STUDIEPLAN Bachelor i revisjon.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STUDIEPLAN Bachelor i revisjon."

Transkript

1 STUDIEPLAN Bachelor i revisjon. I.h.t. rammeplan for treårig revisorutdanning av 1. desember 2005, Utdannings og forskningsdepartementet. Vedtatt av avdelingsstyret 29. mars 2012 og revidert av avdelingsstyret INNLEDNING Denne studieplanen dekker kravene i rammeplan for treårig revisorutdanning av 1. desember 2005, og gjelder for studenter som har påbegynt studiet i 2011 eller tidligere og som skal begynne i på revisorstudiets 3. studieår høsten Planen gjelder også for studenter som er tatt opp direkte til revisorstudiets 3. studieår gjennom lokalt opptak til og med høsten I studieåret 2013/2014 tilbys undervisning siste gang i emnene som er plassert i studiemodellens 3. studieår. Treårig revisorutdanning er en yrkesorientert utdanning innenfor økonomi og regnskap. Målet med studiet i revisjonsfag er å utdanne brukerorienterte og reflekterte yrkesutøvere som er kvalifiserte for å ivareta regnskaps- og revisjonsfaglige arbeidsoppgaver i privat næringsliv, organisasjoner og offentlig sektor. Utdanningskravet som som må være oppfylt for å søke godkjenning som registrert revisor er regulert i Lov av 15. januar 1999 nr 2 om revisjon og revisorer (revisorloven) og Forskrift av 25. juni 1999 til revisorloven fastsatt av Finansdepartementet. Godkjenning som registrert revisor gis av Finanstilsynet. Kravene er for de som fullfører bachelor i revisjon i.h.t. denne studieplanen er oppnådd grad Bachelor i revisjon Oppnådd karakteren C eller bedre i skatterett revisjon (20 sp), årsregnskap revisjon (15 sp), rettslære revisjon (15 sp) og revisjon (20 sp) Tre års variert praksis i revisjon av årsoppgjør (årsregnskap) Bestått praktisk prøve etter avsluttet teoretisk og praktisk opplæring Nærmere informasjon om kravene til søknad om godkjenning som registrert revisor finnes på Etter fast praksis anser Finanstilsynet fullført bachelor i revisjon som tilstrekkelig for å oppfylle utdanningskravet i regnskapsførerloven og regnskapsførerforskriften, for de som tar sikte på å bli autorisert regnskapsfører. Studiet skal kvalifisere studentene for opptak til mastertudium i økonomi og administrasjon (siviløkonom) ved Handelshøyskolen i Trondheim, og skal gi studentene det teoretiske grunnlaget som kreves for å bli tatt opp som student på Master i regnskap og revisjon (MRR) ved Norges Handelshøyskole i Bergen (NHH) eller ved Handelshøyskolen BI i Oslo. Gjennomført høyere revisorstudium (MRR) og oppfyllelse av karakterkrav er nødvendig for å oppnå godkjenning som statsautorisert revisor. I.h.t. FOR nr 687: Forskrift om rammeplan for bachelor i regnskap og revisjon, vil det i en overgangsperiode være adgang i en overgangsperiode til å avlegge eksamener og fullføre grad etter kravene i denne studieplanen. 1

