Vedtekter Vedtatt av landsmøtet , Sørmarka Kurs- og konferansehotell

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell"

Transkript

1 Vedtekter Vedtatt av landsmøtet , Sørmarka Kurs- og konferansehotell 1

2 1Formål 1.1. Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF) er en organisasjon for alle fagskolestudenter i Norge ONF skal ivareta og fremme fagskolestudenters interesser, rettigheter og vilkår overfor myndigheter og samfunnet forøvrig ONF er partipolitisk uavhengig. 2 Medlemmer 2.1 Innmelding, utmelding og videreføring av medlemskap vedtas av studentrådet ved skolen. Medlemskap vedtas med kvalifisert flertall. Vedtatt medlemskap gjøres gyldig fra og med innbetalt medlemskontingent. Utmelding av medlemsinstitusjon skal vedtas på nytt av det høyeste studentorganet ved skolen og gjelder fra påfølgende semester. 2.2 Enkeltstudenter har rett til å reservere seg mot organisasjonens medlemstilbud. Antallet reserverte studenter skal trekkes fra skolens medlemskontingent. Reservering skal skje skriftlig til organisasjonen. 2.3 Studentrådet skal informere studentene om medlemskap og retten til reservasjon 2.4 Enkeltstudenter har rett til å melde seg inn som individuelle medlemmer dersom studentens skole ikke er medlem av organisasjonen. 2.5 Personer som ikke er student ved en fagskole kan melde seg inn som støttemedlem. 2.6 Definisjon av støttemedlem er følgende: a) : Tidligere fagskolestudent. b) : De med politiske eller økonomiske interesser som aldri har vært fagskolestudent. Forskjellen på a og b er at b ikke har mulighet til å inneha tillitsverv innad i organisasjonen. 2

3 3 Ekskludering og suspensjon 3.1 Medlemmer, tillitsvalgte og ansatte i organisasjonen som setter seg utover organisasjonens vedtekter eller vedtak, kan suspenderes eller ekskluderes fra organisasjonen etter vedtak fra organisasjonsstyret. Det kan foreslåes ekskludering med et skriftlig forslag til organisasjonsstyret. Vedtaket kan ankes innen en måned etter at den berørte har fått skriftlig melding om det. Vedtaket ankes til landsstyret, eventuelt landsmøtet. 4 Kontingent 4.1 Medlemsskoler, individuelle- og støttemedlemmer betaler hvert semester kontingent til organisasjonen. Kontingenten fastsettes hvert år av landsmøtet etter innstilling fra landsstyret. 5 Landsmøtet 5.1 Landsmøtet er organisasjonens høyeste myndighet. Landsmøtet holdes hvert år på sted som fastsettes av landsstyret. Organisasjonsstyret kommer med innstilling til landsstyret. Tid og sted for landsmøte skal avgjøres senest 4 måneder før møtet skal holde sted. 5.2 Følgende personer har møterett på landsmøtet: Medlemsskolen har rett til å møte med en delegat og en observatør. Valg av delegater og observatører skal foregå på studentrådsmøte eller i særskilt representasjonsmøte Skoler som ikke er medlem men har individuelle medlemmer, kan møte med en delegat og en observatør per skole En representant i organisasjonsstyret møter med delegatstatus, resterende medlemmer møter med observatørstatus Landsstyret møter med observatørstatus Sekretariatet møter med observatørstatus Kontrollkomiteen møter med observatørstatus. 3

4 5.3 På ordinært landsmøte skal følgende saker behandles Konstituering av landsmøtet Årsberetning for organisasjonsstyret Økonomisk beretning Godkjenning av regnskap Endringer i vedtektene Endringer i politisk plattform Arbeidsprogram Eventuelle resolusjoner Fastsetting av kontingent for medlemsskoler og individuelle medlemmer Valg: a) Organisasjonsstyret: leder, nestleder og 5 øvrige medlemmer. b) Landsstyret: 5 medlemmer. c) Kontrollkomité: 2 medlemmer. 5.4 Første innkalling skal sendes ut senest 2 (to) måneder før landsmøtet. Denne skal inneholde informasjon om hvor og når landsmøtet skal avholdes, vedtektene, gjeldende frister, samt hvilke saker som skal tas opp. 5.5 Andre innkalling skal sendes ut senest 1 (èn) måned før landsmøtet. Denne skal inneholde beretninger, regnskap, forslag til møteregler, forslag til politisk plattform og arbeidsprogram, forslag til medlemskontingent og innkomne forslag til vedtektsendringer 5.6 Landsstyret innstiller overfor landsmøtet i alle saker unntatt saken valg. 5.7 Studentråd, tillitsvalgte eller representanter for medlemsskoler har rett til å sette frem forslag til landsmøte. Forslagene må være organisasjonsstyret i hende innen den fastsatte frist. Fristen skal meddeles de det angår og må ikke være kortere enn 2 måneder. 4

