Masterstudium i sosialfag - studieretning sosialt arbeid

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Masterstudium i sosialfag - studieretning sosialt arbeid"

Transkript

1 Masterstudium i sosialfag - studieretning sosialt arbeid Master Programme in Applied Social Sciences: Program option Social Work 120 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo og Akershus Dato Gjeldende fra høstsemesteret 2012 Endringer godkjent og Fakultet for samfunnsfag Institutt for sosialfag Programplanen gjelder for studieåret

2 Innhold Masterprogram i sosialfag... 3 Oversikt over programmets emner... 3 Regler for masterprogrammet i sosialfag... 4 Studieretning sosialt arbeid... 5 Studiet kvalifiserer til... 5 Målgruppe, opptakskrav og rangeringsbestemmelser... 5 Studiets innhold og oppbygging... 7 Oversiktstabell... 8 Studiets arbeids- og undervisningsformer... 9 Internasjonalisering... 9 Arbeidskrav... Vurdering og sensur... Oversikt over eksamener Emnebeskrivelser og pensumlister... 12

3 Masterprogram i sosialfag Samfunnsendringer krever at profesjonene innenfor det sosialfaglige feltet stadig utvikler sine kunnskaper og ferdigheter. Masterprogram i sosialfag legger samfunnsteoretiske perspektiver som grunnlag for hele det sosialfaglige feltet. Masterprogrammet i sosialfag består av fire studieretninger: sosialt arbeid (MS-SA) har en bred innretning mot det sosialfaglige feltet generelt, mens barnevern (MS-BV), familiebehandling (MS-FB) og den engelskspråklige studieretningen International Social Welfare and Health Policy (MS-IS) innebærer en større grad av spesialisering. Felles for disse studieretningene er at de gir et høyt teoretisk og analytisk refleksjonsnivå til fagfelt med en normativ virksomhet der beslutninger som kan ha stor innvirkning på enkeltmenneskers og gruppers liv, skal og må fattes. Et mål er at masterprogrammet skal bidra til etisk sensibilitet i faglig virksomhet. Alle studieretningene fører fram til en generell kritiskanalytisk kompetanse med forståelser for betydninger av kjønn, etnisitet, generasjon og sosial klasse for levekår og livsforhold. Studieretningene kombinerer praksisnær og forskningsbasert undervisning. Studieretningene kvalifiserer for forskning og utviklingsarbeid både i Norge og internasjonalt, og kan kvalifisere til opptak til studier på Ph.d. nivå. Oversikt over programmets emner MSA 120sp MBV 120sp MFB 120 sp MIS 120 sp SFF4000-Samfunnsvitenskapelige teorier (T1) sp SIW4000- ComparativeSoc. WelfareTheory sp SSA4000-Teorier i sosialt arbeid og SFB4000-Teoretiske SIW40- sosialpedagogikk (T2) sp perspektiver på International Health familier (T2) sp Policy sp SSA40-Sosial og velferdspolitikk (T3) sp SBV4000-Barnevern og kunnskap: Eksplisitt og implisitt teori i barnevernfeltet (T3) sp SFF40-Forskningsmetode og design 15 sp SFF5000-Vitenskapsteori sp SFB50-Psykiske tilstandsbilder hos barn og unge (T3) SIW4300- Theory of science sp SIW4200- Research methods sp Valgfritt fordypningsemne sp Valgfritt fordypningsemne sp SSA5900- Masteroppgave 45 sp Valgfritt fordypningsemne sp Valgfritt fordypningsemne sp SBV5900- Masteroppgave 45 sp SFBPRA- Masterklinikk 30 sp SFB5900- Masteroppgave 30 sp Elective sp Elective sp SIW5900- Master thesis 30 sp

