Årsstudium i økonomi og ledelse,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsstudium i økonomi og ledelse, 2012-2013"

Transkript

1 Sist endret Programplan Årsstudium i økonomi og ledelse, One Year Programme in Economics and Business Administration (60 sp, hel- og deltidsstudium) Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet for samfunnsfag Siste revisjon vedtatt i studieutvalget ved Fakultet for samfunnsfag 20. februar 2012, samt pensumendringer vedtatt i studieutvalget 4. juni

2 Studieplan for årsstudium i økonomi og ledelse, 60 studiepoeng (heltid/deltid) INNLEDNING... 3 MÅLGRUPPE... 3 OPPTAKSKRAV... 4 LÆRINGSUTBYTTE... 4 STUDIETS INNHOLD, OPPBYGGING OG ORGANISERING... 5 Innhold... 5 Organisering... 5 Arbeidsformer... 5 Arbeidskrav... 6 Vurdering og sensur... 6 Øvrig informasjon og regelverk... 7 EMNEBESKRIVELSER:... 9 NBED1IKT10H Bedriftsøkonomi 1 m/ikt... 9 NBED211V Bedriftsøkonomi II NØKSØ Samfunnsøkonomi NØKORG07H Organisasjon NØKFOJ Forretningsjus NØKMAE Markedsføring og entreprenørskap NÅRSLED Ledelse

3 Innledning Programplanen gjelder for studieåret Årsstudiet i økonomi og ledelse er et kortvarig studium som gir grunnleggende kunnskaper i de mest sentrale økonomisk-administrative emner, og er ment å danne basis for videre læring i det praktiske liv. Emnene som tilbys i studiet er bedriftsøkonomiske emner, samfunnsøkonomi, emner innen ledelse, jus og markedsføring. Overlapping med bachelorstudiet i økonomi og administrasjon Det er viktig å merke seg at årsstudiet ikke tilsvarer 1. studieår ved bachelorstudiet i økonomi og administrasjon, selv om det i hovedsak består av emner som også undervises i løpet av bachelorstudiet. De enkelte emnene er ikke fullt ut overlappende, og det er derfor begrenset hvor mange emner det vil være mulig å få fritak for dersom man senere søker opptak til bachelorstudiet i økonomi og administrasjon. Man må derfor være klar over at det kan bli vanskelig å gjennomføre bachelorstudiet på mindre enn tre år. De som ønsker å ta bachelorstudiet i økonomi og administrasjon etter å ha tatt årsstudiet, må søke opptak til 1. år på ordinært vis gjennom Samordna opptak. De vil imidlertid få dispensasjon til å ta enkeltemner fra 2. studieår parallelt med 1. studieår under forutsetning av at årsstudiet er bestått (60 studiepoeng). Med en slik dispensasjonsordning må man imidlertid være forberedt på kollisjoner både mellom eksamensdatoer og timeplaner, noe som kan medføre at man ikke får tatt enkelte eksamener i 2. år mens man er student i 1. år. For å kunne starte i 3. år ved bachelorstudiet kreves det at man maksimalt mangler to emner fra de to første årene ved bachelorstudiet. Det gis ikke anledning til å ta enkeltemner fra 3. år dersom man ikke tilfredsstiller kravene til å starte i 3. år, jf progresjonsbestemmelsene i studieplanen for bachelorstudiet. Målgruppe På årsstudiet i økonomi og ledelse undervises det i emner som er ment å danne basis for videre læring i det praktiske liv. Formålet med årsstudiet er å gi en innføring i økonomisk-administrative emner som vil være relevant for en rekke yrkesfelt. Studiet skal gi studentene kunnskaper som er viktige for ledende stillinger innenfor ulike fagfelt. Ved å velge spesielle fag skal det også gi de nødvendige basiskunnskaper som skal til for å etablere og drive egen virksomhet. Det brede fagfeltet gjør at studiet er meget relevant i forhold til en rekke søkergrupper, blant annet for søkere som har en bachelorgrad, men som ikke har formell kompetanse i økonomiskadministrative fag, som ingeniører, sykepleiere, journalister, mv, søkere som er i gang med et bachelorprogram ved Høgskolen i Oslo og Akershus, hvor årsstudiet kan inngå som en godkjent enhet, søkere som ønsker en generell og bred innføring i økonomisk-administrative fag, men som ikke kan bruke mange år på studiet, 3

4 søkere som allerede er i arbeid, men som trenger kompetanse innenfor økonomi, jus og ledelse for videre karriere, søkere som ønsker å drive egen virksomhet. Opptakskrav For å søke opptak til studiet kreves generell studiekompetanse. Det kan også søkes opptak til studiet på grunnlag av realkompetanse. Kravet til realkompetanse er at søkeren må være 25 år eller eldre i søknadsåret, ikke ha generell studiekompetanse, dokumentere minimum fem års fulltids yrkespraksis (inntil to av disse kan erstattes av ulønnet arbeid, organisasjonsarbeid eller liknende) innen saksbehandling/administrasjon fra offentlig eller privat sektor, ha tilstrekkelige ferdigheter i norsk (eller annet nordisk språk) og engelsk til å kunne gjennomføre studiet, samt dokumentere kunnskaper i matematikk på nivå med kravet som inngår i generell studiekompetanse. Læringsutbytte En kandidat som har bestått årsstudiet i økonomi og ledelse skal ha følgende samlede læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: Kunnskap Kandidaten har god kunnskap i bedriftsøkonomisk analyse. Kandidaten har god oversikt over andre sentrale økonomisk administrative emner som samfunnsøkonomi, organisasjon, entreprenørskap, markedsføring og forretningsjus. Ferdigheter Kandidaten skal kunne anvende den faglige kunnskapen til å løse praktiske oppgaver innen regnskap, markedsføring og forretningsjus. Kandidatene kjenner til kravene og prosedyrene for å starte egen bedrift. Kompetanse Kandidatene kan se kunnskapen i sammenheng og anvende den på en relevant måte i forhold til økonomisk administrative oppgaver. Kandidaten kan reflektere og begrunne sine valg i en faglig kontekst. 4

5 Studiets innhold, oppbygging og organisering Innhold Det tilbys 7 emner i studiet, og studentene skal velge 6 av disse (totalt 60 studiepoeng): 1. semester 2. semester Bedriftsøkonomi I m/ikt (10) Bedriftsøkonomi II (10) Samfunnsøkonomi (10) Forretningsjus (10) Organisasjon (10) Markedsføring og entreprenørskap (10) Ledelse (10) Organisering Studiet tilbys både som heltidsstudium og som deltidsstudium over to år. Det er separate opptak til hel- og deltidsstudiet. Søkere som tas opp til heltidsstudiet tar studiet på ett år. Emneoversikten viser hvilket semester det enkelte emne undervises. Studentene må velge 6 av emnene, og det anbefales at man tar 3 emner hvert semester. Registrerte studenter skal når de semesterregistrerer seg og bekrefter sin utdanningsplan melde seg opp til eksamen det aktuelle semester. Dersom en for eksempel velger å melde seg opp til kun to eksamener i høstsemesteret, må man melde seg opp til fire emner i vårsemesteret. Man må totalt melde seg opp til seks eksamener det studieåret en tas inn, og kan ikke velge å utsette oppmelding til senere. Søkere som tas opp til deltidsstudiet, tar studiet over to år. Man velger selv hvilke kurs man vil ta det enkelte studieåret, men man må ta minst ett kurs i semesteret for å beholde studieretten. Bedriftsøkonomi I med IKT anbefales før man tar Bedriftsøkonomi II. Det er også en fordel å ta kurset Organisasjon før Ledelse. Arbeidsformer Studentene har ansvar for egen læring. Undervisningen blir gitt i varierende form ved bruk av forelesninger, gruppearbeid og prosjektarbeid. Det er ikke obligatoriske forelesninger, men i hvert emne vil det være ett eller flere obligatoriske arbeidskrav som studentene må ha fått godkjent for å få tatt eksamen. Dette kan for eksempel være en obligatorisk presentasjon studenten må delta på. Se nærmere informasjon under avsnittet om arbeidskrav. Det å lære seg å anvende informasjonsteknologi i ulike sammenhenger er en viktig del av studiet. I de fleste fag forventes det at studentene benytter datateknologi i arbeidet med lærestoffet. Det 5

