SAK 26/13: Referat fra møtet i studieutvalget ved Fakultet for samfunnsfag, 11. mars 2013.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAK 26/13: Referat fra møtet i studieutvalget ved Fakultet for samfunnsfag, 11. mars 2013."

Transkript

1 SAK 26/13: Referat fra møtet i studieutvalget ved Fakultet for samfunnsfag, 11. mars Til stede: Aase Hjelde, Elin Kristin Hansen, Gunnar Engelsåstrø, Siri B. Søberg, Ellen Hjortsæter, Inger- Lise Stjernholm Fehn, Kjersti Berggraf Jacobsen, Lars-Kristian Stensrud og Per Arne Olsen. Fra studieadministrasjonen: Ken Henry Hyttemoen og Ann Sofie Winther. Referent: Unn Målfrid H. Rolandsen. Forfall: Gunnar Jahren og vara Heidi Woll. SAK 09/13: Godkjenning av referat fra møtet 28. januar 2013 Godkjent uten merknader. Diskusjonssak SAK 10/13: Beskrivelse av arbeidskrav: fortolkning av kapittel 5-10 i Retningslinjer for etablering av nye studier og utarbeiding av planer for studier ved HiOA. 1 Saken dreier seg om hvor nøyaktig arbeidskrav skal beskrives i programplanene ved fakultet for samfunnsfag. Studieutvalget ønsker fortolkning av kravene som stilles i Retningslinjer for etablering av nye studier og utarbeiding av planer for studier ved HiOA som gir instituttene større fleksibilitet i beskrivelsen av arbeidskrav der det er nødvendig. I diskusjonen vektla utvalgets medlemmer at beskrivelsen av arbeidskrav må være så fleksibel at den kan gjelde selv ved bytte av fagansvarlig. Samtidig skal vi ivareta forutsigbarheten for studentene. Utvalget diskuterte hvorvidt det er nødvendig å beskrive arbeidskravenes formål eksplisitt når vi har læringsutbyttebeskrivelser. Det bør kunne forutsettes at det er en direkte sammenheng mellom arbeidskrav og læringsutbytte. Flere av utvalgets medlemmer mente at hensikten med arbeidskravene likevel bør gjøres tydelig i programplanene, slik retningslinjene også krever. Det ble videre understreket at programplanen bør inneholde informasjon om forventet arbeidsinnsats i studiet. En oppmykning av kravene til beskrivelse av arbeidskrav må ikke føre til at arbeidsmengden i det enkelte emnet blir usynlig. Kravene til beskrivelse av arbeidskrav opprettholdes, med det gis følgende muligheter til fleksibilitet: Formålet med arbeidskrav: Studieutvalget mener at det å beskrive formålet med arbeidskravene bidrar til å synliggjøre sammenhengen mellom arbeidsformer og læringsutbytte i programmet som helhet. Ved fakultet for samfunnsfag blir praksis som følger: o o det anbefales at formålet med hvert enkelt arbeidskrav beskrives formålet med arbeidskravene kan unntaksvis beskrives på overordnet nivå i programplanen Arbeidskravets omfang: Det er ikke alle arbeidskrav som enkelt lar seg beskrive i form av sideantall eller varighet, og dette vil heller ikke alltid være pedagogisk hensiktsmessig. Det er også slik at noen detaljer vedrørende arbeidskrav ikke er klarlagt på det tidspunktet programplanen legges fram for studieutvalget. Ved fakultet for samfunnsfag blir praksis som følger: o antall oppgaver eller innleveringer og omfanget på hver av disse skal være tydelig beskrevet i programplanen så langt det er mulig o i programplanen skal det oppgis anslagsvis hvor mange innleveringer eller oppgaver som utgjør arbeidskravene i det enkelte emne o studentene skal få informasjon om arbeidskravenes omfang, frister og andre nødvendige detaljer i Fronter og/eller via e-post ved semesterstart 1 1 / 8

2 o Slik beskrives av arbeidskrav med varierende omfang: «Emnet har 5 individuelle innleveringer. Oppgavenes omfang varierer med oppgavenes art. Faglærer informerer om innleveringsfrister ved studiestart.» Eksamensrett og konsekvenser av ikke godkjente arbeidskrav: Av hensyn til studentenes rettssikkerhet (tilgangen til å ta eksamen) anser fakultetet det som svært viktig at konsekvensene av ikke-godkjente arbeidskrav er tydelig beskrevet i emneplanene. Det samme gjelder vilkår for omarbeidelse av ikkegodkjente arbeidskrav. Fakultetet forutsetter at manglende arbeidskrav eller ikke-godkjente arbeidskrav leder til tap av eksamensrett i det enkelte emne, slik det framgår av Retningslinjenes kapittel Vedtakssaker: SAK 11/13 Godkjenning av programplan for Bachelorstudium i arkiv og dokumentbehandling. Studieutvalget ville vite om det kan det velges førsteårsemner fra andre studier inn i tredjeåret? Instituttleder informerte om at bachelorstudiet foreløpig ikke tilbyr et tilstrekkelig antall emner på tredje studieår og at studentene kan ta relevante emner ved andre bachelorstudier uavhengig av hvilket årstrinn de tilbys på. Det stilles imidlertid krav til forhåndsgodkjenning. - Emnene Digital arkivdanning 1 og 2: brukes arbeidskravene inn i mappen? Dersom det her er snakk om omarbeidede arbeidskrav som inngår i mappen, skal dette framgå tydelig av programplanen. - I flere emneplaner står det at arbeid utføres i gruppe på hhv. 5 og 3 studenter. Er det hensiktsmessig å angi antallet så eksakt? Det er ikke alltid klart hvor mange studenter som melder seg til et emne, og iblant er oppstår det problemer underveis i gruppearbeidet. Et omtrentlig antall er tilstrekkelig. Studieutvalget ved fakultet for samfunnsfag vedtar endringene i programplanen for Bachelorstudium i arkiv og dokumentbehandling med de kommentarene som fremkom i møtet. Programplanen vil gjelde fra og med høstsemesteret SAK 12/13 Godkjenning av programplan for Årsstudium i arkiv og dokumentbehandling - Her gjelder det samme som i sak 11/13 om antall deltakere i gruppearbeid. Et omtrentlig antall er tilstrekkelig. - Læringsutbyttebeskrivelsene må redigeres slik at de tilhører riktig studium. Studieutvalget ved fakultet for samfunnsfag vedtar endringene i programplanen for Årsstudium i arkiv og dokumentbehandling med de kommentarene som fremkom i møtet. Programplanen vil gjelde fra og med høstsemesteret / 8

