Statistikk og nøkkeltall for skadeforsikring 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Statistikk og nøkkeltall for skadeforsikring 2015"

Transkript

1 Statistikk og nøkkeltall for skadeforsikring 215

2 Innhold Fakta om skadeforsikring Skadeforsikringer er i motsetning til livsforsikring, vanligvis avgrenset til ettårige forsikringsavtaler. KAPITTEL 1 KAPITTEL 2 Regnskapsstatistikk 4 Markeds- og Premiestatistikk 7 a. Forbrukerforsikring 8 b. Personforsikring 1 c. Næringslivsforsikring 12 Forsikringsavtalen i skadeforsikring blir normalt fornyet automatisk ved hvert nye avtaleår, og løper til den blir sagt opp av en av partene. Skadeforsikring kan dekke både ting og personer. kapittel 3 kapittel 4 Skadestatistikk 13 a. Forbrukerforsikring 13 b. Personforsikring 14 c. Næringslivsforsikring 15 d. Skader med naturårsak 15 Inntekter og utgifter 17 a. Forbrukerforsikring 17 b. Yrkesskadeforsikring 18 Redaksjon: Kari Mørk, Harald Moseby og Stein Haakonsen, Finans Norge Datagrunnlaget er levert fra Finans Norges medlemsselskaper, som dekker det alt vesentlige av skadeforsikringsmarkedet i Norge. Enkelte data kan bli justert i etterkant dersom et selskap rapporterer feil eller mangler ved sine data. Tallene er avrundet. Skadeforsikring betyr her forsikring av landbasert virksomhet for norske forsikringstakere. Maritim sektor, offshore og luftfart er unntatt. De ulike forsikringstekniske begrepene og betegnelsene blir definert nærmere i de enkelte kapitler. Dette er en komprimert presentasjon av Finans Norges samlede statistikk i skadeforsikring. Mer detaljert statistikk og oversikt over flere statistikkområder finnes på Finans Norges statistikkbank på Der finnes også flere interaktive databaser. 3

3 KAPITTEL 1 Regnskapsstatistikk KAPITTEL 1 Regnskapsstatistikk Medlemsselskapene leverer regnskapsdata direkte til Statistisk Sentralbyrå (SSB). Tallgrunnlaget i tabellen nedenfor er derfor hentet derfra. Resultater i skadeforsikring Tall i millioner NOK, kilde: Statistisk sentralbyrå (SSB) År 214* RESULTAT Bruttopremie Opptjent premie f.e.r Påløpne erstatninger f.e.r Nettofinansinntekter Netto driftskostnader Resultat av ordinær virksomhet BALANSE Premie og erstatningsavsetn Sikkerhetsavsetninger Egenkapital NØKKELTALL Skadeprosent f.e.r. 65,2 69,1 69,4 72,4 71,4 72,9 Kostnadsprosent f.e.r. 18,3 16,9 17,7 19,3 2,8 22,8 Kombinertprosent 83,5 86, 87,1 91,7 92,2 95,7 Resultatgrad 29,6 24, 26,1 12,3 2,2 19,2 Soliditetsgrad 133,3 127,6 136,1 131,5 148,8 138,4 Reservegrad 158, 163,1 16,2 166,1 16,4 158,8 FORVALTNINGSKAPITAL * Foreløpige tall Definisjoner: Bruttopremie: All premie som forfaller til betaling i løpet av året. Kalles ofte for forfalt premie. Opptjent premie: Den delen av forfalt premieinntekt som skal dekke skadene som er inntruffet i regnskapsåret. Det vil si den periodiserte delen av forfalt premie og dette er inntektsbegrepet i skadeforsikring. Påløpne erstatninger: Erstatningsansvaret for skader som har påløpt i det aktuelle regnskapsåret. f.e.r (for egen regning): En del av erstatningsansvaret kan være reassurert. Reassuranseselskapet får derfor også en del av premieinntektene. Det som blir igjen av erstatningsansvar og premieinntekter er f.e.r. - for selskapets egen regning. Skadeprosent: Den prosentandelen av opptjent premie som dekker årets påløpne erstatninger. Kostnadsprosent: Den prosentandelen av opptjent premie som dekker årets driftskostnader. Kombinertprosent: Summen av skadeprosent og kostnadsprosent. Hvis summen overstiger 1 er basisvirksomheten generelt tapsbringende. Eventuell positiv differanse mellom 1 og kombinertprosent angir generelt prosentvis overskudd av basisvirksomheten. Avsetningene vist i balanseoppstillingen ovenfor er nødvendige for å sikre selskapenes soliditet og å sikre at kundene får dekket sine krav. Avsetningene er for en stor del lovpålagte. Merk at forsikringsselskapenes driftskostnader har blitt redusert gjennom flere år, se figur 1, side 6 4 5

