Sentralstyret Sakspapir

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sentralstyret Sakspapir"

Transkript

1 1 2 Sentralstyret Sakspapir Møtedato Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST /16 Gjelder Mandat for faglige og politiske komiteer i NSO 2015/2016 Vedlegg til saken: 1. Forslag til mandat for faglige og politiske komiteer 3 MANDAT FOR FAGLIGE OG POLITISKE KOMITEER I NSO 2015/ FORMÅL Vedta felles og spesifisert mandat for Norsk studentorganisasjons (NSO) politiske og faglige komiteer SAKSPRESENTASJON Sentralstyret (SST) vedtar felles- og spesifisert mandat for NSOs politiske og faglige komiteer. Mandatet beskriver hva komiteene skal jobbe med perioden 2015/ VURDERING Komiteenes arbeid skal sees i sammenheng med NSOs handlingsplan for perioden 2015/2016. Komiteenes arbeid skal ikke være uavhengig av, men heller utdype og konkretisere, den politikken som organisasjonen har blitt pålagt å fremme særskilt fra landsmøtet gjennom handlingsplanen. Komiteenes mandat skal derfor være en forlengelse av arbeidsoppgavene arbeidsutvalget (AU) skal ha gjennom året. Felles for politiske og faglige komiteer Mandatet til de faglige og politiske komiteene skal gjenspeile de felles arbeidsoppgavene komiteene har i jobben for organisasjonen. Derfor er mandatene her svært generelle og overordnede. Mandatet skal fungere som en rettesnor for hva komiteene forventes å gjøre, og ikke minst ikke skal gjøre. Felles for politiske komiteer I fellesmandatet for de politiske komiteene foreslår AU mer spesifikke arbeidsoppgaver som de politiske komiteene har til felles. De politiske komiteene skal være ambassadører for NSOs politikk eksternt. Fag- og forskningspolitisk komité (FFPK) Utdanningspolitisk plattform skal for første gang behandles på landsmøtet. FFPK har en sentral rolle i denne prosessen, og AU ønsker at komiteen skal bistå i arbeidet med å oppdatere utdatert politikk i plattformen. Nivået på undervisere er svært ulikt mellom fagmiljøer og institusjoner. For å kvalitetssikre at akademia består av gode undervisere, ønsker AU at komiteen skal utarbeide et forslag til et system som sikrer at alle faste undervisere må dokumentere sin pedagogiske kompetanse. SST /16 Mandat for faglige og politiske komiteer i NSO 2015/ sider

2 I tillegg skal komiteen finne god praksis på forhindring av frafall og trekke frem praktiske tiltak ved studium som lykkes. Slike eksempler blir nyttig i arbeidet opp mot den kommende kvalitetsmeldingen. Internasjonal komité (IK) Internasjonal komité har ikke ansvar for å behandle noen politiske plattformer i 2015/2016. Mandatet vil derfor i mindre grad være bundet til vedtektsfestede oppgaver enn de andre politiske komitéene. På det internasjonale feltet vil det neste året være sterkt preget av vårt arbeid med å organisere Board Meeting i Bergen. Her vil IK kunne være en viktig bidragsyter. Flere har etterlyst at NSO skal jobbe mer med inkludering av internasjonale studenter, allikevel har dette strandet på at det etter AUs vurdering ikke finnes gode tiltak som kan gjøres på nasjonalt nivå. Med NSOs bredde av institusjoner mener vi IK kan bidra til å finne gode lokale løsninger som medlemslagene kan bruke i sitt lokale arbeid. Saken rundt de iranske studentene er ikke det eneste tilfellet der Norges praksis for behandling av visumsøknader har ført til unødvendig store utfordringer for internasjonale studenter. I handlingsplanen står det at dette er noe vi skal jobbe med. Vi mener IK har kompetanse og kapasitet til å gå problematikken nærmere etter i sømmene. Velferd- og likestillingspolitisk komité (VLPK) Velferdspolitisk plattform skal behandles på landsmøtet. VLPK har en sentral rolle i denne prosessen, og AU ønsker at komiteen skal bistå i arbeidet med å oppdatere utdatert politikk i plattformen. Det skal også gjennom året arbeides med å forberede en forskrift om studentenes fysiske og psykiske læringsmiljø. AU ønsker at VLPK skal ta del i det forberedende arbeidet i denne prosessen, og gjøre en utredning, i samarbeid med AU, på hva en slik forskrift bør inneholde og hvordan man på sikt skal jobbe for å få den realisert. Det ønskes også at komiteen skal komme med en anbefaling til AU om hvordan man skal arbeide med å sikre et statlig tilskuddsordning for et velfungerende psykisk helsetilbud. Felles for faglige komiteer Faglige komiteer skal være organisasjonens forlengede arm inn i fagspesifikke saker. Dette betyr at de må ha et særskilt ansvar for å følge opp representanter oppnevnt av NSO i Universitets- og høyskolerådet (UHR) sitt system slik at disse representantene får jobbe med å fremme NSOs politikk. På den måten kan også AU, gjennom de faglige komiteenes rapportering være oppdatert på hva fagrådene og fakultetsmøtene er opptatt av. De faglige komiteene har også en svært viktig oppgave i å gi organisasjonen kunnskap og informasjon om hva som skjer på det spesifikke fagfeltet som komiteen representerer. Minst én person fra de faglige komiteene skal være representert i tilhørende overgripende nasjonalt utvalg i UHR. Kjønnsbalanse i akademia og kontakten mellom akademia og arbeidslivet er viktige politiske temaer som de faglige komiteene kan bidra stort. De faglige komiteene er særdeles viktige for å gi en oversikt over situasjonen i de enkelte fagfeltene, med de ulike mulighetene og utfordringene som man kan oppleve på tvers eller isolert innenfor fagene. Derfor skal alle de faglige komiteene kartlegge fordelingen av kjønn på studieprogrammene og i fagstaben innenfor sitt fagområde. SST /16 Mandat for faglige og politiske komiteer i NSO 2015/2016 side 2

