Presentasjoner i konferanse om fagskoleråd 16. november 2009, Hotell Bristol, Oslo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Presentasjoner i konferanse om fagskoleråd 16. november 2009, Hotell Bristol, Oslo"

Transkript

1 Presentasjoner i konferanse om fagskoleråd 16. november 2009, Hotell Bristol, Oslo Side 2: Fagskolerådet Fagskolenes stemme ved forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland, Kunnskapsdepartementet Side 8: Universitets- og høgskolerådet Presentasjon av rådets organisering og virksomhet ved Guri Bakken, underdirektør i Universitets- og høgskolerådet Side 25: Samarbeidsrådet for yrkesopplæring Formål, erfaringer og oppgaver framover ved Rolf Jørn Karlsen, nestleder i Samarbeidsrådet for yrkesopplæring Side 36: Diversiteten i fagskolesektoren Nytten av et råd ved Tove Blytt Holmen, avdelingsdirektør i NOKUT Side 47: Ansvarsforhold i fagskolesektoren Forslag om et interimråd ved Bjørn R. Stensby, seniorrådgiver i Kunnskapsdepartementet

2 Fagskolerådet - fagskolenes stemme Konferanse om fagskoleråd Statsråd Tora Aasland 16. november 2009

3 Hvorfor fagskoleråd? Mange aktører samling gir en tydeligere stemme Nesten 100 skoler Fire tilbyderorganisasjoner Rundt studenter Mange utfordringer samling gir større gjennomslagskraft 2 Kunnskapsdepartementet

4 Beslutningsgrunnlag Karlsen-utvalget NOU 2008:18 Fagopplæring for framtida anbefalte et fagskoleråd som vurderer kompetansebehov i arbeidslivet gir råd om utdanningstilbud som bør få støtte Melding til Stortinget: Utdanningslinja Arbeidsmarkedets behov Rådgivningsrolle Ansvaret til fylkeskommunene fra 2010 Fylkeskommunen vurderer hvem som får støtte 3 Kunnskapsdepartementet

5 Utfordringer Frihetsgrad og styringsvirkemidler Etter loven langt større frihetsgrad enn andre skoletyper (særlig de private fagskolene) Regulert på tre måter Rammer for utdanningstypen i fagskoleloven og godkjenningsforskriften. Kvalitetssikring av utdanningen (NOKUT) Økonomisk tilskudd til enkelte utdanninger. Konsekvenser for Fagskolerådets organisering SRY-modellen? UHR-modellen? 4 Kunnskapsdepartementet Foto: colourbox.no

6 Utfordringer (2) Utfordring å utvikle et FR som kan tale på vegne av hele sektoren. Store variasjoner Offentlige og private skoler Ulik lengde på utdanningene Broket studentmasse Ingen egen studentorganisasjon 5 Kunnskapsdepartementet

7 Prosessen videre Selvstendighet Den enkelte tilbyders ansvar Fagskolesektoren må selv definere hva et fagskoleråd skal være Studentorganisasjon Målet vårt her enighet om et interimråd Kunnskapsdepartementet vil støtte et fremtidig råd med en sekretær på full stilling 6 Kunnskapsdepartementet

8 Universitets- og høgskolerådet Presentasjon av rådets organisering og virksomhet Guri Bakken

9 Formelle forhold UHR er et samarbeidsorgan for institusjonene under lov om universiteter og høgskoler Samarbeidet griper ikke inn i institusjonenes myndighetsområde slik det er fastlagt i lov og reglement UHR skal være et bindeledd mellom universitets- og høgskolesektoren i Norge og det internasjonale forsknings- og utdanningsmiljø

10 Aktiviteter på vegne av fellesskapet Statsbudsjettet Kopinor Realfagssatsing og rekruttering HF-strategi for forskning Bolognaprosessen: Kvalifikasjonsrammeverk Karakterskala Lærerutdanning

11 Forvaltningsoppgaver Kvinner i forskning Publiseringsutvalg Lærebokutvalg Professoropprykk Karakterstatistikker

12 Koordinerende virksomhet Organisasjonsutvikling Rektorskole Dekanskole Direktørskole Fagseminar Publisering Karakterbruk Kvinner i forskning Etikk og korrupsjon Administrative fellesløsninger Saksbehandlings- og arkivprosjekt Mal for rapportering av studiepoeng

13 Organisasjonskart for Universitets- og høgskolerådet Representantskapet Fagstrategiske enheter Nasjonale fakultetsmøter Samfunnsvitenskap Historisk-filosofisk Realfag Juridiske fag Odontologi Dekanmøtet i medisin Nasjonale råd for Helse- og sosialfagutd. Lærerutdanning Teknologisk utdanning Økonomisk-adm. utd Profesjonsråd for Psykologutdanning Farmasiutdanning Designutdanning Arkitektur Styret Sekretariatet Kvinner i forskning Administrasjonsutvalget Forskningsutvalget Utdanningsutvalget Forhandlingsutvalget Biblioteksutvalget Museumsutvalget Lærebokutvalget Publiseringsutvalget Analysegruppe nasjonale fagråd under de fagstrategiske enhetene Oppdatert per 7. februar 2008

14 Representantskapet Alle rektorer Alle direktører (eller representant med tilsvarende oppgaver) Møter to ganger i året Velger styre Godkjenner nye institusjoner for medlemskap Vedtar budsjett og medlemskontingent Godkjenner regnskap

15 Styret 10 medlemmer 3 universitetsrektorer, hvorav 1 fra vitenskapelig høyskole 3 høyskolerektorer 1 universitetsdirektør 1 høyskoledirektør 2 studentrepresentanter Velges for 4 år om gangen, men kan ikke sitte lenger enn funksjonsperiode ved egen institusjon Forbereder representantskapsmøtene Utarbeider forslag til strategi og budsjett Behandler løpende saker Utvikler samarbeidet mellom medlemsinstitusjonene

16 Sekretariatet 17 ansatte Ledes av generalsekretær som tilsettes av styret Forbereder saker til styremøtene Håndterer administrative spørsmål Sekretærtjenester for råd og utvalg Løpende saker

17 Utvalg Administrasjonsutvalg Består av direktører (2 fra universitetene, 1 fra vitenskapelige høyskoler og 2 fra akkrrediterte høyskoler. Dette utvalget har ingen studentrepresentanter Bibliotekutvalg Består av bibliotekledere og representanter fra institusjonsledelse, totalt 10 medlemmer. Dette utvalget har ingen studentrepresentanter Forskningsutvalg Består av faglig og (forsknings)administrativ institusjonsledelse, samt studentene, totalt 10 medlemmer

18 Utvalg forts. Museumsutvalg Har representasjon fra de universitetene som har nasjonalt museumsanvar. Representanter fra museumsledelse og institusjonsledelse. Har ikke studentrepresentanter Utdanningsutvalg Har representasjon fra institusjonsledelse (pro/viserektor for utdanning eller lignende) og studieadministrativ ledelse. Har totalt 11 representanter, inkludert 2 studentrepresentanter Kvinner i forskning Lærebokutvalget

19 Nasjonale fakultetsmøter Representasjon her er fra fakultets- eller avdelingsledelse og både faglig og administrativ ledelse skal være representert Dette er primært et organ for universitetene, men vitenskapelige eller akkrediterte høyskoler kan få rett til representasjon Historisk-filosofiske fag Juridiske fag Medisin Odontologi Realfag (matematisk-naturvitenskapelige fag) Samfunnsvitenskapelige fag

20 Nasjonale råd Her har de institusjonene som gir den aktuelle utdanningen, rett til 1 representant hver Representasjon skal være på avdelingsledelsesnivå (dekan eller tilsvarende) Noen institusjoner har større representasjonsrett basert på tradisjoner Studentene er representert Rådene kan selv velge inn eksterne observatører Nasjonalt råd for helse- og sosialfagutdanning Nasjonalt råd for lærerutdanning Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

