REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET. vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET. vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet 08.09.03"

Transkript

1 REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet : Allment om gradene Det teologiske Menighetsfakultet tildeler gradene bachelor, master og cand. theol. Reglementet gjelder for alle gradene ved Menighetsfakultetet. Gradene skal være sammensatt slik det går fram av : Definisjoner studiepoeng emne emnegruppe fag / fagområde faglig spesialisering studieplan Mål på arbeidsomfang i studiet: 60 studiepoeng tilsvarer ett års studium på full tid. Minste enhet som gir uttelling i studiepoeng. Et emne er minimum 5 studiepoeng og maksimalt på 30 studiepoeng. Samling av emner fra ett eller flere fag / fagområder som gjennom en studieplan er definert til å utgjøre en samlet enhet. Samling av emner som er beslektet og som er samlet under én felles fagbetegnelse. Emner ut over grunnivået i et fagområde som hører faglig sammen med, eller som kan utfylle emner på grunnnivå. En beskrivelse av emnegrupper som inngår i eller utgjør et studieprogram. Studieplanen gjør greie for hvordan emnene er bygd opp, og hvordan emnene faglig hører sammen. utdanningsplan Se 5 grad Utdanning med et bestemt omfang og en bestemt sammensetning og som gir rett til å bruke en bestemt tittel. Tittelen dokumenteres i et vitnemål.

2 studieprogram eksamen/vurdering Et tilrettelagt studium som leder fram til en grad / del av en grad eller en anbefalt emnegruppe, og som har en egen og samlet studieplan. Formell prøving 3: Studieplan Styret vedtar studieplan for studieprogram og emnegrupper. Fagrådene utarbeider forslag til studieplan for studieprogram og emnegrupper. Studieplanen skal danne grunnlaget for oppbyggingen av gradene. Studieplanen skal fastsette: Studieprogrammets / emnegruppens mål, omfang og innhold og organisering. Eventuelle forkunnskapskrav eller anbefalte forkunnskaper for studieprogrammet eller emnegruppen. Hvilke emner som det kan undervises og avlegges eksamen i. Faglig beskrivelse av emnene som inngår i studieprogrammet eller emnegruppen. Hvilke grupper av emner som oppfyller kravet til spesialisering. Eventuelle krav til rekkefølge for emnene i studieprogrammet. Eventuelle særlige vilkår for å gå opp til eksamen, slik som obligatoriske skriftlige arbeider, faglige ekskursjoner, feltkurs eller andre teoretiske og praktiske øvinger. Eksamensordning, prøve- og vurderingsform. Andre bestemmelser av betydning for gjennomføringen og kvalitetssikringen av studiet. Emnene som inngår i gradene, skal være på minimum 5 studiepoeng og maksimalt på 30 studiepoeng. Emnene skal normalt bygges opp etter en modulstørrelse på 5, 10 eller 15 studiepoeng. Emnenummerering: Alle emner skal ha egen kode, som består av bokstaver og tall. Bokstavene gjenspeiler som regel fagtilknytningen til emnet, eller emnets navn. Tallkoden består normalt av tre siffer. Første tall i tallkoden viser nivået på emnet: 1(100-emner) er begynneremner. 2(200-emner) angir en fordypning eller spesialisering, mens 5(500-emner) og 6(600-emner) angir en høgre grad av

