MAL FOR EMNEBESKRIVELSE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MAL FOR EMNEBESKRIVELSE"

Transkript

1 MAL FOR EMNEBESKRIVELSE Merk, alle punktene må fylles ut. Dersom det ikke er relevant for det aktuelle emnet skriv «ikke aktuelt». For hvert punkt er det angitt hvor informasjonen eventuelt skal legges ut på nettsiden. Henvend deg direkte til studenten, bruk du-form. Les veiledning for redigering og publisering av emnesiden på nettet før du skriver emnebeskrivelsen. 1. Emnets navn og emnekode ( Kommer øverst på nettsiden) Emnet skal ha et dekkende navn; på bokmål, nynorsk og /eller engelsk, ev. annet språk etter behov. Husk at alle emner med norsk navn skal ha engelsk oversettelse i tillegg. Emnekode i FS viser nivå for emnet og faglig tilknytning. Fakultetet kan bistå med h jelp til å finne emnekode. 2. Fakta om emnet (Disse feltene kommer i boksen øverst til høyre på nettsiden) Studiepoeng Nivå Undervisningssemester Eksamenssemester Undervisningsspråk Pris Finansiering av emnet (Punktet kommer ikke på nettsiden) Beskrivelse Angi antall studiepoeng for emnet. Angi nivå for emnet, dvs. om det er bachelor, master, PPU, EVU. Dersom emnet har en fast årlig syklus skal det oppgis om emnet går både høst og vår eller kun ett av semestrene. Oppgi også om emnet går over mer enn ett semester. Dersom emnet har en fast årlig syklus skal det oppgis om eksamen går både høst og vår eller kun ett av semestrene. Dersom emnet går over flere semestre (og det er flere eksamensdeler) skal det oppgis hvilket semester de ulike eksamensdelene skal gjennomføres. Oppgi om undervisningen går på norsk eller et annet språk. Bør sees i sammenheng med eksamensspråket. Oppgi hvis det er kursavgift på emnet eller hvis man må regne med spesielle kostnader i tilknytning til ekskursjoner. Beløp må legges på emnesiden. Oppgi om emnet har ordinær finansiering gjennom KD (med merknad dersom det ikke skal betales semesteravgift). 1

2 3. Mål og innhold Beskrivelse Kort om emnet Hva lærer du? 4. Opptak og adgangsregulering Beskrivelse Fritekstfelt hvor du gir en kort og konkret beskrivelse av det faglige innholdet i emnet: Hva handler dette emnet om? Ta også med praksis som inngår i emnet. Beskrivelsen skal sees i sammenheng med punktet «Hva lærer du». Henvend deg direkte til studenten, bruk du-form. Fritekstfelt hvor du beskriver hva studentene skal lære på emnet, så konkret og direkte som mulig. Det skal fremgå hvilket læringsutbytte studenten skal tilegne seg. Inneholder tre punkter (jfr Kvalifikasjonsrammeverket): «Etter fullført emne skal du ha tilegnet deg: Kunnskaper Ferdigheter Generell kompetanse» Henvend deg direkte til studenten, bruk du-form. Om adgang til undervisning og eksamen i emnet er forbeholdt et visst studieprogram og dets studenter Eller: Om emnet ikke tilhører bare ett studieprogram ved UiO (Legges ut i fritekstfeltet «opptak og adgangsregulering» på nettsiden) Rangering av søkere til emnet (Legges ut i feltet «opptak og adgangsregulering» på nettsiden) Kapasitet på emnet (Legges ut i feltet «opptak og adgangsregulering» på nettsiden) Ev målgruppe (Legges ut i feltet «opptak og adgangsregulering» på nettsiden) Her finnes det fellestekster på nett. Bruk disse såfremt de stemmer for dette emnet. Angi om man må være student på et bestemt studieprogram for å kunne delta på undervisning og eksamen i emnet, og hvilket studieprogram dette er. Eller: Angi om det er mulig å delta på undervisning og/eller eksamen i emnet uten å være student på et bestemt studieprogram. Oppgi om det er mulig eller ikke å ta emnet som privatist eller enkeltemnestudent. Angi om noen søkerkategorier blir prioritert til emnet ved emneopptak, og angi evt. gjeldende rangeringsregler for undervisningsopptak Angi ca. antall plasser til undervisning, både minimum og maksimumstall. Angi målgruppe for emnet når dette inngår i en av følgende typer studieprogram: Videreutdanningsprogram innen lavere grad Videreutdanningsprogram innen høyere grad Utvekslingsprogram (for innreisende) Program tilhørende samarbeidsavtale med annen institusjon i inn- eller utland, med og uten fellesgrad For øvrige emner: Ikke aktuelt 2