21 Profesjonsråd Består av representanter fra fakultets- eller avdelingsledelse, og både faglig og administrativ ledelse skal være representert Representantene velges av institusjonen selv, og velges for fire år Profesjonsråd for arkitektutdanning Profesjonsråd for designutdanning Profesjonsråd for farmasiutdanning Profesjonsråd for psykologutdanning

22 Nasjonale fagråd Etableres (og nedlegges) av relevant nasjonalt fakultetsmøte Kan etableres for fag som tilbys ved minst 3 av UHRs medlemsinstitusjoner Institusjonen må tilby minst 60 studiepoeng i aktuelt fag for å få rett til representasjon Består av faglig/vitenskapelig ansatte (instituttleder eller tilsvarende) samt studentrepresentant(er)

23 Økonomi Driftstilskudd fra departementet Kontingent fra medlemsinstitusjonene Prosjektmidler til spesielle oppdrag

24 UHRs utfordring Systemet vårt er basert på en tre-delt struktur ved institusjonene Systemet vårt er basert på en forholdsvis statisk gruppering av institusjonene Ved valg/utpeking av medlemmer i styre og utvalg, må vi ta hensyn til følgende kriterier: Institusjonsstørrelse og type/kategori Geografi/regional fordeling Representasjon fra både de vitenskapelige og de administrativt ansatte Kjønn

25 Samarbeidsrådet for yrkesopplæring SRY FORMÅL, ERFARINGER OG OPPGAVER FRAMOVER Rolf Jørn Karlsen Nestleder SRY

26 Reglement SRY er et faglig rådgivende organ for Kunnskapsdepartementet (KD), med hjemmel i opplæringslova, SRY oppnevnes av KD og er et felles samarbeidsråd for partene i arbeidslivet og utdanningsmyndighetene. SRY skal bidra til å utvikle felles rammer og strategier for fag- og yrkesopplæringen som ivaretar den enkeltes, virksomhetenes og samfunnets behov for kompetanse. SRY skal bidra til samarbeid mellom aktuelle aktører for fag- og yrkesopplæringen nasjonalt, regionalt og lokalt samt mellom bransjer og sektorer. SRYs funksjonstid er 4 år ( ).

27 Representasjon i SRY Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) - 2 medl. Kommunesektorens interesse- og arb.giverorg. (KS) - 2 medl. Arbeidsgiverorganisasjonen Spekter - 1 medl. Handelens og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH) - 1 medl. Landsorganisasjonen (LO) - 3 medl. Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) - 1 medl. Utdanningsforbundet - 1 medl. Elevorganisasjonen - 1 medl. Kunnskapsdepartementet (KD) - 1 medl. Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) - 1 medl. 14 medl. Sekretariat: Utdanningsdirektoratet

28 Arbeidsmetoder SRY-møter 5-6 ganger i året 4-5 fellesmøter (med) mellom ledere og nestledere SRY og de ni faglige rådene Deltakelse i ulike arbeidsgrupper/utvalg etc. NOU-2008: 18 Fagopplæring for framtida Gjennomgående dokumentasjonsordninger Etterutdanning innen fag- og yrkesopplæring 2009 Referansegruppe for evaluering av Kunnskapsløftet Med flere SRY har valgt å overlate høringsuttalelser til den enkelte organisasjon

29 Internasjonalt arbeid OECDs komparative rapport innenfor Learning for jobs - studien Medarrangør sammen med UDIR 20. november 09, nordisk seminar om OECD-studien Bidra inn i årlige rapporteringer til ReferNet SRYs involvering i nasjonalt arbeid Deltakelse i referansegruppe for nasjonal implementering av EQF Bidratt inn i arbeidet med Europass fagbeskrivelser Deltakelse på Peer Learning (Visit) Activities i regi av Cedefop Ett årlig utenlandsbesøk for å holde seg orientert om fagog yrkesopplæring internasjonalt

30 Erfaringer Forankring til partene Virkelighetsforståelse Problemforståelse Felles løsninger Kvalitetssikrede beslutninger

31 Fokusområder Forskning og dokumentasjon Kvalitet Frafall

32 Forskning og dokumentasjon SRY arbeider for: Å legger til rette for en langsiktig forskningsstrategi om fag- og yrkesopplæring (FY) Å bidra til utvikling av mer kunnskap om betydningen av lærerens og instruktørens rolle innen FY Å bidra til økt kunnskap om betydningen av organiseringen av ansvar innenfor FY Å sette fokus på kunnskap om innholdet i opplæringen Å øke kunnskapen om hvordan fagkompetansen læres, vurderes og brukes i arbeidslivet

33 Kvalitet Innhold og organisering av prosjekt til fordypning Gjennomgående dokumentasjonsordninger Ulike gjennomføringsmodeller Rekruttering og dimensjonering Sikre at fag- og yrkesopplæringen ivaretas gjennom kompetanseutviklingsprosjektet Vurderings- og prøveformer Fokus på overganger fra videregående opplæring til høyere utdanning Fremtidig fagskoleutdanning Internasjonalt arbeid (jf egen foil)

34 Frafall Gjennom arbeid med enkeltsaker har SRY bidratt til å sette fokus på: En tilbudsstruktur som gir gode valgmuligheter Fleksibel gjennomføring av opplæringen Muligheter til faglig fordypning etter interesse

35 Kunnskapsdepartementet SRY FAGSKOLERÅD HØGSKOLERÅD 9 faglige råd 2 nasjonale utvalg 39 nasjonale råd FR FR FR NUFHS NUTF FR FR FR Vgo. Yrkesfag Fagskole Høgsk./ Universitet Y-veien Vgo. Stud.forb. Høgsk./ Universitet

36 Diversiteten i fagskolesektoren Nytten av et råd Avdelingsdirektør Tove Blytt Holmen - NOKUT

37 Fagskolerådet et nyttig råd for fagskolene selv

38 NOKUT har kontakt med Forum for fagskoler Kristne Friskolers Forbund Norske Fag- og Friskolers Forbund Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon Rådet for fylkeskommunale fagskoler Voksenopplæringsforbundet

39 Fagskolerådet et nyttig råd for flere enn fagskolene

40 Litt om de fylkeskommunale fagskolene Her er bare det som er skoler direkte forvaltet gjennom fylkeskommunene( ikke tilbydere hvor fylkeskommune må en eller annen måte har eierinteresser i) Finmark (1 styre og 1 lærested - helsefag og maritime ) Troms (1 styre og 4 læresteder med egne rektorer - helsefag, maritime og tekniske) Nordland (5 styrer og 5 læresteder - helsefag, maritime og tekniske) Nord-Trøndelag (4 styrer og 4 læresteder - helsefag, maritime og tekniske) Sør-Trøndelag (1 styre og 3 læresteder med egne rektorer - helsefag, bilfag, maritime og tekniske)

41 Eierformer innen fagskoleutdanning AS-er BA-er Enkeltmanns foretak Stiftelse Studieforbund (medlem i) Forening/lag/menighet Fylkeskommunalt eid Fylkeskommunalt foretak Kommunalt eid Statlig eid Høgskole

42 Høyskole - videregående skole - fagskole Heltid - deltid desentralisert - fjernundervisning Makeupartist - Skipsoffiser Stillas Mesterbrev Eldreomsorg med fordypning i demens og uten denne fordypningen Eget fagmiljø på stedet - eget fagmiljø reiser mellom lærestedene - timelærere Fagskoler som innstiller undervisningen - fagskoler som aldri ville tenke på det

43 Utdanningenes lengde Et fagskoleutdanningstilbud skal ha et omfang på mellom ½ år og 2 år regnet i heltid. De godkjenningene som NOKUT har gjort fordeler seg slik på omfang ½ år 12 % 1 år 57 % 2/3 år 4 % 1 ½ år 4 % ¾ år 0,1 % 2 år 24 % 3/5 år 0,1 %

44 En tilbyder har 25 læresteder Andre tilbydere kan ha en klasse på et lærested En tilbyder har studenter Det finnes tilbydere med kun to faste årsverk

