Studieplan for Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studieplan for Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon"

Transkript

1 Studieplan for Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon INNLEDNING... 4 Hvem gjelder studieplanen/kursbeskrivelsene for... 4 Opptakskrav... 4 Mål... 4 Innhold Bachelor i økonomi og administrasjon Bachelor i økonomi og administrasjon med fordypning i samfunnsøkonomi Bachelor i økonomi og administrasjon med fordypning i organisasjon og ledelse... 9 Studier i utlandet/internasjonalisering... 9 ORGANISERING OG ARBEIDSMÅTER Krav til studieprogresjon Arbeidsmåter Valg av studieretning og valgfag Vurdering og eksamensordning Tillatte hjelpemidler og bruk av kalkulator ved eksamen Arbeidskrav Vitnemål Fritak i fag/overflytting fra andre skoler Regelverk/informasjon KURSBESKRIVELSER NBED04H Bedriftsøkonomisk analyse m/ikt NINV05H Investering og finansiering NOPA06V Operasjonsanalyse NRE04H Rettslære NSFVR05H Stats- og forvaltningsrett

2 NMIK06H Mikroøkonomi I NMAK07V Makroøkonomi og offentlig økonomi NMIØK05H Mikroøkonomi II Forkurs Matematikk NMA04H Matematikk NMA205V Matematikk II NSTA04V Statistikk NSVM07V Samfunnsvitenskapelig metode NMF08H Markedsføring NORGI05H Organisasjon I NORG207V Organisasjon II NFSTRA09V Foretaksstrategi NPKO05H Praktisk kommunikasjon og organisasjon NEN107H10 Professional English NEN108V10 Professional English NEN107H20 Professional English NVFRA06H Fransk NVGBED07H Videregående bedriftsøkonomisk analyse NPERS08V Personalledelse NINNOV08V Entrepreneurship and Innovation NCCC08V Cross-Cultural Communication NORGKK08V Organisering og ledelse av kunst og kultur NNEG08V Negotiations NETIK08V Etikk og økonomi NFINS04H Finansstyring NSTRØ05V Strategiøkonomi NEN207H10 International Business Communication NIMF04H International Marketing NIØK04H International Economics NIFI05V International Finance

3 NSTRAN04H Strategic Analysis NLED06V Ledelse NIRE05V International Legal Relations NBACHØA Bacheloroppgave EU Seminar i Brüssel

4 Innledning Hvem gjelder studieplanen/kursbeskrivelsene for Denne studieplanen gjelder for kullet tatt inn i 1. år høsten 2009 og er siste gang endret i avdelingsstyret mai Det tas forbehold om endringer i studieplanen. Studenter som har hatt permisjon eller fått reservert plass på grunn av hengefag skal som hovedregel fullføre studiet etter den studieplanen som gjelder for det kullet de gjenopptar studiet sammen med. Kursbeskrivelsene vedtas for ett studieår om gangen, slik at det vil være den nyeste kursbeskrivelsen i faget som gjelder ved førstkommende ordinære eksamen og påfølgende kontinuasjonseksamen. Dersom det rent unntaksvis skulle bli nødvendig å foreta endringer midt i studieåret, vil klassen bli orientert og kursbeskrivelsene på nettet blir oppdatert. Opptakskrav For å søke opptak til studiet kreves generell studiekompetanse. Det stilles ellers ikke krav om en spesiell fagkombinasjon fra videregående skole. Undervisningen i matematikk bygger på R1/S1 eller tilsvarende. Studenter som ikke har tilstrekkelige forkunnskaper i matematikk, tilbys et forkurs. Forkurset går parallelt med den øvrige undervisningen. Det kan også søkes opptak til studiet på grunnlag av realkompetanse. Kravet er at søkeren må være 25 år eller eldre i søknadsåret, ikke ha generell studiekompetanse, dokumentere minimum fem års fulltids yrkespraksis (inntil 2 av disse kan erstattes av ulønnet arbeid, organisasjonsarbeid eller liknende) fra kontorarbeid innen offentlig eller privat sektor, tilstrekkelige ferdigheter i norsk (eller annet nordisk språk) og engelsk til å kunne gjennomføre studiet, samt dokumentere kunnskaper i matematikk på nivå med kravet som inngår i generell studiekompetanse eller tilsvarende. Mål Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon er et sammenhengende 3-årig studium som leder frem til en bachelorgrad i økonomisk-administrative fag. Totalt utgjør studiet 180 studiepoeng. En bachelorgrad i økonomi og administrasjon fra Høgskolen i Oslo vil være opptaksgrunnlag til de fleste mastergradsstudier i økonomi og administrasjon. Hovedmålene for studiet er å gi yrkeskompetanse kvalifisere for videre studier være allmenndannende Formålet med det økonomisk-administrative studiet er først og fremst å gi studentene grunnleggende innsikt i det økonomisk-administrative fagområdet. Studiet skal gi studentene forståelse for økonomiske problemstillinger og oppøve evnen til analytisk og kritisk tenkning. Hovedtyngden i studiet ligger på fagområdene bedriftsøkonomisk analyse, samfunnsøkonomi, strategi, markedsføring og ledelse. Gjennom studiet skal studentene tilegne seg kunnskap om hvordan beslutninger treffes på mikronivå innenfor private og offentlige organisasjoner. Studiet gir også innsikt i strukturelle prosesser i ulike typer av organisasjoner. I tillegg skal studiet gi forståelse for de samfunnsøkonomiske rammer som en mikroenhet arbeider innenfor, og sette kandidatene i stand til å bedømme samfunnsmessige konsekvenser av sine beslutninger. De vil også lære å handle innenfor juridiske og etiske rammer. For å kunne gjennomføre grunnleggende analyser innenfor bedriftsøkonomi og samfunnsøkonomi er det 4

5 dessuten behov for kunnskaper i metodefagene matematikk, statistikk og samfunnsvitenskapelig metode. Et økonomisk-administrativt studium har et spekter av fag og emner som er ment å danne en basis for videre læring, enten i det praktiske liv eller som et grunnlag for videre studier. Studiet gir et godt grunnlag for en lang rekke jobber innenfor det økonomiske og administrative fagfeltet i privat næringsliv, organisasjoner og offentlig sektor. Det 3-årige studiet kan både være en selvstendig avsluttet enhet og gi grunnlag for opptak til masterstudier i inn- og utland. Økonomiutdanningen samarbeider med Universitetet for miljø- og biovitenskap om et masterstudium i økonomi og administrasjon. Det finnes mer informasjon om tilbudet på nettsiden: Økonomiutdanningen tilbyr også 3-årig revisorstudium. Fullført 3-årig revisorstudium gir også rett til bachelortittel. I tillegg tilbys et årsstudium i økonomi og ledelse. For nærmere informasjon om disse studiene, se fagplan for revisorstudiet og studieplan for årsstudiet. Innhold Studieplanen bygger på Plan for treårig bachelorstudium i økonomi og administrasjon vedtatt av det nasjonale rådet for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA). Den 3-årige studiemodellen er på 180 studiepoeng. Etter å ha fullført alle tre årene oppnås tittelen Bachelor i økonomi og administrasjon. For å oppnå denne tittelen må en ha minst 120 studiepoeng i økonomi- og administrasjonsfag. Fagene omfatter bedriftsøkonomiske fag, samfunnsøkonomiske fag, administrasjonsfag og metodefag. De obligatoriske emnene innenfor disse fagområdene, inkludert rettslære, utgjør til sammen 100 studiepoeng. I tillegg skal studentene velge to valgfrie emner (20 studiepoeng) i 2. studieår og en fordypningsenhet på 60 studiepoeng i 3. studieår. Hovedemnene i studiet har følgende fordeling: Bedriftsøkonomiske fag Administrasjonsfag Samfunnsøkonomi Metodefag Rettslære Valgfrie emner Fordypning Totalt 30 studiepoeng 25 studiepoeng 15 studiepoeng 20 studiepoeng 10 studiepoeng 20 studiepoeng 60 studiepoeng 180 studiepoeng 5

6 Følgende fag inngår i studiet på 180 studiepoeng (antall studiepoeng er angitt i parentes): 1. STUDIEÅR 2. STUDIEÅR 3. STUDIEÅR 1. semester 2. semester 3. semester 4. semester 5. semester 6. semester Bedriftsøkonomisk analyse med IKT (20) Investering og finansiering (10) Samfunnsvitenskapelig metode (10) Bacheloroppgave (10) Mikroøkonomi I (5) Markedsføring (5) Rettslære (10) Makroøkonomi og offentlig økonomi (10) Organisasjon I (10) Organisasjon II (5) Foretaksstrategi (5) Spesialisering (30) Spesialisering (20) Valgfag (10) Valgfag (10) Matematikk (5) Statistikk (5) De to første studieårene er i hovedsak felles (to valgfrie emner i 2. år), mens studentene velger ulike fordypninger i 3. studieår. Valgfag 2. studieår Hvert valgfag er på 10 studiepoeng, og studentene velger to fag innen områdene bedriftsøkonomi, samfunnsøkonomi, administrasjon eller språk. Økonomiutdanningen tilbyr følgende valgfag: HØST VÅR Matematikk II Stats- og forvaltningsrett Professional English, Autumn Operasjonsanalyse Mikroøkonomi II Professional English, Spring Spansk De som velger engelsk både høst og vår, vil få ett engelskkurs (20 studiepoeng) og eksamen avlegges først når hele kurset er avsluttet. Det tas forbehold om tilstrekkelig påmelding til de enkelte kurs. Spesialiseringer i 3. år I 3. år tilbyr vi en rekke fag. Studentene kan velge fritt blant disse fagene. For de som ønsker det, er det imidlertid mulig å spesialisere seg innen tre ulike områder: International Business Strategi, markedsføring og ledelse Finansiell økonomi 6