3 AU ønsker også at de faglige komiteene oppretter og har kontakt med de relevante fagorganisasjonene innenfor sitt fagfelt. Spesifisert mandat for faglige komiteer Faglig komité for helse- og sosialfaglige utdanninger (FKHS) Det er svært ulikt nivå på praksisen som gjennomføres på de ulike institusjonene. For at praksisen skal være best mulig ønsker vi en tiltaksplan for god og kvalitetssikret praksis i de helse- og sosialfaglige utdanningene. Praksisen for skikkethetsvurdering varierer mellom de ulike institusjonene. Vi ønsker at komiteen utarbeider et forslag til noen nasjonale retningslinjer for skikkethet. Institusjonene bruker samme skikkethetsnemd for alle utdanninger, så vi ser det hensiktsmessig at forslaget utarbeides i samarbeid med FKLU. Faglig komité for lærerutdanning og utdanningsvitenskap (FKLU) Det er svært ulikt nivå på praksisen som gjennomføres på de ulike institusjonene. For at praksisen skal være best mulig, ønsker vi en tiltaksplan for god og kvalitetssikret praksis i lærerutdanningene. Hvordan skikkethetsvurdering utføres, varierer mellom de ulike institusjonene. Vi ønsker at komiteen utarbeider et forslag til noen nasjonale retningslinjer for skikkethet. Institusjonene bruker samme skikkethetsnemd for alle utdanninger, så vi ser det hensiktsmessig at forslaget utarbeides i samarbeid med FKHS. Faglig komité for humanistiske fag (FKHF) Komiteen skal finne løsninger på hvordan de humanistiske fagene kan knyttes tettere til arbeidslivet. Vårt inntrykk er at denne koblingen er svak i dag, og at både studentene og arbeidslivet vil tjene på at denne styrkes. Vi ønsker også at komiteen, i samarbeid med FKSV, skal følge med på produktivitetskommisjonens arbeid og kartlegge anbefalinger og tiltak den kommer med. Faglig komité for samfunnsvitenskapelige fag (FKSV) Komiteen skal finne løsninger på hvordan de samfunnsvitenskapelige fagene kan knyttes tettere til arbeidslivet. Det er varierende hvorvidt det finnes slike tilknytninger i dag, og AU mener en sterkere tilknytning vil heve kvaliteten på utdanningene. Vi ønsker også at komiteen, i samarbeid med FKHF, skal følge med på produktivitetskommisjonens arbeid og kartlegge anbefalinger og tiltak den kommer med. SST /16 Mandat for faglige og politiske komiteer i NSO 2015/2016 side 3

4 Faglig komité for juridiske fag (FKJ) Vi ønsker at denne komiteen skal komme med en anbefaling for hvordan opptak til masternivå kan gjennomføres ved en overgang til 3+2 gradsstruktur med fokus på mobilitet mellom institusjoner. Slik det er i dag, så er det ulike regler for å kunne ta opp en eksamen ved de forskjellige institusjonene, noe som gir ulike muligheter ved opptak fordi noen ikke kan forbedre karakterene, mens andre kan det. Vi ønsker også at FKJ skal ha fokus på hvilke utfordringer som finnes for mobilitet mellom jusutdanningene i Norge. I andre land setter ofte de nasjonale jusforeningene kriteriene for utdanningsløpet, der de tre første årene er standard. I Norge er det slik at institusjonene selv bestemmer oppbyggingen av studiene, noe som kan forhindre mobiliteten. Videre ønsker AU at FKJ skal arbeide med å finne løsninger på hvordan juridiske utdanninger kan knyttes tettere til arbeidslivet i løpet av studietiden. Faglig komité for økonomiske og administrative fag (FKØA) Vi ønsker at denne komiteen skal jobbe med å finne løsninger på hvordan økonomiske og administrative utdanninger kan knyttes tettere til arbeidslivet. Dette er noe som er relevant for alle utdanninger, og det er veldig varierende i hvilken grad det finnes slik kontakt i dag. De skal også kartlegge ulike vurderingsformer som fremmer læring innenfor økonomiskadministrative fag. I mange av disse fagene har man kun skoleeksamen som vurderingsform uten at studenten kan benytte vurderingen til læring. Faglig komité for realfag Arbeidslivsrelevans er viktig for alle typer utdanning. AU ønsker derfor at FKR skal arbeide med koblingen mellom akademia og arbeidsliv, og komme med konkrete løsninger for dette. Digitalisering av høyere utdanning er svært relevant om dagen. Derfor ønskes det at komitéen ser på mulige løsninger og tiltak for å innføre digital eksamen i de realfaglige utdanningene. Faglig komité for teknologiske fag FKT skal arbeide med å finne løsninger for hvordan teknologiske utdanninger kan knyttes tettere med arbeidslivet gjennom studietiden. Det innføres i større grad digitale verktøy i akademia, allikevel er det ikke tilstrekkelig for noen utdanninger. AU ønsker derfor at FKT skal arbeide med konkrete tiltak for å innføre digital eksamen i teknologiske fag. SST /16 Mandat for faglige og politiske komiteer i NSO 2015/2016 side 4

5 Faglig komité for Kunstfag AU ønsker at FKK skal arbeide med hvordan man kan knytte de kunstfaglige høyere utdanningsinstitusjonene tettere til NSO. Arbeidet skal inkludere en plan for rekruttering av tillitsvalgte. I dag er det liten kontakt med kunstfagene og det er utfordrende å finne tillitsvalgte, dette ønsker AU at skal endres. Vi ønsker også at det utarbeides en oversikt over de kunstfaglige utdanningene i Norge. I forbindelse med den kommende kvalitetsmeldingen ønsker også arbeidsutvalget at komitéen skal komme INNSTILLING Mandatet for faglige og politiske komiteer vedtas. SST /16 Mandat for faglige og politiske komiteer i NSO 2015/2016 side 5

6 SST /16 Mandat for faglige og politiske komiteer i NSO 2015/2016 vedlegg VEDLEGG 1: FORSLAG TIL MANDAT FOR FAGLIGE OG POLITISKE KOMITEER Samarbeidsprosess komiteer og arbeidsutvalget (AU): Komiteene rapporterer og samarbeider jevnlig med AU for å sikre at arbeidet som gjøres i løpet av perioden er i tråd med NSOs politikk, behov og handlingsplan. AU initierer oppgaver komiteene skal jobbe med, på eget initiativ og etter innspill fra komiteene. AU beslutter og involverer komiteers representasjon på møter og samlinger i regi av NSO, når møtene finansieres av NSO. Felles mandat NSOs faglige og politiske komiteer - Komiteene skal delta i politikkutviklingen til NSO i samarbeid med arbeidsutvalget. - Komiteene skal bidra med fagkunnskap til NSO. - Komiteene skal gi innspill til NSO om uttalelser og høringssvar som angår deres politiske eller faglige område. - Komiteene skal gi innspill til NSO om kvalitetsmeldingen som kommer i Felles mandat NSOs politiske komiteer - Komiteene skal være ambassadører for NSOs politikk eksternt. - Komiteene skal rapportere til hvert sentralstyremøte. Fag- og forskningspolitiske komité (FFPK) - Bistå AU i arbeidet med å oppdatere utdatert politikk i utdanningspolitisk plattform. - Utarbeide et forslag til et system som sikrer at alle faste undervisere må dokumentere pedagogisk kompetanse. - Finne god praksis på forhindring av frafall. Trekke frem praktiske tiltak ved studium som lykkes. Velferds- og likestillingspolitisk komité (VLPK) - Bistå AU i arbeidet med å oppdatere utdatert politikk i velferdspolitisk plattform. - Gjøre en utredning, i samarbeid med AU, for videre arbeid med et forslag til lov om studentenes fysiske og psykiske læringsmiljø. - Komme med en anbefaling til AU om hvordan en statlig tilskuddsordning kan sikre studentene et velfungerende psykisk helsetilbud Internasjonal komité (IK) - Gjennomgå eksisterende prosesser for behandling av visumsøknader, og kartlegge utfordringer. - Bistå i forberedelsene og gjennomføringen av Board Meeting (BM70) i Bergen. - Lage en håndbok om god inkludering av internasjonale studenter med eksempler på god praksis hos institusjoner. 3 sider

