UNIVERSITETS-OG HØGSKOLERÅDET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UNIVERSITETS-OG HØGSKOLERÅDET"

Transkript

1 UNIVERSITETS-OG HØGSKOLERÅDET The Norwegian Association of Higher Education Institutions Til dekaner/instituttledere med ansvar for BSV-utdanninger Deres referanse: Vår rekranse: Vår dato: 13/ Invitasjon til deltakelse i UHR-prosjektet Sosialfaglig kompetanse og BSV-utdanningene. Oppdragsbeskrivelse. UHR, ved NRHS-AU, har tatt ansvar for nasjonal koordinering og gjennomføring av et SAKprosjekt (samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon) som angår utdanningene til barnevernspedagog, sosionom og vernepleier og deres samarbeidspartnere i yrkesfeltet. Prosjektplanen er utviklet av NRHS-AU og godkj ent av Kunnskapsdepartementet (KD). Prosjektet vil gå over 2 år. Første del er en kartleggings- og utredningsdel som skal gjennomføres som to parallelle prosesser i 2013: en nedenifra og opp-prosess, der alle UH-institusjoner med en eller flere av de aktuelle utdanningene, med dette inviteres til å delta. Det forutsettes at man involverer representanter for samarbeidende velferdstjenester lokalt i arbeidet en forskningsbasert prosess, i form av et oppdrag til Senter for profesjonsstudier (SPS) om to forskningsprosjekter som skal bidra til utviklingen av en bred kunnskapsplattform for videre diskusjoner og arbeid med kvalitet og relevans i BSV-utdanningene. Andre del, i 2014, vil bestå av å gi støtte til lokalt initierte SAK-prosjekter som bygger videre på den kunnskapen og de erfaringene og debattene som del 1 av prosjektet har løftet fram. NRHS-AU har oppnevnt en prosjektgruppe bestående av dekaner og instituttledere med ansvar for en eller flere av de aktuelle utdanningene. Denne ledes av dekan Ketil Jarl Halse, Høgskulen i Volda. Medlemmer og observatører i NRHS utgjør referansegruppen for prosjektet. Referansegruppen hadde sitt første møte den 24.april, som del av rådsmøtet til NRHS. Her ble prosjektplanen gjennomgått, og forslaget til oppdragsbeskrivelse og mandat for arbeidet som skal gjøres i lokale, UH-ledete arbeidsgrupper ble behandlet. Prosjektets innretting og forslag til opplegg for stor lokal medvirkning, fikk god mottakelse i referansegruppen. Det arbeides med å finne en god løsning for å sikre at arbeidsgiversiden og styringslinjen med ansvar for kvalitet og kompetanse i helse- og velferdstjenestene, har løpende dialog med prosjektet gjennom iimspill og annen medvirkning, ut over deltakelse i referansegruppen. SPS er i gang med sine delprosjekter, så nå gjelder det å få satt i gang den aktiviteten som skal styres av de 16 involverte UH-institusjonene! Under følger oppdragsbeskrivelsen prosjektgruppen ønsker at hver av utdanningsinstitusjonene vil ta positivt imot. Postadresse: Telefon: Saksbehandler: Pilestredet 46 B «Sbr_Navn» NO-0167 Oslo «Sbr_ » Org.no: Telefon: «Sbr_Tlf»