2 2. MÅLGRUPPE Kandidater med generell studiekompetanse fra videregående skole. Det anbefales at studentene har et godt grunnlag i matematikk (S1+S2 eller tilsvarende). Ved TØH tas studenter opp via samordna opptak til bachelorstudiet i økonomi/administrasjon, jf pkt 3 nedenfor. Studenter som tas opp til første kull skal fra og med 2012 ikke følge herværende studieplan, men må følge ny modell, d.v.s. studieplan for bachelor i regnskap og revisjon (BRR). Studenter som tas opp direkte til 3. studieår følger herværende studieplan og kan oppnå graden bachelor i revisjon. Dette gjelder for studenter som fra før av har et tilstrekkelig omfang av studiepoeng innen øk/adm-fag. Se pkt 3 nedenfor og 3. OPPTAKSKRAV OG RANGERING Generell studiekompetanse fra videregående skole. Opptakskravene er fastsatt i Forskrift om opptak til høyere utdanning av Det er mulighet for å søke opptak på grunnlag av realkompetanse. For nærmere informasjon om realkompetanse, se «retningslinjer for vurdering av realkompetanse ved HiST». Søkerne rangeres etter karakter. Ved opptak rangeres søkerne etter bestemmelsene gitt i forskrift om opptak til høyere utdanning. Studenter som ønsker opptak på grunnlag av generell studiekompetanse fra videregående skole må søke opptak til bachelorstudiet i økonomi og administrasjon ved HiST via samordnaopptak.no. Studenter som er tatt opp til bachelorstudiet i økonomi og administrasjon ved Handelshøyskolen i Trondheim (tidligere TØH), må ha oppnådd minst 97,5 studiepoeng (sp) før de kan begynne på revisorstudiets 3. studieår i studieåret 2013/2014. Av de 9 må 60 sp være fra TØHs obligatoriske emner i 1. og 2. studieår. Handelshøyskolen i Trondheim har lokalt suppleringsopptak direkte til 3. studieår for studieåret 2013/2014 for kandidater som fra før av har minst 90 sp som dekker obligatoriske emner i NRØAs Plan for bachelor i økonomi og administrasjon. I tillegg kreves rettslære, skatterett, regnskapsteori og årsregnskap. Dersom søker mangler et av disse fagkravene vil studenten i nødvendig uttrekning bli pålagt å ta resterende fag i siste studieår. 4. STUDIEPROGRAMMETS NIVÅ, VARIGHET OG OMFANG Tre år, heltid. 180 studiepoeng (ECTS). I.h.t. rammeplanen fra 2005 er revisorutdanning er en treårig utdanning i 1. syklus i høyere utdanning, som består av 90 studiepoeng generelle økonomiske og administrative fag og 90 studiepoeng revisjonsfag med følgende sammensetning: Bedriftsøkonomisk analyse 30 studiepoeng Administrasjonsfag 25 studiepoeng Samfunnsøkonomi 15 studiepoeng Metode 20 studiepoeng Revisjonsfag 90 studiepoeng 5. FORVENTET LÆRINGSUTBYTTE 2

3 I.h.t. rammeplanen for 2005 skal kandidatene: ha faglig innsikt, analytisk trening og problemforståelse innenfor revisjonsfag kunne samarbeide på alle plan i organisasjonen gjennom god skriftlig og muntlig kommunikasjon kjenne viktige prinsipper for ledelse, organisering og kvalitetsutvikling kunne bruke revisorloven og utøve god revisjonsskikk kjenne nye økonomiske hovedretninger, forstå innovasjonssystemer og bidra til miljøsikring kunne beherske revisjonsfaglig terminologi skriftlig og muntlig I samsvar med Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk har Handelshøyskolen i Trondheim (tidligere TØH) operasjonalisert disse kravene slik: Kunnskap Kandidaten har bred kunnskap i bedriftsøkonomisk analyse. Kandidaten har bred kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innen revisjonsfag. Kandidaten har grunnleggende kunnskaper i metodefag, administrasjonsfag og samfunnsøkonomiske fag. Kandidaten har kunnskap om fagets egenart og historie, samt fagets, revisors og regnskapsførers rolle i samfunnet. Kandidaten har kjennskap til ulike revisjonsbehov og revisjonsordninger i privat og offentlig sektor. Kandidaten kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor eget fagfelt, samt relevante metoder og arbeidsmåter innenfor fagene. Kandidaten kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagfeltet, både gjennom informasjonsinnhenting og kontakt med fagmiljøer og praksis. Ferdigheter Innen praktiske og teoretiske problemstillinger i finansiell revisjon, regnskap, skatt- og avgiftsrett og rettslære, kan kandidaten anvende analysemetoder, anvende relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid anvende annen relevant kunnskap, og begrunne sine valg Kandidaten behersker sentrale og aktuelle metoder, teknikker og uttrykksformer i regnskap og revisjon Kandidaten kan på revisjons- og regnskapsoppdrag identifisere, planlegge og gjennomføre prosjekter og arbeidsoppgaver både selvstendig og i team. 3