7 Felles mandat NSOs faglige komiteer - Minst én person fra hver av de faglige komiteene skal være representert i tilhørende sektorovergripende nasjonalt utvalg i Universitets- og høyskolerådet (UHR). - Komiteene skal være ambassadører for NSOs politikk i de faglige utvalgene i UHR. - Komiteene skal ha jevnlig kontakt med de øvrige studentrepresentantene i UHR-systemet. - Komiteene skal kartlegge fordelingen av kjønn på studieprogrammene og i fagstaben innenfor sitt fagområde. - Komiteene skal ha kontakt med relevante fagorganisasjoner innenfor sitt fagfelt. - Komiteene skal rapportere til arbeidsutvalget etter hver komitehelg. Spesifisert mandat for faglige komiteer Faglig komité for helse- og sosialfaglige utdanninger (FKHS) - Utarbeide en tiltaksplan for god og kvalitetssikret praksis i helse- og sosialfaglige utdanninger. - Utarbeide forslag til et nasjonalt skikkethetsrammeverk i samarbeid med FKLU. Faglig komité for lærerutdanning og utdanningsvitenskap (FKLU) - Utarbeide en tiltaksplan for god og kvalitetssikret praksis i lærerutdanningene. - Utarbeide forslag for et nasjonalt skikkethetsrammeverk i samarbeid med FKHS. Faglig komité for humanistiske fag (FKHF) - Jobbe med å finne løsninger på hvordan de humanistiske utdanningene kan knyttes tettere til arbeidslivet. - Kartlegge og følge med på produktivitetskommisjonens anbefalinger og tiltak innenfor høyere utdanning generelt, og humaniora og samfunnsvitenskap spesielt, i samarbeid med FKSV. Faglig komité for samfunnsvitenskapelige fag (FKSV) - Jobbe med å finne løsninger på hvordan de samfunnsvitenskapelige utdanningene kan knyttes tettere til arbeidslivet. - Kartlegge og følge med på produktivitetskommisjonens anbefalinger og tiltak innenfor høyere utdanning generelt, og humaniora og samfunnsvitenskap spesielt, i samarbeid med FKHF. Vedlegg 1 til sak SST /16: Forslag til mandat for faglige og politiske komiteer side 2

8 Faglig komité for juridiske fag (FKJ) - Komme med anbefalinger for hvordan opptak til masternivå skal gjennomføres ved omleggingen til en 3+2-gradsstruktur med fokus på mobilitet mellom institusjoner. - Jobbe med å finne løsninger på hvordan juridiske utdanninger kan knyttes tettere til arbeidslivet. Faglig komité for økonomiske og administrative fag (FKØA) - Jobbe med å finne løsninger på hvordan økonomiske og administrative utdanninger kan knyttes tettere til arbeidslivet. - Kartlegge ulike vurderingsformer som fremmer læring innenfor økonomisk-administrative fag. Faglig komité for realfag (FKR) - Jobbe med å finne løsninger på hvordan de realfaglige utdanningene kan knyttes tettere til arbeidslivet. - Utvikle konkrete tiltak for innføringen av digital eksamen i de realfaglige utdanningene. Faglig komité for teknologiske fag (FKT) - Jobbe med å finne løsninger på hvordan de teknologiske utdanningene kan knyttes tettere til arbeidslivet. - Utvikle konkrete tiltak for innføringen av digital eksamen i de teknologiske utdanningene. Faglig komité for Kunstfag (FKK) - Bidra til å knytte kunstfaglige høyere utdanningsinstitusjoner tettere til NSO. Arbeidet skal inkludere en plan for rekruttering av tillitsvalgte. - Lage en oversikt til AU over de kunstfaglige utdanningene i Norge. Vedlegg 1 til sak SST /16: Forslag til mandat for faglige og politiske komiteer side 3

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: E: W: Mandat Faglige og politiske komiteer 2016/2017

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: E: W:  Mandat Faglige og politiske komiteer 2016/2017 Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Mandat Faglige og politiske komiteer 2016/2017 Vedtatt av sentralstyret 4. juni 2016 2015002479 Mandat for faglige og politiske

Detaljer

Landsstyret Sakspapir

Landsstyret Sakspapir 1 3 5 6 7 8 9 10 11 1 13 1 15 16 17 18 19 0 1 3 5 6 7 8 9 30 31 3 33 3 35 36 37 38 39 0 Landsstyret Sakspapir Møtedato 9.05.015-31.05.015 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksbehandler Alexander Sæbø Løtvedt

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 03.06.2016-04.06.2016 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST6 05.05-15/16 Gjelder Mandat for de faglige og politiske komiteene 1 2 3 4 Vedlegg til saken: 1. Forslag til

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 09.12.2016-10.12.2016 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST3 05.03-16/17 Gjelder sforslag til NSOs vedtekter 1 2 Vedlegg til saken: 1. Eventuelle endringsforslag 3 ENDRINGSFORSLAG

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir 1 2 3 4 Sentralstyret Sakspapir Møtedato 19.05.2017-20.05.2017 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST6 05.08-16/17 Gjelder Vedlegg til saken: 1. Forslag til mandat 2. Høringsbrev 3. Høringssvar Mandat

Detaljer

INNKOMNE ENDRINGSFORSLAG TIL VEDTEKTENE - UTEN INNSTILLING

INNKOMNE ENDRINGSFORSLAG TIL VEDTEKTENE - UTEN INNSTILLING INNKOMNE ENDRINGSFORSLAG TIL VEDTEKTENE UTEN INNSTILLING Vedtektskomiteens innstilling blir sendt ut sammen med sakspapirene til landsmøtet. Sakspapirene sendes ut senest 24. februar 2017. 1 Nei 8 Alle

Detaljer

SST /16 ENDRINGSFORSLAG TIL NSOS VEDTEKTER

SST /16 ENDRINGSFORSLAG TIL NSOS VEDTEKTER SST3 05.0415/16 ENDRINGSFORSLAG TIL NSOS VEDTEKTER 1 Nei 1920 Kine Nossen SST Sentralstyret kan revidere rammebudsjettet med 2/3 flertall. Omskrivning av forslag 14 a Sentralstyret kan åpne for å revidere

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 05.12.2015 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST3 06.11-15/16 Gjelder Utredning av NSOs faglige komiteer 1 2 3 Vedlegg til saken: 1. Mandat for adhockomite for utredning

Detaljer

04 VALG Sak Side LM Valg av arbeidsutvalg LM Valg til kontrollkomiteen LM Valg av valgkomite

04 VALG Sak Side LM Valg av arbeidsutvalg LM Valg til kontrollkomiteen LM Valg av valgkomite 0 VALG Sak Side LM 0.0- Valg av arbeidsutvalg LM 0.0- Valg til kontrollkomiteen LM 0.0- Valg av valgkomite LM 0.0- Valg av politiske komiteer LM 0.0- Valg av sentralstyre Landsmøtet Sakspapir Møtedato.0.0-6.0.0

Detaljer

04 VALG Sak Side LM Valg av arbeidsutvalg LM Valg til kontrollkomiteen LM Valg av valgkomite

04 VALG Sak Side LM Valg av arbeidsutvalg LM Valg til kontrollkomiteen LM Valg av valgkomite 0 VALG Sak Side LM 0.0- Valg av arbeidsutvalg LM 0.0- Valg til kontrollkomiteen LM 0.0- Valg av valgkomite LM 0.0- Valg av politiske komiteer LM 0.0- Valg av sentralstyre #LMNSO NSOs landsmøte Møtedato.0.-.0.