2 Oppdragsbeskrivelse til faglig ledelse ved UH-institusjonene med sosialfaglige profesjonsutdanninger UHR/NRHS inviterer med dette den faglige ledelsen ved de 16 aktuelle høgskolene og universitetenel til å delta i sosialfagprosjektet gjennom å ta ansvar for følgende oppgaver: I samarbeid med prosjektgruppen, bidra til å spre informasjon lokalt og regionalt om det nasjonale sosialfagprosjektet på en slik måte at prosjektets hensikt og mål kan forutsettes kjent og forstått i relevante fagmiljø og deres samarbeidspartnere i praksisfeltet lokalt. Motivere til høy deltakelse fra faglig tilsatte ved de aktuelle utdanningsprogrammene i en survey-undersøkelse som Senter for profesjonsstudier (SPS) ved Hi0A vil gjennomføre i perioden juni-august Høy deltakelse i surveyundersøkelsen er en forutsetning for å få et datamateriale som er egnet for videre analyser (se beskrivelse av dette del-prosjektet, vedlagt prosjektplanen) - Det vil komme en henvendelse til ledelsen/administrasjonen ved hver av de 35 utdanningsprogrammene om kort tid, med spørsmål om bistand til å sette opp epostlister med de respondentene SPS ønsker skal delta i surveyundersøkelsen Organisere og gjennomføre et institusjonsbasert, lokalt forankret kartleggings- og utredningsarbeid, med deltakelse fra samarbeidspartnere i praksisfeltet. Konkret skal dette gjøres ved å etablere en tverrprofesjonelt sammensatt arbeidsgruppe enten internt ved egen institusjon, der det ligger til rette for det, eller i samarbeid med annen eller andre institusjoner. Mandat for arbeidet i disse gruppene følger som vedlegg til dette invitasjonsbrevet. Her følger først noen føringer for hvordan prosjektet ønsker at faglig ledelse ved institusjonene vil arbeide med etablering av disse arbeidsgruppene: Prosjektet ber faglig ledelse ved de inviterte institusjonene om å ta ansvar for etablering av lokale, UH-ledete arbeidsgrupper som involverer minst to, og helst tre, av fagmiljøene knyttet til barnevernspedagogutdanningene, sosionomutdanningene og vernepleierutdanningene2 14 av de 16 UH-institusjoner som blir invitert inn i prosjektet, har to eller flere av de aktuelle utdanningsprogrammene. Her kan man da velge å legge opp til enten en intern prosess i egen institusjon, eller en prosess i samarbeid med andre aktuelle høgskoler eller universitet for å få større faglig bredde i arbeidsgruppen Dersom det påløper reisekostnader for deltakere i arbeidsgruppene for å få til ønsket tverrprofesjonell deltakelse, vil disse bli dekket av prosjektet, etter søknad Høgskolen i Molde og Høgskolen i Nord-Trøndelag har kun vernepleierutdanning av de tre store grunnutdanningene. Disse høyskolene oppfordres til å søke samarbeid med en annen UH-institusjon med en eller begge av de andre utdanningsprogrammene, slik at arbeidsgruppen de deltar i blir tverrprofesjonell Fagmiljø tilknyttet sosialfaglige master- og ph.d.-program ved institusjonen selv eller ved samarbeidende institusjon, bør være representert i arbeidsgruppene Arbeidsgruppene skal ha med minst to representanter fra ulike deler av praksisfeltet som utdanningene samarbeider med om utdanning og praksisstudier, og minst en studentrepresentant 2 Se vedlegg 2 for oversikt over utdanningenes fordeling på UH-institusjonene Velferdsfaglige fagmiljø der man har, eller har hatt, tilbud om bachelorgrad i velferdsfag, bør inviteres med i arbeidet