3 SAK 13/13 Godkjenning av programplan for Arkivakademiet Studiet er nesten identisk med to eksisterende moduler i bachelorstudiet i arkiv og dokumentbehandling. Undervisningen gis separat men emnene i Arkivakademiet kan utgjøre grunnlag for innpasningsopptak til bachelorstudiet. Fakultetet forplikter seg til å videreføre studietilbudet i en periode, men på sikt vil de to studiene samkjøres. - Programplanen bør språkvaskes Studieutvalget ved fakultet for samfunnsfag vedtar programplan for Arkivakademiet med de kommentarene som fremkom i møtet. Programplanen vil gjelde fra og med høstsemesteret Videre saksgang: Etablering av eksternt finansierte studier på inntil 60 studiepoeng godkjennes av fakultetsstyret. Saken oversendes fakultetsstyret ved fakultet for samfunnsfag for endelig etablering. SAK 14/13 Godkjenning av programplan for Bachelorstudium i bibliotek- og informasjonsvitenskap På sikt planlegges endring i hele det treårige løpet, men nå legges det kun fram endringer for år 1. Instituttet melder at modellen for nytt løp er klar, men ikke selve programplanteksten. Det er viktig for søkere til studiet at de har informasjon om hele løpet før de skal søke. Studieutvalget anbefaler at det legges inn informasjon i programplanen om at studiet her er under omlegging - uten å gå i for stor detalj. - Emnet Litteratur og kulturformidling 1: Historiske perspektiv: Her er det uklart om arbeidskravet er individuelt eller i gruppe. Det mangler også beskrivelse av F i vurderingsuttrykket. - Manglende samsvar mellom tabell (side 6-7) og emneplan for tre av valgemnene i tredje studieår (gjelder Vurderings-/eksamensform). - Bruk av sensorer: Her er det intern sensur og 25 % av besvarelsene vurderes av en ekstern. I retningslinjene er det uklart hvorvidt det skal være 2 sensorer involvert i sensurering av hver besvarelse. - I retningslinjer for programplaner (kap.2) heter det at et emne «skal normalt ha et omfang på minimum 10 studiepoeng og være delelig med 5 dersom dette ikke strider imot forskrift om rammeplan». Hovedregelen er altså at emner skal være på 10 sp, men at det unntaksvis åpnes for mindre emner. Bachelor i bibliotek- og informasjonsvitenskap har to emner på 5 studiepoeng, i likhet med det flere av fakultetets øvrige studier. Studieutvalget ved fakultet for samfunnsfag vedtar endringene i programplanen for Bachelorstudium i bibliotek- og informasjonsvitenskap med de kommentarene som fremkom i møtet. Programplanen vil gjelde fra og med høstsemesteret / 8

4 SAK 15/13 Godkjenning av programplan for Årsstudium i bibliotek- og informasjonsvitenskap Se sak 14/13 for kommentarer som gjelder emner i begge studier. Studieutvalget ved fakultet for samfunnsfag vedtar endringene i programplanen for Årsstudium i bibliotek- og informasjonsvitenskap med de kommentarene som fremkom i møtet. Programplanen vil gjelde fra og med høstsemesteret SAK 16/13 Godkjenning av programplan for Masterstudium i bibliotek- og informasjonsvitenskap - På side 7 mangler emnet Litterær journalistikk i tabellen over valgfrie emner - Instituttet bør vurdere å gjengi emnet fra Litterær journalistikk fra master i journalistikk i denne programplanen Studieutvalget ser positivt det å bruke masteremner på tvers av studieprogrammene. Studieutvalget ved fakultet for samfunnsfag anbefaler etableringen av emnet Litterær journalistikk II og vedtar endringene i programplanen for Masterstudium i bibliotek- og informasjonsvitenskap med de kommentarene som fremkom i møtet. Programplanen vil gjelde fra og med høstsemesteret SAK 17/13 Godkjenning av programplan for Masterstudium i styring og ledelse læringsutbyttet på programnivå er ikke i tråd med kravene Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk stiller til studier på masternivå. Studieutvalget anmoder institutt for offentlig administrasjon og velferdsfag om å gjennomgå læringsutbyttebeskrivelsene i emneplanene på nytt for å sikre at også disse beskrivelsene er i tråd med kravene for masternivå (andre syklus). Studieutvalget ved fakultet for samfunnsfag vedtar endringene i programplanen for Masterstudium i styring og ledelse med de kommentarene som fremkom i møtet. Programplanen vil gjelde fra og med høstsemesteret SAK 18/13 Godkjenning av programplan for Bachelorstudium i administrasjon og ledelse Saken har sammenheng med nedleggelsen av velferdsfag. Fakultetsstyret ved fakultet for samfunnsfag vedtok 20. september 2012 at fagporteføljen fra velferdsfag skal videreføres i bachelor i administrasjon og ledelse og i sosialt arbeid (se også sak 19/13). - Det ble stilt spørsmål til ferdighetspunktet i læringsutbyttet for forkurset i matematikk. Kurset skal gi en oppfriskning av pensumet fra videregående skole, men er det korrekt at det ikke oppøves ferdigheter utover det å kunne løse oppgaver i matematikk? Innledningen til emnet nevner logisk tenkning og kritisk vurdering. Burde ikke da disse analytiske ferdigheter framgå i læringsutbyttet? 4 / 8

