Sentralstyret Sakspapir

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sentralstyret Sakspapir"

Transkript

1 Sakspapir Møtedato Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer /18 Gjelder Endringsforslag til NSOs vedtekter 1 2 Vedlegg til saken: 1. Eventuelle endringsforslag 3 ENDRINGSFORSLAG TIL NSOS VEDTEKTER FORMÅL Fremme eventuelle endringsforslag til Norsk studentorganisasjons (NSO) vedtekter som skal behandles på landsmøtet SAKSPRESENTASJON Ytterligere forklaringer til de ulike forslagene ligger i vedlegget. Politiske komiteer Forslag 1 Sikre at alle de politiske komiteene har nestleder Dersom en leder for en politisk komite trekker seg, skal sentralstyret supplere en ny leder. Vi har imidlertid erfart at det går utover komiteens arbeid at de er prisgitt at et annet medlem tar ansvar for fremdriften til en ny leder er valgt. Hvis alle de politiske komiteene har konstituert en nestleder er de derimot sikre på hvem som har ansvaret for komiteen i fraværet av en leder. Forslag 2 Ikke regulere antall sentralstyremøter Antall sentralstyremøter trenger ikke å reguleres fordi sentralstyret uansett vedtar sin egen møteplan (jf. første setning i 5.4), og vurderer hvor mange møter det er behov for utfra landsmøtets politiske, organisatoriske og økonomiske prioriteringer. Beslutningsdyktighet Dissens 1: Jone Trovåg Beslutningsdyktighet for sentralstyret I dag er beslutningsdyktigheten til sentralstyret regulert i kapittel 14, og sentralstyrets medlemmer omtales som delegater, en betegnelse som ellers bare brukes om medlemmenes representanter på landsmøtet. Det er mer ryddig at bestemmelsen om beslutningsdyktighet for sentralstyret står under kapittel 5, hvor de øvrige bestemmelsene for sentralstyret står /18 Endringsforslag til NSOs vedtekter 3 sider

2 Videre foreslås det endre kravet til fra 60 prosent til 7 personer (54 prosent) for å redusere sjansen for at sentralstyret blir hindret fra å fatte vedtak. Det foreslås også å gjøre det eksplisitt at det ikke betyr noe for beslutningsdyktigheten om den som møter er medlem eller vara (slik praksis også er). 22 For sentralstyret får endringen ha effekt på flertallsformene som brukes. Dette illustreres i tabellen under: Flertallsform 13 (fulltallig) 8 (dagens krav til beslutningsdyktighet) 7 (foreslått krav til beslutningsdyktighet) ½ 7 4* 4 ⅔ ¾ *Innstilt forslag vedtas ved gjentagende stemmelikhet i henhold til forretningsorden Dissens 2: Jone Trovåg Beslutningsdyktighet for arbeidsutvalget Forslaget er å endre kravet for når arbeidsutvalget er vedtaksdyktig, fra fire til tre medlemmer. Dette reduserer sjansen for at arbeidsutvalget av praktiske årsaker blir hindret fra å fatte vedtak. Det er fortsatt et krav at leder eller nestleder må være til stede. Mindretallet mener at kravet til vedtaksdyktighet ikke skal være høyere enn kravet til flertall ved fulltallighet. mener det ikke skal være anledning til en eventuell boikott av møtet for å hindre vedtak. Videre mener forslagstiller at det er viktigere å avholde møtet enn å sikre stort oppmøte. For arbeidsutvalgsmøter har endringen ikke ikke betydning for antall personer som må stemme for, fordi 2 2 og 2 1, for henholdsvis fire og tre til stede, begge gir et flertall på grunn av leders dobbeltstemme Politiske plattformer Forslag 3 Ikke kreve at gjeldende plattform legges til grunn Landsmøtet 2017 var første gangen plattformene ble behandlet ved at en gjeldende plattform ble lagt til grunn. Erfaringen var dessverre at det ble svært krevende for organisasjonen å både forholde seg til en gammel plattform i tillegg til en stor mengde endringsforslag. Det gjorde det ofte vanskelig å se konsekvensene av å vedta eller avvise et forslag, noe vi tror bidro til inkonsekvent og motstridende politikk i en av plattformene som ble behandlet. Ved å fjerne bestemmelsen blir det lettere å fornye NSOs politikk og mindre krevende å gjennomføre revideringene av plattformene på landsmøtet, for eksempel ved at sentralstyrets innstilling kan gjøres gjennom å levere et helhetlig forslag til plattform i stedet for mange sider med enkeltstående endringsforslag. Valgbarhet Forslag 4 Varaer og samtidige verv Forslaget er å gjøre det eksplisitt at bestemmelsen om samtidige verv også omfatter varaer. Formålet med bestemmelsen er å hindre rolleblanding, noe som er like uheldig uavhengig av om /18 Endringsforslag til NSOs vedtekter side 2

3 man møter som medlem eller vara. Satt på spissen kan vedtektene i dag leses som at du for eksempel kan sitte i kontrollkomiteen samtidig som du er 1. vara til sentralstyret. Landsmøtet Forslag 5 - Forhåndsinnsending av endringsforlag til styringsdokumenter Per dags dato kan alle sende inn forslag til landsmøtet, også under selve saken. Med dette forslaget ønsker vi å få inn endringsforslagene fem dager før møtet. Dette er fordi vi ønsker mer fruktbare diskusjoner om politikk, mer forberedte delegater og redaksjonskomiteer og mindre tid på å fremme forslag. Flertallet tror disse forslagene vil bidra til bedre politiske diskusjoner, samt at det gir mulighet til å oversette forslagene til engelsk på forhånd av møtet, slik at vi kan inkludere internasjonale studenter i større grad enn i dag. Dissens 3: Jonas Strisland Mindretallet ønsker ikke en generell frist på levering av forslag fem dager før. Mindretallet mener at det kan komme endringer rett før eller under møtet som kan påvirke for eksempel handlingsplanen eller rammebudsjett. Det kan også være vanskelig å sikre at det ryddes rom i budsjettet til punkter vedtatt i handlingsplanen dersom disse har samme frist. Forslag 6 - Forhåndsinnsending av endringsforlag til politiske plattformer Forslaget er et alternativ til forslag 5, men hvor det kun er endringsforslag til politiske plattformer som må leveres fem dager før møtet. Dissens 4: Jonas Strisland og Jone Trovåg Mindretallets tror ikke at et forslag som setter tidsbegrensing på når endringsforslag kommer inn til politiske plattformer vil være gunstig for organisasjonen. Med et flertall av nye delegater på hvert landsmøte, vil det kunne være begrensende for hvem som leverer endringsforslag. Å kneble debatten for å gjøre det enklere er ikke en god demokratisk prosess INNSTILLING Arbeidsutvalget leverer endringsforslagene på vegne av sentralstyret /18 Endringsforslag til NSOs vedtekter side 3