3 fordypning eller spesialisering. 100-emner kan normalt bare inngå i bachelorgraden. Unntatt fra dette er språkemner, som kan inngå i mastergraden når de fungerer som faglig spesialisering. 200-emner kan inngå i bachelor- eller mastergraden og 600 emner kan normalt bare inngå i mastergraden. Nærmere bestemmelser, herunder om bruk av emner på profesjonsstudiet i teologi (inklusive bachelorgrad i teologi) og mastergrad av fem års varighet, samt bruk av emner på dr. grads-nivå for enkelte mastergradsprogrammer og profesjonsstudiet i teologi, fastsettes i studieplanene. 4: Eksamen/vurdering I hvert emne skal studentenes kunnskaper og ferdigheter prøves. Dette kan skje i form av avsluttende prøve (eksamen), vurderinger underveis, eller på annen måte i henhold til studieplanen. Det kan unntaksvis fastsettes at enkeltemner ikke skal ha slik vurdering. Det skal da kreves at studenten har deltatt i undervisningen, etter nærmere bestemmelse i studieplanen. Framgangsmåten ved fastsetting av karakter, herunder innbyrdes vekting av delprøver m.v., reguleres i studieplanen. Ved fastsetting av karakterer til de ulike emnene som inngår i mastergraden, skal det selvstendige arbeidet (masteroppgaven) likevel alltid gis særskilt karakter. Karakterene fastsettes enten som bokstavkarakterer fra A-F, der A er beste ståkarakter og E dårligste, mens F er strykkarakter, eller som Bestått/Ikke bestått. Bokstavkarakterene tilsvarer tallverdier, slik: A=5; B=4; C=3;D=2;E=1. Tallverdiene brukes ved utregning av hovedkarakter og ved rangering av søkerne til høgre grads studium m.v. Dersom det i studieplanen er fastsatt at studentene skal delta i obligatoriske kurs, obligatorisk praksis eller lignende, vil studenten bare ha rett til vurdering dersom disse kravene er overholdt. 5: Utdanningsplan Hver student som blir tatt opp til studier av 60 studiepoengs omfang eller mer, skal ha en utdanningsplan for sitt studium, jf likevel reglene i 9 nedenfor. Utdanningsplanen skal angi partenes viktigste rettigheter og plikter. Den skal være satt opp slik at studenten skal kunne gjennomføre det planlagte studiet fram til en grad på normert tid, som heltids- eller deltidsstudent. Studentens rett til oppfølging og tilrettelegging underveis i utdanningen er betinget av at studentens forpliktelser etter utdanningsplanen blir overholdt. Dersom vedkommende ikke har utdanningsplan, har han eller hun bare rett til å følge undervisning som er åpen for alle. Vedkommende har heller ikke rett til å delta i vurderingsordninger underveis, og har ikke krav på veiledning fra faglærer.

4 6: Adgang til eksamen Den som oppfyller opptakskravene og andre krav for å gå opp til eksamen i vedkommende emne, har rett til å avlegge slik prøve. Styret vedtar utfyllende regler. 7: Reduksjon i studiepoeng Studenter som avlegger eksamen i emner som faglig dekker hverandre helt eller delvis, får redusert sin samlete studiepoengsum for de aktuelle emnene. Vedkommende fagråd gjør vedtak om slik reduksjon. 8: Bachelorgrad For å oppnå bachelorgraden må studenten ha avlagt eksamener som til sammen utgjør minst 180 studiepoeng. For å få bachelorgraden utstedt fra Det teologiske Menighetsfakultetet, er det et vilkår at minst 60 av de avlagte studiepoengene som danner grunnlag for graden, er avlagt ved Menighetsfakultetet. I de 180 studiepoengene inngår examen philosophicum og examen facultatum, hver på 10 studiepoeng.* I de 180 studiepoengene skal det inngå en emnegruppe og en spesialisering på til sammen minst 80 studiepoeng. Hva som er spesialisering, er definert i de enkelte studieplanene. * Gjelder ikke kateketer med godkjent kateketutdannelse 9: Mastergrad For grunnutdanninger skal utdanningsplan fastsettes innen utgangen av første semester, jf. 5 og "Reglement om opptak, studier og eksamen ved Det teologiske Menighetsfakultet". For mastergradsstudier som ikke er grunnutdanning skal det i løpet av første semester inngås en mastergradskontrakt, med nærmere regler om studentens retter og plikter, så som retten til veiledning og andre ytelser, herunder om hvor lenge studentene har rett til å motta slik veiledning/ytelser. 9a Disiplinbasert mastergrad av to års varighet (120 studiepoeng) For å bli tatt opp til et disiplinbasert masterstudium må studenten ha oppnådd bachelorgrad eller tilsvarende, og