5 - Rekruttering og karriereutvikling og Styring og samfunn: emneplanene mangler detaljer i beskrivelse av vurderingsform (varighet på hjemme-eksamen). - Styring og samfunn: Det er uklart hva som menes med 'kunnskapstest'. - Skillet mellom 'kalkulator' og 'enkel kalkulator' i programplanen er uklart. Er det snakk om to typer kalkulatorer? I så tilfelle bør det defineres tydeligere hva som definerer kalkulatoren(e). - Grunnleggende samfunnsøkonomi og Bedriftsøkonomi: beskrivelsen av hva ekstern sensor gjør er uklar. Skal vedkommende lese alle, eller sensurere kun et uttrekk som så danner grunnlag? - Sørg for samsvar mellom emnenavn og koder i tabeller og emneplanene, og at samme emnenavn brukes gjennom hele dokumentet (eksempel: Resultatstyring vs. Mål og resultatstyring i offentlig sektor). - Velferdsrett: Vurdering er 5 timer skoleeksamen. Dersom det ikke er flere deler i eksamenen bør formulering om flere deler på ny/utsatt strykes. - Analyse av offentlig politikk: det mangler sensorbeskrivelse i emneplanen. Studieutvalget ser positivt på formuleringene om krav til likeverdig deltakelse i gruppearbeid (s. 6). Det er viktig at studentene gjøres bevisste på de gjensidige forpliktelsene som ligger i gruppearbeid som metode. Samtidig er dette også et vanskelig felt: Det hender jo også at samarbeidet bryter sammen og/eller at studenter mobbes ut av grupper. Hvem (faglærer/studentene i gruppa) har myndighet til å definere «likeverdige bidrag»? Det er mulig å teste likeverdige bidrag i form av en muntlig eksamen, men dette er en svært ressurskrevende eksamensform. Studieutvalget ønsker å diskutere denne tematikken ytterligere, særlig med tanke på - hvordan og når faglærer skal involveres dersom det oppstår problemer i gruppen - konsekvenser for studenter som ikke bidrar i gruppearbeidet: Bør det gis en advarsel som ved underkjennelse av praksis - med mulighet for forbedring. - Hva er "likeverdige bidrag"? Studieutvalget ved fakultet SAM vedtar programplanen for Bachelorstudium i administrasjon og ledelse med de kommentarene som fremkom i møtet. Programplanen vil gjelde for studenter med opptak til første studieår høsten SAK 19/13 Godkjenning av programplan for Bachelorstudium i sosialt arbeid Nedleggelsen av bachelor i velferdsfag medfører at temaer fra denne studieretningen skal videreføres i bachelor i administrasjon og ledelse og i sosialt arbeid (se også sak 18/13). I saken som her legges fram er det kun vurdert endringer for første studieår. Inger-Lise S. Fehn redegjorde for hvordan velferdsfag i sin tid ble opprettet som et samarbeid mellom nettopp bachelor i administrasjon og ledelse og i sosialt arbeid, der sosialt arbeid hadde ansvar for de siste 1,5 studieårene. Det er derfor ikke så mye velferdsfaglig fagstoff som skal videreføres i første studieår av sosialt arbeid. En egen gruppe gjennomgår teori på studiet over 3 år hvor det vil være mer aktuelt å inkludere tematikk fra velferdsstudiet. Studieutvalget kan derfor forvente at temaer fra velferd vil bli tydeligere i studiet når også andre og tredje studieår revideres. Her gjelder det samme som i sak 14/13: Det er viktig for søkere til studiet at de har informasjon om hele løpet før de skal søke. Studieutvalget anbefaler at det legges til informasjon i programplanen om at studiet her er under omlegging - uten å gå i for stor detalj. Studieutvalget ser endringene i progresjonskrav som en hensiktsmessig oppmykning. 5 / 8

6 Studieutvalget ved fakultet for samfunnsfag vedtar endringene i programplanen for Bachelorstudium i sosialt arbeid med de kommentarene som fremkom i møtet. Programplanen vil gjelde fra og med høstsemesteret SAK 20/13 Godkjenning av programplan for Masterstudium i sosialfag Studieutvalget støtter forslaget om at obligatorisk veiledning på 15 timer bortfaller samtidig som veiledningen intensiveres. Studieutvalget bemerket at den foreslåtte endringen i veiledningspraksis er detaljert beskrevet, men at det mangler en tydelig begrunnelse for endringen i veiledningspraksis. De øvrige endringsforslagene til programplanen er god begrunnet. Studieutvalget ved fakultet for samfunnsfag vedtar endringene i programplanen for Masterstudium i sosialfag med de kommentarene som fremkom i møtet. Programplanen vil gjelde fra og med høstsemesteret SAK 21/13 Godkjenning av programplan for Ph.d.-studium i sosialt arbeid og sosialpolitikk Studieutvalget hadde ingen merknader til saken. Studieutvalget ved fakultet for samfunnsfag vedtar endringene i programplanen for Ph.d.-studium i sosialt arbeid og sosialpolitikk. Programplanen vil gjelde fra og med høstsemesteret SAK 22/13 Godkjenning av programplan for Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon - Læringsutbytte på overordnet nivå: Studieutvalget anbefaler at det her brukes samme format som i fakultetets øvrige programplaner. Læringsutbyttet deles inn i kategoriene kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse, i form av en liste med kulepunkter. - Ledelse: Her er det både individuelle arbeider og gruppe-leveringer i vurderingsformen. Gis det felles karakter for alle i gruppa? Deltakelse i diskusjon gjøres vel individuelt? Hvordan settes da karakterene? Er dette egentlig en mappe? Studieutvalget ber om at fagmiljøet gjennomgår vurderingsformen på nytt. - Organisasjonspsykologi: Her er må det oppgis anslagsvis hvor mange arbeidskrav som skal leveres. Ukentlige innleveringer er en uklar angivelse. - Managerial Accounting: Den foreslåtte vurderingsformen har en omtrentlig vekting av to deler (ca. 40 % og ca. 60 %) som så slås sammen til én karakter etter en helhetsvurdering. Utvalgets medlemmer stilte spørsmål ved bruken av vekting i prosent i kombinasjon med én endelig karakter basert på en helhetsvurdering. På prinsipielt grunnlag anbefaler studieutvalget at når to deler i en vurderingsform vektes prosentvis, og disse delene siden slås sammen til én felles karakter, skal det registreres to separate karakterer. Dette sikrer studentene rett til å klage på karaktersettingen for hver del, og studentene vil kunne ta ny/utsatt eksamen i den delen de evt. ikke har bestått. Når det gjelder bruken av anbefalte forkunnskaper i programplanen bemerker studieutvalget at ordningen med hengefag i et studium betyr at studenter skal kunne klare seg på neste studieår uten å ha bestått alle emner på lavere nivå. Instituttets forslag til beskrivelser av anbefalte forkunnskaper kan derfor virke motstridende i forhold til ordningen med hengefag. Samtidig bidrar teksten under anbefalte forkunnskapskrav til å synliggjøre progresjonen i studieløpet og til å informere studenten om hvilke forkunnskaper faglærer legger til grunn i undervisningen. Dette er da også instituttets argument for å beskrive anbefalte forkunnskaper i emneplanene. 6 / 8

