SAK 26/13: Referat fra møtet i studieutvalget ved Fakultet for samfunnsfag, 11. mars 2013.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAK 26/13: Referat fra møtet i studieutvalget ved Fakultet for samfunnsfag, 11. mars 2013."

Transkript

1 SAK 26/13: Referat fra møtet i studieutvalget ved Fakultet for samfunnsfag, 11. mars Til stede: Aase Hjelde, Elin Kristin Hansen, Gunnar Engelsåstrø, Siri B. Søberg, Ellen Hjortsæter, Inger- Lise Stjernholm Fehn, Kjersti Berggraf Jacobsen, Lars-Kristian Stensrud og Per Arne Olsen. Fra studieadministrasjonen: Ken Henry Hyttemoen og Ann Sofie Winther. Referent: Unn Målfrid H. Rolandsen. Forfall: Gunnar Jahren og vara Heidi Woll. SAK 09/13: Godkjenning av referat fra møtet 28. januar 2013 Godkjent uten merknader. Diskusjonssak SAK 10/13: Beskrivelse av arbeidskrav: fortolkning av kapittel 5-10 i Retningslinjer for etablering av nye studier og utarbeiding av planer for studier ved HiOA. 1 Saken dreier seg om hvor nøyaktig arbeidskrav skal beskrives i programplanene ved fakultet for samfunnsfag. Studieutvalget ønsker fortolkning av kravene som stilles i Retningslinjer for etablering av nye studier og utarbeiding av planer for studier ved HiOA som gir instituttene større fleksibilitet i beskrivelsen av arbeidskrav der det er nødvendig. I diskusjonen vektla utvalgets medlemmer at beskrivelsen av arbeidskrav må være så fleksibel at den kan gjelde selv ved bytte av fagansvarlig. Samtidig skal vi ivareta forutsigbarheten for studentene. Utvalget diskuterte hvorvidt det er nødvendig å beskrive arbeidskravenes formål eksplisitt når vi har læringsutbyttebeskrivelser. Det bør kunne forutsettes at det er en direkte sammenheng mellom arbeidskrav og læringsutbytte. Flere av utvalgets medlemmer mente at hensikten med arbeidskravene likevel bør gjøres tydelig i programplanene, slik retningslinjene også krever. Det ble videre understreket at programplanen bør inneholde informasjon om forventet arbeidsinnsats i studiet. En oppmykning av kravene til beskrivelse av arbeidskrav må ikke føre til at arbeidsmengden i det enkelte emnet blir usynlig. Kravene til beskrivelse av arbeidskrav opprettholdes, med det gis følgende muligheter til fleksibilitet: Formålet med arbeidskrav: Studieutvalget mener at det å beskrive formålet med arbeidskravene bidrar til å synliggjøre sammenhengen mellom arbeidsformer og læringsutbytte i programmet som helhet. Ved fakultet for samfunnsfag blir praksis som følger: o o det anbefales at formålet med hvert enkelt arbeidskrav beskrives formålet med arbeidskravene kan unntaksvis beskrives på overordnet nivå i programplanen Arbeidskravets omfang: Det er ikke alle arbeidskrav som enkelt lar seg beskrive i form av sideantall eller varighet, og dette vil heller ikke alltid være pedagogisk hensiktsmessig. Det er også slik at noen detaljer vedrørende arbeidskrav ikke er klarlagt på det tidspunktet programplanen legges fram for studieutvalget. Ved fakultet for samfunnsfag blir praksis som følger: o antall oppgaver eller innleveringer og omfanget på hver av disse skal være tydelig beskrevet i programplanen så langt det er mulig o i programplanen skal det oppgis anslagsvis hvor mange innleveringer eller oppgaver som utgjør arbeidskravene i det enkelte emne o studentene skal få informasjon om arbeidskravenes omfang, frister og andre nødvendige detaljer i Fronter og/eller via e-post ved semesterstart 1 1 / 8