5 oppfylle andre faglige krav som måtte være fastsatt i studieplanen for det aktuelle masterstudiet Som del av opptaksgrunnlaget eller et utvidet opptaksgrunnlag kreves eksamen i en emnegruppe og en spesialisering på til sammen minst 80 studiepoeng. For å få mastergraden utstedt fra Menighetsfakultetet, må normalt avhandlingen med metodelære pluss et visst antall studiepoeng (20 studiepoeng ved stor avhandling og 40 studiepoeng ved liten avhandling) som danner grunnlag for graden, være avlagt ved fakultetet. I det disiplinbaserte mastergradsstudiet inngår et selvstendig vitenskapelig arbeid (masteroppgave), utarbeidet under veiledning, på normalt 60 studiepoeng, minimum 30 poeng. t. 9b Erfaringsbasert mastergrad av ett og et halvt års varighet (90 studiepoeng) For å bli tatt opp til et erfaringsbasert masterstudium må studenten ha ett av følgende fullførte utdanningsløp: - bachelorgrad - cand.mag.-grad - annen grad eller utdanningsløp av minimum 3 års omfang - annen utdanning som er vurdert som jevngod med en av de ovennevnte. I tillegg kreves minst 2 års relevant yrkespraksis. Fakultetet vurderer hva som er relevant yrkespraksis. Nærmere regler, herunder omfang av det selvstendige arbeidet fastsettes i studieplanen eller i utfyllende regler etter 14 For å få mastergraden utstedt fra Menighetsfakultetet, må normalt avhandlingen med metodelære pluss 30 studiepoeng som danner grunnlag for graden, være avlagt ved fakultetet. 9c Mastergrad av fem års varighet (300 studiepoeng) Mastergraden oppnås på grunnlag av studier av 300 studiepoengs (5 års) omfang, inkludert examen philosophicum og examen facultatum. Det selvstendige arbeidet skal ha et omfang tilsvarende studiepoeng i denne graden. Det er obligatorisk med veiledning av det selvstendige arbeidet. Nærmere regler gis i studieplan eller i utfyllende regler etter 14. Det kan gjøres unntak fra kravet om examen philosophicum og evt examen facultatum for studenter med bachelorgrad eller tilsvarende grad fra norsk eller

6 utenlandsk utdanningsinstitusjon hvor det ikke er krav om examen philosophicum og evt examen facultatum, når graden i sin helhet inngår i den 5-årige mastergraden. For opptak til studiet gjelder 'Forskrift om opptakskrav til grunnutdanningar ved universitet og høgskolar' fastsatt av departementet, samt ' Reglement om opptak, studier og eksamen ved Det teologiske Menighetsfakultet' 10: Cand. theol. graden Graden cand. theol. oppnås på bakgrunn av fastsatt studieprogram for profesjonsstudiet i teologi. Examen philosophicum og examen facultatum skal inngå i grunnlaget for graden. Det kan gjøres unntak fra kravet om examen philosophicum og examen facultatum for studenter med bachelorgrad eller tilsvarende grad fra norsk eller utenlandsk utdanningsinstitusjon hvor det ikke er krav om examen philosophicum og/eller examen facultatum, når graden i sin helhet inngår i cand. theol. graden. For opptak til studiet gjelder 'Forskrift om opptakskrav til grunnutdanningar ved universitet og høgskolar' fastsatt av departementet, samt ' Reglement om opptak, studier og eksamen ved Det teologiske Menighetsfakultet' For å få cand. theol graden utstedet fra Menighetsfakultetet må emner på 90 studiepoeng som danner grunnlag for graden være avlagt ved fakultetet 11: Vitnemål og tilleggsbetegnelser for grader For oppnådd grad utstedes vitnemål. Ved oppnådd bachelorgrad utstedes normalt vitnemål med tilleggsbetegnelse som angir på hvilket studieområde kandidaten har sin faglige spesialisering. Bachelorgraden ved Menighetsfakultetet kan ha følgende tilleggsbetegnelser: Bachelor i teologi benyttes for studier med 160 studiepoeng innen fagområdene teologi og kristendomskunnskap/krl. De teologiske fagene må minimum inneholde 20 studiepoeng hebraisk, 20 studiepoeng gresk og 10 poeng med praktisk teologiske emner. Bachelor i kultur- og samfunnsfag benyttes for studier med faglig tyngde innen kultur og samfunnsfag, dvs innen fagområdene teologi og kristendomskunnskap/krl, innen historisk-filosofiske samfunnsvitenskapelige, pedagogiske -, medisinske og juridiske fag. Kandidater som oppfyller betingelsene i 8, men som ikke har en fagkombinasjonen som kvalifiserer til en av de to tilleggsbestemmelsene får utstedt vitnemål uten tilleggsbetegnelse.