7 Det ble også stilt spørsmålstegn ved hvorfor regnskapsfører er foreslått som en profil i bachelorstudiet i økonomi og administrasjon snarere enn i bachelorstudiet i regnskap og revisjon. Gunnar Engelsåstrø informerte om at det ikke er bare de obligatoriske emnene Regnskapsføreryrket og Revisjon som skiller revisorstudiet fra profilen regnskapsfører. I profilen Regnskapsfører inngår også en bacheloroppgave. Slik sett har studiet mer til felles med de øvrige profilene i bachelorstudiet i økonomi og administrasjon. Studieutvalget ved fakultet for samfunnsfag vedtar endringene i programplanen for Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon med de kommentarene som fremkom i møtet. Programplanen vil gjelde fra og med høstsemesteret SAK 23/13 Godkjenning av programplan for Bachelorstudium i regnskap og revisjon Her gjelder samme kommentar for emnet Organisasjonspsykologi som i sak 22/13. Studieutvalget ved fakultet for samfunnsfag vedtar endringene i programplanen for Bachelorstudium i regnskap og revisjon med de kommentarene som fremkom i møtet. Programplanen vil gjelde fra og med høstsemesteret SAK 24/13 Godkjenning av programplan for Masterstudium i økonomi og administrasjon - Masteroppgaven er på 30 sp og omfanget satt i forhold til tilsvarende studier ved andre institusjoner. I programplanen heter det at «Masteroppgaven forventes å være på om lag 80 sider». Fra instituttets side er dette tenkt fleksibelt og at veileder kan vurdere hvor stor omfang oppgaven bør ha avhengig av typen oppgave. Studieutvalget ber instituttet vurdere hvorvidt beskrivelsen som nå står i programplanen gir riktig informasjon til student og sensor, og om det bør angis et romsligere omfang som for eksempel sider +/- 10 %. - Statistiske metoder: på bakgrunn av evalueringer ønsker instituttet å endre vurderingsformen til en firetimers skole-eksamen. (Forslaget i saksframlegget om syvdagers hjemme-eksamen frafalles). - Verdsetting ved salg, fusjoner og oppkjøp: Her gjelder det samme som i emnene Ledelse og Managerial accounting (sak 22/13). Det er svært ulike arbeider som inngår i mappen. Er dette egentlig en mappe? Og kan den prosentvise vektingen være omtrentlig? Forslag til vedtak: Studieutvalget ved fakultet for samfunnsfag gir sin tilslutning til de foreslåtte endringene i programplan for Masterstudium i økonomi og administrasjon, med de kommentarene som fremkom i møtet. Programplanen vil gjelde fra og med høstsemesteret Videre saksgang: Saken oversendes studieseksjonen til endelig vedtak. SAK 25/13 Godkjenning av emneplan for Motiverende samtale 15 sp Merknad til saken: det må fremgå av emneplanen hvorvidt bestått eksamen i Motiverende samtale 10 sp kan gi grunnlag for fritak/godskriving for deler av emnet Motiverende samtale 15 sp. 7 / 8

8 Studieutvalget ved fakultet for samfunnsfag gir sin tilslutning til opprettelse av emnet Motiverende samtale 15 sp og godkjenner forslag til emneplan med de kommentarene som framkom i møtet. Programplanen vil gjelde fra og med høstsemesteret Videre saksgang: Saken videresendes til fakultetsstyret for endelig etablering. UMHR 13. mars/29. mai / 8

Referat fra møtet i studieutvalget ved Fakultet for samfunnsfag, 2. desember 2013

Referat fra møtet i studieutvalget ved Fakultet for samfunnsfag, 2. desember 2013 Referat fra møtet i studieutvalget ved Fakultet for samfunnsfag, 2. desember 2013 Til stede: Inger-Lise Fehn (SF), Carsten Ohlman (JM, vara), Kjersti Berggraf Jacobsen (ekstern), Gunnar Jahren (OAV) Elin

Detaljer

-Notat. Referat fra møte i studieutvalget 2. mai 2013. Sted: Kjeller, B346. Tid: Kl. 0900-1200

-Notat. Referat fra møte i studieutvalget 2. mai 2013. Sted: Kjeller, B346. Tid: Kl. 0900-1200 -Notat Referat fra møte i studieutvalget 2. mai 2013 Dato: 14.05.2013 Saksnr./arkivnr.: STU 13-38 Til: Studieutvalget Saksbehandler: Anne Brændshøi 64849612 Sted: Kjeller, B346 Tid: Kl. 0900-1200 Til stede:

Detaljer

Notat. Innledning. Nye emner

Notat. Innledning. Nye emner Notat Dato: 13.02.2012 Saksnr./arkivnr.: saksnr Til: Kikk her og skriv inn mottaker. Saksbehandler: Elin Kristin Hansen 67235000, postmottak@hioa.no ENDRINGSNOTAT PROGRAMPLANER 2012/2013: BACHELORSTUDIET

Detaljer

Suzanne Helen Nordgård William G. Sæbø. Ellen Merethe Magnus Anne Løken

Suzanne Helen Nordgård William G. Sæbø. Ellen Merethe Magnus Anne Løken 3/2014 REFERAT Studieutvalget ved Høgskolen i Oslo og Akershus Møte torsdag 3. april 2014, kl. 12.30 14.30, møterom 301, Pilestredet 46 Til stede: Forfall: Til stede fra administrasjonen: Olgunn Ransedokken,

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR UTREDNING, GODKJENNING, ETABLERING, NEDLEGGING OG REVISJON AV STUDIER VED UNIVERSITETET I STAVANGER

RETNINGSLINJER FOR UTREDNING, GODKJENNING, ETABLERING, NEDLEGGING OG REVISJON AV STUDIER VED UNIVERSITETET I STAVANGER RETNINGSLINJER FOR UTREDNING, GODKJENNING, ETABLERING, NEDLEGGING OG REVISJON AV STUDIER VED UNIVERSITETET I STAVANGER Vedtatt av Utdanningsutvalget den 28. juni 2005 med hjemmel i vedtak i Styret for

Detaljer

Studieutvalg for teknologi, kunst og design

Studieutvalg for teknologi, kunst og design Møtebok Studieutvalg for teknologi, kunst og design Organ: Type referat: Møtebok Møtested: Møterom PS639, Høgskolen i Oslo og Akershus i Pilestredet P35 Dato: 23.05.2012 Tidspunkt: 09:00 11:30 Følgende

Detaljer

Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for. Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret

Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for. Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret Mal for ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret 1 Innhold i rammeplan Rammeplan er en

Detaljer

Referat fra møte i studieutvalget ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier.