5 6 Ekstraordinært landsmøte 6.1 Ekstraordinært landsmøte kan innkalles inn av landsstyret med kvalifisert flertall når det oppstår særlig viktige og/eller uforutsette situasjoner. Organisasjonsstyret har plikt til å innkalle til ekstraordinært landsmøte dersom et absolutt flertall av medlemsskolene krever det. 6.2 Ekstraordinært landsmøte bør innkalles med minst femten dagers varsel og kan kun behandle saker som var årsaken til innkallingen. 6.3 Hvis mulig, skal det velges delegater til det ekstraordinære landsmøtet på samme måte som gitt i 5.2. Hvis dette ikke lar seg gjennomføre møter delegatene som møtte på siste ordinære landsmøte. 7 Landsstyret 7.1 Landsstyret er organisasjonens høyeste organ når landsmøtet ikke er samlet og består av medlemmer valgt jfr Landsstyret skal lede organisasjonens virksomhet i samsvar med vedtektene, samt landsmøtets vedtak. 7.3 Landsstyret fastsetter hovedlinjene for organisasjonsstyrets arbeid innenfor rammene av landsmøte vedtak, og avgjør saker av stor politisk eller organisatorisk betydning. Landsstyret vedtar budsjett etter arbeidsprogrammet og føringer gitt av landsmøtet. 7.4 Landsstyret setter sin egen møteplan. Landsstyret skal ha minimum 4 møter per år. Landsstyret er vedtaksdyktig når 2/3 av medlemmene er samlet. 7.5 Kontrollkomiteen har møteplikt i landsstyret med tale- og forslagsrett. 7.6 Organisasjonssekretærene har møterett i landsstyret med tale- og forslagsrett. 7.7 Leder av organisasjonsstyret stiller med tale, stemme og forslagsrett. Øvrige medlemmer av organisasjonsstyret møter med tale- og forslagsrett. 7.8 Landsstyremøte skal kunngjøres med minimum en måneds varsel. Møtekunngjøringen sendes til landsstyrets medlemmer og andre 5

6 deltakere, og skal inneholde foreløpig dagsorden. Saker og forslag til behandling i landsstyret må være organisasjonsstyret i hende senest tre uker før kunngjort møtetid. Endelig dagsorden med organisasjonsstyrets innstilling til alle saker som skal behandles i landsstyret skal sendes til landsstyrets medlemmer og andre deltakende parter senest to uker før møtet skal avholdes. 7.9 Landsstyret kan foreta suppleringsvalg til organisasjonsstyret, kontrollkomité og landsstyret etter behov Til landsstyret har medlemmene møteplikt. Uteblir en delegat fra 2 møter uten melding om gyldig frafall, kan den utelukkes fra landsstyret og miste sitt verv. 8 Ekstraordinært landsstyremøte 8.1 Ekstraordinært landsstyremøte kan innkalles av organisasjonsstyret med kvalifisert flertall når det oppstår særlig viktige og/eller uforutsette situasjoner, eller når et kvalifisert flertall av medlemmene tilhørende landsstyret krever det. 8.2 Ekstraordinært landsstyremøte bør innkalles med minst femten dagers varsel. Det skal bare behandles saker som var årsaken til det ekstraordinære møtet, unntak er om dette bifalles av landsstyret med kvalifisert flertall. 9 Organisasjonsstyret 9.1 Organisasjonsstyret iverksetter landsmøtets og Landsstyrets vedtak og koordinerer den daglige virksomheten. Organisasjonsstyret er vedtaksdyktig når minst 2/3 av medlemmene er til stede. 9.2 Møter blir holdt så ofte det er nødvendig av hensyn til saksmengden. 6