4 /18 Endringsforslag til NSOs vedtekter vedlegg 1 VEDLEGG 1: EVENTUELLE ENDRINGSFORSLAG POLITISKE KOMITEER 1 Nei Komiteene kan selv konstituere en nestleder. Endring Komiteene konstituerer selv en nestleder som fungerer som leders stedfortreder. Gjennom å sikre at alle de politiske komiteene har en nestleder, unngår man at det oppstår et vakuum dersom leder trekker seg, og det tar tid før sentralstyret får valgt ny leder - eller hvis komiteen skal arrangere en samling og leder melder forfall. SENTRALSTYRET 2 Nei Minimum 6 møter Strykning Ikke regulere antall sentralstyremøter Antall sentralstyremøter trenger ikke å reguleres fordi sentralstyret uansett vedtar sin egen møteplan (jf. første setning i 5.4), og vurderer hvor mange møter det er behov for utfra landsmøtets politiske, organisatoriske og økonomiske prioriteringer. 5 sider

5 BESLUTNINGSDYKTIGHET Dissens 1: Jone Trovåg ønsker at følgende forslag fremmes: Dissens 1 Nei Ny 5.5 Tillegg Ny paragraf er beslutningsdyktig når minst syv medlemmer/varaer er til stede. Beslutningsdyktighet bør reguleres i dette kapittelet, tilsvarende slik det er gjort under Kapittel 6 Arbeidsutvalget. Samtidig er det ønskelig å endre kravet til 7 personer for å redusere sjansen for at sentralstyret blir hindret fra å kunne fatte vedtak, samt gjøre det eksplisitt at det ikke betyr noe for beslutningsdyktigheten om den som møter er medlem eller vara (slik praksis også er). Dissens 2: Jone Trovåg ønsker at følgende forslag fremmes: Dissens 2 Nei Arbeidsutvalget er beslutningsdyktig når minst fire av dets medlemmer er til stede, inkludert leder eller nestleder. Endring Redusere kravet fra fire til tre medlemmer Arbeidsutvalget er beslutningsdyktig når minst tre av dets medlemmer er til stede, inkludert leder eller nestleder. Ved å redusere kravet fra fire til tre medlemmer, reduseres sjansen for at arbeidsutvalget blir hindret fra å kunne fatte vedtak. Vedlegg 1 til sak /18: Eventuelle endringsforslag side 2

6 PLATTFORMER 3 Nei Gjeldende politiske plattform legges til grunn ved behandling. Strykning Landsmøtet 2017 var første gangen plattformene ble behandlet ved at en gjeldende plattform ble lagt til grunn. Erfaringen var dessverre at det ble svært krevende for organisasjonen å både forholde seg til en gammel plattform i tillegg til en stor mengde endringsforslag. Det gjorde det ofte uklart å se rekkevidden av å vedta eller avvise et forslag, noe som vi tror var en faktor som bidro til inkonsekvent og motstridende politikk i en av plattformene som ble behandlet. Ved å fjerne bestemmelsen blir det lettere å fornye NSOs politikk og mindre krevende å gjennomføre revideringene av plattformene på landsmøtet, blant annet fordi sentralstyrets innstilling kan gjøres gjennom å levere et helhetlig forslag til plattform i stedet for mange sider med enkeltstående endringsforslag. VALGBARHET 4 Nei Man kan ikke samtidig inneha verv som medlem av sentralstyret, arbeidsutvalget, kontrollkomiteen, valgkomiteen eller politiske komiteer. Tillegg Legge til at bestemmelsen også gjelder varaer. Man kan ikke samtidig inneha verv som medlem eller vara i sentralstyret, arbeidsutvalget, kontrollkomiteen, valgkomiteen eller politiske komiteer. Gjøre det eksplisitt at bestemmelsen også gjelder varaer. Formålet med bestemmelsen er å hindre rolleblanding, noe som er like uheldig uavhengig av om man møter som medlem eller vara. Vedlegg 1 til sak /18: Eventuelle endringsforslag side 3

7 Kontrollkomiteen har også tidligere tolket dagens 13.1 som at et medlem av en politisk komite ikke kan være møtende vara på et sentralstyremøte. LANDSMØTET 5 Nei 3.1 Endrings-, tilleggs- og strykningsforslag til styringsdokumenter som vedtas av landsmøtet, med unntak av vedtekter, må være arbeidsutvalget i hende minst fem virkedager før konstitueringen av landsmøtet. Vedtatte endringer er gjeldende fra møtets slutt. Tillegg Legge til frist for å levere endringsforslag til alle styringsdokumenter. Landsmøtene har mottatt kritikk for å være noe «handlingslammet». Det blir brukt mye viktig tid i debatten på redaksjonelle endringer og relativt likelydende endringsforslag. Videre er det lite hensiktsmessig at debatten brukes i stor grad for å fremme endringsforslag. Det er viktigere at diskusjonen konsentrerer om forslagene, og diskuterer politikken i forslagene som alt er kommet inn. Her skiller vi ut resolusjoner (som ikke er styringsdokumenter) og gir mulighet for å fremme endringsforslag på selve møtet som unntak fra hovedregelen. Resolusjoner er dagsaktuelle dokumenter hvor mye kan endre seg i løpet av fem dager, derfor ønskes det i denne saken å ha egne regler. Dette gir bedre tid til å forberede seg på endringsforslagene, at de endringsforslagene som kommer inn muligens er nøye gjennomtenkt og at redaksjonskomiteene får bedre tid til å innstille på forslagene. Samt at det åpner for oversettelse av innkomne endringsforslag i forkant av møtet, og som konsekvens gjør det mulig å oversette landsmøtet for eventuelle internasjonale delegater. Dissens 3: Jonas Strisland ønsker at forslag 5 avvises. 6 Nei Vedlegg 1 til sak /18: Eventuelle endringsforslag side 4