4 KAPITTEL 1 regnskapsstatistikk KAPITTEL 2 markeds- og Premiestatistikk Figur 1 utvikling i Kostnadsprosent 3 % 28 % 26 % 24 % Premiebegrepet som brukes i denne oversikten er bestandspremie, det vil si summen av premien for forsikringene i bestanden på betraktningstidspunktet for den avtaleperioden som da gjelder. Naturskadepremien er holdt utenfor. Figur 1 Markedsandeler 214 Premie i millioner NOK 22 % 2 % 18 % 25,2 % 22,8 % 13,8 % 1,1 % 28,1 % 16 % * * Foreløpige tall Gjensidige If Tryg SpareBank 1 Andre Selskapenes kostnader er redusert betydelig de siste årene, selv om det var en liten oppgang i fjor. I stor grad skyldes reduksjonen overgang til ny og mer rasjonell teknologi. I dag har for eksempel de fleste forsikringsselskapene internettløsninger for melding av skade og for kjøp eller endring av forsikringsavtaler. Figur 2 resultatgrad for tre privatbransjer If Skadeforsikring Gjensidige Tryg SpareBank 1 Forsikring Øvrige selskap Figur 2 Markedsandel skadeforsikringspremie - de fire største og de øvrige 35 % 3 % 25 % Bil Bolig Reise 25 % 2 % 15 % 1 % 5 % % -5 % -1 % -15 % Resultatene svinger over tid, her ved tre vanlige privatbransjer. I var lønnsomheten spesielt lav fordi premienivået lå for lavt i forhold til skadebelastningen. Frosten vinteren 21 ga spesielt mange vannskader, samtidig som det også inntraff mange boligbranner. Resultatgraden følger ofte sykliske trender. Selskapene har de seneste årene hatt fokus på å beregne riktig pris (risikopremie) slik at svingingene skal minimeres % 15 % 1 % 5 % % Markedet har gjennom flere år vært dominert av fire aktører. De siste årene har imidlertid flere andre aktører kommet til og noen av de mindre har vokst, slik at kategorien Andre nå utgjør rundt 28 prosent av markedet. Utover de fire største har hele 25 selskaper markedsandeler i markedet. Markedet er således preget av stor konkurranse. Noen av de større selskapene har også redusert porteføljen sin ut fra strategiske valg innenfor spesielle produktområder. 6 7

5 KAPITTEL 2 markeds- og Premiestatistikk KAPITTEL 2 Figur 3 Markedsandel skadeforsikringspremie - små selskaper markeds- og Premiestatistikk A. Forbrukerforsikring DNB Eika Codan Protector Frende Storebrand KLP JFG AIG 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % Antall forsikringer Bestandspremie (mill kr) Premieendring i % fra fra Personbil og varebil < 3,5 t , , ,4 7,9 % 3,6 % Hus, hjem, hytte , , ,7 8, % 4,7 % Reise , , ,8 18,3 % 6,2 % Tohjuling ,6 558,5 577,8 6,1 % 3,5 % Fritidsbåt ,9 767,2 788,6 3,2 % 2,8 % % Figur 5 Premieutvikling personbil Tall i millioner NOK FIGUR 4 Bransjefordeling etter premievolum 214 Øvrig Trafikk Trafikk betyr ansvarsforsikring. Øvrig er summen av kasko, brann, tyveri og bilberging. Næringseiendom 14 % Hus/hjem/privat 19 % Person 16 % Andre 8 % Reise 6 % Transport 1 % Eierskifte 1 % Husdyr % Hobbydyr 1 % ,2 % 39, % 39, % 38,4 % Det har vært en jevn økning av premievolumet, spesielt for kaskoforsikring, som følge av at bilparken fortsatt øker. Motor 37 % Ansvar 3 % Øvrig 1 % Fiskeoppdrett % Fritidsbåt 1 % Figuren over viser fordelingen av premievolum i de største bransjene i landbasert skadeforsikring. Motorvogn er den største av bransjene, deretter kommer hus, hjem og hytte, som dekker private bygninger og innbo. Særlig har personforsikringer økt sin samlede andel, fra 11 prosent i 213 til 18 prosent i 214. Bil MC Villa Innbo Reise Båt Figur 6 utvikling i gjennomsnittlig bestandspremie Premien på typiske forbrukerforsikringer har holdt seg ganske stabil over tid når det justeres for kostnadsutviklingen (KPI). Premieøkningen på bil skyldes i stor grad at flere velger kaskoforsikringer fordi bilparken fornyes. I villaforsikring er hovedårsaken økning i boligstandarden. All fullverdiforsikret bygningsmasse blir indeksjustert årlig. 8 9