2 o Slik beskrives av arbeidskrav med varierende omfang: «Emnet har 5 individuelle innleveringer. Oppgavenes omfang varierer med oppgavenes art. Faglærer informerer om innleveringsfrister ved studiestart.» Eksamensrett og konsekvenser av ikke godkjente arbeidskrav: Av hensyn til studentenes rettssikkerhet (tilgangen til å ta eksamen) anser fakultetet det som svært viktig at konsekvensene av ikke-godkjente arbeidskrav er tydelig beskrevet i emneplanene. Det samme gjelder vilkår for omarbeidelse av ikkegodkjente arbeidskrav. Fakultetet forutsetter at manglende arbeidskrav eller ikke-godkjente arbeidskrav leder til tap av eksamensrett i det enkelte emne, slik det framgår av Retningslinjenes kapittel Vedtakssaker: SAK 11/13 Godkjenning av programplan for Bachelorstudium i arkiv og dokumentbehandling. Studieutvalget ville vite om det kan det velges førsteårsemner fra andre studier inn i tredjeåret? Instituttleder informerte om at bachelorstudiet foreløpig ikke tilbyr et tilstrekkelig antall emner på tredje studieår og at studentene kan ta relevante emner ved andre bachelorstudier uavhengig av hvilket årstrinn de tilbys på. Det stilles imidlertid krav til forhåndsgodkjenning. - Emnene Digital arkivdanning 1 og 2: brukes arbeidskravene inn i mappen? Dersom det her er snakk om omarbeidede arbeidskrav som inngår i mappen, skal dette framgå tydelig av programplanen. - I flere emneplaner står det at arbeid utføres i gruppe på hhv. 5 og 3 studenter. Er det hensiktsmessig å angi antallet så eksakt? Det er ikke alltid klart hvor mange studenter som melder seg til et emne, og iblant er oppstår det problemer underveis i gruppearbeidet. Et omtrentlig antall er tilstrekkelig. Studieutvalget ved fakultet for samfunnsfag vedtar endringene i programplanen for Bachelorstudium i arkiv og dokumentbehandling med de kommentarene som fremkom i møtet. Programplanen vil gjelde fra og med høstsemesteret SAK 12/13 Godkjenning av programplan for Årsstudium i arkiv og dokumentbehandling - Her gjelder det samme som i sak 11/13 om antall deltakere i gruppearbeid. Et omtrentlig antall er tilstrekkelig. - Læringsutbyttebeskrivelsene må redigeres slik at de tilhører riktig studium. Studieutvalget ved fakultet for samfunnsfag vedtar endringene i programplanen for Årsstudium i arkiv og dokumentbehandling med de kommentarene som fremkom i møtet. Programplanen vil gjelde fra og med høstsemesteret / 8

3 SAK 13/13 Godkjenning av programplan for Arkivakademiet Studiet er nesten identisk med to eksisterende moduler i bachelorstudiet i arkiv og dokumentbehandling. Undervisningen gis separat men emnene i Arkivakademiet kan utgjøre grunnlag for innpasningsopptak til bachelorstudiet. Fakultetet forplikter seg til å videreføre studietilbudet i en periode, men på sikt vil de to studiene samkjøres. - Programplanen bør språkvaskes Studieutvalget ved fakultet for samfunnsfag vedtar programplan for Arkivakademiet med de kommentarene som fremkom i møtet. Programplanen vil gjelde fra og med høstsemesteret Videre saksgang: Etablering av eksternt finansierte studier på inntil 60 studiepoeng godkjennes av fakultetsstyret. Saken oversendes fakultetsstyret ved fakultet for samfunnsfag for endelig etablering. SAK 14/13 Godkjenning av programplan for Bachelorstudium i bibliotek- og informasjonsvitenskap På sikt planlegges endring i hele det treårige løpet, men nå legges det kun fram endringer for år 1. Instituttet melder at modellen for nytt løp er klar, men ikke selve programplanteksten. Det er viktig for søkere til studiet at de har informasjon om hele løpet før de skal søke. Studieutvalget anbefaler at det legges inn informasjon i programplanen om at studiet her er under omlegging - uten å gå i for stor detalj. - Emnet Litteratur og kulturformidling 1: Historiske perspektiv: Her er det uklart om arbeidskravet er individuelt eller i gruppe. Det mangler også beskrivelse av F i vurderingsuttrykket. - Manglende samsvar mellom tabell (side 6-7) og emneplan for tre av valgemnene i tredje studieår (gjelder Vurderings-/eksamensform). - Bruk av sensorer: Her er det intern sensur og 25 % av besvarelsene vurderes av en ekstern. I retningslinjene er det uklart hvorvidt det skal være 2 sensorer involvert i sensurering av hver besvarelse. - I retningslinjer for programplaner (kap.2) heter det at et emne «skal normalt ha et omfang på minimum 10 studiepoeng og være delelig med 5 dersom dette ikke strider imot forskrift om rammeplan». Hovedregelen er altså at emner skal være på 10 sp, men at det unntaksvis åpnes for mindre emner. Bachelor i bibliotek- og informasjonsvitenskap har to emner på 5 studiepoeng, i likhet med det flere av fakultetets øvrige studier. Studieutvalget ved fakultet for samfunnsfag vedtar endringene i programplanen for Bachelorstudium i bibliotek- og informasjonsvitenskap med de kommentarene som fremkom i møtet. Programplanen vil gjelde fra og med høstsemesteret / 8

