Semesteroppgaven vil kunne erstatte den nåværende obligatoriske oppgaven i alminnelige forvaltningsrett.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Semesteroppgaven vil kunne erstatte den nåværende obligatoriske oppgaven i alminnelige forvaltningsrett."

Transkript

1 NOTAT Til: PMR Dato: Forslag til nye evalueringsformer for JUS2211 Kort om bakgrunn og formål I innstillingen fra arbeidsgruppen for alternative evalueringsformer ble det foreslått nye evalueringsformer for emnet JUS2211. Etter diskusjon av arbeidsgruppens forslag i fagmiljøet på 2. studieår viser det seg at de fleste faglærere er positive til alternative evalueringsformer, såfremt alternativene ikke fortrenger en skriftlig skoleeksamen. På det grunnlag har mange faglærere støttet nye evalueringsformer etter følgende hovedlinjer (i): dagens 24 timers obligatorisk hjemmeoppgave i alminnelig forvaltningsrett bygges ut til en semesteroppgave som gjelder alle fagene på JUS2211 samt obligatoriske og anbefalte forkunnskaper med en utvidet ordgrense, (ii) dagens 6 timers skriftlig digital skoleeksamen reduseres til en 4 timers skriftlig digital skoleeksamen, og (iii) det innføres en justerende muntlig eksamen. Etter anmodning fra PMR har eksamensseksjonen, studieseksjonen, studieårsansvarlig og en studentrepresentant diskutert ulike alternativer for konkretisering av forslaget, og kommet frem til følgende skisse som konkretiserer hvordan nye evalueringsformer kan innføres på JUS221 langs de hovedlinjer som har støtte i fagmiljøet: Semesteroppgave: Studentene gis valget mellom i alt seks oppgaver innen rettsområdene som inngår i JUS2211. Oppgavene kan gis tidlig i semesteret slik at de kan jobbe med oppgaven gjennom hele semesteret. Oppgaveteksten bør være så generell at studentene selv må foreta selvstendige avgrensinger. Innlevering foreslås til ca 1 uke etter at undervisningen er avsluttet. Det har vært diskutert ulike grenser for max lengde på semesteroppgaven, fra 4000 til 8000 ord. Fagmiljøets innspill er at ca 6000 ord kan være en hensiktsmessig max lengde. Semesteroppgaven vil kunne erstatte den nåværende obligatoriske oppgaven i alminnelige forvaltningsrett. For å sikre studentene mulighet for å få en viss veiledning underveis kan studentene i stedet for tilbud om å levere en fakultetsoppgave, få tilbud om å levere en prosjektbeskrivelse, som det da vil bli gitt tilbakemelding på. Omfanget av prosjektbeskrivelsen bør ikke overgå 500 ord. Innledningsvis i semesteret bør det også være en form for oppgavekurs om hvordan man bruker kilder osv. Studentene kan også i løpet av semesteret få mulighetene til en veiledning, for eksempel i form av en felles forelesning for hver enkelt oppgave. Prosjektbeskrivelsen må kommenteres av godkjente sensorer på masteroppgave eller personer med erfaring fra skriving av større selvstendige oppgaver. Innleveringsfrist for semesteroppgaven bør settes til en dato etter at kursundervisning er ferdig, men minst én uke før skoleeksamen. Det foretas plagiatkontroll i eksisterende systemer av semesteroppgaven. 1

2 Muntlig eksamen: For å sikre at muntlig eksamen gjennomføres samme semester som skoleeksamen og semesteroppgaven, er det mest hensiktsmessig at den muntlige prøven består i en presentasjon og et kort forsvar av semesteroppgaven. En slik prøve vil også gi anledning til å evaluere studentenes evne til å presentere problemstillinger de bør ha inngående kjennskap til, samtidig som sensorene kan foreta en viss kontroll med at studentene selv har skrevet de oppgavene de leverer. Det bør derfor være samme sensorer på semesteroppgaven og den muntlige presentasjonen. Den muntlige prøvingen kan gjøres på ca. 20 minutter, og bør gjennomføres så snart som mulig etter sensur på oppgaven. Skoleeksamen: Digital skoleeksamen gjennomføres som tidligere, men reduseres til 4 timers eksamen. Vekting av de ulke delemnene: Fordeling av studiepoeng mellom semesteroppgave, muntlig eksamen og skoleeksamen: Den endelige karakteren på emnet JUS2211 bør være én samlet gjennomsnittskarakter basert på semesteroppgaven, muntlig eksamen og skoleeksamen. I tillegg bør også delkarakterene fremgå. For beregning av gjennomsnittet kan semesteroppgave tilsvare 30% (9 studiepoeng), muntlig 10% (3 studiepoeng) og skoleeksamen 60% av karakteren (18 studiepoeng). Tre eksempler kan illustrere hvordan en slik vekting vil slå ut i praksis: 1. D på skriftlig skoleeksamen, A på semesteroppgave og B på muntlig - Samlet resultat beregnes til C. 2. A på skriftlig skoleeksamen, B på semesteroppgave og C på muntlig - Samlet resultat beregnes til A. 3. A på skriftlig skoleeksamen, C på semesteroppgave og C på muntlig - Samlet resultat beregnes til B. Timeplan/frister Tentativ tidsplan for innlevering/eksamen for de ulike delemnene: Evalueringsform Høstsemesteret Vårsemesteret Valg av oppgave Uke 35/36 Uke/6 Innlevering av Uke 40 Uke 9 prosjektbeskrivelse Innlevering av Uke 46 Uke 16 (konf. Påske) semesteroppgave Skoleeksamen Uke 48 Uke 18 Sensur av semesteroppgave Uke 49 Uke 19 Muntlig eksamen Uke 50 (+ evt 51) Uke 20 (+ evt 21) Undervisning: Forslaget omfatter ikke endringer i undervisningopplegget, slik at også den obligatoriske undervisningen i alminnelig forvaltningsrett vil bli videreført. Det bør likevel diskuteres om enkelte deler av undervisningen bør justeres for å legge best mulig til rette for de nye evalueringsformene. Gjentak, utsatt prøve og innleveringsfrister: 2

