VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON"

Transkript

1 VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON Nye studenter høsten 2014: Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon Bachelorstudiet i regnskap og revisjon Årsstudiet i økonomi og ledelse Fakultet for samfunnsfag Institutt for økonomi og administrasjon

2 INFORMASJONSKANALER er Høgskolen i Oslo og Akershus sin hjemmeside. Det er viktig at du går inn på sidene allerede nå, og gjør deg godt kjent med oppbyggingen for å finne frem til nødvendig informasjon. Velg Studier og kurs og her finner du en rekke nyttige lenker. Det er spesielt viktig at du gjør deg kjent med nettsiden for Eksamen og nettsiden for Lov og regelverk. Fra siden Studier og kurs velger du lenke under menyen Studienivå og Studiesteder for å komme inn på ditt studiums nettside. Velg bachelorstudier eller årsstudier, og derifra går du videre til ditt studium. Høgskolen bruker lærestøttesystemet Fronter, og administrativ informasjon formidles primært via Fronter eller via studentmailen. Det er viktig at du jevnlig sjekker disse. Studenter som har studieadministrative spørsmål må henvende seg til studieadministrasjonen, og ikke til den enkelte foreleser (f.eks. spørsmål om eksamen, fritak, klage, bytte av emne/studium, permisjon, studieprogresjon o.l.). STUDIEPROGRESJON/STUDIERETT Se Forskrift om studier og eksamen, kapittel 4. Disse paragrafene regulerer studieretten. Studenter som blir tatt opp til heltidsutdanninger forutsettes å være heltidsstudenter og følge normal studieprogresjon. Dersom en er forsinket med studiene, kan man normalt få innvilget ett års utvidet studierett i forhold til normert tid. Vær spesielt oppmerksom på at studenter som mister studieretten fordi de har brukt tre forsøk ved eksamen, ikke har avlagt eksamen i løpet av det siste året eller har overskredet tiden de har til rådighet, må vente tre år for å kunne søke nytt opptak til studiet. For å begynne i 2. studieår kan studenten etter ny/utsatt eksamen i juli/ august maksimalt mangle ett emne fra 1. år. Tilsvarende kan man maksimalt mangle to emner fra 1. og 2. år for å begynne i 3. år. Man kan ikke mangle Videregående finansregnskap og regnskapsteori når man skal starte i 3. år ved revisorstudiet. Hvis man ikke kvalifiserer for å fortsette i henholdsvis 2. eller 3. år, kan man be om at plassen blir reservert til neste studieår, jf reglene om at man har inntil ett år ekstra til rådighet for å fullføre studiet. Studenter som avventer sensur fra ny/utsatt eksamen før de vet om de er kvalifisert, får følge undervisningen allerede fra studiestart om høsten. De vil imidlertid bli strøket fra ordinære klasser dersom sensuren viser at de ikke 2

3 fyller kravene. Hvis de ikke er kvalifisert for å starte i henholdsvis 2. eller 3. studieår, får de heller ikke ta eksamen i enkeltemner på dette årstrinnet. For studenter som får plassen reservert, er det en forutsetning at studenten innen studiestart neste studieår tilfredsstiller kravet. Så lenge en har studierett ved studiet, betaler en ikke eksamensvederlag for ny/utsatt eksamen, forbedring av karakterer eller andre enkelteksamener. FULLFØRINGSSTUDENT Studenter som kun skal ta enkeltemner, enten fordi de skal ta opp emner for å kvalifisere for å fortsette i 2. eller 3. år eller fordi de har fullført studiet uten å bestå, kan kontakte Anya Krest (4. etasje) og be om å bli registrert som såkalt fullføringsstudent. Det vil da bli lagt ut betalingsinformasjon på studentweb til de som ikke allerede har fått det. Husk også å be om tilgang til rom i Fronter. PERMISJON Studenter har anledning til å søke permisjon fra studiet, jf 4-6 i Forskrift om studier og eksamen. Av praktiske årsaker (bl.a. med hensyn til oppflyttingsreglene til 2. og 3. år) gis det ikke permisjon for kun ett semester. Dersom du ønsker å ta eksamen i permisjonstiden, må du kontakte studieadministrasjonen. Hvilke eksamener du får ta, vil avhenge av grunnlaget for din permisjon. Se også høgskolens nettside med informasjon du bør merke deg i forbindelse med permisjon. Det skal søkes permisjon i forkant av perioden det er aktuelt med permisjon for, så fremt ikke sykehusopphold eller annet har forhindret studenten fra dette. I motsatt fall kan en risikere ikke å få permisjon og at eksamener en ikke møter på, blir registrert som eksamensforsøk. PROGRAMPLAN Det er viktig at nye studenter setter seg grundig inn i programplanen og gjeldende emneplaner. Fra tid til annen gjøres det endringer i programplanen. Dette kan medføre problemer for studenter som har hatt permisjon eller har måttet stå over et år, dersom klassen en skal inn i følger en ny plan. Det kan for eksempel være at emner er utgått, har endret omfang eller at emner har byttet semester. Som hovedregel må studenter fullføre studiet etter den planen som gjelder for det 3