8 Tillegg Legge til frist for å foreslå endringer til politiske plattformer. Endring-, tilleggs- og strykningsforslag må være arbeidsutvalget i hende minst fem virkedager før konstitueringen av landsmøtet. Ved å ha en frist blir det enklere for delegatene å forholde seg til innkomne forslag. De politiske plattformene er store overordnede dokumenter der det ikke skal være nødvendig å komme med forslag under møtet. Dette forslaget er et alternativ til forslaget om å ha en frist for å levere endringsforslag til alle styringsdokumenter. Dissens 4: Jonas Strisland og Jone Trovåg ønsker at forslag 6 avvises. Vedlegg 1 til sak /18: Eventuelle endringsforslag side 5

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sakspapir Møtedato 08.12.2018-09.12.2018 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer 3 05.01-18/19 Gjelder sforslag til NSOs vedtekter 1 2 Vedlegg til saken: 1. Eventuelle endringsforslag 3 ENDRINGSFORSLAG TIL

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir 1 2 3 Sentralstyret Sakspapir Møtedato 03.09.2018 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST1 00.01.06-18/19 Gjelder Godkjenning av forretningsorden for sentralstyret 2018/2019 Vedlegg til saken: 1. Forslag

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 10.09.2016-11.09.2016 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST1 00.01.06-16/17 Gjelder Forretningsorden for sentralstyret 2016/2017 1 2 Vedlegg til saken: 1. Forslag til

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 08.09.2017-09.09.2017 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST1 00.01.06-17/18 Gjelder Forretningsorden for sentralstyret 2017/2018 1 2 Vedlegg til saken: 1. Forslag til

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 09.12.2016-10.12.2016 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST3 05.03-16/17 Gjelder sforslag til NSOs vedtekter 1 2 Vedlegg til saken: 1. Eventuelle endringsforslag 3 ENDRINGSFORSLAG

Detaljer

INNKOMNE ENDRINGSFORSLAG TIL VEDTEKTENE - UTEN INNSTILLING

INNKOMNE ENDRINGSFORSLAG TIL VEDTEKTENE - UTEN INNSTILLING INNKOMNE ENDRINGSFORSLAG TIL VEDTEKTENE UTEN INNSTILLING Vedtektskomiteens innstilling blir sendt ut sammen med sakspapirene til landsmøtet. Sakspapirene sendes ut senest 24. februar 2017. 1 Nei 8 Alle

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET 2018/2019

FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET 2018/2019 Vedtatt på sentralstyremøte 1, 3. september 2018. FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET 2018/2019 Sentralstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode, og gjelder frem til ny forretningsorden

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON 1 SENTRALSTYRET. Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017.

FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON 1 SENTRALSTYRET. Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017. 1 2 3 4 5 6 FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017. Sentralstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode.

Detaljer

VEDLEGG 4: FORSLAG TIL VOTERINGSORDEN - REVIDERT

VEDLEGG 4: FORSLAG TIL VOTERINGSORDEN - REVIDERT LM6 05.01-16 Vedtekter vedlegg 4 1 VEDLEGG 4: FORSLAG TIL VOTERINGSORDEN - REVIDERT Forslag nr. Hva forslaget gjelder Innstilling Merknad 1 1 2.2 - Vedtak om utmeldelse fra NSO. Strykningsforslag 2 2 2.4

Detaljer

Landsmøtet Sakspapir GODKJENNING AV TIDSPLAN FORMÅL SAKSPRESENTASJON VURDERING

Landsmøtet Sakspapir GODKJENNING AV TIDSPLAN FORMÅL SAKSPRESENTASJON VURDERING Landsmøtet Sakspapir Møtedato 20.04.2018-22.04.2018 Ansvarlig Sentralstyret Saksnummer LM8 00.05-18 Gjelder Godkjenning av tidsplan 1 2 Vedlegg i saken: 1. Foreløpig forslag til tidsplan for landsmøtet

Detaljer

Sentralstyret innstiller på alle saker til landsmøtet med unntak av de som har egne saksforberedende komiteer/grupper.

Sentralstyret innstiller på alle saker til landsmøtet med unntak av de som har egne saksforberedende komiteer/grupper. 1 2 3 4 5 FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON Vedtatt av sentralstyret (SST) den 24. august 2015. Sentralstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode. Forretningsordenen

Detaljer

Vedta en tidsplan for Norsk studentorganisasjons (NSO) landsmøte 6, 2016.

Vedta en tidsplan for Norsk studentorganisasjons (NSO) landsmøte 6, 2016. Landsmøtet Sakspapir Møtedato 21.04.2016-24.04.2016 Ansvarlig Sentralstyret Saksnummer LM6 00.05-16 Gjelder Godkjenning av tidsplan 1 2 Vedlegg i saken: 1. Forslag til tidsplan for landsmøtet 3 GODKJENNING

Detaljer

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret.

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret. Landsmøtet Sakspapir Møtedato 02.03.2018-04.03.2018 Ansvarlig Sentralstyret Saksnummer LM8 02.02.-18 Gjelder Rammebudsjett for 2019 1 2 Vedlegg til saken: 1. Forslag til rammebudsjett for 2019 3 RAMMEBUDSJETT

Detaljer

INNKOMNE ENDRINGSFORSLAG UTEN INNSTILLING

INNKOMNE ENDRINGSFORSLAG UTEN INNSTILLING LM9 05.01-19 Vedtekter INNKOMNE ENDRINGSFORSLAG UTEN INNSTILLING Vedtektskomiteens innstilling blir sendt ut sammen med sakspapirene til landsmøtet. DOKUMENTER 1 Nei 3.1.5 2 1 Sentralstyret SST De politiske

Detaljer

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret.