3 Innleveringsfristen på semesteroppgaven er absolutt, og det er ikke anledning til å søke om utsatt innlevering. Ved gjentak er det ikke anledning til kun å gjenta et element; gjentas eksamen i emnet, må alle deler gjentas. En student som får «ikke bestått» må ta alle elementer på nytt, uavhengig av hvilken del studenten strøk på. For studenter med gyldig forfall til skoleeksamen eller muntlig eksamen bør det vurderes å avholde utsatt prøve. Klageadgang: Ved klage på bestått/ikke bestått karakter, slik som på JUR4000P, med flere delkarakterer er det i dag ikke anledning til kun å klage på én av delene. Klager man på karakteren blir det ny sensur på begge eksamensdagene. For JUS2211 med tre ulike karakterer må det være anledning til å klage på de ulike delene, med unntak av muntlig der det ikke er klageadgang. Studenter kan altså påklage sensuren på eksempelvis kun skoleeksamen. Iverksettelse Endring av evalueringsformer foreslås iverksatt fra vår 2017, uten overgangsordning. Grunnen til at det foreslås innført uten overgangsordning er at det kun er eksamensformen som endres, ikke faginnholdet. I tillegg til dette har studentene tilstrekkelig tid til å innrette seg i forhold til endringen. I forhold til eventuelt gjentak av eksamen, ser vi det ikke som problematisk at man eventuelt gjentar i en annen eksamen. Oppsummering: Det fremlagte forslaget innebærer at: - Dagens obligatoriske 24 timers hjemmeoppgave erstattes av semesteroppgaven. - En av dagens fakultetsoppgaver erstattes av et tilbud om å levere en prosjektbeskrivelse. - Innføring av muntlig eksamen Forslag til endret evaluering av JUS2211: - En semesteroppgave på max 6000 ord - En skoleeksamen, 4 timer - En muntlig eksamen, ca 20 min. En presentasjon av den innleverte semesteroppgaven, som forsvarer og utdyper oppgaven. Det gis én karakter for hver vurdering, men en samlet karakter på emnet. Endringen foreslås innført fra og med vår

4 Forslag til endringer i vurderingsformer for JUS3211 I arbeidsgruppen for alternative vurderingsformer sin rapport har det blitt foreslått å skille ut Rettshistorie fra JUS3211 som et eget emne, med hjemmeeksamen. Forslaget har fått støtte i fagmiljøet. På bakgrunn av rapporten og tilbakemeldinger fra PMR har studieårsansvarlig, de fagansvarlige for faget rettshistorie, representant fra studieseksjon og eksamensseksjonen foretatt en nærmere konkretisering av forslaget Gjennomføringen av hjemmeeksamen og undervisning i rettshistorie foreslås som følger: - Emnet er normert til 8 studiepoeng, som tidligere. - Oppstart tidlig i semesteret, helst i løpet av første uken, med to uker med forelesninger. - Deretter 1 uke med kursundervisning. - Oppgaven publiseres påfølgende tirsdag kl. 12 med innlevering fredag kl. 12. Emnet rettshistorie vil dermed være avsluttet tidlig i september i høstsemesteret og tidlig i februar i vårsemesteret. Studentene vil dermed ha fullført emnet før de begynner med undervisningen i JUS3211. De vil da kunne ta med seg kunnskap og erfaring fra rettshistorien inn i arbeidet med de neste emnene. Det foreslås at studentene har 4 dager på eksamen. Ordgrensen settes til 4000 ord. Innlevering og plagiatkontroll vil foregå i fakultetets eksisterende systemer. Innføringen av hjemmeeksamen medfører ikke at gjentakskvoten burde økes. Skoleeksamen for JUS3211 foreslås videreført som en 6 timers skoleeksamen. Endringene foreslås innført fra og med høsten Vennlig hilsen Marius 4

5 Kostnadsoversikt Sensoronorar bygger på en sats på kr 316,- pr time pr sensor pr , utgangspunkt i lt 64. Alle kostnader legger til grunn at det er 2 sensorer pr besvarelse JUS2211 dagens evalueringsformer Eksamensform Klokketimer Timesats Kostnad pr kandidat (2 sensorer) Antall kandidater Total kostnad Skoleeksamen 6 timer 1, Kr Sum kostnader Kr JUS2221 med forslag til nye evalueringsformer Eksamensform Klokketimer Timesats Kostnad pr kandidat (2 sensorer) Antall kandidater Total kostnad Skoleeksamen 4 timer 1, kr 425 Kr Muntlig eksamen, 1, kr 425 Kr min. Semesteroppgave, 2, kr 425 Kr Max 6000 ord Sum kostnader Differansen mellom dagens kostnader og forslag til ny JUS2211 på årsbasis, tatt utgangspunkt i prognose på 425 kandidater pr år. 5

6 kr (ca kr) (med 2,5 timer pr semesteroppgave) JUS3211 dagens evalueringsformer Eksamensform Klokketimer Timesats Kostnad pr kandidat (2 sensorer) Antall kandidater Total kostnad Skoleeksamen 6 timer 1, Kr Sum kostnader Kr JUS3221 med forslag til nye evalueringsformer Eksamensform Klokketimer Timesats Kostnad pr kandidat (2 sensorer) Antall kandidater Total kostnad Skoleeksamen 6 timer 1, kr 425 Kr Hjemmeeksamen, Max 4000 ord (4 dager) 1, kr 425 Kr Sum kostnader Kr Differansen mellom dagens kostnader og forslag til ny JUS3211 på årsbasis, tatt utgangspunkt i prognose på 425 kandidater pr år. kr (med 1,5 timer pr semesteroppgave), dvs en differanse på ca kr

7 Oppsummering: Totalt økte kostnader på eksamensbudsjettet på årsbasis, under forutsetning av at fakultetet JUS2211: ca kr JUS3211: ca kr Total økning pr år i underkant av 1,3 mill. 7