4 kullet de gjenopptar studiet med, så fremt dette er praktisk mulig. I andre tilfeller vil det bli laget rimelige overgangsordninger. Vi vil anbefale de som får permisjon eller må stå over et år, om å kontrollere programplanen som gjelder for kullet man skal starte i etter endt permisjon, og å ta kontakt med administrasjonen for å høre om eventuelle endringer vil få betydning når en skal gjenoppta studiene. Ta kontakt så snart planene for det aktuelle kullet foreligger, for å få vite hvordan du ev kan forholde deg for å unngå forsinkelser. Studenter som starter etter én plan, og fullfører studiet etter at det er foretatt endringer i denne, må selv påse at de tilfredsstiller kravene for å få tildelt graden, jf kravene i programplanen. Ved f.eks. bachelorstudiet i økonomi og administrasjon må man etter fullført studium i tillegg til å ha oppnådd totalt 180 studiepoeng, tilfredsstille kravene om et visst antall studiepoeng innenfor bestemte fagområder, jf programplanen. Pass på at det ikke blir overlapp mellom emner tatt etter gammel og ny plan, sånn at du «mister» studiepoeng. I tillegg må du påse at du har tatt alle enkeltemner som inngår i studiet. Tidligere studenter som skal gjenoppta studiene, må ta kontakt med administrasjonen for å få opplyst om eksamener avlagt etter gammel plan kan gi fritak for emner etter ny plan. ARBEIDSKRAV I flere av emnene er det obligatoriske arbeidskrav (for eksempel prøver, innleveringer med mer) som må være godkjent for å få ta eksamen i emner. Studenten må passe på å gjøre seg kjent med slike krav i de gjeldende emneplanene, og at han/hun får nærmere informasjon av foreleser, bl.a. om dato/innleveringsfrist. Det kan ha blitt innført nye arbeidskrav etter at en opprinnelig skulle tatt emnet. Hvis en tidligere har fått godkjent gjeldende arbeidskrav vil dette normalt være gyldig også de to påfølgende studieår. Dersom du ikke får tatt eksamen innenfor denne perioden, må du regne med at det samme arbeidskravet må oppfylles på nytt. Undersøk dette med administrasjonen, slik at du ikke blir avvist på eksamen. Merk: I enkelte emner er prosjektarbeid godkjent som hjelpemiddel ved eksamen, og i slike tilfeller må alle levere nytt prosjektarbeid og få dette godkjent for å kunne besvare eksamensoppgaven. Hvis det er innført nye arbeidskrav har studenter som har rett til ny/utsatt eksamen, rett til å avlegge ny/utsatt eksamen etter den ordning som gjaldt ved foregående ordinære eksamen. Ved senere eksamener må alle studenter ha fått godkjent de nye arbeidskravene for å få tatt eksamen i emnet. 4