4 SAK 15/13 Godkjenning av programplan for Årsstudium i bibliotek- og informasjonsvitenskap Se sak 14/13 for kommentarer som gjelder emner i begge studier. Studieutvalget ved fakultet for samfunnsfag vedtar endringene i programplanen for Årsstudium i bibliotek- og informasjonsvitenskap med de kommentarene som fremkom i møtet. Programplanen vil gjelde fra og med høstsemesteret SAK 16/13 Godkjenning av programplan for Masterstudium i bibliotek- og informasjonsvitenskap - På side 7 mangler emnet Litterær journalistikk i tabellen over valgfrie emner - Instituttet bør vurdere å gjengi emnet fra Litterær journalistikk fra master i journalistikk i denne programplanen Studieutvalget ser positivt det å bruke masteremner på tvers av studieprogrammene. Studieutvalget ved fakultet for samfunnsfag anbefaler etableringen av emnet Litterær journalistikk II og vedtar endringene i programplanen for Masterstudium i bibliotek- og informasjonsvitenskap med de kommentarene som fremkom i møtet. Programplanen vil gjelde fra og med høstsemesteret SAK 17/13 Godkjenning av programplan for Masterstudium i styring og ledelse læringsutbyttet på programnivå er ikke i tråd med kravene Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk stiller til studier på masternivå. Studieutvalget anmoder institutt for offentlig administrasjon og velferdsfag om å gjennomgå læringsutbyttebeskrivelsene i emneplanene på nytt for å sikre at også disse beskrivelsene er i tråd med kravene for masternivå (andre syklus). Studieutvalget ved fakultet for samfunnsfag vedtar endringene i programplanen for Masterstudium i styring og ledelse med de kommentarene som fremkom i møtet. Programplanen vil gjelde fra og med høstsemesteret SAK 18/13 Godkjenning av programplan for Bachelorstudium i administrasjon og ledelse Saken har sammenheng med nedleggelsen av velferdsfag. Fakultetsstyret ved fakultet for samfunnsfag vedtok 20. september 2012 at fagporteføljen fra velferdsfag skal videreføres i bachelor i administrasjon og ledelse og i sosialt arbeid (se også sak 19/13). - Det ble stilt spørsmål til ferdighetspunktet i læringsutbyttet for forkurset i matematikk. Kurset skal gi en oppfriskning av pensumet fra videregående skole, men er det korrekt at det ikke oppøves ferdigheter utover det å kunne løse oppgaver i matematikk? Innledningen til emnet nevner logisk tenkning og kritisk vurdering. Burde ikke da disse analytiske ferdigheter framgå i læringsutbyttet? 4 / 8

