorrigerte beløp. Hovedbransjen Yrkesskadeforsikringer. Tabell F.3. Bruttopremier pr. forsikret (kr). Nominelle og inflasjonskorrigerte beløp. Delbransjen Yrkesulykkesforsikringer. Tabell F.4. Bruttopremier pr. forsikret (kr). Nominelle og inflasjonskorrigerte beløp. Delbransjen Yrkessykdomsforsikringer. Tabell F.5. Brutto erstatningskostnader pr. forsikret (kr). Nominelle og inflasjonskorrigerte beløp. Hovedbransjen Yrkesskadeforsikringer. Figur F.2. Brutto erstatningskostnader pr. forsikret (kr). Nominelle og inflasjonskorrigerte beløp. Hovedbransjen Yrkesskadeforsikringer. Tabell F.6. Brutto erstatningskostnader pr. forsikret (kr). Nominelle og inflasjonskorrigerte beløp. Delbransjen Yrkesulykkesforsikringer. Tabell F.7. Brutto erstatningskostnader pr. forsikret (kr). Nominelle og inflasjonskorrigerte beløp. Delbransjen Yrkessykdomsforsikringer.

46 46 Tabell F.8. Anslåtte brutto skadeprosenter for hovedbransjen Yrkesskadeforsikringer. Nominelle og inflasjonskorrigerte beløp. Figur F.3. Anslåtte brutto skadeprosenter for hovedbransjen Yrkesskadeforsikringer. Nominelle og inflasjonskorrigerte beløp. Vedlegg G. Forsikringstekniske bruttoresultater for regnskapsårene Tabell G.1. Forsikringsteknisk bruttoresultat for regnskapsåret NOK. Tabell G.2. Forsikringsteknisk bruttoresultat for regnskapsåret NOK. Tabell G.3. Forsikringsteknisk bruttoresultat for regnskapsåret NOK. [ ] Tabell G.23. Forsikringsteknisk bruttoresultat for regnskapsåret NOK. Vedlegg H. Forsikringstekniske bruttoavsetninger ved utløpet av regnskapsårene Tabell H.1. Forsikringstekniske bruttoavsetninger pr. 31. desember NOK. Tabell H.2. Forsikringstekniske bruttoavsetninger pr. 31. desember NOK. Tabell H.3. Forsikringstekniske bruttoavsetninger pr. 31. desember NOK. [ ] Tabell H.23. Forsikringstekniske bruttoavsetninger pr. 31. desember NOK. Vedlegg I. Grunnlagsdata for hovedbransjen Yrkesskadeforsikringer Tabell I.1. Akkumulerte betalte bruttoerstatninger ved utløpet av regnskapsårene kroner. Tabell I.2. Brutto erstatningsavsetning for RBNS-skader ved utløpet av regnskapsårene kroner. Tabell I.3. Brutto erstatningsavsetning for IBNR-skader ved utløpet av regnskapsårene kroner. Tabell I.4. Anslåtte brutto erstatningskostnader ved utløpet av regnskapsårene kroner. Tabell I.5. Anslåtte brutto skadeprosenter ved utløpet av regnskapsårene Tabell I.6. Brutto avviklingsresultat fordelt etter skadeårganger for regnskapsårene kroner. Vedlegg J. Grunnlagsdata for delbransjen Yrkesulykkesforsikringer Tabell J.1. Akkumulerte betalte bruttoerstatninger ved utløpet av regnskapsårene kroner. Tabell J.2. Brutto erstatningsavsetning for RBNS-skader ved utløpet av regnskapsårene kroner. Tabell J.3. Brutto erstatningsavsetning for IBNR-skader ved utløpet av regnskapsårene kroner. Tabell J.4. Anslåtte brutto erstatningskostnader ved utløpet av regnskapsårene kroner. Tabell J.5. Anslåtte brutto skadeprosenter ved utløpet av regnskapsårene Tabell J.6. Brutto avviklingsresultat fordelt etter skadeårganger for regnskapsårene kroner. Vedlegg K. Grunnlagsdata for delbransjen Yrkessykdomsforsikringer Tabell K.1. Akkumulerte betalte bruttoerstatninger ved utløpet av regnskapsårene kroner.

47 Tabell K.2. Brutto erstatningsavsetning for RBNS-skader ved utløpet av regnskapsårene kroner. Tabell K.3. Brutto erstatningsavsetning for IBNR-skader ved utløpet av regnskapsårene kroner. Tabell K.4. Anslåtte brutto erstatningskostnader ved utløpet av regnskapsårene kroner. Tabell K.5. Anslåtte brutto skadeprosenter ved utløpet av regnskapsårene Tabell K.6. Brutto avviklingsresultat fordelt etter skadeårganger for regnskapsårene kroner. 47

48 48 Vedlegg A. Utviklingstrekk Brutto erstatningskostnader for Yrkesskadeforsikringer Tabell A.1. Utviklingen av anslagene på brutto erstatningskostnader. Hovedbransjen Yrkesskadeforsikringer. Mill. kr. Skadeårgang Anslåtte brutto erstatningskostnader Opprinnelig pr pr ,8 965,7 980, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,9

49 49 Tabell A.2. Utviklingen av anslagene på brutto skadeprosenter. Hovedbransjen Yrkesskadeforsikringer. Skadeårgang Anslåtte brutto skadeprosenter Opprinnelig pr pr ,8 115,5 117, ,2 107,2 107, ,8 106,2 106, ,5 119,4 119, ,4 136,6 136, ,1 174,5 175, ,7 208,4 209, ,8 222,4 221, ,4 194,2 194, ,8 145,9 146, ,9 118,4 117, ,7 98,9 98, ,9 90,1 87, ,3 88,3 86, ,2 82,9 79, ,3 87,1 83, ,7 85,9 83, ,1 90,8 89, ,0 90,0 87, ,2 88,9 87, ,3 88,1 86, ,3 86,3 88, ,4 84,4

50 50 Tabell A.3. Anslåtte brutto erstatningskostnader pr. 31. desember Hovedbransjen Yrkesskadeforsikringer. Mill. kr. Skadeårgang Betalte brutto Brutto RBNS Brutto IBNR erstatninger avsetninger avsetninger ,8 18,2 21, ,1 10,1 28, ,3 29,2 39, ,9 23,8 56, ,8 14,8 71, ,6 38,8 85, ,8 27,6 114, ,2 40,7 118, ,8 21,0 186, ,7 35,9 185, ,4 38,1 250, ,5 66,6 321, ,1 71,2 456, ,3 70,4 604, ,3 94,4 633, ,1 163,0 738, ,9 199,6 901, ,9 305, , ,9 400, , ,7 524, , ,1 530, , ,9 504, , ,0 323, ,1

51 51 Tabell A.4. Anslåtte brutto erstatningskostnader pr. 31. desember Hovedbransjen Yrkesskadeforsikringer. Relativ fordeling (prosent). Skadeårgang Betalte brutto Brutto RBNS Brutto IBNR erstatninger avsetninger avsetninger ,0 1,9 2, ,5 0,9 2, ,0 2,6 3, ,7 1,9 4, ,8 1,1 5, ,1 2,5 5, ,5 1,6 6, ,2 2,2 6, ,2 1,2 10, ,4 2,2 11, ,0 2,4 15, ,3 3,9 18, ,6 4,1 26, ,9 3,9 33, ,2 5,3 35, ,7 8,4 37, ,4 9,5 43, ,2 12,8 45, ,3 17,2 50, ,4 23,1 56, ,9 23,9 61, ,1 22,7 70, ,8 16,2 81,1

52 52 Figur A.1. Sammensetningen av anslåtte brutto erstatningskostnader. Hovedbransjen Yrkesskadeforsikringer. Skadeårgangene Data pr. 31. desember Mill. kr. Figur A.2. Sammensetningen av anslåtte brutto erstatningskostnader. Hovedbransjen Yrkesskadeforsikringer. Skadeårgangene Data pr. 31. desember Relative andeler.

53 53 Figur A.3. Avviklingskurver for brutto erstatningskostnader. Hovedbransjen Yrkesskadeforsikringer Skadeårgangene Status ved utløpet av regnskapsår Prosent. Figur A.4. Avviklingskurver for brutto erstatningskostnader. Hovedbransjen Yrkesskadeforsikringer Skadeårgangene Status ved utløpet av regnskapsår Prosent.