5 Manglende utført arbeidskrav vil medføre at en ikke gis anledning til å ta eksamen i emnet. En vil ikke ha rett til ny/utsatt eksamen, selv om en leverer innen ny/utsatt eksamen arrangeres. Studenten vil måtte vente til neste ordinære eksamen holdes. Ved bachelorstudiene regnes manglende levering av obligatorisk arbeidskrav uten legeattest, som ugyldig fravær og ett eksamensforsøk. Ved årsstudiet sier derimot forskriften at man kan melde seg av eksamener ettersom det ikke er progresjonsregler i studiet, og derfor betraktes manglende utført arbeidskrav som om studenten har meldt seg av eksamen. VALG AV STUDIERETNING/PROFIL Studentene i 1. år skal 1. mars velge om de vil fortsette ved bachelorstudiet i økonomi og administrasjon eller ved bachelorstudiet i revisjonsfag. Samtidig velges valgemner i 2. år for de som velger økonomi og administrasjon. Studentene i 2. år ved bachelorstudiet i økonomi og administrasjon skal 15. april velge profil i 3. år, samt profilemner. Det blir arrangert informasjonsmøter om våren og delt ut valgskjemaer. Dersom en senere melder seg opp til eksamen i andre emner enn de en har valgt, kommer disse på en egen karakterutskrift. Vitnemål utstedes først når de emnene man opprinnelig valgte er bestått. FRITAK I EMNER/OPPFLYTTING TIL 2. ELLER 3. STUDIEÅR Be om egen informasjon dersom du skal søke fritak/innpassing av tidligere utdanning. Søknadsskjema finner du på nettsiden. EKSAMEN Det er viktig at studentene gjør seg kjent med høgskolens nettside for informasjon om eksamen. Spesielt bør du merke deg Forskrift om studier og eksamen. Gjør deg også kjent med instituttets eksamensnettside, hvor du finner eksamensplaner og annen utdanningsspesifikk eksamensinformasjon. Når du er inne på høgskolens eksamensside (linken ovenfor), velger du Fakultet SAM 5

6 under Tilleggsinformasjon fra fakultetene. Deretter velger du link til Institutt for økonomi og administrasjon. Det er svært viktig at du jevnlig sjekker både eksamenssiden og Fronter, spesielt rundt eksamensperiodene. Ved semesterregistreringen melder man seg opp til alle ordinære eksamener, jf eksamensplanen, unntatt eventuelle emner men har fritak for eller emner man ikke tilfredsstiller fagkrav for å ta. Obligatoriske emner ligger inne i utdanningsplanen, mens valgemnene må studentene selv legge til i henhold til innlevert valgskjema. Etter at semesterregistreringen er fullført, må man sjekke at man er vurderingsmeldt til alle emner ved å gå inn på Innsyn. Meld fra om eventuelle feil. Man må gi beskjed til høgskolen dersom man slutter ved studiet, slik at man ikke blir stående oppmeldt til eksamener. En kan ikke velge å utsette eksamener til senere semestre, og en har heller ikke lov til å melde seg opp til eksamen på høyere nivå enn det årstrinnet en er registrert som student på. Dersom studenten skal ta opp eksamen fra lavere årstrinn, må man være forberedt på at det kan bli eksamenskollisjoner med emner på det årstrinnet man går på. I så fall får man kun tatt den ene eksamenen. Så snart eksamensplanen er kunngjort, må studenten sjekke planen og gi beskjed dersom han/hun har meldt seg opp til to eksamener på samme dag. Dette er studentens eget ansvar. Kollisjoner gir normalt ikke rett til ny/utsatt eksamen. For eksamener utover ordinær eksamensplan (ny/utsatt eksamen, andre enkeltfag, forbedring av karakter osv), må studenten selv melde seg opp innen gjeldende frister (via studentweb). Vær ute i god tid. Oppmeldinger etter fristen blir ikke blir godkjent! I god tid før eksamen må studentene sjekke på studentweb at de er oppmeldt til de riktige eksamener. Feil må meldes til administrasjonen omgående. Det presiseres at oppmeldingene forutsetter at eventuelle arbeidskrav/ fagkrav er oppfylt før eksamen. Like før hver eksamen kontrollerer vi at oppmeldte studenter fyller kravene. De som ikke fyller kravet vil bli slettet før eksamensdagen. Tilsvarende gjelder for studenter som ev har meldt seg opp til eksamener på høyere årstrinn enn en er registrert. I enkelte tilfelle kan det rent teknisk være mulig å få meldt seg opp til eksamener på høyere årstrinn, men oppmeldingen er likevel ikke godkjent og blir slettet før eksamensdagen. Det er progresjonsreglene i programplanen som gjelder. 6