6 er nødvendig at man også ellers er fortrolig med PC-bruk, som for eksempel e-post og Fronter (se nærmere informasjon under avsnittet Øvrig informasjon og regelverk). Arbeidskrav Arbeidskrav er krav som er direkte knyttet opp mot eksamensretten, det vil si at man ikke får adgang til eksamen dersom ikke arbeidskravet er godkjent. Arbeidskrav vil være angitt i den enkelte kursbeskrivelse under punktet Arbeidskrav/Fagkrav. Arbeidskrav må leveres/gjennomføres innen fastsatte frister. Overskridelse av fristen medfører at en ikke får avlegge eksamen i faget.. Arbeidskravets omfang, frister, og regler for innlevering opplyses av faglærer ved undervisningsstart. For mer informasjon om arbeidskrav vises det til heftet Viktig studieadministrativ informasjon, bl.a. i tilfeller hvor det er innført nye arbeidskrav. Vurdering og sensur Det arrangeres eksamen i emnet to ganger i løpet av studieåret, normalt på slutten av hvert semester. Unntak: For emner som er felles med årsstudiet i kulturledelse, arrangeres første eksamen i emnet i slutten av emnets undervisningssemester, og neste eksamen arrangeres i begynnelsen av påfølgende semester. Eksamen avholdes i henhold til bestemmelser i Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo. Eksamen gis kun på norsk, og eksamen må besvares på norsk (eventuelt svensk/dansk). ). Etter søknad kan det i enkelte tilfeller gjøres unntak, og tillates at studenten kan besvare på engelsk. Vurderingsformer og arbeidskrav tilpasses det som er mest hensiktsmessig både faglig, pedagogisk og praktisk. Ekstern sensor brukes aktivt for kontroll av studieopplegget i emnet, og brukes også i de fleste emner til selve sensuren. Vurderingsform og eksamenstid er angitt i den enkelte emnebeskrivelse. Det benyttes gradert karakterskala med fem trinn fra A til E for bestått eksamen, og F for ikke bestått. Karakteren for hvert emne føres på karakterutskriften. Klage på karakter Når det gjelder klage på karakter vises det til 5-3 i Lov om universiteter og høgskoler, samt til de praktiske prosedyrene som er utarbeidet av høgskolen sentralt. Ved mappevurdering kan man normalt kun klage på endelig karakter på mappen. Dersom mappen inneholder deler som er av en slik art at bedømmelse ikke kan etterprøves, vil det normalt ikke være klagemulighet på mappen. Hvis det er oppgitt konkret hvor mange prosent den enkelte del i mappen skal utgjøre, og det blir gitt karakter for hver gjennomført del, kan det klages på de delkarakterer som kan etterprøves. Klagefrist gjelder i så fall i forhold til kunngjøring av sensur på den aktuelle delen. Tilsvarende vil gjelde i fag der vurderingen består av for eksempel mappe og skriftlig skoleeksamen. Klagefristen på henholdsvis mappe og skriftlig skoleeksamen vil løpe i forhold til når sensur ble kunngjort på den enkelte del. Man kan ikke klage på samlet karakter i faget dersom fristen for å klage på én av delene er utløpt. Hvis det kun gis en samlet karakter på 6

7 mappe og skriftlig eksamen, gjelder klagefristen i forhold til kunngjøringsdato for samlet karakter. Studentene er forpliktet til å sette seg inn i Forskrift for studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo, samt i øvrig informasjon som blir gitt i forbindelse med eksamen. Prosjektarbeid og gruppearbeid Det forekommer at grupper endrer tema underveis i arbeidet. Det hender også at studenter forlater en gruppe og/eller knytter seg til en annen gruppe. Dersom noe av dette skjer skal studentene informere emneansvarlig faglærer. Deltagerne forplikter seg til å yte likeverdige bidrag til gruppeoppgaven. Hvis det i løpet av arbeidsprosessen oppstår uenighet i gruppen mht. likeverdig bidrag og deltakelse i gruppearbeidet, skal saken umiddelbart tas opp med faglærer. Dersom kravet om likeverdig deltagelse/frammøte ikke er oppfylt, defineres dette som ikke møtt til eksamen for den aktuelle studenten. I emner der gruppearbeid ikke er valgfritt gis det normalt ikke mulighet til å levere en individuell besvarelse. Ny/utsatt eksamen må da gjennomføres neste studieår. Tillatte hjelpemidler og bruk av kalkulator ved eksamen Tillatte hjelpemidler vil fremgå av hjelpemiddellisten som utarbeides og publiseres i god tid før den enkelte eksamensperiode. Følgende regler gjelder for bruk av kalkulator der dette er tillatt hjelpemiddel ved eksamen: Kalkulatoren skal utgjøre en enkelt gjenstand og ha lommeformat. Kalkulatoren må ikke ha mulighet for kommunikasjon med andre dataenheter. Kalkulatoren tillates ikke koblet til strømnett. Kalkulatoren skal ikke avgi lyd. Kalkulatoren skal ikke kunne utføre symbolske beregninger, så som derivasjon av funksjonsuttrykk osv. Det er studentens ansvar å påse at minnet er tømt før eksamen. Dette kan bli kontrollert på eksamen, og hvis minnet ikke er tømt blir dette å regne som fusk/forsøk på fusk. Se høgskolens regler om fusk/forsøk på fusk. Øvrig informasjon og regelverk Det vises spesielt til Lov om universiteter og høgskoler og til Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo. Det er viktig at alle studenter gjør seg kjent med bestemmelsene i denne loven og forskriftene. Disse finner du på høgskolens nettsider. I tillegg viser vi til heftet Viktig studieadministrativ informasjon. Dette heftet utdeles til alle nye studenter ved studiestart, og det omfatter en del presiseringer rundt forhold hvor det ofte oppstår spørsmål eller misforståelser blant studentene. Studieadministrativ informasjon gis hovedsakelig til studentene via Fronter (vårt elektroniske kommunikasjonsverktøy) eller via e-post. Vær oppmerksom på at mail sendes til studentmailen 7

8 og ikke til privat mail. Studenten er selv ansvarlig for til enhver tid å holde seg ajour med den informasjon som blir gitt. En student som ikke overholder en frist, vil normalt ikke få sin sak behandlet. Ved sykdom eller annet fravær må derfor studenten sørge for å ta kontakt med informasjonssenteret slik at eventuelle frister overholdes, samt ta kontakt med en medstudent som kan opplyse om informasjon som er gitt/delt ut. 8