54 54 Figur A.5. Avviklingskurver for brutto erstatningskostnader. Hovedbransjen Yrkesskadeforsikringer Skadeårgangene Status ved utløpet av regnskapsår Prosent. Figur A.6. Avviklingskurver for brutto erstatningskostnader. Hovedbransjen Yrkesskadeforsikringer Skadeårgangene Status ved utløpet av regnskapsår Prosent.

55 Figur A.7. Avviklingskurver for brutto erstatningskostnader. Hovedbransjen Yrkesskadeforsikringer Skadeårgangene Status ved utløpet av regnskapsår Prosent. 55

56 56 Figur A.8. Sammensetningen av anslåtte brutto erstatningskostnader. Hovedbransjen Yrkesskadeforsikringer Skadeårgang Data ved utløpet av regnskapsårene Mill. kr. Figur A.9. Sammensetningen av anslåtte brutto erstatningskostnader. Hovedbransjen Yrkesskadeforsikringer Skadeårgang Data ved utløpet av regnskapsårene Mill. kr.

57 57 Figur A.10. Sammensetningen av anslåtte brutto erstatningskostnader. Hovedbransjen Yrkesskadeforsikringer Skadeårgang Data ved utløpet av regnskapsårene Mill. kr. Figur A.11. Sammensetningen av anslåtte brutto erstatningskostnader. Hovedbransjen Yrkesskadeforsikringer Skadeårgang Data ved utløpet av regnskapsårene Mill. kr.

58 58 Figur A.12. Sammensetningen av anslåtte brutto erstatningskostnader. Hovedbransjen Yrkesskadeforsikringer Skadeårgang Data ved utløpet av regnskapsårene Mill. kr. Figur A.13. Sammensetningen av anslåtte brutto erstatningskostnader. Hovedbransjen Yrkesskadeforsikringer Skadeårgang Data ved utløpet av regnskapsårene Mill. kr.

59 59 Figur A.14. Sammensetningen av anslåtte brutto erstatningskostnader. Hovedbransjen Yrkesskadeforsikringer Skadeårgang Data ved utløpet av regnskapsårene Mill. kr. Figur A.15. Sammensetningen av anslåtte brutto erstatningskostnader. Hovedbransjen Yrkesskadeforsikringer Skadeårgang Data ved utløpet av regnskapsårene Mill. kr.

60 60 Figur A.16. Sammensetningen av anslåtte brutto erstatningskostnader. Hovedbransjen Yrkesskadeforsikringer Skadeårgang Data ved utløpet av regnskapsårene Mill. kr. Figur A.17. Sammensetningen av anslåtte brutto erstatningskostnader. Hovedbransjen Yrkesskadeforsikringer Skadeårgang Data ved utløpet av regnskapsårene Mill. kr.

61 61 Figur A.18. Sammensetningen av anslåtte brutto erstatningskostnader. Hovedbransjen Yrkesskadeforsikringer Skadeårgang Data ved utløpet av regnskapsårene Mill. kr. Figur A.19. Sammensetningen av anslåtte brutto erstatningskostnader. Hovedbransjen Yrkesskadeforsikringer Skadeårgang Data ved utløpet av regnskapsårene Mill. kr.

62 62 Figur A.20. Sammensetningen av anslåtte brutto erstatningskostnader. Hovedbransjen Yrkesskadeforsikringer Skadeårgang Data ved utløpet av regnskapsårene Mill. kr. Figur A.21. Sammensetningen av anslåtte brutto erstatningskostnader. Hovedbransjen Yrkesskadeforsikringer Skadeårgang Data ved utløpet av regnskapsårene Mill. kr.

63 63 Figur A.22. Sammensetningen av anslåtte brutto erstatningskostnader. Hovedbransjen Yrkesskadeforsikringer Skadeårgang Data ved utløpet av regnskapsårene Mill. kr. Figur A.23. Sammensetningen av anslåtte brutto erstatningskostnader. Hovedbransjen Yrkesskadeforsikringer Skadeårgang Data ved utløpet av regnskapsårene Mill. kr.

64 64 Figur A.24. Sammensetningen av anslåtte brutto erstatningskostnader. Hovedbransjen Yrkesskadeforsikringer Skadeårgang Data ved utløpet av regnskapsårene Mill. kr. Figur A.25. Sammensetningen av anslåtte brutto erstatningskostnader. Hovedbransjen Yrkesskadeforsikringer Skadeårgang Data ved utløpet av regnskapsårene Mill. kr.

65 65 Figur A.26. Sammensetningen av anslåtte brutto erstatningskostnader. Hovedbransjen Yrkesskadeforsikringer Skadeårgang Data ved utløpet av regnskapsårene Mill. kr. Figur A.27. Sammensetningen av anslåtte brutto erstatningskostnader. Hovedbransjen Yrkesskadeforsikringer Skadeårgang Data ved utløpet av regnskapsårene Mill. kr.

66 66 Vedlegg B. Utviklingstrekk Brutto erstatningskostnader for Yrkesulykkesforsikringer Tabell B.1. Utviklingen av anslagene på brutto erstatningskostnader. Delbransjen Yrkesulykkesforsikringer. Mill. kr. Skadeårgang Anslåtte brutto erstatningskostnader Opprinnelig pr pr ,6 973,9 971, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,8

67 67 Tabell B.2. Utviklingen av anslagene på brutto skadeprosenter. Delbransjen Yrkesulykkesforsikringer. Skadeårgang Anslåtte brutto skadeprosenter Opprinnelig pr pr ,7 138,3 137, ,3 146,2 146, ,8 193,3 193, ,6 222,8 222, ,8 229,6 229, ,2 192,7 192, ,8 142,2 141, ,9 117,9 117, ,6 97,5 96, ,3 89,6 88, ,7 91,3 88, ,0 82,0 79, ,8 89,3 85, ,9 88,5 86, ,3 96,5 96, ,0 94,1 91, ,9 92,4 93, ,1 92,5 91, ,3 89,3 92, ,7 85,7

68 68 Tabell B.3. Anslåtte brutto erstatningskostnader pr. 31. desember Delbransjen Yrkesulykkesforsikringer. Mill. kr. Skadeårgang Betalte brutto Brutto RBNS Brutto IBNR erstatninger avsetninger avsetninger ,5 15,4 33, ,0 13,1 35, ,6 29,3 41, ,7 24,8 51, ,8 30,8 51, ,3 14,2 81, ,3 18,8 84, ,0 25,4 142, ,0 49,6 178, ,1 51,4 247, ,1 52,9 379, ,3 79,1 365, ,2 138,5 486, ,7 165,2 609, ,4 282,2 753, ,5 375,3 800, ,2 490,1 926, ,4 491,3 994, ,6 479, , ,9 305, ,8

69 69 Tabell B.4. Anslåtte brutto erstatningskostnader pr. 31. desember Delbransjen Yrkesulykkesforsikringer. Relativ fordeling (prosent). Skadeårgang Betalte brutto Brutto RBNS Brutto IBNR erstatninger avsetninger avsetninger ,0 1,6 3, ,4 1,3 3, ,3 2,4 3, ,0 2,0 4, ,3 2,2 3, ,8 1,1 6, ,4 1,6 7, ,3 2,1 11, ,4 3,8 13, ,9 3,8 18, ,9 3,7 26, ,4 5,8 26, ,0 9,1 31, ,6 10,1 37, ,6 14,5 38, ,9 20,1 43, ,8 26,7 50, ,6 27,6 55, ,8 27,1 65, ,2 19,7 77,1

70 70 Figur B.1. Sammensetningen av anslåtte brutto erstatningskostnader. Delbransjen Yrkesulykkesforsikringer. Skadeårgangene Data pr. 31. desember Mill. kr. Figur B.2. Sammensetningen av anslåtte brutto erstatningskostnader. Delbransjen Yrkesulykkesforsikringer. Skadeårgangene Data pr. 31. desember Relative andeler.

71 71 Figur B.3. Sammensetningen av anslåtte brutto erstatningskostnader. Delbransjen Yrkesulykkesforsikringer Skadeårgang Data ved utløpet av regnskapsårene Mill. kr. Figur B.4. Sammensetningen av anslåtte brutto erstatningskostnader. Delbransjen Yrkesulykkesforsikringer Skadeårgang Data ved utløpet av regnskapsårene Mill. kr.

72 72 Figur B.5. Sammensetningen av anslåtte brutto erstatningskostnader. Delbransjen Yrkesulykkesforsikringer Skadeårgang Data ved utløpet av regnskapsårene Mill. kr. Figur B.6. Sammensetningen av anslåtte brutto erstatningskostnader. Delbransjen Yrkesulykkesforsikringer Skadeårgang Data ved utløpet av regnskapsårene Mill. kr.