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret. Landsmøtet Sakspapir Møtedato 20.04.2018-22.04.2018 Ansvarlig Sentralstyret Saksnummer LM8 02.02-18 Gjelder Rammebudsjett for 2019 1 2 Vedlegg til saken: 1. Forslag til rammebudsjett for 2019 3 RAMMEBUDSJETT

Detaljer

04 VALG Sak Side Valg av arbeidsutvalg Valg til kontrollkomiteen Valg av valgkomite Valg av politiske komiteer Valg av sentralstyre

04 VALG Sak Side Valg av arbeidsutvalg Valg til kontrollkomiteen Valg av valgkomite Valg av politiske komiteer Valg av sentralstyre 0 VALG Sak Side LM 0.0- Valg av arbeidsutvalg LM 0.0- Valg til kontrollkomiteen LM 0.0- Valg av valgkomite LM 0.0- Valg av politiske komiteer LM 0.0- Valg av sentralstyre LM 0.0- Valg av prinsipprogramkomite

Detaljer

04 VALG Sak Side LM Valg av arbeidsutvalg LM Valg til kontrollkomiteen LM Valg av valgkomite

04 VALG Sak Side LM Valg av arbeidsutvalg LM Valg til kontrollkomiteen LM Valg av valgkomite 0 VALG Sak Side LM 0.0- Valg av arbeidsutvalg LM 0.0- Valg til kontrollkomiteen LM 0.0- Valg av valgkomite LM 0.0- Valg av politiske komiteer LM 0.0- Valg av sentralstyre #LMNSO NSOs landsmøte Møtedato.0.-.0.

Detaljer

Vedta en forretningsorden for Norsk studentorganisasjons (NSO) landsmøte 2017.

Vedta en forretningsorden for Norsk studentorganisasjons (NSO) landsmøte 2017. Landsmøtet Sakspapir Møtedato 24.03.2017-26.03.2017 Ansvarlig Sentralstyret Saksnummer LM7 00.03-17 Gjelder Godkjenning av forretningsorden 1 2 Vedlegg i saken: 1. Forslag til forretningsorden 3 GODKJENNING

Detaljer

04 VALG Sak Side LM Valg av arbeidsutvalg LM Valg til kontrollkomiteen LM Valg av valgkomite

04 VALG Sak Side LM Valg av arbeidsutvalg LM Valg til kontrollkomiteen LM Valg av valgkomite 0 VALG Sak Side LM 0.0- Valg av arbeidsutvalg LM 0.0- Valg til kontrollkomiteen LM 0.0- Valg av valgkomite LM 0.0- Valg av politiske komiteer LM 0.0- Valg av sentralstyre Landsmøtet Sakspapir Møtedato.0.0-6.0.0

Detaljer

04 VALG Sak Side Valg av arbeidsutvalg Valg til kontrollkomiteen Valg av valgkomite Valg av politiske komiteer Valg av sentralstyre

04 VALG Sak Side Valg av arbeidsutvalg Valg til kontrollkomiteen Valg av valgkomite Valg av politiske komiteer Valg av sentralstyre 0 VALG Sak Side LM9 0.0-9 Valg av arbeidsutvalg LM9 0.0-9 Valg til kontrollkomiteen LM9 0.0-9 Valg av valgkomite LM9 0.0-9 Valg av politiske komiteer LM9 0.0-9 Valg av sentralstyre Landsmøtet Sakspapir

Detaljer

Landsstyret Sakspapir

Landsstyret Sakspapir Landsstyret Sakspapir Møtedato 28.11.2014-30.11.2014 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksbehandler Anders Kvernmo Langset Saksnummer LS2 06.08-14/15 Gjelder Foreløpig saksliste landsmøte 5 2015 1 2 3 4 5 6 7

Detaljer

Sak: LM 03/16 Møtedato: april Saksansvarlig: Bjørn Roberg Sted: Sundvolden

Sak: LM 03/16 Møtedato: april Saksansvarlig: Bjørn Roberg Sted: Sundvolden 1 03 Vedtekter Sak: LM 03/16 Møtedato: 07.-10. april Saksansvarlig: Bjørn Roberg Sted: Sundvolden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Hva er vedtekter? Vedtektene regulerer organisasjonens virke. De fungerer som

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 03.09.2018 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST1 02.02-18/19 Gjelder Bruk av strategiske midler 1 2 Vedlegg til saken: 1. Uttalelse fra kontrollkomiteen 3 BRUK AV STRATEGISKE

Detaljer

VEDLEGG 1: FORRETNINGSORDEN FOR NSOS LANDSMØTE 2016

VEDLEGG 1: FORRETNINGSORDEN FOR NSOS LANDSMØTE 2016 vedlegg 1 1 2 VEDLEGG 1: FORRETNINGSORDEN FOR NSOS LANDSMØTE 2016 Vedtatt på NSOs landsmøte 2016. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 FORRETNINGSORDEN

Detaljer

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret.

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret. Landsmøtet Sakspapir Møtedato 03.02.2017-05.02.2017 Ansvarlig Sentralstyret Saksnummer LM7 02.02-17 Gjelder Rammebudsjett for 2018 1 2 Vedlegg i saken: 1. Forslag til rammebudsjett for 2018 3 RAMMEBUDSJETT

Detaljer

Vedta en forretningsorden for Norsk studentorganisasjons (NSO) landsmøte

Vedta en forretningsorden for Norsk studentorganisasjons (NSO) landsmøte Landsmøtet Sakspapir Møtedato 26.02.2016-28.02.2016 Ansvarlig Sentralstyret Saksnummer LM6 00.03-16 Gjelder Godkjenning av forretningsorden 1 2 Vedlegg i saken: 1. Forslag til forretningsorden 3 GODKJENNING

