Bachelorstudium i økonomi og administrasjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bachelorstudium i økonomi og administrasjon"

Transkript

1 29. januar 2014 Programplan Bachelorstudium i økonomi og administrasjon Bachelor Programme in Business Administration and Economics 180 studiepoeng Heltid Godkjent av Studieutvalget SAM Dato 11. mars 2013 Gjeldende fra 2013/2014 Fakultet for samfunnsfag Institutt for økonomi og administrasjon Programplanen gjelder for kull

2 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 INNLEDNING 5 MÅLGRUPPE 5 OPPTAKSKRAV 6 LÆRINGSUTBYTTE 6 STUDIETS INNHOLD OG OPPBYGGING 7 Oversiktstabell for studieløpet 7 Regler for studieprogresjon 11 STUDIETS ARBEIDS- OG UNDERVISNINGSFORMER 13 STUDIER I UTLANDET/INTERNASJONALISERING 14 ARBEIDSKRAV 14 VURDERING OG SENSUR 15 EMNEBESKRIVELSER, SEMESTER 1 19 Emneplan Forkurs i matematikk 19 Emneplan Finansregnskap med IKT 21 Emneplan Markedsføring og etikk 23 Emneplan Matematikk I 25 Emneplan Mikroøkonomi I 27 2

3 EMNEBESKRIVELSER, SEMESTER 2 29 Emneplan Bedriftsøkonomi 29 Emneplan Organisasjonspsykologi 32 Emneplan Statistikk 34 Emneplan Makroøkonomi 36 EMNEBESKRIVELSER, SEMESTER 3 38 Emneplan Investering og finansiering 38 Emneplan Organisasjonsteori 40 Emneplan Samfunnsvitenskapelig metode 42 Emneplan Matematikk II 44 Emneplan Professional English, Autumn 46 Emneplan Professional English, Autumn & Spring 49 Emneplan Videregående finansregnskap og regnskapsteori 53 EMNEBESKRIVELSER, SEMESTER 4 56 Emneplan Økonomistyring 56 Emneplan Foretaksstrategi 58 Emneplan Rettslære 60 Emneplan Operasjonsanalyse 62 Emneplan Mikroøkonomi II 64 Emneplan Professional English, Spring 66 EMNEBESKRIVELSER, SEMESTER 5 & 6 69 Emneplan International Finance 69 Emneplan International Marketing 71 Emneplan International Business Communication 73 Emneplan Foretaksfinans 76 Emneplan Managerial Accounting 78 Emneplan International Economics 80 Emneplan Strategic Analysis 82 3

4 Emneplan International Legal Relations 84 Emneplan Cross-Cultural Communication 86 Emneplan Negotiations 88 Emneplan Strategiøkonomi 90 Emneplan Ledelse 92 Emneplan Praktisk personalledelse 94 Emneplan Regnskapsføreryrket 96 Emneplan Årsregnskap og god regnskapsskikk 98 Emneplan Skatte- og avgiftsrett 100 Emneplan Verdsettelse i regnskapet 103 Emneplan Bacheloroppgave 105 4

5 Innledning Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon er et 3-årig studium som tilbys på fulltid over 3 år (180 studiepoeng). Bachelorgraden oppnås i samsvar med forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Fullført og bestått studium gir graden Bachelor i økonomi og administrasjon. På vitnemålet fremkommer det hvilken profil man har valgt. Det er felles opptak til det 3-årige bachelorstudiet i økonomi og administrasjon og til det 3- årige revisorstudiet. Innen 1. mars i første studieår velger studentene hvilken av disse to studieretningene de skal fortsette på. Studenter som har gjennomført studiet vil ha grunnleggende kunnskaper innenfor det økonomisk-administrative fagområdet, og vil være kvalifisert for å gå direkte ut i arbeidslivet innen et bredt spenn av ulike stillinger både i privat og offentlig sektor. Hovedmålene for studiet er å gi yrkeskompetanse innenfor det økonomiske og administrative fagfeltet i privat næringsliv, organisasjoner og offentlig sektor kvalifisere for videre studier være allmenndannende Studiet er opptaksgrunnlag til de fleste mastergradsstudier i økonomi og administrasjon i Norge. Det er også mulig å fortsette på masterstudier i utlandet. Studiets målgruppe er derfor både de som ønsker å oppnå yrkeskompetanse og gå direkte ut i arbeidslivet etter avsluttet bachelorstudium og de som ønsker å fortsette på masterstudier i økonomi og administrasjon for å oppnå siviløkonomtittel. Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon er også svært gunstig å kombinere med en rekke andre utdanninger. Hvem gjelder programplanen og emneplanene for Denne programplanen gjelder for kullet tatt inn i 1. år høsten Studenter som har hatt permisjon skal som hovedregel fullføre studiet etter den planen som gjelder for det kullet de gjenopptar studiet sammen med. Studenter som kommer tilbake til en endret plan etter permisjonens utløp, må undersøke hvilke overgangsregler som tilbys for å få fullført studiet. Det tas forbehold om endringer i programplanen, som følge av f.eks. forskriftsendringer eller nødvendig pensumrevisjon. Emneplanene vedtas for ett studieår om gangen, slik at det vil være den nyeste emneplanen i emnet som gjelder ved førstkommende ordinære eksamen og påfølgende kontinuasjonseksamen. Målgruppe Målgruppen for studiet er studenter som ønsker en bred og generell grunnutdanning i økonomi og administrasjon, og som har interesse for både økonomi, regnskap, strategi og organisasjonsfag. Det er en fordel å ha interesse for å benytte analytiske verktøy (metode) i problemløsning både innenfor de økonomiske og de administrative fagene. Studiet har en 5

6 betydelig internasjonal orientering og det egner seg derfor godt for studenter som ønsker seg en internasjonal karriere. Opptakskrav For å søke opptak til studiet kreves generell studiekompetanse. Det stilles ellers ikke krav om en spesiell fagkombinasjon fra videregående skole. Vårt emne i matematikk bygger på R1/S1 eller tilsvarende. Studenter som ikke har tilstrekkelige forkunnskaper i matematikk, tilbys et forkurs. Forkurset går parallelt med den øvrige undervisningen. Det kan også søkes opptak til studiet på grunnlag av realkompetanse. Kravet er at søkeren må være 25 år eller eldre i søknadsåret, ikke ha generell studiekompetanse, dokumentere minimum fem års fulltids yrkespraksis (inntil 2 av disse kan erstattes av ulønnet arbeid, organisasjonsarbeid eller liknende) innen saksbehandling/administrasjon fra offentlig eller privat sektor, tilstrekkelige ferdigheter i norsk (eller annet nordisk språk) og engelsk til å kunne gjennomføre studiet, samt dokumentere kunnskaper i matematikk på nivå med kravet som inngår i generell studiekompetanse eller tilsvarende. Læringsutbytte Gjennom det økonomisk-administrative studiet har kandidaten først og fremst tilegnet seg grunnleggende kunnskaper og ferdigheter innen det økonomisk-administrative fagområdet. Kandidaten har utviklet forståelse for økonomiske problemstillinger og har oppøvet sine ferdigheter til analytisk og kritisk tenkning. Hovedtyngden i studiet ligger på fagområdene bedriftsøkonomisk analyse, samfunnsøkonomi, strategi, og ledelse. Gjennom studiet har kandidatene tilegnet seg kunnskap om hvordan beslutninger treffes på mikronivå innenfor private og offentlige organisasjoner med sikte på å koordinere bruken av knappe ressurser for å nå organisasjonens mål. Gjennom studiet oppnår også kandidatene innsikt i strukturelle prosesser i ulike typer av organisasjoner. I tillegg utvikler kandidatene forståelse for de samfunnsøkonomiske rammer som en mikroenhet arbeider innenfor og kan bedømme samfunnsmessige konsekvenser av sine beslutninger. De lærer seg også å handle innenfor juridiske, miljømessige og etiske rammer. Gjennom metodeemnene matematikk, statistikk og samfunnsvitenskapelig metode oppøver studentene ferdigheter slik at de kan gjennomføre grunnleggende analyser innenfor bedriftsøkonomi og samfunnsøkonomi. Analytiske verktøy og metode står også sentralt i de øvrige emnene. Gjennom arbeid med individuelle innleveringer, gruppearbeid, diskusjoner, øvingsoppgaver og muntlige presentasjoner tilegner kandidaten seg de kunnskaper og ferdigheter som trengs for å planlegge og å gjennomføre prosjekter, enten alene eller i gruppe, i tråd med etiske krav og retningslinjer. Videre tilegner kandidatene seg nødvendig generell kompetanse for å kunne utveksle faglig funderte synspunkter og erfaringer med andre, samt bidra til utvikling av god praksis. Kandidaten kan i tillegg formidle sentralt fagstoff, skriftlig og muntlig. Gjennom studiet tilegner kandidaten seg også generell kompetanse til å fremme virksomheters nytenkning og innovasjonsarbeid. 6