Detaljer

Landsstyret Sakspapir

Landsstyret Sakspapir Landsstyret Sakspapir Møtedato 28.11.2014-30.11.2014 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksbehandler Anders Kvernmo Langset Saksnummer LS2 06.08-14/15 Gjelder Foreløpig saksliste landsmøte 5 2015 1 2 3 4 5 6 7

Detaljer

NSOs politikk. Velferd og Internasjonal. Fag og forskning. Studentenes. 6 politiske plattformer NSOs politiske fundament

NSOs politikk. Velferd og Internasjonal. Fag og forskning. Studentenes. 6 politiske plattformer NSOs politiske fundament NSOs politikk Fag og forskning Studentenes Velferd og likestilling politikk Internasjonal 6 politiske plattformer NSOs politiske fundament Utdanningspolitisk plattform Velferdspolitisk plattform Forskningspolitisk

Detaljer

SLUTTRAPPORT: UTREDNING FOR BEDRE UTNYTTELSE OG INTEGRASJON AV NSOS FAGLIGE KOMITEER

SLUTTRAPPORT: UTREDNING FOR BEDRE UTNYTTELSE OG INTEGRASJON AV NSOS FAGLIGE KOMITEER SLUTTRAPPORT: UTREDNING FOR BEDRE UTNYTTELSE OG INTEGRASJON AV NSOS FAGLIGE KOMITEER Sluttrapport levert til sentralstyret i Norsk studentorganisasjon 4. juni 2016. INNLEDNING: Landsmøtet 5 kom med bestilling

Detaljer

Endringsforslag LM Handlingsplan for NSO 2015/2016

Endringsforslag LM Handlingsplan for NSO 2015/2016 Endringsforslag LM5 05.02-15 Handlingsplan for NSO 2015/2016 Forslag nr: 3 Forslagstiller: Tine Borg og Christine Alveberg 1-47 Valgkrets (initialer): SiA Bokstavpunkter Bytte ut alle bokstavpunkter til

Detaljer

VEDLEGG 4: FORSLAG TIL VOTERINGSORDEN - REVIDERT

VEDLEGG 4: FORSLAG TIL VOTERINGSORDEN - REVIDERT LM6 05.01-16 Vedtekter vedlegg 4 1 VEDLEGG 4: FORSLAG TIL VOTERINGSORDEN - REVIDERT Forslag nr. Hva forslaget gjelder Innstilling Merknad 1 1 2.2 - Vedtak om utmeldelse fra NSO. Strykningsforslag 2 2 2.4

Detaljer

Vedta Norsk studentorganisasjons (NSO) prinsipprogram for perioden

Vedta Norsk studentorganisasjons (NSO) prinsipprogram for perioden Landsmøtet Sakspapir Møtedato 21.04.2016-24.04.2016 Ansvarlig Prinsipprogramkomiteen Saksnummer LM6 05.02-16 Gjelder Prinsipprogram 1 2 Vedlegg i saken: 1. Forslag til prinsipprogram for 2016-2019 3 PRINSIPPROGRAM

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 19.05.2017-20.05.2017 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST6 05.10-16/17 Gjelder Politisk dokument om studenthelse 1 2 3 Vedlegg til saken: 1. Forslag til politisk dokument

Detaljer

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret.

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret. Landsmøtet Sakspapir Møtedato 21.04.2016-24.04.2016 Ansvarlig Sentralstyret Saksnummer LM6 02.02-16 Gjelder Rammebudsjett for 2017 1 2 Vedlegg i saken: 1. Forslag til rammebudsjett for 2017 3 RAMMEBUDSJETT

Detaljer

Landsstyret Sakspapir

Landsstyret Sakspapir 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Landsstyret Sakspapir Møtedato 29.05.2015-31.05.2015 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksbehandler

Detaljer

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren «Styring og ledelse handler om å ta samfunnsoppdraget

Detaljer

Vedta en tidsplan for Norsk studentorganisasjons (NSO) landsmøte 6, 2016.

Vedta en tidsplan for Norsk studentorganisasjons (NSO) landsmøte 6, 2016. Landsmøtet Sakspapir Møtedato 21.04.2016-24.04.2016 Ansvarlig Sentralstyret Saksnummer LM6 00.05-16 Gjelder Godkjenning av tidsplan 1 2 Vedlegg i saken: 1. Forslag til tidsplan for landsmøtet 3 GODKJENNING

Detaljer

Mandat og retningslinjer for UHRs faste utvalg

Mandat og retningslinjer for UHRs faste utvalg Mandat og retningslinjer for UHRs faste utvalg Vedtatt av UHRs 17. oktober 2005 Justert 14. oktober 2008 Endret ved vedtak 3. februar 2011 Administrasjonsutvalg Bibliotekutvalg Forskningsutvalg Museumsutvalg

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 03.06.2016-04.06.2016 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST6 02.05-15/16 Gjelder Økonomirapport 1 2 Vedlegg til saken: 1. Økonomirapport 1. kvartal 2016 3 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret.

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret. Landsmøtet Sakspapir Møtedato 03.02.2017-05.02.2017 Ansvarlig Sentralstyret Saksnummer LM7 02.02-17 Gjelder Rammebudsjett for 2018 1 2 Vedlegg i saken: 1. Forslag til rammebudsjett for 2018 3 RAMMEBUDSJETT

Detaljer

SAKSPAPIRER TIL SENTRALSTYREMØTE /2017

SAKSPAPIRER TIL SENTRALSTYREMØTE /2017 SAKSPAPIRER TIL SENTRALSTYREMØTE 5 206/207 Saksnummer Tittel Side SST5 00 Konstituering SST5 00.05-6/7 Konstituering SST5 0 Rapporter og orienteringer 4 SST5 0.0-6/7 Rapporter 4 SST5 0.-6/7 Protokollsaker

Detaljer

Helse- og sosialfagutdanning Lærerutdanning Teknologisk utdanning Økonomisk administrativ utdanning

Helse- og sosialfagutdanning Lærerutdanning Teknologisk utdanning Økonomisk administrativ utdanning Fagstrategiske enheter: Mandat og retningslinjer Vedtatt av Universitets- og høgskolerådets styre 17. oktober 2005 Endring vedtatt i møte 31. mai 2006 ( 5, Nasjonale råd) Revidert versjon vedtatt av UHRs

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 19.05.2017-20.05.2017 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST6 05.05-16/17 Gjelder Revidering av retningslinjer for Frifond 1 2 Vedlegg til saken: 1. Forslag til reviderte

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 23.03.2017 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST5 06.17-16/17 Gjelder Saker til NSOs landsmøte 2017 1 2 Vedlegg til saken: 1. Innstillinger i saker til NSOs landsmøte

Detaljer

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret.

