Bachelorstudium i økonomi og administrasjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bachelorstudium i økonomi og administrasjon"

Transkript

1 30. september 2014 Programplan Bachelorstudium i økonomi og administrasjon Bachelor Programme in Business Administration and Economics 180 studiepoeng Heltid Godkjent av studieutvalget ved fakultet for samfunnsfag Dato 17. mars 2014 Fakultet for samfunnsfag Institutt for økonomi og administrasjon Programplanen gjelder for kull

2 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 INNLEDNING 5 MÅLGRUPPE 5 OPPTAKSKRAV 6 LÆRINGSUTBYTTE 6 STUDIETS INNHOLD OG OPPBYGGING 7 Oversiktstabell for studieløpet 7 Regler for studieprogresjon 11 STUDIETS ARBEIDS- OG UNDERVISNINGSFORMER 13 STUDIER I UTLANDET/INTERNASJONALISERING 14 ARBEIDSKRAV 14 VURDERING OG SENSUR 14 EMNEPLANER, SEMESTER 1 19 Emneplan Forkurs i matematikk 19 Emneplan Finansregnskap med IKT 21 Emneplan Markedsføring og etikk 23 Emneplan Matematikk I 25 Emneplan Mikroøkonomi I 27 2

3 EMNEPLANER, SEMESTER 2 29 Emneplan Bedriftsøkonomi 29 Emneplan Organisasjonspsykologi 32 Emneplan Statistikk 34 Emneplan Makroøkonomi 36 EMNEPLANER, SEMESTER 3 38 Emneplan Investering og finansiering 38 Emneplan Organisasjonsteori 40 Emneplan Samfunnsvitenskapelig metode 42 Emneplan Matematikk II 44 Emneplan Professional English, Autumn 46 Emneplan Professional English, Autumn & Spring 49 EMNEPLANER, SEMESTER 4 52 Emneplan Økonomistyring 52 Emneplan Foretaksstrategi 54 Emneplan Rettslære 56 Emneplan Operasjonsanalyse 58 Emneplan Mikroøkonomi II 60 Emneplan Professional English, Spring 62 EMNEPLANER, SEMESTER 5 & 6 65 Emneplan International Finance 65 Emneplan International Marketing 67 Emneplan International Business Communication 69 Emneplan Foretaksfinans 72 Emneplan Managerial Accounting 74 Emneplan International Economics 76 Emneplan Strategic Analysis 78 Emneplan International Legal Relations 80 3

4 Emneplan Cross-Cultural Communication 82 Emneplan Negotiations 84 Emneplan Strategiøkonomi 86 Emneplan Ledelse 88 Emneplan Praktisk personalledelse 90 Emneplan Bacheloroppgave 92 4

5 Innledning Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon er et 3-årig studium som tilbys på fulltid over 3 år (180 studiepoeng). Bachelorgraden oppnås i samsvar med forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Fullført og bestått studium gir graden Bachelor i økonomi og administrasjon. På vitnemålet fremkommer det hvilken profil man har valgt. Det er felles opptak til det 3-årige bachelorstudiet i økonomi og administrasjon og til det 3- årige revisorstudiet. Innen 1. mars i første studieår velger studentene hvilken av disse to studieretningene de skal fortsette på. Studenter som har gjennomført studiet vil ha grunnleggende kunnskaper innenfor det økonomisk-administrative fagområdet, og vil være kvalifisert for å gå direkte ut i arbeidslivet innen et bredt spenn av ulike stillinger både i privat og offentlig sektor. Hovedmålene for studiet er å gi yrkeskompetanse innenfor det økonomiske og administrative fagfeltet i privat næringsliv, organisasjoner og offentlig sektor kvalifisere for videre studier være allmenndannende Studiet er opptaksgrunnlag til de fleste mastergradsstudier i økonomi og administrasjon i Norge. Det er også mulig å fortsette på masterstudier i utlandet. Studiets målgruppe er derfor både de som ønsker å oppnå yrkeskompetanse og gå direkte ut i arbeidslivet etter avsluttet bachelorstudium og de som ønsker å fortsette på masterstudier i økonomi og administrasjon for å oppnå siviløkonomtittel. Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon er også svært gunstig å kombinere med en rekke andre utdanninger. Hvem gjelder programplanen og emneplanene for Denne programplanen gjelder for kullet tatt inn i 1. år høsten Studenter som har hatt permisjon skal som hovedregel fullføre studiet etter den planen som gjelder for det kullet de gjenopptar studiet sammen med. Studenter som kommer tilbake til en endret plan etter permisjonens utløp, må undersøke hvilke overgangsregler som tilbys for å få fullført studiet. Det tas forbehold om endringer i programplanen, som følge av f.eks. forskriftsendringer eller nødvendig pensumrevisjon. Emneplanene vedtas for ett studieår om gangen, slik at det vil være den nyeste emneplanen i emnet som gjelder ved førstkommende ordinære eksamen og påfølgende kontinuasjonseksamen. Målgruppe Målgruppen for studiet er studenter som ønsker en bred og generell grunnutdanning i økonomi og administrasjon, og som har interesse for både økonomi, regnskap, strategi og organisasjonsfag. Det er en fordel å ha interesse for å benytte analytiske verktøy (metode) i problemløsning både innenfor de økonomiske og de administrative fagene. Studiet har en 5

6 betydelig internasjonal orientering og det egner seg derfor godt for studenter som ønsker seg en internasjonal karriere. Opptakskrav For å søke opptak til studiet kreves generell studiekompetanse. Det stilles ellers ikke krav om en spesiell fagkombinasjon fra videregående skole. Vårt emne i matematikk bygger på R1/S1 eller tilsvarende. Studenter som ikke har tilstrekkelige forkunnskaper i matematikk, tilbys et forkurs. Forkurset går parallelt med den øvrige undervisningen. Det kan også søkes opptak til studiet på grunnlag av realkompetanse. Kravet er at søkeren må være 25 år eller eldre i søknadsåret, ikke ha generell studiekompetanse, dokumentere minimum fem års fulltids yrkespraksis (inntil 2 av disse kan erstattes av ulønnet arbeid, organisasjonsarbeid eller liknende) innen saksbehandling/administrasjon fra offentlig eller privat sektor, tilstrekkelige ferdigheter i norsk (eller annet nordisk språk) og engelsk til å kunne gjennomføre studiet, samt dokumentere kunnskaper i matematikk på nivå med kravet som inngår i generell studiekompetanse eller tilsvarende. Se informasjon på nettsiden Læringsutbytte Gjennom det økonomisk-administrative studiet har kandidaten først og fremst tilegnet seg grunnleggende kunnskaper og ferdigheter innen det økonomisk-administrative fagområdet. Kandidaten har utviklet forståelse for økonomiske problemstillinger og har oppøvet sine ferdigheter til analytisk og kritisk tenkning. Hovedtyngden i studiet ligger på fagområdene bedriftsøkonomisk analyse, samfunnsøkonomi, strategi og ledelse. Gjennom studiet har kandidatene tilegnet seg kunnskap om hvordan beslutninger treffes på mikronivå innenfor private og offentlige organisasjoner med sikte på å koordinere bruken av knappe ressurser for å nå organisasjonens mål. Gjennom studiet oppnår også kandidatene innsikt i strukturelle prosesser i ulike typer av organisasjoner. I tillegg utvikler kandidatene forståelse for de samfunnsøkonomiske rammer som en mikroenhet arbeider innenfor og kan bedømme samfunnsmessige konsekvenser av sine beslutninger. De lærer seg også å handle innenfor juridiske, miljømessige og etiske rammer. Gjennom metodeemnene matematikk, statistikk og samfunnsvitenskapelig metode oppøver studentene ferdigheter slik at de kan gjennomføre grunnleggende analyser innenfor bedriftsøkonomi og samfunnsøkonomi. Analytiske verktøy og metode står også sentralt i de øvrige emnene. Gjennom arbeid med individuelle innleveringer, gruppearbeid, diskusjoner, øvingsoppgaver og muntlige presentasjoner tilegner kandidaten seg de kunnskaper og ferdigheter som trengs for å planlegge og å gjennomføre prosjekter, enten alene eller i gruppe, i tråd med etiske krav og retningslinjer. Videre tilegner kandidatene seg nødvendig generell kompetanse for å kunne utveksle faglig funderte synspunkter og erfaringer med andre, samt bidra til utvikling av god praksis. Kandidaten kan i tillegg formidle sentralt fagstoff, skriftlig og muntlig. Gjennom studiet tilegner kandidaten seg også generell kompetanse til å fremme virksomheters nytenkning og innovasjonsarbeid. 6

7 Operasjonalisering av det totale læringsutbyttet er konkretisert i læringsutbyttebeskrivelsene for det enkelte emne. Etikk Kandidatene skal ha kunnskap om de grunnleggende etiske prinsipper og de sentrale etiske retningslinjer. De skal også ha kjennskap til sentrale problemstillinger rundt samfunnsansvar. De skal kunne bruke teori om samfunnsansvar forankret i etiske begreper, teorier og modeller for å identifisere og foreslå begrunnede løsninger på etiske og miljømessige problemstillinger. Videre skal kandidatene utvikle selvstendig kritisk tenkning som gir bevissthet om hvordan valg av teoretisk perspektiv påvirker håndtering av etiske dilemma. Etikk og samfunnsansvar utgjør 5 studiepoeng i bachelorstudiet i økonomi og administrasjon. Av emnet Markedsføring og etikk i 1. semester utgjør etikkdelen en selvstendig enhet på 2,5 studiepoeng, mens de resterende studiepoengene er integrert i undervisningen i andre emner hvor dette er direkte knyttet til temaer hvor det naturlig hører inn. Studiets innhold og oppbygging Studieplanen bygger på Plan for treårig bachelorstudium i økonomi og administrasjon vedtatt av det nasjonale rådet for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA). Oversiktstabell for studieløpet (antall studiepoeng er angitt i parentes): 1. studieår 2. studieår 3. studieår 1. sem 2. sem 3. sem 4. sem 5. sem 6. sem Finansregnskap m/ikt (7,5) Bedriftsøkonomi (7,5) Investering og finansiering (7,5) Økonomistyring (7,5) Profilemne, obligatorisk* (7,5) Profilemne, obligatorisk* (7,5) Markedsføring og etikk (7,5) Organisasjonspsykologi (7,5) teori Organisasjons- (7,5) Foretaksstrategi (7,5) Profilemne, obligatorisk* (7,5) Profilemne, obligatorisk* (7,5) Matematikk (7,5) Statistikk (7,5) Samfunnsvitenskapelig metode (7,5) Rettslære (7,5) Profilemne, valgfritt* (7,5) Profilemne, valgfritt* (7,5) Mikroøkonomi I (7,5) Makroøkonomi (7,5) Valgemne* (7,5) Valgemne* (7,5) Bacheloroppgave (15) * Det tas forbehold om tilstrekkelig påmelding til de enkelte emner. 7