8 Vedlegg: Sammenlignbare honorarsatser: Masteroppgaven 30 sp eget fakultet: Masteroppgaven utgjør max ord, og honoreres med 8 timer á kr 316= kr 2528 kr Honorargrunnlag, Det juridiske fakultet, Bergen: Utdrag fra mail fra Johanne Sjelkavik: Vi har ingen "semesteroppgave" i nåværende studieordning. Vi har én hjemmeeksamen, det er i JUS134 Rettshistorie og komparativ rett. Ordgrensen er 5000 ord, skrives på fire dager. Emnet er på 10 studiepoeng. For hjemmeeksamen inntil en uke er det 1,5 timer pr besvarelse til sensuren. Vi har inne en søknad om en hjemmeeksamen til, det gjelder JUS121 Norske og internasjonale rettslige institusjoner. Alle våre emner (unntatt masteroppgaven) har én sensor i ordinær sensur (to i klageomgangen, slik loven sier at vi skal). (For hjemmeeksamen 2 uker eller mer har vi 3 timer til sensuren, men vi har ingen sånne eksamener nå. Jeg ser at vi ikke har noen sats for hjemmeeksamen mellom 1 og 2 uker - det er sikkert fordi vi aldri har hatt det.) Så godt som alle kursene hos oss har en obligatorisk oppgave, i tillegg til en rekke mindre obligatoriske innleveringer. Kommentering og vurdering (godkjent/ikke godkjent) på obligatorisk oppgave honoreres med 1 time. Studentene skriver fire eller fem dager. Antallet ord varierer: - JUS111 Forvaltningsrett I hadde 2500 ord (10 studiepoeng) - JUS112 Arve- og familierett hadde 2500 ord (10 studiepoeng) - JUS113 Kontraktsrett I hadde 3000 ord (12 studiepoeng) - JUS121 Norske og internasjonale rettslige institusjoner hadde 2500 ord (17 studiepoeng) - JUS122 Erstatningsrett i høst hadde 3000 ord (13 studiepoeng) - JUS123 Forvaltningsrett II hadde 2500 ord (17 studiepoeng) - JUS124 Tingsrett hadde 3000 ord (13 studiepoeng) - JUS131 Kontraktsrett II hadde 3000 ord (15 studiepoeng) - JUS132 Pengekravsrett hadde 3000 ord (10 studiepoeng) - JUS133 Rettskilde- og metodelære hadde 3000 ord (10 studiepoeng) - JUS135 Rettsstat og menneskerettigheter hadde 3000 ord (15 studiepoeng) - JUS241 Strafferett har 4000 ord (20 studiepoeng) - JUS242 Rettergang har 4000 ord 820 studiepoeng) - JUS243 Alminnelig formuerett har 3000 ord (20 studiepoeng) JUS114 Juridisk metode er et metodekurs på 8 studiepoeng, det har ikke obligatorisk kursoppgave. JUS134 Rettshistorie og komparativ rett har hjemmeeksamen og ingen kursoppgave. Som du ser varierer antall ord, og ikke helt etter antall studiepoeng. Det er emneansvarlig som setter ordgrensen hver gang, og han/hun gjør nok det ut fra oppgavens form og innhold, vil jeg tro. Det er mulig grensen også varierer fra år til år i samme kurs, men det er nok innenfor de grensene vi ser her. Vi er veldig streng med hensyn til ordgrensen og det er svært sjelden studentene overskrider den. Når det skjer, blir oppgaven underkjent - dessverre - og de må ta kurset om igjen neste år

9 9

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Dato: 21.06.2016 Saksbehandler:RandiSaunes Dekanvedtak: Fastsettelse av honorarsats og godskriving for hjemmeeksamen 3000 ord Det vises til dekanvedtak av 15.12.2015

Detaljer

NOTAT. Forslag til obligatorisk element på JUS2111: Prosedyrekonkurranse i Folkerett

NOTAT. Forslag til obligatorisk element på JUS2111: Prosedyrekonkurranse i Folkerett NOTAT Forslag til obligatorisk element på JUS2111: Prosedyrekonkurranse i Folkerett Det foreslås at det fom høsten 2017 innføres prosedyrekonkurranse som et obligatorisk element på JUS2111. Alle studentene

Detaljer

Lars Skjold Wilhelmsen UHRs temakonferanse om sensurering 29.oktober 2010

Lars Skjold Wilhelmsen UHRs temakonferanse om sensurering 29.oktober 2010 Lars Skjold Wilhelmsen UHRs temakonferanse om sensurering 29.oktober 2010 Største utfordring å få sammenheng mellom Læringsutbytte UL-metoder tester /eksamen Høstsemester 19 uker uke 33-51 Vårsemester

Detaljer

Det juridiske fakultet

Det juridiske fakultet Det juridiske fakultet Notat Til PMR Fra Studieseksjonen og eksamensseksjonen Sakstype: Diskusjonssak Møtedato: 2. mai 2019 Notatdato: Arkivsaksnummer: Saksbehandler: 26. april Julie Orning og Randi Saunes

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: PMR Dato: 22.10.2018 Undervisningsbudsjett og eksamensbudsjett 2019 Fakultetets budsjett for 2019 er beskrevet i sak 3 til fakultetsstyremøtet 22.

Detaljer

Protokoll fra møte i Studieutvalget ved Det juridiske fakultet

Protokoll fra møte i Studieutvalget ved Det juridiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN Det juridiske fakultet Studieutvalget Protokoll fra møte i Studieutvalget ved Det juridiske fakultet Onsdag 10. juni 2015 kl. 13:30 14:20. Møterom 546 Til stede: Bjørnar Borvik (leder)

Detaljer

Innkalling til møte i Studieutvalget ved Det juridiske fakultet

Innkalling til møte i Studieutvalget ved Det juridiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN Det juridiske fakultet Studieutvalget Innkalling til møte i Studieutvalget ved Det juridiske fakultet Onsdag 10. juni 2015 kl. 13:30. Møterom 546 Innkalles: Bjørnar Borvik (leder)

Detaljer

PRIVATRETT I Våren 18. Fadderuke Påmelding Lovdata DIGI (Digitale hjelepemidler til eksamen) 14 mai 1 time o 30.4.

PRIVATRETT I Våren 18. Fadderuke Påmelding Lovdata DIGI (Digitale hjelepemidler til eksamen) 14 mai 1 time o 30.4. PRIVATRETT I Våren 18 Fag/Uke 8 januar -12 15-19 22-26 jan 29-2 febr 5-9 febr 12-16 19-23 febr 25-29 febr 5-9 12-16 19-23 26-30 2-6 april 9-13 april 16-20 april 23-27 april 30-4 mai 7-11 mai 14-18 mai

Detaljer

PRIVATRETT I høsten 18 Fag/Uke 06.08.2018 10.08.2018 Fadderuke Påmelding Lovdatapro Kurs i Lovdata Pro som eksamensog studieverktøy srettet kurs i Lovdata Pro Lovdata pro Kollokvie veiledere 2K 13.08.2018

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Til: PMR Dato: 05.07.2012 Deres ref.: Vår ref.: Forslag om endring av plassering av faget menneskerettigheter på 1. studieår Bakgrunn for forslaget om flytting

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Til: PMR Dato: 31.05.2012 Deres ref.: Vår ref.: Godtgjørelse/fradrag for sensur av essays, (mid) term-paper, draft, assignment og oral debate/presantation for

Detaljer

Introduksjon JUS2211 Forvaltningsrett og EØS-rett. studieårsansvarlig Christoffer C. Eriksen

Introduksjon JUS2211 Forvaltningsrett og EØS-rett. studieårsansvarlig Christoffer C. Eriksen Introduksjon JUS2211 Forvaltningsrett og EØS-rett studieårsansvarlig Christoffer C. Eriksen Velkommen til JUS2211 et emne med dagsaktuelle problemstillinger! Alminnelig forvaltningsrett Hva er et «vedtak»?