3 Framdriftsplan i prosjektet for de UH-ledete arbeidsgruppene Oppnevning og etablering av arbeidsgruppene bør skje så raskt som mulig, slik at man kan planlegge for oppstart av et målrettet arbeid i gruppene fra slutten av august Hver gruppe skal ha oppnevnt en leder, og det må settes av tid til deltakelse i gruppene. Lederne for alle de UH-ledete arbeidsgruppene er invitert til et kickoff-møte sammen med prosjektgruppen den 28. august 2013 på Gardermoen. Det er vesentlig at alle arbeidsgruppene er representert denne dagen, og helst ved oppnevnt gruppeleder. Arbeidsgruppenes rapporter skal leveres oppdragsgiver lokalt/regionalt og videresendes UHR/prosjektkoordinator innen 15. november Tidsrammen er stram, men både ressursmessig og faglig er det et poeng ikke å la arbeidet pågå for lenge: Det skal leveres en kortfattet rapport som skal få fram hva gruppene har kommet fram til er det essensielle, ut fra de spørsmålene som er stilt i mandatet. Etter hvert som rapportene fra UH-gruppene kommer inn, blir de gjort tilgjengelige for Senter for profesjonsstudier (SPS). SPS vil sammenstille dette materialet med annet materiale samlet inn gjennom SPS-prosjektene. På den måten vil SPS bidra til et bredest mulig kunnskapsgrunnlag for det videre arbeidet i fase 2 av prosjektet Det avholdes en åpen dialogkonferanse den 9. januar 2014 på Gardermoen som oppsummerer funn og konklusjoner fra arbeidsgruppenes rapporter og funn fra SPSprosjektene, og som drøfter forslag til hvordan dette materialet kan bidra til igangsetting av sosialfaglig orienterte SAK-prosjekter i 2014 Prosjektgruppen håper på positiv respons fra alle UH-institusjonene på denne invitasjonen, og at oppdraget er beskrevet godt nok til at arbeidet kan komme raskt i gang. Prosjektkoordinator Trine Grønn (trine. ronn uhr.no) og leder av prosjektgruppen, dekan Ketil Jarl Halse (ketil'arl.halse hivolda.no) vil være tilgjengelig for spørsmål om oppdraget. For øvrig vil hver av prosjektgruppens medlemmer ha et særlig kontakt- og oppfølgingsansvar i forhold til aktiviteten ved UH-institusjonene i sin region (se oversikt i vedlegg 2) Prosjektgruppen ber om en rask tilbakemelding på om institusjonene og utdanningene er innstilt på å gå inn i dette arbeidet, slik det er beskrevet her. Vi ber om tilbakemelding på akkurat dette, innen 24.mai Velkommen til et spennende prosjekt! Vennlig hilsen Dekan Ketil Jarl 1l4alse leder av prosjektgruppen i4"lv rine Grønn seniorrådgiver, UHR Vedlegg i dette brevet: Vedlegg 1: Mandat til de lokale UH-ledete arbeidsgruppene Vedlegg 2: Oversikt over regional kontaktperson i prosjektgruppen Vedlegg 3: Oversikt over UH-institusjoner med BSV-utdanninger Som tilleggsdokument: Prosjektplan, med oppdragsbrevet fra Kunnskapsdepartementet

