Notat. Innledning. Nye emner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Notat. Innledning. Nye emner"

Transkript

1 Notat Dato: Saksnr./arkivnr.: saksnr Til: Kikk her og skriv inn mottaker. Saksbehandler: Elin Kristin Hansen , ENDRINGSNOTAT PROGRAMPLANER 2012/2013: BACHELORSTUDIET I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON, BACHELORSTUDIET I REGNSKAP OG REVISJON, ÅRSSTUDIET I ØKONOMI OG LEDELSE Innledning Institutt for økonomi og administrasjon (IØA) har i tråd med kvalifikasjonsrammeverket innarbeidet læringsutbyttebeskrivelser i programplanene for våre to bachelorstudier og for årsstudiet i økonomi og ledelse. Læringsutbyttebeskrivelse er tatt inn i den enkelte emnebeskrivelse og på overordnet nivå for det enkelte studieprogram. I programplanen for bachelorstudiet i økonomi og administrasjonen har vi benyttet læringsutbyttebeskrivelsen i den nasjonale planen for økonomisk-administrativ utdanning (NRØAplanen) som grunnlag for vårt læringsutbytte på overordnet nivå. Ettersom man i NRØA-planen ikke har lagt vekt på et strengt skille mellom de tre kategoriene kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse, har også vi funnet det naturlig å ikke skille. Alle de tre kategoriene er likevel beskrevet. I tillegg foreslår vi en større omlegging av studiemodellen i begge våre bachelorprogrammer, slik at de fleste emner får et omfang på 7,5 studiepoeng. Videre foreslår vi å gjeninnføre tidligere progresjonsregler som tillot studentene å få fortsette i 2. og 3. studieår med henholdsvis ett og to hengefag. Nærmere informasjon og begrunnelser for omlegging av studiemodell og gjeninnføring av tidligere progresjonsbestemmelser er beskrevet under «Endring av emners vekting» og «Endring i regler for studieprogresjon». Ved bachelorstudiet i økonomi og administrasjon foreslår vi også å tilby profiler, og studentene velger da én av tre profiler i 3. studieår, ev profil i samfunnsøkonomi (samarbeid med UiO). Vi ønsker også å gjøre valgemnene Matematikk II og Mikroøkonomi II obligatorisk for studenter som vil velge profilen i samfunnsøkonomi. Nærmere beskrivelse og begrunnelse for disse endringene er tatt inn i avsnittet «Endring i organisering og arbeidsmåter i teori og praksisstudiene». IØA har drøftet de foreslåtte endringene grundig, både på et eget seminar i mai 2011 og også på flere lærermøter. Det har vært nedsatt flere arbeidsgrupper blant fagpersonalet. Disse har fått i oppdrag å diskutere ulike problemstillinger og fremme forslag innenfor sine fagområder. Denne prosessen har ført til at endringene er godt forankret i fagmiljøet, ved at alle involverte har fått uttale seg både om eget fagområde og om helheten rundt omleggingen. Nye emner Omleggingen av emner på 5, 10, 15 og 20 studiepoeng til emner på 7,5 studiepoeng, har naturlig nok resultert i at det har blitt en endring i den totale emneporteføljen. Fakultet for samfunnsfag Postadresse: PB. 4 St. Olavsplass, 0130 Oslo Besøksadresse: Pilestredet 35, 0166 Oslo. Telefon: ,

2 Tidligere var bedriftsøkonomi fordelt på 3 emner á 10 studiepoeng, mens inndelingen nå er 4 emner á 7, 5 studiepoeng (Finansregnskap m/ikt, Bedriftsøkonomi II, Investering og finansiering og Økonomistyring). Tilsvarende var det tidligere ett rent organisasjonsemne på 10 studiepoeng, mens det resterende av organisasjonsfagfeltet inngikk som en del av emnet Foretaksstrategi og organisasjonsutvikling (10 studiepoeng). Med den nye modellen blir det nå to rene organisasjons-emner (Organisasjonspsykologi og Organisasjonsteori) á 7,5 studiepoeng. Foretaksstategi blir dermed et eget emne på 7,5 studiepoeng. Videre har det tidligere markedsføringsemnet på 5 studie-poeng økt til 7,5 studiepoeng. I dette emnet inngår nå en selvstendig etikkenhet på 2,5 studiepoeng (Markedsføring og etikk). Disse endringene gjelder 1. og 2. studieår (begge bachelorstudiene). Bacheloroppgaven ved bachelorstudiet i økonomi og administrasjon har økt fra 10 til 15 studiepoeng. Samtlige valg- og profilemner i denne bachelorgraden er redusert fra 10 til 7,5 studiepoeng. Når det gjelder bachelorstudiet i regnskap og revisjonsfag, er det i tillegg til endringene nevnt ovenfor også foreslått noen endringer i emnene som følge av at Kunnskapsdepartementet har foreslått endringer i revisorstudiets rammeplan. Foreløpig er disse forslagene kun på høring, og vi må derfor ta forbehold om eventuelle endringer som måtte følge av endelig vedtak i forbindelse med ny rammeplan. I programplanen er det foreslått at det tidligere andreårsemnet Regnskap for revisorer på 15 studiepoeng splittes, slik at regnskapsorganisasjonsdelen flyttes til 3. år, og tas inn i emnet Revisjon (20 studiepoeng), mens resten av emnet forblir på 2. år og benevnes Videregående finansregnskap og regnskapsteori (10 studiepoeng). Regnskap og budsjettering i offentlig sektor var tidligere et emne på 5 studiepoeng i 3. år. Dette flyttes til 2. år og benevnes nå Kommunalt og statlig regnskap, fortsatt 5 studiepoeng. Skatterett for revisorer i 3. år var tidligere på 20 studiepoeng, og foreslås nå redusert til 15 studiepoeng. Videre tas det inn et nytt emne i 3. år, Verdsettelse i regnskapet, på 7,5 studiepoeng. Emner som utgår Stats- og forvaltningsrett har tidligere vært tilbudt som valgemne i 2. studieår ved bachelorstudiet i økonomi og administrasjon. Det foreslås at dette emnet tas ut av porteføljen. Tidligere har Etikk og økonomi (5 studiepoeng) vært tilbudt som et fordypningsemne i 3. studieår. Etikk inngår nå som en selvstendig enhet på 2,5 studiepoeng i det obligatoriske emnet Markedsføring og etikk (7,5 studiepoeng) i 1. studieår. I tillegg er etikk-temaet også innarbeidet i flere av de andre emnene der det naturlig hører inn. Emnet Etikk og økonomi vil derfor måtte utgå som tilbud i 3. studieår. Endring i navn på studier/emner Som nevnt ovenfor følger det av omlegging til 7,5-studiepoengsmodell naturlig nok en del endringer i emneporteføljen, noe som nødvendigvis også fremtvinger nye benevnelser på enkelte emner. Dette er i all hovedsak beskrevet ovenfor, innbefattet revisorstudiet, og vi har derfor valgt å ikke gå ytterligere i detalj her. Det nevnes likevel at Finansstyring endrer navn til Foretaksfinans og Personalledelse til Praktisk personalledelse. Dette er profilemner i 3. år. Fagansvarlige vil i samarbeid med språkseksjonen sørge for at alle nye emner får en korrekt oversettelse til engelsk, slik at også engelsk oversettelse kommer på plass i det studieadministrative systemet når nye emner skal legges inn. Per i dag er ikke dette klart. Benevnelsen på revisorstudiet var tidligere «Bachelor i revisjonsfag». Dette studiet foreslås endret til «Bachelor i regnskap og revisjon», jf benevnelser Kunnskapsdepartementet nå benytter. Høgskolen i Oslo og Akershus side 2