Referat fra møte i studieutvalget ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier. Referat Dato: 12.06.2015 Saksnr./arkivnr.: Til: Studieutvalget ved LUI Fra: Hege Hovda (sekretær for studieutvalget) Referat fra møte i studieutvalget ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Målet med bachelorprogrammet

Detaljer

Studieutvalg for teknologi, kunst og design Møtested: PS639, Pilestredet 35 Dato: 15.05.2014 Tidspunkt: 09:00 12:00

Studieutvalg for teknologi, kunst og design Møtested: PS639, Pilestredet 35 Dato: 15.05.2014 Tidspunkt: 09:00 12:00 Møtebok Organ: Studieutvalg for teknologi, kunst og design Møtested: PS639, Pilestredet 35 Dato: 15.05.2014 Tidspunkt: 09:00 12:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sturla Rolfsen LEDER

Detaljer

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON TIL NYE STUDENTER. Masterstudiet i økonomi og administrasjon

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON TIL NYE STUDENTER. Masterstudiet i økonomi og administrasjon VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON TIL NYE STUDENTER Høsten 2014 Masterstudiet i økonomi og administrasjon Fakultet for samfunnsfag Institutt for økonomi og administrasjon INFORMASJONSKANALER http://www.hioa.no

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i regnskap og revisjon Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Introduksjon: Bachelorprogrammet gir

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i regnskap og revisjon Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Mål for studiet: Bachelorprogrammet

Detaljer

Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka

Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka Høgskolen i Molde April 2012 Studiesjefens kontor 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Prosess for godkjenning av studieplaner/fagplaner...

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

Fra møte i studieutvalget ved fakultet for helsefag ved Høgskolen i Oslo og Akershus, onsdag 31. oktober 2012 kl. 09.35 11.30.

Fra møte i studieutvalget ved fakultet for helsefag ved Høgskolen i Oslo og Akershus, onsdag 31. oktober 2012 kl. 09.35 11.30. MØTEBOK Fra møte i studieutvalget ved fakultet for helsefag ved Høgskolen i Oslo og Akershus, onsdag 31. oktober 2012 kl. 09.35 11.30. Til stede: Fra administrasjonen: Forfall: Ingrid Narum (leder) Eva

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 24.03.2011 Tidspunkt: 12:30-15:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 24.03.2011 Tidspunkt: 12:30-15:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 24.03.2011 Tidspunkt: 12:30-15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Inger Johanne Håland Knutson

Detaljer

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON Nye studenter høsten 2014: Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon Bachelorstudiet i regnskap og revisjon Årsstudiet i økonomi og ledelse Fakultet for samfunnsfag

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon

Detaljer

Historie - bachelorstudium

Historie - bachelorstudium Studieprogram B-HISTORIE, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:18 Historie - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:14 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Fra møte i studieutvalget ved fakultet for helsefag ved Høgskolen i Oslo og Akershus, onsdag 5. juni 2013 kl. 09.45 11.30.

Fra møte i studieutvalget ved fakultet for helsefag ved Høgskolen i Oslo og Akershus, onsdag 5. juni 2013 kl. 09.45 11.30. MØTEBOK Fra møte i studieutvalget ved fakultet for helsefag ved Høgskolen i Oslo og Akershus, onsdag 5. juni 2013 kl. 09.45 11.30. Til stede: Ingrid Narum (leder av utvalget) Anne Sofie Falck-Ytter Dorte

Detaljer

Emneplan Småbarnspedagogikk

Emneplan Småbarnspedagogikk Emneplan Småbarnspedagogikk * Emnenavn (norsk) Småbarnspedagogikk * Emnenavn (engelsk) Toddlers pedagogy * Emnekode KB-SBP8101 (studieprogramkode: KFB-BHP) * Emnenivå Videreutdanning; bachelor, barnehagelærer

Detaljer

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Undergraduate Course in Supervision of Health Care Students Deltidsstudium 20 studiepoeng Kull høst 2014 Institutt for fysioterapi Fakultet for

Detaljer

VEILEDER TIL UTFYLLING AV MAL FOR STUDIE- OG EMNEPLANER VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD (HBV)

VEILEDER TIL UTFYLLING AV MAL FOR STUDIE- OG EMNEPLANER VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD (HBV) VEILEDER TIL UTFYLLING AV MAL FOR STUDIE- OG EMNEPLANER VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD (HBV) Studieplan benyttes som betegnelse for en plan med nærmere beskrivelse av innhold og organisering av studieprogrammer.

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Studieprogram B-ØKAD, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:36 Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid:

Detaljer

Til studieutvalget, fakultet for samfunnsfag

Til studieutvalget, fakultet for samfunnsfag Til studieutvalget, fakultet for samfunnsfag Dato: 9. september 2013 DISKUSJONSSAK Saksnr.: 41/13 Journalnr.: 2013/4196 Saksbehandler: Unn Målfrid H. Rolandsen og Ann Sofie Winther Nytt kvalitetssikringssystem

Detaljer

STUDIEPLAN Bachelor i revisjon.

STUDIEPLAN Bachelor i revisjon. STUDIEPLAN Bachelor i revisjon. I.h.t. rammeplan for treårig revisorutdanning av 1. desember 2005, Utdannings og forskningsdepartementet. Vedtatt av avdelingsstyret 29. mars 2012 og revidert av avdelingsstyret

Detaljer

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA Isabelle-Louise Aabel Medlem STA

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA Isabelle-Louise Aabel Medlem STA Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 01.11.2011 Tidspunkt: 09:15-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

MAL FOR EMNEBESKRIVELSE

MAL FOR EMNEBESKRIVELSE MAL FOR EMNEBESKRIVELSE Merk, alle punktene må fylles ut. Dersom det ikke er relevant for det aktuelle emnet skriv «ikke aktuelt». For hvert punkt er det angitt hvor informasjonen eventuelt skal legges

Detaljer

Det er 3 hovedtemaer i studiet med oppgaver knyttet til hver av disse.

Det er 3 hovedtemaer i studiet med oppgaver knyttet til hver av disse. Emneplan Barnehagepedagogikk * Emnenavn (norsk) Barnehagepedagogikk * Emnenavn (engelsk) Early Childhood Education * Emnekode KB-BHP8102 (studieprogramkode: KFB-BHP) * Emnenivå Bachelor, videreutdanning

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Studieplan. Kommunikasjon og språklæring i barnehagen. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret 2016-2017

Studieplan. Kommunikasjon og språklæring i barnehagen. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret 2016-2017 dmmh.no Studieplan 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå Studieåret 2016-2017 Sist endret 21.04.16 Navn Nynorsk navn Engelsk navn Communication and language learning in early childhood

Detaljer

Masterstudium i sosialfag - studieretning sosialt arbeid

Masterstudium i sosialfag - studieretning sosialt arbeid Masterstudium i sosialfag - studieretning sosialt arbeid Master Programme in Applied Social Sciences: Program option Social Work 120 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo og

Detaljer

Saksliste: SU-sak 77/11 Årsrapport til Styret om kvalitetsarbeid 2010-2011 Kvalifikasjonsrammeverket nye læringsmål i studieplaner