7 For oppnådd mastergrad dokumenteres studiets faglig innhold på vitnemålet som "master i <det studieprogrammet hun/han er opptatt til>". Vitnemålet vil normalt også angi studieretning. Et eget vitnemålstillegg gir en nærmere beskrivelse av kandidatens utdanning og av høgre norsk utdanningssystem. 12: Fritak og innpassinger Fritak for eksamen eller prøve gis når det godtgjøres at tilsvarende eksamen eller prøve er avlagt ved statlig universitet eller høyskole, eller ved privat høyskole når eksamen er godkjent etter 9, eller gitt i medhold av institusjonsakkreditering i 10a og 10b. 13: Nedlegging av emner m.v. Når et emne opphører som følge av endring i studieplanen, skal det normalt avholdes eksamen i emnet i fire påfølgende semestre etter siste ordinære eksamen, selv om det ikke gis undervisning i emnet. Eksamenen er åpen for studenter som har vært oppmeldt til emnet mens det ennå var del av studieplanen. Ved andre endringer i studieplanen beskrives overgangsordninger i studieplanen for å hindre at studentene blir unødig forsinket i studiet eller hvis fakultetet finner det nødvendig av andre årsaker. Fagrådene vedtar overgangsordning. 14 Utfyllende regler Styret kan vedta utfyllende regler. 15 Iverksetting og overgangsordninger mellom gammel og ny gradsstruktur Studenter som eller senere oppfyller kravene til bachelorgraden, tildeles denne. Det er ikke anledning til å bli tildelt både bachelorgrad og cand.mag.-grad. Studenter som ved starten av høstsemesteret 2003 har avlagt universitets- og høgskoleeksamener på minst 60 vekttall uten å oppfylle kravene til bachelorgrad, gis anledning til å fullføre studiet som cand.mag. innen Fra og med oppheves cand.mag.-graden. Hovedfagsstudenter som innen har avlagt alle skriftlige eksamener utenom hovedfagsoppgaven og eventuell tilhørende muntlig prøve eller etter faste regler har fått dispensasjon fra dette, gis anledning til å fullføre hovedfagsstudiet innen Med virkning fra oppheves de nåværende høgre gradene. For andre studenter på høgre grads nivå gjelder reglene for mastergraden.

Nr. 1 2006 Side 1 122 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 1 2006 Side 1 122 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 1 2006 Side 1 122 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 1 Utgitt 15. februar 2006 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2006 Jan. 2005 Des. 6. Lov nr.

Detaljer

på bachelor- og masternivå

på bachelor- og masternivå Side 1 av 12 Forskrift om opptak, studier og eksamen på bachelor- og masternivå ved Høyskolen Campus Kristiania Fastsatt av Høyskolekollegiet 12.10.05 og revidert og vedtatt i styret 08.08.12 1 Side 2

Detaljer

Nr. 2 2014 Side 143 304 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 2 2014 Side 143 304 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 2 2014 Side 143 304 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 2 Utgitt 9. april 2014 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2014 Feb. 14. Deleg. av myndighet

Detaljer

Nr. 17 2005 Side 2659 2924 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 17 2005 Side 2659 2924 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 17 2005 Side 2659 2924 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 17 2005 Utgitt 30. januar 2006 Dette er siste hefte i 2005-årgangen. Innhold Side Forskrifter 2005 Mai 30. Eksamensforskrift