7 Operasjonalisering av det totale læringsutbyttet er konkretisert i læringsutbyttebeskrivelsene for det enkelte emne. Etikk Kandidatene skal ha kunnskap om de grunnleggende etiske prinsipper og de sentrale etiske retningslinjer. De skal også ha kjennskap til sentrale problemstillinger rundt samfunnsansvar. De skal kunne bruke teori om samfunnsansvar forankret i etiske begreper, teorier og modeller for å identifisere og foreslå begrunnede løsninger på etiske og miljømessige problemstillinger. Videre skal kandidatene utvikle selvstendig kritisk tenkning som gir bevissthet om hvordan valg av teoretisk perspektiv påvirker håndtering av etiske dilemma. Etikk og samfunnsansvar utgjør 5 studiepoeng i bachelorstudiet i økonomi og administrasjon. Av emnet Markedsføring og etikk i 1. semester utgjør etikkdelen en selvstendig enhet på 2,5 studiepoeng, mens de resterende studiepoengene er integrert i undervisningen i andre emner hvor dette er direkte knyttet til temaer hvor det naturlig hører inn. Studiets innhold og oppbygging Studieplanen bygger på Plan for treårig bachelorstudium i økonomi og administrasjon vedtatt av det nasjonale rådet for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA). Oversiktstabell for studieløpet (antall studiepoeng er angitt i parentes): 1. studieår 2. studieår 3. studieår 1. sem 2. sem 3. sem 4. sem 5. sem 6. sem Finansregnskap m/ikt (7,5) Bedriftsøkonomi (7,5) Investering og finansiering (7,5) Økonomistyring (7,5) Profilemne, obligatorisk* (7,5) Profilemne, obligatorisk* (7,5) Markedsføring og etikk (7,5) Organisasjonspsykologi (7,5) teori Organisasjons- (7,5) Foretaksstrategi (7,5) Profilemne, obligatorisk* (7,5) Profilemne, obligatorisk* (7,5) Matematikk (7,5) Statistikk (7,5) Samfunnsvitenskapelig metode (7,5) Rettslære (7,5) 1) Profilemne, valgfritt* (7,5) Profilemne, valgfritt* (7,5) Mikroøkonomi I (7,5) Makroøkonomi (7,5) Valgemne* (7,5) Valgemne* (7,5) Bacheloroppgave (15) * Det tas forbehold om tilstrekkelig påmelding til de enkelte emner. 1)Det tas forbehold om endring i antall studiepoeng for studenter som velger regnskapsførerprofilen i 3. studieår. 7

8 Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon består av emner innenfor bedriftsøkonomi, samfunnsøkonomi, administrasjon og metode. De to første studieårene er i hovedsak felles for alle, bortsett fra at studentene har 15 studiepoeng innenfor valgfrie emner. De resterende 105 studiepoengene er obligatorisk for alle. I 3. studieår skal studentene velge profil. De velger blant: International Business, Bedriftsøkonomisk analyse, Strategi og ledelse, Samfunnsøkonomi eller Regnskapsfører. Enkelte profilvalg vil styre hvilke valgfrie emner man kan velge i 2. studieår. Studiet er bygget opp ut fra en klar faglig progresjon: I bedriftsøkonomi kommer innføringsemnene først, dvs. regnskap, budsjettering og økonomistyring. Disse etterfølges av investering og finansiering som utgjør det siste emnet i de obligatoriske 30 studiepoengene i bedriftsøkonomi. I samfunnsøkonomi er mikroøkonomi lagt til første semester, da moderne makroøkonomi metodisk bygger på mikroteori. De obligatoriske organisasjonsfagene består både av organisasjon og ledelse og av markedsføring og strategi. Strategi bygger på markedsføring og må derfor komme senere i studiet. Emnene organisasjonsteori og organisasjonspsykologi anses begge som innføringsemner i organisasjonsfaget. Studentenes kunnskaper og ferdigheter i metode er bygget opp systematisk: For å kunne beherske statistikk er det nødvendig med kunnskaper i matematikk. For å beherske samfunnsvitenskapelig metode må studentene ha kunnskaper og ferdigheter i statistikk. I tillegg er matematikk et verktøy for de økonomiske emnene og er derfor lagt tidlig i studieløpet. Andre studieår Studentene skal velge valgemner tilsvarende 15 studiepoeng i 2. studieår. Samtidig er det obligatorisk å ta minimum 7,5 studiepoeng i Professional English i løpet av bachelorstudiet. Unntak: De som velger profil Regnskapsfører i 3. år, skal ikke ha Professional English. Dersom man ikke tar det i 2. studieår, må det tas i 3. studieår. Emnet om høsten og våren har ulikt pensum, men er på samme nivå. Man kan derfor ta våremnet uten å ha tatt høstemnet. De som velger engelsk både høst og vår i 2. studieår, vil få ett emne (15 studiepoeng) og eksamen avlegges først når hele emnet er avsluttet. Følgende emner tilbys som valgemner i 2. studieår: 3. semester 4. semester Matematikk II (7,5 sp) Operasjonsanalyse (7,5 sp) Professional English, kurs A (7,5 sp) Mikroøkonomi II (7,5 sp) Professional English, kurs B (7,5 sp) Videregående finansregnskap og regnskapsteori (15 sp) Studenter som skal ta profilen International Business i 3. studieår, må ta Professional English i løpet av 2. år. Emnet International Business Communication er obligatorisk i denne profilen, og forutsetter at man har Professional English fra 2. studieår. 8

9 Studenter som velger profilen Samfunnsøkonomi må ta Matematikk II og Mikroøkonomi II i 2. studieår, og studenter som velger profilen Regnskapsfører må ta Videregående finansregnskap og regnskapsteori. De som skal velge noen av de andre profilene velger fritt blant emnene ovenfor. Tredje studieår Bacheloroppgaven er et avsluttende arbeid, som tas i siste semester, hvor ulik teori og metode anvendes innenfor fagområdet. I 3. år velger studentene profil, som bygger på kunnskaper og ferdigheter fra de to første årene. Følgende profiler tilbys: International Business Bedriftsøkonomisk analyse Strategi og ledelse Samfunnsøkonomi (i samarbeid med Universitetet i Oslo) Regnskapsfører Studentene skal, i tillegg til bacheloroppgaven, ha en rekke profilemner i 3. år. For de som velger profilen Samfunnsøkonomi eller Regnskapsfører, er alle profilemnene obligatoriske. Studenter som velger International Business, Bedriftsøkonomisk analyse eller Strategi og ledelse har fire obligatoriske profilemner, mens de to siste profilemnene er valgfrie og kan velges enten innenfor valgt profil eller fra noen av de andre profilene (unntatt fra profil samfunnsøkonomi og profil regnskapsfører). Bacheloroppgaven skrives innenfor valgt profil. Studenter som ikke har tatt Professional English i 2. studieår må ta emnet i 3. studieår. Følgende emner tilbys innenfor de ulike profilene: Profil: International Business 5. semester 6. semester International Economics, obligatorisk * International Finance, obligatorisk * International Marketing, obligatorisk * International Legal Relations * Int. Business Communication, obligatorisk * Cross-Cultural Communication * Negotiations * Bacheloroppgave 15sp Alle profilemner er på 7,5 studiepoeng. Emner merket med * undervises i sin helhet på engelsk. Emnene innenfor International Business undervises på engelsk. Studenter som velger denne profilen vil få et teoretisk grunnlag for å forstå den internasjonale virksomhet, og et faglig grunnlag for økonomisk/administrativt arbeid i organisasjoner, offentlig forvaltning og bedrifter med internasjonalt rettet virksomhet. Videre får studentene en oversikt over internasjonaliseringens bakgrunn og virkninger gjennom kunnskaper om økonomiske, rettslige og samfunnsmessige forhold, samt at de får mulighet til å oppøve sine ferdigheter i engelsk. Det blir lagt vekt på europeiske forhold samtidig som det globale perspektiv er sentralt. 9