73 73 Figur B.7. Sammensetningen av anslåtte brutto erstatningskostnader. Delbransjen Yrkesulykkesforsikringer Skadeårgang Data ved utløpet av regnskapsårene Mill. kr. Figur B.8. Sammensetningen av anslåtte brutto erstatningskostnader. Delbransjen Yrkesulykkesforsikringer Skadeårgang Data ved utløpet av regnskapsårene Mill. kr.

74 74 Figur B.9. Sammensetningen av anslåtte brutto erstatningskostnader. Delbransjen Yrkesulykkesforsikringer Skadeårgang Data ved utløpet av regnskapsårene Mill. kr. Figur B.10. Sammensetningen av anslåtte brutto erstatningskostnader. Delbransjen Yrkesulykkesforsikringer Skadeårgang Data ved utløpet av regnskapsårene Mill. kr.

75 75 Figur B.11. Sammensetningen av anslåtte brutto erstatningskostnader. Delbransjen Yrkesulykkesforsikringer Skadeårgang Data ved utløpet av regnskapsårene Mill. kr. Figur B.12. Sammensetningen av anslåtte brutto erstatningskostnader. Delbransjen Yrkesulykkesforsikringer Skadeårgang Data ved utløpet av regnskapsårene Mill. kr.

76 76 Figur B.13. Sammensetningen av anslåtte brutto erstatningskostnader. Delbransjen Yrkesulykkesforsikringer Skadeårgang Data ved utløpet av regnskapsårene Mill. kr. Figur B.14. Sammensetningen av anslåtte brutto erstatningskostnader. Delbransjen Yrkesulykkesforsikringer Skadeårgang Data ved utløpet av regnskapsårene Mill. kr.

77 77 Figur B.15. Sammensetningen av anslåtte brutto erstatningskostnader. Delbransjen Yrkesulykkesforsikringer Skadeårgang Data ved utløpet av regnskapsårene Mill. kr. Figur B.16. Sammensetningen av anslåtte brutto erstatningskostnader. Delbransjen Yrkesulykkesforsikringer Skadeårgang Data ved utløpet av regnskapsårene Mill. kr.

78 78 Figur B.17. Sammensetningen av anslåtte brutto erstatningskostnader. Delbransjen Yrkesulykkesforsikringer Skadeårgang Data ved utløpet av regnskapsårene Mill. kr. Figur B.18. Sammensetningen av anslåtte brutto erstatningskostnader. Delbransjen Yrkesulykkesforsikringer Skadeårgang Data ved utløpet av regnskapsårene Mill. kr.

79 Figur B.19. Sammensetningen av anslåtte brutto erstatningskostnader. Delbransjen Yrkesulykkesforsikringer Skadeårgang Data ved utløpet av regnskapsårene Mill. kr. 79

80 80 Vedlegg C. Utviklingstrekk Brutto erstatningskostnader for Yrkessykdomsforsikringer Tabell C.1. Utviklingen av anslagene på brutto erstatningskostnader. Delbransjen Yrkessykdomsforsikringer. Mill. kr. Skadeårgang Anslåtte brutto erstatningskostnader Opprinnelig pr pr ,1 289,6 296, ,6 337,3 335, ,2 328,0 335, ,6 398,5 407, ,6 392,9 389, ,7 428,9 427, ,5 412,2 425, ,1 386,8 378, ,2 412,4 414, ,3 418,2 388, ,4 380,0 386, ,1 458,0 419, ,1 437,8 421, ,0 465,3 459, ,4 458,6 436, ,6 496,8 470, ,6 481,2 432, ,3 452,9 439, ,7 465,7 453, ,2 456,2

81 81 Tabell C.2. Utviklingen av anslagene på brutto skadeprosenter. Delbransjen Yrkessykdomsforsikringer. Skadeårgang Anslåtte brutto skadeprosenter Opprinnelig pr pr ,1 81,9 83, ,5 113,3 112, ,1 127,7 130, ,6 172,5 176, ,7 199,4 197, ,0 199,0 198, ,9 158,0 163, ,9 119,7 117, ,2 103,5 104, ,0 91,9 85, ,7 78,4 79, ,5 85,9 78, ,4 79,6 76, ,8 77,8 76, ,1 72,4 68, ,7 77,2 73, ,2 77,9 70, ,0 73,9 71, ,0 77,0 75, ,3 80,3

82 82 Tabell C.3. Anslåtte brutto erstatningskostnader pr. 31. desember Delbransjen Yrkessykdomsforsikringer. Mill. kr. Skadeårgang Betalte brutto Brutto RBNS Brutto IBNR erstatninger avsetninger avsetninger ,3 8,4 23, ,8 1,7 35, ,0 9,5 44, ,1 2,8 63, ,5 9,9 67, ,5 6,8 104, ,4 17,0 100, ,4 12,6 108, ,6 17,0 142, ,0 19,8 209, ,3 17,5 225, ,0 15,3 267, ,9 24,5 251, ,2 34,4 292, ,6 22,8 315, ,4 25,1 379, ,5 34,1 355, ,7 39,5 366, ,3 24,7 409, ,0 18,9 431,2

83 83 Tabell C.4. Anslåtte brutto erstatningskostnader pr. 31. desember Delbransjen Yrkessykdomsforsikringer. Relativ fordeling (prosent). Skadeårgang Betalte brutto Brutto RBNS Brutto IBNR erstatninger avsetninger avsetninger ,4 2,8 7, ,8 0,5 10, ,8 2,8 13, ,8 0,7 15, ,2 2,5 17, ,9 1,6 24, ,3 4,0 23, ,1 3,3 28, ,4 4,1 34, ,0 5,1 53, ,1 4,5 58, ,6 3,7 63, ,4 5,8 59, ,8 7,5 63, ,6 5,2 72, ,9 5,3 80, ,0 7,9 82, ,7 9,0 83, ,3 5,5 90, ,3 4,1 94,5

84 84 Figur C.1. Sammensetningen av anslåtte brutto erstatningskostnader. Delbransjen Yrkessykdomsforsikringer. Skadeårgangene Data pr. 31. desember Mill. kr. Figur C.2. Sammensetningen av anslåtte brutto erstatningskostnader. Delbransjen Yrkessykdomsforsikringer. Skadeårgangene Data pr. 31. desember Relative andeler.

85 85 Figur C.3. Sammensetningen av anslåtte brutto erstatningskostnader. Delbransjen Yrkessykdomsforsikringer Skadeårgang Data ved utløpet av regnskapsårene Mill. kr. Figur C.4. Sammensetningen av anslåtte brutto erstatningskostnader. Delbransjen Yrkessykdomsforsikringer Skadeårgang Data ved utløpet av regnskapsårene Mill. kr.

86 86 Figur C.5. Sammensetningen av anslåtte brutto erstatningskostnader. Delbransjen Yrkessykdomsforsikringer Skadeårgang Data ved utløpet av regnskapsårene Mill. kr. Figur C.6. Sammensetningen av anslåtte brutto erstatningskostnader. Delbransjen Yrkessykdomsforsikringer Skadeårgang Data ved utløpet av regnskapsårene Mill. kr.

87 87 Figur C.7. Sammensetningen av anslåtte brutto erstatningskostnader. Delbransjen Yrkessykdomsforsikringer Skadeårgang Data ved utløpet av regnskapsårene Mill. kr. Figur C.8. Sammensetningen av anslåtte brutto erstatningskostnader. Delbransjen Yrkessykdomsforsikringer Skadeårgang Data ved utløpet av regnskapsårene Mill. kr.

88 88 Figur C.9. Sammensetningen av anslåtte brutto erstatningskostnader. Delbransjen Yrkessykdomsforsikringer Skadeårgang Data ved utløpet av regnskapsårene Mill. kr. Figur C.10. Sammensetningen av anslåtte brutto erstatningskostnader. Delbransjen Yrkessykdomsforsikringer Skadeårgang Data ved utløpet av regnskapsårene Mill. kr.

89 89 Figur C.11. Sammensetningen av anslåtte brutto erstatningskostnader. Delbransjen Yrkessykdomsforsikringer Skadeårgang Data ved utløpet av regnskapsårene Mill. kr. Figur C.12. Sammensetningen av anslåtte brutto erstatningskostnader. Delbransjen Yrkessykdomsforsikringer Skadeårgang Data ved utløpet av regnskapsårene Mill. kr.