Detaljer

STUDIEPLAN FOR GRADEN BACHELOR I RETTSVITENSKAP VED FOLKEUNIVERSITETET MIDT-NORGE

STUDIEPLAN FOR GRADEN BACHELOR I RETTSVITENSKAP VED FOLKEUNIVERSITETET MIDT-NORGE 2014/2015 STUDIEPLAN FOR GRADEN BACHELOR I RETTSVITENSKAP VED FOLKEUNIVERSITETET MIDT-NORGE Studieplan og fagplanene er vedtatt ved Høgskolen i Molde i tråd med gjeldende samarbeidsavtale mellom Høgskolen

Detaljer

Det juridiske fakultet

Det juridiske fakultet Det juridiske fakultet Notat Til PMR Fra Eksamensseksjonen Sakstype: Diskusjonssak Møtedato: 2. mai 2019 Notatdato: Arkivsaksnummer: Saksbehandler: 23. april Randi Saunes Gjennomgang av oppgaveutvalget

Detaljer

REVISJON AV STUDIEORDNINGEN RAMMEVEDTAK OG FØ- RINGER FOR DET VIDERE ARBEIDET

REVISJON AV STUDIEORDNINGEN RAMMEVEDTAK OG FØ- RINGER FOR DET VIDERE ARBEIDET Styre: Fakultetsstyret ved Det juridiske fakultet Styresak: 53/18 Møtedato: 11. september 2018 Journalnummer: 2018/1471 REVISJON AV STUDIEORDNINGEN RAMMEVEDTAK OG FØ- RINGER FOR DET VIDERE ARBEIDET 1.

Detaljer

Det juridiske fakultet

Det juridiske fakultet Det juridiske fakultet Notat Til PMR Fra Eksamensseksjonen Sakstype: Vedtakssak Møtedato: 14. februar 2019 Notatdato: 6. februar Arkivsaksnummer: 2019/2139 Saksbehandler: Randi Saunes Sensur ved Det juridiske

Detaljer

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften Sak 2015/10807 Kommentarer - utkast til ny forskrift om studier ved NTNU 1. Bakgrunn Fra 01.01.2016 blir Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST), Høgskolen i Gjøvik (HiG) og Høgskolen i Ålesund (HiÅ) slått sammen

Detaljer

Høringsuttalelse: Ny studieordning

Høringsuttalelse: Ny studieordning Høringsuttalelse: Ny studieordning Juridisk Studentutvalg ('JSU') viser til dekanatets diskusjonsnotat om ny studieordning samt samtaler med studiedekan Halvard Haukeland Fredriksen. I det følgende skal

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Til: PMR Dato: 04.05.2012 Deres ref.: Vår ref.: Undervisningstimer valgemner Undervisningstimer for valgemner er de siste årene blitt diskutert og gjort vedtak

Detaljer

Veiledning for utforming av vurderingsformer

Veiledning for utforming av vurderingsformer Veiledning for utforming av vurderingsformer Veilederen gjelder både for digitale og «tradisjonelle» vurderingsformer, og er ment som et dynamisk dokument der nye vurderingsformer- og kombinasjoner som

Detaljer

UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR 5-ÅRIGE OG 2-ÅRIGE MASTERPROGRAM I TEKNOLOGI, HERUNDER SIVILINGENIØRUTDANNINGEN

UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR 5-ÅRIGE OG 2-ÅRIGE MASTERPROGRAM I TEKNOLOGI, HERUNDER SIVILINGENIØRUTDANNINGEN UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR 5-ÅRIGE OG 2-ÅRIGE MASTERPROGRAM I TEKNOLOGI, HERUNDER SIVILINGENIØRUTDANNINGEN Fastsatt av Rektor 25.10.2016 med hjemmel i Forskrift om studier ved NTNU av

Detaljer

Utfyllende bestemmelser for mastergraden (120 studiepoeng) ved Det matematisknaturvitenskapelige

Utfyllende bestemmelser for mastergraden (120 studiepoeng) ved Det matematisknaturvitenskapelige Små endringer gjort i teksten 23.02.04 for samordning med Master-300 Endringer gjort i teksten 04.12.07 som følge av nye rutiner for karakterfastsetting på samtlige mastergradseksamener ved UiTø (DL 200702150-11)

Detaljer

2. Veiledende normer for uttelling for undervisningsrelaterte aktiviteter

2. Veiledende normer for uttelling for undervisningsrelaterte aktiviteter VEILEDNING FOR UTTELLING FOR UNDERVISNINGSRELATERTE OPPGAVER OG SENSUR VED FAKULTET FOR MEDISIN OG HELSEVITENSKAP Studieåret 2018/2019 1 1. Hensikt Dette dokumenter beskriver normer for uttelling for undervisnings-

Detaljer

UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR TEKNOLOGISTUDIET/SIVILINGENIØRSTUDIET

UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR TEKNOLOGISTUDIET/SIVILINGENIØRSTUDIET 1 UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR TEKNOLOGISTUDIET/SIVILINGENIØRSTUDIET Fastsatt av Utdanningsutvalget 23.03.2006 med hjemmel i Forskrift om studier ved NTNU av 07.12.2005 45. Endringer vedtatt

Detaljer

Forslag til ny studieforskrift etter fusjon. Orientering i FUS 19. august 2015 Seniorrådgiver Anne Marie Snekvik

Forslag til ny studieforskrift etter fusjon. Orientering i FUS 19. august 2015 Seniorrådgiver Anne Marie Snekvik 1 Forslag til ny studieforskrift etter fusjon Orientering i FUS 19. august 2015 Seniorrådgiver Anne Marie Snekvik 2 Forslag sendt på høring ved notat av 30.06.15 Skal være en ny felles studieforskrift

Detaljer

Påbygging i samfunnsvitenskapelig forskningsdesign, metode og analyse

Påbygging i samfunnsvitenskapelig forskningsdesign, metode og analyse Les mer om personvern ved Nord universitet og bruk av informasjonskapsler på dette nettstedet. NO EN Påbygging i samfunnsvitenskapelig forskningsdesign, metode og analyse Dette studiet vil kunne gjøre

Detaljer

Bakgrunn for møtet: Temaer:

Bakgrunn for møtet: Temaer: Referat fra samarbeidsmøter mellom Fagutvalget ved Hedda Greni og Grethe Aase og ISP ved instituttleder Berit Rognhaug og faglig studieleder Heidi Mjelve, februar - april 2016 Bakgrunn for møtet: Studentrepresentantene

Detaljer

Dekani vedtak om studieordningen 17. juni 2010.

Dekani vedtak om studieordningen 17. juni 2010. Dekani vedtak om studieordningen 17. juni 2010. Det vises til fakultetsstyrevedtak 10. juni 2010 for rammer og kompetanse. 1. Fag og emner i studieårene rekkefølge, størrelse, plassering og navn: Etter

Detaljer

Rettsvitenskap - bachelorstudium

Rettsvitenskap - bachelorstudium Studieprogram B-RETVIT, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:31 Rettsvitenskap - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Studieplanendringer Bachelorstudium i arkiv og dokumentbehandling og Årsstudium i arkiv og dokumentbehandling

Studieplanendringer Bachelorstudium i arkiv og dokumentbehandling og Årsstudium i arkiv og dokumentbehandling Til studieutvalget Dato: 17. desember 2013 VEDTAKSSAK NR 26/12 Saksnr.: Skriv inn saksnr. Journalnr.: Skriv inn journalnr. Saksbehandler: Anne Drag Tidemand-Fossum og Liv Gjestrum Studieplanendringer Bachelorstudium

Detaljer

Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 17.2.2012.

Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 17.2.2012. SIDE 326 Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 17.2.2012. Studietilbud ÅRSSTUDIUM I EMNER I Kort om samfunnskunnskap

Detaljer

Kapittel I: Allmenne regler. 1. Generelle definisjoner

Kapittel I: Allmenne regler. 1. Generelle definisjoner Utfyllende reglement for eksamen ved Det teologiske Menighetsfakultet Fastsatt av studiesjef 08.08.2014 ved Det teologiske Menighetsfakultet med hjemmel i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Det

Detaljer

EVALUERING SAMPOL106 POLITISKE INSTITUSJONER I ETABLERTE DEMOKRATI VÅRSEMESTERET 2014

EVALUERING SAMPOL106 POLITISKE INSTITUSJONER I ETABLERTE DEMOKRATI VÅRSEMESTERET 2014 Om emnet EVALUERING SAMPOL106 POLITISKE INSTITUSJONER I ETABLERTE DEMOKRATI VÅRSEMESTERET 2014 SAMPOL106 Politiske institusjoner i etablerte demokrati ble holdt for første gang våren 2014. Sammen med SAMPOL105

Detaljer

Det juridiske fakultet

Det juridiske fakultet Det juridiske fakultet Notat Til Fra PMR Eksamensseksjonen Sakstype: Vedtakssak Møtedato: 17. september 2018 Notatdato: 29. august 2018 Arkivsaksnummer: 2018/1541 Saksbehandler: Kristin Steen Slåttå Forslag

Detaljer

Antall timer oppgaver Kostnad kr Ekstern kostnad Kostnad kr Ekstern kostnad

Antall timer oppgaver Kostnad kr Ekstern kostnad Kostnad kr Ekstern kostnad Undervisningsbudsjett 2018 oppsummert Oppsummering ng oppgaver Kostnad kr Ekstern Kostnad kr Ekstern Sum 2018 Sum 2017 1. studieår* 3 850 430 5 870 754 2 172 179 5 535 854 2 048 266 4 280 4 186 2. studieår

Detaljer

Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen.

Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. Eksamensreglement Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. 1. Definisjoner 1.1 Eksamensvakt Person som er til stede i eksamenslokalet

Detaljer

Vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest

Vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest SIDE 305 Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.02, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 15.01.09. ÅRSSTUDIUM I EMNER I INNLEDNING Årsstudiet i samfunnskunnskap

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo PMR Dato: 07.11.2014 Deres ref.: Vår ref.: Informasjonsskriv rundt endringer i karakterene på masteroppgaver Saken kom opp som et resultat av diskusjonen som har gått mellom de juridiske fakultetene om

Detaljer

EVALUERING KUN2015/KUN4015. VÅR FAGANSVALIG: PER SIGURD T. STYVE

EVALUERING KUN2015/KUN4015. VÅR FAGANSVALIG: PER SIGURD T. STYVE EVALUERING KUN2015/KUN4015. VÅR 2017. FAGANSVALIG: PER SIGURD T. STYVE Emnet bestod av 10 dobbeltforelesninger og 8 seminartimer spredt over hele semesteret fra januar til mai. Obligatorisk aktivitet bestod

Detaljer

EVALUERING SAMPOL106 POLITISKE INSTITUSJONER I ETABLERTE DEMOKRATI VÅRSEMESTERET 2015

EVALUERING SAMPOL106 POLITISKE INSTITUSJONER I ETABLERTE DEMOKRATI VÅRSEMESTERET 2015 EVALUERING SAMPOL106 POLITISKE INSTITUSJONER I ETABLERTE DEMOKRATI VÅRSEMESTERET 2015 Om emnet og undervisningsopplegget SAMPOL106 Politiske institusjoner i etablerte demokrati ble holdt for første gang

Detaljer

Forskrift for siviløkonomstudiet og siviløkonomeksamen

Forskrift for siviløkonomstudiet og siviløkonomeksamen Forskrift for siviløkonomstudiet og siviløkonomeksamen Fastsatt av Kollegiet ved Norges Handelshøyskole 19. mars 1996 med hjemmel i lov av 12. mai 1995 nr. 22 om universitet og høgskoler 37, 46 og 50.

Detaljer

Utdanning i yrkesfaglig veiledning

Utdanning i yrkesfaglig veiledning Les mer om personvern ved Nord universitet og bruk av informasjonskapsler på dette nettstedet. Studieplan Utdanning i yrkesfaglig veiledning Beskrivelse av studiet Studiet skal gi grunnleggende kunnskaper

Detaljer

Tilsynssensorrapport for bachelorprogrammet Demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet, og masterprogram i Forvaltningsinformatikk

Tilsynssensorrapport for bachelorprogrammet Demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet, og masterprogram i Forvaltningsinformatikk Dag Elgesem, professor, dr. philos. Institutt for informasjons- og medievitenskap Universitetet i Bergen Boks 7802 5020 Bergen Dato: 28.09.08 De juridiske fakultet Universitetet i Oslo Postboks 6706 -

Detaljer

Studieplan for graden master i rettsvitenskap ved UiT Norges arktiske universitet 2017/18. Det juridiske fakultet

Studieplan for graden master i rettsvitenskap ved UiT Norges arktiske universitet 2017/18. Det juridiske fakultet Studieplan for graden master i rettsvitenskap ved UiT Norges arktiske universitet 2017/18 Det juridiske fakultet Studieplan for graden master i rettsvitenskap ved UiT Norges arktiske universitet Vedtatt

Detaljer

2.1 Avtale Det er gjort avtale om at jeg skal ha løpene tilsyn med emnetilbudet på samfunnsgeografi.

2.1 Avtale Det er gjort avtale om at jeg skal ha løpene tilsyn med emnetilbudet på samfunnsgeografi. 1 Arnt Fløysand Professor, Institutt for geografi, Universitetet i Bergen Fosswinckelsgt 6 N-5007 Bergen arnt.floysand@geog.uib.no Tilsynssensorrapport samfunnsgeografi 1 Bakgrunnsinformasjon 1.1 Rapporten

Detaljer

NOTAT EKSAMENSAVVIKLING VED MNF - NYE RUTINER FRA VÅREN 2008

NOTAT EKSAMENSAVVIKLING VED MNF - NYE RUTINER FRA VÅREN 2008 NOTAT Til: Instituttene ved Mat.nat.-fakultetet Fra: Fakultetsadministrasjonen Dato: Godkjent i studieutvalget 12.12.07, sak MNF-SU 36-07 Sak: DL 200702208-15/371.0 EKSAMENSAVVIKLING VED MNF - NYE RUTINER

Detaljer

Praksis på JURK som valgemne

Praksis på JURK som valgemne Praksis på JURK som valgemne Ressurser. Finansiering av emnet: Drift og gjennomføring av praksisen vil finansieres som tidligere via JURK. Fakultetet vil måtte finansiere sensur av rapportene som foreslås

Detaljer

Med utgangspunkt i avviksrapporten vil vi ta en gjennomgang av våre avviksrutiner og revidere rutiner / dokumentasjon.

