SAK 26/13: Referat fra møtet i studieutvalget ved Fakultet for samfunnsfag, 11. mars 2013.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAK 26/13: Referat fra møtet i studieutvalget ved Fakultet for samfunnsfag, 11. mars 2013."

Transkript

1 SAK 26/13: Referat fra møtet i studieutvalget ved Fakultet for samfunnsfag, 11. mars Til stede: Aase Hjelde, Elin Kristin Hansen, Gunnar Engelsåstrø, Siri B. Søberg, Ellen Hjortsæter, Inger- Lise Stjernholm Fehn, Kjersti Berggraf Jacobsen, Lars-Kristian Stensrud og Per Arne Olsen. Fra studieadministrasjonen: Ken Henry Hyttemoen og Ann Sofie Winther. Referent: Unn Målfrid H. Rolandsen. Forfall: Gunnar Jahren og vara Heidi Woll. SAK 09/13: Godkjenning av referat fra møtet 28. januar 2013 Godkjent uten merknader. Diskusjonssak SAK 10/13: Beskrivelse av arbeidskrav: fortolkning av kapittel 5-10 i Retningslinjer for etablering av nye studier og utarbeiding av planer for studier ved HiOA. 1 Saken dreier seg om hvor nøyaktig arbeidskrav skal beskrives i programplanene ved fakultet for samfunnsfag. Studieutvalget ønsker fortolkning av kravene som stilles i Retningslinjer for etablering av nye studier og utarbeiding av planer for studier ved HiOA som gir instituttene større fleksibilitet i beskrivelsen av arbeidskrav der det er nødvendig. I diskusjonen vektla utvalgets medlemmer at beskrivelsen av arbeidskrav må være så fleksibel at den kan gjelde selv ved bytte av fagansvarlig. Samtidig skal vi ivareta forutsigbarheten for studentene. Utvalget diskuterte hvorvidt det er nødvendig å beskrive arbeidskravenes formål eksplisitt når vi har læringsutbyttebeskrivelser. Det bør kunne forutsettes at det er en direkte sammenheng mellom arbeidskrav og læringsutbytte. Flere av utvalgets medlemmer mente at hensikten med arbeidskravene likevel bør gjøres tydelig i programplanene, slik retningslinjene også krever. Det ble videre understreket at programplanen bør inneholde informasjon om forventet arbeidsinnsats i studiet. En oppmykning av kravene til beskrivelse av arbeidskrav må ikke føre til at arbeidsmengden i det enkelte emnet blir usynlig. Kravene til beskrivelse av arbeidskrav opprettholdes, med det gis følgende muligheter til fleksibilitet: Formålet med arbeidskrav: Studieutvalget mener at det å beskrive formålet med arbeidskravene bidrar til å synliggjøre sammenhengen mellom arbeidsformer og læringsutbytte i programmet som helhet. Ved fakultet for samfunnsfag blir praksis som følger: o o det anbefales at formålet med hvert enkelt arbeidskrav beskrives formålet med arbeidskravene kan unntaksvis beskrives på overordnet nivå i programplanen Arbeidskravets omfang: Det er ikke alle arbeidskrav som enkelt lar seg beskrive i form av sideantall eller varighet, og dette vil heller ikke alltid være pedagogisk hensiktsmessig. Det er også slik at noen detaljer vedrørende arbeidskrav ikke er klarlagt på det tidspunktet programplanen legges fram for studieutvalget. Ved fakultet for samfunnsfag blir praksis som følger: o antall oppgaver eller innleveringer og omfanget på hver av disse skal være tydelig beskrevet i programplanen så langt det er mulig o i programplanen skal det oppgis anslagsvis hvor mange innleveringer eller oppgaver som utgjør arbeidskravene i det enkelte emne o studentene skal få informasjon om arbeidskravenes omfang, frister og andre nødvendige detaljer i Fronter og/eller via e-post ved semesterstart 1 1 / 8

2 o Slik beskrives av arbeidskrav med varierende omfang: «Emnet har 5 individuelle innleveringer. Oppgavenes omfang varierer med oppgavenes art. Faglærer informerer om innleveringsfrister ved studiestart.» Eksamensrett og konsekvenser av ikke godkjente arbeidskrav: Av hensyn til studentenes rettssikkerhet (tilgangen til å ta eksamen) anser fakultetet det som svært viktig at konsekvensene av ikke-godkjente arbeidskrav er tydelig beskrevet i emneplanene. Det samme gjelder vilkår for omarbeidelse av ikkegodkjente arbeidskrav. Fakultetet forutsetter at manglende arbeidskrav eller ikke-godkjente arbeidskrav leder til tap av eksamensrett i det enkelte emne, slik det framgår av Retningslinjenes kapittel Vedtakssaker: SAK 11/13 Godkjenning av programplan for Bachelorstudium i arkiv og dokumentbehandling. Studieutvalget ville vite om det kan det velges førsteårsemner fra andre studier inn i tredjeåret? Instituttleder informerte om at bachelorstudiet foreløpig ikke tilbyr et tilstrekkelig antall emner på tredje studieår og at studentene kan ta relevante emner ved andre bachelorstudier uavhengig av hvilket årstrinn de tilbys på. Det stilles imidlertid krav til forhåndsgodkjenning. - Emnene Digital arkivdanning 1 og 2: brukes arbeidskravene inn i mappen? Dersom det her er snakk om omarbeidede arbeidskrav som inngår i mappen, skal dette framgå tydelig av programplanen. - I flere emneplaner står det at arbeid utføres i gruppe på hhv. 5 og 3 studenter. Er det hensiktsmessig å angi antallet så eksakt? Det er ikke alltid klart hvor mange studenter som melder seg til et emne, og iblant er oppstår det problemer underveis i gruppearbeidet. Et omtrentlig antall er tilstrekkelig. Studieutvalget ved fakultet for samfunnsfag vedtar endringene i programplanen for Bachelorstudium i arkiv og dokumentbehandling med de kommentarene som fremkom i møtet. Programplanen vil gjelde fra og med høstsemesteret SAK 12/13 Godkjenning av programplan for Årsstudium i arkiv og dokumentbehandling - Her gjelder det samme som i sak 11/13 om antall deltakere i gruppearbeid. Et omtrentlig antall er tilstrekkelig. - Læringsutbyttebeskrivelsene må redigeres slik at de tilhører riktig studium. Studieutvalget ved fakultet for samfunnsfag vedtar endringene i programplanen for Årsstudium i arkiv og dokumentbehandling med de kommentarene som fremkom i møtet. Programplanen vil gjelde fra og med høstsemesteret / 8