3 Endring i organisering og arbeidsmåter i teori og praksisstudiene Tidligere kunne studentene ved bachelorstudiet i økonomi og administrasjon velge fritt blant en rekke emner i 3. år, og på denne måten frivillig sette sammen emner som kunne danne ulike spesialiseringer. Tittelen på vitnemålet var imidlertid kun «Bachelorgrad i økonomi og administrasjon», uten å nevne spesialiseringen. Vi foreslår nå å gå over til at studentene skal velge profil i 3. studieår, og at profilen skal fremkomme på vitnemålet. Dette er i tråd med rapporten til det eksterne utvalget som evaluerte vårt bachelorstudium i økonomi og administrasjon for et par år siden, og som konkluderte med at vi burde satse sterkere på profiler i stedet for å tilby en bredde av emner i 3. år. Studentene kan velge mellom følgende profiler: International Business, Bedriftsøkonomisk analyse og Strategi og ledelse. De skal totalt i tillegg til bacheloroppgaven ha 6 profilemner i 3. år, hvorav 4 er obligatoriske emner innenfor valgt profil. De to siste profilemnene kan velges enten innenfor valgt profil eller fra en av de to andre profilene. I tillegg til de tre profilene ovenfor, har instituttet fortsatt samarbeid med Universitetet i Oslo som gir studentene en mulighet til å velge profil i samfunnsøkonomi i 3. år. Tidligere har vi anbefalt at studentene som skulle velge denne profilen, burde ta valgemnene Matematikk II og Mikroøkonomi II i 2. år. Nå foreslår vi å gjøre disse emnene obligatorisk for de som skal velge samfunnsøkonomiprofilen i 3.år. De som ikke har disse to emnene har slitt med å klare universitetets samfunnsøkonomiemner i 3. år. En annen endring gjelder Professional English som tilbys som et valgemne i 2. år ved bachelorstudiet i økonomi og administrasjon, enten om høsten eller våren. Eventuelt kan man ta begge emnene, og får da én eksamen på 15 studiepoeng i Professional English. Det foreslås nå at det kreves at samtlige studenter ved bachelorstudiet i økonomi og administrasjon må ha tatt minimum ett av de to emnene i Professional English, og at studenter som ikke velger det i løpet av 2. år, må ta det som et profilemne i løpet av 3. år. Ved bachelorstudiet i regnskap og revisjon åpnes det for å ta deler av studiet i utlandet. Vi ønsker ikke å spesifisere omfang eller semester, fordi dette vil avhenge av de høringer som nå pågår. Når forskrift og rammeplan er på plass, vil det være lettere å si konkret hva og når i studiet det kan åpnes for utveksling. Det er mange emner i revisorstudiet, spesielt i 3. år, som ikke egner seg å ta i utlandet, bl.a. fordi det er avgjørende at de har kunnskap om norske skatteregler, regnskapslovgivning mm. Endring av emners vekting Som nevnt i innledningen foreslår vi å gå over til en modell hvor alle emner ved våre to bachelorstudier nå utgjør 7,5 studiepoeng. Dette gjelder for samtlige emner ved bachelorstudiet i økonomi og administrasjon (unntatt bacheloroppgaven på 15 studiepoeng), mens det fortsatt er noen emner ved revisorstudiet som vil være på 5, 10, 15 og 20 studiepoeng som følge av rammeplanen. Bakgrunnen for å gå over til en modell med 7,5 studiepoeng er bl.a. at mange av de andre høgskoler og universitet som tilbyr disse studiene, har valgt å gå over til denne modellen. Ved å endre vår modell til 7,5 studiepoeng letter det overgangen for de som har tatt deler av studiet ved andre institusjoner og deretter søker overflytting til oss. Det vil fortsatt være problematisk for studenter som ønsker overflytting allerede etter 1. år, dersom de søker fra institusjoner som ikke har gått over til 7,5-modellen, men det vil totalt sett bedre muligheten for studentmobilitet. Videre vil den nye modellen være en bedre pedagogisk modell. Studentene får mer jevnt fordelt belastning med 4 kurs per semester. En økning av bacheloroppgaven fra 10 til 15 studiepoeng samsvarer også bedre med kravene i høgskolens forskrift om minst15 studiepoeng selvstendig arbeid. Høgskolen i Oslo og Akershus side 3