Med utgangspunkt i avviksrapporten vil vi ta en gjennomgang av våre avviksrutiner og revidere rutiner / dokumentasjon. DIGITAL EKSAMEN Status og videre innfasing høsten 2014 Dato: 18.06.2014 Vår ref.: 2012/3072 Saksbehandler: Aleksander Lorentzen Kort oppsummering av gjennomførte digitale eksamener våren 2014 Våren 2014

Detaljer

Utdanning i yrkesfaglig veiledning

Utdanning i yrkesfaglig veiledning Les mer om personvern ved Nord universitet og bruk av informasjonskapsler på dette nettstedet. NO EN Utdanning i yrkesfaglig veiledning Målet er å styrke veiledningskompetansen, bidra til bedre kvalifikasjoner

Detaljer

Referat - Programrådsmøte tirsdag 24. januar 2017 kl rom 487

Referat - Programrådsmøte tirsdag 24. januar 2017 kl rom 487 Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Notat Dato: 17.1.2017 Saksnr..: 2017/712 Referat - Programrådsmøte tirsdag 24. januar 2017 kl. 14.15 16.00 rom 487 Referat fra 8. november 2016

Detaljer

Det juridiske fakultet

Det juridiske fakultet Det juridiske fakultet Notat Til Fra Programrådet for masterstudiet i rettsvitenskap Prodekan for studier og studieårsansvarlige første studieår Sakstype: Vedtakssak Møtedato: 2. mai 2019 Notatdato: 25.

Detaljer

Jusstudiet i endring PMR mars 2011

Jusstudiet i endring PMR mars 2011 PMR 6 58 Jusstudiet i endring PMR mars 2011 1. Vedtakssak: Godskriving av eldre emner/eksamener fra JUS UiO: Emner som godskrives i grad motsvares av studiepoengavkorting hvis eksamen med tilsvarende faginnhold

Detaljer

SKJEMA FOR PERIODISK SLUTTEVALUERING AV EMNER VED IPED

SKJEMA FOR PERIODISK SLUTTEVALUERING AV EMNER VED IPED 1 SKJEMA FOR PERIODISK SLUTTEVALUERING AV EMNER VED IPED Emne PED2201 Semester Høst 2018 Foreleser(e) Tidspunkt for underveisevalueringen Hvordan ble evalueringen gjennomført (skjema/annet) Kirsten Sivesind

Detaljer

Aktivitet / uke. Påskeferie. Eksamen

Aktivitet / uke. Påskeferie. Eksamen 1. SEMESTER VÅR 17 - MASTER I RETTSVITENSKAP: JUS1111 Privatrett I (20 stp) Rettskilder til fots (1 stp) Velkomstmøte + forelesning (3 timer) Gruppeundervisning (10 timer) Forelesning praktikumoppgave

Detaljer

Periodisk emneevaluering av SGO Bacheloroppgave (våren 2016)

Periodisk emneevaluering av SGO Bacheloroppgave (våren 2016) Periodisk emneevaluering av SGO 3090 - Bacheloroppgave (våren 0) Kristian Stokke 3. september 0 SGO 3090 er en obligatorisk del av bachelorgraden i samfunnsgeografi. Emnet gir studentene anledning til

Detaljer

Videreutdanning i økonomisk rådgivning

Videreutdanning i økonomisk rådgivning Les mer om personvern ved Nord universitet og bruk av informasjonskapsler på dette nettstedet. Studieplan Videreutdanning i økonomisk rådgivning Beskrivelse av studiet Emne 1: ECO1006 - Økonomisk sosiologi,

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fakultetsstyret Møtedato: 13.06.2016 Møtenr: 2/2016 Sak i møtet: 4b skriftlig orientering Dato: 02.06.2015 J.nr.: 2016/ ORIENTERINGSSAK STUDENTSTATISTIKKER

Detaljer

Fastsatt av Styret for sivilingeniørutdanningen 28.04.2003 med hjemmel i Forskrift om studier ved NTNU av 11.02.2003 45.

Fastsatt av Styret for sivilingeniørutdanningen 28.04.2003 med hjemmel i Forskrift om studier ved NTNU av 11.02.2003 45. UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR TEKNOLOGISTUDIET/SIVILINGENIØRSTUDIET Fastsatt av Styret for sivilingeniørutdanningen 28.04.2003 med hjemmel i Forskrift om studier ved NTNU av 11.02.2003 45.

Detaljer

Regler for avslutning av Masterstudiet i realfag ved Institutt for kjemi

Regler for avslutning av Masterstudiet i realfag ved Institutt for kjemi Regler for avslutning av Masterstudiet i realfag ved Institutt for kjemi Innhold Formål Veiledende retningslinjer for avslutning av masterstudiet ved Institutt for kjemi, NTNU Utdrag fra Forskrift om studier

Detaljer

PERIODISK EMNERAPPORT HØSTEN 2011 JUS 4111 METODE OG ETIKK

PERIODISK EMNERAPPORT HØSTEN 2011 JUS 4111 METODE OG ETIKK PERIODISK EMNERAPPORT HØSTEN 2011 JUS 4111 METODE OG ETIKK 1 Innledning Emnet JUS 4111 Metode og etikk utgjør 10 studiepoeng og inngår i 4. studieår i studieordningen av 2011. Undervisning og eksamen holdes

Detaljer

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON TIL NYE STUDENTER. Masterstudiet i økonomi og administrasjon

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON TIL NYE STUDENTER. Masterstudiet i økonomi og administrasjon VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON TIL NYE STUDENTER Høsten 2014 Masterstudiet i økonomi og administrasjon Fakultet for samfunnsfag Institutt for økonomi og administrasjon INFORMASJONSKANALER http://www.hioa.no

Detaljer

Vurderingsformer ved Høgskolen i Østfold

Vurderingsformer ved Høgskolen i Østfold Vurderingsformer ved Høgskolen i Østfold Aktuelle dokumenter: Eksamensforskrift for Høgskolen i Østfold Utfyllende bestemmelser til eksamensforskriften Bestemmelser for studieplanarbeid ved Høgskolen i

Detaljer

PERIODISK EMNEEVALUERING

PERIODISK EMNEEVALUERING PERIODISK EMNEEVALUERING Tittel: KUN2016/KUN4016: Tid og visualitet i den tidlig moderne perioden Ekskursjonsemne til Roma HØST 2017 Fagansvarlig: Per Sigurd Tveitevåg Styve Gjennomføringsfakta Det var

Detaljer

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON Nye studenter høsten 2014: Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon Bachelorstudiet i regnskap og revisjon Årsstudiet i økonomi og ledelse Fakultet for samfunnsfag

Detaljer

Undertegnede tiltrådte som ansvarlig for andre studieår i 2014 og har fått innsyn i og adgang til å påvirke utformingen av spørreundersøkelsen.