7 Spesialiseringsfag i 3. studieår Studentene velger fag som til sammen utgjør 50 studiepoeng (i tillegg til en obligatorisk bacheloroppgave på 10 studiepoeng): HØST Strategic Analysis (10 sp) * VÅR Ledelse (10 sp) International Marketing (10 sp) * International Legal Relations (10 sp) * International Business Communication (10 sp) * International Finance (10 sp) * International Economics (10 sp) * Strategiøkonomi (10 sp) Finansstyring (10 sp) Negotiations (5 sp) * Videregående bedriftsøkonomisk analyse (10 sp) Organisering og ledelse av kunst og kultur (10 sp) Entrepreneurship and Innovation (5 sp) * Personalledelse (5 sp) Cross-Cultural Communication (5 sp) * Etikk og økonomi (5 sp) Kurs som er merket med * undervises i sin helhet på engelsk. Det tas forbehold om tilstrekkelig påmelding til de enkelte kurs. Undervisningen i International Business Communication bygger på kunnskaper tilsvarende 10 studiepoeng i Professional English. Studenter som ikke har de nødvendige forkunnskaper, men ønsker engelsk, kan velge Professional English fra 2. studieår. Det er også mulig å velge Spansk 2. studieår. Spesialisering i International Business Fordypningskursene innenfor International Business foregår på engelsk og vil gi et teoretisk grunnlag for å forstå den internasjonale virksomhet, og et faglig grunnlag for økonomisk/administrativt arbeid i organisasjoner, offentlig forvaltning og bedrifter med internasjonalt rettet virksomhet. Videre får studentene en oversikt over internasjonaliseringens bakgrunn og virkninger gjennom kunnskaper om økonomiske, rettslige og samfunnsmessige forhold, samt at de får mulighet til å oppøve sine ferdigheter i engelsk. Det blir lagt vekt på europeiske forhold samtidig som det globale perspektiv er sentralt. Studentene bør i denne spesialiseringen velge blant følgende fordypningsfag: Strategic Analysis, International Marketing, International Economics, International Business Communication, Professional English, Cross-Cultural Communication, International Legal Relations, Entrepreneurship and Innovation, Negotiations og International Finance. Spesialisering i strategi, markedsføring og ledelse I fordypningskursene innenfor Strategi, markedsføring og ledelse vil studentene få innsikt i aktuelle problemstillinger og utvikle en selvstendig og kritisk holdning til fagområdene. De vil få kunnskap og ferdigheter i administrative oppgaver og prosesser og få økt sin forståelse for utfordringer i administrativt og ledende arbeid. 7

8 Studentene bør i denne spesialiseringen velge blant følgende fordypningsfag: Strategic Analysis, International Marketing, Entrepreneurship and Innovation, Negotiations, Cross Cultural Communication, Strategiøkonomi, Ledelse, Personalledelse og Organisering og ledelse av kunst og kultur. Spesialisering i finansiell økonomi Fordypningskursene innenfor Finansiell økonomi fokuserer på kjerneområder i finansiell økonomi som har praktisk relevans, og på teori som er egnet til å analysere beslutningsproblemer for å oppnå effektive strategier for bedrifter og organisasjoner. Studentene bør i denne spesialiseringen velge blant følgende fordypningsfag: International Economics, International Finance, Finansstyring, Strategiøkonomi og Videregående bedriftsøkonomisk analyse. Faget Etikk og økonomi er relevant for alle spesialiseringer. For enkelte av valgfagene i 2. studieår og spesialiseringsfagene i 3. år er det krav om at bestemte eksamener fra tidligere semestre må være bestått før man får gå opp til eksamen. Slike krav vil fremgå av den enkelte kursbeskrivelse. Bacheloroppgaven vil, sammen med hjemmeeksamen i faget Samfunnsvitenskapelig metode, tilfredsstille høgskolens krav om et selvstendig arbeid på minimum 15 studiepoeng for å oppnå en bachelorgrad. Studentene oppnår tittelen Bachelor i økonomi og administrasjon ved fullført og bestått studium. Vi har også, i samarbeid med andre, tilbud om å fordype seg på 3. år i henholdsvis Samfunnsøkonomi eller i Organisasjon og ledelse. Bachelor i økonomi og administrasjon med fordypning i samfunnsøkonomi i 3. år For studenter som ønsker å fordype seg i Samfunnsøkonomi, har vi et samarbeid med Universitetet i Oslo (UiO), økonomisk institutt. Studentene gis mulighet til å ta en bachelorgrad ved Høgskolen i Oslo for så å fortsette med en mastergrad i samfunnsøkonomi ved UiO. For å kunne bli tatt inn på masterstudiet må studentene velge fordypning i samfunnsøkonomi i 3. år ved bachelorstudiet. Kurstilbud og undervisning i dette studieåret skjer i samarbeid med UiO i høstsemesteret. Det kreves et godt grunnlag i økonomi og metode for å kunne gjennomføre dette studiet, og det anbefales derfor sterkt at studentene velger Matematikk II og Mikroøkonomi II 2. studieår. Etter fullført og bestått studium oppnår kandidatene en bachelorgrad i økonomi og administrasjon med fordypning i samfunnsøkonomi. 8

9 Studentene har følgende fag i 3. år ved fordypning i samfunnsøkonomi: HØST Makroøkonomisk analyse (UiO), (Econ2310) Vekst og næringsstruktur (UiO), (Econ2915) Samfunnsøkonomisk lønnsomhet og økonomisk politikk (UiO), (Econ3610) VÅR International Finance Bacheloroppgave Valgfrie kurs 1) 1) Studentene skal velge kurs som til sammen utgjør 10 sp fra de fordypningsfagene som tilbys i vårsemesteret på 3. år i økonomi og administrasjon, jf oversikt over spesialiseringsfag. Kursene som Universitetet i Oslo er ansvarlig for, er markert UiO. Alle de obligatoriske kursene, inkludert bacheloroppgaven, er på 10 studiepoeng. De valgfrie kursene er på enten 5 eller 10 studiepoeng. Bachelor i økonomi og administrasjon med fordypning i organisasjon og ledelse (kommunal forvaltning) i 3. år Økonomiutdanningen har også et samarbeid med bachelorstudiet i administrasjon og ledelse ved HiO. Studenter som ønsker å fordype seg i organisasjon og ledelse i kommunal forvaltning, tar det tredje studieåret ved bachelorstudiet i administrasjon og ledelse. De som velger denne fordypningen har samme kurstilbud som - og felles undervisning med - 3. studieår ved bachelorstudiet i administrasjon og ledelse. Denne fordypningen egner seg for studenter som ønsker å kvalifisere seg for administrative stillinger innen personalforvaltning, økonomistyring eller ledelse, særlig i offentlig virksomhet. Studentene skal tilegne seg kunnskap om og utvikle analytiske ferdigheter for administrative oppgaver og prosesser og derved få økt sin forståelse for utfordringer i administrativt og ledende arbeid. Avhengig av valg av kurs skal studiet kvalifisere for organisasjonsutvikling, personalforvaltning og eventuelt økonomistyring, særlig i offentlig forvaltning. For kurstilbud vises det til studieplanen for administrasjon og ledelse som vil bli vesentlig revidert fra og med studieåret 2009/2010. Studier i utlandet/internasjonalisering Økonomiutdanningen har avtaler om studentutveksling med flere høgskoler og universiteter i Europa, USA, Canada, Sør-Amerika, Australia, Sør-Afrika, Australia og Kina. En oversikt over Økonomiutdanningens og HiOs partnerskoler finnes på nettsiden: Studentene kan reise ut i det femte og/eller sjette semesteret. De som vil studere i utlandet, bør fortrinnsvis velge fordypning i økonomi og administrasjon i det tredje studieåret. 9