4 Kandidaten kan finne, vurdere, bruke og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling. Kandidaten kan bidra til å synliggjøre ulike regelverks betydning og konsekvenser gjennom revisjonsberetning og annen rapportering. Generell kompetanse Kandidaten har innsikt i miljømessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser av tjenester og løsninger innenfor sitt fagområde og kan sette disse i et samfunnsnyttig, etisk og bærekraftig perspektiv. Kandidaten kan formidle relevant faglig kunnskap til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig. Kandidaten kan reflektere over egen faglig utøvelse, også i team og i en tverrfaglig sammenheng, og kan tilpasse denne til den aktuelle arbeidssituasjon. Kandidaten kan bidra til utvikling av god praksis gjennom å delta i faglige diskusjoner innenfor fagområdet og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre. 6. OPPBYGNING OG SAMMENSETNING (jf. pkt 4.8) For å oppnå graden bachelor i revisjon ved Handelshøyskolen i Trondheim i (i.h.t. rammeplanen av 2005) må følgende emner eller tilsvarende være bestått: Treårig revisorutdanning (registrert revisorutdanning) 1. studieår 2. studieår 3. studieår 1. semester 2. semester 3. semester 4. semester 5. semester 6. semester BØA1100 Bedriftsøkonomi og regnskap ORG1100 Organisasjon og ledelse 7,5sp MRK1001 Markedsføring BØA1200 Finansregnskap med analyse SMØ1001 Mikroøkonomi ORG2002 Foretaksstrategi BØA2100 Driftsregnskap med budsjettering SMØ2001 Makroøkonom i BØA2033 Årsregnskap BØA2200 Investering finansiering JUR2001 Rettslære BØA3041 Regnskapsteori MET 3002 Samfunnsvitensskapelig metode for revisorer 5 sp JUR3001 Rettslære revisjon 15 sp (+ ) 1) BØA2002 Regnskapsorganisasjon 5sp BØA3035 Regnskap og budsjett i offentlig sektor 5 sp REV3025 Årsregnskap revisjon 15 sp (+ 12,5 sp) 3) MET1001 Matematikk MET1002 Statistikk BØA2010 Skatterett 15 sp BØA3045 Skatterett revisjon 20 sp (+ 5 sp) 2) REV3015 Revisjon 20 sp 4

5 1) På grunn av faglig overlapping vil en student få 7,5 studiepoengsreduksjon ved bestått eksamen i JUR3001 Rettslære revisjon. På vitnemålet vil kun JUR3001 Rettslære revisjon (15 sp) stå oppført mens tidligere oppnådd karakter i JUR2001 Rettslære vil bli slettet. 2) På grunn av faglig overlapping vil en student få 15,0 studiepoengsreduksjon ved bestått eksamen i BØA3045 Skatterett revisjon. Ved bestått eksamen i BØA3045 Skatterett revisjon vil tidligere oppnådd karakter i BØA2010 Skatterett bli slettet. 3) På grunn av faglig overlapping vil en student få 2,5 studiepoengreduksjon i BØA2033 Årsregnskap ved bestått eksamen i REV3025 Årsregnskap revisjon. Tidligere oppnådd karakter i BØA2033 Årsregnskap beholdes. Det tilbys undervisning i.h.t. denne modellen for studiet 3. studieår siste gang i 2013/2014. Eksamener tilbys deretter i nødvendig utstrekning i.h.t. overgangsordning, jf. FOR nr 687: Forskrift om rammeplan for bachelor i regnskap og revisjon 5 annet ledd. 7. PRAKSIS Det er ingen krav til praksis forut for eller under gjennomføring av studiet. Informasjon om krav til praksis for å oppnå godkjenning som registrert revisor eller autorisert regnskapsfører finnes på 8. ARBEIDS-, LÆRINGS-, OG VURDERINGSFORMER Arbeids-, lærings- og vurderingsformer vil variere mellom de ulike emnene. Disse er derfor nærmere angitt i emnebeskrivelsene. Det benyttes felles IKT-plattform for formidling av informasjon, til innlevering av og tilbakemelding på skriftlige arbeider, og til distribusjon av læremateriell. I tillegg benyttes IKT-plattformen til kommunikasjon og læring mellom studenter og faglærer, og mellom studenter. 9. INNPASSING Studenter som har tatt emner ved andre institusjoner som tilsvarer emner på studiet, kan søke om innpasning av emner, jf universitetsloven 3-5. For at en HiST skal kunne tildele en grad eller utstede vitnemål for fullført utdanning, må minst 60 av studiepoengene som skal inngå i beregningsgrunnlaget, være avlagt ved institusjonen. 10. KRAV OM SKIKKETHET OG AUTORISASJON Det stilles ingen spesielle krav til gjennomføring av studiet. For krav som gjelder godkjenninger/autorisasjoner vises det til revisorloven og revisorforskriften, regnskapsførerloven og regnskapsførerforskriften, samt informasjon på 11. TEKNISKE OG ANDRE FORUTSETNINGER 5