3 SAK 13/13 Godkjenning av programplan for Arkivakademiet Studiet er nesten identisk med to eksisterende moduler i bachelorstudiet i arkiv og dokumentbehandling. Undervisningen gis separat men emnene i Arkivakademiet kan utgjøre grunnlag for innpasningsopptak til bachelorstudiet. Fakultetet forplikter seg til å videreføre studietilbudet i en periode, men på sikt vil de to studiene samkjøres. - Programplanen bør språkvaskes Studieutvalget ved fakultet for samfunnsfag vedtar programplan for Arkivakademiet med de kommentarene som fremkom i møtet. Programplanen vil gjelde fra og med høstsemesteret Videre saksgang: Etablering av eksternt finansierte studier på inntil 60 studiepoeng godkjennes av fakultetsstyret. Saken oversendes fakultetsstyret ved fakultet for samfunnsfag for endelig etablering. SAK 14/13 Godkjenning av programplan for Bachelorstudium i bibliotek- og informasjonsvitenskap På sikt planlegges endring i hele det treårige løpet, men nå legges det kun fram endringer for år 1. Instituttet melder at modellen for nytt løp er klar, men ikke selve programplanteksten. Det er viktig for søkere til studiet at de har informasjon om hele løpet før de skal søke. Studieutvalget anbefaler at det legges inn informasjon i programplanen om at studiet her er under omlegging - uten å gå i for stor detalj. - Emnet Litteratur og kulturformidling 1: Historiske perspektiv: Her er det uklart om arbeidskravet er individuelt eller i gruppe. Det mangler også beskrivelse av F i vurderingsuttrykket. - Manglende samsvar mellom tabell (side 6-7) og emneplan for tre av valgemnene i tredje studieår (gjelder Vurderings-/eksamensform). - Bruk av sensorer: Her er det intern sensur og 25 % av besvarelsene vurderes av en ekstern. I retningslinjene er det uklart hvorvidt det skal være 2 sensorer involvert i sensurering av hver besvarelse. - I retningslinjer for programplaner (kap.2) heter det at et emne «skal normalt ha et omfang på minimum 10 studiepoeng og være delelig med 5 dersom dette ikke strider imot forskrift om rammeplan». Hovedregelen er altså at emner skal være på 10 sp, men at det unntaksvis åpnes for mindre emner. Bachelor i bibliotek- og informasjonsvitenskap har to emner på 5 studiepoeng, i likhet med det flere av fakultetets øvrige studier. Studieutvalget ved fakultet for samfunnsfag vedtar endringene i programplanen for Bachelorstudium i bibliotek- og informasjonsvitenskap med de kommentarene som fremkom i møtet. Programplanen vil gjelde fra og med høstsemesteret / 8

4 SAK 15/13 Godkjenning av programplan for Årsstudium i bibliotek- og informasjonsvitenskap Se sak 14/13 for kommentarer som gjelder emner i begge studier. Studieutvalget ved fakultet for samfunnsfag vedtar endringene i programplanen for Årsstudium i bibliotek- og informasjonsvitenskap med de kommentarene som fremkom i møtet. Programplanen vil gjelde fra og med høstsemesteret SAK 16/13 Godkjenning av programplan for Masterstudium i bibliotek- og informasjonsvitenskap - På side 7 mangler emnet Litterær journalistikk i tabellen over valgfrie emner - Instituttet bør vurdere å gjengi emnet fra Litterær journalistikk fra master i journalistikk i denne programplanen Studieutvalget ser positivt det å bruke masteremner på tvers av studieprogrammene. Studieutvalget ved fakultet for samfunnsfag anbefaler etableringen av emnet Litterær journalistikk II og vedtar endringene i programplanen for Masterstudium i bibliotek- og informasjonsvitenskap med de kommentarene som fremkom i møtet. Programplanen vil gjelde fra og med høstsemesteret SAK 17/13 Godkjenning av programplan for Masterstudium i styring og ledelse læringsutbyttet på programnivå er ikke i tråd med kravene Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk stiller til studier på masternivå. Studieutvalget anmoder institutt for offentlig administrasjon og velferdsfag om å gjennomgå læringsutbyttebeskrivelsene i emneplanene på nytt for å sikre at også disse beskrivelsene er i tråd med kravene for masternivå (andre syklus). Studieutvalget ved fakultet for samfunnsfag vedtar endringene i programplanen for Masterstudium i styring og ledelse med de kommentarene som fremkom i møtet. Programplanen vil gjelde fra og med høstsemesteret SAK 18/13 Godkjenning av programplan for Bachelorstudium i administrasjon og ledelse Saken har sammenheng med nedleggelsen av velferdsfag. Fakultetsstyret ved fakultet for samfunnsfag vedtok 20. september 2012 at fagporteføljen fra velferdsfag skal videreføres i bachelor i administrasjon og ledelse og i sosialt arbeid (se også sak 19/13). - Det ble stilt spørsmål til ferdighetspunktet i læringsutbyttet for forkurset i matematikk. Kurset skal gi en oppfriskning av pensumet fra videregående skole, men er det korrekt at det ikke oppøves ferdigheter utover det å kunne løse oppgaver i matematikk? Innledningen til emnet nevner logisk tenkning og kritisk vurdering. Burde ikke da disse analytiske ferdigheter framgå i læringsutbyttet? 4 / 8

5 - Rekruttering og karriereutvikling og Styring og samfunn: emneplanene mangler detaljer i beskrivelse av vurderingsform (varighet på hjemme-eksamen). - Styring og samfunn: Det er uklart hva som menes med 'kunnskapstest'. - Skillet mellom 'kalkulator' og 'enkel kalkulator' i programplanen er uklart. Er det snakk om to typer kalkulatorer? I så tilfelle bør det defineres tydeligere hva som definerer kalkulatoren(e). - Grunnleggende samfunnsøkonomi og Bedriftsøkonomi: beskrivelsen av hva ekstern sensor gjør er uklar. Skal vedkommende lese alle, eller sensurere kun et uttrekk som så danner grunnlag? - Sørg for samsvar mellom emnenavn og koder i tabeller og emneplanene, og at samme emnenavn brukes gjennom hele dokumentet (eksempel: Resultatstyring vs. Mål og resultatstyring i offentlig sektor). - Velferdsrett: Vurdering er 5 timer skoleeksamen. Dersom det ikke er flere deler i eksamenen bør formulering om flere deler på ny/utsatt strykes. - Analyse av offentlig politikk: det mangler sensorbeskrivelse i emneplanen. Studieutvalget ser positivt på formuleringene om krav til likeverdig deltakelse i gruppearbeid (s. 6). Det er viktig at studentene gjøres bevisste på de gjensidige forpliktelsene som ligger i gruppearbeid som metode. Samtidig er dette også et vanskelig felt: Det hender jo også at samarbeidet bryter sammen og/eller at studenter mobbes ut av grupper. Hvem (faglærer/studentene i gruppa) har myndighet til å definere «likeverdige bidrag»? Det er mulig å teste likeverdige bidrag i form av en muntlig eksamen, men dette er en svært ressurskrevende eksamensform. Studieutvalget ønsker å diskutere denne tematikken ytterligere, særlig med tanke på - hvordan og når faglærer skal involveres dersom det oppstår problemer i gruppen - konsekvenser for studenter som ikke bidrar i gruppearbeidet: Bør det gis en advarsel som ved underkjennelse av praksis - med mulighet for forbedring. - Hva er "likeverdige bidrag"? Studieutvalget ved fakultet SAM vedtar programplanen for Bachelorstudium i administrasjon og ledelse med de kommentarene som fremkom i møtet. Programplanen vil gjelde for studenter med opptak til første studieår høsten SAK 19/13 Godkjenning av programplan for Bachelorstudium i sosialt arbeid Nedleggelsen av bachelor i velferdsfag medfører at temaer fra denne studieretningen skal videreføres i bachelor i administrasjon og ledelse og i sosialt arbeid (se også sak 18/13). I saken som her legges fram er det kun vurdert endringer for første studieår. Inger-Lise S. Fehn redegjorde for hvordan velferdsfag i sin tid ble opprettet som et samarbeid mellom nettopp bachelor i administrasjon og ledelse og i sosialt arbeid, der sosialt arbeid hadde ansvar for de siste 1,5 studieårene. Det er derfor ikke så mye velferdsfaglig fagstoff som skal videreføres i første studieår av sosialt arbeid. En egen gruppe gjennomgår teori på studiet over 3 år hvor det vil være mer aktuelt å inkludere tematikk fra velferdsstudiet. Studieutvalget kan derfor forvente at temaer fra velferd vil bli tydeligere i studiet når også andre og tredje studieår revideres. Her gjelder det samme som i sak 14/13: Det er viktig for søkere til studiet at de har informasjon om hele løpet før de skal søke. Studieutvalget anbefaler at det legges til informasjon i programplanen om at studiet her er under omlegging - uten å gå i for stor detalj. Studieutvalget ser endringene i progresjonskrav som en hensiktsmessig oppmykning. 5 / 8