10 Organisering og arbeidsmåter Krav til studieprogresjon Studiet er krevende og forutsetter at man er student på heltid. Det gis ikke tilbud om deltidsstudium. Studenter som ikke får fullført studiet på normert tid, kan på visse vilkår bruke noe ekstra tid i henhold til Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo. I forskriften finner du også annen informasjon om studieretten, bl.a. når det gjelder tap av studierett. Vær spesielt oppmerksom på at studenter som mister studieretten fordi de har brukt tre forsøk ved eksamen eller har overskredet normert tid, må vente tre år for å kunne søke nytt opptak til studiet. Forskriften regulerer også mulighetene for å innvilges permisjon i studiet. For å begynne i 2. studieår kan en maksimalt - etter ny/utsatt eksamen i august/september - ha ett hengefag fra 1. studieår. Tilsvarende kan man maksimalt ha to hengefag fra 1. og 2. studieår for å begynne i 3. år. I motsatt fall må en vente med å fortsette i henholdsvis 2. eller 3. år, og man kan i så fall be om at plassen blir reservert til neste studieår, jf reglene om at man kan bruke noe ekstra tid utover normert tid til å fullføre studiet. For studenter som får plassen reservert, er det en forutsetning at studenten innen neste studiestart tilfredsstiller kravet. For å ta eksamen i enkelte fag, forutsettes det at spesielle fag tidligere i studieløpet er bestått (eventuelt innvilget fritak for på grunnlag av tilsvarende kurs fra andre studier). Det vil være angitt i den enkelte kursbeskrivelse dersom det stilles slike krav. Så lenge en har studierett ved studiet, betaler en ikke eksamensvederlag for ny/utsatt eksamen, forbedring av karakterer eller andre enkelteksamener. Dette gjelder også studenter som er innvilget permisjon og studenter som har fått reservert plass i henholdsvis 2. eller 3. år til neste studieår. Se heftet Viktig studieadministrativ informasjon for nærmere informasjon om studieprogresjon. Arbeidsmåter Studentene har ansvar for egen læring. Dette krever både deltagelse i undervisningen, selvstendig arbeid og samarbeid med andre studenter. Undervisningen består både av forelesninger i auditorier, klasseromsundervisning, gruppearbeid og prosjektarbeid. Prosjektarbeid er en viktig del av studentenes arbeid med lærestoffet, og i flere fag er det et krav for å kunne avlegge eksamen at man har fått godkjent et prosjektarbeid. I andre fag vil det bli vurdering underveis i form av for eksempel tellende prøver eller innlevering av oppgaver, eventuelt sammen med en slutteksamen. Det å lære seg å anvende informasjonsteknologi i ulike sammenhenger er en viktig del av det økonomisk-administrative studiet. I de fleste fag forventes det at studentene benytter datateknologi i arbeidet med lærestoffet. Det er nødvendig at man også ellers er fortrolig med PC-bruk, som for eksempel e-post og Fronter (se nærmere informasjon under avsnittet Regelverk/informasjon). Valg av studieretning og valgfag Det er felles opptak til det 3-årige bachelorstudiet i økonomi og administrasjon og til det 3-årige revisorstudiet, men innen 1. mars i første studieår må studentene velge hvilket av disse to studiene de skal fortsette på. I tillegg må de som velger bachelorstudiet i økonomi og administrasjon, velge valgfag innen denne datoen. Det blir arrangert informasjonsmøte i god tid før fristen. 10

11 Vurdering og eksamensordning Vurderingsformer og arbeidskrav er tilpasset det som er mest hensiktsmessig både faglig, pedagogisk og praktisk. Som regel anses tradisjonelle skoleeksamener som mest hensiktsmessig på innføringskurs med mange studenter, mens mappevurdering og andre vurderingsformer i større grad brukes på høyere nivå og i kurs med mindre grupper av studenter. Det vektlegges at studentene totalt sett i løpet av studieåret skal ha jevnlige innleveringer både av individuelle oppgaver og gruppeoppgaver med tilbakemeldinger fra faglærere. Vi ser fagene i hvert studieår i sammenheng slik at arbeidsbyrden fordeles best mulig ut over hele studieåret for studentene. Ekstern sensor brukes aktivt for kontroll av studieopplegg og til vurdering av eksamen. Måten ekstern sensor brukes på, vil variere fra fag til fag avhengig av faglig og pedagogisk opplegg. Vurderingsformer/eksamensordning og eksamenstidens varighet er angitt i den enkelte kursbeskrivelse. Karakterskalaen er en gradert skala med fem trinn, fra A til E for bestått eksamen, og F for ikke bestått. Eventuelt benyttes Bestått/Ikke bestått. Det vil være angitt i kursbeskrivelsen hvilket vurderingsuttrykk som brukes. Eksamen gis kun på norsk, og eksamen må besvares på norsk (eventuelt svensk/dansk), unntatt i fag som tilbys til utvekslingsstudenter og foreleses på engelsk. Eksamensoppgave i disse fagene blir utarbeidet både på norsk og engelsk, og studentene velger selv om de ønsker å besvare på norsk eller engelsk, unntatt i språkfagene. Registrerte studenter skal når de semesterregistrerer seg og bekrefter sin utdanningsplan - melde seg opp til alle ordinære eksamener, jf fastsatt eksamensplan for det kull en tilhører, så fremt en ikke er innvilget permisjon eller har fritak for enkeltfag. Når det gjelder obligatoriske kurs, blir man automatisk oppmeldt når planen blir bekreftet. For valgfag derimot må studentene selv velge disse (i henhold til tidligere innlevert skjema) når de bekrefter planen. Det er nødvendig at studentene sjekker hvilke eksamener de er oppmeldt til etter semesterregistreringen, og gir beskjed hvis noe er feil. Dersom det foreligger kollisjoner mellom eksamener studenter skal ta fra ulike årstrinn, skal studenten ta eksamen fra det årstrinnet en er registrert på. Den eksamen studenten ikke får tatt må studenten ta ved en senere anledning. Det er viktig at man gir beskjed til skolen dersom man slutter ved studiet, slik at man ikke blir stående oppmeldt til eksamener man ikke skal ta. En kan ikke velge å utsette eksamener til senere semestre, og en har heller ikke lov til å melde seg opp til eksamen på høyere nivå enn det årstrinnet en er registrert som student på. Når det gjelder klage på karakter vises det til 5-3 i Lov om universiteter og høgskoler, samt til den praktiske prosedyren som er utarbeidet av høgskolen sentralt. Ved mappevurdering kan man normalt kun klage på endelig karakter på mappen. Dersom mappen inneholder deler som er av en slik art at bedømmelse ikke kan etterprøves, vil det normalt ikke være klagemulighet på mappen. Hvis det er oppgitt konkret hvor mange prosent den enkelte del i mappen skal utgjøre, og det blir gitt karakter for hver gjennomført del, kan det klages på de delkarakterer som kan etterprøves. Klagefrist gjelder i så fall i forhold til kunngjøring av sensur på den aktuelle delen. Tilsvarende vil gjelde i fag der vurderingen består av for eksempel mappe og skriftlig skoleeksamen. Klagefristen på henholdsvis mappe og skriftlig skoleeksamen vil løpe i forhold til når sensur ble kunngjort på den enkelte del. Man kan ikke klage på samlet karakter i faget dersom fristen for å klage på én av delene er utløpt. Hvis det kun gis en samlet karakter på mappe og skriftlig eksamen, gjelder klagefristen på kunngjøringsdato for samlet karakter. 11

12 Studentene er forpliktet til å sette seg inn i Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo og til øvrig informasjon som blir gitt i forbindelse med eksamen. Tillatte hjelpemidler og bruk av kalkulator ved eksamen Tillatte hjelpemidler vil fremgå av hjelpemiddellisten som utarbeides før den enkelte eksamensperiode. For bruk av kalkulator ved eksamen gjelder følgende: Kalkulatoren skal utgjøre en enkelt gjenstand og ha lommeformat. Kalkulatoren må ikke ha mulighet for kommunikasjon med andre dataenheter. Kalkulatoren tillates ikke koblet til strømnett. Kalkulatoren skal ikke avgi lyd. Kalkulatoren skal ikke kunne utføre symbolske beregninger, så som derivasjon av funksjonsuttrykk osv. Eksempler på symbolske kalkulatorer som ikke er tillatt er TI-89, TI-92, Voyage 200, HP 48gii, HP 40gs, HP 50g, Casio ClassPad 300/330, Casio Algebra FX 2.0 Plus. Kalkulatorminnet skal tømmes før eksamen. Unntak: Ved eksamener hvor det er tillatt med alle skrevne og trykte hjelpemidler er det ikke nødvendig å tømme minnet. Arbeidskrav Arbeidskrav er knyttet opp mot eksamensretten, og dersom arbeidskravet ikke er godkjent vil man bli nektet adgang til eksamen i faget. Det kan være forprøve, prosjektarbeid eller annet. Eventuelle arbeidskrav vil være angitt i den enkelte kursbeskrivelse, og det er viktig at studentene gjør seg kjent med disse så snart det enkelte kurs starter. Prosjektarbeid og andre arbeidskrav må leveres/gjennomføres innen fastsatte frister. Overskridelse av fristen medfører at en ikke får avlegge eksamen i faget. Faglærer vil gi beskjed om frist. For mer informasjon om arbeidskrav viser vi til heftet Viktig studieadministrativ informasjon, bl.a. i tilfeller hvor det er innført nye arbeidskrav. Vitnemål For fullført og bestått studium utstedes vitnemål med tittelen Bachelor i økonomi og administrasjon. De som har tatt fordypning i Samfunnsøkonomi eller Organisasjon og ledelse, vil få med dette som undertittel. Studenter som er innvilget fritak i enkeltfag, vil på vitnemålet få påført FRITATT for faget. Det overføres ikke karakterer fra andre skoler. Dersom en tar hele eller store deler av studiet som privatist, uten tidligere å ha vært tatt opp som ordinær student ved Økonomiutdanningen, har man også rett til vitnemål dersom fag tatt ved andre utdanningsinstitusjoner godkjennes og en til sammen har dekket alle fagene i henhold til vår studieplan og ellers tilfredsstiller kravene i henhold til høgskolens forskrift om bachelorgrader. Det samme gjelder for studenter som er overflyttet fra andre høgskoler. I forskriften kreves det bl.a. at man har et selvstendig arbeid på minimum 15 studiepoeng, og at man har tatt minimum 60 studiepoeng av studiet ved HiO. Fra og med kullet som startet høsten 2002, er fagene Foretaksstrategi og Samfunnsvitenskapelig metode tatt inn i studieplanen som obligatoriske fag. Alle som ennå ikke har fullført og bestått studiet, må ta disse to nye fagene i tillegg til øvrige fag de mangler for å kvalifisere for bachelorgraden i økonomi og administrasjon. 12

