UHRs karakterundersøkelser 2013: Alle helse- og sosialfagutdanninger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UHRs karakterundersøkelser 2013: Alle helse- og sosialfagutdanninger"

Transkript

1 UHRs karakterundersøkelser 2013: Alle helse- og sosialfagutdanninger INVITASJON TIL ETABLERING AV PANEL G: utdanning til BARNEVERNSPEDAGOG, SOSIONOM OG VERNEPLEIER

2 Kort om interesseorganisasjonen Universitets- og høgskolerådet (UHR) Fagstrategiske enheter Representantskapet Nasjonale fakultetsmøter Samfunnsvitenskap Humaniora Realfag Juridiske fag Odontologi Dekanmøtet i medisin Nasjonale råd for Helse- og sosialfagutd. Lærerutdanning Teknologisk utdanning Økonomisk-adm. Utd Profesjonsråd for Psykologiutdanning Farmasiutdanning Designutdanning Arkitektur- og landskapsarkitekturutdanning Utøvende musikkutdanning Styret Sekretariatet Administrasjonsutvalget Flere underutvalg Biblioteksutvalget Lærebokutvalget Forskningsutvalget Publiseringsutvalget Museumsutvalget Komité for kjønnsbalanse i forskning Utdanningsutvalget Flere underutvalg + 39 nasjonale fagråd under de fagstrategiske enhetene Oppdatert per 16. mai 2011

3 Helse- og sosialfaglige fagstrategiske enheter i UHR - skal behandle resultatene fra karakterundersøkelsen 2013 i 2014 Nasjonalt råd for helse- og sosialfagutdanning (NRHS) Nasjonalt fakultetsmøte for odontologiske fag Nasjonalt profesjonsråd for farmasiutdanning Nasjonalt profesjonsråd for psykologiutdanning Nasjonalt fakultetsmøte for medisin /dekanmøtet m/nasjonalt fagråd for helsevitenskap OG: Det foreløpig uformelle Fellesforumet for helse- og sosialfagutdanning i UHR, der lederne for disse seks fagstrategiske enhetene møtes ved behov

4 Status i UH-sektoren per 2011 noen sentrale poeng: Hovedkonklusjon karakterundersøkelser i perioden : Det er utviklet større grad av felles forståelse av bruken av karakterskalaen, og det er relativt stor stabilitet i karaktersettingen. Ambisjonen om at skalaen skal brukes på samme måte på tvers av fag, nivå og institusjoner kan likevel ikke sies å være nådd Dette gjelder særlig i forhold til masterarbeider, men rapportene om bacheloroppgaver i 2010 viser at det kan være betydelige forskjeller mellom institusjonene også på dette nivået. Lagt til i 2011-rapporten: Karakterfordelinger kan tyde på at det er forskjellige kulturer med hensyn til karaktersetting. Dette materialet indikerer at det er behov for å se på forskjellene mellom program innenfor samme fagområde og institusjon. Karakterfordelingen på masterarbeider skiller seg vesentlig fra karakterfordelingene på andre emner, både på masternivå og andre nivåer. Bruken av karakterskalaen bestått/ikke bestått viser store forskjeller mellom utdanninger og institusjoner, og det synes å være behov for nasjonal samordning.

5 Kortversjonen av historien om karakterundersøkelser for helse- og sosialfagutdanningene : De medisinske og helse- og sosialfaglige utdanningsmiljøene har hatt en ganske ujevn deltakelse i disse karakterundersøkelsene over årene (medisinerutdanningene etablerte aldri et karakterpanel). De som har deltatt med profesjonsspesifikke karakteranalyser og sammenlignende sensorpanel, etterlyser konsekvenser av arbeidet som er gjort, og melder om uvilje mot å gjenta samme øvelser år om annet På UHRs karakterkonferanse i 2011 ble et mer helhetlig og målrettet opplegg for bruk av de nasjonale karakterundersøkelsene på de medisinske, helsefaglige og sosialfaglige utdanningsområdene etterlyst.

