Presentasjoner i konferanse om fagskoleråd 16. november 2009, Hotell Bristol, Oslo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Presentasjoner i konferanse om fagskoleråd 16. november 2009, Hotell Bristol, Oslo"

Transkript

1 Presentasjoner i konferanse om fagskoleråd 16. november 2009, Hotell Bristol, Oslo Side 2: Fagskolerådet Fagskolenes stemme ved forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland, Kunnskapsdepartementet Side 8: Universitets- og høgskolerådet Presentasjon av rådets organisering og virksomhet ved Guri Bakken, underdirektør i Universitets- og høgskolerådet Side 25: Samarbeidsrådet for yrkesopplæring Formål, erfaringer og oppgaver framover ved Rolf Jørn Karlsen, nestleder i Samarbeidsrådet for yrkesopplæring Side 36: Diversiteten i fagskolesektoren Nytten av et råd ved Tove Blytt Holmen, avdelingsdirektør i NOKUT Side 47: Ansvarsforhold i fagskolesektoren Forslag om et interimråd ved Bjørn R. Stensby, seniorrådgiver i Kunnskapsdepartementet

2 Fagskolerådet - fagskolenes stemme Konferanse om fagskoleråd Statsråd Tora Aasland 16. november 2009

3 Hvorfor fagskoleråd? Mange aktører samling gir en tydeligere stemme Nesten 100 skoler Fire tilbyderorganisasjoner Rundt studenter Mange utfordringer samling gir større gjennomslagskraft 2 Kunnskapsdepartementet

4 Beslutningsgrunnlag Karlsen-utvalget NOU 2008:18 Fagopplæring for framtida anbefalte et fagskoleråd som vurderer kompetansebehov i arbeidslivet gir råd om utdanningstilbud som bør få støtte Melding til Stortinget: Utdanningslinja Arbeidsmarkedets behov Rådgivningsrolle Ansvaret til fylkeskommunene fra 2010 Fylkeskommunen vurderer hvem som får støtte 3 Kunnskapsdepartementet

5 Utfordringer Frihetsgrad og styringsvirkemidler Etter loven langt større frihetsgrad enn andre skoletyper (særlig de private fagskolene) Regulert på tre måter Rammer for utdanningstypen i fagskoleloven og godkjenningsforskriften. Kvalitetssikring av utdanningen (NOKUT) Økonomisk tilskudd til enkelte utdanninger. Konsekvenser for Fagskolerådets organisering SRY-modellen? UHR-modellen? 4 Kunnskapsdepartementet Foto: colourbox.no

6 Utfordringer (2) Utfordring å utvikle et FR som kan tale på vegne av hele sektoren. Store variasjoner Offentlige og private skoler Ulik lengde på utdanningene Broket studentmasse Ingen egen studentorganisasjon 5 Kunnskapsdepartementet

7 Prosessen videre Selvstendighet Den enkelte tilbyders ansvar Fagskolesektoren må selv definere hva et fagskoleråd skal være Studentorganisasjon Målet vårt her enighet om et interimråd Kunnskapsdepartementet vil støtte et fremtidig råd med en sekretær på full stilling 6 Kunnskapsdepartementet

8 Universitets- og høgskolerådet Presentasjon av rådets organisering og virksomhet Guri Bakken

9 Formelle forhold UHR er et samarbeidsorgan for institusjonene under lov om universiteter og høgskoler Samarbeidet griper ikke inn i institusjonenes myndighetsområde slik det er fastlagt i lov og reglement UHR skal være et bindeledd mellom universitets- og høgskolesektoren i Norge og det internasjonale forsknings- og utdanningsmiljø

10 Aktiviteter på vegne av fellesskapet Statsbudsjettet Kopinor Realfagssatsing og rekruttering HF-strategi for forskning Bolognaprosessen: Kvalifikasjonsrammeverk Karakterskala Lærerutdanning

11 Forvaltningsoppgaver Kvinner i forskning Publiseringsutvalg Lærebokutvalg Professoropprykk Karakterstatistikker

12 Koordinerende virksomhet Organisasjonsutvikling Rektorskole Dekanskole Direktørskole Fagseminar Publisering Karakterbruk Kvinner i forskning Etikk og korrupsjon Administrative fellesløsninger Saksbehandlings- og arkivprosjekt Mal for rapportering av studiepoeng