7 Studenter som blir syke under eksamen og må avbryte, må sørge for å få gitt beskjed til eksamensvakten og få signert trekkliste før de forlater lokalet. I motsatt fall blir det som en har levert, sendt til sensur og regnet som ett eksamensforsøk. En kan ikke - etter å ha forlatt eksamenslokalet gi beskjed til skolen om at det ikke skal sendes til sensur. Hvis en har avbrutt eksamen på grunn av sykdom, må det også leveres/sendes legeattest innen gjeldende frist for at det skal bli godkjent som gyldig fravær og ikke regnes som forsøk. Blank besvarelse regnes som trekk og man har da brukt ett eksamensforsøk. Det må fremgå at studenten har gjort et forsøk på å besvare oppgaven for at det anses som en besvarelse og kan sendes sensorene til bedømming. Studentene er forpliktet til å sette seg inn i Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo og Akershus og til øvrig informasjon som blir gitt i forbindelse med eksamen. KLAGE PÅ KARAKTER Når det gjelder klage på karakter vises det til 7-3 i forskrift om studier og eksamen, samt til informasjon om klagebehandling som du finner på høgskolens eksamensnettside. Ved mappevurdering kan man normalt kun klage på endelig karakter på mappen. Dersom mappen inneholder deler som er av en slik art at bedømmelse ikke kan etterprøves, vil det normalt ikke være klagemulighet på mappen. Hvis det er oppgitt konkret hvor mange prosent den enkelte del i mappen skal utgjøre, og det blir gitt karakter for hver gjennomført del, kan det klages på de delkarakterer som kan etterprøves. Klagefrist gjelder i så fall i forhold til kunngjøring av sensur på den aktuelle delen. Tilsvarende vil gjelde i emner der vurderingen består av for eksempel mappe og skriftlig skoleeksamen. Klagefristen på henholdsvis mappe og skriftlig skoleeksamen vil løpe i forhold til når sensur ble kunngjort på den enkelte del. Man kan ikke klage på samlet karakter i emner dersom fristen for å klage på én av delene er utløpt. Hvis det kun gis en samlet karakter på mappe og skriftlig eksamen, gjelder klagefristen på kunngjøringsdato for samlet karakter. Studenter som klager på karakter, må være forberedt på at klagebehandlingen kan ta tid. Av faglige hensyn sendes alle klagene i emnet samlet til klagesensorene når frist for å klage i emnet er utløpt for alle studenter. Dersom man har fått F, bør man derfor melde seg opp til ny/utsatt eksamen innen fristen, og ikke vente til svar på klagen foreligger. 7

8 Det er også viktig å merke seg at man kan få dårligere karakter etter klagebehandlingen. Studenter som klager på bestått karakter, kan stryke. Hvis så skjer, vil man få anledning til å melde seg opp til ny/utsatt eksamen selv om oppmeldingsfristen er utløpt - så fremt svar på klagen foreligger i såpass god tid før eksamen at dette lar seg ordne rent praktisk. I motsatt fall må man vente til neste ordinære eksamen i emnet arrangeres. Dersom studenten har klaget på en F, og svar på klagen foreligger før ny/utsatt eksamen, vil studenten bli varslet og oppmeldingen bli trukket dersom klagebehandlingen skulle ha resultert i bestått karakter. VITNEMÅL OG KARAKTERUTSKRIFT Studenter ved bachelorstudiene får vitnemål så snart studiet er bestått. Man kan ikke be om utsettelse med vitnemålet fordi man ønsker å forbedre karakterer som man vil ha med på vitnemålet. Studenter som ikke fullfører til normert tid, bør selv be om vitnemål/ karakterutskrift så snart de oppfyller kravet for å unngå forsinkelse. Studenter som er innvilget fritak i enkeltemner, vil ikke få overført karakterer fra andre skoler på vårt vitnemål. Høgskolens forskrift om studier og eksamen har bestemmelser for hvilke kriterier som må være oppfylt for å kunne tildeles en bachelorgrad. Blant annet må man ha bestått et selvstendig arbeid på minst 15 studiepoeng. Videre kreves det at minimum 60 studiepoeng av studiet må være avlagt ved Høgskolen i Oslo og Akershus for at vi skal kunne tildele en bachelorgrad. For studenter som allerede har en annen bachelorgrad fra Høgskolen i Oslo og Akershus, må det minimum tas 60 nye studiepoeng for at vi kan utstede en bachelorgrad i økonomi og administrasjon/revisjon. Studenter som har fått fritak eller har fått innpasset tidligere utdanning, må påse at de tilfredsstiller kravene i forskriften. 26. august

