FAGPLAN Bachelor i regnskap og revison (BRR)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FAGPLAN Bachelor i regnskap og revison (BRR)"

Transkript

1 FAGPLAN Bachelor i regnskap og revison (BRR) I.h.t nr 687: Forskrift om rammeplan for bachelor i regnskap og revisjon og nasjonale retningslinjer fastsatt av NRØA 1. INNLEDNING Godkjent av avdelingsstyret ved TØH, Denne fagplanen dekker kravene i nr 687: Forskrift om rammeplan for bachelor i regnskap og revisjon og nasjonale retningslinjer fastsatt av NRØA. Planen gjelder fra og med studieåret 2013/2014, og oppdateres i vårsemesteret for kommende studieår. Treårig revisorutdanning som fører fram til tittelen Bachelor i regnskap og revisjon (BRR) er en yrkesorientert utdanning innenfor økonomi og regnskap. BRR oppfyller utdanningskravet i revisorloven 3-2 for godkjenning til registrert revisor. BRR oppfyller også utdanningskravet i regnskapsførerforskriften 1-1 for godkjenning som autorisert regnskapsfører. Målet med BRR er å utdanne brukerorienterte og reflekterte yrkesutøvere som er kvalifiserte for å ivareta regnskaps- og revisjonsfaglige arbeidsoppgaver i privat næringsliv, organisasjoner og offentlig sektor. BRR skal i tillegg være et solid fundament for videre profesjonsstudier innen regnskap og revisjon, så vel som videre studier innen andre økonomiske fagområder. Studiet skal kvalifisere studentene for opptak til TØHs to-årige masterstudium i økonomi og administrasjon (siviløkonom), og andre masterstudier. Studiet gir innenfor rammene for en utdanning på bachelor-nivå en fordypning i finansregnskap og finansiell revisjon. Den samlede kombinasjon av emner i studiet gir generell kompetanse som utgjør et grunnlag for praksis og videre tilegnelse av kompetanse innen revisjon i vid forstand, herunder innen etterlevelsesrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll i offentlig sektor. Informasjon om kravene til søknad om godkjenning som registrert revisor eller autorisert regnskapsfører finnes på 2. MÅLGRUPPE Kandidater med generell studiekompetanse fra videregående skole. Det anbefales at studentene har et godt grunnlag i matematikk (S1+S2 eller tilsvarende). Ved TØH tas studenter opp via samordna opptak. Første studieår er felles med bachelor i økonomi og administrasjon. BRR kan velges ved gjennom valg i 2. og 3. studieår. Videre har TØH lokalt suppleringsopptak til 3. studieår for studenter som fra før av har et tilstrekkelig omfang av studiepoeng innen øk/adm-fag. Se pkt 3 nedenfor og

2 3. OPPTAKSKRAV OG RANGERING Generell studiekompetanse fra videregående skole. Opptakskravene er fastsatt i Forskrift om opptak til høyere utdanning av Det er mulighet for å søke opptak på grunnlag av realkompetanse. For nærmere informasjon om realkompetanse, se «retningslinjer for vurdering av realkompetanse ved HiST». Søkerne rangeres etter karakter. Ved opptak rangeres søkerne etter bestemmelsene gitt i forskrift om opptak til høyere utdanning. Studenter som ønsker opptak på grunnlag av generell studiekompetanse fra videregående skole må søke via samordnaopptak.no. Studenter som er tatt opp til TØH via samordna opptak må ha oppnådd minst 97,5 studiepoeng (sp) før de kan begynne på 3. studieår i BRR. Av de 97,5 sp må 60 sp være fra TØHs obligatoriske emner i 1. og 2. studieår. Dersom det er avlagt avsluttende revisoreksamen i rettslære på 10 sp., er kravet 52,5 sp fra de obligatoriske emnene. (Ved bestått revisoreksamen i rettslære, strykes eventuell eksamen i Rettslære JUR2001, 7,5 sp). TØH har lokalt suppleringsopptak direkte til 3. studieår for kandidater som fra før av har minst 90 sp som dekker obligatoriske emner i NRØAs Plan for bachelor i økonomi og administrasjon og BØA2033 Årsregnskap eller tilsvarende på 7,5 sp, totalt 97,5 sp. De emner som kandidaten mangler fra TØHs 2. studieår og som er obligatoriske for BRR må da tas i 3. studieår. For øvrig vises det til forkunnskapskrav for det enkelte emne. 4. STUDIEPROGRAMMETS NIVÅ, VARIGHET OG OMFANG BRR er en treårig utdanning i 1. syklus i høyere utdanning på heltid, som utgjør 180 studiepoeng. For å søke godkjenning hos Finanstilsynet (www.finanstilsynet.no) som registrert revisor, kreves i tillegg til øvrige vilkår, karakteren C eller bedre i alle fordypningsemner med avsluttende revisoreksamen, jf avsnitt 5 nedenfor og emnebeskrivelsene. 5. FORVENTET LÆRINGSUTBYTTE En kandidat med oppnådd 3-årig bachelorgrad i regnskap og revisjon skal ha følgende samlede læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: Kunnskap Kandidaten har bred kunnskap i bedriftsøkonomisk analyse. Kandidaten har bred kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innen regnskap og revisjon. Kandidaten har grunnleggende kunnskaper i metodefag, administrasjonsfag og samfunnsøkonomiske fag. Kandidaten har kunnskap om fagets egenart og historie, samt fagets, revisors og regnskapsførers rolle i samfunnet. Kandidaten har kjennskap til ulike revisjonsbehov og revisjonsordninger i privat og offentlig sektor. Kandidaten kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor eget fagfelt, samt relevante metoder og arbeidsmåter innenfor fagene.

3 Kandidaten kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagfeltet, både gjennom informasjonsinnhenting og kontakt med fagmiljøer og praksis. Ferdigheter Innen praktiske og teoretiske problemstillinger i finansiell revisjon, regnskap, skatte- og avgiftsrett og rettslære, kan kandidaten anvende analysemetoder, anvende relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid anvende annen relevant kunnskap, og begrunne sine valg Kandidaten behersker sentrale og aktuelle metoder, teknikker og uttrykksformer i regnskap og revisjon. Kandidaten kan på revisjons- og regnskapsoppdrag identifisere, planlegge og gjennomføre prosjekter og arbeidsoppgaver både selvstendig og i team. Kandidaten kan finne, vurdere, bruke og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling. Kandidaten kan bidra til å synliggjøre ulike regelverks betydning og konsekvenser gjennom revisjonsberetning og annen rapportering. Generell kompetanse Kandidaten har innsikt i miljømessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser av tjenester og løsninger innenfor sitt fagområde og kan sette disse i et samfunnsnyttig, etisk og bærekraftig perspektiv. Kandidaten kan formidle relevant faglig kunnskap til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig. Kandidaten kan reflektere over egen faglig utøvelse, også i team og i en tverrfaglig sammenheng, og kan tilpasse denne til den aktuelle arbeidssituasjon. Kandidaten kan bidra til utvikling av god praksis gjennom å delta i faglige diskusjoner innenfor fagområdet og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre. Kandidaten kjenner til hvordan faget bedriftsøkonomi kan støtte oppunder nytenkning, innovasjon og entreprenørskap. 5. OPPBYGNING OG SAMMENSETNING BRR er en treårig utdanning i 1. syklus i høyere utdanning på heltid, som utgjør 180 studiepoeng med følgende sammensetning ved TØH: Felles med bachelor i økonomi og administrasjon: 30 studiepoeng i bedriftsøkonomisk analyse: BØA 1100 Bedriftsøkonomi og regnskap BØA 1200 Finansregnskap med analyse BØA 2100 Driftsregnskap med budsjettering BØA 2200 Investering og finansering 25 studiepoeng i administrasjonsfag ORG 1100 Organisasjon og ledelse