13 Organisasjonskart for Universitets- og høgskolerådet Representantskapet Fagstrategiske enheter Nasjonale fakultetsmøter Samfunnsvitenskap Historisk-filosofisk Realfag Juridiske fag Odontologi Dekanmøtet i medisin Nasjonale råd for Helse- og sosialfagutd. Lærerutdanning Teknologisk utdanning Økonomisk-adm. utd Profesjonsråd for Psykologutdanning Farmasiutdanning Designutdanning Arkitektur Styret Sekretariatet Kvinner i forskning Administrasjonsutvalget Forskningsutvalget Utdanningsutvalget Forhandlingsutvalget Biblioteksutvalget Museumsutvalget Lærebokutvalget Publiseringsutvalget Analysegruppe nasjonale fagråd under de fagstrategiske enhetene Oppdatert per 7. februar 2008

14 Representantskapet Alle rektorer Alle direktører (eller representant med tilsvarende oppgaver) Møter to ganger i året Velger styre Godkjenner nye institusjoner for medlemskap Vedtar budsjett og medlemskontingent Godkjenner regnskap

15 Styret 10 medlemmer 3 universitetsrektorer, hvorav 1 fra vitenskapelig høyskole 3 høyskolerektorer 1 universitetsdirektør 1 høyskoledirektør 2 studentrepresentanter Velges for 4 år om gangen, men kan ikke sitte lenger enn funksjonsperiode ved egen institusjon Forbereder representantskapsmøtene Utarbeider forslag til strategi og budsjett Behandler løpende saker Utvikler samarbeidet mellom medlemsinstitusjonene

16 Sekretariatet 17 ansatte Ledes av generalsekretær som tilsettes av styret Forbereder saker til styremøtene Håndterer administrative spørsmål Sekretærtjenester for råd og utvalg Løpende saker

17 Utvalg Administrasjonsutvalg Består av direktører (2 fra universitetene, 1 fra vitenskapelige høyskoler og 2 fra akkrrediterte høyskoler. Dette utvalget har ingen studentrepresentanter Bibliotekutvalg Består av bibliotekledere og representanter fra institusjonsledelse, totalt 10 medlemmer. Dette utvalget har ingen studentrepresentanter Forskningsutvalg Består av faglig og (forsknings)administrativ institusjonsledelse, samt studentene, totalt 10 medlemmer

18 Utvalg forts. Museumsutvalg Har representasjon fra de universitetene som har nasjonalt museumsanvar. Representanter fra museumsledelse og institusjonsledelse. Har ikke studentrepresentanter Utdanningsutvalg Har representasjon fra institusjonsledelse (pro/viserektor for utdanning eller lignende) og studieadministrativ ledelse. Har totalt 11 representanter, inkludert 2 studentrepresentanter Kvinner i forskning Lærebokutvalget

19 Nasjonale fakultetsmøter Representasjon her er fra fakultets- eller avdelingsledelse og både faglig og administrativ ledelse skal være representert Dette er primært et organ for universitetene, men vitenskapelige eller akkrediterte høyskoler kan få rett til representasjon Historisk-filosofiske fag Juridiske fag Medisin Odontologi Realfag (matematisk-naturvitenskapelige fag) Samfunnsvitenskapelige fag

20 Nasjonale råd Her har de institusjonene som gir den aktuelle utdanningen, rett til 1 representant hver Representasjon skal være på avdelingsledelsesnivå (dekan eller tilsvarende) Noen institusjoner har større representasjonsrett basert på tradisjoner Studentene er representert Rådene kan selv velge inn eksterne observatører Nasjonalt råd for helse- og sosialfagutdanning Nasjonalt råd for lærerutdanning Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

21 Profesjonsråd Består av representanter fra fakultets- eller avdelingsledelse, og både faglig og administrativ ledelse skal være representert Representantene velges av institusjonen selv, og velges for fire år Profesjonsråd for arkitektutdanning Profesjonsråd for designutdanning Profesjonsråd for farmasiutdanning Profesjonsråd for psykologutdanning

22 Nasjonale fagråd Etableres (og nedlegges) av relevant nasjonalt fakultetsmøte Kan etableres for fag som tilbys ved minst 3 av UHRs medlemsinstitusjoner Institusjonen må tilby minst 60 studiepoeng i aktuelt fag for å få rett til representasjon Består av faglig/vitenskapelig ansatte (instituttleder eller tilsvarende) samt studentrepresentant(er)