8 Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon består av emner innenfor bedriftsøkonomi, samfunnsøkonomi, administrasjon og metode. De to første studieårene er i hovedsak felles for alle, bortsett fra at studentene har 15 studiepoeng valgfrie emner. De resterende 105 studiepoengene er obligatorisk for alle. I 3. studieår skal studentene velge profil. De velger blant: International Business, Bedriftsøkonomisk analyse, Strategi og ledelse eller Samfunnsøkonomi. Enkelte profilvalg vil styre hvilke valgfrie emner man kan velge i 2. studieår. Studiet er bygget opp ut fra en klar faglig progresjon: I bedriftsøkonomi kommer innføringsemnene først, dvs. regnskap, budsjettering og investering og finansiering. Disse etterfølges av økonomistyring som utgjør det siste emnet i de obligatoriske 30 studiepoengene i bedriftsøkonomi. I samfunnsøkonomi er mikroøkonomi lagt til første semester, da moderne makroøkonomi metodisk bygger på mikroteori. De obligatoriske organisasjonsfagene består både av organisasjon og ledelse og av markedsføring og strategi. Strategi bygger på markedsføring og må derfor komme senere i studiet. Emnene organisasjonsteori og organisasjonspsykologi anses begge som innføringsemner i organisasjonsfaget. Studentenes kunnskaper og ferdigheter i metode er bygget opp systematisk: For å kunne beherske statistikk er det nødvendig med kunnskaper i matematikk. For å beherske samfunnsvitenskapelig metode må studentene ha kunnskaper og ferdigheter i statistikk. I tillegg er matematikk et verktøy for de økonomiske emnene og er derfor lagt tidlig i studieløpet. Andre studieår Studentene skal velge valgemner tilsvarende 15 studiepoeng i 2. studieår. Samtidig er det obligatorisk å ta minimum 7,5 studiepoeng i Professional English i løpet av bachelorstudiet, unntatt for studentene som tar profilen Samfunnsøkonomi i 3. år. Dersom man ikke tar Professional English i 2. studieår, må det tas i 3. studieår. Emnet om høsten og våren har ulikt pensum, men er på samme nivå. Man kan derfor ta våremnet uten å ha tatt høstemnet. De som velger engelsk både høst og vår i 2. studieår, vil få ett emne (15 studiepoeng) og eksamen avlegges først når hele emnet er avsluttet. Følgende emner tilbys som valgemner i 2. studieår: 3. semester 4. semester Matematikk II (7,5 sp) Operasjonsanalyse (7,5 sp) Professional English, kurs A (7,5 sp) Mikroøkonomi II (7,5 sp) Professional English, kurs B (7,5 sp) Studenter som skal ta profilen International Business i 3. studieår, må ta Professional English i løpet av 2. år. Emnet International Business Communication er obligatorisk i denne profilen, og forutsetter at man har Professional English fra 2. studieår. Studenter som skal velge profilen Samfunnsøkonomi i 3. studieår, må ta Matematikk II og Mikroøkonomi II i 2. studieår. De som skal velge noen av de andre profilene velger fritt blant emnene ovenfor. 8

9 Tredje studieår Bacheloroppgaven er et avsluttende arbeid, som tas i siste semester, hvor ulik teori og metode anvendes innenfor fagområdet. I 3. år velger studentene profil, som bygger på kunnskaper og ferdigheter fra de to første årene. Følgende profiler tilbys: International Business Bedriftsøkonomisk analyse Strategi og ledelse Samfunnsøkonomi (i samarbeid med Universitetet i Oslo) Studentene skal, i tillegg til bacheloroppgaven, ha en rekke profilemner i 3. år. For de som velger profilen Samfunnsøkonomi, er alle profilemnene obligatoriske, bortsett fra ett valgfritt emne i 6. semester. Studenter som velger International Business, Bedriftsøkonomisk analyse eller Strategi og ledelse har fire obligatoriske profilemner, mens de to siste profilemnene velges fra noen av de andre profilene, unntatt fra profil samfunnsøkonomi. Se tabellen Valgfrie emner. Studenter som ikke har tatt Professional English i 2. studieår må ta emnet i 3. studieår, unntatt studenter som velger profilen Samfunnsøkonomi. Bacheloroppgaven skrives innenfor valgt profil. Følgende emner inngår i de ulike profilene: Profil: International Business 5. semester 6. semester International Economics, obligatorisk * International Finance, obligatorisk * International Marketing, obligatorisk * Int. Business Communication, obligatorisk * Bacheloroppgave 15sp Alle profilemner er på 7,5 studiepoeng. Emner merket med * undervises i sin helhet på engelsk. Denne profilen forutsetter at man har hatt Professional English i 2. år. Emnene innenfor International Business undervises på engelsk. Studenter som velger denne profilen vil få et teoretisk grunnlag for å forstå den internasjonale virksomhet, og et faglig grunnlag for økonomisk/administrativt arbeid i organisasjoner, offentlig forvaltning og bedrifter med internasjonalt rettet virksomhet. Videre får studentene en oversikt over internasjonaliseringens bakgrunn og virkninger gjennom kunnskaper om økonomiske, rettslige og samfunnsmessige forhold, samt at de får mulighet til å oppøve sine ferdigheter i engelsk. Det blir lagt vekt på europeiske forhold samtidig som det globale perspektiv er sentralt. Profil: Bedriftsøkonomisk analyse 5. semester 6. semester Foretaksfinans, obligatorisk International Finance, obligatorisk * Managerial Accounting, obligatorisk * Strategiøkonomi, obligatorisk Bacheloroppgave 15sp Alle profilemner er på 7,5 sp. Emner merket med * undervises i sin helhet på engelsk. Studentene som velger denne profilen får et fokus på kjerneområder i finansiell økonomi 9

10 som har praktisk relevans, og på teori som er egnet til å analysere beslutningsproblemer for å oppnå effektive strategier for bedrifter og organisasjoner. Profil: Strategi og ledelse 5. semester 6. semester Strategic Analysis, obligatorisk * Ledelse, obligatorisk International Marketing, obligatorisk * Praktisk personalledelse, obligatorisk Bacheloroppgave 15sp Alle profilemner er på 7,5 sp. Emner merket med * undervises i sin helhet på engelsk. Studentene som velger denne profilen får innsikt i aktuelle problemstillinger og utvikle en selvstendig og kritisk holdning til fagområdene. De får kunnskap og ferdigheter i administrative oppgaver og prosesser og får økt sin forståelse for utfordringer i administrativt og ledende arbeid. Valgrie emner: 5. semester 6. semester International Economics * International Finance * International Marketing * International Legal Relations * International Business Communication * Cross-Cultural Communication * Foretaksfinans Negotiations * Managerial Accounting * Strategiøkonomi Strategic Analysis * Praktisk personalledelse Professional English * kurs A Ledelse, obligatorisk Professional English * kurs B Profil i Samfunnsøkonomi (samarbeid med UiO): 5. semester 6. semester Makroøkonomisk analyse (UiO), (Econ2310) International Finance *) Vekst og næringsstruktur (UiO), (Econ2915) Valgfritt emne 1) Samfunnsøkonomisk lønnsomhet og økonomisk politikk (UiO), (Econ3610) Bacheloroppgave (15) Emnene som Universitetet i Oslo er ansvarlig for er på 10 sp og foreleses om høsten. De to profilemnene om våren er på 7,5 sp og foreleses ved HiOA. Undervisning merket med * foregår på engelsk. 1) Det valgfrie emnet velges blant emnene som foreleses i 6. semester ved de andre profilene. Denne profilen tilbys i samarbeid med Universitetet i Oslo (UiO), økonomisk institutt, og gir studentene mulighet til å fordype seg i Samfunnsøkonomi i 3. år. Studentene som velger denne profilen vil få et teoretisk grunnlag for å analysere samfunnsøkonomiske problemstillinger som arbeidsledighet, renteendringer, valutaendringer mv. De vil også kunne analysere hvilke faktorer som påvirker endringer i vekst og næringsstruktur. Studentene kan etter å ha tatt denne profilen vurdere investeringsprosjekter ut fra samfunnsøkonomiske kriterier. Med denne profilen vil bachelorstudentene ved Høgskolen i Oslo og Akershus få mulighet til å fortsette med en mastergrad i samfunnsøkonomi ved UiO. 10

11 Regler for studieprogresjon Studiet er krevende og forutsetter at man er student på heltid. Det gis ikke tilbud om deltidsstudium. Studenter som ikke får fullført studiet på normert tid, kan på visse vilkår bruke ett år ekstra i henhold til Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo og Akershus. I forskriften finner du også annen informasjon om studieretten, bl.a. når det gjelder tap av studierett. Vær spesielt oppmerksom på at studenter som mister studieretten fordi de har brukt tre forsøk ved eksamen, ikke har avlagt eksamen i løpet av det siste året eller har overskredet normert tid, må vente tre år for å kunne søke nytt opptak til studiet. Forskriften regulerer også mulighetene for å innvilges permisjon i studiet. For å begynne i 2. studieår kan studenten etter ny/utsatt eksamen i august/september maksimalt mangle ett emne fra 1. studieår. Tilsvarende kan man maksimalt mangle to emner fra de to første årene for å få begynne i 3. år. Vær oppmerksom på at det er enkelte emner i 2. studieår som må være tatt for å kunne velge enkelte profiler i 3. studieår. Disse emnene tillates ikke at man har som hengefag. Se foran under avsnittet Andre studieår for hvilke emner dette gjelder. Dersom studenten ikke tilfredsstiller kravene, må en vente med å fortsette i henholdsvis 2. eller 3. år, og man kan i så fall be om at plassen blir reservert til neste studieår, jf reglene om at man har inntil ett år ekstra til rådighet for å fullføre studiet. For studenter som får plassen reservert, er det en forutsetning at studenten innen studiestart neste studieår tilfredsstiller kravet. Så lenge en har studierett ved studiet, betaler en ikke eksamensvederlag for ny/utsatt eksamen, forbedring av karakterer eller andre enkelteksamener. 11