4 BØA XXXX 2,5 av 7,5 sp i Virksomhets- og regnskapsorganisering (se fordypningsemner nedenfor) teller med som administrasjonsfag MRK 1001 Markedsføring ORG 2200 Foretaksstrategi 15 studiepoeng i samfunnsøkonomi SMØ 1001 Mikroøkonomi SMØ 2001 Makroøkonomi 22,5 studiepoeng metodefag MET 1001 Matematikk MET 1002 Statistikk MET 3001 Samfunnsvitenskapelig metode Fordypningsemner: 32,5 studiepoeng, videregående regnskapsfaglige emner og verdsettelse BØA 3035 Regnskap og budsjett i offentlig sektor BØA2033 Årsregnskap I BØA 3041 Årsregnskap II/Regnskapsteori BØA XXXX Verdsettelse BØA XXXX Virksomhets- og regnskapsorganisering (av emnets 7,5 sp utgjør 5 sp fordypningsemner og 2,5 sp administrasjonsfag innenfor NRØA-kjernen på 90 sp) Fordypningsemner med avsluttende revisoreksamen: 55 studiepoeng i emner med avsluttende revisoreksamen: REV XXX 15 studiepoeng Revisjon BRR REV studiepoeng Årsregnskap BRR, herunder IFRS BØA XXXX 15 studiepoeng skatterett BRR (undervisningen dekkes av emnene Skatterett I og Skatterett II) JUR XXX 10 studiepoeng Rettslære BRR Det første studieåret ved TØH er felles for BRR og bachelorstudiet i økonomi og administrasjon. For kandidater som er tatt opp til bachelor i økonomi og administrasjon, skjer overgang til BRR ved at kandidatene i andre studieår velger Årsregnskap I 7,5 sp, Skatterett I og Skatterett II med avsluttende revisoreksamen 15 sp, Rettslære Revisjon 10 sp, og Offentlig regnskap 5 sp og velger BRR i tredje studieår. Det vises for øvrig til forkunnskapskrav og anbefalte forkunnskaper angitt i emnebeskrivelsene. Emnenes plassering i studieløpet er slik:

5 Det gis én karakter for avsluttende revisoreksamen som dekker læringsutbyttet for Skatterett I og II. Integrert i studiet skal studenten tilegne seg kunnskap i etikk og samfunnsansvar tilsvarende et omfang på minst 5 studiepoeng. Dette dekkes ved TØH i kursene ORG1100 Organisasjon og ledelse, MRK1001 Markedsføring, ORG2002 SMØ2001 Makroøkonomi,Foretaksstrategi, BØA XXXX Skatterett I og Skatterett II med avsluttende revisoreksamen, BØAXXXX Virksomhets- og regnskapsorganisering, BØA XXXX Verdsettelse og REV 3XXX Revisjon. I sistnevnte inngår dedikert undervisning i etiske prinsipper og yrkesetikk tilsvarende 2,0 2,5 studiepoeng. 6. PRAKSIS Det er ingen krav til praksis forut for eller under gjennomføring av studiet. Informasjon om krav til praksis for å oppnå godkjenning som registrert revisor eller autorisert regnskapsfører finnes på 7. ARBEIDS-, LÆRINGS-, OG VURDERINGSFORMER Arbeids-, lærings- og vurderingsformer vil variere mellom de ulike emnene. Disse er derfor nærmere angitt i emnebeskrivelsene. Det benyttes felles IKT-plattform for formidling av informasjon, til innlevering av og tilbakemelding på skriftlige arbeider, og til distribusjon av læremateriell. I tillegg benyttes IKT-plattformen til kommunikasjon og læring mellom studenter og faglærer, og mellom studenter. 8. INNPASSING

6 Studenter som har tatt emner ved andre institusjoner som tilsvarer emner på studiet, kan søke om innpasning av emner, jf universitetsloven 3-5. For at HiST skal kunne tildele en grad eller utstede vitnemål for fullført utdanning, må minst 60 av studiepoengene som skal inngå i beregningsgrunnlaget, være avlagt ved institusjonen. 9. KRAV OM SKIKKETHET OG AUTORISASJON Det stilles ingen spesielle krav til gjennomføring av studiet. For krav som gjelder godkjenninger/autorisasjoner vises det til revisorloven og revisorforskriften, regnskapsførerloven og regnskapsførerforskriften, samt informasjon på 10. TEKNISKE OG ANDRE FORUTSETNINGER Ingen spesielle. Det forutsettes at studentene har tilgang pc og internett. Det vises for øvrig til krav angitt i de enkelte emnebeskrivelser SENSORORDNING Intern sensor for alle emner. Ekstern sensor for utvalgte emner iht. forskrift ved HiST. 12. INTERNASJONALISERING Deler av undervisningen og pensum kan være på engelsk. e kan gjennomføre enkelte emner ved utenlandske læresteder med tilsvarende studieprogrammer. Dette gjelder likevel ikke avsluttende revisoreksamen i rettslære (10 sp) og skatterett (15 sp). Per i dag gir TØH heller ikke fritak for avsluttende revisoreksamen i årsregnskap eller avsluttende revisoreksamen i revisjon. Plan for gjennomføring må godkjennes på forhånd. 13. KVALIFIKASJON/VITNEMÅL Studieprogrammet tildeler graden Bachelor i regnskap og revisjon Engelsk tittel: Bachelor in Accounting and Auditing 14. OVERGANGSORDNINGER OG INNFASING AV NYE KURS I.h.t nr 687: Forskrift om rammeplan for bachelor i regnskap og revisjon gjelder denne fra og med opptak til studieåret Studenter som er tatt opp til 1. kull, Bachelor i økonomi og administrasjon fra og med høsten 2012, skal følge herværende fagplan. Disse studentene må i 2. kull velge følgende emner: Årsregnskap I (BØA2033)

7 Rettslære for regnskap og revisjon med avsluttende revisoreksamen,10 sp (JURXXXX) Skatterett I og Skatterett II med avsluttende revisoreksamen (BØAXXXX) Regnskap og budsjett i offentlig sektor, 5 sp (BØA3035) Studenter som går i 2. kull i studieåret med normert eller tilnærmet normert studieprogresjon, bør ta sikte på å fullføre revisorstudiet etter tidligere rammeplan i studieåret Mulighet for å avlegge eksamen etter tidligere rammeplan vil i følge overgangsbestemmelsene i forskriften bestå så lenge det er behov for det, men uansett ikke lenger enn til Disse studentene må i studieåret velge følgende emner: BØA2002 Regnskapsorganisasjon eller INT3020 Regnskapsorganisasjon med regnskapsførerrett (undervises siste gang høsten 2013) BØA3045 Skatterett revisjon (undervises siste gang høsten 2013) JUR 3002 Rettslære (undervises siste gang høsten 2013) MET3002 Samfunnsvitenskapelig metode for revisorer eller MET3001 Samfunnsvitenskapelig metode (det gis felles undervisning i MET3001 og MET3002 høsten 2013) BØA3035 Regnskap og budsjett i offentlig sektor REV3015 Revisjon (undervises siste gang høsten 2013/våren 2014) REV 3025 Årsregnskap revisjon Studenter som senest våren 2013 har bestått minst 97,5 studiepoeng fra 1. og 2. studieår ved TØH, hvorav minst 60 av studiepoengene må være fra TØHs obligatoriske emner, kan velge å fullføre studiet etter ny BRR-modell, jf i denne forbindelse oversikt nedenfor over innfasing av nye emner og første mulige tidspunkt for avleggelse av eksamen i nye emner. Der det er overlappende emner gjøres avkorting av tidligere bestått eksamen. Fritak/innpasning av tidligere emner gis etter konkret vurdering. Innfasing av nye emner som inngår i BRR: Skatterett I og Skatterett II, til sammen 15 sp, med avsluttende revisoreksamen undervises over to semester, første gang med oppstart høsten 2013 og fullføring av eksamen våren 2014 (Eksamensordningen er under vurdering.) Rettslære for regnskap og revisjon med avsluttende revisoreksamen, 10 sp, undervises første gang våren 2014, med eksamen våren 2014 Virksomhets- og regnskapsorganisering, 7,5 sp, undervises første gang høsten 2014, med eksamen høsten 2014 Verdsettelse, 7,5 sp, undervises første gang høsten 2014, med eksamen høsten 2014 Revisjon, 15 sp, undervises første gang våren 2015, med eksamen våren 2015

8 Emnebeskrivelser for følgende emner fremgår av studieplanen for bachelor i økonomi og administrasjon: BØA 1100 Bedriftsøkonomi og regnskap BØA 1200 Finansregnskap med analyse BØA 2100 Driftsregnskap med budsjettering BØA 2200 Investering og finansering ORG 1100 Organisasjon og ledelse MRK 1001 Markedsføring ORG 2200 Foretaksstrategi SMØ 1001 Mikroøkonomi SMØ 2001 Makroøkonomi MET 1001 Matematikk MET 1002 Statistikk MET 3001 Samfunnsvitenskapelig metode BØA 2033 Årsregnskap I BØA 3041 Årsregnskap II/Regnskapsteori Emnebeskrivelsene vil bli oppdatert neste gang i løpet av våren 2013 for studieåret Nedenfor følger emnebeskrivelser for følgende emner: Regnskap og budsjett i offentlig sektor Verdsettelse Virksomhets- og regnskapsorganisering (av emnets 7,5 sp utgjør 5 sp fordypningsemner og 2,5 sp administrasjonsfag) 15 studiepoeng revisjon 15 studiepoeng årsregnskap, herunder IFRS 15 studiepoeng skatterett (Skatterett I og Skatterett II) 10 studiepoeng rettslære. Emnebeskrivelsene vil bli oppdatert neste gang i løpet av våren 2013 for studieåret

