-Notat. Referat fra møte i studieutvalget 2. mai Sted: Kjeller, B346. Tid: Kl

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "-Notat. Referat fra møte i studieutvalget 2. mai 2013. Sted: Kjeller, B346. Tid: Kl. 0900-1200"

Transkript

1 -Notat Referat fra møte i studieutvalget 2. mai 2013 Dato: Saksnr./arkivnr.: STU Til: Studieutvalget Saksbehandler: Anne Brændshøi Sted: Kjeller, B346 Tid: Kl Til stede: Finn Aarsæther (møteleder), Elena Tkachenko, Hanne Skaaden, John David Holt, Vibeke Seland Ramm, Tove Steig, Anne Brændshøi (referent). Meldt forfall: Anette Bekkelund, Steinar Brattenborg STU 13/28 Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjent uten merknader. STU 13/29 Godkjenning av protokoll for møtet 4.april 2013 Godkjent med følgende merknad: I sak STU 13/14 bemerket studieutvalget at det kunne være uheldig for studentene at 30 studiepoeng i emne 3 ikke utløses før på høsten, med hensyn til lånekassens regler, og at saksbehandler skulle undersøke med lånekassen om dette har negative konsekvenser for studentene. I så fall ønsket studieutvalget at fagmiljøet ser på ny/endret fordeling av studiepoeng til studentenes beste. Saksbehandler i program- og emneplanteamet undersøkte dette med lånekassen og fikk til svar at ujevn semestervis studiepoengproduksjon i et utdanningsløp ikke har konsekvenser for lånekassens utbetaling til studenten. STU 13/30 Orienteringssaker Finn orienterte om følgende saker: 1) Notat om studieutvalgets store arbeidsbelastning våren 2013, spesielt med tanke på å lette arbeidet ved å skille godt mellom revisjoner og nye planer. Formålet ved revisjoner er å kvalitetssikre endringene, mens ved nye planer skal hele planen kvalitetssikres. Det var likevel enighet om å se nøye på sensorordningen og på håndtering av sidetall for pensum også ved planer som kommer til revisjon. 2) Nye program- og emneplaner for yrkesfaglærerutdnaning og praktisk-pedagogisk utdanningyrkesfag utsettes til studiestart høsten 2014, men studieutvalget påpeker at planene helst bør godkjennes i studieutvalget i det siste møtet på høsten 2013, senest i møtet i februar Dette må kommuniseres klart til fagmiljøet, og det må informeres om dette på studieutvalgets nettsider. 3) Møteplan for høst 2013 og vår 2014 tas opp i et senere møte denne våren. 1

2 STU 13/31 Revisjon av fagplan for matematikk 2 for barnetrinnet (30 studiepoeng) allmennlærerutdanningen. Vedtakssak. Studieutvalget godkjenner revisjon av fagplan for matematikk 2- matematikk for barnetrinnet. Planen vil bli gjort gjeldende fra høsten Selv om planen kun skal gå et år til; 2013/2014, kan ikke de to emnene ha likelydende læringsutbyttebeskrivelser. Det må ryddes og sorteres, slik at ulikheten mellom emnene framtrer. Alternativt kan de to emnene slås sammen til ett emne på 30 studiepoeng slik at læringsutbyttebeskrivelsene gjelder for ett større emne. Studieutvalget anbefaler å beholde to emner a 15 studiepoeng, men da må læringsutbyttebeskrivelsene revideres. Studieutvalget ser behovet for å få fram helhet mellom emnene, og foreslår å skrive for eksempel «særlig med vekt på tallbegrep, ulike tallområder etc..» i det ene emnet, og «særlig med vekt på geometri og måling etc.» i det andre emnet, for å skille læringsutbyttebeskrivelsene slik at de ikke blir identiske i de to emnene. S.8 Eksamen i emnet tall og tallære: det oppgis at det benyttes to interne sensorer. Her mangler det eksterne blikket i form av enten en ekstern sensor, eller tilsynssensorordning, jf. Forskrift om studier og eksamen ved HiOA. Antall pensumsider pr. tittel må oppgis, og totalt antall sider må summeres. Studieutvalget godkjenner revisjon av fagplan for matematikk 2- matematikk for barnetrinnet, med de merknader som kom fram i møtet. Planen vil bli gjort gjeldende fra høsten STU 13/32 Revisjon av fagplan for samfunnsfag (60 studiepoeng) trinn 5-10, andre og tredje studieår, kull grunnskolelærerutdanningen. Vedtakssak. Studieutvalget godkjenner revisjon av fagplan for samfunnsfag (60 studiepoeng) trinn 5-10, andre og tredje studieår. Planen vil bli gjort gjeldende fra høsten 2013 for kull S.15 Eksamen i vårsemesteret i tredje studieår (15 studiepoeng): - Erstatte «Skriftlig skoleeksamen» med skriftlig eksamen under tilsyn (5 timer), for å få begrepsbruken i samsvar med HiOAs retningslinjer. - stryke følgende del av setning: «der studenten kan prøves i pensum og temaer for hele tredje studieår som ikke er tema for eksamen i høstsemesteret». Studieutvalget mener det 2