5 - Rekruttering og karriereutvikling og Styring og samfunn: emneplanene mangler detaljer i beskrivelse av vurderingsform (varighet på hjemme-eksamen). - Styring og samfunn: Det er uklart hva som menes med 'kunnskapstest'. - Skillet mellom 'kalkulator' og 'enkel kalkulator' i programplanen er uklart. Er det snakk om to typer kalkulatorer? I så tilfelle bør det defineres tydeligere hva som definerer kalkulatoren(e). - Grunnleggende samfunnsøkonomi og Bedriftsøkonomi: beskrivelsen av hva ekstern sensor gjør er uklar. Skal vedkommende lese alle, eller sensurere kun et uttrekk som så danner grunnlag? - Sørg for samsvar mellom emnenavn og koder i tabeller og emneplanene, og at samme emnenavn brukes gjennom hele dokumentet (eksempel: Resultatstyring vs. Mål og resultatstyring i offentlig sektor). - Velferdsrett: Vurdering er 5 timer skoleeksamen. Dersom det ikke er flere deler i eksamenen bør formulering om flere deler på ny/utsatt strykes. - Analyse av offentlig politikk: det mangler sensorbeskrivelse i emneplanen. Studieutvalget ser positivt på formuleringene om krav til likeverdig deltakelse i gruppearbeid (s. 6). Det er viktig at studentene gjøres bevisste på de gjensidige forpliktelsene som ligger i gruppearbeid som metode. Samtidig er dette også et vanskelig felt: Det hender jo også at samarbeidet bryter sammen og/eller at studenter mobbes ut av grupper. Hvem (faglærer/studentene i gruppa) har myndighet til å definere «likeverdige bidrag»? Det er mulig å teste likeverdige bidrag i form av en muntlig eksamen, men dette er en svært ressurskrevende eksamensform. Studieutvalget ønsker å diskutere denne tematikken ytterligere, særlig med tanke på - hvordan og når faglærer skal involveres dersom det oppstår problemer i gruppen - konsekvenser for studenter som ikke bidrar i gruppearbeidet: Bør det gis en advarsel som ved underkjennelse av praksis - med mulighet for forbedring. - Hva er "likeverdige bidrag"? Studieutvalget ved fakultet SAM vedtar programplanen for Bachelorstudium i administrasjon og ledelse med de kommentarene som fremkom i møtet. Programplanen vil gjelde for studenter med opptak til første studieår høsten SAK 19/13 Godkjenning av programplan for Bachelorstudium i sosialt arbeid Nedleggelsen av bachelor i velferdsfag medfører at temaer fra denne studieretningen skal videreføres i bachelor i administrasjon og ledelse og i sosialt arbeid (se også sak 18/13). I saken som her legges fram er det kun vurdert endringer for første studieår. Inger-Lise S. Fehn redegjorde for hvordan velferdsfag i sin tid ble opprettet som et samarbeid mellom nettopp bachelor i administrasjon og ledelse og i sosialt arbeid, der sosialt arbeid hadde ansvar for de siste 1,5 studieårene. Det er derfor ikke så mye velferdsfaglig fagstoff som skal videreføres i første studieår av sosialt arbeid. En egen gruppe gjennomgår teori på studiet over 3 år hvor det vil være mer aktuelt å inkludere tematikk fra velferdsstudiet. Studieutvalget kan derfor forvente at temaer fra velferd vil bli tydeligere i studiet når også andre og tredje studieår revideres. Her gjelder det samme som i sak 14/13: Det er viktig for søkere til studiet at de har informasjon om hele løpet før de skal søke. Studieutvalget anbefaler at det legges til informasjon i programplanen om at studiet her er under omlegging - uten å gå i for stor detalj. Studieutvalget ser endringene i progresjonskrav som en hensiktsmessig oppmykning. 5 / 8