4 Regler for masterprogrammet i sosialfag Regler for studieprogresjon Teoriemnene T1-T3 bygger på hverandre. Det er derfor anbefalt å følge det studieløpet som er satt opp i tabellen. Regler for studieprogresjon er spesifisert innenfor hver enkelt studieretning. Studieretning barnevern og studieretning sosialt arbeid skal ha to valgfrie fordypningsemner i graden. Masterprogrammet tilbyr noen valgfrie fordypningsemner. Det er også mulig å ha de obligatoriske teoriemnene som tilbys på de andre studieretningene som valgfritt fordypningsemne. Både obligatoriske og valgfrie emner går kun én gang i året. Det vil si enten i høstsemesteret eller i vårsemesteret. De valgfrie fordypningsemnene forutsetter et visst antall deltakere for å kunne avholdes. Valgfrie fordypningsemner kan også tas ved andre utdanninger og utdanningsinstitusjoner både i Norge og utlandet så lenge de oppfyller de faglige kravene i masterprogrammet. Overgangsordninger Studenter som har fått opptak til studieretningene barnevern og sosialt arbeid kan søke om overgang mellom studieretningene, men det kan bare søkes fra heltid til heltid og deltid til deltid. Studenter som ønsker overgang fra heltid til deltid, eller som ønsker overgang til studieretning familiebehandling, må søke om nytt opptak. Dersom nytt opptak/overføring innvilges, godskrives emner som allerede er gjennomført og bestått dersom de kan innpasses i den nye studieretningen. Masteroppgaven må oppfylle de faglige kravene innenfor studieretningen man skal ta grad i. Regler for oppnåelse av flere studieretninger/grader innen samme studieprogram Kandidater som har gjennomført en studieretning og oppnådd en grad innen for studieprogrammet kan søke om nytt opptak til en ny studieretning innen masterprogrammet i sosialfag. Man må da ta 60 nye studiepoeng i den nye studieretningen, inkludert ny masteroppgave. Jf. Forskrift om godskriving av høyere utdanning 3, og forskrift om studier og eksamen

5 Studieretning sosialt arbeid Innledning Studieretning sosialt arbeid (MS SA) retter seg mot personer med ulik profesjonell fagbakgrunn som ønsker å kvalifisere seg videre innen det sosialfaglige feltet. Det legges stor vekt på at studentene øker sin kompetanse i analytisk, kritisk refleksjon over samfunnsforhold og sosialfagenes virksomhet. Studentene får en større innsikt i det komplekse spennet mellom enkeltmenneske og samfunn. Studiet kvalifiserer til stillinger i sosial- og helsetjenesten som krever kunnskap om systematisk dokumentasjon og evaluering av virksomheten, og som kan medvirke i fagutvikling innen sosialtjenesten undervisningsstillinger ved sosialarbeiderutdanningene forskerstillinger på lavere nivå innen fagfeltet sosialt arbeid opptak til doktorgradsstudier Målgruppe, opptakskrav og rangeringsbestemmelser Mastergrad i sosialt arbeid er primært et tilbud til de som har oppnådd bachelorgrad eller fullført treårig grunnutdanning i barnevern, sosialt arbeid, velferdsfag eller tilsvarende utdanning. Opptakskrav Det vises til Forskrift om opptak til masterstudier ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Minstekrav for opptak er gjennomsnittskarakteren C eller bedre, 2,7 eller bedre eller vurderingen Bestått. Krav til faglig grunnlag Generelt grunnlag for opptak er fullført treårig barnevern-, sosionom-, velferdsutdanning eller tilsvarende utdanning. Søkere inndeles i to grupper: Gruppe 1: 50 % av studieplassene er forbeholdt søkere som kun konkurrerer på grunnlag av karakterpoeng. Søkere som ikke når opp i gruppe 1, konkurrerer videre i gruppe 2. Gruppe 2: Det gis tilleggspoeng for dokumentert utdanning og praksis i tillegg til karakterpoeng for utdanning som inngår i opptaksgrunnlaget. Inntil 20 % av studieplassene kan tildeles søkere som ikke kan poengberegnes. Tilleggspoeng Det gis inntil 2 poeng for relevant praksis, 0,5 poeng pr. halvår i inntil 2 år. Praksis må være opparbeidet etter endt grunnutdanning. Relevant praksis er erfaring fra helse-, sosial- og utdanningsfeltet eller tilsvarende.