3 prinsipielt er uheldig at studenter på ny skal kunne prøves i fagstoff som er knytta til et tidligere emne de allerede har avlagt eksamen i. I dette tilfellet at de skal kunne prøves i fagstoff til eksamen i vårsemestret, fra et emne som er avsluttet i høstsemestret. Fagmiljøet oppfordres til å finne gode løsninger for å prøve studentene i alt relevant fagstoff knyttet til et poenggivende emne, innenfor rammene av eksamen det gjeldende semesteret. Studieutvalget har forståelse for at fagmiljøet ønsker en helhet i studiet, men mener likevel dette må ivaretas på andre måter enn det forslaget fagmiljøet her fremmer. Studieutvalget godkjenner revisjon av fagplan for samfunnsfag (60 studiepoeng) trinn 5-10, andre og tredje studieår med de merknader som kom fram i møtet. Planen vil bli gjort gjeldende fra høsten 2013 for kull STU 13/33 Revisjon av programplan for bachelorstudium i tegnspråk og tolking (180 studiepoeng). Vedtakssak Studieutvalget godkjenner revisjon av programplan for bachelorstudium i tegnspråk og tolking (180 studiepoeng). Endringene vil bli gjort gjeldende for kull Endringer i den enkelte emneplan vil bli gjort gjeldende fra høsten S.3 Opptakskrav: Realkompetanse mangler. Andre og tredje studieår inneholder blant annet tre emner av 5 studiepoeng, som er i strid med retningslinjene (minste studiepoengsenhet er 10 sp). Studieutvalget anbefaler at fagmiljøet endrer dette ved neste revisjon. Antall pensumsider pr. tittel og totalt antall sider må oppgis. Studieutvalget godkjenner revisjon av programplan for bachelorstudium i tegnspråk og tolking (180 studiepoeng) med de merknader som kom fram i møtet. Endringene vil bli gjort gjeldende for kull Endringer i den enkelte emneplan vil bli gjort gjeldende fra høsten STU 13/34 Revisjon av programplan for videreutdanning i coaching og relasjonsledelse (30 studiepoeng). Vedtakssak Studieutvalget godkjenner revisjon av programplan for videreutdanning i coaching og relasjonsledelse (60 studiepoeng). Endringene vil bli gjort gjeldende for kull 2013 høst. Endringer i den enkelte emneplan vil bli gjort gjeldende fra høsten Generell del: 3