9 Emnebeskrivelser: NBED1IKT10H Bedriftsøkonomi 1 m/ikt Gjelder for: Studiepoeng: 10 Semester: 1 Studium: Årsstudium i økonomi og ledelse Fagansvarlig: Ingebrigt Aasbø Gjennom dette emnet oppøver studentene kunnskaper og evner innenfor finansregnskap og IKT slik at de selv kan føre et enkelt regnskap. Etter fullført emne skal de videre kunne gjøre rede for finansregnskapets innhold, regnskapsprinsipper og vurderingsregler, og de skal kunne analysere og vurdere en bedrifts økonomiske resultat og stilling. De skal også ha noe kjennskap til kalkulasjon og budsjettering. Læringsutbytte Kunnskaper Studenten har kjennskap til hvorfor regnskap er nødvendig kjennskap til bilagsføring og regnskapsavslutning grunnleggende kjennskap til relevant lovverk og forskrifter i forbindelse med regnskapsføring kjennskap til standard kontoplan kjennskap til behovet for regnskapsanalyse og hvordan dette gjøres kjennskap til innholdet i en kontantstrømanalyse kjennskap til elektronisk tekstbehandling kjennskap til nytten økonomer har ved bruk av regneark kjennskap til presentasjonsverktøy kjennskap til kalkulasjon kjennskap til budsjettering Ferdigheter Studenten kan foreta enkel bilagsføring og avslutte et regnskap komme fram til endelig saldobalanse for vanlige kontoer med standard kontonummer, og med den som utgangspunkt sette opp et resultatregnskap og en balanse. lese og forstå innholdet i en kontantstrømanalyse bokføre de mest vanlige transaksjoner 9

10 foreta periodiseringsposteringer i forbindelse med en periodeavslutning forklare sammenhenger mellom transaksjoner og deres påvirkning på resultat og balanse foreta årsoppgjør med enkle årsoppgjørsposteringer og disponering av overskudd i aksjeselskaper stille opp gruppert resultat og balanse i samsvar med regnskapslovens bestemmelser behandle sentrale regnskapsmessige måle- og vurderingsproblemer analysere en kontantstrømoppstilling gjennomføre tilrettelegging og korrigering av regnskapstall for analyseformål beregne sentrale nøkkeltall i forbindelse med en regnskapsanalyse og gjøre en vurdering av en bedrifts lønnsomhet, likviditet, finansiering og soliditet sette opp enkle kalkulasjoner lage enkle budsjetter Generell kompetanse Studenten kan formidle fagstoff skriftlig i tråd med gjeldende krav til bruk av topptekst, bunntekst, sidenummerering, samt innkopiering av bilder og elementer fra regneark, og bruk av stiler Organisering og arbeidsmåter Det undervises i plenumsforelesninger. IKT-timer blir avholdt i plenum både med og uten datamaskintilgang. Oppgaveløsing under veiledning av studentassistenter. Forkunnskaper/sammenheng med andre fag Ingen Arbeidskrav/fagkrav Det er seks innleveringer i løpet av semesteret, og minst fire må være bestått for å ha rett til å gå opp til eksamen. Innleveringene skjer via Fronter, og varighet på hver innlevering vil være mellom 1 og 3 timer. Innleveringene er fordelt utover semesteret, og fra innleveringen gis, har studentene inntil én uke på å levere. Innenfor denne uken, har de 3 forsøk for å bestå, med tilbakemelding etter hvert forsøk. Faglærer vil opplyse om utlevering og innleveringsfrister. 10

11 Vurdering Det avholdes individuell skriftlig eksamen under tilsyn på 4 timer i slutten av semesteret. Eksamen gjennomføres på skolen ved bruk av PC. Karakterskalaen er en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått. Ekstern sensor vil delta i utformingen av eksamensoppgaven. Besvarelsene blir sensurert av to interne sensorer. Pensum Sending, Aage: Grunnleggende regnskap, 3. utgave, Bergen: Fagbokforlaget. Sending, Aage: Innføring i bedriftsøkonomi, 4. utgave, Fagbokforlaget Sending, Aage: Arbeidshefte til Innføring i bedriftsøkonomi, 4. utgave, Fagbokforlaget Diverse materiell liggende på fagets nettside 11

12 NBED211V Bedriftsøkonomi II Gjelder for: Studiepoeng: 10 Semester: 2 Studium: Årsstudium i økonomi og ledelse Fagansvarlig: Ingebrigt Aasbø I dette emnet tilegner studentene seg grunnleggende kunnskaper i bedriftsøkonomisk teori og metode, samt innsikt i og trening i bruk av sentrale bedriftsøkonomiske modeller og analysemetoder. Studentene oppøver sine kunnskaper om fremskaffelse, analyse og kommunikasjon av relevant beslutningsinformasjon, slik at de kan diskutere og vurdere alternativer, treffe beslutninger og formidle relevant og nyttig informasjon til brukere. Læringsutbytte Kunnskaper Studenten har kunnskaper om sentrale bedriftsøkonomiske begreper har kunnskaper om bedriftens mål og dens plass i det økonomiske systemet, og økonomifunksjonens rolle og plass i bedriften. har kunnskaper om ulike kostnads- og inntektsbegreper, og om fornuftige prisog kostnadsbeslutninger bedrifter bør ta på ulike markeder har kunnskaper om ulike prinsipper for produktkalkulasjon, enkle driftsregnskap, og enkle analyser av optimale produktvalg i situasjoner med begrenset ressurstilgang har kunnskaper om kostnads-, resultat og volumanalyser har kunnskaper om hvordan man identifiserer beslutningsrelevante kostnader og inntekter og hvordan beslutningsproblemer løses har kunnskaper om budsjettering har kunnskaper om enkle investerings- og finansieringsprosjekter Ferdigheter Studentene kan: forklare sentrale begreper og redegjøre for viktige verktøy som brukes i analyser av bedriftsøkonomiske problemstillinger stille kritiske spørsmål til sentrale forutsetninger og antagelser innen det bedriftsøkonomiske fagområdet, og reflektere over dette fordele kostnader fra art via kostnadssted/aktivitet til kalkyleobjekt gjøre rede for de grunnleggende forutsetningene for og svakhetene ved de tradisjonelle kalkulasjonsmetodene gjøre rede for tankegangen ved normalkostkalkulasjon og formålet med driftsregnskap basert på normalkost, og utarbeide normalkostregnskap gjennomføre kostnads-, resultat- og volumanalyser 12

13 foreta enkle analyser av optimale produktvalg i situasjoner med begrenset ressurstilgang identifisere beslutningsrelevante kostnader og inntekter og løse ulike beslutningsproblemer utvikle egne modeller i regneark for å løse bedriftsøkonomiske problemstillinger lage budsjetter vurdere lønnsomheten i investerings- og finansieringsprosjekter Generell kompetanse Studenten kan anvende tilegnede kunnskaper i analyser og diskusjoner av bedriftsøkonomiske problemstillinger, og skille mellom relevant og irrelevant informasjon gi skriftlige svar på spørsmål knyttet til bedriftsøkonomisk analyse som gjør at leserne forstår anvendt fremgangsmåte og svaret som fremkommer Organisering og arbeidsmåter Det undervises i plenumsforelesninger. Oppgaveløsing under veiledning av studentassistenter. Som en del av kurset inngår et større prosjektarbeid i gruppe. Stemplet og signert prosjektarbeid kan brukes som hjelpemiddel til eksamen, og er en forutsetning for å kunne besvare eksamen på en tilfredsstillende måte. Forkunnskaper/sammenheng med andre fag Kurset bygger på bedriftsøkonomi I med IKT. Arbeidskrav/fagkrav Det er seks innleveringer i løpet av semesteret, og minst fire må være bestått for å ha rett til å gå opp til eksamen. Innleveringene skjer via Fronter, og varighet på hver innlevering vil være mellom 1 og 3 timer. Innleveringene er fordelt utover semesteret, og fra innleveringen gis, har studentene inntil én uke på å levere. Innenfor denne uken, har de 3 forsøk for å bestå, med tilbakemelding etter hvert forsøk. Faglærer vil opplyse om utlevering og innleveringsfrister. Vurdering Individuell skriftlig eksamen på 5 timer i slutten av semesteret. Karakterskalaen er en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått. Ekstern sensor godkjenner eksamensoppgavene og vil sammen med intern sensor sensurere eksamensbesvarelsene. 13

