Statistikk og nøkkeltall for skadeforsikring 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Statistikk og nøkkeltall for skadeforsikring 2015"

Transkript

1 Statistikk og nøkkeltall for skadeforsikring 215

2 Innhold Fakta om skadeforsikring Skadeforsikringer er i motsetning til livsforsikring, vanligvis avgrenset til ettårige forsikringsavtaler. KAPITTEL 1 KAPITTEL 2 Regnskapsstatistikk 4 Markeds- og Premiestatistikk 7 a. Forbrukerforsikring 8 b. Personforsikring 1 c. Næringslivsforsikring 12 Forsikringsavtalen i skadeforsikring blir normalt fornyet automatisk ved hvert nye avtaleår, og løper til den blir sagt opp av en av partene. Skadeforsikring kan dekke både ting og personer. kapittel 3 kapittel 4 Skadestatistikk 13 a. Forbrukerforsikring 13 b. Personforsikring 14 c. Næringslivsforsikring 15 d. Skader med naturårsak 15 Inntekter og utgifter 17 a. Forbrukerforsikring 17 b. Yrkesskadeforsikring 18 Redaksjon: Kari Mørk, Harald Moseby og Stein Haakonsen, Finans Norge Datagrunnlaget er levert fra Finans Norges medlemsselskaper, som dekker det alt vesentlige av skadeforsikringsmarkedet i Norge. Enkelte data kan bli justert i etterkant dersom et selskap rapporterer feil eller mangler ved sine data. Tallene er avrundet. Skadeforsikring betyr her forsikring av landbasert virksomhet for norske forsikringstakere. Maritim sektor, offshore og luftfart er unntatt. De ulike forsikringstekniske begrepene og betegnelsene blir definert nærmere i de enkelte kapitler. Dette er en komprimert presentasjon av Finans Norges samlede statistikk i skadeforsikring. Mer detaljert statistikk og oversikt over flere statistikkområder finnes på Finans Norges statistikkbank på Der finnes også flere interaktive databaser. 3

3 KAPITTEL 1 Regnskapsstatistikk KAPITTEL 1 Regnskapsstatistikk Medlemsselskapene leverer regnskapsdata direkte til Statistisk Sentralbyrå (SSB). Tallgrunnlaget i tabellen nedenfor er derfor hentet derfra. Resultater i skadeforsikring Tall i millioner NOK, kilde: Statistisk sentralbyrå (SSB) År 214* RESULTAT Bruttopremie Opptjent premie f.e.r Påløpne erstatninger f.e.r Nettofinansinntekter Netto driftskostnader Resultat av ordinær virksomhet BALANSE Premie og erstatningsavsetn Sikkerhetsavsetninger Egenkapital NØKKELTALL Skadeprosent f.e.r. 65,2 69,1 69,4 72,4 71,4 72,9 Kostnadsprosent f.e.r. 18,3 16,9 17,7 19,3 2,8 22,8 Kombinertprosent 83,5 86, 87,1 91,7 92,2 95,7 Resultatgrad 29,6 24, 26,1 12,3 2,2 19,2 Soliditetsgrad 133,3 127,6 136,1 131,5 148,8 138,4 Reservegrad 158, 163,1 16,2 166,1 16,4 158,8 FORVALTNINGSKAPITAL * Foreløpige tall Definisjoner: Bruttopremie: All premie som forfaller til betaling i løpet av året. Kalles ofte for forfalt premie. Opptjent premie: Den delen av forfalt premieinntekt som skal dekke skadene som er inntruffet i regnskapsåret. Det vil si den periodiserte delen av forfalt premie og dette er inntektsbegrepet i skadeforsikring. Påløpne erstatninger: Erstatningsansvaret for skader som har påløpt i det aktuelle regnskapsåret. f.e.r (for egen regning): En del av erstatningsansvaret kan være reassurert. Reassuranseselskapet får derfor også en del av premieinntektene. Det som blir igjen av erstatningsansvar og premieinntekter er f.e.r. - for selskapets egen regning. Skadeprosent: Den prosentandelen av opptjent premie som dekker årets påløpne erstatninger. Kostnadsprosent: Den prosentandelen av opptjent premie som dekker årets driftskostnader. Kombinertprosent: Summen av skadeprosent og kostnadsprosent. Hvis summen overstiger 1 er basisvirksomheten generelt tapsbringende. Eventuell positiv differanse mellom 1 og kombinertprosent angir generelt prosentvis overskudd av basisvirksomheten. Avsetningene vist i balanseoppstillingen ovenfor er nødvendige for å sikre selskapenes soliditet og å sikre at kundene får dekket sine krav. Avsetningene er for en stor del lovpålagte. Merk at forsikringsselskapenes driftskostnader har blitt redusert gjennom flere år, se figur 1, side 6 4 5

4 KAPITTEL 1 regnskapsstatistikk KAPITTEL 2 markeds- og Premiestatistikk Figur 1 utvikling i Kostnadsprosent 3 % 28 % 26 % 24 % Premiebegrepet som brukes i denne oversikten er bestandspremie, det vil si summen av premien for forsikringene i bestanden på betraktningstidspunktet for den avtaleperioden som da gjelder. Naturskadepremien er holdt utenfor. Figur 1 Markedsandeler 214 Premie i millioner NOK 22 % 2 % 18 % 25,2 % 22,8 % 13,8 % 1,1 % 28,1 % 16 % * * Foreløpige tall Gjensidige If Tryg SpareBank 1 Andre Selskapenes kostnader er redusert betydelig de siste årene, selv om det var en liten oppgang i fjor. I stor grad skyldes reduksjonen overgang til ny og mer rasjonell teknologi. I dag har for eksempel de fleste forsikringsselskapene internettløsninger for melding av skade og for kjøp eller endring av forsikringsavtaler. Figur 2 resultatgrad for tre privatbransjer If Skadeforsikring Gjensidige Tryg SpareBank 1 Forsikring Øvrige selskap Figur 2 Markedsandel skadeforsikringspremie - de fire største og de øvrige 35 % 3 % 25 % Bil Bolig Reise 25 % 2 % 15 % 1 % 5 % % -5 % -1 % -15 % Resultatene svinger over tid, her ved tre vanlige privatbransjer. I var lønnsomheten spesielt lav fordi premienivået lå for lavt i forhold til skadebelastningen. Frosten vinteren 21 ga spesielt mange vannskader, samtidig som det også inntraff mange boligbranner. Resultatgraden følger ofte sykliske trender. Selskapene har de seneste årene hatt fokus på å beregne riktig pris (risikopremie) slik at svingingene skal minimeres % 15 % 1 % 5 % % Markedet har gjennom flere år vært dominert av fire aktører. De siste årene har imidlertid flere andre aktører kommet til og noen av de mindre har vokst, slik at kategorien Andre nå utgjør rundt 28 prosent av markedet. Utover de fire største har hele 25 selskaper markedsandeler i markedet. Markedet er således preget av stor konkurranse. Noen av de større selskapene har også redusert porteføljen sin ut fra strategiske valg innenfor spesielle produktområder. 6 7