6 Studieutvalget ved fakultet for samfunnsfag vedtar endringene i programplanen for Bachelorstudium i sosialt arbeid med de kommentarene som fremkom i møtet. Programplanen vil gjelde fra og med høstsemesteret SAK 20/13 Godkjenning av programplan for Masterstudium i sosialfag Studieutvalget støtter forslaget om at obligatorisk veiledning på 15 timer bortfaller samtidig som veiledningen intensiveres. Studieutvalget bemerket at den foreslåtte endringen i veiledningspraksis er detaljert beskrevet, men at det mangler en tydelig begrunnelse for endringen i veiledningspraksis. De øvrige endringsforslagene til programplanen er god begrunnet. Studieutvalget ved fakultet for samfunnsfag vedtar endringene i programplanen for Masterstudium i sosialfag med de kommentarene som fremkom i møtet. Programplanen vil gjelde fra og med høstsemesteret SAK 21/13 Godkjenning av programplan for Ph.d.-studium i sosialt arbeid og sosialpolitikk Studieutvalget hadde ingen merknader til saken. Studieutvalget ved fakultet for samfunnsfag vedtar endringene i programplanen for Ph.d.-studium i sosialt arbeid og sosialpolitikk. Programplanen vil gjelde fra og med høstsemesteret SAK 22/13 Godkjenning av programplan for Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon - Læringsutbytte på overordnet nivå: Studieutvalget anbefaler at det her brukes samme format som i fakultetets øvrige programplaner. Læringsutbyttet deles inn i kategoriene kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse, i form av en liste med kulepunkter. - Ledelse: Her er det både individuelle arbeider og gruppe-leveringer i vurderingsformen. Gis det felles karakter for alle i gruppa? Deltakelse i diskusjon gjøres vel individuelt? Hvordan settes da karakterene? Er dette egentlig en mappe? Studieutvalget ber om at fagmiljøet gjennomgår vurderingsformen på nytt. - Organisasjonspsykologi: Her er må det oppgis anslagsvis hvor mange arbeidskrav som skal leveres. Ukentlige innleveringer er en uklar angivelse. - Managerial Accounting: Den foreslåtte vurderingsformen har en omtrentlig vekting av to deler (ca. 40 % og ca. 60 %) som så slås sammen til én karakter etter en helhetsvurdering. Utvalgets medlemmer stilte spørsmål ved bruken av vekting i prosent i kombinasjon med én endelig karakter basert på en helhetsvurdering. På prinsipielt grunnlag anbefaler studieutvalget at når to deler i en vurderingsform vektes prosentvis, og disse delene siden slås sammen til én felles karakter, skal det registreres to separate karakterer. Dette sikrer studentene rett til å klage på karaktersettingen for hver del, og studentene vil kunne ta ny/utsatt eksamen i den delen de evt. ikke har bestått. Når det gjelder bruken av anbefalte forkunnskaper i programplanen bemerker studieutvalget at ordningen med hengefag i et studium betyr at studenter skal kunne klare seg på neste studieår uten å ha bestått alle emner på lavere nivå. Instituttets forslag til beskrivelser av anbefalte forkunnskaper kan derfor virke motstridende i forhold til ordningen med hengefag. Samtidig bidrar teksten under anbefalte forkunnskapskrav til å synliggjøre progresjonen i studieløpet og til å informere studenten om hvilke forkunnskaper faglærer legger til grunn i undervisningen. Dette er da også instituttets argument for å beskrive anbefalte forkunnskaper i emneplanene. 6 / 8

7 Det ble også stilt spørsmålstegn ved hvorfor regnskapsfører er foreslått som en profil i bachelorstudiet i økonomi og administrasjon snarere enn i bachelorstudiet i regnskap og revisjon. Gunnar Engelsåstrø informerte om at det ikke er bare de obligatoriske emnene Regnskapsføreryrket og Revisjon som skiller revisorstudiet fra profilen regnskapsfører. I profilen Regnskapsfører inngår også en bacheloroppgave. Slik sett har studiet mer til felles med de øvrige profilene i bachelorstudiet i økonomi og administrasjon. Studieutvalget ved fakultet for samfunnsfag vedtar endringene i programplanen for Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon med de kommentarene som fremkom i møtet. Programplanen vil gjelde fra og med høstsemesteret SAK 23/13 Godkjenning av programplan for Bachelorstudium i regnskap og revisjon Her gjelder samme kommentar for emnet Organisasjonspsykologi som i sak 22/13. Studieutvalget ved fakultet for samfunnsfag vedtar endringene i programplanen for Bachelorstudium i regnskap og revisjon med de kommentarene som fremkom i møtet. Programplanen vil gjelde fra og med høstsemesteret SAK 24/13 Godkjenning av programplan for Masterstudium i økonomi og administrasjon - Masteroppgaven er på 30 sp og omfanget satt i forhold til tilsvarende studier ved andre institusjoner. I programplanen heter det at «Masteroppgaven forventes å være på om lag 80 sider». Fra instituttets side er dette tenkt fleksibelt og at veileder kan vurdere hvor stor omfang oppgaven bør ha avhengig av typen oppgave. Studieutvalget ber instituttet vurdere hvorvidt beskrivelsen som nå står i programplanen gir riktig informasjon til student og sensor, og om det bør angis et romsligere omfang som for eksempel sider +/- 10 %. - Statistiske metoder: på bakgrunn av evalueringer ønsker instituttet å endre vurderingsformen til en firetimers skole-eksamen. (Forslaget i saksframlegget om syvdagers hjemme-eksamen frafalles). - Verdsetting ved salg, fusjoner og oppkjøp: Her gjelder det samme som i emnene Ledelse og Managerial accounting (sak 22/13). Det er svært ulike arbeider som inngår i mappen. Er dette egentlig en mappe? Og kan den prosentvise vektingen være omtrentlig? Forslag til vedtak: Studieutvalget ved fakultet for samfunnsfag gir sin tilslutning til de foreslåtte endringene i programplan for Masterstudium i økonomi og administrasjon, med de kommentarene som fremkom i møtet. Programplanen vil gjelde fra og med høstsemesteret Videre saksgang: Saken oversendes studieseksjonen til endelig vedtak. SAK 25/13 Godkjenning av emneplan for Motiverende samtale 15 sp Merknad til saken: det må fremgå av emneplanen hvorvidt bestått eksamen i Motiverende samtale 10 sp kan gi grunnlag for fritak/godskriving for deler av emnet Motiverende samtale 15 sp. 7 / 8

8 Studieutvalget ved fakultet for samfunnsfag gir sin tilslutning til opprettelse av emnet Motiverende samtale 15 sp og godkjenner forslag til emneplan med de kommentarene som framkom i møtet. Programplanen vil gjelde fra og med høstsemesteret Videre saksgang: Saken videresendes til fakultetsstyret for endelig etablering. UMHR 13. mars/29. mai / 8

Referat fra møtet i studieutvalget ved Fakultet for samfunnsfag 4. juni 2012.