23 Økonomi Driftstilskudd fra departementet Kontingent fra medlemsinstitusjonene Prosjektmidler til spesielle oppdrag

24 UHRs utfordring Systemet vårt er basert på en tre-delt struktur ved institusjonene Systemet vårt er basert på en forholdsvis statisk gruppering av institusjonene Ved valg/utpeking av medlemmer i styre og utvalg, må vi ta hensyn til følgende kriterier: Institusjonsstørrelse og type/kategori Geografi/regional fordeling Representasjon fra både de vitenskapelige og de administrativt ansatte Kjønn

25 Samarbeidsrådet for yrkesopplæring SRY FORMÅL, ERFARINGER OG OPPGAVER FRAMOVER Rolf Jørn Karlsen Nestleder SRY

26 Reglement SRY er et faglig rådgivende organ for Kunnskapsdepartementet (KD), med hjemmel i opplæringslova, SRY oppnevnes av KD og er et felles samarbeidsråd for partene i arbeidslivet og utdanningsmyndighetene. SRY skal bidra til å utvikle felles rammer og strategier for fag- og yrkesopplæringen som ivaretar den enkeltes, virksomhetenes og samfunnets behov for kompetanse. SRY skal bidra til samarbeid mellom aktuelle aktører for fag- og yrkesopplæringen nasjonalt, regionalt og lokalt samt mellom bransjer og sektorer. SRYs funksjonstid er 4 år ( ).

27 Representasjon i SRY Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) - 2 medl. Kommunesektorens interesse- og arb.giverorg. (KS) - 2 medl. Arbeidsgiverorganisasjonen Spekter - 1 medl. Handelens og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH) - 1 medl. Landsorganisasjonen (LO) - 3 medl. Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) - 1 medl. Utdanningsforbundet - 1 medl. Elevorganisasjonen - 1 medl. Kunnskapsdepartementet (KD) - 1 medl. Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) - 1 medl. 14 medl. Sekretariat: Utdanningsdirektoratet

28 Arbeidsmetoder SRY-møter 5-6 ganger i året 4-5 fellesmøter (med) mellom ledere og nestledere SRY og de ni faglige rådene Deltakelse i ulike arbeidsgrupper/utvalg etc. NOU-2008: 18 Fagopplæring for framtida Gjennomgående dokumentasjonsordninger Etterutdanning innen fag- og yrkesopplæring 2009 Referansegruppe for evaluering av Kunnskapsløftet Med flere SRY har valgt å overlate høringsuttalelser til den enkelte organisasjon

29 Internasjonalt arbeid OECDs komparative rapport innenfor Learning for jobs - studien Medarrangør sammen med UDIR 20. november 09, nordisk seminar om OECD-studien Bidra inn i årlige rapporteringer til ReferNet SRYs involvering i nasjonalt arbeid Deltakelse i referansegruppe for nasjonal implementering av EQF Bidratt inn i arbeidet med Europass fagbeskrivelser Deltakelse på Peer Learning (Visit) Activities i regi av Cedefop Ett årlig utenlandsbesøk for å holde seg orientert om fagog yrkesopplæring internasjonalt

30 Erfaringer Forankring til partene Virkelighetsforståelse Problemforståelse Felles løsninger Kvalitetssikrede beslutninger

31 Fokusområder Forskning og dokumentasjon Kvalitet Frafall

32 Forskning og dokumentasjon SRY arbeider for: Å legger til rette for en langsiktig forskningsstrategi om fag- og yrkesopplæring (FY) Å bidra til utvikling av mer kunnskap om betydningen av lærerens og instruktørens rolle innen FY Å bidra til økt kunnskap om betydningen av organiseringen av ansvar innenfor FY Å sette fokus på kunnskap om innholdet i opplæringen Å øke kunnskapen om hvordan fagkompetansen læres, vurderes og brukes i arbeidslivet