12 Oversikt over obligatoriske og valgfrie emner EMNENAVN Studiepoeng Status Semester 1 Forkurs Matematikk Ingen Valgfritt Preliminary Course in Mathematics Finansregnskap med IKT 7,5 Obligatorisk Financial Accounting and ICT Markedsføring og etikk 7,5 Obligatorisk Marketing and Ethics Matematikk I 7,5 Obligatorisk Mathematics I Mikroøkonomi I 7,5 Obligatorisk Microeconomics I Semester 2 Bedriftsøkonomi 7,5 Obligatorisk Managerial Accounting I Organisasjonspsykologi 7,5 Obligatorisk Organisational Behaviour Statistikk 7,5 Obligatorisk Statistics Makroøkonomi 7,5 Obligatorisk Macroeconomics Semester 3 Investering og finansiering 7,5 Obligatorisk Investment and Finance Organisasjonsteori 7,5 Obligatorisk Organisation Theory Samfunnsvitenskapelig metode 7,5 Obligatorisk Research Methods for Social Sciences Matematikk II 7,5 Valgemne 1) Mathematics II Professional English, Autumn (kurs A) 7,5 Obligatorisk 2) Semester 4 Økonomistyring 7,5 Obligatorisk Introduction to Managerial Accounting Foretaksstrategi 7,5 Obligatorisk Business Strategy Rettslære 7,5 Obligatorisk Law Operasjonsanalyse 7,5 Valgemne Operations Research Mikroøkonomi II 7,5 Valgemne 1) Microeconomics II Professional English, Spring (kurs B) 7,5 Obligatorisk 2) Semester 5 og 6 International Finance 7,5 Profilemne International Marketing 7,5 Profilemne International Business Communication 7,5 Profilemne Foretaksfinans Corporate Finance 7,5 Profilemne 12

13 Managerial Accounting 7,5 Profilemne International Economics 7,5 Profilemne Strategic Analysis 7,5 Profilemne International Legal Relations 7,5 Profilemne Cross-Cultural Communication 7,5 Profilemne Negotiations 7,5 Profilemne Strategiøkonomi 7,5 Profilemne Economics of Strategy Ledelse 7,5 Profilemne Leadership Praktisk personalledelse 7,5 Profilemne Human Resources Management (HRM) Bacheloroppgave 15 Obligatorisk Bachelor s Thesis EU Seminar i Brüssel Ingen Valgfritt Makroøkonomisk analyse 10 Obligatorisk (UiO) (Bachelor Samfunnsøk.) Vekst og næringsstruktur 10 Obligatorisk (UiO) (Bachelor Samfunnsøk.) Samfunnsøkonomisk lønnsomhet og økonomisk politikk (Bachelor Samfunnsøk.) 10 Obligatorisk (UiO) 1) Matematikk II og Mikroøkonomi II er obligatorisk for dem som skal velge profil Samfunnsøkonomi i 3. år. 2) 7,5 studiepoeng engelsk er obligatorisk for alle (unntatt de som velger profil Samfunnsøkonomi). Studiets arbeids- og undervisningsformer I undervisningsopplegget er det lagt vekt på at studentene totalt sett i løpet av studieåret skal ha jevnlige innleveringer både av individuelle oppgaver og gruppeoppgaver med tilbakemeldinger fra faglærere. Emnene i hvert studieår sees i sammenheng slik at arbeidsbyrden fordeles best mulig ut over hele studieåret for studentene. Studentene har ansvar for egen læring. Dette krever både deltagelse i undervisningen, selvstendig arbeid og samarbeid med andre studenter. Undervisningen består både av forelesninger i auditorier, klasseromsundervisning, gruppearbeid, prosjektarbeid og muntlige presentasjoner. I tillegg tilbys oppgaveløsning ledet av studentassistenter, samt veiledning fra faglærerne på større og mindre innleveringsarbeider. I enkelte emner får studentene også erfaring med casebasert læring, og peer tutoring. Gjennom varierte arbeidsformer tilegner studentene seg grunnleggende fagkunnskaper, trener seg i å fremme og utveksle synspunkter i grupper og i plenum, og legger et grunnlag for videre læring i arbeidslivet eller høyere grads studier. Prosjektarbeid er en viktig del av studentenes arbeid med lærestoffet. Gjennom prosjektarbeid tilegner studentene seg erfaringer og kunnskaper som kreves for å kunne planlegge og gjennomføre prosjekter, individuelt og i gruppe. I flere av studiets emner er det et krav for å kunne avlegge eksamen at man har fått godkjent et prosjektarbeid. Gjennom studiet får studentene erfaring med arbeid i grupper, både i undervisningssituasjonen og som en del av arbeidskrav og tellende innleveringer (vurdering). Gjennom gruppearbeid oppøver studentene sine samarbeidsevner og utvikler evne til å gi og motta konstruktiv kritikk. Dette gjelder særlig i arbeidet med bacheloroppgaven som er en gruppeoppgave på 15 studiepoeng. Det å lære seg å anvende informasjonsteknologi i ulike sammenhenger er en viktig del av det 13

14 økonomisk-administrative studiet. I de fleste emner forventes det at studentene benytter datateknologi i arbeidet med lærestoffet. Studier i utlandet/internasjonalisering Institutt for økonomi og administrasjon har avtaler om studentutveksling med flere høgskoler og universiteter i Europa, USA, Canada, Sør-Afrika, Australia og Kina. En oversikt over HiOAs partnerskoler finnes på høgskolens nettsider. Studentene kan reise ut i det femte og/eller sjette semesteret. Alle studenter som utveksler må skrive bacheloroppgave. Oppgaven skrives og leveres til HiOA i 6. semester. Studenter som kun skal utveksle ett semester, anbefales å gjøre dette i 5. semester. For å kunne ta delstudier i utlandet kreves det minimum C i gjennomsnittskarakter. Studenter som er på utveksling, får en bachelorgrad i økonomi og administrasjon uten at det spesifiseres profil på vitnemålet. Flere av våre emner i 3. studieår undervises på engelsk, og vi tar derfor imot et relativt stort antall studenter fra våre utenlandske samarbeidspartnere. De norske og internasjonale studentene arbeider sammen om oppgaver. På denne måten skapes et internasjonalt miljø i studiesituasjonen. Arbeidskrav Arbeidskrav i dette studiet er knyttet opp mot eksamensretten, og dersom arbeidskravet ikke er godkjent får man ikke ta eksamen i emnet. Det kan være forprøve, prosjektarbeid eller annet. Eventuelle arbeidskrav vil være angitt i den enkelte emneplan, og det er viktig at studentene gjør seg kjent med disse så snart det enkelte emne starter. Arbeidskravets omfang fremgår av emneplanen. Mange av emnene innebærer arbeidskrav der studentene øver seg i å løse oppgaver og å formidle fagstoff både skriftlig og muntlig. Arbeidskravene er med på å støtte opp om emnets læringsutbytte, både ved at studentene blir trenet gjennom selve arbeidet med disse oppgavene og ved at studentene gjennom arbeidskravene tilegner seg kunnskaper og ferdigheter som ikke lar seg teste ved selve eksamen i emnet. Prosjektarbeid og andre arbeidskrav må leveres/gjennomføres innen fastsatte frister. Overskridelse av fristen medfører at en ikke får avlegge eksamen i emnet. Dato/frist for levering mm opplyses av faglærer ved undervisningsstart. For mer informasjon om arbeidskrav viser vi til heftet Viktig studieadministrativ informasjon (deles ut ved studiestart), bl.a. i tilfeller hvor det er innført nye arbeidskrav. Vurdering og sensur Vurdering og sensur er i samsvar med bestemmelsene om vurdering i Lov om universiteter og høgskoler og i Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Vurderingsformene varierer noe fra emne til emne og omfatter bl.a. skriftlig eksamen under 14