ARBEIDET MED MASTEROPPGAVEN

ARBEIDET MED MASTEROPPGAVEN ARBEIDET MED MASTEROPPGAVEN Masteroppgaven er et selvstendig arbeid normert til 30 studiepoeng/ett semester. Oppgaven er et avgrenset forskningsprosjekt som bygger på emnene studentene har gjennomgått

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 14/13 Eksamensforskrift ved UiS - revisjon ephortesak: 2013/675 Saksansvarlig: Kristofer Rossmann Henrichsen, utdanningsdirektør Møtedag: 07.03.2013 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo INNHOLD KAPITTEL I. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1-1 FORSKRIFTENS VIRKEOMRÅDE... 2 1-2 DEFINISJONER... 2 KAPITTEL II. OPPTAK... 3 2-1 OPPTAKSRAMME... 3

Detaljer

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo Hjemmel: Fastsatt av styret ved Kunsthøgskolen i Oslo 22. februar 2011 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høgskoler (universitets-

Detaljer

Kap. 1. Generelle bestemmelser

Kap. 1. Generelle bestemmelser FORSKRIFT OM STUDIER OG EKSAMEN VED HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG Fastsatt av styret for Høgskolen i Sør-Trøndelag 19. juni 2008, med hjemmel i lov 2005-04-01 nr. 15: Lov om universiteter og høyskoler (uhl)

Detaljer

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark Fastsatt av styret for Høgskolen i Hedmark i møte 16.06.10 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15, 3-9 nr. 7. 1 Virkeområde.

Detaljer

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark.

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark. Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark. Fastsatt av styret for Høgskolen i Hedmark i møte 12. juni 2008 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15, 3-9 nr. 7. 1 Virkeområde.

Detaljer

UTKAST Forskrift om studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

UTKAST Forskrift om studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Sak 2015/10807 UTKAST Forskrift om studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Fastsatt av Styret ved NTNU. med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 3-9

Detaljer

FORSKRIFT OM EKSAMEN OG SLUTTVURDERING VED SAMISK HØGSKOLE

FORSKRIFT OM EKSAMEN OG SLUTTVURDERING VED SAMISK HØGSKOLE FORSKRIFT OM EKSAMEN OG SLUTTVURDERING VED SAMISK HØGSKOLE Endelig godkjenning ved Samisk høgskolestyre vedtak 15.06.2011 S-sak 29/11 Innhold 1 Virkeområde... 2 2 Definisjoner... 2 3 Fag-/studieplaner

Detaljer

Notat. Innledning. Nye emner

Notat. Innledning. Nye emner Notat Dato: 13.02.2012 Saksnr./arkivnr.: saksnr Til: Kikk her og skriv inn mottaker. Saksbehandler: Elin Kristin Hansen 67235000, postmottak@hioa.no ENDRINGSNOTAT PROGRAMPLANER 2012/2013: BACHELORSTUDIET