6 Antall og type av helse- og sosialfaglige profesjonsutdanningsprogram og antall registrerte studenter, per vår-2012 profesjonsstudier i UHR-systemet: antall studieprogram per 2012 DBH.reg. studenter, V-2012 Sykepleier Vernepleier Lege Ernæringsfysiolog Psykolog Provisorfarmasøyt Reseptarfarmasøyt Bioingeniør Radiograf Audiograf 1 88 Optiker Ortopediingeniør 1 9 Ergoterapeut Fysioterapeut Barnevernspedagog Sosionom Tannlege Tannpleier Tanntekniker profesjonsutdanninger

7 Valgt modell for for helse- og sosialfagutdanningene De fem fagstrategiske enhetene for helse- og sosialfagutdanning i UHR, ga sin tilslutning til følgende opplegg for 2013: at det skal etableres tverrprofesjonelle karakterpanel at panelene konsentrerer arbeidet om utvalgte problemstillinger for hhv de lange (5-6-årige) og de korte (3-årige) helse- og sosialfaglige profesjonsstudiene at alle UH-baserte farmasiutdanninger samles i ett panel grunnet prosessen som er i gang for a legge til rette for en nasjonal 3+2- modell for farmasiutdanning at det blir et eget panel for analyse av karaktergivingen på masterstudier som er åpne for søkere med en helse- eller sosialfaglig bachelorgrad

8 OVERSIKT OVER UHR s HELSE- OG SOSIALFAGLIGE KARAKTERPANEL 2013 PANEL A Utdann Studietilbud UH-inst involvert UHR-enheter i karakterpanel lege (6år) 4 Fakultetsmøtet for medisin/dekanmøtet tannlege (5år) 3 Fakultetsmøtet for odontologiske fag ernæringsfysiolog (5år) 2 psykolog (6år) 4 Profesjonsrådet for psykologiutdanning PANEL B Utdann Studietilbud UH-inst UHR-enheter i karakterpanel involvert farmasøyt-provisor (5år) 3 Profesjonsrådet for farmasiutdanning farmasøyt-reseptar (3år) 2 tot ant studietilbud 5 5 PANEL C Utdann Studietilbud UH-inst UHR-enheter i karakterpanel involvert Sykepleier 27 NRHS Tannpleier 4 Fakultetsmøtet for odontologiske fag tot ant studietilbud og institusjoner PANEL D Utdann Studietilbud UH-inst UHR-enheter i karakterpanel involvert Bioingeniør 7 NRHS Radiograf 6 tot ant studietilbud 13 9

9 Forts: oversikt over UHR s HELSE- OG SOSIALFAGLIGE KARAKTERPANEL 2013 PANEL E Utdann UH-inst involvert Audiograf 1 NRHS Optiker 1 Ortopediingeniør 1 Tanntekniker 1 tot ant studietilbud og institusjoner 4 3 PANEL F Utdann UH-inst involvert Ergoterapeut 5 NRHS Fysioterapeut 4 tot ant studietilbud og institusjoner 9 5 UHR-enheter i karakterpanel UHR-enheter i karakterpanel PANEL G Utdann studietilbud studietilbud studietilbud UH-inst involvert UHR-enheter i karakterpanel Barnevernspedagogutd 11 NRHS Sosionomutd 12 Velferdsfagutd 2 (fagmiljø ved HiOA og HiØ, evt også UiA) Vernepleierutd 12 tot ant studietilbud og institusjoner PANEL H: Panel for analyse av karaktergivingen i mastergradstilbud for studenter med helse- og sosialfaglig bachelorgrad

10 Tema 1 for karakterundersøkelsen for de 3-årige profesjonsstudiene 1) Analyse av karakterstatistikk for perioden innad og på tvers av utdanningsgruppene i karakterpanelet Målet med denne delen av panelets arbeid er å se etter vesentlige avvik innad og mellom utdanningstyper og UH-institusjoner i bruken av de to karakterskalaene Både variasjon i omfanget av bruken av A-F versus B/IB, og variasjon i karakterprofilen over 5-årsperioden for hver av karakterskalaene Funn og drøfting av slik variasjon kan føre til nærmere undersøkelser, og brukes til å få opp viktige og prinsipielle diskusjoner i UHR/NRHS om kriterier og begrunnelser for karaktergivingen i helse- og sosialfagutdanningene på bachelornivå