6 Studieutvalget ved fakultet for samfunnsfag vedtar endringene i programplanen for Bachelorstudium i sosialt arbeid med de kommentarene som fremkom i møtet. Programplanen vil gjelde fra og med høstsemesteret SAK 20/13 Godkjenning av programplan for Masterstudium i sosialfag Studieutvalget støtter forslaget om at obligatorisk veiledning på 15 timer bortfaller samtidig som veiledningen intensiveres. Studieutvalget bemerket at den foreslåtte endringen i veiledningspraksis er detaljert beskrevet, men at det mangler en tydelig begrunnelse for endringen i veiledningspraksis. De øvrige endringsforslagene til programplanen er god begrunnet. Studieutvalget ved fakultet for samfunnsfag vedtar endringene i programplanen for Masterstudium i sosialfag med de kommentarene som fremkom i møtet. Programplanen vil gjelde fra og med høstsemesteret SAK 21/13 Godkjenning av programplan for Ph.d.-studium i sosialt arbeid og sosialpolitikk Studieutvalget hadde ingen merknader til saken. Studieutvalget ved fakultet for samfunnsfag vedtar endringene i programplanen for Ph.d.-studium i sosialt arbeid og sosialpolitikk. Programplanen vil gjelde fra og med høstsemesteret SAK 22/13 Godkjenning av programplan for Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon - Læringsutbytte på overordnet nivå: Studieutvalget anbefaler at det her brukes samme format som i fakultetets øvrige programplaner. Læringsutbyttet deles inn i kategoriene kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse, i form av en liste med kulepunkter. - Ledelse: Her er det både individuelle arbeider og gruppe-leveringer i vurderingsformen. Gis det felles karakter for alle i gruppa? Deltakelse i diskusjon gjøres vel individuelt? Hvordan settes da karakterene? Er dette egentlig en mappe? Studieutvalget ber om at fagmiljøet gjennomgår vurderingsformen på nytt. - Organisasjonspsykologi: Her er må det oppgis anslagsvis hvor mange arbeidskrav som skal leveres. Ukentlige innleveringer er en uklar angivelse. - Managerial Accounting: Den foreslåtte vurderingsformen har en omtrentlig vekting av to deler (ca. 40 % og ca. 60 %) som så slås sammen til én karakter etter en helhetsvurdering. Utvalgets medlemmer stilte spørsmål ved bruken av vekting i prosent i kombinasjon med én endelig karakter basert på en helhetsvurdering. På prinsipielt grunnlag anbefaler studieutvalget at når to deler i en vurderingsform vektes prosentvis, og disse delene siden slås sammen til én felles karakter, skal det registreres to separate karakterer. Dette sikrer studentene rett til å klage på karaktersettingen for hver del, og studentene vil kunne ta ny/utsatt eksamen i den delen de evt. ikke har bestått. Når det gjelder bruken av anbefalte forkunnskaper i programplanen bemerker studieutvalget at ordningen med hengefag i et studium betyr at studenter skal kunne klare seg på neste studieår uten å ha bestått alle emner på lavere nivå. Instituttets forslag til beskrivelser av anbefalte forkunnskaper kan derfor virke motstridende i forhold til ordningen med hengefag. Samtidig bidrar teksten under anbefalte forkunnskapskrav til å synliggjøre progresjonen i studieløpet og til å informere studenten om hvilke forkunnskaper faglærer legger til grunn i undervisningen. Dette er da også instituttets argument for å beskrive anbefalte forkunnskaper i emneplanene. 6 / 8

7 Det ble også stilt spørsmålstegn ved hvorfor regnskapsfører er foreslått som en profil i bachelorstudiet i økonomi og administrasjon snarere enn i bachelorstudiet i regnskap og revisjon. Gunnar Engelsåstrø informerte om at det ikke er bare de obligatoriske emnene Regnskapsføreryrket og Revisjon som skiller revisorstudiet fra profilen regnskapsfører. I profilen Regnskapsfører inngår også en bacheloroppgave. Slik sett har studiet mer til felles med de øvrige profilene i bachelorstudiet i økonomi og administrasjon. Studieutvalget ved fakultet for samfunnsfag vedtar endringene i programplanen for Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon med de kommentarene som fremkom i møtet. Programplanen vil gjelde fra og med høstsemesteret SAK 23/13 Godkjenning av programplan for Bachelorstudium i regnskap og revisjon Her gjelder samme kommentar for emnet Organisasjonspsykologi som i sak 22/13. Studieutvalget ved fakultet for samfunnsfag vedtar endringene i programplanen for Bachelorstudium i regnskap og revisjon med de kommentarene som fremkom i møtet. Programplanen vil gjelde fra og med høstsemesteret SAK 24/13 Godkjenning av programplan for Masterstudium i økonomi og administrasjon - Masteroppgaven er på 30 sp og omfanget satt i forhold til tilsvarende studier ved andre institusjoner. I programplanen heter det at «Masteroppgaven forventes å være på om lag 80 sider». Fra instituttets side er dette tenkt fleksibelt og at veileder kan vurdere hvor stor omfang oppgaven bør ha avhengig av typen oppgave. Studieutvalget ber instituttet vurdere hvorvidt beskrivelsen som nå står i programplanen gir riktig informasjon til student og sensor, og om det bør angis et romsligere omfang som for eksempel sider +/- 10 %. - Statistiske metoder: på bakgrunn av evalueringer ønsker instituttet å endre vurderingsformen til en firetimers skole-eksamen. (Forslaget i saksframlegget om syvdagers hjemme-eksamen frafalles). - Verdsetting ved salg, fusjoner og oppkjøp: Her gjelder det samme som i emnene Ledelse og Managerial accounting (sak 22/13). Det er svært ulike arbeider som inngår i mappen. Er dette egentlig en mappe? Og kan den prosentvise vektingen være omtrentlig? Forslag til vedtak: Studieutvalget ved fakultet for samfunnsfag gir sin tilslutning til de foreslåtte endringene i programplan for Masterstudium i økonomi og administrasjon, med de kommentarene som fremkom i møtet. Programplanen vil gjelde fra og med høstsemesteret Videre saksgang: Saken oversendes studieseksjonen til endelig vedtak. SAK 25/13 Godkjenning av emneplan for Motiverende samtale 15 sp Merknad til saken: det må fremgå av emneplanen hvorvidt bestått eksamen i Motiverende samtale 10 sp kan gi grunnlag for fritak/godskriving for deler av emnet Motiverende samtale 15 sp. 7 / 8