Undertegnede tiltrådte som ansvarlig for andre studieår i 2014 og har fått innsyn i og adgang til å påvirke utformingen av spørreundersøkelsen. Periodisk emnerapport 2015 JUS 2111 1. INNLEDNING Denne periodiske emnerapporten er utarbeidet på grunnlag av oversendt grunnlagsmateriale, som består av gjennomføringsfakta (karakterer mv.) og spørreundersøkelse

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet

Helse, miljø og sikkerhet Studentsider Studieplan Helse, miljø og sikkerhet Beskrivelse av studiet HMS-lovgivningen stiller krav om et systematisk arbeid i virksomhetene for å skape et trygt arbeidsmiljø for alle ansatte. Studiet

Detaljer

MN-fakultetet, UiO Dato: Gå til punkt 2.1. Gå videre til punktene og fyll ut punktene som er relevante for endringen.

MN-fakultetet, UiO Dato: Gå til punkt 2.1. Gå videre til punktene og fyll ut punktene som er relevante for endringen. Skjema for å opprette, endre og legge ned emner Emnekode: MI-SCI5000 Opprette nytt emne: Gå til punkt 1.1. Endre eksisterende: Gå til punkt 2.1. Legge ned eksisterende: Gå til punkt 3.1. 1. Opprette nytt

Detaljer

Referat Programrådet i spesialpedagogikk 1.april 2009

Referat Programrådet i spesialpedagogikk 1.april 2009 Institutt for spesialpedagogikk Postboks 1140, Blindern 0318 Oslo Sem Sælandsvei 7 Dato: Deres ref.: Vår ref.: Telefon: 22 85 80 59 Telefaks: 22 85 80 21 Web-adr.: http://www.uv.uio.no/isp/ Referat Programrådet

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Det juridiske fakultet Til Studieutvalget Fra Studieseksjonen (knt/niøs) OPPFØLGING: ÅRSPLAN FOR UTDANNING 2011 1. Innledning Det følgende er en redegjørelse for status for årsplanen

Detaljer

Delegering av myndighet innenfor det studieadministrative arbeidsområdet ved fakultet for samfunnsfag.

Delegering av myndighet innenfor det studieadministrative arbeidsområdet ved fakultet for samfunnsfag. Delegering av myndighet innenfor det studieadministrative arbeidsområdet ved fakultet for samfunnsfag. Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo og Akershus Kapittel 3. Studier generelle og

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: PMR Dato: 18.11.2014 Utkast til reglement for masteroppgaver for de internasjonale masterprogrammene 1 ved Det juridiske Fakultet 1 Innledning 1.

Detaljer

Evalueringsrapport SPED102 høsten 2017

Evalueringsrapport SPED102 høsten 2017 Evalueringsrapport SPED102 høsten 2017 Emneansvarlig: Bjarte Furnes Seminarledere: Bjarte Furnes og Elisabeth Hesjedal Innhold SPED102 er et emne på 15 stp. for 3. semesterstudenter som følger bachelorprogrammet

Detaljer

MAL FOR EMNEBESKRIVELSE

MAL FOR EMNEBESKRIVELSE MAL FOR EMNEBESKRIVELSE Merk, alle punktene må fylles ut. Dersom det ikke er relevant for det aktuelle emnet skriv «ikke aktuelt». For hvert punkt er det angitt hvor informasjonen eventuelt skal legges

Detaljer

Utfyllende regler til NTNUs studieforskrift SU-fakultetet

Utfyllende regler til NTNUs studieforskrift SU-fakultetet Utfyllende regler til Forskrift om studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet fastsatt 8. desember 2015 (heretter kalt forskriften ), gjeldende for studier ved Fakultet for samfunns- og

Detaljer

Det juridiske fakultet

Det juridiske fakultet Det juridiske fakultet Notat Til Fra PMR Eksamensseksjonen Sakstype: Vedtakssak Møtedato: 4. juni 2018 Notatdato: 22. mai 2018 Arkivsaksnummer: 2018/1541 Saksbehandler: Kristin Steen Slåttå Forslag om

Detaljer

Studieplan for Norsk 2 (8.-13.trinn)

Studieplan for Norsk 2 (8.-13.trinn) januar 17 NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8.-13.trinn) Flerspråklighet og litterære kulturmøter Studieåret 2017/2018 Norsk 2 Flerspråklighet og litterære kulturmøter består av to emner og går over

Detaljer

Utdanning i yrkesfaglig veiledning

Utdanning i yrkesfaglig veiledning Utdanning i yrkesfaglig veiledning Studiet henvender seg til yrkesutøvere, primært med bakgrunn i tre-årig utdanningen innen helse- og sosialfaglig eller pedagogikk, ansatte innen velferdsforvaltningen,

Detaljer

Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Dato:16.06 2011 Deres ref.: Vår ref.: Referat møte Programrådsmøte Spesialpedagogikk 31.mai Tilstede: Tilstede: Jørgen Frost (leder av Programråd),

Detaljer

DELRAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPEN FOR VURDERING AV RETTSKILDELÆRE- OG METODEFAGENE

DELRAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPEN FOR VURDERING AV RETTSKILDELÆRE- OG METODEFAGENE DELRAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPEN FOR VURDERING AV RETTSKILDELÆRE- OG METODEFAGENE I Bakgrunn Programrådet for masterstudiet i rettsvitenskap nedsatte den 1. september 2015 en arbeidsgruppe for å vurdere innholdet

Detaljer

3. Ordinær eksamen Ordinær eksamen er den første eksamenen som holdes i et emne eller del av emne.

3. Ordinær eksamen Ordinær eksamen er den første eksamenen som holdes i et emne eller del av emne. Eksamensforskrift for fengselsbetjentutdanningen Hjemmel: Fastsatt av Kriminalomsorgens sentrale forvaltning 23. juni 2011 med hjemmel i forskrift til lov om straffegjennomføring av 22. februar 2002 nr.