6 KAPITTEL 2 markeds- og Premiestatistikk KAPITTEL 2 markeds- og Premiestatistikk B. Personforsikring personforsikring privat (Individuell avtale) Noen fakta om personforsikringene Generelt Selskapet kan ha behov for noen helseopplysninger ved inngåelse av avtaler om personforsikring. Barneforsikring Barneforsikring er som regel sammensatt av flere dekninger, eksempelvis uførekapital, uførepensjon, medisinsk invaliditet og kritisk sykdom. Kritisk sykdom Kritisk sykdom gir en éngangserstatning når forsikrede rammes av en av de sykdommene som er definert i forsikringsavtalen. Behandlingsforsikring Behandlingsforsikring gir rett til medisinsk behandling for inntrufne sykdommer innen definerte tidsgrenser. Ulykkesforsikring Ulykkesforsikring dekker plutselig og uforutsett skade på person. Antall forsikrede Bestandspremie i mill kr Premieendring i % fra fra Barn , ,3 1 23,4 24 % 9 % Ulykke ,4 921,7 98,7 23 % 6 % Behandling ,9 12,1 136,1 27 % 13 % Kritisk sykdom ,5 426,2 487,3 2 % 14 % Andre personprodukter N/A ,3 69,1 N/A 1196 % Antall forsikrede Bestandspremie i mill kr Premieendring i % fra fra Barn ,8 6,6 5,8 61 % -12 % Ulykke ,8 318,4 362,3-23 % 14 % Yrkesskade , , ,8 % -2 % Behandling ,6 718,4 872,1 49 % 21 % Kritisk sykdom ,3 17,5 2,6 26 % 18 % Andre personprodukter (inkl. trygghet*) personforsikring næring (Kollektiv avtale) *) Antall forsikrede gir liten mening på dette produktet, se faktaboks 1 533, , ,2 23 % 6 % Yrkesskadeforsikring Alle arbeidsgivere i Norge er pålagt å ha yrkesskadeforsikring for sine ansatte. Yrkesskade dekker skader etter ulykke og sykdom som skjer i tilknytning til arbeid. I premie og erstatning er det inkludert refusjon til NAV som skal dekke de ekstrautgiftene det offentlige har ved en arbeidsskade. Yrkesskade betyr her bare den lovpålagte delen. Trygghetsforsikring Trygghetsforsikring utvider den lovpålagte yrkesskadeforsikringen, slik at forsikringsavtalen også kan gjelde reise til og fra jobb, sykdom og fritidsulykker. Å telle antall forsikrede her gir liten mening siden den enkelte arbeidstaker allerede har yrkesskadeforsikring. Behandlingsforsikring Kritisk sykdom Barneforsikring figur 8 ANTALL FORSIKREDE PERSONER I PERSONFORSIKRING BEHANDLING, KRITISK SYKDOM OG BARN Siden 27 er antall forsikrede barn økt med nesten 8 prosent. I snitt koste barneforsikring nå litt over 2. kroner. Dekningsomfanget kan variere noe mellom selskapene, og kan variere over tid. Stadig flere bedrifter dekker sine ansatte med behandlingsforsikring. Forsikring mot kritisk sykdom selges stort sett privat. Begge de sistnevnte produktene har flerdoblet antallet i perioden. 1 11