Detaljer

00 KONSTITUERING Sak Side LM Godkjenning av innkalling LM Valg av møteledelse LM Godkjenning av forretningsorden

00 KONSTITUERING Sak Side LM Godkjenning av innkalling LM Valg av møteledelse LM Godkjenning av forretningsorden 00 KONSTITUERING Sak Side LM7 00.0-7 Godkjenning av innkalling LM7 00.0-7 Valg av møteledelse LM7 00.03-7 Godkjenning av forretningsorden 3 LM7 00.04-7 Godkjenning av saksliste 0 LM7 00.05-7 Godkjenning

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Hei! Først noen forklaringer:

INNHOLDSFORTEGNELSE. Hei! Først noen forklaringer: Hei! Først noen forklaringer: INNHOLDSFORTEGNELSE Alle sakene vi skal behandle på Landsmøtet har et saksnummer. Vi har talt saken fra 1 og oppover og brukt -18 fordi vi er 2018. Saksnumrene ser dere i

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015 FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015 Landsstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode. Forretningsorden er underlagt NSOs vedtekter. 1. Landsstyret Landsstyret (LS) er Norsk

Detaljer

SAKSPAPIRER TIL SENTRALSTYREMØTE /2017

SAKSPAPIRER TIL SENTRALSTYREMØTE /2017 SAKSPAPIRER TIL SENTRALSTYREMØTE 5 206/207 Saksnummer Tittel Side SST5 00 Konstituering SST5 00.05-6/7 Konstituering SST5 0 Rapporter og orienteringer 4 SST5 0.0-6/7 Rapporter 4 SST5 0.-6/7 Protokollsaker

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på stiftelsesmøtet 27.11.2013 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes interesser,

Detaljer

Landsmøte for Landsforeningen for barnevernsbarn (LFB)

Landsmøte for Landsforeningen for barnevernsbarn (LFB) Landsmøte for (LFB) Referatet er ført etter saksrekkefølge, ikke behandlingsrekkefølge. 01-17 Godkjenning av innkalling Landsmøtet godkjenner innkallingen. 02-17 Godkjenning av delegater Landsmøtet godkjenner

Detaljer

#LMNSO 00 KONSTITUERING

#LMNSO 00 KONSTITUERING 00 KONSTITUERING Sak Side LM6 00.01-16 Godkjenning av innkalling 1 LM6 00.02-16 Valg av møteledelse 2 LM6 00.03-16 Godkjenning av forretningsorden 3 LM6 00.04-16 Godkjenning av saksliste 11 LM6 00.05-16

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Revidert på Studentting 7, den 28. november 2016 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes

Detaljer

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1. GENERELT 2 2. ORGANISATORISKE NIVÅER LOKALT I PS 2 5 6 7 ÅRSMØTET 2 LOKALLAGENE 2 LOKALLAGSSTYRENE 2 8 3. ORGANISATORISKE

Detaljer

00 KONSTITUERING Sak Side Godkjenning av innkalling Godkjenning av møteledelse Godkjenning av forretningsorden Godkjenning av saksliste

00 KONSTITUERING Sak Side Godkjenning av innkalling Godkjenning av møteledelse Godkjenning av forretningsorden Godkjenning av saksliste 00 KONSTITUERING Sak Side LM8 00.0-8 Godkjenning av innkalling LM8 00.02-8 Godkjenning av møteledelse 2 LM8 00.03-8 Godkjenning av forretningsorden 3 LM8 00.04-8 Godkjenning av saksliste LM8 00.05-8 Godkjenning

Detaljer

Studentparlamentet velger representanter til NSOs Landsmøte. Valget skjer etter bestemmelser i valgreglementet.

Studentparlamentet velger representanter til NSOs Landsmøte. Valget skjer etter bestemmelser i valgreglementet. Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Statuttene for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen ble første gang vedtatt 25.08.08. Statuttene er blitt revidert og vedtatt 24.11.08

Detaljer

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret.

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret. Landsmøtet Sakspapir Møtedato 24.03.2017-26.03.2017 Ansvarlig Sentralstyret Saksnummer LM7 02.02-17 Gjelder Rammebudsjett for 2018 1 2 Vedlegg i saken: 1. Forslag til rammebudsjett for 2018 3 RAMMEBUDSJETT

Detaljer

Sentralstyret Protokoll

Sentralstyret Protokoll Sentralstyret Protokoll Møte SST1-19/20 Dato 14.09.2019 Protokollførere Mari Winsents, Bjørn-Anders Hind (Sekretariatet) Arkiv Sak 19/121, journalpost 2019001759 Vedlegg til protokollen: 1. forretningsorden

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN Dato: 24.02.2011 Ikrafttredelse: 24.02.2011 Siste endret: 15.03.2012 Hjemmel: Universitets- og høgskoleloven 4-1 Organ: Parlamentet INNHOLD Kapittel

Detaljer

Vedta en forretningsorden for Norsk studentorganisasjons (NSO) landsmøte 2018.

Vedta en forretningsorden for Norsk studentorganisasjons (NSO) landsmøte 2018. Landsmøtet Sakspapir Møtedato 20.04.2018-22.04.2018 Ansvarlig Sentralstyret Saksnummer LM8 00.03-18 Gjelder Godkjenning av forretningsorden 1 2 Vedlegg i saken: 1. Forslag til forretningsorden 3 GODKJENNING

Detaljer

Org.nr.: NO 988 148 245 MVA (VAT) E-post: kontoret@kandu.no. Generalforsamlinga 2014 - Sak 9 Vedteksendringer

Org.nr.: NO 988 148 245 MVA (VAT) E-post: kontoret@kandu.no. Generalforsamlinga 2014 - Sak 9 Vedteksendringer Sak 9 Forberedt av: Per Escild Hadland Vedtektsendringer Endringer i seksjon 1, 2 og 10 krever ¾ flertall for å bli vedtatt. Andre endringer krever ⅔ flertall for å bli vedtatt. For hvert vedtektsendringsforslag

Detaljer

Landsstyret Sakspapir

Landsstyret Sakspapir Landsstyret Sakspapir Møtedato 9.05.05-.05.05 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksbehandler Anders Kvernmo Langset Saksnummer LS5 00.05-4/5 Gjelder 4 5 6 7 8 9 0 Vedlegg til saken:. Forslag til saksliste. Forslag

Detaljer

00 KONSTITUERING Sak Side Godkjenning av innkalling Godkjenning av møteledelse Godkjenning av forretningsorden Godkjenning av saksliste

00 KONSTITUERING Sak Side Godkjenning av innkalling Godkjenning av møteledelse Godkjenning av forretningsorden Godkjenning av saksliste 00 KONSTITUERING Sak Side LM9 00.0-9 Godkjenning av innkalling LM9 00.02-9 Godkjenning av møteledelse 2 LM9 00.03-9 Godkjenning av forretningsorden 3 LM9 00.04-9 Godkjenning av saksliste LM9 00.05-9 Godkjenning

Detaljer

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret.