9 REGNSKAP OG BUDSJETT I OFFENTLIG SEKTOR Emnekode BØA3035 Faglig nivå/studieprogram Bachelor i revisjon / Bachelor i regnskap og revisjon obligatorisk REV/BRR Emneansvarlig - Studiepoeng 5 Semester Vår i moduler Undervisningsspråk Norsk Forkunnskapskrav Kurset bygger på BØA1200 Finansregnskap med analyse. Emnet skal gi en innføring i kommunal og statlig regnskapsføring, økonomistyring og rapportering. Forventet læringsutbytte Kunnskaper skal ha kunnskap om kommunal og statlig budsjettering og regnskapsføring kjenner sentrale bestemmelser for budsjett, regnskap og økonomistyring for kommunene og statlige virksomheter, herunder periodisert regnskap i staten har kunnskap om sentrale statlige og kommunale økonomi bestemmelser og sentrale regnskaps standarder Ferdigheter kan avslutte et kommuneregnskap og et statlig virksomhetsregnskap med utgangspunkt i et begrenset tallmateriale Generell kompetanse kan tilegne seg oppdatert kunnskap innenfor ovennevnte kunnskaps- og ferdighetsområder og kunnskap om andre områder innen faget kan formidle sentralt fagstoff gjennom relevante uttrykksformer kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre fagpersoner og bidra til å utvikle god praksis kan reflektere over etiske problemstillinger innenfor faget kan se emnet i en større sammenheng i et samfunnsmessig perspektiv Emnets temaer Fylkeskommunal og kommunal regnskapsføring og rapportering: Gjennomgang av anordningsprinsippet, det kommunale regnskapssystemet, grunnleggende bestemmelser/kommunelovens regnskapsprinsipper (lover, forskrifter, regnskapsstandarder), årsregnskapets oppstillingsplaner og innhold, noter og økonomiregelverk og intern kontroll. Kort innføring i KOSTRA. Inngående kjennskap til spesielle føringer i kommuneregnskapet, vurderingsregler av poster i balansen. Avslutning av kommuneregnskap. Statlig regnskapsføring og rapportering: Kort innføring i statlige institusjoner. Hovedtrekkene i statens budsjett- og regnskapssystemer. Hovedprinsippene for statlig budsjett- og regnskapsføring. Gjennomgang av Stortingets bevilgningsreglement og statens økonomireglement. Gjennomgang av relevante Stortingsmeldinger og Stortingsproposisjoner. Kort om regnskapsorganisasjon i statsforvaltningen, konsernkontoordningen.

10 Arbeidsformer og læringsaktiviteter Plenumsforelesninger og oppgaveløsninger i grupper. Obligatoriske arbeidskrav Ingen Vurderingsordning Individuell skriftlig eksamen på 3 timer. Tillatte hjelpemidler ved skriftlig eksamen Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt på eksamen. Karakterskala A F Sensurordning Intern sensor Ny/utsatt eksamen og forbedring Se Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag Læremidler Sunde, Øyvind (2006) Kommuneregnskapet : regnskapsrapporter, regnskapsprinsipper, 6. utg. Oslo, NKK Kommunaløkonomisk forlag. + utlevert materiale / materiale på Its learning Endringer kan forekomme. Endelig pensumliste vil foreligge ved semesterstart. VERDSETTELSE Emnekode BØAXXXX Faglig nivå/studieprogram Bachelor i regnskap og revisjon obligatorisk BRR, valgfag for 3. studieår Emneansvarlig - Studiepoeng 7,5 Semester Høst Undervisningsspråk Norsk Forkunnskapskrav Kurset bygger på BØA1200 Finansregnskap med analyse, BØA 2033 Årsregnskap og BØA 2200 Investering og Finansiering Emnet gir innsikt i teori og praktisk anvendelse av verdsettingsmodeller som er sentrale i regnskap og revisjon. Forventet læringsutbytte Kunnskaper kjenner teorier for sammenheng mellom risiko og forventet avkastning kjenner anvendte verdsettelsesmetoder knyttet til gjeld, egenkapital, finansielle opsjoner og realopsjoner kjenner til forskjeller og likheter mellom markedsbasert egenkapital, aksjelovgivningens egenkapitalbegrep og regnskapsmessige egenkapital

11 har kjennskap til årsaker til at det kan være avvik mellom regnskapsmessig rentabilitet (måling av internrente) og avkastningskrav Ferdigheter kan fastsette avkastningskrav for beregning av regnskapsestimater og foretaksverdi kan anvende verdsettingsmodeller for beregning av regnskapsestimater og foretaksverdi kan gjøre rede for metoder og usikkerhet i regnskapsestimater og foretaksverdi kan analysere og anvende regnskapsinformasjon til verdsettingsformål kan gjøre vurderinger rundt forsvarlig egenkapital Generell kompetanse kan tilegne seg oppdatert kunnskap innenfor ovennevnte kunnskaps- og ferdighetsområder og kunnskap om andre områder innen faget kan formidle sentralt fagstoff gjennom relevante uttrykksformer kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre fagpersoner og bidra til å utvikle god praksis kan reflektere over etiske problemstillinger innenfor faget kan se emnet i en større sammenheng i et samfunnsmessig perspektiv Emnets temaer Se læringsutbytte over Arbeidsformer og læringsaktiviteter Plenumsforelesninger og oppgaveløsninger Obligatoriske arbeidskrav Ingen Vurderingsordning Individuell skriftlig eksamen på 4 timer. Emnet overlapper delvis med BØA3010 Foretaksfinans. Det er ikke mulig å la både BØAXXXX Verdsettelse og BØA3010 Foretaksfinans inngå i grad. Dersom det er avlagt eksamen i begge emner, må et av emnene strykes (-7,5 sp). Tillatte hjelpemidler ved skriftlig eksamen Hjelpemidler: Norges Lover, Skattelovsamling, Revisors Håndbok, Kalkulator Karakterskala A F Sensurordning Intern og ekstern sensor Ny/utsatt eksamen og forbedring Se Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag Læremidler Pensumliste vil foreligge ved semesterstart.

12 VIRKSOMHETS- OG REGNSKAPSORGANISERING Emnekode BØAXXXX Faglig nivå/studieprogram Bachelor i regnskap og revisjon obligatorisk BRR Emneansvarlig - Studiepoeng 7,5 Semester Høst Undervisningsspråk Norsk Forkunnskapskrav Kurset bygger på BØA1100 Bedriftsøkonomi med regnskap, BØA1200 Finansregnskap med analyse, og ORG1100 Organisasjon og ledelse Emnet gir innsikt i utfordringer knyttet til behandling og registrering av transaksjoner og virksomhetshendelser, herunder organisering og ledelse av virksomheten, forretningsprosesser og intern kontroll, med særlig vekt på organisasjonskultur og ledelse i et kontrollperspektiv. Emnet dekker også organisering, ledelse og kvalitetssikring av regnskapsførervirksomhet og god regnskapsføringsskikk. Forventet læringsutbytte Kunnskaper kjenner hovedprinsippene for god foretaksstyring, herunder foretakets, styrets, daglig leders og revisors rolle og ansvar overfor eier og andre interessenter kjenner til sammenhengen mellom etiske prinsipper, styringsfilosofi og virksomhetens samfunnsansvar kjenner til hvordan etiske prinsipper påvirker organisatorisk atferd kjenner til formålet, oppgavene og oppbyggingen av regnskapssystemer kjenner de mest sentrale virksomhetsprosesser, bokførings- og regnskapsrutiner kjenner generelle kontroller og kan reflektere over organisasjonsmessige relasjoner i tilknytning til intern kontroll kjenner til hensyn bak outsourcing av regnskapsføring, rammer for ekstern regnskapsføring og god regnskapsføringsskikk kjenner til forskjeller mellom sunn og usunn organisasjonskultur kjenner til hvordan personlige, organisatoriske og eksterne faktorer påvirker holdninger, atferd og beslutninger og praksis, og dermed også operasjonell risiko kjenner til hvordan etiske retningslinjer kan utarbeides og anvendes kjenner krav til sikkerhet og kontroller i IKT-systemer Ferdigheter kan identifisere, vurdere og forstå risiko i et styringsperspektiv, spesielt operasjonell risiko kan anvende metoder for analyse og styring av risiko, d.v.s. anvendelse av COSO rammeverket, med særlig vekt på elementer i kontrollmiljøet/det interne miljø (styrets og ledelsens holdninger til risiko og risikostyring, integritet, etiske verdier, kompetanseutvikling, organisasjonsstruktur, delegering av ansvar og myndighet mv) kan anvende regler om rettigheter og plikter og innholdet i god regnskapsføringsskikk, herunder risikoregelverket (forskrift om risikostyring og internkontroll) og hvitvaskingsregelverket kan utforme tiltak for å sikre effektiv intern kontroll Generell kompetanse