8 Studieutvalget ved fakultet for samfunnsfag gir sin tilslutning til opprettelse av emnet Motiverende samtale 15 sp og godkjenner forslag til emneplan med de kommentarene som framkom i møtet. Programplanen vil gjelde fra og med høstsemesteret Videre saksgang: Saken videresendes til fakultetsstyret for endelig etablering. UMHR 13. mars/29. mai / 8

-Notat. Referat fra møte i studieutvalget 2. mai 2013. Sted: Kjeller, B346. Tid: Kl. 0900-1200

-Notat. Referat fra møte i studieutvalget 2. mai 2013. Sted: Kjeller, B346. Tid: Kl. 0900-1200 -Notat Referat fra møte i studieutvalget 2. mai 2013 Dato: 14.05.2013 Saksnr./arkivnr.: STU 13-38 Til: Studieutvalget Saksbehandler: Anne Brændshøi 64849612 Sted: Kjeller, B346 Tid: Kl. 0900-1200 Til stede:

Detaljer

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Til studieutvalgets medlemmer og varamedlemmer Dato: 12. mars 2015 Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Vi viser

Detaljer

Det sentrale forskningsutvalget

Det sentrale forskningsutvalget Møteinnkalling Det sentrale forskningsutvalget Utvalg: Møtested: Hotel Norge, Lillesand Dato: 11.06.2014 Tidspunkt: 09:00 Innkallingen er sendt til: Dag Gjerløw Aasland Ingunn F. Breistein (for Ernst Håkon

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse AOF Hordaland Sogn og Fjordane Februar 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: AOF Hordaland Sogn og Fjordane / studiested Bergen

Detaljer

VEILEDER TIL UTFYLLING AV MAL FOR STUDIE- OG EMNEPLANER VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD (HBV)

VEILEDER TIL UTFYLLING AV MAL FOR STUDIE- OG EMNEPLANER VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD (HBV) VEILEDER TIL UTFYLLING AV MAL FOR STUDIE- OG EMNEPLANER VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD (HBV) Studieplan benyttes som betegnelse for en plan med nærmere beskrivelse av innhold og organisering av studieprogrammer.

Detaljer

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV FS SV 04/14 SØKNAD OM UTREDNINGSTILLATELSE FOR MASTER I REGNSKAP OG REVISJON ephortesak: 13/3534 Saksansvarlig: Einar Marnburg Møtedag: 14.1.2014 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Bachelorstudium i Regnskap og revisjon

Bachelorstudium i Regnskap og revisjon 10. mars 2015 Programplan Bachelorstudium i Regnskap og revisjon Bachelor Programme in Auditing and Accounting 180 studiepoeng Heltid Godkjent av studieutvalget ved fakultet for samfunnsfag Dato 17. mars

Detaljer

Sensorordninger i høyere utdanning kartlegging av status og utviklingstrekk ved 10 institusjoner