13 Fritak i fag/overflytting fra andre skoler Studenter som har tatt ett eller to år av et tilsvarende studium ved andre høgskoler, kan fortsette sine studier ved Økonomiutdanningen ved Høgskolen i Oslo. Dette kan gjøres på to måter. En kan enten søke opptak til 1. år på ordinært vis gjennom Samordna opptak, og deretter søke fritak for de fag som er avlagt ved andre høgskoler. Man vil da kunne starte direkte på vårt andre år dersom en etter fritaksbehandlingen mangler maksimalt ett fag fra vårt første år. For å kunne starte direkte i tredje år kan en maksimalt mangle to fag. Det er imidlertid enkelte fag i 2. og 3. år man ikke får tatt, før visse fag på lavere årstrinn er bestått. Eventuelle fag en mangler fra vårt første eller andre år, må tas før det kan utstedes vitnemål. Studenter med vitnemål for bestått høgskolekandidatstudium i økonomi og administrasjon, kan søke om en generell innpassing av de to første årene. Disse trenger ikke å ha dekket hvert enkeltfag på 1. og 2. år i henhold til vår studieplan, men det vurderes likevel om de har nok studiepoeng innen de ulike fagområder, jf kravene i nasjonal plan for økonomiskadministrativ utdanning. Frist for å søke om fritak/innpassing er 5. september, og det søkes samlet for alle fag en ønsker fritak for. Det er en forutsetning at det er ledige plasser på henholdsvis 2. og 3. årstrinn for at studenter som tilfredsstiller kravene, kan flytte direkte til dette årstrinnet. Se heftet Viktig studieadministrativ informasjon for mer informasjon i forbindelse med fritak. En annen mulighet er å søke overflytting til 2. eller 3. år ved å søke direkte til høgskolen og ikke via Samordna opptak. Overflytting er kun aktuelt dersom en er student ved en annen offentlig høgskole i Norge og har bestått henholdsvis 1. eller 1. og 2. år av samme studium. Øvrige må søke via Samordna opptak. Studenter som overflyttes, må være forberedt på at det kan bli både timeplan- og eksamenskollisjoner mellom fag på det årstrinnet de tas inn på og eventuelle fag de mangler fra tidligere årstrinn. Dette er særlig et problem for studenter som søker overflytting til 2. år hos oss, og vi anbefaler derfor ikke at man søker overflytting før man har bestått de to første årene ved en annen høgskole. Ved overflytting kan det også være at de ikke får tatt spesielle fag på årstrinnet de starter på fordi de mangler visse fag på lavere årstrinn hos oss (fagkrav). Slike fagkrav vil fremgå av den enkelte kursbeskrivelse. Høgskolens bachelorforskrift krever at man har et selvstendig arbeid på minimum 15 studiepoeng. Dette kravet dekkes hos oss gjennom bacheloroppgaven (10 sp) og hjemmeeksamen i Samfunnsvitenskapelig metode (10 sp). Studenter som ikke tar Samfunnsvitenskapelig metode hos oss, må dokumentere at de har minimum 5 studiepoeng selvstendig arbeid i sin tidligere utdanning. Ellers vises det til avsnittet Vitnemål for øvrige krav til bachelorgraden. For mer informasjon om overflytting til høgskolen vises det til nettsidene. Regelverk/informasjon Det vises spesielt til Lov om universiteter og høgskoler og til Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo. Det er viktig at alle studenter gjør seg kjent med bestemmelsene i denne loven og forskriftene. Disse finner du på nettet Det gjøres oppmerksom på at det er foreslått relativt store endringer i gjeldende Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo. Den nye forskriften er imidlertid ikke vedtatt per dags dato, men vil mest sannsynlig bli vedtatt og iverksettes fra og med høsten Eventuelle endringer kan påvirke bestemmelsene i denne studieplanen. I tillegg viser vi til heftet Viktig studieadministrativ informasjon. Dette heftet deles ut til alle nye studenter ved studiestart, og det omfatter en del viktige frister samt presiseringer rundt forhold hvor det ofte oppstår spørsmål eller misforståelser blant studentene. 13

14 Studieadministrativ informasjon gis hovedsakelig til studentene via Fronter (vårt elektroniske kommunikasjonsverktøy) eller via e-post. Vær oppmerksom på at mail sendes til studentmailen og ikke til privat mailadresse. Studenten er selv ansvarlig for til enhver tid å holde seg ajour med den informasjon som blir gitt. I all hovedsak vil nødvendig informasjon samt frister være oppgitt i heftet Viktig studieadministrativ informasjon. En student som ikke overholder en frist, vil normalt ikke få sin sak behandlet. Ved sykdom eller annet fravær må derfor studenten sørge for å ta kontakt med informasjonssenteret eller en annen student som kan opplyse om gitt informasjon. Tilsvarende gjelder for studenter som er i utlandet som utvekslingsstudenter. Det kan i særlige tilfelle gjøres unntak. 14

15 Kursbeskrivelser Her følger en oversikt over fagene i bachelorstudiet i økonomi og administrasjon: FAGBETEGNELSE Studie- Status poeng Bedriftsøkonomisk analyse m/ikt 20 Obligatorisk Investering og finansiering 10 Obligatorisk Operasjonsanalyse 10 Valgfag Rettslære 10 Obligatorisk Stats- og forvaltningsrett 10 Valgfag Mikroøkonomi I 5 Obligatorisk Makroøkonomi og offentlig økonomi 10 Obligatorisk Mikroøkonomi II 10 Valgfag Forkurs Matematikk Ingen Valgfritt Matematikk 5 Obligatorisk Matematikk II 10 Valgfag Statistikk 5 Obligatorisk Samfunnsvitenskapelig metode 10 Obligatorisk Markedsføring 5 Obligatorisk Organisasjon I 10 Obligatorisk Organisasjon II 5 Obligatorisk Foretaksstrategi 5 Obligatorisk Praktisk kommunikasjon og organisasjon 10 Valgfag Professional English, autumn 10 Valgfag Professional English, spring 10 Valgfag Professional English, autumn and spring 20 Valgfag Spansk 10 Valgfag Videregående bedriftsøkonomisk analyse 10 Fordypning Personalledelse 5 Fordypning Entrepreneurship and Innovation 5 Fordypning Cross-Cultural Communication 5 Fordypning Organisering og ledelse av kunst og kultur 10 Fordypning Negotiations 5 Fordypning Etikk og økonomi 5 Fordypning Finansstyring 10 Fordypning Strategiøkonomi 10 Fordypning International Business Communication 10 Fordypning International Marketing 10 Fordypning International Economics 10 Fordypning International Finance 10 Fordypning Strategic Analysis 10 Fordypning Ledelse 10 Fordypning International Legal Relations 10 Fordypning Bacheloroppgave 10 Obligatorisk EU Seminar i Brüssel Ingen Valgfritt Arbeidsrett 15 Bachelor ORGLED 1) 15

16 Organisasjonsutvikling og prosjektstyring 15 Bachelor ORGLED 1) Ledelse og personalansvar 15 Bachelor ORGLED 1) Regnskap, budsjettering og resultatstyring 15 Bachelor ORGLED 1) Prosjektoppgave 15 Bachelor ORGLED obligatorisk 1) Makroøkonomisk analyse 10 Bachelor Samfunnsøk. obligatorisk (UiO) Vekst og næringsstruktur 10 Bachelor Samfunnsøk. obligatorisk (UiO) Samfunnsøkonomisk lønnsomhet og økonomisk politikk 10 Bachelor Samfunnsøk. Obligatorisk (UiO) 1) Studieplanen til Administrasjon og ledelse er under omarbeiding, og dette kan også påvirke fagtilbudet i 3. år for våre studenter som velger fordypning i Organisasjon og ledelse. Fagene i denne tabellen er basert på tilbudet i 2008/