11 Eksempel: Bacheloroppgaver , skala A-F, HiO/HiAO og HiNT: 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% A B C D E F bacheloroppgaver HiO/HiOA : % av antall vurderte bacheloroppgaver, A-F. N=160 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% A B C D E F bacheloroppgaver HiNT : % av antall vurderte bacheloroppgaver, A-F. N=137

12 Tema 2 for karakterundersøkelsen for de 3-årige profesjonsstudiene 2) Vurderingsgrunnlaget for bestått/ikke bestått (b/ib) for eksterne praksisperioder Målet med denne delen av panelets arbeid er Å hente opp, sammenfatte og drøfte hva de utdanningene som panelet skal dekke, har utviklet som veiledende vurderingskriterier for vurdering til bestått/ ikke bestått for de lange praksisperiodene: hvilke kriterier inngår? er det en rimelig grad av sammenfall i kriterier på tvers av likeverdige utdanningsprogram? Er det tydelige forskjeller mellom studieprogrammene? Hva kan de begrunnes med? Å diskutere seg fram til et forslag til hvilke elementer som bør inngå i en felles generisk karakterbeskrivelse for b/ib for lange praksisperioder i hhv helsefaglige og sosialfaglige bachelorstudier (altså felles på tvers av flere profesjonsutdanninger) en felles, fagspesifikk karakterbeskrivelse til grunn for vurderingen av lange praksisperioder i hhv sykepleierutdanningene og tannpleierutdanningene

13 Tema 3 for karakterundersøkelsen for de 3-årige profesjonsstudiene 3) Den løpende skikkethetsvurderingens rolle og betydning i vurderingen av studenter i praksis: i. Inngår den løpende skikkethetsvurderingen som en dimensjon av den faglige vurderingen, altså som et faglig, avtalt og operasjonalisert kriterium i vurderingen av b/ib for en gitt praksisperiode? Hvordan er da dette formulert? (samle eksempler) Eller: ii. Er det avtalt med praksisfeltet at den løpende skikkethetsvurderingen foregår som en egen vurderingsordning i tillegg til den faglige vurderingen? (hva er utfordringene i samarbeidet mellom utdanning og praksissted om gjennomføringen av dette?) Eller: iii. Er det ikke noe avklart forhold mellom de to vurderingsordningene? At det hele handler om skjønn og at aktiv handling fra veiledere og lærere kun er aktuelt når studenten åpenbart ikke er skikket for yrket? Men hva er hva: Faglig uskikket og/eller personlig uskikket/uegnet? Eller: iv. Hvilke problemstillinger ønsker utdanningene heller å løfte fram, av betydning for kvalitetssikring av vurderingsordningen for veiledete praksisperioder til bestått/ ikke bestått?

14 Oppsett av karakterpanelene: Barnevernspedagogutd - 11 Sosionomutd - 12 Velferdsfagutd - 2 Vernepleierutd Ønsket panelsammensetning: 2 representanter fra hver av de tre store = 6 Min utfordring til dere: HVORDAN KAN UTDANNINGENE SAMSNAKKE FOR Å BLI ENIGE OM HVEM SOM OPPNEVNES? - ledernettverk? Kontaktperson til ledernettverk? - Postlister til faglige ledere på utdanningsnivå?

15 Kontakt i UHR: Seniorrådgiver Trine Grønn

Rapport fra karakterpanel A:

Rapport fra karakterpanel A: UHRs karakterundersøkelse 2013: Rapport fra karakterpanel A: De 5- og 6-årige profesjonsstudiene i Medisin Ernæring Odontologi Psykologi Desember 2013 Universitets- og høyskolerådets karakterundersøkelse

Detaljer

UNIVERSITETS-OG HØGSKOLERÅDET

UNIVERSITETS-OG HØGSKOLERÅDET UNIVERSITETS-OG HØGSKOLERÅDET The Norwegian Association of Higher Education Institutions Til dekaner/instituttledere med ansvar for BSV-utdanninger Deres referanse: Vår rekranse: Vår dato: 13/59-11 10.05.2013