7 KAPITTEL 2 markeds- og Premiestatistikk KAPITTEL 3 skadestatistikk c. næringslivsforsikring A. forbrukerforsikring Antall forsikringer / Forsikringssum (mill kr) Bestandspremie (mill kr) Premieendring i % fra fra Motorvogn , , ,4 6 % 5 % Brann/komb. næring (inkl. landbruk) , ,7 7 85,2 5 % 2 % Ansvar , , 1 747,8 15 % 1 % Fiskeoppdrett ,4 191,3 22,6-2 % 6 % Tabellen viser antall forsikrede kjøretøy for lastebil, buss, traktor, arbeidsmaskiner og lignende. For Brann/kombinert næring vises forsikringssum i mill. kr. Det har generelt vært en stagnerende vekst i premiene innenfor næringslivsforsikring, med unntak av fiskeoppdrett, hvor det har vært en betydelig nytegning. Flere års skadeutvikling har også tvunget fram en viss økning. Det har også vært en betydelig økning i nytegning av ansvarsforsikringer de siste to årene. Antall meldte skader Anslått erstatning (mill kr) Endring i % fra fra Personbil og varebil < 3,5 t , ,3 1 52,6 5 % % Hus, hjem, hytte , ,1 6 87,4 15 % 4 % Reise ,9 1 81, ,3 1 % 3 % Tohjuling ,5 26,6 261,3 1 % % Fritidsbåt ,8 44,5 477,6 21 % 18 % Her inngår også elementer av næringslivsforsikringer, men privatandelen høy og tallene dekkende for forbrukerforsikringer. De to siste årene er det meldt flere reiseskader enn skader på privatbolig. På fritidsbåtforsikringer varierer skadebildet fra år til år; i gode somre meldes flere skader enn i dårlige. Økt bruk av forsikringsobjektene gir normalt større skaderisiko. Erstatningene i forbrukerforsikring har flatet ut det siste året, unntatt for fritidsbåtforsikring, som fortsatt øker betydelig. figur 9 antall ansvarsforsikringer Stadig flere næringslivsaktører velger å sikre seg mot rettslige erstatningskrav som følge av virksomhetsutøvelsen. Dette er de vanligste ansvarsforsikringene: Bedrifts- og produktansvarsforsikring dekker ansvar etter fysisk skade på ting eller person. Formuesskadeforsikring dekker ansvar uten at det har inntruffet en fysisk skade. Styreansvarsforsikring dekker styreansvar etter aksjelovens bestemmelser. Ansvarsforsikring for profesjonsansvar dekker ansvar ved feilaktig utøvelse av profesjon. Figur 1 Antall meldte skader 214 Figur 2 anslått Erstatning 214 Tohjuling Reise Hus, hjem, hytte Personbil og varebil < 3,5 t Fritidsbåt Tohjuling Hus, hjem, hytte Personbil og varebil < 3,5 t Fritidsbåt Årlig rammes mer enn 2 prosent av bilene av en skadehendelse. Innenfor hus, innbo og hytte inntreffer årlig skader på rundt syv prosent av alle forsikrede privatobjekter. I 214 økte brannerstatningene betydelig, noe som blant annet skyldes store lyngbranner langs vestkysten i januar og uvanlig mange lynnedslag

8 KAPITTEL 3 skadestatistikk KAPITTEL 3 skadestatistikk b. personforsikring (individuell og kollektiv) Figur 5 Antall meldte skader 213 Figur 6 Erstatninger 213 Antall meldte skader Anslått erstatning (mill kr) Endring i % fra fra Ulykke ,8 625,9 644, 5 % 3 % Ansvar Fiskeoppdrett Ansvar Næringsbil Fiskeoppdrett Yrkesskade , , ,7 5 % -5 % Næringsbil Trygghet , ,5 1 7,2 8 % % Barn ,8 91, 24 % Brann/komb. næring (inkl. landbruk Brann/komb. næring (inkl. landbruk Kritisk sykdom ,1 29,8 125 % Behandling ,2 698,6 24 % Ulykke Yrkesskade Trygghet Barn Kritisk sykdom Behandling Figur 3 Antall meldte skader 213 Figur 4 anslått Erstatning 213 Store næringslivsbranner inntreffer uregelmessig og kan skape store svingninger i erstatningene. Næringslivsforsikring preges av betydelig erstatningsøkning, særlig innenfor ansvar og fiskeoppdrett. Erstatningsøkningen knyttet til oppdrettsanlegg skyldes i hovedsak sykdom og uværsskader. D. Skader med naturårsak 1. Naturskader etter naturskadeloven Antall meldte skader Anslått erstatning (mill kroner) Endring i % De mange skadene under behandlingsforsikring domineres av fysioterapi og kiropraktikk, som ikke utløser spesielt store erstatninger. Storm ,7 575,3 225,1 39 % -61 % Stormflo ,4 16, 5,4-26 % -66 % Flom ,6 471,6 479,9 17 % 2 % Skred ,9 63,3 3,9-79 % -51 % Annet/ukjent ,4,2,3-44 % 4 % C. Næringslivsforsikring Sum , ,4 741,6 2 % -34 % Antall meldte skader Anslått erstatning (mill kr) Endring i % fra fra Næringsbil ,5 92,6 999,8 8 % 9 % Brann/komb. næring (inkl. landbruk) ,2 4 91,7 5 57,5 1 % 3 % Figur 7 antall naturskader 214 Figur 8 Naturskadeerstatninger 214 Skred Ukjent Skred Ukjent Ansvar ,2 849, ,4 27 % 38 % Flom Storm Fiskeoppdrett ,1 134,6 238,1 14 % 77 % Storm Flom Stormflo Stormflo Flom gir gjerne større skade på bygning og innbo enn storm