45 Det er store forskjeller i Søkerens troverdighet Forståelsen av selvstendig og yrkesrettet ( Fagskoleutdanning i Videreutdanning i Utdanningens navn del 1 og del 2) Tilbydernes forståelse av tertiærnivået Tilbydernes kvalitetsarbeid Stabilitet

46 Fagskolerådet et råd som kan styrke fagskoleutdanningene

47 Ansvarsforhold i fagskolesektoren forslag om et interimråd Konferanse om fagskoleråd Seniorrådgiver Bjørn R. Stensby 16. november 2009

48 Oversikt Hvorfor Ansvarsforhold Forhold til arbeidslivet Forslag om interimråd 2 Kunnskapsdepartementet

49 Hvorfor samarbeide? Kvalifikasjonsrammeverk Studentvelferd Kvalitetsutvikling Dimensjonering Statistikk Synliggjøring Regelverk Opplæring Finansiering 3 Kunnskapsdepartementet Foto: colourbox.no

50 Ansvar Ot.prp. nr. 39 ( ): Et premiss for loven har vært den enkelte tilbyders ansvar for å etablere mest mulig hensiktsmessige ordninger som ivaretar de ulike behovene for kvalitet, organisering av studiet, samarbeid med bransjer etc. Det får konsekvenser for graden av styring fra det offentliges side. 4 Kunnskapsdepartementet

51 Utdanningslinja Regjeringen vil opprette et råd for fagskolene. Kan den det? Nei og ja! 5 Kunnskapsdepartementet

52 Ansvar for samarbeid Skolene Arbeidslivsorganisasjonene Fylkene Kunnskapsdepartementet NOKUT 6 Kunnskapsdepartementet Foto: colourbox.no

53 Ansvar Ot.prp. nr. 39 ( ): Tilbud om fagskoleutdanning skal primært være styrt av arbeidslivets etterspørsel etter kapasitet og kompetanse. 7 Kunnskapsdepartementet

54 Forhold til arbeidslivet NOKUTs retningslinjer: Tilbyder av fagskoleutdanning er selv ansvarlig for å sikre yrkesrelevans. Tilbyder skal ha lokalt eller regionalt samarbeid med yrkesfeltet, eller være med i faglige nettverk som knytter utdanningstilbudet opp mot samfunnsog næringsliv. 8 Kunnskapsdepartementet

55 Forutsetning Skolene har ansvaret, men fagskolerådet må ha legitimitet hos arbeidsgiverne hos arbeidstakerne hos studentene hos fylkene hos Kunnskapsdepartementet hos NOKUT 9 Kunnskapsdepartementet

56 10 Kunnskapsdepartementet Foto: colourbox.no

57 KDs bidrag Sekretær 11 Kunnskapsdepartementet Foto: colourbox.no

58 Konferansedeltakere AOF Arbeidsgiverforeningen Spekter Aust-Agder fylkeskommune Bergen tekniske fagskole Fagforbundet Fagskolen i Troms Folkeuniversitetet Forum for fagskoler Forum for fylkesutdanningssjefer Helse- og omsorgsdepartementet Helsedirektoratet HSH Idefagskolen Kristne Friskolers Forbund KS Kunnskapsdepartementet LO Mesterfagskolen NHO Norsk Teknologi NKS NOKUT Norges Kreative Fagskole Norske Fag- og Friskolers landsforbund NUFHS NUTF Oppland fylkeskommune Rådet for fylkeskommunale fagskoler Samarbeidsrådet for yrkesopplæring Stavanger offshore tekniske skole Studentenes landsforbund Studentunionen ved Campus Kristiania Studieforbundet Folkeuniversitetet Unio Universitets- og høgskolerådet Utdanningsforbundet VOFO Vox YS 12 Kunnskapsdepartementet

59 Tilbyderorganisasjoner Forum for fagskoler (FFF) Rådet for fylkeskommunale fagskoler (RFF) Norske Fag- og Friskolers landsforbund (NFFL) Kristne Friskolers Forbund (KFF) 13 Kunnskapsdepartementet

60 Nasjonalt utvalg for teknisk fagskoleutdanning (NUTF) Områder representert i NUTF arbeidsgiverorganisasjonene arbeidstakerorganisasjonene fylkeskommunene private fagskoler skoleeierne studentene 14 Kunnskapsdepartementet Foto: colourbox.no

61 Nasjonalt utvalg for teknisk fagskoleutdanning (NUTF) Organisasjoner representert i NUTF Byggnæringens landsforbund (NHO) Byggskolen Fagskolen i Gjøvik Fagskolen i Oslo Forbund for ledelse og teknikk (LO) Maskinistforbundet Norges Rederiforbund Norsk Teknologi (NHO) Oppland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune Sjøoffisersforbundet Tekna Utdanningsforbundet 15 Kunnskapsdepartementet Foto: colourbox.no

62 Nasjonalt utvalg for fagskoleutdanning i helse- og sosialfag (NUFHS) Områder representert i NUFHS arbeidsgiverorganisasjonene arbeidstakerorganisasjonene fylkesutdanningssjefene private fagskoler fylkeskommunale fagskoler sosial- og helsemyndigheter studentene 16 Kunnskapsdepartementet Foto: colourbox.no

63 Nasjonalt utvalg for fagskoleutdanning i helse- og sosialfag (NUFHS) Organisasjoner representert i NUFSH Aust-Agder fylkeskommune Delta Fagforbundet Fagskolen i Oslo Helsedirektoratet HSH KS NHO Norsk forbund for fjernundervisning Norsk Sykepleierforbund Skolenes Landsforbund Spekter Utdanningsforbundet Østfold Fagskole 17 Kunnskapsdepartementet Foto: colourbox.no

64 FFF RFF Fagskolerådet NFFL KFF 18 Kunnskapsdepartementet

65 Fagskolerådet NUTF 19 Kunnskapsdepartementet Foto: colourbox.no

66 Forslag om Fagskolenes interimråd (FIM) Medlemmer: 2 fra NFF 2 fra RFF 1 fra NFFL 1 fra KFF Observatører: 1 fra LO 1 fra NHO 1 fra Forum for fylkesutdanningssjefer 20 Kunnskapsdepartementet

67 Forslag til mandat for FIM Fagskolenes interimråd skal utarbeide forslag til mandat for fagskolerådet forberede etableringskonferanse for fagskolerådet innen 15. februar 2010 fungere som rådgivende organ for fagskolene, inntil et fagskoleråd er etablert 21 Kunnskapsdepartementet

Deres ref Vår ref Dato 200903376-/BRS 24.09.2009

Deres ref Vår ref Dato 200903376-/BRS 24.09.2009 Adressater iht. liste Deres ref Vår ref Dato 200903376-/BRS 24.09.2009 Invitasjon til konferanse om fagskoleråd 16. november 2009 Kunnskapsdepartementet varslet i St.meld. nr. 44 (2008-2009) Utdanningslinja

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Høring - Forslag til revidert forskrift om godkjenning etter lov om fagskoleutdanning

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Høring - Forslag til revidert forskrift om godkjenning etter lov om fagskoleutdanning DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT.... fl,., HORDALAND FYLKESKOMMUNE Hønngsmstanser i følge liste Eksp. 2 2 HOV, 2007 Deres ref Vår ref j U. off. Dato 200704130-/BRS "'""" 21.11.2007 Saksh - Høring - Forslag

Detaljer

Helse- og sosialfagutdanning Lærerutdanning Teknologisk utdanning Økonomisk administrativ utd.