90 90 Figur C.13. Sammensetningen av anslåtte brutto erstatningskostnader. Delbransjen Yrkessykdomsforsikringer Skadeårgang Data ved utløpet av regnskapsårene Mill. kr. Figur C.14. Sammensetningen av anslåtte brutto erstatningskostnader. Delbransjen Yrkessykdomsforsikringer Skadeårgang Data ved utløpet av regnskapsårene Mill. kr.

91 91 Figur C.15. Sammensetningen av anslåtte brutto erstatningskostnader. Delbransjen Yrkessykdomsforsikringer Skadeårgang Data ved utløpet av regnskapsårene Mill. kr. Figur C.16. Sammensetningen av anslåtte brutto erstatningskostnader. Delbransjen Yrkessykdomsforsikringer Skadeårgang Data ved utløpet av regnskapsårene Mill. kr.

92 92 Figur C.17. Sammensetningen av anslåtte brutto erstatningskostnader. Delbransjen Yrkessykdomsforsikringer Skadeårgang Data ved utløpet av regnskapsårene Mill. kr. Figur C.18. Sammensetningen av anslåtte brutto erstatningskostnader. Delbransjen Yrkessykdomsforsikringer Skadeårgang Data ved utløpet av regnskapsårene Mill. kr.

93 Figur C.19. Sammensetningen av anslåtte brutto erstatningskostnader. Delbransjen Yrkessykdomsforsikringer Skadeårgang Data ved utløpet av regnskapsårene Mill. kr. 93

94 94 Vedlegg D. Forsikringsrelaterte brutto driftskostnader Tabell D.1. Beregnede forsikringsrelaterte driftskostnader for regnskapsårene Pr. forsikret. Regnskapsår Pr. forsikret (kr)

95 95 Tabell D.2. Samlede forsikringsrelaterte brutto driftskostnader. Mill. kr. Hovedbransjen Yrkesskadeforsikringer ( ). Delbransjene Yrkesulykkes- og Yrkessykdomsforsikringer ( ). Regnskapsår Yrkesskade Yrkesulykke Yrkessykdom , , , ,1 102,2 51, ,6 111,2 45, ,8 113,0 45, ,0 118,3 47, ,0 132,6 42, ,2 140,4 44, ,7 148,0 46, ,4 160,7 50, ,2 190,6 55, ,0 193,4 56, ,6 166,6 52, ,4 173,7 55, ,6 179,8 57, ,8 190,4 61, ,0 227,5 73, ,8 243,9 79, ,6 253,3 78, ) 329,0 251,6 77, ) 336,8 257,6 79, ) 334,8 255,9 78,9 1) Inklusiv indirekte skadebehandlingskostnader.

96 96 Figur D.1. Forsikringsrelaterte brutto driftskostnader 1) i prosent av opptjente bruttopremier og anslåtte brutto erstatningskostnader 2) ) Inklusiv indirekte skadebehandlingskostnader. 2) Anslag pr. 31. desember 2013 for alle skadeårganger.

97 97 Vedlegg E. Beregningsteknisk brutto investeringsavkastning mv. Tabell E.1. Forsikringsteknisk rente Regnskapsår Rentesats ,05 pst ,51 pst ,75 pst ,51 pst ,36 pst ,48 pst ,62 pst ,29 pst ,39 pst ,59 pst ,46 pst ,40 pst ,31 pst ,97 pst ,88 pst ,70 pst ,78 pst ,60 pst ,70 pst ,46 psr ,29 pst ,44 pst ,62 pst

98 98 Tabell E.2. Beregningsteknisk brutto investeringsavkastning Mill. kr. Regnskapsår Yrkesskadeforsikring Yrkesulykke Yrkessykdom , , , ,1 146,5 62, ,9 164,1 68, ,7 156,7 59, ,3 150,1 51, ,3 202,6 67, ,5 247,1 79, ,0 340,6 106, ,9 358,0 112, ,6 376,9 128, ,9 274,4 108, ,3 208,9 90, ,6 225,8 98, ,9 316,9 140, ,9 440,4 201, ,9 457,3 208, ,2 286,7 124, ,0 276,4 116, ,8 267,1 111, ,5 180,0 72, ,0 207,1 80,9 Sum , , ,8 Sum ,0

99 99 Tabell E.3. Renteinntekter på NAV-andelen av betalte bruttoerstatninger Mill. kr. Regnskapsår Yrkesskadeforsikring Yrkesulykke Yrkessykdom , , , ,2 4,7 0, ,9 6,9 1, ,7 7,0 0, ,8 7,5 1, ,8 11,6 2, ,5 13,9 2, ,6 17,7 3, ,4 17,0 4, ,3 18,6 4, ,2 12,8 4, ,1 9,4 2, ,5 8,3 2, ,3 12,2 3, ,1 15,5 3, ,4 16,0 3, ,9 9,8 2, ,7 8,2 1, ,9 6,4 1, ,1 4,4 0, ,7 5,6 1,1 Sum ,1 213,6 47,5 Sum ,7

100 100 Vedlegg F. Inflasjonskorreksjon av opptjente bruttopremier og brutto erstatningskostnader Tabell F.1. Inflasjonskorreksjonsindekser basert på grunnbeløpet i folketrygden (G) og konsumprisindeksen. Årgang Inflasjonskorreksjonsindeks basert på Grunnbeløpet (G) Konsumprisindeksen ,404 1, ,328 1, ,274 1, ,226 1, ,168 1, ,084 1, ,005 1, ,896 1, ,814 1, ,741 1, ,664 1, ,582 1, ,505 1, ,448 1, ,402 1, ,355 1, ,285 1, ,218 1, ,169 1, ,127 1, ,079 1, ,038 1, ,000 1,000

101 101 Tabell F.2. Bruttopremier pr. forsikret (kr). Nominelle og inflasjonskorrigerte beløp. Inflasjonskorreksjon basert på G-utviklingen. 1) Hovedbransjen Yrkesskadeforsikringer. Årgang Nominelle beløp Inflasjonskorrigerte beløp 1) Jf. tabell F

102 102 Figur F.1A. Bruttopremier pr. forsikret (kr). Nominelle og inflasjonskorrigerte beløp. Hovedbransjen Yrkesskadeforsikringer. Figur F.1B. Bruttopremier pr. forsikret (kr). Nominelle og inflasjonskorrigerte beløp. Hovedbransjen Yrkesskadeforsikringer.

103 103 Tabell F.3. Bruttopremier pr. forsikret (kr). Nominelle og inflasjonskorrigerte beløp. Inflasjonskorreksjon basert på G-utviklingen. 1) Delbransjen Yrkesulykkesforsikringer. Årgang Nominelle beløp Inflasjonskorrigerte beløp 1) Jf. tabell F

104 104 Tabell F.4. Bruttopremier pr. forsikret (kr). Nominelle og inflasjonskorrigerte beløp. Inflasjonskorreksjon basert på G-utviklingen. 1) Delbransjen Yrkessykdomsforsikringer. Årgang Nominelle beløp Inflasjonskorrigerte beløp 1) Jf. tabell F

105 105 Tabell F.5. Brutto erstatningskostnader pr. forsikret (kr). Nominelle og inflasjonskorrigerte beløp. Inflasjonskorreksjon av betalte bruttoerstatninger basert på G-utviklingen. 1) Brutto erstatningsavsetning diskontert med flat sats (2,5 prosent). 2) Hovedbransjen Yrkesskadeforsikringer. Årgang Nominelle beløp Inflasjonskorrigerte beløp ) Jf. tabell F.1. 2) Gjelder kolonnen for inflasjonskorrigerte beløp.

106 106 Figur F.2A. Brutto erstatningskostnader pr. forsikret (kr). Nominelle og inflasjonskorrigerte beløp. Hovedbransjen Yrkesskadeforsikringer. Figur F.2B. Brutto erstatningskostnader pr. forsikret (kr). Nominelle og inflasjonskorrigerte beløp. Hovedbransjen Yrkesskadeforsikringer.

Bransjeregnskapet for Yrkesskadeforsikringer pr. 31. desember 2014

Bransjeregnskapet for Yrkesskadeforsikringer pr. 31. desember 2014 FINANSTILSYNET Avdeling for bank- og forsikringstilsyn 21. september 2015 Bransjeregnskapet for Yrkesskadeforsikringer pr. 31. desember 2014 Innholdsfortegnelse 0. Innledning side 3 1. Bransjeregnskapet

Detaljer

Bransjeregnskapet for Yrkesskadeforsikringer pr. 31. desember 2012

Bransjeregnskapet for Yrkesskadeforsikringer pr. 31. desember 2012 FINANSTILSYNET Avdeling for bank- og forsikringstilsyn 22. august 2013 Bransjeregnskapet for Yrkesskadeforsikringer pr. 31. desember 2012 Innholdsfortegnelse 0. Innledning side 3 1. Bransjeregnskapet pr.