17 NBED04H Bedriftsøkonomisk analyse m/ikt Gjelder for: Studiepoeng: Studium: Semester: Fagansvarlig: Øk.ad/revisjon obligatorisk Første og andre I. Aasbø Mål Studentene skal få innsikt i grunnleggende bedriftsøkonomiske teorier, metoder og modeller. Videre skal studentene få trening i bruk av økonomiske modeller og økonomiske analysemetoder. De skal beherske sentrale temaer knyttet til økonomisk rapportering rettet mot bedriftsinterne så vel som bedriftseksterne informasjonsmottakere. Sentralt her står anvendelsen av slike data i beslutningssammenheng. Studentene skal få grunnleggende kunnskaper om finansregnskapet og bokføringen av dette, herunder øvelse i årsoppgjør. En viktig del av kurset er å gi studentene innsikt i ulike modeller for driftsregnskap og budsjett, herunder oppøve forståelsen for modellene og drøfte ulike vurderingsproblemer i tilknytning til disse. Videre inngår å oppøve forståelsen for økonomistyring ved hjelp av budsjetter og driftsregnskap samt forståelsen for hvilke data fra driftsregnskapet som er relevante og irrelevante i ulike beslutningssituasjoner. Oppøving i evnen til å analysere data fra finansregnskapet er også en viktig del av arbeidet i dette faget. Faget skal også gi forståelse av hvor viktig bruk av IKT i bedriftsøkonomisk sammenheng er, herunder grunnleggende teoretisk innsikt og øvelse i programvare innen tekstbehandling, regneark, presentasjon og bruk av internett. Innhold Kurset består av tre delemner. Beskrivelse av disse: Emnebeskrivelse i grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse og innsikt om og øvelse i bruk av IKT Mål for emnet Emnet skal gi de første og nødvendige grunnleggende kunnskaper i bedriftsøkonomisk teori og metode samt en oversikt over funksjonene i foretaket som økonomisk enhet. Hovedvekten legges på å øve inn bedriftsøkonomisk tankegang. Emnet skal være generelt og anvendelig for alle bransjer. Man skal forstå innholdet i aktuelle begreper og teorier, og gis innsikt i hvordan økonomistyringsdata kan benyttes til kontroll og beslutninger, og kunne utnytte dette i praksis. Emnet skal også gi studentene kunnskaper om hvordan en datamaskin fungerer, og hvordan den kan brukes i forbindelse med nyttig programvare. Faglige elementer som dekkes: Bedriften og dens plass i det økonomiske system Økonomifunksjonens rolle og plass i bedriften Kostnads- og inntektsteori Tilpasninger under ulike markedsformer Kalkulasjon og driftsregnskap o Kalkyleformer o Selvkost- og bidragsmetode o Ulike driftsregnskapsformer Normalkostregnskap Standardkostregnskap Aktivitetsbasert kalkulasjon (ABC) 17

18 Internprising Noen spesielle beslutningsproblemer Kostnads-, resultat- og volumanalyse Optimalisering under restriksjoner Budsjettering Likviditetsstyring Datamaskinens oppbygging og virkemåte Opplæring i bruk av programvare for: o Tekstbehandling o Regneark o Presentasjon o Nettlesing Emnebeskrivelse i grunnleggende regnskap Mål for emnet Emnet skal gi grunnleggende kunnskaper om finansregnskapet og føringen av dette, herunder forståelse av begrepene utgifter, kostnader, utbetalinger, inntekter og innbetalinger samt beholdninger. Det skal dessuten legges stor vekt på å vise sammenhengen mellom transaksjonene og deres påvirkning på resultat og balanse. Studentene skal gjennomføre enkle årsoppgjør og kunne foreta ordinære årsoppgjørsposteringer med skatteberegninger og disponering av overskudd. Faglige elementer som bør dekkes: Regnskapets oppbygging, standard kontoramme og -plan Registrering av forretningstransaksjoner MVA, arbeidsgiveravgift, skattetrekk og skattebetaling Transaksjonsprinsippet, sammenstillingsprinsippet og andre grunnleggende regnskapsprinsipper Avskrivninger Andre periodiseringer og avsetninger Generelle verdivurderingsregler for omløpsmidler og anleggsmidler Avslutning av regnskapet med momenter Presentasjon av resultat og balanse etter regnskapsloven Emnebeskrivelse i finansregnskap med analyse Mål for emnet Emnet skal gi en grunnleggende innsikt i finansregnskapets oppbygging og rammebetingelser, gi en forståelse for og nødvendige kunnskaper i å behandle sentrale regnskapsmessige måleproblemer, ha innsikt i kontantstrømoppstilling og foreta regnskapsanalyse. Faglige elementer som bør dekkes: Krav til regnskapet Regnskapet som informasjonskilde Oppstillingsplanen for regnskapet, regnskapsprinsipper og god regnskapsskikk Lover og regler knyttet til verdsettelse av eiendeler og gjeld, inntekter og kostnader Kontantstrømoppstillingen 18

19 Sammenhengen mellom regnskap og skatt Regnskapsanalyse med nøkkeltallsanalyse av lønnsomhet, likviditet, finansiering og soliditet Organisering og arbeidsmåter Det undervises hovedsakelig i plenumsforelesninger, men også gruppepresentasjoner vil benyttes. I tillegg gis det noe veiledning i grupper. Mye veiledning foregår gjennom internett. Arbeid med oppgaver er en vesentlig del av kurset. Som en del av kurset inngår et større prosjektarbeid i vårsemesteret. Stemplet og signert prosjektarbeid kan brukes som hjelpemiddel til eksamen, og er en forutsetning for å kunne besvare store deler av eksamen. Alle studenter skal i grupper i løpet av året lage en IKT-basert presentasjon i et bedriftsøkonomisk eller IKT-basert emne. Arbeidskrav Ingen Vurdering I vurderingen inngår en mappe og en skriftlig skoleeksamen på 4 timer. Mappen teller 40 % og skriftlig eksamen teller 60 %. Mappen består av tre deler: Temapresentasjon i gruppe (se ovenfor), 3-timers individuell innleveringsoppgave (desember; ved bruk av PC på skolen) og 1-times individuell innleveringsoppgave (mars; skriftlig). Nærmere informasjon om innhold og praktisk opplegg, samt dato vil bli gitt av faglærer. Det gis tilbakemelding etter hver del av mappen, men endelig karakter fastsettes til slutt. For å bestå mappen, må man ha deltatt på alle tre delene. For studenter som ikke består en av innleveringene eller ønsker å forbedre karakteren på en av disse, vil det i vårsemesteret bli gitt tilbud om nye innleveringsoppgaver. Faglærer gir beskjed om dato. Studenter som fortsatt ikke har bestått mappen eller ønsker å forbedre karakteren, må ta mappen på nytt sammen med neste kull. Alle tre delene må i så fall tas på nytt. Det gis graderte karakterer. For å bestå faget, må både mappe og skriftlig skoleeksamen være bestått. Man kan ta skriftlig eksamen selv om mappen ikke er bestått. Skriftlig skoleeksamen arrangeres i mai-juni. Det benyttes intern og ekstern sensor ved den skriftlige avsluttende skoleeksamenen, og intern sensor ved mappeevalueringen. Pensum Sending, Aage Grunnleggende regnskap, 2. utg. Bergen: Fagbokforlaget Sending, Aage Arbeidshefte i årsregnskap og regnskapsanalyse, 4. utg. Bergen: Fagbokforlaget Sending, Aage Innføring i bedriftsøkonomi, 4. utg. Bergen: Fagbokforlaget Sending, Aage Arbeidshefte til Innføring i bedriftsøkonomi, 4. utg. Bergen: Fagbokforlaget Sending, Aage Arbeidshefte til driftsregnskap og budsjettering, 5. utg. Bergen: Fagbokforlaget Sending, Aage Case i bedriftsøkonomisk analyse, 4. utg. Bergen: Fagbokforlaget Diverse materiell liggende på fagets nettside 19

20 NINV05H Investering og finansiering Gjelder for: Studiepoeng: Semester: Studium: Fagansvarlig: Tredje Øk.ad./revisjon obligatorisk Ivar Bredesen Mål Kurset skal gi innføring i og grunnleggende forståelse av både kvalitative og kvantitative problemer innen foretakets investerings- og finansieringsbeslutninger. Emnet skal gi en innføring i fagets grunnleggende forutsetninger og angi et korrekt fundament for metoder og vurderinger i faget. Innhold Budsjettering av kontantstrømmer Investeringskalkyler Verdsetting av obligasjoner Før og etter skatt-kalkyler Nominelle og reelle kalkyler Usikkerhet i real- og finansinvesteringer Finansieringskilder og kapitalmarkeder Effektiv rente Kapitalmarkedsteori Fastsettelse av avkastningskrav Styring av arbeidskapital Introduksjon til opsjonsprising Organisering og arbeidsmåter Det undervises hovedsakelig i plenumsforelesninger. Studentene vil i tillegg arbeide med løsning av oppgaver i selvstendige arbeidsgrupper. Forkunnskaper/sammenheng med andre fag Kurset bygger på Bedriftsøkonomisk analyse m/ikt, Mikroøkonomi I og Statistikk. Arbeidskrav Det kreves at Bedriftsøkonomisk analyse m/ikt er bestått før eksamen avlegges. Vurdering Individuell skriftlig eksamen over 6 timer avholdes i slutten av semesteret. I karaktersetting benyttes graderte karakterer. Ekstern sensor vil sammen med faglærer sensurere besvarelsene. Pensum Bredesen, Ivar Investering og finansiering. 3. utg. Oslo: Gyldendal Akademisk, kap

Fagplan for Bachelor i revisjonsfag (3 år)

Fagplan for Bachelor i revisjonsfag (3 år) Fagplan for Bachelor i revisjonsfag (3 år) FAGPLAN FOR BACHELOR I REVISJONSFAG (3 ÅR)...1 INNLEDNING... 1 Hvem gjelder fagplanen/kursbeskrivelsene for... 1 Om studiet... 2 Opptakskrav... 2 MÅL... 2 INNHOLD...