13 kan tilegne seg oppdatert kunnskap innenfor ovennevnte kunnskaps- og ferdighetsområder og kunnskap om andre områder innen faget kan formidle sentralt fagstoff gjennom relevante uttrykksformer kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre fagpersoner og bidra til å utvikle god praksis kan reflektere over etiske problemstillinger innenfor faget kan se emnet i en større sammenheng i et samfunnsmessig perspektiv Emnets temaer Virksomhetsstyring, risikostyring og intern kontroll Organisasjonskultur og internt miljø/kontrollmiljø IKT i virksomhetsstyring og rapportering Grunnleggende IKT-sikkerhet knyttet til regnskapssystemer Kvalitetssikring og forbedring av virksomhets- og regnskapsrutiner og intern kontroll Organisering, ledelse og styring av regnskapsfunksjonen / ekstern regnskapsføring Arbeidsformer og læringsaktiviteter Forelesninger. e må arbeide på egen hånd og i grupper med pensumstoffet, problemstillinger presentert i forelesningene, og oppgaver. Obligatoriske arbeidskrav Ingen Vurderingsordning Skriftlig eksamen: 4 timer. Karakter A F. Avkorting/overlapping: Ved bestått eksamen strykes tidligere bestått eksamen i BØA 2002 Regnskapsorganisasjon 5 sp, eller INT3020 Regnskapsorganisasjon med regnskapsførerrett 7,5 sp. Tillatte hjelpemidler ved skriftlig eksamen - Batteridrevet kalkulator, med tomt minne. - Norges lover - Særtrykk eller samlinger av lover eller forskrifter uten kommentarer, herunder utskrift av ren forskriftstekst eller lovtekst fra - Skattelovsamling/Skattelovsamling for studenter (J. Jarøy eller O. Gjems-Onstad) - Revisors håndbok - Utskrift av standarder som finnes i Revisors håndbok (Kun nøytrale henvisninger som jfr., jevnfør, se, motsatt osv., er tillatt innarbeidet i hjelpemidlene.) Karakterskala A F Sensurordning Intern sensur. Ny/utsatt eksamen og forbedring Se Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag Læremidler Moen, Tove-Gunn og Havstein, Bjørgunn (2009) Regnskapsorganisasjon: bokføring og internkontroll. 5.utg. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. Utdelte kapitler, artikler og oppgaver

14 Materiale utlagt i pensummappe på itslearning, materiale gjennomgått i forelesninger, samt lov- og forskriftsbestemmelser og standarder som det er henvist til i litteraturen og i forelesningsmateriale. Endringer kan forekomme. Endelig pensumliste vil foreligge ved semesterstart.

15 RETTSLÆRE FOR REGNSKAP OG REVISJON Emnekode JURXXXX Faglig nivå/studieprogram Bachelor i regnskap og revisjon obligatorisk BRR Emneansvarlig - Studiepoeng 10 Semester Høst Undervisningsspråk Norsk Forkunnskapskrav Ingen Emnet skal gi studenten innføring i juridisk metode og utvalgte generelle privatrettslige emner og problemstillinger. Emnet skal gi studenten innsikt i de alminnelige rettslige rammer for utøvelse av næringsvirksomhet og de rettsregler som er av særlig betydning for organisering og utøvelse av slik virksomhet. Læringsutbytte Kunnskap har kunnskap om rettskildelære og juridisk metode kjennskap til kontrakters betydning og funksjon har kunnskap om de mest relevante rettsområder som har betydning for revisors og regnskapsføreres arbeid, herunder regler om avtaleinngåelse, tolking og ugyldighet, sentrale deler av reglene om organisering av økonomisk virksomhet og representasjon i selskapsforhold, stiftelse og sikring pengekrav, gjeldsforfølgningsrett med hovedvekt på materiell konkursrett og sentrale deler av reglene om økonomisk kriminalitet har kjennskap til reglene om kjøp og misligholdsvirkninger ved kontraktsbrudd, næringsvirksomheters forhold til kreditorer og myndigheter, bortfall av pengekrav ved oppgjør og foreldelse samt konkursprosessen og enkeltforfølgningsrett Ferdigheter kan gjennomføre praktiske drøftelser og redegjøre for innholdet i reglene om avtaleinngåelse, avtaletolkning og ugyldighet, etablering av økonomisk virksomhet og representasjon i selskapsforhold, etablering og sikring av pengekrav, vilkår for åpning av konkurs, omstøtelse og økonomisk kriminalitet kan gjennomføre praktiske drøftelser i tilknytning til sentrale regler om o kjøp og misligholdsvirkninger ved kontraktsbrudd o næringsvirksomheters forhold til kreditorer og myndigheter o bortfall av pengekrav ved oppgjør og foreldelse o konkursprosessen og enkeltforfølgning Generell kompetanse kan tilegne seg ny kunnskap innen ovennevnte rettsområder og kunnskap om andre rettsområder som har betydning for regnskap og revisjon kan formidle sentralt fagstoff gjennom relevante uttrykksformer kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre fagpersoner og bidra til å utvikle god praksis kan bidra til nytenkning og i innovasjonsprosesser kan reflektere over etiske problemstillinger innenfor de relevante rettsområder kan se emnet i en større sammenheng i et samfunnsmessig perspektiv Emnets temaer

16 Introduksjon til rettsregler og juridisk metode Næringsdrivendes rettslige status og forhold Foretaksrett Kontrakts- og kjøpsrett Pengekrav, pant, gjeldsforhandling, tvangsinndrivelse, konkurs Økonomisk kriminalitet Arbeidsformer og læringsaktiviteter Forelesninger og oppgaveløsning, individuelt og i klasse. Obligatoriske arbeidskrav Ingen Vurderingsordning Individuell skriftlig eksamen på fem timer. Ved søknad om godkjenning som registrert kreves karakteren C eller bedre. Avkorting: Ved bestått eksamen strykes tidligere bestått eksamen i JUR2001 Rettslære 7,5 sp. Tillatte hjelpemidler ved skriftlig eksamen Norges Lover (helst, men ikke nødvendigvis, nyeste utgave) samt annen ukommentert lovtekst. Tillatte innarbeidelser er i hovedsak understrekninger og nøytrale henvisninger til lover/lovparagrafer, og ikke tekst eller kommentarer. De detaljerte regler vil bli kunngjort ved semesterstart, og overholdelse av disse må påregnes å bli kontrollert ved eksamen. Karakterskala A F Sensurordning Sensur av faglærer samt ekstern sensor. Ny/utsatt eksamen og forbedring I.h.t. HiSTs reglement. Læremidler Langfeldt, Sverre og Bråthen, Tore: Lov og rett for næringslivet, 17. utg. (2010), Oslo, Universitetsforlaget i kommisjon for Focus Forlag AS Haga, Karl J.: Oppgaver i rettslære, 9. utg. (2006), Oslo, Cappelen Akademisk Forlag. Forelesningsmateriell (supplerende notater, forelesningsfoiler etc.) som blir lagt ut på It s learning. Norges Lover. Endringer kan forekomme. Endelig pensumliste vil foreligge ved semesterstart. Supplerende opplysninger Kandidaten må ha karakteren C eller bedre på eksamen i dette kurset for å kunne bli godkjent som registrert revisor.