Detaljer

Bransjeregnskapet for Yrkesskadeforsikringer pr. 31. desember 2011

Bransjeregnskapet for Yrkesskadeforsikringer pr. 31. desember 2011 FINANSTILSYNET Avdeling for finans- og forsikringstilsyn 3. oktober 2012 Bransjeregnskapet for Yrkesskadeforsikringer pr. 31. desember 2011 Innholdsfortegnelse 0. Innledning side 3 1. Bransjeregnskapet

Detaljer

Bransjeregnskapet for Yrkesskadeforsikringer pr. 31. desember 2009

Bransjeregnskapet for Yrkesskadeforsikringer pr. 31. desember 2009 FINANSTILSYNET Avdeling for finans- og forsikringstilsyn 8. november 21 Bransjeregnskapet for Yrkesskadeforsikringer pr. 31. desember Innholdsfortegnelse. Innledning side 3 1. Bransjeregnskapet pr. 31.

Detaljer

Bransjeregnskapet for Yrkesskadeforsikringer pr. 31. desember 2007

Bransjeregnskapet for Yrkesskadeforsikringer pr. 31. desember 2007 KREDITTILSYNET Avdeling for finans- og forsikringstilsyn 31. oktober 2008 Bransjeregnskapet for Yrkesskadeforsikringer pr. 31. desember 2007 Innholdsfortegnelse 0. Innledning side 3 1. Bransjeregnskapet

Detaljer

Bransjeregnskap for Yrkesskadeforsikringer pr. 31. desember 2003

Bransjeregnskap for Yrkesskadeforsikringer pr. 31. desember 2003 1 KREDITTILSYNET Finans og forsikringsavdelingen/f4 25. oktober 2004 Bransjeregnskap for Yrkesskadeforsikringer pr. 31. desember 2003 En rapport basert på data fra seks skadeforsikringsselskap og et livsforsikringsselskap

Detaljer

Vedlegg G. Forsikringstekniske bruttoresultater for regnskapsårene 1991-2013

Vedlegg G. Forsikringstekniske bruttoresultater for regnskapsårene 1991-2013 111 Vedlegg G. Forsikringstekniske bruttoresultater for regnskapsårene 1991-2013 Tabell G.1. Forsikringsteknisk bruttoresultat for regnskapsåret 1991. Beløp i 1000 NOK. Opptjente bruttopremier 836 279

Detaljer

Vedlegg G. Forsikringstekniske bruttoresultater for regnskapsårene 1991-2014

Vedlegg G. Forsikringstekniske bruttoresultater for regnskapsårene 1991-2014 113 Vedlegg G. Forsikringstekniske bruttoresultater for regnskapsårene 1991-2014 Tabell G.1. Forsikringsteknisk bruttoresultat for regnskapsåret 1991. Beløp i 1000 NOK. Opptjente bruttopremier 836 279

Detaljer

FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT 19. MAI 1995 NR. 482 OM BEREGNING AV SOLVENSMARGINKRAV OG SOLVENSMARGINKAPITAL FOR NORSKE SKADEFORSIKRINGSSELSKAPER

FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT 19. MAI 1995 NR. 482 OM BEREGNING AV SOLVENSMARGINKRAV OG SOLVENSMARGINKAPITAL FOR NORSKE SKADEFORSIKRINGSSELSKAPER UTKAST 5. mai 2003 FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT 19. MAI 1995 NR. 482 OM BEREGNING AV SOLVENSMARGINKRAV OG SOLVENSMARGINKAPITAL FOR NORSKE SKADEFORSIKRINGSSELSKAPER Fastsatt av Finansdepartementet

Detaljer

Resultater 4. Kvartal 2006

Resultater 4. Kvartal 2006 Resultater 4. Kvartal 2006 Hovedpunkter Den gode utviklingen i selskapet fortsetter både med sterke resultater og god vekst. For hele 2006 fremkommer følgende hovedtrekk: Brutto forfalt premie MNOK 516

Detaljer

Den Norske Krigsforsikring for Skib - Gjensidig Forening - (The Norwegian Shipowners Mutual War Risks Insurance Association)

Den Norske Krigsforsikring for Skib - Gjensidig Forening - (The Norwegian Shipowners Mutual War Risks Insurance Association) Den Norske Krigsforsikring for Skib - Gjensidig Forening - (The Norwegian Shipowners Mutual War Risks Insurance Association) RESULTAT PER 1. KVARTAL 2012 Nedenfor presenteres DNKs resultat per 1. kvartal

Detaljer

Resultatrapport per 3. kvartal 2014

Resultatrapport per 3. kvartal 2014 Resultatrapport per 3. kvartal 2014 Nedenfor presenteres DNKs resultat per 3. kvartal 2014. Beløpene angis i millioner amerikanske dollar (USDm) og selektivt i millioner norske kroner (NOKm). Sammenlignbare

Detaljer

Resultatrapport per 2. kvartal 2014

Resultatrapport per 2. kvartal 2014 Resultatrapport per 2. kvartal 2014 Nedenfor presenteres DNKs resultat per 2. kvartal 2014. Beløpene angis i millioner amerikanske dollar (USDm) og selektivt i millioner norske kroner (NOKm). Sammenlignbare

Detaljer

Den Norske Krigsforsikring for Skib - Gjensidig Forening - (The Norwegian Shipowners Mutual War Risks Insurance Association)

Den Norske Krigsforsikring for Skib - Gjensidig Forening - (The Norwegian Shipowners Mutual War Risks Insurance Association) Den Norske Krigsforsikring for Skib - Gjensidig Forening - (The Norwegian Shipowners Mutual War Risks Insurance Association) Nedenfor presenteres DNKs resultat per 3. kvartal 2012. Beløpene angis i millioner

Detaljer

Resultat for virksomhetsområdene: Virksomhetens resultat fordelt på områdene forsikring og finans er vist i tabell 1 nedenfor.

Resultat for virksomhetsområdene: Virksomhetens resultat fordelt på områdene forsikring og finans er vist i tabell 1 nedenfor. Nedenfor presenteres DNKs resultat for 1. kvartal 2014. Beløpene angis i millioner amerikanske dollar (USDm) og selektivt i millioner norske kroner (NOKm). Sammenlignbare tall for tilsvarende periode året

Detaljer

Vedlegg H. Forsikringstekniske bruttoavsetninger ved utløpet av regnskapsårene 1991-2013

Vedlegg H. Forsikringstekniske bruttoavsetninger ved utløpet av regnskapsårene 1991-2013 123 Vedlegg H. Forsikringstekniske bruttoavsetninger ved utløpet av regnskapsårene 1991-2013 Tabell H.1. Forsikringstekniske bruttoavsetninger pr. 31. desember 1991. Beløp i 1000 NOK. Premieavsetning 196

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 31. mars 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 26,3 mill., mot et overskudd på 78,5 mill. i fjor.

Detaljer

Kvartalsrapport. Jernbanepersonalets Forsikring. 2. kvartal 2014. Gjensidig

Kvartalsrapport. Jernbanepersonalets Forsikring. 2. kvartal 2014. Gjensidig Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Kvartalsrapport pr 30. juni 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 118,2 mill., mot et overskudd på 121,7 mill. på samme tid

Detaljer

Utkast til endringer av utfyllende forskrift om forsikringstekniske avsetninger i skadeforsikring

Utkast til endringer av utfyllende forskrift om forsikringstekniske avsetninger i skadeforsikring FINANSTILSYNET Avdeling for finans- og forsikringstilsyn 20. mars 2012 Utkast til endringer av utfyllende forskrift om forsikringstekniske avsetninger i skadeforsikring De gjennomførte endringer i forsikringsvirksomhetslovens

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 30. september 2013 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 191,0 mill., mot et overskudd på 147,1 mill.