4 Forside: Begrepet «Programplan» må inn på forsiden, før navnet på studiet S.3 Målgruppe: det er litt utydelig om målgruppen kun er studenter som er i arbeid, eller også andre? Opptakskrav: er det et krav å ha vært leder for å komme inn på studiet? Hvis ikke bør relevant strykes etter «5 års». Ta bort «og» og flytt «eller realkompetanse» fram til rett etter «studiekompetanse». S.4 Læringsutbytte: må skrive «kan bidra» og «har utviklet», i strekpunkt en og to under «Ferdigheter». Strekpunkt tre under «Generell kompetanse» er uklart formulert, hva betyr dette? Sett punktum etter «kompetanse», eller omformulere hele setningen. Studieutvalget stiller spørsmål ved at vurderingsformene i studiet er så lite varierte. Det er gruppeeksamen med gradert karakter på 45 av 60 studiepoeng, og slik bare 15 studiepoeng som har individuell vurdering, og her er karakteruttrykket bestått / ikke bestått. Studieutvalget påpeker at en for eksempel ved å ha individuell muntlig eksamen i tillegg til prosjekteksamen i gruppe, har mulighet for å avgjøre om det er ulikheter i faglig kompetanse i studentgruppene. Studieutvalget påpeker videre at dersom gruppeeksamen og prosjektarbeid er et viktig element i studiet, virker det merkelig å skrive i en emneplan at studenter kan søke om å få utføre arbeidet individuelt. Hvis dette skal være en mulighet, må det framgå av emneplanen hva som skal ligge til grunn for å få innvilget en slik søknads.6 Vurdering: etter «Prosjekteksamen individuell», må det settes inn «skriftlig». Emne CORO7100: S. 8 Arbeidskrav og faglig aktivitet med krav om deltakelse: - å delta på fellessamling må settes opp under egen underoverskrift «faglig aktivitet med krav om deltakelse», og ikke som en del av arbeidskravene. - omfang og varighet av arbeidskrav må beskrives nærmere. S.8 Vurdering: - etter «Prosjekteksamen individuell», må det settes inn «skriftlig». S.9- Vurdering: beskrivelse av og omfang på eksamen, må beskrives. Hva slags praksis henvises det til i eksamen? Er det på studentenes egen arbeidsplass, eller praksis i studiet? - setningen «Alle hjelpemidler tillatt» er overflødig ved eksamen uten tilsyn. Emne CORO7200: S.12 Arbeidskrav og faglig aktivitet med krav om deltakelse: - siste strekpunkt- «prosjektarbeid» er ikke beskrevet tidligere? - består eksamen av del 1, skriftlig prosjekteksamen og del 2 muntlig eksamen? I så fall må dette spesifiseres. Det bør stå i hvilke tilfeller det kan gjøres unntak fra å gjennomføre eksamen i gruppe. - omfang på eksamen må beskrives. - det må stå hva som skjer dersom en del av eksamen må tas om igjen. Må studentene gjennomføre nytt prosjekt eller forbedre det eksisterende? Hva skjer hvis gruppa stryker og må ta ny og utsatt eksamen, gjøres dette i gruppen eller individuelt? Pensum er litt lite, ca 200 sider for lite (retningsangivende formel for utregning: sider pr. studiepoeng) Emne CORO7300: S. 16 Vurdering: - Omfang på eksamen må angis. Det bør stå i hvilke tilfeller det kan gjøres unntak fra å gjennomføre eksamen i gruppe. 4