6 Det gis inntil 2 poeng for relevant tilleggsutdanning utover opptaksgrunnlaget, 0,5 poeng pr. 30 studiepoeng. Med relevant utdanning menes emner innen samfunnsvitenskapelige fag samt jus, historie, filosofi og idéhistorie. Klage på opptak Klage i forbindelse med søknad om opptak til masterstudiet i sosialt arbeid skal sendes til Fakultet for samfunnsfag. Dersom klagen ikke blir tatt til følge, sendes den til høgskolens klagenemnd for videre behandling. Læringsutbytte Kunnskaper Kandidaten har inngående kunnskap om og forståelse av samfunnsvitenskapelige teorier som er relevante for sosialt arbeid innsikt i ulike analytiske perspektiver på praksis, institusjoner og sosialpolitiske intervensjoner. Ferdigheter Kandidaten kan analysere eksplisitt og implisitt kunnskapsgrunnlag i sosialt arbeids praksisfelt formulere kunnskapsstatus innen et definert område vurdere metodiske fremgangsmåter for utforskning av ulike deler av fagfeltet gjøre bruk av ulike data- og litteraturkilder for analyse delta i forskning og utviklingsarbeid knyttet til sosialt arbeids fagfelt og/eller ulike brukergrupper, samt sosialt arbeids betingelser og samfunnsmessige funksjoner gjennomføre en systematisk og kritisk analyse av en problemstilling, anvende sentrale forskningsprinsipper og gi en klar akademisk framstilling av resultatene Generell kompetanse Kandidaten har kunnskap om vitenskapens muligheter og begrensninger med en bevissthet om etiske aspekter ved forskning og fagutvikling i sosialt arbeid Kandidaten kan lese forskningslitteratur kritisk og reflektert vurdere problemstillinger knyttet til fag-, yrkes- og forskningsetikk formidle kunnskap og egne forskningsresultater skriftlig og muntlig anvende forskningsbaserte kunnskaper og ferdigheter på områder knyttet til utøvelsen av sosialt arbeid og iverksettelse av sosialpolitiske tiltak. Læringsutbytte for de ulike emnene i studiet er nærmere angitt nedenfor

7 Studiets innhold og oppbygging Studiet tilbys som heltid over to år og deltid over tre år. Strukturen og organisering rundt studiet er tilsvarende for begge studentgrupper, men studiebelastingen er henholdsvis 30 og 20 studiepoeng per semester for heltids- og deltidsstudentene. Foruten masteroppgaven består studiet av fem obligatoriske emner og to valgfrie emner. Begge studentgrupper følger de obligatoriske emnene parallelt, mens de valgfrie emnene velges i ulike semestre. Teoriemnene bygger på hverandre. Det anbefales derfor å ta emnene i den rekkefølge de er satt opp i oversiktstabellen i studieplanen. Masteroppgaven er et selvstendig arbeid på 45 studiepoeng. Det er en fordel at studenter, uansett gruppe, så tidlig som mulig begynner å reflektere rundt tema og problemstilling for masteroppgaven. I emnet Forskningsmetode og design skal studentene utarbeide en prosjektskisse for masteroppgaven og deretter søke om veiledning. For heltidsstudenten ferdigstilles oppgaven i fjerde semester og for deltidsstudenten i sjette semester. I følgende skjema vises studiets struktur og oppbygging for henholdsvis heltids- og deltidsstudiet. I tillegg vises skjematisk tidspunkt for seminarer, veiledning og studieaktiviteter i tilknytning til fremdrift av masteroppgaven (se neste side).