7 9.3 Til organisasjonsstyret har medlemmene møteplikt. Uteblir en delegat fra 2 møter uten melding om gyldig frafall, kan den utelukkes fra organisasjonsstyret. 9.4 Går noen av de valgte organisasjonsstyremedlemmene ut av organisasjonsstyret, suppleres de i henhold til Om det er meningsforskjell i organisasjonsstyret, har mindretallet rett til å innanke alle saker til landsstyremøte med mindre annet er angitt. 9.6 Etter landsmøtet skal det minimum være en 4 (fire) ukers overlappingsperiode mellom sittende og påtroppende organisasjonsstyre. 9.7 Organisasjonsstyret kan ansette organisasjonssekretærer/merkantilt ansatte. Ansatte organisasjonssekretærer kan ikke inneha verv i organisasjonsstyret eller landsstyret. 9.8 Organisasjonsstyret skal forvalte organisasjonens midler i samsvar med budsjettet. 9.9 Organisasjonsstyret skal innkalle landsstyret og landsmøtet samt forberede de saker som skal behandles Organisasjonsstyret skal vurdere organisasjonskontorets bemanning og fastsette rammene for lønns-, pensjons- og arbeidsvilkår for alle stillinger i hele organisasjonen Organisasjonsstyret skal registrere og behandle innmelding og utmelding av medlemsinstitusjoner og medlemskap. 10 Kontrollkomiteen 10.1 Kontrollkomiteen er landsmøtets kontrollorgan Kontrollkomiteen har møterett på møter til organisasjonsstyret og møteplikt til møtene i landsstyret. 7

8 10.3 Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med organisasjonens virksomhet og påse at den følger lover, forskrifter, vedtekter og vedtak i organisasjonens besluttende organer. Kontrollkomiteen skal også kontrollere av organisasjonens midler blir brukt i samsvar med landsmøtets retningslinjer Kontrollkomiteen skal ha innsyn i de saker som er nødvendige for at utføring av deres mandat og vedtektsfestede oppgaver Kontrollkomiteen skal føre protokoll fra sine møter Kontrollkomiteen avgir sin beretning til landsmøte Hvis kontrollkomiteen får kjennskap til betydelige forsømmelser, feil eller mislighold av større betydning eller rekkevidde, skal den straks ta dette opp med relevante organisasjons ledd. Kontrollkomiteen skal ved behov samarbeide med organisasjonens revisor, og kan invitere revisor til sine møter Kontrollkomiteen skal uttale seg i saker vedrørende låneopptak landsmøtet eller landsstyret foretar på vegne av organisasjonen Avgjøre tvister om tolkning av organisasjonens vedtekter. 11 Regnskap og revisjon 11.1 Organisasjonen skal hvert år avlegge årsregnskap. Regnskap og årsregnskap skal utføres etter regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Organisasjonens regnskap følger kalenderåret Regnskapets hovedformål er å gi medlemmene innsikt i organisasjonens økonomiske stilling og aktivitet Regnskapet skal underskrives av organisasjonsstyrets ledelse og fremlegges for landsmøtet Revisjon av organisasjonens regnskap skal utføres av statsautorisert revisor eller revisjonsselskap Landsmøtet og landsstyret kan med kvalifisert flertall ta opp lån på vegne av organisasjonen. Kontrollkomiteen skal uttale seg i disse sakene jfr

9 12 Komiteer 12.1 Landsmøtet, landsstyret og organisasjonsstyret kan opprette ad hockomiteer etter behov, samt vedta mandat, funksjonstid og budsjettramme for komiteen. 13 Vedtak og voteringer 13.1 Vedtak fattes med alminnelig flertall så fremt annet ikke er bestemt. Endringer i vedtektene krever kvalifisert flertall. Ved stemmelikhet gjennomfører man voteringen på nytt, ved eventuelt ny stemmelikhet faller forslaget 13.2 Definisjoner Alminnelig flertall er oppnådd når det blant de avgitte stemmene er flere stemmer for forslaget enn mot, og det ikke er flere blanke stemmer enn avgitte stemmer Absolutt flertall er oppnådd når mer enn 50 % av de tilstedeværende stemmeberettigede på møtet stemmer for forslaget Kvalifisert flertall er oppnådd når minst 2/3 av de tilstedeværende stemmeberettigede på møtet stemmer for forslaget kvalifisert flertall er oppnådd når minst 3 4 av de tilstedeværende stemmeberettigede på møtet stemmer for forslaget. 14 Valg av tillitsvalgte 14.1 Enhver student ved en medlemsskole eller en tillitsvalgt kan stille til valg Personvalg på landsmøtet: Valg foretas av landsmøtet etter følgende prosedyre: 9