14 Pensum Sending, Aage: Innføring i bedriftsøkonomi 4. utgave, Bergen: Fagbokforlaget. Sending, Aage: Arbeidshefte til Innføring i bedriftsøkonomi, 4. utgave, Fagbokforlaget Sending, Aage: Case i bedriftsøkonomisk analyse, siste utgave, Fagbokforlaget Diverse materiell liggende på fagets nettside 14

15 NØKSØ Samfunnsøkonomi Gjelder for: Studiepoeng: Semester: 1 Studium: Fagansvarlig: Årsstudium i økonomi Joachim Thøgersen og ledelse Emnet er en innføring i samfunnsøkonomiske temaer. I mikroøkonomi studeres produsenter, konsumenter og markedets virkemåte under ulike forutsetninger. Effektiv ressursbruk og økonomisk politikk vil også være sentralt. I makroøkonomi studeres hele økonomien under ett. Kurset vil gi innsikt i hvilke faktorer som påvirker et lands økonomiske forhold, og hvordan myndighetene kan påvirke landets økonomiske situasjon. Læringsutbytte Kunnskaper Studenten har kunnskap om ulike problemstillinger i samfunnsøkonomi kunnskap om hvordan menneskelige behov og knapphet på ressurser utgjør hovedelementene i samfunnsøkonomifaget kunnskap om produsentenes og konsumentenes tilpasning på et varemarked kunnskap om markedets virkemåte og ulike markedsformer kunnskap om makroøkonomiske hovedvariabler som konjunkturer og inflasjon kunnskap om makroøkonomisk politikk kunnskap om måling av langsiktig økonomisk vekst og mulige årsaker til økonomisk vekst Ferdigheter Studentene kan gjøre rede for samfunnsøkonomiske problemstillinger og ulike modeller for å analysere samfunnsøkonomiske spørsmål analysere ulike aktørers tilpasning på et marked og gjøre rede for markedsmekanismer gjøre rede for svingninger i et lands aggregerte størrelser og makroøkonomisk politikk 15

16 Organisering og arbeidsmåter Kurset undervises i plenumsforelesninger. Det vil bli lagt til rette for oppgaveløsning og diskusjoner. Arbeidskrav/fagkrav Det kreves ett godkjent arbeidskrav for å få avlegge eksamen. Arbeidskravet består av en innleveringsoppgave. Dersom arbeidskravet ikke godkjennes, gis det mulighet for å levere forbedret versjon én gang. Faglærer vil informere om frister. Vurdering Det avholdes en skriftlig skoleeksamen på 5 timer. Eksamen sensureres av intern og ekstern sensor. Karakterskalaen er en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått. Pensum Mork, K.A Makroøkonomi. Siste utgave. Oslo. Cappelen Akademisk Forlag. Ringstad, V Samfunnsøkonomi. Siste utgave. Oslo. Cappelen Damm Akademisk. 1-2 dagsaktuelle artikler. 16

17 NØKORG07H Organisasjon Gjelder for: Studiepoeng: Semester: Studium: Fagansvarlig: Årsstudium i økonomi og Aagoth Storvik ledelse Studiet gir en innføring i hvordan organisasjoner fungerer. Denne typen kunnskap er viktig for kandidater som skal gå inn i lederstillinger. Studentene vil få innsikt i ulike organisasjonsformer, deres styrker og svakheter, samt deres anvendbarhet til ulike formål. Organisasjonsformer vil videre bli knyttet til ulike typer ledelse, og kandidatene vil få innsikt i slike sammenhenger. Hvorledes kultur påvirker samhandlingen i virksomheter et at annet tema som vil belyses. Studentene vil få kunnskap om hvorledes både den interne organisasjonskulturen samt kulturelle kjennetegn ved samfunnet for øvrig influerer på livet i organisasjonen. Organisasjoner er arenaer for maktutøvelse, og studentene vil få en forståelse av hvorledes makt utøves i ulike kontekster og på ulike nivåer i virksomheter. Intern karriereutvikling samt rekruttering er andre temaer som studiet vil belyse. Dette vil igjen bli satt i sammenheng med sosialpsykologiske prosesser som utspiller seg i organisasjoner. Målet med studiet er at kandidatene skal kunne analysere organisasjoner utfra perspektiver de tilegner seg på kurset. Læringsutbytte Kunnskaper Studenten har kunnskaper om: Organisasjonstyper, deres styrker, svakheter og anvendbarhet Sammenhengen mellom organiseringstyper og ledelsesformer Hvorledes kultur påvirker samhandling i organisasjoner Maktutøvelse på ulike nivåer i organisasjoner Intern karriereutvikling og ekstern rekruttering Sosialpsykologiske prosesser som utspiller seg i organisasjoner Organisering og arbeidsmåter Det undervises 50 timer i plenumsforelesninger. I tilknytning til forelesningene blir det gitt oppgaver som til dels blir gjennomgått av faglærer. Det blir også gitt innleveringsoppgaver og casearbeid. Arbeidskrav/fagkrav Det vil bli gitt en innlevering i løpet av kurset som må være godkjent for å få ta eksamen. Vurdering Det avholdes individuell skriftlig eksamen under tilsyn på 5 timer i slutten av semesteret. 17

18 Karakterskalaen er en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått. Besvarelsene sensureres av intern og ekstern sensor. Pensum Jacobsen, D.I. og J. Thorsvik Hvordan organisasjoner fungerer, 3. utg. Bergen-Sandviken: Fagbokforlaget Jacobsen, D.I. og J. Thorsvik Arbeidsbok og casesamling til Hvordan organisasjoner fungerer, 3. utg. Bergen-Sandviken: Fagbokforlaget Kaufmann, Geir og Astrid Kaufmann Psykologi i organisasjon og ledelse, 3. utg. Bergen: Fagbokforlaget, kap. 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13 og 14. Stevenson, William B Organization Design ( ). I Robert. T. Golembiewski(ed): Handbook of Organizational Behavior, London, CRP Press. 18