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret. Landsmøtet Sakspapir Møtedato 26.02.2016-28.02.2016 Ansvarlig Sentralstyret Saksnummer LM6 02.02-16 Gjelder Rammebudsjett for 2017 1 2 Vedlegg i saken: 1. Forslag til rammebudsjett for 2017 3 RAMMEBUDSJETT

Detaljer

Politisk dokument Studiekvalitet

Politisk dokument Studiekvalitet Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Studiekvalitet «Vedtatt av NSOs landsstyre 31. mai 2015.» 20XX0000X Politisk dokument om studiekvalitet

Detaljer

Mandat og retningslinjer for UHRs faste utvalg

Mandat og retningslinjer for UHRs faste utvalg Mandat og retningslinjer for UHRs faste utvalg Vedtatt av styre 17. oktober 2005 Justert 14. oktober 2008 Administrasjonsutvalg Bibliotekutvalg Forskningsutvalg Museumsutvalg Utdanningsutvalg 1 Administrasjonsutvalget

Detaljer

LM HANDLINGSPLAN FOR NSO 2016/2017

LM HANDLINGSPLAN FOR NSO 2016/2017 LM6 05.0316 HANDLINGSPLAN FOR NSO 2016/2017 Forslag nr. Redaksjonelt Linjenummer Forslagstiller 1 Ja 172 Anine Klepp SST Jobbe for/ arbeide for Endring Endre alle punkter hvor det står "jobbe" for til

Detaljer

Alle utdanninger skal ha faglig relevans og mangfold

Alle utdanninger skal ha faglig relevans og mangfold GRUPPE 8 ALLE UTDANNINGER SKAL HA FAGLIG RELEVANS OG MANGFOLD Gruppeoppgave på NSOs høstkonferanse 2015 Alle utdanninger skal ha faglig relevans og mangfold I NSOs Mangfolds-, inkluderings- og likestillingspolitiske

Detaljer

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret.

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret. Landsmøtet Sakspapir Møtedato 24.03.2017-26.03.2017 Ansvarlig Sentralstyret Saksnummer LM7 02.02-17 Gjelder Rammebudsjett for 2018 1 2 Vedlegg i saken: 1. Forslag til rammebudsjett for 2018 3 RAMMEBUDSJETT

Detaljer

Politisk dokument Digitalisering av høyere utdanning

Politisk dokument Digitalisering av høyere utdanning Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Digitalisering av høyere utdanning «Digitalisering åpner for at kunnskap blir tilgjengelig

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 03.06.2016-04.06.2016 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST6 05.06-15/16 Gjelder Revidering av retningslinjer for fond i NSO 1 2 3 4 5 Vedlegg til saken: 1. Dagens retningslinjer

Detaljer

ORIENTERING OM FOND. Frifond organisasjon

ORIENTERING OM FOND. Frifond organisasjon ORIENTERING OM FOND NSOs arbeidsutvalg har mottatt en henvendelse fra et medlemslag om hvordan AU vektlegger retningslinjer for søknad om midler fra fond, og hvordan man prioriterer søknader. Det kommer

Detaljer

Vervbeskrivelse for Arbeidsutvalg 2016/2017:

Vervbeskrivelse for Arbeidsutvalg 2016/2017: Vervbeskrivelse for Arbeidsutvalg 2016/2017: Godkjent av AU, 16.02.16 Leder Leder av Studentparlamentet(SP-HiOA) har ansvaret for å sørge for at alle drar i samme retning, og skal ha hovedansvaret for

Detaljer

Fagstrategiske enheter: Mandat og retningslinjer

Fagstrategiske enheter: Mandat og retningslinjer Fagstrategiske enheter: Mandat og retningslinjer Vedtatt av Universitets- og høgskolerådets styre 17. oktober 2005 Endring vedtatt i møte 31. mai 2006 ( 5, Nasjonale råd) Revidert versjon vedtatt av UHRs

Detaljer

Vervbeskrivelse for Arbeidsutvalg 2017/2018:

Vervbeskrivelse for Arbeidsutvalg 2017/2018: Vervbeskrivelse for Arbeidsutvalg 2017/2018: Godkjent av AU 14.02.2017 Felles beskrivelse Studentparlamentets arbeidsutvalg (AU) er Studentparlamentets ansikt utad, og skal jobbe med å formidle Studentparlamentets

Detaljer

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Møte AU22-15/16 Dato/tid 14.01.2016 13:00 Protokollfører Helga Aalberg Skau (Sekretariatet) Arkiv Sak 15/84, journalpost 2016000090 Til stede: Therese Eia Lerøen, Synne

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir 1 2 3 Sentralstyret Sakspapir Møtedato 06.11.2015 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST2 06.06-15/16 Gjelder Høring om forslag til endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning - Diskusjonssak

Detaljer

#LMNSO 01 RAPPORTER OG ORIENTERINGER

#LMNSO 01 RAPPORTER OG ORIENTERINGER 01 RAPPORTER OG ORIENTERINGER Sak Side LM6 01.01-16 Rapport arbeidsutvalget 1 LM6 01.02-16 Rapporter komiteer 8 LM6 01.03-16 Årsrapport for Norsk studentorganisasjon 2015 23 #LMNSO NSOs landsmøte 2016

Detaljer

Handlingsplan for studieåret

Handlingsplan for studieåret 1 2 3 4 5 6 Handlingsplan for studieåret 2013-14 Revidert 25. februar 2014 Studentparlamentets (SP) handlingsplan tar for seg Studentparlamentets politiske prioriteringer det kommende året. Dokumentet

Detaljer

Sentralstyret Protokoll fra møte

Sentralstyret Protokoll fra møte Protokoll fra møte Møte 3-16/17 Dato 09.12.2016-10.12.2016 Protokollførere Bjørn-Anders Hind Arkiv Sak 16/181, journalpost 2016003579 Vedlegg til protokollen: 1. Spesifisert budsjett for NSO 2017 2. s

Detaljer

Landsmøtet Sakspapir HANDLINGSPLAN FOR NSO 2016/2017 FORMÅL SAKSPRESENTASJON VURDERING

Landsmøtet Sakspapir HANDLINGSPLAN FOR NSO 2016/2017 FORMÅL SAKSPRESENTASJON VURDERING Landsmøtet Sakspapir Møtedato 26.02.2016-28.02.2016 Ansvarlig Sentralstyret Saksnummer LM6 05.03-16 Gjelder Handlingsplan for NSO 2016/2017 1 2 Vedlegg i saken: 1. Forslag til handlingsplan for NSO 2016/2017

Detaljer

SAKSPAPIRER TIL SENTRALSTYREMØTE /2017

SAKSPAPIRER TIL SENTRALSTYREMØTE /2017 SAKSPAPIRER TIL SENTRALSTYREMØTE 6 2016/2017 Saksnummer Tittel Side SST6 00 Konstituering 1 SST6 00.06-16/17 Konstituering 1 SST6 01 Rapporter og orienteringer 4 SST6 01.12-16/17 Rapporter 4 SST6 01.13-16/17

Detaljer

Revidere Norsk studentorganisasjons (NSO) utdanningspolitiske plattform.