4 En størrelse på 7,5 studiepoeng er også en mer riktig dimensjonering på metodekursene. Statistikk var tidligere på 5 studiepoeng, og det har alltid vært et problem å komme gjennom pensum. 7,5-modellen kan også gjøre det lettere å få plass til å tilby nye emner. Ved årsstudiet i økonomi og ledelse opprettholdes alle emner på 10 studiepoeng. Endring i obligatorisk nærvær/arbeidskrav/fagkrav I emnet Strategiøkonomi foreslås det innført arbeidskrav. Emnets vurdering er todelt, hvorav den ene delen utgjør to innleveringsoppgaver som teller ca 40% av totalkarakter, mens den andre delen er en individuell, skriftlig skoleeksamen som teller ca 60%. De to innleveringsoppgavene som utgjør den ene delen, ønskes først å anses som arbeidskrav som må være godkjent for å kunne gå opp til skriftlig skoleeksamen. Etter at skriftlig skoleeksamen er avholdt foretas en helhetsvurdering av disse to innleveringene og skriftlig skoleeksamen. Disse to utgjør da totalkarakteren i emnet (gradert skala). I samtlige emner med obligatoriske arbeidskrav, er det tatt inn en bestemmelse om at det vil bli gitt mulighet for forbedring én gang dersom ikke arbeidskravet blir godkjent første gang. Selv om det foreslås å gjeninnføre ordningen med at det tillates hengefag, foreslås det ikke å ta inn de tidligere fagkravene, dvs krav om at visse eksamener på lavere årstrinn må være bestått for å få lov til å ta eksamen i visse emner. Vi har heller valgt å definere dette som forkunnskaper, dvs at vi synliggjør for studentene hvilke emner det forventes at de har gjennomgått i forkant. På denne måten unngår vi å forsinke studenter med hengefag ytterligere. Tilsvarende gjelder studenter som er overflyttet fra andre institusjoner og ikke har hatt tilbud om disse emnene. Det er kun to unntak: Det tillates ikke å starte i 3. år ved bachelorstudiet i regnskap og revisjon med Videregående finansregnskap og regnskapsteori (10 studiepoeng) som hengefag fra 2. år. Dette er et emne som er helt avgjørende at studentene har bestått for å kunne klare å gjennomføre 3. studieår. Det andre unntaket er: Professional English eller tilsvarende må være bestått for å kunne velge International Business Communication som profilemne i 3. studieår. Endringer i regler for studieprogresjon Som nevnt i innledningen, foreslår vi å gjeninnføre muligheten til å fortsette i 2. studieår med ett hengefag, og to hengefag i 3. år. Det tillates imidlertid ikke at man får fortsette i 3. år ved revisorstudiet med Videregående finansregnskap og regnskapsteori, jf avsnittet om fagkrav ovenfor. Begrunnelsen for å tillate hengefag, er at vi merket en relativt stor nedgang i antall studenter i 2. studieår etter at vi høsten 2011 innførte krav om at alle eksamener måtte være bestått. Vi frykter at disse strenge kravene til studieprogresjon kan resultere i et unormalt stort frafall, og har derfor kommet til at vi ønsker å lempe noe på kravene. Ordningen med å tillate hengefag blir også lettere å håndtere og mer rettferdig nå som alle emner blir like store. Tidligere, med emner av ulikt omfang, fikk studenter med Bedriftsøkonomi (20 studiepoeng) som hengefag starte i 2. år, mens studenter med f.eks. Statistikk (5 studiepoeng) og Markedsføring (5 studiepoeng) ikke fikk fortsette. Overflytting fra andre høgskoler Tidligere har vi slitt med å ta imot studenter som ønsker overflytting til vårt 2. studieår. Dette skyldes at institusjonenes oppbygging av de to første studieårene er svært ulik. Overflytting er derimot Høgskolen i Oslo og Akershus side 4

5 uproblematisk når man har gjennomført begge årene ved en annen institusjon, fordi etter to år har studentene mer eller mindre den samme «pakken», uavhengig av hvor de har studert. På grunn av problemene med overflytting til 2. år, ble det i fjor vedtatt en begrensning om at det kun var mulig å overflytte til 2. år hvis 1. år var helt identisk hos oss og den skolen de søkte overflytting fra. Vi foreslår at det gjenåpnes for å søke overflytting til 2. år, selv om det er noe ulike oppbygging i 1. år. Omleggingen til 7,5-studiepoengsmodellen vil avhjelpe noe av problemet her. I tillegg vil vi legge til rette for at overflyttingsstudentene skal få regnet det som gyldig fravær om eksamener fra 1. og 2. år kolliderer, slik at vi da tilbyr dem å melde seg opp til ny/utsatt eksamen for å unngå forsinkelser. Endring i vurderingsformer I emnene International Finance og Managerial Accounting foreslås det at aktiv deltakelse, sammen med innleveringer, vil utgjøre en mappevurdering som teller 20 % av totalkarakteren i faget. For emner på 7,5 studiepoeng foreslås det som standard, at alle skriftlige skoleeksamener har en varighet på 4 timer. Skriftlige eksamener i emner med 5 studiepoeng beholder 4 timer, og emner på 10 studiepoeng beholder 5 timer. Sentralgitte eksamener følger de nasjonale bestemmelsene. Når det gjelder bruk av kalkulator ved eksamen, endres reglementet tilbake til tidligere ordning, dvs at vi foreslår at studentene får lov til å ha med kalkulator som kan lagre tekst, men at studenten er ansvarlig for å påse at minnet er tømt før eksamen. Det tas inn at kalkulatorene kan bli kontrollert på eksamensdagen, og at det vil bli å regne som fusk/forsøk på fusk om minnet ikke er tømt. Endring i bruk av sensorer Bruk av sensorer er i tråd med de tolkninger fakultet for samfunnsfag har foretatt når det gjelder krav i forskrift og retningslinjer som gjelder bruk av sensorer. Det er kun tilføyet i språkemnene, at ekstern sensor vil være med på utarbeidelsen av eksamensoppgaven. Budsjettmessige konsekvenser av endringer Det vil være ubetydelige økonomiske konsekvenser av de foreslåtte endringene. Totalt vil emneporteføljen økes med ett emne etter omleggingen til 7,5-studiepoengsmodellen. Kostnadene som påløper her, vil i all hovedsak dekkes inn ved sparte sensurkostnader som følge av at varigheten på skriftlige skoleeksamener blir redusert fra 5 til 4 timer i en rekke emner. Sensurhonoraret for eksamener på 5 timer er 0,7 time per besvarelse, mens det er 0,5 timer for eksamener på 4 timer. Pensumendringer Oversikt over endringer i pensum vil lagt frem som egen sak på et senere møte i studieutvalget. Forslag til vedtak Studieplanen for bachelorstudiet i økonomi og administrasjon godkjennes. Studieutvalget ved Fakultet for samfunnsfag ber administrasjonen sende studieplanen, med de kommentarer som fremkom på møtet, til Studieavdelingen for videre behandling. Høgskolen i Oslo og Akershus side 5