15 tilsyn (skoleeksamen), hjemmeeksamen, muntlig eksamen, mappeeksamen, samt bacheloroppgaven som er en større gruppeoppgave. Vurderingsformer og arbeidskrav er tilpasset det som er mest hensiktsmessig både faglig, pedagogisk og praktisk. Som regel anses tradisjonelle skoleeksamener som pedagogisk hensiktsmessig på innføringsemner, mens mappevurdering og andre vurderingsformer i større grad brukes på høyere nivå og i emner med mindre grupper av studenter. I språkemnene benyttes både skriftlige og muntlige eksamener slik at studentene får vist at de har kunnskaper om fagstoffet i tillegg til ferdigheter i å formulere seg på engelsk, både muntlig og skriftlig. Ekstern sensor brukes aktivt for kontroll av studieopplegg og til vurdering av eksamen. Måten ekstern sensor brukes på, vil variere fra emne til emne avhengig av faglig og pedagogisk opplegg. Vurderingsform/eksamensordning og eksamenstidens varighet er angitt i den enkelte emneplan. Karakterskalaen er en gradert skala med fem trinn, fra A til E for bestått eksamen, og F for ikke bestått. Eventuelt benyttes Bestått/Ikke bestått. Det vil være angitt i emneplanen hvilket vurderingsuttrykk som brukes. For emner som undervises på norsk, utarbeides eksamensoppgaven på norsk, og studentene må besvare eksamen på norsk (eventuelt svensk/dansk). Etter søknad kan det i enkelte tilfeller gjøres unntak, og tillates at studenten kan besvare på engelsk. For emner som tilbys til utvekslingsstudenter og foreleses på engelsk, blir eksamensoppgaven normalt utarbeidet kun på engelsk, og studentene velger selv om de ønsker å besvare på norsk eller engelsk. Unntak: i språkemnene og i emner med engelskspråklig foreleser må alle studenter besvare på engelsk. For regler om ny/utsatt eksamen, inkl. forbedring av karakterer, vises det til Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Oppmelding til ny/utsatt eksamen skal foretas via studentweb innen fastsatte frister. Når det gjelder klage på karakter vises det til Lov om universiteter og høgskoler, samt til den praktiske prosedyren som er utarbeidet ved høgskolen. Tillatte hjelpemidler og bruk av kalkulator ved eksamen Tillatte hjelpemidler vil fremgå av hjelpemiddellisten som utarbeides og publiseres i god tid før den enkelte eksamensperiode. Følgende regler gjelder for bruk av kalkulator der dette er tillatt hjelpemiddel ved eksamen: Kalkulatoren skal utgjøre en enkelt gjenstand og ha lommeformat. Kalkulatoren må ikke ha mulighet for kommunikasjon med andre dataenheter. Kalkulatoren tillates ikke koblet til strømnett. Kalkulatoren skal ikke avgi lyd. Kalkulatoren skal ikke kunne utføre symbolske beregninger, så som derivasjon av funksjonsuttrykk osv. Det er studentens ansvar å påse at minnet er tømt før eksamen. Dette kan bli kontrollert på eksamen, og hvis minnet ikke er tømt blir dette å regne som fusk/forsøk på fusk. Se høgskolens regler om fusk/forsøk på fusk. Studenter som har behov for å bruke tospråklige ordbøker ved eksamen, må søke fakultetet 15

16 om dette. Søknadsskjema og informasjon om søknadsfrister mm finner du på fakultetets nettsider. Bruk av kilder/kildehenvisninger Det forventes at studentene er fortrolig med reglene for bruk av kilder/ kildehenvisninger og sitatbruk ved oppgaveskriving. Høgskolen ser svært alvorlig på fusk og plagiat, og det er viktig at studentene er kjent med hvilke regler som gjelder for å unngå å bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Det vil derfor bli gitt en gjennomgang av reglene i emnet Samfunnsvitenskapelig metode. På nettsiden nedfor finner du også link til informasjon om fusk, og det er viktig at man setter seg inn i disse retningslinjene Studenter som er innvilget fritak for emnet Samfunnsvitenskapelig metode, forventes å selv skaffe seg nødvendig informasjon om reglene for bruk av kilder/kildehenvisninger og sitatbruk. Prosjektarbeid og gruppearbeid Det forekommer at grupper endrer tema underveis i arbeidet. Det hender også at studenter forlater en gruppe og/eller knytter seg til en annen gruppe. Dersom noe av dette skjer skal studentene informere emneansvarlig faglærer. Når det gjelder bacheloroppgaven, er det reglene i emneplanen som gjelder. Deltagerne forplikter seg til å yte likeverdige bidrag til gruppeoppgaven. Hvis det i løpet av arbeidsprosessen oppstår uenighet i gruppen mht. likeverdig bidrag og deltakelse i gruppearbeidet, skal saken umiddelbart tas opp med faglærer. Dersom kravet om likeverdig deltagelse og frammøte ikke er oppfylt, defineres dette som ikke møtt til eksamen for den aktuelle studenten. I emner der gruppearbeid ikke er valgfritt gis det normalt ikke mulighet til å levere en individuell besvarelse. Ny/utsatt eksamen må da gjennomføres neste studieår. Overflytting fra andre høgskoler Søkere som er studenter ved bachelorstudiet i økonomi og administrasjon ved en annen offentlig høgskole, kan søke om direkte overflytting til vårt 3. år uten å søke via Samordna opptak. Det kreves at hele 1. og 2. år er bestått ved den høgskolen en er student ved og at studiet tilfredsstiller NRØAs faglige krav. Studenter som mangler Foretaksstrategi og/eller Samfunnsvitenskapelig metode fra vårt 2. år, må ta disse emnene før vi kan utstede vitnemål. Emnene kan tas parallelt med 3. år, men man må være oppmerksom på at det kan oppstå timeplan- og eksamensplankollisjoner mellom emner fra 2. og 3. år. De som overflyttes til 3. år, må passe på at de ikke velger profilemner hos oss som overlapper med emner de har tatt ved den andre skolen. Vår bachelorforskrift har regler for hvor mye overlapping som tillates. Bachelorforskriften krever også at minimum 60 studiepoeng av studiet må være avlagt ved Høgskolen i Oslo og Akershus for at vi skal kunne tildele en bachelorgrad. Studenter som overflyttes til 3. studieår kan dermed ikke velge profil i samfunnsøkonomi. De kan heller ikke dra på utveksling. 16

17 Det er også mulig å søke overflytting direkte til vårt 2. år dersom man har bestått hele 1. år av samme studium ved en annen offentlig høgskole. Ofte er studieløpet ved de ulike høgskolene svært ulikt lagt opp innenfor de to første studieårene, og det er derfor viktig å være klar over at de emner man ikke har bestått i henhold til vårt 1. år, må tas parallelt med vårt 2. år. Studenter som innvilges overflytting til 2. år, opplever derfor ofte kollisjoner både i forhold til undervisning og eksamensdatoer når de skal ta emner fra to årstrinn parallelt. Vi fraråder derfor å søke overflytting til 2. år om man ikke kommer fra et studium med emner på 7,5 studiepoeng og man har hatt de samme emnene som inngår i vårt 1. studieår. Søkere som ikke er studenter ved tilsvarende studium ved en annen offentlig høgskole i Norge, må søke opptak til 1. år på ordinært vis via Samordna opptak. Deretter må det søkes fritak/innpassing for de emner man har tatt tidligere. For mer informasjon om overflytting vises det til nettsidene. Fritak for emner/innpassing av tidligere utdanning Frist for å søke om fritak/innpassing er 5. september og det søkes samlet for alle emner en ønsker fritak for gjennom hele studiet. For å kunne starte direkte i 2. år, må studenten maksimalt mangle ett emne fra vårt 1. år etter fritaksbehandlingen er foretatt. For å kunne starte direkte i 3. år, må man maksimalt mangle to emner fra våre to første studieår. Se imidlertid avsnittet Andre studieår for hvilke emner man må ha fra 2. år for å kunne velge visse profiler i 3. år. Dersom man ikke tilfredsstiller kravene for å starte i henholdsvis 2. eller 3. år er det på grunn av progresjonsbestemmelsene - heller ikke anledning til å ta enkeltemner fra disse årstrinnene. Det gjøres også oppmerksom på at visse emner i 2. og 3. år bygger på emner tidligere i studieløpet, slik at studenter som er kvalifisert for å starte direkte i 2. eller 3. år og mangler emner fra lavere årstrinn, kan risikere å mangle forkunnskaper. De kan også risikere at de ikke får ta eksamen i enkelte emner som følge av at de ikke oppfyller forkunnskapskrav. Både anbefalte forkunnskaper og forkunnskapskrav for å ta eksamen vil fremgå av emneplanene. Det tas forbehold om at det er ledige plasser i henholdsvis 2. eller 3. år for at studenter som tilfredsstiller kravene, får flytte direkte til årstrinnet. Studenter med vitnemål for fullført og bestått høgskolekandidatstudium i økonomi og administrasjon, kan søke om en generell innpassing av de to første årene. Disse trenger ikke å ha dekket hvert enkeltemne på 1. og 2. år i henhold til vår programplan, men det vurderes likevel om de har visse emner og om de har nok studiepoeng innen de ulike fagområder, jf kravene i nasjonal plan for økonomisk- administrativ utdanning. Se heftet Viktig studieadministrativ informasjon for mer informasjon i forbindelse med fritak (deles ut ved studiestart). Annen informasjon Det vises spesielt til Lov om universiteter og høgskoler og til Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo og Akershus, som det er viktig at alle studenter gjør seg kjent med. Disse og annet regelverk finner du på høgskolens nettsider. 17

18 I tillegg viser vi til heftet Viktig studieadministrativ informasjon. Dette heftet deles ut til alle nye studenter ved studiestart, og det omfatter en del presiseringer rundt forhold hvor det ofte oppstår spørsmål eller misforståelser blant studentene. Studieadministrativ informasjon gis hovedsakelig til studentene via Fronter (vårt elektroniske kommunikasjonsverktøy) eller via e-post. Vær oppmerksom på at mail sendes til studentmailen og ikke til privat mailadresse. Studenten er selv ansvarlig for til enhver tid å holde seg ajour med den informasjon som blir gitt. En student som ikke overholder en frist, vil normalt ikke få sin sak behandlet. Ved sykdom eller annet fravær må derfor studenten sørge for å ta kontakt med Servicesenteret eller en annen student som kan opplyse om gitt informasjon. Tilsvarende gjelder for studenter som er i utlandet som utvekslingsstudenter. 18

19 Emneplaner, semester 1 Emneplan Forkurs i matematikk Emnekode og emnenavn ØAFK1000 Forkurs matematikk Engelsk emnenavn ØAFK1000 Preliminary Course in Mathematics Studieprogrammet emnet inngår Bachelorstudium i økad/regnskap og revisjon i Studiepoeng ---- Semester (studieår) 1. semester (2014/2015) Undervisningsspråk Norsk Forkurset er et frivillig innføringskurs for studenter som ikke har tilstrekkelige kunnskaper i matematikk fra videregående skole eller som trenger oppfrisking i faget. Målet er å forberede studentene til det obligatoriske kurset i matematikk. Kurset gir ingen studiepoeng og har ikke eksamen. Anbefalte forkunnskaper/sammenheng med andre emner Kunnskaper i algebra og funksjonslære tilsvarende generell studiekompetanse Læringsutbytte Kunnskaper Studenten har kunnskaper i elementær algebra og funksjonslære. Ferdigheter Studenten kan regneregler for reelle tall, brøkregning, faktorisering regne med røtter og potenser løse enkle likninger, likningssystemer, irrasjonale likninger og ulikheter litt mengdelære, tallverdi koordinatsystem, rette linjer, sirkler enkel analyse av polynomfunksjoner, rasjonale funksjoner og asymptoter derivere polynomfunksjoner Arbeids- og undervisningsformer Ca. 21 timer forelesninger i starten av høstsemesteret. Oppgaveløsing under veiledning av studentassistenter. 19