Revidere Norsk studentorganisasjons (NSO) utdanningspolitiske plattform. Landsmøtet Sakspapir Møtedato 21.04.2016-24.04.2016 Ansvarlig Sentralstyret Saksnummer LM6 05.04-16 Gjelder Utdanningspolitisk plattform 1 2 3 4 5 6 UTDANNINGSPOLITISK PLATTFORM Vedlegg i saken: 1. Gjeldende

Detaljer

Revidere Norsk studentorganisasjons (NSO) utdanningspolitiske plattform.

Revidere Norsk studentorganisasjons (NSO) utdanningspolitiske plattform. Landsmøtet Sakspapir Møtedato 26.02.2016-28.02.2016 Ansvarlig Sentralstyret Saksnummer LM6 05.04-16 Gjelder Utdanningspolitisk plattform 1 2 3 4 Vedlegg i saken: 1. Gjeldende utdanningspolitisk plattform

Detaljer

Politisk dokument Skikkethet i høyere utdanning

Politisk dokument Skikkethet i høyere utdanning Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Skikkethet i høyere utdanning Ved begrunnet tvil om studentens skikkethet skal det foretas en

Detaljer

KARAKTERUNDERSØKELSE I HELSE- OG SOSIALFAG 2013. Karakterkonferansen 24.10.2014 Per Manne

KARAKTERUNDERSØKELSE I HELSE- OG SOSIALFAG 2013. Karakterkonferansen 24.10.2014 Per Manne KARAKTERUNDERSØKELSE I HELSE- OG SOSIALFAG 2013 Karakterkonferansen 24.10.2014 Per Manne Analysegruppen 2013 2014 Gunnar Bendheim, HiST Svein Gladsø, NTNU Grete Lysfjord, UiN Per Manne, NHH (leder) Kirsti

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 09.12.2016-10.12.2016 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST3 02.02-16/17 Gjelder Økonomirapport 1 2 Vedlegg til saken: 1. Økonomirapport for 3. kvartal 2016 3 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 9.05.207-20.05.207 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST6 0.2-6/7 Gjelder Rapporter 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Vedlegg til saken:. Rapport fra arbeidsutvalget 2. Rapport fra

Detaljer

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: E: W: Høringsuttalelse Høring - Rapport Kunnskapssektoren sett utenfra

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: E: W:  Høringsuttalelse Høring - Rapport Kunnskapssektoren sett utenfra Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - Rapport Kunnskapssektoren sett utenfra Dato: 07.04.2016 2016000896 Høringsuttalelse Høringssvar

Detaljer

Politisk dokument FOU-basert utdanning

Politisk dokument FOU-basert utdanning Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument FOU-basert utdanning Studentaktiv forskning er avgjørende for å sikre en forskningsbasert utdanning

Detaljer

Handsame innkomne endringsframlegg til Norsk studentorganisasjon (NSO) sine vedtekter.

Handsame innkomne endringsframlegg til Norsk studentorganisasjon (NSO) sine vedtekter. Landsmøtet Sakspapir Møtedato 24.03.2017-26.03.2017 Ansvarlig Vedtektskomiteen Saksnummer LM7 05.01-17 Gjelder Vedtekter 1 2 3 Vedlegg i saka: 1. Gjeldande vedtekter 2. Innkomne endringsframlegg med innstilling

Detaljer

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Orienteringssak Saksnr.: 51/16 Møtedato: 5. desember 2016 Notatdato:25. november 2016 Saksbehandler:Jarle

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 09.12.2016-10.12.2016 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST3 01.07-16/17 Gjelder Rapport om læringsmiljøutvalgene 1 2 Vedlegg til saken: 1. Rapport om læringsmiljøutvalgene

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 19.05.2017-20.05.2017 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST6 02.05-16/17 Gjelder Økonomirapport 1 2 Vedlegg til saken: 1. Økonomirapport for 2017 3 ØKONOMIRAPPORT 4

Detaljer

Landsstyret Sakspapir

Landsstyret Sakspapir Landsstyret Sakspapir Møtedato 29.05.2015-31.05.2015 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksbehandler Alexander Sæbø Løtvedt Saksnummer LS5 02.11-14/15 Gjelder Økonomirapport 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Detaljer

Høringsuttalelse: NOU 2014:14 Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg

Høringsuttalelse: NOU 2014:14 Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg Deres dato: Deres referanse: Kunnskapsdepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Høringsuttalelse: NOU 2014:14 Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg Universell arbeider på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Sentralstyret Protokoll fra møte

Sentralstyret Protokoll fra møte Sentralstyret Protokoll fra møte Møte SST2-15/16 Dato/tid 06.11.2015 13:45 Arkiv Sak 15/150, journalpost 2015002765 Vedlegg til protokollen: 1. Reviderte retningslinjer for frifondsmidler 2. Foreløpig

Detaljer

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: E: W: Høringsuttalelse Høring - Innspill til stortingsmelding om humaniora

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: E: W:  Høringsuttalelse Høring - Innspill til stortingsmelding om humaniora Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - Innspill til stortingsmelding om humaniora Dato: 20.05.2016 2016001177 Høringsuttalelse Innspill

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 0.0.0-.0.0 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST 0.0-/ Gjelder Rapporter Vedlegg til saken:. Rapport fra arbeidsutvalget. Rapport fra fag- og forskningspolitisk komite.