17 REVISJON BRR Emnekode REVXXXX Faglig nivå/studieprogram Bachelor i regnskap og revisjon obligatorisk BRR Emneansvarlig - Studiepoeng 15 Semester Vår Undervisningsspråk Norsk Forkunnskapskrav Må ha bestått BØA2033 Årsregnskap I eller tilsvarende. Det anbefales å ha grunnleggende kunnskaper i matematikk, statistikk, finansregnskap og skatt Emnet skal gi studenten kunnskap om det teoretiske fundamentet for revisjon og praktisk metode for gjennomføring av revisjon av årsregnskaper og om det formelle rammeverket for revisoryrket gitt i lover, forskrifter og andre autoritative regelverk. Emnet skal også gi grunnleggende kunnskap om etiske teorier og morallære anvendt i revisjon, og kjennskap til revisjon i offentlig sektor. Forventet læringsutbytte Kunnskap har kjennskap til revisors rolle som allmennhetens tillitsperson, herunder behovet for revisjon, omfanget av revisjonsplikten og revisors tjenestespekter i privat og offentlig sektor har kjennskap til det juridiske og profesjonsbestemte rammeverket for revisors yrkesutøvelse har kjennskap til normativ etisk teori og morallære har overordnet kunnskap om revisors oppgaver i forbindelse med egenkapitaltransaksjoner har overordnet kunnskap om forvaltningsrevisjon, etterlevelsesrevisjon og selskapskontroll i stat og kommune. Ferdigheter kan anvende rammeverket og etiske regler i praktisk problemløsning kan foreta og gjennomføre et revisjonsoppdrag fra oppdragsvurdering til rapportering med fokus på noen utvalgte revisjonsområder herunder o kan vurdere om revisor til enhver tid faktisk er og framstår som objektiv og kapabel o kan fastsette og anvende vesentlighetsgrenser på det enkelte oppdrag o kan vurdere iboende og kontrollrisiko, herunder mislighetsrisiko, og bestemme revisjonsmessig angrepsvinkel o kan utforme mest effektive testmetoder og utvalg o kan innhente hensiktsmessige og tilstrekkelige revisjonsbevis o kan konkludere på utførte revisjonshandlinger o kan bestemme revisjonsberetningens utforming o kan bestemme annen lovpålagt og hensiktsmessig rapportering til offentlig myndighet og ledelse Generell kompetanse kan planlegge og gjennomføre et revisjonsoppdrag som strekker seg over tid alene og som deltaker i en gruppe.

18 kan tilegne seg oppdatert kunnskap innenfor ovennevnte kunnskaps- og ferdighetsområder og kunnskap om andre områder innen faget kan formidle sentralt fagstoff gjennom relevante uttrykksformer kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre fagpersoner og bidra til å utvikle god praksis kan reflektere over etiske problemstillinger innenfor faget kan se emnet i en større sammenheng i et samfunnsmessig perspektiv Emnets temaer Etikk, revisjon og moral Revisors rammebetingelser Revisjonsteori og - metode Arbeidsformer og læringsaktiviteter Plenumsforelesninger og oppgaveløsninger i grupper. Obligatoriske arbeidskrav To obligatoriske innleveringsoppgaver med krav om Bestått. Innlevering i vårsemesteret. Grupper på to eller tre personer. Vurderingsordning Individuell skriftlig eksamen på 6 timer. Tillatte hjelpemidler ved skriftlig eksamen I henhold til hjelpemiddelliste som utleveres ved semesterstart Karakterskala A F Sensurordning Både intern og ekstern sensor Ny/utsatt eksamen og forbedring Eksamen i Revisjon avholdes i hvert semester i ordinær eksamensperiode. Læremidler Gulden, Bror Petter (2003): Etikk, moral og revisjon teori, analyse og handlingsvalg. Oslo. DnR/B. P. Gulden. Gulden, Bror Petter (2010) Den eksterne revisor. 7. utgave. Oslo, Gyldendal akademisk. Gulden, Bror Petter (2010) Revisjon: teori og metode. 6. utgave. Oslo, Cappelen akademisk Den norske Revisorforening: Revisors Håndbok 2015 (utgis hvert år i januar). Oppgaver Materiale lagt ut i Its learning Endringer kan forekomme. Endelig pensumliste vil foreligge ved semesterstart. Supplerende opplysninger Kandidaten må ha karakteren C eller bedre på eksamen i dette emnet for å kunne bli godkjent som registrert revisor.

19 SKATTERETT I og SKATTERETT II med avsluttende revisoreksamen Emnekode BØAXXXX Faglig nivå/studieprogram Bachelor i regnskap og revisjon obligatorisk BRR Emneansvarlig - Studiepoeng 15 (7,5 + 7,5) Semester Høst og Vår (undervises over 2 semester) Undervisningsspråk Norsk Forkunnskapskrav Ingen I BRR utgjør SKATTERETT I og SKATTERETT II ett emne. Undervisningen er fullt ut felles med SKATTERETT I på 7,5 sp og SKATTERETT II på7,5 sp innenfor bachelor i økonomi og administrasjon. Emnet skal gi studenten kunnskap om skatte- og avgiftssystemet med mest fokus på næringsvirksomhet og selskaper, herunder beregning av skatt og avgift. En forutsetning for å oppnå læringsmålene er også kjennskap til de alminnelige personbeskatningsreglene. Forventet læringsutbytte Kunnskaper har kunnskap om de prinsipper som skattelovgivningen bygger på i person- og næringsbeskatningen har kjennskap til hovedreglene om inntekts- og formuesbeskatning for personer, herunder kjennskap til reglene om formuesfastsettelse for ikke-børsnoterte aksjer og andeler i ansvarlige selskaper har kjennskap til skattemessige virkninger av opphør av virksomhet og likvidasjon av selskap har kjennskap til hvilke transaksjoner og hendelser vedrørende eierskap og egenkapital som kan medføre beskatning har kjennskap til sentrale regler for å fastsette arveavgiftsgrunnlag, beregne arveavgift og fastsette skattemessig inngangsverdi for mottaker har kjennskap til reglene om fradrag i utlignet skatt har kjennskap til regler for beregning av arbeidsgiveravgift har kunnskap om skattebetalingsordningen, skatte- og ligningsforvaltningen har overordnet kjennskap til skatteplanlegging, samt kjennskap til sentrale regler for tilsidesettelse, herunder kjennskap til grensene mellom lovlig skatteplanlegging, etisk tvilsom skatteomgåelse og ulovlig skatteunndragelse har kunnskap om avgiftslovgivningen (merverdiavgift og arveavgift) knyttet til næringsvirksomhet og selskaper Ferdigheter kan avgjøre hva som er skattepliktige inntekter, fradragsberettigede kostnader samt foreta korrekt tidfesting for personer med enkle inntektsforhold, samt beregne skatten, herunder trygdeavgift kan avgjøre hva som er skattepliktige inntekter, fradragsberettigede kostnader samt foreta korrekt tidfesting av postene for beregning av alminnelig inntekt i næring (EPF, AS, ANS). kan fastsette grunnlag for beskatning av foretakseiere: Innehavere av enkeltpersonforetak, aksjonærer og deltakere i ansvarlig selskap, samt beregne skattevirkning av eierskapet/deltakelsen kan beregne skattekostnad, betalbar skatt og utsatt skatt for aksjeselskaper kan skattemessig behandle omdanning av EPF til AS

20 kan vurdere skattemessige virkninger ved virksomhetsoverdragelse kan vurdere en virksomhets merverdiavgiftsmessige forhold kan merverdiavgiftsmessig behandle alminnelige transaksjoner Generell kompetanse kan anvende juridisk metode ved behandling av skatte- og avgiftsmessige problemstillinger kan oppdatere og tilegne seg ny kunnskap innen skatte- og avgiftsrett samt andre rettsområder som har betydning for regnskap og revisjonsarbeid kan formidle sentralt fagstoff gjennom relevante uttrykksformer kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre fagpersoner og bidra til å utvikle god praksis kan reflektere over etiske problemstillinger innenfor emnet kan se emnet i en større sammenheng i et samfunnsmessig perspektiv Emnets temaer Se læringsutbyttebeskrivelsen over I SKATTERET I (Høst) er undervisningen konsentrert om hovedprinsippene og hovedreglene i skattesystemet, med særlig vekt på forståelse av skattelovens systematikk, inntekter og fradrag utenfor næring, herunder hovedprinsipper for beskatning av personlige foretakseiere, og praktisk anvendelse av reglene. Også metodemessige og etiske problemstillinger knyttet til praktisering av skattereglene tas opp. I SKATTERETT II (Vår) blir undervisningen konsentrert om bestemmelse av skattegrunnlaget i næring og for selskaper. Undervisningen går mer i dybden på eierbeskatning, herunder inngår virksomhetsoverdragelse og omdanning. Det blir gitt en innføring i generasjonsskifte og salg av objekter mottatt som arv eller gave, og en innføring i merverdiavgift. Gjennom oppgavearbeid oppøves evnen til korrekt regelanvendelse ytterligere. Arbeidsformer og læringsaktiviteter Forelesninger, frivillige øvinger basert på oppgaveprogram med tilhørende løsninger. Obligatoriske arbeidskrav Ingen Vurderingsordning Skriftlig eksamen / avsluttende revisoreksamen 15 sp. Eksamensordningen er under vurdering. Studiepoengsreduksjon: På grunn av faglig overlapping vil man få 15 studiepoeng reduksjon i BØA2010 Skatterett ved bestått eksamen. Tillatte hjelpemidler ved skriftlig eksamen - Batteridrevet kalkulator, med tomt minne. - Norges lover - Særtrykk eller samlinger av lover eller forskrifter uten kommentarer, herunder utskrift av ren forskriftstekst eller lovtekst fra - Skattelovsamling/Skattelovsamling for studenter (J. Jarøy eller O. Gjems-Onstad) (Kun nøytrale henvisninger som jfr., jevnfør, se, motsatt osv., er tillatt innarbeidet i hjelpemidlene.) Karakterskala

STUDIEPLAN Bachelor i revisjon.