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret. Landsmøtet Sakspapir Møtedato 26.02.2016-28.02.2016 Ansvarlig Sentralstyret Saksnummer LM6 02.02-16 Gjelder Rammebudsjett for 2017 1 2 Vedlegg i saken: 1. Forslag til rammebudsjett for 2017 3 RAMMEBUDSJETT

Detaljer

Sentralstyret Protokoll

Sentralstyret Protokoll Sentralstyret Protokoll Møte SST2-17/18 Dato 03.11.2017-04.11.2017 Protokollførere Wenche Åsheim. Arkiv Sak 17/166, journalpost 2017003167 Vedlegg til protokollen: 1. Resolusjon 2. Foreløpig saksliste

Detaljer

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret.

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret. Landsmøtet Sakspapir Møtedato 21.04.2016-24.04.2016 Ansvarlig Sentralstyret Saksnummer LM6 02.02-16 Gjelder Rammebudsjett for 2017 1 2 Vedlegg i saken: 1. Forslag til rammebudsjett for 2017 3 RAMMEBUDSJETT

Detaljer

Studentorganisasjonen i Bodø Redigert: Navnet på organisasjonen er Studentorganisasjonen i Bodø og forkortes SOB.

Studentorganisasjonen i Bodø Redigert: Navnet på organisasjonen er Studentorganisasjonen i Bodø og forkortes SOB. 1 NAVN 1.1 Navnet på organisasjonen er og forkortes SOB. 2 FORMÅL 2.1 SOB er interesseorganisasjon for alle studenter i Bodø. 2.2 SOB skal arbeide for å ivareta studentenes interesser og rettigheter. 2.3

Detaljer

1.1 Disse vedtektene er gyldige så lenge Grønne Studenter, stiftet , eksisterer som organisasjon.

1.1 Disse vedtektene er gyldige så lenge Grønne Studenter, stiftet , eksisterer som organisasjon. 1 1 STIFTELSE OG NAVN 1.1 Disse vedtektene er gyldige så lenge Grønne Studenter, stiftet 25.4.2013, eksisterer som organisasjon. 1.2 Organisasjonens navn er Grønne Studenter (bokmål), Grøne Studentar (nynorsk)

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir 1 2 Sentralstyret Sakspapir Møtedato 24.08.2015 Ansvarlig Kontrollkomiteen Saksnummer SST1 05.02-15/16 Gjelder Godkjenning av redaksjonelle endringer på NSOs vedtekter Vedlegg til saken: 1. Forslag til

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell, pålitelig og etisk kommunikasjon. Norsk kommunikasjonsforening

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 23.03.2017 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST5 06.17-16/17 Gjelder Saker til NSOs landsmøte 2017 1 2 Vedlegg til saken: 1. Innstillinger i saker til NSOs landsmøte

Detaljer

05 STYRINGSDOKUMENTER

05 STYRINGSDOKUMENTER 05 STYRINGSDOKUMENTER Sak Side LM8 05.01-18 Vedtekter 1 LM8 05.02-18 Handlingsplan 2018/2019 35 LM8 05.03-18 Revidering av mangfalds- inkluderings- og likestillingspolitisk plattform 43 Landsmøtet Sakspapir

Detaljer

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet ved UMB Hensikt: Bekrefte vedtaket fra Allmøtet våren

Detaljer

Vedtekter for Norske Konsertarrangører

Vedtekter for Norske Konsertarrangører Vedtekter for Norske Konsertarrangører Forslag til Landsmøtet 2018 1. FORMÅL 1. Navn: Norske Konsertarrangører er en landsomfattende, partipolitisk uavhengig interesseog kompetanseorganisasjon for konsertarrangører.

Detaljer

Vedtekter for Norsk studentorganisasjon

Vedtekter for Norsk studentorganisasjon Vedtekter for Norsk studentorganisasjon Vedtatt på landsmøte 5 2015. Vedtektene er gyldige fra 19.04.2015. Kapittel 1 Formål 1.1 Norsk studentorganisasjon Norsk studentorganisasjon (NSO) er en nasjonal

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013 Europabevegelsens vedtekter Vedtatt 8. juni 2013 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og

Detaljer

Behandle innkomne endringsforslag til Norsk studentorganisasjon (NSO) sine vedtekter.

Behandle innkomne endringsforslag til Norsk studentorganisasjon (NSO) sine vedtekter. Landsmøtet Sakspapir Møtedato 20.04.2018-22.04.2018 Ansvarlig Vedtektskomiteen Saksnummer LM8 05.01-18 Gjelder Vedtekter 1 2 3 Vedlegg til saken: 1. Gjeldende vedtekter 2. Innkomne endringsforslag med

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt av Parlamentet Side 1 av 14

VEDTEKTER. Vedtatt av Parlamentet Side 1 av 14 1 2 VEDTEKTER Vedtatt av Parlamentet 11.04.2018 Side 1 av 14 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Innhold Del 1 Innledende bestemmelser...

Detaljer

Forretningsorden for landsmøte 2011

Forretningsorden for landsmøte 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Vedlegg: Innstilling til forretningsorden for landsmøtet 2011 Forretningsorden for

Detaljer

Norsk studentorganisasjon (NSO) er en nasjonal interesseorganisasjon for studenter ved høyere utdanningsinstitusjoner i Norge.