33 Kvalitet Innhold og organisering av prosjekt til fordypning Gjennomgående dokumentasjonsordninger Ulike gjennomføringsmodeller Rekruttering og dimensjonering Sikre at fag- og yrkesopplæringen ivaretas gjennom kompetanseutviklingsprosjektet Vurderings- og prøveformer Fokus på overganger fra videregående opplæring til høyere utdanning Fremtidig fagskoleutdanning Internasjonalt arbeid (jf egen foil)

34 Frafall Gjennom arbeid med enkeltsaker har SRY bidratt til å sette fokus på: En tilbudsstruktur som gir gode valgmuligheter Fleksibel gjennomføring av opplæringen Muligheter til faglig fordypning etter interesse

35 Kunnskapsdepartementet SRY FAGSKOLERÅD HØGSKOLERÅD 9 faglige råd 2 nasjonale utvalg 39 nasjonale råd FR FR FR NUFHS NUTF FR FR FR Vgo. Yrkesfag Fagskole Høgsk./ Universitet Y-veien Vgo. Stud.forb. Høgsk./ Universitet

36 Diversiteten i fagskolesektoren Nytten av et råd Avdelingsdirektør Tove Blytt Holmen - NOKUT

37 Fagskolerådet et nyttig råd for fagskolene selv

38 NOKUT har kontakt med Forum for fagskoler Kristne Friskolers Forbund Norske Fag- og Friskolers Forbund Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon Rådet for fylkeskommunale fagskoler Voksenopplæringsforbundet

39 Fagskolerådet et nyttig råd for flere enn fagskolene

40 Litt om de fylkeskommunale fagskolene Her er bare det som er skoler direkte forvaltet gjennom fylkeskommunene( ikke tilbydere hvor fylkeskommune må en eller annen måte har eierinteresser i) Finmark (1 styre og 1 lærested - helsefag og maritime ) Troms (1 styre og 4 læresteder med egne rektorer - helsefag, maritime og tekniske) Nordland (5 styrer og 5 læresteder - helsefag, maritime og tekniske) Nord-Trøndelag (4 styrer og 4 læresteder - helsefag, maritime og tekniske) Sør-Trøndelag (1 styre og 3 læresteder med egne rektorer - helsefag, bilfag, maritime og tekniske)

41 Eierformer innen fagskoleutdanning AS-er BA-er Enkeltmanns foretak Stiftelse Studieforbund (medlem i) Forening/lag/menighet Fylkeskommunalt eid Fylkeskommunalt foretak Kommunalt eid Statlig eid Høgskole

42 Høyskole - videregående skole - fagskole Heltid - deltid desentralisert - fjernundervisning Makeupartist - Skipsoffiser Stillas Mesterbrev Eldreomsorg med fordypning i demens og uten denne fordypningen Eget fagmiljø på stedet - eget fagmiljø reiser mellom lærestedene - timelærere Fagskoler som innstiller undervisningen - fagskoler som aldri ville tenke på det

43 Utdanningenes lengde Et fagskoleutdanningstilbud skal ha et omfang på mellom ½ år og 2 år regnet i heltid. De godkjenningene som NOKUT har gjort fordeler seg slik på omfang ½ år 12 % 1 år 57 % 2/3 år 4 % 1 ½ år 4 % ¾ år 0,1 % 2 år 24 % 3/5 år 0,1 %

44 En tilbyder har 25 læresteder Andre tilbydere kan ha en klasse på et lærested En tilbyder har studenter Det finnes tilbydere med kun to faste årsverk

45 Det er store forskjeller i Søkerens troverdighet Forståelsen av selvstendig og yrkesrettet ( Fagskoleutdanning i Videreutdanning i Utdanningens navn del 1 og del 2) Tilbydernes forståelse av tertiærnivået Tilbydernes kvalitetsarbeid Stabilitet

46 Fagskolerådet et råd som kan styrke fagskoleutdanningene

47 Ansvarsforhold i fagskolesektoren forslag om et interimråd Konferanse om fagskoleråd Seniorrådgiver Bjørn R. Stensby 16. november 2009

48 Oversikt Hvorfor Ansvarsforhold Forhold til arbeidslivet Forslag om interimråd 2 Kunnskapsdepartementet

49 Hvorfor samarbeide? Kvalifikasjonsrammeverk Studentvelferd Kvalitetsutvikling Dimensjonering Statistikk Synliggjøring Regelverk Opplæring Finansiering 3 Kunnskapsdepartementet Foto: colourbox.no