20 Arbeidskrav Ingen Vurdering Ingen Pensum Bjørnestad, Harald, Ulf Henning Olsson, Svein Søyland og Frank Tolcsiner Matematikk for økonomi og samfunnsfag. 8. utgave. Kristiansand: Høyskoleforlaget. Oppgavesamling 20

21 Emneplan Finansregnskap med IKT Emnekode og emnenavn ØABED1000 Finansregnskap med IKT Engelsk emnenavn ØABED1000 Financial Accounting and ICT Studieprogrammet emnet inngår Bachelorstudium i økad/regnskap og revisjon i Studiepoeng 7,5 Semester (studieår) 1. semester (2014/2015) Undervisningsspråk Norsk Gjennom dette emnet oppøver studentene kunnskaper og evner innenfor finansregnskap og IKT slik at de selv kan føre et enkelt regnskap. Etter fullført emne skal de videre kunne gjøre rede for finansregnskapets innhold, regnskapsprinsipper og vurderingsregler, og de skal kunne analysere og vurdere en bedrifts økonomiske resultat og stilling. Læringsutbytte Kunnskaper Studenten har kjennskap til hvorfor regnskap er nødvendig kjennskap til bilagsføring og regnskapsavslutning grunnleggende kjennskap til relevant lovverk og forskrifter i forbindelse med regnskapsføring kjennskap til standard kontoplan kjennskap til behovet for regnskapsanalyse og hvordan dette gjøres kjennskap til innholdet i en kontantstrømanalyse kjennskap til elektronisk tekstbehandling kjennskap til nytten økonomer har ved bruk av regneark kjennskap til presentasjonsverktøy Ferdigheter Studenten kan foreta enkel bilagsføring og avslutte et regnskap komme fram til endelig saldobalanse for vanlige kontoer med standard kontonummer, og med den som utgangspunkt sette opp et resultatregnskap og en balanse. lese og forstå innholdet i en kontantstrømanalyse bokføre de mest vanlige transaksjoner foreta periodiseringsposteringer i forbindelse med en periodeavslutning forklare sammenhenger mellom transaksjoner og deres påvirkning på resultat og balanse foreta årsoppgjør med enkle årsoppgjørsposteringer og disponering av overskudd i aksjeselskaper stille opp gruppert resultat og balanse i samsvar med regnskapslovens bestemmelser behandle sentrale regnskapsmessige måle- og vurderingsproblemer analysere en kontantstrømoppstilling 21

22 gjennomføre tilrettelegging og korrigering av regnskapstall for analyseformål beregne sentrale nøkkeltall i forbindelse med en regnskapsanalyse og gjøre en vurdering av en bedrifts lønnsomhet, likviditet, finansiering og soliditet Generell kompetanse Studenten kan formidle fagstoff skriftlig i tråd med gjeldende krav til bruk av topptekst, bunntekst, sidenummerering, samt innkopiering av bilder og elementer fra regneark, og bruk av stiler. Arbeids- og undervisningsformer Det undervises i plenumsforelesninger. IKT-timer blir avholdt i plenum både med og uten datamaskintilgang. Oppgaveløsing under veiledning av studentassistenter. Arbeidskrav Det er seks innleveringer i løpet av semesteret, og minst fire må være bestått for å ha rett til å gå opp til eksamen. Innleveringene skjer via Fronter, og varighet på hver innlevering vil være mellom 1 og 3 timer. Innleveringene er fordelt utover semesteret, og fra innleveringen gis, har studentene inntil én uke på å levere. Innenfor denne uken, har de 3 forsøk for å bestå, med tilbakemelding etter hvert forsøk. Faglærer vil opplyse om utlevering og innleveringsfrister. Vurdering Det avholdes individuell skriftlig eksamen under tilsyn på 4 timer i slutten av semesteret. Eksamen gjennomføres på skolen ved bruk av PC. Karakterskalaen er en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått. Ekstern sensor vil delta i utformingen av eksamensoppgaven. Besvarelsene blir sensurert av to interne sensorer. Pensum Sending, Aage: Grunnleggende regnskap, 4. utgave, Bergen: Fagbokforlaget. Diverse materiell utlagt på emnesiden. 22

23 Emneplan Markedsføring og etikk Emnekode og emnenavn ØAADM1000 Markedsføring og etikk Engelsk emnenavn ØAADM1000 Marketing and Ethics Studieprogrammet emnet inngår Bachelorstudium i økad/regnskap og revisjon i Studiepoeng 7,5 Semester (studieår) 1. semester (2014/2015) Undervisningsspråk Norsk Studentene får en innføring i markedsføring og etikk. Målet er å gi studentene innsikt i og forståelse for markedsføring, virkemidlene i markedsføring og etikk, og dermed gjøre dem i stand til å delta i arbeidet med markedsføring. Læringsutbytte Kunnskaper Studenten har bred kunnskap om markedsføring og bruk av de ulike virkemidlene i markedsføring, som produkt, pris, distribusjon og promotering kunnskaper om omgivelser, økonomiske systemer og markeder, strategi, kjøpsadferd og markedssegmentering kunnskaper om etiske og moralske problemstillinger, samfunnsansvar, og om juridiske rammebetingelser kunnskaper om de sentrale tankeretningene innen moralfilosofien, herunder pliktetikk, konsekvensetikk, dydsetikk og nærhetsetikk Ferdigheter Studenten kan bruke sentrale markedsføringsverktøy, og gjennom dette arbeidet kunne gjøre reflekterte analyser og valg anvende markedsplanen med vekt på sammenhengen mellom de ulike virkemidlene i markedsføring identifisere og klassifisere etiske relevante verdier (mål) og handlemåter (midler) i lys av ulike moralteorier anvende og integrere relevante modeller og analyser fra andre relevante fag. Arbeids- og undervisningsformer Det vil bli brukt varierte arbeidsmåter som forelesninger, diskusjon av dagsaktuelle problemstillinger, oppgaveløsning og innlevering av studentarbeider. Studentene forventes å arbeide med utdelte øvingsoppgaver. Arbeidskrav Studentene må ha godkjent opp til 4 innleveringsoppgaver på tilsammen 20 sider for å gå opp 23

24 til eksamen. Oppgavene utføres som gruppearbeid, og dersom oppgavene ikke blir godkjent, gis det mulighet for å levere forbedret versjon én gang. Faglærer informerer om innleveringsfrister. Vurdering Individuell skriftlig skoleeksamen på 4 timer avholdes i slutten av semesteret. Karakterskalaen er en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått. Ekstern sensor vil i tillegg til å godkjenne eksamensoppgaven sensurere besvarelsene sammen med intern sensor. Pensum Baines, Paul, Chris Fill and Kelly Page Essentials of marketing. Oxford University Press. 412 sider. Anbefalt litteratur Mossberg, Lena og Malin Sundstrøm Markedsføringsboka. Oslo, Cappelen Damm Akademisk. 368 sider. 24

25 Emneplan Matematikk I Emnekode og emnenavn ØAMET1000 Matematikk I Engelsk emnenavn ØAMET1000 Mathematics I Studieprogrammet emnet inngår Bachelorstudium i økad/regnskap og revisjon i Studiepoeng 7,5 Semester (studieår) 1. semester (2014/2015) Undervisningsspråk Norsk Studentene tilegner seg i dette emnet det nødvendige matematikkgrunnlaget for de andre emnene i studiet og lærer å knytte matematikkunnskapene til problemstillinger innen samfunns- og bedriftsøkonomi. Emnet sikter mot å utvikle studentenes evne til logisk og analytisk tenkning. Dette skal gi grunnlag for å forstå matematisk modellering i økonomiske sammenhenger og for å kunne arbeide med problemorienterte oppgaver. Anbefalte forkunnskaper/sammenheng med andre emner Kunnskaper i algebra og funksjonslære tilsvarende R1/S1 (for eksempel 2MX/2MZ) i videregående skole. Studenter uten nødvendige forkunnskaper tilbys forkurs. Læringsutbytte Kunnskaper Studenten har kunnskaper i matematikk innen grunnleggende algebra, funksjoner i en og to variable, finansmatematikk og integrasjon Ferdigheter Studenten kan gjennomføre et bredt spekter av algebraiske operasjoner, inkludert løsning av ulikheter, likninger og systemer av likninger analysere énvariabel funksjoner som polynomfunksjoner, rasjonale funksjoner, eksponentialfunksjoner, logaritmiske funksjoner og kombinasjoner av disse. Analysen omfatter: nullpunkter, asymptoter, grenseverdier, kontinuitet, derivasjon (inkludert implisitt derivasjon), ekstremverdiproblemer og elastisiteter analysere forskjellige funksjoner av flere variabler (inkludert Cobb-Douglasfunksjoner og funksjoner med eksponential- og logaritmeelementer). Analysen omfatter å finne og klassifisere stasjonære punkter, finne maksimum og minimum på et avgrenset område og finne maksimum og minimum under bibetingelser, inkludert anvendelser av Lagranges metode analysere aritmetiske og geometriske rekker, analysere konvergens av geometriske rekker og bestemme summen av konvergente uendelige geometriske rekker løse problemer innenfor finansmatematikk, inkludert annuiteter, nedbetaling av lån, oppsparingsannuiteter og nåverdi anvende grunnleggende integralregning i tilknytning til de funksjonstypene som inngår 25

26 Generell kompetanse Studenten kan lese matematisk formulert faglitteratur og er trent i logisk og analytisk tenkning. Arbeids- og undervisningsformer Fire timer forelesninger i plenum per uke. Oppgaveløsing under veiledning av studentassistenter. Undervisningen starter etter at forkurset i matematikk er avsluttet. Arbeidskrav Ingen Vurdering Individuell skriftlig eksamen på fire timer i slutten av semesteret. Karakterskalaen er en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått. Ekstern sensor godkjenner eksamensoppgavene og vil sammen med intern sensor sensurere eksamensbesvarelsene. Pensum Bjørnestad, Harald, Ulf Henning Olsson, Svein Søyland og Frank Tolcsiner Matematikk for økonomi og samfunnsfag. 8. utgave. Kristiansand: Høyskoleforlaget. Oppgavesamling 26