Norsk studentorganisasjon (NSO) er en nasjonal interesseorganisasjon for studenter ved høyere utdanningsinstitusjoner i Norge. 1 2 VEDTEKTER FOR NORSK STUDENTORGANISASJON Vedtatt på NSOs landsmøte 2015. Gyldig fra 19. april 2015. 3 4 5 6 7 8 9 10 KAPITTEL 1 FORMÅL 1.1 Norsk studentorganisasjon Norsk studentorganisasjon (NSO) er

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Vedtekter for Studentdemokratiet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Vedtekter for Studentdemokratiet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Vedtatt på stiftelsesmøte: 27.11.2013. Sist revidert 13.03.2017 (Studentting 2). Kapitteloversikt: 1. Formål og virkeområde

Detaljer

Forretningsorden for landsmøte 2014

Forretningsorden for landsmøte 2014 LS 07/14 Vedlegg 1: Arbeidsutvalgets innstilling til forretningsorden for landsmøte 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Detaljer

Vedtekter for Norsk studentorganisasjon

Vedtekter for Norsk studentorganisasjon Vedtekter for Norsk studentorganisasjon Vedtatt på NSOs landsmøte 2016. Gyldig fra 24. april 2016. Kapittel 1 Formål Norsk studentorganisasjon 1.1 Norsk studentorganisasjon Norsk studentorganisasjon (NSO)

Detaljer

05 STYRINGSDOKUMENTER

05 STYRINGSDOKUMENTER 05 STYRINGSDOKUMENTER Sak Side LM9 05.01-19 Vedtekter 1 LM9 05.02-19 Handlingsplan 2019/2020 47 LM9 05.03-19 Prinsipprogram 54 LM9 05.04-19 Velferdspolitisk plattform 59 LM9 05.05-19 Utdanningspolitisk

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 15.02.2019-17.02.2019 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer LM9 02.02-19 Gjelder Rammebudsjett for 2020 1 2 Vedlegg til saken: 1. Forslag til rammebudsjett for 2020 3 RAMMEBUDSJETT

Detaljer

FORRETNINGSORDEN STUDENTPARLAMENTET

FORRETNINGSORDEN STUDENTPARLAMENTET FORRETNINGSORDEN FOR STUDENTPARLAMENTET STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER Revidert 14.02.2018 1 KAPITTEL 1 Innledning, Endring av Forretningsorden 1. Denne forretningsorden inngår i StOrs

Detaljer

Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge. Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet.

Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge. Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet. Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet. Innholdsfortegnelse Kapittel 1 - Organisasjon... 2 Kapittel 2 - Definisjoner...

Detaljer

Vedtekter Vedtatt av Landsmøtet på Sørmarka konferansehotell

Vedtekter Vedtatt av Landsmøtet på Sørmarka konferansehotell Vedtekter 2016 2017 Vedtatt av Landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 05.11.2016 1 Innholdsfortegnelse 1 FORMÅL... 3 2 MEDLEMMER... 3 3 KONTINGENT... 4 4 LANDSMØTET... 4 5 EKSTRAORDINÆRT LANDSMØTE...

Detaljer

Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og medlemslaget NSO-UiB

Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og medlemslaget NSO-UiB Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og medlemslaget NSO-UiB Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen ble første gang vedtatt 25.08.08 Statuttene ble deretter

Detaljer

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell Vedtekter 2014-2015 Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell 1 1Formål 1.1. Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF) er en organisasjon for alle fagskolestudenter i Norge.

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter

Europabevegelsens vedtekter Europabevegelsens vedtekter 1 Europabevegelsens formål og tilknytning Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa. Europabevegelsens mål er at Norge blir fullverdig medlem

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Vedtekter for Pedagogstudentene

Detaljer

Vedtekter 2015-2016. Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015

Vedtekter 2015-2016. Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015 Vedtekter 2015-2016 Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015 1 Vedtektene er organisasjonens retningslinjer og vedtas på landsmøte. 1Formål 1.1. Organisasjon for norske fagskolestudenter

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter

Europabevegelsens vedtekter Europabevegelsens vedtekter 2015-2017 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og likeverd,

Detaljer

(2) Velferdstinget skal på årets første møte behandle vedtakssak om prinsipprogram.

(2) Velferdstinget skal på årets første møte behandle vedtakssak om prinsipprogram. ENDRINGSFORSLAG VEDTEKTER A01 01 1 4 Dokumenter 1 4 1 Prinsipp og arbeidsprogram (1) Velferdstinget skal ha et prinsipp og et arbeidsprogram. Velferdstingets prinsipprogram er det øverste politiske dokumentet

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK STUDENTORGANISASJON

VEDTEKTER FOR NORSK STUDENTORGANISASJON Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no VEDTEKTER FOR NORSK STUDENTORGANISASJON Revidert på NSOs Landsmøte 20. april 2018 20XX0000X Vedtekter for Norsk studentorganisasjon

Detaljer

Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre

Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre 1 Kulturstyrets formål 1.1 Velferdstingets Kulturstyre (heretter Kulturstyret) har som formål å styrke det sosiale og kulturelle tilbud til studenter tilknyttet

Detaljer

Behandle innkomne endringsforslag til Norsk studentorganisasjon (NSO) sine vedtekter.

Behandle innkomne endringsforslag til Norsk studentorganisasjon (NSO) sine vedtekter. Landsmøtet Sakspapir Møtedato 04.04.2019-07.04.2019 Ansvarlig Vedtektskomiteen Saksnummer LM9 05.01-19 Gjelder Vedtekter 1 2 3 Vedlegg til saken: 1. Gjeldende vedtekter 2. Innkomne endringsforslag med

Detaljer

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Virkeområde 1 Virkeområde Dette valgreglementet gjelder for valg av studentrepresentanter i: 1.1 STA (vedlegg 1) reguleres av SP 1.2 Universitetet

Detaljer

03 Vedtekter Sak: LS 03/14 Møtedato: januar 2014 Saksansvarlig: Bjørnar B. Rønning Sted: Hamar

03 Vedtekter Sak: LS 03/14 Møtedato: januar 2014 Saksansvarlig: Bjørnar B. Rønning Sted: Hamar 03 Vedtekter Sak: LS 03/14 Møtedato: 24.-26. januar 2014 Saksansvarlig: Bjørnar B. Rønning Sted: Hamar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Detaljer