STUDIEPLAN Bachelor i revisjon. STUDIEPLAN Bachelor i revisjon. I.h.t. rammeplan for treårig revisorutdanning av 1. desember 2005, Utdannings og forskningsdepartementet. Vedtatt av avdelingsstyret 29. mars 2012 og revidert av avdelingsstyret

Detaljer

Anbefalt plan. Studiet gir innenfor rammene for en utdanning på bachelor-nivå en fordypning i regnskap, regnskapsførerregelverket, skatt og rettslære.

Anbefalt plan. Studiet gir innenfor rammene for en utdanning på bachelor-nivå en fordypning i regnskap, regnskapsførerregelverket, skatt og rettslære. Anbefalt plan Bachelor i økonomi og administrasjon - profilering regnskapsfører Vedtatt av Nasjonalt råd for økonomisk administrativ utdanning (NRØA) 9.1.2013 I) INNLEDNING Formålet med planen til Bachelor

Detaljer

Bachelor i regnskap og revisjon Nasjonale retningslinjer

Bachelor i regnskap og revisjon Nasjonale retningslinjer Bachelor i regnskap og revisjon Nasjonale retningslinjer I) INNLEDNING Forskrift om rammeplan for bachelor i revisjon definerer de nasjonale rammene for BRR. Nasjonale retningslinjer for utdanningen er

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

REGNSKAP OG BUDSJETT I OFFENTLIG SEKTOR

REGNSKAP OG BUDSJETT I OFFENTLIG SEKTOR REGNSKAP OG BUDSJETT I OFFENTLIG SEKTOR Emnekode BØA3035 Faglig nivå/studieprogram Bachelor i revisjon obligatorisk REV Emneansvarlig Asbjørn O. Pedersen Studiepoeng 5 Semester Vår i moduler Undervisningsspråk

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:14 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET The Norwegian Association of Higher Education Institutions Høringsinstanser, jf. vedlagte oversikt Deres referanse: Vår referanse Vår dato 12/230-1 17.10.2012 Forslag til

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i regnskap og revisjon Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Mål for studiet: Bachelorprogrammet

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i regnskap og revisjon Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Introduksjon: Bachelorprogrammet gir

Detaljer

Rammeplan for treårig revisorutdanning

Rammeplan for treårig revisorutdanning Rammeplan for treårig revisorutdanning Fastsatt 25. juni 2003 av Utdannings- og forskningsdepartementet 1. Innledning...3 2. Formålet med utdanningen...3 3. Mål for studiet...3 4. Innhold...4 5. Struktur

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon

Detaljer

Årsstudium i bedriftsøkonomi 1. år. Studiesenteret/Hamar/Nett- og samling, Rena

Årsstudium i bedriftsøkonomi 1. år. Studiesenteret/Hamar/Nett- og samling, Rena Pensumliste høst 2013 for desentraliserte studier. Hamar. Nett- og samling, Rena. Årsstudium i bedriftsøkonomi 1. år. /Hamar/Nett- og samling, Rena Virksomhetens økonomi SBED100 / HBED100 / NBED100 Faglærer:

Detaljer

MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON SIVILØKONOM

MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON SIVILØKONOM STUDIEPLAN FOR MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON SIVILØKONOM 2012-13 Akkreditert av NOKUT. Godkjent av Kunnskapsdepartement 2002 Revidert og godkjent av avdelingsstyret 29.03.2012 1 MASTER I ØKONOMI OG

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Studieprogram B-ØKAD, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:36 Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid:

Detaljer

Pensumliste vår 2015 Desentraliserte studier/ nett- og samlingsbaserte studier (med forbehold om endringer)

Pensumliste vår 2015 Desentraliserte studier/ nett- og samlingsbaserte studier (med forbehold om endringer) Pensumliste vår 2015 Desentraliserte studier/ nett- og samlingsbaserte studier (med forbehold om endringer) Årsstudium i bedriftsøkonomi 1. år (Studiesenteret-BØKS/ Nett & samling Hamar-BØKBD/ Nett & samling

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Målet med bachelorprogrammet

Detaljer

BØA2100 Driftsregnskap med budsjettering. BØA2200 Investering finansiering. 7,5 sp. SMØ2001 Makroøkonomi 7,5 sp. JUR2001 Rettslære. 7,5 sp.

BØA2100 Driftsregnskap med budsjettering. BØA2200 Investering finansiering. 7,5 sp. SMØ2001 Makroøkonomi 7,5 sp. JUR2001 Rettslære. 7,5 sp. BACHELOR I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Studiet går over 3 år og er på totalt 180 studiepoeng som er satt sammen av emner innenfor bedriftsøkonomisk analyse, samfunnsøkonomi, administrasjonsfag, metodefag

Detaljer

Studieplan. Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014 Drammen

Studieplan. Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014 Drammen Studieplan Studieår 2014 2017 Bachelor i økonomi og, 1., 2., og 3. studieår Kull 2014 Drammen HBV - Handelshøgskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235 3603 Kongsberg Side 2/5

Detaljer

Forskrift for siviløkonomstudiet og siviløkonomeksamen

Forskrift for siviløkonomstudiet og siviløkonomeksamen Forskrift for siviløkonomstudiet og siviløkonomeksamen Fastsatt av Kollegiet ved Norges Handelshøyskole 19. mars 1996 med hjemmel i lov av 12. mai 1995 nr. 22 om universitet og høgskoler 37, 46 og 50.

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning (studiet kan inngå som del av master i førskolepedagogikk) Deltid 30 sp 2014-2015 Navn Nynorsk navn Engelsk

Detaljer

Fagplan Studieår 2012 2015. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2012

Fagplan Studieår 2012 2015. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2012 Side 1/6 Fagplan Studieår 2012 2015, 1., 2., og 3. studieår Kull 2012 HiBu - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks 235 3603 KONGSBERG Tlf.: 32869500 Faks.: 32869695 Side

Detaljer

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad Programmets navn Bokmål: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Nynorsk: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom)

Detaljer

Informasjonsmøte fritak og valgfag. onsdag 14. august 2013 kl. 10.00 11.00

Informasjonsmøte fritak og valgfag. onsdag 14. august 2013 kl. 10.00 11.00 Informasjonsmøte fritak og valgfag onsdag 14. august 2013 kl. 10.00 11.00 Dagens program Kriterier for fritak Hvordan søke fritak? Kan jeg korte ned studietiden? Noen gode råd Valgfag: hva er mulighetene

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Godkjenning Godkjent av dekan 19.01.2012. Det tas forbehold

Detaljer

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel:

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel: Studieplan Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap Engelsk tittel: Bachelor of Business Administration - with concentration on Ethics and Entrepreneurship Omfang:

Detaljer

dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp

dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp 2015-2016 Navn Nynorsk Lek og læring i utemiljø Lek og læring i utemiljø Engelsk Play and learning in outdoor environment Studiepoeng 30 Heltid/Deltid

Detaljer

Rettsvitenskap - bachelorstudium

Rettsvitenskap - bachelorstudium Studieprogram B-RETVIT, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:31 Rettsvitenskap - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

1. Bakgrunn og avgrensninger. 2. Oppdraget

1. Bakgrunn og avgrensninger. 2. Oppdraget VEDLEGG 2 KUNDENS KRAVSPESIFIKASJON 1. Bakgrunn og avgrensninger... 1 2. Oppdraget... 1 3. Skatterett til revisoreksamen, 20 stp... 3 3.1 Kunnskapsmål:... 3 3.2 Holdningsmål:... 3 3.3 Innhold (oppdragsgivers

Detaljer

DERES REFERANSE: Høringsuttalelse - Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor i regnskap og revisjon

DERES REFERANSE: Høringsuttalelse - Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor i regnskap og revisjon FINANSTILSYNET THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY OF NORWAY 9.2 APR, Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO 30.03.2012 SAKSBEHANDLER: Marie Hasle Sørensen VÅR REFERANSE: 11/13001 DERES REFERANSE:

Detaljer

Reiselivsledelse - bachelorstudium

Reiselivsledelse - bachelorstudium Reiselivsledelse - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Norsk hotellhøgskole Fører til grad: Bachelor i reiselivsledelse

Detaljer

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget

Detaljer

Skal være utgangspunkt for å formulere. Vil inngå i veiledningene. Justeres av institusjonene.