27 Emneplan Mikroøkonomi I Emnekode og emnenavn ØASØK1000 Mikroøkonomi I Engelsk emnenavn ØASØK1000 Microeconomics I Studieprogrammet emnet inngår Bachelorstudium i økad/regnskap og revisjon i Studiepoeng 7,5 Semester (studieår) 1. semester (2014/2015) Undervisningsspråk Norsk Kurset skal gi en innføring i mikroøkonomiske emner. I mikroøkonomi studeres produsenter, konsumenter og markedets virkemåte under ulike forutsetninger. Effektiv ressursbruk og ressursallokering er sentralt. Produsentens tilpasning og tilbud av varer og tjenester analyseres både grafisk og matematisk. Tilsvarende gjelder for konsumentens tilpasning og etterspørsel etter varer og tjenester. Det legges til grunn at aktørene er rasjonelle i sine beslutninger. Endelig analyseres ulike markedsformer. Anbefalte forkunnskaper/sammenheng med andre emner Kurset bygger på emnet Matematikk. Læringsutbytte Kunnskaper Studenten har kunnskap om ulike problemstillinger i samfunnsøkonomi generelt og mikroøkonomi spesielt kunnskap om konsumentens tilpasning på et varemarked kunnskap om hva som bestemmer konsumentens etterspørsel og hvordan denne påvirkes av endringer i bla. priser og inntekt kunnskap om produsentenes tilpasning på et faktormarked og på et varemarked kunnskap om hva som bestemmer produsentens tilbud under ulike målsettinger kunnskap om markedets virkemåte og ulike markedsformer som fullkommen konkurranse, monopol og prisdiskriminering kunnskap om hvordan offentlige inngrep påvirker markedsresultatet kunnskap om generell likevekt og samfunnsøkonomisk lønnsomhet kunnskap om ulike former for markedssvikt som eksterne virkninger og kollektive goder Ferdigheter Studentene kan gjøre rede for mikroøkonomiske problemstillinger og ulike modeller for å analysere mikroøkonomiske spørsmål analysere ulike aktørers tilpasning på et marked og markedsmekanismen 27

28 illustrere ulike markedsformer og vise hvordan pris og omsatt kvantum blir bestemt gjøre rede for hvordan økonomisk politikk kan påvirke markedssituasjonen illustrere hvordan ulike former for markedssvikt påvirker markedstilpasningen og effektiviteten i økonomien Arbeids- og undervisningsformer Kurset undervises i plenumsforelesninger. Det vil bli lagt til rette for oppgaveløsning og diskusjoner. Arbeidskrav Ingen Vurdering Det avholdes en skriftlig skoleeksamen på 4 timer. Eksamen sensureres av intern og ekstern sensor. Karakterskalaen er en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått. Pensum Pindyck & Rubinfeld Microeconomics, Sixth Ed. Prentice Hall, kap. 1-4, 6-11, og Obligatorisk. Hansen, Robert G. og Terje Synnestvedt: Oppgaver og løsninger i mikroøkonomi, Zigma Forlag Anbefalt. 28

29 Emneplaner, semester 2 Emneplan Bedriftsøkonomi Emnekode og emnenavn ØABED1100 Bedriftsøkonomi Engelsk emnenavn ØABED1100 Bedriftsøkonomi Studieprogrammet emnet inngår Bachelorstudium i økad/regnskap og revisjon i Studiepoeng 7,5 Semester (studieår) 2. semester (2014/2015) Undervisningsspråk Norsk I dette emnet tilegner studentene seg grunnleggende kunnskaper i bedriftsøkonomisk teori og metode, samt innsikt i og trening i bruk av sentrale bedriftsøkonomiske modeller og analysemetoder. Studentene oppøver sine kunnskaper om fremskaffelse, analyse og kommunikasjon av relevant beslutningsinformasjon, slik at de kan diskutere og vurdere alternativer, treffe beslutninger og formidle relevant og nyttig informasjon til brukere. Anbefalte forkunnskaper/sammenheng med andre emner Kurset bygger på Finansregnskap med IKT Læringsutbytte Kunnskaper Studenten har kunnskaper om sentrale bedriftsøkonomiske begreper har kunnskaper om bedriftens mål og dens plass i det økonomiske systemet, og økonomifunksjonens rolle og plass i bedriften har kunnskaper om ulike kostnads- og inntektsbegreper, og om fornuftige pris- og kostnadsbeslutninger bedrifter bør ta på ulike markeder har kunnskaper om ulike prinsipper for produktkalkulasjon, enkle driftsregnskap, og enkle analyser av optimale produktvalg i situasjoner med begrenset ressurstilgang har kunnskaper om kostnads-, resultat og volumanalyser har kunnskaper om hvordan man identifiserer beslutningsrelevante kostnader og inntekter og hvordan beslutningsproblemer løses Ferdigheter Studenten kan: forklare sentrale begreper og redegjøre for viktige verktøy som brukes i analyser av bedriftsøkonomiske problemstillinger stille kritiske spørsmål til sentrale forutsetninger og antagelser innen det bedriftsøkonomiske fagområdet, og reflektere over dette. fordele kostnader fra art via kostnadssted/aktivitet til kalkyleobjekt 29

Bachelorstudium i økonomi og administrasjon

Bachelorstudium i økonomi og administrasjon 29. januar 2014 Programplan Bachelorstudium i økonomi og administrasjon Bachelor Programme in Business Administration and Economics 180 studiepoeng Heltid Godkjent av Studieutvalget SAM Dato 11. mars 2013

Detaljer

Fagplan for Bachelor i revisjonsfag (3 år)

Fagplan for Bachelor i revisjonsfag (3 år) Fagplan for Bachelor i revisjonsfag (3 år) FAGPLAN FOR BACHELOR I REVISJONSFAG (3 ÅR)...1 INNLEDNING... 1 Hvem gjelder fagplanen/kursbeskrivelsene for... 1 Om studiet... 2 Opptakskrav... 2 MÅL... 2 INNHOLD...

Detaljer

Bachelorstudium i Regnskap og revisjon

Bachelorstudium i Regnskap og revisjon 10. mars 2015 Programplan Bachelorstudium i Regnskap og revisjon Bachelor Programme in Auditing and Accounting 180 studiepoeng Heltid Godkjent av studieutvalget ved fakultet for samfunnsfag Dato 17. mars

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i regnskap og revisjon Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Mål for studiet: Bachelorprogrammet

Detaljer

Bachelorstudium i økonomi og administrasjon,

Bachelorstudium i økonomi og administrasjon, Sist endret 12.02.2013 Programplan Bachelorstudium i økonomi og administrasjon, 2012-2013 Bachelor Programme in Business Administration and Economics (180 sp, heltidsstudium) Høgskolen i Oslo og Akershus

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon

Detaljer

Notat. Innledning. Nye emner

Notat. Innledning. Nye emner Notat Dato: 13.02.2012 Saksnr./arkivnr.: saksnr Til: Kikk her og skriv inn mottaker. Saksbehandler: Elin Kristin Hansen 67235000, postmottak@hioa.no ENDRINGSNOTAT PROGRAMPLANER 2012/2013: BACHELORSTUDIET

Detaljer

Vedtatt i UUV-sak 86/12 Gjelder fra studieåret 2012-13 Sist oppdatert 19.12.12

Vedtatt i UUV-sak 86/12 Gjelder fra studieåret 2012-13 Sist oppdatert 19.12.12 EMNEBESKRIVELSE BØA2100 Bedriftsøkonomisk analyse Valgfag 1. Grad Bachelor i Hotelledelse Bachelor i HR og personalledelse Bachelor i Kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling Bachelor i Markedsføring

Detaljer

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON Nye studenter høsten 2014: Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon Bachelorstudiet i regnskap og revisjon Årsstudiet i økonomi og ledelse Fakultet for samfunnsfag

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i regnskap og revisjon Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Introduksjon: Bachelorprogrammet gir

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Målet med bachelorprogrammet

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Studieprogram B-ØKAD, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:36 Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid:

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Vedtatt i UUV-sak 86/12 Gjelder fra studieåret 2012-13 Sist oppdatert 29.09.14

Vedtatt i UUV-sak 86/12 Gjelder fra studieåret 2012-13 Sist oppdatert 29.09.14 EMNEBESKRIVELSE BØA2100/BØA2100-B Bedriftsøkonomisk analyse Valgfag 1. Grad Bachelor i Hotelledelse Bachelor i HR og personalledelse Bachelor i Kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling Bachelor

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

STUDIEPLAN Bachelor i revisjon.