6 Forslag til vedtak Studieplanen for bachelorstudiet i regnskap og revisjon godkjennes. Studieutvalget ved Fakultet for samfunnsfag ber administrasjonen sende studieplanen, med de kommentarer som fremkom på møtet, til Studieavdelingen for videre behandling. Forslag til vedtak Studieplanen for årsstudiet i økonomi og ledelse godkjennes og gjøres gjeldende fra studieåret Marja Lundell fakultetsdirektør Ken Henry Hyttemoen seksjonssjef Høgskolen i Oslo og Akershus side 6

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i regnskap og revisjon Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Introduksjon: Bachelorprogrammet gir

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Målet med bachelorprogrammet

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Studieprogram B-ØKAD, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:36 Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid:

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i regnskap og revisjon Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Mål for studiet: Bachelorprogrammet

Detaljer

STUDIEPLAN Bachelor i revisjon.

STUDIEPLAN Bachelor i revisjon. STUDIEPLAN Bachelor i revisjon. I.h.t. rammeplan for treårig revisorutdanning av 1. desember 2005, Utdannings og forskningsdepartementet. Vedtatt av avdelingsstyret 29. mars 2012 og revidert av avdelingsstyret

Detaljer

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON Nye studenter høsten 2014: Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon Bachelorstudiet i regnskap og revisjon Årsstudiet i økonomi og ledelse Fakultet for samfunnsfag

Detaljer

Studieplanendringer Bachelorstudium i arkiv og dokumentbehandling og Årsstudium i arkiv og dokumentbehandling

Studieplanendringer Bachelorstudium i arkiv og dokumentbehandling og Årsstudium i arkiv og dokumentbehandling Til studieutvalget Dato: 17. desember 2013 VEDTAKSSAK NR 26/12 Saksnr.: Skriv inn saksnr. Journalnr.: Skriv inn journalnr. Saksbehandler: Anne Drag Tidemand-Fossum og Liv Gjestrum Studieplanendringer Bachelorstudium

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon

Detaljer

KONT. skoleeksamen 2. mai ØASØK1100 Makroøkonomi I Skriftlig skoleeksamen Skriftlig skoleeksamen

KONT. skoleeksamen 2. mai ØASØK1100 Makroøkonomi I Skriftlig skoleeksamen Skriftlig skoleeksamen EKSAMENSPLAN EKSAMEN VÅREN 2017 HANDELSHØYSKOLEN Dato Emnekode Emnenavn Vurderingsform Merknad (eksamensform) 20. mars ØAADM3200 Negotiations Skriftlig 3. april ØAADM3300 Cross-Cultural Communication Skriftlig

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Introduksjon: Målet

Detaljer

EKSAMENSPLAN EKSAMEN HØSTEN 2017 HANDELSHØYSKOLEN

EKSAMENSPLAN EKSAMEN HØSTEN 2017 HANDELSHØYSKOLEN EKSAMENSPLAN EKSAMEN HØSTEN 2017 HANDELSHØYSKOLEN Dato Emnekode Emnenavn Vurderingsform (eksamensform) 08.09.2017 KULT6000 Organisering og ledelse av kunst og kultur Merknad 08.09.2017 KULT6000 Organisering

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:14 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

SAK 26/13: Referat fra møtet i studieutvalget ved Fakultet for samfunnsfag, 11. mars 2013.

SAK 26/13: Referat fra møtet i studieutvalget ved Fakultet for samfunnsfag, 11. mars 2013. SAK 26/13: Referat fra møtet i studieutvalget ved Fakultet for samfunnsfag, 11. mars 2013. Til stede: Aase Hjelde, Elin Kristin Hansen, Gunnar Engelsåstrø, Siri B. Søberg, Ellen Hjortsæter, Inger- Lise

Detaljer

MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON SIVILØKONOM

MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON SIVILØKONOM STUDIEPLAN FOR MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON SIVILØKONOM 2012-13 Akkreditert av NOKUT. Godkjent av Kunnskapsdepartement 2002 Revidert og godkjent av avdelingsstyret 29.03.2012 1 MASTER I ØKONOMI OG

Detaljer

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften Sak 2015/10807 Kommentarer - utkast til ny forskrift om studier ved NTNU 1. Bakgrunn Fra 01.01.2016 blir Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST), Høgskolen i Gjøvik (HiG) og Høgskolen i Ålesund (HiÅ) slått sammen

Detaljer

Bachelorstudium i økonomi og administrasjon

Bachelorstudium i økonomi og administrasjon 29. januar 2014 Programplan Bachelorstudium i økonomi og administrasjon Bachelor Programme in Business Administration and Economics 180 studiepoeng Heltid Godkjent av Studieutvalget SAM Dato 11. mars 2013

Detaljer

Fagplan for Bachelor i revisjonsfag (3 år)

Fagplan for Bachelor i revisjonsfag (3 år) Fagplan for Bachelor i revisjonsfag (3 år) FAGPLAN FOR BACHELOR I REVISJONSFAG (3 ÅR)...1 INNLEDNING... 1 Hvem gjelder fagplanen/kursbeskrivelsene for... 1 Om studiet... 2 Opptakskrav... 2 MÅL... 2 INNHOLD...

Detaljer

1. Navnet på programmet er foreslått endret fra Bachelor i arkiv- og dokumentbehandling til Bachelor i arkivvitenskap.

1. Navnet på programmet er foreslått endret fra Bachelor i arkiv- og dokumentbehandling til Bachelor i arkivvitenskap. Følgenotat Dato: 18.01.2016 Saksnr./arkivnr.: 9/2015 Til: Fakultet for samfunnsfag, seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering Saksbehandler: Liv Gjestrum og Anniken Bakke 67235000, postmottak@hioa.no

Detaljer

GODKJENNING AV PROGRAMPLANENDRINGER BACHELORSTUDIUM I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON STUDIEÅRET

GODKJENNING AV PROGRAMPLANENDRINGER BACHELORSTUDIUM I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON STUDIEÅRET Følgenotat Dato: 16.03.2015 Saksnr./arkivnr.: 21/15 Til: Fakultet for samfunnsfag, seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering Saksbehandler: Trine Ellekjær (instituttleder) og Elin Kristin

Detaljer

BØA2100 Driftsregnskap med budsjettering. BØA2200 Investering finansiering. 7,5 sp. SMØ2001 Makroøkonomi 7,5 sp. JUR2001 Rettslære. 7,5 sp.