5 KAPITTEL 2 markeds- og Premiestatistikk KAPITTEL 2 Figur 3 Markedsandel skadeforsikringspremie - små selskaper markeds- og Premiestatistikk A. Forbrukerforsikring DNB Eika Codan Protector Frende Storebrand KLP JFG AIG 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % Antall forsikringer Bestandspremie (mill kr) Premieendring i % fra fra Personbil og varebil < 3,5 t , , ,4 7,9 % 3,6 % Hus, hjem, hytte , , ,7 8, % 4,7 % Reise , , ,8 18,3 % 6,2 % Tohjuling ,6 558,5 577,8 6,1 % 3,5 % Fritidsbåt ,9 767,2 788,6 3,2 % 2,8 % % Figur 5 Premieutvikling personbil Tall i millioner NOK FIGUR 4 Bransjefordeling etter premievolum 214 Øvrig Trafikk Trafikk betyr ansvarsforsikring. Øvrig er summen av kasko, brann, tyveri og bilberging. Næringseiendom 14 % Hus/hjem/privat 19 % Person 16 % Andre 8 % Reise 6 % Transport 1 % Eierskifte 1 % Husdyr % Hobbydyr 1 % ,2 % 39, % 39, % 38,4 % Det har vært en jevn økning av premievolumet, spesielt for kaskoforsikring, som følge av at bilparken fortsatt øker. Motor 37 % Ansvar 3 % Øvrig 1 % Fiskeoppdrett % Fritidsbåt 1 % Figuren over viser fordelingen av premievolum i de største bransjene i landbasert skadeforsikring. Motorvogn er den største av bransjene, deretter kommer hus, hjem og hytte, som dekker private bygninger og innbo. Særlig har personforsikringer økt sin samlede andel, fra 11 prosent i 213 til 18 prosent i 214. Bil MC Villa Innbo Reise Båt Figur 6 utvikling i gjennomsnittlig bestandspremie Premien på typiske forbrukerforsikringer har holdt seg ganske stabil over tid når det justeres for kostnadsutviklingen (KPI). Premieøkningen på bil skyldes i stor grad at flere velger kaskoforsikringer fordi bilparken fornyes. I villaforsikring er hovedårsaken økning i boligstandarden. All fullverdiforsikret bygningsmasse blir indeksjustert årlig. 8 9

6 KAPITTEL 2 markeds- og Premiestatistikk KAPITTEL 2 markeds- og Premiestatistikk B. Personforsikring personforsikring privat (Individuell avtale) Noen fakta om personforsikringene Generelt Selskapet kan ha behov for noen helseopplysninger ved inngåelse av avtaler om personforsikring. Barneforsikring Barneforsikring er som regel sammensatt av flere dekninger, eksempelvis uførekapital, uførepensjon, medisinsk invaliditet og kritisk sykdom. Kritisk sykdom Kritisk sykdom gir en éngangserstatning når forsikrede rammes av en av de sykdommene som er definert i forsikringsavtalen. Behandlingsforsikring Behandlingsforsikring gir rett til medisinsk behandling for inntrufne sykdommer innen definerte tidsgrenser. Ulykkesforsikring Ulykkesforsikring dekker plutselig og uforutsett skade på person. Antall forsikrede Bestandspremie i mill kr Premieendring i % fra fra Barn , ,3 1 23,4 24 % 9 % Ulykke ,4 921,7 98,7 23 % 6 % Behandling ,9 12,1 136,1 27 % 13 % Kritisk sykdom ,5 426,2 487,3 2 % 14 % Andre personprodukter N/A ,3 69,1 N/A 1196 % Antall forsikrede Bestandspremie i mill kr Premieendring i % fra fra Barn ,8 6,6 5,8 61 % -12 % Ulykke ,8 318,4 362,3-23 % 14 % Yrkesskade , , ,8 % -2 % Behandling ,6 718,4 872,1 49 % 21 % Kritisk sykdom ,3 17,5 2,6 26 % 18 % Andre personprodukter (inkl. trygghet*) personforsikring næring (Kollektiv avtale) *) Antall forsikrede gir liten mening på dette produktet, se faktaboks 1 533, , ,2 23 % 6 % Yrkesskadeforsikring Alle arbeidsgivere i Norge er pålagt å ha yrkesskadeforsikring for sine ansatte. Yrkesskade dekker skader etter ulykke og sykdom som skjer i tilknytning til arbeid. I premie og erstatning er det inkludert refusjon til NAV som skal dekke de ekstrautgiftene det offentlige har ved en arbeidsskade. Yrkesskade betyr her bare den lovpålagte delen. Trygghetsforsikring Trygghetsforsikring utvider den lovpålagte yrkesskadeforsikringen, slik at forsikringsavtalen også kan gjelde reise til og fra jobb, sykdom og fritidsulykker. Å telle antall forsikrede her gir liten mening siden den enkelte arbeidstaker allerede har yrkesskadeforsikring. Behandlingsforsikring Kritisk sykdom Barneforsikring figur 8 ANTALL FORSIKREDE PERSONER I PERSONFORSIKRING BEHANDLING, KRITISK SYKDOM OG BARN Siden 27 er antall forsikrede barn økt med nesten 8 prosent. I snitt koste barneforsikring nå litt over 2. kroner. Dekningsomfanget kan variere noe mellom selskapene, og kan variere over tid. Stadig flere bedrifter dekker sine ansatte med behandlingsforsikring. Forsikring mot kritisk sykdom selges stort sett privat. Begge de sistnevnte produktene har flerdoblet antallet i perioden. 1 11

7 KAPITTEL 2 markeds- og Premiestatistikk KAPITTEL 3 skadestatistikk c. næringslivsforsikring A. forbrukerforsikring Antall forsikringer / Forsikringssum (mill kr) Bestandspremie (mill kr) Premieendring i % fra fra Motorvogn , , ,4 6 % 5 % Brann/komb. næring (inkl. landbruk) , ,7 7 85,2 5 % 2 % Ansvar , , 1 747,8 15 % 1 % Fiskeoppdrett ,4 191,3 22,6-2 % 6 % Tabellen viser antall forsikrede kjøretøy for lastebil, buss, traktor, arbeidsmaskiner og lignende. For Brann/kombinert næring vises forsikringssum i mill. kr. Det har generelt vært en stagnerende vekst i premiene innenfor næringslivsforsikring, med unntak av fiskeoppdrett, hvor det har vært en betydelig nytegning. Flere års skadeutvikling har også tvunget fram en viss økning. Det har også vært en betydelig økning i nytegning av ansvarsforsikringer de siste to årene. Antall meldte skader Anslått erstatning (mill kr) Endring i % fra fra Personbil og varebil < 3,5 t , ,3 1 52,6 5 % % Hus, hjem, hytte , ,1 6 87,4 15 % 4 % Reise ,9 1 81, ,3 1 % 3 % Tohjuling ,5 26,6 261,3 1 % % Fritidsbåt ,8 44,5 477,6 21 % 18 % Her inngår også elementer av næringslivsforsikringer, men privatandelen høy og tallene dekkende for forbrukerforsikringer. De to siste årene er det meldt flere reiseskader enn skader på privatbolig. På fritidsbåtforsikringer varierer skadebildet fra år til år; i gode somre meldes flere skader enn i dårlige. Økt bruk av forsikringsobjektene gir normalt større skaderisiko. Erstatningene i forbrukerforsikring har flatet ut det siste året, unntatt for fritidsbåtforsikring, som fortsatt øker betydelig. figur 9 antall ansvarsforsikringer Stadig flere næringslivsaktører velger å sikre seg mot rettslige erstatningskrav som følge av virksomhetsutøvelsen. Dette er de vanligste ansvarsforsikringene: Bedrifts- og produktansvarsforsikring dekker ansvar etter fysisk skade på ting eller person. Formuesskadeforsikring dekker ansvar uten at det har inntruffet en fysisk skade. Styreansvarsforsikring dekker styreansvar etter aksjelovens bestemmelser. Ansvarsforsikring for profesjonsansvar dekker ansvar ved feilaktig utøvelse av profesjon. Figur 1 Antall meldte skader 214 Figur 2 anslått Erstatning 214 Tohjuling Reise Hus, hjem, hytte Personbil og varebil < 3,5 t Fritidsbåt Tohjuling Hus, hjem, hytte Personbil og varebil < 3,5 t Fritidsbåt Årlig rammes mer enn 2 prosent av bilene av en skadehendelse. Innenfor hus, innbo og hytte inntreffer årlig skader på rundt syv prosent av alle forsikrede privatobjekter. I 214 økte brannerstatningene betydelig, noe som blant annet skyldes store lyngbranner langs vestkysten i januar og uvanlig mange lynnedslag