5 Pensum er litt lite, ca 500 sider for lite (retningsangivende formel for utregning: sider pr. studiepoeng). Er det er aktiviteter som veier opp for manglende pensumsider i emnet? Studieutvalget godkjenner revisjon av programplan for videreutdanning i coaching og relasjonsledelse (60 studiepoeng) med de merknader som kom fram i møtet. Endringene vil bli gjort gjeldende for kull 2013 høst. Endringer i den enkelte emneplan vil bli gjort gjeldende fra høsten STU 13/35 Godkjenning av programplan for bachelorstudium i barnehagelærerutdanning heltid (180 studiepoeng). Vedtakssak Studieutvalget godkjenner programplan for bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, heltid. Planen vil bli gjort gjeldende fra høsten S. 1 Læringsutbytte: - Sette inn «og phd-nivå» etter «mastergradsnivå» i setningen «Utdanningen legger grunnlag for videre kompetanseutvikling, og gir mulighet til utdanning på mastergradsnivå». - strekpunkt fire under kunnskaper: - skrive om setningen slik: «har bred kunnskap om barns språkutvikling om flerspråklighet om barns sosiale, fysiske og skapende utvikling» og skille ut resten av setningen «gryende digitale-, lese-, skrive- og matematikkferdigheter»» i eget punkt. S.3 Oppbygging og innhold: - skrive tydeligere hva som er obligatorisk og hva som er valgfritt. Sett inn forkortelser i parentes etter kunnskapsområdene som er listet opp eller skrive navnene helt ut i tabellen. - S. 4: - flytte setningen «Det tilbys ulike forsterkninger og fordypninger i fjerde og femte semester som bygger på kunnskapsområdene» til s.3 etter «Kunnskapsområdene, fordypning, bachelor og praksisopplæring er obligatorisk i utdanningen». S.4 Gjennomgående temaer og faglig profil: «Innovasjon», innholdet i dette punktet er lite konkret. Fagmiljøet bes om å vurdere å sette opp eksempler. S.9 Vurdering: - siden vurderingsmatrisen tas ut av planen (saksbehandler opplyste i møtet at matrisen skal ut av planen), anbefales fagmiljøet å gi eksempler på vurderingsuttrykk. S.11 og 12 Arbeidskrav og faglig aktivitet med krav om deltakelse: teksten må strammes opp, det er mange gjentakelser om læringsutbytte. Studieutvalget godkjenner programplan for bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, heltid, med de kommentarer som kom fram i møtet. Planen vil bli gjort gjeldende fra høsten

6 STU 13/36 Eventuelt Ingen saker. Anne Brændshøi referent 6

Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder

Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder Høringsutkast - forslag til endringer våren 2011 Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder Hjemmel: Fastsatt av styret for Universitetet i Agder 22. juni 2005 med hjemmel i lov 1. april

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse AOF Hordaland Sogn og Fjordane Februar 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: AOF Hordaland Sogn og Fjordane / studiested Bergen

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse

NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse Chr. Thams fagskole Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Christian Thams fagskole / Skjetlein grønt kompetansesenter Mjølkeproduksjon

Detaljer

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Til studieutvalgets medlemmer og varamedlemmer Dato: 12. mars 2015 Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Vi viser

Detaljer

VEILEDER TIL UTFYLLING AV MAL FOR STUDIE- OG EMNEPLANER VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD (HBV)

VEILEDER TIL UTFYLLING AV MAL FOR STUDIE- OG EMNEPLANER VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD (HBV) VEILEDER TIL UTFYLLING AV MAL FOR STUDIE- OG EMNEPLANER VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD (HBV) Studieplan benyttes som betegnelse for en plan med nærmere beskrivelse av innhold og organisering av studieprogrammer.

Detaljer

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark.

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark. Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark. Fastsatt av styret for Høgskolen i Hedmark i møte 12. juni 2008 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15, 3-9 nr. 7. 1 Virkeområde.

Detaljer

Veiledning i utfylling av studieplaner/fagplaner og fagbeskrivelser. Studieåret 2009-2010

Veiledning i utfylling av studieplaner/fagplaner og fagbeskrivelser. Studieåret 2009-2010 Veiledning i utfylling av studieplaner/fagplaner og fagbeskrivelser Studieåret 2009-2010 Vedtatt av studieutvalget 04.02.2009 Side 2 www.hials.no Inholdsfortegnelse Side 1 Hensikt 4 2 Sentrale definisjoner

Detaljer

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark Fastsatt av styret for Høgskolen i Hedmark i møte 16.06.10 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15, 3-9 nr. 7. 1 Virkeområde.

