KARAKTERUNDERSØKELSE I HELSE- OG SOSIALFAG Karakterkonferansen Per Manne

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KARAKTERUNDERSØKELSE I HELSE- OG SOSIALFAG 2013. Karakterkonferansen 24.10.2014 Per Manne"

Transkript

1 KARAKTERUNDERSØKELSE I HELSE- OG SOSIALFAG 2013 Karakterkonferansen Per Manne

2 Analysegruppen Gunnar Bendheim, HiST Svein Gladsø, NTNU Grete Lysfjord, UiN Per Manne, NHH (leder) Kirsti Margrethe Mortensen, UiO Tuva Aune Wettland, NSO Sekretær: Birgitte Levy, UHR Konsulent: Asbjørn Bjørnset, UiB 2

3 5-årig syklus for karakterundersøkelser 2012 Samfunnsvitenskapelige fag 2013 Helse- og sosialfag, designutdanning 2014 Idrett, kjønnsforskning, lærerutdanning, økonomisk-administrativ utdanning 2015 Teknologiutdanning, realfag, juridiske fag 2016 Humanistiske fag, arkitektur- og landskapsutdanning 3

4 Karakterpanel A B C D E F G medisin, ernæring, odontologi, psykologi farmasi sykepleierutdanning, tannpleierutdanning bioingeniørutdanning, radiografutdanning audiografutdanning, optometri og synsvitenskap, ortopediingeniørutdanning, tannteknikerutdanning ergoterapiutdanning, fysioterapiutdanning barnevernspedagogutdanning, sosionomutdanning, vernepleierutdanning 4

5 Autorisasjon og karakteren E Bestått utdanning gir i dag autorisasjon som helsearbeider. Flere karakterpanel mener karakterbeskrivelsen for E ikke er forenlig med kravene til autorisasjon: Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Kandidaten viser liten vurderingsevne og selvstendighet. 5

6 Karakterpanel A vil revidere karakterskalaen og fjerne E. Karakterpanel E mener at heller ikke karakteren D Kandidaten viser en viss grad av vurderingsevne og selvstendighet burde gi autorisasjon, ettersom en autorisert helsefagsarbeider skal kunne arbeide helt selvstendig Karakterpanel F mener beskrivelsen av karakteren E bør diskuteres 6

7 Karakterkrav for autorisasjon? Karakterpanel A gir som eksempel - Gjennomsnittskarakter minst C - Minst C i noen store, essensielle fag - Ingen E i noen forhåndsdefinerte store, essensielle fag Forslaget vil også kreve at utdanningene samordnes Karakterpanel A vil også innføre en autorisasjonseksamen Analysegruppen vil ikke foreslå endringer i karaktersystemet 7

8 Analysegruppen mener man kan diskutere karakterbeskrivelsene for A F i lys av Kvalifikasjonsrammeverket Analysegruppen foreslår at man vurderer karakterkrav for autorisasjon, og viser til kravene for å bli statsautorisert revisor eller registrert revisor, som begge krever autorisasjon av Kredittilsynet, og som begge har karakterkrav 8

9 Hvor går grensen for bestått? I emner som også kan vurderes etter gradert skala A F så varierer grensen mellom B og D eller C og D. Flere karakterpanel (B, C, E) oppfatter dette som problematisk, og anbefaler en samordning av praksis Karakterpanel B anbefaler at krav til bestått harmoniseres mellom institusjonene og gjøres sammenfallende med kravet til karakteren C Karakterpanel D2 sier grensen for bestått varierer mellom C og D etter emnets art, og at det er uproblematisk 9

10 Analysegruppen anbefaler samordning, men mener dette bør skje ved å tydeliggjøre kravet til bestått gjennom læringsutbyttebeskrivelsene Analysegruppen anbefaler at UHR nedsetter en arbeidsgruppe som vurderer retningslinjer for karakterskalaen bestått/ikke bestått. 10