Skal være utgangspunkt for å formulere. Vil inngå i veiledningene. Justeres av institusjonene. Læringsutbytte for studieretninger ingeniør Læringsutbytte i fastsatt forskrift om rammeplan 3 Læringsutbytte som gjelder for alle bachelorkandidater i ingeniørutdanningene. Formuleringer i fastsatt forskrift

Detaljer

dmmh.no Studieplan Ledelse i en lærende barnehage Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer

dmmh.no Studieplan Ledelse i en lærende barnehage Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer dmmh.no Studieplan Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer Navn Nynorsk Leiing i ein lærande barnehage Engelsk Leadership in a learning early childhood educational and care institution Studiepoeng

Detaljer

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng Programmets navn Bokmål: Bachelor i ledelse, innovasjon og marked Nynorsk: Bachelor leiing, innovasjon og marked Engelsk: Bachelor in Management, Innovation and Marketing Oppnådd grad Bachelor i ledelse,

Detaljer

Investering og finansiering

Investering og finansiering Investering og finansiering Emnekode: BØK260_2, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Master

Detaljer

EMNEKODE EMNENAVN FAGLIG NIVÅ. Innledning OMFANG VEKTINGSREDUKSJONER UNDERVISNINGSSEMESTER

EMNEKODE EMNENAVN FAGLIG NIVÅ. Innledning OMFANG VEKTINGSREDUKSJONER UNDERVISNINGSSEMESTER EMNEKODE EMNENAVN Samfunnsfag 1, 5-10. Demokrati, deltakelse og medborgerskap Samfunnsfag 1, 5-10. Demokrati, deltaking og medborgarskap Social science 1, 5-10. Democracy, participation and citizenship

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i økonomisk-administrative fag - Siviløkonom Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Mål for studiet:

Detaljer

Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv. 60 studiepoeng. Kull 2014

Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv. 60 studiepoeng. Kull 2014 Side 1/5 Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv 60 studiepoeng Kull 2014 Høgskolen i Buskerud og Vestfold Oppdatert 14.8.14 LGL Godkjent av dekan 26.08.14 Innholdsfortegnelse Innledning...

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i økonomisk-administrative fag - Siviløkonom Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Mål for studiet:

Detaljer

Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for. Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret

Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for. Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret Mal for ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret 1 Innhold i rammeplan Rammeplan er en

Detaljer

STUDIEPLAN FOR BACHELOR I REGNSKAP OG REVISJON 2015H

STUDIEPLAN FOR BACHELOR I REGNSKAP OG REVISJON 2015H HANDELSHØYSKOLEN I TRONDHEIM STUDIEPLAN FOR BACHELOR I REGNSKAP OG REVISJON 2015H Studieplanen er forankret i "Forskrift om rammeplan for bachelor i regnskap og revisjon" fastsatt av Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Årsstudium i juss Studieplan 2015/2016 Beskrivelse Årsstudiet i juss er et tilbud for studenter med interesse for juridiske emner. Studietilbudet vil være relevant i kombinasjon med de fleste av høgskolens

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Studieprogram M-ØKAD, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:31 Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Videreutdanning i skriving av vitenskapelig artikkel

Videreutdanning i skriving av vitenskapelig artikkel STUDIEPLAN FOR Videreutdanning i skriving av vitenskapelig artikkel Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse og sosialfag 15 studiepoeng Kull 2013 Godkjent av: dekan ved Avdeling for helse- og sosialfag

Detaljer

Notat. Innledning. Nye emner

Notat. Innledning. Nye emner Notat Dato: 13.02.2012 Saksnr./arkivnr.: saksnr Til: Kikk her og skriv inn mottaker. Saksbehandler: Elin Kristin Hansen 67235000, postmottak@hioa.no ENDRINGSNOTAT PROGRAMPLANER 2012/2013: BACHELORSTUDIET

Detaljer

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget ved TKD 23.

Detaljer

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Emnekode: BBA160_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet: Høst,

Detaljer

Reiselivsledelse - bachelorstudium

Reiselivsledelse - bachelorstudium Reiselivsledelse - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i reiselivsledelse Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon Norsk hotellhøgskole

Detaljer

REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET. vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet 08.09.03

REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET. vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet 08.09.03 REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet 08.09.03 1: Allment om gradene Det teologiske Menighetsfakultet tildeler gradene bachelor,

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. Videreutdanning master nivå. 30 studiepoeng Deltid. www.dmmh.

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. Videreutdanning master nivå. 30 studiepoeng Deltid. www.dmmh. www.dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage Videreutdanning master nivå Kan inngå som emne i graden master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30 studiepoeng

Detaljer

Studieplan. Kommunikasjon og språklæring i barnehagen. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret 2016-2017

Studieplan. Kommunikasjon og språklæring i barnehagen. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret 2016-2017 dmmh.no Studieplan 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå Studieåret 2016-2017 Sist endret 21.04.16 Navn Nynorsk navn Engelsk navn Communication and language learning in early childhood

Detaljer

Rammeplan for ingeniørutdanning

Rammeplan for ingeniørutdanning Toårig og treårig ingeniørutdanning Fastsatt 1. desember 2005 av Utdannings- og forskningsdepartementet Innhold 1. Innledning... 3 2. Formål med ingeniørutdanningen... 3 3. Mål for ingeniørutdanning...

Detaljer

dmmh.no Studieplan Universitets- og høgskolepedagogikk 15 stp - Deltid Videreutdanning 2015-2016 Godkjent av Styret ved DMMH 031114

dmmh.no Studieplan Universitets- og høgskolepedagogikk 15 stp - Deltid Videreutdanning 2015-2016 Godkjent av Styret ved DMMH 031114 dmmh.no Studieplan 15 stp - Deltid Videreutdanning 2015-2016 Godkjent av Styret ved DMMH 031114 Navn Nynorsk Universitets- og høgskulepedagogikk Engelsk Postgraduate Certificate Teaching in Professional

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Mål for studiet: Målet med studiet er å dekke et høyere grads utdanningsbehov innenfor det økonomiskadministrative

Detaljer

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing.

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Studieprogram M-TRISSTY, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:43 Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Undergraduate Course in Supervision of Health Care Students Deltidsstudium 20 studiepoeng Kull høst 2014 Institutt for fysioterapi Fakultet for

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Årsstudium i sikkerhetsledelse Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning på 60 studiepoeng. Studiet er et deltidsstudium som går over 2 år. Bakgrunn

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Studiet er et samarbeid mellom HiST og HiNT Godkjenning

Detaljer

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Emnekode: BBA160_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet: Høst,

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus HiOA Fakultet for helsefag Institutt for helse, ernæring og ledelse

Høgskolen i Oslo og Akershus HiOA Fakultet for helsefag Institutt for helse, ernæring og ledelse Høgskolen i Oslo og Akershus HiOA Fakultet for helsefag Institutt for helse, ernæring og ledelse Bachelor-utdanning Endring fra 2-årig kandidatutdanning (120 studiepoeng) til ba-utdanning (180 studiepoeng)

Detaljer

Sykepleie med fokus på akutt og kritisk syke, organisasjon og ledelse

Sykepleie med fokus på akutt og kritisk syke, organisasjon og ledelse Sykepleie med fokus på akutt og kritisk syke, organisasjon og ledelse Emnekode: BSY242_1, Vekting: 10 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester Semester eksamen/vurdering: Vår

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for folkehelsearbeid for tannhelsepersonell Health Promotion and Dental Care 15 studiepoeng/ects Studiet godkjent av rektor for Høgskolen i Akershus 9. november

Detaljer

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Tromsø

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Tromsø Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Tromsø Programmets navn Bokmål: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Nynorsk: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom)

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk STUDIEPLAN FOR IKT i læring, Modul 4: Lese- og skriverollen med web 2.0 15stp Behandlet i instituttrådet:

Detaljer

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Institutt for lærerutdanning og pedagogikk Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Gyldig fra og med oppstart høst 2014 Navn Oppnådd grad omfang Læringsutbytte Masterprogram i spesialpedagogikk

Detaljer

Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie

Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie Emnekode: BSYP11_1, Vekting: 10 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester Fagpersoner - Ingunn Aase (Studiekoordinator) -

Detaljer

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan Master i ledelse, innovasjon og marked Gjelder fra og med høsten 2012 Programmets navn Bokmål: Master i ledelse, innovasjon

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Studieplan 2014/2015 Årsstudium Controllerutdanning Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet Controllerutdanning er en videreutdanning på 60 studiepoeng. Studiet gjennomføres på deltid.