50 Ansvar Ot.prp. nr. 39 ( ): Et premiss for loven har vært den enkelte tilbyders ansvar for å etablere mest mulig hensiktsmessige ordninger som ivaretar de ulike behovene for kvalitet, organisering av studiet, samarbeid med bransjer etc. Det får konsekvenser for graden av styring fra det offentliges side. 4 Kunnskapsdepartementet

51 Utdanningslinja Regjeringen vil opprette et råd for fagskolene. Kan den det? Nei og ja! 5 Kunnskapsdepartementet

52 Ansvar for samarbeid Skolene Arbeidslivsorganisasjonene Fylkene Kunnskapsdepartementet NOKUT 6 Kunnskapsdepartementet Foto: colourbox.no

53 Ansvar Ot.prp. nr. 39 ( ): Tilbud om fagskoleutdanning skal primært være styrt av arbeidslivets etterspørsel etter kapasitet og kompetanse. 7 Kunnskapsdepartementet

54 Forhold til arbeidslivet NOKUTs retningslinjer: Tilbyder av fagskoleutdanning er selv ansvarlig for å sikre yrkesrelevans. Tilbyder skal ha lokalt eller regionalt samarbeid med yrkesfeltet, eller være med i faglige nettverk som knytter utdanningstilbudet opp mot samfunnsog næringsliv. 8 Kunnskapsdepartementet

55 Forutsetning Skolene har ansvaret, men fagskolerådet må ha legitimitet hos arbeidsgiverne hos arbeidstakerne hos studentene hos fylkene hos Kunnskapsdepartementet hos NOKUT 9 Kunnskapsdepartementet

56 10 Kunnskapsdepartementet Foto: colourbox.no

57 KDs bidrag Sekretær 11 Kunnskapsdepartementet Foto: colourbox.no

58 Konferansedeltakere AOF Arbeidsgiverforeningen Spekter Aust-Agder fylkeskommune Bergen tekniske fagskole Fagforbundet Fagskolen i Troms Folkeuniversitetet Forum for fagskoler Forum for fylkesutdanningssjefer Helse- og omsorgsdepartementet Helsedirektoratet HSH Idefagskolen Kristne Friskolers Forbund KS Kunnskapsdepartementet LO Mesterfagskolen NHO Norsk Teknologi NKS NOKUT Norges Kreative Fagskole Norske Fag- og Friskolers landsforbund NUFHS NUTF Oppland fylkeskommune Rådet for fylkeskommunale fagskoler Samarbeidsrådet for yrkesopplæring Stavanger offshore tekniske skole Studentenes landsforbund Studentunionen ved Campus Kristiania Studieforbundet Folkeuniversitetet Unio Universitets- og høgskolerådet Utdanningsforbundet VOFO Vox YS 12 Kunnskapsdepartementet

59 Tilbyderorganisasjoner Forum for fagskoler (FFF) Rådet for fylkeskommunale fagskoler (RFF) Norske Fag- og Friskolers landsforbund (NFFL) Kristne Friskolers Forbund (KFF) 13 Kunnskapsdepartementet

60 Nasjonalt utvalg for teknisk fagskoleutdanning (NUTF) Områder representert i NUTF arbeidsgiverorganisasjonene arbeidstakerorganisasjonene fylkeskommunene private fagskoler skoleeierne studentene 14 Kunnskapsdepartementet Foto: colourbox.no

61 Nasjonalt utvalg for teknisk fagskoleutdanning (NUTF) Organisasjoner representert i NUTF Byggnæringens landsforbund (NHO) Byggskolen Fagskolen i Gjøvik Fagskolen i Oslo Forbund for ledelse og teknikk (LO) Maskinistforbundet Norges Rederiforbund Norsk Teknologi (NHO) Oppland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune Sjøoffisersforbundet Tekna Utdanningsforbundet 15 Kunnskapsdepartementet Foto: colourbox.no

62 Nasjonalt utvalg for fagskoleutdanning i helse- og sosialfag (NUFHS) Områder representert i NUFHS arbeidsgiverorganisasjonene arbeidstakerorganisasjonene fylkesutdanningssjefene private fagskoler fylkeskommunale fagskoler sosial- og helsemyndigheter studentene 16 Kunnskapsdepartementet Foto: colourbox.no