Helse- og sosialfagutdanning Lærerutdanning Teknologisk utdanning Økonomisk administrativ utd. Fagstrategiske enheter: Nasjonale fakultetsmøter Nasjonale råd Nasjonale profesjonsråd Historisk filosofisk Realfag Samfunnsvitenskapelig Jus Odontologi Dekanmøtet i medisin Helse- og sosialfagutdanning

Detaljer

Fagskoleutdanninger for arbeidslivets behov Jubileumskonferanse Narvik oktober Aud Larsen Leder i NUFHS, daglig leder Østfold fagskole

Fagskoleutdanninger for arbeidslivets behov Jubileumskonferanse Narvik oktober Aud Larsen Leder i NUFHS, daglig leder Østfold fagskole Fagskoleutdanninger for arbeidslivets behov Jubileumskonferanse Narvik 13. 14. oktober 2010 Aud Larsen Leder i NUFHS, daglig leder Østfold fagskole Det norske systemet Ph.d. Master Bachelor 3-5 Fagskoleutdanning

Detaljer

Helse- og sosialfagutdanning Lærerutdanning Teknologisk utdanning Økonomisk administrativ utdanning

Helse- og sosialfagutdanning Lærerutdanning Teknologisk utdanning Økonomisk administrativ utdanning Fagstrategiske enheter: Mandat og retningslinjer Vedtatt av Universitets- og høgskolerådets styre 17. oktober 2005 Endring vedtatt i møte 31. mai 2006 ( 5, Nasjonale råd) Revidert versjon vedtatt av UHRs

Detaljer

Fagskolenes plass i det norske utdanningssystemet. Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk.

Fagskolenes plass i det norske utdanningssystemet. Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk. Fagskolenes plass i det norske utdanningssystemet. Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk. Jubileumskonferanse Narvik 13. oktober 2010 André Kristiansen Seniorrådgiver KD/Universitets- og høyskoleavdelingen

Detaljer

Videreutvikling av UHR

Videreutvikling av UHR Videreutvikling av UHR Det nasjonale fakultetsmøtet for samfunnsvitenskapelige fag 28. april 2017 Vidar Røeggen Seniorrådgiver UHR Hvorfor videreutvikling av UHR? Ny struktur i UH-sektoren med færre og

Detaljer

Videreutvikling av Universitets- og høgskolerådet

Videreutvikling av Universitets- og høgskolerådet Videreutvikling av Universitets- og høgskolerådet NFE - HS 4. mai 2017 Generalsekretær Alf Rasmussen Hvorfor videreutvikling av UHR? Ny struktur i UH-sektoren med færre og større institusjoner Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Fagstrategiske enheter: Mandat og retningslinjer

Fagstrategiske enheter: Mandat og retningslinjer Fagstrategiske enheter: Mandat og retningslinjer Vedtatt av Universitets- og høgskolerådets styre 17. oktober 2005 Endring vedtatt i møte 31. mai 2006 ( 5, Nasjonale råd) Revidert versjon vedtatt av UHRs

Detaljer

Høring - utkast til forskrift om kvalitetssikring i høyere utdanning og fagskoleutdanning

Høring - utkast til forskrift om kvalitetssikring i høyere utdanning og fagskoleutdanning HORDALAND FYLKESKOMMUNE Høringsinstanser DET KONGELIGE, ^ ^,,,,^ / KUNNSKAPSDEPARTEMENIf Saknr.,^w %? 7/^?K Dok.nr. / 1 5 SEPT. 2009 Arkivnr. 5"é^ Saksh. Eksp. U.off. Deres ref Vår ref Dato 200900697 1L09.09

Detaljer

UHRs dekanskole

UHRs dekanskole UHRs dekanskole 3.11.10 Visjon 208-2011 UHR skal bidra til utviklingen av Norge som kunnskapsnasjon på høyt internasjonalt nivå Rolle - UHR skal skape politisk og samfunnsmessig forståelse for høyere utdanning

Detaljer

Profesjonsråd for designutdanning. Reglement

Profesjonsråd for designutdanning. Reglement Profesjonsråd for designutdanning Reglement revidert 7. april 2011, oppdatert 28. november 2012 og 14. april 2015 UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET REGLEMENT FOR PROFESJONSRÅD FOR DESIGNUTDANNING Fastsatt

Detaljer

Orientering fra Nasjonalt fagskoleråd

Orientering fra Nasjonalt fagskoleråd Orientering fra Nasjonalt fagskoleråd Helge Halvorsen, leder av Nasjonalt fagskoleråd Bergen 10. nov. 2011 1 Statistikk fagskoleutdanning Hentet fra NOKUT-databasen Antall studiesteder Eierskap Antall

Detaljer

SRY og de faglige rådene

SRY og de faglige rådene SRY de faglige rådene Skaper morgendagens fagarbeidere e) f) d) c) b) a) Partsamarbeidet i fag- yrkesopplæringen De faglige rådene Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) er en del av partsamarbeidet

Detaljer

Fra Karlsenutvalget til Stortingsmelding 44 Veien videre. Utdanningsforbundet 17. oktober 2011

Fra Karlsenutvalget til Stortingsmelding 44 Veien videre. Utdanningsforbundet 17. oktober 2011 Fra Karlsenutvalget til Stortingsmelding 44 Veien videre Utdanningsforbundet 17. oktober 2011 SRY Formål: arbeide for kvalitet og utvikling av fag- og yrkesopplæringen Oppgaver: foreslå endringer i rammevilkårene

Detaljer

Profesjonsråd for designutdanning

Profesjonsråd for designutdanning Profesjonsråd for designutdanning Reglement revidert 7. april 2011, oppdatert 28. november 2012 UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET Reglement for PROFESJONSRÅD FOR DESIGNUTDANNING PÅ UNIVERSITETS- OG HØGSKOLENIVÅ

Detaljer

Fremtiden til fagskoleutdanning i helse- og sosialfag

Fremtiden til fagskoleutdanning i helse- og sosialfag Fremtiden til fagskoleutdanning i helse- og sosialfag Nasjonal konferanse om fagskoleutdanning i helse- og sosialfag, v/ Bjørn R. Stensby Trondheim 17. september 2009 Historisk utvikling - regelverk Fagskolelov

Detaljer

Se adresseliste 13/ Deres ref Vår ref Dato

Se adresseliste 13/ Deres ref Vår ref Dato Se adresseliste Deres ref Vår ref Dato 13/5790-18.12.13 Høring - Forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven Leksehjelp, frukt og grønnsaker i skolen og opplæring for ungdom over opplæringspliktig

Detaljer

Fagskolen i 2013. Norges mest framtidsrettede fagskole, der fagmiljøene møtes og kompetanse utvikles. Ivar Lien

Fagskolen i 2013. Norges mest framtidsrettede fagskole, der fagmiljøene møtes og kompetanse utvikles. Ivar Lien Fagskolen i 2013 Norges mest framtidsrettede fagskole, der fagmiljøene møtes og kompetanse utvikles Ivar Lien 1 Lov om fagskoler 2003 Fagskoleutdanning = Yrkesrettet høyere utdanning Fra et halvt til to

Detaljer

Mandat og retningslinjer for UHRs faste utvalg

Mandat og retningslinjer for UHRs faste utvalg Mandat og retningslinjer for UHRs faste utvalg Vedtatt av styre 17. oktober 2005 Justert 14. oktober 2008 Administrasjonsutvalg Bibliotekutvalg Forskningsutvalg Museumsutvalg Utdanningsutvalg 1 Administrasjonsutvalget

Detaljer

Prop. 7 L. (2015 2016) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i universitets- og høyskoleloven

Prop. 7 L. (2015 2016) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i universitets- og høyskoleloven Prop. 7 L (2015 2016) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i universitets- og høyskoleloven (oppnevning av eksterne styremedlemmer ved statlige høyskoler) Tilråding fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Handlingsplan for NFE samisk

Handlingsplan for NFE samisk Handlingsplan for NFE samisk 2015- NFE-samisk ble konstituert 19. mars 2015, og det ble på møtet besluttet at leder, nestleder og sekretær legger fram et utkast til handlingsplan på neste møte. Planen

Detaljer

UHRs karakterundersøkelser 2013: Alle helse- og sosialfagutdanninger

UHRs karakterundersøkelser 2013: Alle helse- og sosialfagutdanninger UHRs karakterundersøkelser 2013: Alle helse- og sosialfagutdanninger INVITASJON TIL ETABLERING AV PANEL G: utdanning til BARNEVERNSPEDAGOG, SOSIONOM OG VERNEPLEIER Kort om interesseorganisasjonen Universitets-

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Adressater iht. liste Deres ref Vår ref Dato 200604186 07.01.10 Høring av forslag til læringsutbyttebeskrivelser (deskriptorer) for fag- og yrkeskompetanse og innpassing av fag- og yrkeskompetanse i et

Detaljer

Arbeidsplan for Nasjonalt råd for helse- og sosialfagutdanning

Arbeidsplan for Nasjonalt råd for helse- og sosialfagutdanning Arbeidsplan for 2008 2009 I henhold til reglementet for de nasjonale rådene som ble vedtatt av Universitets- og høgskolerådets styre den 17. oktober 2005 (sist justert i styremøte 05.04.06) skal de nasjonale

Detaljer

Høring - Forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven - Krav om relevant kompetanse i undervisningsfag m.m.