9 KAPITTEL 3 skadestatistikk KAPITTEL 4 inntekter og utgifter Figur 9 Antall og erstatning etter naturskadeloven a. Forbrukerforsikringer Erstatning i mill. kr Antall skader Antallstrend Naturskadeloven definerer naturskader etter disse kriteriene: Storm, dvs. vindstyrke sterkere enn 2,8 m/sek (liten storm) Skred, dvs. utrasing av stein, jord, leire, snø, med mer Flom, dvs. bekker, elver, sjøer (vassdrag) som går over sine bredder. Stormflo, dvs. flom som oppstår i kombinasjon mellom tidevann, lavtrykk og sterk vind Jordskjelv, dvs. bevegelser i jordskorpen Vulkanutbrudd, dvs. utflyting av vulkansk materiale Erstatning i mill kr Brannskader med mulig naturårsak Det har aldri før vært registrert så mange skader etter lynnedslag som i fjor. Det skyldes trolig spesielt høye temperaturer. De store lyngbrannene i Flatanger og Lærdal i januar kom ut av kontroll som følge av uvanlige forhold for årstiden, det vil si manglende snødekke, ekstrem tørke og sterke, omskiftelige vinder. Figur 1 brannskader etter lynnedslag Erstatning i mill kr Andre vanninntrengingsskader I de senere år har vanninntrengings- og tilbakeslagsskadene økt mye og utgjør nå mer enn definerte naturskadehendelser. Antall meldte skader Anslått erstatning (mill kr) Erstatningsendring % Kategori Vanninntrengning utenfra ,9 758,9 75, 63 % -1 % Tilbakeslag, stopp i avløp ,8 449,5 432,2 22 % -4 % Totalt ,8 1 28, ,2 45 % -2 % Premie Finansinntekter Erstatning Kostnader Premie Finansinntekter Erstatning Kostnader Antall skader Antall skader I figurene nedenfor inngår premie og finansinntekter på inntektssiden og erstatninger og driftskostnader på kostnadssiden. Verdiene er beregnede men gir et riktig bilde av tilstanden. figur 1 Inntekter og utgifter - motorvogn privat Inflasjonsjustert Antall skader i motorvogn holder seg stabilt til tross for trafikkøkning. Sikrere biler og trafikksystemer gir færre personskader. Erstatningene i motorvogn øker likevel pga. dyre reparasjoner og at de enkelte personskadeerstatningene gjennomgående øker. figur 2 Inntekter og utgifter - brann kombinert privat Inflasjonsjustert Premienivået er i stor grad en funksjon av skadenivået. Premiejusteringene kommer derfor som regel litt forsinket i forhold til endringer i skadenivået.