Detaljer

Resultater 1. Kvartal 2007

Resultater 1. Kvartal 2007 Resultater 1. Kvartal 2007 Revidert resultat 1Q 2007 I forbindelsen med den forestående notering på Oslo Børs/Oslo Axess og utarbeidelse av prospekt, er den regnskapsmessige effekten av Finansdepartementets

Detaljer

rapport for 3. kvartal 2012

rapport for 3. kvartal 2012 rapport for 3. kvartal 2012 Rapport pr. 3. kvartal 2012 for konsernet Virksomheten Scandinavian Insurance Group AS (SIG) er et norsk skadeforsikringsselskap som opererer i privat- og bedriftsmarkedet samt

Detaljer

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 5 218 420 4 203 460 9 519 839

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 5 218 420 4 203 460 9 519 839 Landbruksforsikring AS Resultatregnskap Teknisk regnskap for skadeforsikring 30.06.2014 30.06.2013 2013 PREMIEINNTEKTER Forfalte bruttopremier 186 359 830 250 299 190 425 030 207 - Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

rapport for 1. kvartal 2013

rapport for 1. kvartal 2013 rapport for 1. kvartal 2013 Rapport pr. 1. kvartal 2013 for konsernet Virksomheten Scandinavian Insurance Group AS (SIG) er et norsk skadeforsikringsselskap som opererer i privat- og bedriftsmarkedet samt

Detaljer

FØRSTE KVARTALSRAPPORT DNB Forsikring. Et selskap i DNB-konsernet

FØRSTE KVARTALSRAPPORT DNB Forsikring. Et selskap i DNB-konsernet FØRSTE KVARTALSRAPPORT 2016 DNB Forsikring Et selskap i DNB-konsernet 2 DNB FORSIKRING AS 1. KVARTAL 2016 STYRETS BERETNING 1. KVARTAL 2016 STYRETS BERETNING 1. KVARTAL 2016 REDEGJØRELSE FOR RESULTATET

Detaljer

Rapportering av solvensmarginkrav til Finanstilsynet. Regnskapsseminar Pensjonskasseforeningen 14. desember 2010

Rapportering av solvensmarginkrav til Finanstilsynet. Regnskapsseminar Pensjonskasseforeningen 14. desember 2010 Rapportering av solvensmarginkrav til Finanstilsynet Regnskapsseminar Pensjonskasseforeningen Kapitalkrav pensjonskasser Jf. forsikringsvirksomhetsloven 7-5 og 7-9 Minste grunnkapital = 10 G (p.t. 756

Detaljer

Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse

Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse 2. kvartal 2012 STYRETS BERETNING FOR 2. KVARTAL 2012 Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse ( Sykeavbruddskassen ) er et gjensidig skadeforsikringsselskap eiet

Detaljer

DNB SKADEFORSIKRING AS

DNB SKADEFORSIKRING AS Q1 DNB SKADEFORSIKRING AS et selskap i i DNB-konsernet Rapport for 1. kvartal 2015 (Urevidert) 3 DNB SKADEFORSIKRING AS 1.KVARTAL 2015 STYRETS BERETNING 1. KVARTAL 2015 STYRETS BERETNING 1. KVARTAL 2015

Detaljer

Resultatregnskap - STATNETT FORSIKRING AS -

Resultatregnskap - STATNETT FORSIKRING AS - Resultatregnskap Teknisk regnskap for skadeforsikring 31.03.2014 31.03.2013 2013 PREMIEINNTEKTER Forfalte bruttopremier 3 555 000 2 592 500 52 302 847 - Avgitte gjenforsikringspremier -1 008 786-1 168

Detaljer

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. september (Beløp i 1000 kr.)

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. september (Beløp i 1000 kr.) Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. september BELØP I 1000 KR YTD Q3 2014 YTD Q3 2013 QTD Q3 2014 QTD Q3 2013 31.12.2013 Premieinntekter Forfalte bruttopremier 2 070 124 2 368 317 71 231 138

Detaljer

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 123 616 131 776 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier -57 013-64 836-162 004 Forfalt

Detaljer

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig SAK TIL KONSERNSTYRET FOR JERNBANEPERSONALETS BANK OG FORSIKRING SAK: Regnskap 2. kvartal

Detaljer

Nemi Forsikring AS. Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012. i 1000 NOK

Nemi Forsikring AS. Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012. i 1000 NOK Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 131 776 139 178 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier -64 836-51 656-150 242 Forfalt

Detaljer

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 133 539 116 772 265 315 255 950 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 112 731 113 777 378 046 369 727 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap Landbruksforsikring AS Resultatregnskap Teknisk regnskap for skadeforsikring 31.03.2014 31.03.2013 2013 PREMIEINNTEKTER Forfalte bruttopremier 136 734 945 162 293 987 425 030 207 - Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

LIVSTATISTIKK. Statistikk Kvartalsvis oversikt - livsforsikring. 1. KVARTAL 2015 (22. mai 2015)

LIVSTATISTIKK. Statistikk Kvartalsvis oversikt - livsforsikring. 1. KVARTAL 2015 (22. mai 2015) LIVSTATISTIKK Statistikk Kvartalsvis oversikt - livsforsikring 1. KVARTAL 2015 (22. mai 2015) 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Brutto forfalt premie for livsforsikring... 3 3. Nytegnet premie... 4 4. Forsikringsforpliktelser...

Detaljer

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni (Beløp i 1000 kr.)

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni (Beløp i 1000 kr.) Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni BELØP I 1000 KR YTD Q2 2014 YTD Q2 2013 QTD Q2 2014 QTD Q2 2013 31.12.2013 Premieinntekter Forfalte bruttopremier 1 998 893 2 230 175 1 693 427 1 754

Detaljer

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Driftsresultat på 1.722 millioner kroner mot 1.275 millioner kroner i fjor. Konsernresultat 209 millioner kroner mot 523 millioner kroner

Detaljer

Den Norske Krigsforsikring for Skib - Gjensidig Forening - (The Norwegian Shipowners Mutual War Risks Insurance Association)

Den Norske Krigsforsikring for Skib - Gjensidig Forening - (The Norwegian Shipowners Mutual War Risks Insurance Association) Den Norske Krigsforsikring for Skib - Gjensidig Forening - (The Norwegian Shipowners Mutual War Risks Insurance Association) Nedenfor presenteres DNKs foreløpige resultat for andre kvartal 2013. Beløpene

Detaljer

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 115 211 112 731 350 523 378 046 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 111 696 133 539 235 312 265 315 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

DNB FORSIKRING AS. et selskap i DNB-konsernet. (Urevidert)

DNB FORSIKRING AS. et selskap i DNB-konsernet. (Urevidert) Q3 DNB FORSIKRING AS et selskap i DNB-konsernet Rapport for 3. kvartal 2015 (Urevidert) 2 DNB FORSIKRING AS 3.KVARTAL 2015 STYRETS BERETNING 3. KVARTAL 2015 STYRETS BERETNING 3. KVARTAL 2015 REDEGJØRELSE

Detaljer

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2014

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2014 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2014 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 137 421 123 616 501 303 Avgitte gjenforsikringspremier -104 061-57 013-446 632 Forfalt

Detaljer

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. september (Beløp i 1000 kr.)

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. september (Beløp i 1000 kr.) Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. september BELØP I 1000 KR YTD Q3 2015 YTD Q3 2014 QTD Q3 2015 QTD Q3 2014 31.12.2014 Premieinntekter Forfalte bruttopremier 1 752 343 2 070 124-192 598 71

Detaljer

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni (Beløp i 1000 kr.)

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni (Beløp i 1000 kr.) Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni BELØP I 1000 KR YTD Q2 2015 YTD Q2 2014 QTD Q2 2015 QTD Q2 2014 31.12.2014 Premieinntekter Forfalte bruttopremier 1 944 941 1 998 893 1 555 483 1 693

Detaljer

TREDJE KVARTALSRAPPORT DNB Forsikring. Et selskap i DNB-konsernet

TREDJE KVARTALSRAPPORT DNB Forsikring. Et selskap i DNB-konsernet TREDJE KVARTALSRAPPORT 2016 3 DNB Forsikring Et selskap i DNB-konsernet 2 DNB FORSIKRING AS 3. KVARTAL 2016 STYRETS BERETNING 3. KVARTAL 2016 STYRETS BERETNING 3. KVARTAL 2016 REDEGJØRELSE FOR RESULTATET

Detaljer

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 134 659 111 696 272 080 235 312 501 303 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Beregning av solvensmarginkrav og solvensmarginkapital pr. 31. desember 2012 En veiledning til utfylling av skjemaet for skadeforsikringsselskaper

Beregning av solvensmarginkrav og solvensmarginkapital pr. 31. desember 2012 En veiledning til utfylling av skjemaet for skadeforsikringsselskaper FINANSTILSYNET Avdeling for finans- og forsikringstilsyn 10. januar 2013 Beregning av solvensmarginkrav og solvensmarginkapital pr. 31. desember 2012 En veiledning til utfylling av skjemaet for skadeforsikringsselskaper

Detaljer

DNB FORSIKRING AS. et selskap i DNB-konsernet. (Urevidert)

DNB FORSIKRING AS. et selskap i DNB-konsernet. (Urevidert) Q2 DNB FORSIKRING AS et selskap i DNB-konsernet Rapport for 2. kvartal 2015 (Urevidert) 2 DNB FORSIKRING AS 2.KVARTAL 2015 STYRETS BERETNING 2. KVARTAL 2015 STYRETS BERETNING 2. KVARTAL 2015 REDEGJØRELSE

Detaljer

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 31. mars (Beløp i 1000 kr.)