STUDIEPLAN Bachelor i revisjon. STUDIEPLAN Bachelor i revisjon. I.h.t. rammeplan for treårig revisorutdanning av 1. desember 2005, Utdannings og forskningsdepartementet. Vedtatt av avdelingsstyret 29. mars 2012 og revidert av avdelingsstyret

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Emnegruppe i markedsføring og kommunikasjon (Kongsvinger) Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning på 15 studiepoeng og organiseres som et deltidsstudium

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Introduksjon: Målet

Detaljer

Digital økonomi og organisasjon

Digital økonomi og organisasjon NO EN Digital økonomi og organisasjon Den økende graden av digitalisering i offentlige sektor og privat næringsliv gjør det nødvendig med større forståelse for, og kunnskap om, informasjonsteknologi og

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:14 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Bachelorstudium i Regnskap og revisjon

Bachelorstudium i Regnskap og revisjon 2. juli 2013 Programplan Bachelorstudium i Regnskap og revisjon Bachelor Programme in Auditing and Accounting 180 studiepoeng Heltid Godkjent av Studieutvalg SAM Dato 11. mars 2013 Gjeldende fra 2013/2014

Detaljer

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel:

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel: Studieplan Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap Engelsk tittel: Bachelor of Business Administration - with concentration on Ethics and Entrepreneurship Omfang:

Detaljer

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON TIL NYE STUDENTER. Masterstudiet i økonomi og administrasjon

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON TIL NYE STUDENTER. Masterstudiet i økonomi og administrasjon VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON TIL NYE STUDENTER Høsten 2014 Masterstudiet i økonomi og administrasjon Fakultet for samfunnsfag Institutt for økonomi og administrasjon INFORMASJONSKANALER http://www.hioa.no

Detaljer

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng Programmets navn Bokmål: Bachelor i ledelse, innovasjon og marked Nynorsk: Bachelor leiing, innovasjon og marked Engelsk: Bachelor in Management, Innovation and Marketing Oppnådd grad Bachelor i ledelse,

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i pedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i pedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø STUDIEPLAN Bachelorgradsprogram i pedagogikk 180 studiepoeng Studiested: Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning den . 2 Navn på

Detaljer

MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON SIVILØKONOM

MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON SIVILØKONOM STUDIEPLAN FOR MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON SIVILØKONOM 2012-13 Akkreditert av NOKUT. Godkjent av Kunnskapsdepartement 2002 Revidert og godkjent av avdelingsstyret 29.03.2012 1 MASTER I ØKONOMI OG

Detaljer

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel:

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel: Studieplan Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap Engelsk tittel: Bachelor of Business Administration - with concentration on Ethics and Entrepreneurship Omfang:

Detaljer

Rammeplan for treårig revisorutdanning

Rammeplan for treårig revisorutdanning Rammeplan for treårig revisorutdanning Fastsatt 25. juni 2003 av Utdannings- og forskningsdepartementet 1. Innledning...3 2. Formålet med utdanningen...3 3. Mål for studiet...3 4. Innhold...4 5. Struktur

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i kulturprosjektledelse (2017-2018) Studiepoeng: 60 Læringsutbytte Studiet gir studentene grunnleggende teoretisk ballast for og praktisk erfaring med organisering og gjennomføring

Detaljer

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget ved TKD 23.

Detaljer

Vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse SIDE 318 Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.02, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse 25.03.03 BACHELORGRAD I INNLEDNING Politisk økonomi er studiet av samspillet mellom

Detaljer

Årsstudium i økonomi og ledelse, 2012-2013

Årsstudium i økonomi og ledelse, 2012-2013 Sist endret 15.11.2012 Programplan Årsstudium i økonomi og ledelse, 2012-2013 One Year Programme in Economics and Business Administration (60 sp, hel- og deltidsstudium) Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Emnegruppe i markedsføring og kommunikasjon Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning på 15 studiepoeng og organiseres som et deltidsstudium over

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Emnegruppe i markedsføring og kommunikasjon (Kongsvinger) Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning på 15 studiepoeng og organiseres som et deltidsstudium

Detaljer

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget

Detaljer

Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon. Handelshøgskolen

Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon. Handelshøgskolen Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon 2018 Handelshøgskolen I Programmets navn Bokmål: Mastergradsprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Mastergradsprogram i økonomi og administrasjon

Detaljer

Studieplan. Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014 Drammen

Studieplan. Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014 Drammen Studieplan Studieår 2014 2017 Bachelor i økonomi og, 1., 2., og 3. studieår Kull 2014 Drammen HBV - Handelshøgskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235 3603 Kongsberg Side 2/5

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning (2017-2019) Studiepoeng: 60 Bakgrunn for studiet Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning har som mål å utdanne gode kommunikasjonsrådgivere. Det

Detaljer

Avdeling for næring, samfunn og natur. Søknadsfrist

Avdeling for næring, samfunn og natur. Søknadsfrist NO EN Økonomi og landbruk Landbruksnæringene i Norge står foran store utfordringer. Større og mer komplekse landbruksforetak, gir et økende behov for landbruksøkonomisk kompetanse. Studiet kombinerer de

Detaljer

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Undergraduate Course in Supervision of Health Care Students Deltidsstudium 20 studiepoeng Kull høst 2014 Institutt for fysioterapi Fakultet for

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

EKSAMENSPLAN EKSAMEN HØSTEN 2017 HANDELSHØYSKOLEN

EKSAMENSPLAN EKSAMEN HØSTEN 2017 HANDELSHØYSKOLEN EKSAMENSPLAN EKSAMEN HØSTEN 2017 HANDELSHØYSKOLEN Dato Emnekode Emnenavn Vurderingsform (eksamensform) 08.09.2017 KULT6000 Organisering og ledelse av kunst og kultur Merknad 08.09.2017 KULT6000 Organisering

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Matematikk 2 (GLU 1-7) Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå 1 / 8 Studieplan 2014/2015 Studiet er et deltidsstudium som består av to emner, hver på 15 studiepoeng. Studiet går over 2 semester.

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Master

Detaljer

GODKJENNING AV PROGRAMPLANENDRINGER BACHELORSTUDIUM I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON STUDIEÅRET

GODKJENNING AV PROGRAMPLANENDRINGER BACHELORSTUDIUM I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON STUDIEÅRET Følgenotat Dato: 14.03.2015 Saksnr./arkivnr.:SAK 26/16 Fakultet for samfunnsfag, seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering Saksbehandler: Torunn Drage Roti (koordinator) og Elin Kristin

Detaljer

Fagplan for 3-årig revisorstudium (bachelorstudiet i revisjonsfag)

Fagplan for 3-årig revisorstudium (bachelorstudiet i revisjonsfag) Fagplan for 3-årig revisorstudium (bachelorstudiet i revisjonsfag) Gjelder kullet som startet studieåret 2002-2003 Innledning Hvem gjelder fagplanen/kursbeskrivelsene for Denne fagplanen gjelder for kullet

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Matematikk 2 (GLU 1-7) Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 8 Studieplan 2016/2017 Studiet er et deltidsstudium som består av to emner, hver på 15 studiepoeng. Studiet går over 2 semester.

Detaljer

Reiselivsledelse - bachelorstudium

Reiselivsledelse - bachelorstudium Reiselivsledelse - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i reiselivsledelse Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon Norsk hotellhøgskole

Detaljer

Økonomistudier med gode jobbmuligheter Økonomi 2013/2014

Økonomistudier med gode jobbmuligheter Økonomi 2013/2014 Økonomistudier med gode jobbmuligheter Se film om studiet Høgskolen i Molde har et omfattende studieprogram innen økonomiske og administrative fag. Er du på jakt etter et årsstudium i bedriftsøkonomi?

Detaljer

Informasjonsmøte fritak og valgfag. onsdag 14. august 2013 kl. 10.00 11.00

Informasjonsmøte fritak og valgfag. onsdag 14. august 2013 kl. 10.00 11.00 Informasjonsmøte fritak og valgfag onsdag 14. august 2013 kl. 10.00 11.00 Dagens program Kriterier for fritak Hvordan søke fritak? Kan jeg korte ned studietiden? Noen gode råd Valgfag: hva er mulighetene

Detaljer

Fagplan Studieår Bachelor i økonomi og administrasjon, 1., 2. og 3. studieår. Kull 2011

Fagplan Studieår Bachelor i økonomi og administrasjon, 1., 2. og 3. studieår. Kull 2011 Side 1/6 Fagplan Studieår 2011 2014 administrasjon, 1., 2. og 3. studieår Kull 2011 HiBu - Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks 235 3603 KONGSBERG Tlf.: 32869500 Faks.:

Detaljer

Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv. 60 studiepoeng. Kull 2014

Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv. 60 studiepoeng. Kull 2014 Side 1/5 Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv 60 studiepoeng Kull 2014 Høgskolen i Buskerud og Vestfold Oppdatert 14.8.14 LGL Godkjent av dekan 26.08.14 Innholdsfortegnelse Innledning...

Detaljer

Statsvitenskap - bachelorstudium

Statsvitenskap - bachelorstudium Studieprogram B-STATSVIT, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Statsvitenskap - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i teologi

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i teologi STUDIEPLAN Bachelorgradsprogram i teologi 180 studiepoeng Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet

Detaljer

Forskrift for siviløkonomstudiet og siviløkonomeksamen

Forskrift for siviløkonomstudiet og siviløkonomeksamen Forskrift for siviløkonomstudiet og siviløkonomeksamen Fastsatt av Kollegiet ved Norges Handelshøyskole 19. mars 1996 med hjemmel i lov av 12. mai 1995 nr. 22 om universitet og høgskoler 37, 46 og 50.

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning (studiet kan inngå som del av master i førskolepedagogikk) Deltid 30 sp 2014-2015 Navn Nynorsk navn Engelsk

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelor i idrett. 180 studiepoeng, heltid. Alta

STUDIEPLAN. Bachelor i idrett. 180 studiepoeng, heltid. Alta STUDIEPLAN Bachelor i idrett 180 studiepoeng, heltid Alta Studieplanen er godkjent av IRS-fak den 14.12.2016 Navn på studieprogram Bachelor i idrett, Idrettshøgskolen UiT Norges arktiske universitet. Det

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet STUDIEPLAN Mastergradsprogram i religionsvitenskap 120 studiepoeng Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av «daværende

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Studieprogram M-ØKAD, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:31 Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Further Education in Supervision - an interprofessional approach at the individual and group level VEITV 20 studiepoeng

Detaljer

Fagplan Studieår 2012 2015. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2012

Fagplan Studieår 2012 2015. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2012 Side 1/6 Fagplan Studieår 2012 2015, 1., 2., og 3. studieår Kull 2012 HiBu - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks 235 3603 KONGSBERG Tlf.: 32869500 Faks.: 32869695 Side

Detaljer

BØA2100 Driftsregnskap med budsjettering. BØA2200 Investering finansiering. 7,5 sp. SMØ2001 Makroøkonomi 7,5 sp. JUR2001 Rettslære. 7,5 sp.