4 Vedlegg 1 Mandat til de lokale, UH-ledete arbeidsgruppene Arbeidsgruppene skal arbeide med problemstillingene uavhengig av føringene i gjeldende rammeplaner Det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket skal legges til grunn for arbeidet. Det innebærer at arbeidsgruppene bruker læringsutbyttebegreper så langt det er mulig i sin beskrivelse og drøfting av «sosialfag» og «sosialfaglig kompetanse» Arbeidsgruppene anbefales å legge opp til en åpen arbeidsprosess for å sikre at man får fram lokale variasjoner i synspunkter på de spørsmål som stilles Hver av de UH-baserte arbeidsgruppene skal utarbeide en rapport på maksimum 15 sider pluss evt. vedlegg. Rapporten skal oppsummere essensen av gruppens diskusjoner og synspunkter på de temaene som alle gruppene bes om å arbeide med. En presentasjon av deltakerne i arbeidsgruppen må følge rapporten. Fem hovedtema alle lokale arbeidsgrupper bes om å arbeide med Profesjonsutdanningenes selvforståelse som sosialfaglig utdanning Gi en kort beskrivelse av hva hver av utdanningene i gruppen oppfatter som den profesjonsfaglige essensen i sitt bidrag til utvikling av studentenes sosialfaglige kompetanse. Etterspørselen etter «sosialfaglig kompetanse» og tverrfaglig samarbeid Hva mener arbeidsgruppen ligger i begrepet «sosialfaglig kompetanse»? Hvordan mener gruppen begrepet «sosialfaglig kompetanse» står i forhold til andre begreper som er i bruk, som sosialt arbeid, barnevernfaglig arbeid og vernepleiefaglig arbeid? Hva er felles, og hva skiller mellom disse begrepene, med hensyn til å bidra til å svare på etterspørselen etter mer sosialfaglig kompetanse? Mer og bedre tverrprofesjonelt samarbeid etterspørres i alle deler av helse- og velferdstjenestene, også fra profesjonsorganisasjonene. Hvilke muligheter ser utdanningene til å svare bedre på dette gjennom samarbeid om innhold og organisering av de tre utdanningene? 3. Læringsutbyttebeskrivelser som grunnlagsmateriale for dialog og samarbeid Hvilke av læringsutbyttebeskrivelsene som nå er i bruk ved hver av utdanningene, mener arbeidsgruppen er særlig relevant for utvikling av studentenes sosialfaglige kompetanse ved hver av utdanningene? Arbeidsgruppen bes om å hente inn og dele utvalgte læringsutbyttebeskrivelser fra hver av utdanningene for man legger opp til drøfting av følgende underspørsmål: Hvordan står disse utvalgte læringsutbyttebeskrivelsene per utdanningstype i forhold til hverandre i form og innhold? Hva i disse læringsutbyttebeskrivelsene synes å være felles/ av tverrfaglig relevans, og hva er særegent profesjonsfaglig? Har arbeidsgruppen forslag til nye eller omformulerte læringsutbyttebeskrivelser som kan dekke felles kompetansekrav for de tre utdanningsprogrammene?

5 4. Kravet om «mer robuste fag- og forskningsmiljo» på det sosialfaglige utdanningsområdet Hvordan forstår deltakerne «robust», og hva mener arbeidsgruppen er suksesskriteriene for et mer robust fag- og forskningsmiljø på det sosialfaglige utdanningsområdet? Kan representantene for utdanningene og praksisfeltet i arbeidsgruppen enes om en prioritert liste over tiltak som vil ha avgjørende betydning for arbeidet med å styrke utdanningenes sosialfaglige kvalitet og relevans? 5. Det profesjonsfaglige selvbildet 10 år fra nå 10 år fra nå: Hva mener arbeidsgruppen bør kjennetegne en god sosionom? en god barnevernspedagog? en god vernepleier? en god sosialarbeider? Gruppen bes om åfå fram både det man er enige om og det man ser forskjellig på når det gjelder disse utdanningenes sosialfaglige profil, enten det er innad i samme utdanning, mellom utdanningene, sett fra praksisfeltet eller fra studentenes ståsted

6 Vedlegg 2 Deltakere i prosjektgruppen med oversikt over fordelingen av kontakt- og oppfølgingsansvar Medlem av ros'ekt ru en dekan Ketil Jarl Halse, Høgskulen i Volda dekan Dag Jenssen, Høgskolen i Oslo og Akershus da..enssen hioa.no studieleder Terje Grøndahl, Høgskolen i Østfold ter'e. Trondahl dhiofno dekan Hanne Thommesen, Universitetet i Nordland hanne.thommesen uin.no instituttleder Svanaug Fjær, Universitetet i Stavanger svanau.f er uis.no professor Edgar Marthinsen, Høgskole i Sør- Trøndelag ed,ar.marthinsen hist.no Kontakt- o o føl in sansvar for Høgskulen i Volda; Høgskolen i Bergen; Høgskolen i Molde; Hø skolen i Sogn og F'ordane Høgskolen i Oslo og Akershus; Diakonhjemmet Høgskole, Oslo; Hø skolen i Telemark Høgskolen i Østfold; Høgskolen i Lillehammer Universitetet i Nordland; Høgskolen i Finnmark; Ho skolen i Harstad; Universitetet i Stavanger; Diakonhjemmet Høgskole, Sandnes; Universitetet i A der Høgskolen i Sør-Trøndelag; Hogskolen i Nord-Trøndelag Oversikt over fordelin en av BSV-utdannin er vernepleier Barnevernspedagog 1 Diakonhjemmet høgskole, Oslo og Sandnes 2 Høgskolen i Bergen 3 Høgskolen i Finnmark 4 Høgskolen i Harstad 5 Høgskolen i Lillehammer 6 Høgskolen i Molde 7 Høgskolen i Nord-Trøndelag 8 Høgskolen i Oslo og Akershus 9 Høgskolen i Sogn og Fjordane 10 Høgskolen i Sør-Trøndelag 11 Høgskolen i Telemark 12 Høgskolen i Volda 13 Høgskolen i Østfold 14 Universitetet i Agder 15 Universitetet i Nordland 16 Universitetet i Stavanger sosionom velferdsviter antall studieprogram per utdanningstype