10 KAPITTEL 4 inntekter og utgifter KAPITTEL 4 inntekter og utgifter Premie Finansinntekter Erstatning Kostnader G-justert erstatning per forsikret årsverk G-justert premie per forsikret årsverk figur 3 Inntekter og utgifter - reise Inflasjonsjustert b. Yrkesskadeforsikring Derfor går yrkesskadetallene ned: Endringer i trygdevedtak. Figur 4 Beregnet erstatning og premie per forsikret årsverk Forsikringsvolumet har vokst i takt med økt reiseaktivitet. Reiseskadene øker både i antall og erstatninger, særlig gjelder dette sykdom på reise. Skadeprosenten for reiseforsikringer ligger rundt 7. Driftskostnadene knyttet til reiseforsikring er gjerne noe høyere enn for andre typer private forsikringsprodukter siden mange av reiseskadene innebærer omfattende bistand for å hjelpe den skadelidte hjem Lov om yrkesskade kom i 199. Skadeutviklingen var den gang vanskelig å forutse, og det medførte etter hvert at store svingninger i både premier og erstatninger. Yrkesskadeerstatningene reguleres iht. grunnbeløpet (G) i Folketrygden. Erstatningsnivået er redusert fra toppåret 25 og fram til nå, noe som også gjenspeiles i premienivået. Samtidig er det viktig å huske på at det er størst usikkerhet i de siste årenes erstatningstall, på grunn av lang avviklingstid. Ulykke Sykdom Figur 5 meldingsmønster yrkesskade 1 % 9 % 8 % 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % % År etter skadetidspunkt Figuren over viser tidsforløpet fra ulykkes- og sykdomstilfellene har inntruffet til de blir meldt til forsikringsselskapet. Som figuren viser manifesterer sykdom seg senere enn ulykker. Den viser videre at det tar inntil 22 år før alle tilfellene er blitt meldt til forsikringsselskapet. Fordi yrkesskadeforsikring er et ekstremt langhalet forretningsområde, er beregning av riktig premie betydelig vanskeligere enn i bransjer hvor skadene meldes raskere, slik som i brann/kombinert. Endringer i yrkessammensetningen ved at stadig færre jobber i høyrisiko yrker og tilsvarende flere jobber i mindre risikoutsatte yrker (kontor og lignende). Flere risikoutsatte arbeidstakere befinner seg i uklare arbeidsforhold som ikke er dekket (utenlandske arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende). Ordningen har stimulert til flere og bedre HMS-tiltak. Det er færre som røyker og det medfører færre KOLS-tilfeller og andre typer yrkessykdommer. Flere kvinner i arbeidslivet, men kvinner rammes oftere enn menn av sykdommer som ikke er dekket under yrkesskadeordningen (bla. belastningslidelser). Stadig flere arbeidstakere har behandlingsforsikring, med mulig raskere restituering

11

Bransjeregnskapet for Yrkesskadeforsikringer pr. 31. desember 2009

Bransjeregnskapet for Yrkesskadeforsikringer pr. 31. desember 2009 FINANSTILSYNET Avdeling for finans- og forsikringstilsyn 8. november 21 Bransjeregnskapet for Yrkesskadeforsikringer pr. 31. desember Innholdsfortegnelse. Innledning side 3 1. Bransjeregnskapet pr. 31.

Detaljer

Nøkkeltall for norsk forsikring. Livsforsikring, pensjon og skadeforsikring 2014

Nøkkeltall for norsk forsikring. Livsforsikring, pensjon og skadeforsikring 2014 Nøkkeltall for norsk forsikring Livsforsikring, pensjon og skadeforsikring 2014 Fakta om Finans Norge Finans Norge ble etablert i 2010 av Sparebankforeningen og Finansnæringens Hovedorganisasjon. Finans

Detaljer

Konkurransetilsynet Skriftserie 2/2006. Rapport om skadeforsikring

Konkurransetilsynet Skriftserie 2/2006. Rapport om skadeforsikring 1 Konkurransetilsynet Skriftserie 2/2006 Rapport om skadeforsikring 2 Forord En viktig del av Konkurransetilsynets arbeid er å kartlegge konkurransesituasjonen i ulike markeder. Konkurransetilsynet fikk

Detaljer

Vesta anno 2000. Vesta Forsikring Konsern

Vesta anno 2000. Vesta Forsikring Konsern Vesta anno 2000 I mai 2000 var det hele 120 år siden det første Vesta-kontoret åpnet dørene. Selskapets første hovedkontor var en enkel «bekvemmelighed på 3 værelser og kjøkken», og staben talte kun tre

Detaljer

Notat 2005-020. Forsikringsmeglernes rolle og betydning for konkurransen i forsikringsmarkedene

Notat 2005-020. Forsikringsmeglernes rolle og betydning for konkurransen i forsikringsmarkedene Notat 2005-020 Forsikringsmeglernes rolle og betydning for konkurransen i forsikringsmarkedene ECON-notat nr. 2005-020, Prosjekt nr. 43630 RSA/ROS/pil, RAR, 29. mars 2005 Offentlig Forsikringsmeglernes

Detaljer

Forsikring i Norge. Dan Arild Gallefoss. Forsikring og samfunnsøkonomi. Forsikringens historie. Økonomiske analyser 2/99

Forsikring i Norge. Dan Arild Gallefoss. Forsikring og samfunnsøkonomi. Forsikringens historie. Økonomiske analyser 2/99 Økonomiske analyser 2/99 Dan Arild Gallefoss Forsikringssektorens betydning i Norge har økt betraktelig i løpet av de siste årene, og total forvaltningskapital for forsikring nærmer seg 4 milliarder kroner.