Detaljer

FOKUS PÅ PRAKSISSTUDIER OG KVALITETSSIKRING AV PRAKSIS

FOKUS PÅ PRAKSISSTUDIER OG KVALITETSSIKRING AV PRAKSIS FOKUS PÅ PRAKSISSTUDIER OG KVALITETSSIKRING AV PRAKSIS Komparativ kartlegging og analyse av de av HiOs heltids bachelorstudier som har ekstern, veiledet praksis som krav i rammeplan. Av høgskolelektor

Detaljer

KARAKTERUNDERSØKELSE I HELSE- OG SOSIALFAG 2013. Karakterkonferansen 24.10.2014 Per Manne

KARAKTERUNDERSØKELSE I HELSE- OG SOSIALFAG 2013. Karakterkonferansen 24.10.2014 Per Manne KARAKTERUNDERSØKELSE I HELSE- OG SOSIALFAG 2013 Karakterkonferansen 24.10.2014 Per Manne Analysegruppen 2013 2014 Gunnar Bendheim, HiST Svein Gladsø, NTNU Grete Lysfjord, UiN Per Manne, NHH (leder) Kirsti

Detaljer

Rapport Karakterpanel teknologiske fag

Rapport Karakterpanel teknologiske fag Rapport Karakterpanel teknologiske fag Periode: Våren 2005 og høsten 2005 Bakgrunn I rapporten fra karakterpanelet for teknologiske fag for perioden høst 2003, vår 2004, og høst 2004 er det gitt en oversikt

Detaljer

Oppsummering og avslutning av nasjonal prosess for gjennomgang og «Revisjon av farmasiutdanningene i Norge» - oppfølging av Meld St 13 (2011-2013)

Oppsummering og avslutning av nasjonal prosess for gjennomgang og «Revisjon av farmasiutdanningene i Norge» - oppfølging av Meld St 13 (2011-2013) Oppsummering og avslutning av nasjonal prosess for gjennomgang og «Revisjon av farmasiutdanningene i Norge» - oppfølging av Meld St 13 (2011-2013) Innledning UHRs fagstrategiske organ Nasjonalt profesjonsråd

Detaljer

Felles forståelse av det nye karaktersystemet - etablering av referansepaneler

Felles forståelse av det nye karaktersystemet - etablering av referansepaneler Vår dato: Vår referanse: 05.01.2004 03/117-6 Deres dato: Deres referanse: De nasjonale fakultetsmøtene Saksbehandler: Guri Bakken Felles forståelse av det nye karaktersystemet - etablering av referansepaneler

Detaljer

Virksomhetsrapport 2011

Virksomhetsrapport 2011 Virksomhetsrapport 2011 s styre 26.04.2012 Innhold 1 Forord... 4 2 Saker styret har arbeidet med i 2011... 5 UHRs strategi for 2011-2014... 5 3 Myndighets- og samfunnskontakt/ Samspill med samfunnsaktører...

Detaljer

NSOs innspill til stortingsmeldingen om utdanning for velferdstjenestene

NSOs innspill til stortingsmeldingen om utdanning for velferdstjenestene Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no NSOs innspill til stortingsmeldingen om utdanning for velferdstjenestene Vedtatt av NSOs landsstyre 28. november

Detaljer

Sted: Blindern, Lucy Smiths hus, 10 et. Rådssalen kl. 09.00-15.00. Fredag 22. november 2013

Sted: Blindern, Lucy Smiths hus, 10 et. Rådssalen kl. 09.00-15.00. Fredag 22. november 2013 Det odontologiske fakultet Nasjonalt fakultetsmøte 2013 Universitetet i Oslo Nasjonalt fakultetsmøte i odontologiske fag 2013 Sted: Blindern, Lucy Smiths hus, 10 et. Rådssalen kl. 09.00-15.00. Fredag 22.