Forslag til vedtektsendringer

Forslag til vedtektsendringer Landsmøtet 26. april 2019 Vedlegg sak 6 Vedtektsendringer Forslag til vedtektsendringer På forrige landsmøte ble reviderte vedtekter for foreningen vedtatt. Disse oppleves å fungere godt. Sentralstyret

Detaljer

Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus Vedtatt 05.05.2011, sist revidert

Detaljer

INNSTILLINGER FRA SENTRALSTYREMØTE 5

INNSTILLINGER FRA SENTRALSTYREMØTE 5 ER FRA SENTRALSTYREMØTE 5 Sak Side LM8 Konstitueringssaker, rapporter og økonomisaker 1 LM8 00.05-18 Godkjenning av tidsplan Forslag til tidsplan 5 LM8 03.01-18 Resolusjoner Innstilling fra sentralstyret

Detaljer

Landsmøteguide 2013 Sundvolden Hotell september 2013

Landsmøteguide 2013 Sundvolden Hotell september 2013 Landsmøteguide 2013 Sundvolden Hotell 13. 15. september 2013 Kjære landsmøterepresentant, så flott at du har påtatt deg oppgaven med å representere din region under Redd Barnas landsmøte. På landsmøtet

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO

REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO Vedtatt av Studentparlamentet 19.01.17 REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO 1 FORMÅL 1-1 Formål Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo er det overordnede valgte studentpolitiske

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 05.12.2015 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST3 06.11-15/16 Gjelder Utredning av NSOs faglige komiteer 1 2 3 Vedlegg til saken: 1. Mandat for adhockomite for utredning

Detaljer

Styrets forslag til endringer i. Vedtekter. for. Norsk cøliakiforenings ungdom

Styrets forslag til endringer i. Vedtekter. for. Norsk cøliakiforenings ungdom Styrets forslag til endringer i Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Landsmøte #2 Kongsberg vandrehjem 8-10. November 2013 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK STUDENTORGANISASJON KAPITTEL 1 FORMÅL KAPITTEL 2 MEDLEMMER. Revidert på NSOs landsmøte 4. april Gyldig fra 7.

VEDTEKTER FOR NORSK STUDENTORGANISASJON KAPITTEL 1 FORMÅL KAPITTEL 2 MEDLEMMER. Revidert på NSOs landsmøte 4. april Gyldig fra 7. VEDTEKTER FOR NORSK STUDENTORGANISASJON Revidert på NSOs landsmøte 4. april 2019. Gyldig fra 7. april 2019 1 KAPITTEL 1 FORMÅL 1.1 Norsk studentorganisasjon Norsk studentorganisasjon (NSO) er en nasjonal

Detaljer

Innholdsfortegnelse VEDTEKTER FOR ELEVORGANISASJONEN I NORD-TRØNDELAG 2015-2016. Forside 1. Innholdsfortegnelse 2. 1 Organisasjon 3.

Innholdsfortegnelse VEDTEKTER FOR ELEVORGANISASJONEN I NORD-TRØNDELAG 2015-2016. Forside 1. Innholdsfortegnelse 2. 1 Organisasjon 3. Vedtekter 2015/2016 Innholdsfortegnelse Forside 1 Innholdsfortegnelse 2 1 Organisasjon 3 2 Fylkesslaget 3 3 Møter 3 4 Fylkesstyrets møtevirksomhet 4 5 Årsmøtet 4 6 Elevforsamling 5 7 Vedtak 5 8 Møteinnkallinger

Detaljer

Vedta en handlingsplan for Norsk studentorganisasjon (NSO) for perioden 2018/2019.

Vedta en handlingsplan for Norsk studentorganisasjon (NSO) for perioden 2018/2019. Landsmøtet Sakspapir Møtedato 02.03.2018-04.03.2018 Ansvarlig Sentralstyret Saksnummer LM8.05.02-18 Gjelder Handlingsplan 2018/2019 1 2 Vedlegg til saken: 1. Forslag til handlingsplan for NSO 2018/2019

Detaljer

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Virkeområde 1 Virkeområde Dette valgreglementet gjelder for valg av studentrepresentanter i: 1.1 STA (vedlegg 1) reguleres av SP 1.2 Universitetet

Detaljer

Ungdom og Fritids Lover

Ungdom og Fritids Lover Ungdom og Fritids Lover 1 Navn Organisasjonens navn er Ungdom og Fritid Landsforeningen for fritidsklubber og ungdomshus. «Ungdom og Fritid» kan benyttes skriftlig og muntlig når det er naturlig og kan

Detaljer

Sentralstyret Protokoll fra møte

Sentralstyret Protokoll fra møte Sentralstyret Protokoll fra møte Møte SST2-16/17 Dato 20.10.2016 Protokollførere Wenche Åsheim Arkiv Sak 16/154, journalpost 2016002995 Vedlegg til protokollen: 1. Resolusjoner 2. Mandat for arbeidsgruppe

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

Styringsdokument Vedtekter

Styringsdokument Vedtekter Styringsdokument Vedtekter Nye vedtekter for StorHk ble vedtatt av Studentparlamentet 29.11.2011 og gyldige fra 01.01.2012. Revidert 17.10.2012, 17.4.2013 og 12.2.2014. Kapittel 1. Navn og formål 1.1 Navn

Detaljer

Sentralstyret Protokoll fra møte

Sentralstyret Protokoll fra møte Protokoll fra møte Møte 3-16/17 Dato 09.12.2016-10.12.2016 Protokollførere Bjørn-Anders Hind Arkiv Sak 16/181, journalpost 2016003579 Vedlegg til protokollen: 1. Spesifisert budsjett for NSO 2017 2. s

Detaljer

MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 03/14 Dato: Møtetid: R 10 Realfagsbygget, Gløshaugen Utsendt:

MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 03/14 Dato: Møtetid: R 10 Realfagsbygget, Gløshaugen Utsendt: MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 03/14 Dato: 42.02.14 - Møtetid: 18.15 R 10 Realfagsbygget, Gløshaugen Utsendt: Til: Kopi til: Arbeidsutvalget Studenttingsrepresentanter med vara Faste observatører Styret

Detaljer