BØA2100 Driftsregnskap med budsjettering. BØA2200 Investering finansiering. 7,5 sp. SMØ2001 Makroøkonomi 7,5 sp. JUR2001 Rettslære. 7,5 sp. BACHELOR I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Studiet går over 3 år og er på totalt 180 studiepoeng som er satt sammen av emner innenfor bedriftsøkonomisk analyse, samfunnsøkonomi, administrasjonsfag, metodefag

Detaljer

Forskrift for siviløkonomstudiet og siviløkonomeksamen

Forskrift for siviløkonomstudiet og siviløkonomeksamen Forskrift for siviløkonomstudiet og siviløkonomeksamen Fastsatt av Kollegiet ved Norges Handelshøyskole 19. mars 1996 med hjemmel i lov av 12. mai 1995 nr. 22 om universitet og høgskoler 37, 46 og 50.

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON TIL NYE STUDENTER. Masterstudiet i økonomi og administrasjon

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON TIL NYE STUDENTER. Masterstudiet i økonomi og administrasjon VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON TIL NYE STUDENTER Høsten 2014 Masterstudiet i økonomi og administrasjon Fakultet for samfunnsfag Institutt for økonomi og administrasjon INFORMASJONSKANALER http://www.hioa.no

Detaljer

Bachelorstudium i økonomi og administrasjon

Bachelorstudium i økonomi og administrasjon 30. september 2014 Programplan Bachelorstudium i økonomi og administrasjon Bachelor Programme in Business Administration and Economics 180 studiepoeng Heltid Godkjent av studieutvalget ved fakultet for

Detaljer

Til studieutvalget, fakultet for samfunnsfag

Til studieutvalget, fakultet for samfunnsfag Til studieutvalget, fakultet for samfunnsfag Dato: 3. juni 2013 ORIENTERINGSSAK Saksnr.: 37/13 Journalnr.: 2013/2569 Saksbehandler: Unn Målfrid H. Rolandsen Arbeidskrav ved fakultet for samfunnsfag 2012-2013

Detaljer

Informasjonsmøte fritak og valgfag. onsdag 14. august 2013 kl. 10.00 11.00

Informasjonsmøte fritak og valgfag. onsdag 14. august 2013 kl. 10.00 11.00 Informasjonsmøte fritak og valgfag onsdag 14. august 2013 kl. 10.00 11.00 Dagens program Kriterier for fritak Hvordan søke fritak? Kan jeg korte ned studietiden? Noen gode råd Valgfag: hva er mulighetene

Detaljer

Referat fra møtet i studieutvalget ved Fakultet for samfunnsfag 4. juni 2012.

Referat fra møtet i studieutvalget ved Fakultet for samfunnsfag 4. juni 2012. Referat fra møtet i studieutvalget ved Fakultet for samfunnsfag 4. juni 2012. Til stede: Ellen Hjortsæter, Aase Hjelde, Elin K. Hansen, Trine Ellekjær, Inger-Lise S. Fehn, Lars- Kristian Stensrud og Per

Detaljer

Regnskap og revisjon (Master)

Regnskap og revisjon (Master) NO EN Regnskap og revisjon (Master) Vi tilbyr en attraktivt og moderne MRR utdanning, med engasjerende studenter og læringsmiljø. Er du ute etter å få en god bakgrunn i å gjennomføre og lede endringsprosesser?

Detaljer

Økonomistudier med gode jobbmuligheter Økonomi 2013/2014

Økonomistudier med gode jobbmuligheter Økonomi 2013/2014 Økonomistudier med gode jobbmuligheter Se film om studiet Høgskolen i Molde har et omfattende studieprogram innen økonomiske og administrative fag. Er du på jakt etter et årsstudium i bedriftsøkonomi?

Detaljer

Rammeplan for treårig revisorutdanning

Rammeplan for treårig revisorutdanning Rammeplan for treårig revisorutdanning Fastsatt 25. juni 2003 av Utdannings- og forskningsdepartementet 1. Innledning...3 2. Formålet med utdanningen...3 3. Mål for studiet...3 4. Innhold...4 5. Struktur

Detaljer

GODKJENNING AV PROGRAMPLANENDRINGER BACHELORSTUDIUM I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON STUDIEÅRET

GODKJENNING AV PROGRAMPLANENDRINGER BACHELORSTUDIUM I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON STUDIEÅRET Følgenotat Dato: 14.03.2015 Saksnr./arkivnr.:SAK 26/16 Fakultet for samfunnsfag, seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering Saksbehandler: Torunn Drage Roti (koordinator) og Elin Kristin

Detaljer

Statsvitenskap - bachelorstudium

Statsvitenskap - bachelorstudium Studieprogram B-STATSVIT, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Statsvitenskap - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Studiemodell for bachelorstudiet i økonomi og administrasjon

Studiemodell for bachelorstudiet i økonomi og administrasjon Studiemodell for bachelorstudiet i økonomi og administrasjon 1. studieår 2. studieår 3. studieår 1. semester 2. semester 3. semester 4. semester 5. semester 6. BØA1001 Bedriftsøkonomi med driftsregnskap

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelor i revisjon. 2012/ STUDIEPOENG

STUDIEPLAN. Bachelor i revisjon. 2012/ STUDIEPOENG STUDIEPLAN Bachelor i revisjon. 2012/2013 180 STUDIEPOENG I.h.t. rammeplan for treårig revisorutdanning av 1. desember 2005, Utdannings og forskningsdepartementet. Vedtatt av avdelingsstyret 29. mars 2012

Detaljer

Reiselivsledelse - bachelorstudium

Reiselivsledelse - bachelorstudium Reiselivsledelse - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i reiselivsledelse Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon Norsk hotellhøgskole