19 NØKFOJ Forretningsjus Gjelder for: Studiepoeng: Semester 2 Studium: Fagansvarlig: Årsstudium i økonomi A.J. Hofslett og ledelse Bedriften driver sin virksomhet innenfor de til enhver tid gjeldende rettslige rammebetingelser. Det er en selvfølge at bedriften må ha kjennskap til sentrale lover omkring sin virksomhet. Studentene skal få kunnskaper om rettsregler, deres formål, deres funksjoner og konkrete innhold innenfor sentrale områder i samfunnet, særlig i tilknytning til den økonomiske virksomhet. Videre skal studentene få trening i å analysere, vurdere og løse rettslige konflikter. Læringsutbytte Kunnskaper Studenten har kunnskap om rettskildelære og juridisk metode generell kontraktsrett kjøpsrett erstatningsrett pengekravsrett selskapsrett panterett og kausjonsrett konkursrett Ferdigheter Studenten kan gjennomføre praktiske drøftelser og redegjøre for innholdet for reglene i de rettsområder som er nevnt ovenfor Generell kompetanse Studenten kan tilegne seg ny kunnskap innen de nevnte rettsområder formidle sentralt fagstoff gjennom relevante uttrykksformer utveksle synspunkter og erfaringer med andre fagpersoner se emnet i en større sammenheng i et samfunnsmessig perspektiv Organisering og arbeidsmåter Antall undervisningstimer er ca. 40 timer. Undervisningen veksler mellom forelesninger, dialog og gruppearbeid. I løpet av kurset vil det bli gitt en rekke praktikumsoppgaver. Disse skal løses enten i grupper eller av den enkelte. Gjennomgang av oppgavene vil bli gitt i plenum og til flere oppgaver vil løsningsforslag bli utlevert. 19

20 Arbeidskrav/fagkrav Ingen. Vurdering Det avholdes en skriftlig skoleeksamen på 5 timer. Eksamen sensureres av intern og ekstern sensor. Karakterskalaen er en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått. Pensum Sverre Faafeng Langfeldt/Tore Bråthen. Lov og rett for næringslivet, siste utgave. Universitetsforlaget Lovsamling 20

21 NØKMAE Markedsføring og entreprenørskap Gjelder for: Studiepoeng: Semester: 2 Studium: Fagansvarlig: Årsstudium i økonomi Fred Strønen og ledelse Læringsutbytte Kunnskap Studenten har grunnleggende kunnskap om innovasjon, entreprenørskap og markedsføring og sammenhengen mellom disse. Ferdigheter Studenten kan beskrive, analysere og reflektere over hvordan en utvikler nye produkter eller tjenester og starter opp en virksomhet. kan også lage en realistisk forretnings- og markedsplan for en ny virksomhet. Generell kompetanse Studenten kan identifisere og løse markedsføringsrelaterte problemer og også løse problemstillinger knyttet til produkt-/tjenesteutvikling og oppstart av ny virksomhet Innhold Kreativitet og innovasjon Entreprenørskap Start & etablering av ny virksomhet Forretningsplanen Markedsføringsplanen og virkemidler Organisering og arbeidsmåter Emnet gjennomføres ved forelesninger, diskusjoner i plenum og gruppearbeid. Arbeidskrav/Fagkrav En skriftlig gruppeoppgave på mellom 5-10 sider. Hver gruppe skal bestå av ca 4 studenter. Oppgaven må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen. Dersom oppgaven 21

22 ikke godkjennes, gis det mulighet for å levere forbedret versjon én gang. Faglærer informerer om frister for levering. Vurdering Det avholdes individuell, skriftlig eksamen under tilsyn på 5 timer i slutten av semesteret. I karaktersetting benyttes graderte karakterer fra A til E for bestått og F for ikke bestått. Det benyttes intern og ekstern sensor til sensurering av oppgavene. Pensum (920s) Kubr, T, Ilar, D. & Marchesi, H Fra idè til ny virksomhet En håndbok for nye vekstselskaper, McKinsey & Company. (253 s) Framnes, R., Pettersen og Thjømøe, H.M Markedsføringsledelse. Siste utgave (624s) Anbefalt litteratur Deakins, David and Mark Freel (2009): Entrepreneurship and small firms. 5th edition. McGraw-Hill Education. Kolvereid, L.ars & Anton Thune-Holm Gründerboken, Oslo: Cappelen Akademiske Forlag. (118 s) Lerdahl, Erik (2007): Slagkraft. Håndbok i idéutvikling. Oslo: Gyldendal Akademisk 22

23 NÅRSLED Ledelse Gjelder for: Studiepoeng: Semester: Studium: Fagansvarlig: Sjette Karl J. Breunig Vår Årsstudium i økonomi og ledelse Læringsutbytte Kunnskap Studenten har har grunnleggende kunnskap, oversikt og innsikt i begreper, modeller og teorier i tradisjonelle og nyere ledelsesteorier. Ferdigheter Studentene kan analysere og forstå ledelsesfaglige problemstillinger og utfordringer gjennom anvendelse av teoretisk innsikt i ledelsesfag. Generell kompetanse Studenten kan reflektere selvstendig og kritisk over ledelsesteorier samt egen og andres lederatferd. Innhold Hoveddelen av kurset består av gjennomgang av tradisjonelle og nyere ledelsesteorier. Eksempler på tema som tas opp er: Lederen som person: egenskaper, atferd og roller Ledelse og samhandling: relasjoner til medarbeidere og lederes ledere Makt og tillit, innflytelse og etikk Institusjonelle perspektiver på ledelse: myter og konstruksjoner Organisering og arbeidsmåter Undervisningsformene er forelesninger, arbeid med konkrete cases (reelle organisasjoner/ledere) i grupper og drøftinger i plenum. Studentpresentasjoner, både av teori/forskning og cases vil ha en sentral plass. Forkunnskaper/sammenheng med andre fag Det er en fordel at studentene har en grunnleggende forståelse av organisasjonsteori og organisasjonspsykologi. For de som ikke har slike forkunnskaper, vil det bli foreslått litteratur som studentene forventes å sette seg inn i på egen hånd. Arbeidskrav/fagkrav Alle studenter skal i grupper foreta en presentasjon av et emne for resten av klassen. Emnet skal være knyttet til caset gruppen jobber med. Presentasjonen, som skal være muntlig med bidrag fra alle gruppemedlemmer, må vurderes til godkjent for å få gå opp til eksamen. 23

24 Vurdering Eksamen består av en innlevert semesteroppgave på sider. Semesteroppgaven skal ta utgangspunkt i en egendefinert problemstilling fra en reell organisasjon/leder. Innholdet i semesteroppgaven skal være en analyse av problemstillingen basert på teori og forskning, samt drøfting av løsningsforslag/tiltak. Karakterskalaen er en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått. Besvarelsene sensureres av intern og ekstern sensor. Pensum Totalt antall sider: 724 Grønhaug, Hellesøy og Kaufman Ledelse i teori og praksis. Bergen: Fagbokforlaget. (344 s) Martinsen, Øyvind L Perspektiver på ledelse. Oslo: Gyldendal Akademisk. (380 s) Anbefalt litteratur: Bjartveit, Steinar og Kjetil Eikeset Makt og verdighet. Perspektiver på ledelse. Oslo: Cappelen. (248 s) 24

Vedtatt i UUV-sak 86/12 Gjelder fra studieåret 2012-13 Sist oppdatert 19.12.12

Vedtatt i UUV-sak 86/12 Gjelder fra studieåret 2012-13 Sist oppdatert 19.12.12 EMNEBESKRIVELSE BØA2100 Bedriftsøkonomisk analyse Valgfag 1. Grad Bachelor i Hotelledelse Bachelor i HR og personalledelse Bachelor i Kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling Bachelor i Markedsføring

Detaljer

Vedtatt i UUV-sak 86/12 Gjelder fra studieåret 2012-13 Sist oppdatert 29.09.14

Vedtatt i UUV-sak 86/12 Gjelder fra studieåret 2012-13 Sist oppdatert 29.09.14 EMNEBESKRIVELSE BØA2100/BØA2100-B Bedriftsøkonomisk analyse Valgfag 1. Grad Bachelor i Hotelledelse Bachelor i HR og personalledelse Bachelor i Kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling Bachelor

Detaljer

Årsstudium i økonomi og ledelse,

Årsstudium i økonomi og ledelse, Sist endret 29.08.2011 Studieplan Årsstudium i økonomi og ledelse, 2011-2012 One Year Programme in Economics and Business Administration (60 sp, hel- og deltidsstudium) Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet

Detaljer

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON Nye studenter høsten 2014: Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon Bachelorstudiet i regnskap og revisjon Årsstudiet i økonomi og ledelse Fakultet for samfunnsfag

Detaljer

Fagplan for Bachelor i revisjonsfag (3 år)

Fagplan for Bachelor i revisjonsfag (3 år) Fagplan for Bachelor i revisjonsfag (3 år) FAGPLAN FOR BACHELOR I REVISJONSFAG (3 ÅR)...1 INNLEDNING... 1 Hvem gjelder fagplanen/kursbeskrivelsene for... 1 Om studiet... 2 Opptakskrav... 2 MÅL... 2 INNHOLD...