Detaljer

Tilsynssensorrapport samfunnsgeografi

Tilsynssensorrapport samfunnsgeografi Nina Gunnerud Berg Professor og instituttleder Geografisk institutt, NTNU 7491 Trondheim nina.gunnerud.berg@svt.ntnu.no 25.10.07 Tilsynssensorrapport samfunnsgeografi 1. Bakgrunnsinformasjon 1.1. Rapporten

Detaljer

Skjema for å opprette, endre og legge ned emner

Skjema for å opprette, endre og legge ned emner Skjema for å opprette, endre og legge ned emner Skjemaet fylles ut av deg som er faglærer som foreslår å opprette et nytt emne, eller å endre eller legge ned et eksisterende emne. Skjemaet brukes i instituttets

Detaljer

Emne PROPSY309 - emnerapport 2015 Høst

Emne PROPSY309 - emnerapport 2015 Høst Emne PROPSY309 - emnerapport 2015 Høst Emneansvarlig: Hege Høivik Bye, Institutt for samfunnspsykologi Bakgrunn Emnet ble undervist første gang våren 2014 og består av fire hoveddeler: 1) Teori og praktiske

Detaljer

Utfyllende bestemmelser for graden siv.ing/master i teknologi (300 stp) ved Matnat. fak og Med.fak.

Utfyllende bestemmelser for graden siv.ing/master i teknologi (300 stp) ved Matnat. fak og Med.fak. Utfyllende bestemmelser for graden siv.ing/master i teknologi (300 stp) ved Matnat. fak og Med.fak. Behandlet i Programstyret for master i teknologi 04.12.2003 i sak IMAT 05-03. Fastsatt av Studieutvalget

Detaljer

STUDIEPLAN. Årsstudium i bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap

STUDIEPLAN. Årsstudium i bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap STUDIEPLAN Årsstudium i bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap 60 studiepoeng Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning 24.september 2015.

Detaljer

STUDIEPLAN. Andrespråkspedagogikk - Videreutdanningskurs. 30 studiepoeng

STUDIEPLAN. Andrespråkspedagogikk - Videreutdanningskurs. 30 studiepoeng STUDIEPLAN Andrespråkspedagogikk - Videreutdanningskurs 30 studiepoeng Godkjent av leder for Samisk høgskoles forsknings- og studiestyre med vedtaksnotat 18.01.2015. 1 1. Navn på faget Andrespråkspedagogikk-

Detaljer

Studieplan - KOMPiS Norsk 2 (8-13) - Flerspråklighet og litterære kulturmøter

Studieplan - KOMPiS Norsk 2 (8-13) - Flerspråklighet og litterære kulturmøter Page 1 of 6 SharePoint Nyhetsfeed OneDrive Områder Randi Moen Sund Studieplan - KOMPiS Norsk 2 (8-13) - Flerspråklighet og litterære kulturmøter Rediger 6-3-Vertsenhet 3-1-Opprettet 3-Godkjent Gjelder

Detaljer

Studiereglement for Forkurs til ingeniørutdanning ved Universitetet i Stavanger

Studiereglement for Forkurs til ingeniørutdanning ved Universitetet i Stavanger Studiereglementet for Forkurs til ingeniørutdanning er et internt eksamensreglement for studenter på Forkurs til ingeniørutdanning ved UiS. Ordinær eksamensforskrift ved UiS omhandler ikke disse studentene,

Detaljer

Universitetet i Stavanger Utdanningsutvalget

Universitetet i Stavanger Utdanningsutvalget Universitetet i Stavanger Utdanningsutvalget UU 48/18 Rett til gyldig fravær ved kolliderende eksamener Saksnr: 18/07280-5 Saksansvarlig: Veslemøy Hagen, utdanningsdirektør Møtedag: 28.11.2018 Informasjonsansvarlig:Veslemøy

Detaljer

Utfyllende bestemmelser for graden master i teknologi (300 studiepoeng) ved Det matematisknaturvitenskapelige

Utfyllende bestemmelser for graden master i teknologi (300 studiepoeng) ved Det matematisknaturvitenskapelige Små endringer gjort i teksten 23.02.2004 for samordning med Master-120. Vedlegget er oppdatert 17.11.2006 for å samsvare med nye opptaksforskrifter fra Kunnskapsdepartementet gjeldende fra og med studieåret

Detaljer

Emne PROPSY309 - emnerapport 2014 Høst

Emne PROPSY309 - emnerapport 2014 Høst Emne PROPSY309 - emnerapport 2014 Høst Emneansvarlig: Hege Høivik Bye, Institutt for samfunnspsykologi Bakgrunn Emnet ble undervist første gang våren 2014 og består av fire hoveddeler 1) Teori og praktiske

Detaljer

PROPSY309 Sosialpsykologi Emnerapport 2017 Vår

PROPSY309 Sosialpsykologi Emnerapport 2017 Vår PROPSY309 Sosialpsykologi Emnerapport 2017 Vår Emneansvarlig: Ådne Thomassen, Institutt for Samfunnspsykologi Bakgrunn Emnet ble undervist første gang våren 2014 og består av fire hovedtema: 1. Teori og

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Matematikk 2 for trinn, videreutdanning

Kompetanse for kvalitet: Matematikk 2 for trinn, videreutdanning Les mer om personvern ved Nord universitet og bruk av informasjonskapsler på dette nettstedet. Studieplan Kompetanse for kvalitet: Matematikk 2 for 1.-7. trinn, videreutdanning Beskrivelse av studiet Studiet

Detaljer

Utfyllende regler for realfagstudiene ved NTNU

Utfyllende regler for realfagstudiene ved NTNU Utfyllende regler for realfagstudiene ved NTNU Utfyllende regler til Forskrift om studier ved NTNU for realfagstudier av 15.08.2017 erstatter utfyllende regler gjeldende fra 01.08.15. Utfyllende regler

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Programmering for trinn

Kompetanse for kvalitet: Programmering for trinn Studentsider Studieplan Kompetanse for kvalitet: Programmering for 5.- 10. trinn Beskrivelse av studiet Studiet er nettbasert og består av to emner; Programmering del 1: Introduksjon til programmering

Detaljer

Reglement for eksamener ved UNIS

Reglement for eksamener ved UNIS Reglement for eksamener ved UNIS Vedtatt i UNIS styre 14.02.13. med endringer vedtatt i UNIS styre 11.09.14. 1. Terminologi Arbeidskrav Deleksamen Undervisningsaktiviteter som f.eks. øvelser / rapporter

Detaljer

Veiledningspedagogikk 1

Veiledningspedagogikk 1 Les mer om personvern ved Nord universitet og bruk av informasjonskapsler på dette nettstedet. Studieplan Veiledningspedagogikk 1 Beskrivelse av studiet Veiledningspedagogikk 1 er et tverrfaglig emne som

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning (studiet kan inngå som del av master i førskolepedagogikk) Deltid 30 sp 2014-2015 Navn Nynorsk navn Engelsk

Detaljer

Dekan og fakultetsdirektør fremmet følgende reviderte innstilling til vedtak:

Dekan og fakultetsdirektør fremmet følgende reviderte innstilling til vedtak: Styre: Fakultetsstyret ved Det juridiske fakultet Møtedato: 30.04.2019 Journalnummer: 2019/1541 Sted: Møterom 546 Tid: 12.15-16:00 Oppmøte Andre Styresak S 23/19 S 24/19 PROTOKOLL Faste representanter

Detaljer