Høring - Forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven - Krav om relevant kompetanse i undervisningsfag m.m. Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/4955-22.10.14 Høring - Forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven - Krav om relevant kompetanse i undervisningsfag m.m. Kunnskapsdepartementet sender

Detaljer

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Orienteringssak Saksnr.: 51/16 Møtedato: 5. desember 2016 Notatdato:25. november 2016 Saksbehandler:Jarle

Detaljer

Faglig organisering og samarbeid

Faglig organisering og samarbeid Faglig organisering og samarbeid Sissel Ravnsborg Nestleder i NRT (Dekan ved Avd. for teknologi, HiST) Faglig organisering og samarbeiding Disposisjon: - Om UHR og NRT - Bokstavkarakterer - Navn på studieprogram/studieretninger

Detaljer

Årsmelding Nasjonalt utvalg for teknisk fagskoleutdanning (NUTF)

Årsmelding Nasjonalt utvalg for teknisk fagskoleutdanning (NUTF) Årsmelding 2008 Nasjonalt utvalg for teknisk fagskoleutdanning (NUTF) Sammensetning: Utvalget har følgende sammensetning i 2008: Navn / e post Arbeidsgiver/org. Representerer Reidar Norheim Norges Rederiforbund

Detaljer

Aud Larsen (RFF), Tormod Skjerve (HSH), Evy Ann Eriksen (Utdanningsforbundet), Kjersti Bjørnevik (studentrepresentant)

Aud Larsen (RFF), Tormod Skjerve (HSH), Evy Ann Eriksen (Utdanningsforbundet), Kjersti Bjørnevik (studentrepresentant) REFERAT NASJONALT FAGSKOLERÅD (NF) Tid og sted: Deltagere: Fravær: Møteleder: Referent: 02.02.2011, LO, Youngsgt. 11, Oslo Tone Kjersti Belsby (NHO), Knut Erik Beyer-Arnesen (FFF), Terje Bogen (RFF), Astrid

Detaljer

Prosjektplan for kvalifikasjonsrammeverk for fagskoleutdanningene (fagskoleprosjektet)

Prosjektplan for kvalifikasjonsrammeverk for fagskoleutdanningene (fagskoleprosjektet) Prosjektplan for kvalifikasjonsrammeverk for fagskoleutdanningene (fagskoleprosjektet) Versjon 28. september 2009 Planen er en oppdatering av dokumentet 090623_Diskusjonsgrunnlag om NQF-fagskole, som ble

Detaljer

Forslag til medlemmer i faglige råd for perioden

Forslag til medlemmer i faglige råd for perioden Vår saksbehandler: Aina Helen Bredesen Tlf: 23 30 12 00 E-post: post@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 3.5.2012 Deres dato: Vår referanse: 2011/5148 Deres referanse: Arbeidsgiverorganisasjonene (NHO,

Detaljer

Referat fra møte i Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) Oslo 23. oktober 2008, Regjeringskvartalet

Referat fra møte i Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) Oslo 23. oktober 2008, Regjeringskvartalet Referat fra møte i Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) Oslo 23. oktober 2008, Regjeringskvartalet 25.11.08 Tilstede: SRY Espen Lynghaug - NHO Rolf Jørn Karlsen LO Mette Henriksen Aas, LO Marit Kristensen,

Detaljer

Brynhild Totland og Margrethe Steen Hernes

Brynhild Totland og Margrethe Steen Hernes REFERAT RÅDSMØTE Tid og sted: Deltagere: 20.03.2013, Vox, Oslo Benedikte Sterner (LO); Knut Erik Beyer-Arnesen (FFF), Helge Halvorsen (NHO), Kjersti Grindal(NHO), Tine Widerøe (FFF), Aud Larsen (RFF),

Detaljer

Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer. Øyvind Alseth, Bergen 10. november 2011

Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer. Øyvind Alseth, Bergen 10. november 2011 Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer Øyvind Alseth, Bergen 10. november 2011 Forankringen i planverket Omsorgsplan 2015 (2007-2015) 12 000 heldøgns omsorgsplasser Demensplan

Detaljer

Godkjent referat for Representantskapet

Godkjent referat for Representantskapet Godkjent referat for Representantskapet Møtedato: 19.11.2014 Møtested: Høgskolen i Bergen, Campus Kronstad Møtetid: 12:30-14:30 Saksliste Saksnr Tittel 14/010 Godkjenning av innkalling og saksliste 14/011

Detaljer

Mandat og retningslinjer for UHRs faste utvalg

Mandat og retningslinjer for UHRs faste utvalg Mandat og retningslinjer for UHRs faste utvalg Vedtatt av UHRs 17. oktober 2005 Justert 14. oktober 2008 Endret ved vedtak 3. februar 2011 Administrasjonsutvalg Bibliotekutvalg Forskningsutvalg Museumsutvalg

Detaljer

Hva er SRY og faglige råd?

Hva er SRY og faglige råd? Hva er SRY og faglige råd? Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) og de ni faglige rådene er myndighetenes rådgivende organ for fag- og yrkesopplæringen. Marion Dahl Schjelderup 1 Partsamarbeidet i fag-

Detaljer

Prop. 161 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i fagskoleloven

Prop. 161 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i fagskoleloven Prop. 161 L (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Tilråding fra Kunnskapsdepartementet av 3. september 2010, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II) 1 Proposisjonens

Detaljer

Referat fra møte i Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) 9. desember 2008, Rica Oslo Hotel

Referat fra møte i Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) 9. desember 2008, Rica Oslo Hotel Referat fra møte i Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) 9. desember 2008, Rica Oslo Hotel Tilstede: SRY Espen Lynghaug - NHO Rolf Jørn Karlsen LO Mette Henriksen Aas, LO Marit Kristensen, YS Liv Ragnhild

Detaljer

Fagskolen Rogaland. Kvalitetssikringssystem

Fagskolen Rogaland. Kvalitetssikringssystem Side: 1 1. BESKRIVELSE AV KS-SYSTEMET OG ORGANISERING AV FAGSKOLEN ROGALAND...2 1.1 Beskrivelse av KS-systemet...2 1.2 Organisasjon og ansvar...2 2. VURDERING AV KVALITETEN I UTDANNINGSTILBUDET...3 2.1

Detaljer

Representantskapet. Godkjent referat

Representantskapet. Godkjent referat Representantskapet Godkjent referat Møtedato: 17.11.2009 Møtetid: Kl. 12:00 17:00 Møtested: Høgskolen i Oslo Saksnr.: 09/350 SAKSLISTE Saksnr. Sakstittel 008/09 Godkjenning av innkalling/saksliste 009/09

Detaljer

Overganger til høyere utdanning

Overganger til høyere utdanning Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Deres ref: Bm_Deres_ref Vår ref: Bm_Init - Bm_Vår_ref Oslo, 12. mars 2015 Høring: NOU 2014:14 Fagskolen- et attraktivt utdanningsvalg -innspill fra Delta

Detaljer

Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer. Øyvind Alseth, Bergen 7. mars 2012

Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer. Øyvind Alseth, Bergen 7. mars 2012 Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer Øyvind Alseth, Bergen 7. mars 2012 Forankringen i planverket Omsorgsplan 2015 (2007-2015) 12 12000 heldøgns Demensplan omsorgsplasser 2015

Detaljer

NOKUT v/ Ole Bernt Thorvaldsen

NOKUT v/ Ole Bernt Thorvaldsen NOKUT v/ Ole Bernt Thorvaldsen N. vil ikke engasjere seg i forhold til sertifikater. Bekrefter å ha en god dialog med Sjøf.dir. Egen lov/forskrift om/for NOKUT, som da gir organsisasjon det mandat man

Detaljer

Godkjent referat for Styret

Godkjent referat for Styret Godkjent referat for Styret Møtedato: 11.12.2015 Møtested: UHRs lokaler, Stortorvet 2 Møtetid: 10.00-16.00 Til stede: Medlemmer Rektor Ole Petter Ottersen (leder) Universitetet i Oslo Rektor Ole-Gunnar

Detaljer

Oppnevning av nytt fagskoleråd for perioden

Oppnevning av nytt fagskoleråd for perioden Ifølge liste Deres ref Vår ref 17/470- Dato 20. desember 2017 Oppnevning av nytt fagskoleråd for perioden 2018-2020 Vi viser til brev datert 15. november 2017 hvor vi inviterte organisasjonene til å foreslå

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: 2011/118. SRY - møte

Vår dato: Vår referanse: 2011/118. SRY - møte Side 1 av 9 Vår saksbehandler: Aina Helen Bredesen Direkte tlf: 23 30 12 00 E-post: post@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 12.4.2012 Vår referanse: 2011/118 Deres dato: Deres referanse: Dato: 27. april

Detaljer

1. BESKRIVELSE AV KS-SYSTEMET OG ORGANISERING AV FAGSKOLEN ROGALAND

1. BESKRIVELSE AV KS-SYSTEMET OG ORGANISERING AV FAGSKOLEN ROGALAND Fagskolen Rogaland - kvalitetssikringssystem 1. BESKRIVELSE AV KS-SYSTEMET OG ORGANISERING AV FAGSKOLEN ROGALAND... 1 1.1 Beskrivelse av KS-systemet... 1 1.2 Organisasjon og ansvar... 1 2. VURDERING AV

Detaljer

Rammer og struktur for fagskoleutdanning i helse- og sosialfag- parallellsesjon B

Rammer og struktur for fagskoleutdanning i helse- og sosialfag- parallellsesjon B Rammer og struktur for fagskoleutdanning i helse- og sosialfag- parallellsesjon B Nasjonal konferanse om fagskoleutdanning i helse- og sosialfag Trondheim, 16.- 17.09.09 Odd Mandal Innhold Revidering av

Detaljer

Til høyere utdanningsinstitusjoner som tilbyr lærerutdanning. Nr. Vår ref Dato F /

Til høyere utdanningsinstitusjoner som tilbyr lærerutdanning. Nr. Vår ref Dato F / Rundskriv Til høyere utdanningsinstitusjoner som tilbyr lærerutdanning Nr. Vår ref Dato F-02-17 16/6804 10.03.2017 FORSKRIFT OM RAMMEPLAN FOR PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING. RUNDSKRIV MED MERKNADER. Departementet

Detaljer

Fagskoleutvalget. NOU regional samling på GJØVIK 4.12.13:

Fagskoleutvalget. NOU regional samling på GJØVIK 4.12.13: Fagskoleutvalget NOU regional samling på GJØVIK 4.12.13: Kl Program Innledere 09:30 Velkommen Ivar Lien, Fagskolen Innlandet 09:40 Om fagskoleutvalget Leder av utvalget, Jan Grund 10:00 Studentenes innspill

Detaljer

Høring - Forslag til endringer i opplæringslov og privatskolelov - Spesialundervisning og psykososialt miljø

Høring - Forslag til endringer i opplæringslov og privatskolelov - Spesialundervisning og psykososialt miljø Høringsinstanser, se liste Deres ref. Vår ref. Dato 12/4779 19.10.2012 Høring - Forslag til endringer i opplæringslov og privatskolelov - Spesialundervisning og psykososialt miljø Kunnskapsdepartementet

Detaljer

NPHs politiske plattform 2010-2012

NPHs politiske plattform 2010-2012 NPHs politiske plattform 2010-2012 1. Formål og medlemskap Nettverk for private høyskoler (NPH) ble stiftet den 13. mars 2000 med sikte på å: 1. arbeide for å utvikle rammebetingelsene for private høyskoler

Detaljer

UNIVERSITETS-OG HØGSKOLERÅDET

UNIVERSITETS-OG HØGSKOLERÅDET UNIVERSITETS-OG HØGSKOLERÅDET The Norwegian Association of Higher Education Institutions UHRs helse- og sosialfaglige enheter: Nasjonalt dekanmøte i medisin Nasjonalt fagråd for helsevitenskap Nasjonalt

Detaljer

Opplæringskontoret i Reindrift og Duodji 08.06.10 1

Opplæringskontoret i Reindrift og Duodji 08.06.10 1 Opplæringskontoret i Reindrift og Duodji 08.06.10 1 Opplæringskontorets vedtekter- formål Formålet er å utdanne ungdom til dyktige fagarbeidere i reindrift. Samt videreutdanne reindriftsutøvere med sikte

Detaljer

Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert.

Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert. Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 16/5214-23.06.2016 Høring om endringer i opplæringsloven Oppstart av grunnskoleopplæring og mulighet for dispensasjon Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag

Detaljer

Fagskolestyrets rolle. RFFs årskonferanse Trondheim 4. mai 2016 v/ seksjonssjef Bjørn R. Stensby

Fagskolestyrets rolle. RFFs årskonferanse Trondheim 4. mai 2016 v/ seksjonssjef Bjørn R. Stensby Fagskolestyrets rolle RFFs årskonferanse Trondheim 4. mai 2016 v/ seksjonssjef Bjørn R. Stensby Tema NOKUT og NOKUTs rolle Fagskoleloven og underliggende bestemmelser Fagskolestyrenes ansvar o Spesielle

Detaljer

Organiseringen av det helse- og sosialfaglige området i UHR

Organiseringen av det helse- og sosialfaglige området i UHR Organiseringen av det helse- og sosialfaglige området i UHR Presentasjon for NGS-møte 8. mai 2014 Arnfinn Sundsfjord Helsefak, Universitetet i Tromsø (C: Ola Stave, Generalsekretær, UHR) Dagens organisering;

Detaljer

Høring - Forslag om endring i forskrift om opptak til høyere utdanning og behov for gjennomgang av merknader til forskriften

Høring - Forslag om endring i forskrift om opptak til høyere utdanning og behov for gjennomgang av merknader til forskriften DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEME^flORDALAND FYLKESKOMMUNE Mottakere i henhold til vedlagt liste 0? JUL! 2010 Arkivnr. 5'éO Saksh. Eksp. U.off. Deres ref Vår ref 201002060 Dato 05.07.10 Høring - Forslag

Detaljer

Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 14/6199 15/3-3 23.03.2015

Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 14/6199 15/3-3 23.03.2015 Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 14/6199 15/3-3 23.03.2015 NOU 2014: 14 Fagskolen et attraktivt utdanningsvalg - høringssvar fra UHR Vi viser

Detaljer

Fra til HVA ER FAGSKOLEUTDANNING?

Fra til HVA ER FAGSKOLEUTDANNING? Fra til HVA ER FAGSKOLEUTDANNING? Ivar Lien, FiG 13.10.06 LOV-2003-06-20-56 1. Formål og virkeområde Lovens formål er å etablere et system for offentlig godkjenning av fagskoleutdanninger. Loven skal bidra

Detaljer

Forslag til referat for Styret

Forslag til referat for Styret Forslag til referat for Styret Møtedato: 23.10.2017 Møtested: UHRs lokaler Møtetid: 10.00-16.00 Professor Nina Malterud, Universitetet i Bergen, deltok under saken om veiledende retningslinjer for kunst-ph.d.