3 5. Forkunnskaper Beskrivelse Obligatoriske forkunnskaper Anbefalte forkunnskaper Angi om emnet krever formelle for kunnskaper og hvilke disse er, i form av: Bestått eksamen i annet emne Obligatorisk arbeid/gjennomført aktivitet på forhånd Hvorvidt emnet bygger faglig på annet emne uten at det er et formelt «faglig krav» om dette, jf. over. Evt andre aktuelle forkunnskaper. 6. Overlappende emner Beskrivelse Angi om emnet overlapper med andre emner og angi reduksjon i antall studiepoeng (gjelder både eksisterende og nedlagte emner). 7. Undervisning Beskrivelse Undervisning og læringsformer Hvordan undervisningen er lagt opp for å fremme kandidatens læring. Kan f.eks inkludere: Studentaktive metoder Fleksible læringsformer og bruk av IKT Praksis Hvordan veiledning er lagt opp Obligatoriske forhold i undervisningen Undervisningssted Organisering av emnet Adgang til undervisning Eventuelle rammer for pensum (dvs ca sideantall) Eventuelle krav til obligatorisk frammøte (inkludert eventuelt obligatorisk frammøte første undervisningsdag) og /eller obligatoriske undervisningsaktiviteter. Dersom det er begrenset varighet på godkjente obligatoriske aktiviteter, oppgi hvor lenge de er gyldige. Angi undervisningssted, om det er UiO eller annet sted. Legg inn informasjon dersom studiet er: Kveldsstudium, nettstudium, desentralisert studium osv. Skriv hvem som har tilgang til undervisningsaktivitetene på emnet. Eksempel: "Undervisning som gis i form av forelesninger er åpen for alle. Seminargruppene er forbeholdt studenter med opptak på bachelorprogrammet i XX, eventuelt med opptak til enkeltemne dersom det er ledig kapasitet." eller "Undervisningen er lukket og forbeholdt studenter på masterprogrammet i XX". 3

4 Eventuelle utgifter i forbindelse med undervisning (legges ut under Undervisning) Informer dersom studentene f.eks må påregne reiseutgifter i forbindelse med praksis, eller andre kostnader knyttet til undervisning. 8. Eksamen Beskrivelse Her finnes det fellestekster på nett. Bruk disse Eksamens-/vurderingsformer såfremt de stemmer for dette emnet. Vurderingsformene i emnet (både underveisvurdering og avsluttende vurdering). Eksamens- og vurderingsformer skal være tilpasset den undervisning og veiledning som er gitt, og skal være egnet for de mål som er satt for emnet. Dersom emnet har flere eksamensdeler, skal alle deler fremgå tydelig. Rekkefølgen på dette skal være følgende: Obligatoriske komponenter Eksamen/Eksamensdeler Faglige krav for å kunne avlegge eksamen Sensurordning Sensurering Hjelpemidler NB! Dersom emnet går over flere semestre må det komme tydelig frem hvilket semester de ulike obligatoriske komponentene og eksamensdelene avlegges. Hva som må være fullført/bestått for å kunne avlegge eksamen, herunder: Obligatorisk arbeid/gjennomført aktivitet. Bestått eksamen i annet emne Dersom emnet har flere eksamensdeler, angi om en eller flere av eksamensdelene må være bestått for å få ta øvrige eksamensdeler. Bruk av sensor i form av antallet bedømmersensorer og ev bruk av ekstern bedømmersensor. Ved flere eksamensdeler, oppgi hvordan de ulike eksamensdelene er vektet i forhold til hverandre. Ved bruk av muntlig eksamen skal det framkomme hvorvidt resultatet på denne er en selvstendig karakter. Ved justerende muntlig skal det framkomme om muntlig eksamen kan føre til stryk for hele emnet eller kun justere karakter fra annen del av eksamen. Indiker hvor mye karakteren kan justeres. Eventuelle hjelpemiddel til eksamen sammen med informasjon om hvordan hjelpemidlene kontrolleres. 4