Detaljer

GODKJENNING AV PROGRAMPLANENDRINGER BACHELORSTUDIUM I REGNSKAP OG REVISJON STUDIEÅRET 2015-2016

GODKJENNING AV PROGRAMPLANENDRINGER BACHELORSTUDIUM I REGNSKAP OG REVISJON STUDIEÅRET 2015-2016 Følgenotat Dato: 16.03.2015 Saksnr./arkivnr.:22/15 Til: Fakultet for samfunnsfag, seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering Saksbehandler: Trine Ellekjær (instituttleder) og Elin Kristin

Detaljer

Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon. Handelshøgskolen

Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon. Handelshøgskolen Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon 2018 Handelshøgskolen I Programmets navn Bokmål: Mastergradsprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Mastergradsprogram i økonomi og administrasjon

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 26. januar 2017 kl. 14.10 PDF-versjon 30. januar 2017 25.01.2017 nr. 72 Forskrift om endring

Detaljer

Forslag til ny studieforskrift etter fusjon. Orientering i FUS 19. august 2015 Seniorrådgiver Anne Marie Snekvik

Forslag til ny studieforskrift etter fusjon. Orientering i FUS 19. august 2015 Seniorrådgiver Anne Marie Snekvik 1 Forslag til ny studieforskrift etter fusjon Orientering i FUS 19. august 2015 Seniorrådgiver Anne Marie Snekvik 2 Forslag sendt på høring ved notat av 30.06.15 Skal være en ny felles studieforskrift

Detaljer

Økonomisk seminar en ny form for tverrfaglig og interaktiv læring i bachelorstudiets tredje år

Økonomisk seminar en ny form for tverrfaglig og interaktiv læring i bachelorstudiets tredje år Økonomisk seminar en ny form for tverrfaglig og interaktiv læring i bachelorstudiets tredje år Theo Schewe NRØA møte 3-06 Bø i Telemark 16. 17. 10. 2006 Studiemodell for Bachelorstudium i Økonomi og administrasjon

Detaljer

Studieplanendringer for studieåret 2013/14 og mindre studieplanendringer for våren 2013

Studieplanendringer for studieåret 2013/14 og mindre studieplanendringer for våren 2013 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Kjemisk institutt Geofysisk institutt Institutt for biologi Matematisk institutt Institutt for informatikk Institutt for geovitenskap

Detaljer

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng Programmets navn Bokmål: Bachelor i ledelse, innovasjon og marked Nynorsk: Bachelor leiing, innovasjon og marked Engelsk: Bachelor in Management, Innovation and Marketing Oppnådd grad Bachelor i ledelse,

Detaljer

Digital økonomi og organisasjon

Digital økonomi og organisasjon NO EN Digital økonomi og organisasjon Den økende graden av digitalisering i offentlige sektor og privat næringsliv gjør det nødvendig med større forståelse for, og kunnskap om, informasjonsteknologi og

Detaljer

Studieplan for Bachelor i økonomi og administrasjon (3 år)

Studieplan for Bachelor i økonomi og administrasjon (3 år) Studieplan for Bachelor i økonomi og administrasjon (3 år) STUDIEPLAN FOR BACHELOR I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON (3 ÅR) 1 Innledning 2 Mål 3 Innhold 4 Organisering og arbeidsmåter 8 Krav til studieprogresjon

Detaljer

Referat fra møte i studieutvalget ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier.

Referat fra møte i studieutvalget ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier. Referat Dato: 12.06.2015 Saksnr./arkivnr.: Til: Studieutvalget ved LUI Fra: Hege Hovda (sekretær for studieutvalget) Referat fra møte i studieutvalget ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale

Detaljer

Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka

Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka Høgskolen i Molde April 2012 Studiesjefens kontor 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Prosess for godkjenning av studieplaner/fagplaner...

Detaljer

SMÅ STUDIEPLANENDRINGER HØST PLANER FOR, OG ØNSKER OM STØRRE ENDRINGER I STUDIEPROGRAM

SMÅ STUDIEPLANENDRINGER HØST PLANER FOR, OG ØNSKER OM STØRRE ENDRINGER I STUDIEPROGRAM Studiestyresak: 16/1 Saksnr.: 2015/9880 Møte: 17. mars 2016 SMÅ STUDIEPLANENDRINGER HØST 2016. PLANER FOR, OG ØNSKER OM STØRRE ENDRINGER I STUDIEPROGRAM Fakultetsadministrasjonen sendte ut brev 25. januar

Detaljer

Studieplan for bachelor i økonomi og administrasjon 1

Studieplan for bachelor i økonomi og administrasjon 1 Studieplan for bachelor i økonomi og administrasjon 1 Studieplan for Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon STUDIEPLAN FOR BACHELORSTUDIET I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON... 2 Innledning...3 Mål...4 Innhold...5

Detaljer

Studieutvalg for teknologi, kunst og design Møtested: PS639, Pilestredet 35 Dato: 15.05.2014 Tidspunkt: 09:00 12:00

Studieutvalg for teknologi, kunst og design Møtested: PS639, Pilestredet 35 Dato: 15.05.2014 Tidspunkt: 09:00 12:00 Møtebok Organ: Studieutvalg for teknologi, kunst og design Møtested: PS639, Pilestredet 35 Dato: 15.05.2014 Tidspunkt: 09:00 12:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sturla Rolfsen LEDER

Detaljer

NTNU S-sak 39/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 23.05.2013 RE/AMS Arkiv: 2012/11800 N O T A T

NTNU S-sak 39/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 23.05.2013 RE/AMS Arkiv: 2012/11800 N O T A T NTNU S-sak 39/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 23.05.2013 RE/AMS Arkiv: 2012/11800 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Automatisk utstedelse av vitnemål for bachelorgraden Tilråding:

Detaljer

Statsvitenskap - bachelorstudium

Statsvitenskap - bachelorstudium Studieprogram B-STATSVIT, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:31 Statsvitenskap - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Undergraduate Course in Supervision of Health Care Students Deltidsstudium 20 studiepoeng Kull høst 2014 Institutt for fysioterapi Fakultet for

Detaljer

Studieplan for Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon

Studieplan for Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon Studieplan for Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon INNLEDNING... 4 Hvem gjelder studieplanen/kursbeskrivelsene for... 4 Opptakskrav... 4 Mål... 4 Innhold... 5 1. Bachelor i økonomi og administrasjon...