Detaljer

Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert.

Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert. Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 16/4099-20.04.2016 Høring om endringer i opplæringsloven og friskoleloven - Nytt kapittel om skolemiljø Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til endringer

Detaljer

Strategimøte april 2008 i Universitets- og høgskolerådet REFERAT

Strategimøte april 2008 i Universitets- og høgskolerådet REFERAT UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET STYRET Rektor Jarle Aarbakke (leder), Universitetet i Tromsø Rektor Sissel Østberg (nestleder), Høgskolen i Oslo Rektor Jan I. Haaland, Norges Handelshøyskole Rektor Torbjørn

Detaljer

Nasjonalt råd for lærerutdannings arbeidsplan for perioden :

Nasjonalt råd for lærerutdannings arbeidsplan for perioden : Nasjonalt råd for lærerutdannings arbeidsplan for perioden 2009-2011: Hovedområder Tiltak og handlinger 2009-2011 Status og rapport pr september 2009 1) UTDANNINGSPOLITIKK En helhetlig strategi for norsk

Detaljer

3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning

3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning 3Voksne i fagskoleutdanning 3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning Fagskoleutdanninger er yrkesrettede høyere utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse 1. Utdanningene

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 16/7853-11.11.2016 Høring om endringer i friskoleloven, voksenopplæringsloven og folkehøyskoleloven Departementet sender med dette på høring forslag til endringer i

Detaljer

Forskrift om endring i studiekvalitetsforskriften

Forskrift om endring i studiekvalitetsforskriften Forskrift om endring i studiekvalitetsforskriften Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2016 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven)

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 15/ Høring - Endringer i opplæringsloven - Friere skolevalg, mulighet til å tilby mer grunnskoleopplæring m.m.

Deres ref Vår ref Dato 15/ Høring - Endringer i opplæringsloven - Friere skolevalg, mulighet til å tilby mer grunnskoleopplæring m.m. Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/4379-22.09.2015 Høring - Endringer i opplæringsloven - Friere skolevalg, mulighet til å tilby mer grunnskoleopplæring m.m. Kunnskapsdepartementet sender med dette

Detaljer

HØSTMØTE FOR PROFESJONSRÅDET FOR DESIGNUTDANNING, 7. oktober 2014, Kjeller

HØSTMØTE FOR PROFESJONSRÅDET FOR DESIGNUTDANNING, 7. oktober 2014, Kjeller Organ Møtested Møtedato og tid Profesjonsrådet for designutdanning Høgskolen i Oslo og Akershus, Kjeller 7.oktober 2014 10 15 HØSTMØTE FOR PROFESJONSRÅDET FOR DESIGNUTDANNING, 7. oktober 2014, Kjeller

Detaljer

Saksliste/Agenda 09/20.10.2009 Godkjenning av saksliste for møte i dag og referat fra møte 29.04.2009 (Vedlegg: Referat fra 29.04.

Saksliste/Agenda 09/20.10.2009 Godkjenning av saksliste for møte i dag og referat fra møte 29.04.2009 (Vedlegg: Referat fra 29.04. PROTOKOLL FOR MØTE I PROFESJONSRÅD FOR ARKITEKTUR- OG LANDSKAPSARKITEKTURUTDANNING DATO 20.10.2009 STED AHO, ADRESSE: Maridalsveien 29, 0175 Oslo MØT I RESEPSJONEN FÅR NÆRMERE BESKJED OM STED MØTESTART

Detaljer

Universitets- og høgskolerådets rolle som pådriver og fasilitator i institusjonenes arbeid med pedagogisk utvikling

Universitets- og høgskolerådets rolle som pådriver og fasilitator i institusjonenes arbeid med pedagogisk utvikling Universitets- og høgskolerådets rolle som pådriver og fasilitator i institusjonenes arbeid med pedagogisk utvikling Rektor Vidar L. Haanes, styreleder Universitets- og høgskolerådet FUPs jubileumsseminar

Detaljer

Svein Qvist-Eriksen (NFF) invitert vararepresentant. Håvard Stranna Dyrud (Fagskolen i Oslo) invitert fagskolestudent

Svein Qvist-Eriksen (NFF) invitert vararepresentant. Håvard Stranna Dyrud (Fagskolen i Oslo) invitert fagskolestudent REFERAT RÅDSMØTE Tid og sted: Deltagere: 20.10.2011, Rica Parken hotell, Ålesund Benedikte Sterner (LO); Ragnhild Stein (VOFO); Knut Erik Beyer- Arnesen (FFF), Aud Larsen (RFF), Helge Halvorsen (NHO),

Detaljer

Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget om NOU 2014:14 16.februar 2015, Svolvær

Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget om NOU 2014:14 16.februar 2015, Svolvær Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget om NOU 2014:14 16.februar 2015, Svolvær Fylkesordfører - Det nasjonale fagskoleutvalget leverte sin utredning «Fagskolen et attraktivt

Detaljer

SRY-møte 1-2011. Tilstede: Dato: 24.02.2011 Sted: Spekter, Oslo Godkjent referat

SRY-møte 1-2011. Tilstede: Dato: 24.02.2011 Sted: Spekter, Oslo Godkjent referat Vår saksbehandler: Tor-Åge Brekkvassmo Direkte tlf: 23 30 12 00 E-post: tor-age.brekkvassmo@udir.no Vår dato: 28.03.2011 Vår referanse: 2009/2446 Deres dato: Deres referanse: SRY-møte 1-2011 Dato: 24.02.2011

Detaljer

Høring om forslag om å innføre plikt til å tilby intensiv opplæring og plikt til flerfaglig samarbeid

Høring om forslag om å innføre plikt til å tilby intensiv opplæring og plikt til flerfaglig samarbeid Ifølge liste Deres ref Vår ref 17/2988 Dato 14.06.2017 Høring om forslag om å innføre plikt til å tilby intensiv opplæring og plikt til flerfaglig samarbeid Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag

Detaljer

Landsstyret Sakspapir

Landsstyret Sakspapir 1 3 5 6 7 8 9 10 11 1 13 1 15 16 17 18 19 0 1 3 5 6 7 8 9 30 31 3 33 3 35 36 37 38 39 0 Landsstyret Sakspapir Møtedato 9.05.015-31.05.015 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksbehandler Alexander Sæbø Løtvedt

Detaljer

Kunnskapsdepartementet. Ot.prp. nr. 39 ( ) Om lov om endringer i lov 20. juni 2003 nr. 56 om fagskoleutdanning

Kunnskapsdepartementet. Ot.prp. nr. 39 ( ) Om lov om endringer i lov 20. juni 2003 nr. 56 om fagskoleutdanning Kunnskapsdepartementet Ot.prp. nr. 39 (2006 2007) Om lov om endringer i lov 20. juni 2003 nr. 56 om fagskoleutdanning 2 Ot.prp. nr. 39 2006 2007 Innhold 1 Proposisjonens hovedinnhold... 5 1.1 Innledning......................