5 Eksamensspråk Oppgi også hvis det ikke er tillatt med hjelpemidler til eksamen («ingen hjelpemidler tillatt»). Oppgi om eksamensoppgaver gis på norsk, engelsk eller et annet språk, og oppgi hvilket språk som skal eller kan benyttes i eksamensbesvarelser. Bruk fellestekst dersom denne passer. Bør sees i sammenheng med undervisningsspråket. Karakterskala Adgang til utsatt eller ny eksamen Trekk fra eksamen Tilrettelagt eksamen Begrunnelse og klage Dersom det er adgang til å søke om å få eksamensoppgaven på et annet språk (norsk eller engelsk), informer om søknadsprosess. Det samme gjelder dersom det er anledning til å søke om å besvare eksamen på andre språk (norsk eller engelsk). Hvilket av de to gjeldende karaktersystemer A-F og Bestått /Ikke bestått som benyttes. Bestemmelser mht. utsatt eksamen, ny eksamen, antall forsøk til eksamen. Hvis vurderingen i emnet består av flere deler, opplys om hva som må tas om igjen ved gyldig forfall/stryk/ønske om forbedring/annullering pga. fusk. Må studenten ta opp alle deler, eller kun noen deler? Fellestekst legg evt til egen tekst dersom det er noe spesielt med emnet. Fellestekst Fellestekst 9. Evaluering av emnet Beskrivelse Evalueringsordning knyttet til emnet (Legges ut i feltet «evaluering av emnet» på nettsiden) Angi hvilke evalueringer som gjennomføres underveis og periodisk, inklusive: Rapport til tilsynssensor Studentevalueringer Ordning for tilsynssensor (Legges ut i feltet «evaluering av emnet» på nettsiden) Gjennomførte evalueringer skal legges ut på nett under dette punktet. Beskrive ordning for bruk av tilsynssensor for emnet. 10. Struktur Beskrivelse Emnegruppe som emnet skal eller kan inngå i (Legges ut på emnegruppesiden på nett) Studieprogram som emnet skal inngå i (For registrering i FS) En eller flere emnegrupper som emnet skaleller kan inngå i, dvs. som obligatorisk eller valgfri del. Angi hvilket studieprogram emnet primært er tilknyttet. 5

6 Ev overgangsordning for emnet (legges inn under punktet det er relevant for på nett) Angi også hvilke andre programmer som evt. har tilgang til emnet. Eventuell overgangsordning for emnet eller henvisning til egen emnebeskrivelse for overgangsordning. Vedtak mht fastsettelse og endring av emneplan Fastsettelse av emneplan Endring av emneplan Dato: Saksnr: Vedtaksorgan: Fra semester: Dato: Saksnr: Vedtaksorgan: Fra semester: 6

VEILEDER TIL UTFYLLING AV MAL FOR STUDIE- OG EMNEPLANER VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD (HBV)

VEILEDER TIL UTFYLLING AV MAL FOR STUDIE- OG EMNEPLANER VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD (HBV) VEILEDER TIL UTFYLLING AV MAL FOR STUDIE- OG EMNEPLANER VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD (HBV) Studieplan benyttes som betegnelse for en plan med nærmere beskrivelse av innhold og organisering av studieprogrammer.

Detaljer

Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for. Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret

Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for. Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret Mal for ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret 1 Innhold i rammeplan Rammeplan er en

Detaljer

Kap. 1. Generelle bestemmelser

Kap. 1. Generelle bestemmelser FORSKRIFT OM STUDIER OG EKSAMEN VED HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG Fastsatt av styret for Høgskolen i Sør-Trøndelag 19. juni 2008, med hjemmel i lov 2005-04-01 nr. 15: Lov om universiteter og høyskoler (uhl)

Detaljer

UTKAST Forskrift om studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

UTKAST Forskrift om studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Sak 2015/10807 UTKAST Forskrift om studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Fastsatt av Styret ved NTNU. med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 3-9