8 Oversiktstabell Heltid Semester Emner Status Sp Masteroppgaven-fremdrift 1. semester, høst SFF4000-Samfunnsvitenskapelig teori (T1) SSA4000- Sosialt arbeid og sosialpedagogikk (T2) SSA40- Sosial og velferdspolitikk (T3) / Spesialisering 2. semester, vår SFF40- Forskningsmetode og design 15 Mastertorg forslag og ideer til masteroppgave 3. semester, høst Valgfritt fordypningsemne SFF5000- Vitenskapsteori Valgfritt fordypningsemne Valgfag Valgfag Levere prosjektskisse og framdriftsplan som en del av emnet Forskningsmetode og design. Tildeling av veileder Oppgaveseminar: Avspark Skriving, veiledning 4. semester, vår Studentutveksling SSA5900- Masteroppgave Valgfritt / Fordypning 45 Oppgaveseminar:Midtveis Innlevering Deltid Semester Emner Status Sp Masteroppgaven 1. semester, høst SFF4000- Samfunnsvitenskapelig teori (T1) 2. semester, vår SSA4000- Sosialt arbeid og sosialpedagogikk (T2) SFF40- Forskningsmetode og design 15 Mastertorg forslag og ideer til masteroppgave Valgfritt fordypningsemne Valgfag Levere obligatorisk prosjektskisse og framdriftsplan som en del av emnet Forskningsmetode og design. Tildeling av veileder oppgaveseminar: Midtveisseminar

9 3. semester, høst SFF5000- Vitenskapsteori SSA40- Sosial og velferdspolitikk (T3) / Spesialisering Skriving, veiledning 4. semester, vår Valgfritt fordypningsemne Valgfag Skriving, veiledning Studentutveksling Valgfritt 5. semester, høst Studentutveksling Valgfritt 6. semester, SSA5900- Masteroppgave / vår Fordypning Skriving, veiledning 45 oppgaveseminar: Midtveis Innlevering Studiets arbeids- og undervisningsformer Studentene blir presentert for varierte arbeidsformer og arbeidskrav. Gjentagende skriftlige arbeid skal trene reflektert, argumentativ og ryddig framstilling. Muntlige framlegg og diskusjoner skal oppøve studentene i dialogiske og drøftende ferdigheter. Studieretningen fremmer ikke minst faglig selvstendighet gjennom egenstudium og arbeid med et større vitenskapelig arbeid. Det fremgår av emnebeskrivelsene om arbeidskravene må være godkjent for at studenten skal kunne gå opp til eksamen. Se regler for deltakelse og studieprogresjon. Større skriftlige oppgaver som semesteroppgave og hjemmeeksamen skal bli utført etter gjeldende norm for oppgaveskriving. Studentene anbefales sterkt å danne litteraturkollokvier. Internasjonalisering Masterstudiet i sosialt arbeid skal bidra til å øke studentenes kompetanse til å forstå internasjonale forhold som berører de temaene som studiet omfatter. Flere av emnene tar opp internasjonale forhold som får følger for sosiale problemer og mulige løsninger, og kulturelt mangfold og kulturforståelse er også berørt. Forståelser av for eksempel avvik eller sosiale problemer analyseres i lys av vår tids kulturelle mangfold. Videre sees sosialt arbeid i lys av majoritets- og minoritetsmekanismer knyttet bl.a. til andregjøring. Dette kan sees både gjennom pensum og i tilknytning til undervisningstemaer. Studenter, som ønsker det, vil som en del av sitt masterstudium ha mulighet for et opphold ved et lærested i utlandet. Høgskolen i Oslo og Akershus har samarbeid med en rekke utenlandske universiteter og høgskoler. Ved masterstudiet i sosialfag arbeides det kontinuerlig med å opprette internasjonale samarbeidsavtaler slik at studentene kan velge relevante emner ved utenlandske læresteder