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i regnskap og revisjon Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Mål for studiet: Bachelorprogrammet

Detaljer

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget ved TKD 23.

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i kulturprosjektledelse (2017-2018) Studiepoeng: 60 Læringsutbytte Studiet gir studentene grunnleggende teoretisk ballast for og praktisk erfaring med organisering og gjennomføring

Detaljer

Studieplan 2013/2014

Studieplan 2013/2014 Studieplan 2013/2014 Emnegruppe i bedriftsøkonomi Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Innledning I næringslivet og i offentlig virksomhet er

Detaljer

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Emnegruppe i markedsføring og kommunikasjon (Kongsvinger) Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning på 15 studiepoeng og organiseres som et deltidsstudium

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning (2017-2019) Studiepoeng: 60 Bakgrunn for studiet Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning har som mål å utdanne gode kommunikasjonsrådgivere. Det

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i regnskap og revisjon Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Introduksjon: Bachelorprogrammet gir

Detaljer

Digital økonomi og organisasjon

Digital økonomi og organisasjon NO EN Digital økonomi og organisasjon Den økende graden av digitalisering i offentlige sektor og privat næringsliv gjør det nødvendig med større forståelse for, og kunnskap om, informasjonsteknologi og

Detaljer

Studieplanendringer Bachelorstudium i arkiv og dokumentbehandling og Årsstudium i arkiv og dokumentbehandling

Studieplanendringer Bachelorstudium i arkiv og dokumentbehandling og Årsstudium i arkiv og dokumentbehandling Til studieutvalget Dato: 17. desember 2013 VEDTAKSSAK NR 26/12 Saksnr.: Skriv inn saksnr. Journalnr.: Skriv inn journalnr. Saksbehandler: Anne Drag Tidemand-Fossum og Liv Gjestrum Studieplanendringer Bachelorstudium

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Risiko, sårbarhet og beredskap Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet Risiko, sårbarhet og beredskap er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres som

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 17.2.2012.

Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 17.2.2012. SIDE 326 Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 17.2.2012. Studietilbud ÅRSSTUDIUM I EMNER I Kort om samfunnskunnskap

Detaljer

Studieplan 2011/2012

Studieplan 2011/2012 Studieplan 2011/2012 Årsstudium i innovasjon, entreprenørskap og foretaksutvikling Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning på 60 studiepoeng, normert til ett års

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Emnegruppe i markedsføring og kommunikasjon Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning på 15 studiepoeng og organiseres som et deltidsstudium over

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:14 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Emnegruppe i markedsføring og kommunikasjon (Kongsvinger) Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning på 15 studiepoeng og organiseres som et deltidsstudium

Detaljer

Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng)

Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) Communication Through Digital Media Kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) er det tredje av fire emner i studieplan for Design og

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Målet med bachelorprogrammet

Detaljer

Emneplan for. Arkitektur kunst og håndverk (KHARK) Architecture Art and Design. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Arkitektur kunst og håndverk (KHARK) Architecture Art and Design. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Arkitektur kunst og håndverk (KHARK) Architecture Art and Design 15 studiepoeng Deltid Godkjent av høgskolestyret ved Høgskolen i Oslo 21. oktober 2010 Sist godkjent i studieutvalget ved TKD

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Helse- og kontoradministrasjon Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet helse og kontoradministrasjon er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres på deltid.

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning (studiet kan inngå som del av master i førskolepedagogikk) Deltid 30 sp 2014-2015 Navn Nynorsk navn Engelsk

Detaljer

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Further Education in Supervision - an interprofessional approach at the individual and group level VEITV 20 studiepoeng

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Helse- og kontoradministrasjon Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet helse og kontoradministrasjon er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres på deltid.

Detaljer

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Undergraduate Course in Supervision of Health Care Students Deltidsstudium 20 studiepoeng Kull høst 2014 Institutt for fysioterapi Fakultet for

Detaljer

Studieplan. Barnehagens læringsmiljø og pedagogisk ledelse. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret

Studieplan. Barnehagens læringsmiljø og pedagogisk ledelse. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret dmmh.no Studieplan Barnehagens læringsmiljø og pedagogisk ledelse 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå Studieåret 2016-2017 Sist endret 21.04.16 Navn Nynorsk navn Barnehagens læringsmiljø

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i pedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i pedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø STUDIEPLAN Bachelorgradsprogram i pedagogikk 180 studiepoeng Studiested: Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning den . 2 Navn på

Detaljer

STUDIEPLAN Bachelor i revisjon.

STUDIEPLAN Bachelor i revisjon. STUDIEPLAN Bachelor i revisjon. I.h.t. rammeplan for treårig revisorutdanning av 1. desember 2005, Utdannings og forskningsdepartementet. Vedtatt av avdelingsstyret 29. mars 2012 og revidert av avdelingsstyret

Detaljer

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret www.dmmh.no Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret 2014-2015 Godkjent av styret ved DMMH og NTNUs fagråd vår 2012 Sist revidert av fagansvarlig 01.03.2014 1 Studieprogrammets

Detaljer

dmmh.no Studieplan Ledelse i en lærende barnehage Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer

dmmh.no Studieplan Ledelse i en lærende barnehage Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer dmmh.no Studieplan Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer Navn Nynorsk Leiing i ein lærande barnehage Engelsk Leadership in a learning early childhood educational and care institution Studiepoeng

Detaljer

Bachelorstudium i Regnskap og revisjon

Bachelorstudium i Regnskap og revisjon 10. mars 2015 Programplan Bachelorstudium i Regnskap og revisjon Bachelor Programme in Auditing and Accounting 180 studiepoeng Heltid Godkjent av studieutvalget ved fakultet for samfunnsfag Dato 17. mars

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

Notat. Innledning. Nye emner

Notat. Innledning. Nye emner Notat Dato: 13.02.2012 Saksnr./arkivnr.: saksnr Til: Kikk her og skriv inn mottaker. Saksbehandler: Elin Kristin Hansen 67235000, postmottak@hioa.no ENDRINGSNOTAT PROGRAMPLANER 2012/2013: BACHELORSTUDIET

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Studieprogram B-ØKAD, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:36 Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid:

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

Avdeling for næring, samfunn og natur. Søknadsfrist

Avdeling for næring, samfunn og natur. Søknadsfrist NO EN Økonomi og landbruk Landbruksnæringene i Norge står foran store utfordringer. Større og mer komplekse landbruksforetak, gir et økende behov for landbruksøkonomisk kompetanse. Studiet kombinerer de

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for folkehelsearbeid for tannhelsepersonell Health Promotion and Dental Care 15 studiepoeng/ects Studiet godkjent av rektor for Høgskolen i Akershus 9. november

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Prosjektledelse Studiepoeng: 7,5 Studiets nivå og organisering 1 / 6 Studieplan 2016/2017 Deltidsstudium over ett semester med samlingsbasert undervisning. Oppdragsfinansiert. Bakgrunn for studiet Prosjekt

Detaljer

Studieplan studieår 2014-2015. Årsenhet i Event & Sport Management

Studieplan studieår 2014-2015. Årsenhet i Event & Sport Management Studieplan studieår Årsenhet i HBV - Handelshøgskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Grønland 58, 3045 Drammen Tlf. 32 20 64 00 Side 2/8 Endringshistorikk Dato Sign Endring 30.januar

Detaljer

Grønn næringsutvikling, årsstudium 60 studiepoeng

Grønn næringsutvikling, årsstudium 60 studiepoeng Grønn næringsutvikling, årsstudium 60 studiepoeng Gjelder for studenter tatt opp Redigering av studie- og emnebeskrivelser Innledning I et globalt perspektiv er det store utfordringer knyttet til klima,

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. dmmh.