Detaljer

Sosialfaglig kompetanse

Sosialfaglig kompetanse Sosialfaglig kompetanse En analyse av arbeidsrapporter fra BSVutdanningene Erik Christopher Gundersen Høgskolen i Oslo og Akershus Småskrift 2014 nr 2 Opplag trykkes etter behov, aldri utsolgt HiOA, Læringssenter

Detaljer

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 2013 Høgskolen i Sør-Trøndelag HS-V-19/14 Kvalitetsrapport HiST 2013 1.06.2014 1 Innhold 1 INNLEDNING... 5 1.1 OM KVALITETSRAPPORTEN... 5 1.1.1 NØKKELTALL... 5 1.1.2 GODE RESULTAT... 6

Detaljer

RAPPORT 2013:4 Ikke «Hel(t)-Fe(i)l»? Evaluering av implementeringen av fellesemne ved det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø

RAPPORT 2013:4 Ikke «Hel(t)-Fe(i)l»? Evaluering av implementeringen av fellesemne ved det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø RAPPORT 2013:4 Ikke «Hel(t)-Fe(i)l»? Evaluering av implementeringen av fellesemne ved det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø Margrete Gaski Tittel: Ikke «Hel(t)-Fe(i)l»? Evaluering

Detaljer

Litt historie og noen refleksjoner

Litt historie og noen refleksjoner Skikkethetsvurderingsordningen en halvhjertet affære? Litt historie og noen refleksjoner ved Trine Grønn, seniorrådgiver, UHR fhv fysioterapeut (men fortsatt autorisert), sosiolog, tidl. dekan for helsefag

Detaljer

Praktisk øving i tannhelseutdanningene i Norge. En sammenligning av ulike studiemodeller. Mari Elken, Trude Røsdal, Siri Aanstad og Joakim Caspersen

Praktisk øving i tannhelseutdanningene i Norge. En sammenligning av ulike studiemodeller. Mari Elken, Trude Røsdal, Siri Aanstad og Joakim Caspersen Praktisk øving i tannhelseutdanningene i Norge En sammenligning av ulike studiemodeller Mari Elken, Trude Røsdal, Siri Aanstad og Joakim Caspersen Rapport 12/2015 Praktisk øving i tannhelseutdanningene

Detaljer

SPS ARBEIDSNOTAT 1/2011. Praksis og teori. En undersøkelse blant undervisningspersonalet ved fem profesjonsutdanninger

SPS ARBEIDSNOTAT 1/2011. Praksis og teori. En undersøkelse blant undervisningspersonalet ved fem profesjonsutdanninger SPS ARBEIDSNOTAT 1/2011 Praksis og teori En undersøkelse blant undervisningspersonalet ved fem profesjonsutdanninger Ida K. R. Hatlevik, Joakim Caspersen, Kjersti Nesje og Jorunn Vindegg April 2011 Forord

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I NASJONALT PROFESJONSRÅD FOR FARMASIUTDANNING. 5. november 2010

REFERAT FRA MØTE I NASJONALT PROFESJONSRÅD FOR FARMASIUTDANNING. 5. november 2010 REFERAT FRA MØTE I NASJONALT PROFESJONSRÅD FOR FARMASIUTDANNING 5. november 2010 HiNT, Namsos, Deltagerliste Delegater Institusjon Kommentar Svein Haavik UiB Faglig koordinator, leder profesjonsrådet Leif

Detaljer

Realkompetanse og fritak i høyere utdanning

Realkompetanse og fritak i høyere utdanning Notat 5/2012 Realkompetanse og fritak i høyere utdanning Resultater fra en nasjonal undersøkelse i 2011 Realkompetanse og fritak i høyere utdanning Resultater fra en nasjonal undersøkelse i 2011 Randi

Detaljer

Nasjonalt fagråd for gresk og latin

Nasjonalt fagråd for gresk og latin 1 Nasjonalt fagråd for gresk og latin 4. mai 2009, Universitetet i Agder Til stede: Vibeke Roggen, UiO (leder) Gjert Vestrheim, UiB Staffan Wahlgren, NTNU Synnøve des Bouvrie, UiT Henny Fiskå Hägg, UiA

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat Møtedato: 11.-12. oktober 2010 Møtested: Handelshøgskolen i Bodø Saksnr.: 10/18 NRØA-leder Iver Bragelien ønsket velkommen til NRØA-møtet, og

Detaljer

,z UNIVERSITETET I OSLO

,z UNIVERSITETET I OSLO 0,z UNIVERSITETET I OSLO DET ODONTOLOGISKE FAKULTET Til adressater i henhold til vedlagt liste Universitets- og høgskolerådet > Q i Z) wto > I _ 0R Saksnr. QO S j Dok.nr. Dato : 22.01.2008 Deres ref.:

Detaljer

INFORMASJON EKSTERN PRAKSIS TILRETTELEGGING AV VEILEDNING

INFORMASJON EKSTERN PRAKSIS TILRETTELEGGING AV VEILEDNING INFORMASJON OM EKSTERN PRAKSIS OG TILRETTELEGGING AV VEILEDNING FOR BACHELOR I BARNEVERN, SOSIALT ARBEID OG VERNEPLEIE Fra Høgskolen i Lillehammer 1 INNLEDNING Hensikten med dette heftet er å gi informasjon

Detaljer

Kvalitet i praksis. Oppfatninger om kvalitet blant praksisveiledere. Joakim Caspersen Asbjørn Kårstein

Kvalitet i praksis. Oppfatninger om kvalitet blant praksisveiledere. Joakim Caspersen Asbjørn Kårstein Kvalitet i praksis Oppfatninger om kvalitet blant praksisveiledere Joakim Caspersen Asbjørn Kårstein Rapport 14/2013 Kvalitet i praksis Oppfatninger om kvalitet blant praksisveiledere Joakim Caspersen

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Universitetet i Bergen. Februar 2014

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Universitetet i Bergen. Februar 2014 Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Universitetet i Bergen Februar 2014 Institusjon: Universitetet i Bergen Dato for vedtak: 13.2.2014 Sakkyndige: professor Kari Fasting, Norges

Detaljer

Tverrprofesjonell samhandling. Utvikling av nettbaserte tema innan velferdsutdanning

Tverrprofesjonell samhandling. Utvikling av nettbaserte tema innan velferdsutdanning TPS-prosjektet: Tverrprofesjonell samhandling. Utvikling av nettbaserte tema innan velferdsutdanning Statusrapport pr. januar 2015 Prosjektgruppe: Gerd Bjørke, Høgskolen Stord/Haugesund Bente Kvilhaugsvik,

Detaljer

Administrativ informasjon ved gjennomføring av praksisstudier

Administrativ informasjon ved gjennomføring av praksisstudier Høgskolen i Sør-Trøndelag Administrativ informasjon ved gjennomføring av praksisstudier Avdeling for helse- og sosialfag Praksiskontoret AHS - praksiskontor-ahs@hist.no Revidert august 2013 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Før styremøtet settes, vil det bli holdt et miniseminar på inntil 30 min) om MOOC.

Før styremøtet settes, vil det bli holdt et miniseminar på inntil 30 min) om MOOC. Dato: 19. november 2013 MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet A 319, Administrasjonsbygget, Breivika Møtedato: 28.11.2013 Tidspunkt: 10:30 16.30 Før styremøtet settes, vil det

Detaljer

HVA ER GOD KVALITET I UTDANNING I 2020?

HVA ER GOD KVALITET I UTDANNING I 2020? HVA ER GOD KVALITET I UTDANNING I 2020? Til: Fra: UHRs styre Utdanningsutvalget Utdanningsutvalget besluttet på møtet 7. februar 2012 å lage et framtidsrettet dokument til UHRs styre om kvalitet i høyere

Detaljer

Prosjekt Kvalitet i praksisstudiene Kortform: Praksisprosjektet

Prosjekt Kvalitet i praksisstudiene Kortform: Praksisprosjektet Prosjekt Kvalitet i praksisstudiene Kortform: Praksisprosjektet Status september 2014 Oppdrag til UHR fra KD, ledd i oppfølgingen av Samspillsmeldingen (Meld St nr 13 (2011-2012) Utdanning for velferd.

Detaljer

STUDIEPLAN. for audiografutdanning Bachelor. Program for audiografutdanning Avdeling for helse- og sosialfag Høgskolen i Sør-Trøndelag 2005

STUDIEPLAN. for audiografutdanning Bachelor. Program for audiografutdanning Avdeling for helse- og sosialfag Høgskolen i Sør-Trøndelag 2005 STUDIEPLAN for audiografutdanning Bachelor Program for audiografutdanning Avdeling for helse- og sosialfag Høgskolen i Sør-Trøndelag 2005 2 Studieplan godkjent av Høgskolestyret 22. mai 2002 Revidert 2.juni

Detaljer