Sosialfaglig kompetanse

Sosialfaglig kompetanse Sosialfaglig kompetanse En analyse av arbeidsrapporter fra BSVutdanningene Erik Christopher Gundersen Høgskolen i Oslo og Akershus Småskrift 2014 nr 2 Opplag trykkes etter behov, aldri utsolgt HiOA, Læringssenter

Detaljer

Referat NRHS-AU. Saksliste

Referat NRHS-AU. Saksliste NRHS-AU Medlemmer: Kristin Ravnanger, leder Ketil Jarl Halse, nestleder Nina Waaler Borgunn Ytterhus Heidi Kapstad Anne Beate Båtnes Eirik Aldrin Fra UHRs sekretariat: Tor Rynning Torp Trine Grønn Forfall:

Detaljer

Prosjekt Kvalitet i praksisstudiene Kortform: Praksisprosjektet

Prosjekt Kvalitet i praksisstudiene Kortform: Praksisprosjektet Prosjekt Kvalitet i praksisstudiene Kortform: Praksisprosjektet Status september 2014 Oppdrag til UHR fra KD, ledd i oppfølgingen av Samspillsmeldingen (Meld St nr 13 (2011-2012) Utdanning for velferd.

Detaljer

UHR-prosjektet FELLES INNHOLD i de helse- og sosialfaglige profesjonsutdanningene

UHR-prosjektet FELLES INNHOLD i de helse- og sosialfaglige profesjonsutdanningene UHR-prosjektet FELLES INNHOLD i de helse- og sosialfaglige profesjonsutdanningene Prosjektrapport levert KD 1. juni 2015 1 Innhold Sammendrag... 3 Om den videre prosessen, etter at UHR har oversendt KD

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 14/6199 15/3-3 23.03.2015

Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 14/6199 15/3-3 23.03.2015 Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 14/6199 15/3-3 23.03.2015 NOU 2014: 14 Fagskolen et attraktivt utdanningsvalg - høringssvar fra UHR Vi viser

Detaljer

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren «Styring og ledelse handler om å ta samfunnsoppdraget

Detaljer

Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag. Sidsel Øiestad Grande og Rønnaug H.

Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag. Sidsel Øiestad Grande og Rønnaug H. Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag Sidsel Øiestad Grande og Rønnaug H. Lyckander, HiOA Jarle Landro og Klara Rokkones, NTNU Forord Prosjektgruppen kan se tilbake

Detaljer

39/15 (V) Nytt universitet i Midt-Norge Arkivsak-dok. 14/00799-30 Arkivkode. 010 Saksbehandler Beate Aspdal

39/15 (V) Nytt universitet i Midt-Norge Arkivsak-dok. 14/00799-30 Arkivkode. 010 Saksbehandler Beate Aspdal 39/15 (V) Nytt universitet i Midt-Norge Arkivsak-dok. 14/00799-30 Arkivkode. 010 Saksbehandler Beate Aspdal Saksgang Møtedato Saknr 1 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag 25.06.2015 39/15 Forslag til