Detaljer

Styret. Godkjent referat

Styret. Godkjent referat Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Sissel Østberg (nestleder), Høgskolen i Oslo Direktør Rune Jørgensen, Høgskolen Stord/Haugesund Rektor Lise Iversen Kulbrandstad, Høgskolen

Detaljer

Notat. Parallelt med oppfølgingsarbeidet fortsetter derfor arbeidet med oppfølgingen av partenes forpliktelser i Samfunnskontrakten, herunder:

Notat. Parallelt med oppfølgingsarbeidet fortsetter derfor arbeidet med oppfølgingen av partenes forpliktelser i Samfunnskontrakten, herunder: Dato: 22.11.2013 Saksnummer:2013/93 Notat Til Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet Fra SRY Etter anbefaling fra Arbeidsgruppen v/kristian Ilner (NHO), Rolf Jørn Karlsen (LO) og Astrid Sund

Detaljer

Referat- og orienteringssaker til NRT 01/08 7. og 8. mai 2008

Referat- og orienteringssaker til NRT 01/08 7. og 8. mai 2008 1 av 5 Universitets- og høgskolerådet Referat- og orienteringssaker til NRT 01/08 7. og 8. mai 2008 Alle lenker og vedlegg til orienteringssakene legges ut på dette nettstedet: http://www.uhr.no/index.php?objectid=578&method=view

Detaljer

Godkjent referat for Styret

Godkjent referat for Styret Godkjent referat for Styret Møtedato: 18.02.2016 Møtested: Sem Gjestegård, Asker Møtetid: 09.00-15.00 Til stede: Medlemmer Rektor Vidar L. Haanes (leder) Det teologiske Menighetsfakultet Rektor Liv Reidun

Detaljer

DET NASJONALE FAKULTETSMØTE FOR HUMANISTISKE FAG. REFERAT NASJONALT FAKULTETSMØTE 7. mai 2014

DET NASJONALE FAKULTETSMØTE FOR HUMANISTISKE FAG. REFERAT NASJONALT FAKULTETSMØTE 7. mai 2014 DET NASJONALE FAKULTETSMØTE FOR HUMANISTISKE FAG REFERAT NASJONALT FAKULTETSMØTE 7. mai 2014 Sted: Det humanistiske fakultet, Universitetet i Oslo. Medlemmer: Vår dato: 05.06.2014 - Dekan Margareth Hagen,

Detaljer

Redigert presentasjon til rådgivernettverksmøte INVEST, vår 2013

Redigert presentasjon til rådgivernettverksmøte INVEST, vår 2013 Redigert presentasjon til rådgivernettverksmøte INVEST, vår 2013 Fagskoleinfo på karrieresenterets hjemmeside: http://karriere-nt.no/sider/default.aspx Original pp finner du på denne linken: http://www.vox.no/no/nasjonaltfagskolerad/informasjonsmateriell-om-fagskolen/

Detaljer

Ragnar Johansen (NFFL), Evy Ann Eriksen (Utdanningsforbundet)

Ragnar Johansen (NFFL), Evy Ann Eriksen (Utdanningsforbundet) REFERAT NASJONALT FAGSKOLERÅD (NF) Tid og sted: Deltagere: Fravær: Møteleder: Referent: 06.12.2010, NHO, Middelthunsgt. 27, Oslo Tone Kjersti Belsby (NHO), Knut Erik Beyer-Arnesen (FFF), Terje Bogen (RFF),

Detaljer

Godkjent referat for Styret

Godkjent referat for Styret Godkjent referat for Styret Møtedato: 27.10.2015 Møtested: UHRs lokaler, Stortorvet 2 Møtetid: 10:00-16:00 Til stede: Medlemmer Rektor Ole Petter Ottersen (leder) Universitetet i Oslo Rektor Ole-Gunnar

Detaljer

Politisk plattform

Politisk plattform Politisk plattform 2016-2017 Vedtatt av Landsmøte på Sørmarka konferansehotell 06.11.2016 ONF's politiske plattform utdyper sakene fastsatt i formålsparagrafen. Plattformen tar for seg organisasjonens

Detaljer

Referat fra møte i Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) 15. april 2009, Forbundssalen, Fellesforbundet

Referat fra møte i Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) 15. april 2009, Forbundssalen, Fellesforbundet Referat fra møte i Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) 15. april 2009, Forbundssalen, Fellesforbundet Tilstede: SRY Espen Lynghaug - NHO Øystein Gudbrands, LO (vara for Rolf Jørn Karlsen) Mette Henriksen

Detaljer

Høringsnotat - Nye Universitets- og høgskolerådet (UHR)

Høringsnotat - Nye Universitets- og høgskolerådet (UHR) Høringsnotat - Nye Universitets- og høgskolerådet (UHR) Bakgrunn Endringer i sektoren Universitetsrådet og Høgskolerådet ble slått sammen til Universitets- og høgskolerådet (UHR) i 2000, men det ble ikke

Detaljer

Kva skjer? Nasjonal hospiteringssamling. Anne Katrine Kaels Utdanningsdirektoratet 25. mars 2015

Kva skjer? Nasjonal hospiteringssamling. Anne Katrine Kaels Utdanningsdirektoratet 25. mars 2015 Kva skjer? Nasjonal hospiteringssamling Anne Katrine Kaels Utdanningsdirektoratet 25. mars 2015 Hva skjedde? 1994 Reform 94 2004 Kunnskapsløftet Litt reform Sentrale utfordringer: Frafall og arbeidslivets

Detaljer

Institusjonsakkrediterte fagskoler hvorfor og hva må til? RFFs årskonferanse 2015 i Kristiansand 5. mai 2015 v/ seksjonssjef Bjørn R.

Institusjonsakkrediterte fagskoler hvorfor og hva må til? RFFs årskonferanse 2015 i Kristiansand 5. mai 2015 v/ seksjonssjef Bjørn R. Institusjonsakkrediterte fagskoler hvorfor og hva må til? RFFs årskonferanse 2015 i Kristiansand 5. mai 2015 v/ seksjonssjef Bjørn R. Stensby Tema NOU 2014: 14 Fagskolen et attraktivt utdanningsvalg Hva

Detaljer

Høring NOU 2014:14 Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg

Høring NOU 2014:14 Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg Kunnskapsdepartementet (KD) Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Deres ref: Oslo, 10.04.2015 Vår ref: Tormod Skjerve/ 15-10545 Høring NOU 2014:14 Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg Vi viser til brev fra

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: 2012/250

Vår dato: Vår referanse: 2012/250 Vår saksbehandler: Benedicte Helgesen Bergseng Vår dato: 26.03.2012 Vår referanse: 2012/250 Deres dato: Deres referanse: Medlemmer i det faglige råd Referat fra rådsmøte nr. 2/2012 Dato: 27.03.12 Tid:

Detaljer

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Innledning I tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet til Høgskolen i Telemark (HiT) for 2011 ble det stilt krav om at alle høyere utdanningsinstitusjoner

Detaljer

Høring - NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø.

Høring - NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø. Etter liste Deres ref Vår ref Dato 15/1647-19.03.2015 Høring - NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø. Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring NOU 2015:2 Å høre

Detaljer

Arbeidsgiverforeningen Spekter ønsker med dette å avgi høringsuttalelse vedrørende NOU 2014:14, Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg.

Arbeidsgiverforeningen Spekter ønsker med dette å avgi høringsuttalelse vedrørende NOU 2014:14, Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg. ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER Kunnskapsdepartementet Oslo, 24.03.2015 Vår ref. 56416/HS04 Deres ref. 14/6199 1 Høring - Fagskolen et attraktivt utdanningsvalg NOU 2014:14 Arbeidsgiverforeningen Spekter

Detaljer

Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0302 Oslo. Oslo

Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0302 Oslo. Oslo Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0302 Oslo Oslo 25.03.15 Høringsinnspill: Fagskolen et attraktivt utdanningsvalg (NOU 2014:14) Her følger Høyskolen Campus Kristianias (CK) høringsuttalelse til

Detaljer

FAGSKOLE - Videreutdanning for fagarbeidere. Knut Ole Rosted - AVO

FAGSKOLE - Videreutdanning for fagarbeidere. Knut Ole Rosted - AVO FAGSKOLE - Videreutdanning for fagarbeidere Knut Ole Rosted - AVO Fylkeskommunen forvalter - Forvaltningsreformen 01.01.2010 Fylkeskommunene (FK) er gitt ansvaret for drift- og finansiering av fagskole

Detaljer

Styremøte 6. februar 2008 i Universitets- og høgskolerådet REFERAT

Styremøte 6. februar 2008 i Universitets- og høgskolerådet REFERAT UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET STYRET Rektor Jarle Aarbakke (leder), Universitetet i Tromsø Rektor Sissel Østberg (nestleder), Høgskolen i Oslo Rektor Jan I. Haaland, Norges Handelshøyskole Rektor Torbjørn

Detaljer