10 som kan innpasses i mastergradsstudiet. Studenter kan også søke studier i utlandet på eget initiativ, men har da selv ansvar for å velge emner som kan godkjennes som del av en norsk mastergrad. Studenter som ønsker å ta et semester i utlandet bør gjøre dette i samråd med studieadministrasjonen. Det anbefales heltidsstudentene å reise ut i forbindelse med valgfag i 3. semester. Emnet The theory of Science kan da erstatte emnet Vitenskapsteori. Deltid anbefales å reise ut i 4. eller 5. semester. Arbeidskrav Merk følgende krav, jf. tidligere Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo og Akershus Vilkår for oppmelding til eksamen: Alle obligatoriske eksamener må være bestått før studenten kan levere inn masteroppgaven til sensur. Det fremgår av emnebeskrivelsene i studieplanen om det er satt opp arbeidskrav (herunder krav til obligatorisk nærvær) innenfor et emne. Arbeidskravet må være godkjent før studentene kan fremstille seg til eksamen. Dersom arbeidskravet ikke er levert eller ikke er godkjent mister studenten retten til å fremstille seg til eksamen i det enkelte emne. For alle emner vil det være obligatorisk oppmøte første dagen om ikke annet er særskilt avtalt. Utover dette er det kun obligatorisk oppmøte dersom det kreves som del av et arbeidskrav. Regler for deltakelse i gruppearbeid under arbeidskrav og eksamen Deltagerne forplikter seg til å yte likeverdige bidrag til gruppen. Hvis det i løpet av arbeidsprosessen oppstår uenighet i gruppen mht. likeverdig bidrag /deltakelse i gruppearbeidet, skal saken umiddelbart tas opp med veileder/fagkoordinator og eventuelt tas videre til fagansvarlig. Dersom kravet om likeverdig deltagelse og frammøte ikke er oppfylt, defineres dette som ikke godkjent for den aktuelle studenten og han/hun får ikke gå opp til eksamen. Det gis normalt ikke mulighet til å levere en individuell besvarelse. Ny/utsatt eksamen må da gjennomføres neste studieår. Vurdering og sensur Det benyttes ulike vurderingsformer. Det framgår av emnebeskrivelsene hvilken vurderingsform som benyttes for det enkelt emne. Det benyttes intern og ekstern sensor til vurdering av masteroppgaven. Til vurdering av de øvrige eksamenene benyttes ekstern sensor ved tvil om en besvarelse er bestått og til sensurering av et tilfeldig utvalg på 20 % av besvarelsene. Karakterene på de besvarelsene som er vurdert av ekstern sensor danner grunnlag for å fastsette nivå på besvarelsene innenfor de ulike karakteruttrykkene. Ved klage på sensur benyttes minst to nye sensorer, hvorav minst én ekstern til ny sensur. Det benyttes gradert karakterskala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått. Det fremgår av emnebeskrivelsene hvilke hjelpemidler som er tillatt på skriftlig skoleeksamen. Merk at det må søkes om å få bruke tospråklig ordbok på skoleeksamen. Se fakultetets nettsider om eksamen.

11 Studenten bes gjøre seg kjent med Lov om universiteter og høgskoler, og gjeldende forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Vi gjør særlig oppmerksom på regelverket om fusk under 7-5 i forskriften og utfyllende regelverk og presiseringer fra Klagenemnda under Høgskolens nettsider om eksamen og fusk. Alle skriftlige arbeider skal følge fakultetets mal for oppgaveskriving. Oversikt over eksamener Med forbehold om endringer ved programplanrevisjoner Sem. Emnekode og emnenavn Høst 2013 SFF4000 Samfunnsvitenskapelig teori SSA4000 Sosialt arbeid og sosialpedagogikk SSA40 Sosial og velferdspolitikk Sp Vurderings-/ eksamensform Oblig. Skoleeksamen 6 Oblig. Hjemmeeksamen 7 dager Oblig. Semesteroppgave og skoleeksamen 3 Vurderingsuttrykk Vår 2014 SFF40 Forskningsmetode og design SFV40 Social welfare, social work and human rights Oblig. 15 Skoleeksamen 6 Valgfag* Hjemmeeksamen 7 dager Høst 2014 SFV4300 Interseksjonalitet SFF5000 Vitenskapsteori SFV4500 Velferd som tekst Valgfag* Oblig. Valgfag* Skoleeksamen 6 Skoleeksamen 6 Essay Vår 2015 SSA5900 Masteroppgaven Oblig. 30 Masteroppgave Deltid Sem. Emnekode og emnenavn Høst 2013 SFF4000 Samfunnsvitenskapelig teori Sp Vurderings-/ eksamensform Oblig. Skoleeksamen 6 Vurderingsuttrykk SSA4000 Sosialt arbeid og Oblig. Hjemmeeksamen