Detaljer

Veileder til utarbeidelse av fag- og studieplaner ved Høgskolen i Hedmark

Veileder til utarbeidelse av fag- og studieplaner ved Høgskolen i Hedmark Veileder til utarbeidelse av fag- og studieplaner ved Høgskolen i Hedmark Høgskolens studieplaner bygges opp etter NOKUTs Forskrift om standarder og kriterier for akkreditering av studier og kriterier

Detaljer

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Gjøvik. Fremlagt for høgskolestyret 15.12.2014

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Gjøvik. Fremlagt for høgskolestyret 15.12.2014 Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Gjøvik Fremlagt for høgskolestyret 15.12.2014 1. Allmenne regler 1. Virkeområde 1.1. Forskriften gjelder grunnutdanning, videreutdanning, mastergradsutdanning

Detaljer

REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET. vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet 08.09.03

REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET. vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet 08.09.03 REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet 08.09.03 1: Allment om gradene Det teologiske Menighetsfakultet tildeler gradene bachelor,

Detaljer

Kapittel 2 Grader 2.1 Høgskolekandidat 2.2 Candidata/candidatus medicinae veterinariae (cand.med.vet.)

Kapittel 2 Grader 2.1 Høgskolekandidat 2.2 Candidata/candidatus medicinae veterinariae (cand.med.vet.) Forskrift om opptak, studium og eksamen ved Norges veterinærhøgskole Fastsatt av styret for Norges veterinærhøgskole 15. juni 2006 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler.

Detaljer

Nr. 17 2005 Side 2659 2924 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 17 2005 Side 2659 2924 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 17 2005 Side 2659 2924 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 17 2005 Utgitt 30. januar 2006 Dette er siste hefte i 2005-årgangen. Innhold Side Forskrifter 2005 Mai 30. Eksamensforskrift

Detaljer

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV FS SV 04/14 SØKNAD OM UTREDNINGSTILLATELSE FOR MASTER I REGNSKAP OG REVISJON ephortesak: 13/3534 Saksansvarlig: Einar Marnburg Møtedag: 14.1.2014 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka

Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka Høgskolen i Molde April 2012 Studiesjefens kontor 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Prosess for godkjenning av studieplaner/fagplaner...

Detaljer

på bachelor- og masternivå

på bachelor- og masternivå Side 1 av 12 Forskrift om opptak, studier og eksamen på bachelor- og masternivå ved Høyskolen Campus Kristiania Fastsatt av Høyskolekollegiet 12.10.05 og revidert og vedtatt i styret 08.08.12 1 Side 2

Detaljer

Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder

Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder Høringsutkast - forslag til endringer våren 2011 Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder Hjemmel: Fastsatt av styret for Universitetet i Agder 22. juni 2005 med hjemmel i lov 1. april

Detaljer

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo INNHOLD KAPITTEL I. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1-1 FORSKRIFTENS VIRKEOMRÅDE... 2 1-2 DEFINISJONER... 2 KAPITTEL II. OPPTAK... 3 2-1 OPPTAKSRAMME... 3

Detaljer

6 - Vitnemålsadministrasjon

6 - Vitnemålsadministrasjon 6 - Vitnemålsadministrasjon Vitnemål i M-STAS Med vitnemål i M-STAS menes det dokumentet som utstedes når et studieprogram er fullført dette er en definisjon som er videre enn KUF sin definisjon. Således

Detaljer

Det sentrale forskningsutvalget

Det sentrale forskningsutvalget Møteinnkalling Det sentrale forskningsutvalget Utvalg: Møtested: Hotel Norge, Lillesand Dato: 11.06.2014 Tidspunkt: 09:00 Innkallingen er sendt til: Dag Gjerløw Aasland Ingunn F. Breistein (for Ernst Håkon

Detaljer

GENERELL STUDIEINFORMASJON

GENERELL STUDIEINFORMASJON SIDE 9 Det skjer stadig endringer som påvirker studiehverdagen din, og det er du som har ansvar for å holde deg oppdatert. Viktig informasjon blir lagt ut på nettsidene. Beskjeder kan også bli sendt til

Detaljer

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark Fastsatt av styret for Høgskolen i Hedmark i møte 16.06.10 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15, 3-9 nr. 7. 1 Virkeområde.