Sensorordninger i høyere utdanning kartlegging av status og utviklingstrekk ved 10 institusjoner ARBEIDSNOTAT 17/2005 Nils Henrik Solum Sensorordninger i høyere utdanning kartlegging av status og utviklingstrekk ved 10 institusjoner NIFU STEP Norsk institutt for studier av forskning og utdanning /

Detaljer

DET JURIDISKE FAKULTET

DET JURIDISKE FAKULTET DET JURIDISKE FAKULTET Til: Fakultetsstyret Fra: Fakultetsdirektøren Saksnr: 3 Sakstype: Diskusjonssak J.nr: Møtenr: 3/2010 Møtedato: 10.6.2010 Notatdato: 2010 05 27 Saksbehandler: Privatistordningen i

Detaljer

Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder

Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder Høringsutkast - forslag til endringer våren 2011 Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder Hjemmel: Fastsatt av styret for Universitetet i Agder 22. juni 2005 med hjemmel i lov 1. april

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse

NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse Chr. Thams fagskole Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Christian Thams fagskole / Skjetlein grønt kompetansesenter Mjølkeproduksjon

Detaljer

Veiledning i utfylling av studieplaner/fagplaner og fagbeskrivelser. Studieåret 2009-2010

Veiledning i utfylling av studieplaner/fagplaner og fagbeskrivelser. Studieåret 2009-2010 Veiledning i utfylling av studieplaner/fagplaner og fagbeskrivelser Studieåret 2009-2010 Vedtatt av studieutvalget 04.02.2009 Side 2 www.hials.no Inholdsfortegnelse Side 1 Hensikt 4 2 Sentrale definisjoner

Detaljer

Onsdag 10. desember fra kl. 9.45-12.30 i Pilestredet 32, 10. etg. rom N100.037

Onsdag 10. desember fra kl. 9.45-12.30 i Pilestredet 32, 10. etg. rom N100.037 Til studieutvalgets medlemmer Dato: 03.12.2014 Vår ref.: Saksbehandler: Monica Melhus Deres ref.: 64 84 90 31, monica.melhus@hioa.no INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED FAKULTET FOR HELSEFAG Onsdag

Detaljer

MØTEINNKALLING - Fellesstyret

MØTEINNKALLING - Fellesstyret 1 MØTEINNKALLING - Fellesstyret Møtedato: Onsdag 23.10.2013 Dokumentdato: 18.10.13 Saksbehandler: Direktørene Saksnummer: HiBu 12/1740 og HiVe 2012/996 SAK 58/13 INNKALLING TIL MØTE I FELLESSTYRET HØGSKOLEN

Detaljer

Profesjonsrettet pedagogikk. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Nesna Februar 2014

Profesjonsrettet pedagogikk. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Nesna Februar 2014 Profesjonsrettet pedagogikk Mastergradsstudium ved Høgskolen i Nesna Februar 2014 Institusjon: Studietilbud: Grad/Studiepoeng: Høgskolen i Nesna] Profesjonsrettet pedagogikk Mastergradsstudium, 120 studiepoeng]

Detaljer

Journalistikk. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Oslo og Akershus November 2012

Journalistikk. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Oslo og Akershus November 2012 Journalistikk Mastergradsstudium ved Høgskolen i Oslo og Akershus November 2012 Institusjon: Studietilbud: Grad/Studiepoeng: Høgskolen i Oslo og Akershus Journalistikk Mastergradsstudium, 120 studiepoeng

Detaljer

Audiovisuelle fortellinger. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Lillehammer November 2014

Audiovisuelle fortellinger. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Lillehammer November 2014 NOKUTs tilsynsrapporter Audiovisuelle fortellinger Mastergradsstudium ved Høgskolen i Lillehammer November 2014 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene. Dette gjør vi blant

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring Mastergradsstudium ved Høgskolen i Hedmark Februar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene.

Detaljer

Før styremøtet settes, vil det bli holdt et miniseminar på inntil 30 min) om MOOC.