11 Valg av karakterskala Det er store forskjeller mellom institusjonene i hvilken karakterskala som blir brukt, også innenfor samme utdanning. Karakterpanel A anbefaler at man bruker gradert skala ved emneeksamener, og bestått/ikke bestått ved vurdering av praksis Karakterpanel F melder at karakteren bestått ofte blir omregnet til karakteren C ved opptak til videre studier. Analysegruppen mener dette ikke er en heldig ordning, særlig når ulike institusjoner bruker forskjellig karakterskala 11

12 Bacheloroppgaver Bacheloroppgaver har flere lignende trekk med masterfagsoppgaver, og tilsvarende tiltak er aktuelle Karakterpanel B foreslår fagspesifikke karakterbeskrivelser for bacheloroppgaver. Karakterpanel B foreslår harmonisering av læringsutbyttebeskrivelsene, og av vekting av muntlig presentasjon av oppgaven Panel C anbefaler sterkere samordning mht omfang og vurderingskriterier, samt individuell oppgave 12

13 Karakterpanel D2 anbefaler mer like rammer rundt bacheloroppgavene ved ulike institusjoner. Dette inkluderer emnebeskrivelse, innhold i veiledning og antall veiledningstimer Karakterpanel F anbefaler mer likt omfang av bacheloroppgaven 13

14 Sensorordninger Innen flere utdanninger er det betydelige forskjeller i karakterfordelinger, som ikke kan tilskrives forskjeller i opptaksgrunnlag. Flere karakterpanel foreslår utvidet bruk av ekstern sensur, særlig på bacheloroppgaver. Karakterpanel B anbefaler ekstern sensor på alle bachelor- og masterfagsoppgaver, og gjerne også i enkeltemner på alle nivåer. Karakterpanel C anbefaler jevnlig innslag av ekstern sensur 14

15 Karakterpanel G anbefaler nærmere analyse av karakterforskjellene mellom ulike utdanninger. Sensorordningene bør gjennomgås, ikke minst bruk av ekstern sensor og tilsynssensor Analysegruppen støtter dette, og har som oppfølging av SØF-rapporten anbefalt UHR å vurdere sensorordningene og utarbeide retningslinjer for sensur. 15

16 Vurdering av skikkethet Løpende skikkethet skal foregå gjennom hele studiet. Det har vært få saker om skikkethet. Mulige saker søkes løst på lavest mulig nivå, for eksempel ved at studenten veiledes ut av studiet. Analysegruppen anbefaler at særskilt skikkethetsvurdering vurderes i slike tilfeller. Karakterpanel A anbefaler å skjerpe kravet til skikkethetsvurdering, ved forhåndsvurdering før studiestart Karakterpanel A anbefaler at kulturelle utfordringer, mentale og fysiske funksjonshemninger, evne til kommunikasjon drøftes mhp skikkethet 16

17 Karakterpanel A, B og D2 vil ha vurdering av krav til språkkompetanse i norsk Karakterpanel B anbefaler at institusjonene innarbeider rutiner slik at skikkethetsvurdering inngår i hele studieforløpet i hvert enkelt emne. Karakterpanel B og C tar opp behov for tydeliggjøring av kriteriene for skikkethet for studenter og praksisveiledere, samt at veilederes ansvar klargjøres Karakterpanel D1 anbefaler en nasjonal diskusjon om skikkethetsvurdering ved løpende vurdering av praksis 17

18 Karakterpanel E ønsker tydeligere nasjonale føringer for hva som skal inngå i kriteriene for å sikre mer likeverdige vurderinger 18

19 Vurdering av praksis Praksis vurderes gjennomgående med bestått/ikke bestått Karakterpanel D1 ønsker en nasjonal diskusjon om løpende vurdering av praksis, hvor målet er harmonisering av generelle kriterier for løpende vurdering Karakterpanel D2 vil ha vurdering av krav til bestått praksis, og om tilsvarende karakteren D er tilstrekkelig. 19