Detaljer

Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9

Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 Rapport IS-XXXX Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 Utredning av forholdet mellom utdanningskravene i kapittel 9 og kompetansesituasjonen ved bruk av tvang

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Kunnskapsministeren 14/2719-08.10.14

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Kunnskapsministeren 14/2719-08.10.14 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Igic;(1L't Kunnskapsministeren Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/2719-08.10.14 Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning - avklaringer og presiseringer i oppfølgingen

Detaljer

Oppsummering av Samarbeidskonferansen

Oppsummering av Samarbeidskonferansen Oppsummering av Samarbeidskonferansen mellom NAV og utdanningssektoren 7-8 november 2011 Bilde fra Soria Moria // Oppsummering av Samarbeidskonferansen Innhold Kjære leser 3 program 4 Nye arbeidsformer

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

HiOA underveis mot strategiske mål?

HiOA underveis mot strategiske mål? HiOA underveis mot strategiske mål? Ekstern underveisevaluering av styring og ledelse, faglig og administrativ organisering, Høgskolen i Oslo og Akershus Kyrre Lekve, Svein Kyvik, Bjørn Stensaker, Agnete

Detaljer

OPPDRAG TIL STATLIGE HØYERE UTDAN NIN GSIN STITUSJON ER: IN NSPILL TIL ARBEIDET MED FRAMTIDIG STRUKTUR I UNIVERSITETS- OG HØYSKOLESEKTOREN

OPPDRAG TIL STATLIGE HØYERE UTDAN NIN GSIN STITUSJON ER: IN NSPILL TIL ARBEIDET MED FRAMTIDIG STRUKTUR I UNIVERSITETS- OG HØYSKOLESEKTOREN 9 f DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT ':'_' 'j Kunnskapsministeren Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/2719-26.05.14 OPPDRAG TIL STATLIGE HØYERE UTDAN NIN GSIN STITUSJON ER: IN NSPILL TIL ARBEIDET

Detaljer

SPS ARBEIDSNOTAT 1/2011. Praksis og teori. En undersøkelse blant undervisningspersonalet ved fem profesjonsutdanninger

SPS ARBEIDSNOTAT 1/2011. Praksis og teori. En undersøkelse blant undervisningspersonalet ved fem profesjonsutdanninger SPS ARBEIDSNOTAT 1/2011 Praksis og teori En undersøkelse blant undervisningspersonalet ved fem profesjonsutdanninger Ida K. R. Hatlevik, Joakim Caspersen, Kjersti Nesje og Jorunn Vindegg April 2011 Forord

Detaljer

Folkehelse - fra plan til praksis

Folkehelse - fra plan til praksis Folkehelse - fra plan til praksis En prosjekt- og erfaringsoppsummering Hans Donali Tilset, Gudveig Gjøsund NTNU Samfunnsforskning Juni 2015 ii TITTEL gh RAPPORT Studio Apertura Postadresse: 7491 Trondheim

Detaljer

MØTEINNKALLING Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning

MØTEINNKALLING Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning Dato: 30.3.2014 Arkiv: 2015/01253 MØTEINNKALLING Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning Møtedato: 10.4.2015 Tid: Kl.09:00 11:00 Sted: Øya Helsehus, 7.etg., møterom 1. Deltakere: Rolf Windspoll

Detaljer

Oppsummering og avslutning av nasjonal prosess for gjennomgang og «Revisjon av farmasiutdanningene i Norge» - oppfølging av Meld St 13 (2011-2013)

Oppsummering og avslutning av nasjonal prosess for gjennomgang og «Revisjon av farmasiutdanningene i Norge» - oppfølging av Meld St 13 (2011-2013) Oppsummering og avslutning av nasjonal prosess for gjennomgang og «Revisjon av farmasiutdanningene i Norge» - oppfølging av Meld St 13 (2011-2013) Innledning UHRs fagstrategiske organ Nasjonalt profesjonsråd

Detaljer

Virksomhetsrapport 2011

Virksomhetsrapport 2011 Virksomhetsrapport 2011 s styre 26.04.2012 Innhold 1 Forord... 4 2 Saker styret har arbeidet med i 2011... 5 UHRs strategi for 2011-2014... 5 3 Myndighets- og samfunnskontakt/ Samspill med samfunnsaktører...