Detaljer

FORSKRIFT OM STUDIER VED NTNU MED UTFYLLENDE REGLER FOR DET HISTORISK- FILOSOFISKE FAKULTET

FORSKRIFT OM STUDIER VED NTNU MED UTFYLLENDE REGLER FOR DET HISTORISK- FILOSOFISKE FAKULTET FORSKRIFT OM STUDIER VED NTNU MED UTFYLLENDE REGLER FOR DET HISTORISK- FILOSOFISKE FAKULTET Utfyllende regler for Det historisk-filosofiske fakultet fastsatt av Fakultetsstyret 07.10.2003 med hjemmel i

Detaljer

Studieplan for Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon

Studieplan for Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon Studieplan for Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon INNLEDNING... 4 Hvem gjelder studieplanen/kursbeskrivelsene for... 4 Opptakskrav... 4 Mål... 4 Innhold... 5 1. Bachelor i økonomi og administrasjon...

Detaljer

8. LOV OG FORSKRIFTER

8. LOV OG FORSKRIFTER SIDE 255 Utdrag av Lov om universiteter og høgskoler av 1.4.2005 er inntatt sist i kapitlet. NTNUs Opptaksforskrift av 7.12.2005 er intatt i sin helhet. NTNUS Forskrift om studier av 7.12.05 er også inntatt

Detaljer

Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder

Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder Høringsutkast - forslag til endringer våren 2011 Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder Hjemmel: Fastsatt av styret for Universitetet i Agder 22. juni 2005 med hjemmel i lov 1. april

Detaljer

Skolereglement for. Fagskolen i Kristiansand. Innhold 1 GENERELLE BESTEMMELSER 2 2 OPPTAK 3 3 INNPASSING OG FRITAK 4 4 EKSAMEN 5 5 KLAGEBEHANDLING 8

Skolereglement for. Fagskolen i Kristiansand. Innhold 1 GENERELLE BESTEMMELSER 2 2 OPPTAK 3 3 INNPASSING OG FRITAK 4 4 EKSAMEN 5 5 KLAGEBEHANDLING 8 Skolereglement for Fagskolen i Kristiansand Fastsatt med hjemmel i Fagskoleloven av 20.06.2003 for å tilfredsstille kravene i lov om fagskoleutdanning, forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

Detaljer

Studiereglement for Forkurs til ingeniørutdanning ved Universitetet i Stavanger

Studiereglement for Forkurs til ingeniørutdanning ved Universitetet i Stavanger Studiereglementet for Forkurs til ingeniørutdanning er et internt eksamensreglement for studenter på Forkurs til ingeniørutdanning ved UiS. Ordinær eksamensforskrift ved UiS omhandler ikke disse studentene,

Detaljer

YTRE NAMDAL FAGSKOLE Reglement

YTRE NAMDAL FAGSKOLE Reglement Innhold 1 Generelle bestemmelser... 3 1.1 Studentenes ansvar... 3 1.2 Skolens ansvar... 3 1.3 Fravær fra obligatorisk undervisning... 4 1.4 Fravær fra praksis... 4 1.4.1 Fravær fra obligatoriske kurs...

Detaljer

MØTEINNKALLING - Fellesstyret

MØTEINNKALLING - Fellesstyret 1 MØTEINNKALLING - Fellesstyret Møtedato: Onsdag 23.10.2013 Dokumentdato: 18.10.13 Saksbehandler: Direktørene Saksnummer: HiBu 12/1740 og HiVe 2012/996 SAK 58/13 INNKALLING TIL MØTE I FELLESSTYRET HØGSKOLEN

Detaljer

Studieplan for bachelor i økonomi og administrasjon 1

Studieplan for bachelor i økonomi og administrasjon 1 Studieplan for bachelor i økonomi og administrasjon 1 Studieplan for Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon STUDIEPLAN FOR BACHELORSTUDIET I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON... 2 Innledning...3 Mål...4 Innhold...5

Detaljer

Bachelorstudium i økonomi og administrasjon

Bachelorstudium i økonomi og administrasjon 29. januar 2014 Programplan Bachelorstudium i økonomi og administrasjon Bachelor Programme in Business Administration and Economics 180 studiepoeng Heltid Godkjent av Studieutvalget SAM Dato 11. mars 2013