20 Karakterpanel D2 vil ha tydeligere rollefordeling mellom institusjon og praksis når det opprettes avtaler Karakterpanel E vektlegger viktigheten av god opplæring av praksisveiledere, og av å kunne gjennomføre praksisbesøk Karakterpanel F nevner krav til tilstedeværelse som et eksempel som varierer mellom utdanningene Karakterpanel G anbefaler felles læringsutbyttebeskrivelser for praksis 20

21 Karakterpanel G vil ha klarere retningslinjer for praksisfeltet som læringsarena og tydeligere krav til faglige kvalifikasjoner og veiledningskompetanse for praksisveiledere Analysegruppen støtter forslagene om samordning av læringsutbyttebeskrivelser og vurderingskriterier av praksis innen den enkelte utdanning. Rammeplanene for helse- og sosialfagene er fra 2005 og Kriterier for vurdering av praksis vil kunne harmoniseres ved en revisjon av rammeplanene. 21

22 Forslag om læringsutbytte, arbeidskrav og vurderingsform Karakterpanel B anbefaler at institusjonene går gjennom valg av vurderingsformer i ulike emner, slik at alle ønskede ferdigheter (skriftlig, muntlig, kommunikativ, selvstendighet, etc.) blir tilfredsstillende vurdert, samt hvordan løpende vurderinger kan stimulere studenter til å ta ansvar for egen læring m.v. 22

23 Karakterpanel C anbefaler at felles vurderingskriterier utledes fra studieprogrammets beskrivelse av sluttkompetanse, i tråd med presentasjonen i rammeplanen Karakterpanel D1 og D2 anbefaler at studieprogrammene går gjennom emnebeskrivelser og sikrer god sammenheng mellom læringsutbytte, arbeidskrav og vurderingsform 23

24 Karakterpanel D1 og D2 anbefaler harmonisering av læringsutbyttebeskrivelser, eksamensform og vurderingskriterier 24

Rapport fra karakterpanel A:

Rapport fra karakterpanel A: UHRs karakterundersøkelse 2013: Rapport fra karakterpanel A: De 5- og 6-årige profesjonsstudiene i Medisin Ernæring Odontologi Psykologi Desember 2013 Universitets- og høyskolerådets karakterundersøkelse

Detaljer

Sted: Blindern, Lucy Smiths hus, 10 et. Rådssalen kl. 09.00-15.00. Fredag 22. november 2013

Sted: Blindern, Lucy Smiths hus, 10 et. Rådssalen kl. 09.00-15.00. Fredag 22. november 2013 Det odontologiske fakultet Nasjonalt fakultetsmøte 2013 Universitetet i Oslo Nasjonalt fakultetsmøte i odontologiske fag 2013 Sted: Blindern, Lucy Smiths hus, 10 et. Rådssalen kl. 09.00-15.00. Fredag 22.

Detaljer

Veileder til utarbeidelse av fag- og studieplaner ved Høgskolen i Hedmark

Veileder til utarbeidelse av fag- og studieplaner ved Høgskolen i Hedmark Veileder til utarbeidelse av fag- og studieplaner ved Høgskolen i Hedmark Høgskolens studieplaner bygges opp etter NOKUTs Forskrift om standarder og kriterier for akkreditering av studier og kriterier

Detaljer

Forkurs, realfagskurs og TRESS

Forkurs, realfagskurs og TRESS 1 Forkurs, realfagskurs og TRESS - alternative veier til ingeniør- og sivilingeniørutdanning Forslag til tilpassing etter ny rammeplan Alternative opptaksveier er avgjørende for tilstrekkelig rekruttering

Detaljer

MØTEINNKALLING - Fellesstyret

MØTEINNKALLING - Fellesstyret 1 MØTEINNKALLING - Fellesstyret Møtedato: Onsdag 23.10.2013 Dokumentdato: 18.10.13 Saksbehandler: Direktørene Saksnummer: HiBu 12/1740 og HiVe 2012/996 SAK 58/13 INNKALLING TIL MØTE I FELLESSTYRET HØGSKOLEN