6 Ingen spesielle. Det forutsettes at studentene har tilgang til pc og internett. Det vises for øvrig til krav angitt i de enkelte emnebeskrivelser SENSORORDNING Intern sensor for alle emner. Ekstern sensor for utvalgte emner iht. forskrift ved HiST. 13. INTERNASJONALISERING Deler av undervisningen og pensum kan være på engelsk. Studentene kan gjennomføre enkelte emner ved utenlandske læresteder med tilsvarende studieprogrammer. Dette gjelder likevel ikke revisoreksamen i rettslære (15 sp), skatterett (20 sp), årsregnskap (15 sp) og revisjon (20 sp). Plan for gjennomføring må godkjennes på forhånd. 14. KVALIFIKASJON/VITNEMÅL Studieprogrammet tildeler graden Bachelor i revisjon. Engelsk tittel: Bachelor in Auditing. 15. OVERGANGSORDNINGER Ordinær undervisning og eksamen i.h.t. denne planen tilbys siste gang i studieåret 2013/2014. FOR nr 687: Forskrift om rammeplan for bachelor i regnskap og revisjon er innført for studenter som er tatt opp til 1. kull høsten 2012 eller senere, og studenter som tas opp gjennom lokalt opptak fra og med høsten For studenter som er tatt opp tidligere enn dette og som ønsker å fullføre bachelor i revisjon i.h.t. herværende studieplan, vil Handelshøyskolen i Trondheim (tidligere TØH) i nødvendig utstrekning i samsvar med den forskriftens 5 annet ledd tilby ny/utsatt eksamen i en overgangsperiode. Følgende tidligere emner inngår i studiet og er presentert i emnebeskrivelsene som inngår studieplanen for bachelor i økonomi og administrasjon: BØA1100 Bedriftsøkonomi og regnskap BØA1200 Finansregnskap med analyse BØA2100 Driftsregnskap med budsjettering BØA2200 Investering finansiering ORG1100 Organisasjon og ledelse SMØ1001 Mikroøkonomi SMØ2001 Makroøkonomi JUR2001 Rettslære (avkortes ved bestått revisoreksamen i rettslære) MRK1001 Markedsføring ORG2002 Foretaksstrategi 6

7 BØA2033 Årsregnskap (avkortes med 2,5 sp ved bestått revisoreksamen i årsregnskap) BØA3041 Regnskapsteori MET1001 Matematikk MET1002 Statistikk BØA2010 Skatterett (avkortes ved bestått revisoreksamen i skatterett) Emner som inngår i revisorstudiets 3. studieår i 2013/2014: MET 3002 Samfunnsvitens-skapelig metode for revisorer 5 sp BØA3035 Regnskap og budsjett i offentlig sektor 5 sp JUR3001 Rettslære revisjon 15 sp (+ ) REV3025 Årsregnskap revisjon 15 sp (+ 12,5 sp) BØA2002 Regnskapsorganisasjon 5sp BØA3045 Skatterett revisjon 20 sp (+ 5 sp) REV3015Revisjon 20 sp 7

FAGPLAN Bachelor i regnskap og revison (BRR)

FAGPLAN Bachelor i regnskap og revison (BRR) FAGPLAN Bachelor i regnskap og revison (BRR) I.h.t. 2012-06-27 nr 687: Forskrift om rammeplan for bachelor i regnskap og revisjon og nasjonale retningslinjer fastsatt av NRØA 1. INNLEDNING Godkjent av

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Anbefalt plan. Studiet gir innenfor rammene for en utdanning på bachelor-nivå en fordypning i regnskap, regnskapsførerregelverket, skatt og rettslære.