Detaljer

MØTEINNKALLING - Fellesstyret

MØTEINNKALLING - Fellesstyret 1 MØTEINNKALLING - Fellesstyret Møtedato: Onsdag 23.10.2013 Dokumentdato: 18.10.13 Saksbehandler: Direktørene Saksnummer: HiBu 12/1740 og HiVe 2012/996 SAK 58/13 INNKALLING TIL MØTE I FELLESSTYRET HØGSKOLEN

Detaljer

Veileder til utarbeidelse av fag- og studieplaner ved Høgskolen i Hedmark

Veileder til utarbeidelse av fag- og studieplaner ved Høgskolen i Hedmark Veileder til utarbeidelse av fag- og studieplaner ved Høgskolen i Hedmark Høgskolens studieplaner bygges opp etter NOKUTs Forskrift om standarder og kriterier for akkreditering av studier og kriterier

Detaljer

Før styremøtet settes, vil det bli holdt et miniseminar på inntil 30 min) om MOOC.

Før styremøtet settes, vil det bli holdt et miniseminar på inntil 30 min) om MOOC. Dato: 19. november 2013 MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet A 319, Administrasjonsbygget, Breivika Møtedato: 28.11.2013 Tidspunkt: 10:30 16.30 Før styremøtet settes, vil det

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Barn med særskilte behov

NOKUTs tilsynsrapporter Barn med særskilte behov NOKUTs tilsynsrapporter Barn med særskilte behov Stiftelsen Rogaland Kurs og Kompetansesenter Juli 2014 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Stiftelsen Rogaland Kurs og Kompetansesenter /

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist JCK AS, FACE Stockholm Make Up School Mars 2015 / juni 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

Bachelor Barnehagelærerutdanning

Bachelor Barnehagelærerutdanning dmmh.no Studieplan Bachelor Barnehagelærerutdanning Deltid Studieplanen gjelder for studentkull 2013-2017 Godkjent av styret 18. april 2013 Gjeldende fra høst 2013 Revidert mars 2015 Planen bygger på nasjonal

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Art direction & visuell kommunikasjon

NOKUTs tilsynsrapporter Art direction & visuell kommunikasjon NOKUTs tilsynsrapporter Art direction & visuell kommunikasjon Norsk Fotofagskole AS Februar 2014 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Norsk Fotofagskole AS / Trondheim Art direction & visuell

Detaljer

1. 1 Nødvendige endringer på bakgrunn av Læreplan for Kunnskapsløftet og endringer i opplæringsloven

1. 1 Nødvendige endringer på bakgrunn av Læreplan for Kunnskapsløftet og endringer i opplæringsloven Utdanningsdirektoratet - kommentarer til forslag til endring i forskrift til opplæringsloven Kapittel 1 Innhaldet i opplæringa Inneholder følgende hovedpunkter: 1. Nødvendige endringer pga innføring av

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School Revidering av Makeupartist Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

Høgskolestyret. Møteinnkalling

Høgskolestyret. Møteinnkalling Møteinnkalling Høgskolestyret Styre/råd/utvalg: Møtested: Thon hotel, Brønnøysund Dato: 24.04. 25.04.2013 Tidspunkt: Kl. 13 den 24. april (lunsj) til kl. 12 den 25. april (lunsj) Det kalles herved inn

Detaljer

Bachelor Barnehagelærerutdanning

Bachelor Barnehagelærerutdanning dmmh.no Studieplan Bachelor Barnehagelærerutdanning med vekt på flerkulturell forståelse Heltid Studieplanen gjelder for studentkull 2015-2018 Revidert februar 2015 Godkjent av styret 18. april 2013 Gjeldende

Detaljer

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Gjøvik. Fremlagt for høgskolestyret 15.12.2014

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Gjøvik. Fremlagt for høgskolestyret 15.12.2014 Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Gjøvik Fremlagt for høgskolestyret 15.12.2014 1. Allmenne regler 1. Virkeområde 1.1. Forskriften gjelder grunnutdanning, videreutdanning, mastergradsutdanning

Detaljer

STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE

STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE 22. september 2003, rev 18. juni 2010 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Mål for studiet... 3 1.2 Struktur og organisering...