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 31. mars (Beløp i 1000 kr.) Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 31. mars BELØP I 1000 KR YTD Q1 2014 YTD Q1 2013 QTD Q1 2014 QTD Q1 2013 31.12.2013 Premieinntekter Forfalte bruttopremier 305 466 475 553 305 466 475 553 2

Detaljer

DNB SKADEFORSIKRING AS. - et selskap i DNB-konsernet. Rapport for 1. kvartal 2014 (Urevidert)

DNB SKADEFORSIKRING AS. - et selskap i DNB-konsernet. Rapport for 1. kvartal 2014 (Urevidert) Q1 DNB SKADEFORSIKRING AS - et selskap i DNB-konsernet Rapport for 1. kvartal 2014 (Urevidert) 5 DNB SKADEFORSIKRING AS 1. KVARTAL 2014 STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2014 STYREST BERETNING 1. KVARTAL

Detaljer

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 31. mars (Beløp i 1000 kr.)

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 31. mars (Beløp i 1000 kr.) Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 31. mars BELØP I 1000 KR YTD Q1 2015 YTD Q1 2014 QTD Q1 2015 QTD Q1 2014 31.12.2014 Premieinntekter Forfalte bruttopremier 389 458 305 466 389 458 305 466 2

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2016

Delårsregnskap 3. kvartal 2016 Delårsregnskap 3. kvartal 2016 (Urevidert) Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2016 2015 2016 2015 2015 Tall i tusen kroner Note 01.07-30.09 01.07-30.09 01.01-30.09 01.01-30.09

Detaljer

ANDRE KVARTALSRAPPORT DNB Forsikring. Et selskap i DNB-konsernet

ANDRE KVARTALSRAPPORT DNB Forsikring. Et selskap i DNB-konsernet ANDRE KVARTALSRAPPORT 2016 2 DNB Forsikring Et selskap i DNB-konsernet 2 DNB FORSIKRING AS 2. KVARTAL 2016 STYRETS BERETNING 2. KVARTAL 2016 STYRETS BERETNING 2. KVARTAL 2016 REDEGJØRELSE FOR RESULTATET

Detaljer

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap Landbruksforsikring AS Resultatregnskap Teknisk regnskap for skadeforsikring PREMIEINNTEKTER Forfalte bruttopremier 250 299 190 215 430 423 374 943 411 - Avgitte gjenforsikringspremier -124 106 805-81

Detaljer

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 127 641 115 211 399 721 350 523 501 303 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2013. Få branner og lite uvær

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2013. Få branner og lite uvær Få branner og lite uvær Foreløpig resultat i norske skadeforsikringsselskaper viser et samlet overskudd på 15 milliarder kroner før skattekostnad for 2012. Dette er en resultatforbedring på rundt 8 milliarder

Detaljer

Resultatrapport per 1. kvartal 2017

Resultatrapport per 1. kvartal 2017 Resultatrapport per 1. kvartal 2017 Nedenfor presenteres DNKs resultat per 1. kvartal 2017. Beløp angis i millioner amerikanske dollar (USDm). Sammenlignbare tall for tilsvarende periode året før er i

Detaljer

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2016 2015 2015 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 173 717 137 421 584 585 Avgitte gjenforsikringspremier -134 133-104 061-436 526 Forfalt

Detaljer

Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene

Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene Årsresultat i Storebrand 1998: Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene Konsernet sto godt i gjennom finansuroen p.g.a. solid bufferkapital Styrket forsikringsteknisk resultat i skadeforsikring

Detaljer

YRKESSKADEERSTATNINGENE HVOR GÅR DE EGENTLIG?

YRKESSKADEERSTATNINGENE HVOR GÅR DE EGENTLIG? YRKESSKADEERSTATNINGENE HVOR GÅR DE EGENTLIG? EN VURDERING AV ERSTATNINGSUTVIKLINGEN INNEN YRKESSKADE I PERIODEN 1991-2010 Presentasjon av arbeidsgruppe AKYS i regi av FNO Ved Kari Mørk og Harald Moseby

Detaljer

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 1. KVARTAL Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 1. KVARTAL Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 1. KVARTAL 2016 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig SAK TIL KONSERNSTYRET FOR JERNBANEPERSONALETS BANK OG FORSIKRING SAK: Regnskap 1. kvartal

Detaljer

Srvners BENCTNING FOR I. KVARTAL 2017

Srvners BENCTNING FOR I. KVARTAL 2017 1. kvartal 2017 2 Srvners BENCTNING FOR I. KVARTAL 2017 Finse Forsikring AS er et skadeforsikringsselskap eiet av NSB AS. Selskapet opererer som egenforsikringsselskap for NSB konsernet, ble etablert 8.11.2001

Detaljer

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT 1.KVARTAL 2017 Innhold KVARTALSRAPPORT 31.03.2017... 3 Sammendrag... 3 Premier... 3 Finansinntekter... 3 Erstatninger... 3 Driftsutgifter... 3 Balansen...

Detaljer

Landbruksforsikring AS

Landbruksforsikring AS Landbruksforsikring AS Delårsregnskap 4. kvartal 2015 (Urevidert) Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2015 2014 2015 2014 Tall i tusen kroner Note 01.10-31.12 01.10-31.12

Detaljer

Landbruksforsikring AS

Landbruksforsikring AS Landbruksforsikring AS Kvartalsrapport Q1 2015 Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner Note 01.01-31.03 01.01-31.03 01.01-31.12 TEKNISK REGNSKAP

Detaljer

TGS Tannlegenes Gjensidige Sykeavbruddskasse

TGS Tannlegenes Gjensidige Sykeavbruddskasse TGS Tannlegenes Gjensidige Sykeavbruddskasse 30.06.2010 30.06.2009 1. Premieinntekter mv 1.1. Forfalte bruttopremier 19 089 089 20 654 274 1.2. - Avgitte gjenforsikringspremier 1.3. Endring i avsetning

Detaljer

Landbruksforsikring AS

Landbruksforsikring AS Landbruksforsikring AS Delårsregnskap 2. kvartal 2015 (Urevidert) Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2015 2014 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner Note 01.04-30.06 01.04-30.06

Detaljer

Knif Trygghet Forsikring AS. RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) Note Act Q1 2015

Knif Trygghet Forsikring AS. RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) Note Act Q1 2015 Knif Trygghet Forsikring AS RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) Note Act Q1 2015 TEKNISK REGNSKAP FOR SKADEFORSIKRING Premieinntekter m.v.: Forfalte bruttopremier 202 413 - Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Eiendeler= 459 mill.kr

Eiendeler= 459 mill.kr 2. kvartal 2015 Eiendeler= 459 mill.kr Egenkapital Aksjefond Korte renter Andre fordringer Sikkerhetsavsetning Premieavsetning Erstatningsavsetning Andre forpliktelser 2 Sryners BeneTNING FOR 2. KVARTAL

Detaljer

Side 2 av 15. Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT

Side 2 av 15. Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT Side 2 av 15 Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT 2.KVARTAL 2017 Innhold KVARTALSRAPPORT 30.06.2017... 3 Sammendrag... 3 Premier... 3 Finansinntekter... 3 Erstatninger... 3 Driftsutgifter...