8 KAPITTEL 3 skadestatistikk KAPITTEL 3 skadestatistikk b. personforsikring (individuell og kollektiv) Figur 5 Antall meldte skader 213 Figur 6 Erstatninger 213 Antall meldte skader Anslått erstatning (mill kr) Endring i % fra fra Ulykke ,8 625,9 644, 5 % 3 % Ansvar Fiskeoppdrett Ansvar Næringsbil Fiskeoppdrett Yrkesskade , , ,7 5 % -5 % Næringsbil Trygghet , ,5 1 7,2 8 % % Barn ,8 91, 24 % Brann/komb. næring (inkl. landbruk Brann/komb. næring (inkl. landbruk Kritisk sykdom ,1 29,8 125 % Behandling ,2 698,6 24 % Ulykke Yrkesskade Trygghet Barn Kritisk sykdom Behandling Figur 3 Antall meldte skader 213 Figur 4 anslått Erstatning 213 Store næringslivsbranner inntreffer uregelmessig og kan skape store svingninger i erstatningene. Næringslivsforsikring preges av betydelig erstatningsøkning, særlig innenfor ansvar og fiskeoppdrett. Erstatningsøkningen knyttet til oppdrettsanlegg skyldes i hovedsak sykdom og uværsskader. D. Skader med naturårsak 1. Naturskader etter naturskadeloven Antall meldte skader Anslått erstatning (mill kroner) Endring i % De mange skadene under behandlingsforsikring domineres av fysioterapi og kiropraktikk, som ikke utløser spesielt store erstatninger. Storm ,7 575,3 225,1 39 % -61 % Stormflo ,4 16, 5,4-26 % -66 % Flom ,6 471,6 479,9 17 % 2 % Skred ,9 63,3 3,9-79 % -51 % Annet/ukjent ,4,2,3-44 % 4 % C. Næringslivsforsikring Sum , ,4 741,6 2 % -34 % Antall meldte skader Anslått erstatning (mill kr) Endring i % fra fra Næringsbil ,5 92,6 999,8 8 % 9 % Brann/komb. næring (inkl. landbruk) ,2 4 91,7 5 57,5 1 % 3 % Figur 7 antall naturskader 214 Figur 8 Naturskadeerstatninger 214 Skred Ukjent Skred Ukjent Ansvar ,2 849, ,4 27 % 38 % Flom Storm Fiskeoppdrett ,1 134,6 238,1 14 % 77 % Storm Flom Stormflo Stormflo Flom gir gjerne større skade på bygning og innbo enn storm

9 KAPITTEL 3 skadestatistikk KAPITTEL 4 inntekter og utgifter Figur 9 Antall og erstatning etter naturskadeloven a. Forbrukerforsikringer Erstatning i mill. kr Antall skader Antallstrend Naturskadeloven definerer naturskader etter disse kriteriene: Storm, dvs. vindstyrke sterkere enn 2,8 m/sek (liten storm) Skred, dvs. utrasing av stein, jord, leire, snø, med mer Flom, dvs. bekker, elver, sjøer (vassdrag) som går over sine bredder. Stormflo, dvs. flom som oppstår i kombinasjon mellom tidevann, lavtrykk og sterk vind Jordskjelv, dvs. bevegelser i jordskorpen Vulkanutbrudd, dvs. utflyting av vulkansk materiale Erstatning i mill kr Brannskader med mulig naturårsak Det har aldri før vært registrert så mange skader etter lynnedslag som i fjor. Det skyldes trolig spesielt høye temperaturer. De store lyngbrannene i Flatanger og Lærdal i januar kom ut av kontroll som følge av uvanlige forhold for årstiden, det vil si manglende snødekke, ekstrem tørke og sterke, omskiftelige vinder. Figur 1 brannskader etter lynnedslag Erstatning i mill kr Andre vanninntrengingsskader I de senere år har vanninntrengings- og tilbakeslagsskadene økt mye og utgjør nå mer enn definerte naturskadehendelser. Antall meldte skader Anslått erstatning (mill kr) Erstatningsendring % Kategori Vanninntrengning utenfra ,9 758,9 75, 63 % -1 % Tilbakeslag, stopp i avløp ,8 449,5 432,2 22 % -4 % Totalt ,8 1 28, ,2 45 % -2 % Premie Finansinntekter Erstatning Kostnader Premie Finansinntekter Erstatning Kostnader Antall skader Antall skader I figurene nedenfor inngår premie og finansinntekter på inntektssiden og erstatninger og driftskostnader på kostnadssiden. Verdiene er beregnede men gir et riktig bilde av tilstanden. figur 1 Inntekter og utgifter - motorvogn privat Inflasjonsjustert Antall skader i motorvogn holder seg stabilt til tross for trafikkøkning. Sikrere biler og trafikksystemer gir færre personskader. Erstatningene i motorvogn øker likevel pga. dyre reparasjoner og at de enkelte personskadeerstatningene gjennomgående øker. figur 2 Inntekter og utgifter - brann kombinert privat Inflasjonsjustert Premienivået er i stor grad en funksjon av skadenivået. Premiejusteringene kommer derfor som regel litt forsinket i forhold til endringer i skadenivået.