10 Kandidater holder sine valgtaler Kandidater besvarer spørsmål Skriftlig votering Landsmøte kan med alminnelig flertall oversende plasser til landsstyre Votering ved personvalg: Ved valg av tillitsvalgte kreves absolutt flertall. Oppnås dette ikke ved første gangs avstemning, foretas bundet omvalg mellom de to som har oppnådd høyeste stemmetall. Får disse to samme stemmetall skal det foretas loddtrekning 15 Andre bestemmelser 15.1 Landsmøtet kan med kvalifisert flertall vedta å fusjonere organisasjonen sammen med en organisasjon som har tilsvarende mål Landsmøtet kan med 3/4 kvalifisert flertall vedta å løse opp organisasjonen. Organisasjonen er ikke oppløst uten at det holdes et ekstraordinært landsmøte minimum tre måneder etter første vedtak om oppløsning, hvor det igjen skal vedtas med 3/4 kvalifisert flertall Organisasjonens prokura innehas av leder og ett styremedlem fra organisasjonsstyret Medlemmer og tillitsvalgte kan foreslå mistillit til tillitsvalgte som ikke fullfører sine arbeidsoppgaver på en tilstrekkelig måte. Det skal sendes et skriftlig forslag til organisasjonsstyret. Den tillitsvalgte som det stilles mistillit til skal bli informert og har rett til å uttale seg til organisasjonsstyret. Organisasjonsstyret fatter vedtak. Hvis det stilles mistillit til en i organisasjonsstyret, er det landsstyret som behandler saken Tillitsvalgte og ansatte er pliktig å sette seg inn i organisasjonens styringsdokumenter. 10

Styringsdokument NSOs vedtekter

Styringsdokument NSOs vedtekter Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Styringsdokument NSOs vedtekter Vedtatt på landsmøtet 2012. 20XX0000X NSOs vedtekter VEDTEKTER FOR NORSK STUDENTORGANISASJON

Detaljer

Vedtekter for Norsk studentorganisasjon

Vedtekter for Norsk studentorganisasjon Vedtekter for Norsk studentorganisasjon Vedtatt på landsmøte 5 2015. Vedtektene er gyldige fra 19.04.2015. Kapittel 1 Formål 1.1 Norsk studentorganisasjon Norsk studentorganisasjon (NSO) er en nasjonal

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014. www.elev.no

VEDTEKTER. Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014. www.elev.no VEDTEKTER Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014 www.elev.no Innholdsfortegnelse Vedtektene Navn og formål s. 5 Organisasjon s. 5 Medlemskap s. 6 Institusjonsbasert medlemskap

Detaljer

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE Dyrebeskyttelsen Norge Karl Johans gate 6 0154 OSLO Tlf: 23 13 92 50 Faks: 23 13 92 51 www.dyrebeskyttelsen.no FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE 1 Organisasjonens navn og oppbygging...2 2 Formål...2

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Revidert på landsmøtet 26.4.2015 1 GRUNNREGLER 1.1 Navn Organisasjonens navn er Landsforeningen for barnevernsbarn og forkortes LFB. Det engelske navnet

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015

VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015 VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015 Krets LO Finans Postkom består av Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund sine medlemmer innen finanssektoren. 1 Formål

Detaljer

DCSDJSDQ Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö

DCSDJSDQ Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö DCSDJSDQ Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö 1 FORMÅLET Arbeidernes Ungdomsfylking - AUF - er en sosialdemokratisk ungdomsorganisasjon for Arbeiderpartiet. AUF arbeider for et samfunn bygget på den demokratiske sosialismens

Detaljer

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter.

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter. VEDTEKTER 1 Foreningen Foreningen Hackheim ble stiftet 1.6.2012 i Trondheim. Hackheim er en uavhengig og selvstendig forening, primært virkeområde er Trondheim og omegn. Foreningens fulle navn er Hackheim.

Detaljer

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Behandling Hovedstyret har foreslått et helhetlig sett med vedtekter. Dette har vært gjennom en høringsrunde hos distriktsavdelingene. De gjeldende vedtektene sier

Detaljer

VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN

VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN 1 Navn Organisasjonens navn er Ryggforeningen i Norge. Heretter kalt RiN. 2 Formål RiN er en livssyns- og partipolitisk uavhengig organisasjon som arbeider for

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Ungdom & Fritids Lover

Ungdom & Fritids Lover Ungdom & Fritids Lover 1 Navn Organisasjonens navn er: Ungdom & Fritid Landsforening for fritidsklubber og ungdomshus Engelsk navn: Norwegian national youth club organisation 2 Formål Ungdom & Fritid skal

Detaljer

Oslo/Akershus Handel og Kontor

Oslo/Akershus Handel og Kontor Vedtekter for avdeling 003 Oslo/Akershus Handel og Kontor Sist revidert på avdelingens årsmøte 20. mars 2014 Handel og Kontor Oslo Akershus er en avdeling av Handel og Kontor i Norge og en sammenslutning