Saksliste: SU-sak 77/11 Årsrapport til Styret om kvalitetsarbeid 2010-2011 Kvalifikasjonsrammeverket nye læringsmål i studieplaner STUDIEUTVALGET Protokoll nr. 8/11 fra møte tirsdag 30. november 2011 Tilstede: Inger-Åshild By (leder), Truls Raastad (SFP), Ola Fosnæs (vara SCP), Jorunn Sundgot-Borgen (SIM), Gunnar Breivik (SKS), Tommy

Detaljer

Årlig programrapport 2007/2008: Bachelor- og masterprogrammet Digitale medier (DIG)

Årlig programrapport 2007/2008: Bachelor- og masterprogrammet Digitale medier (DIG) Årlig programrapport 2007/2008: Bachelor- og masterprogrammet Digitale medier (DIG) 1 Kommentarer til studieinformasjon Studieinformasjonen for programmet på web (http://www.uio.no/studier/program/dig/

Detaljer

Studieseksjonen tilpasser studieplanen og emneplanen til malene og lager emnekoder.

Studieseksjonen tilpasser studieplanen og emneplanen til malene og lager emnekoder. STUDIEUTVALGET Protokoll nr. 1/10 fra møte onsdag 13. januar 2010 Tilstede: Inger-Åshild By (leder), Jorunn Sundgot-Borgen (SIM), Truls Raastad (SFP), Berit Skirstad (SKS), Jørgen Flåtene og Vebjørn Johansen

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel:

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel: Studieplan Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap Engelsk tittel: Bachelor of Business Administration - with concentration on Ethics and Entrepreneurship Omfang:

Detaljer

Hotelledelse - bachelorstudium

Hotelledelse - bachelorstudium Hotelledelse - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i hotelledelse Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Norsk hotellhøgskole er en av de eldste hotellskolene i verden. Hotell,

Detaljer

Merknader til forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning

Merknader til forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning Merknader til forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning Merknad til 1. Virkeområde og formål Bestemmelsens første ledd angir forskriftens virkeområde, som er alle universiteter og høyskoler som gir

Detaljer

Programplan for Lærerutdanning for tospråklige lærere, bachelorstudium

Programplan for Lærerutdanning for tospråklige lærere, bachelorstudium Programplan for Lærerutdanning for tospråklige lærere, bachelorstudium Teacher Education for Bilingual Teachers, Bachelor Programme Vekting: 180 studiepoeng Varighet: 8 semester (deltid) Studieprogramkode:

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk STUDIEPLAN FOR IKT i læring, Modul 3: Vurdering og dokumentasjon 15stp Behandlet i instituttrådet:

Detaljer

Emneplan Kulturjournalistikk

Emneplan Kulturjournalistikk Emneplan Kulturjournalistikk Emnekode og emnenavn JKULT6000 Kulturjournalistikk Engelsk emnenavn Arts and Culture Journalism Studieprogrammet emnet inngår i Studiepoeng 15 Semester Høst og vår Undervisningsspråk

Detaljer

dmmh.no Studieplan Ledelse i en lærende barnehage Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer

dmmh.no Studieplan Ledelse i en lærende barnehage Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer dmmh.no Studieplan Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer Navn Nynorsk Leiing i ein lærande barnehage Engelsk Leadership in a learning early childhood educational and care institution Studiepoeng

Detaljer

Journalistikk - bachelorstudium

Journalistikk - bachelorstudium Studieprogram B-JOURNAL, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:14 Journalistikk - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

STUDIEUTVALGET. Protokoll nr. 4/13 fra SU-møte onsdag 22. mai 2013

STUDIEUTVALGET. Protokoll nr. 4/13 fra SU-møte onsdag 22. mai 2013 STUDIEUTVALGET Protokoll nr. 4/13 fra SU-møte onsdag 22. mai 2013 Tilstede: Inger-Åshild By (leder), Gunnar Breivik (SKS), Trine Stensrud (vara SIM), Anne Marte Pensgaard (SCP), Egil Ivar Johansen (vara

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning (studiet kan inngå som del av master i førskolepedagogikk) Deltid 30 sp 2014-2015 Navn Nynorsk navn Engelsk

Detaljer

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Studieprogram B-IDRETT, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:43:56 Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det humanistiske fakultet,

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.03.2014 Tidspunkt: 09:15-12:00. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.03.2014 Tidspunkt: 09:15-12:00. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.03.2014 Tidspunkt: 09:15-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk STUDIEPLAN FOR IKT i læring, Modul 4: Lese- og skriverollen med web 2.0 15stp Behandlet i instituttrådet:

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 07.06.2013 Tidspunkt: 09:15-12:00. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 07.06.2013 Tidspunkt: 09:15-12:00. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 07.06.2013 Tidspunkt: 09:15-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Kristin Dale

Detaljer

REVISJON AV STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I PSYKOMOTORISK FYSIOTERAPI (PMF) - 60 STUDIEPOENG

REVISJON AV STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I PSYKOMOTORISK FYSIOTERAPI (PMF) - 60 STUDIEPOENG Til fakultetsstyret Dato: 13.10.2011 VEDTAKSSAK Saksnr.: FSHF11/2011 Journalnr.: 2006/1242 Saksbehandler: Hege Nedberg REVISJON AV STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I PSYKOMOTORISK FYSIOTERAPI (PMF) - 60

Detaljer

Til fakultetsstyret. Innledning VEDTAKSSAK MASTER I ADMINISTRASJON OG LEDELSE, 120 SP SAMMENDRAG

Til fakultetsstyret. Innledning VEDTAKSSAK MASTER I ADMINISTRASJON OG LEDELSE, 120 SP SAMMENDRAG Til fakultetsstyret Dato: 11. juni 2015 VEDTAKSSAK Saksnr.: 18/15 Journalnr.: 14/05649 Saksbehandler: Kristel Mari Skorge, Sten-Erik Hammarqvist MASTER I ADMINISTRASJON OG LEDELSE, 120 SP SAMMENDRAG Studentene

Detaljer

Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Studieplan. Gjelder fra og med høsten 2009 Oppdatert 22. september 2014

Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Studieplan. Gjelder fra og med høsten 2009 Oppdatert 22. september 2014 Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Studieplan Gjelder fra og med høsten 2009 Oppdatert 22. september 2014 Tittel: Bokmål: Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Nynorsk: Bachelorgradsprogram i russlandsstudier

Detaljer

Geir Øivind Kløkstad Isabelle-Louise Aabel Medlem STA Andrea Myhrbraaten Medlem STA

Geir Øivind Kløkstad Isabelle-Louise Aabel Medlem STA Andrea Myhrbraaten Medlem STA Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 07.02.2013 Tidspunkt: 09:15-12:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA. Isabelle-Louise Aabel MEDL STA. Inger Johanne Rydland Isabelle-Louise Aabel STA

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA. Isabelle-Louise Aabel MEDL STA. Inger Johanne Rydland Isabelle-Louise Aabel STA Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: C4041, Grimstad Dato: 14.03.2012 Tidspunkt: 09:15-13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem Anne

Detaljer

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Bachelor i kroppsøving/idrett er en treårig utdanning som tilsvarer 180 studiepoeng. Opptakskravet er generell

Detaljer

Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv. 60 studiepoeng. Kull 2014

Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv. 60 studiepoeng. Kull 2014 Side 1/5 Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv 60 studiepoeng Kull 2014 Høgskolen i Buskerud og Vestfold Oppdatert 14.8.14 LGL Godkjent av dekan 26.08.14 Innholdsfortegnelse Innledning...