Anbefalt plan. Studiet gir innenfor rammene for en utdanning på bachelor-nivå en fordypning i regnskap, regnskapsførerregelverket, skatt og rettslære. Anbefalt plan Bachelor i økonomi og administrasjon - profilering regnskapsfører Vedtatt av Nasjonalt råd for økonomisk administrativ utdanning (NRØA) 9.1.2013 I) INNLEDNING Formålet med planen til Bachelor

Detaljer

Bachelorstudium i Regnskap og revisjon

Bachelorstudium i Regnskap og revisjon 10. mars 2015 Programplan Bachelorstudium i Regnskap og revisjon Bachelor Programme in Auditing and Accounting 180 studiepoeng Heltid Godkjent av studieutvalget ved fakultet for samfunnsfag Dato 17. mars

Detaljer

Bachelor i regnskap og revisjon Nasjonale retningslinjer

Bachelor i regnskap og revisjon Nasjonale retningslinjer Bachelor i regnskap og revisjon Nasjonale retningslinjer I) INNLEDNING Forskrift om rammeplan for bachelor i revisjon definerer de nasjonale rammene for BRR. Nasjonale retningslinjer for utdanningen er

Detaljer

Programplan for studieprogram data. Studieår 2013-2016. Bachelor-nivå 180 studiepoeng. Kull 2013

Programplan for studieprogram data. Studieår 2013-2016. Bachelor-nivå 180 studiepoeng. Kull 2013 Side 1/10 Programplan for studieprogram data Studieår Bachelor-nivå 180 studiepoeng Kull 2013 Dato Sign Endring Side 2/10 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Opptakskrav... 3 Kvalifikasjoner... 3 Internasjonalisering...

Detaljer

REGNSKAP OG BUDSJETT I OFFENTLIG SEKTOR

REGNSKAP OG BUDSJETT I OFFENTLIG SEKTOR REGNSKAP OG BUDSJETT I OFFENTLIG SEKTOR Emnekode BØA3035 Faglig nivå/studieprogram Bachelor i revisjon obligatorisk REV Emneansvarlig Asbjørn O. Pedersen Studiepoeng 5 Semester Vår i moduler Undervisningsspråk

Detaljer

Plan for bachelor i økonomi og administrasjon

Plan for bachelor i økonomi og administrasjon Plan for bachelor i økonomi og administrasjon - Vedtatt 17. oktober 2011 Innledning Planen skal bidra til nasjonal samordning av bachelorstudiene i økonomi og administrasjon for å sikre et høyt faglig

Detaljer

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV FS SV 04/14 SØKNAD OM UTREDNINGSTILLATELSE FOR MASTER I REGNSKAP OG REVISJON ephortesak: 13/3534 Saksansvarlig: Einar Marnburg Møtedag: 14.1.2014 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Fagplan Studieår 2012 2015. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2012

Fagplan Studieår 2012 2015. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2012 Side 1/6 Fagplan Studieår 2012 2015, 1., 2., og 3. studieår Kull 2012 HiBu - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks 235 3603 KONGSBERG Tlf.: 32869500 Faks.: 32869695 Side

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring Mastergradsstudium ved Høgskolen i Hedmark Februar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene.

Detaljer

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Studieprogram M-BYUTV5, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Vekting: 300 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 4, 5 år Tilbys

Detaljer

Fagplan Studieår 2013 2016. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2. og 3. studieår

Fagplan Studieår 2013 2016. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2. og 3. studieår HiBu Fakultet for økonomi og 2013 2016 Side 1/6 Fagplan Studieår 2013 2016, 1., 2. og 3. studieår HiBu - Avdeling for økonomi og Høgskolen i Buskerud Postboks 164 Sentrum 3502 HØNEFOSS Tlf.: 32117100 Faks.:

Detaljer

Masterstudium i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Master Programme in Business Administration

Masterstudium i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Master Programme in Business Administration 090114 Masterstudium i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Master Programme in Business Administration 120 studiepoeng Heltid Godkjent av sentralt studieutvalg Dato: 30. mai 2013 Gjeldende fra høst

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Godkjenning Godkjent av dekan 19.01.2012. Det tas forbehold

Detaljer

Bachelor i byggeledelse

Bachelor i byggeledelse Bachelor i byggeledelse Studieplan (utkast pr. 08.11.12) INNLEDNING I juni d.å. la Kommunal- og regionaldepartementet fram Stortingsmelding nr. 28 «Gode bygg for et betre samfunn» hvor man trekker opp