12 Vår 2014 sosialpedagogikk SFF40 Forskningsmetode og design SFV40 Social welfare, social work and human rights 7 dager Oblig. 15 Skoleeksamen 6 Valgfag* Hjemmeeksamen 7 dager Høst 2014 SFV4300 Interseksjonalitet Valgfag* Skoleeksamen 6 SFF5000 Vitenskapsteori Oblig. Skoleeksamen 6 SSSA40 Sosial og Oblig. Semesteroppgave velferdspolitikk og skoleeksamen 3 Vår 2015 Høst 2015 SFV4500 Velferd som tekst Valgfag* Essay Vår 2016 SBV5900 Masteroppgaven Oblig. 30 Masteroppgave *Det skal totalt velges to valgfag (valgfrie fordypningsemner). Det er også mulig å ha de obligatoriske teoriemnene som tilbys på de andre studieretningene som valgfritt fordypningsemne. Både obligatoriske og valgfrie emner går kun én gang i året. Det vil si enten i høstsemesteret eller i vårsemesteret. De valgfrie fordypningsemnene forutsetter et visst antall deltakere for å kunne avholdes Emnebeskrivelser og pensumlister Emnebeskrivelser og pensumlister er publisert på studiesiden for studieretning sosialt arbeid på hioa.no.

Bachelorstudium i økonomi og administrasjon

Bachelorstudium i økonomi og administrasjon 29. januar 2014 Programplan Bachelorstudium i økonomi og administrasjon Bachelor Programme in Business Administration and Economics 180 studiepoeng Heltid Godkjent av Studieutvalget SAM Dato 11. mars 2013

Detaljer

Bachelorstudium i økonomi og administrasjon

Bachelorstudium i økonomi og administrasjon 30. september 2014 Programplan Bachelorstudium i økonomi og administrasjon Bachelor Programme in Business Administration and Economics 180 studiepoeng Heltid Godkjent av studieutvalget ved fakultet for

Detaljer

Bachelorstudium i sosialt arbeid. Bachelor s Programme in Social Work. 180 studiepoeng Heltid

Bachelorstudium i sosialt arbeid. Bachelor s Programme in Social Work. 180 studiepoeng Heltid Bachelorstudium i sosialt arbeid Bachelor s Programme in Social Work 180 studiepoeng Heltid Godkjent av avdelingsstyret ved tidl. Avdeling for samfunnsfag Dato: 05.06.2000 Gjeldende fra høstsemesteret

Detaljer

Masterstudium i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Master Programme in Business Administration

Masterstudium i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Master Programme in Business Administration 090714 Masterstudium i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Master Programme in Business Administration 120 studiepoeng Heltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo og Akershus Dato: 30. april

Detaljer

Masterstudium i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Master Programme in Business Administration

Masterstudium i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Master Programme in Business Administration 090114 Masterstudium i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Master Programme in Business Administration 120 studiepoeng Heltid Godkjent av sentralt studieutvalg Dato: 30. mai 2013 Gjeldende fra høst

Detaljer

Bachelorstudium i sosialt arbeid

Bachelorstudium i sosialt arbeid Versjon 27.09.2011 Fagplan Bachelorstudium i sosialt arbeid Bachelor Programme in Social Work (180 studiepoeng, heltidsstudium) Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet for samfunnsfag Godkjent av styret

Detaljer

Til fakultetsstyret HF

Til fakultetsstyret HF Til fakultetsstyret HF Dato: 9.oktober 2013 VEDTAKSSAK Saksnr.: FSHF-sak 21/2013 Journalnr.: 2013/4650 Saksbehandler: Monica Melhus ETABLERING AV MASTERSTUDIUM I JORDMORFAG (120 SP) FORSLAG TIL VEDTAK

Detaljer

MØTEINNKALLING. Side1. Anne Husebekk rektor. Lasse Lønnum universitetsdirektør

MØTEINNKALLING. Side1. Anne Husebekk rektor. Lasse Lønnum universitetsdirektør Dato: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet, Administrasjonsbygget, Breivika Møtedato: 11.12.2014 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall til styremøte må meldes snarest til Hege Skogvang,

Detaljer

STUDIEPLAN. Master i spesialpedagogikk og tilpasset opplæring, modell 1 erfaringsbasert, 90 studiepoeng