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. dmmh. dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage Obligatoriske emner i Master i barnehageledelse Emnene kan inngå i Master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30

Detaljer

Vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest

Vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest SIDE 305 Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.02, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 15.01.09. ÅRSSTUDIUM I EMNER I INNLEDNING Årsstudiet i samfunnskunnskap

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for innføring i spesialpedagogikk (SPINO) Introduction to Special Needs Education 30 studiepoeng, deltid/30 ECTS, part-time Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus

Detaljer

Featurejournalistikk. Feature Journalism. Enkeltstående emne, 15 studiepoeng. Bachelornivå Deltidsstudium SAK NR XX/12. Godkjenningsmyndighet og dato:

Featurejournalistikk. Feature Journalism. Enkeltstående emne, 15 studiepoeng. Bachelornivå Deltidsstudium SAK NR XX/12. Godkjenningsmyndighet og dato: SAK NR XX/12 Featurejournalistikk Feature Journalism Enkeltstående emne, 15 studiepoeng Bachelornivå Deltidsstudium Godkjenningsmyndighet og dato: Studieutvalget Fakultet for samfunnsfag 4. juni 2012 0

Detaljer

Videreutdanning i kontaktlærer og klasseleder oppgaver og utfordringer (KONTO)

Videreutdanning i kontaktlærer og klasseleder oppgaver og utfordringer (KONTO) Studieplan Videreutdanning i kontaktlærer og klasseleder oppgaver og utfordringer (KONTO) Further Education in Tutor and Manager of Classes and Groups Tasks and Challenges 15 Studiepoeng deltid Godkjenning

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Norsk 1 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 9 Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 5. til 10. trinn. Det er organisert i to emner

Detaljer

Emneplan Kulturjournalistikk

Emneplan Kulturjournalistikk Emneplan Kulturjournalistikk Emnekode og emnenavn JKULT6000 Kulturjournalistikk Engelsk emnenavn Arts and Culture Journalism Studieprogrammet emnet inngår i Studiepoeng 15 Semester Høst og vår Undervisningsspråk

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Norsk 2 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 5. til 10. trinn. Det er organisert i to emner som et

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Veiledning, ledelse og læring i organisasjoner Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er på 15 studiepoeng og går over to semestre med totalt fire samlinger. Studiet

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Innovasjon i offentlig sektor Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er en grunnutdanning på 30 studiepoeng, organisert som deltidsstudium med 6 samlinger over ett år.

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i norsk språk og kultur for internasjonale studenter Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning som går over ett år og gir 60 studiepoeng.

Detaljer

Vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse SIDE 318 Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.02, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse 25.03.03 BACHELORGRAD I INNLEDNING Politisk økonomi er studiet av samspillet mellom

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. Videreutdanning master nivå. 30 studiepoeng Deltid. www.dmmh.

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. Videreutdanning master nivå. 30 studiepoeng Deltid. www.dmmh. www.dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage Videreutdanning master nivå Kan inngå som emne i graden master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30 studiepoeng

Detaljer

Emneplan for. Arkitektur og rom (ARKR) Architecture and Space. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Arkitektur og rom (ARKR) Architecture and Space. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Arkitektur og rom (ARKR) Architecture and Space 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget ved TKD 23. mai 2012 Fakultet

Detaljer

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON TIL NYE STUDENTER. Masterstudiet i økonomi og administrasjon

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON TIL NYE STUDENTER. Masterstudiet i økonomi og administrasjon VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON TIL NYE STUDENTER Høsten 2014 Masterstudiet i økonomi og administrasjon Fakultet for samfunnsfag Institutt for økonomi og administrasjon INFORMASJONSKANALER http://www.hioa.no

Detaljer

Oppstart tca. 1.oktober 1. utgave av emnebeskrivelsene og programbeskrivelsene: 1. januar. ca. 20. mars: studieutvalg ca. 1.april godkjent i styret

Oppstart tca. 1.oktober 1. utgave av emnebeskrivelsene og programbeskrivelsene: 1. januar. ca. 20. mars: studieutvalg ca. 1.april godkjent i styret Tidsplan: Oppstart tca. 1.oktober 1. utgave av emnebeskrivelsene og programbeskrivelsene: 1. januar 1. februar: endelige versjoner ca. 20. mars: studieutvalg ca. 1.april godkjent i styret Ansvarsfordeling

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Emnegruppe i markedsføring og kommunikasjon Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning på 15 studiepoeng og organiseres som et deltidsstudium over

Detaljer

Studieplan. Språklæring og språkutvikling i barnehagen. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret

Studieplan. Språklæring og språkutvikling i barnehagen. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret dmmh.no Studieplan 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå Studieåret 2017-2018 Sist endret 01.02.17 Navn Nynorsk navn Engelsk navn Language learning in ECEC institution Studiepoeng 30

Detaljer

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften Sak 2015/10807 Kommentarer - utkast til ny forskrift om studier ved NTNU 1. Bakgrunn Fra 01.01.2016 blir Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST), Høgskolen i Gjøvik (HiG) og Høgskolen i Ålesund (HiÅ) slått sammen

Detaljer

Bachelorstudium i økonomi og administrasjon

Bachelorstudium i økonomi og administrasjon 30. september 2014 Programplan Bachelorstudium i økonomi og administrasjon Bachelor Programme in Business Administration and Economics 180 studiepoeng Heltid Godkjent av studieutvalget ved fakultet for

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Årsstudium i samfunnsfag Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er en grunnutdanning på 60 studiepoeng og går over ett år på heltid. Innledning Årsstudiet i samfunnsfag

Detaljer

Semesteroppgaven vil kunne erstatte den nåværende obligatoriske oppgaven i alminnelige forvaltningsrett.

Semesteroppgaven vil kunne erstatte den nåværende obligatoriske oppgaven i alminnelige forvaltningsrett. NOTAT Til: PMR Dato: 5.11.2015 Forslag til nye evalueringsformer for JUS2211 Kort om bakgrunn og formål I innstillingen fra arbeidsgruppen for alternative evalueringsformer ble det foreslått nye evalueringsformer

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Studieplan 2014/2015 Risiko, sårbarhet og beredskap ECTS credits: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet Risiko, sårbarhet og beredskap er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres

Detaljer

Studieplan for bachelor i økonomi og administrasjon 1

Studieplan for bachelor i økonomi og administrasjon 1 Studieplan for bachelor i økonomi og administrasjon 1 Studieplan for Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon STUDIEPLAN FOR BACHELORSTUDIET I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON... 2 Innledning...3 Mål...4 Innhold...5

Detaljer

Studieplan 2011/2012. Risiko, sårbarhet og beredskap. Studiepoeng: 30. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Læringsutbytte.