Detaljer

REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO. Bestemmelser i gitt i lovverk eller rammeplaner er overordnet dette reglementet.

REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO. Bestemmelser i gitt i lovverk eller rammeplaner er overordnet dette reglementet. REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO Fastsatt av styret for Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) 10. februar 2004. Revidert ved vedtak av direktøren for KHiO av 29.01.08. 1 VIRKEOMRÅDE

Detaljer

FORSKRIFT OM OPPTAK OG STUDIER VED UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) med utfyllende bestemmelser

FORSKRIFT OM OPPTAK OG STUDIER VED UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) med utfyllende bestemmelser FORSKRIFT OM OPPTAK OG STUDIER VED UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) med utfyllende bestemmelser Fastsatt av styret ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) 01.06.2012 med hjemmel

Detaljer

FS kurs 2 Studieelementer Versjon: 22.01.2013

FS kurs 2 Studieelementer Versjon: 22.01.2013 FS kurs 2 Studieelementer Versjon: 22.01.2013 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Emner... 4 2.1 Emne samlebilde... 4 2.1 Endring av sentrale emneopplysninger... 13 2.3 Kopiering av infotekster... 15 2.4 Emnelogg...

Detaljer

FORSKRIFT OM STUDIER VED UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP med utfyllende bestemmelser

FORSKRIFT OM STUDIER VED UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP med utfyllende bestemmelser FORSKRIFT OM STUDIER VED UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP med utfyllende bestemmelser Fastsatt av styret ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) 15. juni 2006 med hjemmel i lov 1. april

Detaljer

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark.

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark. Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark. Fastsatt av styret for Høgskolen i Hedmark i møte 12. juni 2008 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15, 3-9 nr. 7. 1 Virkeområde.

Detaljer

KVALITETSKATALOG Vedtekter, forskrifter, retningslinjer, reglement, instrukser og planer ved HLT

KVALITETSKATALOG Vedtekter, forskrifter, retningslinjer, reglement, instrukser og planer ved HLT Versjon 14.11 Ansvarshavende: Rektor KVALITETSKATALOG Vedtekter, forskrifter, retningslinjer, reglement, instrukser og planer ved HLT Innholdsfortegnelse: Vedtekter for Høyskolen for Ledelse og Teologi

Detaljer

MØTEINNKALLING - Fellesstyret

MØTEINNKALLING - Fellesstyret 1 MØTEINNKALLING - Fellesstyret Møtedato: Onsdag 23.10.2013 Dokumentdato: 18.10.13 Saksbehandler: Direktørene Saksnummer: HiBu 12/1740 og HiVe 2012/996 SAK 58/13 INNKALLING TIL MØTE I FELLESSTYRET HØGSKOLEN

Detaljer

GENERELT FOR STUDIEPROGRAMMENE I REALFAG

GENERELT FOR STUDIEPROGRAMMENE I REALFAG GENERELT FOR STUDIEPROGRAMMENE I REALFAG Innenfor realfagene ved NTNU gis det tilbud om norskspråklige studieprogram innen disse områdene: Bachelor i realfag (normert studietid tre år) Master i realfag

Detaljer

Eksamensreglement ved Høyskolen for Ledelse og Teologi 2010/2011

Eksamensreglement ved Høyskolen for Ledelse og Teologi 2010/2011 Eksamensreglement ved Høyskolen for Ledelse og Teologi 2010/2011 Kapittel 2 Eksamensreglement 2.1 Eksamen og eksamensformer: Med eksamen menes prøving av studentenes kunnskaper og ferdigheter i de tilfeller

Detaljer

Veiledning i utfylling av studieplaner/fagplaner og fagbeskrivelser. Studieåret 2009-2010

Veiledning i utfylling av studieplaner/fagplaner og fagbeskrivelser. Studieåret 2009-2010 Veiledning i utfylling av studieplaner/fagplaner og fagbeskrivelser Studieåret 2009-2010 Vedtatt av studieutvalget 04.02.2009 Side 2 www.hials.no Inholdsfortegnelse Side 1 Hensikt 4 2 Sentrale definisjoner

Detaljer

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser Hjemmel: Fastsatt av fellesstyret

Detaljer