10 Profil: Bedriftsøkonomisk analyse 5. semester 6. semester Foretaksfinans, obligatorisk International Finance, obligatorisk * Managerial Accounting, obligatorisk * Strategiøkonomi, obligatorisk International Economics * Bacheloroppgave 15sp Alle profilemner er på 7,5 sp. Emner merket med * undervises i sin helhet på engelsk. Studentene som velger denne profilen får et fokus på kjerneområder i finansiell økonomi som har praktisk relevans, og på teori som er egnet til å analysere beslutningsproblemer for å oppnå effektive strategier for bedrifter og organisasjoner. Profil: Strategi og ledelse 5. semester 6. semester Strategic Analysis, obligatorisk * Ledelse, obligatorisk International Marketing, obligatorisk * Praktisk personalledelse, obligatorisk Bacheloroppgave 15sp Alle profilemner er på 7,5 sp. Emner merket med * undervises i sin helhet på engelsk. Studentene som velger denne profilen får innsikt i aktuelle problemstillinger og utvikle en selvstendig og kritisk holdning til fagområdene. De får kunnskap og ferdigheter i administrative oppgaver og prosesser og får økt sin forståelse for utfordringer i administrativt og ledende arbeid. Profil: Regnskapsfører 5. semester 6. semester Regnskapsføreryrket (7,5 sp) Bacheloroppgave (15 sp) Verdsettelse i regnskapet (7,5 sp) Skatte- og avgiftsrett (15sp) Årsregnskap (15 sp) Profilen gir en fordypning i regnskap, regnskapsførerregelverket, skatt og rettslære. Den samlede kombinasjon av emner i profilen gir generell kompetanse som utgjør et grunnlag for praksis og videre tilegnelse av kompetanse innen en regnskapsførers ulike arbeidsoppgaver. Profil regnskapsfører gir rett til å søke autorisasjon som regnskapsfører når man har 2 års relevant regnskapspraksis, hvorav minst ett år hos autorisert regnskapsfører eller autorisert regnskapsførerselskap. Se for øvrig Forskrift om autorisasjon av regnskapsførere, 1-2. Profil i Samfunnsøkonomi (samarbeid med UiO): 5. semester 6. semester Makroøkonomisk analyse (UiO), (Econ2310) International Finance Vekst og næringsstruktur (UiO), (Econ2915) Samfunnsøkonomisk lønnsomhet og økonomisk politikk (UiO), (Econ3610) Bacheloroppgave (15) Professional English, kurs B Emnene som Universitetet i Oslo er ansvarlig for er på 10 sp og foreleses om høsten. De to profilemnene om våren er på 7,5 sp og foreleses ved HiOA. Undervisningen i disse emnene foregår på engelsk. 10

11 Denne profilen tilbys i samarbeid med Universitetet i Oslo (UiO), økonomisk institutt, og gir studentene mulighet til å fordype seg i Samfunnsøkonomi i 3. år. Studentene som velger denne profilen vil få et teoretisk grunnlag for å analysere samfunnsøkonomiske problemstillinger som arbeidsledighet, renteendringer, valutaendringer mv. De vil også kunne analysere hvilke faktorer som påvirker endringer i vekst og næringsstruktur. Studentene kan etter å ha tatt denne profilen vurdere investeringsprosjekter ut fra samfunnsøkonomiske kriterier. Med denne profilen vil bachelorstudentene ved Høgskolen i Oslo og Akershus få mulighet til å fortsette med en mastergrad i samfunnsøkonomi ved UiO. Regler for studieprogresjon Studiet er krevende og forutsetter at man er student på heltid. Det gis ikke tilbud om deltidsstudium. Studenter som ikke får fullført studiet på normert tid, kan på visse vilkår bruke ett år ekstra i henhold til Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo og Akershus. I forskriften finner du også annen informasjon om studieretten, bl.a. når det gjelder tap av studierett. Vær spesielt oppmerksom på at studenter som mister studieretten fordi de har brukt tre forsøk ved eksamen, ikke har avlagt eksamen i løpet av det siste året eller har overskredet normert tid, må vente tre år for å kunne søke nytt opptak til studiet. Forskriften regulerer også mulighetene for å innvilges permisjon i studiet. For å begynne i 2. studieår kan studenten etter ny/utsatt eksamen i august/september maksimalt mangle ett emne fra 1. studieår. Tilsvarende kan man maksimalt mangle to emner fra de to første årene for å få begynne i 3. år. Vær oppmerksom på at det er enkelte emner i 2. studieår som må være tatt for å kunne velge enkelte profiler i 3. studieår. Disse emnene tillates ikke at man har som hengefag. Se foran under avsnittet Andre studieår for hvilke emner dette gjelder. Dersom studenten ikke tilfredsstiller kravene, må en vente med å fortsette i henholdsvis 2. eller 3. år, og man kan i så fall be om at plassen blir reservert til neste studieår, jf reglene om at man har inntil ett år ekstra til rådighet for å fullføre studiet. For studenter som får plassen reservert, er det en forutsetning at studenten innen studiestart neste studieår tilfredsstiller kravet. Så lenge en har studierett ved studiet, betaler en ikke eksamensvederlag for ny/utsatt eksamen, forbedring av karakterer eller andre enkelteksamener. 11

12 Oversikt over obligatoriske og valgfrie emner EMNENAVN Studiepoeng Status Semester 1 Forkurs Matematikk Ingen Valgfritt Preliminary Course in Mathematics Finansregnskap med IKT 7,5 Obligatorisk Financial Accounting and ICT Markedsføring og etikk 7,5 Obligatorisk Marketing and Ethics Matematikk I 7,5 Obligatorisk Mathematics I Mikroøkonomi I 7,5 Obligatorisk Microeconomics I Semester 2 Bedriftsøkonomi 7,5 Obligatorisk Managerial Accounting I Organisasjonspsykologi 7,5 Obligatorisk Organisational Behaviour Statistikk 7,5 Obligatorisk Statistics Makroøkonomi 7,5 Obligatorisk Macroeconomics Semester 3 Investering og finansiering 7,5 Obligatorisk Investment and Finance Organisasjonsteori 7,5 Obligatorisk Organisation Theory Samfunnsvitenskapelig metode 7,5 Obligatorisk Research Methods for Social Sciences Matematikk II 7,5 Valgemne 1) Mathematics II Professional English, Autumn (kurs A) 7,5 Obligatorisk 2) Videregående finansregnskap og regnskapsteori 15 Valgemne 3) Advanced Financial Accounting and Accounting Theory Semester 4 Økonomistyring 7,5 Obligatorisk Introduction to Managerial Accounting Foretaksstrategi 7,5 Obligatorisk Strategic Management Rettslære 7,5 Obligatorisk Law Operasjonsanalyse 7,5 Valgemne Operations Research Mikroøkonomi II 7,5 Valgemne 1) Microeconomics II Professional English, Spring (kurs B) 7,5 Obligatorisk 2) Semester 5 og 6 International Finance 7,5 Profilemne International Marketing 7,5 Profilemne 12