10 KAPITTEL 4 inntekter og utgifter KAPITTEL 4 inntekter og utgifter Premie Finansinntekter Erstatning Kostnader G-justert erstatning per forsikret årsverk G-justert premie per forsikret årsverk figur 3 Inntekter og utgifter - reise Inflasjonsjustert b. Yrkesskadeforsikring Derfor går yrkesskadetallene ned: Endringer i trygdevedtak. Figur 4 Beregnet erstatning og premie per forsikret årsverk Forsikringsvolumet har vokst i takt med økt reiseaktivitet. Reiseskadene øker både i antall og erstatninger, særlig gjelder dette sykdom på reise. Skadeprosenten for reiseforsikringer ligger rundt 7. Driftskostnadene knyttet til reiseforsikring er gjerne noe høyere enn for andre typer private forsikringsprodukter siden mange av reiseskadene innebærer omfattende bistand for å hjelpe den skadelidte hjem Lov om yrkesskade kom i 199. Skadeutviklingen var den gang vanskelig å forutse, og det medførte etter hvert at store svingninger i både premier og erstatninger. Yrkesskadeerstatningene reguleres iht. grunnbeløpet (G) i Folketrygden. Erstatningsnivået er redusert fra toppåret 25 og fram til nå, noe som også gjenspeiles i premienivået. Samtidig er det viktig å huske på at det er størst usikkerhet i de siste årenes erstatningstall, på grunn av lang avviklingstid. Ulykke Sykdom Figur 5 meldingsmønster yrkesskade 1 % 9 % 8 % 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % % År etter skadetidspunkt Figuren over viser tidsforløpet fra ulykkes- og sykdomstilfellene har inntruffet til de blir meldt til forsikringsselskapet. Som figuren viser manifesterer sykdom seg senere enn ulykker. Den viser videre at det tar inntil 22 år før alle tilfellene er blitt meldt til forsikringsselskapet. Fordi yrkesskadeforsikring er et ekstremt langhalet forretningsområde, er beregning av riktig premie betydelig vanskeligere enn i bransjer hvor skadene meldes raskere, slik som i brann/kombinert. Endringer i yrkessammensetningen ved at stadig færre jobber i høyrisiko yrker og tilsvarende flere jobber i mindre risikoutsatte yrker (kontor og lignende). Flere risikoutsatte arbeidstakere befinner seg i uklare arbeidsforhold som ikke er dekket (utenlandske arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende). Ordningen har stimulert til flere og bedre HMS-tiltak. Det er færre som røyker og det medfører færre KOLS-tilfeller og andre typer yrkessykdommer. Flere kvinner i arbeidslivet, men kvinner rammes oftere enn menn av sykdommer som ikke er dekket under yrkesskadeordningen (bla. belastningslidelser). Stadig flere arbeidstakere har behandlingsforsikring, med mulig raskere restituering

11

Statistikk og nøkkeltall for skadeforsikring 2016

Statistikk og nøkkeltall for skadeforsikring 2016 Statistikk og nøkkeltall for skadeforsikring 216 Fakta om skadeforsikring Skadeforsikringer er i motsetning til livsforsikring, vanligvis avgrenset til ettårige forsikringsavtaler. Forsikringsavtalen i

Detaljer

Statistikk og nøkkeltall for skadeforsikring 2014

Statistikk og nøkkeltall for skadeforsikring 2014 Statistikk og nøkkeltall for skadeforsikring 214 Innholdsfortegnelse Fakta om skadeforsikring Skadeforsikring er i motsetning til livsforsikring, vanligvis avgrenset til ettårige forsikringsavtaler. KAPITTEL

Detaljer

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2013. Få branner og lite uvær

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2013. Få branner og lite uvær Få branner og lite uvær Foreløpig resultat i norske skadeforsikringsselskaper viser et samlet overskudd på 15 milliarder kroner før skattekostnad for 2012. Dette er en resultatforbedring på rundt 8 milliarder

Detaljer

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014 Skadeforsikring i Norge 2013: Mye vann og brann Foreløpig resultat i norske skadeforsikringsselskaper viser et samlet overskudd på 13,9 milliarder kroner før skattekostnad for 2013. Dette er en resultatforverring

Detaljer

YRKESSKADEERSTATNINGENE HVOR GÅR DE EGENTLIG?

YRKESSKADEERSTATNINGENE HVOR GÅR DE EGENTLIG? YRKESSKADEERSTATNINGENE HVOR GÅR DE EGENTLIG? EN VURDERING AV ERSTATNINGSUTVIKLINGEN INNEN YRKESSKADE I PERIODEN 1991-2010 Presentasjon av arbeidsgruppe AKYS i regi av FNO Ved Kari Mørk og Harald Moseby

Detaljer

Bransjeregnskapet for Yrkesskadeforsikringer pr. 31. desember 2013

Bransjeregnskapet for Yrkesskadeforsikringer pr. 31. desember 2013 FINANSTILSYNET Avdeling for bank- og forsikringstilsyn 17. oktober 2014 Bransjeregnskapet for Yrkesskadeforsikringer pr. 31. desember 2013 Innholdsfortegnelse 0. Innledning side 3 1. Bransjeregnskapet

Detaljer

Nøkkeltall for norsk forsikring. Livsforsikring, pensjon og skadeforsikring 2014

Nøkkeltall for norsk forsikring. Livsforsikring, pensjon og skadeforsikring 2014 Nøkkeltall for norsk forsikring Livsforsikring, pensjon og skadeforsikring 2014 Fakta om Finans Norge Finans Norge ble etablert i 2010 av Sparebankforeningen og Finansnæringens Hovedorganisasjon. Finans

Detaljer

Bransjeregnskapet for Yrkesskadeforsikringer pr. 31. desember 2014

Bransjeregnskapet for Yrkesskadeforsikringer pr. 31. desember 2014 FINANSTILSYNET Avdeling for bank- og forsikringstilsyn 21. september 2015 Bransjeregnskapet for Yrkesskadeforsikringer pr. 31. desember 2014 Innholdsfortegnelse 0. Innledning side 3 1. Bransjeregnskapet

Detaljer

Bransjeregnskapet for Yrkesskadeforsikringer pr. 31. desember 2012

Bransjeregnskapet for Yrkesskadeforsikringer pr. 31. desember 2012 FINANSTILSYNET Avdeling for bank- og forsikringstilsyn 22. august 2013 Bransjeregnskapet for Yrkesskadeforsikringer pr. 31. desember 2012 Innholdsfortegnelse 0. Innledning side 3 1. Bransjeregnskapet pr.

Detaljer

Bransjeregnskapet for Yrkesskadeforsikringer pr. 31. desember 2011

Bransjeregnskapet for Yrkesskadeforsikringer pr. 31. desember 2011 FINANSTILSYNET Avdeling for finans- og forsikringstilsyn 3. oktober 2012 Bransjeregnskapet for Yrkesskadeforsikringer pr. 31. desember 2011 Innholdsfortegnelse 0. Innledning side 3 1. Bransjeregnskapet

Detaljer

Statistikk forsikringsordninger

Statistikk forsikringsordninger 1 Obligatorisk ordning Død, Uførhet,Ulykkesforsikring for familie inkl. faginvaliditet Nytt i 2011: Kritisk sykdomsforsikring for medlem ID-tyveriforsikring for medlem med familie og forbedret ulykkesforsikring

Detaljer

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Driftsresultat på 1.722 millioner kroner mot 1.275 millioner kroner i fjor. Konsernresultat 209 millioner kroner mot 523 millioner kroner

Detaljer

Svikrapport for 2012. Forsikringssvindel hva svindles og hvordan

Svikrapport for 2012. Forsikringssvindel hva svindles og hvordan Svikrapport for 2012 Forsikringssvindel hva svindles og hvordan 4.april 2013 Innhold 1. Innledning... 1 2. Avdekkede svik innen skadeforsikring privat... 3 a) Personbil... 5 b) Innbo løsøre... 5 c) Reiseforsikring...