Detaljer

Økonomistudier med gode jobbmuligheter Økonomi 2013/2014

Økonomistudier med gode jobbmuligheter Økonomi 2013/2014 Økonomistudier med gode jobbmuligheter Se film om studiet Høgskolen i Molde har et omfattende studieprogram innen økonomiske og administrative fag. Er du på jakt etter et årsstudium i bedriftsøkonomi?

Detaljer

Pensumliste høst 2014 Desentraliserte studier/nett- og samlingsbaserte studier (med forbehold om endringer) Oppdatert 1. juli 2014

Pensumliste høst 2014 Desentraliserte studier/nett- og samlingsbaserte studier (med forbehold om endringer) Oppdatert 1. juli 2014 Pensumliste høst 2014 Desentraliserte studier/nett- og samlingsbaserte studier (med forbehold om endringer) Oppdatert 1. juli 2014 Å rsstudium i bedriftsøkonomi 1. å r (Studiesenteret/Hamar/Nett & samling

Detaljer

Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng)

Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) Communication Through Digital Media Kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) er det tredje av fire emner i studieplan for Design og

Detaljer

Studieplan studieår 2014-2015. Årsenhet i Event & Sport Management

Studieplan studieår 2014-2015. Årsenhet i Event & Sport Management Studieplan studieår Årsenhet i HBV - Handelshøgskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Grønland 58, 3045 Drammen Tlf. 32 20 64 00 Side 2/8 Endringshistorikk Dato Sign Endring 30.januar

Detaljer

LØNNS- OG PERSONALARBEID I KOMMUNAL OG FYLKESKOMMUNAL VIRKSOMHET

LØNNS- OG PERSONALARBEID I KOMMUNAL OG FYLKESKOMMUNAL VIRKSOMHET LØNNS- OG PERSONALARBEID I KOMMUNAL OG FYLKESKOMMUNAL VIRKSOMHET 30 studiepoeng Høgskolen i Harstad 2007 1 1. Innledning Denne utdanningen er tilpasset de utfordringene ansatte og ledere i kommunal- og

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Årsstudium Controllerutdanning Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studiet Controllerutdanning er en videreutdanning på 60 studiepoeng. Studiet gjennomføres på deltid. Normert

Detaljer

Vedtatt i UUV-sak 86/12 Gjelder fra studieåret 2012-13 Sist oppdatert 19.12.12

Vedtatt i UUV-sak 86/12 Gjelder fra studieåret 2012-13 Sist oppdatert 19.12.12 EMNEBESKRIVELSE BØA2100 Bedriftsøkonomisk analyse Valgfag 1. Grad Bachelor i Hotelledelse Bachelor i HR og personalledelse Bachelor i Kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling Bachelor i Markedsføring

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske et bredt repertoar av lese- og

Detaljer

Programplan og emneplaner for Personaladministrasjon Folkeuniversitet Sør-Øst Sandefjord Høsten 2015 - våren 2016. 30 studiepoeng, deltid, 1 år

Programplan og emneplaner for Personaladministrasjon Folkeuniversitet Sør-Øst Sandefjord Høsten 2015 - våren 2016. 30 studiepoeng, deltid, 1 år Programplan og emneplaner for Personaladministrasjon Folkeuniversitet Sør-Øst Sandefjord Høsten 2015 - våren 2016 30 studiepoeng, deltid, 1 år Høgskolen i Buskerud og Vestfold Handelshøyskolen og fakultet

Detaljer

Årsstudie i musikk. Studieplan 2015-2016. Innhold. Studieplan Årsstudie Musikk 2015-2016

Årsstudie i musikk. Studieplan 2015-2016. Innhold. Studieplan Årsstudie Musikk 2015-2016 Årsstudie i musikk Studieplan 2015-2016 Innhold Årsstudie i musikk... 1 Studieplan 2015-2016... 1 Innledning... 2 Fakta: Årsstudie i musikk... 2 Emnebeskrivelser... 4 Årsstudie i musikk... 4 MUS111 Musikkutøving

Detaljer

Hotelledelse - bachelorstudium

Hotelledelse - bachelorstudium Hotelledelse - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Norsk hotellhøgskole Fører til grad: Bachelor i hotelledelse Heltid/deltid:

Detaljer

Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering. Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30. Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid

Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering. Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30. Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30 Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid Faglig innhold Generell beskrivelse av studiet: Studiet

Detaljer

Bachelor i økonomi og administrasjon. 3. år økonomi og administrasjon spesialisering i regnskap

Bachelor i økonomi og administrasjon. 3. år økonomi og administrasjon spesialisering i regnskap Side 1/12 BED320 Årsregnskap med skatt 7,5 studiepoeng Norsk 3. år økonomi og spesialisering i regnskap HØST 1. LÆRINGSUTBYTTE Studentene skal ha kunnskaper om, og en kritisk forståelse av de prinsipper

Detaljer

Vedtatt i UUV-sak 86/12 Gjelder fra studieåret 2012-13 Sist oppdatert 29.09.14

Vedtatt i UUV-sak 86/12 Gjelder fra studieåret 2012-13 Sist oppdatert 29.09.14 EMNEBESKRIVELSE BØA2100/BØA2100-B Bedriftsøkonomisk analyse Valgfag 1. Grad Bachelor i Hotelledelse Bachelor i HR og personalledelse Bachelor i Kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling Bachelor

Detaljer

Studieplan for Videreutdanning i Evaluering som metode 60 studiepoeng

Studieplan for Videreutdanning i Evaluering som metode 60 studiepoeng 0 Studieplan for Videreutdanning i Evaluering som metode 60 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag Trondheim, 05.05.09 Studieplanen er godkjent og gitt etableringstillatelse

Detaljer

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet xx.xx 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd.

Detaljer

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Navn: Master of Business Administration Erfaringsbasert Master i strategisk

Detaljer

Children, Childhood and Childhood Education and Care Studiepoeng 30 Heltid / deltid

Children, Childhood and Childhood Education and Care Studiepoeng 30 Heltid / deltid www.dmmh.no Studieplan Barn, barndom og barnehage 30 studiepoeng Obligatorisk del av master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk Studieåret 2014-2015 Godkjent av styret ved DMMH og NTNUs fagråd

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 2 FOR 8.-10. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 2 FOR 8.-10. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 2 FOR 8.-10. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Studiet er et samarbeid mellom HiST og NTNU Godkjenning

Detaljer

Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka

Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka Høgskolen i Molde April 2012 Studiesjefens kontor 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Prosess for godkjenning av studieplaner/fagplaner...

Detaljer

MAL FOR EMNEBESKRIVELSE

MAL FOR EMNEBESKRIVELSE MAL FOR EMNEBESKRIVELSE Merk, alle punktene må fylles ut. Dersom det ikke er relevant for det aktuelle emnet skriv «ikke aktuelt». For hvert punkt er det angitt hvor informasjonen eventuelt skal legges

Detaljer

Omfang, innhold, opptakskrav. Studieprogrammets mål og struktur

Omfang, innhold, opptakskrav. Studieprogrammets mål og struktur Grunnstudier / Årsstudium i kristendom, religion og livssyn (KRL) Grunnstudier / Årstudium i kristendom, religion og livssyn gir en bred og grundig innføring i kristendom, religion og livssyn. Studiet

Detaljer

Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I

Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I Velferdssamfunn, velferdspolitikk og velferdsrett I Emnekode: BSO165_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet:

Detaljer

Hotelledelse - bachelorstudium

Hotelledelse - bachelorstudium Hotelledelse - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i hotelledelse Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Norsk hotellhøgskole er en av de eldste hotellskolene i verden. Hotell,

Detaljer