Detaljer

UTFYLLENDE REGLER TIL FORSKRIFT OM STUDIER OG EKSAMEN VED POLITIHØGSKOLEN

UTFYLLENDE REGLER TIL FORSKRIFT OM STUDIER OG EKSAMEN VED POLITIHØGSKOLEN UTFYLLENDE REGLER TIL FORSKRIFT OM STUDIER OG EKSAMEN VED POLITIHØGSKOLEN Politihøgskolens styre kan i henhold til 41 i Forskrift om studier og eksamen ved Politihøgskolen FOR-2011-05-31-697, 2011-08-01

Detaljer

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høyskolen for Ledelse og Teologi

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høyskolen for Ledelse og Teologi Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høyskolen for Ledelse og Teologi Hjemmel: Fastsatt av styret for Høyskolen for Ledelse og Teologi 09. september 2013 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om

Detaljer

Nr. 17 2005 Side 2659 2924 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 17 2005 Side 2659 2924 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 17 2005 Side 2659 2924 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 17 2005 Utgitt 30. januar 2006 Dette er siste hefte i 2005-årgangen. Innhold Side Forskrifter 2005 Mai 30. Eksamensforskrift

Detaljer

Bachelorstudium i økonomi og administrasjon

Bachelorstudium i økonomi og administrasjon 30. september 2014 Programplan Bachelorstudium i økonomi og administrasjon Bachelor Programme in Business Administration and Economics 180 studiepoeng Heltid Godkjent av studieutvalget ved fakultet for

Detaljer

Sikre at studentene får gjennomgang av sin eksamensbesvarelse dersom de ber om det.

Sikre at studentene får gjennomgang av sin eksamensbesvarelse dersom de ber om det. Fakultet for naturvitenskap og teknologi Prosedyre for eksamensarbeid Godkjent av: Prodekan for utdanning Inger Johanne Lurås Revidert av: Dato: 24.8.2012 Revisjonsnr. 1.1 Begrunnelse for karakterfastsetting

Detaljer

Kapittel 2 Grader 2.1 Høgskolekandidat 2.2 Candidata/candidatus medicinae veterinariae (cand.med.vet.)

Kapittel 2 Grader 2.1 Høgskolekandidat 2.2 Candidata/candidatus medicinae veterinariae (cand.med.vet.) Forskrift om opptak, studium og eksamen ved Norges veterinærhøgskole Fastsatt av styret for Norges veterinærhøgskole 15. juni 2006 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler.

Detaljer

FORSKRIFT OM GRADEN SIVILINGENIØR VED NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET

FORSKRIFT OM GRADEN SIVILINGENIØR VED NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET 19 FORSKRIFT OM EKSAMEN VED NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Fastsatt av Kollegiet 19.juni 1997, med hjemmel i lov av 12. mai 1995 nr 22 om universiteter og høgskoler (universitetsloven)

Detaljer

Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen.

Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. Eksamensreglement Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. 1. Definisjoner 1.1 Eksamensvakt Person som er til stede i eksamenslokalet

Detaljer

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Gjøvik. Fremlagt for høgskolestyret 15.12.2014

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Gjøvik. Fremlagt for høgskolestyret 15.12.2014 Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Gjøvik Fremlagt for høgskolestyret 15.12.2014 1. Allmenne regler 1. Virkeområde 1.1. Forskriften gjelder grunnutdanning, videreutdanning, mastergradsutdanning

Detaljer

Kapittel 1 Skolens struktur og organer... 6 1.1 Skolens eierstruktur... 6. 1.2 Skolens visjon, verdier og mål... 6. 1.2.1 Skolens visjon...

Kapittel 1 Skolens struktur og organer... 6 1.1 Skolens eierstruktur... 6. 1.2 Skolens visjon, verdier og mål... 6. 1.2.1 Skolens visjon... Reglement Kapittel 1 - Skolens struktur og organer Kapittel 2 - Skolens og studentens ansvar og rettigheter Kapittel 3 - Regler knyttet til oppstart, avmelding og avbrudd Kapittel 4 - Evaluering og kvalitetssikring

Detaljer