Detaljer

Det norske forsikringsmarkedet

Det norske forsikringsmarkedet Det norske forsikringsmarkedet Direktør Leif Osland, Finans Norge BI 19. september 2016 Økt lønnsomhet i skadeforsikring 120 Kombinert prosent 2002-2015 100 80 60 40 20 0 Kostnadsprosent Skadeprosent De

Detaljer

Bransjeregnskapet for Yrkesskadeforsikringer pr. 31. desember 2009

Bransjeregnskapet for Yrkesskadeforsikringer pr. 31. desember 2009 FINANSTILSYNET Avdeling for finans- og forsikringstilsyn 8. november 21 Bransjeregnskapet for Yrkesskadeforsikringer pr. 31. desember Innholdsfortegnelse. Innledning side 3 1. Bransjeregnskapet pr. 31.

Detaljer

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig SAK TIL KONSERNSTYRET FOR JERNBANEPERSONALETS BANK OG FORSIKRING SAK: Regnskap 2. kvartal

Detaljer

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 5 218 420 4 203 460 9 519 839

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 5 218 420 4 203 460 9 519 839 Landbruksforsikring AS Resultatregnskap Teknisk regnskap for skadeforsikring 30.06.2014 30.06.2013 2013 PREMIEINNTEKTER Forfalte bruttopremier 186 359 830 250 299 190 425 030 207 - Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

LIVSTATISTIKK. Statistikk Kvartalsvis oversikt - livsforsikring. 1. KVARTAL 2015 (22. mai 2015)

LIVSTATISTIKK. Statistikk Kvartalsvis oversikt - livsforsikring. 1. KVARTAL 2015 (22. mai 2015) LIVSTATISTIKK Statistikk Kvartalsvis oversikt - livsforsikring 1. KVARTAL 2015 (22. mai 2015) 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Brutto forfalt premie for livsforsikring... 3 3. Nytegnet premie... 4 4. Forsikringsforpliktelser...

Detaljer

LIVSTATISTIKK. MARKEDSANDELER endelige tall og regnskapsstatistikk. 1. KVARTAL 2014 (20. mai 2014)

LIVSTATISTIKK. MARKEDSANDELER endelige tall og regnskapsstatistikk. 1. KVARTAL 2014 (20. mai 2014) LIVSTATISTIKK MARKEDSANDELER endelige tall og regnskapsstatistikk 1. KVARTAL 2014 (20. mai 2014) Sist endret 11.11.2014 INNHOLDSFORTEGNELSE FIGURER Figur 1 Figur 2 Figur 3 Figur 4 Figur 5 Figur 6 Figur

Detaljer

Nordea Liv tar ledertrøyen i pensjon

Nordea Liv tar ledertrøyen i pensjon Danica Pensjon DNB Liv Frende Livsfors Gjensidige Pensj KLP KLP Bedriftsp Nordea Liv SHB Liv Silver SpareBank 1 Storebrand i 1000 kr. Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 17.07.2014

Detaljer

Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene

Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene Årsresultat i Storebrand 1998: Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene Konsernet sto godt i gjennom finansuroen p.g.a. solid bufferkapital Styrket forsikringsteknisk resultat i skadeforsikring

Detaljer

Reforhandling av forsikringsordningene for 2016

Reforhandling av forsikringsordningene for 2016 Reforhandling av forsikringsordningene for 2016 1. Obligatoriske kollektive forsikringer... 2 Obligatorisk gruppelivsforsikring - Storebrand... 2 Obligatorisk ulykkesforsikring - AIG... 2 Obligatorisk

Detaljer

Forsikringstilbud Lederne 2012

Forsikringstilbud Lederne 2012 Forsikringstilbud Lederne 2012 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk livsforsikring

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 31. mars 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 26,3 mill., mot et overskudd på 78,5 mill. i fjor.

Detaljer

Kvartalsrapport. Jernbanepersonalets Forsikring. 2. kvartal 2014. Gjensidig

Kvartalsrapport. Jernbanepersonalets Forsikring. 2. kvartal 2014. Gjensidig Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Kvartalsrapport pr 30. juni 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 118,2 mill., mot et overskudd på 121,7 mill. på samme tid

Detaljer

Bransjeregnskap for Yrkesskadeforsikringer pr. 31. desember 2003

Bransjeregnskap for Yrkesskadeforsikringer pr. 31. desember 2003 1 KREDITTILSYNET Finans og forsikringsavdelingen/f4 25. oktober 2004 Bransjeregnskap for Yrkesskadeforsikringer pr. 31. desember 2003 En rapport basert på data fra seks skadeforsikringsselskap og et livsforsikringsselskap

Detaljer

Forsikringsveiledning for norske konsertarrangører

Forsikringsveiledning for norske konsertarrangører Forsikringsveiledning for norske konsertarrangører Til bruk ved fremforhandling av forsikringsavtale i samarbeid med Quality Broker. Utarbeidet av Norsk Rockforbund og Quality Broker Forsikringstyper Det

Detaljer

Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk Bransje- og selskapsfordelt premie og bestand

Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk Bransje- og selskapsfordelt premie og bestand LIVSTATISTIKK Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk Bransje- og selskapsfordelt premie og bestand 2. kvartal 2013 27.08.2013 (sist endret 19.11.2013) INNHOLDSFORTEGNELSE FIGURER Figur 1

Detaljer

PRESSETJENESTE. Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat. Storebrand-resultat pr. 30.09.99:

PRESSETJENESTE. Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat. Storebrand-resultat pr. 30.09.99: PRESSETJENESTE Storebrand-resultat pr. 30.09.99: Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat Storebrands driftsresultat økte med 3.220 millioner kroner etter gode finansresultater.

Detaljer

Resultater 4. Kvartal 2006

Resultater 4. Kvartal 2006 Resultater 4. Kvartal 2006 Hovedpunkter Den gode utviklingen i selskapet fortsetter både med sterke resultater og god vekst. For hele 2006 fremkommer følgende hovedtrekk: Brutto forfalt premie MNOK 516

Detaljer

Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for. Livsforsikring

Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for. Livsforsikring Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for Livsforsikring 1 Definisjoner... 2 2 Hvem forsikringen gjelder for... 2 3 Når forsikringen gjelder... 2 4 Hvor forsikringen gjelder... 3 5 Hva forsikringen omfatter...