Referat fra møtet i studieutvalget ved Fakultet for samfunnsfag 4. juni 2012. Referat fra møtet i studieutvalget ved Fakultet for samfunnsfag 4. juni 2012. Til stede: Ellen Hjortsæter, Aase Hjelde, Elin K. Hansen, Trine Ellekjær, Inger-Lise S. Fehn, Lars- Kristian Stensrud og Per

Detaljer

Til studieutvalget, fakultet for samfunnsfag

Til studieutvalget, fakultet for samfunnsfag Til studieutvalget, fakultet for samfunnsfag Dato: 3. juni 2013 ORIENTERINGSSAK Saksnr.: 37/13 Journalnr.: 2013/2569 Saksbehandler: Unn Målfrid H. Rolandsen Arbeidskrav ved fakultet for samfunnsfag 2012-2013

Detaljer

Referat fra møtet i studieutvalget ved Fakultet for samfunnsfag 16. april 2012.

Referat fra møtet i studieutvalget ved Fakultet for samfunnsfag 16. april 2012. Referat fra møtet i studieutvalget ved Fakultet for samfunnsfag 16. april 2012. Til stede: Ellen Hjortsæter, Carsten Ohlmann (for Aase Hjelde), Elin K. Hansen, Trine Ellekjær, Heidi Woll (for Gunnar Jahren),

Detaljer

Referat fra møtet i studieutvalget ved Fakultet for samfunnsfag, 9. mars 2015

Referat fra møtet i studieutvalget ved Fakultet for samfunnsfag, 9. mars 2015 Referat fra møtet i studieutvalget ved Fakultet for samfunnsfag, 9. mars 2015 Til stede: Per Arne Olsen (leder), Trine Ellekjær (ØA), Inger-Lise Fehn (SF), Carsten Ohlmann (JM), Gunnar Jahren (OAV) Elin

Detaljer

Referat møte i studieutvalget ved Fakultet for samfunnsfag, 18. januar 2016

Referat møte i studieutvalget ved Fakultet for samfunnsfag, 18. januar 2016 Referat møte i studieutvalget ved Fakultet for samfunnsfag, 18. januar 2016 Til stede: Per Arne Olsen (leder), Trine Ellekjær (ØA), Anders Graver Knudsen (JM vara), Gunnar Jahren (OAV), Elin K. Hansen

Detaljer

SAK 42/13: Referat fra møtet i studieutvalget ved Fakultet for samfunnsfag, 16. september 2013.

SAK 42/13: Referat fra møtet i studieutvalget ved Fakultet for samfunnsfag, 16. september 2013. SAK 42/13: Referat fra møtet i studieutvalget ved Fakultet for samfunnsfag, 16. september 2013. Til stede: Kjersti Berggraf Jacobsen, Anita Sandberg, Gunnar Jahren, Trine Ellekjær, Olav Borge Bondal, Ramona

Detaljer

Referat møte i studieutvalget ved Fakultet for samfunnsfag, 30. april 2016

Referat møte i studieutvalget ved Fakultet for samfunnsfag, 30. april 2016 Referat møte i studieutvalget ved Fakultet for samfunnsfag, 30. april 2016 Til stede: Per Arne Olsen (leder), Inger-Lise S Fehn (SF), Carsten Ohlmann (JM), Gunnar Jahren (OAV), Fra administrasjonen: Elin

Detaljer

Referat fra møtet i studieutvalget ved Fakultet for samfunnsfag, 2. desember 2013

Referat fra møtet i studieutvalget ved Fakultet for samfunnsfag, 2. desember 2013 Referat fra møtet i studieutvalget ved Fakultet for samfunnsfag, 2. desember 2013 Til stede: Inger-Lise Fehn (SF), Carsten Ohlman (JM, vara), Kjersti Berggraf Jacobsen (ekstern), Gunnar Jahren (OAV) Elin

Detaljer

Notat. Innledning. Nye emner

Notat. Innledning. Nye emner Notat Dato: 13.02.2012 Saksnr./arkivnr.: saksnr Til: Kikk her og skriv inn mottaker. Saksbehandler: Elin Kristin Hansen 67235000, postmottak@hioa.no ENDRINGSNOTAT PROGRAMPLANER 2012/2013: BACHELORSTUDIET

Detaljer

-Notat. Referat fra møte i studieutvalget 2. mai 2013. Sted: Kjeller, B346. Tid: Kl. 0900-1200

-Notat. Referat fra møte i studieutvalget 2. mai 2013. Sted: Kjeller, B346. Tid: Kl. 0900-1200 -Notat Referat fra møte i studieutvalget 2. mai 2013 Dato: 14.05.2013 Saksnr./arkivnr.: STU 13-38 Til: Studieutvalget Saksbehandler: Anne Brændshøi 64849612 Sted: Kjeller, B346 Tid: Kl. 0900-1200 Til stede:

Detaljer

Studieplanendringer Bachelorstudium i arkiv og dokumentbehandling og Årsstudium i arkiv og dokumentbehandling

Studieplanendringer Bachelorstudium i arkiv og dokumentbehandling og Årsstudium i arkiv og dokumentbehandling Til studieutvalget Dato: 17. desember 2013 VEDTAKSSAK NR 26/12 Saksnr.: Skriv inn saksnr. Journalnr.: Skriv inn journalnr. Saksbehandler: Anne Drag Tidemand-Fossum og Liv Gjestrum Studieplanendringer Bachelorstudium

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR UTREDNING, GODKJENNING, ETABLERING, NEDLEGGING OG REVISJON AV STUDIER VED UNIVERSITETET I STAVANGER

RETNINGSLINJER FOR UTREDNING, GODKJENNING, ETABLERING, NEDLEGGING OG REVISJON AV STUDIER VED UNIVERSITETET I STAVANGER RETNINGSLINJER FOR UTREDNING, GODKJENNING, ETABLERING, NEDLEGGING OG REVISJON AV STUDIER VED UNIVERSITETET I STAVANGER Vedtatt av Utdanningsutvalget den 28. juni 2005 med hjemmel i vedtak i Styret for