Detaljer

DNB Forsikring. Et selskap i DNB-konsernet. RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2017 (Urevidert)

DNB Forsikring. Et selskap i DNB-konsernet. RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2017 (Urevidert) DNB Forsikring Et selskap i DNB-konsernet RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2017 (Urevidert) 2 DNB FORSIKRING AS DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL - 2017 STYRETS BERETNING 2.KVARTAL 2017 - DNB FORSIKRING AS REDEGJØRELSE FOR

Detaljer

GIEK Kredittforsikring AS

GIEK Kredittforsikring AS GIEK Kredittforsikring AS 31.03.2015 GIEK Kredittforsikring AS Rapport for 3. kvartal 2015 GIEK Kredittforsikring AS hadde i 3. kvartal et resultat etter skatt på MNOK -3,7. Akkumulert pr. 3. kvartal var

Detaljer

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2016 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig SAK TIL KONSERNSTYRET FOR JERNBANEPERSONALETS BANK OG FORSIKRING SAK: Regnskap 2. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2015 Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

DNB Forsikring. Et selskap i DNB-konsernet. RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2017 (Urevidert)

DNB Forsikring. Et selskap i DNB-konsernet. RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2017 (Urevidert) DNB Forsikring Et selskap i DNB-konsernet RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2017 (Urevidert) 2 DNB FORSIKRING AS DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL - 2017 STYRETS BERETNING 3.KVARTAL 2017 - DNB FORSIKRING AS REDEGJØRELSE FOR

Detaljer

Beregning av solvensmarginkrav og solvensmarginkapital pr. 31. desember 2010 En veiledning til utfylling av skjemaet for kredittforsikringsselskaper

Beregning av solvensmarginkrav og solvensmarginkapital pr. 31. desember 2010 En veiledning til utfylling av skjemaet for kredittforsikringsselskaper FINANSTILSYNET Avdeling for finans- og forsikringstilsyn 20. januar 2011 Beregning av solvensmarginkrav og solvensmarginkapital pr. 31. desember 2010 En veiledning til utfylling av skjemaet for kredittforsikringsselskaper

Detaljer

Resultatrapport per 2. kvartal 2017

Resultatrapport per 2. kvartal 2017 Resultatrapport per 2. kvartal 2017 Nedenfor presenteres DNKs resultat per 2. kvartal 2017. Beløp angis i millioner amerikanske dollar (USDm). Sammenlignbare tall for tilsvarende periode året før er i

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2016

Delårsregnskap 2. kvartal 2016 Delårsregnskap 2. kvartal 2016 (Urevidert) Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2016 2015 2016 2015 2015 Tall i tusen kroner Note 01.04-30.06 01.04-30.06 01.01-30.06 01.01-30.06

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR 2. KVARTAL 2017

STYRETS BERETNING FOR 2. KVARTAL 2017 2. kvartal 2017 2 STYRETS BERETNING FOR 2. KVARTAL 2017 Finse Forsikring AS er et skadeforsikringsselskap eiet av NSB AS. Selskapet opererer som egenforsikringsselskap for NSB konsernet, ble etablert 8.11.2001

Detaljer

Ly Forsikring ASA. Resultatregnskap

Ly Forsikring ASA. Resultatregnskap Delårsregnskap tredje kvartal 2017 Resultatregnskap RESULTATREGNSKAP Q3 2017 Q3 2016 01.01.- 30.09.2017 01.01.- 30.09.2016 TEKNISK REGNSKAP FOR SKADEFORSIKRING TEKNISK REGNSKAP Premieinntekter Opptjente

Detaljer

Ly Forsikring ASA. Resultatregnskap

Ly Forsikring ASA. Resultatregnskap Delårsregnskap andre kvartal 2017 Resultatregnskap RESULTATREGNSKAP Q2 2017 Q2 2016 01.01.- 30.06.2017 01.01.- 30.06.2016 ÅRET 2016 TEKNISK REGNSKAP FOR SKADEFORSIKRING TEKNISK REGNSKAP Premieinntekter

Detaljer

SpareBank 1 Skadeforsikring Delårsrapport per 1. kvartal 2012

SpareBank 1 Skadeforsikring Delårsrapport per 1. kvartal 2012 SpareBank 1 Skadeforsikring Delårsrapport per 1. kvartal 2012 SpareBank 1 Skadeforsikring Konsern hadde et resultat før skatt på 165,5 mill. kroner per 1. kvartal, mot 50,3 mill. kroner for tilsvarende

Detaljer

Innhold. 1. Innledning... 3 2. Metodikken... 4

Innhold. 1. Innledning... 3 2. Metodikken... 4 Risikobasert tilsyn Modul for forsikringsrisiko i skadeforsikring Evaluering av forsikringsrisikonivå DATO: 16.09.2010 Innhold 1. Innledning... 3 2. Metodikken... 4 2.1 Samlet vurdering av forsikringsrisiko...

Detaljer

PRESSETJENESTE. Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat. Storebrand-resultat pr. 30.09.99:

PRESSETJENESTE. Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat. Storebrand-resultat pr. 30.09.99: PRESSETJENESTE Storebrand-resultat pr. 30.09.99: Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat Storebrands driftsresultat økte med 3.220 millioner kroner etter gode finansresultater.

Detaljer

Bokført driftsresultat 1.031 mill. kroner i år, mot 1.126 mill. kroner i fjor.

Bokført driftsresultat 1.031 mill. kroner i år, mot 1.126 mill. kroner i fjor. Storebrand Hovedtrekk 1 kvartal 1998 Bokført driftsresultat 1031 mill kroner i år, mot 1126 mill kroner i fjor Bokført konsernresultat 279 mill kroner i år, mot 141 mill kroner i fjor Verdijustert driftsresultat

Detaljer

FORSKRIFT OM BEREGNING AV SOLVENSMARGINKRAV OG SOLVENS MARGINKAPITAL FOR NORSKE SKADEFORSIKRINGSSELSKAPER

FORSKRIFT OM BEREGNING AV SOLVENSMARGINKRAV OG SOLVENS MARGINKAPITAL FOR NORSKE SKADEFORSIKRINGSSELSKAPER 19. mai 1995 nr. 482 UTKAST 05.05.2003 FORSKRIFT OM BEREGNING AV SOLVENSMARGINKRAV OG SOLVENS MARGINKAPITAL FOR NORSKE SKADEFORSIKRINGSSELSKAPER Fastsatt av Finansdepartementet 19. mai 1995 med hjemmel

Detaljer

4 skogeiere som varamedlemmer

4 skogeiere som varamedlemmer Kvartalsrapport 1. halvår 2016 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader. I

Detaljer

4 skogeiere som varamedlemmer

4 skogeiere som varamedlemmer Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. halvår 2015

Kvartalsrapport. 1. halvår 2015 Kvartalsrapport 1. halvår 2015 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader. I

Detaljer

WATERCIRCLES FORSIKRING ASA 1. kvartal 2017 (Urevidert)

WATERCIRCLES FORSIKRING ASA 1. kvartal 2017 (Urevidert) WATERCIRCLES FORSIKRING ASA 1. kvartal 2017 (Urevidert) Watercircles Forsikring ASA Selskapet har i første kvartal 2017 startet tegning av forsikringer i egne bøker gjennom datterselskapene i Sverige,

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni (Beløp i 1000 kr.)

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni (Beløp i 1000 kr.) Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni BELØP I 1000 KR YTD Q2 2016 YTD Q2 2015 QTD Q2 2016 QTD Q2 2015 31.12.2015 Premieinntekter Opptjente bruttopremier 775 990 1 037 525 384 917 492 203

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2008 I forbindelse med det første konsultasjonsmøtet om statsbudsjettet

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

I. I forskrift 16. desember 1998 nr gjøres følgende endringer:

I. I forskrift 16. desember 1998 nr gjøres følgende endringer: Forskrift om endring av forskrift av 16. desember 1998 nr. 1241 om årsregnskap m.m. for forsikringsselskaper Fastsatt av Finansdepartementet 30. januar 2009 med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 56 om

Detaljer

Dato: 5.mai 2011. Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: I følge BKPs selskapsvedtekter skal årsregnskap og årsberetning legges fram for bystyret.

Dato: 5.mai 2011. Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: I følge BKPs selskapsvedtekter skal årsregnskap og årsberetning legges fram for bystyret. Dato: 5.mai 2011 Byrådssak 128/11 Byrådet Årsrapport for Bergen kommunale pensjonskasse for 2010 GOMI SARK-0870-200900099-110 Hva saken gjelder: Vedlagt følger årsrapport fra Bergen kommunale pensjonskasse

Detaljer

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 31. mars (Beløp i 1000 kr.)

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 31. mars (Beløp i 1000 kr.) Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 31. mars BELØP I 1000 KR YTD Q1 2016 YTD Q1 2015 QTD Q1 2016 QTD Q1 2015 31.12.2015 Premieinntekter Opptjente bruttopremier 391 073 545 322 391 073 545 322 1

Detaljer

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014 Skadeforsikring i Norge 2013: Mye vann og brann Foreløpig resultat i norske skadeforsikringsselskaper viser et samlet overskudd på 13,9 milliarder kroner før skattekostnad for 2013. Dette er en resultatforverring

Detaljer