13 International Business Communication 7,5 Profilemne Foretaksfinans 7,5 Profilemne Corporate Finance Managerial Accounting 7,5 Profilemne International Economics 7,5 Profilemne Strategic Analysis 7,5 Profilemne International Legal Relations 7,5 Profilemne Cross-Cultural Communication 7,5 Profilemne Negotiations 7,5 Profilemne Strategiøkonomi 7,5 Profilemne Economics of Strategy Ledelse 7,5 Profilemne Leadership Praktisk personalledelse 7,5 Profilemne Human Resources Management (HRM) Regnskapsføreryrket 7,5 Profilemne The Accountancy Profession Skatte- og avgiftsrett 15,0 Profilemne Tax Legislation Årsregnskap 15,0 Profilemne Annual Report and Accounts. GAAP Verdsettelse i regnskapet 7,5 Profilemne Valuation of the Accounts Bacheloroppgave 15 Obligatorisk Bachelor s Thesis EU Seminar i Brüssel Ingen Valgfritt Makroøkonomisk analyse 10 Obligatorisk (UiO) (Bachelor Samfunnsøk.) Vekst og næringsstruktur 10 Obligatorisk (UiO) (Bachelor Samfunnsøk.) Samfunnsøkonomisk lønnsomhet og økonomisk politikk (Bachelor Samfunnsøk.) 10 Obligatorisk (UiO) 1) Matematikk II og Mikroøkonomi II er obligatorisk for dem som skal velge profil Samfunnsøkonomi i 3. år. 2) 7,5 studiepoeng engelsk er obligatorisk for alle (unntatt de som velger profil Regnskapsfører. 3) Videregående finansregnskap og regnskapsteori er obligatorisk for dem som skal velge profil Regnskapsfører. Studiets arbeids- og undervisningsformer I undervisningsopplegget er det lagt vekt på at studentene totalt sett i løpet av studieåret skal ha jevnlige innleveringer både av individuelle oppgaver og gruppeoppgaver med tilbakemeldinger fra faglærere. Emnene i hvert studieår sees i sammenheng slik at arbeidsbyrden fordeles best mulig ut over hele studieåret for studentene. Studentene har ansvar for egen læring. Dette krever både deltagelse i undervisningen, selvstendig arbeid og samarbeid med andre studenter. Undervisningen består både av forelesninger i auditorier, klasseromsundervisning, gruppearbeid, prosjektarbeid og muntlige presentasjoner. I tillegg tilbys oppgaveløsning ledet av studentassistenter, samt veiledning fra faglærerne på større og mindre innleveringsarbeider. I enkelte emner får studentene også erfaring med casebasert læring, og peer tutoring. Gjennom varierte arbeidsformer tilegner studentene seg grunnleggende fagkunnskaper, trener seg i å fremme og utveksle synspunkter i grupper og i plenum, og legger et grunnlag for videre læring i arbeidslivet eller høyere grads studier. 13

14 Prosjektarbeid er en viktig del av studentenes arbeid med lærestoffet. Gjennom prosjektarbeid tilegner studentene seg erfaringer og kunnskaper som kreves for å kunne planlegge og gjennomføre prosjekter, individuelt og i gruppe. I flere av studiets emner er det et krav for å kunne avlegge eksamen at man har fått godkjent et prosjektarbeid. Gjennom studiet får studentene erfaring med arbeid i grupper, både i undervisningssituasjonen og som en del av arbeidskrav og tellende innleveringer (vurdering). Gjennom gruppearbeid oppøver studentene sine samarbeidsevner og utvikler evne til å gi og motta konstruktiv kritikk. Dette gjelder særlig i arbeidet med bacheloroppgaven som er en gruppeoppgave på 15 studiepoeng. Det å lære seg å anvende informasjonsteknologi i ulike sammenhenger er en viktig del av det økonomisk-administrative studiet. I de fleste emner forventes det at studentene benytter datateknologi i arbeidet med lærestoffet. Studier i utlandet/internasjonalisering Institutt for økonomi og administrasjon har avtaler om studentutveksling med flere høgskoler og universiteter i Europa, USA, Canada, Sør-Amerika, Sør-Afrika, Australia og Kina. En oversikt over HiOAs partnerskoler finnes på høgskolens nettsider. Studentene kan reise ut i det femte og/eller sjette semesteret. De som vil studere i utlandet, bør velge profil i International Business, Bedriftsøkonomisk analyse eller Strategi og ledelse. Alle studenter som utveksler må også skrive bacheloroppgave. Flere av våre emner i 3. studieår undervises på engelsk, og vi har derfor mulighet til å ta i mot et relativt stort antall studenter fra våre utenlandske samarbeidspartnere. For å kunne ta delstudier i utlandet kreves det minimum C i gjennomsnittskarakter. Dersom det utenlandske studiestedet ikke tilbyr emner som gjør det mulig å tilfredsstille våre krav til emnesammensetning innenfor de ulike profilene, vil utvekslingsstudentene likevel oppfylle kravene til en bachelorgrad i økonomi og administrasjon, men vitnemålet utstedes da uten profil. Arbeidskrav Arbeidskrav i dette studiet er knyttet opp mot eksamensretten, og dersom arbeidskravet ikke er godkjent får man ikke ta eksamen i emnet. Det kan være forprøve, prosjektarbeid eller annet. Eventuelle arbeidskrav vil være angitt i den enkelte emneplan, og det er viktig at studentene gjør seg kjent med disse så snart det enkelte emne starter. Arbeidskravets omfang fremgår av emneplanen. Mange av emnene innebærer arbeidskrav der studentene øver seg i å løse oppgaver og å formidle fagstoff både skriftlig og muntlig. Arbeidskravene er med på å støtte opp om emnets læringsutbytte, både ved at studentene blir trenet gjennom selve arbeidet med disse oppgavene og ved at studentene gjennom arbeidskravene tilegner seg kunnskaper og ferdigheter som ikke lar seg teste ved selve eksamen i emnet. Prosjektarbeid og andre arbeidskrav må leveres/gjennomføres innen fastsatte frister. Overskridelse av fristen medfører at en ikke får avlegge eksamen i emnet. Dato/frist for 14

15 levering mm opplyses av faglærer ved undervisningsstart. For mer informasjon om arbeidskrav viser vi til heftet Viktig studieadministrativ informasjon (deles ut ved studiestart), bl.a. i tilfeller hvor det er innført nye arbeidskrav. Vurdering og sensur Vurdering og sensur er i samsvar med bestemmelsene om vurdering i Lov om universiteter og høgskoler og i Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Vurderingsformene varierer noe fra emne til emne og omfatter bl.a. skriftlig eksamen under tilsyn (skoleeksamen), hjemmeeksamen, muntlig eksamen, mappeeksamen, samt bacheloroppgaven som er en større gruppeoppgave. Vurderingsformer og arbeidskrav er tilpasset det som er mest hensiktsmessig både faglig, pedagogisk og praktisk. Som regel anses tradisjonelle skoleeksamener som pedagogisk hensiktsmessig på innføringsemner, mens mappevurdering og andre vurderingsformer i større grad brukes på høyere nivå og i emner med mindre grupper av studenter. I språkemnene benyttes både skriftlige og muntlige eksamener slik at studentene får vist at de har kunnskaper om fagstoffet i tillegg til ferdigheter i å formulere seg på engelsk, både muntlig og skriftlig. Ekstern sensor brukes aktivt for kontroll av studieopplegg og til vurdering av eksamen. Måten ekstern sensor brukes på, vil variere fra emne til emne avhengig av faglig og pedagogisk opplegg. Vurderingsform/eksamensordning og eksamenstidens varighet er angitt i den enkelte emneplan. Karakterskalaen er en gradert skala med fem trinn, fra A til E for bestått eksamen, og F for ikke bestått. Eventuelt benyttes Bestått/Ikke bestått. Det vil være angitt i emneplanen hvilket vurderingsuttrykk som brukes. For emner som undervises på norsk, utarbeides eksamensoppgaven på norsk, og studentene må besvare eksamen på norsk (eventuelt svensk/dansk). Etter søknad kan det i enkelte tilfeller gjøres unntak, og tillates at studenten kan besvare på engelsk. For emner som tilbys til utvekslingsstudenter og foreleses på engelsk, blir eksamensoppgaven normalt utarbeidet kun på engelsk, og studentene velger selv om de ønsker å besvare på norsk eller engelsk. Unntak: i språkemnene og i emner med engelskspråklig foreleser må alle studenter besvare på engelsk. For regler om ny/utsatt eksamen, inkl. forbedring av karakterer, vises det til Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Oppmelding til ny/utsatt eksamen skal foretas via studentweb innen fastsatte frister. Når det gjelder klage på karakter vises det til Lov om universiteter og høgskoler, samt til den praktiske prosedyren som er utarbeidet ved høgskolen. Tillatte hjelpemidler og bruk av kalkulator ved eksamen Tillatte hjelpemidler vil fremgå av hjelpemiddellisten som utarbeides og publiseres i god tid før den enkelte eksamensperiode. Følgende regler gjelder for bruk av kalkulator der dette er tillatt hjelpemiddel ved eksamen: Kalkulatoren skal utgjøre en enkelt gjenstand og ha lommeformat. Kalkulatoren må ikke ha mulighet for kommunikasjon med andre dataenheter. 15