Detaljer

Rapport Karakterpanel teknologiske fag

Rapport Karakterpanel teknologiske fag Rapport Karakterpanel teknologiske fag Periode: Våren 2005 og høsten 2005 Bakgrunn I rapporten fra karakterpanelet for teknologiske fag for perioden høst 2003, vår 2004, og høst 2004 er det gitt en oversikt

Detaljer

INFORMASJON EKSTERN PRAKSIS TILRETTELEGGING AV VEILEDNING

INFORMASJON EKSTERN PRAKSIS TILRETTELEGGING AV VEILEDNING INFORMASJON OM EKSTERN PRAKSIS OG TILRETTELEGGING AV VEILEDNING FOR BACHELOR I BARNEVERN, SOSIALT ARBEID OG VERNEPLEIE Fra Høgskolen i Lillehammer 1 INNLEDNING Hensikten med dette heftet er å gi informasjon

Detaljer

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 2013 Høgskolen i Sør-Trøndelag HS-V-19/14 Kvalitetsrapport HiST 2013 1.06.2014 1 Innhold 1 INNLEDNING... 5 1.1 OM KVALITETSRAPPORTEN... 5 1.1.1 NØKKELTALL... 5 1.1.2 GODE RESULTAT... 6

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Innhold DEL I Felles nasjonale retningslinjer for trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer... 4 3 Fra rammeplan til programplan... 4

Detaljer

Forkurset hva er det formelt?

Forkurset hva er det formelt? Forkurset hva er det formelt? Ikke under UH-loven Ikke under opplæringsloven (Ikke under fagskoleloven eller voksenopplæringsloven) Ingen egen forskrift fastsatt av departementet. Nevnt i opptaksforskriften

Detaljer

Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger.

Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger. Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger. 1 Innledning Som et ledd i prosessen med å heve kvaliteten på lærerutdanningene

Detaljer

Utdanningsutvalget. Forfall: prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) rektor Steinar Nebb, HiNT. Fra UHRs sekretariat: Rachel Glasser

Utdanningsutvalget. Forfall: prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) rektor Steinar Nebb, HiNT. Fra UHRs sekretariat: Rachel Glasser Utdanningsutvalget Medlemmer: Prorektor Britt-Vigdis Ekeli møter for prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) Studiedirektør Monica Bakken, UiO studie- og forskningsdirektør Jan Atle Toska, UiN studiedirektør

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse AOF Hordaland Sogn og Fjordane Februar 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: AOF Hordaland Sogn og Fjordane / studiested Bergen

Detaljer

VEILEDER TIL UTFYLLING AV MAL FOR STUDIE- OG EMNEPLANER VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD (HBV)

VEILEDER TIL UTFYLLING AV MAL FOR STUDIE- OG EMNEPLANER VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD (HBV) VEILEDER TIL UTFYLLING AV MAL FOR STUDIE- OG EMNEPLANER VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD (HBV) Studieplan benyttes som betegnelse for en plan med nærmere beskrivelse av innhold og organisering av studieprogrammer.

Detaljer

TDAT3001 Bacheloroppgave Dataingeniør Studiespesifikke retningslinjer

TDAT3001 Bacheloroppgave Dataingeniør Studiespesifikke retningslinjer TDAT3001 Bacheloroppgave Dataingeniør Studiespesifikke retningslinjer Forfatter: Else Lervik, med innspill fra flere Oppdatert 12.02.2015 og 06.03.2015 (avsnitt om «sluttrapport» og forholdet til TDAT3002

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring Mastergradsstudium ved Høgskolen i Hedmark Februar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene.

Detaljer

STUDIEPLAN Bachelor i revisjon.