Detaljer

Studieplan for bachelor i økonomi og administrasjon 1

Studieplan for bachelor i økonomi og administrasjon 1 Studieplan for bachelor i økonomi og administrasjon 1 Studieplan for Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon STUDIEPLAN FOR BACHELORSTUDIET I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON... 2 Innledning...3 Mål...4 Innhold...5

Detaljer

Studieplan for Bachelor i økonomi og administrasjon (3 år)

Studieplan for Bachelor i økonomi og administrasjon (3 år) Studieplan for Bachelor i økonomi og administrasjon (3 år) STUDIEPLAN FOR BACHELOR I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON (3 ÅR) 1 Innledning 2 Mål 3 Innhold 4 Organisering og arbeidsmåter 8 Krav til studieprogresjon

Detaljer

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON Nye studenter høsten 2014: Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon Bachelorstudiet i regnskap og revisjon Årsstudiet i økonomi og ledelse Fakultet for samfunnsfag

Detaljer

Studieplan 2010/2011

Studieplan 2010/2011 Studieplan 2010/2011 Emnegrupper i økonomiske fag Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning på 30 studiepoeng som går på deltid over et år. Innledning I næringslivet

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i regnskap og revisjon Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Mål for studiet: Bachelorprogrammet

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon

Detaljer

Fagplan for bachelorstudiet i revisjonsfag

Fagplan for bachelorstudiet i revisjonsfag Fagplan for bachelorstudiet i revisjonsfag INNLEDNING... 3 Hvem gjelder fagplanen/kursbeskrivelsene for... 3 Om studiet... 3 Opptakskrav... 3... 3... 4 ORGANISERING OG ARBEIDSMÅTER... 4 Krav til studieprogresjon...

Detaljer

MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON SIVILØKONOM

MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON SIVILØKONOM STUDIEPLAN FOR MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON SIVILØKONOM 2012-13 Akkreditert av NOKUT. Godkjent av Kunnskapsdepartement 2002 Revidert og godkjent av avdelingsstyret 29.03.2012 1 MASTER I ØKONOMI OG

Detaljer

Rammeplan for treårig revisorutdanning

Rammeplan for treårig revisorutdanning Rammeplan for treårig revisorutdanning Fastsatt 25. juni 2003 av Utdannings- og forskningsdepartementet 1. Innledning...3 2. Formålet med utdanningen...3 3. Mål for studiet...3 4. Innhold...4 5. Struktur

Detaljer

Fagplan for 3-årig revisorstudium (bachelorstudiet i revisjonsfag)

Fagplan for 3-årig revisorstudium (bachelorstudiet i revisjonsfag) Fagplan for 3-årig revisorstudium (bachelorstudiet i revisjonsfag) Gjelder kullet som startet studieåret 2002-2003 Innledning Hvem gjelder fagplanen/kursbeskrivelsene for Denne fagplanen gjelder for kullet

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i regnskap og revisjon Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Introduksjon: Bachelorprogrammet gir

Detaljer

Bachelorstudium i økonomi og administrasjon,

Bachelorstudium i økonomi og administrasjon, Sist endret 29.08.2011 Studieplan Bachelorstudium i økonomi og administrasjon, 2011-2012 Bachelor Programme in Business Administration and Economics (180 sp, heltidsstudium) Høgskolen i Oslo og Akershus

Detaljer

Notat. Innledning. Nye emner

Notat. Innledning. Nye emner Notat Dato: 13.02.2012 Saksnr./arkivnr.: saksnr Til: Kikk her og skriv inn mottaker. Saksbehandler: Elin Kristin Hansen 67235000, postmottak@hioa.no ENDRINGSNOTAT PROGRAMPLANER 2012/2013: BACHELORSTUDIET

Detaljer

STUDIEPLAN Bachelor i revisjon.

STUDIEPLAN Bachelor i revisjon. STUDIEPLAN Bachelor i revisjon. I.h.t. rammeplan for treårig revisorutdanning av 1. desember 2005, Utdannings og forskningsdepartementet. Vedtatt av avdelingsstyret 29. mars 2012 og revidert av avdelingsstyret

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Studieprogram B-ØKAD, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:36 Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid:

Detaljer

Bachelorstudium i Revisjonsfag, 2011 2012

Bachelorstudium i Revisjonsfag, 2011 2012 Sist endret 29.08.11 Fagplan Bachelorstudium i Revisjonsfag, 2011 2012 Bachelor Programme in Auditing and Accounting (180 Sp) Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet for samfunnsfag Siste versjon vedtatt

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Introduksjon: Målet

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Målet med bachelorprogrammet

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:14 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 1 / 10 Studieplan 2016/2017 Emnegruppe i økonomi og administrasjon Studiepoeng: 32,5 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning på 32,5 studiepoeng, deltidsstudium over 1 år. Studiet tilbys

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Forskrift for siviløkonomstudiet og siviløkonomeksamen

Forskrift for siviløkonomstudiet og siviløkonomeksamen Forskrift for siviløkonomstudiet og siviløkonomeksamen Fastsatt av Kollegiet ved Norges Handelshøyskole 19. mars 1996 med hjemmel i lov av 12. mai 1995 nr. 22 om universitet og høgskoler 37, 46 og 50.

Detaljer

Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon. Handelshøgskolen

Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon. Handelshøgskolen Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon 2018 Handelshøgskolen I Programmets navn Bokmål: Mastergradsprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Mastergradsprogram i økonomi og administrasjon

Detaljer

Bachelorstudium i økonomi og administrasjon

Bachelorstudium i økonomi og administrasjon 30. september 2014 Programplan Bachelorstudium i økonomi og administrasjon Bachelor Programme in Business Administration and Economics 180 studiepoeng Heltid Godkjent av studieutvalget ved fakultet for

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

BØA2100 Driftsregnskap med budsjettering. BØA2200 Investering finansiering. 7,5 sp. SMØ2001 Makroøkonomi 7,5 sp. JUR2001 Rettslære. 7,5 sp.

BØA2100 Driftsregnskap med budsjettering. BØA2200 Investering finansiering. 7,5 sp. SMØ2001 Makroøkonomi 7,5 sp. JUR2001 Rettslære. 7,5 sp. BACHELOR I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Studiet går over 3 år og er på totalt 180 studiepoeng som er satt sammen av emner innenfor bedriftsøkonomisk analyse, samfunnsøkonomi, administrasjonsfag, metodefag

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng Programmets navn Bokmål: Bachelor i ledelse, innovasjon og marked Nynorsk: Bachelor leiing, innovasjon og marked Engelsk: Bachelor in Management, Innovation and Marketing Oppnådd grad Bachelor i ledelse,

Detaljer

Digital økonomi og organisasjon

Digital økonomi og organisasjon NO EN Digital økonomi og organisasjon Den økende graden av digitalisering i offentlige sektor og privat næringsliv gjør det nødvendig med større forståelse for, og kunnskap om, informasjonsteknologi og

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

Bachelorstudium i økonomi og administrasjon

Bachelorstudium i økonomi og administrasjon 29. januar 2014 Programplan Bachelorstudium i økonomi og administrasjon Bachelor Programme in Business Administration and Economics 180 studiepoeng Heltid Godkjent av Studieutvalget SAM Dato 11. mars 2013

Detaljer

Informasjonsmøte fritak og valgfag. onsdag 14. august 2013 kl. 10.00 11.00

Informasjonsmøte fritak og valgfag. onsdag 14. august 2013 kl. 10.00 11.00 Informasjonsmøte fritak og valgfag onsdag 14. august 2013 kl. 10.00 11.00 Dagens program Kriterier for fritak Hvordan søke fritak? Kan jeg korte ned studietiden? Noen gode råd Valgfag: hva er mulighetene