16 Kalkulatoren tillates ikke koblet til strømnett. Kalkulatoren skal ikke avgi lyd. Kalkulatoren skal ikke kunne utføre symbolske beregninger, så som derivasjon av funksjonsuttrykk osv. Det er studentens ansvar å påse at minnet er tømt før eksamen. Dette kan bli kontrollert på eksamen, og hvis minnet ikke er tømt blir dette å regne som fusk/forsøk på fusk. Se høgskolens regler om fusk/forsøk på fusk. Studenter som har behov for å bruke tospråklige ordbøker ved eksamen, må søke fakultetet om dette. Nærmere informasjon om søknadsskjema og søknadsfrister vil du finne på fakultetets nettsider. Bruk av kilder/kildehenvisninger Det forventes at studentene er fortrolig med reglene for bruk av kilder/ kildehenvisninger og sitatbruk ved oppgaveskriving. Høgskolen ser svært alvorlig på fusk og plagiat, og det er viktig at studentene er kjent med hvilke regler som gjelder for å unngå å bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Det vil derfor bli gitt en gjennomgang av reglene i emnet Samfunnsvitenskapelig metode. På denne nettsiden finner du også viktig informasjon om fusk Prosjektarbeid og gruppearbeid Det forekommer at grupper endrer tema underveis i arbeidet. Det hender også at studenter forlater en gruppe og/eller knytter seg til en annen gruppe. Dersom noe av dette skjer skal studentene informere emneansvarlig faglærer. Når det gjelder bacheloroppgaven, er det reglene i emnebeskrivelsen som gjelder. Deltagerne forplikter seg til å yte likeverdige bidrag til gruppeoppgaven. Hvis det i løpet av arbeidsprosessen oppstår uenighet i gruppen mht. likeverdig bidrag og deltakelse i gruppearbeidet, skal saken umiddelbart tas opp med faglærer. Dersom kravet om likeverdig deltagelse og frammøte ikke er oppfylt, defineres dette som ikke møtt til eksamen for den aktuelle studenten. I emner der gruppearbeid ikke er valgfritt gis det normalt ikke mulighet til å levere en individuell besvarelse. Ny/utsatt eksamen må da gjennomføres neste studieår. Overflytting fra andre høgskoler Søkere som er studenter ved bachelorstudiet i økonomi og administrasjon ved en annen offentlig høgskole, kan søke om direkte overflytting til vårt 3. år uten å søke via Samordna opptak. Det kreves at hele 1. og 2. år er bestått ved den høgskolen en er student ved og at studiet tilfredsstiller NRØAs faglige krav. Studenter som mangler Foretaksstrategi og organisasjonsutvikling og/eller Samfunnsvitenskapelig metode fra vårt 2. år, må ta disse emnene før vi kan utstede vitnemål. Emnene kan tas parallelt med 3. år, men man må være oppmerksom på at det kan oppstå timeplan- og eksamensplankollisjoner mellom emner fra 2. 16

17 og 3. år. For å kunne overflyttes til 3. år, med profil Regnskapsfører, kreves det at søkeren har Videregående finansregnskap og regnskapsteori (15 sp) i sin emneportefølje fra tidligere høgskole. Studenter som ikke har dette emnet, men som har bestått eksamen i et videregående kurs innen Finansregnskap med årsoppgjør kan gis dispensasjon til å starte direkte i 3. år etter individuell vurdering. Videregående finansregnskap og regnskapsteori må likevel bestås før det kan utstedes vitnemål. Det vil også bli vurdert hvorvidt studenten mangler ett eller flere av følgende emner: Rettslære, Foretaksstrategi, Samfunnsvitenskapelig metode. Disse emnene må være bestått for at vi skal kunne utstede vitnemål. For studenter som mangler noen av disse emnene, må det vurderes individuelt om det blir for arbeidskrevende å ta disse samtidig med 3. år. I så fall må man starte i 2. år og ta emnene man mangler først, og så starte i 3. år neste studieår. Studenter som mangler noen av emnene i vårt 2. år, men gis anledning til å starte direkte i 3. år, må være oppmerksom på at det kan oppstå timeplan- og eksamensplankollisjoner mellom emner fra 2. og 3. år. De som overflyttes til 3. år, må passe på at de ikke velger profilemner hos oss som overlapper med emner de har tatt ved den andre skolen. Vår bachelorforskrift har regler for hvor mye overlapping som tillates. Bachelorforskriften krever også at minimum 60 studiepoeng av studiet må være avlagt ved Høgskolen i Oslo og Akershus for at vi skal kunne tildele en bachelorgrad. Studenter som overflyttes til 3. studieår kan dermed ikke velge profil i samfunnsøkonomi. De kan heller ikke dra på utveksling. Det er også mulig å søke overflytting direkte til vårt 2. år dersom man har bestått hele 1. år av samme studium ved en annen offentlig høgskole. Ofte er studieløpet ved de ulike høgskolene svært ulikt lagt opp innenfor de to første studieårene, og det er derfor viktig å være klar over at de emner man ikke har bestått i henhold til vårt 1. år, må tas parallelt med vårt 2. år. Studenter som innvilges overflytting til 2. år, opplever derfor ofte kollisjoner både i forhold til undervisning og eksamensdatoer når de skal ta emner fra to årstrinn parallelt. Vi fraråder derfor å søke overflytting til 2. år om man ikke kommer fra et studium med emner på 7,5 studiepoeng og man har hatt de samme emnene som inngår i vårt 1. studieår. Søkere som ikke er studenter ved tilsvarende studium ved en annen offentlig høgskole i Norge, må søke opptak til 1. år på ordinært vis via Samordna opptak. Deretter må det søkes fritak/innpassing for de emner man har tatt tidligere. For mer informasjon om overflytting vises det til nettsidene. Fritak for emner/innpassing av tidligere utdanning Frist for å søke om fritak/innpassing er 5. september og det søkes samlet for alle emner en ønsker fritak for gjennom hele studiet. For å kunne starte direkte i 2. år, må studenten maksimalt mangle ett emne fra vårt 1. år etter fritaksbehandlingen er foretatt. For å kunne starte direkte i 3. år, må man maksimalt mangle to emner fra våre to første studieår. Se imidlertid avsnittet Andre studieår for hvilke emner man må ha fra 2. år for å kunne velge visse profiler i 3. år. Dersom man ikke tilfredsstiller kravene for å starte i henholdsvis 2. eller 3. år er det på grunn av progresjonsbestemmelsene - heller ikke anledning til å ta enkeltemner fra disse årstrinnene. Det gjøres også oppmerksom på at visse emner i 2. og 3. år bygger på emner tidligere i studieløpet, slik at studenter som er kvalifisert for å starte i 2. eller 3. år og mangler emner, 17

18 kan risikere å mangle forkunnskaper. De kan også risikere at de ikke får ta eksamen i enkelte emner i henholdsvis 2. eller 3. år som følge av at de ikke oppfyller forkunnskapskrav. Både anbefalte forkunnskaper og forkunnskapskrav for å ta eksamen vil fremgå av emneplanene. Det tas forbehold om at det er ledige plasser i henholdsvis 2. eller 3. år for at studenter som tilfredsstiller kravene, får flytte direkte til årstrinnet. Studenter med vitnemål for fullført og bestått høgskolekandidatstudium i økonomi og administrasjon, kan søke om en generell innpassing av de to første årene. Disse trenger ikke å ha dekket hvert enkeltemne på 1. og 2. år i henhold til vår programplan, men det vurderes likevel om de har visse emner og om de har nok studiepoeng innen de ulike fagområder, jf kravene i nasjonal plan for økonomisk- administrativ utdanning. Se heftet Viktig studieadministrativ informasjon for mer informasjon i forbindelse med fritak (deles ut ved studiestart). Annen informasjon Det vises spesielt til Lov om universiteter og høgskoler og til Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Det er viktig at alle studenter gjør seg kjent med bestemmelsene i denne loven og forskriftene. Disse finner du på høgskolens nettsider. I tillegg viser vi til heftet Viktig studieadministrativ informasjon. Dette heftet deles ut til alle nye studenter ved studiestart, og det omfatter en del presiseringer rundt forhold hvor det ofte oppstår spørsmål eller misforståelser blant studentene. Studieadministrativ informasjon gis hovedsakelig til studentene via Fronter (vårt elektroniske kommunikasjonsverktøy) eller via e-post. Vær oppmerksom på at mail sendes til studentmailen og ikke til privat mailadresse. Studenten er selv ansvarlig for til enhver tid å holde seg ajour med den informasjon som blir gitt. En student som ikke overholder en frist, vil normalt ikke få sin sak behandlet. Ved sykdom eller annet fravær må derfor studenten sørge for å ta kontakt med Servicesenteret eller en annen student som kan opplyse om gitt informasjon. Tilsvarende gjelder for studenter som er i utlandet som utvekslingsstudenter. 18