Detaljer

Teknologi og realfag - Bærebjelker i kunnskapssamfunnet

Teknologi og realfag - Bærebjelker i kunnskapssamfunnet Teknologi og realfag - Bærebjelker i kunnskapssamfunnet Rapport om implementering av ny rammeplan for ingeniørutdanning, SAK- samarbeid, arbeidsdeling og faglig konsentrasjon innenfor høyere teknologisk

Detaljer

Redegjørelse for studiekvalitetsarbeidet ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Redegjørelse for studiekvalitetsarbeidet ved Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering Redegjørelse for studiekvalitetsarbeidet ved Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus www.hioa.no

Detaljer

Evaluering av forsøk med fagutvikling av sosiale tjenester i utvalgte NAV-kontor. av Ingebjørg Skarpaas og Knut Fossestøl

Evaluering av forsøk med fagutvikling av sosiale tjenester i utvalgte NAV-kontor. av Ingebjørg Skarpaas og Knut Fossestøl Evaluering av forsøk med fagutvikling av sosiale tjenester i utvalgte NAV-kontor av Ingebjørg Skarpaas og Knut Fossestøl AFI-rapport 7/2012 ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS RAPPORTSERIE THE WORK RESEARCH

Detaljer

Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger.

Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger. Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger. 1 Innledning Som et ledd i prosessen med å heve kvaliteten på lærerutdanningene

Detaljer

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Til Medlemmer av Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Observatører i Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Kopi til Varamedlemmer i Nasjonalt råd for teknologisk

Detaljer

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning. REFERAT NRT-møte 2/10 20. - 21. oktober, Høgskolen i Østfold

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning. REFERAT NRT-møte 2/10 20. - 21. oktober, Høgskolen i Østfold Nasjonalt råd for teknologisk utdanning REFERAT NRT-møte 2/10 20. - 21. oktober, Høgskolen i Østfold Deltagerliste, se vedlegg 1 Program, se vedlegg 2 SAKLISTE: NRT-sak 19/10 Godkjenning av innkalling

Detaljer

Referat fra møte i Nasjonalt råd for lærerutdanning 9. og 10. februar 2009 Arrangør: Høgskolen i Sør-Trøndelag

Referat fra møte i Nasjonalt råd for lærerutdanning 9. og 10. februar 2009 Arrangør: Høgskolen i Sør-Trøndelag Referat fra møte i Nasjonalt råd for lærerutdanning 9. og 10. februar 2009 Arrangør: Høgskolen i Sør-Trøndelag Rådsmøtet ble avviklet ved Radisson SAS Royal Garden Hotel. Tidsrammen var mandag 9. februar

Detaljer

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Helsedirektoratet Rapport Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Rambøll Besøksadr.:

Detaljer

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Prosjektrapport nr. 12/2002 Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Jens Kristian Fosse og Hans Kjetil Lysgård Tittel Kompetanseutvikling i utkantkommuner lokal mobilisering

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Kvalitets og læringsmiljøutvalget KLU 14/15 24.03.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Kvalitets og læringsmiljøutvalget KLU 14/15 24.03.2015 Universitetet i Stavanger Kvalitets og læringsmiljøutvalget Utvalg Utvalgssak Møtedato Kvalitets og læringsmiljøutvalget KLU 14/15 24.03.2015 KLU 14/15 Godkjenning av innkalling til møtet 24. mars 2015

Detaljer