Detaljer

Referat møte i studieutvalget ved Fakultet for samfunnsfag, 12. oktober 2015

Referat møte i studieutvalget ved Fakultet for samfunnsfag, 12. oktober 2015 Referat møte i studieutvalget ved Fakultet for samfunnsfag, 12. oktober 2015 Til stede: Per Arne Olsen (leder), Trine Ellekjær (ØA), Carsten Ohlmann (JM), Inger-Lise S Fehn (SF), Gunnar Jahren (OAV), Peter

Detaljer

Referat møte i studieutvalget ved Fakultet for samfunnsfag, 18. april 2016

Referat møte i studieutvalget ved Fakultet for samfunnsfag, 18. april 2016 Referat møte i studieutvalget ved Fakultet for samfunnsfag, 18. april 2016 Til stede: Per Arne Olsen (leder), Kjersti Berggraf Jacobsen (ekstern rep.), Trine Ellekjær (ØA), Carsten Ohlmann (JM), Gunnar

Detaljer

1. Navnet på programmet er foreslått endret fra Bachelor i arkiv- og dokumentbehandling til Bachelor i arkivvitenskap.

1. Navnet på programmet er foreslått endret fra Bachelor i arkiv- og dokumentbehandling til Bachelor i arkivvitenskap. Følgenotat Dato: 18.01.2016 Saksnr./arkivnr.: 9/2015 Til: Fakultet for samfunnsfag, seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering Saksbehandler: Liv Gjestrum og Anniken Bakke 67235000, postmottak@hioa.no

Detaljer

Studieutvalg for teknologi, kunst og design

Studieutvalg for teknologi, kunst og design Møtebok Studieutvalg for teknologi, kunst og design Organ: Type referat: Møtebok Møtested: Møterom PS639, Høgskolen i Oslo og Akershus i Pilestredet P35 Dato: 23.05.2012 Tidspunkt: 09:00 11:30 Følgende

Detaljer

Suzanne Helen Nordgård William G. Sæbø. Ellen Merethe Magnus Anne Løken

Suzanne Helen Nordgård William G. Sæbø. Ellen Merethe Magnus Anne Løken 3/2014 REFERAT Studieutvalget ved Høgskolen i Oslo og Akershus Møte torsdag 3. april 2014, kl. 12.30 14.30, møterom 301, Pilestredet 46 Til stede: Forfall: Til stede fra administrasjonen: Olgunn Ransedokken,

Detaljer

Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for. Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret

Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for. Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret Mal for ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret 1 Innhold i rammeplan Rammeplan er en

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Målet med bachelorprogrammet

Detaljer

Referat fra utsatt møte i studieutvalget ved Fakultet for samfunnsfag, 11. mai 2015

Referat fra utsatt møte i studieutvalget ved Fakultet for samfunnsfag, 11. mai 2015 Referat fra utsatt møte i studieutvalget ved Fakultet for samfunnsfag, 11. mai 2015 Til stede: Per Arne Olsen (leder), Inger-Lise S Fehn (SF), Carsten Ohlmann (JM), Gunnar Jahren (OAV) Elin K. Hansen (TA),

Detaljer

Referat fra møte i studieutvalget ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier.

Referat fra møte i studieutvalget ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier. Referat Dato: 15.05.2014 Saksnr./arkivnr.: STU 14/44 Til: Studieutvalget ved LUI Fra: Hege Hovda (sekretær for studieutvalget) Referat fra møte i studieutvalget ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale

Detaljer

Referat fra møte i studieutvalget ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier.

Referat fra møte i studieutvalget ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier. Referat Dato: 10.06.2014 Saksnr./arkivnr.: STU 14/66 Til: Studieutvalget ved LUI Fra: Hege Hovda (sekretær for studieutvalget) Referat fra møte i studieutvalget ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale

Detaljer

Studieutvalg for teknologi, kunst og design Møtested: PS639, Pilestredet 35 Dato: 15.05.2014 Tidspunkt: 09:00 12:00

Studieutvalg for teknologi, kunst og design Møtested: PS639, Pilestredet 35 Dato: 15.05.2014 Tidspunkt: 09:00 12:00 Møtebok Organ: Studieutvalg for teknologi, kunst og design Møtested: PS639, Pilestredet 35 Dato: 15.05.2014 Tidspunkt: 09:00 12:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sturla Rolfsen LEDER

Detaljer

Referat fra møte i studieutvalget ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier.

Referat fra møte i studieutvalget ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier. Referat Dato: 12.06.2015 Saksnr./arkivnr.: Til: Studieutvalget ved LUI Fra: Hege Hovda (sekretær for studieutvalget) Referat fra møte i studieutvalget ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale

Detaljer

Referat fra møtet i Studieutvalget ved Fak. LUI torsdag 28. november kl

Referat fra møtet i Studieutvalget ved Fak. LUI torsdag 28. november kl Referat Dato: 05.12.2013 Saksnr./arkivnr.: STU 13/90 Til: Studieutvalget ved LUI Fra: Hege Hovda Referat fra møtet i Studieutvalget ved Fak. LUI torsdag 28. november kl. 12.30-14.30. Sted: A342 i P52,

Detaljer

Delegering av myndighet innenfor det studieadministrative arbeidsområdet ved fakultet for samfunnsfag.

Delegering av myndighet innenfor det studieadministrative arbeidsområdet ved fakultet for samfunnsfag. Delegering av myndighet innenfor det studieadministrative arbeidsområdet ved fakultet for samfunnsfag. Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo og Akershus Kapittel 3. Studier generelle og

Detaljer

Emneplan for bachelor med studieopphold utenfor Norge

Emneplan for bachelor med studieopphold utenfor Norge Emneplan for bachelor med studieopphold utenfor Norge Bachelor s assignment Bachelorstudium barnehagelærerutdanning 15 studiepoeng Deltid og Ablu Emnekode deltid: BLD3900 Emnekode arbeidsplassbasert: BLA3900?

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i regnskap og revisjon Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Introduksjon: Bachelorprogrammet gir

Detaljer

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON TIL NYE STUDENTER. Masterstudiet i økonomi og administrasjon

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON TIL NYE STUDENTER. Masterstudiet i økonomi og administrasjon VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON TIL NYE STUDENTER Høsten 2014 Masterstudiet i økonomi og administrasjon Fakultet for samfunnsfag Institutt for økonomi og administrasjon INFORMASJONSKANALER http://www.hioa.no

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i regnskap og revisjon Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Mål for studiet: Bachelorprogrammet

Detaljer

Studieutvalg for teknologi, kunst og design

Studieutvalg for teknologi, kunst og design Møtebok Studieutvalg for teknologi, kunst og design Organ: Type referat: Møtebok Møtested: Møterom PS639, Høgskolen i Oslo og Akershus i Pilestredet P35 Dato: 21.03.2012 Tidspunkt: 09:00-1400 Følgende

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Undergraduate Course in Supervision of Health Care Students Deltidsstudium 20 studiepoeng Kull høst 2014 Institutt for fysioterapi Fakultet for

Detaljer

Studieplan. Språklæring og språkutvikling i barnehagen. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret

Studieplan. Språklæring og språkutvikling i barnehagen. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret dmmh.no Studieplan 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå Studieåret 2017-2018 Sist endret 01.02.17 Navn Nynorsk navn Engelsk navn Language learning in ECEC institution Studiepoeng 30

Detaljer

Del 1: Fellesmøte for Studieutvalget og FoU -utvalget for Høgskolen i Oslo og Akershus

Del 1: Fellesmøte for Studieutvalget og FoU -utvalget for Høgskolen i Oslo og Akershus MØTEBOK 10. mai 2013 Del 1: Fellesmøte for Studieutvalget og FoU -utvalget for Høgskolen i Oslo og Akershus Torsdag25. april 2013 kl. 12:30 14:15, studiestedpilestredet. Til stedefra Studieutvalget : SturlaRolfsen(nestleder)

Detaljer

Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka

Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka Høgskolen i Molde April 2012 Studiesjefens kontor 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Prosess for godkjenning av studieplaner/fagplaner...