STUDIEPLAN. Master i spesialpedagogikk og tilpasset opplæring, modell 1 erfaringsbasert, 90 studiepoeng HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN Master i spesialpedagogikk og tilpasset opplæring, modell 1 erfaringsbasert, 90 studiepoeng Special Needs Education and Accommodated Learning Studieåret 2012/13 Heltid/Deltid,

Detaljer

Bachelorstudium i Regnskap og revisjon

Bachelorstudium i Regnskap og revisjon 10. mars 2015 Programplan Bachelorstudium i Regnskap og revisjon Bachelor Programme in Auditing and Accounting 180 studiepoeng Heltid Godkjent av studieutvalget ved fakultet for samfunnsfag Dato 17. mars

Detaljer

STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE

STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE 22. september 2003, rev 18. juni 2010 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Mål for studiet... 3 1.2 Struktur og organisering...

Detaljer

Bachelor Barnehagelærerutdanning

Bachelor Barnehagelærerutdanning dmmh.no Studieplan Bachelor Barnehagelærerutdanning Deltid Studieplanen gjelder for studentkull 2013-2017 Godkjent av styret 18. april 2013 Gjeldende fra høst 2013 Revidert mars 2015 Planen bygger på nasjonal

Detaljer

Programplan for Helsesøsterutdanning

Programplan for Helsesøsterutdanning Programplan for Helsesøsterutdanning Public health nursing education 60 studiepoeng/ ECTS Heltid Godkjenning: Planen bygger på Rammeplan og forskrift for helsesøster utdanning, 60 studiepoeng fastsatt

Detaljer

Studieplan for. Master i barnevern ved Høgskolen i Sør-Trøndelag

Studieplan for. Master i barnevern ved Høgskolen i Sør-Trøndelag Studieplan for Master i barnevern ved Høgskolen i Sør-Trøndelag mastergradsstudium av 120 studiepoengs omfang 2012-2013 Godkjent av: Rektor ved Høgskolen i Sør-Trøndelag 18.4.2012 1 4.1 Navn på studieprogrammet

Detaljer

Studieplan. Bachelorgradsprogram i sosialantropologi

Studieplan. Bachelorgradsprogram i sosialantropologi Oppdatert 29.11.2013 Studieplan Bachelorgradsprogram i sosialantropologi UiT Norges arktiske universitet Institutt for arkeologi og sosialantropologi Gjelder fra og med høsten 2014 1 Yrkesmuligheter Sosialantropologen

Detaljer

Bachelor Barnehagelærerutdanning Arbeidsplassbasert utdanning

Bachelor Barnehagelærerutdanning Arbeidsplassbasert utdanning dmmh.no Studieplan Bachelor Barnehagelærerutdanning Arbeidsplassbasert utdanning Studieplanen gjelder for studentkull 2015-2019 Gjeldende fra høst 2015 Planen bygger på nasjonal forskrift for rammeplan

Detaljer

FAG- OG YRKESDIDAKTIKK

FAG- OG YRKESDIDAKTIKK SIDE 56 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK FAG- OG YRKESDIDAKTIKK Med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 22.02.2011. MASTERPROGRAM Program for lærerutdanning tilbyr toårig

Detaljer

UTKAST Forskrift om studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

UTKAST Forskrift om studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Sak 2015/10807 UTKAST Forskrift om studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Fastsatt av Styret ved NTNU. med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 3-9

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring Mastergradsstudium ved Høgskolen i Hedmark Februar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene.

Detaljer

Kap. 1. Generelle bestemmelser

Kap. 1. Generelle bestemmelser FORSKRIFT OM STUDIER OG EKSAMEN VED HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG Fastsatt av styret for Høgskolen i Sør-Trøndelag 19. juni 2008, med hjemmel i lov 2005-04-01 nr. 15: Lov om universiteter og høyskoler (uhl)

Detaljer

NORGES MUSIKKHØGSKOLE STUDIEPLAN Mastergradsstudiet i musikkterapi

NORGES MUSIKKHØGSKOLE STUDIEPLAN Mastergradsstudiet i musikkterapi NORGES MUSIKKHØGSKOLE STUDIEPLAN Mastergradsstudiet i musikkterapi 22. september 2003, revidert 18. juni 2009 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Forkunnskaper... 3 1.2 Mål for studiet... 3 1.3 Struktur og organisering...