63 Nasjonalt utvalg for fagskoleutdanning i helse- og sosialfag (NUFHS) Organisasjoner representert i NUFSH Aust-Agder fylkeskommune Delta Fagforbundet Fagskolen i Oslo Helsedirektoratet HSH KS NHO Norsk forbund for fjernundervisning Norsk Sykepleierforbund Skolenes Landsforbund Spekter Utdanningsforbundet Østfold Fagskole 17 Kunnskapsdepartementet Foto: colourbox.no

64 FFF RFF Fagskolerådet NFFL KFF 18 Kunnskapsdepartementet

65 Fagskolerådet NUTF 19 Kunnskapsdepartementet Foto: colourbox.no

66 Forslag om Fagskolenes interimråd (FIM) Medlemmer: 2 fra NFF 2 fra RFF 1 fra NFFL 1 fra KFF Observatører: 1 fra LO 1 fra NHO 1 fra Forum for fylkesutdanningssjefer 20 Kunnskapsdepartementet

67 Forslag til mandat for FIM Fagskolenes interimråd skal utarbeide forslag til mandat for fagskolerådet forberede etableringskonferanse for fagskolerådet innen 15. februar 2010 fungere som rådgivende organ for fagskolene, inntil et fagskoleråd er etablert 21 Kunnskapsdepartementet

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Høring - Forslag til revidert forskrift om godkjenning etter lov om fagskoleutdanning

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Høring - Forslag til revidert forskrift om godkjenning etter lov om fagskoleutdanning DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT.... fl,., HORDALAND FYLKESKOMMUNE Hønngsmstanser i følge liste Eksp. 2 2 HOV, 2007 Deres ref Vår ref j U. off. Dato 200704130-/BRS "'""" 21.11.2007 Saksh - Høring - Forslag

Detaljer

NASJONALT FAGSKOLERÅD 2012 2014 EVALUERING AV RÅDETS ARBEID

NASJONALT FAGSKOLERÅD 2012 2014 EVALUERING AV RÅDETS ARBEID NASJONALT FAGSKOLERÅD 2012 2014 EVALUERING AV RÅDETS ARBEID NASJONALT FAGSKOLERÅD 2012 2014 2 Nasjonalt fagskoleråd er et politisk oppnevnt organ. Rådet skal ifølge mandatet blant annet bidra til å utvikle

Detaljer

Saksutredning: Organisering av Fagskolen i Sør-Trøndelag fra 2010.

Saksutredning: Organisering av Fagskolen i Sør-Trøndelag fra 2010. Saksutredning: Organisering av Fagskolen i Sør-Trøndelag fra 2010. FYLKESRÅDMANNENS INNSTILLING Opplæringskomiteen vedtar: Vedtekter for fagskolen i Sør-Trøndelag gjennomgås og revideres i tråd med skoleeiers

Detaljer

Rapport fra SRYs andre oppnevningsperiode, 2008-2012

Rapport fra SRYs andre oppnevningsperiode, 2008-2012 Saksbehandlere: Mona Vibeke Moe og Kari Fyhn Direkte tlf: 23 30 12 19 E-post: post@utdanningsdirektoratet.no Dato: 5.6.2012 Rapport fra SRYs andre oppnevningsperiode, 2008-2012 Samarbeidsrådet for yrkesopplæring

Detaljer

Virksomhetsrapport 2011

Virksomhetsrapport 2011 Virksomhetsrapport 2011 s styre 26.04.2012 Innhold 1 Forord... 4 2 Saker styret har arbeidet med i 2011... 5 UHRs strategi for 2011-2014... 5 3 Myndighets- og samfunnskontakt/ Samspill med samfunnsaktører...

Detaljer

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) høring

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) høring Høringsinstanser iflg. liste Deres ref Vår ref Dato 201100248-/JSL 26.01.2011 Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) høring Kunnskapsdepartementet har besluttet at det skal lages et

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 28.04.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 28.04.

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 28.04.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 28.04. Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 28.04.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 28.04.2014 Tid 13:00 1 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 8/14

Detaljer

Arbeidsgiverforeningen Spekter ønsker med dette å avgi høringsuttalelse vedrørende NOU 2014:14, Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg.