19 Emnebeskrivelser, semester 1 Emneplan Forkurs i matematikk Emnekode og emnenavn ØAFK1000 Forkurs matematikk Engelsk emnenavn ØAFK1000 Preliminary Course in Mathematics Studieprogrammet emnet inngår Bachelorstudium i økad/regnskap og revisjon i Studiepoeng ---- Semester (studieår) 1. semester (2013/2014) Undervisningsspråk Norsk Forkurset er et frivillig innføringskurs for studenter som ikke har tilstrekkelige kunnskaper i matematikk fra videregående skole eller som trenger oppfrisking i faget. Målet er å forberede studentene til det obligatoriske kurset i matematikk. Kurset gir ingen studiepoeng og har ikke eksamen. Anbefalte forkunnskaper/sammenheng med andre emner Kunnskaper i algebra og funksjonslære tilsvarende generell studiekompetanse Læringsutbytte Kunnskaper Studenten har kunnskaper i elementær algebra og funksjonslære. Ferdigheter Studenten kan regneregler for reelle tall, brøkregning, faktorisering regne med røtter og potenser løse enkle likninger, likningssystemer, irrasjonale likninger og ulikheter litt mengdelære, tallverdi koordinatsystem, rette linjer, sirkler enkel analyse av polynomfunksjoner, rasjonale funksjoner og asymptoter derivere polynomfunksjoner Arbeids- og undervisningsformer Ca. 21 timer forelesninger i starten av høstsemesteret. Oppgaveløsing under veiledning av studentassistenter. 19

20 Arbeidskrav Ingen Vurdering Ingen Pensum Bjørnestad, Harald, Ulf Henning Olsson, Svein Søyland og Frank Tolcsiner Matematikk for økonomi og samfunnsfag. 8. utgave. Kristiansand: Høyskoleforlaget. Oppgavesamling 20

21 Emneplan Finansregnskap med IKT Emnekode og emnenavn ØABED1000 Finansregnskap med IKT Engelsk emnenavn ØABED1000 Financial Accounting and ICT Studieprogrammet emnet inngår Bachelorstudium i økad/regnskap og revisjon i Studiepoeng 7,5 Semester (studieår) 1. semester (2013/2014) Undervisningsspråk Norsk Gjennom dette emnet oppøver studentene kunnskaper og evner innenfor finansregnskap og IKT slik at de selv kan føre et enkelt regnskap. Etter fullført emne skal de videre kunne gjøre rede for finansregnskapets innhold, regnskapsprinsipper og vurderingsregler, og de skal kunne analysere og vurdere en bedrifts økonomiske resultat og stilling. Læringsutbytte Kunnskaper Studenten har kjennskap til hvorfor regnskap er nødvendig kjennskap til bilagsføring og regnskapsavslutning grunnleggende kjennskap til relevant lovverk og forskrifter i forbindelse med regnskapsføring kjennskap til standard kontoplan kjennskap til behovet for regnskapsanalyse og hvordan dette gjøres kjennskap til innholdet i en kontantstrømanalyse kjennskap til elektronisk tekstbehandling kjennskap til nytten økonomer har ved bruk av regneark kjennskap til presentasjonsverktøy Ferdigheter Studenten kan foreta enkel bilagsføring og avslutte et regnskap komme fram til endelig saldobalanse for vanlige kontoer med standard kontonummer, og med den som utgangspunkt sette opp et resultatregnskap og en balanse. lese og forstå innholdet i en kontantstrømanalyse bokføre de mest vanlige transaksjoner foreta periodiseringsposteringer i forbindelse med en periodeavslutning forklare sammenhenger mellom transaksjoner og deres påvirkning på resultat og balanse foreta årsoppgjør med enkle årsoppgjørsposteringer og disponering av overskudd i aksjeselskaper stille opp gruppert resultat og balanse i samsvar med regnskapslovens bestemmelser behandle sentrale regnskapsmessige måle- og vurderingsproblemer analysere en kontantstrømoppstilling 21

22 gjennomføre tilrettelegging og korrigering av regnskapstall for analyseformål beregne sentrale nøkkeltall i forbindelse med en regnskapsanalyse og gjøre en vurdering av en bedrifts lønnsomhet, likviditet, finansiering og soliditet Generell kompetanse Studenten kan formidle fagstoff skriftlig i tråd med gjeldende krav til bruk av topptekst, bunntekst, sidenummerering, samt innkopiering av bilder og elementer fra regneark, og bruk av stiler. Arbeids- og undervisningsformer Det undervises i plenumsforelesninger. IKT-timer blir avholdt i plenum både med og uten datamaskintilgang. Oppgaveløsing under veiledning av studentassistenter. Arbeidskrav Det er seks innleveringer i løpet av semesteret, og minst fire må være bestått for å ha rett til å gå opp til eksamen. Innleveringene skjer via Fronter, og varighet på hver innlevering vil være mellom 1 og 3 timer. Innleveringene er fordelt utover semesteret, og fra innleveringen gis, har studentene inntil én uke på å levere. Innenfor denne uken, har de 3 forsøk for å bestå, med tilbakemelding etter hvert forsøk. Faglærer vil opplyse om utlevering og innleveringsfrister. Vurdering Det avholdes individuell skriftlig eksamen under tilsyn på 4 timer i slutten av semesteret. Eksamen gjennomføres på skolen ved bruk av PC. Karakterskalaen er en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått. Ekstern sensor vil delta i utformingen av eksamensoppgaven. Besvarelsene blir sensurert av to interne sensorer. Pensum Sending, Aage: Grunnleggende regnskap, 3. utgave, Bergen: Fagbokforlaget. Diverse materiell utlagt på emnesiden. 22

23 Emneplan Markedsføring og etikk Emnekode og emnenavn ØAADM1000 Markedsføring og etikk Engelsk emnenavn ØAADM1000 Marketing and Ethics Studieprogrammet emnet inngår Bachelorstudium i økad/regnskap og revisjon i Studiepoeng 7,5 Semester (studieår) 1. semester (2013/2014) Undervisningsspråk Norsk Studentene får en innføring i markedsføring og etikk. Målet er å gi studentene innsikt i og forståelse for markedsføring, virkemidlene i markedsføring og etikk, og dermed gjøre dem i stand til å delta i arbeidet med markedsføring. Læringsutbytte Kunnskaper Studenten har bred kunnskap om markedsføring og bruk av de ulike virkemidlene i markedsføring, som produkt, pris, distribusjon og promotering kunnskaper om omgivelser, økonomiske systemer og markeder, strategi, kjøpsadferd og markedssegmentering kunnskaper om etiske og moralske problemstillinger, samfunnsansvar, og om juridiske rammebetingelser kunnskaper om de sentrale tankeretningene innen moralfilosofien, herunder pliktetikk, konsekvensetikk, dydsetikk og nærhetsetikk Ferdigheter Studenten kan bruke sentrale markedsføringsverktøy, og gjennom dette arbeidet kunne gjøre reflekterte analyser og valg anvende markedsplanen med vekt på sammenhengen mellom de ulike virkemidlene i markedsføring identifisere og klassifisere etiske relevante verdier (mål) og handlemåter (midler) i lys av ulike moralteorier anvende og integrere relevante modeller og analyser fra andre relevante fag. Arbeids- og undervisningsformer Det vil bli brukt varierte arbeidsmåter som forelesninger, diskusjon av dagsaktuelle problemstillinger, oppgaveløsning og innlevering av studentarbeider. Studentene forventes å arbeide med utdelte øvingsoppgaver. Arbeidskrav Studentene må ha godkjent 4 innleveringsoppgaver på tilsammen 20 sider for å gå opp til 23

24 eksamen. Oppgavene utføres som gruppearbeid, og dersom oppgavene ikke blir godkjent, gis det mulighet for å levere forbedret versjon én gang. Faglærer informerer om innleveringsfrister. Vurdering Individuell skriftlig skoleeksamen på 4 timer avholdes i slutten av semesteret. Karakterskalaen er en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått. Ekstern sensor vil i tillegg til å godkjenne eksamensoppgaven sensurere besvarelsene sammen med intern sensor. Pensum Mossberg, Lena og Malin Sundstrøm Markedsføringsboken. Cappelen Damm Akademisk.Oslo Wyller, Truls: Etikkens historie. Cappelen Damm Akademisk. Utvalgte artikler og bokutdrag (inntil 100 sider). 24