Detaljer

Det foreslås vesentlige endringer i emneplanen:

Det foreslås vesentlige endringer i emneplanen: STUDIEUTVALGET Protokoll nr. 8/13 fra SU-møte onsdag 4. desember 2013 Tilstede: Lars Tore Ronglan (leder), Gro Rugseth (SKP), Frank Eirik Abrahamsen (SCP), Jens Bojsen-Møller (SFP), Ørnulf Seippel (vara

Detaljer

Rettsvitenskap - bachelorstudium

Rettsvitenskap - bachelorstudium Studieprogram B-RETVIT, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:31 Rettsvitenskap - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

ARBEIDET MED MASTEROPPGAVEN

ARBEIDET MED MASTEROPPGAVEN ARBEIDET MED MASTEROPPGAVEN Masteroppgaven er et selvstendig arbeid normert til 30 studiepoeng/ett semester. Oppgaven er et avgrenset forskningsprosjekt som bygger på emnene studentene har gjennomgått

Detaljer

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Studieprogram B-IDRETT, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:51 Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det humanistiske fakultet,

Detaljer

Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering. Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30. Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid

Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering. Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30. Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30 Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid Faglig innhold Generell beskrivelse av studiet: Studiet

Detaljer

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Further Education in Supervision - an interprofessional approach at the individual and group level VEITV 20 studiepoeng

Detaljer

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i idrett/kroppsøving Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon Bachelor i kroppsøving/idrett

Detaljer

Grunnleggende matematikk for ingeniører Side 1 av 5

<kode> Grunnleggende matematikk for ingeniører Side 1 av 5 Grunnleggende matematikk for ingeniører Side 1 av 5 Emnebeskrivelse 1 Emnenavn og kode Grunnleggende matematikk for ingeniører 2 Studiepoeng 10 studiepoeng 3 Innledning Dette er det ene av

Detaljer

Masterstudium i sosialfag - studieretning barnevern

Masterstudium i sosialfag - studieretning barnevern Masterstudium i sosialfag - studieretning barnevern Master Programme in Applied Social Sciences: Program option Child Care and Welfare 120 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i

Detaljer

SPANSK ÅRSSTUDIUM FORDYPNINGSEMNER STØTTEFAG

SPANSK ÅRSSTUDIUM FORDYPNINGSEMNER STØTTEFAG SPANSK 307 SPANSK ÅRSSTUDIUM FORDYPNINGSEMNER STØTTEFAG Kort om tilbudet i spansk Spansk er et verdensspråk i fremmarsj. I dag er spansk morsmålet til mer enn 400 millioner mennesker som er bosatt fortrinnsvis

Detaljer

HØGSKOLEN I FINNMARK. Studieplan. Kompetansehevingskurs for assistenter i barnehage. 20 Studiepoeng

HØGSKOLEN I FINNMARK. Studieplan. Kompetansehevingskurs for assistenter i barnehage. 20 Studiepoeng HØGSKOLEN I FINNMARK Studieplan Kompetansehevingskurs for assistenter i barnehage 20 Studiepoeng Studieår 2013-2014 høst 2013- vår 2014 Samlings- og nettbasert kurs Vedtatt av instituttleder ved pedagogiske-

Detaljer

Studieplan. Veiledning i barnehagelærerutdanningen. 15 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret 2016-2017

Studieplan. Veiledning i barnehagelærerutdanningen. 15 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret 2016-2017 dmmh.no Studieplan 15 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå Studieåret 2016-2017 Revidert mars 2016 Sist endret 18.04.16 Navn Nynorsk Rettleiing i barnehagelærarutdanninga Engelsk Counseling

Detaljer

MUSIKK Temabasert studium 2 semestre 30 studiepoeng Påbygging

MUSIKK Temabasert studium 2 semestre 30 studiepoeng Påbygging MUSIKK Temabasert studium 2 semestre 30 studiepoeng Påbygging Godkjent Av: Kjersti Berggraf Jacobsen for Dato: 30.06.04 avdelingsleder, LU Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 MÅLGRUPPE

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 15.03.2013 Tidspunkt: 09:15-12:45. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 15.03.2013 Tidspunkt: 09:15-12:45. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 15.03.2013 Tidspunkt: 09:15-12:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 13.05.2011 Tidspunkt: 09:15-12.30. Følgende faste medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 13.05.2011 Tidspunkt: 09:15-12.30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 13.05.2011 Tidspunkt: 09:15-12.30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Inger Johanne Håland Knutson

Detaljer

dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp

dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp 2015-2016 Navn Nynorsk Lek og læring i utemiljø Lek og læring i utemiljø Engelsk Play and learning in outdoor environment Studiepoeng 30 Heltid/Deltid

Detaljer

GODKJENNING AV PROGRAMPLANENDRINGER BACHELORSTUDIUM I REGNSKAP OG REVISJON STUDIEÅRET 2015-2016

GODKJENNING AV PROGRAMPLANENDRINGER BACHELORSTUDIUM I REGNSKAP OG REVISJON STUDIEÅRET 2015-2016 Følgenotat Dato: 16.03.2015 Saksnr./arkivnr.:22/15 Til: Fakultet for samfunnsfag, seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering Saksbehandler: Trine Ellekjær (instituttleder) og Elin Kristin

Detaljer

Fagplan for samfunnsfag 2, 1.-7. trinn Social Sciences 2, Grade 1-7

Fagplan for samfunnsfag 2, 1.-7. trinn Social Sciences 2, Grade 1-7 Fagplan for samfunnsfag 2, 1.-7. trinn Social Sciences 2, Grade 1-7 Grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn, fjerde årstrinn 30 (15+15) studiepoeng Studieprogramkode: GLU1-7/G1SAM2 Emnekoder: G1SAM3500

Detaljer

Forskrift for siviløkonomstudiet og siviløkonomeksamen

Forskrift for siviløkonomstudiet og siviløkonomeksamen Forskrift for siviløkonomstudiet og siviløkonomeksamen Fastsatt av Kollegiet ved Norges Handelshøyskole 19. mars 1996 med hjemmel i lov av 12. mai 1995 nr. 22 om universitet og høgskoler 37, 46 og 50.