Detaljer

AU-03/15 Regnskap Studentparlamentet 2014

AU-03/15 Regnskap Studentparlamentet 2014 Referat fra Arbeidsutvalgsmøte 02/15 Til stede: Funksjon: Navn: Forfall Leder Synne T. Grønvold Nestleder Magnus Bjerke Fag- og forskningspolitisk Marte Øien Internasjonalt Ingrid Søfteland Læringsmiljø

Detaljer

05 STYRINGSDOKUMENTER

05 STYRINGSDOKUMENTER 05 STYRINGSDOKUMENTER Sak Side LM7 05.01-17 Vedtekter 1 LM7 05.02-17 Handlingsplan for NSO 2017/2018 36 LM7 05.03-17 Revidering av internasjonal plattform 43 Revidering av plattform for organisering og

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir 1 2 Sentralstyret Sakspapir Møtedato 03.02.2017-05.02.2017 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST4 02.04-16/17 Gjelder Søknad om fondsmidler - UiT - Studentenes fusjonskonferanse 2017 Vedlegg til saken:

Detaljer

03 Vedtekter Sak: LS 03/14 Møtedato: januar 2014 Saksansvarlig: Bjørnar B. Rønning Sted: Hamar

03 Vedtekter Sak: LS 03/14 Møtedato: januar 2014 Saksansvarlig: Bjørnar B. Rønning Sted: Hamar 03 Vedtekter Sak: LS 03/14 Møtedato: 24.-26. januar 2014 Saksansvarlig: Bjørnar B. Rønning Sted: Hamar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Detaljer

Endringsforslag SST /17 Mandat til arbeidsgruppe for utredning kostnadsnivå

Endringsforslag SST /17 Mandat til arbeidsgruppe for utredning kostnadsnivå sforslag SST2 05.02-16/17 Mandat til arbeidsgruppe for utredning kostnadsnivå 1F Nei 49-53 Ola Kristoffer Nestvold SST Arbeidsgruppens sammensetning Det foreslås en arbeidsgruppe bestående av fem personer,

Detaljer

Handlingsplan for utdanning 2012 2014

Handlingsplan for utdanning 2012 2014 Handlingsplan for utdanning 2012 2014 UHRs utdanningsutvalg I tråd med UHRs vedtekter ønsker Utdanningsutvalget å: bidra til å utvikle og fremme høyere utdanning fremme koordinering og arbeidsdeling skape

Detaljer

PRINSIPPROGRAM FOR SOT 2015-2018

PRINSIPPROGRAM FOR SOT 2015-2018 PRINSIPPROGRAM FOR SOT 2015-2018 Studentorganisasjonen i Telemark (SOT) er en demokratisk organisasjon av og for studentene ved Høgskolen i Telemark (HiT). Organisasjonen er partipolitisk og religiøst

Detaljer

INNKOMNE ENDRINGSFORSLAG TIL VEDTEKTENE UTEN INNSTILLING Vedtektskomiteens innstilling blir sendt ut sammen med sakspapirene til landsmøtet.

INNKOMNE ENDRINGSFORSLAG TIL VEDTEKTENE UTEN INNSTILLING Vedtektskomiteens innstilling blir sendt ut sammen med sakspapirene til landsmøtet. 1 2 3 4 INNKOMNE ENDRINGSFORSLAG TIL VEDTEKTENE UTEN INNSTILLING Vedtektskomiteens innstilling blir sendt ut sammen med sakspapirene til landsmøtet. 1 Nei 2.2 2 Bjørn Iversen HiB Vedtaket må også stadfestes

Detaljer

Stillingsbeskrivelser

Stillingsbeskrivelser Stillingsbeskrivelser Studentorganisasjonen i Agder Innholdsfortegnelse STA-styret 2 Leder 3 Nestleder 4 Velferdspolitisk ansvarlig 5 Tillitsvalgtansvarlig 6 Fagpolitisk ansvarlig 7 Vedlegg 1: Mandat for

Detaljer

Høring Rapport og finansiering av universiteter og høyskoler

Høring Rapport og finansiering av universiteter og høyskoler Kunnskapsdepartementet v/ Universitets- og høyskoleavdelingen Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Deres ref.: 15/162 Vår ref.: Dato: 09.02.15 Høring Rapport og finansiering av universiteter og høyskoler Vi viser

Detaljer

LM5 05.02-15 HANDLINGSPLAN FOR NSO 2015/2016 REDAKSJONSKOMITEENS INNSTILLING

LM5 05.02-15 HANDLINGSPLAN FOR NSO 2015/2016 REDAKSJONSKOMITEENS INNSTILLING LM5 05.0215 HANDLINGSPLAN FOR NSO 2015/2016 REDAKSJONSKOMITEENS INNSTILLING Komiteens medlemmer: Nadia Heyler (UiS) Øystein Parelius (UiN) Christoffer Alsvik (HiOA) Merete Falck (NTNU) Ragna Staven (HiSF)

Detaljer

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte

Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Arbeidsutvalget Protokoll fra møte Møte AU04-15/16 Dato/tid 30.07.2015 13:00 Protokollfører Bjørn-Anders Hind (Sekretariatet) Arkiv Sak 15/84, journalpost 2015001953 Tilstede: Therese Eia Lerøen, Synne

Detaljer

Orientere Norsk studentorganisasjons (NSO) landsmøtet 6, 2016, om arbeidet i komiteene så langt i perioden 2015/2016.

Orientere Norsk studentorganisasjons (NSO) landsmøtet 6, 2016, om arbeidet i komiteene så langt i perioden 2015/2016. Landsmøtet Sakspapir Møtedato 21.04.2016-24.04.2016 Ansvarlig Sentralstyret Saksnummer LM6 01.02-16 Gjelder Rapporter komiteer 1 2 3 4 5 6 Vedlegg i saken: 1. Rapport kontrollkomiteen 2. Rapport valgkomiteen

Detaljer

NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet

NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet Vedtatt av rektor 20.12.2016 1 Innhold NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet... 3 Visjon... 3 3 hovedmål... 3 Hovedmål 1 NTNU skal bidra til samfunnsutvikling,

Detaljer

Høringsuttalelse fra NSO 2010:

Høringsuttalelse fra NSO 2010: Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse fra NSO 2010: Høring NOU 2010:7 Mangfold og mestring. språklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet.

Detaljer

SOB. Forslag til handlingsplan 2017/18

SOB. Forslag til handlingsplan 2017/18 SOB Forslag til handlingsplan 2017/18 STUDENTORGANISASJONEN I BODØ Innholdsfortegnelse Formål 3 Prosessen 3 Satsningsområder 3 En samlet og tydelig studentbevegelse 4 Kvalitet i utdanningen 4-5 Internasjonalisering

Detaljer

STUDENTPARLAMENTET SKAL PÅ VALGFORSAMLINGEN DEN 28. MAI 2014 HA VALG TIL FØLGENDE VERV. Leder i STA: STA-lederen er STA, SPs og styrets

STUDENTPARLAMENTET SKAL PÅ VALGFORSAMLINGEN DEN 28. MAI 2014 HA VALG TIL FØLGENDE VERV. Leder i STA: STA-lederen er STA, SPs og styrets STUDENTPARLAMENTET SKAL PÅ VALGFORSAMLINGEN DEN 28. MAI 2014 HA VALG TIL FØLGENDE VERV. Leder i STA: STA-lederen er STA, SPs og styrets administrative, praktiske og konstitusjonelle leder. STA leder er

Detaljer

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no. Høringsuttalelse Høring - Produktivitetskommisjonens første rapport

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no. Høringsuttalelse Høring - Produktivitetskommisjonens første rapport Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - Produktivitetskommisjonens første rapport 2015001386 Høringsuttalelse Høringssvar Produktivitetskommisjonens