25 Emneplan Matematikk I Emnekode og emnenavn ØAMET1000 Matematikk I Engelsk emnenavn ØAMET1000 Mathematics I Studieprogrammet emnet inngår Bachelorstudium i økad/regnskap og revisjon i Studiepoeng 7,5 Semester (studieår) 1. semester (2013/2014) Undervisningsspråk Norsk Studentene tilegner seg i dette emnet det nødvendige matematikkgrunnlaget for de andre emnene i studiet og lærer å knytte matematikkunnskapene til problemstillinger innen samfunns- og bedriftsøkonomi. Emnet sikter mot å utvikle studentenes evne til logisk og analytisk tenkning. Dette skal gi grunnlag for å forstå matematisk modellering i økonomiske sammenhenger og for å kunne arbeide med problemorienterte oppgaver. Anbefalte forkunnskaper/sammenheng med andre emner Kunnskaper i algebra og funksjonslære tilsvarende R1/S1 (for eksempel 2MX/2MZ) i videregående skole. Studenter uten nødvendige forkunnskaper tilbys forkurs. Læringsutbytte Kunnskaper Studenten har kunnskaper i matematikk innen grunnleggende algebra, funksjoner i en og to variable, finansmatematikk og integrasjon Ferdigheter Studenten kan gjennomføre et bredt spekter av algebraiske operasjoner, inkludert løsning av ulikheter, likninger og systemer av likninger analysere énvariabel funksjoner som polynomfunksjoner, rasjonale funksjoner, eksponentialfunksjoner, logaritmiske funksjoner og kombinasjoner av disse. Analysen omfatter: nullpunkter, asymptoter, grenseverdier, kontinuitet, derivasjon (inkludert implisitt derivasjon), ekstremverdiproblemer og elastisiteter analysere forskjellige funksjoner av flere variabler (inkludert Cobb-Douglasfunksjoner og funksjoner med eksponential- og logaritmeelementer). Analysen omfatter å finne og klassifisere stasjonære punkter, finne maksimum og minimum på et avgrenset område og finne maksimum og minimum under bibetingelser, inkludert anvendelser av Lagranges metode analysere aritmetiske og geometriske rekker, analysere konvergens av geometriske rekker og bestemme summen av konvergente uendelige geometriske rekker løse problemer innenfor finansmatematikk, inkludert annuiteter, nedbetaling av lån, oppsparingsannuiteter og nåverdi anvende grunnleggende integralregning i tilknytning til de funksjonstypene som inngår 25

26 Generell kompetanse Studenten kan lese matematisk formulert faglitteratur og er trent i logisk og analytisk tenkning. Arbeids- og undervisningsformer Fire timer forelesninger i plenum per uke. Oppgaveløsing under veiledning av studentassistenter. Undervisningen starter etter at forkurset i matematikk er avsluttet. Arbeidskrav Ingen Vurdering Individuell skriftlig eksamen på fire timer i slutten av semesteret. Karakterskalaen er en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått. Ekstern sensor godkjenner eksamensoppgavene og vil sammen med intern sensor sensurere eksamensbesvarelsene. Pensum Bjørnestad, Harald, Ulf Henning Olsson, Svein Søyland og Frank Tolcsiner Matematikk for økonomi og samfunnsfag. 8. utgave. Kristiansand: Høyskoleforlaget. Oppgavesamling 26

27 Emneplan Mikroøkonomi I Emnekode og emnenavn ØASØK1000 Mikroøkonomi I Engelsk emnenavn ØASØK1000 Microeconomics I Studieprogrammet emnet inngår Bachelorstudium i økad/regnskap og revisjon i Studiepoeng 7,5 Semester (studieår) 1. semester (2013/2014) Undervisningsspråk Norsk Kurset skal gi en innføring i mikroøkonomiske emner. I mikroøkonomi studeres produsenter, konsumenter og markedets virkemåte under ulike forutsetninger. Effektiv ressursbruk og ressursallokering er sentralt. Produsentens tilpasning og tilbud av varer og tjenester analyseres både grafisk og matematisk. Tilsvarende gjelder for konsumentens tilpasning og etterspørsel etter varer og tjenester. Det legges til grunn at aktørene er rasjonelle i sine beslutninger. Endelig analyseres ulike markedsformer. Anbefalte forkunnskaper/sammenheng med andre emner Kurset bygger på emnet Matematikk. Læringsutbytte Kunnskaper Studenten har kunnskap om ulike problemstillinger i samfunnsøkonomi generelt og mikroøkonomi spesielt kunnskap om konsumentens tilpasning på et varemarked kunnskap om hva som bestemmer konsumentens etterspørsel og hvordan denne påvirkes av endringer i bla. priser og inntekt kunnskap om produsentenes tilpasning på et faktormarked og på et varemarked kunnskap om hva som bestemmer produsentens tilbud under ulike målsettinger kunnskap om markedets virkemåte og ulike markedsformer som fullkommen konkurranse, monopol og prisdiskriminering kunnskap om hvordan offentlige inngrep påvirker markedsresultatet kunnskap om generell likevekt og samfunnsøkonomisk lønnsomhet kunnskap om ulike former for markedssvikt som eksterne virkninger og kollektive goder Ferdigheter Studentene kan gjøre rede for mikroøkonomiske problemstillinger og ulike modeller for å analysere mikroøkonomiske spørsmål analysere ulike aktørers tilpasning på et marked og markedsmekanismen 27

Bachelorstudium i økonomi og administrasjon

Bachelorstudium i økonomi og administrasjon 30. september 2014 Programplan Bachelorstudium i økonomi og administrasjon Bachelor Programme in Business Administration and Economics 180 studiepoeng Heltid Godkjent av studieutvalget ved fakultet for

Detaljer

Bachelorstudium i Regnskap og revisjon

Bachelorstudium i Regnskap og revisjon 10. mars 2015 Programplan Bachelorstudium i Regnskap og revisjon Bachelor Programme in Auditing and Accounting 180 studiepoeng Heltid Godkjent av studieutvalget ved fakultet for samfunnsfag Dato 17. mars

Detaljer

Studieplan for Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon

Studieplan for Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon Studieplan for Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon INNLEDNING... 4 Hvem gjelder studieplanen/kursbeskrivelsene for... 4 Opptakskrav... 4 Mål... 4 Innhold... 5 1. Bachelor i økonomi og administrasjon...

Detaljer

Bachelorstudium i Revisjonsfag, 2011 2012

Bachelorstudium i Revisjonsfag, 2011 2012 Sist endret 29.08.11 Fagplan Bachelorstudium i Revisjonsfag, 2011 2012 Bachelor Programme in Auditing and Accounting (180 Sp) Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet for samfunnsfag Siste versjon vedtatt

Detaljer

Fagplan for Bachelor i revisjonsfag (3 år)

Fagplan for Bachelor i revisjonsfag (3 år) Fagplan for Bachelor i revisjonsfag (3 år) Innledning Hvem gjelder fagplanen/kursbeskrivelsene for Denne fagplanen gjelder for kullet tatt inn i 1. år høsten 2005. Studenter som har hatt permisjon eller

Detaljer

Masterstudium i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Master Programme in Business Administration

Masterstudium i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Master Programme in Business Administration 090714 Masterstudium i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Master Programme in Business Administration 120 studiepoeng Heltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo og Akershus Dato: 30. april

Detaljer

Masterstudium i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Master Programme in Business Administration

Masterstudium i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Master Programme in Business Administration 090114 Masterstudium i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Master Programme in Business Administration 120 studiepoeng Heltid Godkjent av sentralt studieutvalg Dato: 30. mai 2013 Gjeldende fra høst

Detaljer

Plan for bachelor i økonomi og administrasjon

Plan for bachelor i økonomi og administrasjon Plan for bachelor i økonomi og administrasjon - Vedtatt 17. oktober 2011 Innledning Planen skal bidra til nasjonal samordning av bachelorstudiene i økonomi og administrasjon for å sikre et høyt faglig

Detaljer

STUDIEKALENDER 2012/2013 Utsatt eksamen starter

STUDIEKALENDER 2012/2013 Utsatt eksamen starter Høgskolen i Sør-Trøndelag Telefon: +47 73 55 99 50 Avd. Trondheim Økonomiske Høgskole Telefax: +47 73 55 99 51 STUDIEKALENDER 2012/2013 Uke 32 Utsatt eksamen starter 15.08.12 Studiestart bachelor 1. studieår