Detaljer

Norsk Arbeidsmandsforbund. Vedtekter 2011 2015

Norsk Arbeidsmandsforbund. Vedtekter 2011 2015 Norsk Arbeidsmandsforbund Vedtekter 2011 2015 13 Del 1 Forbundets vedtekter 1 Forbundets virkeområde Norsk Arbeidsmandsforbund, som er tilsluttet Landsorganisasjonen i Norge (LO) er en landsomfattende

Detaljer

1-2 Den Norske Skiskoles formål er å fremme interesse for allsidig skiløping.

1-2 Den Norske Skiskoles formål er å fremme interesse for allsidig skiløping. LOV FOR DEN NORSKE SKISKOLE Vedtatt den 19. april 1998, sist endret 19. april 1998. 1 FORMÅL 1-1 Foreningens navn er den Norske Skiskole (DNS), stiftet 1956. Den Norske Skiskole (DNS) er en landsomfattende

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Gjøvik Avløserlag BA

VEDTEKTER FOR. Gjøvik Avløserlag BA VEDTEKTER FOR Gjøvik Avløserlag BA Gjøvik Avløserlag - ditt lokale vikarbyrå 1 Organisasjon Gjøvik Avløserlag BA. Org. Nr. 971299738 nedenfor kalt laget, er et andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset

Detaljer

Vedtekter for ADHD Norge

Vedtekter for ADHD Norge Vedtekter for ADHD Norge Vedtatt på Landsmøtet 2007 1 NAVN OG FORMÅL 1. Navnet på organisasjonen er: ADHD Norge. 2. ADHD Norges formål er å: 3. arbeide for full likestilling og samfunnsmessig deltakelse

Detaljer

SENTRALE VEDTEKTER FOR NORSK BEDRIFTSFORBUND Vedtatt på kongressen på Røros 2007.

SENTRALE VEDTEKTER FOR NORSK BEDRIFTSFORBUND Vedtatt på kongressen på Røros 2007. SENTRALE VEDTEKTER FOR NORSK BEDRIFTSFORBUND Vedtatt på kongressen på Røros 2007. 1 NAVN Forbundets navn er Norsk Bedriftsforbund - interesseorganisasjonen for små og mellomstore bedrifter. 2 FORMÅL Norsk

Detaljer

V E D T E K T E R F O R L A N D S F O R E N I N G E N F O R T R A F I K K S K A D D E VEDTATT PÅ LANDSMØTE I 2013 NAVN

V E D T E K T E R F O R L A N D S F O R E N I N G E N F O R T R A F I K K S K A D D E VEDTATT PÅ LANDSMØTE I 2013 NAVN V E D T E K T E R F O R L A N D S F O R E N I N G E N F O R T R A F I K K S K A D D E VEDTATT PÅ LANDSMØTE I 2013 1 NAVN Organisasjonens navn er Personskadeforbundet LTN (heretter kalt LTN). 2 FORMÅL LTN

Detaljer

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 2 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Innhold. Tillitsvalgte - Forbundskontoret...5 - Distriktskontorer...9 - Forbundsstyret...12. EL & IT Forbundets vedtekter

Innhold. Tillitsvalgte - Forbundskontoret...5 - Distriktskontorer...9 - Forbundsstyret...12. EL & IT Forbundets vedtekter HÅNDBOK 2007 2010 INNHOLD Innhold Tillitsvalgte - Forbundskontoret....................................5 - Distriktskontorer.....................................9 - Forbundsstyret.....................................12

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på ekstraordinær kongress 4.-6. desember 2013

VEDTEKTER. Vedtatt på ekstraordinær kongress 4.-6. desember 2013 VEDTEKTER Vedtatt på ekstraordinær kongress 4.-6. desember 2013 Kapittel I - Personellforbundets vedtekter 1 Formål Personellforbundet er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon som står tilknyttet

Detaljer

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013.

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. Vedtekter Foreningen Søgne og Songdalen Fritidsnytt Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. I årsmøte 23.

Detaljer

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb. VEDTEKTER 2012 2014 1 Bilde 2 Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.no INNHOLDSFORTEGNELSE FFHBs visjoner og verdier

Detaljer

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no Layout og trykk: Flisa Trykkeri AS. Juli 2014 Vedtekter 2014-2016 1 Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no 2 Bilde Foreningen for hjertesyke

Detaljer