Detaljer

Studieplan. Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014 Drammen

Studieplan. Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014 Drammen Studieplan Studieår 2014 2017 Bachelor i økonomi og, 1., 2., og 3. studieår Kull 2014 Drammen HBV - Handelshøgskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235 3603 Kongsberg Side 2/5

Detaljer

EKSAMENSPLAN VÅREN 2018

EKSAMENSPLAN VÅREN 2018 EKSAMENSPLAN VÅREN 2018 HANDELSHØYSKOLEN Dato Emnekode Emnenavn Vurderingsform (sform) 22.03.18 ØAADM3200 Negotiations Skriftlig Merknad 12.04.18 ØAADM3300 Cross-Cultural Communications Skriftlig 16.04.18

Detaljer

Referat fra møtet i studieutvalget ved Fakultet for samfunnsfag 16. april 2012.

Referat fra møtet i studieutvalget ved Fakultet for samfunnsfag 16. april 2012. Referat fra møtet i studieutvalget ved Fakultet for samfunnsfag 16. april 2012. Til stede: Ellen Hjortsæter, Carsten Ohlmann (for Aase Hjelde), Elin K. Hansen, Trine Ellekjær, Heidi Woll (for Gunnar Jahren),

Detaljer

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel:

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel: Studieplan Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap Engelsk tittel: Bachelor of Business Administration - with concentration on Ethics and Entrepreneurship Omfang:

Detaljer

Saksnr. Sak 5 / STUV Høst 2013

Saksnr. Sak 5 / STUV Høst 2013 ÅRSENHET I SPESIALPEDAGOGIKK STUDIEPROGRAM Lærevansker og særskilte behov i et system- og individperspektiv - Årsenhet Vedtak mht etablering, endring osv av studieprogram Etablering av Vesentlig endring

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus HiOA Fakultet for helsefag Institutt for helse, ernæring og ledelse

Høgskolen i Oslo og Akershus HiOA Fakultet for helsefag Institutt for helse, ernæring og ledelse Høgskolen i Oslo og Akershus HiOA Fakultet for helsefag Institutt for helse, ernæring og ledelse Bachelor-utdanning Endring fra 2-årig kandidatutdanning (120 studiepoeng) til ba-utdanning (180 studiepoeng)

Detaljer

Studieutvalg for teknologi, kunst og design

Studieutvalg for teknologi, kunst og design Møtebok Studieutvalg for teknologi, kunst og design Organ: Type referat: Møtebok Møtested: Møterom PS639, Høgskolen i Oslo og Akershus i Pilestredet P35 Dato: 21.03.2012 Tidspunkt: 09:00-1400 Følgende

Detaljer

Human Resource Management (HRM)

Human Resource Management (HRM) NO EN Human Resource Management (HRM) Arbeidslivet i dag preges av raske omstillinger og høye kompetansekrav både innen privat og offentlig sektor. God ledelse og personalpolitikk er avgjørende for å lykkes

Detaljer

Hotelledelse - bachelorstudium

Hotelledelse - bachelorstudium Studieprogram B-HOTLED, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:36 Hotelledelse - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i hotelledelse Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium:

Detaljer

Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for. Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret

Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for. Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret Mal for ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret 1 Innhold i rammeplan Rammeplan er en

Detaljer

Hotelledelse - bachelorstudium

Hotelledelse - bachelorstudium Hotelledelse - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i hotelledelse Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Norsk hotellhøgskole er en av de eldste hotellskolene i verden. Hotell,

Detaljer

Reiselivsledelse - bachelorstudium

Reiselivsledelse - bachelorstudium Reiselivsledelse - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Norsk hotellhøgskole Fører til grad: Bachelor i reiselivsledelse

Detaljer

Utdanningen gir muligheter for å gå videre til masternivå ved andre institusjoner, forutsatt at valgfag tas i henhold til eventuelle krav.

Utdanningen gir muligheter for å gå videre til masternivå ved andre institusjoner, forutsatt at valgfag tas i henhold til eventuelle krav. Innledning Studieplanen er utarbeidet i henhold til de rammer og retningslinjer som er gitt i Forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning (FOR 2011-02-03 nr. 107) med merknader, nasjonale retningslinjer

Detaljer

Referat fra møte i studieutvalget ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier.

Referat fra møte i studieutvalget ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier. Referat Dato: 10.06.2014 Saksnr./arkivnr.: STU 14/66 Til: Studieutvalget ved LUI Fra: Hege Hovda (sekretær for studieutvalget) Referat fra møte i studieutvalget ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i pedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i pedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø STUDIEPLAN Bachelorgradsprogram i pedagogikk 180 studiepoeng Studiested: Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning den . 2 Navn på

Detaljer

-Notat. Referat fra møte i studieutvalget 2. mai 2013. Sted: Kjeller, B346. Tid: Kl. 0900-1200

-Notat. Referat fra møte i studieutvalget 2. mai 2013. Sted: Kjeller, B346. Tid: Kl. 0900-1200 -Notat Referat fra møte i studieutvalget 2. mai 2013 Dato: 14.05.2013 Saksnr./arkivnr.: STU 13-38 Til: Studieutvalget Saksbehandler: Anne Brændshøi 64849612 Sted: Kjeller, B346 Tid: Kl. 0900-1200 Til stede:

Detaljer

Bachelorstudium i økonomi og administrasjon,

Bachelorstudium i økonomi og administrasjon, Sist endret 12.02.2013 Programplan Bachelorstudium i økonomi og administrasjon, 2012-2013 Bachelor Programme in Business Administration and Economics (180 sp, heltidsstudium) Høgskolen i Oslo og Akershus

Detaljer

2015 Studieplan for bachelorprogram i fiskeri- og havbruksvitenskap

2015 Studieplan for bachelorprogram i fiskeri- og havbruksvitenskap 05 Studieplan for bachelorprogram i fiskeri- og havbruksvitenskap Navn: Bokmål: Bachelorprogram i fiskeri- og havbruksvitenskap Nynorsk: Bachelorprogram i fiskeri- og havbruksvitskap Engelsk: Bachelor

Detaljer

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad Programmets navn Bokmål: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Nynorsk: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom)

Detaljer

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan Master i ledelse, innovasjon og marked Gjelder fra og med høsten 2012 Programmets navn Bokmål: Master i ledelse, innovasjon

Detaljer

Referat fra møte i studieutvalget ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier.