Detaljer

Studieplan studieår 2014 2015. Videreutdanning Psykodynamisk arbeid innen psykisk helse og rus. 15 studiepoeng. kull 2014 høst

Studieplan studieår 2014 2015. Videreutdanning Psykodynamisk arbeid innen psykisk helse og rus. 15 studiepoeng. kull 2014 høst Side 1/6 Studieplan studieår 2014 2015 Videreutdanning innen psykisk helse og 15 studiepoeng kull 2014 høst HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, campus Drammen Postboks 7053,

Detaljer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Advanced Course in Physiotherapy for Older People FYSELDRE 30 studiepoeng Deltid Kull 2015 Fakultet for helsefag Institutt for fysioterapi

Detaljer

REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET. vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet 08.09.03

REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET. vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet 08.09.03 REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet 08.09.03 1: Allment om gradene Det teologiske Menighetsfakultet tildeler gradene bachelor,

Detaljer

Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune. Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling

Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune. Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling Kvalitetssikringen ivaretas gjennom krav til undervisningspersonalet (fast tilsatte og timelærere), krav til sensur,

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4043, Grimstad Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4043, Grimstad Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: C4043, Grimstad Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem Anne

Detaljer

Obligatorisk emneinformasjon ved NMBU

Obligatorisk emneinformasjon ved NMBU SU-sak 19/2014 Obligatorisk emneinformasjon ved NMBU Studieutvalget Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Ole-Jørgen Torp Lars Vemund Solerød Vedlegg: 1. Forslag til obligatoriske felter i emnebeskrivelsene

Detaljer

Utfyllende bestemmelser for graden siv.ing/master i teknologi (300 stp) ved Matnat. fak og Med.fak.

Utfyllende bestemmelser for graden siv.ing/master i teknologi (300 stp) ved Matnat. fak og Med.fak. Utfyllende bestemmelser for graden siv.ing/master i teknologi (300 stp) ved Matnat. fak og Med.fak. Behandlet i Programstyret for master i teknologi 04.12.2003 i sak IMAT 05-03. Fastsatt av Studieutvalget

Detaljer

Barnehagevitenskap - masterstudium -deltid

Barnehagevitenskap - masterstudium -deltid Barnehagevitenskap - masterstudium -deltid Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for førskolelærerutdanning Fører til grad: Master

Detaljer

Matematikk 3 (5.-10. trinn)

Matematikk 3 (5.-10. trinn) Matematikk 3 (5.-10. trinn) Emnekode: GLU2211_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester undervisningsstart

Detaljer

Juridisk Fagråd 24. februar 26. februar Krakow, Polen

Juridisk Fagråd 24. februar 26. februar Krakow, Polen Juridisk Fagråd 24. februar 26. februar Krakow, Polen REFERAT 1. Godkjenning av dagsorden, ordstyrer og referent. - Ingen innvendinger på dagsorden. Remi Iversen ble valgt til ordstyrer. Ole Martin Loe

Detaljer

Bachelorstudium i økonomi og administrasjon

Bachelorstudium i økonomi og administrasjon 30. september 2014 Programplan Bachelorstudium i økonomi og administrasjon Bachelor Programme in Business Administration and Economics 180 studiepoeng Heltid Godkjent av studieutvalget ved fakultet for

Detaljer

dmmh.no Emneplan De yngste barna i barnehagen Fordypning 30 stp

dmmh.no Emneplan De yngste barna i barnehagen Fordypning 30 stp dmmh.no Emneplan Fordypning 30 stp 2015-2016 Navn Nynorsk Dei yngste barna i barnehagen Engelsk Early childhood, toddlers in kindergarten Studiepoeng 30 Heltid/Deltid Inngår som del av 3BLUHO Heltid Type

Detaljer

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Emnekode: BBA160_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet: Høst,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetets studieutvalg. Dato: 13.02.2015 kl. 9:00-12:00 Sted: Gimlemoen Arkivsak: 15/00398

MØTEPROTOKOLL. Universitetets studieutvalg. Dato: 13.02.2015 kl. 9:00-12:00 Sted: Gimlemoen Arkivsak: 15/00398 MØTEPROTOKOLL Universitetets studieutvalg Dato: 13.02.2015 kl. 9:00-12:00 Sted: Gimlemoen Arkivsak: 15/00398 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Marit Aamodt Nielsen Svein

Detaljer

Statsvitenskap - bachelorstudium

Statsvitenskap - bachelorstudium Studieprogram B-STATSVIT, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Statsvitenskap - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

dmmh.no Studieplan Gruppeledelse Videreutdanning 15 stp - Deltid 2015 høst Godkjent av Styret ved DMMH 031214

dmmh.no Studieplan Gruppeledelse Videreutdanning 15 stp - Deltid 2015 høst Godkjent av Styret ved DMMH 031214 dmmh.no Studieplan Videreutdanning 15 stp - Deltid 2015 høst Godkjent av Styret ved DMMH 031214 Navn Nynorsk Gruppeleiing Engelsk Group leadership Studiepoeng 15 Heltid/Deltid Deltid Type studium Videreutdanning.

Detaljer

FORFATTERSTUDIUM 2. UiT Norges arktiske universitet Det kunstfaglige fakultet - Kunstakademiet

FORFATTERSTUDIUM 2. UiT Norges arktiske universitet Det kunstfaglige fakultet - Kunstakademiet FORFATTERSTUDIUM 2 Navn Forfatterstudium 2 Forfattarstudium 2 Study in Creative Writing 2 Omfang 60 studiepoeng Opptakskrav, forkunnskapskrav, anbefalte forkunnskaper Generell studiekompetanse eller realkompetanse

Detaljer

INTEGRERT FEMÅRIG MASTER I SAMFUNNSØKONOMI

INTEGRERT FEMÅRIG MASTER I SAMFUNNSØKONOMI SAMFUNNSØKONOMI SIDE 337 INTEGRERT FEMÅRIG MASTER I SAMFUNNSØKONOMI Vedtatt i Styret 9.11.2004, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 20.01.2011. INNLEDNING

Detaljer