Før styremøtet settes, vil det bli holdt et miniseminar på inntil 30 min) om MOOC. Dato: 19. november 2013 MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet A 319, Administrasjonsbygget, Breivika Møtedato: 28.11.2013 Tidspunkt: 10:30 16.30 Før styremøtet settes, vil det

Detaljer

Spesialemnene i masterstudiet i rettsvitenskap UiB

Spesialemnene i masterstudiet i rettsvitenskap UiB Spesialemnene i masterstudiet i rettsvitenskap UiB Innstilling høsten 2006 Asbjørn Strandbakken Johanne Spjelkavik Hilde Ruus 1. Arbeidsgruppens sammensetning og mandat... 4 2. Sammendrag og forslag...

Detaljer

Veileder til utarbeidelse av fag- og studieplaner ved Høgskolen i Hedmark

Veileder til utarbeidelse av fag- og studieplaner ved Høgskolen i Hedmark Veileder til utarbeidelse av fag- og studieplaner ved Høgskolen i Hedmark Høgskolens studieplaner bygges opp etter NOKUTs Forskrift om standarder og kriterier for akkreditering av studier og kriterier

Detaljer

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV FS SV 03/14 SØKNAD OM UTREDNINGSTILLATELSE FOR MASTER I HELSESØSTERFAGET ephortesak: 14/3534 Saksansvarlig: Einar Marnburg Møtedag: 14.1.2014 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

EKSAMENSREGLEMENT FOR HØYSKOLESTUDIER

EKSAMENSREGLEMENT FOR HØYSKOLESTUDIER EKSAMENSREGLEMENT FOR HØYSKOLESTUDIER ved Høyskolen Campus Kristiania Fra og med studie året 2015/16 INNHOLD 1.0 LOVVERK 3 2.0 KARAKTERER 4 2.1 Karakterskala med 5 trinn 42.2 Karakterskala Bestått/Ikke

Detaljer

KRAV TIL SKRIFTLIGE ARBEIDER PÅ MASTERSTUDIET I RETTSVITENSKAP VED DET JURIDISKE FAKULTET I BERGEN

KRAV TIL SKRIFTLIGE ARBEIDER PÅ MASTERSTUDIET I RETTSVITENSKAP VED DET JURIDISKE FAKULTET I BERGEN 1 Det juridiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN KRAV TIL SKRIFTLIGE ARBEIDER PÅ MASTERSTUDIET I RETTSVITENSKAP VED DET JURIDISKE FAKULTET I BERGEN Sammendrag Dette innledende sammendraget av beskrivelse

Detaljer

MØTEINNKALLING. Side1. Anne Husebekk rektor. Lasse Lønnum universitetsdirektør

MØTEINNKALLING. Side1. Anne Husebekk rektor. Lasse Lønnum universitetsdirektør Dato: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet, Administrasjonsbygget, Breivika Møtedato: 11.12.2014 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall til styremøte må meldes snarest til Hege Skogvang,

Detaljer

Studiekvalitetsrapport

Studiekvalitetsrapport HANDELSHØGSKOLEN I BODØ HHB Studiekvalitetsrapport Studieåret høst 2013 vår 2014 Innhold Fakultetets utdanningsvirksomhet... 3 Fakultetets utdanningsprofil... 3 Samfunnets og regionens behov... 4 Internasjonalisering...

Detaljer

Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for. Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret

Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for. Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret Mal for ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret 1 Innhold i rammeplan Rammeplan er en

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Petroleumsteknologi med fordypning i boring

NOKUTs tilsynsrapporter Petroleumsteknologi med fordypning i boring NOKUTs tilsynsrapporter Petroleumsteknologi med fordypning i boring RP Services AS April 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: RP Services AS Petroleumsteknologi med fordypning i boring

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Markedskoordinator

NOKUTs tilsynsrapporter Markedskoordinator NOKUTs tilsynsrapporter Markedskoordinator Handelsinstituttet Februar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved fagskolene. Dette gjør vi blant annet ved å godkjenne nye fagskoletilbud.

Detaljer

Reiseliv. Lofoten Reiselivfagskole August 2013

Reiseliv. Lofoten Reiselivfagskole August 2013 Reiseliv Lofoten Reiselivfagskole August 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Lofoten Reiselivsfagskole, Svolvær (Aust- Lofoten videregående skole) Reiseliv Dato for vedtak: 29.08.2013 Fagskolepoeng:

Detaljer