Referat fra møte i studieutvalget ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier. Referat Dato: 15.05.2014 Saksnr./arkivnr.: STU 14/44 Til: Studieutvalget ved LUI Fra: Hege Hovda (sekretær for studieutvalget) Referat fra møte i studieutvalget ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale

Detaljer

Retningslinjer for utarbeidelse/revidering av fag- og studieplaner ved Avdeling for helse- og sosialfag

Retningslinjer for utarbeidelse/revidering av fag- og studieplaner ved Avdeling for helse- og sosialfag AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG Retningslinjer for utarbeidelse/revidering av fag- og studieplaner ved Avdeling for helse- og sosialfag 1. Innledning.s. 2 2. Tidsplan for arbeidet...s. 2 3. Mal for fag-

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i teologi

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i teologi STUDIEPLAN Bachelorgradsprogram i teologi 180 studiepoeng Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet

Detaljer

Semesteroppgaven vil kunne erstatte den nåværende obligatoriske oppgaven i alminnelige forvaltningsrett.

Semesteroppgaven vil kunne erstatte den nåværende obligatoriske oppgaven i alminnelige forvaltningsrett. NOTAT Til: PMR Dato: 5.11.2015 Forslag til nye evalueringsformer for JUS2211 Kort om bakgrunn og formål I innstillingen fra arbeidsgruppen for alternative evalueringsformer ble det foreslått nye evalueringsformer

Detaljer

Referat fra møtet i Studieutvalget ved Fak. LUI torsdag 28. november kl

Referat fra møtet i Studieutvalget ved Fak. LUI torsdag 28. november kl Referat Dato: 05.12.2013 Saksnr./arkivnr.: STU 13/90 Til: Studieutvalget ved LUI Fra: Hege Hovda Referat fra møtet i Studieutvalget ved Fak. LUI torsdag 28. november kl. 12.30-14.30. Sted: A342 i P52,

Detaljer

Studieutvalg for teknologi, kunst og design

Studieutvalg for teknologi, kunst og design Møtebok Studieutvalg for teknologi, kunst og design Organ: Type referat: Møtebok Møtested: Møterom PS639, Høgskolen i Oslo og Akershus i Pilestredet P35 Dato: 23.05.2012 Tidspunkt: 09:00 11:30 Følgende

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetets studieutvalg. Dato: 13.02.2015 kl. 9:00-12:00 Sted: Gimlemoen Arkivsak: 15/00398

MØTEPROTOKOLL. Universitetets studieutvalg. Dato: 13.02.2015 kl. 9:00-12:00 Sted: Gimlemoen Arkivsak: 15/00398 MØTEPROTOKOLL Universitetets studieutvalg Dato: 13.02.2015 kl. 9:00-12:00 Sted: Gimlemoen Arkivsak: 15/00398 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Marit Aamodt Nielsen Svein

Detaljer

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Further Education in Supervision - an interprofessional approach at the individual and group level VEITV 20 studiepoeng

Detaljer

Investering og finansiering

Investering og finansiering Investering og finansiering Emnekode: BØK260_2, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester

Detaljer

Sosiologi - bachelorstudium

Sosiologi - bachelorstudium Sosiologi - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

SPANSK ÅRSSTUDIUM FORDYPNINGSEMNER STØTTEFAG

SPANSK ÅRSSTUDIUM FORDYPNINGSEMNER STØTTEFAG SPANSK 307 SPANSK ÅRSSTUDIUM FORDYPNINGSEMNER STØTTEFAG Kort om tilbudet i spansk Spansk er et verdensspråk i fremmarsj. I dag er spansk morsmålet til mer enn 400 millioner mennesker som er bosatt fortrinnsvis

Detaljer

Referat fra utsatt møte i studieutvalget ved Fakultet for samfunnsfag, 11. mai 2015

Referat fra utsatt møte i studieutvalget ved Fakultet for samfunnsfag, 11. mai 2015 Referat fra utsatt møte i studieutvalget ved Fakultet for samfunnsfag, 11. mai 2015 Til stede: Per Arne Olsen (leder), Inger-Lise S Fehn (SF), Carsten Ohlmann (JM), Gunnar Jahren (OAV) Elin K. Hansen (TA),

Detaljer

Reiselivsledelse - bachelorstudium

Reiselivsledelse - bachelorstudium Studieprogram B-REILED, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Reiselivsledelse - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Mål for studiet: Målet med studiet er å dekke et høyere grads utdanningsbehov innenfor det økonomiskadministrative

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i kulturprosjektledelse (2017-2018) Studiepoeng: 60 Læringsutbytte Studiet gir studentene grunnleggende teoretisk ballast for og praktisk erfaring med organisering og gjennomføring

Detaljer

Hotelledelse - bachelorstudium

Hotelledelse - bachelorstudium Hotelledelse - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Norsk hotellhøgskole Fører til grad: Bachelor i hotelledelse Heltid/deltid:

Detaljer

Referat fra møte i studieutvalget ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier.

Referat fra møte i studieutvalget ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier. Referat Dato: 16.04.2015 Saksnr./arkivnr.: Til: Studieutvalget ved LUI Fra: Hege Hovda (sekretær for studieutvalget) Referat fra møte i studieutvalget ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale

Detaljer

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk Studieprogram B-MASKIN, BOKMÅL, 2010 HØST, versjon 08.aug.2013 11:14:27 Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk Vekting: 180 studiepoeng Fører til

Detaljer

Svein Rune Olsen Anne Margit Løvland Geir Øivind Kløkstad Rolf Bjarne Larsen Christine Bowitz Gulvik Bjørn Jan Monstad (observatør)

Svein Rune Olsen Anne Margit Løvland Geir Øivind Kløkstad Rolf Bjarne Larsen Christine Bowitz Gulvik Bjørn Jan Monstad (observatør) MØTEPROTOKOLL Universitetets studieutvalg Dato: 20.03.2015 kl. 9:00-12:00 Sted: Gimlemoen Arkivsak: 15/00398 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Marit Aamodt Nielsen Svein

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet STUDIEPLAN Mastergradsprogram i religionsvitenskap 120 studiepoeng Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av «daværende

Detaljer

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA Isabelle-Louise Aabel Medlem STA

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA Isabelle-Louise Aabel Medlem STA Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 01.11.2011 Tidspunkt: 09:15-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet STUDIEPLAN Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap 180 studiepoeng Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av «daværende

Detaljer