BØA2100 Driftsregnskap med budsjettering. BØA2200 Investering finansiering. 7,5 sp. SMØ2001 Makroøkonomi 7,5 sp. JUR2001 Rettslære. 7,5 sp. BACHELOR I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Studiet går over 3 år og er på totalt 180 studiepoeng som er satt sammen av emner innenfor bedriftsøkonomisk analyse, samfunnsøkonomi, administrasjonsfag, metodefag

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i teologi

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i teologi STUDIEPLAN Mastergradsprogram i teologi 120 studiepoeng Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for

Detaljer

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan Master i ledelse, innovasjon og marked Gjelder fra og med høsten 2012 Programmets navn Bokmål: Master i ledelse, innovasjon

Detaljer

Vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse SIDE 421 Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.02, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse 25.03.03 BACHELORGRAD I INNLEDNING Politisk økonomi er studiet av samspillet mellom

Detaljer

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Studieplanen er godkjent av styret ved

Detaljer

Studieplan for Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon

Studieplan for Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon Studieplan for Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon INNLEDNING... 4 Hvem gjelder studieplanen/kursbeskrivelsene for... 4 Opptakskrav... 4 Mål... 4 Innhold... 5 1. Bachelor i økonomi og administrasjon...

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Emnegruppe i markedsføring og kommunikasjon Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning på 15 studiepoeng og organiseres som et deltidsstudium over

Detaljer

Studieplan. Bachelorgradsprogram i russlandsstudier. Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet

Studieplan. Bachelorgradsprogram i russlandsstudier. Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet Studieplan Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet Gjelder fra og med høsten 2009 1 Tittel: Bokmål: Bachelorgradsprogram

Detaljer

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad Programmets navn Bokmål: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Nynorsk: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom)

Detaljer

Emneplan for bachelor med studieopphold utenfor Norge

Emneplan for bachelor med studieopphold utenfor Norge Emneplan for bachelor med studieopphold utenfor Norge Bachelor s assignment Bachelorstudium barnehagelærerutdanning 15 studiepoeng Deltid og Ablu Emnekode deltid: BLD3900 Emnekode arbeidsplassbasert: BLA3900?

Detaljer

KONT. skoleeksamen 2. mai ØASØK1100 Makroøkonomi I Skriftlig skoleeksamen Skriftlig skoleeksamen

KONT. skoleeksamen 2. mai ØASØK1100 Makroøkonomi I Skriftlig skoleeksamen Skriftlig skoleeksamen EKSAMENSPLAN EKSAMEN VÅREN 2017 HANDELSHØYSKOLEN Dato Emnekode Emnenavn Vurderingsform Merknad (eksamensform) 20. mars ØAADM3200 Negotiations Skriftlig 3. april ØAADM3300 Cross-Cultural Communication Skriftlig

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 08.05.2017 Opptakskrav Opptakskravet til ph.d.-programmet i tverrfaglig barneforskning

Detaljer

Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for. Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret

Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for. Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret Mal for ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret 1 Innhold i rammeplan Rammeplan er en

Detaljer

Studieplan for Bachelor i økonomi og administrasjon (3 år)

Studieplan for Bachelor i økonomi og administrasjon (3 år) Studieplan for Bachelor i økonomi og administrasjon (3 år) STUDIEPLAN FOR BACHELOR I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON (3 ÅR) 1 Innledning 2 Mål 3 Innhold 4 Organisering og arbeidsmåter 8 Krav til studieprogresjon

Detaljer

Studieplan for bachelor i økonomi og administrasjon 1

Studieplan for bachelor i økonomi og administrasjon 1 Studieplan for bachelor i økonomi og administrasjon 1 Studieplan for Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon STUDIEPLAN FOR BACHELORSTUDIET I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON... 2 Innledning...3 Mål...4 Innhold...5

Detaljer

2015 Studieplan for bachelorprogram i fiskeri- og havbruksvitenskap

2015 Studieplan for bachelorprogram i fiskeri- og havbruksvitenskap 05 Studieplan for bachelorprogram i fiskeri- og havbruksvitenskap Navn: Bokmål: Bachelorprogram i fiskeri- og havbruksvitenskap Nynorsk: Bachelorprogram i fiskeri- og havbruksvitskap Engelsk: Bachelor

Detaljer

Emneplan for digital kompetanse for lærere

Emneplan for digital kompetanse for lærere Emneplan for digital kompetanse for lærere Digital Skills for Teachers 30 studiepoeng Heltid: Studieprogramkode: DKLH Varighet: 1 semester Deltid: Studieprogramkode: DKL Varighet: 2 semester Godkjent av

Detaljer

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften Sak 2015/10807 Kommentarer - utkast til ny forskrift om studier ved NTNU 1. Bakgrunn Fra 01.01.2016 blir Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST), Høgskolen i Gjøvik (HiG) og Høgskolen i Ålesund (HiÅ) slått sammen

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Studieprogram M-ØKAD, BOKMÅL, 2016 HØST, versjon 05.feb.2016 03:02:16 Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

120 studiepoenget. Studiet er et samlingsbasert deltidsstudium over 8 semestre.

120 studiepoenget. Studiet er et samlingsbasert deltidsstudium over 8 semestre. Studieplan Masterprogram i veiledningspedagogikk studieplan Navn Oppnådd grad Opptakskrav, forkunnskapskrav, anbefalte forkunnskaper Masterprogram i veiledningspedagogikk Masterprogram i rettleiingspedagogikk

Detaljer

Studieplan - Master of Public Administration

Studieplan - Master of Public Administration HANDELSHØYSKOLEN I TRONDHEIM Studieplan - Master of Public Administration 208-2020 Godkjent av Høgskolestyret.0.205 Innledning Studiets faglige profil er knyttet til offentlig styring, og ligger innenfor

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I GEOGRAFI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I GEOGRAFI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I GEOGRAFI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 21.04.2017 Opptakskrav Opptakskravet til ph.d. programmet i geografi er mastergrad/hovedfag i

Detaljer

Reiselivsledelse - bachelorstudium

Reiselivsledelse - bachelorstudium Reiselivsledelse - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Norsk hotellhøgskole Fører til grad: Bachelor i reiselivsledelse

Detaljer

Human Resource Management (HRM)

Human Resource Management (HRM) NO EN Human Resource Management (HRM) Arbeidslivet i dag preges av raske omstillinger og høye kompetansekrav både innen privat og offentlig sektor. God ledelse og personalpolitikk er avgjørende for å lykkes

Detaljer

Studieplan 2011-2012 Bachelor i samfunnsøkonomi

Studieplan 2011-2012 Bachelor i samfunnsøkonomi Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan 2011-2012 Bachelor i samfunnsøkonomi 1. Master i ledelse, innovasjon 1.1. Introduksjon Bachelorprogrammet i samfunnsøkonomi

Detaljer

Studieplan for Bachelor i IT og informasjonssystemer Bø. Studieår

Studieplan for Bachelor i IT og informasjonssystemer Bø. Studieår Studieplan for Bachelor i IT og informasjonssystemer Bø Studieår 2017-2020 Studieprogrammets navn (norsk) Bachelor i IT og informasjonssystemer Studieprogrammets navn (engelsk) Bachelor in IT and Information

Detaljer

Videreutdanning i kontaktlærer og klasseleder oppgaver og utfordringer (KONTO)

Videreutdanning i kontaktlærer og klasseleder oppgaver og utfordringer (KONTO) Studieplan Videreutdanning i kontaktlærer og klasseleder oppgaver og utfordringer (KONTO) Further Education in Tutor and Manager of Classes and Groups Tasks and Challenges 15 Studiepoeng deltid Godkjenning

Detaljer

Studieplan. Mastergradsprogram i russlandsstudier

Studieplan. Mastergradsprogram i russlandsstudier 1 Studieplan Mastergradsprogram i russlandsstudier Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet Gjelder fra og med høsten 2009 2 Tittel bokmål: Mastergradsprogram

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I SOSIALANTROPOLOGI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I SOSIALANTROPOLOGI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I SOSIALANTROPOLOGI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 21.04.2017 Opptakskrav Opptakskravet til ph.d.-programmet i sosialantropologi er mastergrad/hovedfag

Detaljer

INTEGRERT FEMÅRIG MASTER I SAMFUNNSØKONOMI

INTEGRERT FEMÅRIG MASTER I SAMFUNNSØKONOMI SAMFUNNSØKONOMI SIDE 337 INTEGRERT FEMÅRIG MASTER I SAMFUNNSØKONOMI Vedtatt i Styret 9.11.2004, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 20.01.2011. INNLEDNING

Detaljer

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Tromsø

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Tromsø Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Tromsø Programmets navn Bokmål: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Nynorsk: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom)

Detaljer

Opptakskrav Bachelorgrad eller tilsvarende fra grunnskolelærerutdanning med fordypning tilsvarende 60 sp i naturfaglige emner, eller

Opptakskrav Bachelorgrad eller tilsvarende fra grunnskolelærerutdanning med fordypning tilsvarende 60 sp i naturfaglige emner, eller SIDE 50 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK NATURFAG MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING NATURFAG Kort om studieretningenmed naturfagdidaktikk menes alle de overveielser som er knyttet til

Detaljer

Internasjonale relasjoner

Internasjonale relasjoner NO EN Internasjonale relasjoner Vil du studere internasjonale forhold? Ønsker du å lære mer om globale utfordringer eller få innsikt i internasjonale konflikter, terrorisme og sikkerhetspolitikk? Da er

Detaljer

Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Studieplan. Gjelder fra og med høsten 2009 Oppdatert 22. september 2014

Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Studieplan. Gjelder fra og med høsten 2009 Oppdatert 22. september 2014 Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Studieplan Gjelder fra og med høsten 2009 Oppdatert 22. september 2014 Tittel: Bokmål: Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Nynorsk: Bachelorgradsprogram i russlandsstudier

Detaljer

Bachelorstudium i kunst og design. Bachelor Programme in Art and Design (ESTKD-BA) 180 studiepoeng. Heltid

Bachelorstudium i kunst og design. Bachelor Programme in Art and Design (ESTKD-BA) 180 studiepoeng. Heltid Bachelorstudium i kunst og design (ESTKD-BA) Bachelor Programme in Art and Design 180 studiepoeng Heltid Godkjent av styret ved Høgskolen i Oslo 5. desember 2002 Sist endret av studieutvalget ved TKD 15.

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i økonomisk-administrative fag - Siviløkonom Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Mål for studiet:

Detaljer