Detaljer

Rapportering av solvensmarginkrav til Finanstilsynet. Regnskapsseminar Pensjonskasseforeningen 14. desember 2010

Rapportering av solvensmarginkrav til Finanstilsynet. Regnskapsseminar Pensjonskasseforeningen 14. desember 2010 Rapportering av solvensmarginkrav til Finanstilsynet Regnskapsseminar Pensjonskasseforeningen Kapitalkrav pensjonskasser Jf. forsikringsvirksomhetsloven 7-5 og 7-9 Minste grunnkapital = 10 G (p.t. 756

Detaljer

Forsikringssvindel i Norge svikrapport 2014. 8. april 2014. Rapport for 2013-tall

Forsikringssvindel i Norge svikrapport 2014. 8. april 2014. Rapport for 2013-tall Forsikringssvindel i Norge svikrapport 2014 8. april 2014 Rapport for 2013-tall Forsikring bygger på et gjensidig tillitsforhold mellom kunde og selskap, der det legges til grunn at kunden oppgir korrekte

Detaljer

1. kvartal april Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef

1. kvartal april Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef 1. kvartal 2011 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, konsernsjef 29. april 2011 Hovedpunkter SPAREBANK 1 GRUPPEN KONSERN Betydelig resultatfremgang i 1. kvartal 2011 God utvikling

Detaljer

Bransjeregnskapet for Yrkesskadeforsikringer pr. 31. desember 2007

Bransjeregnskapet for Yrkesskadeforsikringer pr. 31. desember 2007 KREDITTILSYNET Avdeling for finans- og forsikringstilsyn 31. oktober 2008 Bransjeregnskapet for Yrkesskadeforsikringer pr. 31. desember 2007 Innholdsfortegnelse 0. Innledning side 3 1. Bransjeregnskapet

Detaljer

SpareBank 1 Gruppen 1. halvår 2015. Konst. adm. dir. Turid Grotmoll 12. august 2015

SpareBank 1 Gruppen 1. halvår 2015. Konst. adm. dir. Turid Grotmoll 12. august 2015 SpareBank 1 Gruppen 1. halvår Konst. adm. dir. Turid Grotmoll 12. august Godt resultat for konsernet hittil i år Resultat før skatt i 2. kvartal (MNOK) Resultat før skatt per 2. kvartal (MNOK) 671 467

Detaljer

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.04.2014 Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Økningen i satsene for innskuddspensjon fører til at mange bedrifter vil forbedre sine pensjonsordninger

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 30. september 2013 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 191,0 mill., mot et overskudd på 147,1 mill.

Detaljer

Hva dekker forsikringen?

Hva dekker forsikringen? Hva dekker forsikringen? Hva forsikringen omfatter Behovet for forsikring og hvilke forsikringer man bør tegne, avhengig av hvilke aktører som inngår, og hvilke roller de ulike aktørene innehar: Aktører:

Detaljer

Bokført driftsresultat 1.031 mill. kroner i år, mot 1.126 mill. kroner i fjor.

Bokført driftsresultat 1.031 mill. kroner i år, mot 1.126 mill. kroner i fjor. Storebrand Hovedtrekk 1 kvartal 1998 Bokført driftsresultat 1031 mill kroner i år, mot 1126 mill kroner i fjor Bokført konsernresultat 279 mill kroner i år, mot 141 mill kroner i fjor Verdijustert driftsresultat

Detaljer

Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1)

Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1) Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1) Innhold: 1 Definisjoner 2 2 Hvem sykelønnsforsikringen omfatter.................................................... 2 3 Hvor sykelønnsforsikringen

Detaljer

rapport for 1. kvartal 2013

rapport for 1. kvartal 2013 rapport for 1. kvartal 2013 Rapport pr. 1. kvartal 2013 for konsernet Virksomheten Scandinavian Insurance Group AS (SIG) er et norsk skadeforsikringsselskap som opererer i privat- og bedriftsmarkedet samt

Detaljer

Forsikringspakka 2011. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2011

Forsikringspakka 2011. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2011 EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2011 Endringer i forsikringspakka fra 1.1.2011 Prisen på kollektiv hjem øker med kr 1 pr. måned Reiseforsikringen: Prisen øker med kr 1 pr. måned Grunnforsikringen:

Detaljer

Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2006. 3. november 2006

Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2006. 3. november 2006 Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2006 3. november 2006 Hovedtrekk i 3. kvartal 2006 Finansmarkedene kom tilbake i tredje kvartal, verdijustert avkastning på 2,6 prosent i kvartalet. Verdijustert avkastning

Detaljer

Tall for 1. kvartal SpareBank 1 Gruppen

Tall for 1. kvartal SpareBank 1 Gruppen Tall for 1. kvartal SpareBank 1 Gruppen 30. april 2014 - Kirsten Idebøen, adm. direktør Solid start på året Resultat før skatt per 1. kvartal (MNOK) Resultat etter skatt per 1. kvartal (MNOK) Annualisert

Detaljer

Forsikring for pensjonistmedlemmer 2016

Forsikring for pensjonistmedlemmer 2016 Forsikring for pensjonistmedlemmer 2016 1 Forsikring for pensjonistmedlemmer Som pensjonist kan du fortsatt beholde mange av NFFs medlemsforsikringer. På innbo og reiseforsikring er det ingen øvre aldersgrense,

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE

INFORMASJONSBROSJYRE INFORMASJONSBROSJYRE kkkkkkkkkkk Til ansatte i Helse Midt-Norge Yrkesskadeforsikring etter Lov om yrkesskadeforsikring Yrkesskadeforsikring etter overenskomsten med Spekter Gruppelivsforsikring Fritidsulykkesforsikring

Detaljer

rapport for 3. kvartal 2012

rapport for 3. kvartal 2012 rapport for 3. kvartal 2012 Rapport pr. 3. kvartal 2012 for konsernet Virksomheten Scandinavian Insurance Group AS (SIG) er et norsk skadeforsikringsselskap som opererer i privat- og bedriftsmarkedet samt

Detaljer

Nordea Liv fortsetter fremgangen

Nordea Liv fortsetter fremgangen Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 17.07.2013 Nordea Liv fortsetter fremgangen Nordea Liv, som er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet

Detaljer

På tide med fokus på oppgjørsbehandlingen

På tide med fokus på oppgjørsbehandlingen NFT 4/2006 På tide med fokus på oppgjørsbehandlingen av Fredrik Messel Fredrik Messel fredrik@claimsmanagement.no Etter en lang periode med mange utfordringer, og mye uro i norsk forsikring har skadeforsikringsselskapene

Detaljer

Forsikringstilbud Lederne 2014

Forsikringstilbud Lederne 2014 Forsikringstilbud Lederne 2014 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk livsforsikring

Detaljer

Forsikringssvindel i Norge svikstatistikk 2016

Forsikringssvindel i Norge svikstatistikk 2016 Forsikringssvindel i Norge svikstatistikk 2016 29.feb.2016 Rapport for 2015-tall +, 0 Svikrapport 2016 Innhold FORORD 1. Innledning... 3 2. Avdekket svik 2015 overordnede tall... 4 3. Avdekkede svik innen

Detaljer

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2014) for skadeforsikring 2014

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2014) for skadeforsikring 2014 Statistikk og nøkkeltall for Statistikk livsforsikring og nøkkeltall og pensjon 215 (data pr 31.12.214) for skadeforsikring 214 Alle data i dette heftet er basert på tall fra Finans Norges statistikker

Detaljer

Landbruksforsikring AS

Landbruksforsikring AS Landbruksforsikring AS Kvartalsrapport Q1 2015 Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner Note 01.01-31.03 01.01-31.03 01.01-31.12 TEKNISK REGNSKAP