Detaljer

LANDBRUKSFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2014

LANDBRUKSFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2014 LANDBRUKSFORSIKRING ÅRSRAPPORT 2014 OM SELSKAPET Landbruksforsikring AS ble etablert i 2001 for å betjene personforsikringene til virksomhetene i Landbrukssamvirket. Selskapet har siden den gang utvidet

Detaljer

gjensidige.no ÅRSRAPPORT

gjensidige.no ÅRSRAPPORT gjensidige.no ÅRSRAPPORT 2008 HENDELSER 2008 DETTE ER GJENSIDIGE :: JANUAR Som første forsikringsselskap i Norge ansatte Gjensidige egen klimaforsker. Gjensidiges hovedkontorbygg på Sollerud ble solgt

Detaljer

Konsernstyrets årsberetning

Konsernstyrets årsberetning 12 Konsernstyrets årsberetning Konsernstyrets årsberetning VIRKSOMHETEN, med hovedkontor i Oslo, er Norges nest største skadeforsikringsselskap.selskapet er det største norskeide forsikringsselskapet og

Detaljer

ÅRSRAPPORT GJENSIDIGE 2006 GJENSIDIGE I MARKEDET SLIK ARBEIDER GJENSIDIGE ÅRBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSRAPPORT GJENSIDIGE 2006 GJENSIDIGE I MARKEDET SLIK ARBEIDER GJENSIDIGE ÅRBERETNING OG REGNSKAP ÅRSRAPPORT GJENSIDIGE 2006 GJENSIDIGE I MARKEDET SLIK ARBEIDER GJENSIDIGE ÅRBERETNING OG REGNSKAP GJENSIDIGE HISTORIEN 1820 1920 Gjensidige brannkasser etableres over hele landet. Hele 260 var i virksomhet

Detaljer

Årsrapport 2014. Jernbanepersonalets forsikring gjensidig

Årsrapport 2014. Jernbanepersonalets forsikring gjensidig Årsrapport 2014 Jernbanepersonalets forsikring gjensidig ÅRSBERETNING 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig (JFG) tilbyr privat skadeforsikring i Norge for ansatte i og pensjonister fra jernbanedefinert

Detaljer

gjensidige.com Årsrapport

gjensidige.com Årsrapport gjensidige.com Årsrapport 2009 Hendelser 2009 Virksomheten :: Samtaler mellom Storebrand og Gjensidige om en mulig fusjon ble avsluttet i mars. :: Gjensidige Pensjon og Sparing fikk i mai toppplassering

Detaljer

PF Forsikring fyller 10 år!

PF Forsikring fyller 10 år! 2015 PF Forsikring fyller 10 år! Historien om PF Forsikring før, nå og fremover. tallet øker hver dag. Vi har også over 7000 innboforsikringer, 6300 reiseforsikringer og mange tusen andre av medlemmenes

Detaljer

gjensidige.com årsrapport 2010

gjensidige.com årsrapport 2010 gjensidige.com årsrapport 2010 Hendelser 2010 dette er gjensidige Januar Mars April Mai Juni Oktober Desember En kald vinter på starten av året påvirket forsikringsresultatet for første kvartal. Gjensidige

Detaljer

Årsrapport 2013. Eika Forsikring

Årsrapport 2013. Eika Forsikring Årsrapport 2013 Eika Forsikring Virksomhetens art og hvordan den drives Eika Forsikring AS har siden 1.januar 2000 utviklet og levert skadeforsikringer til person-, landbruks- og småbedriftsmarkedet lokalt

Detaljer

PERSONLIG ØKONOMI for videregående skole

PERSONLIG ØKONOMI for videregående skole .finn.no/eiendom/ PERSONLIG ØKONOMI for videregående skole Denne digitale undervisningspermen er ment å supplere opplæringen i Samfunnsfag på videregående skole. Materiellet er tilpasset hovedområdet Individ

Detaljer

Endringer i inntektsregulering

Endringer i inntektsregulering 4 Endringer i inntektsregulering Utgitt av: Redaktør: Forfattere: Norges vassdrags og energidirektorat Tore Langset Roar Amundsveen, Tonje Merete Andresen, Erik Normann Drevdal, Hilde Marit Kvile, Geir

Detaljer

Notater. Kristin O. Olsen. Forsikring i nasjonalregnskapet. 2000/41 Notater 2000

Notater. Kristin O. Olsen. Forsikring i nasjonalregnskapet. 2000/41 Notater 2000 2000/41 Notater 2000 Kristin O. Olsen Notater Forsikring i nasjonalregnskapet Avdeling for Økonomisk statistikk/seksjon for nasjonalregnskap Emnegruppe: 09.90 )RURUG Statistisk sentralbyrå har gjennomført