Detaljer

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften Sak 2015/10807 Kommentarer - utkast til ny forskrift om studier ved NTNU 1. Bakgrunn Fra 01.01.2016 blir Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST), Høgskolen i Gjøvik (HiG) og Høgskolen i Ålesund (HiÅ) slått sammen

Detaljer

1) Finn går kl i FOU-utvalget, Elena overtar. 2) Ekstra vedtakssak STU 13/48, tar denne først. Navneendring vedtatt.

1) Finn går kl i FOU-utvalget, Elena overtar. 2) Ekstra vedtakssak STU 13/48, tar denne først. Navneendring vedtatt. -Notat Referat fra møte i studieutvalget 23. mai 2013 Dato: 07.06.2013 Saksnr./arkivnr.: STU 13-50 Til: Studieutvalget Saksbehandler: Anne Brændshøi 64849612 Sted: Pilestredet, D111 P52 Tid: Kl. 1230-1630

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon

Detaljer

Emneplan Småbarnspedagogikk

Emneplan Småbarnspedagogikk Emneplan Småbarnspedagogikk * Emnenavn (norsk) Småbarnspedagogikk * Emnenavn (engelsk) Toddlers pedagogy * Emnekode KB-SBP8101 (studieprogramkode: KFB-BHP) * Emnenivå Videreutdanning; bachelor, barnehagelærer

Detaljer

Studieplan. Barnehagens læringsmiljø og pedagogisk ledelse. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret

Studieplan. Barnehagens læringsmiljø og pedagogisk ledelse. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret dmmh.no Studieplan Barnehagens læringsmiljø og pedagogisk ledelse 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå Studieåret 2016-2017 Sist endret 21.04.16 Navn Nynorsk navn Barnehagens læringsmiljø

Detaljer

Retningslinjer for oppnevning og bruk av sensorer

Retningslinjer for oppnevning og bruk av sensorer http://www.hioa.no/studier/lov-og-regelverk/retningslinjer-for-oppnevning-og-bruk-avsensorer Retningslinjer for oppnevning og bruk av sensorer Fastsatt av studieutvalget 13. juni 2013 med hjemmel i forskrift

Detaljer

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON Nye studenter høsten 2014: Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon Bachelorstudiet i regnskap og revisjon Årsstudiet i økonomi og ledelse Fakultet for samfunnsfag

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:14 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

-Notat. Referat fra møte i studieutvalget 6. juni yrkesfaglærere (30 studiepoeng). Vedtakssak. Sted: Kjeller, B346. Tid: Kl.

-Notat. Referat fra møte i studieutvalget 6. juni yrkesfaglærere (30 studiepoeng). Vedtakssak. Sted: Kjeller, B346. Tid: Kl. -Notat Referat fra møte i studieutvalget 6. juni 2013 Dato: 09.08.2013 Saksnr./arkivnr.: STU 13-62 Til: Studieutvalget Saksbehandler: Anne Brændshøi 64849612 Sted: Kjeller, B346 Tid: Kl. 0900-1200 Til

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Studieprogram B-ØKAD, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:36 Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid:

Detaljer

Historie - bachelorstudium

Historie - bachelorstudium Studieprogram B-HISTORIE, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:18 Historie - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt

Detaljer

Studieplan. Kommunikasjon og språklæring i barnehagen. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret 2016-2017

Studieplan. Kommunikasjon og språklæring i barnehagen. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret 2016-2017 dmmh.no Studieplan 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå Studieåret 2016-2017 Sist endret 21.04.16 Navn Nynorsk navn Engelsk navn Communication and language learning in early childhood

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Introduksjon: Målet

Detaljer

Semesteroppgaven vil kunne erstatte den nåværende obligatoriske oppgaven i alminnelige forvaltningsrett.

Semesteroppgaven vil kunne erstatte den nåværende obligatoriske oppgaven i alminnelige forvaltningsrett. NOTAT Til: PMR Dato: 5.11.2015 Forslag til nye evalueringsformer for JUS2211 Kort om bakgrunn og formål I innstillingen fra arbeidsgruppen for alternative evalueringsformer ble det foreslått nye evalueringsformer

Detaljer

MAL FOR EMNEBESKRIVELSE

MAL FOR EMNEBESKRIVELSE MAL FOR EMNEBESKRIVELSE Merk, alle punktene må fylles ut. Dersom det ikke er relevant for det aktuelle emnet skriv «ikke aktuelt». For hvert punkt er det angitt hvor informasjonen eventuelt skal legges

Detaljer

VEILEDER TIL UTFYLLING AV MAL FOR STUDIE- OG EMNEPLANER VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD (HBV)

VEILEDER TIL UTFYLLING AV MAL FOR STUDIE- OG EMNEPLANER VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD (HBV) VEILEDER TIL UTFYLLING AV MAL FOR STUDIE- OG EMNEPLANER VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD (HBV) Studieplan benyttes som betegnelse for en plan med nærmere beskrivelse av innhold og organisering av studieprogrammer.

Detaljer

Merknader til forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning

Merknader til forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning Merknader til forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning Merknad til 1. Virkeområde og formål Bestemmelsens første ledd angir forskriftens virkeområde, som er alle universiteter og høyskoler som gir

Detaljer

Fra møte i studieutvalget ved fakultet for helsefag ved Høgskolen i Oslo og Akershus, onsdag 31. oktober 2012 kl. 09.35 11.30.

Fra møte i studieutvalget ved fakultet for helsefag ved Høgskolen i Oslo og Akershus, onsdag 31. oktober 2012 kl. 09.35 11.30. MØTEBOK Fra møte i studieutvalget ved fakultet for helsefag ved Høgskolen i Oslo og Akershus, onsdag 31. oktober 2012 kl. 09.35 11.30. Til stede: Fra administrasjonen: Forfall: Ingrid Narum (leder) Eva

Detaljer

STUDIEPLAN Bachelor i revisjon.