Detaljer

Kap. 1. Generelle bestemmelser

Kap. 1. Generelle bestemmelser FORSKRIFT OM STUDIER OG EKSAMEN VED HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG Fastsatt av styret for Høgskolen i Sør-Trøndelag 19. juni 2008, med hjemmel i lov 2005-04-01 nr. 15: Lov om universiteter og høyskoler (uhl)

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Logistikkoordinator

NOKUTs tilsynsrapporter Logistikkoordinator NOKUTs tilsynsrapporter Logistikkoordinator Handelsinstituttet AS Februar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved fagskolene. Dette gjør vi blant annet ved å godkjenne nye fagskoletilbud.

Detaljer

Høringsbrev om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring

Høringsbrev om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring Vår saksbehandler: Kjersti Botnan Larsen, Anne Husby, Frode Midtgård Vår dato: 08.12.2011 Deres dato: Vårreferanse: 2011/3251 Deres referanse: Til høringsinstansene Høringsbrev om endringer i faget kroppsøving

Detaljer

Journalistikk. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Oslo og Akershus November 2012

Journalistikk. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Oslo og Akershus November 2012 Journalistikk Mastergradsstudium ved Høgskolen i Oslo og Akershus November 2012 Institusjon: Studietilbud: Grad/Studiepoeng: Høgskolen i Oslo og Akershus Journalistikk Mastergradsstudium, 120 studiepoeng

Detaljer

Barn med særskilte behov. Høyskolen Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/ NKS Nettstudier Januar 2014

Barn med særskilte behov. Høyskolen Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/ NKS Nettstudier Januar 2014 Barn med særskilte behov Høyskolen Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/ NKS Nettstudier Januar 2014 Utdanningssted: Utdanningstilbud: NKS Nettstudier Barn med særskilte behov Dato for vedtak:

Detaljer

FAGPLAN FOR STUDIEPROGRAMMET BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG DATA

FAGPLAN FOR STUDIEPROGRAMMET BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG DATA FAGPLAN FOR STUDIEPROGRAMMET BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG DATA 2011 2012 avdeling for ingeniørutdanning Vedtatt i avdelingsstyret 14. mars 2011 Versjon 1.0 Innhold: GENERELT OM FAGPLANENE FOR BACHELORSTUDIENE

Detaljer

FORSKRIFT OM EKSAMEN OG SLUTTVURDERING VED SAMISK HØGSKOLE

FORSKRIFT OM EKSAMEN OG SLUTTVURDERING VED SAMISK HØGSKOLE FORSKRIFT OM EKSAMEN OG SLUTTVURDERING VED SAMISK HØGSKOLE Endelig godkjenning ved Samisk høgskolestyre vedtak 15.06.2011 S-sak 29/11 Innhold 1 Virkeområde... 2 2 Definisjoner... 2 3 Fag-/studieplaner

Detaljer

Kapittel 2 Grader 2.1 Høgskolekandidat 2.2 Candidata/candidatus medicinae veterinariae (cand.med.vet.)

Kapittel 2 Grader 2.1 Høgskolekandidat 2.2 Candidata/candidatus medicinae veterinariae (cand.med.vet.) Forskrift om opptak, studium og eksamen ved Norges veterinærhøgskole Fastsatt av styret for Norges veterinærhøgskole 15. juni 2006 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Side1. Anne Husebekk rektor. Lasse Lønnum universitetsdirektør

MØTEINNKALLING. Side1. Anne Husebekk rektor. Lasse Lønnum universitetsdirektør Dato: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet, Administrasjonsbygget, Breivika Møtedato: 11.12.2014 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall til styremøte må meldes snarest til Hege Skogvang,

Detaljer