Arbeidsgiverforeningen Spekter ønsker med dette å avgi høringsuttalelse vedrørende NOU 2014:14, Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg. ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER Kunnskapsdepartementet Oslo, 24.03.2015 Vår ref. 56416/HS04 Deres ref. 14/6199 1 Høring - Fagskolen et attraktivt utdanningsvalg NOU 2014:14 Arbeidsgiverforeningen Spekter

Detaljer

Sak nr. Behandles av: Møtedato Hovedstyret 19.02.2015

Sak nr. Behandles av: Møtedato Hovedstyret 19.02.2015 Saksframlegg Dokumentnr.: 14/02087-3 Saksbehandler: Kristian Roksvaag Dato: 07.02.2015 Sak nr. Behandles av: Møtedato Hovedstyret 19.02.2015 HØRING - NOU 2014:14 "FAGSKOLEN - ET ATTRAKTIVT UTDANNINGSVALG"

Detaljer

Høringsbrev NOU 2014:14 Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg

Høringsbrev NOU 2014:14 Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg Vår dato Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler 23.03.2015 19.12.2014 14/02700-25 Eirik Lund Avdeling Deres referanse Arkivkode Direkte telefon Seksjon for utdanning og 62 forskning Kunnskapsdepartementet

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT GJENNOMGANG AV FAGSKOLEN I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT GJENNOMGANG AV FAGSKOLEN I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT GJENNOMGANG AV FAGSKOLEN I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE 2014 UTARBEIDET AV Innholdsfortegnelse 0. SAMMENDRAG...4 1. INNLEDNING...8 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...8 1.2 AVGRENSING

Detaljer

Undervisning i ledelse i byggorienterte utdanninger i Norge

Undervisning i ledelse i byggorienterte utdanninger i Norge Rapport om Undervisning i ledelse i byggorienterte utdanninger i Norge Pilotprosjekt FLIBA Del 1 Kartlegging Del 2 Ledelse som perspektiv i utdanningene 1 Forord Profesjonell ledelse er en av de viktigste

Detaljer

Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 14/6199 15/3-3 23.03.2015

Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 14/6199 15/3-3 23.03.2015 Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 14/6199 15/3-3 23.03.2015 NOU 2014: 14 Fagskolen et attraktivt utdanningsvalg - høringssvar fra UHR Vi viser

Detaljer

Fagskoler 2012. Tilstandsrapport. Utgitt av: Kunnskapsdepartementet. 3XEOLNDVMRQHQ HU HOHNWURQLVN WLOJMHQJHOLJ Sn ZZZ UHJMHULQJHQ QR NG

Fagskoler 2012. Tilstandsrapport. Utgitt av: Kunnskapsdepartementet. 3XEOLNDVMRQHQ HU HOHNWURQLVN WLOJMHQJHOLJ Sn ZZZ UHJMHULQJHQ QR NG Tilstandsrapport Utgitt av: Kunnskapsdepartementet 3XEOLNDVMRQHQ HU HOHNWURQLVN WLOJMHQJHOLJ Sn ZZZ UHJMHULQJHQ QR NG Fagskoler 2012 Publikasjonskode: F-4283 B Design og illustrasjon: Gjerholm Design/Anne

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 09.03.2015

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 09.03.2015 Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 09.03.2015 Møtested Utdanningsetaten, Strømsveien 102 Bruvin Møtedato 09.03.2015 Tid 12:00 Minner om fellesmøte med YON Oslo med oppstart kl 09:00

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED FAKULTET FOR HELSEFAG. Onsdag 29. februar kl. 9.35-12.00 i Pilestredet, 1. etg.

INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED FAKULTET FOR HELSEFAG. Onsdag 29. februar kl. 9.35-12.00 i Pilestredet, 1. etg. Til studieutvalgets medlemmer Dato: 22.2.2012 Vår ref.: Saksbehandler: Monica Melhus Deres ref.: 64 84 90 31, monica.melhus@hioa.no INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED FAKULTET FOR HELSEFAG Onsdag

Detaljer

Forskrift om tilsyn med kvaliteten i fagskoleutdanning (fagskoletilsynsforskriften)

Forskrift om tilsyn med kvaliteten i fagskoleutdanning (fagskoletilsynsforskriften) Forskrift om tilsyn med kvaliteten i fagskoleutdanning (fagskoletilsynsforskriften) Fastsatt av NOKUT xxxx med hjemmel i lov 20. juni 2003 nr. 56 om fagskoleutdanning (fagskoleloven) 2, jf. forskrift 1.