Studieplan 2011/2012. Risiko, sårbarhet og beredskap. Studiepoeng: 30. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Læringsutbytte. Studieplan 2011/2012 Risiko, sårbarhet og beredskap Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet Risiko, sårbarhet og beredskap er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Norsk 2 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 8. til 13. trinn. Det er organisert som et nettbasert

Detaljer

Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for. Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret

Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for. Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret Mal for ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret 1 Innhold i rammeplan Rammeplan er en

Detaljer

Studieplan for Norsk 2 (8.-13.trinn)

Studieplan for Norsk 2 (8.-13.trinn) januar 17 NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8.-13.trinn) Flerspråklighet og litterære kulturmøter Studieåret 2017/2018 Norsk 2 Flerspråklighet og litterære kulturmøter består av to emner og går over

Detaljer

Studieplan. Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014 Drammen

Studieplan. Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014 Drammen Studieplan Studieår 2014 2017 Bachelor i økonomi og, 1., 2., og 3. studieår Kull 2014 Drammen HBV - Handelshøgskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235 3603 Kongsberg Side 2/5

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk STUDIEPLAN FOR IKT i læring, Modul 4: Lese- og skriverollen med web 2.0 15stp Behandlet i instituttrådet:

Detaljer

Emneplan for. Design og idéutvikling (IDE) Design and Idea Development. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Design og idéutvikling (IDE) Design and Idea Development. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Design og idéutvikling (IDE) Design and Idea Development 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget ved TKD 23. mai

Detaljer

Studieplan 2011/2012

Studieplan 2011/2012 Årsstudium i mediefag Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2011/2012 Studiet er en grunnutdanning som består av 60 studiepoeng og er normert til ett år som heltids studium. Innledning

Detaljer

Avdeling for næring, samfunn og natur. Søknadsfrist

Avdeling for næring, samfunn og natur. Søknadsfrist NO EN Økonomi og landbruk Landbruksnæringene i Norge står foran store utfordringer. Større og mer komplekse landbruksforetak, gir et økende behov for landbruksøkonomisk kompetanse. Studiet kombinerer de

Detaljer

Studieplan 2017/2018. Verdiskapende prosjektledelse (vår 2018) Studiepoeng: 15. Målgruppe. Opptakskrav og rangering. Arbeids- og undervisningsformer

Studieplan 2017/2018. Verdiskapende prosjektledelse (vår 2018) Studiepoeng: 15. Målgruppe. Opptakskrav og rangering. Arbeids- og undervisningsformer 1 / 5 Studieplan 2017/2018 Verdiskapende prosjektledelse (vår 2018) Studiepoeng: 15 Målgruppe Prosjekt som arbeidsform anvendes i stor utstrekning i dagens arbeidsliv og en forståelse for fenomenet og

Detaljer

Investering og finansiering

Investering og finansiering Investering og finansiering Emnekode: BØK260_2, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester

Detaljer

Studieplan 2017/2018. Grønt entreprenørskap. Studiepoeng: 60. Studiets nivå og organisering. Bakgrunn for studiet. Læringsutbytte

Studieplan 2017/2018. Grønt entreprenørskap. Studiepoeng: 60. Studiets nivå og organisering. Bakgrunn for studiet. Læringsutbytte Grønt entreprenørskap Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Årsstudium på 60 studiepoeng, organisert som deltidsstudium over to år. Studiet har samlingsbasert undervisning

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Innovasjon i offentlig sektor Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er en grunnutdanning på 30 studiepoeng, organisert som deltidsstudium med 6 samlinger over ett

Detaljer

Spesialpedagogikk 1. 1 år deltid 30 studiepoeng Påbyggingsstudium/bachelorutdanning. Godkjent av avdelingsleder Dato: 29.06.

Spesialpedagogikk 1. 1 år deltid 30 studiepoeng Påbyggingsstudium/bachelorutdanning. Godkjent av avdelingsleder Dato: 29.06. Spesialpedagogikk 1 1 år deltid 30 studiepoeng Påbyggingsstudium/bachelorutdanning Godkjent av avdelingsleder Dato: 29.06.04 Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE...2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV...3

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Studieplan 2014/2015 Risiko, sårbarhet og beredskap Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet Risiko, sårbarhet og beredskap er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 1 / 7 Studieplan 2015/2016 Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten er en videreutdanning på 15 studiepoeng. Utdanningen

Detaljer

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Navn: Master of Business Administration Erfaringsbasert Master i strategisk

Detaljer

Studieplan 2009/2010

Studieplan 2009/2010 Studieplan 2009/2010 Serviceledelse Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 30. Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er på 30 studiepoeng, og kan legges opp som deltidsstudium over 1 år. Innledning

Detaljer

PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid. Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid. Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse: PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid Emnekode: PED1002/1 Studiepoeng: 30 Språk Norsk (engelsk ved behov) Krav til forkunnskaper Ingen Læringsutbytte Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper,

Detaljer

Studieplan for Bachelor i økonomi og administrasjon (3 år)

Studieplan for Bachelor i økonomi og administrasjon (3 år) Studieplan for Bachelor i økonomi og administrasjon (3 år) STUDIEPLAN FOR BACHELOR I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON (3 ÅR) 1 Innledning 2 Mål 3 Innhold 4 Organisering og arbeidsmåter 8 Krav til studieprogresjon

Detaljer

Studieplan. Barn, barndom og barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. Studieåret dmmh.no

Studieplan. Barn, barndom og barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. Studieåret dmmh.no dmmh.no Studieplan Barn, barndom og barnehage Obligatoriske emner i Master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå Studieåret 2016-2017 Revidert

Detaljer

Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon. Handelshøgskolen

Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon. Handelshøgskolen Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon 2018 Handelshøgskolen I Programmets navn Bokmål: Mastergradsprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Mastergradsprogram i økonomi og administrasjon

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

Studieplan for Norsk 2 ( trinn) Studieåret 2016/2017

Studieplan for Norsk 2 ( trinn) Studieåret 2016/2017 NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8.-13. trinn) Flerspråklighet og Studieåret 2016/2017 Faglig innhold Norsk 2 Flerspråklighet og består av to emner og går over to semester. Begge emnene omfatter både

Detaljer

Studieplan. Universitets- og høgskolepedagogikk. 15 studiepoeng - Deltid. Videreutdanning på bachelornivå. Studieåret dmmh.

Studieplan. Universitets- og høgskolepedagogikk. 15 studiepoeng - Deltid. Videreutdanning på bachelornivå. Studieåret dmmh. dmmh.no Studieplan 15 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå Studieåret 2016-2017 Godkjent av Styret ved DMMH 03.11.14 Revidert februar 2016 Sist endret 18.04.16 Navn Nynorsk Universitets-

Detaljer

Bachelorstudium i økonomi og administrasjon

Bachelorstudium i økonomi og administrasjon 29. januar 2014 Programplan Bachelorstudium i økonomi og administrasjon Bachelor Programme in Business Administration and Economics 180 studiepoeng Heltid Godkjent av Studieutvalget SAM Dato 11. mars 2013

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Norsk 1 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 7 Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 8. til 13. trinn. Det er organisert som et nettbasert

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 1 / 8 Studieplan 2017/2018 Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag 1 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er en videreutdanning som går på deltid over ett år og

Detaljer