Detaljer

MARKEDSARBEID. Sverre Simen Hov. Kommunikasjonsleder. www.lederne.no/forsikring

MARKEDSARBEID. Sverre Simen Hov. Kommunikasjonsleder. www.lederne.no/forsikring MARKEDSARBEID Ledernes medlemsforsikringer 2013 2015 Sverre Simen Hov Kommunikasjonsleder LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive

Detaljer

Ledernes forsikringstilbud 2011

Ledernes forsikringstilbud 2011 Ledernes forsikringstilbud 2011 Forsikringstilbudet 2011 Nye forsikringsleverandører Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer

Detaljer

Personal og yrkesskadeforsikringer BRAH-kommunene, 14.05.12

Personal og yrkesskadeforsikringer BRAH-kommunene, 14.05.12 Personal og yrkesskadeforsikringer BRAH-kommunene, 14.05.12 Agenda! Kravene til YS- /personalforsikring i HTA og lovverket! Forsikringsproduktene som møter kravene! Roller og prosedyrer ved skaderegistrering

Detaljer

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2013) for skadeforsikring 2014

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2013) for skadeforsikring 2014 Statistikk og nøkkeltall for Statistikk livsforsikring og nøkkeltall og pensjon 214 (data pr 31.12.213) for skadeforsikring 214 Alle data i dette heftet er basert på tall fra Finans Norges statistikker

Detaljer

Folketrygd og forsikring for frilansere 2014

Folketrygd og forsikring for frilansere 2014 Folketrygd og forsikring for frilansere 2014 1 Folketrygd og forsikring for frilansere Denne brosjyren gir deg en kortfattet innføring i dine trygderettigheter. Når du kjenner disse rettighetene kan du

Detaljer

Pensjonssparing med svært god avkastning

Pensjonssparing med svært god avkastning Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.01.2014 Pensjonssparing med svært god avkastning Salget av pensjonsspareprodukter med investeringsvalg øker kraftig. Hos Nordea Liv økte innskuddene

Detaljer

Statistikk og nøkkeltall. for livsforsikring og pensjon 2012

Statistikk og nøkkeltall. for livsforsikring og pensjon 2012 Statistikk og nøkkeltall for livsforsikring og pensjon Alle data i dette heftet er hentet fra Finans Norges statistikker innhentet fra de ulike medlemsselskaper de senere år. Det gjøres oppmerksom på at

Detaljer

Forsikringstilbud Lederne 2013

Forsikringstilbud Lederne 2013 Forsikringstilbud Lederne 2013 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk livsforsikring

Detaljer

Klimaendringer og økt ekstremvær forsikringsbar risiko? Tromsø 20. mars 2012 Tom Anders Stenbro, Tryg Forsikring

Klimaendringer og økt ekstremvær forsikringsbar risiko? Tromsø 20. mars 2012 Tom Anders Stenbro, Tryg Forsikring Klimaendringer og økt ekstremvær forsikringsbar risiko? Tromsø 20. mars 2012 Tom Anders Stenbro, Tryg Forsikring Finansnæringen under press internasjonalt - Occupy Wall Street kampanjer i USA og store

Detaljer

Personalforsikringer for

Personalforsikringer for Oslo kommune Personalforsikringer for ansatte i Oslo kommune av 01.10.2011 Gjelder fra 01.01.2014 Erstatter tidligere brosjyre av 01.10.2011 Det gjøres oppmerksom på at det er de til enhver tid gjeldende

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2016

Delårsregnskap 2. kvartal 2016 Delårsregnskap 2. kvartal 2016 (Urevidert) Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2016 2015 2016 2015 2015 Tall i tusen kroner Note 01.04-30.06 01.04-30.06 01.01-30.06 01.01-30.06

Detaljer

LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015

LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015 LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk

Detaljer

Forsikringstilbud Lederne 2013

Forsikringstilbud Lederne 2013 Forsikringstilbud Lederne 2013 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk livsforsikring

Detaljer

Personalforsikring i arbeidsforhold

Personalforsikring i arbeidsforhold Personalforsikring i arbeidsforhold INNHOLD FORSIKRINGER I ARBEIDSFORHOLD... 3 PERSONALFORSIKRING... 4 Yrkesskadeforsikring... 4 Erstatning ved ervervsuførhet... 4 Erstatning ved medisinsk invaliditet...

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Person

Forsikringsklagenemnda Person Forsikringsklagenemnda Person Uttalelse FKN-2009-371 14.12.2009 Gjensidige Forsikring Yrkesskade KOLS trygdevedtak i 2001, mén 35-44 % - økt til 65-74 % i 2008 meldt 22.1.08 YFL 15. Forsikrede (mekaniker,

Detaljer

Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV01)

Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV01) Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV01) Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Hvem sykeavbruddsforsikringen omfatter 2 3. Hvor sykeavbruddsforsikringen gjelder 2 4. Hva sykeavbruddsforsikringen

Detaljer

Informasjon om personforsikringer for ansatte i Midtre Gauldal kommune

Informasjon om personforsikringer for ansatte i Midtre Gauldal kommune Informasjon om personforsikringer for ansatte i Midtre Gauldal kommune September 2015 Risk. Reinsurance. Human Resources. Innholdsfortegnelse Forord 3 Kontaktinfo 4 Melding av skade 4 Ord og uttrykk 5

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2016

Delårsregnskap 1. kvartal 2016 Delårsregnskap 1. kvartal 2016 (Urevidert) Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2016 2015 2015 Tall i tusen kroner Note 01.01-31.03 01.01-31.03 01.01-31.12 TEKNISK REGNSKAP

Detaljer

DELÅRSREGNSKAP 2. KVARTAL 2016

DELÅRSREGNSKAP 2. KVARTAL 2016 DELÅRSREGNSKAP 2. KVARTAL 2016 Hovedtrekk: Selskapets regnskap pr. 2.kvartal 2016 viser et overskudd før beregnet skatt på kr 2,8 MNOK. Dette er svakere enn tilsvarende periode i 2015 som endte med et

Detaljer

Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef

Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef Foreløpig øp g regnskap g p 2011 Q4 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, konsernsjef 15 februar 2012 15. Svak utvikling i verdipapirmarkedene kombinert med natur- og storskader

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2015

Kvartalsrapport 1/2015 Kvartalsrapport 1/2015 RESULTATREGNSKAP BALANSE NOTER Innhold Kvartalsregnskap 1/2015 3 Resultatregnskap 4 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 6 Kontantstrømoppstilling 7 Noter til regnskapet 8 Note 1 Generell

Detaljer

Inn på tunet og forsikringsbehov 7.11.2014

Inn på tunet og forsikringsbehov 7.11.2014 Inn på tunet og forsikringsbehov 7.11.2014 Foto: Inn på tunet Trøndelag SA Inn på tunet hvordan sikre idyllen? Gårdstunet i utgangspunktet en produksjonsarena for næringsvirksomhet Forsikring i et livsløpsperspektiv

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2012 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS tredje kvartal november 2015