Detaljer

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Gjøvik. Fremlagt for høgskolestyret 15.12.2014

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Gjøvik. Fremlagt for høgskolestyret 15.12.2014 Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Gjøvik Fremlagt for høgskolestyret 15.12.2014 1. Allmenne regler 1. Virkeområde 1.1. Forskriften gjelder grunnutdanning, videreutdanning, mastergradsutdanning

Detaljer

Kap. 1. Generelle bestemmelser

Kap. 1. Generelle bestemmelser FORSKRIFT OM STUDIER OG EKSAMEN VED HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG Fastsatt av styret for Høgskolen i Sør-Trøndelag 19. juni 2008, med hjemmel i lov 2005-04-01 nr. 15: Lov om universiteter og høyskoler (uhl)

Detaljer

Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder

Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder Høringsutkast - forslag til endringer våren 2011 Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder Hjemmel: Fastsatt av styret for Universitetet i Agder 22. juni 2005 med hjemmel i lov 1. april

Detaljer

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo INNHOLD KAPITTEL I. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1-1 FORSKRIFTENS VIRKEOMRÅDE... 2 1-2 DEFINISJONER... 2 KAPITTEL II. OPPTAK... 3 2-1 OPPTAKSRAMME... 3

Detaljer

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark.

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark. Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark. Fastsatt av styret for Høgskolen i Hedmark i møte 12. juni 2008 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15, 3-9 nr. 7. 1 Virkeområde.

Detaljer

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark Fastsatt av styret for Høgskolen i Hedmark i møte 16.06.10 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15, 3-9 nr. 7. 1 Virkeområde.

Detaljer

Nr. 11 2012 Side 1853 1987 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 11 2012 Side 1853 1987 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 11 2012 Side 1853 1987 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 11 2012 Utgitt 29. januar 2013 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2012 Sept. 21. Lov

Detaljer

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD med utfyllende bestemmelser Fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 1. desember 2005 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 3-2

Detaljer

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser Hjemmel: Fastsatt av fellesstyret

Detaljer

MØTEINNKALLING - Fellesstyret

MØTEINNKALLING - Fellesstyret 1 MØTEINNKALLING - Fellesstyret Møtedato: Onsdag 23.10.2013 Dokumentdato: 18.10.13 Saksbehandler: Direktørene Saksnummer: HiBu 12/1740 og HiVe 2012/996 SAK 58/13 INNKALLING TIL MØTE I FELLESSTYRET HØGSKOLEN

Detaljer

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD. med utfyllende bestemmelser for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD. med utfyllende bestemmelser for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD med utfyllende bestemmelser for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

FORSKRIFT OM EKSAMEN OG SLUTTVURDERING VED SAMISK HØGSKOLE

FORSKRIFT OM EKSAMEN OG SLUTTVURDERING VED SAMISK HØGSKOLE FORSKRIFT OM EKSAMEN OG SLUTTVURDERING VED SAMISK HØGSKOLE Endelig godkjenning ved Samisk høgskolestyre vedtak 15.06.2011 S-sak 29/11 Innhold 1 Virkeområde... 2 2 Definisjoner... 2 3 Fag-/studieplaner

Detaljer

Nr. 13 2003 Side 2045 2197 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 13 2003 Side 2045 2197 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 13 2003 Side 2045 2197 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 13 Utgitt 13. oktober 2003 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2003 Aug. 29. Lov nr. 87

Detaljer

FORSKRIFT OM OPPTAK OG STUDIER VED UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) med utfyllende bestemmelser

FORSKRIFT OM OPPTAK OG STUDIER VED UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) med utfyllende bestemmelser FORSKRIFT OM OPPTAK OG STUDIER VED UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) med utfyllende bestemmelser Fastsatt av styret ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) 01.06.2012 med hjemmel

Detaljer

Nr. 8 2008 Side 1229 1377 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 8 2008 Side 1229 1377 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 8 2008 Side 1229 1377 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 8 Utgitt 13. august 2008 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2008 Juni 30. Deleg. av myndighet

Detaljer

Kapittel 2 Grader 2.1 Høgskolekandidat 2.2 Candidata/candidatus medicinae veterinariae (cand.med.vet.)