Detaljer

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Bygg- og anleggsteknikk Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Bygg- og anleggsteknikk Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige:

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Strategi Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning 2012 2015 Strategi Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning 2012 2015 4 Innhold Kompetanse for bedre resultater...6

Detaljer

Saksliste for SRY- møte 7 04. desember 2014

Saksliste for SRY- møte 7 04. desember 2014 Saksliste for SRY- møte 7 04. desember 2014 Sted: Clarion Hotel Royal Christiania, Biskop Gunnerusgt.3 0106 Oslo Møteramme: kl. 12:30-16:00 Lunsj 11.45 12.30 1. Godkjenning av dagsorden 2. Godkjenning

Detaljer

Elektro. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Elektro. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Elektro Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Elektro Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige: Saksbehandler: Terje Bogen

Detaljer

Brynhild Totland og Margrethe Steen Hernes

Brynhild Totland og Margrethe Steen Hernes REFERAT RÅDSMØTE Tid og sted: Deltagere: 20.03.2013, Vox, Oslo Benedikte Sterner (LO); Knut Erik Beyer-Arnesen (FFF), Helge Halvorsen (NHO), Kjersti Grindal(NHO), Tine Widerøe (FFF), Aud Larsen (RFF),

Detaljer

1. BESKRIVELSE AV KS-SYSTEMET OG ORGANISERING AV FAGSKOLEN ROGALAND

1. BESKRIVELSE AV KS-SYSTEMET OG ORGANISERING AV FAGSKOLEN ROGALAND Fagskolen Rogaland - kvalitetssikringssystem 1. BESKRIVELSE AV KS-SYSTEMET OG ORGANISERING AV FAGSKOLEN ROGALAND... 1 1.1 Beskrivelse av KS-systemet... 1 1.2 Organisasjon og ansvar... 1 2. VURDERING AV

Detaljer

Mellom barken og veden

Mellom barken og veden Norges offentlige utredninger 2000: 5 Mellom barken og veden om fagskoleutdanninger Utredning fra utvalg oppnevnt i statsråd 5. mars 1999 Avgitt til Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 1. mars

Detaljer

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Versjon 1.0 12. desember 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1. Veiledning til tilbydere

Detaljer

Svar på oppdragsbrev 39-10 - Utredning av rett til læreplass og inntil fireårig opplæring/forsterket alternativt løp i Vg3

Svar på oppdragsbrev 39-10 - Utredning av rett til læreplass og inntil fireårig opplæring/forsterket alternativt løp i Vg3 Utarbeidet av: Avdeling for fag- og yrkesopplæring Vår dato: 01.06.2011 Deres dato: Vår referanse: 2010/4444 Deres referanse: Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Svar på oppdragsbrev 39-10

Detaljer

Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging for fagskoletilbud og kostnader ved fagskoledrift

Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging for fagskoletilbud og kostnader ved fagskoledrift Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging for fagskoletilbud og kostnader ved fagskoledrift Kyrre Lekve, Svein Erik Moen og Rune Borgan Reiling Rapport 15/2014 Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging

Detaljer

Høring: Fagskolen et attraktivt utdanningsvalg (NOU 2014:14)

Høring: Fagskolen et attraktivt utdanningsvalg (NOU 2014:14) Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0302 Oslo Oslo 25.03.15 Høring: Fagskolen et attraktivt utdanningsvalg (NOU 2014:14) Nettverk for private høyskoler (NPH) takker for muligheten til å komme med

Detaljer

Høring NOU 2014:14 Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg

Høring NOU 2014:14 Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg Kunnskapsdepartementet (KD) Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Deres ref: Oslo, 10.04.2015 Vår ref: Tormod Skjerve/ 15-10545 Høring NOU 2014:14 Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg Vi viser til brev fra

Detaljer

Kunnskapsdepartementet Analyse av markedet for desentralisert høyere utdanning. Dato: 2009-05-15

Kunnskapsdepartementet Analyse av markedet for desentralisert høyere utdanning. Dato: 2009-05-15 Analyse av markedet for desentralisert høyere utdanning Dato: 2009-05-15 Analyse av markedet for desentralisert høyere utdanning 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Analyse av markedet for

Detaljer