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS tredje kvartal november 2015 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS tredje kvartal 2015 5. november 2015 Godt resultat og sterk soliditet, men svak avkastning i kvartalet etter markedsuro Konsernresultat på 141 millioner kroner,

Detaljer

Overenskomst mellom nedenstående forsikringsselskaper og Nemnda for helsevurdering

Overenskomst mellom nedenstående forsikringsselskaper og Nemnda for helsevurdering Overenskomst mellom nedenstående forsikringsselskaper og Nemnda for helsevurdering Vedtatt av Bransjestyre liv og pensjon i FNH / FNH Servicekontor Vedtagelsestidspunkt 26.06.2007 Ikrafttredelse og 26.06.2007

Detaljer

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2015) for skadeforsikring 2014

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2015) for skadeforsikring 2014 Statistikk og nøkkeltall for Statistikk livsforsikring og nøkkeltall og pensjon 2016 (data pr 31.12.2015) for skadeforsikring 2014 Fakta om livsforsikring og pensjon Livsforsikring sikrer en person økonomisk

Detaljer

Personalforsikring-- i-arbeidsforhold--

Personalforsikring-- i-arbeidsforhold-- Personalforsikring-- i-arbeidsforhold-- INNHOLD FORSIKRINGER I ARBEIDSFORHOLD... 3 PERSONALFORSIKRING... 4 Yrkesskadeforsikring... 4 Erstatning ved ervervsuførhet... 4 Erstatning ved medisinsk invaliditet...

Detaljer

Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2006. 11. mai 2006

Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2006. 11. mai 2006 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 26 11. mai 26 Hovedtrekk i 1. kvartal 26 Sterk resultatforbedring - verdijustert resultat i 1. kvartal 2,1 mrd kroner (,6 mrd) God avkastning, 1,5 pst bokført og 2,1

Detaljer

Trenger vi Barneforsikring?

Trenger vi Barneforsikring? Trenger vi Barneforsikring? 13. juni 2013 Skadeforebyggende forum Liv Raaum leder Personforsikring, If 1 Hvorfor barneforsikring? Trygger økonomien om barnet blir utsatt for ulykke eller sykdom Familien

Detaljer

Nordea Liv setter nye rekorder

Nordea Liv setter nye rekorder Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 21.10.2015 Nordea Liv setter nye rekorder For Nordea Liv har 2015 så langt vært et meget godt år. Premieinntektene ved utgangen av september utgjorde

Detaljer

Resultat for virksomhetsområdene: Virksomhetens resultat fordelt på områdene forsikring og finans er vist i tabell 1 nedenfor.

Resultat for virksomhetsområdene: Virksomhetens resultat fordelt på områdene forsikring og finans er vist i tabell 1 nedenfor. Nedenfor presenteres DNKs resultat for 1. kvartal 2014. Beløpene angis i millioner amerikanske dollar (USDm) og selektivt i millioner norske kroner (NOKm). Sammenlignbare tall for tilsvarende periode året

Detaljer

Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp

Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 22.10.2014 Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp Nordea Livs kunder med innskuddspensjon der 50 prosent av midlene er plassert i aksjer

Detaljer

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Driftsresultatet økte med 886 mill. kroner til 4.209 mill. kroner i forhold til samme periode i fjor Konsernresultatet er styrket med 109 mill.

Detaljer

Kvartalsrapport - 3/2014

Kvartalsrapport - 3/2014 Kvartalsrapport - 3/2014 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endring i egenkapital Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet Solvensmargin og kapitaldekning RAPPORT ETTER TREDJE

Detaljer

Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk

Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk LIVSTATISTIKK - 02/09 Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk 4. kvartal 2008 Bransje- og selskapsfordelt premie og bestand 24.04.2009 Endret 26.11.2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HOVEDTREKK

Detaljer

4. kvartal og foreløpig regnskap 2013 SpareBank 1 Gruppen. 13. februar 2014 - Kirsten Idebøen, adm. direktør

4. kvartal og foreløpig regnskap 2013 SpareBank 1 Gruppen. 13. februar 2014 - Kirsten Idebøen, adm. direktør 4. kvartal og foreløpig regnskap 2013 SpareBank 1 Gruppen 13. februar 2014 - Kirsten Idebøen, adm. direktør Nøkkeltall Resultat før skatt i kvartalet (MNOK)* Resultat før skatt for året (MNOK) Annualisert

Detaljer

Forelesninger i forsikringsrett

Forelesninger i forsikringsrett Forelesninger i forsikringsrett Forelesninger i forsikringsrett Stipendiat Kaja Malling Nordisk Institutt for Sjørett Nr Dato Tid Sted Foreleser Tema 1. 17.02 14.15-16.00 2. 24.02 14.15-16.00 3. 03.03

Detaljer

Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse

Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse 2. kvartal 2012 STYRETS BERETNING FOR 2. KVARTAL 2012 Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse ( Sykeavbruddskassen ) er et gjensidig skadeforsikringsselskap eiet

Detaljer

Bedriftenes ansvar ved båtutleie

Bedriftenes ansvar ved båtutleie Bedriftenes ansvar ved båtutleie Nasjonal konferanse om fisketurisme 16. og 17. januar 2007 Mia Ebeltoft Hva er en forsikring? En risikooverføring Forsikringstaker/bedriften slipper å sitte med uvissheten

Detaljer

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår Uføreforsikring Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Vilkår nr. V2021 Gjelder fra 01.01.2013 Innhold: 1. Hvem forsikringen gjelder for helseopplysninger ved innmelding... 3 2. Hva

Detaljer

Generelle vilkår INNHOLD. Vilkår av 1. januar 2015

Generelle vilkår INNHOLD. Vilkår av 1. januar 2015 Vilkår av 1. januar 2015 INNHOLD Side 1. Begrensninger ved krig, terror m.v....2 2. Skjønn... 2 3. Renter av erstatningsbeløp... 3 4. Oppsigelse av forsikringen... 3 5. Følgene av svik... 3 6. Periodisering

Detaljer

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring)

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Forsikringsvilkår for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Hvilke ytelser forsikringen

Detaljer

20. august 2008 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2008

20. august 2008 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2008 20. august 2008 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2008 1 Stabilt bokført resultat - positivt renteresultat I et finansmarked preget av fortsatt uro gikk finansavkastningen i andre kvartal tilnærmet

Detaljer

Personforsikring for selvstendig næringsdrivende

Personforsikring for selvstendig næringsdrivende Personforsikring for selvstendig næringsdrivende Gode forsikringer tilpasset reiselivsnæringen Personforsikring for selvstendig næringsdrivende Selvstendig næringsdrivende og enkeltpersonforetak kan benytte

Detaljer

Forsikringstilbud Lederne 2012

Forsikringstilbud Lederne 2012 Forsikringstilbud Lederne 2012 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk livsforsikring

Detaljer

Utestasjonerte. Forsikringer for ansatte i utlandet

Utestasjonerte. Forsikringer for ansatte i utlandet Utestasjonerte Forsikringer for ansatte i utlandet 08764-12.2011 Forsikring for utestasjonerte Har bedriften din ansatte i utlandet? Forsikring for utestasjonerte gir trygghet under utenlandsoppholdet

Detaljer