Detaljer

Journalistikk. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Oslo og Akershus November 2012

Journalistikk. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Oslo og Akershus November 2012 Journalistikk Mastergradsstudium ved Høgskolen i Oslo og Akershus November 2012 Institusjon: Studietilbud: Grad/Studiepoeng: Høgskolen i Oslo og Akershus Journalistikk Mastergradsstudium, 120 studiepoeng

Detaljer

Før styremøtet settes, vil det bli holdt et miniseminar på inntil 30 min) om MOOC.

Før styremøtet settes, vil det bli holdt et miniseminar på inntil 30 min) om MOOC. Dato: 19. november 2013 MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet A 319, Administrasjonsbygget, Breivika Møtedato: 28.11.2013 Tidspunkt: 10:30 16.30 Før styremøtet settes, vil det

Detaljer

INNHOLD. 2.0 Arbeidsformer i studie 5 2.1 Grupperefleksjon 6 2.2 Individuelle refleksjonsnotater 6 2.3 Observasjonspraksis 7 2.4 Pensumlitteratur 7

INNHOLD. 2.0 Arbeidsformer i studie 5 2.1 Grupperefleksjon 6 2.2 Individuelle refleksjonsnotater 6 2.3 Observasjonspraksis 7 2.4 Pensumlitteratur 7 STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I ALDRING OG ELDREOMSORG Foto: Arne Strømme 1. år (2 årig modul, deltid) i en mastergrad i helse-og sosialfag Kliniske hjelperelasjoner ovenfor sårbare grupper (60 studiepoeng)

Detaljer

BJØRKNES HØYSKOLE ANVENDT PSYKOLOGI. Gjeldende studieplan fra studieåret 2015/16. BACHELORSTUDIUM 180 STUDIEPOENG Bjørknes Høyskole

BJØRKNES HØYSKOLE ANVENDT PSYKOLOGI. Gjeldende studieplan fra studieåret 2015/16. BACHELORSTUDIUM 180 STUDIEPOENG Bjørknes Høyskole BJØRKNES HØYSKOLE ANVENDT PSYKOLOGI Gjeldende studieplan fra studieåret 2015/16 BACHELORSTUDIUM 180 STUDIEPOENG Bjørknes Høyskole 0 Innholdsfortegnelse 1.0. Bachelorstudium i anvendt psykologi... 2 1.1

Detaljer

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Gjøvik. Fremlagt for høgskolestyret 15.12.2014

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Gjøvik. Fremlagt for høgskolestyret 15.12.2014 Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Gjøvik Fremlagt for høgskolestyret 15.12.2014 1. Allmenne regler 1. Virkeområde 1.1. Forskriften gjelder grunnutdanning, videreutdanning, mastergradsutdanning

Detaljer

Årsstudium i økonomi og ledelse, 2012-2013

Årsstudium i økonomi og ledelse, 2012-2013 Sist endret 15.11.2012 Programplan Årsstudium i økonomi og ledelse, 2012-2013 One Year Programme in Economics and Business Administration (60 sp, hel- og deltidsstudium) Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet

Detaljer

Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder

Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder Høringsutkast - forslag til endringer våren 2011 Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder Hjemmel: Fastsatt av styret for Universitetet i Agder 22. juni 2005 med hjemmel i lov 1. april

Detaljer

Studieplan forskerlinjen odontologi

Studieplan forskerlinjen odontologi Studieplan forskerlinjen odontologi Det helsevitenskapelige fakultetet, Institutt for klinisk odontologi Fører til graden Candidatus Odontologicae i studieprogrammet XY Studieplanen beskriver det som er

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 14/13 Eksamensforskrift ved UiS - revisjon ephortesak: 2013/675 Saksansvarlig: Kristofer Rossmann Henrichsen, utdanningsdirektør Møtedag: 07.03.2013 Informasjonsansvarlig:

Detaljer