Detaljer

Årsstudium i økonomi og ledelse,

Årsstudium i økonomi og ledelse, Sist endret 29.08.2011 Studieplan Årsstudium i økonomi og ledelse, 2011-2012 One Year Programme in Economics and Business Administration (60 sp, hel- og deltidsstudium) Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet

Detaljer

Vedtatt i UUV-sak 86/12 Gjelder fra studieåret 2012-13 Sist oppdatert 29.09.14

Vedtatt i UUV-sak 86/12 Gjelder fra studieåret 2012-13 Sist oppdatert 29.09.14 EMNEBESKRIVELSE BØA2100/BØA2100-B Bedriftsøkonomisk analyse Valgfag 1. Grad Bachelor i Hotelledelse Bachelor i HR og personalledelse Bachelor i Kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling Bachelor

Detaljer

Vedtatt i UUV-sak 86/12 Gjelder fra studieåret 2012-13 Sist oppdatert 19.12.12

Vedtatt i UUV-sak 86/12 Gjelder fra studieåret 2012-13 Sist oppdatert 19.12.12 EMNEBESKRIVELSE BØA2100 Bedriftsøkonomisk analyse Valgfag 1. Grad Bachelor i Hotelledelse Bachelor i HR og personalledelse Bachelor i Kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling Bachelor i Markedsføring

Detaljer

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel:

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel: Studieplan Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap Engelsk tittel: Bachelor of Business Administration - with concentration on Ethics and Entrepreneurship Omfang:

Detaljer

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad Programmets navn Bokmål: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Nynorsk: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom)

Detaljer

Fagplan for Bachelor i revisjonsfag (3 år)

Fagplan for Bachelor i revisjonsfag (3 år) Fagplan for Bachelor i revisjonsfag (3 år) Innledning Hvem gjelder fagplanen/kursbeskrivelsene for Denne fagplanen gjelder for kullet tatt inn i 1. år høsten 2005. Studenter som har hatt permisjon eller

Detaljer

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON TIL NYE STUDENTER. Masterstudiet i økonomi og administrasjon

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON TIL NYE STUDENTER. Masterstudiet i økonomi og administrasjon VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON TIL NYE STUDENTER Høsten 2014 Masterstudiet i økonomi og administrasjon Fakultet for samfunnsfag Institutt for økonomi og administrasjon INFORMASJONSKANALER http://www.hioa.no

Detaljer

Fagplan Studieår Bachelor i økonomi og administrasjon, 1., 2. og 3. studieår. Kull 2011

Fagplan Studieår Bachelor i økonomi og administrasjon, 1., 2. og 3. studieår. Kull 2011 Side 1/6 Fagplan Studieår 2011 2014 administrasjon, 1., 2. og 3. studieår Kull 2011 HiBu - Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks 235 3603 KONGSBERG Tlf.: 32869500 Faks.:

Detaljer

Årsstudium i økonomi og ledelse, 2012-2013

Årsstudium i økonomi og ledelse, 2012-2013 Sist endret 15.11.2012 Programplan Årsstudium i økonomi og ledelse, 2012-2013 One Year Programme in Economics and Business Administration (60 sp, hel- og deltidsstudium) Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet

Detaljer

Økonomistudier med gode jobbmuligheter Økonomi 2013/2014

Økonomistudier med gode jobbmuligheter Økonomi 2013/2014 Økonomistudier med gode jobbmuligheter Se film om studiet Høgskolen i Molde har et omfattende studieprogram innen økonomiske og administrative fag. Er du på jakt etter et årsstudium i bedriftsøkonomi?

Detaljer

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan Master i ledelse, innovasjon og marked Gjelder fra og med høsten 2012 Programmets navn Bokmål: Master i ledelse, innovasjon

Detaljer

Fagplan Studieår 2012 2015. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2012

Fagplan Studieår 2012 2015. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2012 Side 1/6 Fagplan Studieår 2012 2015, 1., 2., og 3. studieår Kull 2012 HiBu - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks 235 3603 KONGSBERG Tlf.: 32869500 Faks.: 32869695 Side

Detaljer

Vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse SIDE 318 Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.02, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse 25.03.03 BACHELORGRAD I INNLEDNING Politisk økonomi er studiet av samspillet mellom

Detaljer

Studieplan 2011-2012 Bachelor i samfunnsøkonomi

Studieplan 2011-2012 Bachelor i samfunnsøkonomi Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan 2011-2012 Bachelor i samfunnsøkonomi 1. Master i ledelse, innovasjon 1.1. Introduksjon Bachelorprogrammet i samfunnsøkonomi

Detaljer

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Tromsø

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Tromsø Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Tromsø Programmets navn Bokmål: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Nynorsk: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom)

Detaljer

Avdeling for næring, samfunn og natur. Søknadsfrist

Avdeling for næring, samfunn og natur. Søknadsfrist NO EN Økonomi og landbruk Landbruksnæringene i Norge står foran store utfordringer. Større og mer komplekse landbruksforetak, gir et økende behov for landbruksøkonomisk kompetanse. Studiet kombinerer de

Detaljer

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften Sak 2015/10807 Kommentarer - utkast til ny forskrift om studier ved NTNU 1. Bakgrunn Fra 01.01.2016 blir Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST), Høgskolen i Gjøvik (HiG) og Høgskolen i Ålesund (HiÅ) slått sammen

Detaljer

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel:

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel: Studieplan Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap Engelsk tittel: Bachelor of Business Administration - with concentration on Ethics and Entrepreneurship Omfang:

Detaljer

Fagplan for bachelorstudiet i revisjonsfag

Fagplan for bachelorstudiet i revisjonsfag Fagplan for bachelorstudiet i revisjonsfag INNLEDNING 2 Hvem gjelder fagplanen/kursbeskrivelsene for 2 Overgangsordninger 2 Om studiet 2 Opptakskrav 2 3 3 ORGANISERING OG ARBEIDSMÅTER 4 Krav til studieprogresjon

Detaljer

Reiselivsledelse - bachelorstudium

Reiselivsledelse - bachelorstudium Reiselivsledelse - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i reiselivsledelse Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon Norsk hotellhøgskole

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i økonomisk-administrative fag - Siviløkonom Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Mål for studiet:

Detaljer

Studiemodell for bachelorstudiet i økonomi og administrasjon

Studiemodell for bachelorstudiet i økonomi og administrasjon Studiemodell for bachelorstudiet i økonomi og administrasjon 1. studieår 2. studieår 3. studieår 1. semester 2. semester 3. semester 4. semester 5. semester 6. BØA1001 Bedriftsøkonomi med driftsregnskap

Detaljer

Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest

Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest FINANSIELL ØKONOMI SIDE 71 FINANSIELL ØKONOMI Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 14.12.2015. Studietilbud

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i kulturprosjektledelse (2017-2018) Studiepoeng: 60 Læringsutbytte Studiet gir studentene grunnleggende teoretisk ballast for og praktisk erfaring med organisering og gjennomføring

Detaljer

INTEGRERT FEMÅRIG MASTER I SAMFUNNSØKONOMI

INTEGRERT FEMÅRIG MASTER I SAMFUNNSØKONOMI SAMFUNNSØKONOMI SIDE 337 INTEGRERT FEMÅRIG MASTER I SAMFUNNSØKONOMI Vedtatt i Styret 9.11.2004, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 20.01.2011. INNLEDNING

Detaljer

Studieplan. Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014 Drammen

Studieplan. Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014 Drammen Studieplan Studieår 2014 2017 Bachelor i økonomi og, 1., 2., og 3. studieår Kull 2014 Drammen HBV - Handelshøgskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235 3603 Kongsberg Side 2/5

Detaljer

Bachelorstudium i økonomi og administrasjon,

Bachelorstudium i økonomi og administrasjon, Sist endret 12.02.2013 Programplan Bachelorstudium i økonomi og administrasjon, 2012-2013 Bachelor Programme in Business Administration and Economics (180 sp, heltidsstudium) Høgskolen i Oslo og Akershus

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 1 / 12 Studieplan 2017/2018 Emnegruppe i økonomi og administrasjon Studiepoeng: 32,5 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning på 32,5 studiepoeng, deltidsstudium over 1 år. Studiet tilbys

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning (2017-2019) Studiepoeng: 60 Bakgrunn for studiet Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning har som mål å utdanne gode kommunikasjonsrådgivere. Det

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i økonomisk-administrative fag - Siviløkonom Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Mål for studiet:

Detaljer

Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest

Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest FINANSIELL ØKONOMI SIDE 65 FINANSIELL ØKONOMI Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 27.01.2015. Studietilbud

Detaljer

REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET. vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet 08.09.03

REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET. vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet 08.09.03 REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet 08.09.03 1: Allment om gradene Det teologiske Menighetsfakultet tildeler gradene bachelor,

Detaljer

Studieplan 2013/2014

Studieplan 2013/2014 Studieplan 2013/2014 Emnegruppe i bedriftsøkonomi Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Innledning I næringslivet og i offentlig virksomhet er