Detaljer

Krav til etterutdanning for regnskapsførere

Krav til etterutdanning for regnskapsførere Rundskriv Krav til etterutdanning for regnskapsførere RUNDSKRIV: 11/2012 DATO: 16.05.2012 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Regnskapsførere Regnskapsførerselskaper FINANSTILSYNET Postboks 1187 Sentrum 0107 Oslo

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Innhold DEL I Felles nasjonale retningslinjer for trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer... 4 3 Fra rammeplan til programplan... 4

Detaljer

VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG

VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG INNLEDNING Høgskolen i Gjøvik, Lærings- og mestringssenteret ved Sykehuset Innlandet, Tonsåsen Rehabilitering og Topro har samarbeidet om utvikling

Detaljer

VEILEDER TIL UTFYLLING AV MAL FOR STUDIE- OG EMNEPLANER VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD (HBV)

VEILEDER TIL UTFYLLING AV MAL FOR STUDIE- OG EMNEPLANER VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD (HBV) VEILEDER TIL UTFYLLING AV MAL FOR STUDIE- OG EMNEPLANER VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD (HBV) Studieplan benyttes som betegnelse for en plan med nærmere beskrivelse av innhold og organisering av studieprogrammer.

Detaljer

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse. Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse. Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse 0 Generell del MASTERPROGRAMMET I ORGANISASJON OG LEDELSE studieplan 2014-2015 generell del Studieprogrammet

Detaljer

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid Fagplan studieår Heltid HBV - Fakultet for Humaniora og Utdanningsvitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 164 Sentrum 3502 Hønefoss Tlf: 32117100 Faks: 32117110 e-post adresse: info.honefoss@hbv.no

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk. profesjonsutdanninger trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk. profesjonsutdanninger trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk utdanning for profesjonsutdanninger trinn 8-13 Innhold Del 1 Felles retningslinjer for lærerutdanning trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer...

Detaljer

Bachelor- og masterprogrammer. ved Handelshøyskolen ved UMB. Universitetet for miljø- og biovitenskap

Bachelor- og masterprogrammer. ved Handelshøyskolen ved UMB. Universitetet for miljø- og biovitenskap Bachelor- og masterprogrammer ved Handelshøyskolen ved UMB Universitetet for miljø- og biovitenskap 2013/2014 F O R O R D Dette er en studiehåndbok for studieprogrammene ved Handelshøyskolen ved UMB, Universitetet

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist JCK AS, FACE Stockholm Make Up School Mars 2015 / juni 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel:

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel: 4-2 Plan for studiet Studieplan Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap Engelsk tittel: Bachelor of Business Administration - with concentration on Ethics and

Detaljer

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo INNHOLD KAPITTEL I. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1-1 FORSKRIFTENS VIRKEOMRÅDE... 2 1-2 DEFINISJONER... 2 KAPITTEL II. OPPTAK... 3 2-1 OPPTAKSRAMME... 3

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Avd. Trondheim Økonomisk Høgskole Jonsvannsvegen 82 7004 Trondheim. Telefon:+47 73 55 99 50 Telefax: +47 73 55 99 51

Høgskolen i Sør-Trøndelag Avd. Trondheim Økonomisk Høgskole Jonsvannsvegen 82 7004 Trondheim. Telefon:+47 73 55 99 50 Telefax: +47 73 55 99 51 Høgskolen i Sør-Trøndelag Avd. Trondheim Økonomisk Høgskole Jonsvannsvegen 82 7004 Trondheim Telefon:+47 73 55 99 50 Telefax: +47 73 55 99 51 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG (HiST)... 6 AVDELING TRONDHEIM ØKONOMISKE

Detaljer

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Versjon 1.0 12. desember 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1. Veiledning til tilbydere

Detaljer

Veileder til utarbeidelse av fag- og studieplaner ved Høgskolen i Hedmark

Veileder til utarbeidelse av fag- og studieplaner ved Høgskolen i Hedmark Veileder til utarbeidelse av fag- og studieplaner ved Høgskolen i Hedmark Høgskolens studieplaner bygges opp etter NOKUTs Forskrift om standarder og kriterier for akkreditering av studier og kriterier

Detaljer