STUDIEPLAN Bachelor i revisjon. STUDIEPLAN Bachelor i revisjon. I.h.t. rammeplan for treårig revisorutdanning av 1. desember 2005, Utdannings og forskningsdepartementet. Vedtatt av avdelingsstyret 29. mars 2012 og revidert av avdelingsstyret

Detaljer

Studieplan. Mastergradsprogram i russlandsstudier

Studieplan. Mastergradsprogram i russlandsstudier 1 Studieplan Mastergradsprogram i russlandsstudier Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet Gjelder fra og med høsten 2009 2 Tittel bokmål: Mastergradsprogram

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i pedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i pedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø STUDIEPLAN Bachelorgradsprogram i pedagogikk 180 studiepoeng Studiested: Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning den . 2 Navn på

Detaljer

UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR 5-ÅRIGE OG 2-ÅRIGE MASTERPROGRAM I TEKNOLOGI, HERUNDER SIVILINGENIØRUTDANNINGEN

UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR 5-ÅRIGE OG 2-ÅRIGE MASTERPROGRAM I TEKNOLOGI, HERUNDER SIVILINGENIØRUTDANNINGEN UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR 5-ÅRIGE OG 2-ÅRIGE MASTERPROGRAM I TEKNOLOGI, HERUNDER SIVILINGENIØRUTDANNINGEN Fastsatt av Rektor 25.10.2016 med hjemmel i Forskrift om studier ved NTNU av

Detaljer

Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium

Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium Studieprogram B-ESPRÅKL, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:18 Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det humanistiske

Detaljer

Fagplan for Bachelor i revisjonsfag (3 år)

Fagplan for Bachelor i revisjonsfag (3 år) Fagplan for Bachelor i revisjonsfag (3 år) FAGPLAN FOR BACHELOR I REVISJONSFAG (3 ÅR)...1 INNLEDNING... 1 Hvem gjelder fagplanen/kursbeskrivelsene for... 1 Om studiet... 2 Opptakskrav... 2 MÅL... 2 INNHOLD...

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i kulturprosjektledelse (2017-2018) Studiepoeng: 60 Læringsutbytte Studiet gir studentene grunnleggende teoretisk ballast for og praktisk erfaring med organisering og gjennomføring

Detaljer

Masterstudium i sosialfag - studieretning sosialt arbeid

Masterstudium i sosialfag - studieretning sosialt arbeid Masterstudium i sosialfag - studieretning sosialt arbeid Master Programme in Applied Social Sciences: Program option Social Work 120 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo og

Detaljer

Til studieutvalget, fakultet for samfunnsfag

Til studieutvalget, fakultet for samfunnsfag Til studieutvalget, fakultet for samfunnsfag Dato: 9. september 2013 DISKUSJONSSAK Saksnr.: 41/13 Journalnr.: 2013/4196 Saksbehandler: Unn Målfrid H. Rolandsen og Ann Sofie Winther Nytt kvalitetssikringssystem

Detaljer

Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium

Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for kultur- og språkvitenskap Fører til grad: Bachelor

Detaljer

Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Dato: 2.1.2014 Vår ref.: 2013/1825 LINESL Referat fra møte i studieutvalget ved UV-fakultetet Mandag 2.12.13 kl 12.15-15, fakultetsstyrerommet

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 24.03.2011 Tidspunkt: 12:30-15:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 24.03.2011 Tidspunkt: 12:30-15:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 24.03.2011 Tidspunkt: 12:30-15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Inger Johanne Håland Knutson

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

Fakultet for samfunnsfag

Fakultet for samfunnsfag Sak 13/15 Til stede: Styreleder Møtebok Fakultet for samfunnsfag FAKULTETSSTYREMØTE 24. APRIL 2015 Tone Fløtten Ekstern representant --* Faglige representanter Dag Flater Hwang** Ivar Bredesen Helga Johannesdottir

Detaljer

Det er 3 hovedtemaer i studiet med oppgaver knyttet til hver av disse.

Det er 3 hovedtemaer i studiet med oppgaver knyttet til hver av disse. Emneplan Barnehagepedagogikk * Emnenavn (norsk) Barnehagepedagogikk * Emnenavn (engelsk) Early Childhood Education * Emnekode KB-BHP8102 (studieprogramkode: KFB-BHP) * Emnenivå Bachelor, videreutdanning

Detaljer

Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka

Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka Høgskolen i Molde Januar 2010 Studiesjefens kontor 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Prosess for godkjenning av studieplaner/fagplaner...

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

KONT. skoleeksamen 2. mai ØASØK1100 Makroøkonomi I Skriftlig skoleeksamen Skriftlig skoleeksamen

KONT. skoleeksamen 2. mai ØASØK1100 Makroøkonomi I Skriftlig skoleeksamen Skriftlig skoleeksamen EKSAMENSPLAN EKSAMEN VÅREN 2017 HANDELSHØYSKOLEN Dato Emnekode Emnenavn Vurderingsform Merknad (eksamensform) 20. mars ØAADM3200 Negotiations Skriftlig 3. april ØAADM3300 Cross-Cultural Communication Skriftlig

Detaljer

Fra møte i studieutvalget ved fakultet for helsefag ved Høgskolen i Oslo og Akershus, onsdag 5. juni 2013 kl. 09.45 11.30.

Fra møte i studieutvalget ved fakultet for helsefag ved Høgskolen i Oslo og Akershus, onsdag 5. juni 2013 kl. 09.45 11.30. MØTEBOK Fra møte i studieutvalget ved fakultet for helsefag ved Høgskolen i Oslo og Akershus, onsdag 5. juni 2013 kl. 09.45 11.30. Til stede: Ingrid Narum (leder av utvalget) Anne Sofie Falck-Ytter Dorte

Detaljer

IKT og læring 1 - Digital dannelse

IKT og læring 1 - Digital dannelse 12/16/2015 2012 2013 IKT og læring 1 Digital dannelse Høgskolen i Nesna 2012-2013 IKT og læring 1 - Digital dannelse Meny Studieplan: Emnekode: ITL113 Emnetype: Vurdering Omfang: 7,5 stp Antall semester

Detaljer

EKSAMENSPLAN EKSAMEN HØSTEN 2017 HANDELSHØYSKOLEN

EKSAMENSPLAN EKSAMEN HØSTEN 2017 HANDELSHØYSKOLEN EKSAMENSPLAN EKSAMEN HØSTEN 2017 HANDELSHØYSKOLEN Dato Emnekode Emnenavn Vurderingsform (eksamensform) 08.09.2017 KULT6000 Organisering og ledelse av kunst og kultur Merknad 08.09.2017 KULT6000 Organisering

Detaljer

Referat fra møte Utval for undervisning og internasjonalisering (UUI)

Referat fra møte Utval for undervisning og internasjonalisering (UUI) Universitetet i Bergen Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium (LLE) Referat fra møte Utval for undervisning og internasjonalisering (UUI) Tid: 8.2.2016, kl. 13.15-15.00 Stad: rom 435,

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA Isabelle-Louise Aabel Medlem STA

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA Isabelle-Louise Aabel Medlem STA Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 01.11.2011 Tidspunkt: 09:15-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

Innkalling til Programrådsmøte tirsdag 7. juni 2016 kl rom 494

Innkalling til Programrådsmøte tirsdag 7. juni 2016 kl rom 494 Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Notat Dato: 20.5.2016 Saksnr..: 2016/2981 Innkalling til Programrådsmøte tirsdag 7. juni 2016 kl. 14.15 16.00 rom 494 Referat fra 15.mars ble

Detaljer

Utfyllende bestemmelser for mastergraden (120 studiepoeng) ved Det matematisknaturvitenskapelige

Utfyllende bestemmelser for mastergraden (120 studiepoeng) ved Det matematisknaturvitenskapelige Små endringer gjort i teksten 23.02.04 for samordning med Master-300 Endringer gjort i teksten 04.12.07 som følge av nye rutiner for karakterfastsetting på samtlige mastergradseksamener ved UiTø (DL 200702150-11)

Detaljer

Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy.

Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy. STUDIEPLAN Navn på studieprogram XXX studiepoeng Studiested: Campus xxxxxxx Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy. Alt i kursiv er hjelpetekst

Detaljer

Hotelledelse - bachelorstudium

Hotelledelse - bachelorstudium Hotelledelse - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i hotelledelse Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Norsk hotellhøgskole er en av de eldste hotellskolene i verden. Hotell,

Detaljer

Historie - bachelorstudium

Historie - bachelorstudium Studieprogram B-HISTORIE, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:51 Historie - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt

Detaljer

Fakultet for samfunnsfag

Fakultet for samfunnsfag Sak 30/14 Til stede: Styreleder Ekstern representant Faglige representanter Møtebok Fakultet for samfunnsfag FAKULTETSSTYREMØTE 18. SEPTEMBER 2014 Tone Fløtten Olav Njaastad Dag Flater Hwang* Birgitte

Detaljer

GODKJENNING AV PROGRAMPLANENDRINGER BACHELORSTUDIUM I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON STUDIEÅRET

GODKJENNING AV PROGRAMPLANENDRINGER BACHELORSTUDIUM I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON STUDIEÅRET Følgenotat Dato: 14.03.2015 Saksnr./arkivnr.:SAK 26/16 Fakultet for samfunnsfag, seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering Saksbehandler: Torunn Drage Roti (koordinator) og Elin Kristin

Detaljer

3.10 MASTERPROGRAM I MATEMATIKK

3.10 MASTERPROGRAM I MATEMATIKK 3.10 MASTERPROGRAM I MATEMATIKK (MMA) SIDE 201 3.10 MASTERPROGRAM I MATEMATIKK 3.10.1. INNLEDNING Masterprogrammet i matematikk strekker seg over to år, og bygger på et treårig bachelorstudium. Målet med

Detaljer

FS-seminar - Oscarsborg 24. mars 2011

FS-seminar - Oscarsborg 24. mars 2011 FS-seminar - Oscarsborg 24. mars 2011 Sak 1- Fag-/studieplaner & emner Kjartan & Myriam FS/Fronter-teamet Høgskolen i Oslo Innhold Problemstilling Hva er et emne? Definisjoner og regelverk Emnenavn Nytt

Detaljer

MØTEBOK fra møte i studieutvalget ved fakultet for helsefag ved Høgskolen i Oslo og Akershus, onsdag 29. februar 2012 kl

MØTEBOK fra møte i studieutvalget ved fakultet for helsefag ved Høgskolen i Oslo og Akershus, onsdag 29. februar 2012 kl 1 MØTEBOK fra møte i studieutvalget ved fakultet for helsefag ved Høgskolen i Oslo og Akershus, onsdag 29. februar 2012 kl. 09.35 12.00 Til stede: Britt Andersen (nestleder) Unni Knutstad Bjørg Fallang

Detaljer

Nye spanskemner ved NTNU studieåret 2016/2017

Nye spanskemner ved NTNU studieåret 2016/2017 Nye spanskemner ved NTNU studieåret 2016/2017 Innholdsfortegnelse SPA1202 Spansk språkferdighet og litteratur... 1 SPA1104 Spansk språk II... 4 SPA2402 Spanskspråklige tekster... 7 SPA1202 Spansk språkferdighet

Detaljer

Studieutvalg for teknologi, kunst og design Møtested: PS639, Pilestredet 35 Dato: Tidspunkt: 09:00 12:30

Studieutvalg for teknologi, kunst og design Møtested: PS639, Pilestredet 35 Dato: Tidspunkt: 09:00 12:30 1 Møtebok Organ: Studieutvalg for teknologi, kunst og design Møtested: PS639, Pilestredet 35 Dato: 25.11.2015 Tidspunkt: 09:00 12:30 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sturla Rolfsen

Detaljer

Utdanning i yrkesfaglig veiledning

Utdanning i yrkesfaglig veiledning Utdanning i yrkesfaglig veiledning Studiet henvender seg til yrkesutøvere, primært med bakgrunn i tre-årig utdanningen innen helse- og sosialfaglig eller pedagogikk, ansatte innen velferdsforvaltningen,

Detaljer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for barn

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for barn Programplan for videreutdanning i fysioterapi for barn Further Education in Physiotherapy for Children FYSBARN 30 studiepoeng Deltid Kull 2015 Fakultet for helsefag Institutt for fysioterapi Godkjent av

Detaljer

Studieseksjonen tilpasser studieplanen og emneplanen til malene og lager emnekoder.

Studieseksjonen tilpasser studieplanen og emneplanen til malene og lager emnekoder. STUDIEUTVALGET Protokoll nr. 1/10 fra møte onsdag 13. januar 2010 Tilstede: Inger-Åshild By (leder), Jorunn Sundgot-Borgen (SIM), Truls Raastad (SFP), Berit Skirstad (SKS), Jørgen Flåtene og Vebjørn Johansen

Detaljer

PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid. Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid. Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse: PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid Emnekode: PED1002/1 Studiepoeng: 30 Språk Norsk (engelsk ved behov) Krav til forkunnskaper Ingen Læringsutbytte Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper,

Detaljer

Årlig programrapport 2007/2008: Bachelor- og masterprogrammet Digitale medier (DIG)

Årlig programrapport 2007/2008: Bachelor- og masterprogrammet Digitale medier (DIG) Årlig programrapport 2007/2008: Bachelor- og masterprogrammet Digitale medier (DIG) 1 Kommentarer til studieinformasjon Studieinformasjonen for programmet på web (http://www.uio.no/studier/program/dig/

Detaljer

Saksliste: SU-sak 77/11 Årsrapport til Styret om kvalitetsarbeid 2010-2011 Kvalifikasjonsrammeverket nye læringsmål i studieplaner

Saksliste: SU-sak 77/11 Årsrapport til Styret om kvalitetsarbeid 2010-2011 Kvalifikasjonsrammeverket nye læringsmål i studieplaner STUDIEUTVALGET Protokoll nr. 8/11 fra møte tirsdag 30. november 2011 Tilstede: Inger-Åshild By (leder), Truls Raastad (SFP), Ola Fosnæs (vara SCP), Jorunn Sundgot-Borgen (SIM), Gunnar Breivik (SKS), Tommy

Detaljer

Studieplan for Norsk 1 ( trinn)

Studieplan for Norsk 1 ( trinn) Versjon 01/17 NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 1 (8.-13. trinn) Norsk språk og litteratur i et globalisert samfunn Studieåret 2017/2018 Norsk 1 (8-13) Norsk språk og litteratur i et globalisert samfunn

Detaljer

Studieutvalg for teknologi, kunst og design

Studieutvalg for teknologi, kunst og design Møtebok Studieutvalg for teknologi, kunst og design Organ: Type referat: Møtested: PS638, Pilestredet 35 Dato: 06.03.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk STUDIEPLAN FOR IKT i læring, Modul 3: Vurdering og dokumentasjon 15stp Behandlet i instituttrådet:

Detaljer