Detaljer

gjensidige.com årsrapport

gjensidige.com årsrapport gjensidige.com årsrapport 2011 Enklere produkter og moderne selvbetjeningsløsninger skal sikre kunden en god opplevelse, enten det dreier seg om kjøp av forsikring eller hjelp og oppgjør etter skade. Hendelser

Detaljer

Medlemsforsikringer. Bedriftsforbundet Forsikring 2015. www.bedriftsforbundet.no/forsikring

Medlemsforsikringer. Bedriftsforbundet Forsikring 2015. www.bedriftsforbundet.no/forsikring Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2015 www.bedriftsforbundet.no/forsikring KJÆRE MEDLEM Bedriftsforbundets medlemsforsikringer Med rundt 4 000 medlemsbedrifter i ryggen får vi både skreddersydde

Detaljer

Ledernes medlemsforsikringer

Ledernes medlemsforsikringer Ledernes medlemsforsikringer 2014 Bruk medlemsfordelene dine! Lederne gir deg trygghet. Gode forsikringer har derfor alltid vært en viktig medlemsfordel for oss. Konkurransen med de andre forbundene er

Detaljer

Naturskader. og erstatning. En forbrukerorientering utgitt av Norsk Naturskadepool og Statens naturskadefond

Naturskader. og erstatning. En forbrukerorientering utgitt av Norsk Naturskadepool og Statens naturskadefond Naturskader og erstatning En forbrukerorientering utgitt av Norsk Naturskadepool og Statens naturskadefond Dette heftet gir veiledning til forbrukere som har fått skader på sine eiendommer og eiendeler

Detaljer

Personforsikring for selvstendig næringsdrivende 2013

Personforsikring for selvstendig næringsdrivende 2013 Personforsikring for selvstendig næringsdrivende 2013 Kan du tenke deg å redusere forsikringskostnadene? Da bør du benytte deg av de kollektive avtalene som Bedriftsforbundet har fremforhandlet! Dette

Detaljer

Tilfredsstillende resultater i et marked med skjerpet konkurranse

Tilfredsstillende resultater i et marked med skjerpet konkurranse Gjensidige Forsikring konsern Delårsrapport første kvartal 2007 Første kvartal 2007 Gjensidige Forsikring Konsern Tilfredsstillende resultater i et marked med skjerpet konkurranse Gjensidige rapporterer

Detaljer

FORSIKRINGER. Innhold. Forsikringer. side 124 side 124 side 125 side 125 side 126 side 126 side 127 side 127 side 128 side 128

FORSIKRINGER. Innhold. Forsikringer. side 124 side 124 side 125 side 125 side 126 side 126 side 127 side 127 side 128 side 128 FORSIKRINGER Innhold Barneforsikring Ulykkesforsikring Livsforsikring Hus og hjem Hvilke skader dekker forsikringen? Kollektive hjemforsikringer Villaforsikring Reiseforsikring Utstyr som oppbevares utendørs

Detaljer

Naturskader. og erstatning. En forbrukerorientering utgitt av Norsk Naturskadepool og Statens naturskadefond

Naturskader. og erstatning. En forbrukerorientering utgitt av Norsk Naturskadepool og Statens naturskadefond Naturskader og erstatning En forbrukerorientering utgitt av Norsk Naturskadepool og Statens naturskadefond Dette heftet gir veiledning til forbrukere som har fått skader på sine eiendommer og eiendeler

Detaljer

Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1

Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1 Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1 Prosjektnr. 2011004 Rapport 2011 1 Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning?

Detaljer

Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2014. www.bedriftsforbundet.no/forsikring

Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2014. www.bedriftsforbundet.no/forsikring Medlemsforsikringer Bedriftsforbundet Forsikring 2014 www.bedriftsforbundet.no/forsikring KJÆRE MEDLEM Bedriftsforbundets medlemsforsikringer Lavere priser? Da bør du benytte deg av de kollektive avtalene

Detaljer

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 6 589 4 717

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 6 589 4 717 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 Premieinntekter 2/3 Forfalt bruttopremie 483 629 497 466 Avgitte gjenforsikringspremier -162 004-144 649 Forfalt premie for egen regning 321

Detaljer

PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder.

PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. 2014 Du er litt tryggere med PF Forsikring. PF Forsikring forsikrer deg, ditt og dine. Til priser og betingelser du neppe finner andre steder. 1 Innhold: Seks gode forsikringer for ni kroner dagen side

Detaljer