Kapittel 2 Grader 2.1 Høgskolekandidat 2.2 Candidata/candidatus medicinae veterinariae (cand.med.vet.) Forskrift om opptak, studium og eksamen ved Norges veterinærhøgskole Fastsatt av styret for Norges veterinærhøgskole 15. juni 2006 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler.

Detaljer

REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO. Bestemmelser i gitt i lovverk eller rammeplaner er overordnet dette reglementet.

REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO. Bestemmelser i gitt i lovverk eller rammeplaner er overordnet dette reglementet. REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO Fastsatt av styret for Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) 10. februar 2004. Revidert ved vedtak av direktøren for KHiO av 29.01.08. 1 VIRKEOMRÅDE

Detaljer

Graden Cand.theol. med tilhørende studieprogram

Graden Cand.theol. med tilhørende studieprogram Graden Cand.theol. med tilhørende studieprogram Studenter som oppnår graden cand.theol. er kvalifisert for prestetjeneste i Den norske kirke. Graden gir også (sammen med evt. andre kvalifikasjoner) grunnlag

Detaljer

Nr. 2 2008 Side 291 442 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 2 2008 Side 291 442 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 2 2008 Side 291 442 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 2 Utgitt 12. mars 2008 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2008 Feb. 7. Deleg. av myndighet

Detaljer

Eksamensreglement ved Høyskolen for Ledelse og Teologi 2010/2011

Eksamensreglement ved Høyskolen for Ledelse og Teologi 2010/2011 Eksamensreglement ved Høyskolen for Ledelse og Teologi 2010/2011 Kapittel 2 Eksamensreglement 2.1 Eksamen og eksamensformer: Med eksamen menes prøving av studentenes kunnskaper og ferdigheter i de tilfeller

Detaljer

GENERELT FOR STUDIEPROGRAMMENE I REALFAG

GENERELT FOR STUDIEPROGRAMMENE I REALFAG GENERELT FOR STUDIEPROGRAMMENE I REALFAG Innenfor realfagene ved NTNU gis det tilbud om norskspråklige studieprogram innen disse områdene: Bachelor i realfag (normert studietid tre år) Master i realfag

Detaljer

VEILEDER TIL UTFYLLING AV MAL FOR STUDIE- OG EMNEPLANER VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD (HBV)

VEILEDER TIL UTFYLLING AV MAL FOR STUDIE- OG EMNEPLANER VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD (HBV) VEILEDER TIL UTFYLLING AV MAL FOR STUDIE- OG EMNEPLANER VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD (HBV) Studieplan benyttes som betegnelse for en plan med nærmere beskrivelse av innhold og organisering av studieprogrammer.

Detaljer

UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR TEKNOLOGISTUDIET/SIVILINGENIØRSTUDIET

UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR TEKNOLOGISTUDIET/SIVILINGENIØRSTUDIET 1 UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR TEKNOLOGISTUDIET/SIVILINGENIØRSTUDIET Fastsatt av Utdanningsutvalget 23.03.2006 med hjemmel i Forskrift om studier ved NTNU av 07.12.2005 45. Endringer vedtatt

Detaljer

Nr. 8 2009 Side 1273 1459 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 8 2009 Side 1273 1459 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 8 2009 Side 1273 1459 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 8 Utgitt 12. august 2009 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2009 Juni 19. Delvis ikrafts.

Detaljer

Nr. 8 2011 Side 1111 1222 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 8 2011 Side 1111 1222 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 8 2011 Side 1111 1222 NORSK LOVTDEND Avd. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 8 Utgitt 26. september 2011 nnhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2011 Aug. 26. Lov nr. 40 om

Detaljer

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høyskolen for Ledelse og Teologi

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høyskolen for Ledelse og Teologi Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høyskolen for Ledelse og Teologi Hjemmel: Fastsatt av styret for Høyskolen for Ledelse og Teologi 09. september 2013 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om

Detaljer