Detaljer

Bachelorstudium i administrasjon og ledelse, 2014-2015 Bachelor Programme in Public Management (180 studiepoeng, heltid)

Bachelorstudium i administrasjon og ledelse, 2014-2015 Bachelor Programme in Public Management (180 studiepoeng, heltid) Sist endret 17.03.2014 Programplan Bachelorstudium i administrasjon og ledelse, 2014-2015 Bachelor Programme in Public Management (180 studiepoeng, heltid) Gjelder for kull 2012 Høgskolen i Oslo og Akershus

Detaljer

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel:

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel: 4-2 Plan for studiet Studieplan Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap Engelsk tittel: Bachelor of Business Administration - with concentration on Ethics and

Detaljer

Studieplan Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse. 1., 2. og 3. studieår

Studieplan Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse. 1., 2. og 3. studieår Studieplan Studieår 2014 2017 1., 2. og 3. studieår HBV Handelshøyskolen og fakultet for. Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235, 3603 Kongsberg postmottak@hbv.no 2014 2017 Side 2/6 Endringshistorikk

Detaljer

Fagplan Studieår 2013 2016. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2013 Drammen (Under utvikling, med forbehold om endringer)

Fagplan Studieår 2013 2016. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2013 Drammen (Under utvikling, med forbehold om endringer) Side 1/40 Fagplan Studieår 2013 2016, 1., 2., og 3. studieår Kull 2013 Drammen (Under utvikling, med forbehold om endringer) HiBu - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks

Detaljer

Fagplan Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014

Fagplan Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014 Side 1/68 Fagplan Studieår 2014 2017, 1., 2., og 3. studieår Kull 2014 HBV - Handelshøyskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235 3603 KONGSBERG Tlf.: 32869500 Faks.: 32869695

Detaljer

Fagplan Studieår 2013 2016. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2. og 3. studieår

Fagplan Studieår 2013 2016. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2. og 3. studieår HiBu Fakultet for økonomi og 2013 2016 Side 1/6 Fagplan Studieår 2013 2016, 1., 2. og 3. studieår HiBu - Avdeling for økonomi og Høgskolen i Buskerud Postboks 164 Sentrum 3502 HØNEFOSS Tlf.: 32117100 Faks.:

Detaljer

Bachelor- og masterprogrammer. ved Handelshøyskolen ved UMB. Universitetet for miljø- og biovitenskap

Bachelor- og masterprogrammer. ved Handelshøyskolen ved UMB. Universitetet for miljø- og biovitenskap Bachelor- og masterprogrammer ved Handelshøyskolen ved UMB Universitetet for miljø- og biovitenskap 2013/2014 F O R O R D Dette er en studiehåndbok for studieprogrammene ved Handelshøyskolen ved UMB, Universitetet

Detaljer

FAGPLAN Bachelor i regnskap og revison (BRR)

FAGPLAN Bachelor i regnskap og revison (BRR) FAGPLAN Bachelor i regnskap og revison (BRR) I.h.t. 2012-06-27 nr 687: Forskrift om rammeplan for bachelor i regnskap og revisjon og nasjonale retningslinjer fastsatt av NRØA 1. INNLEDNING Godkjent av

Detaljer

Fagplan Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014

Fagplan Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014 Side 1/70 Fagplan Studieår 2014 2017, 1., 2., og 3. studieår Kull 2014 HBV - Handelshøyskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235 3603 KONGSBERG Tlf.: 32869500 Faks.: 32869695

Detaljer

Emnebeskrivelser for bachelor i økonomi og ledelse Drammen, studieåret 2014-2015

Emnebeskrivelser for bachelor i økonomi og ledelse Drammen, studieåret 2014-2015 Side 1/28 Emnebeskrivelser for bachelor i økonomi og Drammen, studieåret Første studieår: gjelder for kull 2014 1. semester BBED1010D Grunnleggende bedriftsøkonomi og regnskap 7,5 Studiepoeng Norsk 1.

Detaljer

SAMFUNNSØKONOMI SAMFUNNSØKONOMI SIDE 355

SAMFUNNSØKONOMI SAMFUNNSØKONOMI SIDE 355 SIDE 355 Bachelorfordypning vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.02, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 20.01.12. Master vedtatt av Styret ved NTNU 20.09.00,

Detaljer

Bachelor i økonomi og ledelse. Norsk 1. år økonomi og ledelse - Kongsberg HØST

Bachelor i økonomi og ledelse. Norsk 1. år økonomi og ledelse - Kongsberg HØST Side 1/17 BORG1010K Arbeids og organisasjonspsykologi - Gruppepresentasjon - Hjemmeeksamen 7,5 studiepoeng Norsk 1. år økonomi og - Kongsberg HØST 1. LÆRINGSUTBYTTE Studentene skal tilegne seg grunnleggende

Detaljer

FAGPLAN FOR STUDIEPROGRAMMET BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG DATA

FAGPLAN FOR STUDIEPROGRAMMET BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG DATA FAGPLAN FOR STUDIEPROGRAMMET BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG DATA 2011 2012 avdeling for ingeniørutdanning Vedtatt i avdelingsstyret 14. mars 2011 Versjon 1.0 Innhold: GENERELT OM FAGPLANENE FOR BACHELORSTUDIENE

Detaljer

Bachelorstudium i administrasjon og ledelse, kull 2009 og 2010 (180 studiepoeng)

Bachelorstudium i administrasjon og ledelse, kull 2009 og 2010 (180 studiepoeng) 16.12.2010 Siste versjon Studieplan Bachelorstudium i administrasjon og ledelse, kull 2009 og 2010 (180 studiepoeng) Årsstudium i politikk og forvaltning, 2010-2011 (60 studiepoeng) Høgskolen i Oslo Avdeling

Detaljer

Bachelorstudium i sosialt arbeid

Bachelorstudium i sosialt arbeid Versjon 27.09.2011 Fagplan Bachelorstudium i sosialt arbeid Bachelor Programme in Social Work (180 studiepoeng, heltidsstudium) Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet for samfunnsfag Godkjent av styret

Detaljer

Fagplan Studieår 2012 2015. Bachelor i økonomi og administrasjon, 1., 2. og 3. studieår

Fagplan Studieår 2012 2015. Bachelor i økonomi og administrasjon, 1., 2. og 3. studieår Avdeling for økonomi og 2012 2015 Side 1/5 Fagplan Studieår 2012 2015, 1., 2. og 3. studieår HiBu - Avdeling for økonomi og Høgskolen i Buskerud Postboks 164 Sentrum 3502 HØNEFOSS Tlf.: 32117100 Faks.:

Detaljer

Bachelorstudium i sosialt arbeid. Bachelor s Programme in Social Work. 180 studiepoeng Heltid

Bachelorstudium i sosialt arbeid. Bachelor s Programme in Social Work. 180 studiepoeng Heltid Bachelorstudium i sosialt arbeid Bachelor s Programme in Social Work 180 studiepoeng Heltid Godkjent av avdelingsstyret ved tidl. Avdeling for samfunnsfag Dato: 05.06.2000 Gjeldende fra høstsemesteret

Detaljer

EFMD BACHELOR OF MANAGEMENT, DELTIDSSTUDIER, NETTSTUDIER OG KURS 2012/13

EFMD BACHELOR OF MANAGEMENT, DELTIDSSTUDIER, NETTSTUDIER OG KURS 2012/13 EFMD BACHELOR OF MANAGEMENT, DELTIDSSTUDIER, NETTSTUDIER OG KURS 2012/13 Tyngden du Trenger LivsLang Læring Det stilles store krav til omstillingsdyktighet i arbeidslivet. Utviklingen går raskere og den

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring Mastergradsstudium ved Høgskolen i Hedmark Februar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene.

Detaljer

Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder

Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder Høringsutkast - forslag til endringer våren 2011 Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder Hjemmel: Fastsatt av styret for Universitetet i Agder 22. juni 2005 med hjemmel i lov 1. april

Detaljer

Bachelor s Degree Programme in Software Engineering

Bachelor s Degree Programme in Software Engineering Bachelorstudium i ingeniørfag - data (HINGDATA) Bachelor s Degree Programme in Software Engineering 180 studiepoeng Heltid Godkjent av studieutvalget ved TKD 21. mars 2012 Sist endret 8.juli 2014 Fakultet

Detaljer