Detaljer

Fagplan for bachelorstudiet i revisjonsfag

Fagplan for bachelorstudiet i revisjonsfag Fagplan for bachelorstudiet i revisjonsfag Fagplan for bachelorstudiet i revisjonsfag...1 Innledning...1...2 Innhold...3 Organisering og arbeidsmåter...3 Vurdering og eksamensordning...5 Regelverk og utfyllende

Detaljer

Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse SIDE 97 Mastergrad vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.02, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse 06.02.2006 MASTERGRAD I INNLEDNING Finansiell økonomi er studiet av kapitalmarkedenes

Detaljer

Økonomisk seminar en ny form for tverrfaglig og interaktiv læring i bachelorstudiets tredje år

Økonomisk seminar en ny form for tverrfaglig og interaktiv læring i bachelorstudiets tredje år Økonomisk seminar en ny form for tverrfaglig og interaktiv læring i bachelorstudiets tredje år Theo Schewe NRØA møte 3-06 Bø i Telemark 16. 17. 10. 2006 Studiemodell for Bachelorstudium i Økonomi og administrasjon

Detaljer

Studieplanendringer Bachelorstudium i arkiv og dokumentbehandling og Årsstudium i arkiv og dokumentbehandling

Studieplanendringer Bachelorstudium i arkiv og dokumentbehandling og Årsstudium i arkiv og dokumentbehandling Til studieutvalget Dato: 17. desember 2013 VEDTAKSSAK NR 26/12 Saksnr.: Skriv inn saksnr. Journalnr.: Skriv inn journalnr. Saksbehandler: Anne Drag Tidemand-Fossum og Liv Gjestrum Studieplanendringer Bachelorstudium

Detaljer

Studieplan 2009/2010

Studieplan 2009/2010 Studieplan 2009/2010 Årsstudium i bedriftsøkonomi Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 60. Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning på 60 studiepoeng. Studiet er normert til

Detaljer

Studieplan studieår 2014-2015. Årsenhet i Event & Sport Management

Studieplan studieår 2014-2015. Årsenhet i Event & Sport Management Studieplan studieår Årsenhet i HBV - Handelshøgskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Grønland 58, 3045 Drammen Tlf. 32 20 64 00 Side 2/8 Endringshistorikk Dato Sign Endring 30.januar

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Mål for studiet: Målet med studiet er å dekke et høyere grads utdanningsbehov innenfor det økonomiskadministrative

Detaljer

3.10 MASTERPROGRAM I MATEMATIKK

3.10 MASTERPROGRAM I MATEMATIKK 3.10 MASTERPROGRAM I MATEMATIKK (MMA) SIDE 201 3.10 MASTERPROGRAM I MATEMATIKK 3.10.1. INNLEDNING Masterprogrammet i matematikk strekker seg over to år, og bygger på et treårig bachelorstudium. Målet med

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Emnegruppe i markedsføring og kommunikasjon (Kongsvinger) Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning på 15 studiepoeng og organiseres som et deltidsstudium

Detaljer

Vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse SIDE 421 Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.02, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse 25.03.03 BACHELORGRAD I INNLEDNING Politisk økonomi er studiet av samspillet mellom

Detaljer

Regnskap og revisjon (Master)

Regnskap og revisjon (Master) NO EN Regnskap og revisjon (Master) Vi tilbyr en attraktivt og moderne MRR utdanning, med engasjerende studenter og læringsmiljø. Er du ute etter å få en god bakgrunn i å gjennomføre og lede endringsprosesser?

Detaljer

Rettsvitenskap - bachelorstudium

Rettsvitenskap - bachelorstudium Studieprogram B-RETVIT, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:31 Rettsvitenskap - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

EKSAMENSPLAN EKSAMEN HØSTEN 2017 HANDELSHØYSKOLEN

EKSAMENSPLAN EKSAMEN HØSTEN 2017 HANDELSHØYSKOLEN EKSAMENSPLAN EKSAMEN HØSTEN 2017 HANDELSHØYSKOLEN Dato Emnekode Emnenavn Vurderingsform (eksamensform) 08.09.2017 KULT6000 Organisering og ledelse av kunst og kultur Merknad 08.09.2017 KULT6000 Organisering

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Studieprogram M-ØKAD, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:31 Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning (studiet kan inngå som del av master i førskolepedagogikk) Deltid 30 sp 2014-2015 Navn Nynorsk navn Engelsk

Detaljer

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Gjelder fra og med høsten 2009 Tittel Bokmål: Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Nynorsk: Bachelorgradsprogram

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelor i revisjon. 2012/ STUDIEPOENG

STUDIEPLAN. Bachelor i revisjon. 2012/ STUDIEPOENG STUDIEPLAN Bachelor i revisjon. 2012/2013 180 STUDIEPOENG I.h.t. rammeplan for treårig revisorutdanning av 1. desember 2005, Utdannings og forskningsdepartementet. Vedtatt av avdelingsstyret 29. mars 2012

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i økonomisk-administrative fag - Siviløkonom Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Siviløkonomstudiet

Detaljer

Jf. 8-2 tredje ledd: Ingen bestemmelse i kap. 2 vil kreve at tidligere studieforskrift ved HiST skal gjelde.

Jf. 8-2 tredje ledd: Ingen bestemmelse i kap. 2 vil kreve at tidligere studieforskrift ved HiST skal gjelde. 26.01.2016 i Veiledning angående overgangsbestemmelser, jf. ny studieforskrift 8-2 For studenter tatt opp ved tidligere HiST - FAQ Kapittel 1 Jeg bestod ikke siste ordinære eksamen, men det står ingenting

Detaljer

Studieplan 2013/2014

Studieplan 2013/2014 1 / 13 Studieplan 2013/2014 Emnegruppe i økonomi og administrasjon Studiepoeng: 32,5 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning på 32,5 studiepoeng, deltidsstudium over 1 år. Studiet

Detaljer

Studieplan. Bachelorgradsprogram i russlandsstudier. Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet

Studieplan. Bachelorgradsprogram i russlandsstudier. Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet Studieplan Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet Gjelder fra og med høsten 2009 1 Tittel: Bokmål: Bachelorgradsprogram

Detaljer

Statsvitenskap - bachelorstudium

Statsvitenskap - bachelorstudium Studieprogram B-STATSVIT, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Statsvitenskap - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Deltidsstudier i Bergen 2012-2013. Fleksible studier nye muligheter. Norwegian School of Economics

Deltidsstudier i Bergen 2012-2013. Fleksible studier nye muligheter. Norwegian School of Economics Deltidsstudier i Bergen 2012-2013 Fleksible studier nye muligheter Norwegian School of Economics Velkommen til nhh Kvalitet og faglig tyngde Norges Handelshøyskole (NHH) ble etablert i 1936. NHH har siden

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Master

Detaljer

DELTIDSSTUDIER I BERGEN

DELTIDSSTUDIER I BERGEN DELTIDSSTUDIER I BERGEN FLEKSIBLE STUDIER 2013-2014 ØKT KOMPETANSE OG NYE MULIGHETER Arbeidslivet preges av endring, konkurranse og stadig større krav til effektivitet og omstillingsevne. Økt kompetanse

Detaljer

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Undergraduate Course in Supervision of Health Care Students Deltidsstudium 20 studiepoeng Kull høst 2014 Institutt for fysioterapi Fakultet for

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Årsstudium i juss Studieplan 2015/2016 Beskrivelse Årsstudiet i juss er et tilbud for studenter med interesse for juridiske emner. Studietilbudet vil være relevant i kombinasjon med de fleste av høgskolens

Detaljer

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget

Detaljer

Bachelorstudium i Regnskap og revisjon

Bachelorstudium i Regnskap og revisjon 10. mars 2015 Programplan Bachelorstudium i Regnskap og revisjon Bachelor Programme in Auditing and Accounting 180 studiepoeng Heltid Godkjent av studieutvalget ved fakultet for samfunnsfag Dato 17. mars

Detaljer

KONT. skoleeksamen 2. mai ØASØK1100 Makroøkonomi I Skriftlig skoleeksamen Skriftlig skoleeksamen

KONT. skoleeksamen 2. mai ØASØK1100 Makroøkonomi I Skriftlig skoleeksamen Skriftlig skoleeksamen EKSAMENSPLAN EKSAMEN VÅREN 2017 HANDELSHØYSKOLEN Dato Emnekode Emnenavn Vurderingsform Merknad (eksamensform) 20. mars ØAADM3200 Negotiations Skriftlig 3. april ØAADM3300 Cross-Cultural Communication Skriftlig

Detaljer

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Studieplanen er godkjent av styret ved

Detaljer

Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng)

Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) Communication Through Digital Media Kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) er det tredje av fire emner i studieplan for Design og

Detaljer

Studieplan: Matematikk og statistikk - bachelor

Studieplan: Matematikk og statistikk - bachelor Studieplan: Matematikk og statistikk - bachelor Navn: Bokmål: Matematikk og statistikk - bachelor Nynorsk: Matematikk og statistikk - bachelor Engelsk: Mathematics and Statistics - bachelor Oppnådd grad:

Detaljer