STUDIEPLAN Bachelor i revisjon. STUDIEPLAN Bachelor i revisjon. I.h.t. rammeplan for treårig revisorutdanning av 1. desember 2005, Utdannings og forskningsdepartementet. Vedtatt av avdelingsstyret 29. mars 2012 og revidert av avdelingsstyret

Detaljer

NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften

NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften Med retningslinjer for utforming av søknader om akkreditering av studier i andre syklus For mastergradsstudier av 120 studiepoengs omfang, erfaringsbaserte

Detaljer

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo INNHOLD KAPITTEL I. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1-1 FORSKRIFTENS VIRKEOMRÅDE... 2 1-2 DEFINISJONER... 2 KAPITTEL II. OPPTAK... 3 2-1 OPPTAKSRAMME... 3

Detaljer

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Versjon 1.0 12. desember 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1. Veiledning til tilbydere

Detaljer

Bachelor Barnehagelærerutdanning

Bachelor Barnehagelærerutdanning dmmh.no Studieplan Bachelor Barnehagelærerutdanning med vekt på flerkulturell forståelse Heltid Studieplanen gjelder for studentkull 2015-2018 Revidert februar 2015 Godkjent av styret 18. april 2013 Gjeldende

Detaljer

Mål med mening En utredning om etablering av en felles nasjonal karakterskala

Mål med mening En utredning om etablering av en felles nasjonal karakterskala Mål med mening En utredning om etablering av en felles nasjonal karakterskala Innstilling fra en arbeidsgruppe oppnevnt av Det norske universitetsråd Agder, Bergen, Oslo, Tromsø, Trondheim Januar 2000

Detaljer

RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING

RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING Fastsatt 25. januar 2008 av Kunnskapsdepartementet Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. FELLES INNHOLDSDEL... 3 2.1 FORMÅL... 3 2.2 MÅL... 3 2.3 INNHOLD... 4 3. UTDANNINGSSPESIFIKK

Detaljer

Grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn

Grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn PROGRAMPLAN for Kull 2012 med EMNEPLANER for første til tredje studieår Bachelornivå 240 stp HiBu Høgskolen i Buskerud Postboks 235 3603 Kongsberg Tlf.: 32206400 Faks.: 32206410 e-post: info.drammen@hibu.no

Detaljer

Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring

Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring Vår saksbehandler: Vår dato: 14.08.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/ Deres referanse: Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring Innhold 1. Innledning... 3 Del 1

Detaljer

Barn med særskilte behov. Høyskolen Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/ NKS Nettstudier Januar 2014

Barn med særskilte behov. Høyskolen Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/ NKS Nettstudier Januar 2014 Barn med særskilte behov Høyskolen Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/ NKS Nettstudier Januar 2014 Utdanningssted: Utdanningstilbud: NKS Nettstudier Barn med særskilte behov Dato for vedtak:

Detaljer

Felles forståelse av det nye karaktersystemet - etablering av referansepaneler

Felles forståelse av det nye karaktersystemet - etablering av referansepaneler Vår dato: Vår referanse: 05.01.2004 03/117-6 Deres dato: Deres referanse: De nasjonale fakultetsmøtene Saksbehandler: Guri Bakken Felles forståelse av det nye karaktersystemet - etablering av referansepaneler

Detaljer

NOKUTs oppsummeringer Nasjonal deleksamen i årsregnskap

NOKUTs oppsummeringer Nasjonal deleksamen i årsregnskap NOKUTs oppsummeringer Nasjonal deleksamen i årsregnskap Gjennomføring og resultater Juni 2015 NOKUTs arbeid skal bidra til at samfunnet har tillit til kvaliteten i norsk høyere utdanning og fagskoleutdanning,

Detaljer

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV FS SV 04/14 SØKNAD OM UTREDNINGSTILLATELSE FOR MASTER I REGNSKAP OG REVISJON ephortesak: 13/3534 Saksansvarlig: Einar Marnburg Møtedag: 14.1.2014 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

3. Krav til læringsutbytte

3. Krav til læringsutbytte Utkast til forskrift om rammeplan for ingeniørutdanningene Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 2010 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 3-2 annet ledd. 1. Virkeområde Forskriften

Detaljer