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir 1 2 Sentralstyret Sakspapir Møtedato 24.08.2015 Ansvarlig Kontrollkomiteen Saksnummer SST1 05.02-15/16 Gjelder Godkjenning av redaksjonelle endringer på NSOs vedtekter Vedlegg til saken: 1. Forslag til

Detaljer

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: E: W: Høringsuttalelse Høring - forslag til endringer i UH-loven

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: E: W:  Høringsuttalelse Høring - forslag til endringer i UH-loven Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - forslag til endringer i UH-loven Dato: 30.11.2015 2015003452 Høringsuttalelse Høringsuttalelse Norsk

Detaljer

Studentenes kvalitetsmelding om studiene ved Norges idrettshøgskole

Studentenes kvalitetsmelding om studiene ved Norges idrettshøgskole Studentenes kvalitetsmelding om studiene ved Norges idrettshøgskole Studiekvalitet ved Norges idrettshøgskole Dette er studentene ved Norges idrettshøgskole sitt svar på kvalitetsmeldingen i høyere utdanning.

Detaljer

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelser om forslag til forskrift om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13.

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelser om forslag til forskrift om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13. Til: Kunnskapsdepartementet Fra: Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Deres ref. 12/3854 Oslo: 29.11.2012 Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelser om forslag til forskrift om rammeplaner

Detaljer

Stillingsbeskrivelser

Stillingsbeskrivelser Stillingsbeskrivelser STA- styret og lokalavdelingen i Grimstad Innholdsfortegnelse STA- styret Leder Nestleder Velferdsansvarlig Internasjonalt ansvarlig Tillitsvalgtansvarlig Informasjonsansvarlig Lokalavdeling

Detaljer

KANDIATER TIL VEDTEKTSKOMITEEN 2018

KANDIATER TIL VEDTEKTSKOMITEEN 2018 KANDIATER TIL VEDTEKTSKOMITEEN 2018 1 ANJA LANDSVERK Vedtektskomiteen Studiested: VID - VID vitenskapelige høgskole Interkulturell kommunikasjon og globalt samarbeid E-post: Landsverka@gmail.com Telefon:

Detaljer

Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge - Nye digitale læringsformer i høyere utdanning

Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge - Nye digitale læringsformer i høyere utdanning Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Ledelsesstab Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Vår ref. 14/03543-4 Deres ref. 14/3274 1 Dato 03.10.2014 Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge

Detaljer

Universitets- og høgskolerådets rolle som pådriver og fasilitator i institusjonenes arbeid med pedagogisk utvikling

Universitets- og høgskolerådets rolle som pådriver og fasilitator i institusjonenes arbeid med pedagogisk utvikling Universitets- og høgskolerådets rolle som pådriver og fasilitator i institusjonenes arbeid med pedagogisk utvikling Rektor Vidar L. Haanes, styreleder Universitets- og høgskolerådet FUPs jubileumsseminar

Detaljer

Enheter, funksjonsfordeling, roller og oppgaver i den nye organiseringen av det helse- og sosialfaglige området i UHR

Enheter, funksjonsfordeling, roller og oppgaver i den nye organiseringen av det helse- og sosialfaglige området i UHR Enheter, funksjonsfordeling, roller og oppgaver i den nye organiseringen av det helse- og sosialfaglige området i UHR Hensikten med dette notatet er å gi medlemmene og observatørene, samt andre relevante

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS)

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) 1 Formål Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet er en egen organisasjon i Utdanningsforbundet og skal ivareta medlemmenes profesjonsfaglige interesser

Detaljer

Norsk studentorganisasjon (NSO) er en nasjonal interesseorganisasjon for studenter ved høyere utdanningsinstitusjoner i Norge.

Norsk studentorganisasjon (NSO) er en nasjonal interesseorganisasjon for studenter ved høyere utdanningsinstitusjoner i Norge. 1 2 VEDTEKTER FOR NORSK STUDENTORGANISASJON Vedtatt på NSOs landsmøte 2015. Gyldig fra 19. april 2015. 3 4 5 6 7 8 9 10 KAPITTEL 1 FORMÅL 1.1 Norsk studentorganisasjon Norsk studentorganisasjon (NSO) er

Detaljer

Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 2014-2017

Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 2014-2017 Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 2014-2017 1 Denne handlingsplanen er en videreføring av Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 2010 2013. DEL 1 KAPITTEL 1. INNLEDNING

Detaljer

Politisk plattform. Vedtatt på Elevorganisasjonen i Opplands 16. ordinære årsmøte 10.-12. april 2015. Side 1 av 6

Politisk plattform. Vedtatt på Elevorganisasjonen i Opplands 16. ordinære årsmøte 10.-12. april 2015. Side 1 av 6 Politisk plattform Vedtatt på Elevorganisasjonen i Opplands 16. ordinære årsmøte 10.-12. april 2015. Side 1 av 6 Politiske prioriteringer 2015/2016 Økt fokus på mobbing Mobbing er et gjennomgående problem

Detaljer

Helse- og sosialfagutdanning Lærerutdanning Teknologisk utdanning Økonomisk administrativ utd.

Helse- og sosialfagutdanning Lærerutdanning Teknologisk utdanning Økonomisk administrativ utd. Fagstrategiske enheter: Nasjonale fakultetsmøter Nasjonale råd Nasjonale profesjonsråd Historisk filosofisk Realfag Samfunnsvitenskapelig Jus Odontologi Dekanmøtet i medisin Helse- og sosialfagutdanning

Detaljer

Handlingsplan for NFE samisk

Handlingsplan for NFE samisk Handlingsplan for NFE samisk 2015- NFE-samisk ble konstituert 19. mars 2015, og det ble på møtet besluttet at leder, nestleder og sekretær legger fram et utkast til handlingsplan på neste møte. Planen

Detaljer

Stillingsinstrukser for Studenttinget NTNU

Stillingsinstrukser for Studenttinget NTNU Stillingsinstrukser for Studenttinget NTNU Vedtatt på Studenttingsmøte den 22. november 2012 Sist endret 20.11.2014 Studenttinget NTNU (STi) består av representanter fra alle fakultetene ved NTNU og er

Detaljer

Studentparlamentets arbeidsprogram for 2014/2015

Studentparlamentets arbeidsprogram for 2014/2015 Studentparlamentets arbeidsprogram for 2014/2015 1.0 Fag- og forsking: 1.1 En akademisk og faglig mentorordning som er tilgjengelig for alle laveregradsstudenter skal eksistere på universitetet. 1.2 Det

Detaljer

Stillingsbeskrivelser

Stillingsbeskrivelser Stillingsbeskrivelser Studentorganisasjonen i Agder Innholdsfortegnelse STA-styret 2 Leder 3 Nestleder 4 Velferdspolitisk ansvarlig 5 Tillitsvalgtansvarlig 6 Fagpolitisk ansvarlig 7 Vedlegg 1: Mandat for

Detaljer